Nghiên cứu quá trình phân tích hàm lượng Carbaryl, Dimethoate, và VIT C trong cải xanh với TP HPLC

MỞ ĐẦU Dân số ngày càng gia tăng do đó nhu cầu về lương thực thực phẩm ngày càng đòi hỏi nhiều, cụ thể là các loại rau cung cấp trong các bữa ăn hằng ngày. Rau xanh không chỉ cung cấp một lượng lớn chất xơ, các sinh tố A, B, C mà còn cung cấp các nguyên tố vi lượng và đa lượng rất cần thiết trong cấu tạo tế bào. Rau xanh còn là một loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao, đồng thời cũng là mặt hàng xuất khẩu quan trọng của nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên thất thu hàng năm do các loài dịch hại gây ra cho nông nghiệp chiếm khoảng 35% sản lượng mùa màng (khoảng 75 tỷ đô la); trong đó thiệt hại do sâu là 13,8%; do bệnh cây là 11,6%; do cỏ dại là 9,5% (theo Cramer H.H., 1967). Nếu tính cho diện tích nông nghiệp toàn thế giới là 1,5 tỷ hecta không kể đồng cỏ và bãi hoang thì thiệt hại bình quân là 47-60 đô la trên một hecta. Để tránh thất thu, hiện nay có nhiều biện pháp được áp dụng để phòng trừ các loài dịch hại. Một trong các biện pháp đó là sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Bên cạnh những ưu điểm của thuốc bảo vệ thực vật như diệt dịch hại nhanh, có khả năng chặn đứng sự lan tràn phá hoại của sâu, bệnh, cho hiệu quả trực tiếp rõ rệt nó còn có một số nhược điểm, nếu sử dụng không đúng cách (phun quá liều hoặc phun gần ngày thu hoạch) đôi khi thuốc có thể gây độc cho thực vật hoăc còn lưu trong nông sản và gây độc cho người, gia súc ăn phải, gây ô nhiễm môi trường [3] Theo thống kê, hàng năm ở miền Đông – Nam nước ta, tổng lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng lên đến con số 1000 tấn, trong đó thuốc bảo vệ thực vật dùng trên rau rất lớn chiếm từ 50 – 80% tổng lượng thuốc dùng cho các loại cây trồng. Điều đó gây ra những mối nguy cho sức khỏe con người. Một số nơi xảy ra ngày càng nhiều và phổ biến tình trạng ngộ độc do rau xanh. Trên thế giới, hàng năm có trên 40000 người chết vì ngộ độc rau trên tổng số 2 triệu người bị ngộ độc (dựa theo thống kê của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO). Tuy chưa có thống kê chính thức về số người ngộ độc do thuốc trừ sâu ở nước ta, nhưng theo những thông báo từ những năm qua về các trường hợp ngộ độc lẻ tẻ hay hàng loạt ở từng bệnh viện, từng địa phương cho thấy số người bị ngộ độc là một con số đáng kể. Từ năm 1993 đến tháng 6 năm 1998, có đến hàng chục ngàn người bị nhiễm độc do ăn phải rau quả còn dư lượng thuốc trừ sâu, nặng nhất vẫn là ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Năm 1995, có 13000 người nhiễm độc và trong đó có đến 354 người chết. Trên cơ sở các tài liệu tham khảo tiếp cận được và kết quả khảo sát sơ bộ của khóa trước, luận văn này sẽ khảo sát thực nghiệm quy trình phân tích hàm lượng Carbaryl, Dimethoate trong cải xanh bằng phương pháp HPLC, với mục đích nâng cao hiệu suất thu hồi mẫu các hoạt chất đó từ rau để kết quả phân tích được chính xác hơn, và phù hợp với điều kiện thực tiễn ở PTN Hóa sinh của Bộ môn Công nghệ Thực phẩm

doc57 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/01/2013 | Lượt xem: 2002 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu quá trình phân tích hàm lượng Carbaryl, Dimethoate, và VIT C trong cải xanh với TP HPLC, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ûa Dimethoate cho moät soá loaïi noâng saûn Loaïi caây troàngThôøi gian caùch li (ngaøy)Rau7 – 10Luùa, khoai taây, caây aên quaû14Nguõ coác21 1.5.6. Caùc phöông phaùp phaân tích haøm löôïng Dimethoate 1.5.6.1. Saéc kyù khí [26, 22] Chuaån bò dung dòch maãu chuaån: Caân khoaûng 10mg chaát chuaån Dimethoate, chính xaùc ñeán 4 hoaëc 2 soá leû cho vaøo bình ñònh möùc 10mL, ñònh möùc ñeán vaïch baèng toluene, ñöôïc dung dòch goác, noàng ñoä 1mg/mL. Duøng pipet laáy chính xaùc 1mL dung dòch goác vaøo bình ñònh möùc 10mL, tieáp tuïc ñònh möùc baèng dung moâi ôû treân, ñöôïc dung dòch noàng ñoä 0.1mg/mL. Baèng phöông phaùp pha loaõng lieân tuïc töø dung dòch coù noàng doä thu ñöôïc, ta ñöôïc daõy dung dòch chuaån. Chuaån bò dung dòch maãu thöû Caân khoaûng 20g maãu cho vaøo coái giaõ trong 30 phuùt ñoàng thôøi cho nöôùc vaøo 100ml  theâm 200mL aceton + khuaáy trong 10 phuùt  cho vaøo 8g celite vaø loïc chaân khoâng thu ñöôïc theå tích  theâm 20g NaCl + laéc trong vaøi phuùt  laéng 1h ñeå taùch pha  theâm 200mL dichloromethane + laéc vaø ñeå trong 12h  theâm 30g Na2SO4 vaøo pha höõu cô khuaáy + laéng trong 20 phuùt  loïc qua lôùp boâng thuyû tinh vaø lôùp Na2SO4 3 – 4cm  cho bay hôi ñeán khoâ trong thieát bò coâ quay chaân khoâng ôû 400C  theâm vaøo 2mL iso-octane vaø dung dòch ñöôïc cho qua coät nhoài vôùi 1g silicagel 60 (kyù hieäu hoãn hôïp soá N07734, côõ haït 70/ 230 mesh)  theâm vaøo 2mL toluene vaø cho hoãn hôïp qua coät, 6mL toluen ñöôïc cho vaøo coät vaø chaát loûng ñöôïc cho bay hôi ñeán 1mL  theâm vaøo toluene ñeán 2mL roài ñem phaân tích treân thieát bò saéc kí khí. Ñieàu kieän phaân tích Söû duïng saéc kí khí vôùi pha tónh laø chaát loûng. Coät mao quaûn: DB-210, 30m  0.32mm i.d, 0.5m film. Nhieät ñoä buoàng bôm maãu: 2000C. Nhieät ñoä coät: 1600C. Nhieät ñoä detector: 2500C. Aùp suaát ñaàu (head pressure): 7.5 psi Giöõ ôû nhieät ñoä ban ñaàu trong 1 phuùt, taêng nhieät ñoä 160C/phuùt ñeán 2000C, giöõ ôû nhieät ñoä cuoái cuøng trong 7 phuùt Caùc ñieàu kieän vaän haønh ñaàu doø quang keá ngoïn löûa (FPD) Toác ñoä doøng hydro: 200mL/phuùt. Toác ñoä doøng khoâng khí: 100mL/phuùt. Toác ñoä doøng nitô: 30mL/phuùt. Tyû leä taùch doøng 12.5:1. 1.5.6.2. Saéc kí loûng [27] Thieát bò saéc kí LC – MS ( Hewlett – Packard, Waldbronn, Ñöùc), coät ñaûo pha C18, 250  4.6 mm cuûa Phenomenex. Pha ñoäng: methanol :nöôùc vôùi thaønh phaàn (theo theå tích) cuûa methanol thay ñoåi 45%  55%  75% trong quaù trình phaân tích. Coøn nöôùc ñöôïc chænh pH 3.8 baèng acid formic. Chuaån bò maãu phaân tích: Laáy 10 mL maãu nöôùc, chænh pH 2.5 baèng HCl, Dimethoat ñöôïc trích ra baèng 3 phaàn 50mL dichlomethan, loaïi nöôùc baèng Na2SO4, coâ quay ñeán khoâ sau ñoù traùng bình baèng 1mL methanol : nöôùc = 6:4 (theo theå tích), sau ñoù loïc qua maøng tröôùc khi phaân tích treân thieát bò saéc kí. 1.5.6.3. Saéc kí loûng cao aùp HPLC [28] Thieát bò: thieát bò saéc kí HPLC Hewlett Packard HP 1100 vôùi ñaàu doø UV , söû duïng coät Phenomenex Shpereclon ODS2, 5m, 120 mm  4.6mm Pha ñoäng: Acetonitril/dung moâi A vôùi tyû leä laø 1/9 (theo theå tích). Vôùi dung moâi A ñöôïc pha nhö sau: hoøa tan 11.32g H3PO4 vaø 32.86g KH2PO4 baèng 1000mL nöôùc caát, loaïi duøng cho HPLC. Troän dung dòch vöøa chuaån bò vôùi nöôùc theo tæ leä 9 /1 (theo theå tích). Ta ñöôïc dung moâi A. Vaän haønh: Löôïng maãu bôm vaøo: 15 L Böôùc soùng: 210 nm. 1.5.6.4. Saéc kí baûn moûng Dö löôïng Dimethoate ñöôïc chieát taùch ra khoûi maãu baèng aceton vaø n – hexan, sau ñoù laøm saïch baèng caùch cho qua coät Florisil ñaõ laøm maát hoaït tính vaø phaûn haáp phuï baèng heä dung moâi röûa giaûi. Xaùc ñònh dö löôïng Dimethoat treân saéc kí lôùp moûng baèng caùch so saùnh Rf vaø maøu saéc veát maøu vôùi veát Dimethoat chuaån sau khi phun thuoác hieän maøu ñaëc hieäu. Heä dung moâi röûa giaûi: ete etylic/petroleum ete = 1/1 (theo theå tích). Heä dung moâi trieån khai saéc kí: n- hexan/aceton = 7/3 (theo theå tích). Dung dòch thuoác thöû hieän maøu: caân 0.2g palladi clorua vaøo bình ñònh möùc 100mL. Hoøa tan vaø ñònh möùc ñeán vaïch baèng dung dòch HCl 0.01N. Ngoaøi ra hieän nay, ñeå phaùt hieän nhanh dö löôïng thuoác tröø saâu laân höõu cô, cacbamat trong noâng saûn, thöïc phaåm vaø caùc maãu moâi tröôøng, caùc nhaø khoa hoïc thuoäc Phoøng Nghieân cöùu Hoaù sinh vaø Sinh hoïc phaân töû, vieän coâng ngheä sinh hoïc vaø thöïc phaåm (tröôøng Ñaïi hoïc Baùch khoa Haø Noäi) ñaõ nghieân cöùu vaø cheá taïo thaønh coâng boä KIT Enzyme phaùt hieän nhanh dö löôïng thuoác tröø saâu. Nguyeân taéc thöû: Enzyme acetylcholinesterase (AchE) xuùc taùc thuyû phaân cô chaát acetylcholin thaønh cholin vaø acetic. Acid acetic seõ phaûn öùng vôùi chaát chæ thò taïo maøu vaøng. Neáu maãu phaân tích coù thuoác tröø saâu laân höõu cô, cacbamat seõ kieàm haõm hoaït ñoäng cuûa AchE, haøm löôïng acetic giaûm, maøu seõ thay ñoåi. Döïa vaøo söï thay ñoåi maøu so vôùi maãu ñoái chöùng (khoâng coù thuoác tröø saâu), hoaëc döïa vaøo thang maøu chuaån coù theå ñònh tính hoaëc baùn ñònh löôïng thuoác tröø saâu trong maãu phaân tích [29]. 1.6. VITAMIN C [4] Vitamin C toàn taïi trong töï nhieân döôùi 3 daïng phoå bieán laø acid ascorbic, acid dehydroascorbic vaø daïng lieân keát ascorbigen. Noù chæ toàn taïi ôû daïng L trong caùc saûn phaåm thieân nhieân. Cho tôùi nay ngöôøi ta phaùt hieän thaáy 14 ñoàng phaân vaø ñoàng ñaúng cuûa vitamin C coù hoaït tính choáng beänh hoaïi huyeát vaø 15 chaát ñoàng phaân khoâng coù hoaït tính. Coâng thöùc phaân töû C6H8O6. Hình 1.5. Acid ascorbic 1.6.1. Tính chaát vaät lyù Acid ascorbic tinh khieát toàn taïi ôû daïng tinh theå, khoâng maøu hoaëc coù maøu traéng. Acid ascorbic thöôøng khoâng coù muøi, coù vò chua acid, tan voâ haïn trong nöôùc, ít tan trong ethanol, khoâng tan trong ether vaø chloroform. Nhieät ñoä noùng chaûy 190oC. Acid ascorbic bò hoaù ñen khi ñeå tröïc tieáp ngoaøi aùnh saùng maët trôøi, tuy nhieân söï bieán maøu nheï coù theå khoâng laøm maát hoaït tính chöõa beänh cuûa acid ascorbic. Thaäm chí khi khoâng coù maët aùnh saùng thì acid ascorbic vaãn deã daøng bò bieán tính khi tieáp xuùc vôùi ñoä aåm trong khoâng khí vaø söï phaân huyû naøy caøng nhanh khi nhieät ñoä moâi tröôøng caøng cao. 1.6.2. Tính chaát hoaù hoïc Trong dung dòch, acid ascorbic nhanh choùng bò oxi hoaù khi coù maët khoâng khí vaø pH vuøng kieàm. Acid ascorbic beàn trong moâi tröôøng trung tính, acid, khoâng beàn trong moâi tröôøng coù caùc ion kim loaïi nhö Cu2+, Fe2+, Enzym ascorbatoxydase… 1.6.3. Nguoàn goác Acid ascorbic coù caû nguoàn goác töï nhieân vaø nhaân taïo. Trong töï nhieân, acid ascorbic ñöôïc tìm thaáy trong caùc loaïi rau quaû töôi. Nguoàn thöùc aên chöùa vitamin C raát toát laø nhöõng traùi caây thuoäc hoï citrus hay nöôùc eùp töø traùi hoï citrus, quaû moïng, hoà tieâu xanh hay ñoû, caø chua, boâng caûi, rau caûi boù xoâi. Baûng 1.8. Thaønh phaàn Vitamin C trong moät soá nguyeân lieäu thöïc phaåm STTNguyeân lieäuVitamin C (mg/100g)1Döùa172Caûi baép303Me754Vaûi1675Haït ñieàu16Döa leo127Nhaõn88Chanh469Caûi xanh7010ÔÙt250 1.6.4. Vai troø cuûa Vitamin C [30] Vitamin C ñöôïc Albert Szent-Gyorgyi phaân laäp naêm 1928. Gaàn 70 naêm sau, caùc nhaø nghieân cöùu ñaõ khaùm phaù ra nhieàu lôïi ích cuûa vitamin C treân söùc khoeû. Ñaây laø loaïi vitamin maø cô theå caàn nhieàu nhaát. Ñoái vôùi ngöôøi bình thöôøng caàn khoaûng 80 – 100mg Vitamin C trong 24 giôø. Tuyø thuoäc vaøo heä di truyeàn vaø caùc yeáu toá trong loái soáng, moät soá ngöôøi ñoøi hoûi löôïng Vitamin C nhieàu hôn löôïng trung bình cuûa moät ngöôøi bình thöôøng nhaèm ngaên chaën söï giaùn ñoaïn cuûa caùc phaûn öùng sinh hoaù quan troïng. Chaúng haïn nhö ngöôøi lôùn tuoåi, uoáng röôïu, ngöôøi bò beänh tieåu ñöôøng, ngöôøi huùt thuoác laù thöôøng bò thieáu Vitamin C. Khoâng nhö haàu heát caùc loaïi ñoäng vaät khaùc, cô theå ngöôøi khoâng theå töï saûn xuaát vitamin C. Moät beänh do thieáu huït vitamin C phoå bieán nhaát laø beänh scorbus (scurvy). Caùc trieäu chöùng kinh ñieån cuûa beänh naøy goàm: chaûy maùu nöôùu raêng, chaäm laønh veát thöông, caùc veát thaâm tím roäng treân da (maûng xuaát huyeát döôùi da, daân gian thöôøng goïi laø “veát ma caén”). Theâm vaøo ñoù laø söï deã bò nhieãm truøng, hysteria vaø traàm caûm cuõng laø nhöõng tieâu chuaån chaån ñoaùn. Vitamin C hieän nay laø moät cheá phaåm boå sung vitamin phoå bieán nhaát. Trong khi caùc nhaø nghieân cöùu vaø caùc chuyeân gia vaãn coøn baøn caõi veà nhieàu khía caïnh khaùc nhau cuûa vitamin C, moät ñieàu khoâng theå choái caõi raèng loaïi vitamin naøy ñoùng moät vai troø heát söùc quan troïng trong moïi hoaït ñoäng cuûa cô theå ngöôøi. Vitamin C coù ñaëc tính chöõa laønh beänh scorbut (beänh chaûy maùu). Taïo ñieàu kieän deã haáp thu Fe nhöng neáu nhieàu quaù thì vitamin C seõ aûnh höôûng ñeán quaù trình haáp thu Cu. Taêng ñaøo thaûi caùc kim loaïi ñoäc nhö Pb vaø caùc chaát oâ nhieãm khaùc, giaûm stress do giuùp toång hôïp hormon thöôïng thaän. Tham gia vaøo cô cheá mieãn dòch, choáng laïi nhieãm truøng vi khuaån vaø virus. Giaûm tuaàn hoaøn histamin, moät chaát trung gian gaây dò öùng vaø moät vaøi tai bieán khi coù thai. Vitamin C coù khaû naêng choáng oxi hoaù: noù ngaên chaën quaù trình saûn xuaát caùc goác töï do, baûo veä acid beùo khoâng no cuûa maøng teá baøo. ÖÙc cheá quaù trình taïo thaønh Nitrosamin (chaát gaây ung thö trong daï daøy) vaø trung hoaø moät soá chaát ñoäc. ÖÙc cheá quaù trình saûn xuaát caùc goác töï do, maø caùc goác naøy seõ phaù huyû gen. Ñoäc tính cuûa Vitamin C haàu nhö khoâng coù bôûi dö löôïng Vitamin C coù theå ñöôïc ñaøo thaûi qua nöôùc tieåu. Tuy nhieân, caàn thaän troïng ñeå traùnh duøng nhieàu vitamin C vôùi ngöôøi bò soûi thaän. Taùc duïng phuï chính cuûa quaù lieàu vitamin C laø tieâu chaûy. Keát hôïp vôùi saét hay ñoàng, vitamin C coù theå trôû thaønh tieàn oxy hoaù thay vì choáng oxy hoaù. Caàn traùnh cho treû sô sinh duøng vitamin C trong thaùng ñaàu sau sinh, bôûi vì hoàng caàu cuûa treû sô sinh bò phaù huyû seõ giaûi phoùng ra saét. Cung caáp theâm vitamin C cuõng bò choáng chæ ñònh ôû nhöõng ngöôøi bò nhieãm saét. Caùc phöông phaùp phaân tích Vitamin C 1.6.5.1. Phaân tích Vitamin C baèng phöông phaùp HPLC [5] Phöông phaùp naøy ñöôïc giôùi thieäu trong nhieàu taøi lieäu tham khaûo vaø ñaõ trôû thaønh moät baøi thí nghieäm trong PTN Hoùa sinh, boâï moân CN thöïc phaåm. Coät saéc kyù söû duïng laø coät pha ñaûo ODS C18. Pha ñoäng söû duïng laø dung dòch ñeäm phosphate pH = 2,8 troän vôùi methanol theo tyû leä theå tích 90/10, löu löôïng pha ñoäng qua coät 1 mL/phuùt. Söû duïng ñaàu doø UV ño ñoä haáp thuï ôû böôùc soùng 245 nm. Maãu rau quaû ñöôïc nghieàn trong dung dòch ñeäm phosphate pH = 2,8 ñeå trích Vitamin C ra, pha loaõng theo tyû leä thích hôïp roài phaân tích nhö vôùi caùc maãu chuaån. Haøm löôïng Vitamin C trong maãu ñöôïc xaùc ñònh baèng caùch noäi / ngoaïi suy tín hieäu cuûa maãu töø ñöôøng chuaån. 1.6.5.2. Phaân tích vitamin C baèng phöông phaùp chuaån ñoä [1] Chuaån ñoä vôùi 2,6- dichloroindophenol (DCP) Ñaây laø moät phöông phaùp höõu duïng ñeå ñònh löôïng vitamin C trong rau quaû. Cô sôû cuûa phöông phaùp naøy laø phaûn öùng oxi hoùa acid ascorbic trong dung dòch bôûi DCP thaønh daïng dehydroascorbic acid. Saûn phaåm cuûa phaûn öùng oxy hoùa khöû naøy ñeàu khoâng maøu. Phöông trình phaûn öùng (pH=3) C6H8O6 (khoâng maøu) + C12H7O2NCl2(ñoû) → C6H6O6 (khoâng maøu) + C12H9O2NCl2 (khoâng maøu) Söï chuaån ñoä naøy ñaëc bieät thuaän lôïi bôûi vì DCP cuõng ñoùng vai troø nhö chaát chæ thò maøu. Khi nhoû dung dòch DCP vaøo moät dung dòch coù chöùa vitamin C, thì hoãn hôïp phaûn öùng khoâng maøu cho ñeán khi taát caû löôïng vitamin C coù trong hoãn hôïp chuyeån heát thaønh daïng dehydroascorbic acid. Gioït dung dòch DCP tieáp theo theâm vaøo neáu xuaát hieän maøu ñoû chöùng toû ñoù laø gioït DCP coøn dö vaø phaûn öùng ñaõ keát thuùc. Do ñoù, ñieåm töông ñöông ñöôïc xaùc ñònh (chæ thò) khi dung dòch chuaån ñoä töø khoâng maøu chuyeån sang maøu ñoû cuûa DCP. Yeáu ñieåm cuûa phöông phaùp naøy laø dung dòch DCP raát keùm beàn neân chuùng ta chæ pha dung dòch ngay tröôùc khi söû duïng chuùng. Tröôùc khi tieán haønh chuaån ñoä, caàn xöû lyù maãu thöïc phaåm vôùi metaphosphoric acid. Böôùc xöû lyù vôùi acid naøy nhaèm laøm bieán tính vaø keát tuûa protein trong maãu ñeå traùnh aûnh höôûng ñeán keát quaû phaân tích, ñoàng thôøi cuõng nhaèm giuùp oån ñònh acid ascorbic traùnh bò phaân huyû. Acid hoaù ñeán pH nhoû hôn 4 cuõng nhaèm laøm giaûm phaûn öùng cuûa DCP vôùi caùc hôïp chaát khaùc. Chuaån ñoä baèng iode Ñaây laø qui trình chuaån ñoä ngöôïc, löôïng ion I3 - dö trong dung dòch sau khi ñaõ phaûn öùng vôùi Vitamin C ñöôïc xaùc ñònh baèng caùch cho phaûn öùng vôùi dung dòch thiosulfate. Cô sôû cuûa phöông phaùp chuaån ñoä Vitamin C baèng Iod laø phaûn öùng oxi hoaù Vitamin C thaønh dehydroascorbic acid, C6H6O6 theo phöông trình sau: I3 - + C6H8O6 + H2O → C6H6O6 +3 I - + 2H+ Löôïng ion I3 - trong dung dòch sau khi Vit.C ñaõ phaûn öùng heát seõ ñöôïc xaùc ñònh baèng pheùp chuaån ñoä vôùi dung dòch thiosulfate S2O3 2- theo phöông trình sau: I3 - + 2 S2O3 2- → 3 I - + S4O6 2- Coù moät khoù khaên laø phaûi pha cheá dung dòch I3 - töø dung dòch KIO3 vaø muoái raén KI trong ñieàu kieän acid nhö phöông trình sau: 6H+(aq)+KIO3(aq)+8KI(s) → 9K+(aq)+3I-(aq)+3H2O(l) Löôïng I3 - taïo thaønh coù theå ñöôïc tính toaùn thoâng qua löôïng KI vaø KIO3 ñaõ söû duïng. Löôïng naøy tröø ñi löôïng dö trong chuaån ñoä vôùi thiosulfate seõ thu ñöôïc löôïng I3 - ñaõ phaûn öùng vôùi acid ascorbic. CHÖÔNG 2. MOÂ TAÛ THÖÏC NGHIEÄM 2.1. THIEÁT BÒ, DUÏNG CUÏ 2.1.1. Hoùa chaát vaø thieát bò söû duïng Hoùa chaát: Carbaryl_Bayer_Ñoä tinh khieát 98% Dimethoat (ñoä tinh saïch >98%) Acetonitrile (loaïi duøng cho HPLC, cuûa J.Baker (USA)) Methanol_Merk_HPLC Aceton_Trung Quoác NaCl_Trung Quoác KH2PO4 (Trung Quoác). H3PO4 (Trung Quoác) Thieát bò: Maùy saéc kyù loûng_ haõng Shimazdu SPD – 6AV_ Ñaàu doø UV – VIS Beå ñaùnh sieâu aâm_ Decon Maùy coâ ñaëc chaân khoâng_ Heidolph WB 2000 Maùy ño quang phoå haáp thu_ Spectronic Genesys 8 Maùy ño ñoä aåm _ Scaltec SMO 01 Maùy khuaáy töø Heä thoáng loïc chaân khoâng Caân phaân tích Sartorius 1 soá leû vaø 4 soá leû Maùy xay Magic Bullet. Pheãu chieát 250mL. Becher 100mL, 250mL, 500mL OÁng ñong 100 mL, 250mL. Bình ñònh möùc 10, 25, 50, 100 mL. Cuvette thaïch anh. Maøng loïc 0.45µm, giaáy loïc. 2.1.2. Thieát bò saéc kí loûng cao aùp HPLC Heä thoáng HPLC (Shimazu) goàm bôm LC -10AS, ñaàu doø quang phoå SPD-6AV vaø maùy ghi Chromatopac CR 6A. Söû duïng coät C18 cuûa Phenomebex (USA),Gemini 5m – 110A0, 250  4.6mm, thuoäc loaïi saéc kí pha ñaûo. Rieâng ñoái vôùi Vitamin C söû duïng ET 250/8/4 Nucleosil® 120 – 5 C18 thuoäc loaïi coät saéc kyù loûng pha ñaûo coøn goïi laø coät ODS hay RP – 18. 2.2. VAÄN HAØNH THIEÁT BÒ THIEÁT BÒ SAÉC KÍ LOÛNG CAO AÙP HPLC 2.2.1. Vaän haønh bôm Ñaët giaù trò aùp suaát cöïc ñaïi (P.MAX): 300 kgf/cm2. Muïc ñích laø ñeå baûo veä coät vaø caùc heä thoáng khaùc, khi aùp suaát vöôït P.MAX, bôm seõ töï ñoäng taét. Ñaët giôùi haïn döôùi cuûa aùp suaát (P.MIN) nhaèm muïc ñích khoâng cho khoâng khí vaøo heä khi coù söï coá hôû treân heä thoáng vaø an toaøn khi ño. Ñaët löu löôïng pha ñoäng (FLOW RATE): 1mL/phuùt vaø khoâng neân ñaët quaù giaù trò naøy tröø tröôøng hôïp caàn röûa saïch heä thoáng. 2.2.2. Ñaàu doø (DETECTOR) Detector SPD –6AV cuûa haõng Shimadzu thuoäc loaïi detector haáp thu töû ngoaïi vaø khaû kieán (UV – VIS). Choïn böôùc soùng ño: choïn böôùc soùng ño thích hôïp vôùi chaát caàn phaân tích nhaèm naâng cao ñoä nhaïy cuûa quy trình phaân tích. Choïn möùc ñaùp öùng (RESPOND) chuaån (STD). Khi caàn chænh ñoä haáp thu veà möùc khoâng, söû duïng nuùt ZERO. 2.2.3. Maùy ghi Chromatopac CR6A Maùy ghi naøy goàm caùc boä phaän: baøn phím caøi ñaët chöông trình vôùi caùc phím ñieàu khieån, boä phaän noái vôùi detector ñeå thu nhaän tín hieäu, boä phaän noái caûm öùng ñeå khôûi ñoäng ñoàng thôøi heä thoáng chaïy maãu vaø heä thoáng ghi, boä phaän in caûm öùng, xöû lyù döõ lieäu theo chöông trình caøi ñaët saün vaø in thaønh saéc kí ñoà. 2.2.4. Caøi ñaët caùc thoâng soá ATTEN: coù giaù trò töø 0 ñeán 10, giaù trò caøng nhoû thì khoaûng bieåu dieãn treân saéc kí ñoà caøng nhoû, duøng ATTEN nhoû khi ñeå ño noàâng ñoä thaáp maø khoâng aûnh höôûng tính dieän tích peak, thöôøng döû duïng ATTEN = 10. METHOD (phöông phaùp): söû duïng phöông phaùp 61 ñeå cho keát quaû dieän tích peak doø ñöôïc ñoàng thôøi ñaùnh daáu vò trí peak. SLOPE (ñoä nhaïy): Slope caøng nhoû ñoä nhaïy caøng cao, neân ñaët 0.95, laø chaáp nhaän ñöôïc. Hình 3.6. Ñöôøng chuaån phaân tích cuûa Carbaryl trong nöôùc vôùi thieát bò HPLC Heä soá goùc thu ñöôïc sai leäch khoâng nhieàu so vôùi heä soá goùc thu ñöôïc trong luaän vaên khoaù tröôùc (heä soá goùc ôû luaän vaên khoaù tröôùc laø185947), tuy coù nhoû hôn moät chuùt song sai leäch khoâng quaù 1%, vaãn naèm trong vuøng sai soá thöïc nghieäm. Maët khaùc qua moät naêm söû duïng noùi chung hieäu naêng cuûa coät saéc kyù coù theå bò aûnh höôûng. [7] Ñöôøng chuaån xaùc ñònh haøm löôïng Dimethoate trong dung dòch: Thôøi gian löu vaø dieän tích peak thu ñöôïc khi phaân tích caùc maãu chuaån Dimethoate naèm trong ngöôõng chaáp nhaän ñöôïc (ñoä leäch chuaån töông ñoái khoâng quaù 5%). Hình daïng peak ñoái xöùng. Thôøi gian löu naøy ngaén hôn haún so vôùi thôøi gian löu cuûa peak thu ñöôïc töø caùc maãu dung dòch chuaån Carbary, theå hieän ñoä phaân cöïc cuûa Dimethoate maïnh hôn cuûa Carbaryl. Keát quaû naøy coù theå giaûi thích ñöôïc khi so saùnh coâng thöùc caáu taïo cuûa Dimethoate vôùi Carbaryl. Hình daïng peak vaø thôøi gian löu cho thaáy coù khaû naêng taùch ñöôïc Dimethoate khoûi Carbaryl vôùi cheá ñoä chaïy saéc kyù ñaõ löïa choïn (coät saéc kyù, thaønh phaàn pha ñoäng, toác ñoä doøng, theå tích maãu bôm vaøo heä thoáng). Thôøi gian löu ngaén cuõng goùp phaàn ruùt ngaén thôøi gian phaân tích maãu, giaûm chi phí dung moâi vaø hö hao thieát bò. (a) (b) (c) Hình 3.7. Saéc kí ñoà chaïy ñöôøng chuaån Dimethoate (a) Noàng ñoä 1ppm (b) Noàng ñoä 5ppm (c) Noàng ñoä 20ppm Xaây döïng ñoà thò dieän tích peak trung bình thu ñöôïc töø caùc saéc kyù ñoà theo noàng ñoä Dimethoate trong caùc maãu chuaån, söû duïng phöông phaùp hoài quy tuyeán tính xaùc ñònh phöông trình ñöôøng chuaån. Ñöôøng chuaån ñi qua goác toaï ñoä, coù ñoä tin caäy cao, heä soá töông quan R= 0.997> 0.95, laø chaáp nhaän ñöôïc. Hình 3.8. Ñöôøng chuaån phaân tích cuûa Dimethoate trong heä 55%Acetonitrile-45%nöôùc vôùi thieát bò HPLC Cuøng quy luaät nhö ñoái vôùi Carbaryl, heä soá goùc thu ñöôïc khi phaân tích caùc maãu chuaån Dimethoate cuõng nhoû hôn heä soá goùc thu ñöôïc trong luaän vaên khoaù tröôùc (heä soá goùc ôû luaän vaên khoaù tröôùc laø 17370).[8] Ñoä thu hoài qua coät cuûa Carbaryl, Dimethoate Ñoä thu hoài maãu Carbaryl qua coät phaân tích: Hình 3.9. Saéc kyù ñoà Carbaryl 10ppm ôû cheá ñoä khoâng qua coät Hình 3.10. Saéc kyù ñoà Carbaryl 10ppm ôû cheá ñoä qua coät Baûng 3.1. Ñoä thu hoài qua coät cuûa Carbaryl ôû caùc noàng ñoä Noàng ñoä maãu, ppmMaãu qua coätMaãu khoâng qua coätÑoä thu hoài maãu qua coät, %Dieän tích peakDieän tích peak1195813,5  9183,7236675  3668,582,74 4,092313848,8  4519,4372470,8  4730,484,26 1,625750989,5  29288,6788714,8  11199,895,22 3,95101512305  11191,11543244  11111,498,00 1,01 Töø keát quaû treân ta thaáy ñoä thu hoài qua coät taêng leân khi taêng noàng ñoä. Ñieàu naøy coù theå giaûi thích laø do ôû noàng ñoä nhoû moät löôïng Carbaryl bò giöõ laïi trong coät cuõng aûnh höôûng maïnh ñeán keát quaû thu ñöôïc. Ñoä thu hoài qua coät cuûa Carbaryl khaù cao (ñaït 98% ôû noàng ñoä 10ppm), chöùng toû heä dung moâi söû duïng coù khaû naêng röûa giaûi Carbaryl ra khoûi coät raát toát. Ñoä thu hoài qua coät cuûa Dimethoate: Hình 3.11. Saéc kyù ñoà Dimethoate 10ppm ôû cheá ñoä khoâng qua coät Hình 3.12. Saéc kyù ñoà Dimethoate 10ppm ôû cheá ñoä qua coät Baûng 3.2. Ñoä thu hoài qua coät cuûa Dimethoate ôû caùc noàng ñoä Noàng ñoä maãu, ppmMaãu qua coät Maãu khoâng qua coätÑoä thu hoài maãu qua coät, %Dieän tích peakDieän tích peak134538,3  856,5107228,0  4621,532,21  1,60261590,5  2266,5151350,0  4903,740,69  2,005163449,5  6734,1253129,8  10631,564,57  3,8010211424,5  8118,7323055,3  9982,465,45  3,23 20463938,3  856,5584562,0  4621,579,36  2,95 Keát quaû treân cho ta thaáy ñoät thu hoài qua coät cuûa Dimethoate thaáp hôn so vôùi cuûa Carbaryl, chöùng toû heä pha ñoäng 55%Acetonitrile-45%nöôùc röûa giaûi Carbaryl ra khoûi coät toát hôn nhieàu so vôùi röûa giaûi Dimethoate. Tuy nhieân nhö ñaõ noùi ôû treân ñeå thuaän tieän cho quaù trình phaân tích cuõng nhö taïo söï oån ñònh cho coät, vaãn söû duïng heä pha ñoäng 55% acetonitrile 45% nöôùc. 3.2. KHAÛO SAÙT QUY TRÌNH XÖÛ LYÙ VAØ PHAÂN TÍCH HAØM LÖÔÏNG CARBARYL, DIMETHOATE TRONG CAÛI XANH 3.2.1. Keát quaû khaûo saùt aûnh höôûng cuûa soá baäc trích ly leân haøm löôïng Carbaryl, Dimethoate Hieäu suaát thu hoài maãu khi trích ly Carbaryl: Dieän tích peak thu ñöôïc ôû baäc 1 khaù cao. Töø baäc trích ly thöù hai trôû ñi dieän tích peak thu ñöôïc ñaõ giaûm ñaùng keå (chæ coøn khoaûng 8.3% ôû baäc trích ly thöù 2 vaø chæ coøn chöa ñeán 5% ôû baäc trích thöù 3). Baûng 3.3. Thôøi gian löu vaø dieän tích peak trung bình theo baäc trích ly Baäc trích lyThôøi gian löuDieän tích peak1 (ñònh möùc 25) 2 (ñònh möùc 10mL) 3 (ñònh möùc 10mL)6,293  0,02 6,303  0,02 6,300  0,023383912,0  6091,0 280926,0  5646,6 138435,7  1633,5 Töø keát quaû naøy ta tính ñöôïc ñoä thu hoài maãu qua caùc baäc trích ly töông öùng. Ñoái vôùi trích ly baäc 1 thì ñoä thu hoài maãu ñaït ñöôïc khaù cao, khoaûng 91.06%, khi taêng theâm moät baäc trích ly thì ñoä thu hoài taêng leân laø 94.09%, coøn khi taêng leân baäc 3 thì ñoä thu hoài taêng leân 95.58%. Töø baäc trích ly thöù 3 trôû ñi ñoä thu hoài Carbaryl taêng leân khoâng ñaùng keå, do ñoù ñeå tieát kieäm thôøi gian vaø dung moâi, ta seõ tieán haønh trích ly 2 baäc. Baûng 3.4. Ñoä thu hoài maãu Carbaryl theo baäc trích ly Baäc trích lyÑoä thu hoài maãu(%)1 (ñònh möùc 25) 2 (ñònh möùc 10mL) 3 (ñònh möùc 10mL)91,06  1,49 94,09  2,41 95,58  2,69 Hieäu suaát thu hoài maãu cuûa quaù trình trích ly dimethoate: Töông töï nhö Carbaryl, ñoái vôùi Dimethoate dieän tích peak thu ñöôïc ôû laàn trích ly töø baäc thöù 2 trôû ñi nhoû hôn raát nhieàu so vôùi dieän tích peak thu ñöôïc töø laàn trích ñaàu tieân. Baûng 3.5. Thôøi gian löu vaø dieän tích peak cuûa Dimethoate theo baäc trích ly Baäc trích lyThôøi gian löuDieän tích peak1 (ñònh möùc 50) 2 (ñònh möùc 10mL) 3 (ñònh möùc 10mL)3,903  0,027 3,901  0,026 3,910  0,048145346,3  1569,7 11318,3  444,8 1248,0  56,4 Töø keát quaû naøy ta tính ñöôïc ñoä thu hoài maãu qua caùc baäc trích ly töông öùng. Ñoái vôùi trích ly moät baäc thì ñoä thu hoài maãu ñaït ñöôïc khaù cao, khoaûng 90.81%. khi taêng theâm moät baäc trích ly thì ñoä thu hoài taêng leân laø 92.22%, coøn khi taêng leân baäc 3 thì ñoä thu hoài taêng leân khoâng ñaùng keå. Do ñoù ta cuõng seõ tieán haønh trích ly 2 baäc khi phaân tích maãu Dimethoate. Baûng 3.6. Ñoä thu hoài maãu Dimethoate theo baäc trích ly Baäc trích lyÑoä thu hoài maãu(%)1 (ñònh möùc 50) 2 (ñònh möùc 10mL) 3 (ñònh möùc 10mL)90,81  1,98 92,22  4,14 92,38  5,89 Ñoä thu hoài maãu Carbaryl, Dimethoate cuûa quy trình trích ly töø rau Keát quaû phaân tích haøm löôïng Carbaryl, Dimethoate trong rau chòu aûnh höôûng cuûa hieäu suaát thu hoài maãu sau coät HPLC vaø hieäu suaát thu hoài maãu sau quaù trình trích (tröôùc khi ñöa vaøo coät HPLC). Do ñoù, ñeå xaùc ñònh hieäu suaát thu hoài maãu cuûa qui trình trích löïa choïn, caàn laøm ñoàng thôøi qui trình naøy vôùi maãu rau, vaø vôùi maãu rau coù theâm chuaån ñeå so saùnh. Ñoä thu hoài maãu Carbaryl cuûa quy trình trích ly: Hình 3.13. Saéc kyù ñoà phaân tích maãu caûi xanh khoâng boå sung Carbaryl Hình 3.14. Saéc kyù ñoà phaân tích maãu caûi xanh boå sung 10ppm Carbaryl Baûng 3.7. Ñoä thu hoài Carbaryl töø caùc maãu boå sung chuaån leân rau Maãu boå sungThôøi gian löu , phuùtThôøi gian löu TB, phuùtRSD, %Dieän tích peak Dieän tích peak TBRSD, %Ñoä thu hoài maãu (%) 06,216,155 1,737172871514,31,746,032726396,22370176 10ppm5,990 6,108 1,7815003811489454 0,6974,10  1,806,20314879436,1331480037 20ppm6,2026,179 0,793021836 3018616 0,2481,09  1,866,12330103756,2123023636 25ppm6,204 6,207 1,563892276 3803251 3,0683,99  3,116,30638457506,1123671728 Ñoä thu hoài maãu taêng theo söï taêng noàng ñoä maãu boå sung. Ñoä thu hoài maãu thu ñöôïc trong luaän vaên naøy cao hôn nhieàu so vôùi ñoä thu hoài maãu trong luaän vaên khoaù tröôùc ñaõ tieán haønh. Ñieàu naøy chöùng toû vieäc taêng soá baäc trích ly coù yù nghóa trong vieäc thu hoài löôïng Carbaryl coù trong nguyeân lieäu ban ñaàu. Maët khaùc, kinh nghieäm trong thao taùc thöïc nghieäm thu ñöôïc töø caùc nghieân cöùu thaêm doø ôû luaän vaên tröôùc cuõng goùp phaàn khoâng nhoû caûi tieán kyõ naêng thöïc nghieäm, naâng cao ñoä thu hoài maãu. Vieäc taêng ñoä thu hoài maãu cuõng cho thaáy ñöôïc hieäu quaû cuûa quy trình trích ly laø khaù toát, coù khaû naêng trích ñöôïc cô baûn dö löôïng Carbaryl trong rau. Keát quaû tính haøm löôïng Carbaryl trong maãu rau mua ôû chôï: Döïa vaøo coâng thöùc trong phaàn thöïc nghieäm ta tính ñöôïc haøm löôïng Carbaryl coù trong maãu rau ban ñaàu laø Keát quaû naøy phuø hôïp vôùi thöïc teá söû duïngï Carbaryl hieän nay (theo thoáng keâ cuûa Vipesco thì tình hình tieâu thuï caùc loaïi thuoác coù chöùa hoaït chaát Carbaryl ñaõ giaûm haún) Baûng 3.8. Ñoä thu hoài Carbaryl töø caùc maãu boå sung chuaån vaøo dich chieát töø rau Maãu boå sungThôøi gian löu , phuùtThôøi gian löu trung bình, phuùtRSD, %Dieän tích peak Dieän tích peak trung bìnhRSD, %Ñoä thu hoài maãu (%) 06,306 6,305 0,037172871514,31,746,303726396,30770176 106,306 6,305 0,0216006191545374 3,1377,03  3,016,30415251316,3061510372 206,308 6,306 0,0431630383108449 2,483,56  2,776,30331386736,3063023636 256,304 6,305 0,043862206 3932033 1,5886,89  2,286,30839523836,3033981510 Töø baûng treân cho ta thaáy ñoä thu hoài maãu khi ta boå sung chuaån vaøo dòch chieát cao hôn khi ta boå sung chuaån vaøo rau. Ñieàu naøy coù theå deã daøng lyù giaûi do Carbaryl coù theå bò maát maùt trong giai ñoaïn trích ly töø rau. Do ñoù ñeå giaûm bôùt löôïng maát maùt naøy ta coù theå taêng thôøi gian khuaáy töø ñeå taêng thôøi gian tieáp xuùc giöõa dung moâi vôùi Carbaryl, giaûm löôïng Carbaryl coøn trong baõ rau. Ñoä thu hoài maãu Dimethoate cuûa quy trình trích ly: Hình 3.15. Saéc kyù ñoà phaân tích maãu caûi xanh khoâng boå sung Dimethoate Hình 3.16. Saéc kyù ñoà phaân tích maãu caûi xanh boå sung 2,5ppm Dimethoate Baûng 3.9. Ñoä thu hoài maãu cuûa caùc maãu boå sung chuaån Dimethoate vaøo rau Maãu boå sungThôøi gian löu , phuùtThôøi gian löu trung bình, phuùtRSD, %Dieän tích peak Dieän tích peak trung bìnhRSD, %Ñoä thu hoài maãu (%) 04,048 4,008 1,3429442720,334,434,0327143,9472603 2,54,044 4,014 1,433259632579 1,3565,76  3,303,948330094,0532133 54,03 3,996 1,0958051 58162 3,0069,03  4,054,012599593,94756476 104,048 4,009 0,87120976 121196,3 1,4972,08  4,013,981195074,00123106 Ñoä thu hoài maãu cuûa Dimethoate cuõng taêng leân so vôùi keát quaû maø khoùa tröôùc ñaõ ñaït ñöôïc. Ñieàu naøy cho thaáy quy trình trích ly naêm nay hieäu quaû hôn trong vieäc thu hoài haøm löôïng Dimethoate coù trong maãu rau. Keát quaû tính haøm löôïng Dimethoate trong maãu rau mua ôû chôï: Haøm löôïng naøy nhoû hôn dö löôïng toái ña cho pheùp trong rau (2ppm). Baûng 3.10. Ñoä thu hoài maãu Dimethoate töø caùc maãu boå sung chuaån vaøo dòch chieát töø rau Maãu boå sungThôøi gian löu , phuùtThôøi gian löu TB,phuùtRSD, %Dieän tích peak Dieän tích peak TBRSD, %Ñoä thu hoài maãu (%) 04,048 4,063 0,5129442720,334,434,05527144,0872603 2,54,087 4,076 0,443355633498,33 2,2667,61  3,614,085327144,05534225 54,047 4,047 0,0160920 60022,67 1,3871,24  3,724,048598644,04759284 104,045 4,046 0,03122736123673,3 3,5873,55  4,754,0451284894,047119795 Töông töï nhö ñoái vôùi Carbaryl khi boå sung chuaån tröïc tieáp vaøo dòch ñoä thu hoài maãu cuõng taêng leân. 3.2.3. Qui trình trích maãu Carbaryl, Dimethoate töø caûi xanh Quy trình trích ly ñöôïc xaây döïng döïa vaøo taøi lieäu tham khaûo, ñöôïc ñieàu chænh cho phuø hôïp vôùi ñieàu kieän cuûa phoøng thí nghieäm cuõng nhö keát quaû khaûo saùt aûnh höôûng cuûa soá baäc trích ly leân haøm löôïng Carbaryl, Dimethoate. So vôùi taøi lieäu tham khaûo, qui trình thöïc hieän trong luaän vaên ñaõ caét caùc böôùc: taùch pha Acetonitrile töø hoãn hôïp Acetonitrile – Petroleum ete, hoøa tan dung moâi Acetonitrile vôùi Dicloromethane, huùt kieät pha nöôùc baèng muoái Natri sulfat, röûa giaûi qua coät Nuchar – Celite, söû duïng Aceton laøm dung moâi trích ly, taêng soá baäc trích ly leân 2 baäc. Veà Dicloromethane: theo taøi lieäu tham khaûo, qui trình tieán haønh trích thuoác tröø saâu Carbamate thöông phaåm neân caàn phaûi tieán haønh nhieàu böôùc ñeå laøm giaøu maãu vaø loaïi bôùt caùc taïp chaát khoâng caàn thieát ñeå quaù trình phaân taùch qua coät saéc kí loûng toát hôn. Trong luaän vaên naøy, Carbaryl duøng phun taåm leân rau coù ñoä tinh khieát 98% neân khoâng nhaát thieát phaûi söû duïng theâm Dicloromethane. Veà dung moâi:theo baûng 1.3 vaø 1.5, ñoä tan cuûa Carbaryl, Dimethoate trong Aceton khaù cao, cao hôn nhieàu so vôùi Methanol vaø töông ñöông so vôùi Acetonitrile. Maëc khaùc khi söû duïng dung moâi Methanol ñeå trích ly gaây khoù khaên cho vieäc taùch pha duø ñaõ taêng löôïng muoái cho vaøo. Do ñoù choïn Aceton laøm dung moâi trích maãu Carbaryl, Dimethoate töø rau. Veà coät Nuchar – Celite: vieäc khoâng cho dòch trích röûa giaûi qua coät Nuchar – Celite coù theå daãn ñeán löôïng taïp chaát nhieàu laøm hö coät saéc kyù nhöng dòch trích sau ñònh möùc ñaõ coù qua maøng loïc 0.2 μm (loaïi ñöôïc caùc taïp chaát thoâ) roài môùi phaân tích baèng HPLC. Tuy nhieân, boû qua giai ñoaïn naøy laøm saéc kyù ñoà cuûa maãu thu ñöôïc phöùc taïp hôn nhieàu (coù nhieàu peak hôn) neân höôùng ñeà xuaát cho caùc nghieân cöùu tieáp theo caàn thöû nghieäm theâm giai ñoaïn naøy. Soá baäc trích ly: trích ly ñeán baäc hai nhaèm laøm taêng ñoä thu hoài maãu cuûa quy trình trích. Vôùi quy trình trích ly naøy coù theå aùp duïng ñeå phaân tích ñoàng thôøi Carbaryl vaø Dimethoate. Tuy nhieân ñoä thu hoài maãu cuûa Dimethoate con chöa cao, neáu coù ñieàu kieän caàn caûi thieän theâm quy trình trích vaø thaønh phaàn pha ñoäng khi phaân tích Dimethoate. Sô ñoà khoái quy trình trích ly: 25mL acetonitrile Pha höõu cô 100mL Aceton Nghiền Loïc 50mL acetone Laéc Loïc Pha nöôùc Pha höõu cô Taùch pha Khuaáy töø 50mLacetone Pha nöôùc Taùch pha 100mL acetone Laéc 100g cải xanh Coâ quay chaân khoâng Traùng bình Ñònh möùc 100mL Sieâu aâm Sieâu loïc Dòch phaân tích Baõ Khuaáy töø 25 – 27g NaCl Hình 3.17. Sô ñoà khoái quy trình trích ly Carbaryl, Dimethoate töø rau 3.3. HIEÄU SUAÁT PHAÂN HUYÛ CARBARYL TRONG CAÛI XANH SAU QUAÙ TRÌNH CHIEÁU XAÏ 3.3.1. Xaùc ñònh aûnh höôûng cuûa lieàu chieáu tôùi möùc ñoä phaân huûy Carbaryl trong nöôùc Baûng 3.11. Hieäu suaát phaân huyû Carbaryl trong caùc maãu nöôùc sau chieáu xaï Lieàu chieáuNoàng ñoä (ppm)Thôøi gian löu trung bìnhRSD%Dieän tích peak trung bìnhRSD%Hieäu suaát phaân huyû1,0 kGy60000100%105,6610,04334090,34,8882%125,6640,05385553,74,3182,7%205,6680,03444741,973,8580,00%3 kGy60000100%100000100%125,70,1160954,673,6397,27%205,70,09483601,32,6786,99% Ñoái vôùi maãu 6ppm Carbaryl trong nöôùc ôû lieàu chieáu 1kGy ta khoâng coøn thaáy xuaát hieän peak cuûa Carbaryl nöõa. Ñieàu naøy chöùng toû lieàu chieáu 1kGy ñuû ñeå phaân huyû hoaøn toaøn löôïng Carbaryl coù trong maãu nöôùc 6ppm. Ñoái vôùi maãu 10ppm, hieäu suaát phaân huyû ôû lieàu chieáu 1kGy laø 82% thì khi taêng lieàu chieáu leân 3kGy hieäu suaát phaân huyû ñaït 100%, chöùng toû lieàu 3kGy coù theå phaân huyû hoaøn toaøn löôïng Carbaryl coù trong maãu 10pm. ÔÛ lieàu chieáu 3kGy, maãu 20ppm ñaõ bò phaân huyû ñeán 86.99%. Töø keát quaû ôû treân ta thaáy vieäc chieáu xaï ñaõ laøm phaân huûy ñaùng keå dö löôïng Carbaryl trong nöôùc vaø coù theå coù yù nghóa nhaát ñònh trong vieäc phaân huyû Carbaryl trong rau. Möùc ñoä phaân huyû phuï thuoäc vaøo lieàu chieáu söû duïng vaø haøm löôïng Carbaryl coù trong maãu ban ñaàu. 3.3.2. Xaùc ñònh aûnh höôûng cuûa lieàu chieáu tôùi möùc ñoä phaân huûy Carbaryl trong caûi xanh Chieáu xaï maãu caûi xanh ôû lieàu chieáu cao hôn ngöôõng cho pheùp: Hình 3.18. Hieäu suaát phaân huyû Carbaryl trong caûi xanh ôû caùc lieàu chieáu cao Töø keát quaû treân ta thaáy khi taêng lieàu chieáu xaï leân thì hieäu suaát phaân huyû Carbaryl cuõng taêng leân. ÔÛ lieàu chieáu 3 kGy, löôïng Carbaryl phaân huûy leân ñeán 68.09%. Tuy nhieân hieäu suaát phaân huyû naøy thaáp hôn nhieàu so vôùi hieäu suaát phaân huyû cuûa caùc maãu nöôùc ôû cuøng noàng ñoä. Ñieàu naøy cho thaáy caùc thaønh phaàn trong rau coù aûnh höôûng khaù lôùn ñeán hieäu suaát phaân huyû Carbaryl do taùc ñoäng chieáu xaï. Chieáu xaï maãu caûi xanh ôû caùc lieàu chieáu thaáp: Hình 3.19. Ñoà thò hieäu suaát phaân huyû cuûa Carbaryl ôû caùc lieàu chieáu thaáp Keát quaû treân cho thaáy töø lieàu chieáu 0.4kGy trôû leân Carbaryl trong caûi xanh coù theå bò phaân huyû ñeán hôn 50%. Töùc laø neáu trong rau caûi coù dö löôïng Carbaryl gaáp ñoâi dö löôïng cho pheùp treân rau (20ppm), thì chæ caàn ôû lieàu chieáu 0.4kGy cuõng ñaõ laøm giaûm dö löôïng xuoáng ñaït möùc cho pheùp cuûa dö löôïng. 3.4. KHAÛO SAÙT QUY TRÌNH PHAÂN TÍCH VITAMIN C BAÈNG THIEÁT BÒ SAÉC KYÙ LOÛNG HIEÄU NAÊNG CAO AÙP (HPLC) 3.4.1. Khaûo saùt phoå haáp thuï tia cöïc tím cuûa Vitamin C trong dung dòch Hình 3.20. Phoå haáp thu Vitamin C trong heä ñeäm phosphat Ñoà thò treân cho thaáy phoå haáp thuï tia UV cuûa maãu chuaån Vitamin C trong heä ñeäm phosphat coù ñænh haáp thu ôû böôùc soùng 245nm. Do ñoù khi phaân tích Vitamin C vôùi thieát bò HPLC, böôùc soùng cuûa ñaàu doø UV ñöôïc ñaët ôû 245nm. Xaây döïng ñöôøng chuaån dung dòch Vitamin C trong heä ñeäm: Vôùi cheá ñoä chaïy saéc kyù vaø böôùc soùng hoaït ñoäng cuûa ñaàu doø UV nhö ñaõ löïa choïn, saéc kyù ñoà cuûa caùc maãu dung dòch chuaån Carbaryl trong nöôùc coù daïng nhö treân ñoà thò hình 3.5. Saéc kyù ñoà cuûa caùc maãu naøy cho moät peak duy nhaát, töông ñoái heïp, thôøi gian löu oån ñònh. Ñöôøng neàn oån ñònh, ít nhieãu. (a) (b) (c) Hình 3.21. Saéc kyù ñoà chaïy ñöôøng chuaån Vitamin C Noàng ñoä 1ppm Noàng ñoä 2ppm Noàng ñoä 5ppm Töø baûng 5 phaàn phuï luïc, ta thaáy dieän tích peak vaø thôøi gian löu thu ñöôïc coù ñoä laëp laïi cao. Cho thaáy keát quaû coù heä soá tin caäy cao. Hình 3.22. Ñöôøng chuaån Vitamin C trong 90%heä ñeäm KH2PO4-10%methanol Phöông trình ñöôøng chuaån qua goác toïa ñoä, coù ñoä tuyeán tính cao. Ñöôøng chuaån thu ñöôïc coù heä soá töông quan R= 0.9978> 0.95, laø chaáp nhaän ñöôïc. Heä soá goùc thu ñöôïc lôùn hôn so vôùi heä soá goùc thu ñöôïc trong luaän vaên khoaù tröôùc [9]. Ñieàu naøy coù theå laø do thao taùc thí nghieäm coù theå khaùc nhau. Hôn nöõa trong luaän vaên naøy quaù trình chuaån bò maãu chuû yeáu thöïc hieän vaøo buoåi toái, maãu ño xong ñem phaân tích ngay neân vieäc maát maùt maãu haàu nhö khoù xaûy ra. 3.4.3. Ñoä thu hoài maãu qua coät cuûa vitamin C ôû caùc noàng ñoä Ñoä thu hoài Vitamin C qua coät khaù cao, ñieàu naøy chöùng toû hieäu quaû phaân tích cuûa heä pha ñoäng söû duïng. Hình 3.23. Saéc kyù ñoà Vitamin C 5ppm ôû cheá ñoä khoâng qua coät Hình 3.24. Saéc kyù ñoà Vitamin C 5ppm ôû cheá ñoä qua coät Baûng 3.12. Ñoä thu hoài maãu qua coät cuûa Vitamin C Noàng ñoä maãu, ppmMaãu qua coät Maãu khoâng qua coätÑoä thu hoài maãu qua coät, %Dieän tích peakRSD%Dieän tích peakRSD%1304272,28351704,8886,51  4,662577521,57652524,288,51  3,9751435442,01576690,2791,04  1,84102814561,023029720,3592,9  1,00205596460,48598297,30,5893,54  0,07 Ñoä thu hoài sau coät taêng cuøng vôùi vieäc taêng noàng ñoä cuûa maãu phaân tích. Ñieàu naøy laø do vôùi maãu noàng ñoä nhoû, moät löôïng Vitamin C bò giöõ laïi trong coät cuõng laøm cho keát quaû giaûm xuoáng. Ñoä thu hoài cuûa Vitamin C qua coät khaù cao chöùng toû heä pha ñoäng coù khaû naêng röûa giaûi Vitamin C ra khoûi coät toát. 3.5. PHAÂN TÍCH HAØM LÖÔÏNG VITAMIN C TRONG CAÛI XANH BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP SAÉC KYÙ LOÛNG CAO AÙP 3.5.1. Quy trình trích Vitamin C töø caûi xanh Quy trình trích ly ñöôïc xaây döïng döïa vaøo taøi lieâïu tham khaûo [5], coù taêng soá baäc trích ly leân laø 2 baäc. Ngoaøi ra trong quaù trình tieán haønh thí nghieäm ñaõ löïa choïn thôøi ñieåm trích laø vaøo buoåi toái nhaèm giaûm aûnh höôûng cuûa aùnh saùng, maãu sau khi trích ly ñöôïc ñem ñi sieâu loïc vaø phaân tích ngay, thôøi gian trích ly chæ khoaûng 10 phuùt moät maãu neân söï maát maùt Vitamin C laø khoâng ñaùng keå. Xaùc ñònh ñoä thu hoài maãu cuûa quy trình trích ly Keát quaû phaân tích haøm löôïng Vitamin C trong rau chòu aûnh höôûng cuûa hieäu suaát thu hoài maãu sau coät HPLC vaø hieäu suaát thu hoài maãu sau quaù trình trích (tröôùc khi ñöa vaøo coät HPLC). Do ñoù, ñeå xaùc ñònh hieäu suaát thu hoài maãu cuûa qui trình trích löïa choïn, caàn laøm ñoàng thôøi qui trình naøy vôùi maãu rau, vaø vôùi maãu rau coù theâm chuaån ñeå so saùnh. Hình 3.25. Saéc kyù ñoà phaân tích maãu caûi xanh khoâng boå sung Vitamin C Hình 3.26. Saéc kyù ñoà phaân tích maãu caûi xanh khoâng boå sung Vitamin C Baûng 3.13. Ñoä thu hoài maãu cuûa quaù trình trích ly Vitamin C töø rau Maãu boå sungThôøi gian löu , phuùtThôøi gian löu trung bình, phuùtRSD, %Dieän tích peak Dieän tích peak trung bìnhRSD, %Ñoä thu hoài maãu (%) 0 ppm2,355 2,356 0,05425563421916,73,522,3554055632,35743462410 ppm2,358 2,357 0,07673505672224,7 2,31 85,28  3,592,3556870402,357656129 15 ppm2,35 2,354 0,19804972 805601,3 0,4887,15  3.102,3588097062,353802126 20 ppm2,35 2,352 0,13947575947197,3 0,2489,48  3,172,3559492562,35944761Vôùi maãu rau khoâng theâm chuaån dieän tích peak thu ñöôïc laø 421916.7, döïa vaøo phöông trình ñöôøng chuaån, vaøo heä soá pha loaõng, coâng thöùc tính trong phaàn thöïc nghieäm ta coù theå xaùc ñònh ñöôïc haøm löôïng Vitamin C coù trong maãu rau ban ñaàu laø 36mg trong 100g rau. Haøm löôïng naøy nhoû hôn nhieàu so vôùi trong taøi lieäu tham khaûo (71mg vitC/100g caûi xanh). Maëc duø ñoä thu hoài maãu cuûa quy trình trích ñaõ xaùc ñònh ôû treân laø khaù cao (gaàn 90% ñoái vôùi noàng ñoä 20ppm), nhöng khi trích vôùi rau thì ñoä thu hoài naøy nhoû. Ñieàu naøy coù theå do quy trình naøy hieäu quaû vôùi Vitamin C ôû daïng töï do (trong chuaån boå sung vaøo) nhöng chöa thöïc söï hieäu quaû vôùi Vitamin C ôû traïng thaùi lieân keát vôùi rau, caàn caûi thieän ñeå naâng cao hieäu quaû trích vitamin C lieân keát trong rau. Beân caïnh ñoù coøn coù moät vaøi yeáu toá coù theå aûnh höôûng ñeán löôïng Vitamin C coù trong rau nhö khoaûng thôøi gian töøø luùc thu hoaïch ñeán khi phaân tích, söï khaùc nhau veà gioáng caây… Keát quaû khi boå sung tröïc tieáp vaøo dòch trích: Khi boå sung tröïc tieáp chuaån vaøo dòch ta thaáy ñoä thu hoài maãu taêng leân so vôùi khi boå sung vaøo rau. Ñieàu naøy chöùng toû maëc duø ñaõ coá gaéng ñeå haïn cheá vieäc maát Vitamin C trong quaù trình trích ly nhöng vieäc thaát thoaùt naøy laø khoù traùnh khoûi. Baûng 3.14. Ñoä thu hoài Vitamin C khi boå sung chuaån vaøo dòch Maãu boå sungThôøi gian löu , phuùtThôøi gian löu trung bình, phuùtRSD, %Dieän tích peak Dieän tích peak trung bìnhRSD, %Ñoä thu hoài maãu (%) 0 ppm2,355 2,356 0,05425563421916,73,522,3554055632,35743462410 ppm2,35 2,349 0,05682450 6802862,3288.02  3,712,3486635472,35694861 15 ppm2,345 2,343 0,09814972818934,7 1,15 90,17  3,342,3418297062,342812126 20 ppm2,342 2,347 0,22964379962691 3,7192,12  4,722,359975652,35926129 KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ Keát luaän Keát quaû luaän vaên coù theå ñöôïc toùm taét nhö sau: Ñaõ khaûo saùt laïi phoå haáp thu cuûa Carbaryl, Dimethoate, Vitamin C trong vuøng böôùc soùng UV, keát quaû phuø hôïp vôùi keát quaû thu ñöôïc trong luaän vaên khoùa tröôùc. Ñaõ khaûo saùt ñoä thu hoài cuûa Carbaryl, Dimethoate khi qua coät HPLC vôùi thaønh phaàn Acetonitrile/nöôùc trong pha ñoäng khaùc nhau. Thaønh phaàn pha ñoäng Acetonitrile/nöôùc laø 55/45 cho ñoä thu hoài maãu Carbaryl qua coät khaù cao, tôùi 98%. Ñoái vôùi Dimethoate, ñoä thu hoài maãu ñaït ñöôïc thaáp hôn, trong khoaûng töø 32,21% ñeán 98%. Ñoä thu hoài maãu Dimethoate qua coät HPLC seõ lôùn hôn haún khi duøng thaønh phaàn pha ñoäng acetonitrile/nöôùc: 70/30 tôùi 85/15. Ñaõ ñöa ra ñöôïc quy trình ly Carbaryl, Dimethoate vaø Vitamin C töø caûi xanh. Quy trình naøy naâng soá baäc trích töø rau leân 2 baäc, vaø soá baäc taùch pha leân 2 baäc. Ñaõ khaûo saùt ñöôïc ñoä thu hoài maãu ñoái vôùi quy trình phaân tích Carbaryl, Dimethoate vaø Vitamin C ñaõ choïn. Keát quaû ñoä thu hoài maãu cuûa caùc chaát vôùi quy trình choïn phaân tích laø khaù cao töø 74%-84% ñoái vôùi Carbaryl, töø 66%-72% ñoái vôùi Dimethoate vaø töø 85%-89% ñoái vôùi Vitamin C. Ñaõ aùp duïng quy trình trích ñeå ño haøm löôïng Carbaryl, Dimethoate vaø Vitamin C trong maãu rau caûi xanh mua ôû chôï. Keát quaû dö löôïng cuûa Carbaryl vaø Dimethoate ñeàu an toaøn döôùi möùc giôùi haïn cho pheùp. Haøm löôïng Vitamin C nhoû hôn trong caùc taøi lieäu tham khaûo khaù nhieàu. Ñaõ aùp duïng quy trình phaân tích ñaùnh giaù aûnh höôûng cuûa chieáu xaï leân söï phaân huûy Carbaryl trong caûi xanh. Keát quaû ñoä phaân huûy Carbaryl taêng cuøng vôùi söï taêng lieàu chieáu, vôùi lieàu chieáu 1kGy hieäu suaát phaân huyû cuûa Carbaryl trong maãu rau coù boå sung 10ppm chuaån laø 67,51%. Kieán nghò Do thôøi gian vaø ñieàu kieän thöïc hieän luaän vaên coù haïn maø khoái löôïng ñoøi hoûi phaûi khaûo saùt khoâng ít neân ñeå thuaän lôïi vaø giaûm thôøi gian phaân tích, ñaõ choïn cuøng heä pha ñoäng cho phaân tích caû 2 chaát Carbaryl vaø Dimethoate.Vì vaäy ñoä thu hoài qua coät cuûa Dimethoate coøn thaáp. Do ñoù ñeå naâng cao ñoä thu hoài qua coät coù theå choïn heä pha ñoäng vôùi tyû leä Acetonitrile/nöôùc laø 70/30 thay vì 55/45 nhö ñaõ khaûo saùt. Dòch trích cuûa Carbaryl vaø Dimethoate ñem phaân tích treân maùy HPLC coøn chöùa nhieàu taïp chaát, aûnh höôûng ñeán khaû naêng taùch cuûa pha ñoäng, hình daïng cuûa saéc kyù ñoà khoâng ñeïp. Do ñoù caàn söû duïng coät, laøm saïch dòch trích dòch tröôùc khi phaân tích treân HPLC, ñeå keát quaû thu ñöôïc toát hôn vaø baûo veä coät saéc kí. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO [1]. Phaïm Thò AÙnh Hoàng, Kyõ thuaät sinh hoùa, Nhaø xuaát baûn Ñaïi hoïc Quoác gia Tp.HCM, 2003. [2]. Nguyeãn Thò Thu Vaân, Phaân tích ñònh löôïng, Nhaø xuaát baûn Ñaïi hoïc Quoác gia Tp.HCM, 2004. [3]. Phaïm Vaên Hai, Giaùo trình hoaù baûo veä thöïc vaät, Nhaø xuaát baûn Ñaïi hoïc Caàn Thô. [4]. Leâ Ngoïc Tuù, Hoùa sinh coâng nghieäp, Nhaø xuaát baûn Khoa hoïc vaø Kyõ thuaät Haø Noäi, 2002. [5]. Caùc taùc giaû, Giaùo trình thí nghieäm phaân tích thöïc phaåm - Phaàn 2, Tröôøng Ñaïi hoïc Baùch khoa Tp.HCM, 2005. [6]. Caùc taùc giaû, Kyõ thuaät troàng moät soá loaïi caây rau vitamin, Nhaø xuaát baûn Noâng nghieäp, 2003. [7]. Löu Thò Thu Trang, Nghieân cöùu aûnh höôûng cuûa chieáu xaï lieàu thaáp leân dö löôïng Carbaryl trong döa leo, caûi baép vaø caûi xanh, Luaän vaên toát nghieäp Ñaïi hoïc, ÑH Baùch Khoa Tp.HCM, 2007. [8]. Traàn Thò Mai Traâm, Nghieân cöùu aûnh höôûng cuûa chieáu xaï lieàu thaáp leân dö löôïng Dimethoate trong döa leo, caûi baép vaø caûi xanh, Luaän vaên toát nghieäp Ñaïi hoïc, ÑH Baùch Khoa Tp.HCM, 2007. [9]. Nguyeãn Thò Ngoïc Linh, Nghieân cöùu aûnh höôûng cuûa chieáu xaï lieàu thaáp leân haøm löôïng Vitamin C trong döa leo, caûi baép vaø caûi xanh, Luaän vaên toát nghieäp Ñaïi hoïc, ÑH Baùch Khoa Tp.HCM, 2007. [10]. Eloisa Dutra Caldas, Carbaryl (008), University of Brasilia and Central Laboratory of Public Health of the Federal District Brasilia, BRAZIL [11]. AOAC Official Method 964.18, Carbaryl Insectiside Residuses. Colorimetric Method, AOAC Official Method of Analysis, 1995. [12]. AOAC Official Method 975.40, N-Methyl CarbarmateInsectiside Residuses. Gas Chromatographic Method, AOAC Official Method of Analysis, 1995. [13]. A Primer , HPLC for food analysis, Agilent Technologies, 1996 – 2001, 134 trang [14]. Multiresidue analysis of pesticides in fresh fruits & vegetables by Supercritical fluid Extraction & HPLC, Journal of health Science, 46(5), 2000, 336-342 trang. [15]. Chemical, Toxicity, Safety and Environment Analysis Information for Carbary (Sevin). [16]. HYPERLINK "" www.chemistrymag.org/cji/2005/index.htm [17]. www.pickeringlabs.com, Expanded HPLC Method for N-methyl Carbarmates: Post-column Analysis of Pesticides in food & potable water samples. [18]. HYPERLINK "" [19]. [20]. www.skcinc.com/nioshdbs/oshameth/org063/org063.html [21]. [22]. HYPERLINK "" [23]. HYPERLINK "" [24]. HYPERLINK "" [25]. HYPERLINK "" [26]. HYPERLINK "" [27]. HYPERLINK " /3123/2496" /3123/2496. [28]. HYPERLINK "" [29]. HYPERLINK "" [30]. PHUÏ LUÏC Baûng 1. Thôøi gian löu vaø dieän tích peak cuûa maãu Carbaryl10ppm vôùi tyû leä Acetonitrile/nöôùc khaùc nhau trong thaønh phaàn pha ñoäng Tyû leä Acetonitrile/nöôùcThôøi gian löu TB, phuùtRSD%Dieän tích peak TBRSD%40/6011,3740,3412704264,7855/456,2911,341507740,70,5370/305,5023,031775789,71,0685/153,3590,2420165522,61 Baûng 2. Thôøi gian löu vaø dieän tích peak cuûa maãu Dimethoate 10ppm vôùi tyû leä Acetonitrile/nöôùc khaùc nhau trong thaønh phaàn pha ñoäng Heä pha ñoängThôøi gian löu trung bình, phuùtRSD%Dieän tích peak trung bìnhRSD%40/606,5491,54184982,30,5255/453,9731,612198963,4070/303,6541,34342067,74,4885/152,9710,143645424,8 Baûng 3. Thôøi gian löu vaø dieän tích peak cuûa caùc maãu chuaån Carbaryl Noàng ñoä, ppmThôøi gian löu , phuùtThôøi gian löu trung bình, phuùtRSD, %Dieän tích peak Dieän tích peak trung bìnhRSD, % 16,313 6,256 1,02357834 354334,3 3,406,1873642346,2673409350 26,333 6,255 1,12408334 419413,3 2,706,1984189486,233430958 56,367 6,284 1,44977156 966139,3 1,056,2979640266,187957236 106,363 6,291 1,341995450 1971850 1,066,19819644016,3131955700 206,385 6,320 0,893507441 3636452 1,586,28837676076,2883634308 Baûng 4. Thôøi gian löu vaø dieän tích peak khi phaân tích maãu chuaån Dimethoate Noàng ñoä, ppmThôøi gian löu , phuùtThôøi gian löu trung bình, phuùtRSD, %Dieän tích peak Dieän tích peak trung bìnhRSD, % 14,128 4,031 2,0914363 15126,7 4,373,987154963,97715521 23,975 4,035 1,4533184 35091,3 4,724,038361454,09235945 53,998 4,054 3,4275348 75669,7 0,414,212756933,95275968 104 3,988 0,97147474 145063,3 1,893,9451456444,02142072 204,143 4,1 2,03319871 328434,3 2,34,0053312014,155334231 Baûng 5. Thôøi gian löu vaø dieän tích peak cuûa caùc maãu chuaån Vitamin C Noàng ñoä, ppmThôøi gian löu , phuùtThôøi gian löu trung bình, phuùtRSD, %Dieän tích peak Dieän tích peak trung bìnhRSD, % 12,397 2,397 0,0042426 42758,7 0,762,397430722,39742778 22,408 2,404 0,1478163 79162,7 1,102,402797142,40279611 52,407 2,402 0,17161823 160330,3 0,892,41601712,4158997 102,403 2,402 0,02287161 287319,0 0,072,4022875282,402287268 202,407 2,404 0,12582738 584031,0 0,292,4025859512,402583404 Baûng 6. Ñoä thu hoài maãu Carbaryl khi theâm chuaån vaøo rau Maãu boå sungDieän tích peak trung bình cuûa maãu Carbaryl-nöôùcRSD, %Dieän tích peak trung bình cuûa maãu rau theâm chuaånRSD, %Ñoä thu hoài maãu (%)00071514,31,7410ppm1913548,81,5514894540,6974,10  1,8020ppm3634358,981,4830186160,2481,09  1,8625ppm4430726,31,1738032513,0683,99  3,12 Baûng 7. Ñoä thu hoài maãu Dimethoate khi theâm chuaån vaøo rau Maãu boå sungDieän tích peak trung bình cuûa maãu Carbaryl-nöôùcRSD, %Dieän tích peak trung bình cuûa maãu rau theâm chuaånRSD, %Ñoä thu hoài maãu (%)0,0ppm002720,334,432,5ppm45405,521,95325791,3565,76  3,305,0ppm80315,332,42581623,0069,03  4,0510,0ppm164367,333,03121196,31,4972,08  4,01 Baûng 8. Hieäu suaát phaân huûy Carbaryl ôû lieàu chieáu cao Noàng ñoä (ppm)Lieàu chieáuThôøi gian löu trung bìnhRSD%Dieän tích peak trung bìnhRSD%Hieäu suaát phaân huyû (%)20ppm1,5 kGy5,9550,191338152,53,1955,673,0 kGy5,8950,07963240,42,2568,09 Baûng 9. Hieäu suaát phaân huyû Carbaryl ôû lieàu chieáu thaáp Noàng ñoä (ppm)Lieàu chieáuThôøi gian löu trung bìnhRSD%Dieän tích peak trung bìnhRSD%Hieäu suaát phaân huyû10ppm0,2 kGy6,1680,49816071,851,5245,210,4 kGy6,0350,05728491,950,7551,090,6 kGy6,1421,04637784,203,2657,180,8 kGy6,0270,18533224,533,0764,21,0 kGy6,081,15483923,601,7167,51

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docNghiên cứu quá trình phân tích hàm lượng Carbaryl, Dimethoate, và VIT C trong cải xanh với TP HPLC.doc