Nghiên cứu và triển khai công nghệ wan - Isdn

Chức năng keepalive giữa DTE và DCE. Nếu không có bản tin keepalive thì cũng có nghĩa đ-ờng liên kết đã bị hỏng. - Thông báo trạng thái kích hoạt của một PVC. Ngay cả khi một PVC đã đ-ợc xác định từ tr-ớc thì trạng thái của nó vẫn có thể thay đổi. Bộ định tuyến sẽ biết đ-ợc trạng thái hoạt động của các PVC dựa trên các thông tin trong bản tin trạng thái LMI. Nh-vậy, phần trên đã trình bày về ba cách kết nối để có thể xây dựng đ-ợc mạng diện rộng. Mỗi một cách kết nối đều có những -u điểm và nh-ợc điểm tuỳ thuộc vào mục đích sử dụng. Về tốc độ truyền dẫn dữ liệu trên các kết nối đó có thể so sánh theo hình biểu diễn sau (hình 2.8):

pdf120 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/07/2013 | Lượt xem: 1600 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu và triển khai công nghệ wan - Isdn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
EXEC. Router (config)# Sö dông chÕ ®é nµy ®Ó thiÕt lËp c¸c th«ng sè cho bé ®Þnh tuyÕn. Cã thÓ truy cËp theo c¸c chÕ ®é sau: • Interface configuration • Router configuration • Line configuration CÊu h×nh giao diÖn NhËp lÖnh interface Router (config-if)# Sö dông chÕ ®é nµy ®Ó thiÕt lËp c¸c th«ng sè cho c¸c giao diÖn nèi tiÕp vµ Ethernet cña bé ®Þnh tuyÕn. CÊu h×nh bé ®Þnh tuyÕn NhËp lÖnh bé ®Þnh tuyÕn theo c¸c tõ kho¸, ch¼ng h¹n nh− router rip. Router (configrouter)# Sö dông chÕ ®é nµy ®Ó thiÕt lËp giao thøc ®Þnh tuyÕn IP CÊu h×nh ®−êng ChØ ra cô thÓ lÖnh line, vÝ dô nh− line 0 Router (configline)# Sö dông chÕ ®é nµy ®Ó thiÕt lËp c¸c th«ng sè cho ®−êng ®Çu cuèi Ngoµi ra cßn mét lo¹t c¸c lÖnh kh¸c n÷a dïng ®Ó thiÕt lËp c¸c th«ng sè cho bé ®Þnh tuyÕn. Cã nh÷ng lÖnh cho phÐp thay ®æi mËt khÈu truy cËp vµo bé ®Þnh tuyÕn. Sau khi thiÕt lËp c¸c th«ng sè cho bé ®Þnh tuyÕn xong cÇn ph¶i l−u l¹i nh÷ng th«ng sè ®· thiÕt lËp ®ã. 2.2.3.4. Router Cisco2650 [16] Router Cisco2650 ®−îc thiÕt cÊu tróc theo kiÓu module, Cisco 2600 cung cÊp kh¶ n¨ng linh ho¹t ®¸p øng c¸c thay ®æi trong kü thuËt m¹ng còng nh− c¸c dÞch vô vµ øng dông míi sÏ ®−îc ®−a ra. §−îc ®iÒu khiÓn b»ng bé xö lý RISC vµ hç trî ®Çy ®ñ phÇn mÒm Cisco IOS, Cisco 2600 cung cÊp nh÷ng kh¶ n¨ng cÇn thiÕt hç trî chÊt Router 805 ISP LuËn v¨n cao häc - NguyÔn ThÞ Hång K§91 Nghiªn cøu vµ triÓn khai c«ng nghÖ WAN-ISDN 90 l−îng dÞch vô (quality of service QoS), b¶o mËt, vµ tÝch hîp m¹ng ®−îc ®ßi hái trong c¸c m¹ng doanh nghiÖp tiªn tiÕn ngµy nay. Cisco 2600 dïng chung module víi c¸c s¶n phÈm phæ biÕn kh¸c cña Cisco nh− Cisco 1600,1700 vµ 3600 series, cung cÊp mét gi¶i ph¸p hiÖu qu¶ ®¸p øng c¸c nhu cÇu cña v¨n phßng, chi nh¸nh vÒ c¸c øng dông nh−: • TÝch hîp ®a dÞch vô tho¹i/d÷ liÖu/video • Truy cËp Internet/ Intranet b¶o mËt víi firewall • C¸c dÞch vô truy cËp quay sè t−¬ng tù vµ sè • Truy cËp m¹ng riªng ¶o • §Þnh tuyÕn Inter-VLAN • Qu¶n lý ®Þnh tuyÕn víi b¨ng th«ng réng Cisco 2600 cã c¸c giao diÖn LAN cè ®Þnh (®¬n hoÆc ®«i), mét khe c¾m module m¹ng, hai khe c¾m giao diÖn WAN (WIC) vµ 1 khe c¾m cho Advanced Integration Module (AIM). Hç trî LAN bao gåm c¸c tuú chän Ethernet ®¬n hoÆc kÐp, 10/100Mbps autosensing Ethernet, Token Ring vµ Ethernet, vµ khung Token Ring ®¬n. Card giao diÖn WAN cã thÓ dïng chung cho c¸c Router Cisco 1600, 2600, vµ 3600 hç trî mét lo¹t øng dông: serial, Integrated Services Digital Network Basic Rate Interface (ISDN BRI), tÝch hîp channel service unit/data service unit (CSU/DSU) cho c¸c kÕt nèi WAN chÝnh vµ dù phßng. C¸c Network modules hç trî c¸c cæng serial mËt ®é cao, kh¶ n¨ng tËp trung dial up vµ tÝch hîp ®a dÞch vô tho¹i/d÷ liÖu/fax. C¸c khe c¾m AIM hç trî c¸c dÞch vô míi nh− m· ho¸ d÷ liÖu, nÐn d÷ liÖu. TÊt c¶ c¸c s¶n phÈm dßng 2600 ®Òu cã cæng phô trî cho phÐp tù ®éng dïng kÕt nèi WAN dù phßng khi kÕt nèi chÝnh cã sù cè víi tèc ®é 115 Kbps. Lµ mét phÇn trong gi¶i ph¸p m¹ng toµn diÖn cña Cisco, dßng s¶n phÈm Cisco 2600 cho phÐp c¸c tæ chøc, doanh nghiÖp më réng hÖ thèng m¹ng ®a dÞch vô ®Õn c¸c chi nh¸nh víi chi phÝ thÊp. B»ng c¸ch triÓn khai Cisco 2600, c«ng ty cã thÓ hîp nhÊt c¸c chøc n¨ng trªn nhiÒu thiÕt bÞ riªng lÎ, vµ cã thÓ qu¶n lý ®−îc tõ xa. Cisco 2600 cã cÊu tróc kiÓu module nªn rÊt dÔ dµng khi cÇn cung cÊp cÊu h×nh giao diÖn cho c¸c øng dông m¹ng kh¸c nhau. Mét sè øng dông ®ã lµ: • TÝch hîp tho¹i/d÷ liÖu/fax ®a dÞch vô. • C¸c dÞch vô quay sè t−¬ng tù vµ sè • VPN vµ fireware • Serial Device Concentration • C¸c dÞch vô WAN hçn hîp LuËn v¨n cao häc - NguyÔn ThÞ Hång K§91 Nghiªn cøu vµ triÓn khai c«ng nghÖ WAN-ISDN 91 • C¸c dÞch vô LAN-to-LAN C¸c tÝnh n¨ng vµ −u ®iÓm chÝnh Cisco 2650 hç trî c¸c gi¶i ph¸p m¹ng cña Cisco tõ ®Çu cuèi tíi ®Çu cuèi víi c¸c −u ®iÓm sau: - TÝch hîp ®a dÞch vô - cung cÊp c¸c kh¶ n¨ng tÝch hîp tho¹i/d÷ liÖu/fax ®a dÞch vô sö dông giao thøc IP ®Ó gi¶m ®−îc c¸c c−íc phÝ ®−êng dµi gi÷a hai v¨n phßng. - B¶o vÖ ®Çu t− - V× Cisco 2600 hç trî c¸c thµnh phÇn n©ng cÊp theo kiÓu module, nªn cã thÓ dÔ dµng thay ®æi giao diÖn m¹ng chø kh«ng ph¶i thay ®æi toµn bé gi¶i ph¸p cña c¸c v¨n phßng chi nh¸nh g©y l·ng phÝ. - Gi¸ thµnh thÊp - TÝch hîp chøc n¨ng CSU/DSU, thiÕt bÞ ISDN Network Termination (NTI), vµ c¸c thiÕt bÞ c¬ b¶n kh¸c trong v¨n phßng chi nh¸nh trong cïng mét thiÕt bÞ nhá gän tiÕt kiÖm kh«ng gian ®ång thêi cã thÓ qu¶n lý tõ xa th«ng qua c¸c øng dông qu¶n lý m¹ng CiscoWorks vµ CiscoView. - Lµ mét phÇn cña gi¶i ph¸p Cisco end-to-end--Cisco 2600 lµ mét phÇn cña gi¶i ph¸p m¹ng hoµn thiÖn tõ ®Çu cuèi tíi ®Çu cuèi cña Cisco cho phÐp më réng c¸c c¬ së h¹ tÇng cña m¹ng tíi c¸c v¨n phßng chi nh¸nh ë xa mét c¸ch hiÖu qu¶. CÊu h×nh thiÕt bÞ hiÖn cã: - Giao tiÕp LAN: 1 cæng 10/100Mbps - Giao tiÕp WAN: 2 cæng E1/PRI G703/G703, cã kh¶ n¨ng cÊu h×nh ë 2 chÕ ®é E1 G703/G704 Enframe (truyÒn 2Mbps G703 TDM), Frame (truyÒn nx64 up to 2Mbps TDM) hoÆc ISDN PRI 30B + D. 2.2.3.5. DSL Modem AM64 [17] H×nh 2.35: DSL Modem AM64/512 §Æc ®iÓm: LuËn v¨n cao häc - NguyÔn ThÞ Hång K§91 Nghiªn cøu vµ triÓn khai c«ng nghÖ WAN-ISDN 92 - Tèc ®é d÷ liÖu tõ 64kbps ®Õn 512kbps - Range of Modular Customer Interfaces - TruyÒn dÉn d÷ liÖu qua c¸p ®ång xo¾n ®¬n - Dïng m· ®−êng 2B1Q - Mµn h×nh hiÓn thÞ tinh thÓ láng qu¶n lý tõ xa - Local vµ Remote Test Loops - Qu¶n lý SNMP qua c¸c khèi Rack-Mouted - Stand Alone vµ Rack Mount Versions - Basic Shelf vµ Managed Shelf Options AM64/512 lµ thiÕt bÞ cã gi¸ thµnh hîp lý vµ truyÒn dÉn d÷ liÖu tèc ®é cao vµ ®iÒu quan träng lµ d¶i ho¹t ®éng ®−îc më réng. AM64/512 cung cÊp truyÒn dÉn d÷ liÖu víi tèc ®é tõ 512kbps trªn c¸c d©y dÉn ®ång hai sîi. Lµ c¸c modem sö dông c¸c kü thuËt m· ®−êng ®a tèc ®é 2B1Q. AM64/512 cã thÓ ®−îc lËp tr×nh ®Ó ho¹t ®éng víi tèc ®é cao nhÊt n»m gi÷a 64kbps vµ 512kbps khi sö dông bÊt kú d©y dÉn ®ång hai sîi nµo. AM64/512 phï hîp cho viÖc truyÒn d÷ liÖu qua c¸c c¸p ®iÖn tho¹i chuÈn gi÷a c¸c m¹ng LAN, c¸c m¸y tÝnh, c¸c bé hîp kªnh vµ bÊt kú mét thiÕt bÞ ngo¹i vi nµo vµ ®ßi hái truyÒn dÉn d÷ liÖu dµnh riªng tèc ®é cao. C¶ hai lo¹i modem tõ xa vµ modem néi bé ®Òu ®−îc qu¶n lý qua c¸c nót trªn bÒ mÆt tr−íc thiÕt bÞ vµ mµn h×nh tinh thÓ láng cña modem. H×nh 2.36 ®−a ra mét m« h×nh m¹ng sö dông modem AM64/512. H×nh 2.36: VÝ dô vÒ mét øng dông sö dông modem AM64/512 2.2.3.6. SonicWALL TELE3 SP (Smart Path) [18] SonicWALL TELE3 SP ho¹t ®éng nh− mét hµng rµo b¶o mËt gi÷a m¹ng LAN vµ m¹ng internet c«ng céng (WAN) ®Ó b¶o vÖ m¹ng LAN khái nh÷ng ®e do¹ bÞ ph¸ háng trªn m¹ng Internet. Nã còng cung cÊp ph−¬ng tiÖn b¶o mËt cho kÕt nèi tíi m¹ng dµnh riªng sö dông cïng mét kÕt nèi Internet LuËn v¨n cao häc - NguyÔn ThÞ Hång K§91 Nghiªn cøu vµ triÓn khai c«ng nghÖ WAN-ISDN 93 H×nh 2.37: MÆt tr−íc vµ mÆt sau cña SonicWAll TELE3 SP TELE3 SP cã mét cæng LAN Ethernet, mét cæng WAN Ethernet, vµ mét cæng WAN modem. H×nh 4.13 biÓu diÔn mÆt tr−íc vµ mÆt sau cña SonicWALL TELE3 SP. - Cæng WAN Ethernet kÕt nèi tíi bé ®Þnh tuyÕn ra m¹ng Internet hoÆc modem - Cæng WAN Modem kÕt nèi tíi mét ®−êng ®iÖn tho¹i t−¬ng tù - Cæng LAN Ethernet kÕt nèi trùc tiÕp tíi mét m¸y tÝnh hoÆc hub Cã thÓ kÕt nèi vµo m¹ng Internet sö dông cæng LAN vµ WAN Ethernet. PhÇn thiÕt lËp cÊu h×nh cho TELE3 SP modem miªu t¶ c¸ch cÊu h×nh modem nh− mét kÕt nèi WAN Failover hoÆc nh− mét kÕt nèi chÝnh (primary). PhÇn thiÕt lËp cÊu h×nh cho VPN Security Association kÕt nèi SonicWALL TELE3 SP tíi m¹ng corporate. H×nh 2.38: BiÓu diÔn s¬ ®å kÕt nèi dïng thiÕt bÞ SonicWALL TELE3 SP. H×nh 2.38: S¬ ®å m¹ng dïng SonicWALL LuËn v¨n cao häc - NguyÔn ThÞ Hång K§91 Nghiªn cøu vµ triÓn khai c«ng nghÖ WAN-ISDN 94 Cã c¸c phÇn chÝnh sau ®©y cÇn ph¶i quan t©m ®Õn khi thiÕt lËp cÊu h×nh cho SonicWALL: - Management Station Configuration: Trong b−íc nµy, cÇn thiÕt lËp cho m¸y tÝnh ho¹t ®éng nh− mét tr¹m qu¶n lý cho phÐp thiÕt lËp c¸c kÕt nèi víi SonicWALL. - ThiÕt lÊp cÊu h×nh cho cæng TELE3 SP WAN: ThiÕt lËp cÊu hinh cho cæng WAN Ethernet kÕt nèi tíi m¹ng Internet c«ng céng qua kÕt nèi b¨ng réng sö dông th«ng tin tõ ISP. NÕu ®· nhËn ®−îc mét ®Þa chØ IP tõ ISP, nhËp nã vµo ®Þa chØ SonicWALL WAN IP khi lËp cÊu h×nh. - ThiÕt lËp cÊu h×nh cho cæng TELE3 SP Modem: ThiÕt lËp modem thµnh kÕt nèi failover nÕu kÕt nèi b¨ng réng bÞ lçi, hoÆc nh− mét kÕt nèi primary nÕu kh«ng cã mét kÕt nèi b¨ng réng. - ThiÕt lËp m¸y tÝnh trªn m¹ng LAN: CÇn ph¶i thiÕt lËp cho c¸c m¸y tÝnh trong m¹ng LAN n»m trong cïng m¹ng víi SonicWALL. - ThiÕt lËp cÊu h×nh VPN Tunnel: NÕu kÕt nèi b¶o mËt tíi m¹ng corporate kh«ng ®−îc thiÕt lËp cÊu h×nh, cÇn ph¶i thiÕt lËp mét VPN Security Association (SA) ®Ó kÕt nèi tíi m¹ng corporate. TÊt c¶ c¸c chøc n¨ng trªn SonicWALL ®Òu ®−îc thùc hiÖn trªn giao diÖn tr×nh duyÖt Web. Chøc n¨ng qu¶n lý cã thÓ ®−îc thùc hiÖn tõ bÊt kú mét m¸y tÝnh nµo ®ang kÕt nèi tíi m¹ng LAN cña SonicWALL. M¸y tÝnh ®−îc sö dông ®Ó qu¶n lý sÏ ®−îc coi nh− mét Management Station. §Ó login vµo SonicWALL, bËt tr×nh duyÖt Web vµ nhËp ®Þa chØ 192.168.168.168 ®Ó truy cËp vµo thiÕt bÞ. 2.2.4. X©y dùng hÖ thèng trong phßng thÝ nghiÖm Tõ nh÷ng thiÕt bÞ ®· ®−îc trang bÞ trong phßng thÝ nghiÖm vµ môc ®Ých x©y dùng phßng thÝ nghiÖm, sau khi triÓn khai c¸c thiÕt bÞ, mét m¹ng viÔn th«ng thu nhá ®· ®−îc thiÕt kÕ vµ x©y dùng ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu cÊp thiÕt trong ®µo t¹o. Nh− phÇn trªn ®· tr×nh bµy, mét hÖ thèng liªn ®µi gåm c¸c tæng ®µi Hicom OfficeCom 150E vµ Hicom OfficePro 150E ®−îc ®Êu liªn ®µi dïng b¸o hiÖu QSIG vµ CorNet. HÖ thèng c¸c nót chuyÓn m¹ch hay hÖ thèng c¸c tæng ®µi nµy cung cÊp c¸c lo¹i ®−êng thuª bao cho mét lo¹t thiÕt bÞ, bao gåm c¶ thuª bao t−¬ng tù, thuª bao ISDN cho phÐp t¹o ra c¸c m¹ng LAN, WAN ®ång thêi cung cÊp mét lo¹t c¸c dÞch vô kh¸c n÷a. LuËn v¨n cao häc - NguyÔn ThÞ Hång K§91 Nghiªn cøu vµ triÓn khai c«ng nghÖ WAN-ISDN 95 C¸c m¹ng LAN ®−îc x©y dùng sö dông c¸c thiÕt bÞ nh− DIVA LAN ISDN Modem, Modem ADSL AM32S vµ SONICWALL. KÕt nèi c¸c m¹ng LAN ®ã víi nhau t¹o ra c¸c m¹ng WAN. Ngoµi ra, Phßng thÝ nghiÖm ®· cã kÕ ho¹ch x©y dùng mét m¹ng LAN gåm c¸c Server nh−: Web server, FPT Server, Mail server,...kÕt nèi víi Router2650 qua FastHub Cisco 424. ThiÕt bÞ DIVA LAN ISDN Modem ®−îc cÊp thuª bao S0 lÊy tõ c¸c tæng ®µi Hicom150E OfficePro vµ Hicom 150E OfficeCom. Mçi mét thiÕt bÞ DIVA LAN ISDN Modem cho phÐp x©y dùng mét m¹ng LAN bªn trong nã. KÕt nèi hai modem DIVA LAN ISDN sÏ t¹o ra mét m¹ng WAN. 2B+D Diva LAN ISDN Modem §¸nh sè Euro Set Line 48i §¸nh sè30 B +D C or N et Diva LAN ISDN Modem Analog: 211, 212...220 Euro Set Line 48i Analog: 211, 212...220 2B+D Telephone Euroset 822 DDI 2/211...220 DDI 3/211...220 Telephone Euroset 822 2B+D SetLine 48i SetLine 48i 2B+D LAN LAN H×nh 2.39: KÕt nèi m¹ng WAN dïng DIVA LAN ISDN MODEM Ngoµi c¸ch kÕt nèi m¹ng WAN dïng DIVA LAN ISDN Modem, cã thÓ dïng c¸c modem AM64/512, router2650 vµ router805 ®Ó kÕt nèi WAN gi÷a hai site nh− ®−îc m« t¶ d−íi ®©y. • CÊu h×nh kÕt nèi 2 modem AM64/512A, kiÓm tra link gi÷a hai modem 64-512K bps AM64/512A AM64/512A H×nh 2.40 : S¬ ®å kÕt nèi gi÷a hai modem AM64/512A • CÊu h×nh router Cisco 2650 vµ Cisco 805 • KÕt nèi thiÕt bÞ vµo hÖ thèng, kiÓm tra kÕt nèi WAN LuËn v¨n cao häc - NguyÔn ThÞ Hång K§91 Nghiªn cøu vµ triÓn khai c«ng nghÖ WAN-ISDN 96 64-512Kbps Cisco2650 Cisco805 AM64/512A AM64/512A LAN PC PC LAN3 PCPC H×nh 2.41: S¬ ®å kÕt nèi WAN gi÷a hai site ThiÕt lËp cÊu h×nh cho Cisco Router 2650 2650#sh run Building configuration... Current configuration : 2847 bytes ! version 12.2 service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption ! hostname 2650 ! logging queue-limit 100 enable secret 5 $1$555z$khMfRGrwSLYw5hSELhYPW1 enable password dhqg ! username dhqg password 0 123456 username user1 password 0 user1 username client1 password 0 client1 username client2 password 0 client2 username client3 password 0 client3 username client4 password 0 client4 username client5 password 0 client5 username client6 password 0 client6 username client7 password 0 client7 username client8 password 0 client8 username client9 password 0 client9 username client10 password 0 client10 username client11 password 0 client11 username client12 password 0 client12 username client13 password 0 client13 username client14 password 0 client14 username khachhang1 password 0 khachhang1 username khachhang2 password 0 khachhang2 username khachhang3 password 0 khachhang3 username all username ketnoi1 password 0 ketnoi1 username ketnoi2 password 0 ketnoi2 username ketnoi3 password 0 ketnoi3 username ketnoi4 password 0 ketnoi4 username ketnoi5 password 0 ketnoi5 username ketnoi6 password 0 ketnoi6 username ketnoi7 password 0 ketnoi7 username ketnoi8 password 0 ketnoi8 username ketnoi9 password 0 ketnoi9 username ketnoi10 password 0 ketnoi10 username ketnoi11 password 0 ketnoi11 username ketnoi12 password 0 ketnoi12 username ketnoi13 password 0 ketnoi13 username ketnoi14 password 0 ketnoi14 username ketnoi15 password 0 ketnoi15 ip subnet-zero ip cef LuËn v¨n cao häc - NguyÔn ThÞ Hång K§91 Nghiªn cøu vµ triÓn khai c«ng nghÖ WAN-ISDN 97 ! no ip domain lookup ! isdn switch-type primary-net5 ! modemcap entry SpeedCom:FD=&f:AA=s0=1 ! controller E1 1/0 pri-group timeslots 1-31 ! controller E1 1/1 shutdown ! interface FastEthernet0/0 ip address 10.10.1.200 255.255.255.0 no ip mroute-cache duplex auto speed auto ! interface Serial0/0 description KET NOI DEN ROUTER 805 bandwidth 512 ip address 10.10.2.1 255.255.255.0 encapsulation ppp ! interface Serial1/0:15 ip address 10.10.4.1 255.255.255.0 encapsulation ppp dialer-group 1 isdn switch-type primary-net5 peer default ip address pool DIAL_IN no keepalive no cdp enable ppp authentication chap pap ppp multilink ! interface Async65 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0 encapsulation ppp dialer in-band dialer hold-queue 10 dialer-group 1 async mode dedicated peer default ip address 10.1.1.2 no keepalive ppp authentication chap pap ip local pool DIAL_IN 10.10.4.11 10.10.4.20 no ip http server ip classless ip route 192.168.100.0 255.255.255.0 10.10.2.2 dialer-list 1 protocol ip permit snmp-server community Hello RO snmp-server enable traps tty ! line con 0 line aux 0 password dhqg login modem InOut modem autoconfigure type SpeedCom transport input all stopbits 1 speed 115200 flowcontrol hardware line vty 0 4 password cisco login end 2650# LuËn v¨n cao häc - NguyÔn ThÞ Hång K§91 Nghiªn cøu vµ triÓn khai c«ng nghÖ WAN-ISDN 98 cH¦¥NG 3. KIÕN TRóC M¹NG IP Vµ C¸C C¤NG NGHÖ MíI 3.1. KiÕn tróc m¹ng IP Trong ch−¬ng 1 cña luËn v¨n ®· tr×nh bµy vÒ c«ng nghÖ IP, mét sè c«ng nghÖ míi x©y dùng trªn nÒn IP, gåm VoIP, VPN vµ MPLS. Vµ ch−¬ng 2 ®· ®−a ra nh÷ng t×m hiÓu lý thuyÕt vÒ m¹ng WAN, trªn nh÷ng c¬ së ®ã mét hÖ thèng m¹ng viÔn th«ng cô thÓ trong phßng thÝ nghiÖm ®· ®−îc x©y dùng. C¬ së h¹ tÇng vËt lý m¹ng ®ã cho phÐp h×nh thµnh mét m¹ng IP trong phßng thÝ nghiÖm. Nh− nh÷ng t×m hiÓu vÒ lý thuyÕt, ®Ó cã ®−îc mét m¹ng VoIP cÇn ph¶i ®Çu t− mét sè thiÕt bÞ chuyªn dông kh¸c cho m¹ng VoIP. HiÖn t¹i, phßng thÝ nghiÖm ch−a cã dù ®Þnh triÓn khai m¹ng VoIP. Tuy nhiªn, phÇn lý thuyÕt vÉn ®−a ra nh÷ng t×m hiÓu vÒ m¹ng VoIP ®Ó ®−a ra ®−îc c¸i nh×n tæng quan vÒ c¸c c«ng nghÖ míi x©y dùng trªn nÒn IP. Tuy nhiªn mét sè c«ng nghÖ míi kh¸c vÉn ®−îc triÓn khai trong phßng thÝ nghiÖm. PhÇn sau ®©y cña luËn v¨n sÏ tr×nh bµy mét c¸ch tØ mØ c¸c b−íc ®Ó tiÕn hµnh x©y dùng m¹ng VPN trong phßng thÝ nghiÖm. Vµ m¹ng MPLS lµ h−íng ph¸t triÓn tiÕp theo cña phßng thÝ nghiÖm. §Ó x©y dùng ®−îc nh÷ng m¹ng hiÖn ®¹i ®ã, buéc ph¶i x©y dùng mét m¹ng IP ®Ó cã thÓ liªn l¹c c¸c thiÕt bÞ trong phßng thÝ nghiÖm víi nhau. HiÖn t¹i trong phßng thÝ nghiÖm HÖ thèng viÔn th«ng, mét hÖ thèng m¹ng IP ®· ®−îc x©y dùng, s¬ ®å tæng thÓ m¹ng IP nh− sau (h×nh 3.1): LuËn v¨n cao häc - NguyÔn ThÞ Hång K§91 Nghiªn cøu vµ triÓn khai c«ng nghÖ WAN-ISDN 99 H×nh 3.1. S¬ ®å tæng thÓ m¹ng IP trong phßng thÝ nghiÖm HTVT Te le co m m un ic at io n N et w or k IP :1 92 .1 68 .3 .x /2 4 FE : 1 92 .1 68 .1 00 .1 /2 4 V .3 5: 1 0. 10 .2 .2 /2 4 LA N :1 92 .1 68 .3 .1 /2 4 W A N : 1 92 .1 68 .1 00 .2 /2 4 IP W A N D ia l-u p: 10 .1 .1 .2 /2 4 S er ia l D ia l-u p: 10 .1 .1 .1 /2 4 LA N 2 IP : 1 92 .1 68 .2 .x /2 4 LA N : 1 92 .1 68 .2 .1 00 /2 4 W A N : 1 0. 10 .1 .2 01 /2 4 IP : 19 2. 16 8. 4. x /2 4 IP : 19 2. 16 8. 4. 20 0 /2 4 IP : 19 2. 16 8. 5. 20 0 /2 4 IP : 19 2. 16 8. 5. x /2 4 LA N 64 -5 12 Kb ps co pp er 2 w ire FR , X .2 5, H DL C. .. PC PC C is co 26 50 LA N 3 P C FW -L AN 3 PRI/E1 C is co 80 5 BRI 2 B+D Copper 2 wire Co pp er 2 wi re AD SL R ou te r AM 32 S AD SL R ou te r AM 34 S M od em A M 64 /5 12 A M od em A M 64 /5 12 A PC IP -b as ed N E TW O R K , T el ec om . S ys . L A B H ub 24 /S w itc h IB M 2 05 AM 32 00 AM 30 00 FE LA N 2 LA N 5 LA N 4 LA N n D iv a LA N , IS D N R ou te r, IS D N S o C ar d… PC PC P C PC Ph on e Ph on e U p 0 Analog Ana log S pl itt er Ph on e Sp lit te r Vo ic e 3. 4K hz G en er al ru le : I P: 1 92 .1 68 .x .Y Y =2 01 -> 25 4 fo r P C (d yn am ic IP ) Y =2 00 fo r g at ew ay Y =1 -> 99 fo r P C (s ta tic IP ) Y = 10 0- >1 99 fo r P C fo r s ys te m d ev ic es IP A dd re ss : 1. L A N 1: 1 0. 10 .1 .x /2 4 2. L A N 2: 1 92 .1 68 .2 .x /2 4 3. L A N 3: 1 92 .1 68 .3 .x /2 4 4. L A N 4: 1 92 .1 68 .4 .x /2 4 5. L A N 5: 1 92 .1 68 .5 .x /2 4 6. L A N n: 1 92 .1 68 .n .x /2 4 (n =6 ..1 0) 7. L A N C is co 2 65 0: 1 0. 10 .1 .2 00 /2 4 8. W A N C is co 2 65 0 : 1 0. 10 .2 .1 /2 4 9. L A N C is co 8 05 : 19 2. 16 8. 10 0. 1/ 24 10 . W A N C is co 8 05 : 10 .1 0. 2. 2/ 24 11 . L A N F W -L A N 2 : 1 92 .1 68 .2 .1 00 /2 4 13 . W A N F W -L AN 2 : 1 0. 10 .1 .2 01 /2 4 14 : G at ew ay F W -L A N : 1 0. 10 .1 .2 00 /2 4 15 : L A N F W -L A N 3: 1 92 .1 68 .3 .1 /2 4 16 : W A N F W -L AN 3 : 19 2. 16 8. 10 0. 2/ 24 17 : G at ew ay F W -L A N 3 : 1 92 .1 68 .1 00 .1 /2 4 LA N 1 V. 90 A U X FW -> C is co 2 56 0 IP : 1 0. 10 .1 .x /2 4 FW -L A N 2 D H C P S er ve r f or A D S L IP : 1 0. 10 .1 .2 04 ra ng e 10 .1 0. 1. [1 00 ... 12 4] FE : 1 0. 10 .1 .2 00 /2 4 V .3 5 10 .1 0. 2. 1/ 24 IP : 1 0. 10 .1 .2 10 /2 4 V .9 0 M od em A n a l o g P C V .9 0 M od em An al og PC D at a V .9 0 Se rie s LA N n: 1 92 .1 68 .n .x /2 4 VP N T un ne l D ia l N um be r: 50 00 LuËn v¨n cao häc - NguyÔn ThÞ Hång K§91 Nghiªn cøu vµ triÓn khai c«ng nghÖ WAN-ISDN 100 Mçi mét thiÕt bÞ trªn m¹ng ®Òu cã mét ®Þa chØ IP riªng, ®ã chØ lµ c¸c ®Þa chØ IP riªng trong néi bé phßng thÝ nghiÖm, kh«ng cã ý nghÜa víi m¹ng c«ng céng. Ngoµi ra, hÖ thèng trong phßng thÝ nghiÖm cßn ®−îc trang bÞ c¸c thiÕt bÞ m¹ng ADSL tõ phÝa nhµ cung cÊp cho ®Õn phÝa ng−êi sö dông. Tuy nhiªn, luËn v¨n nµy kh«ng ®i s©u vµo nghiªn cøu m¶ng kiÕn thøc ®−êng d©y thuª bao sè, mét luËn v¨n cña mét häc viªn kh¸c sÏ tr×nh bµy chi tiÕt h¬n vÒ c«ng nghÖ ®−êng d©y thuª bao sè nµy. Giao diÖn E1/0 cña bé ®Þnh tuyÕn Router 2650 ®−îc kÕt nèi víi card 30B+D cña tæng ®µi Hicom 150E OfficePro. Ngoµi ra Router 2650 cßn cÊu h×nh ®Ó cho phÐp c¸c kh¸ch hµng cã username: ketnoi1, password: ketnoi1,...(nh− trong file cÊu h×nh cña router 2650) truy cËp vµo Router qua ®−êng E1. Do ®ã, khi cÊp mét sè thuª bao trong hÖ thèng tæng ®µi cña phßng thÝ nghiÖm ®Ó cung cÊp cho mét modem, tõ modem nµy ta cã thÓ tiÕn hµnh bµi thùc nghiÖm: dial-up vµo m¹ng qua hÖ thèng router2650. Khi mét thiÕt bÞ ®Çu cuèi dial-up vµo router260 th× ®ång thêi thiÕt bÞ ®Çu cuèi ®ã còng sÏ ®−îc cÊp mét ®Þa chØ IP ®éng. NÕu cã nhiÒu thiÕt bÞ ®Çu cuèi cïng diai-up vµo m¹ng víi username vµ password phï hîp víi cÊu h×nh trong router2650 th× chóng cã thÓ liªn l¹c ®−îc víi nhau qua ®Þa chØ IP. 3.1.1. Mét sè bµi thÝ nghiÖm Thö nghiÖm dïng hai modem DIVA 852 ISDN Modem ®Ó lµm bµi thùc hµnh sau: Dialup tõng m¸y tÝnh ®ang cµi DIVA 852 ISDN Modem vµo Router2650 qua trung kÕ 30B+D cña tæng ®µi Hicom 150E OfficePro víi sè dial lµ 055000 tõ Diva cã sè 022101 vµ 5000 tõ Diva cã sè 055101. Chän modem truyÒn dÉn lµ Diva 852 ISDN TA USB hoÆc Diva 852 ISDN TA PnP. - Khi kÕt nèi thµnh c«ng vµo Router 2650, mét biÓu t−îng kÕt nèi hai m¸y tÝnh sÏ xuÊt hiÖn ë gãc ph¶i d−íi cña m¸y tÝnh ®Ó th«ng b¸o tr¹ng th¸i kÕt nèi cña m¸y tÝnh vµo Router. - Dïng Netmeeting thùc hiÖn c¸c øng dông chat, file transfer,... gi÷a hai m¸y - Khi Dial vµo sè 055000, hai m¸y tÝnh sÏ tù ®éng ®−îc g¸n mét ®Þa chØ IP, dïng lÖnh ipconfig ®Ó xem ®Þa chØ IP nµy LuËn v¨n cao häc - NguyÔn ThÞ Hång K§91 Nghiªn cøu vµ triÓn khai c«ng nghÖ WAN-ISDN 101 - M¸y ISDNPC08 nhËn ®Þa chØ IP ®éng lµ 10.10.4.11 vµ m¸y ISDNPC07 nhËn ®Þa chØ IP ®éng lµ 10.10.4.14. - Dïng ®Þa chØ IP ®Ó thùc hiÖn cuéc gäi trong Netmeeting ®Ó gäi hai m¸y víi nhau. Tõ m¸y ISDNPC08 nhËp ®Þa chØ IP 10.10.4.14 trong Netmeeting ®Ó thùc hiÖn cuéc gäi sang m¸y ISDNPC07. - Trong qu¸ tr×nh truyÒn file, thùc hiÖn c¸c cuéc gäi tho¹i, nhËn thÊy r»ng tèc ®é truyÒn d÷ liÖu bÞ gi¶m ®i ®Ó dµnh mét kªnh cho cuéc gäi tho¹i. Mét thö nghiÖm kh¸c n÷a ®−îc tiÕn hµnh trªn hÖ thèng sö dông DIVA LAN ISDN Modem: ThiÕt bÞ DIVA LAN ISDN modem cã ®Þa chØ mÆc ®Þnh lµ: 192.168.1.1 (thiÕt lËp th«ng qua giao diÖn Web). Chän connection profile/chän profile: H×nh 3.2: Giao diÖn Connection Profiles cña DIVA LAN ISDN Modem Chøc n¨ng nµy cho phÐp chän profile thiÕt lËp cÊu h×nh b»ng c¸ch vµo Edit, thùc hiÖn cÊu h×nh xong nhÊn Reset, vµ sö dông phÝm Dial ®Ó thùc hiÖn kÕt nèi. H×nh 3.3: C¸c th«ng sè cÊu h×nh trong Connection Profiles LuËn v¨n cao häc - NguyÔn ThÞ Hång K§91 Nghiªn cøu vµ triÓn khai c«ng nghÖ WAN-ISDN 102 Mét sè th«ng sè ®¸ng chó ý: - Profile name: tªn profile thùc hiÖn kÕt nèi - Enable profile: cho phÐp profile nµy thùc hiÖn kÕt nèi, v× cã thÓ cã nhiÒu profile ®−îc thiÕt lËp nh−ng t¹i mét thêi ®iÓm chØ cã mét profile ®−îc kÕt nèi. - Protocol: giao thøc sö dông trong kÕt nèi nµy lµ MLPPP+BACP(2nd chanel as needed) chän 2 kªnh B ®Ó truyÒn d÷ liÖu, khi cÇn dïng tho¹i cã thÓ lÊy 1 kªnh B, kªnh B cßn l¹i vÉn truyÒn d÷ liÖu. CÊu h×nh quay sè cho nhµ cung cÊp dÞch vô: H×nh 3.4: Giao diÖn cÊu h×nh cho Internet Connection Wizard H×nh 3.5: Giao diÖn th«ng b¸o kÕt nèi thµnh c«ng LuËn v¨n cao häc - NguyÔn ThÞ Hång K§91 Nghiªn cøu vµ triÓn khai c«ng nghÖ WAN-ISDN 103 NÕu kÕt qu¶ kiÓm tra ®−îc th«ng b¸o trªn mµn h×nh nh− trªn lµ cÊu h×nh ®· thµnh c«ng cã thÓ thùc hiÖn kÕt nèi. KiÓm tra sù tån t¹i cña kÕt nèi sö dông c¸c lÖnh tracert, ping. H×nh 3.6: KiÓm tra sù tån t¹i cña kÕt nèi sö dông lÖnh ping víi ®Þa chØ cña m¸y bªn kia sÏ kiÓm tra xem kÕt nèi cã tån t¹i gi÷a hai m¸y hay kh«ng. NÕu kÕt nèi tån t¹i th× mµn h×nh th«ng b¸o nh− trªn, cã thÓ sö dông lÖnh ping víi tham sè (t) ®Ó kiÓm tra liªn tôc. LÖnh tracer (®Þa chØ IP ®Õn thiÕt bÞ muèn kiÓm tra). Nh− mµn h×nh d−íi ®©y dïng lÖnh tracer kiÓm tra kÕt nèi víi PC 04, kÕt qu¶ cho thÊy tõ PC 05 sang PC 04 ph¶i qua 3 b−íc. H×nh 3.7: KiÓm tra dïng lÖnh tracert Thö nghiÖm mét sè dÞch vô b»ng phÇn mÒm PC Anywhere vµ Netmeeting Dïng Netmeeting tõ m¸y PC 05(192.168.5.2) gäi PC 04 (192.168.1.2). LuËn v¨n cao häc - NguyÔn ThÞ Hång K§91 Nghiªn cøu vµ triÓn khai c«ng nghÖ WAN-ISDN 104 H×nh 3.8: Thö nghiÖm dïng Netmeeting Sau khi m¸y PC 04 ®ång ý kÕt nèi, thùc hiÖn truyÒn h×nh ¶nh, voice chat, truyÒn file. Ngoµi ra cã thÓ dïng ch−¬ng tr×nh PC Anywhere ®Ó kÕt nèi hai m¸y tÝnh. Mét m¸y tÝnh ®−îc thiÕt lËp lµ m¸y Host vµ m¸y cßn l¹i lµ m¸y Remote. Khi kÕt nèi thµnh c«ng, tõ m¸y Remote ta cã thÓ hoµn toµn ®iÒu khiÓn vµ lµm viÖc m¸y Host nh− lµ ®ang ngåi tr−íc mµn h×nh cña m¸y Host. Do ®ã cã thÓ thùc hiÖn mét lo¹t c¸c øng dông nh− ch¹y c¸c øng dông trªn m¸y Host, sao chÐp hoÆc l−u file tõ m¸y Host sang m¸y Remote vµ ng−îc l¹i. 3.1.2. TriÓn khai m¹ng VPN Trªn m¹ng IP ®· ®−îc x©y dùng, mét m¹ng VPN ®−îc triÓn khai theo nh÷ng cÊu h×nh sau: • CÊu h×nh kÕt nèi VPN site-to-site - CÊu h×nh thiÕt bÞ b¶o mËt Sonicwall Tele3SP. - ThiÕt lËp kÕt nèi VPN gi÷a site - to – site - Ch¹y thö hÖ thèng khi kÕt nèi VPN LuËn v¨n cao häc - NguyÔn ThÞ Hång K§91 Nghiªn cøu vµ triÓn khai c«ng nghÖ WAN-ISDN 105 PC Tele3 SP FE LAN2 PC 64-512Kbps Cisco2650 Cisco805 AM64/512A AM64/512A LAN PC PC LAN3 PC Tele3 SP Com3 Hub24/Switch VPN Tunel H×nh 3.9: S¬ ®å kÕt nèi VPN Site – to - site • KÕt nèi VPN site-to-client - CÊu h×nh thiÕt bÞ Sonicwall Tele3Sp t¹i mét Site (Trung t©m) - Cµi ®Æt phÇn mÒm Sonicwall VPN client lªn m¸y tinh trong site thø 2 (thÝch hîp víi c¸c OS nh−: Windows9x/2k/XP/NT ….) - Export tõ site trung t©m mét profile - Ch¹y ch−¬ng tr×nh VPN client, sau ®ã Import file profile vµo. - KiÓm tra, ch¹y thö hÖ thèng kÕt nèi VPN client. PC Tele3 SP FE LAN2 PC 64-512Kbps Cisco2650 Cisco805 AM64/512A AM64/512A LAN PC PC LAN3 PC Sonicwall VPN Client Com3 Hub24/Switch VPN Tunel Site to Client H×nh 3.10: S¬ ®å kÕt nèi VPN Site – to – Client 3.2. §o kiÓm trªn c¸c giao diÖn LuËn v¨n cao häc - NguyÔn ThÞ Hång K§91 Nghiªn cøu vµ triÓn khai c«ng nghÖ WAN-ISDN 106 Phßng thÝ nghiÖm HÖ thèng viÔn th«ng ngoµi ®−îc trang bÞ nh÷ng thiÕt bÞ ®Ó x©y dùng m¹ng cßn ®−îc trang bÞ thªm nh÷ng thiÕt bÞ phôc vô cho ®o kiÓm trªn m¹ng. Gåm cã: ThiÕt bÞ ®o kiÓm IBT300 vµ bé s¶n phÈm DominoWAN. C¸c thiÕt bÞ nµy cã chøc n¨ng ®o kiÓm, gi¸m s¸t, vµ b¾t c¸c b¶n tin b¸o hiÖu. Do hÖ thèng ®−îc x©y dùng dïng b¸o hiÖu QSIG vµ CorNet, nªn c¸c bµi thùc nghiÖm vÒ ®o kiÓm sÏ kiÓm chøng l¹i vÒ c¸c giao thøc ®· ®−îc sö dông trªn m¹ng. 3.2.1. Giíi thiÖu vÒ thiÕt bÞ ®o kiÓm DominoWAN Giíi thiÖu chung vÒ kÕt cÊu s¶n phÈm ph©n tÝch giao thøc m¹ng Domino: H×nh 3.11: KÕt nèi gi÷a thiÕt bÞ Domino WAN víi m¸y tÝnh C¶ hai bé s¶n phÈm trªn ®Òu lµ s¶n phÈm cña h·ng Acterna. Acterna cung cÊp gi¶i ph¸p ®o kiÓm vµ ph©n tÝch m¹ng cho LAN/WAN/ATM th«ng qua hä thiÕt bÞ ph©n tÝch m¹ng Domino, kÕt hîp nhuÇn nhuyÔn phÇn cøng vµ phÇn mÒm: - Tuú theo lo¹i giao diÖn m¹ng cÇn quan t©m, ng−êi sö dông cã thÓ chän mét hoÆc nhiÒu khèi ®o kh¸c nhau, bao gåm DominoWAN, DominoATM, DominoLAN, DominoFE, DominoGigabit vµ DominoHSSI. C¸c khèi ®o nµy cã thÓ lµm viÖc ®éc lËp hoÆc thµnh tõng nhãm d−íi sù ®iÒu khiÓn chung cña phÇn mÒm DominoNAS. - DominoNAS lµ gãi phÇn mÒm dïng chung cho hä Domino cña Acterna, cung cÊp nhiÒu c«ng cô cÇn thiÕt ®Ó ph©n tÝch vµ ph¸t hiÖn lçi m¹ng. DominoNAS cho phÐp ®iÒu khiÓn, gi¶i m· vµ hiÓn thÞ d÷ liÖu thu ®−îc tõ c¸c khèi ®o. DominoNAS Advanced lµ phiªn b¶n më réng víi nhiÒu tÝnh n¨ng h¬n cña DominoNAS. DominoNAS bao gåm nh÷ng c«ng cô phÇn mÒm sau ®©y: - Mentor - PhÇn mÒm hÖ chuyªn gia LuËn v¨n cao häc - NguyÔn ThÞ Hång K§91 Nghiªn cøu vµ triÓn khai c«ng nghÖ WAN-ISDN 107 - LinkView Agent - Dïng c¹c m¹ng th«ng th−êng ®Ó ®o kiÓm m¹ng LAN - VoIP DNA-323 - Ph©n tÝch m¹ng VoIP - DominoCore - §iÒu khiÓn vµ hiÓn thÞ th«ng tin tõ khèi ®o Domino - ATM Analysis Application - §iÒu khiÓn vµ hiÓn thÞ th«ng tin tõ khèi ®o DominoATM - Frame Relay Ping (DominoNAS Advanced) - §o kiÓm Frame Relay - Frame Relay CIR (DominoNAS Advanced) - §o kiÓm Frame Relay - Wizard - Cho phÐp kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ hÖ thèng m¹ng mét c¸ch tæng thÓ - Examine - Gi¶i m· c¸c giao thøc - LinkView Console or pcAnyWhere - §iÒu khiÓn vµ lÊy th«ng tin tõ xa - ProConvert - Cho phÐp sö dông DominoNAS ®Ó ®äc c¸c th«ng tin lÊy tõ s¶n phÈm ph©n tÝch m¹ng cña c¸c h·ng kh¸c - Merge - Dïng ®Ó ghÐp c¸c gãi tin trªn m¹ng ®−êng trôc EtherChannel. - IMA Monitoring and Analysis Application (DominoNAS Advanced) - §o kiÓm IAM cña trªn m¹ng ATM - Network Tools - C¸c c«ng cô cÇn thiÕt nh− Ping, WhoIs, ISP lookup, Trace Route... - ATM IP Filtering - Cho phÐp läc c¬ b¶n c¸c gãi tin trªn ATM. Khi tiÕn hµnh ®o kiÓm víi s¶n phÈm Domino, phÇn mÒm DominoNAS ®−îc cµi vµo m¸y tÝnh x¸ch tay kÕt nèi víi khèi ®o phÇn cøng. Gi¶i ph¸p ®o cho Frame Relay: §Ó tiÕn hµnh ®o kiÓm Frame Relay, ng−êi sö dông cÇn cã phÇn mÒm DominoNAS vµ khèi ®o DominoWAN DA-310. DominoWAN cã cÊu tróc nhá gän, bÒn ch¾c. PhÇn mÒm ch¹y trªn m¸y tÝnh x¸ch tay hç trî c¶ Windows 95, 98 vµ NT víi giao diÖn dÔ dïng. 3.2.2. §o kiÓm trªn giao diÖn 30B+D dïng DoninoWAN PhÇn nµy tËp trung vµo vÊn ®Ò ®o kiÓm vµ ph©n tÝch giao thøc trªn c¸c ®−êng ISDN tèc ®é 30B+D. C«ng viÖc nµy gióp t×m hiÓu s©u h¬n vÒ c¬ chÕ trao trao ®æi th«ng tin trªn ®−êng d©y thuª bao sè ®a dÞch vô tÝch hîp, cñng cè kiÕn thøc hÖ thèng vÒ m« h×nh ph©n líp giao thøc trong ISDN. Khi ®−îc trang bÞ tèt nh÷ng kiÕn thøc nµy, ng−êi vËn hµnh vµ qu¶n lý m¹ng sÏ dÔ dµng ®Þnh ra ®−îc nh÷ng nguyªn nh©n LuËn v¨n cao häc - NguyÔn ThÞ Hång K§91 Nghiªn cøu vµ triÓn khai c«ng nghÖ WAN-ISDN 108 lçi vµ c¸ch kh¾c phôc khi x¶y ra sù cè ë c¶ hai giao diÖn: ng−êi dïng – m¹ng vµ m¹ng – m¹ng C¸c kÕt nèi sö dông giao diÖn 30B+D gåm cã kÕt nèi tõ Card 30B+D cña tæng ®µi Hicom 150E Office Pro ®Õn Router Cisco 2650 vµ kÕt nèi gi÷a hai tæng ®µi Hicom 150E Office Com 2 vµ Hicom Office Com 3 sö dông b¸o hiÖu Cornet-N. C¸c card ph¶i ®−îc thiÕt lËp cÊu h×nh trong Database sö dông phÇn mÒm Hicom Assistant E. §o kiÓm vµ ph©n tÝch giao thøc trªn giao diÖn 30B+D kÕt nèi tõ Card 30B+D cña tæng ®µi Hicom Office Pro ®Õn Router Cisco 2650. S¬ ®å kÕt nèi ®Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch giao thøc nh− sau (h×nh 3.12): 2B+D 30 B + D PC víi V.24 Diva LAN §¸nh sè Hicom Office Pro Analog: 5301, 5302... 5316 ISDN: 5102,5103,5104 Digital Upo: 5201,5202,...5208 §¸nh sè Hicom Upo §¸nh sè Hicom Office Com 3 Upo §¸nh sè EuroSet line 8i Analog: 21,22,...28 §¸nh sè Euro Set Line 48i §¸nh sè30 B +D C or N et 2B+D QSIG 2B+D QSIG TA modem Diva LANOffice Com 2Analog: 2301, 2302... 2304 ISDN: 2101,2102,2103,2104 Digital : 2401,2402,...2408 Analog: 3301, 3302... 3304 ISDN: 3101,3102,3103,3104 : 3401,3402,...3408 PSTN ISDN Public Analog: 211, 212...220 25 26 27 28 Analog 21 21: Van phon`g 25: PTN hÖ thèng VT 26: FAX 27: PTN TT ko d©y 28: PTN KTS 5101 Euro Set Line 48i Analog: 211, 212...220 2B+D Telephone Euroset 822 DDI 2/211...220 DDI 3/211...220 Telephone Euroset 822 2B+D Router Cisco 2650 FastHub Cisco 424 24 port Hicom 150E Office Com 2 Hicom 150E Office Com 3 Upo SetLine 48i SetLine 48i PC with So Card Telephone OptiSet 2B+D 2B+DUpo EuroSet line 8i Hicom 150E Office Pro 1 FE LAN LAN Telephone OptiSet 7682633 50 00 PC PCServer PC Web server, FPT server, Mail server…. LAN T ru ng k Õ 2B +D NT1+2a/b+V24 U S/T T rung kÕ C .O 7680529/21...28 Laptop computer with Domino NAS Domino WAN H×nh 3.12: VÞ trÝ ®iÓm ®o vµ ph©n tÝch giao thøc luång 30B+D gi÷a Hicom Pro vµ Router 2650 Víi s¬ ®å nh− trªn dïng phÇn mÒm ph©n tÝch giao thøc Domino NAS ta thùc hiÖn theo c¸c b−íc nh− sau: ThiÕt lËp cho phÇn mÒm Sö dông phÇn mÒm Domino NAS ®Ó cÊu h×nh thiÕt bÞ Domino WAN vµ ®iÒu khiÓn chóng thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng gi¶i m· vµ ph©n tÝch b¶n tin truyÒn trong LuËn v¨n cao häc - NguyÔn ThÞ Hång K§91 Nghiªn cøu vµ triÓn khai c«ng nghÖ WAN-ISDN 109 m¹ng. PhÇn mÒm nµy cho phÐp thùc hiÖn chøc n¨ng nh− Capture, Monitor, Examine, Transmit. Cµi ®Æt phÇn mÒm vµ khëi ®éng m¸y tÝnh, tr×nh Analyzer Configuration sÏ tù ®éng cÊu h×nh Domino WAN, ®Ìn b¸o Slect trªn thiÕt bÞ nhÊp nh¸y, lóc ®ã thiÕt bÞ vµ phÇn mÒm trong tr¹ng th¸i s½n sµng ho¹t ®éng. Sau khi thiÕt lËp c¸c cÊu h×nh ®Ó thu nhËn b¶n tin ta cÇn thiÕt lËp m¹ng: quay sè 5000 (sè cña ®−êng trung kÕ 30B+D) tíi tæng ®µi Hicom Office Pro trong phßng thÝ nghiÖm Bé m«n. Sau khi ®Æt chÕ ®é Monitor cho thiÕt bÞ ta tiÕn hµnh thiÕt lËp m¹ng b»ng c¸ch dial c¸c m¸y tÝnh cã giao tiÕp 2B+D qua card ISDN S0 qua sè 5000 cña tæng ®µi Hicom Office Pro. Sau khi dial vµo m¹ng, c¸c PC sÏ ®−îc Router 2650 cÊp IP ®éng trªn WAN. Khi ®ã cã thÓ thùc hiÖn bÊt cø mét phiªn truyÒn sè liÖu nµo sö dông giao thøc TCP/IP. H×nh 3.13: Mµn h×nh lùa chän cÊu h×nh cho module ®o 30B+D b»ng DominoNAS Sau khi c¸c m¸y dial sang ®−îc sè 5000 lóc ®ã mµn h×nh gi¸m s¸t cho thÊy tr¹ng th¸i c¸c kªnh B t−¬ng øng víi khe thêi gian TS1, TS2, TS3 vµ TS4 cña luång 30B+D. LuËn v¨n cao häc - NguyÔn ThÞ Hång K§91 Nghiªn cøu vµ triÓn khai c«ng nghÖ WAN-ISDN 110 H×nh 3.14: Gi¸m s¸t tr¹ng th¸i c¸c kªnh B trªn luång 30B+D Mçi m¸y dial tíi sè 5000 sö dông MLPP, do vËy nã sÏ chiÕm 2TS trong sè 30 TS cña trung kÕ tèc ®é PRA. PhÇn mÒm cßn cho phÐp ta cã thÓ ®o l−u l−îng d÷ liÖu trªn c¶ hai h−íng NT->TE vµ tõ TE->NT. Kªnh D lu«n lu«n ®−îc kÝch ho¹t (active) v× bÊt kú mét cuéc liªn l¹c nµo còng cÇn cã b¸o hiÖu. H×nh 3.15: C¸c sè liÖu vÒ thèng kª l−u l−îng, lçi bit vµ tr¹ng th¸i m¹ng LuËn v¨n cao häc - NguyÔn ThÞ Hång K§91 Nghiªn cøu vµ triÓn khai c«ng nghÖ WAN-ISDN 111 LÇn l−ît thùc hiÖn c¸c cuéc gäi ®Õn sè 5000 sau ®ã disconnect tõng kÕt nèi, ta nhËn ®−îc mét sè cöa sæ hiÓn thÞ tr¹ng th¸i c¸c Time Slot. Ta lÊy vÝ dô nh− víi h×nh 3.14 ë trªn th× thÊy cã 4TS ®ang ®−îc sö dông nh−ng ®· bÞ Disconnect mÊt hai TS,… TÊt c¶ c¸c cöa sæ Monitor trªn chØ miªu t¶ mét c¸ch tæng qu¸t qu¸ tr×nh gi¸m s¸t m¹ng, ®Ó chi tiÕt h¬n cÇn dïng Examine ®Ó xem b¶n tin mét c¸ch chi tiÕt, nhê ®ã cã thÓ ph©n tÝch tÊt c¶ c¸c tr−êng trong b¶n tin ®· b¾t ®−îc. Qua ph©n tÝch cho thÊy, néi dung c¸c b¶n tin CorNet kh«ng kh¸c g× nhiÒu víi Q.931. §iÒu nµy còng kh¸ lµ dÔ hiÓu do CorNet hay QSIG ®Òu ®−îc x©y dùng tõ Q.931, cã líp 1 vµ líp 2 hoµn toµn sö dông nh− Q.931. Tuy nhiªn ë ®©y cã mét vµi nhËn xÐt, ch¼ng h¹n nh− trong yÕu tè th«ng tin CLASSMARK cña b¶n tin líp 3 SETUP cã thªm th«ng tin trao ®æi vÒ dÞch vô ®−îc hç trî trªn trung kÕ CorNet. KÕt luËn nµy cho thÊy −u ®iÓm cña b¸o hiÖu kªnh chung CorNet rÊt linh ho¹t khi ®Þnh nghÜa c¸c dÞch vô cho m¹ng vµ cho ng−êi dïng. H×nh 3.16: B¶n tin CorNet thu ®−îc LuËn v¨n cao häc - NguyÔn ThÞ Hång K§91 Nghiªn cøu vµ triÓn khai c«ng nghÖ WAN-ISDN 112 H×nh 3.17: PhÇn tö th«ng tin CLASSMARK vµ kh¶ n¨ng dÞch vô cña CorNet LuËn v¨n cao häc - NguyÔn ThÞ Hång K§91 Nghiªn cøu vµ triÓn khai c«ng nghÖ WAN-ISDN 113 CH¦¥NG 4: X¢Y DùNG M¹NG HéI Tô MPLS VÊn ®Ò ®Æt ra tiÕp theo lµ lµm sao ®Ó cung cÊp ®−îc c¸c m¹ng ®a dÞch vô, tÝch hîp ®−îc c¸c giao thøc kh¸c nhau, cung cÊp c¸c dÞch vô IP (giao thøc Internet - Internet protocol) chÊt l−îng cao vµ gi¶m chi phÝ khai th¸c... §Ó cã thÓ tÝch hîp ®−îc ®Çy ®ñ c¸c dÞch vô cè ®Þnh, di ®éng, tho¹i vµ sè liÖu nhiÒu giao thøc hÇu hÕt c¸c chuyªn gia ®ang trï liÖu vÒ c¸c vÊn ®Ò nµy ®Òu ®i tíi mét kÕt luËn gièng nhau lµ cÇn t×m tíi gi¶i ph¸p MPLS. Nh− phÇn ch−¬ng 1 ®· tr×nh bµy, MPLS do IETF ®Ò xuÊt gÇn ®©y ®· thùc hiÖn viÖc héi tô gi÷a kÕt nèi cã h−íng vµ ®Þnh tuyÕn IP. Sù næi bËt cña MPLS lµ dùa trªn kh¶ n¨ng chuyÓn m¹ch tèc ®é cao cña ATM vµ tÝnh th«ng minh, linh ho¹t cña IP. Khi cã sù tiªu chuÈn ho¸, c¬ së gãi MPLS còng ®−îc thùc hiÖn ®Ó ®¬n gi¶n ho¸ c¸c c¬ chÕ xö lÝ gãi trong ph¹m vi c¸c router trung t©m, thay thÕ hoµn toµn hay 1 phÇn sù ph©n lo¹i tiªu ®Ò vµ thay thÕ viÖc xem xÐt c¸c tiªu ®Ò dµi b»ng c¸c nh·n ®¬n gi¶n ng¾n gän h¬n. MPLS thu ®−îc sù quan t©m rÊt lín nhê kh¶ n¨ng kh¾c phôc vÊn ®Ò chÊt l−îng dÞch vô, ®iÒu khiÓn l−u l−îng, tÝnh dÔ dµng më réng (cÊu h×nh m¹ng kh«ng ph¶i full-mesh) vµ ®Æc biÖt lµ x©y dùng VPN MPLS trong vïng lâi m¹ng. C¸c lý do ®Ó t×m tíi gi¶i ph¸p MPLS: - C«ng nghÖ míi chi phÝ thÊp, hiÖu qu¶ cao vµ ®¬n gi¶n: ChuyÓn m¹ch nh·n ®a giao thøc lµ c«ng nghÖ míi, b¾t ®Çu ®−îc nghiªn cøu vµo n¨m 1997. Khëi ®Çu MPLS ®−îc IBM vµ Cisco nghiªn cøu víi môc ®Ých gi¶m kÝch th−íc cña b¶ng ®Þnh tuyÕn. Thay v× hµng tr¨m ngµn ®Þa chØ ®Þnh tuyÕn, nã chØ cÇn kho¶ng 50 thÎ líp 2 mang tÝnh côc bé cho c¸c bé ®Þnh tuyÕn. Nh÷ng thÎ nµy cho phÐp ph©n lo¹i chøc n¨ng dÞch vô theo ®ã chÊt l−îng ®−îc ®¶m b¶o vµ cung cÊp ®−îc nhiÒu lo¹i dÞch vô. §©y lµ mét b−íc tiÕn quan träng so víi giao thøc IP. ChØ trong vßng vµi n¨m MPLS ®· trë thµnh giao thøc ®−îc lùa chän ®Ó ®¬n gi¶n ho¸ vµ tÝch hîp m¹ng trong m¹ng lâi. Nã cho phÐp c¸c nhµ khai th¸c gi¶m chi phÝ, ®¬n gi¶n ho¸ viÖc qu¶n lý l−u l−îng vµ hç trî c¸c dÞch vô Internet xÕp chång. Quan träng h¬n c¶, nã cã vÎ nh− lµ mét b−íc tiÕn míi trong viÖc ®¹t môc tiªu m¹ng ®a dÞch vô víi c¸c giao thøc gåm di ®éng, tho¹i, d÷ liÖu ®a thµnh phÇn. - C¸c nhµ khai th¸c lín ®Òu −a chuéng: HiÖn nay, hÇu hÕt c¸c nhµ khai th¸c quèc tÕ nh− Level 3, Qwest, Cable & Wireless, Infonet, UUNET vµ Equant/Global One ®· triÓn khai c«ng nghÖ nµy trªn m¹ng cña hä. ë ch©u ¸, MPLS LuËn v¨n cao häc - NguyÔn ThÞ Hång K§91 Nghiªn cøu vµ triÓn khai c«ng nghÖ WAN-ISDN 114 còng ®ang ®−îc mét sè nhµ khai th¸c lín triÓn khai d−íi mét sè h×nh thøc. Nh÷ng C«ng ty viÔn th«ng nh− China Telecom, StarHup cña Singapore vµ Telstra Saturn cña New Zealand ®Òu ®· triÓn khai c«ng nghÖ nµy trong m¹ng míi cña m×nh. §Æc biÖt, viÖc chÊp nhËn MPLS cña Unicom - nhµ khai th¸c VoIP lín nhÊt trªn thÕ giíi hiÖn ®ang cung cÊp dÞch vô nµy cho h¬n 200 thµnh phè thuéc Trung Quèc lµ rÊt ®¸ng l−u ý. §Ó ®−îc Unicom chÊp nhËn, MPLS ph¶i tÝch hîp nhiÒu kiÓu m¹ng nh− GSM, CDMA, tho¹i vµ d÷ liÖu. Nã còng cÇn ph¶i rÎ vµ ®¬n gi¶n - ViÖt Nam còng sÏ ¸p dông MPLS. Nhµ khai th¸c viÔn th«ng lín nhÊt ViÖt Nam - VNPT ®ang x©y dùng ®Þnh h−íng ph¸t triÓn m¹ng thÕ hÖ sau NGN. Trong m¹ng NGN, cã ba gi¶i ph¸p ¸p dông MPLS. Gi¶i ph¸p ¸p dông MPLS trong m¹ng lâi cã −u ®iÓm ®¬n gi¶n, s¶n phÈm th−¬ng m¹i cã s½n, gi¸ thµnh kh«ng cao h¬n, kÕt nèi cÊp vïng qua trung kÕ ATM. Tuy nhiªn c«ng nghÖ ch−a chÝn muåi. Gi¶i ph¸p hai lµ ¸p dông ATM trong m¹ng lâi vµ MPLS m¹ng cÊp vïng. Theo gi¶i ph¸p nµy th× chøc n¨ng ®iÒu khiÓn vµ chuyÓn t¶i sÏ ®−îc t¸ch biÖt, s¶n phÈm th−¬ng m¹i cã s½n, kÕt nèi cÊp vïng ®¬n gi¶n. Tuy nhiªn trong ®iÒu khiÓn ®Þnh tuyÕn, chuyÓn m¹ch l¹i phøc t¹p. Gi¶i ph¸p ba lµ MPLS hoµn toµn, triÓn khai c¸c tæng ®µi MPLS trªn c¸c m¹ng ®−êng trôc theo s¸t c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña c¸c khu vùc. Gi¶i ph¸p nµy sÏ ®¬n gi¶n trong tæ chøc vµ triÓn khai, ®¬n gi¶n trong b¸o hiÖu, ®iÒu khiÓn vµ qu¶n lý, s¶n phÈm th−¬ng m¹i cã s½n vµ cã kh¶ n¨ng tæ chøc MPLS - VPN t¹i mét sè ®Þa ph−¬ng. Tuy nhiªn chi phÝ ®Çu t− sÏ cao h¬n vµ ®é rñi ro cao h¬n. Mét trong ba gi¶i ph¸p sÏ ®−îc lùa chän víi lé tr×nh thùc hiÖn thµnh nhiÒu giai ®o¹n tõ nay ®Õn 2010. Phßng thÝ nghiÖm HÖ thèng viÔn th«ng còng ®ang cã kÕ ho¹ch x©y dùng m¹ng MPLS. VÊn ®Ò ®Æt ra ë ®©y lµ nghiªn cøu x©y dùng mét m« h×nh m¹ng tèi thiÓu, chi phÝ ®Çu t− phï hîp víi nguån ng©n s¸ch ®−îc cÊp cho ®µo t¹o nh−ng vÉn ®¶m b¶o tÝnh hiÖn ®¹i, kh¶ n¨ng tÝch hîp nhiÒu dÞch vô cña m« h×nh m¹ng vµ ®¸p øng ®−îc c¸c yªu cÇu trong ®µo t¹o. HÖ thèng m¹ng hiÖn t¹i trong phßng thÝ nghiÖm HTVT (h×nh 4.1): LuËn v¨n cao häc - NguyÔn ThÞ Hång K§91 Nghiªn cøu vµ triÓn khai c«ng nghÖ WAN-ISDN 115 H×nh 4.1: C¬ së triÓn khai m¹ng MPLS t¹i phßng thÝ nghiÖm Quan s¸t trªn h×nh thÊy r»ng phßng thÝ nghiÖm HTVT ®· ®−îc trang bÞ thªm c¸c thiÕt bÞ IGX8410 vµ 3550-24-PWR. C¸c thiÕt bÞ nµy cã nh÷ng chøc n¨ng riªng vµ lµ c¬ së ban ®Çu ®Ò tiÕn tíi x©y dùng m¹ng MPLS. ChuyÓn m¹ch ATM IGX8410: IGX 8410 lµ thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch ®a dÞch vô cÊp ®é nhµ cung cÊp. Dùa trªn c«ng nghÖ nÒn t¶ng lµ ATM, IGX cã kh¶ n¨ng hç trî vµ cung cÊp ®ång thêi nhiÒu lo¹i dÞch vô tõ c¸c lo¹i h×nh truyÒn thèng nh− chuyÓn m¹ch kªnh TDM nx64k, E1, STM-1, Frame Relay, ®Õn c¸ch øng dông voice, video, ATM, MPLS.... TÊt c¶ ®−îc triÓn khai trªn cïng mét hÖ thèng thèng nhÊt víi c¸c c¬ chÕ b¶o ®¶m vµ n©ng cao chÊt l−îng dÞch vô QoS. C¸c bé chuyÓn m¹ch IGX cã thÓ lµm viÖc ®¬n nót cho c¸c doanh nghiÖp, phßng thÝ nghiÖm hay t¹i mét POP cña nhµ cung cÊp hoÆc cã thÓ ®−îc kÕt nèi víi nhau t¹o thµnh hÖ thèng m¹ng trôc. øng dông tïy theo yªu cÇu cã thÓ ®−îc triÓn khai tïy biÕn theo vÞ trÝ còng nh− thêi gian. H×nh 4.2 biÓu diÔn m« h×nh m¹ng IGX. Kh¶ n¨ng cña IGX8410: - DÞch vô ATM: IGX hç trî tiªu chuÈn ATM NNI/UNI trªn nhiÒu lo¹i cæng giao diÖn vËt lý kh¸c nhau (ATM-1/OC3, E3/T3, E1/T1...). TÊt c¶ c¸c lo¹i giao diÖn ATM ®Òu hç trî tÝnh n¨ng hµng ®îi trªn tõng kªnh ¶o (VC), víi møc ph©n lo¹i dÞch vô lªn tíi 16 lo¹i bao gåm c¸c ph©n lo¹i ATM tiªu chuÈn nh−: Constant Bit Rate (CBR), Variable Bit Rate (Real-Time) (VBR [RT]), Variable Bit Rate (Nonreal- Time) (VBR [NRT]), Available Bit Rate (ABR), Unspecified Bit Rate (UBR) LuËn v¨n cao häc - NguyÔn ThÞ Hång K§91 Nghiªn cøu vµ triÓn khai c«ng nghÖ WAN-ISDN 116 - DÞch vô Frame Relay: IGX 8400 hç trî dÞch vô Frame Relay trªn c¸c card giao diÖn vËt lý tu©n thñ tiªu chuÈn Frame Relay UNI/NNI. Ngoµi ra víi tÝnh n¨ng qu¶n lý chÊt l−îng dÞch vô QoS th«ng minh cho phÐp thiÕt lËp c¬ chÕ tr¸nh t¾c nghÏn gióp tèc ®é chuyÓn m¹ch l−u l−îng Frame Relay rÊt cao. H×nh 4.2: M« h×nh m¹ng dïng IGX - IP+ATM: C«ng nghÖ IP+ATM cña Cisco cung cÊp ph−¬ng tiÖn cã ®é tin cËy cao, kh¶ n¨ng më réng lín cho phÐp l−u l−îng IP truyÒn t¶i qua m¹ng ATM. T−¬ng thÝch víi tiªu chuÈn MPLS cña IETF, IGX hç trî QoS End-to- End cho d÷ liÖu IP vµ ATM cïng víi kh¶ n¨ng më réng. - DÞch vô IP: IGX hç trî ®Çy ®ñ c¸c dÞch vô IP nh− mét Router nhê card Router tÝch hîp ch¹y hÖ ®iÒu hµnh IOS. - DÞch vô tho¹i: IGX cho phÐp ghÐp nèi víi c¸c hÖ thèng tæng ®µi tho¹i s½n cã, m· hãa vµ nÐn d÷ liÖu voice råi truyÒn t¶i qua m¹ng trôc IGX. T¹i ®Çu xa, d÷ liÖu sÏ ®−îc gi¶i nÐn vµ chuyÓn vÒ d¹ng voice truyÒn thèng. - DÞch vô kªnh sè liÖu: Cho phÐp IGX cung cÊp kªnh sè liÖu ®ång bé hoÆc kh«ng ®ång bé (Sync/Async) ®−îc truyÓn t¶i qua m¹ng trôc IGX. Tèc ®é kªnh cã thÓ tõ 1.2kbps ®Õn 2048Mbps sö dông c¸c giao diÖn tiªu chuÈn V.28/RS-232, V.11/X.21 or V.35, EIA/TIA-449, and T1/E1. Catalyst 3550 Serries Switch: LuËn v¨n cao häc - NguyÔn ThÞ Hång K§91 Nghiªn cøu vµ triÓn khai c«ng nghÖ WAN-ISDN 117 Dßng Cisco Catalyst 3550 lµ dßng Intelligent Ethernet Switches, ®em l¹i ®é kh¶ dông, b¶o mËt vµ QoS cao trong qu¸ tr×nh vËn hµnh m¹ng. Víi mét d¶i cÊu h×nh cho phÐp tõ Fast Ethernet ®Õn Gigabit Ethernet, Catalyst 3550 cã thÓ thùc hiÖn c¶ chøc n¨ng lµ chuyÓn m¹ch líp truy nhËp (access layer switch) ®èi víi m«i tr−êng m¹ng lín vµ lµ chuyÓn m¹ch ®−êng trôc (backbone switch) cho c¸c m¹ng nhá. Catalyst 3550 ®−a ra nhiÒu dÞch vô th«ng minh kh¸c ngoµi c¸c dÞch vô truyÒn thèng cña switch nh−: advanced QoS, rate-limiting, Cisco security access control lists, high-performance IP routing. PhÇn mÒm qu¶n lý sö dông trong Catalyst 3550 lµ Cisco Cluster Management Suite (CMS) cho phÐp ng−êi sö dông ®ång thêi cÊu h×nh vµ kh¾c phôc sù cè trªn giao diÖn Web. Ngoµi ra CMS ®−a ra c¸c tr×nh h−íng dÉn gióp cho viÖc qu¶n lý c¸c m¹ng tËp trung vµ c¸c dÞch vô m¹ng th«ng minh mét c¸ch ®¬n gi¶n h¬n. Catalyst 3550-48 Switch: gåm 48 cæng 10/100 vµ 2 cæng GBIC-based Gigabit Ethernet; 1RU. Catalyst 3550-48 cã phÇn mÒm SMI (Standard Multilayer Software Image) bao gåm mét tËp c¸c thuéc tÝnh nh−: advanced QoS, rate-limiting, access control lists (ACLs), vµ basic static and routed information protocol (RIP) routing. H−íng triÓn khai tiÕp theo cña Phßng thÝ nghiÖm HTVT lµ x©y dùng m¹ng víi m« h×nh (h×nh 4.3): H×nh 4.3: M« h×nh theo h−íng triÓn khai tiÕp theo cña phßng TN HTVT LuËn v¨n cao häc - NguyÔn ThÞ Hång K§91 Nghiªn cøu vµ triÓn khai c«ng nghÖ WAN-ISDN 118 §Ó cã mét c¬ së h¹ tÇng m¹ng nh− trªn phßng thÝ nghiÖm HTVT cÇn ®−îc ®Çu t− thªm c¸c thiÕt bÞ míi, kinh phÝ cã thÓ lªn tíi 250.000$. C¸c thiÕt bÞ míi gåm cã: bæ sung thªm c¸c chuyÓn m¹ch ATM (IGX 8410), thiÕt bÞ BRAS, c¸c DSLAM vµ c¸c bé ®Þnh tuyÕn Cisco7200/7500. Dùa trªn nh÷ng tÝnh n¨ng cña IGX8410 nh− ®−îc nªu ë phÇn trªn, mét hÖ thèng m¹ng ®−îc x©y dùng nh− m« h×nh trªn cã kh¶ n¨ng tÝch hîp ®−îc nhiÒu dÞch vô. C¸c dÞch vô ATM, Frame Relay, IP/ATM, Voice, ... ®Òu cã thÓ ®−îc tÝch hîp trªn m« h×nh m¹ng nµy. C¸c ®−êng kÕt nèi gi÷a c¸c chuyÓn m¹ch IGX cã thÓ lµ c¸c ®−êng trôc ATM hoÆc c¸c ®−êng c¸p quang sö dông c«ng nghÖ truyÒn dÉn SDH. Víi c¸c bé ®Þnh tuyÕn ë líp biªn Cisco7200/7500, m¹ng c¬ së h¹ tÇng m¹ng MPLS ë líp biªn sÏ ®−îc triÓn khai. NÕu m« h×nh m¹ng nµy ®−îc triÓn khai, sinh viªn ®¹i häc còng nh− häc viªn cã ®iÒu kiÖn thùc tËp trªn mét hÖ thèng viÔn th«ng hiÖn ®¹i, tÝch hîp ®Çy ®ñ c¸c dÞch vô míi, mét hÖ thèng t−¬ng ®èi hoµn chØnh nh−ng thu nhá. Còng cã thÓ thÊy r»ng, mét c¬ së h¹ tÇng m¹ng nh− vËy còng ch−a tõng thÊy ë bÊt kú mét tr−êng ®¹i häc nµo. §Ó cã thÓ thùc hµnh trªn mét m« h×nh m¹ng thùc tÕ, mçi c¸ nh©n chØ cã thÓ tham gia vµo c¸c kho¸ ®µo t¹o cña Cisco, ë ®ã cã ®Çy ®ñ vÒ c¬ së h¹ tÇng ®Ó cã thÓ tiÕn hµnh ®−îc c¸c bµi thùc tËp, rÌn luyÖn kü n¨ng cÊu h×nh cho thiÕt bÞ, còng nh− x©y dùng c¸c m« h×nh m¹ng thö nghiÖm. Kinh phÝ ®Ó cã thÓ theo häc c¸c kho¸ häc ®ã lµ rÊt ®¾t. Mét c¬ së h¹ tÇng m¹ng nh− trong phßng thÝ nghiÖm HÖ thèng viÔn th«ng còng cã thÓ nãi cã ®ñ tÝnh n¨ng nh− c¸c phßng lab ®ã. Trªn hÖ thèng nµy, chóng ta cã thÓ thùc hiÖn kh«ng chØ c¸c bµi thùc tËp vÒ c¸c c«ng nghÖ míi mµ cßn cã thÓ ®o kiÓm, ph©n tÝch m¹ng. ThiÕt bÞ DominoWAN cã kh¶ n¨ng göi c¸c b¶n tin lçi ng−îc trë l¹i m¹ng, ®Ó tõ ®ã ®¸nh gi¸ vÒ chÊt l−îng m¹ng. Ngoµi ra, hiÖn t¹i phßng thÝ nghiÖm ®· ®−îc trang bÞ c¸c thiÕt bÞ suy hao quang, do ®ã cã thÓ gi¶ lËp suy hao trªn c¸c ®−êng c¸p quang kÕt nèi gi÷a c¸c m¹ng, tÝnh to¸n ®−îc tØ lÖ lçi bit vµ ®Æc tÝnh cña ®−êng truyÒn. Víi nh÷ng kh¶ n¨ng trªn, kinh phÝ ®Çu t− vµo phßng thÝ nghiÖm cã thÓ ®−îc thu håi l¹i trong vßng 3 n¨m phßng thÝ nghiÖm ho¹t ®éng phôc vô cho thùc tËp vµ nghiªn cøu cña sinh viªn, häc viªn vµ c¸n bé. LuËn v¨n cao häc - NguyÔn ThÞ Hång K§91 Nghiªn cøu vµ triÓn khai c«ng nghÖ WAN-ISDN 119 KÕT LUËN Sau mét thêi gian nghiªn cøu, t×m hiÓu vµ triÓn khai luËn v¨n ®· hoµn thµnh ®−îc môc tiªu ®Æt ra. Gåm c¸c néi dung nh− sau: 1. KÕt hîp víi mét sè ®Ò tµi kh¸c, mét hÖ thèng viÔn th«ng hiÖn ®¹i thu nhá ®· ®−îc x©y dùng trong phßng thÝ nghiÖm HTVT, ®¸p øng nhu cÇu ®µo tµo vµ thùc tËp cña sinh viªn. 2. §· t×m hiÓu vµ triÓn khai ¸p dông mét giao thøc b¸o hiÖu míi QSIG, lo¹i b¸o hiÖu ®· ®−îc chuÈn ho¸ trªn toµn cÇu vµ lµ b¸o hiÖu dïng cho m¹ng PINX. 3. HÖ thèng phßng LAB t¹i bé m«n ViÔn th«ng - §HQG ®−îc x©y dùng theo m« h×nh m¹ng héi tô. B−íc ®Çu ®· thiÕt lËp ®−îc m« h×nh m¹ng truy nhËp héi tô, m« pháng kh¸ ®Çy ®ñ c¸c c«ng nghÖ vÒ m¹ng truy nhËp nh−: PSTN, ISDN, xDSL, IP...m« pháng ë møc c¬ së m¹ng riªng ¶o VPN. 4. TiÕn hµnh mét sè thö nghiÖm trªn m¹ng ®ång thêi triÓn khai c¸c thiÕt bÞ ®o kiÓm ®Ó thùc hiÖn c¸c bµi ®o kiÓm b¾t b¶n tin vµ ph©n tÝch c¸c b¶n tin b¸o hiÖu trªn m¹ng néi bé trong phßng thÝ nghiÖm. Víi viÖc trang bÞ hÖ thèng chuyÓn m¹ch WAN ®a dÞch vô IGX8410 cho m¹ng lâi, kiÕn tróc m¹ng héi tô ®· dÇn ®−îc h×nh thµnh víi c«ng nghÖ ATM/IP h−íng tíi IP/MPLS. Khi hÖ thèng ®−îc t¨ng c−êng theo m« h×nh dù kiÕn triÓn khai, hÖ thèng sÏ ®−îc xem nh− m« h×nh thu nhá cña c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô ISP/IXP. LuËn v¨n cao häc - NguyÔn ThÞ Hång K§91 Nghiªn cøu vµ triÓn khai c«ng nghÖ WAN-ISDN 120 Tµi liÖu tham kh¶o TiÕng Anh [1] June 1999, Internetworking Technology Overview, chapter 30 Internet Protocol, tr.30.1-30.16. [2] John Roes, Chief Technology Officer Enterasys Network, Internet Protocol version 6 [3] Steve Pollock, CCIE #3148, March 2004, IP Version 6 NCAR [4] Jonathan Davidson and James Peter, Voice over IP Fundamentals [5] Cisco Systems, Overview of Virtual Private Networks and IPSec Technologies [6] S.K.PARMAR, Cst - N.Cowichan Duncan RCMP Det 6060 Canada Ave., Duncan, BC 250-748-5522, An introduction to Security. [7] IEC, Web ProForum Tutorials, Multiprotocol Label Switching (MPLS) [8] Wendell Odom, CCIE No.1624, CCNA ICND Exam Certification Guide [9] Standard ECMA-312, 2nd Edition - June 2001, Private Integrated Services Network (PISN) -Profile Standard for the Use of PSS1(QSIG) [10] Standard ECMA-133, 2nd Edition - December 1998, Private Integrated Services Network (PISN) - Reference Configuration for PISN Exchanges (PINX) [11] IPNS Forum, August 1995, QSIG Handbook [12] Siemens, Hicom 150 E Office Rel.2.0-2.2 Service Manual Issue 3 [13] Eicon Technology Corporation, August 1999, DIVA LAN ISDN Modem User’s Guide [14] Eicon Technology Corporation, April 2000, DIVA 1830 user’s guide. [15] Cisco Systems, Inc, Cisco 800 Product Documentation [16] Cisco Systems, Inc, Software Configuration Guide for Cisco 3600 and Cisco 2600 Series Routers. [17] ATL Telecom Ltd, High Speed Base Band Modems. [18] SonicWALL, Inc, 2002, SonicWALL TELE3 SP Administrator’s Guide. [19] Acterna, Llc, Domino WAN user’s guide.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu và triển khai công nghệ WAN-ISDN.pdf
Luận văn liên quan