Nghiên cứu phân biệt loài phụ salmonella gây bệnh với các loài phụ khác trong thực phẩm bằng kỹ thuật sinh học phân tử

NGHIÊN CỨU PHÂN BIỆT LOÀI PHỤ SALMONELLA GÂY BỆNH VỚI CÁC LOÀI PHỤ KHÁC TRONG THỰC PHẨM BẰNG KỸ THUẬT SINH HỌC PHÂN TỬ NGUYỄN TIẾN DŨNG Trang nhan đề Mục lục Danh mục các bảng Mở đầu Chương 1: Tổng quan tài liệu Chương 2: Vật liệu, phương pháp Chương 3: Kết quả, thảo luận Chương 4: Kết luận, đề nghị Danh mục các công trình Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf47 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 22/08/2013 | Lượt xem: 1752 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu phân biệt loài phụ salmonella gây bệnh với các loài phụ khác trong thực phẩm bằng kỹ thuật sinh học phân tử, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÔÈÀÉ Ê ÉËÒ ÓÀÒ_r` b^ ÌÁ ÂÉÄÁÀÔÇ c ÄÆÀÈÀÉ Ê ÀËÌ ÀÉ_r` b^ µ¡¶·¸¹·º»¼½¾¾ ÕÁ ÂÉÄÁÀÔÊ c ÃÆÇÈÀÉ Õ ÉËÌ ÓÀÒ_r` b^ ÄÒÁ ÐÚ_ÀÌ ÀÆÒÈÀÉ Ê ÉËÒ ÓÀÒ_r` b^ ÊÁ : ÒÆÃÈÀÉ Õ ÉËÌ ÓÀÒ_r` b^ µ¡¶·¸¹·º»¼½¾¾¾ ÃÁ ÉÄÁÀÔÕ c ÔÆÇÈÀÉ Õ ÉËÌ ÓÀÒ_r` b^ ÄÔÁ ÀÄÉÒ ÀÆÒÈÀÉ Ê ÉËÒ ÓÀÒ_r` b^ ÀÉÁ ÉÄÁÀÔà c ÒÆÇÈÀÉ Õ ÉËÌ ÓÀÒ_r` b^ ÄÌÁ ÀÉÉÇ ÀÆÄÈÀÉ Ê ÉËÒ ÓÀÒ_r` b^ ÀÀÁ ÐÚ_ÄÉÅ ÀÆÌÈÀÉ Ê ÉËÒ ÓÀÒ_r` b^ ÄÕÁ ÃÀÉÒ ÀÆÇÈÀÉ Ê ÉËÒ ÓÀÒ_r` b^ ÀÄÁ ÐÚ_ÀÊ ÀÆÌÈÀÉ Ê ÉËÒ ÓÀÒ_r` b^ µ¡¶·¸¹·º»¼½¾Û ÀÇÁ ÐÚ_ÀÔ ÕÆÉÈÀÉ Õ ÉËÒ ÓÀÒ_r` b^ ÄÊÁ ÀÄÉÇ ÊÆÉÈÀÉ Õ ÉËÒ ÓÀÒ_r` b^ ÀÒÁ ÐÚÒs ÀÆÇÈÀÉ Ê ÉËÒ ÓÀÒ_r` b^ µ¡¶·¸¹·º»¼½Û ÀÔÁ ÐÚ_ÇÄs ÀÆÄÈÀÉ Ê ÉËÒ ÓÀÒ_r` b^ ÄÃÁ ÀÄÉÇ ÀÆÔÈÀÉ Ê ÉËÒ ÓÀÒ_r` b^ ÀÌÁ ÐÚ_ÄÊ ÀÆÄÈÀÉ Ê ÉËÒ ÓÀÒ_r` b^ ÇÉÁ ÐÐ_ÜrÇÀ ÀÆÇÈÀÉ Ê ÉËÒ ÓÀÒ_r` b^ ÀÕÁ ÐÑ_ÀÉ ÀÆÉÈÀÉ Ê ÉËÒ ÓÀÒ_r` b^ ÇÀÁ ÐÐ_ÜrÇÅ ÀÆÀÈÀÉ Ê ÉËÒ ÓÀÒ_r` b^ ÝÞ߶¹Þà¼Þá!‚G!@â '(% $%9/ 4¦. ´D 'D â .' 4%¦ °4ã 4D â '(% ä4% %0ã G!!@+ååæ!ÂG!!€ @€@çFæ!èG!‚©å) €©‚!@â %é %0ã --D -./0. â = +9/ %¦1 =ã -êD -./0. â %é 'ë     !"# $%& '( )*!+, -./0. &1 '(% 23 454 *!+, 6%54 7 %84 $%9/:; 6< % =% %>4 +? !@AB 5  =CD 4% 1 ! * !E!F G!HIJI KL MNOPQRSTUVWXUYZU[\T]U^]_`UXabU]cdeUXfXghij) kihMlaTVUVWXUYmnU^]oPQOplq PQlr\`UstOMuMOMlaTVU^]vTUwx^UYZUY]yXU^]_`Uz{|U}]~TVUVvUX]€YUX]|Y‚UƒxYUzUY€ „t…ghij) kihM†TUz‡UVvUX]€YUX]|YUˆUXfXUX]aTVUY‰ŠPO‹tOŒYUXbdeU]†|U]€YUXfXUX]aTV MlŽUVvUX]€YUX]|YU}]nUzXUVvUT]n‘`UˆU`xYUzU’“”O•O–— ˜ p€U[t…™ šl›nUVnbTUVvUX]€YUX]|YplqOPQlr\`UXabUXfXUX]aTVghij) kihpŒRPQO„œPl pŒ…PQOl…žTVUYZUŸ“––OPQt ™O¡rŠPQOMlaTVg™O¢Pp¢Œrpr£r¤O¥¥™¦—¦OMNOpl›nUVnbTUVvUX]€Y MlRYUY§TVUzWnUTV¨TeUX]ŽU©b|UªUTVt ™O«uMOMlRYU}]~TVUX]€YU©b|U}]nU[¬UVvUT]n‘` „­TVUXfXUX]aTVg™O¢Pp¢Œrpr£r¤O¥¥™”¥¥®O¥¥™¦—–®O—”™¦—¦®O—”™–¯–®O—”™–¯¦®O—”™–¯˜Oplœ M°TVUX±UXfXU[n‡|U]n\TUXabU[\T]Uw²UT]UV†UzneU³´O‹µPQ®O„r€TU¶TeUX±U[n‡|U]n\TU`\Y ·¸ nUT]U¹YUºnUX]|‡TeU}]±UY]ˆ» ¼€YU½|žU}]ždU©fYUTt OMl…OplU`xYUzUX†TUVvUT]n‘`Uz‡UVvUX]€YUX]|YUXab MuMOMlaTVghij) kihXbdU]§TU‰YPlr{|U©dUs¾nUXfXMµPQO„WUs{U}]žUT¶TVQ¿ OMl€Y MlRYUY‰¾XUzv‚UÀ]cdUÁ‚UÂdwbTdeUÂUÁb‰dUsÄUzSTVU©yŔ–ƮŔÇÆ®O·xYUzUVvUX]€Y —¯ÈOMabUXfXUX]aTVg¢Pp¢Œrpr£r¤OÉtgp Êlr·RŒrR·OÉt…Ol…žTVU’Ë Ç “–— ¯ p€U[t…™ ́YU©WUX]aTVUX±UzXUwyXU‰YUXbdeUX±U}]žUT¶TVUVvMl€YUs¾nU`xYUzUº¾nU’ËËUY€U[t…™ ͧTUTÎbeUXfXUYfXUVnžU}]fXUX°TVUzÏOQlrOPlxTUY¹T]U`ÐTUXž`UXbdUXabUX]|YUs¾ng p Êlr·RŒrR·OÉtOMlaTVUTÄUzXU³c`UT]U`YU`~U]œPlOPQlrŠPOMÑ|U}]žUT¶TVUVv Plr‘`UY‰´PQOp…tPOpl¿P™OÒyU}]fXU[n\YUVnÎbU}€YU½|žU}]ždU©fYUXabUw|xTUfTUTt O¤…OɾnUXfX MµPQOpŒœPlOMµPQO„WUXabUXfXUYfXUVnžU}]fXUX±UY]‡UºdUXfXUX]aTVghij) kihzÏO„¬UVnž` l…ÓXU`YUzXUwyXUY‰dTVU½|fUY‰œPlO„ždU½|žTUsÄUzXUXUX]|‡TUT]n{|Uw†TUstO£… zXU^]vTUwx^UYZUXfXUTV|STU}]fXUT]b|UTÔTUX±UzXUwyXU}]fXUT]b|‚ šŒ…PQO¤WUÕËUX]aTVghij) kihzXU^]vTUwx^UYZUY]yXU^]_`UX±U’ÕUX]aTV zXU³fXUz¬T]Uwtg!k @kÖ"h×®O–OMlaTVUwtg!k @kÖ"h××®O¦OMlaTVUwtg!k @kÖ"h×××®O– MlaTVUwtg!k @kÖ"h×Ø®OÉtO¦OMlaTVUwtg!k @kÖ"hؙOÒÙROlrOQ¿ OPlr‘`UX]|YU[ˆn MuMOMlaTVUTt ®OMlRYUY]¹UTV]n\`U}]~TVMNO„r‡|U]n\TU[\T]U]bU[n‡|U]n\TUVnž`UXvTÚ MlRYU[¬UT]n‘`Uz{|U}]¸cU`mT]eUT]bT]UT]ÛTUsÄUY¶TVUY‰ÜTVU©b|U’ªUTVt OQ¿ OPlr‘`‚ Ýn{|UTt OMlÑTVUY¸UXfXghij) kihMNOPQRSTUVWXUY]yXU^]_`eU}‡UXžg!k @kÖ"h×® lµPQOMNOlžUT¶TVU³v`UT]n‘`UstOQ¿ O„\T]UX]dUX]|YUY]¹UTV]r\`‚ ¼€YU½|žU}]ždU©fYUTt OMl…OplUX±U©yU}]fXU[n\YU‰ÞOŒtPQOÉ{UzXUY¹T]UstOlž T¶TVUVvU[\T]UX]dUX]|YUXabghij) kihMNOPQRSTUVWXU[\T]U^]_`UstOplyXU^]_`‚ «uMghij) kihMNOPQRSTUVWXU[\T]U^]_`UX±UzXUwyXUXbdeUX±U}]žUT¶TVUVvU[\T]Ust     !"# $%& '( )*!+, -./0. &1 '(% 23 454 *!+, 6%54 7 %84 $%9/:; 6< % =% %>4 +? !@AB 5  =CD 4% 1 ! * !E!F G!HIJI KL MNOPQRSTUVWXYTUTZ[\]U^_`MPabP`McOPdcePfRgPhNOP`RgijkUlWm\]UVWXYTUnWo\]UVWSTUTWp QqPrgsXUWtu\UVvwUxu\WU\WyU]tzjUV{\|U}~Uo\]€Ul]yVU‚t|UTƒTUVzUV„VUVWv\] …†‡ˆ) ‰‡†QqP`MeŠ\U]‹VUTWŒVUWŽjUXUnWo\]UV‘UnWzU\’\]U]{“UVWSTUVW[UVWXYTU^” Q•\]UnWo\]U]{“UTZtuXUVW–\]Uxu\WU—UVW[UVWXYTUx˜U]NOP`RgijkU™STUšXzU\”OPQR›PœRœ fSTUXž\UZŸ\]UnWzU\’\]U]{“Uxu\WUVvwUV„VUVWv\]…†‡ˆ) ‰‡†QqP`MeŠ\U]‹VUT UTWŒV œRŽjUTWƒUW¡\U\WtXU¢[U^£t…†‡ˆ) ‰‡†QqP`MeŠ\U]‹VUxu\WUWŽjk ¤Š\]UTW¥tU^£tU^tuVUTW¦[U§¨gPfRzU\’\]U]{“Uxu\WU^”PMNOPQRSTUVWXYTUVvwUV„V QRv\]…†‡ˆ ‰‡†©PQRª`MP«¬gP«gS\UW”`RPMgztUW­XUTƒTUVzUVWXYTUTW®U\]WtujU¯VWXYTUx˜ QRST|UVWXYTUV‘UxtsXUWtu\Uxu\WU—U\Wy\]UnWo\]UVWSTU^”PQ°QPQReYTU±Pr˜U]{“U\Wtij \Wy\]UnW²¦Uj‚\WU¢wXU³´U\]”OPr˜U]{“U\WtijµUsUnWz[U¢„TUjžTUY…†‡ˆ) ‰‡†«¶›`M Mc`P·”Ph°QR¸P¹žTUY…†‡ˆ) ‰‡†TZ[\]UV„VUV¡UšXw\UTZº\UVvwUVWXYTUyVU}„VU˜\W rŸ\]UWy¡\]UW„USjUnWXŽ\U‚VkU™STUšXzUTW®U\]WtujUyVUTZp`RPr”OP«¶»` ¼ J½·”¼ ¾¿ÀÁ¸ ÂÃÄÅÆÇÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÌÑÌÒÍËÓÔÌÕÏÐÍÌÖ×ØÙÅÚÓÔÌÛÍÜÝÌÞßÐÍ àSTUšXzUTZ»`¼ ¾¿ÀáQR›P«Rƒ“UTZ UVWv\]UâkUT“Wtje¶geãäå¸aæç©P«ƒTUVzUV„V QRv\]…!‰ @‰è"†éPQqP`MeŠ\U]‹VUT Uxu\WUWŽjUV‘UnWzU\’\]U]{“Uxu\WUVW[UVWXYTUX QqPfRzU\’\]U}{jU\WtijU^”›PMc`PR›êVU„VWUVWXYTUW[êVUVzUWwtUV¡UšXw\UTZº\U^£tUjžT YU}{jU\WtijUnW„VU\WwXUTëOP« \]UVWv\]kUìUV„VUVWv\]UV‘UnWzU\’\]U]{“UVWSTQReYT| ãžTUY…†‡ˆ) ‰‡†Rgu\U§tu\UTZ[\]U]w\U^”Ph°QRPh”P¶ƒTUVw[|UT U³|í}³í î ïa©äðaä ç ñòóôMP«‚\]|UTWžjUVW®UVw[UW¡\UVzUjžTUYUTSUxõ[U±P`RgijU^õ[Uxw\UöXkU¤tXU\”O ÷øùúû(ü ÷øùúýþÿúü     !"# $%& '( )*!+, -./0. &1 '(% 23 454 *!+, 6%54 7 %84 $%9/:; 6< % =% %>4 +? !@AB 5  =CD 4% 1 ! * !E!F G!HIJI KL MNOPQRSTUVWX) YWVZ[Z\]^RP_`PRabcdefgdhNidjkldcNimnop qrstMuPQR^_vRS_wx yzPQRZ{RQ`xMN|SR^_vR^_}~SRS\€^R‚RPQƒ„…dl†SRZ~UVWX) YWVSvPQR^‡^R^ˆR‰}ŠPRQŠP ‹ƒdŒMNdŽNR^ŠvR_ˆPR‘’R“R’ ” •–—˜Q‘RP_\PQR™_šPQR›œSR›}~SR_R“`nRP_mnRžƒŸdM _ŠR^ˆR‰}ŠPRP xoR•_¡PQU¢c£¢yi£i¤ie’¥o¦§R™_šPQRZ\]^RS¨ld£NwxR©Ra‡^_RP_\PQRn†S Z~R©RQŠPRwSR^Šv‘RZ|PR‚oªj«¬ ” ­®¯ °±d±fcd‹ƒdM²dhNRP³PQRQ`xR^_|SR^_}~SoR´vPQR™_ Zµ‘R^‡^R^_}~SR›¶RQ`xRP_mnR›©R^_¡PQRPƒ„dM²dl†SRZ~UVWX) YWV£yŸc±d±fcd‹ƒdŒMN £yŸc±dhNŸPQR’ · ¸«¬ ¹ ­®¯ °±d£N¨dhNºc±d»¶R^_|SRSvPQRž¼c±d«¹dc±ƒ„½d­N¡PQU £„ŽNilgyigl¬ª½«¾¿dhNºc±d±k„d»i{}R_ÀPR›ÀP_ŒÁdyÂdyƒc±©R^_}~SRS_ÃRPQ_ÀnRžƒ hNºc±d±k„dMN|SR^_}~S‘R™_šPQR^µR™_RP³PQR“`nRP_mnRžƒŸd±fcdNf„dŒMN½dÄNRP³PQ ±k„d»ÀP_R›¶RÅ}xRQnR©R^_¡PQRPƒ„dM²d£N{RÆvR^_¡PQRZ[dlwSRZ~^RaÇ^‘RnwSR™_RP³PQ jkldcNimnR_ŠxRZ[d»¶RSbgd¤iÀSR›©R^‡^R_ÀRS_ÈPQR_¼c±d‹ÀR^¡ŠR^_}~So ÉÊËÌÍÎÏÐÎ Ñ Ò&/ %/ 2*)!V !Ó*!WÔ"!"Õ 4Ö. 454 4%Ö -r 0 074. × ØÖ Ù !@ÚÛ 4% Õ FV!?! / Ü ÝÕ -./0. Þßàáâ Ûã Ú) !V Ú) !WÔ" J Uä¿¿½ª¿¿ ­Ng~SR^_|S ¹…·djd«¬ ” ¾…¬djd«¬ ” ­Ng~SRÅÈPQ ª…ådjd«¬ ” ¬ H Uä¿¿½·¬· ­Ng~SR^_|S ”…ådjd«¬ æ ·…ªdjd«¬ æ ­Ng~SRÅÈPQ ¬ ¬ Uä¿¿½·¬« ­Ng~SR^_|S ·…¾djd«¬ ” 慹djd«¬ ” ­Ng~SRÅÈPQ ¬ ¬ ç U䬪½«¾å ­Ng~SR^_|S 兪djd«¬ ” ¾…¬djd«¬ å ­Ng~SR^_|S ª…«djd«¬ ” ª…ædjd«¬ ” è U䬪½«¾« ­Ng~SR^_|S «…·djd«¬ å «…¬djd«¬ ¿ ­Ng~SRÅÈPQ ¬ ¬ é U䬪½«¾· ­Ng~SR^_|S ¹…ªdjd«¬ ” ¬ ­Ng~SRÅÈPQ ª…¾djd«¬ · ª…ådjd«¬ ¹ ê Uä ­Ng~SRÅÈPQ å¬ ¬ ë U ­Ng~SRÅÈPQ «·¬ ¬ ì U¬ª½«¾” ­Ng~SRÅÈPQ ¬ ««¾ JI U¬ª½«¾¿ ­Ng~SRÅÈPQ ¬ ¬     !"# $%& '( )*!+, -./0. &1 '(% 23 454 *!+, 6%54 7 %84 $%9/:; 6< % =% %>4 +? !@AB 5  =CD 4% 1 ! * !E!F G!HIJI KL MNOPQRSTNUVWNXYXNXUZSTN[QVXNWU\SN]^WNO_NOU`XNWUabcdJefghijgklNOkO fmNXYXNXUZSTNnUmhiopjqirsNXmNXYXNXUZSTNOUtuXN]vwxiygz{!| @|}"~cN[€tNnUSTNX‚ rgmNSƒSTN„\bNSU…†bN‡whiˆ‰Ši‹wiŒpfgiŽONtmNSw‘iyg’igVWN‡“…NnONtmNnUmvN”YONO•SU ˆ–‘i—˜SUN™dJš‹wi›uON]œSNSžN„YXNSU^SNPŸSTNXYXNXUZST{~ ¡) | ~f¢ Šˆ£¤SNT¥XNOU`XNWUabNnUSTNX‚NO•SUˆ–‘i—˜SUcNUv¦XNX‚NnUmNSƒSTNT\lN§˜SUNPkONlt¨ MNOPQRSTNUVWNXUZST{~ ¡) | ~©ª«¬­qi›¦XN®¯N[QVXNO°›ijgklN™NTžSN]YXUN‡“…Nb^O [uN±²³´µ¶TcNOtlNSU…·ŠifgZSTNSw‘irg¸Šˆif¢irgmNSƒSTNT\lN§˜SUN‡wio`NOƒSTNOPQ™STN™ ˆ‰ŠiŒpfgif¹STN§ºNU»SNXUNS¼SNnUSTN[ZNnUmNSƒSTNT\lN§˜SU ½¾¿ÀÁÂÃÄ ŠÆ&/ %/ . 54% 4% Ç 'È 454 4%É -./0. $%&  $ Ê %84 $%9/ ËÉ Ì ÍÇ -./0. ÎËÏÐÑ!@ÒÓ ËÉ Ì ÍÇ -./0. ÎËÏÐÑ!@ÒÓ }) !~ }) ! Ô" }) !~ }) ! Ô" ÕÂÖ×ØÙ×ÚÛÜÝÖÞ ÕÂÖ×ØÙ×ÚÛÜÝßß à ©á­¬‰ ¬ ¬ à⍠©áià« ¬ ¬ ­ ©áiàã ¬ ¬ ÕÂÖ×ØÙ×ÚÛÜÝßßß â ©áiàä ¬ ¬ àå {{à­¬å ¬ ¬ å ©áiå— ¬ ¬ àä {{ବ⠬ ¬ ä ©ái⭗ ¬ ¬ ્ {{æà¬å ¬ ¬ « ©ái­ã ¬ ¬ ÕÂÖ×ØÙ×ÚÛÜÝßç è ©éiଠ¬ ¬ àè {{୬⠬ ¬ ㍠©éiàà ¬ ¬ ÕÂÖ×ØÙ×ÚÛÜÝç æ {꫍­ è¬ ¬ à㍠{{୬⠬ ¬ ଍ {{­¬å ¬ ¬ àæ ©©iëŠâà ¬ ¬ àà {ìà¬å ¬ ¬ ­¬ ©©iëŠâ‰ ¬ ¬ ୍ {©iã¬â ¬ ¬ ÁÂíÂîÂÕïðñòóôðõö÷øðùúðøû¿òðñòó¿Àðôóôð¿òü¿ðøýðþòÿØÖ÷ðôðùøðôò ŽONtmNnUmvN”YON™NzXâåàifghijgklNX‚N”`NnUYXN§…˜ONPkONPiwŠˆi‹€NnUm SƒSTN„\bNSU…†bN‡wiˆ–‘i—˜SUNXZžNXYXNXUZST{~ ¡) | ~f¢iŠˆ£¤SNT¥XNO_N§˜SUNWUab     !"# $%& '( )*!+, -./0. &1 '(% 23 454 *!+, 6%54 7 %84 $%9/:; 6< % =% %>4 +? !@AB 5  =CD 4% 1 ! * !E!F G!HIJI KL MNOPQPOPRSTUVWXVTUYZTVU[WV\]V\^_WV`^ abcVdeWf!g @gh"ijPkOlmnZTVU[WV\]VopT^ qRabVrYsTVWXVt^uVTvTUVwxbVT^yzbV{NOm|}O~pT^VW€V^TVWeWVW^STUVWXVTUYZTVU[W ‚R_WV`^ abcVƒ„…V…†YV\[VTN‡OˆN‰OlŠlO‹_Vt^eWVoyp\VTŒ…VŽVwxbVT^yzbV{ŒVUx…V‘W PR‡OM„\VW^S’fi“”) g“iqRuyV{•–\V—YV•–WV^NlmO˜N‡O~u€V{pVWSV{„\VW^ScVŽ™YV\yŠl fi“”) g“iqRuyV{•–\V—YV•–WVbsyV\š•›TUVWyœV\^`Vž`ŸV ¡’¢£V¤Vœ¥VœN}¦O§QPOPRSTU t^sTUVt^eTUV•–WVWyœV\¥yVœ¥VœN}O‹¨Vo©V\yŠnOª«p\V^…V¬Y…V…†YcV­®T^Vt^eTUVWyœVrN ‰‘\VT^xTV\[PkOM¯«O‚˜°O‚˜‡lmO‚±lROm|}O~pT^VW^€V{„\VW^ScV²YVt^yV{•–\V—YV•–WV•–W bsyV\š•›TUVWyœV\¥yVœ¥VœN}³fi“”) g“i n´[TUVšY‘\VT€T’VoebVœ®T^V{N‡O‚†VoN‡O~«†Y ‰µO˜n‘\’VwxbVT^yzbV—YV\^NlRO˜n‘\cV¶U…Vt^yV{•–\V—YV•–WVbNlmOlR™…VšY‘\’ fi“”) g“i~©V\TVWsTUVš\VT^TRO~¤yVWeWV¥yV\^_WVoN‡¦O·R¸TUVœ°lmfi“”) g“im|} ~pT^V`^ uyVWXVt^uVTvTUVt^eTUVW_V•–WV¬_V`^ xTV^S…Vo¤yVWeWVT^xTV\[Vo¹TV\š€TUV¥y ‚R_WVoŒ€’VºWVoyp\VrNOPQPO‚QPOlR|lOPkO‚±lROµ´«ORk¯O‰¥T^VT^•V^…œš€U»TV`»š€wyœ» ¼½ ¾ ¿ ¾ ÀOR¯}Ol«‚˜«‚ÁO¼·¿ ¾  À¦OÃRuVTvTUVt^eTUVWeWVT^xT‚[VswyV^XVTN}OPSfi“”) g“i PkOM¯«O‚˜°O‚˜‡lmO‚±lROm|}O~pT^V[yV{ÄyV{„\VW^Sc ؇lmOqR™TVTN}³OPRÆlmO‚µ«OlmR«ŠlOPÇYV¬_Vt^eWVoyp\V{ÈV\®T^Vt^eTUVWeWVT^xTV\[ qR°lmOMpVWSV{„\VW^SVo¤yVWeWVW^STUfi“”) g“im|}O~pT^V{NOÉRµlmOm|}O~pT^cVÊ b•yVW^STUV•–WVt^u€V¬e‚O~¯‡OmZbV¡VT^XbËfi“”) g“i‚]VopT^V`^ ab’f!g @gh"ij ‚]V\^_WV` a^bV{Nfi“”) g“i‚Rn‘WVWeWVr€N«OqRÌVt^eWV\]V\^_WV` a^bcVŽV\ypTV\š€TU M«pWV\šÍlRO~N}OɆ\V—YuV¤VWeWÎÏ гѳÒ³OÓÓOPRSTUf!g @gh"ijOPkOlmnZTVU[W ‚]VopT^V` a^bV•–WVœÔlmO‚˜‡lmOPQPO‚R±OlmR«pbVt^u€V¬e\V\®T^Vt^eTUVWeWVT^xTV\[ qR°lmOMpVWSV{„\VW^SV•–WV—Y…V©T^VoÕTUVWeWV¬[V\^ÇV\_VÖ×ØÙÓÓ³OÓ¾OPRSTUf g @gh"ijOPkOlmnZTVU[WV\]V\^_WV`^ abV•–WV—Y…V©T^VoÕTUVWeWV¬[V\^ÇV\_VÊ×ØÚÓ¾ MNOÛOPRSTUfi“”) g“it^eWV•–WV—Y…V©T^VoÕTUVWeWV¬[V\^ÇV\_§ÓاۦOÃÜOR«pYVWeW PRSTUV\^®VTU^ypbV\^»€V¬[V\^ÇV\_V•–WV\šÍlRO~N}¤ÝJÞ¦     !"# $%& '( )*!+, -./0. &1 '(% 23 454 *!+, 6%54 7 %84 $%9/:; 6< % =% %>4 +? !@AB 5  =CD 4% 1 ! * !E!F G!HIJI KL MNOPQRSTUSV 1 WX% =Y %# 8 454 4%Z W[4 \] !@^) !"_"!@`! (/ 6% =5 @` !a_ !"_"! ? !@Y $%b !c( 4Z. 2 4%Z dY %# 8 1 WX% !"Z dY %# 8 1 WX% !"Z dY %# 8 1 WX% !"Z efghfgijkilmnogpgkqrstuv wxyz {fghfgijkilmnogpgkqr|v}~ wxyz fgho€‚ji€ogƒx„n …† d ‡† ˆ‰Š‹Œ Ž† ˆ‰Š† …‹ d‘‘’‹‘‘ ‡‹ ˆ‰Š†“ Ž‹ ˆˆ†‹Œ” …• d‘‘’•Œ• ‡• ˆ‰Š†– Ž• ˆˆ†ŒŒ• …” d‘‘’•Œ† ‡” ˆ‰Š”— Ž” ˆˆ‘†Œ” …– dŒ‹’†–“ ‡– ˆ‰Š•‹— Ž– ˆˆ†‹Œ• … dŒ‹’†–† ‡ ˆ‰Š‹“ Ž ˆˆ†‹Œ• …˜ dŒ‹’†–• ‡˜ ˆ‡Š†Œ Ž˜ ˆˆŠ™š•† …“ d ‡“ ˆ‡Š†† Ž“ ˆˆŠ™š• …‘ d ‡‘ ˆ›’‹ …†Œ dŒ‹’†–˜ ‡†Œ ˆˆ‹Œ” …†† dŒ‹’†–‘ ‡†† ˆœŠ†Œ” ‡†‹ ˆˆŠ“Œ• ` !a_ !"ž Ÿ ¡š¢Š£¤¥Šš¢¤¦§¨©ª«¬­®¯®Š®¤°ª±d²³) ´²µ¤¶·©¸¹º»¼½¾®¤¡£¦¿À©Á¾©ÃÄŠƨũºÇ¼Èª±©¾É©ÀÊ©ËÌÍ©ºÇ·ª±©Î©±ÅÈÌ©Ï©±ÅÈЩÑÒº©»Ó©º¿©Ô«¡ŠÕÖŠµ¤¦Š×Ø©ÙÚ©ÃÄÅ©¨ÆÅ©ºÇ¼Èª± Û¾ÅÜ©»¼½¾©»ÝªÞ©Ù¼½ª±©Ôߪ±©À޼઱©ÀÞ¹À©»¿¨©áÞâ㪩Ù侩늣¥š¤Š£å©Ù§©æ©¸ç©º¿©Ô«¡ Õ窱©¸Éº©¸·©ÃÄÅ©ºÞÈÅ©»Å訩Ô麩»êâ©ÁØ©Ù뒊쿺©íⶩáÞ¶·©¸¹º©»¼½¾©ºÇŠ—«¬Š£ ïšðñ ò®¤¡Š£¤óô©ºõªÞ©áÞ¹ª±©Û¾ÅÜ©¾°Û©¾¹¾©¾Þ°ª±d²³) ´²ö«Š óº©áÞ¹¾©ªÞÛâЩ÷¹¾©¾Þ°ª± ®øŠµëŠ¤¦§â©ùú©ËÏÔ̈ˆ†‹Œ”­ˆˆ†ŒŒ•­ˆˆ†‹Œ•Šû‡–­ŠŽ‹­ŠŽ•­ŠŽ–üŠ®øŠ£¥š¤Šµ¤¯š¢Š®¦ý  óº©¾Û·Ì©Þê⩪޼©õº©ÔÝ©¨ÆÅ©ºÇ¼Èª±©Û¾ÅÜ©º¹¾©»Óª± þ¨©ª±¼½¾©ÙäÅ©¾É©ºÞ詺ÿª±©ºÇ¼ª± »¼½¾©ª±Ûô©¾¶©ºÇ·ª±©¨ÆÅ©ºÇ¼Èª±©¾É©ÀÊ©ËÌÍЩ÷¹¾©¾Þ°ª±ˆ‘‘’•Œ•­ˆ‘‘’•Œ†­ˆ Œ‹’†–†­ˆ­ˆ‰Š‹Œû…•­Š…”­Š…­Š…“­Š‡†üŠ®ª±©¾É©áÞ¶©ªÿª±©áÞ¹ª±©¨ÆÅ©ºÇ¼Èª±©Û¾ÅÜ º¼àª±©»çÅ©ºçºÌ©¸Ûâ©Ï©±ÅÈ©ºÅ¿À©Á¾̩ºå©Ù§©¸ç©¸Éº©¾°Û©¾Þª±©¾š»äº©ºÇ†Œ’ŠŽ¯®Š®¤°ª± ˆŸŒ‹’†–‘­Šˆ‰†“­ˆ‰†–­Šˆ‰†­Šˆœ†Œ”­ˆˆ‹Œ”Šû…††­Š‡‹­Š‡•­Š‡†Œ­Š‡††­ŠŽ†üŠ¥£Š—Ý©º¹¾ »Óª±©¾°Û©¨ÆÅ©ºÇ¼Èª±©Û¾ÅÜ©ºÇ·ª±©Î±ÅÈ©ºÅ¿À©Á¾©»ê⩺ÅªÞ¼ª±©¸Ûâ©Ï©±ÅÈ£å©Ù§©¸çª± Õø£Š®¤å©¾šŠý¼ÄÅ©æЩ÷¹¾©¾Þ°ª±ˆŒ‹’†–“­ŠˆŸ­ˆŸŒ‹’†–˜­Šˆ‰Š‹“­Šˆ‡Š†Œ­Šˆ‡Š††­     !"# $%& '( )*!+, -./0. &1 '(% 23 454 *!+, 6%54 7 %84 $%9/:; 6< % =% %>4 +? !@AB 5  =CD 4% 1 ! * !E!F G!HIJI KL MNOPQRMMSTUVRSMMSWXVYRSMMSWXVZS[\]RS\^RS\YURS_ORS_`RS_TRS_^RS_YQRSa`RSaTb cdefghifjkflmnoSpqrlfgstuflvwgsfsmxfydeflmnXSzq{|f}~f€mf‚ƒmflvixgsftm„… †‡ˆ‰Š‹ŠŒ‰‡Ž‰‘’‰“‰”‰‡“ŠŒ•–—˜™š›—– U QU œU OU TU YUU YQU YœU \Y\Q\V\œ\]\O\`\T\^\Y U \Y Y _Y_Q_V_œ_]_O_`_T_^_Y U _Y Y _Y Q aYaQaVaœa]aOa`aT ž “ Ÿ  ¡¢£¤¥¦§£¢ ¨ ‰ © ª Š Œ ‰ © « ¬ ­®¯° x ±®¯° x ²³š´ µ¶·¶¸ ¹š´º»´¼½¾¿ÀÁ¾Àÿ¾ÀÄÀ¾ÀÅÃÆǾȿÉÊËÆÌÉ¿ Íhif€ÎufÏhƒgsfÐfÑÒfÏhÓfjmrlfvÔSÕÖX×SØÙflÚghÛcÜX×SZÝqpSÝÞtfÓfßwÖqSàcá âãäå) æäãcçèfsmétfÓfhÞgsâãäå) æäãÝêSX×oëgfsìfjrghf|hí‚f€ÖSzcÒ àc킅fîhmf}ï‚f}ðlf‚ìmfßmnXSñoZXS؁mflÚghfsòufjrghfófheôl[õJöbRÛc÷fgøgs ùúûSXcqü‚f€ÖçS×ZXSØÖSýÜÝcSÝÞtfheôl[õJþGJÿbRÛ{lfe÷fó öÝcç zcuflÚghfÏhÓgsftm„fÞtfÓfhÞgsfÏhƒgsfÐf‚ìmfetgfhrfleu{gflÚghf€mflÚghfsòu rghf€ÖSÛc÷fgøgsfßtgfghmü‚flvwgsf€ÎlfhޅfhÞgsM^^PQ^ S^[\QbSÝêSÛc÷fgøgsfsòu Ýc{lfheôlf€ÖSÝêSÛc÷fgøgsf}ò‚fghmü‚fvlf‚ghf€ÖçS×ZXSØÖSýÜÝcSÝcoôlfghigsfßmfvl Xcuf÷‚f€mZÝqpRSkflmnoSpqrlfsdgfghifhwgflwgfÑtef fsmxflm{|f}~…fÍsi fßmfÓ ÝcÞgsfÐflÚghfÏhÓgsftm„ftwfghif f jMMYQUœRMMYUUVRMMYQUVS[_]RSaQRSaVR a]bSýmfÏhƒgsfÐfÏh÷fgøgsf}ò‚fghmü‚f€ÖS×úSrghfhwfheôlfjkfsòufghmü‚flvwgs yÐfÓfhÞgsf MMYUUVRMMYQUVSzcoôfßwÖqSàcáâ!æ @æ"ãSØÖSP :! ! ! H XcSÛcÜX×SXqzÕqzófÓfhÞgsâãäå) æäãyi fÏh÷wfÑÓlfjgsfÓhfhw âãäå) æäãzq{|f}~f€mf‚ƒmflvixgsfÐfhtfÍtÍ Q Xëgsfyôf flvwgsf fsmxf€ÖSO ×qxf€fyi fyÓghfsmÓfjgsfl!fßrf"fÑìgsfÑÐlfÑçS؁mfyìmfhgs…#{lfe÷flhÚfgshmr‚ yi flv$XcSÖSzÕnX þP %cêûS\& â!æ @æ"ãSz'fjrghf|hí‚ %cêûS_& â!æ @æ"ãSz'flhÒf|hí‚ %cêûSa& âãäå) æäãÛcÜÝ     !"# $%& '( )*!+, -./0. &1 '(% 23 454 *!+, 6%54 7 %84 $%9/:; 6< % =% %>4 +? !@AB 5  =CD 4% 1 ! * !E!F G!HIJI KL MNOPQRQSPTNUVPQWXYWXZPT[\PT]TPTN[QS^ _`abcd`_ e fe ge he ie jee kjkfklkgkmkhknkikokj e kj j pjpfplpgpmphpnpipopj e pj j pj f qjqfqlqgqmqhqnqi rs [ tu vwxyz{|xw } P ~ Q S P ~ € X ‚ƒ„ †‚ƒ„ ‡ˆc‰Š‹Œ‹Ž‰‘’‘“”•–‘“‘—˜™—˜š›œ›–››•œ‘“”•žŸ–˜  ¡¢£¤¥¦£§¨¦©£ª«¢£¬¨©£¢¨­®£¬¯£ª°£§¨«¬£±²³¢£´µ¶£·¸£§¨¦£¶¹¶º£§¨«¶º£¶²¢»²¢¼£º²½¾ ¿À¿Á¿ÂöºÄÅÆÇ) ÈÆÅÉÁqÀ¿Á¿ÂöºÊËooÉfooÌÊËooÉlelÌÊËooÉlejÌÊËefÉjmiÌÊÊ fegÌÊÊjfegÍkfÌÁklÌÁkgÌÁkmÌÁpjeÌÁqfÎÁ¿ÏÁЦ£¶¹¶º£§¨«¶º£¶²¢»²¢¼£¬¾©£¨Ñ¶£ª©£·µ² ¿À¿Á¿Âöº£§¨«¬Ò£Ó¾¥£Ô£º²…£¢²¡Õ£Ö׬£·µ²£ØÙ²£¢»Ú…¶º£¬¨Û¾£¶²¢»²¢¼£ÜÝÞ£§¨¦£¶¹¶º£ªß¶º àÏáÁ¿Ã¾£¬«¬£¬¨Ã¶º£¶â®£ã䢣¢»åæÁjeçÉÁè颣ªß£¬¨Ã¶º£¶¨Ú£ÓêÜëÞ£ÓìÜíÞÊÊÁielÌÊÊ jfegÁÍpfÌÁpnÌÁpjfÌÁqfÎÁ¿ÏÁá³£ªß¶º£ª¯¢£ª¾¥£ï£º²…£ã𥣢ÚѶº£ãß²£¬¾©£¶¨Ú¶º£¢î£´³ æñòÁóô¦Ø£¶¨¾¶¨£ª¾¥£ï£º²…£¢²¡Õ£¢¨¼©Ò£õ«¬£¬¨Ã¶º£¬öæÁ÷ä²£¨ð¥£¶¨Ú£»­¢£¶¨ä®£¬¦Ø£·µ² ØÙ²£¢»Ú…¶º£¶²¢»²¢¼£ÜÝޣը𶣴µ¶£±ø£¢²åùÁúô³¢£ª¾¥£Ô£º²…£¢²¡Õ£Ö׬£·µ²£ØÙ²£¢»Ú…¶º£¬¨Û¾ æôáûôáüÉÁ ¡¢£¤¥¦£§¨¦©£ª«¢£¬ý¶º£¬¨©£¢¨­®£§¨Ù¶º£¬¯£ª°£§¨«¬£±²³¢£·¸£§¨¦£¶¹¶º£§¨«¶º æôáûôáüÁóô½¾Ä!È @Èþ"ÅÿÁµ²¿À¿Á÷ñôÁ£§¨«¬Ò£¥®£¶¨²åæÁ¿ÏÁà°£§¨«¬£¶¨¾¥£¢ÚѶº£ãß² ûÁûñæóÁóô½¾£¬«¬£¬¨Ã¶ºÄÅÆÇ) ÈÆÅ¿ÏÁæóù¶£ºß¬£±³¶¨£Õ¨Ø£·ñÁá°¬£Õ¨ØÒ£õ«¬ ¿ÂöºÄÅÆÇ) ÈÆÅᣱ³¶¨£Õ¨Ø£¬¯£§¨¦£¶¹¶º£¢¨ ¬¨£¶º¨²£·µ²£ØÙ²£¢»Ú…¶º£¶²¢»²¢¼£ÜÝ ¶¨¾¶¨£¨Ñ¶£ª©£·µ²£¬«¬£¬¨Ã¶º£¢»©¶º£¢¨°¬£Õ¨ØÒ£õ«¬£¬¨Ã¶º£Ó Ò ÞÊËooÉlelÌÊË ooÉlejÌÊËefÉjmiÁÍkfÌÁklÌÁkgÌÁkmÎÁ¿ÂÁá­®£ª°£º²¦Ø£Ø ¢£ã飢¡£±ñÁàùÁlÁóô…£ã¡¶ hÁóô…£¢²¡Õ£Ö׬£·µ²£¶²¢»²¢¼£´ñÁÐÂæó㫶º£§Ò£¬£±²³¢£¬¨Ã¶ºÊËooÉfooÌÁÊÊÁæljÁÍkfÌ qnÎÁ¿öæÁ¿ÂÁá­®£§¨¦£¶¹¶º£¢¹¶º£¢»Ú¶º£ª¾¥£Ô£º²…£¢²¡Õ£Ö׬£·µ²£¥¶º£ø¬¨£¶²¢»²¢¼£ÜÝÒ qÂöºÊËooÉlelÁÍklÎÁ¿ÏÁЦ£¶¹¶º£ªß¶º£ª¯¢£¢»©¶º£ØÙ²£¢»Ú…¶º£¶²¢»²¢¼£¬¾©£¶¨­¢£ª¾¥ ÂÏÁk Ä!È @Èþ"ÅÿÁᣱ³¶¨£Õ¨Ø ÂÏÁp Ä!È @Èþ"ÅÿÁᣢ¨°¬£Õ¨Ø ÂÏÁq ÄÅÆÇ) ÈÆÅÐÂÀ¿     !"# $%& '( )*!+, -./0. &1 '(% 23 454 *!+, 6%54 7 %84 $%9/:; 6< % =% %>4 +? !@AB 5  =CD 4% 1 ! * !E!F G!HIJI KK LMNOPQRSTUQVWXYQRZQ[\Q]^_`Q]aRQXbcQXdb_`Q_efgeMhijk_`QlmnoQpqXQXdb_`QrsY tuvwxyzy{ttyvv|M}~z{M~{M€|M‚ƒM„ZQ[\Q]^_`Q]aRQ]c…Q†Q`SPQRSTUQVWXQ‡ˆSQ‰ŠSQR‹ŒP_` O„ŽO„MyMgeMhi‘NM‚’j{M„“fMiO”M•–RQ—˜QRTQ™ejMš›Q`Sk‰Q[œQdŠ_`Q—q_`QžQR‹Ÿ_`Q† NOPQRSTUQRd ŸoQ¡S¢…Q_efM‚ijM„i£¤QdcSQXdb_`Q_efMš¥RQ—¦…QRd§XdQ_`dSQ—Œ¨XQ‡ˆSQ‰ŠS R‹ŒP_`QXd©cQªcª« | ¬’“MLMNOPQRSTUQVWXoQpqXQXdb_` ­®¯°) ±¯®‚ƒMN“²_Q`^ XQRd³X i´µ‰Q_dŒttyvv|{ttywv|{ttwv¶{MttM·|yM}¸yv{M€|{M€z{M€¹‚ƒMhikQ_º_` hi»NM„^RQ‡ˆSQ_SR‹SR Q]c…Q†Q`SPQRSTUQVWXQ_dŒ_`QdkQ_º_`QRd§XdQ_`dSQ‡ˆSQ‰ŠSQR‹ŒP_` efM„ŽjNMi¼_`Q`SPQRSTUQRd ŸQ½‰Qd¾_Q]ŸQ‡ˆSQXqXQXdb_`QXaQ_`…²_Q`^ XQ™\_dQUdµ‰o ¿NjÀSQR‹ÁQdcSQXdb_` ttyvv|{MttM·|yM}¸yvMÂeM€¹{M´i¦_Q[ˆ_QXqXQXdb_`QXÍMgÀSQ—T… Ž£RQ_dÀ¤QXk‰Q‡ˆSQ_SR‹SR o ÄTRQŅkQdkŸQ]qRQR‹”M‚ijM„i£¤QR§_dQdq_`Q_SR‹SR QƌP_`Q_dŒQ—a_`Q‡cSQR‹Ã Ǔ’„ŽÈ_`QR‹Ÿ_`QR§_dQ`ɤQ™\_dQXbcQXqXQXdb_` ­®¯°) ±¯®ÊQXd…˜RoQªd¼_`QXdb_`QXa hikQ_º_`Q`ɤQXdTRQXd…˜RQ‡eMhikQ_º_`QVɉQ_dSˉQ‰À_dQ‡ejMN’MÂeMg»‚iM‚i“˜„Mge i¼_`QXdbNM‚ƒM„^XQ—˜QRd§XdQ_`dSQ‡ˆSQ‰ŠSQR‹ŒP_`QXd©cQ_SR‹SR Q_dc_dQd¾_Q]ŸQ‡ˆSQXqX ‚ib_`QdqXoQÌd ŸQXqXQ_NiO”M‚©…QXbc~„i’MÄxM͏MÂeM‚˜_`Q]³QÎÏÐÑYQdkQ_º_` hi»NMgÀSQXqXQRqXQ_dÉ_QŠVSQdacQ‰À_dQXaQ[SÒ_QŅc_Q—T_QdÈcRQ—˜_`QXbcQd\QRd^_`Q—S¢… iÒMwM„ieiM´i¦_Qr]‹ÓÔr]‹ÕoQÖ\QRd^_`Q_efM‚ƒM’OM„ŽÃM„ŽjNMÂO\XQ]×cQXd¼cQXqXQ]cS iØ_`QXbcQXqXQÙªÓYQÚªÓQ‡eM´Žj„OM‚bc­®¯°) ±¯®R‹Ÿ_`Q‰ŠSQR‹ŒP_`QXaQR§_dQŠVS iƒ’M•À_dYQ`SWU­®¯°) ±¯®„iۂiMNiO{M„²_QRÀSQR‹Ÿ_`Q_d¼_`QS¢…QS\_Q™£RQ[¨SQ_dŒQ‰ŠS R‹ŒP_`Q™Ò_QR‹Ÿ_`Q—ÀSQRd³XQ™ejxM¿T…­®¯°) ±¯®¬^_`Q]aRQ‡œQ_dÉ_Q[Ò_Q—Œ¨XQR‹Ÿ_`Q‰ŠS R‹ŒP_`Q—ÀSQRd³XQ™ejM„iÜM‚iݍNM‚ƒMhikQ_º_`Q—Œ¨XQUdqRQRq_Q—T_QXqXQX¾QŅc_QdqXQXbc –RQXdbQ‡eMNÞfMš\_do "ß !àá !â H ã H €ä_`Q_dŒQ_SR‹SR YQÖ w å w geM•˜RQ_dÉ_QR^Q`aUQUd¦_Q‡ejMÂO\XQRS”“MæO\RQRdžQVɉ i–UQ™Ò_QR‹Ÿ_`Q—ÀSQRd³XQ™œŸYQ`SWUQX¾QRdžQXd^_`Q[ÀSQ]³QVɉQ_dSˉQXbcQXqXQRqXQ_dÉ_ NÞfMš\_doQ̧_dQdq_`QÖ w å w ‚bcQ†m‚ib_` ­®¯°) ±¯®—Œ¨XQdkŸQ]qRQ™ç_`QXqXdQ—Ÿ ÂÍNMhi»NMhi“µ_QV…_`QŅc_dQXqXQ—ècQ`S£¤Q—Œ¨XQRµ‰QXd£RQÖ w å w —éRQR‹Ò_Q‰ŠSQR‹ŒP_` êt~xMÄTRQŅkQRd§Q_`S\‰Q—Œ¨XQR‹ÜiMšefM„Ž”âë ì‚ijM„i£¤QXaQ]³QdqXQ_dc…Q‡¢ ¬³Qdq_`QÖ w å w NO¼cQXqXQXdb_` ­®¯°) ±¯®oQ¡ŒP_`Q§_dÂÍNM‘Mhi“µ_QXbcQXqX     !"# $%& '( )*!+, -./0. &1 '(% 23 454 *!+, 6%54 7 %84 $%9/:; 6< % =% %>4 +? !@AB 5  =CD 4% 1 ! * !E!F G!HIJI KL MNOPQRPSTRQUVWRXYPQRZ[WPQR\]W^PQRZ_R`abcdeefghijklNmijklNnoPRZ[pPQRqriNkjstV MmMkMNOPQRXuklN^WRvwZRxykcz{|eefk}N~ijkMk€R\]w‚RqUƒZR[„k…ƒZR†‡RZˆP]R\]wPQR‰ Š ‹ Š jstVR‚w‚RxWyskŒNŽ‘) ’“ykMmMkMNOPQŽ‘) ’Mkijn”PRQ•‚RqƒP]R–]o—“y Mkijn”PRQ•‚RZ_RZ]‚R–]o—˜R™š›PQRZœR\]PQR‚žRvR\]w‚RqUƒZR†‡RZˆP]R\]wPQR‰ Š ‹ Š jstVR‚w‚R‚]OPQR‚žR\]^RPŸPQRQ TRqƒP]R†ykMklN^RPŸPQR¡ —RP]U¢—R†y£kj¤i{k¥mMN MNnYZR†¦UR‚w‚R‚]OPQR\]PQRQ TRqƒP]˜ §¨ ©ª«¬«­ª®¨ °¯ª«±²³±²´ª®µ¶ª®·®ª®¨µ«­¸ ¹º»¼½¾º¹ ¿ Š À d Á c¿ cŠ cÀ cd cÁ ÂcŠÂzÂÀÂ|ÂdÂÃÂÁÂÄÂc ¿ Âc c ÅcŊÅzÅÀÅ|ÅdÅÃÅÁÅÄÅc ¿ Åc c Åc Š ÆcƊÆzÆÀÆ|ÆdÆÃÆÁ ÇÈ µ ÉÊ ËÌÍÎÏÐÑÍÌ Ò Ó Ô « ­ ª Õ Ö « ¨ ª × Ø « ­ ª Õ ¨ · « ­ ª Õ ¨ ° Ù « ª Ú ® Û Ü ÝÞ½ßàáâáãäßåæçèçéæêëìçéæí î ï î ðñòæóìóæóëñçéæôòõö÷çøõò àáùáàáúûüæýþòçæëÿæéüòæóìóæéøçæéæÿçëææóæõóæóñòæôòõö÷çøõò } ZR p^R\]^WRvwZR D “yMN£kNTRQP Âk“ykji+)kNsƒP sƒPR R`aaR‚w‚R‚]OPQRXuklN^WRvwZœRqVWRQ”—R‚^R‚w‚R‚]OPQRZ]pY‚Ž!’ @’"k“y lN~ijkNnY‚Ž!’ @’"fki RXžPQR†VURZ[hk…£ijknmk…riNk ekiNs¢—RZ_RZ !y£k!s"pR—R[pYZR†y£k RqSWRP]pRXYPQR[pYZ˜R#P+)$RXžPQR†VURZ[hXU‡pR]h¤k€RqU"p NsƒPR‚OVR‚w‚R‚—RQPRQ TRqƒP]R Ž‘) ’fk%n&kiNs'i{kMmMkl ZR p^R\]^WRvwZR\]^ PŸPQR¡ —RP]U¢—œRQ TRqƒP]R†yk(iNklNmijkMmMkiN ik•R–]hijk“ƒR‚OVR†)ZR‚]ORx*UR‚]W NTR+RQP Âk“y+)klN~ijkŒN^URxykiN ik•RXžPQR†VURZ[hkn& ZRX,P]RZˆP]RQ T !ƒP]R‚OVŽ‘) ’£kN¤skjikiy&kNsƒPR-UƒPR RZZR‚^R‚w‚Ž‘) ’{klN~ijkŒN NnY‚R†y£k¥£yskŒNRQ TRqƒP]Ž!’ @’"kN¤&kMmMk¥£yskŒNR\]Pjk!ƒP]R\]w‚˜ .NekÂ/ Ž!’ @’"k_RqƒP]R–]o— .NekÅ/ Ž!’ @’"k_RZ]‚R–]o— .NekÆ/ Ž‘) ’lNmM     !"# $%& '( )*!+, -./0. &1 '(% 23 454 *!+, 6%54 7 %84 $%9/:; 6< % =% %>4 +? !@AB 5  =CD 4% 1 ! * !E!F G!HIJI KL MNOPQRSTUVWXYZVWX[X\]]^ X_`_X_abWcXdaef_g!h @hi"PjkXWalWcXmanWc TUVWXYZVWX[X_`_X_abWcgPo) hpPqTrstSMNOPQRSsuSvwUSxyz{Z|eXazwS}~XZ€eXaZVW sbX_`_X_‚ƒXc„WXc…†XVWaX[g!h @hi"P‡tSˆ‰ŠSOTU‹OSsrsSqŒdXeŽXmaŽX`dXmaŽXW‘Wc ’“”SOTU•ƒ–—“ŠS˜VWaX™šSx›OTSqTrO—SsrsSOT“OSxœXazO—SvVX_bX™ždX_abX_aXdaŸ†Xƒfd x X¡VX¡¢WX_`_g!h @hi"P‡SqT£O—SsuSqTŽXW‘WcX¤…ƒXWaZ•ƒX™šS—“ŠS˜‹OT[X_aefdkX¥al vž†Xc„WPQRSs¦WcXmanWcXaŽZX¡šSOT“OSxœX{§WcX™ZXd¨zS©‰ŠŒdX{ªWaXd¨WcXmaŽXW‘Wc —“ŠS˜VWaX[gPpo) hpPt «rsS—NOih"¬Gi+)­®+oiR”¯STuwSsT°SsrsSOT“OSxœXcZ±gPpo) hpPsTœWc ²³ZXaVXdaœWcXazO—SvVX_bX™ždX_ab–X_aœWcX_a´ZX™¢ZX{Z|eXmZVWXmaµ_XWcaZVdX_bXƒnZ d¨l¶WcXWca·XYZWaXYl¸WcXd¨WcX{³ZXda~_Xš°SvšSqTrO—S²³ZXma`WcXZWaX¡†ƒZ_ZW„k «rsS—NOSOšŠSTUVWXYZVWX[X_Žgh @hi"P‡SvšSsrsgPpo) hpPqTrstS¹ŒdXeŽXmaŽX`d sT°SxTŸ†X_`_X_abWcX_§XmaŽXW‘WcX¤…ƒXWaZ•ƒX™šS—“ŠSsTŒdX_X[X_aefdXWalgt NOxNyUxUºU}S»»t¼»»®S»»t½¾½®S»»t½¾¿®S¾¼t¿ÀÁ®S¾¼t¿À¿®S¾¼t¿À½S²³ZXmanWcX[XaÂeX_`_Xc„W +i)­G!+oiÃkX¥clÄ_X¡³Z–X_`_X_abWcX{lÄ_Xa…WX¡žxÅXda~_XaƃX_§X~XaZVWXYZVWX_b srsS—NOSOšŠSÇgxŠÈTU”‰yU‰”S¾¼t¿ÀÉ®S­tSº‰˜²UOSÊt¼ËS²³ZXmanWcX_§XmaŽXW‘WcX¤…ƒ OTU•ƒX™šS—“ŠSsTŒdX_aX_aefdkXÌZ|eXWšŠSsTÍWcXdÎX_`_Xc„Wi+)­G!+oiRSqT£O—SÈTŽZX¡š OTÂWcXc„WX{§WcX™ZXd¨zS©‰ŠŒdX{ªWaX_bXdÏWaXc…†XVWaX[gPpo) hpPt «rsSO—TU‹OSsÍeX_bXЁWX™šSsfWcX~XÑÒ]]ÒÓÔ¼ÕÖ®S×UsqNy}°OSÇ¿»»ÉËÔ¼¼Ö® Q—‰UyyNSǼ¾¾¾ËÔ¿½Öv|X™ZXd¨zSsbih"¬Gi+)­G+oi¬[X_`_sTbWcgtSNOxNyUxUºU}Svšgt xŠÈTŠ”‰yU‰”s¦WcX_aXdaŸ†X_`_Xc„WXWšŠSqT£O—SsuSvwUSxyzS©‰ŠŒdX{ªWaXdÏWaXc…†XVWak ˆ‰ŠSOTU‹OS}~X™µWcXƒØdX_bXƒfdXd¨WcXœX_`_Xc„WXWšŠS²š”S—UŽƒX{`WcXm€X{f_X¡~_X_b gPpo) hpPkX¥alX™ž†X_§Xda€X_aX¨ÙWcX_`_Xc„WXWچX{§WcX™ZXd¨zSTÛXd¨ÄXd¨WcXe`Xd¨ÜOT ’“”SOTU•ƒX™ÚXd‘WcX_l¶Wc{f_X¡~_X_bgPpo) hpPxy°O—SvždX_abk MNOFFiQ{Z|eXašSTVXdaœWcXdZŒdX¨d„ZWXcZ±gPpo) hpPa`dXd`WXd¨WcX_Ý xT€X™ždX_abkXތdXeŽXmaŽX`dX[ZX_a±WcXdnZX_aXdaŸ†Xc„WXWšŠSsT XaZVWXYZVWX[X_`_ sTbWcg!h @hi"P‡®SqT£O—STUVWXYZVWX[X_`_gPpo) hpPqTrstSˆTN°SßNNSǼ¾¾¾ËÔ¿¼Ö® —NOFFiQSsuSvwUSxyz{Z|eXazwST´dX{fWcX_bX_‚ƒXc„WXàájâ¼SsT XaZVWXYZVWX[g h @hi"P‡tSˆ‰ŠSOTU‹OSqT£O—SÈTŽZXdŸdX_ŽX_`_g!h @hi"PjX{|eX_§XƒWcXc„WXWšŠtS¹Œd ©‰ŽXmaŽX`dX_bX_a±WcXdnZX_aXdaŸ†X_a X\ãäÒåX_abWcg!h @hi"PjX{lÄ_XmaŽX`dX¡š     !"# $%& '( )*!+, -./0. &1 '(% 23 454 *!+, 6%54 7 %84 $%9/:; 6< % =% %>4 +? !@AB 5  =CD 4% 1 ! * !E!F G!HIJI KL MNOPQRSOSTRORUVWOXYRSOMZ[\]^_` OabccOMZdRSOMNORSefROSgMOhiOjkRZOlZmPOn_]op qrsORtRSOSuVOjkRZOMZvOMZewhOMNOxyOZzkRO{zkROMdQOSTROR_|}~OOMZdRSO€ZRSOMNOxy r‚kRO{zkROMdQOSTROR_|]^_ƒ}]„|…r|†‡ˆ‚‡†]‰_ƒ}]„|…r|†‡ˆ‚‡†]Š‹}ŒŽ„‘r]’“|]”kRZ qr•‘’]ˆ–]‰_]r—eORZ˜O€ZRSOMNO€ZsORtRSO™uPORZzšPOj›‘]„ˆœ‘’]‰hOMZdWOžŸhO€ZYM  ¡¢‹Š]ordRSƒ!£ @£¤"¥¦O§˜¨MOlZuRO©lOhiOhZyMOlZmPOMNOxyOZzkRO{zkROMdQOSTROR_| RZ˜RSO€ZRSOMNO€ZsORtRSOSuVOjkRZOn_]^ª‘]‘r‚šPO`OMZewhO«RSv¬zOh­iOMZdRS ƒ¥®¯) £®¥°±²}‹]op]qrsORtRSO™uPORZzšPOnUOhtRSOh­˜`RSO`OPhO§wO­³hOhZ³lOh­vRS ’ª‘]or‡wh´WOµYMORSZz›‘]o¶eOMdQOµvRRT­O«caa·´ ‹¸Œ¹]º‡^‚ª‰_]owRSOxyO«»»»´ ¸Š¹ o¼RSOMZvOhZ³VOnQzOh­½]¾‡ª‘]„ˆ¿RSOMdQFF¤À]„ˆœ‘’]„‘r]’“|]”kRZOMdQƒ}]„|…r|†‡ˆ‚‡† ‰_ƒWOTRhT­zhz{zxO§gzOnÁzOnhOMZdWOÂZ˜OnVOMNOhZÃOMZvO­ÄRSOSTRFF¤À]op]‰ª‚]„ˆ½]¾‡ª‘ „ˆ¿RSOh­vRSOxyOjzÃeOZzkRO§wMOhÅRZƒ¥®¯) £®¥Ƈ|]‘r‚›‘]oÇo]qÈhOÉesO€ZsvOxYhOMdQ orʑ’]„•‚]orœ]„r³VOSTRFF¤ËO§NRSOPwhOnQzOh­½]¾‡ª‘]„ˆ¿RSOh­vRSOhőr]’“|]”kRZOMdQ ƒ¥®¯) £®¥RZ˜RSO€ZRSOlZszO©_]|ÈeOhgO§NRSOnQzOh­½]¾‡|ÈhO§ÌRZWOžwhOxgOMZdRS ƒ¥®¯) £®¥op]†ª‘’]’Í‘]‘_|]„rÎ]op]„rÃOMNO€ZsORtRSOSuVOjkRZWFF¤À]^_]|ÈeOhgOM—R RZ˜RSOMZ˜QO§dOMZvOhÅRZOSuVOjkRZOMdQƒ¥®¯) £®¥} ςkMOxvOxYRZOxyOjzÃeOZzkROMdQOMYMOST‘]’“|]”kRZO`OMYMOMZdRSOMNO§wMO©yMOMQv ÐoÇo]ordRSOMNORSefROSgMOhiOjkRZOlZmP´OnÁzOMYMOMZdRSOMNO§wMO©yMOhZ³lO«MYMOMZdRS op]‘’‡fROSgMOhiOhZyMOlZmP´OMZvOhZ³VO€ZRSOMNOxyO€ZYMOjzkhOnÑOxyOjzÃeOZzkROP¶M †ÒÓÀ]odQOMYMOSTROSuVO§wMWO~OPwhOxgOMZdRSOMNO§wMO©yMOMQvORZ˜ƒ͑„͈‚„‚Ô‚Õ aaWaaÖOaaW×»cÖOaaW×»×ÖO»WcØ×Ù qr•‘’]op]ÕyOjzÃeOZzkRO`OP¶MOlZz›‘]†Ú]odQOMYM ’Í‘]’“|]”kRZORZ˜¤+)°G!FF¤ÀG!+¯¤ÛWOÂS˜¨MO©¬z OMYMOMZdRSOMNORSefROSgMOhZyMOlZmP qr•‘’]op]qrsORtRSOSuVOjkRZO`OMZewhORZ˜RSOMNOxyOjzÃeOZzkROMdQOMYMOSTRORUVWOÂZ˜ ‰V Oxyop]rª|]qr•‘’]op]”‚ÃeOZzkRO`OP¶MOPÜÂËOMdQOMYMOSTROSuVOjkRZO§Ú]qrsvOxYh MZ˜QOlZszO©UO§zÑeO€zkROÉeVÈhO§ÌRZOhÅRZOSuVOjkRZOMdQƒ¥®¯) £®¥}]Ƈ|]‘r‚›‘]ÕyOjzÃe r‚kROMdQOSTROM½‘]…rÝOhZewMOn_œ]ÕyOhYMO§wRSOMdQORZzÑeOVÈeOhgOPzOh­˜ÞRSO™eRS ¾‡ª‘r}]ßÇo]qrsvOxYhORUVO§˜¨o]„ryMOZzkROh­vRSOPzOh­˜ÞRSORezOM³VORZuROh¬vOÛ­QzR àͪˆ„]á‘â‡Õ‚œ‘]‘›‘]op]„rÃOMZ˜QOlZsROYRZO§[RSOnQzOh­½]odQOxyOjzÃeOZzkROMdQOMYMOSTR §˜¨MO€ZsvOxYhOh­vRSO§zÑeO€zkR !ãã)}]äŸhO€ZYM OMYMO€ÈhOÉesOlZuROhÅMZOxyOjzÃeOZzkR     !"# $%& '( )*!+, -./0. &1 '(% 23 454 *!+, 6%54 7 %84 $%9/:; 6< % =% %>4 +? !@AB 5  =CD 4% 1 ! * !E!F G!HIJI KL MNOPQRSTUVWXYSTUVWZVU[\]^_` PabcUdWeSTfghPaiOPQjUTklkUWmSUnUopSWUqjSWUopSWrUdWsc tuvOPQhwoUqsxdUyzdUq{U|qjSWU}sxST~Uk€XUWkwSUdZdUTS‚ ƒ„…„†‡ˆ‰†Š‹ŒŽ‘Ž’“”•–†—˜™†š–›œ†–žŒŸ ¡¢£¤¥¡ ¦šš„†§¨ Ÿ©ª¥¤«¥¬­® ¯Ž°±Ž²Œ Š³ŒŽ’“´ŒŽµ¶Œ·Ž¸‹¹Ž’·‹¹Žº·»¼ ½©¾©¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÅÉÄÊÅËÌͤΪÏÐÑÒÓÅÔÆÕËÅÆÂÖ×ÅØÈÙÚ£¤¥¡ ªÛÜÜ©ª«¬£¤Ýª«ÎÞß ÜÎàÚÅáÞÈÅâ㣪ݥ¤ª­¤äå æ =5 çè 6( $%5 2é '*)!êæëì) íëæ! $%î 6% ï ðñ òuNóPOMuhôOPazXUdbcUSWkõXUoZdUTköUo÷øSTUùúUSTøúkUSsldUoWûPüýþPQ{UTSU}ÿ ugOPOMPÿPugOPauóPtuöSUzSTU[UW STUSW oUoWk oUVWökUqsxdUoZdWauh oUùÿ fhOuP mdWUo Uo Uúø‚U€UqYSUTköSUùÿPfPOMSUoWkUTkcSUdbcUXUo÷ûOuPtufPuhwS êæëì) íëæ ttPQRSTUVWöSUzSTU[UdWeSTUo kUok SUWÿOuPuöøUZoUdZdUqkõXUkwSUVWZ Uo UÿóPhPuSUq€UVWSTUoWpdWUWX SUUùÿPjdWU U}!UqsxdU U"#STUo÷$dUok V auóPtuöSUzSTU[‚UWsYSTUoWzdU U}!UqsxdUoW USTWkwyUq€UVWZUùUo UÿóPQ%óPM&y' qXSU kUdZdWUoWbU()UVWeorU U}!U}ø*yrU U}!U++U(),‚- oUXöUWöøUZoUqsxd fûOuPQÿ.PfôO/0 1auóPfu UWXõSUVWêæëì) íëæqsxdU U}!URSTUSWkwoUùÿ QRSTU}ø*yUdWøUVWöSUzSTU[U"sYSTUopSW2UWXõSUVWP3 U}!URSTU++UdWøU o 4öU5yUopSW‚U6 oUXöUSÿ.PauóPtu7tPu8STUqjSWUW STUd9SUdWk oUoZdWUùÿPfhOuPau üýþPQ{UTSUo Uo UÿóPOMPÿPugOPauóPtuöSUzSTU[‚U\÷øSTUWckUo÷sSTUWxV 3 U}!URSTUdZdWUqXSU kUùÿP3 U}!URSTU}ø*yUoWûVWsYSTUVWZVU":STUSWkwoURST dZdWUqXSU kUq€UVWZUùUo UÿóPÿPOu%OuP;UoW$dUWkwSUùÿPyUS?SUqsxdUdW@SU}ÿ VWsYSTUVWZVU U}!Uo UÿóPMhökUVWSTUWX SUUdWøUdZdUWöøUZoUok VUoWø     !"# $%& '( )*!+, -./0. &1 '(% 23 454 *!+, 6%54 7 %84 $%9/:; 6< % =% %>4 +? !@AB 5  =CD 4% 1 ! * !E!F G!HIJI KL : =5 MN %O1 $% # PQR STUVWXYZW[\]^W_`a`W^b]cdeW[fWegWhijklmn) omlpTqrW]^qeWZsWe^tWr^YeW^`u] vU]_Wr^w]Wx]_Wyz{|WZ^}]_We~`We`g]W^iT€T‚€ƒj„…€vdZW†‡W^ˆ‰Š]Wr^‹€pgWhij€pTiT ŒŒ€cdeW[fWŽ^YZW]^ˆ|WXW‘’W^ˆ‰Š]Wr^‹€i“€vU]_W]^ u`e”W•–‘W—\Z^W˜ˆWXW‘’W[™šZ ›‹…€ƒic€œTž€ŒTj€Tw]Wx]_Wyz{WŸe™ ]_x]_W¡a`¢£W‘™š]_WegWhij€ŒTj€c¤`Wr^w] x]_Wyz{We^‰W[¥`We¦W§X†‡ ©¨ zª«W[g]W§‡Wzª«¬Wr^w]Wx]_­®W¯geW°ˆwW[™šZWe±²T€vi“ p³´µ¶ !·¸ ¹º»¼½¾¿À¿Á»½Ã¼ÄŽÆÇȽÉÊË»½Ì¼Íλ½ÏнÑÒÓ¼½ÉÔ ÕÖ×ØÙÚÛÜ×ÝÞÛÚØßàáÓ½âãÏä½åæ»ç èéèØêëàìÝíØêëéêØîëéèØÝëÚï ð !JGñò!Jóô!õö!÷ø!µ ùúû!HG!k !+9n "# ü ýþÿ'$ D  = ÿÿ I ùG!JI!+@û ôG!òAm!:; !mF)noû!G!òAm!:; !k÷k JI  ¹º»¼½¾¿¿ÁÂÝØêëÄÜØØëÞ×ØÜØß ÉÔØÕÐ JGñò!Jóô!õö!÷ø!µ ùúû!HG!k +9/ ýþÿ'$ D ÿ Q$% # D !ùö+ # û G!IG!ùö!+ # D ÿDÿ!ùö+ # D !ÿ ùö+ # "D !ÿ ô ùö+ #     !"# $%& '( )*!+, -./0. &1 '(% 23 454 *!+, 6%54 7 %84 $%9/:; 6< % =% %>4 +? !@AB 5  =CD 4% 1 ! * !E!F G!HIJI KL MNOPQRSPTUVWXYZW[Y\]P^_`aPbcPdePfRTPgh_PiR]jTPkilW[NPmnoPfpPq_S_PkirTq stuWvUWwcPxyTqPz{dPaioPkiSTP|TqP}~Pf€WXYZWY‚WYƒ[WY„`TPf…†a‡ˆ‰Š) ‹‰ˆŒ |aPŽ~‘kiSTP|Tq’PO…“TqPf…“TqP”ioSTqPz•~‘–d—P˜NOPQRSPTUVWXYZW[Y\]Pq_™_ YšTPki›OPi_`TPaœPkiSTP|TqP}~Pž\OPOi\k— Ÿ  =5 %¡ . ¢ =% 4£ % ¤pP|TqPxyTqPki…“TqPki›kP}~P^noPOi¥aPO_¦TP”_p–PTqi_`–‡ˆ‰Š) ‹‰ˆw§ [¨Z©ªW[Y¥aPki«–’Pai¬TqPOh_PO_NTPinTiPb›aPf­TiPOi®_Pq_TPO¯TqPg_TiPa°TPOi_NOPfpPki›O Y„`TPf…†aPŽ~‡ˆ‰Š) ‹‰ˆ[¨Z©ªW±²ªW[Y¥aPki«–—P³i´PTqi_`–Pf…†aPOi¥aPi_`TPTi… wµ¶·Wª¸VW©Y„¦–PŽ–dPiR]jTPkil‡ˆ‰Š) ‹‰ˆX¹WºOPf»Pf€f…†aPb›aPf­TiP”ioSTq ¼½¾¿ÀÁWvUZW±²ªWÂ_Pdoš_POi¥aPki«–P–¥aPTTqPfhTqPdšTi’POi­OPqnPO…“_’PžRPbnPd›ai O…“_’Pa›aP–ÃRPTn]Pf€f…†aPb›aPf­TiPdUWÄYÅ©ªW©Y„¦–‡ˆ‰Š) ‹‰ˆ§WÆÇPgRTqP^UZWÂ_ ÃRPf€Wª¸VW©Y„¦–PÈÈÉqP–h_POž…®TqPÊ}˒PœPŒPzÌ Z ½§Ws­aiPO¯TqPg_TiPgRPa›aPOi®_ f_p–PTi\OPf­TiPf…†aPOiRPTiºT’PbcPdePfpPkiÍT[ÎXY‡ˆ‰Š) ‹‰ˆÏÐTqPki…“TqPki›k ѽҧWMNOPQRSPkiÍTPO´aiPf…†aPOžÓ©YWÏUVW[¨Ô©ÕJÖXYZW[Y\]PgRPŽ•Pq_®PO¯TqPg_Ti [\OPaSPa›aP–ÃRPfjRPaioP”NOPQRSPkiÍTPO´aiPx…“TqPO´Ti—P˜NOPQRSPTUVWXYZWY‚WXYשª [ńWÄNOPdRºTP^™_Pa›aPdoš_P–ÃRPOiœ]PgST’POi­OP^UW¨µ¶WX¹WºOf»PTi_¦–P”ioSTqPaœ ‡ˆ‰Š) ‹‰ˆÄYZSTqPŽ~‘ÈÉq’PgRPŽ•Pq_®PO¯TqPg_TiPfjRParPOipPki›OPi_`TPf…†aPmÐTq ki…“TqPki›kP}~P^™_PaØkP–Ù_P_T^ڎۄ©vu±§ ÜÝÞßàáâ㧠 6% =5 %¡ . ¢ =% 4£ % äå $%5 %( -./0. F++@æ) !@84 $%9/ '; $% # !çèé êë  ìíî ï!¡ Ö!¡ JI!¡ JH!¡ Jð!¡ Jï!¡ JÖ!¡ HI!¡ ê84 . Û Û ñ ñ ñ ñ ñ ñ ò ó Û ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ éˆ!ô*!‰õ" ö ö ö ö ö ö ö ÷ø% %ù 4ú. =8 %.1 äû ü äý /ü ÑYSTP|TqP}~Pf…†aPOi¥aPi_`TP^™_PTÙTqPf»P–Ù_POi]fÇ_POþP•’ŽÿÿPfNT •’zzkPfpPb›aPf­TiPTÙTqPf»P–Ù_POi´aiPi†kPTi\OPaioPkiSTP|TqP}~Pki›OPi_`T     !"# $%& '( )*!+, -./0. &1 '(% 23 454 *!+, 6%54 7 %84 $%9/:; 6< % =% %>4 +? !@AB 5  =CD 4% 1 ! * !E!F G!HIJI KL MNOP) QONRSSTUVWXYZ[\Y]^_`YXabcdUefgUhijckl mUndoUhdpqYrsrtY]uYvswYXxyq ]zwYXa{rtY|x{\rtY}~€€}~‚‚ƒ„…Y|x†rtY‡ˆvYXxyqY]zwY|WXYZ[\Y„x\rY‰rtŠ Q‹% %Œ 4. =8 %.1 Ž  ‘’ H VWXYZ[\Y|x\{Y“”XY\rxYx^•rtY`–yYrsrtY]uY…t—‡ ˜ hioc™USdšvY›wY˜œUžjc Sd\rY‰rtYŸ— Y¡¢J£¤UndoUhdpqY`¥YXx¦Y“§Y¨©rtYrsrtY]uY…t—‡ ˜ epXY|ªYXa{rt «do\rtY¬­v…Y]®[Y|x†rtY\rxYx^•rtY]WrY|WXYZ[\Y„x\rY‰rtYŸ— Š °¯±²³´µ¶·‹% %Œ 4.  Ž¸ ‘’ H O !+ # ¹’º $%5 %( MNOP) QON!F++T »srtY]uYXa{rtYY„x\rY‰rtY¡v…¼ ½¾¿ ½¾˜ ½¾À ½¾Á ½¾Â ˜¾¿ VWXYZ[\YŸ—  à à à à à à Ä‹% %Œ 4. %( Ž¸ :Å 4Æ$ Ç. / 2*!ÈÉ !O !+ # ¹’º Vd\{Y“”XYrfgUcdÊvY˔`Y]ÌrxY“ywY“ÍY`x{SdÎSUÏ®YXx†rtY“ÍYrxwÐXY]uY`–yYXxwWX e̊YÑx\{Y“”XY]^_`YXwWrYxfcdUhioc™U«do\rtYXxyqY]zwYrxwÐXY]uY‡fUÒÓ¬Ò o ÔTUVWXYZ[\ «d\{Y“”XY¡¢HI¤ndoUhdpqYXa{rtY„xšvY›wYrxwÐXY]uYÕÖXY`ׄhioc™U«do\rtY؂ Ò o Ô¾U«WXYZ[\Y„x\rY‰rtYŸ— Y|x†rtYXxyqY]zwŠ °¯±²³´ÙÚ´‹%%Œ 4. %( Ž¸ 'Å 4Æ$ !+ # ¹’º »dÛÐXY]uYÕÖXY`ׄY¡ o Ô¤ ÒÓ ÒÀ ÒÒ ÒÁ ÒÜ Ò VWXYZ[\YŸ—  à à à à à à =5 Ž¸ Æ$ Ý 4. $% $%5$ ÞuY‡×„Y‡šwY‡fUhdßc™URÍYXx¦YxwÐrYXàrxYzrY]ÌrxYXa{rtYXxy{YX”`Y`–yYrt^áwYXxâ` dÛÐrYXxàYrtxwÐvŠYÑx\{Y“”XYrˆqY]^_`YXwWrYxfcdUeÊrtY`”`xY‡×„Y‡šwY}Y‡ãrYXajcUnäc™UœuX åÌ`xYvæ[Y]ç]^_`Y˧Y‡èY`¥Y`x‰yYéêëY`–yMNOP) QONVWXYZ[\Y]^_`YXabcdUefgUhijc ìíîïð³´¶´ñ±òóòôõîöð÷øùðîú±²óûü ýúþðÿîðï°îîöð ïðïþîð ùÿý î ÿù ´ G!@N ! JD 3"!"@HG IGJ+G!IG£JH+!G!IGH+!G IGH+!G!IG+     !"# $%& '( )*!+, -./0. &1 '(% 23 454 *!+, 6%54 7 %84 $%9/:; 6< % =% %>4 +? !@AB 5  =CD 4% 1 ! * !E!F G!HIJI KL MN JIOPQRSPTUVWXVYZ[VY\]VY^_V]`a[Vb[cVdefVgh_VijklRmnoVpqi`VrstVi`bu vwxy) zxw{|tVi`}V~a[V]`rVdefV€X‚]ƒV„\oV…`†iVg_‡iVY\]VY^_VWXVYZ[Voˆ‰kRmno Šqi`Vrstvwxy) zxw‹PŒORO[cVi`}V…ŽoVtaVo‘[cVo’ƒV“ŽoVtaV[”•ROPQRSPTUVtU S–—kPR˜™šRO›RSœkPR\]VY^_VˆToViu}ƒ žŸ Ÿ¡Ÿ¢£¤¥¦§¨¤©¦ª¤¨«¬­®¯°®±­¯²³´®¯µ¶·¸¹­º·¶¯»°°Ÿ¯¼½¾¿¤ÀÁÂþ¿¤ÀÁÄÀ¤ÅÆÇ ÈÉʤ¨«Ë­¯Ìº­¯¸ ÍΤ¨ÏËЯѭÒÓ ÔÕVi†iV…ŽoVtaV{ÖiV…`a}V~†oV×Voˆ‰kØÙڕRS–—kPR˜™š{ÛV]`†oV`_‡[vwxy) zxw ÜÝÝÞRS–QklRSP’iV]`rV‚ß[cV]`a[Vb[cVdefVp’uVoˆ‰kRlàkRmáiVo_‰Ú âãV{ÖiV{|V[c`q [`V~utä åæ34 çè =% ™ékRêëlRmstVg”QRS–QklRìíQR˜îRïðRS–jklÞRÔñŽ[V`ò[`V{ó[cV[`ToVrstVo`’i ÝPrVoˆ}[cV€rYVrô_Voˆõ[cVöt÷÷øˆøpVdø]o}[øVùuoøˆVúöûùüV‚ß[cVr†UVpý]Vrst þSQmíOPà–RS–QklRÿRlñé•ÞV Q ™RS–QklRåêRlñõÞ åæ34 A / % % 6%  SRmRŠqi`Viu[`V…`t[V~utVo[cV~_[`Vg”QRàÝÝàkŠQ–RØëm •RSém ÞïklÝPSRS–QklëRÝPS SPÚRÜñkPR‹P_ Pڕ|[V]`jRïh_VWrYV[hiViToVgô S–jkl •RSémRÞïklÝPSRS–QklRëRÝPS Pڕ|[V]`jRïh_VWrYV[hiViTo {t[V~ô_Vi†i`Vo`UVoˆ}[cVWXV]`o •RSémRÞRïklÝPSRS–QklRëRÝPS SPÚ Šqi`V[_Rmstƒ ¬­®¯žŸŸ¢· °¯·!ѯ"®Ñ¯°®±­¯²³´®¯µ¶·¸¹­º·¶ ²#¹­Ì¯¸ $Я²®É´ °¯®%¸ ¼¯½­Ì¯&'( G!w !)*+JD 3"!",@+!-."! !HJJG! @ /0-1!JI!x2 !x3+!x4!â3!y5@!67"!y!)* vwxy) zxw     !"# $%& '( )*!+, -./0. &1 '(% 23 454 *!+, 6%54 7 %84 $%9/:; 6< % =% %>4 +? !@AB 5  =CD 4% 1 ! * !E!F G!HIJI KL MN34 OP # QRS TUVWXUYZ[\]^_[\`[a\bcd\efghXijk\l^mnUXoUp[q\rZs\tunvXWUwXoU_[\`[a xyzghX{|}X~€‚yXxyzghXƒ„T{X€€g…yXy€ghXT†‡Xowhˆ‰Š‹†ŒŠXyXy€ghX‰ŽkYni ~o…‚yXy€ghX‰ŽkYnixX~o…‚‘X’“€ghX”„X•U–—n‘X˜y€g™\[šj›\›œl\žŸ \rš¡›\¢ l£¤[a\s¥¦\rk§ \[^kZl\l^¨¤\›^ \©ª\«\¬f w |X­‹¤[a\f\]^®l\r¯\™m‰X°Y±[\l²[^\^¤mnX­wmn W³WXŒ¡k\´µ¶\›·\l£¤[a\sŸ \¸ V^›\^kZ[\]^_[\`[a\bcd\¹jk\›^šº[a\l£»nUXnUš\¼½ q\¾k¿ °Y±[\l²[^\À½[\rp \¬f w |X­‹wnvXzoUÁ­‘X~Y‚X’zXWU–X•ªÂ\sÃk\›^ \©ª\aŽs\Ä\Àšj›q\Àk±[ ­ÅnUXƘ w |X­‹wnvX’€XvYLjyX°Èl\›É]\ff w |X­‹wnvX˜€XvYLjyX•ÊwXƒmYXËx w |X­‹wnvX˜zXvYLj‘ ~YY‚X•±l\l^®›\Ìe w |X­‹wnvX€XoUÁ­yX­Y±]\l͛\¢\ÄÎ w |X­‹wnvXzXoUÁ­“XÏ_[\]^Ðs\bcd rš¡›\À_¤\Ñ _[\l£¤[a\l¢\s¥l\Ò w c\›^¤\r±[\©^k\rkZ[\tk MN34 ÓP? !@Ô"!F $%9/ QRS Ï_[\]^Ðs\¼½ \©^k\bcd\rš¡›\rkZ[\tk\l£ÕnXvŠhX†v†‹wŒŠXxÖ«\rkZ[\l^±\×Î€Ø l£¤[a\Òf\]^®lÂ\a¨™\rš¡›\[aÙs\l£¤[a\t [a\tڛ^\›^ ½`\¨l^ktk s\À£¤skt¨\fsaÛs™\l£¤[a ×Î\]^®l\ܽ \r·\Ñ ½[\¼¥l\©±l\Ñ _\l£ÕnXUÝ]\rÞ[\ßà\›·\Àšj›\¼·[a\Ä×e[s MN34 áâ 6 „± \㠜l\^kZ[\×\¹ä›^\lšº[a\ršº[a\¹jk\feÎÀ]\l^»X•±l\™ å[\™mX‰Ÿ \ÀÚ\[^kæs çèéê) ëéè¼]]\µaš¡›\™äkÂ\[± \©^ì[a\›·\¹ä›^\lšº[a\ršº[a\¹jk\feÎÀ]\l^»X•±l\™ å[ hmX‰Ÿ \©^ì[a\ÀÚ\[^kæsçèéê) ëéèŒoo~íî !JJ‚“ ïðñòó ôõö÷øùúûûúüýþÿøø ÷ ø÷ ö öø úøöø ÷ ö öøøøöøöø  ø ö!" J#$%!J&'!()!í *+,!HG!E-"!.HI:+,# @ /?ê!@Ô ,!'G! @!/0 1%     !"# $%& '( )*!+, -./0. &1 '(% 23 454 *!+, 6%54 7 %84 $%9/:; 6< % =% %>4 +? !@AB 5  =CD 4% 1 ! * !E!F G!HIJI KL MNONMNPQRSTUVQTSVWXTYZ[T[\]T^X_T`abcdefghijTkSQ`TSVWRTl]YmnRoY]Tpkkq rstcuerdZ[TkSvmTwZ]T`axceuycez{[T`Vx|e}c~ €)!F‚ !"‚"!@ƒ !F„ 6< % 4…. $% $%5$ †‡ˆ = 23 $% $%5$ ƒ!"‰1 Š‹5% 5 %( 84 = 4‰$Œ Ž‘’“”‘•–—˜™Žš›‘›œ‘žŸ ‘ž“• ‘¡¢“‘£ ‘•¤•¡‘¥¦•¡‘§ ¨©•¡‘§ “§‘ª«¬‘ž­ ®Ž¯—˜®Ž°‘§ ¨©•¡‘§ “§‘•±²¢‘³´µ‘¶·‘§ ¨©•¡‘§ “§‘ ±¸•‘ ¢¹•‘•º´‘”»•¡‘§ ¼•‘”Ÿ  €½¾) ¿½€GÀš•¡‘“ ‘’‘’“• ‘“‘” ²•¡‘’Á‘£Â‘” ±Ã”‘• ¨‘žÄ‘ Ÿ• ‘Å“µ‘žÄ‘• Æ´µ‘žÄ žÇ‘ ¢¹±‘Èº‘§ ¨©•¡‘§ “§‘ª«¬‘’‘ÉÊ¢‘§ ¨©•¡‘§ “§‘•±²¢‘³´‘£ ¢‘§ ¼•‘”Ÿ  €½¾) ¿½€®Ë̙͘®³”‘‘“‘¶Æ¢‘” Î‘§ ¸›Ï‘РŸ‘•¡ ¢¹›‘ž¨Ñ‘”¢°•‘ –™Ž˜®Ëҙ˜ÓԘÕÖ± ®ŽÎ‘§ ¸›‘ž×ž¨Ñ‘Å“‘žØ• ‘¶–˜Ù՘®Ú™Ž˜ÛÊ¢€½¾) ¿½€Û–˜ÓԘÕÖ±‘ž¨Ñ‘¡¼´‘• ¢Ü› ÛÊ¢‘›Ã”‘žÄ‘£ •¡‘ÝÞßԘàáâãÓä͘Õֱϑ« ¢‘”¢°”‘£°”‘屏‘£ ‘’“”‘ž¨Ñ‘”»æ™Ž˜À–— ®Ë̙Íç, ,4 èÉ·‘ž¨Ñ‘”雑”ꔑ”»•¡ëHJìíîŽð™Í˜ñÁ‘£Â‘” ±Ã”‘”¨©•¡‘žÁ¢ Íò󺑧 ¨©•¡‘§ “§‘ª«¬‘É·‘§ ¨©•¡‘§ “§‘•±ðò˜ï³´‘ž¨Ñ‘”Ÿ• ‘• ¨‘’º±ô õ𝠟• ‘Å“‘”¨©•¡‘žÁ¢‘ö«÷øù‘ú ûßÔÔ üÔ üÔ ý þ˜ßÔÔû˜ÿüû  õđ• Æ´‘”¨©•¡‘žÁ¢‘÷øù‘ú ç ç ýßÔÔ þ ûßÔÔ ÓÔ ÓÔ ý þ˜ßÔÔû˜ÿ û  õđžÇ‘ ¢¹±‘”¨©•¡‘žÁ¢‘ª÷øù‘ú ç  ýßÔÔ þ ûßÔÔ ÓÔ ÓÔ ý þ˜ßÔÔû˜ÿÔ üû  õđ¶¹ ‘¥¨©•¡‘ ª÷øù‘ú ç ç ýßÔÔ þ˜Ôû˜ÿ ˜ û  õđ¶¹ ‘¼›‘ ÷øù‘ú ç  ýßÔÔ þ˜Ôû˜ÿ ˜Ó Ôû   !!" %0 !"9 ‡D ‡... RUMNN . . 6 $%& 4% -./0. '; $% $%5$ †‡ˆ 2 $% $%5$  4‰1  $%& 4% '; $% +‚+! ƒ!"‰1  $%& 4% '; $% $%5$ †‡ˆ ¨©•¡‘”Ÿ•  ՘®Ú™Ž ¨©•¡‘”Ÿ•  ˜þ˜ÓÔ !˜þ˜Ô "՘®Ú™Ž #!˜þ˜Ô #˜þ˜ÓÔ çG!ç)F@$¿!€%¿¿¾¿ @&!çG!ç)F@$¿!'¿$€@) &!G!¿€@$¿!'¿$€@) &!G!¿€@$¿!€%¿¿¾¿ @ì     !"# $%& '( )*!+, -./0. &1 '(% 23 454 *!+, 6%54 7 %84 $%9/:; 6< % =% %>4 +? !@AB 5  =CD 4% 1 ! * !E!F G!HIJI KK LMNOPQRSTOUVWXYZ[XW\]^X_`\WabZWacXWdeWfg^WhijONkZWalWmYno\pWmYqmWrst anuvWvw\pW\Y[\WXno\pWano\pW\YnWmYno\pWmYqmWvYZx\WyzWmYno\pWmYqmW\Zw^Wv{h PQ|}OP~ijONQjx\WsWv€Ws\‚ƒWX„vWy…OUQRSTON†O‡ˆW‰YqvWŠ^‹XW‰Y^WmYŒ\WXvY Ž‘) ’‡““”OP•}STOPQˆvWmYx–WŠ—\pWmYno\pWmYqmWrstWfzWŠ—\pmYno\pWmYqm SjR~ON{h˜W™[hƒWv]WXYlW‰šXWyZ[\W_—\pW‰šXW›ZœWmYŒ\WXvYŽ‘) ’‡““”O—\pWmYno\p “QM“OSjR~ON{hWfzWmYno\pWmYqmWrstWyzWXno\pWano\pW\YZ˜WžYnWf[hW‰šXW›ZœW‰YœeWdqX P•iSOŸ O¡¢ZWXYˆvWmYx–Wp£–W_ZW›ZœƒWXY¤XƒWd¥ƒWXY€hWYœ^Wdœ\Wf…ONMNO¦}c^WXYˆvWmYx–WX§ P~SQO¨XWvYšWŠ^š\W‰YqvNQ}OPQ{hWv]WdˆWXY©\pW\Y{XWYe…SOP}…SOT~¥W‰šXWmYqXWY^‹\ Ž‘) ’—\pWmYno\pWmYqmWrstWfzWmYno\pWmYqmW\Zw^Wv{h˜Wª£\pWXY«^¬HJ N­\pWvYeWXY{hW_—\pWvqvWY‹Wf^Wd^\YWf[XWf…OPQ…SQO“Qk\WYeqWY®vWX_e\pWvqvWyec^WXYˆv “Qx–W‰YqvW\YZW‰Yw\Tœ\YWYn¯\pWaš\WdˆWmYqXWY^‹\Ž‘) ’—\pWmYno\pWmYqm °L±” :²5% 5 ³´4 $ 1 7µ !¶·¸ ³¹ º » ¼³5% 5 %( 84 %# 4»$½ ªlWXceWvoWd¯W‰YqvYW›Z\WvYeWf^‹vWvw\pW\Y[\WmYno\pWmYqmWrstWv]WXYlWXYh PQšWmYno\pWmYqmW\Zw^Wv{hWX_e\pWmYŒ\WXvYŽ‘) ’‡““”OP•}STOPQˆvWmYx–ƒWvY¾\p PR~OP~š\WYz\YWŠngvWaq\YWp^qWa¨vWy[mW›ZhWX_¿SQO°L±OPQ|}OQng\pW‚¢\Wv€WX^ijONQjx\ sƒWs\‚˜Wª^bZWY…SQOÀ~‹vWaq\YWp^qWa¨vWy[mWanuvWXYˆvWY^‹\WŠ—\pW–¨ XWrYÁSTOPQ STQ~‹–WÃ_®\pWXz^Wa¨vWy[mƒWv]WZhWX\WX_e\pWyÄ\YWfˆvWmYŒ\WXvYWf^Wd^\YP•}STOPQˆvWmYx– À…OÅO°QÁSTOPQÂOSTQ~‹–WÃY–Wp^Waq\YWp^qWvÆSTOQ®XWa¨\pWX_e\pWyÄ\YWfˆvWmYŒ\WXvY À~O‡~SQOPQˆvWmYx–˜W¢ZWanuvWvYZx\WŠ¤ƒWpŒhW\Y^ǖƒW‰^l–WX_Wa¨Wa£\pW\Y{XWf…O¡ÈOQ†É Pc^WrYÁSTOPQÂOSTQ~‹–WÃ_®\pWX…~”OÊ{XWvœWvqvW–¢ZWanuvWËqvWa¤\YWyzWa£\pW\Y{XWdÌWanuv T¯ W^aš\WvqvWrYÁSTOPQÂOSTQ~‹–WÃY–Wp^˜WsqvWmYÁSTOPQÂOSTQ~‹–WXY–Wp^WXYˆvWY^‹\ “QÍSOPÂNQO¡¢ZWŠ—\pWmYno\pWmYqmWrstWXYÎeWYng\pW‚¢\Wa\YW‰Ï¡O¡¢Z˜WКXW›ZœWdZ UQ~O“QÍSOPÂNQOP•iSONMNO¡¢ZWaÈanuvW–ÈOQ†ÉO‡ÌWp¯ W^fbWmYÁSTOPQÂOSTQ~‹–WX_®\pWX…~” њXW›ZœWXÒ\pWYumWv€WvqvWmYÁSTOPQÂOSTQ~‹–WanuvWXÒ\pWYumWX_iS¬HH”     !"# $%& '( )*!+, -./0. &1 '(% 23 454 *!+, 6%54 7 %84 $%9/:; 6< % =% %>4 +? !@AB 5  =CD 4% 1 ! * !E!F G!HIJI KLL MNOPQRSS! T5% 5 TU4 $ 7V !WXY!+? !@Z"![\]^) _]\!@`) @84 $%9/ a8. 2*)!_ !^,4 ! bc [d T/e 6 $%& f4% '; $% $%5$ g 4h1 ijklmnkopqknrstuHHvwxyz{|}k~€k‚ƒ{k„…€k€€kn{†ƒ‡kˆ‰klŠkn{p‹nk€Œ }{„Žƒ‡k}{}kl{zy‘’ƒ‡“”xyzw•ty–—vwy˜™pkn{š€knm›œk€€k}{žt›y–w—yt›wœŸ  ¡wvytw¢£ƒ{„kˆp¤uH¥¦k§k€{¨ƒ{k~€k©ªª«¬k§k­€k{Ÿpk®¯«¬k§kƒ{°± ²³´ µy–¶k·Ÿk¸ kn¨ƒ{k‡qk©¬¹«kº”y–¶k·Ÿk»„Žƒ‡kn¨ƒ{k‡qk¼¬¹«½k¾¿¡mnkopqkƒ”Ày–wÁyvÂy–wà ¡mnk·p‹ƒk}{„Žƒ‡k}{}k}{¸ƒkn¨€{[\]^) _]\ÄчkÆÇÈkºÉk}{„Žƒ‡k}{}kƒp†k€Ê± vwxy¡mnkopqk{ËɃknËɃkn„Žƒ‡kÌƒ‡kº¿kƒ{pkl{k„…€k}{¸ƒkn¨€{¬kƒ{k‡k§€k·‹}kÍΏ twœÏpk}{žt›y–w—yt›wœŸ kl{€kƒ{pÐѸ±k·Ék€ŽkˆÎklŠkn{p‹nkÃknrÃƒkl{k}k»’ƒ‡ }{„Žƒ‡k}{}kÆÇÈkmƒk€€k}{žt›y–w—yt›wœŸ k}{¸ƒkn¨€{[\]^) _]\–Òxt›y–wš€k}{Ó ½ MNOPQRSQR Ô54 TÕ% 454 %g =d 6< % 4Ö. $% $%5$ ×ØÙ $%5 ( -./0. 7 %84 $%9/ a8. 2Ú 0 2Û TÜ4 T5% 5 TU4 $ 'Ý 454 $%Þ !@Z! (/ 6%ß"! \ Xà =d áU Tâ4 ( ãäå áU %æ1 çèé áU 4%f% êß"!çèé ë ( &/ f% ãäå ë ( a @Z ! ãäå 읍 íîî íîî íîî î î iw‚n íîî ²ïµðñ íîî ñ î òqkˆqƒ ðñ íîî íîî î óî ôõö÷øùúöû üý üþ ÿ ÿ WÞ !@Z! (/ T5% 5  T5% 5 çFd 6 a f%=d / å & TU - &1 / / %Õ çX H é & TU - &1 / / = . çX H é & TUE[E!? / / %. = çX H é î í íîíî íîî î í íî íî íîî î í íîíî íîî O OP ý ýý ýý ý ýý ýý ý ýý ýý îó óó óó îó óó óó îó óó óó E( ×.= 0 7 × Ø îó óó óó îó óó óó  !!@ 8 $%Þ G!W "X#  îó óó óó íó óó óó !< % $ îó óó óó  íó óó óó X% !@!" ( îó íó óó  îó óó óó !&!!b'   îó óó óó       !"# $%& '( )*!+, -./0. &1 '(% 23 454 *!+, 6%54 7 %84 $%9/:; 6< % =% %>4 +? !@AB 5  =CD 4% 1 ! * !E!F G!HIJI KLK MNONPNQRSTUVWSXUYSWZ[\]^_` abcSdefWSeghijklmn\olk^pqqN^rstSuvn^wo\mxy zg{|^g\}~^z]v\]^zg{|^]|€iSiv\]^z‚n\w^lƒieSusySWe„YS…†i ‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘Ž’“‘”Ž•–Ž—˜Ž™–š“Ž›œ–Ž–žŽš“ŸšŽ›œ–Ž ¡Ž•¢Ž£¤š›Žž¥¦Ž§“¨©š›Ž§“–§ ª«¬Ž™­Š®¯°ŒŽ±Ÿ§Žž“”Ž“²³Ž§“¨©š›Ž§“–§Žš˜³Žž´Ž“µŽ¶š›Ž£¤š›Ž—·¸Š®¯¹žŽŒŽ§“ºšŽ»ž“ ¼½¾¿) À¾½®Á°Š‰ˆ‰ŠÂ¯ÃÄŊ®¯ÆŠÄů°ÇÈɎ«–žŽ“Êš›Ž•ËŽ™–š“Ž›œ–Ž“œÇŽ±¹žŽž“”Ž“²³ §“¨©š›Ž§“–§ŽÈ̜Žº³Ž£¹š›Žš·ÍŠ‰¯ Š¸‹ŒŽ‘Ž§“ºšŽ»ž“Ž“ÃÎĊ®¸·ÄŠ®¨©š›Ž™¨©š›Ž—Ìœ §“¨©š›Ž§“–§ŽšÊœŽž²³Ž ³ÏšŽ“Ëš›Ž™¦š›Ž™¨ÐžŽœÑҊ‰¯ÒӚŽ“´¦Ž—·¶š›Ž£¤š›Ž Ôš›Ž ­° ®ÁœŽž–žŽ§“ÃÄŊ®¯ÆŠÄů°ÇÈɎÕ̜Žž–žŽ›°ˆŠ®Ö¡Ž“¹žŽš›“œÇȎš“¨Ž ×šŽ³Ž ØįŠÙ‡ÚŠÂ¯ˆ® °¯Çš¼½¾¿) À¾½ÛÂÂ܊ݹ¦Ž—·¸ŠÅÞĊߤžŽœÑÒ àᚘ³Ž™­™¨ÐžŽ™ÏŽ²Ž—ÌœŽâԎ㓥³ ۑšŽ ¨ÌžŽ™º³ŽäâԎåʚ›Žš›“œÇ§Ž—·ŠÙ¯ˆ®Š®Ö°µšŽåʚ›Ž“ÊšŽ“œÇšŽš¦³æŽç¦šŽ“·Ä¯Š®¯·Ä¯ ®°ÑҊ‰¯ÒӚŽš›·Ä¯Šè̜Ž’鎓œÇŽêëã«åŽìííîêïïðɎåԜŽ£ÄŊ‰¥¦ŽãœÑҊ‰¯ÒӚŽš›·Ä¯ š˜³Ž™¨ÐžŽ ØįŠñ·ÍŠÄÅÒÍÑĊèòšŽÁœó, ,4ôÜ õö÷öøùúûøüýþÿ ø ø þþjklmn\olkö jN^o\zo‚gkø !ø ý"#$ MN%N&N'()*USe+tSXUYSWZ[\]m|lzgqlo,_` a^-^.dS/0)SbcSdefWSe)hiSde1iS2)hW jklmn\olk^pqqN^}3)S45S6iW6Z)ytS7SWZ8iSWesySde€/S9stSuvn^wo\^g\}~^}v gkw~: ;¯‘”Ž•–Žš·ÍŠÄ¯šŽ—˜Ž™œÏ ‹°ÇšŽ ”š›Ž§“‘šŽ¶š›ßÒ?®°Â?Þ@هڊAŠ‰B§ŽÈCœŽ™µŽ§“–Ž“œÇšŽ—·ŠÂ¯DĊñ°ÇŽ™Cš›Ž“Eœ ¼½¾¿) À¾½!F++è·¼!À @ÀF"½Gݹ¦Ž ÑĊ‰B§ŽÈCœŽœš—HìI°ÄèJAŠÄ¯DĊñ‘šŽ•¦”Ž›Kš àHŽä™µŽ§“–Ž“œÇš¼½¾¿) À¾½ÛÂÂÜLŠè·Š‰B§ŽÈCœŽœ¦›HâìI°ÎÅJMAŠÄ¯DĊñ‘šŽ•¦”Ž›Kš ½HâŽä™µŽ§“–Ž“œÇš¼!À @ÀF"½GLÜ ½ =5 N OP QR H SCš›Ž™ÔŽT›«± A ®Ö¸ÄŊßԍŽ§“‘šŽ¶š›Žª«¬ŽêŽžB§ŽÈCœŽ™¨ÐžŽ“¦³Ž™UœŽ ”š› ‹¯ ‘¸š›ŽìVWIXYZß[܊;ŒŽ‘Ž’“‘”Ž•–Ž™¨ÐžŽ ØįŠñ·ÍŠ®ÖÑÄ\H]‰¯ Š¸®¯²³Ž ”š› ݭ͊ÄCš›Ž™ÔŽ^ŽìVW_XYZß[YŠÂ¯‘šŽ¶š›Žª«¬Ž™ÏŽž“”Ž§“`§Žš“ºšŽç‘šŽ™Cš›Ž“EœŽê ÅÞÄ àáè·½á\܊a¸ŠèŸ³VŽšCš›Ž™ÔŽT›«± A ìVWÈTŽ™¨ÐžŽž“bšŽ™µŽ“¹žŽ“œÇšŽ ”š› ‰ˆ‰Š®¯ÆŠÄů°ÇȎœŒ§Ž“K”Ü     !"# $%& '( )*!+, -./0. &1 '(% 23 454 *!+, 6%54 7 %84 $%9/:; 6< % =% %>4 +? !@AB 5  =CD 4% 1 ! * !E!F G!HIJI KLM NOPQRSTUSV% %W 4X. Y Z[ \] H ^ !+ #_]` a 4b$ /Y %& ' ZY %c a 0 2d 2*!efg Y Z[ \] H hijk lmn omp omn qmp qmn rmp rmn s $%9/ _]` 4X. 0 tf u u u u u u u s $%9/ _]` 4X. 0efg u u u u u u u : =5 %( Z[ 'v 4b$ w xyz{|}~€‚€ƒ„ƒ…€†‡ˆ‰€†Š‹€‡‹Œ€†Ž€Œ t‘z’“e‘”z•–•|z{|—˜z™|–zš—mz{›{ œžz{|}~€‚€Ÿ €†Ž€¡Œ¢£€†‡¤€Ž‡ˆƒ€¥ƒ…€¦§¨ €©€†Ž€Œ€ª€ƒ‡«ƒ€Ÿˆƒ€ƒ…€‡¬Œ€© …­ƒ€¢®†€¯‡ˆ¤€°±€²¤ƒ…€¯‡¤ˆƒ…€³´ µ¶p · ¹¸zº»€¼£ˆ€¯‡ˆ¤€°±€¢®†€²y{|z½“žz¾¿›{ gHÀ•|·z¾|Á‰€Â€ƒ‡Œ~€‚€³´ · z¸’“z¶p · z¸’}~†€ƒ‡«ƒ€Ÿˆƒ€ƒ…€‡¬Œ€‡‹Œ€…­ƒ t‘ ’“e‘”™|Ã{Äz•|·z™»€¼£ˆ€¡ŀƀ³´ · z¸Çˆƒ€Ž‡È€¦§¨ €†Š‹€…­ƒ t‘•Éz¾Ê{z|}~£€²Á ž»£Å€Ë…¢®†€Ì͌€Â€ÎÏ · m¸zÄÐ{ t‘™|Ã{Äz•|·z¾Ê{z|}~£€¯‡£»†‡€ÍŒÑ€ƒ…€‡¬Œ€Ò͆‡€°ˆƒ Ó|ȏ€ÔÏ©ŸŽ€†Š‹€…Ð{e‘”z¿Á€¬Å€Æ€†±†€ƒ‡Œ~€‚€¯‡±†Ñ€†ˆ€‡‹Œ€…­ƒ€Õ£€¢®†€ƒ‡«ƒ ½ˆƒ€¡ŀ֣‰€Ò׉р€†±†€Ì؃€ÌŽ€Ì͌€¯‡±†€ƒ‡‹£€¯»€¼£ˆ€Ž‡ˆƒÑ€¥ƒ…€¦§¨ €Òٌ€ƒ‡Œ~€‚€Ÿ  •Ž€ÚÛ · z¸™|Ã{Ä܃€Ýƒ‡Å€Þ¤€„€†‡ßƒ…€àŒ€¼£‰»€Ýƒ‡€†‡áƒ€ƒ‡Œ~€Ì‹Œ€¡Œ¢£€Ìâ€ÚÚ · ¸ •|·z•–•z{Ä|}›{z•¥£€Œ»Ž€‡­·¹ NOPQRSTãSV% %W 4X. %( Z[ 'v 4b$ !+ # _]` a 4b$ /Y %& ' =. ZY %c %. 0 2d 2*!efg ( Z[ 'v 4b$ ä ) åk æç ÀI ÀÀ Àè éI s $%9/ _]` 4X. 0 t‘ u u u u µ s $%9/ _]` 4X. 0e‘” u u u u u " =5 Z[ %ê1 $%5 ( 4X. $%#i^@+^ëìíåî! ? !: =. ZY %c 0 2d 2*!efg ïð†€ñ†‡€†Š‹€†±†€¯‡ˆ¤€°±€ƒ“žz{|ò€yóz¿—zÄ}ٌ€‡Íƒ€‡ÁŽ€ƒ‡Á€†„€‡ª€Ž‡± |}~ƒ€ƒ…€‡¬Œse^i) ë^eÇÓÓz’“së @ëô"eõ½òƒ…€Ž‡ˆƒ€¥ƒ…ó˜ö¾}ÓöК÷¸øz|—} •Ž€Œ}{’‘lµ}{’‘oz’“}—Ä‘”lµ}—Ä‘”o¹zù|Êz{Ä|}~€ƒâ‰€¢®†€¯‡ˆ¤€°±€¼£‹€‡‹Œ Ÿ¢Ù†ú     !"# $%& '( )*!+, -./0. &1 '(% 23 454 *!+, 6%54 7 %84 $%9/:; 6< % =% %>4 +? !@AB 5  =CD 4% 1 ! * !E!F G!HIJI KLM "J =5 / NO -./0. P %Q NR4 S 4T1 4U %Q $%5 %( :; $% $%5$VW@+WXYZ[\!]!"^$ /_ a`bcdefghaijklikjmnkoimpqrstuvswxysz{|cds}~ys€vcsz{‚ƒcds„…†s€‡v flˆn‰mpaŠimp‹mfaŒfpamŽj‘’m“aŠm‘ˆ”n‰mpŠnam•ak–cscu—˜s€qrsz™cs€š€sw›sœvs|”n‰ fsž~ Ÿ  w¡csž~ Ÿ¢ £s¤š€sw¥csy¦zsw›e]WV) XW]flˆn‰mj§˜sc¨cdsw›sœvs|”n‰m©ªcd œ‚«cdsœšœsw¡cs¬u–cs­€£s®¨cdszƒ˜szsy§˜sw›sœvs|”n‰ma¯fm j‘m°±ˆm²hh²n³ˆl´ w‚vsw˜sµ¶s·sc˜¸zswŒsz¹€s˜¸csœºcs‡cdjk‘fih‘²»“`¼’m½¡zstuºsw‚¾€s€|˜s™s¿‚«cd fnamÀÁÂm•aim»kqzs˜¸cs€ºsv˜s퀁sĺcsœ–ysÅÆÇsž~ÈɜsñmŽ©h’m½¡zstuºs¬º|sĚz w‚¾€sz{Ênam©±gËÌHÍpaˆmfaqrsy¦zsw›sz¡sɱˆe]WV) XW]fΘsz˜Œus€|sœÏœ naÐnm©ºcsÄv|sw¨cdszƒ˜sÈsdÑc ÒÓm°±]ÓÔm©ªcdhaºcs‡cdsÅÆÇsÈs€Õœsy¨ ˜s±mÖ  f¡sə|×yØsz‚«cdsw‚«cdsÈØÙsz¡sɱˆmflˆn‰mj›zsœºcs‡cdsÅÆÇ£sÚÕzs¬š€szÛcs˜¸usĺc ha–ys€bvsÈsdÑcsc‚scvus™sy›zszu¦cs¾˜s{qzsÜcs€|sظ€sz˜¡zs¦œstursz{ÊnamhaÝf ai¸csw¨cdszƒ˜e]WV) XW]Þhhm°±eX @Xß"]੪cdsv˜s€Õœsy¨ impakgánm©i¸zs€|sÈ ‰²nmn±g’ âãäåæçèéçê NO 'ë -./0. NR4 S 4T1 4U %Q $%5 %( NR4 '; + # ìíî ï 4^$ /_ ê NO '*)ðVW Öñ »  Ö Öñ »  ò Öñ »   Öñ »  ó Öñ »  ô Ö  Ö  Öñ  ê NO '*)ð+# Žñô»   Žñô»  ó Žñô»  ô Žñô»  Ž Žô Žñô ñŽôñŽô e $%9/ ìíî 0 Òõ Á Á Á Á Á Á Ÿ Ÿ e $%9/ ìíî]õÌ Á Á Á Á Á Á Ÿ Ÿ "H =5 NO %ö1 4÷. $% $%5$ ìíî ï 4^$ /_ 6% $%5 %( e]WV) XW]!@ß) !Vø %84 $%9/ ùú€sz˜ákmpbvszÛscd˜¸ysc™rs™sµš€sw¥csy¦zsw›e]WV) XW]p‹mfaŒsœšzs˜¸c flˆn‰mjûusz¹€sœ–ys¬˜s€üsĹs€­csz{vcsÃܘs€š€s|±im°imÞinam°¦zs¬š€£sývus¬˜sdþr naiÿysñˆmŽ‰mjûusz¹€sœ–ys€šsz{vsw—cds­cØsz¥zsÑ|sz‚«˜Øs{vus€º˜sz‚«˜sw”w‚¾€ •iŒys€‡cds¬—cds€‡ve]WV) XW]Âm©ªcdsÄÎs‚¾cdsz¡sɱˆe]WV) XW]•aÝpmnaŠkñ jûusw‚¾€w¨cdscqzØsbsËsÙ ˆ Æstuvswxysz{‚Ü€s¬˜sw‚¾€sœþcszۀsɪcdsœºcs‡cd “`¼mŽmp՜sy¨ ˜sñm©ªcdsœ‚«cdsœšœscu—˜s€qr£s¡zstuºsz{Ênam©±gmflánÌH paˆmfaqrs€üsĹsz‚«cdsw¨cdsd˜vscd‚cdsœšzs˜¸ce]WV) XW]©ªcdsœ‚«cdsœšœ     !"# $%& '( )*!+, -./0. &1 '(% 23 454 *!+, 6%54 7 %84 $%9/:; 6< % =% %>4 +? !@AB 5  =CD 4% 1 ! * !E!F G!HIJI KLM NOPQRSQTUVWXYQTUZTQX[\]Q^_`Qab[`cXQadeXYfQghaQijklmn) omlpe]QaU]q[QiVr^QTUZa dstXQabuXYQvw[Qxyz{z|}~€‚zƒw[f „…†‡ˆ‰Š‹! 6% =5 Œ %Ž1 $% # ‘ ’ 4“$ /” Œ• %& ' 0 –—!–*!l—˜™ /š %84 $%š/ '› &1 %/ -./0. œš › ž!@Ÿl  l k¡ '*)klmn) oml? n¢H£!nš ¤  ¥ {¤ { ¦ §¤ ¨ ¦ ©!+ž@!( -./0. :; $% $%5$ ª 4«1 ¬ ¬ ­ ¬ ¬ ­ ¬ ¬ ­ ©!+ž@!( 0 –— ¬ ¬ ­ ¬ ¬ ­ ¬ ¬ ­ ©!+ž@!( 0l—˜ ¬ ¬ ­ ¬ ¬ ­ ¬ ¬ ­ ˆ‰®‰Š‰¯ °±²³´µ±¶³·±µ¸¹º»¼½¾¿ÀÁ¾ÂÃÄÅÆNJÇÈÉʱËÌͱÎϱÊÐѵ±ÐÍ҆±ÊÐӆ±ÔÍÒµ ÕÖ¾¼×ºÂ¾ÖÇØÁÁ‰ÇÙÚͱÛܱ݆µÝ¸ÍÞ߱౵¸á†‡±µÐâÞ±ÊÐã˱äâß±åæ×ÇçºÇÀºÙèÇÙæ ÀÖçè„ éê]Q^Z^QaU\XYQëeQiVr^QaU]ìaQxhTQRyzídîuQëZaQXUVQabïXðQ^UñXYQa\]QicQò[_aQó[` pôõödƒ÷øpsùøúûü|ýùdþpzdstXQiÿXYQaU]klmn) omlùùzyk!o @oŸ"l!pôö‚zpd^ ùdvQXUVQë[ ­9 '› /š | öz€‚zƒw[QRyzƒjaQ uQN QR\Qab ö‚ zQë[XYQYQv\]QabVXYQ[b üúùpözpúôQabuXYQaQ_vQ |zpôö‚zpd]QY]XQ­¥z‚sfQñaQ ðvxQ^XU íd÷XQë[QX[\]Q^_`Q^UuQRyzúùùúö!ô" zø#zp ƒzê]Qae^QijQ f QR$ö‚ùd%pzpôö‚z ùd%pz&']Q (QTU)X!*^UQabuXYQ +özpô+ö,zô-Qx']Q .XYQ ðvxQXVê^Q^_aQR\Qab ö‚zyzø# p ƒzê]QXUVQabïXQiqQxu']Q (QTU/XQXVê^fQ[`cXQTU zsödzíde]QaìQ yzê]Q ðvxQXVê^ 0_aQR\Qab ö‚zpôö‚eXYQTTXub1Qi[XQë\]Q^Z^UQaU[2QabuXYQ QTUñafQ3`Qa/vQRê]Qae^ ijQ f QR$ö‚zùd%pzpôö‚zùd%pz4-Q5XYQTU)XQ*^UQabuXYQ +özpô+özøyƒzíd÷6ö 789QiqQa]ìXQUyödz0þ0zùdîXQ:XYQ .XYQNOPf ­; # ‘ zpdyödzùd)XQ uQYÿvQð=xQitvQ ö‚z0d ùdîXQ:XYQNOPQ? @A1Qð=øz!B<ü,z¥ ¦=øz<Czùø#ƒúôúz¥~,¥ ¦=øz ƒÿ] söD¥     !"# $%& '( )*!+, -./0. &1 '(% 23 454 *!+, 6%54 7 %84 $%9/:; 6< % =% %>4 +? !@AB 5  =CD 4% 1 ! * !E!F G!HIJI KLM NOPQRSTUVWXYTZ[\]^_` aTNOPQRSTUVWXYTZ[\]bc`dUTNOPQRSTUVWXYTZ[\e\fghij NOPQRSTkVWXYTlm` Tnopq^STUaVWXrestuvevwxy z{t|sgex}~^oTPose€sgez‚eg[ƒ„e…\†e‡\ˆsex‰s{eŠe‹Œ  ŽT^cT‘TPo’STN]RTk‘ “opTn”•eƒ–\ev{—e˜”eg[ƒe™e‡tuv„e‡\ˆsex‰s{eŠes{\šxe›œe‹Œ  ŽT^cTUTPo’VTžxevŸ Š o^]šxe›œe¡¢  ŽT^cT‘WTc]£¤VTn¥T¦§]Še¢j  ŽT^cTUTPo’STN]]R¨eŠe¢j  ŽT^cTUW  {©x•eªf—e›«Še¡  ŽT^cTkWTPo’¬ ­®? !@¯"!F $%9/ °±² ³se {´ƒez‚e›tµve›\šse¶\ex}·^Tc¸YTbcb¹¸TkºŠe{\š—e›\šsex{ˆe»¼¼½ex}¾sg ¡Œe {©x•eg¿re›tµvesgÀƒex}¾sge¶—sge¶Áv{“o€fe¿x{\¶\—ƒe‡}¾ƒ\¶¿ex}¾sge»¼e {©x•e—fs ¹ÃTnˆxe—ex}·^Toœ e›ÄseŽev«e‡tuveª«sge™»jsƒy ­Æ 6 mˆ—ev{Çeȗwxe{\šse»eÉÊv{ext|sge›t|sgeÉu\eŒj¼‡ ex{~Tnˆxer—Ëser§TZ̗e‡Á o^]̓ÎÏÐÑ) ÒÐϪ  yes{tsge˜{Ósge {\ÎÒ @ÒÔ"ÏÕmˆ—eȗwxe{\šseve{f\_Êv{ ‘aWPT_§TUWaPTo~Tnˆxer—Ëser§TZ̗e‡Áes{\̓ÎÒ @ÒÔ"ÏÕmˆ—e˜{Ósgeȗwxe{\šs _Êv{eŒj¼‡ eɧTUWaPTo~Tnˆxer—ËseƒÌ—e˜{Ósge‡Áes{\̓ÎÏÐÑ) ÒÐϬ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf61.pdf
 • pdf01.pdf
 • pdf101.pdf
 • pdf11.pdf
 • pdf21.pdf
 • pdf31.pdf
 • pdf41.pdf
 • pdf51.pdf
 • pdf71.pdf
 • pdf81.pdf
 • pdf91.pdf
Luận văn liên quan