Nghiên cứu xây dựng phần mềm DSX 1.0 hỗ trợ công tác giáo dục môi trường

- Xây dựng thành công phần mềm DSX để hỗ trợ công tác giáo dục môi trường thông qua haiphương pháp quantrọng của GDMT là:phương pháp dùng hình ảnh và phương pháp trò chơi. Từ đây, có thể nâng cao nhận thức, ý thức và hành động cho học sinh về môi trường. - Thông qua các chức năng của phần mềm DSX có thể thu nhận và đánh giá sơ bộ về “Năng lực môi trường” của mỗi đối tượngmà phần mềm này phục vụ. Từ đó, có thể đưa ra được những giải pháp khác để giáo dục hay tuyên truyền về môi trường cho cácnhóm đối tượng khác nhau

pdf114 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 24/10/2013 | Lượt xem: 1955 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu xây dựng phần mềm DSX 1.0 hỗ trợ công tác giáo dục môi trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nhieãm vaø taùc haïi ñoái vôùi con ngöôøi, sinh vaät, vaät lieäu Ñòa (6), Hoùa (8) Sinh (8), Hoùa (9), Vaät lyù (7), KT (8), Tieáng Anh (8) 6 Caùc nguoàn nöôùc Caùc nguoàn nöôùc, theå nöôùc, voøng tuaàn hoaøn cuûa nöôùc vaø taàm quan troïng cuûa nöôùc Vieäc caáp nöôùc saïch, söû duïng nguoàn nöôùc. Caùc söï coá ñoái vôùi nguoàn nöôùc. Baûo veä nguoàn nöôùc Ñòa (6), Hoaù (8) Vaên (8, 9), GDCD (8), Hoùa (8) Sinh (6) Söû (9) 7 O nhieãm nguoàn nöôùc Nguoàn vaø caùc daïng oâ nhieãm nöôùc ngoït ôû soâng, suoái, hoà, ñaàm Ñòa (6) Ñòa (7, 8), KT (8), Tieáng Anh (9), 8 Ñaát ñai vaø khoaùng saûn Caùc daïng thoaùi hoùa ñaát: xoùi moøn, röûa troâi, xaâm thöïc, baïc Ñòa (6) Ñòa (7, 8), KT (7) GVHD: Th S Thaùi Vaên Nam Trang 33 SVTH: Phaïm Ngoïc Tuaán Anh Ñoà aùn toát nghieäp NGHIEÂÂN CÖÙÙU XAÂÂY DÖÏÏNG PHAÀÀN MEÀÀM DSX 1.0 HOÃà TRÔÏÏ COÂÂNG TAÙÙC GIAÙÙO DUÏÏC MOÂÂI TRÖÔØØNG maøu, giaûm ñoä phì … Quan heä giöõa thoaùi hoùa ñaát vôùi taêng daân soá vaø ngheøo ñoùi Caùc loaïi khoaùng saûn: ñaëc ñieåm, quy luaät phaân phoái, nhöõng taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng trong khi khai thaùc Ñòa (9) Ñòa (6, 7, 8) Vaên (6, 7), Ñaïi soá (7, 8), Myõ thuaät (8), Sinh (6, 7) Ñòa (9), Hoùa (9) Taùi söû duïng chaát thaûi. Taùi cheá caùc saûn phaåm nhoâm, giaáy,plastic Moät soá chaát thaûi ñoäc haïi Hoùa (9) Hoùa (9) Sinh (7), Söû (9) Vaên (7), Söû (9), KT (7) 9 Chaát thaûi ñoäc haïi vaø chaát thaûi raén Nguoàn chaát thaûi Hoùa (9), Ñòa (9), KT (9) Vaên (7), Söû (9) 10 Nguoàn thöïc phaåm Caùc nguoàn thöïc phaåm Baûo veä söï ña daïng cuûa caùc nguoàn thöïc Sinh (6, 7, 8, 9) Kyõ thuaät (9) KT (7, 8), Hoùa (9) Vaên (6, 9), KT (7) Sinh (6), Vaên GVHD: Th S Thaùi Vaên Nam Trang 34 SVTH: Phaïm Ngoïc Tuaán Anh Ñoà aùn toát nghieäp NGHIEÂÂN CÖÙÙU XAÂÂY DÖÏÏNG PHAÀÀN MEÀÀM DSX 1.0 HOÃà TRÔÏÏ COÂÂNG TAÙÙC GIAÙÙO DUÏÏC MOÂÂI TRÖÔØØNG phaåm. Phaân hoùa hoïc, thuoác tröø saâu vaø quaûn lyù vaät nuoâi (7) 11 Duy trì beàn vöõng heä sinh thaùi Caùc heâï sinh thaùi, caùc vuøng töï nhieân, röøng quoác gia Ñòa(7, 8), Kyõ thuaät (7) Sinh (6, 7, 8, 9) Vaên (6, 9) 12 Duy trì beàn vöõng caùc loaøi vaät hoang daõ Caùc loaøi thuù hoang daõ: nguoàn goác vaø söï phaân boá Sinh (8) Vaên (6, 8), KT (7) Ñòa (6, 7) 13 Moâi tröôøng vaø xaõ hoäi Quan ñieåm, ñaïo lyù moâi tröôøng toaøn caàu Kinh teá vaø moâi tröôøng Chính trò vaø moâi tröôøng Sinh (8) Ñòa (8), KT (7) Vaên (6, 7, 8, 9), Söû (9), KT (7), Aâm nhaïc (7, 8) Ñòa (6, 7, 9), Vaên (7) Vaên (8) (nguoàn: Giaùo duïc moâi tröôøng – NXB Giaùo Duïc, 2001) GVHD: Th S Thaùi Vaên Nam Trang 35 SVTH: Phaïm Ngoïc Tuaán Anh Ñoà aùn toát nghieäp NGHIEÂÂN CÖÙÙU XAÂÂY DÖÏÏNG PHAÀÀN MEÀÀM DSX 1.0 HOÃà TRÔÏÏ COÂÂNG TAÙÙC GIAÙÙO DUÏÏC MOÂÂI TRÖÔØØNG Baûng 2.4: Chöông trình giaûng daïy coù lieân quan tôùi moâi tröôøng ôû baäc trung hoïc phoå thoâng Moân hoïc coù cô hoäi TT Vaán ñeà moâi tröôøng Caùc noäi dung cuï theå veà GDMT Daïng 1 Daïng 2 Quan heä giöõa daân soá (quy moâ, chaát löôïng, gia taêng, phaân boá, cô caáu) vôùi taøi nguyeân, moâi tröôøng toaøn caàu cuõng nhö töøng quoác gia, vuøng laõnh thoå, ñòa phöông Aùp löïc daân soá leân moâi tröôøng nhaân vaên, moâi tröôøng xaõ hoäi Ñòa (10, 11, 12) Sinh (11) GDCD (10) Ñòa (12) Söû (10, 11), Kyõ thuaät (11) Vaên (11) 1 Daân soá, taøi nguyeân, moâi tröôøng Moái quan heä bieän chöùng con ngöôøi - töï nhieân. Chung soáng thích nghi thoâng minh vôùi töï nhieân Ñòa (10, 11, 12), GDCD (10) Ñòa (9), Hoùa (9), Myõ thuaät (6), Söû (6, 8, 9) 2 Nhöõng vaán ñeà chung veà moâi tröôøng toaøn caàu Dieät chuûng moät soá loaøi treân theá giôùi Ñòa (10) Sinh (12) Söû (11, 12) GVHD: Th S Thaùi Vaên Nam Trang 36 SVTH: Phaïm Ngoïc Tuaán Anh Ñoà aùn toát nghieäp NGHIEÂÂN CÖÙÙU XAÂÂY DÖÏÏNG PHAÀÀN MEÀÀM DSX 1.0 HOÃà TRÔÏÏ COÂÂNG TAÙÙC GIAÙÙO DUÏÏC MOÂÂI TRÖÔØØNG Ña daïng sinh hoïc Söï thay ñoåi khí haäu traùi ñaát Loã thuûng taàng ozon Hôïp taùc toaøn caàu baûo veä moâi tröôøng Ñòa (10) Ñòa (10) Ñòa (10) Ñòa (10), GDCD (10) Sinh (12) Hoaù (11) Hoùa (10, 11) Söû (12) 3 Caùc nguoàn naêng löôïng Tính hieäu löïc cuûa naêng löôïng Naêng löôïng haït nhaân Chieán löôïc naêng löôïng beàn vöõng Sinh (10, 11) Lyù (10, 12), Hoùa (10) Lyù (10), Hoùa (12) Söû (12) KT (11) Ñòa (10, 11) 4 Ruûi ro, söùc khoeû, caùc nguoàn taøi nguyeân vaø oâ nhieãm Caùc loaïi thieân tai vaø thaûm hoaï do con ngöôøi gaây ra. Caùc söï coá moâi tröôøng Caùc chaát ñoäc haïi trong cuoäc soáng vaø saûn xuaát Ñòa (10, 11, 12), Vaät lyù (12) Hoùa (10, 11, 12), Vaên (10, 12) Sinh (12) GVHD: Th S Thaùi Vaên Nam Trang 37 SVTH: Phaïm Ngoïc Tuaán Anh Ñoà aùn toát nghieäp NGHIEÂÂN CÖÙÙU XAÂÂY DÖÏÏNG PHAÀÀN MEÀÀM DSX 1.0 HOÃà TRÔÏÏ COÂÂNG TAÙÙC GIAÙÙO DUÏÏC MOÂÂI TRÖÔØØNG Taøi nguyeân thieân nhieân (caùc loaïi söï hình thaønh vaø ñaëc ñieåm, chieán löôïc söû duïng taøi nguyeân). O nhieãm moâi tröôøng vaø hieåm hoaï veà söùc khoeû con ngöôøi Ñòa (10, 11, 12), Sinh (11), Hoùa (11, 12), Tieáng Anh (11) Ñòa (11), Sinh (11) Ñòa (10, 12), Hoùa (10, 11, 12) 5 Khoâng khí vaø khoâng khí oâ nhieãm O nhieãm khoâng khí: caùc chaát gaây oâ nhieãm, khoùi thaåm thaâu trong xöông, söï laéng ñoïng axit. Haäu quaû vaø caùc con ñöôøng phoøng ngöøa, ngaên chaën Sinh (11), Ñòa (10), Hoùa (11, 12) Sinh (10), Lyù (11), Kyõ thuaät (11) 6 Caùc nguoàn nöôùc Caùc tính chaát ñoäc ñaùo cuûa nöôùc, theå nöôùc, voøng tuaàn hoaøn cuûa nöôùc vaø söï phaân boá cuûa nöôùc treân beà maët traùi ñaát, trong voû traùi ñaát Ñòa (10, 11), Hoaù (10) Vaên (12), Sinh (6), Lyù (11), Ñòa (12) GVHD: Th S Thaùi Vaên Nam Trang 38 SVTH: Phaïm Ngoïc Tuaán Anh Ñoà aùn toát nghieäp NGHIEÂÂN CÖÙÙU XAÂÂY DÖÏÏNG PHAÀÀN MEÀÀM DSX 1.0 HOÃà TRÔÏÏ COÂÂNG TAÙÙC GIAÙÙO DUÏÏC MOÂÂI TRÖÔØØNG Vieäc khai thaùc caùc nguoàn nöôùc. Caùc söï coá vôùi nguoàn nöôùc. Taùi taïo nöôùc – söû duïng nöôùc beàn vöõng Ñòa (12) Ñòa (10) 7 O nhieãm nguoàn nöôùc OÂâ nhieãm nöôùc maët treân ñaát lieàn, oâ nhieãm nöôùc ngaàm, oâ nhieãm nöôùc bieån: caùc nguoàn, hieän traïng vaø bieän phaùp ngaên chaën Ñòa (10), Hoùa (10,11) Hoùa (11) 8 Ñaát ñai vaø khoaùng saûn Caùc hoaït ñoäng ñôùi vôùi ñaát vaø suy thoaùi ñaát noâng nghieäp, huyû hoaïi ñaát röøng Caùc chính saùch vaø giaûi phaùp söû duïng ñaát theo höôùng phaùt trieån beàn vöõng Söï cung öùng khoaùng saûn vaø nhöõng taùc Ñòa (12), Hoùa (12) KT (11) Ñòa (12) KT (11) Ñòa (12) Ñòa (11), Vaên (12) Sinh (10) Ñòa (11), GDCD (12) Ñòa (10) GVHD: Th S Thaùi Vaên Nam Trang 39 SVTH: Phaïm Ngoïc Tuaán Anh Ñoà aùn toát nghieäp NGHIEÂÂN CÖÙÙU XAÂÂY DÖÏÏNG PHAÀÀN MEÀÀM DSX 1.0 HOÃà TRÔÏÏ COÂÂNG TAÙÙC GIAÙÙO DUÏÏC MOÂÂI TRÖÔØØNG ñoäng moâi tröôøng. Chieán löôïc cuûa söï phaùt trieån beàn vöõng trong söû duïng khai thaùc khoaùng saûn Taùi söû duïng chaát thaûi. Taùi cheá caùc saûn phaåm nhoâm, giaáy, plastic Moät soá chaát thaûi ñoäc haïi Hoùa (12) Sinh (11) KT (11) Hoùa (11), KT(11) Nguoàn chaát thaûi Vaät Lyù (11), Söû (11), Hoùa (11) 9 Chaát thaûi ñoäc haïi vaø chaát thaûi raén Nhöõng phöông thöùc taïo ra chaát thaûi vaø oâ nhieãm ít hôn Sinh (11), Hoùa (10, 11, 12) 10 Nguoàn thöïc phaåm Baûo veä söï ña daïng cuûa caùc nguoàn thöïc phaåm Nhöõng quy ñònh nghieâm ngaët veà vieäc söû duïng chaát thaûi ñoäc haïi Sinh (11) Kyõ thuaät (11) Hoùa (11), KT (11) Vaên (12) GVHD: Th S Thaùi Vaên Nam Trang 40 SVTH: Phaïm Ngoïc Tuaán Anh Ñoà aùn toát nghieäp NGHIEÂÂN CÖÙÙU XAÂÂY DÖÏÏNG PHAÀÀN MEÀÀM DSX 1.0 HOÃà TRÔÏÏ COÂÂNG TAÙÙC GIAÙÙO DUÏÏC MOÂÂI TRÖÔØØNG 11 Duy trì beàn vöõng heä sinh thaùi Caùc heâï sinh thaùi, caùc vuøng töï nhieân, röøng quoác gia. Cô cheá hoaït ñoäng vaø ñaëc ñieåm töï caân baèng cuûa caùc heä sinh thaùi Ñòa(10, 11, 12), Kyõ thuaät (11), Sinh (10, 11) Vaên (10, 11, 12) 12 Duy trì beàn vöõng caùc loaøi vaät hoang daõ Caùc loaøi thuù hoang daõ: nguoàn goác vaø söï phaân boá, caùc giaûi phaùp baûo veä Ñòa (10) Vaên (10, 12), 13 Moâi tröôøng vaø xaõ hoäi Quan ñieåm, ñaïo lyù moâi tröôøng toaøn caàu vaø phaùt trieån beàn vöõng Kinh teá vaø moâi tröôøng Chính trò vaø moâi tröôøng Ñòa (11), Hoùa (12) Tieáng Aïnh (12) Sinh (11) GDCD (10) Vaên (11, 12), Söû (10) Ñòa (11, 12), Söû (12) , Hoùa (12) Tieáng Anh (10) Söû (11,12) (nguoàn: Giaùo duïc moâi tröôøng – NXB Giaùo Duïc, 2001) GVHD: Th S Thaùi Vaên Nam Trang 41 SVTH: Phaïm Ngoïc Tuaán Anh Ñoà aùn toát nghieäp NGHIEÂÂN CÖÙÙU XAÂÂY DÖÏÏNG PHAÀÀN MEÀÀM DSX 1.0 HOÃà TRÔÏÏ COÂÂNG TAÙÙC GIAÙÙO DUÏÏC MOÂÂI TRÖÔØØNG ° Nhaän xeùt: - Döïa vaøo danh muïc caùc moân hoïc trong caùc chöông trình treân, ta coù theå thaáy raèng caùc kieán thöùc veà moâi tröôøng ñöôïc raûi ñeàu moät caùch ngaãu nhieân trong toaøn boä chöông trình hoïc töø caáp tieåu hoïc. Tuy nhieân, möùc ñoä chuyeân bieät mang tính moâi tröôøng laïi haàu nhö chöa coù - Caùc noäi dung moâi tröôøng chuû yeáu chia laøm hai hình thöùc chính vaø phaân boå chuû yeáu trong caùc moân hoïc nhö: • Noâi dung mang tính giaùo duïc yù thöùc vaø haønh ñoäng: phaân boå trong caùc moân hoïc: Giaùo duïc söùc khoeû, ñaïo ñöùc, vaên, giaùo duïc coâng daân, aâm nhaïc, myõ thuaät… • Noäi dung mang caùc kieán thöùc khoa hoïc veà caùc yeáu toá moâi tröôøng vaø caùc taùc ñoäng qua laïi trong moâi tröôøng: phaân boå trong caùc moân hoïc chuû yeáu nhö: töï nhieân xaõ hoäi, ñòa lyù, sinh, hoaù - Vôùi noäi dung kieán thöùc cuûa caùc moân hoïc naøy, hoïc sinh trung hoïc, ñaëc bieät laø trung hoïc phoå thoâng ñaõ ñöôïc cung caáp khaù ñaày ñuû caùc kieán thöùc phoå thoâng veà moâi tröôøng. Qua ñoù nhoùm ñoái töôïng naøy coù theå töï trang bò cho mình nhöõng kieán thöùc haønh ñoäng ñuùng ñaén vaø hôïp lyù veà moâi tröôøng moät caùch chuyeân saâu hôn. GVHD: Th S Thaùi Vaên Nam Trang 42 SVTH: Phaïm Ngoïc Tuaán Anh Ñoà aùn toát nghieäp NGHIEÂÂN CÖÙÙU XAÂÂY DÖÏÏNG PHAÀÀN MEÀÀM DSX 1.0 HOÃà TRÔÏÏ COÂÂNG TAÙÙC GIAÙÙO DUÏÏC MOÂÂI TRÖÔØØNG 3.1 Noäi dung nghieân cöùu Toaøn boä noäi dung nghieân cöùu cuûa ñeà taøi coù theå hình dung qua sô ñoà sau: Sô ñoà nghieân cöùu GVHD: Th S Thaùi Vaên Nam Trang 43 SVTH: Phaïm Ngoïc Tuaán Anh Ñoà aùn toát nghieäp NGHIEÂÂN CÖÙÙU XAÂÂY DÖÏÏNG PHAÀÀN MEÀÀM DSX 1.0 HOÃà TRÔÏÏ COÂÂNG TAÙÙC GIAÙÙO DUÏÏC MOÂÂI TRÖÔØØNG 3.2 Phöông phaùp nghieân cöùu 3.2.1 Phöông phaùp trao ñoåi yù kieán vôùi chuyeân gia: Tham khaûo yù kieán cuûa caùc giaùo vieân, caùc caùn boä giaûng daïy, caùc ñoái töôïng phuïc vuï cuûa phaàn meàm. Vaø ñaëc bieät laø yù kieán cuûa giaùo vieân höôùng daãn 3.2.2 Phöông phaùp keá thöøa: Söû duïng caùc khaùi nieäm vaø caùc kieåu veà giaùo duïc moâi tröôøng trong caùc ñoái töôïng (ñaëc bieät laø ñoái töôïng hoïc sinh) 3.2.3 Tìm hieåu sô löôïc veà chöông trình hoïc vaø kieán thöùc cuûa ñoái töôïng maø phaàn meàm DSX phuïc vuï: Thu thaäp vaø ñoïc caùc taøi lieäu veà nhöõng kieán thöùc phoå thoâng veà sinh thaùi, moâi tröôøng, veà taâm lyù ñoái töôïng 3.2.4 Tìm kieám vaø thu thaäp caùc thoâng tin, hình aûnh veà thôøi söï, tin töùc moâi tröôøng: ñeå laøm cô sôû döõ lieäu cho phaàn meàm cuõng chính laø caùc noäi dung thöû nghieäm cho chöông trình 3.2.5 Thu thaäp taøi lieäu, ñoïc vaø tìm hieåu veà caùc ngoân ngöõ laäp trình vaø caùc vaán ñeà lieân quan tôùi laäp trình 3.2.6 Phöông phaùp ñaùnh giaù (ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa phaàn meàm): Tieán haønh ñöa phaàn meàm naøy vaøo söû duïng thöïc teá vaø khaûo saùt yù kieán cuûa caùc ñoái töôïng ñaõ söû duïng veà caùc yeáu toá: ƒ Tính thaåm myõ ƒ Möùc ñoä haáp daãn cuûa troø chôi ƒ Tính thaân thieän trong söï töông taùc giöõa phaàn meàm vôùi ngöôøi duøng ƒ Möùc ñoä hôïp lyù cuûa caùc caâu hoûi trong heä thoáng cô sôû döõ lieäu GVHD: Th S Thaùi Vaên Nam Trang 44 SVTH: Phaïm Ngoïc Tuaán Anh Ñoà aùn toát nghieäp NGHIEÂÂN CÖÙÙU XAÂÂY DÖÏÏNG PHAÀÀN MEÀÀM DSX 1.0 HOÃà TRÔÏÏ COÂÂNG TAÙÙC GIAÙÙO DUÏÏC MOÂÂI TRÖÔØØNG 3.2.7 Phöông phaùp xaây döïng phaàn meàm DSX ° Phaân tích yeâu caàu heä thoáng Döïa vaøo noäi dung cuûa cuoäc thi thì ta laäp ra löu ñoà theå hieän caùc ñöôøng ñi cuûa quaù trình vaän haønh trong cuoäc thi, trong ñoù moãi quaù trình nhoû thì bao goàm coù yeáu toá Input, yeáu toá Output vaø quaù trình xöû lyù - Ví duï moät minh hoaï nhö sau: Choïn ñuùng No Caâu hoûi 2 voøng 1 Caâu hoûi 3 voøng 1 Caâu hoûi 4 voøng 1 Caâu hoûi 5 voøng 1 Toång keát voøng 1 Keát thuùc Coù caâu ñuùng Choïn chìa khoùa Keát thuùc Vaøo voøng 2 Choïn sai Yes Caâu hoûi 1 voøng 1 GVHD: Th S Thaùi Vaên Nam Trang 45 SVTH: Phaïm Ngoïc Tuaán Anh Ñoà aùn toát nghieäp NGHIEÂÂN CÖÙÙU XAÂÂY DÖÏÏNG PHAÀÀN MEÀÀM DSX 1.0 HOÃà TRÔÏÏ COÂÂNG TAÙÙC GIAÙÙO DUÏÏC MOÂÂI TRÖÔØØNG ° Xaây döïng heä cô sôû döõ lieäu - Töø yeâu caàu cuûa heä thoáng tieán haønh xaùc ñònh caùc thöïc theå (ñoái töôïng) toàn taïi trong heä thoáng (ví duï: thöïc theá thí sinh, thöïc theå caâu hoûi voøng 1, thöïc theå laø hình neàn voøng 2, thöïc theå laø hình voøng 3…) - Laäp vaø lieät keâ caùc thuoäc tính cuûa caùc thöïc theå. Ví duï thöïc theå hình neàn coù caùc thuoäc tính nhö: maõ hình neàn, noäi dung ñaùp aùn cuûa hình neàn, ñöôøng daãn cuûa hình neàn… - Xaùc ñònh moái quan heä giöõa caùc thöïc theå (bao goàm quan heä 1 - 1, quan heä 1 - nhieàu, quan heä nhieàu - nhieàu). Ví duï giöõa thöïc theå hoïc sinh vaø thöïc theå ñieåm voøng 1 thì coù quan heä theo kieåu 1- 1, nghóa laø moãi hoïc sinh chæ coù 1 coät ñieåm voøng 1 duy nhaát - Thieát laäp caùc baûng trong döõ lieäu theo nguyeân taéc: o Moãi thöïc theå laø moät baûng. Ví duï thöïc theå hình neàn thì coù baûng HINHNEN vôùi caùc tröôøng trong baûng chính laø caùc thuoäc tính cuûa thöïc theå nhö: ñöôøng daãn, ñaùp aùn, maõ hình… o Giöõa caùc moái quan heä nhieàu nhieàu thì naûy sinh moät baûng döõ lieäu ° Thieát keá caùc trang giao dieän Töø keát quaû phaân tích yeâu caàu heä thoáng vaø cô sôû döõ lieäu, ta ñaõ bieát ñöôïc caùc caùc yeáu toá (caùc thuoäc tính cuûa thöïc theå) ñöa vaøo vaø laáy ra töø cô sôû döõ lieäu. Do ñoù ta thieát keá caùc form (caùc cöûa soå windown) vôùi caùc thieát bò ñeå nhaäp hay xuaát döõ lieäu. Ví duï caùc nuùt (Button) vaø oâ chöõ (textfield) thì duøng ñeå nhaäp döõ lieäu laø caùc ñaùp aùn cuûa thí sinh vaøo cô sôû döõ lieäu. Caùc vuøng hình (Image), caùc nhaõn (Label) ñeå hieån thò döõ lieäu töø cô sôû döõ lieäu laø noäi dung caùc caâu hoûi leân cho thí sinh xem GVHD: Th S Thaùi Vaên Nam Trang 46 SVTH: Phaïm Ngoïc Tuaán Anh Ñoà aùn toát nghieäp NGHIEÂÂN CÖÙÙU XAÂÂY DÖÏÏNG PHAÀÀN MEÀÀM DSX 1.0 HOÃà TRÔÏÏ COÂÂNG TAÙÙC GIAÙÙO DUÏÏC MOÂÂI TRÖÔØØNG ° Xaây döïng caùc haøm ñeå phuïc vuï cho caùc tính naêng ñaõ thieát keá - Vieát code (maõ leänh) ñeå phaàn meàm thöïc hieän caùc chöùc naêng xöû lyù nhö truy xuaát cô sôû döõ lieäu ñeå laáy thoâng tin hieån thò leân form, nhaäp caùc ñaùp aùn cuûa thí sinh, xöû lyù thoâng tin ñaùp aùn ñeå taïo ñieåm vaø nhaäp ñieåm cuûa thí sinh vaøo döõ lieäu. Vieäc naøy khaù phöùc taïp vaø ñoøi hoûi phaûi coù caùc laàn thöû. Tieán haønh vieát töøng chöùc naêng rieâng sau ñoù toång hôïp vaøo chöùc naêng phaàn meàm GVHD: Th S Thaùi Vaên Nam Trang 47 SVTH: Phaïm Ngoïc Tuaán Anh Ñoà aùn toát nghieäp NGHIEÂÂN CÖÙÙU XAÂÂY DÖÏÏNG PHAÀÀN MEÀÀM DSX 1.0 HOÃà TRÔÏÏ COÂÂNG TAÙÙC GIAÙÙO DUÏÏC MOÂÂI TRÖÔØØNG 4.1 Giôùi thieäu veà chöùc naêng cuûa phaàn meàm DSX 1.0 4.1.1 Nhoùm chöùc naêng daønh cho thí sinh Khi kích hoaït ñeå söû duïng phaàn meàm DSX, thí sinh seõ tieán haønh tham gia moät cuoäc thi tìm hieåu veà moâi tröôøng cuøng nhieàu thí sinh. Toaøn boä cuoäc thi ñöôïc chia laøm 3 voøng thi, tieán haønh trong moät laàn thi duy nhaát. Thí sinh döï thi seõ tieán haønh baét ñaàu baèng voøng 1. Neáu ñuû ñieàu kieän seõ tieáp tuïc ñöôïc böôùc vaøo voøng 2 vaø voøng 3. Noäi dung chi tieát nhö sau: ° Voøng 1: SOS ° Voøng 2: Hieäp syõ haønh ñoäng ° Voøng 3: Baûo veä maøu xanh Noäi dung voøng 1: SOS Seõ coù 5 caâu hoûi döôùi daïng hình aûnh ñöôïc ñöa ra cho thí sinh. Thí sinh buoäc phaûi traû lôøi caû 5 caâu hoûi treân. Traû lôøi ñuùng bao nhieâu trong toång soá 5 caâu hoûi treân, thí sinh seõ ñöôïc quyeàn choïn baáy nhieâu chìa khoaù ñeå “môû cöûa” vaøo voøng 2. Tuy nhieân, trong 5 chìa khoaù ñeå môû vaøo voøng 2, chæ coù duy nhaát 1 chìa khoaù laø môû ñöôïc. Soá coøn laïi khoâng theå môû ñöôïc. Ñieàu naøy coù nghóa laø neáu traû lôøi ñuùng caû 5 caâu hoûi cuûa voøng 1 thì thí sinh chaéc chaén seõ coù chìa khoaù vaøo voøng 2. Nhöõng hình aûnh ñöôïc ñöa vaøo noäi dung thi cuûa voøng 1 laø nhöõng hình aûnh veà thöïc traïng oâ nhieãm moâi tröôøng hieän taïi hay caùc söï coá, hieåm hoïa veà moâi tröôøng Cuï theå noäi dung nhö sau: GVHD: Th S Thaùi Vaên Nam Trang 48 SVTH: Phaïm Ngoïc Tuaán Anh Ñoà aùn toát nghieäp NGHIEÂÂN CÖÙÙU XAÂÂY DÖÏÏNG PHAÀÀN MEÀÀM DSX 1.0 HOÃà TRÔÏÏ COÂÂNG TAÙÙC GIAÙÙO DUÏÏC MOÂÂI TRÖÔØØNG - Caâu hoûi 1: Nhöõng hình aûnh mang chuû ñeà caùc loaøi sinh vaät quyù hieám hay coù nguy cô bò tuyeät chuûng - Caâu hoûi 2: Nhöõng hình aûnh veà caùc thaûm hoïa moâi tröôøng - Caâu hoûi 3: Nhöõng hình aûnh veà caùc haønh ñoäng gaây huûy hoaïi moâi tröôøng cuûa con ngöôøi - Caâu hoûi 4: Hieän traïng caùc ñòa danh, thaéng caûnh noåi tieáng - Caâu hoûi 5: Caùc hieåm hoïa moâi tröôøng trong töông lai Traû lôøi ñuùng cho moãi caâu hoûi cuûa voøng 1, thí sinh seõ coù 2 ñieåm. Ñieåm naøy seõ ñöôïc coäng doàn vaøo ñieåm cuûa caùc voøng sau Noäi dung voøng 2: Hieäp Syõ Haønh Ñoäng Thí sinh seõ phaûi ñoaùn yù nghiaõ hình neàn, thoâng qua moät vaøi gôïi yù. Ñaùp aùn phaûi ñuùng töøng kyù töï (khoâng coù daáu vaø khoâng coù khoaûng traéng) so vôùi ñaùp aùn cuûa ban toå chöùc. Ñeå nhìn thaáy ñöôïc hình neàn, thí sinh phaûi traû lôøi moät soá caâu hoûi. Moãi vuøng cuûa hình neàn seõ ñöôïc aån döôùi moät caâu hoûi. Neáu thí sinh traû lôøi ñuùng, vuøng hình neàn ñoù seõ hieån thò. Thí sinh coù theå chuû ñoäng choïn baát cöù vuøng hình neàn naøo (caâu hoûi) maø mình muoân ñeå traû lôøi. Tuy nhieân, khi ñaõ choïn thì phaûi traû lôøi roài môùi tieáp tuïc choïn caâu khaùc Thí sinh coù theå ñoaøn hình neàn baát cöù luùc naøo sau khi vuøng hình neàn ñaàu tieân ñöôïc hieån thò. GVHD: Th S Thaùi Vaên Nam Trang 49 SVTH: Phaïm Ngoïc Tuaán Anh Ñoà aùn toát nghieäp NGHIEÂÂN CÖÙÙU XAÂÂY DÖÏÏNG PHAÀÀN MEÀÀM DSX 1.0 HOÃà TRÔÏÏ COÂÂNG TAÙÙC GIAÙÙO DUÏÏC MOÂÂI TRÖÔØØNG Baát keå khi naøo thí sinh muoán giaûi ñaùp hình neàn thì khi traû lôøi ñuùng moãi caâu hoûi cuûa voøng naøy, thí sinh seõ ñöôïc moät soá ñieåm. Ñieåm naøy seõ ñöôïc coäng doàn cho ñeán khi keát thuùc cuoäc thi ñeå tính cho caùc chæ tieâu khaùc (seõ noùi ôû phaàn sau). Neáu thí sinh ñaùp ñuùng töø khoaù cuûa hình neàn, thì thí sinh seõ nhaän ñöôïc thoâng baùo chuùc möøng vaø böôùc vaøo voøng 3. Ngöôïc laïi, khi thí sinh traû lôøi sai ñaùp aùn cuûa hình neàn thì 1 message box seõ xuaát hieän ñeå baùo cho thí sinh bieát soá caâu hoûi trong voøng 2 maø thí sinh ñaõ traû lôøi ñuùng, ñoàng thôøi form cuûa voøng 3 seõ hieän ra maø khoâng coù form chuùc möøng cho thí sinh Traû lôøi ñuùng moãi caâu hoûi khi laät 1 vuøng hình neàn, thí sinh seõ coù 2 ñieåm. Traû lôøi ñuùng ñaùp aùn hình neàn, thí sinh seõ coù 20 ñieåm. Noäi dung voøng 3: Baûo veä maøu xanh Noäi dung cuûa voøng 3 laø yeâu caàu caùc daïng yù töôûng veà caùc haønh ñoäng ñuùng ñaén, höõu ích ñeà baûo veä moâi tröôøng vaø ngaên ngöøa caùc hieåm hoïa söï coá veà moâi tröôøng döïa treân moät chuû ñeà (hình aûnh bieám) cho saün cuûa hoïc sinh Ñaây coù theå xem laø voøng thi ñeå thu nhaän söï phaûn hoài kieán thöùc cuûa caùc thí sinh. Nhöõng kieán thöùc phaûn hoài naøy theå hieän ñoä roäng trong khoái kieán thöùc toång quaùt veà moâi tröôøng cuûa moãi thí sinh, vaø chính kieán veà moâi tröôøng xung quanh cuûa hoïc sinh. GVHD: Th S Thaùi Vaên Nam Trang 50 SVTH: Phaïm Ngoïc Tuaán Anh Ñoà aùn toát nghieäp NGHIEÂÂN CÖÙÙU XAÂÂY DÖÏÏNG PHAÀÀN MEÀÀM DSX 1.0 HOÃà TRÔÏÏ COÂÂNG TAÙÙC GIAÙÙO DUÏÏC MOÂÂI TRÖÔØØNG 4.1.2 Nhoùm chöùc naêng daønh cho giaùo vieân (giaùm khaûo) ° Chöùc naêng toå chöùc - Chöùc naêng soaïn thaûo caâu hoûi vaø ñaùp aùn: Giaùo vieân söû duïng chöùc naêng naøy ñeå thay ñoåi, caäp nhaät laïi noäi dung cuûa caùc caâu hoûi, caùc ñaùp aùn cuûa caùc phaàn thi - Chöùc naêng phaân phoái, xaép xeáp thí sinh: Giaùm khaûo duøng chöùc naêng naøy ñeå nhaäp döõ lieäu veà caùc thoâng tin cuûa thí sinh. Ñoàng thôøi phaân phoái caùc teân ñaêng nhaäp vaø maät khaåu ñeå thí sinh coù theå tieán haønh thi. Tuy nhieân, chöùc naêng naøy caàn ñöôïc hoaøn thieän vaø trieån khai khi ñi vaøo aùp duïng thöïc teá. Trong phaïm vi ñoà aùn naøy, baûn DSX demo khoâng tieán haønh thi treân maïng maùy tính neân chöùc naêng naøy khoâng ñöôïc thöïc hieän, maø chöùc naêng naøy chæ coù theå ñöôïc trieån khai khi ñöa vaøo söû duïng thöïc teá ° Chöùc naêng ñaùnh giaù - Xem xeùt ñaùnh giaù voøng thi thöù 3: ôû chöùc naêng naøy giaùo vieân coù theå söû duïng phaàn meàm DSX ñeå löïa choïn xem baøi luaän ôû voøng thi thöù 3 cuûa moãi thí sinh. Sau khi löïa choïn ñeå xem noäi dung cuûa moãi thí sinh, giaùo vieân coù theå tieán haønh caäp nhaät hay cho ñieåm tröïc tieáp cho thí sinh ñoù, vaø ñieåm naøy seõ ñöôïc caäp nhaät vaøo cô sôû döõ lieäu - Xem xeùt toång keát keát quaû cuûa thí sinh: Duøng chöùc naêng naøy, giaùm khaûo hay giaùo vieân coù theå hieån thò toaøn boä keát quaû cuûa thí sinh ñoù bao goàm: keát quaû ñieåm thi cuûa töøng voøng thi, thôøi gian maø moãi thí sinh duøng cho caùc voøng thi, ñieåm toång keát cuoái cuøng vaø toång thôøi gian cuoái cuøng maø thí sinh söû duïng GVHD: Th S Thaùi Vaên Nam Trang 51 SVTH: Phaïm Ngoïc Tuaán Anh Ñoà aùn toát nghieäp NGHIEÂÂN CÖÙÙU XAÂÂY DÖÏÏNG PHAÀÀN MEÀÀM DSX 1.0 HOÃà TRÔÏÏ COÂÂNG TAÙÙC GIAÙÙO DUÏÏC MOÂÂI TRÖÔØØNG 4.2 Yeâu caàu cuûa heä thoáng 4.2.1 Phaàn cöùng - Dung löôïng oå cöùng coøn laïi toái thieåu 30 Mbs (chöa tính dung löôïng cuûa caùc hình aûnh ñöa vaøo thö muïc hình aûnh) - Ram 128 - Maùy noái maïng LAN (yeâu caàu naøy khoâng caàn cho baûn DEMO). Coù theå chaïy baûn DEMO treân maùy ñôn 4.2.2 Phaàn meàm - Heä ñieàu haønh Windows 2000 hoaëc Windows XP - Microsoft Access 2000 trôû leân - DOT NET Framework - Maùy coù caøi caùc phaàn meàm ñeå xem caùc hình aûnh ôû caùc ñònh daïng khaùc nhau nhö JPG, GIF, Bitmap… GVHD: Th S Thaùi Vaên Nam Trang 52 SVTH: Phaïm Ngoïc Tuaán Anh Ñoà aùn toát nghieäp NGHIEÂÂN CÖÙÙU XAÂÂY DÖÏÏNG PHAÀÀN MEÀÀM DSX 1.0 HOÃà TRÔÏÏ COÂÂNG TAÙÙC GIAÙÙO DUÏÏC MOÂÂI TRÖÔØØNG 4.3 Giôùi thieäu sô löôïc veà thuoäc tính IT - DSX laø moät phaàn meàm öùng duïng (Application) ñöôïc vieát baèng ngoân ngöõ C# döïa treân neàn cuûa .Net framework. - Coâng cuï söû duïng ñeå vieát phaàn meàm DSX laø boä Visual Studio.Net - Noäi dung cuûa caùc phaàn thi ñöôïc hieån thò treân caùc form (cöûa soå window) döôùi daïng chöõ (Text), hình aûnh (Image), caùc coâng cuï thao taùc (Tools) nhö nhuùt nhaán (button) vaø caùc bieán coá, söï kieän ñi keøm - Cô sôû döõ lieäu cuûa DSX bao goàm: o 1 File döõ lieäu baèng Access coù teân SONY.mdb o Caùc hình aûnh taäp hôïp caàn cho caùc phaàn thi - Ngöôøi cuûa ban toå chöùc cuoäc thi coù theå thay ñoåi noäi dung caùc caâu hoûi baèng caùch vaøo file access ñeå söûa ñoåi ñoàng thôøi thay ñoåi caùc hình aûnh coù lieân quan ñeán caâu hoûi. Tuy nhieân ñeå laøm ñöôïc ñieàu naøy, ngöôøi söûa ñoåi caàn phaûi hieåu roõ veà boá cuïc, noäi dung caùc phaàn thi vaø ñaëc bieät laø caáu truùc cô sôû döõ lieäu cuûa phaàn meàm GVHD: Th S Thaùi Vaên Nam Trang 53 SVTH: Phaïm Ngoïc Tuaán Anh Ñoà aùn toát nghieäp NGHIEÂÂN CÖÙÙU XAÂÂY DÖÏÏNG PHAÀÀN MEÀÀM DSX 1.0 HOÃà TRÔÏÏ COÂÂNG TAÙÙC GIAÙÙO DUÏÏC MOÂÂI TRÖÔØØNG 4.4 Caáu truùc vaø höôùng daãn thao taùc cô sôû döõ lieäu cuûa chöông trình 4.4.1 File Access: SONY.mdb - Bao goàm caùc baûng chính sau: Hình 4.1: Moái quan heä giöõa caùc baûng trong cô sôû döõ lieäu - Noäi dung caùc baûng nhö sau: Baûng 4.1: Chi tieát veà kieåu döõ lieäu cuûa caùc tröôøng trong baûng CHDK Baûng 4.2: Chi tieát veà kieåu döõ lieäu cuûa caùc tröôøng trong baûng SOSImage GVHD: Th S Thaùi Vaên Nam Trang 54 SVTH: Phaïm Ngoïc Tuaán Anh Ñoà aùn toát nghieäp NGHIEÂÂN CÖÙÙU XAÂÂY DÖÏÏNG PHAÀÀN MEÀÀM DSX 1.0 HOÃà TRÔÏÏ COÂÂNG TAÙÙC GIAÙÙO DUÏÏC MOÂÂI TRÖÔØØNG Baûng 4.3: Chi tieát veà kieåu döõ lieäu cuûa caùc tröôøng trong baûng CHV1 Baûng 4.4: Chi tieát veà kieåu döõ lieäu cuûa caùc tröôøng baûng TLV1 Baûng 4.5: Chi tieát veà kieåu döõ lieäu cuûa caùc tröôøng baûng HINHNEN Baûng 4.6: Chi tieát veà kieåu döõ lieäu cuûa caùc tröôøng baûng Thangdiem GVHD: Th S Thaùi Vaên Nam Trang 55 SVTH: Phaïm Ngoïc Tuaán Anh Ñoà aùn toát nghieäp NGHIEÂÂN CÖÙÙU XAÂÂY DÖÏÏNG PHAÀÀN MEÀÀM DSX 1.0 HOÃà TRÔÏÏ COÂÂNG TAÙÙC GIAÙÙO DUÏÏC MOÂÂI TRÖÔØØNG Baûng 4.7: Chi tieát veà kieåu döõ lieäu cuûa caùc tröôøng baûng Result Baûng 4.8: Chi tieát veà kieåu döõ lieäu cuûa caùc tröôøng baûng HinhV3 Baûng 4.9: Chi tieát veà kieåu döõ lieäu cuûa caùc tröôøng baûng TraloiV3 Baûng 4.10: Chi tieát veà kieåu döõ lieäu cuûa caùc tröôøng baûng Thisinh GVHD: Th S Thaùi Vaên Nam Trang 56 SVTH: Phaïm Ngoïc Tuaán Anh Ñoà aùn toát nghieäp NGHIEÂÂN CÖÙÙU XAÂÂY DÖÏÏNG PHAÀÀN MEÀÀM DSX 1.0 HOÃà TRÔÏÏ COÂÂNG TAÙÙC GIAÙÙO DUÏÏC MOÂÂI TRÖÔØØNG 4.4.2 Thö muïc chöùa döõ lieäu hình aûnh: THU\HINH Nôi löu tröõ caùc file hình aûnh caàn cho caùc phaàn thi. Khi muoán ñöa caùc hình aûnh vaøo noäi dung cuûa töøng phaàn thi, ngöôøi thao taùc chæ caàn cheùp file hình aûnh ñoù vaøo thö muïc HINH naøy vaø nhôù teân ñöôøng daãn cuûa hình aûnh ñoù. Sau ñoù tuøy theo daïng hình aûnh cuûa voøng thi naøo maø coù theå vaøo baûng SOSImage hay HINHNEN ñeå nhaäp döõ lieäu vaø ñöôøng daãn cuûa file aûnh 4.4.3 Höôùng daãn thao taùc cô sôû döõ lieäu file SONY.mdb Noäi dung cuûa caùc haøng (record) trong caùc baûng chæ neân thay ñoåi noäi dung. Khoâng neân theâm hay xoaù cacù haøng (record). ° Caùc coät khoâng söûa ñoåi: - Bao goàm caùc (field) tröôøng döõ lieäu nhö caùc maõ caâu hoûi, maõ caâu traû lôøi, maõ soá thí sinh, maõ hình aûnh ° Chuaån bò cô sôû döõ lieäu cho caùc voøng thi - Voøng 1: o Nhaäp (söûa ñoåi) noäi dung caâu hoûi vaøo baûng CHDK o Thay ñoåi caùc ñöôøng daãn hình aûnh vaø choïn hình coù ñaùp aùn ñuùng trong baûng SOSImage baèng caùch ñaùnh daáu choïn vaøo record Chon. Löu yù: moãi caâu hoûi chæ coù moät ñaùp aùn ñuùng duy nhaát - Voøng 2: o Choïn file hình neàn baèng caùch cheùp file vaøo thö muïc HINH sau ñoù söûa ñoåi ñöôøng daãn vaø ñaùp aùn trong baûng HINHNEN. GVHD: Th S Thaùi Vaên Nam Trang 57 SVTH: Phaïm Ngoïc Tuaán Anh Ñoà aùn toát nghieäp NGHIEÂÂN CÖÙÙU XAÂÂY DÖÏÏNG PHAÀÀN MEÀÀM DSX 1.0 HOÃà TRÔÏÏ COÂÂNG TAÙÙC GIAÙÙO DUÏÏC MOÂÂI TRÖÔØØNG o Thay ñoåi noäi dung caùc caâu hoûi cuûa voøng 2 trong baûng CHV1 , tieáp ñoù thay ñoåi caùc phöông aùn noäi dung traû lôøi vaø choïn caâu traû lôøi ñuùng cho moãi caâu hoûi baèng caùch thao taùc töông töï treân baûng TLV1. - Voøng 3: Cheùp hình caàn bình luaän vaøo thö muïc HINH roài ñaët ñöôøng daãn trong baûng HINHV3 (hoaëc duøng chöùc naêng cuûa giaùm khaûo ñeå thao taùc tröïc tieáp treân phaàn meàm DSX). Löu yù: Do ñaây laø baûn DEMO döïa treân giaû ñònh thí sinh döï thi laø thí sinh coù maõ (IDHS) laø 1 do ñoù caùc baûng coøn laïi khoâng caàn söûa ñoåi gì. Chæ söûa ñoåi khi coù nhieàu thí sinh thi ñoàng thôøi GVHD: Th S Thaùi Vaên Nam Trang 58 SVTH: Phaïm Ngoïc Tuaán Anh Ñoà aùn toát nghieäp NGHIEÂÂN CÖÙÙU XAÂÂY DÖÏÏNG PHAÀÀN MEÀÀM DSX 1.0 HOÃà TRÔÏÏ COÂÂNG TAÙÙC GIAÙÙO DUÏÏC MOÂÂI TRÖÔØØNG 5.1 Giao dieän daønh cho thí sinh 5.1.1 Khôûi ñoäng chöông trình - Giao dieän chaøo möøng seõ hieån thò trong thôøi gian 3 giaây, sau ñoù töï ñoùng laïi vaø baét ñaàu vaøo voøng thi ñaàu - Thoâng tin treân form chaøo möøng: Hình 1: Hieån thò form chaøo möøng GVHD: Th S Thaùi Vaên Nam Trang 59 SVTH: Phaïm Ngoïc Tuaán Anh Ñoà aùn toát nghieäp NGHIEÂÂN CÖÙÙU XAÂÂY DÖÏÏNG PHAÀÀN MEÀÀM DSX 1.0 HOÃà TRÔÏÏ COÂÂNG TAÙÙC GIAÙÙO DUÏÏC MOÂÂI TRÖÔØØNG 5.1.2 Giao dieän voøng thi SOS Hình 2: Giao dieän voøng thi SOS - Bao goàm: 1 khung hình trung taâm theå hieän cho 4 hình aûnh, 1 vuøng chöõ theå hieän noäi dung caâu hoûi phía döôùi, 4 nuùt aán - Thao taùc: Khi reâ chuoät tôùi nuùt naøo thì hình aûnh töông öùng cuûa hình ñoù seõ hieån thò treân khung hình trung taâm. Thí sinh choïn choïn ñaùp aùn baèng caùch aán vaøo nuùt phuø hôïp - Taát caû 5 form cuûa voøng thi SOS ñeàu coù boá cuïc, noäi dung vaø thao taùc töông töï 5.1.3 Giao dieän khi choïn chìa khoaù - Tröôùc khi giao dieän chính hieän ra, seõ coù moät form hình aûnh hieän leân ñeå thoâng baùo soá chìa khoùa maø thí sinh ñöôïc quyeàn choïn (soá laàn choïn) GVHD: Th S Thaùi Vaên Nam Trang 60 SVTH: Phaïm Ngoïc Tuaán Anh Ñoà aùn toát nghieäp NGHIEÂÂN CÖÙÙU XAÂÂY DÖÏÏNG PHAÀÀN MEÀÀM DSX 1.0 HOÃà TRÔÏÏ COÂÂNG TAÙÙC GIAÙÙO DUÏÏC MOÂÂI TRÖÔØØNG Hình 3: Form thoâng baùo soá chìa khoùa - Form naøy seõ ñoùng laïi vaø giao dieän chính cuûa phaàn choïn khoùa seõ hieån thò khi thí sinh nhaán vaøo nuùt OK Hình 4: Form choïn chìa khoùa GVHD: Th S Thaùi Vaên Nam Trang 61 SVTH: Phaïm Ngoïc Tuaán Anh Ñoà aùn toát nghieäp NGHIEÂÂN CÖÙÙU XAÂÂY DÖÏÏNG PHAÀÀN MEÀÀM DSX 1.0 HOÃà TRÔÏÏ COÂÂNG TAÙÙC GIAÙÙO DUÏÏC MOÂÂI TRÖÔØØNG - Giao dieän chính goàm: 5 nuùt nhaán - Thao taùc: khi reâ chuoät tôùi nuùt naøo thì maøu saéc cuûa nuùt ñoù seõ saùng leân. Thí sinh choïn chöïa caùc chìa khoaù theo yù mình baèng caùch nhaán vaøo nuùt ñoù. Sau moãi laàn nhaán nuùt, chöông trình seõ xöû lyù vaø thoâng baùo cho thí sinh, neáu söï löïa choïn laø sai thì moät message box seõ hieån thò thoâng baùo vaø nuùt nhaán ñoù seõ bò môø ñi. Trong tröôøng hôïp naøy. vaø thí sinh seõ khoâng theå tieáp tuïc thao taùc treân nuùt naøy Hình 5: Thoâng baùo thoâng tin khi choïn chìa khoùa - Neáu ñaùp aùn ñuùng, giao dieän seõ hieån thò vaø thoâng baùo nhö sau: GVHD: Th S Thaùi Vaên Nam Trang 62 SVTH: Phaïm Ngoïc Tuaán Anh Ñoà aùn toát nghieäp NGHIEÂÂN CÖÙÙU XAÂÂY DÖÏÏNG PHAÀÀN MEÀÀM DSX 1.0 HOÃà TRÔÏÏ COÂÂNG TAÙÙC GIAÙÙO DUÏÏC MOÂÂI TRÖÔØØNG Hình 6: Hieån thò thoâng tin chuùc möøng khi choïn ñuùng chìa khoùa Ngöôïc laïi, khi thí sinh khoâng theå choïn choïn ñuùng chìa khoaù ñeå môû hay khoâng coù ñöôïc chìa khoaù naøo thì form thoâng baùo seõ hieän ra vaø thí sinh seõ phaûi ngöøng cuoäc chôi Hình 7: Form thoâng baùo keát thuùc khi khoâng vöôït qua ñöôïc voøng1 GVHD: Th S Thaùi Vaên Nam Trang 63 SVTH: Phaïm Ngoïc Tuaán Anh Ñoà aùn toát nghieäp NGHIEÂÂN CÖÙÙU XAÂÂY DÖÏÏNG PHAÀÀN MEÀÀM DSX 1.0 HOÃà TRÔÏÏ COÂÂNG TAÙÙC GIAÙÙO DUÏÏC MOÂÂI TRÖÔØØNG 5.1.4 Giao dieän voøng thi Hieäp Syõ Haønh Ñoäng 5.1.4.1 Giao dieän chính Hình 8: Giao dieän chính cuûa voøng “Hieäp Syõ Haønh Ñoäng” - Thaønh phaàn: goàm 10 panel töông öùng vôùi 10 caâu hoûi, 1 vuøng chöõ ñeå hieån thò noäi dung gôïi yù cho hình neàn, caùc textbox ñeå nhaäp chöõ ñaùp aùn, vaø 1 nuùt nhaán. - Thao taùc: khi reâ chuoät tôùi panel naøo, hình neàn cuûa panel ñoù seõ töï thay ñoåi ñeå ngöôøi chôi deã nhaän ra ñeå choïn caâu hoûi muoán traû lôøi, nhaán chuoät vaøo panel naøo muoán traû lôøi caâu hoûi. - Khi muoán traû lôøi ñaùp aùn, thí sinh nhaäp caùc kyù töï vaøo nhöõng textbox coù saün vaù nhaán nuùt Traû lôøi. GVHD: Th S Thaùi Vaên Nam Trang 64 SVTH: Phaïm Ngoïc Tuaán Anh Ñoà aùn toát nghieäp NGHIEÂÂN CÖÙÙU XAÂÂY DÖÏÏNG PHAÀÀN MEÀÀM DSX 1.0 HOÃà TRÔÏÏ COÂÂNG TAÙÙC GIAÙÙO DUÏÏC MOÂÂI TRÖÔØØNG - Khi traû lôøi ñuùng vuøng hình neàn seõ hieän ra. Khi traû lôøi sai, panel ñoù seõ hieän daàu X vaø panel ñoù khoâng theå thao taùc tieáp tuïc ñöôïc Hình 9: Form chính khi ñaõ ñöôïc giaûi ñaùp vaøi vuøng hình neàn - Tuyø theo soá kyù töï trong ñaùp aùn maø soá löôïng textbox seõ töï ñieàu chænh cho phuø hôïp - Tuy nhieân soá löôïng kyù töï cuûa töø ñaùp aùn phaûi nhoû hôn 10 kyù töï GVHD: Th S Thaùi Vaên Nam Trang 65 SVTH: Phaïm Ngoïc Tuaán Anh Ñoà aùn toát nghieäp NGHIEÂÂN CÖÙÙU XAÂÂY DÖÏÏNG PHAÀÀN MEÀÀM DSX 1.0 HOÃà TRÔÏÏ COÂÂNG TAÙÙC GIAÙÙO DUÏÏC MOÂÂI TRÖÔØØNG 5.1.4.2 Giao dieän caùc caâu hoûi trong voøng 2: Hình 10: Form hieån thò caùc caâu hoûi cuûa voøng thi “Hieäp Syõ Haønh Ñoäng” - Thaønh phaàn chính: goàm 1 label ñeå hieån thò noäi dung caâu hoûi, 1 label ñeå hieån thò caùc phöông aùn traû lôøi, 1 nhoùm goàm 3 radiobutton ñeå thí sinh choïn phöông aùn traû lôøi, 1 nuùt nhaán ñeå quyeát ñònh traû lôøi vaø caùc vuøng hieån thò hình aûnh keøm theo. - Thao taùc: sau khi ñoïc noäi dung caâu hoûi vaø caùc phöông aùn traû lôøi, thí sinh click chuoät vaøo radiobutton theo phöông aùn traû lôøi. Khi choïn vaøo ñaùp aùn vaø aán nuùt Traû lôøi, thoâng baùo seõ hieän ra vaø cho bieát ñaùp aùn ñoù ñuùng hay sai. Sau ñoù, chöông trình seõ töï ñoäng quay veà form chính cuûa voøng 2 GVHD: Th S Thaùi Vaên Nam Trang 66 SVTH: Phaïm Ngoïc Tuaán Anh Ñoà aùn toát nghieäp NGHIEÂÂN CÖÙÙU XAÂÂY DÖÏÏNG PHAÀÀN MEÀÀM DSX 1.0 HOÃà TRÔÏÏ COÂÂNG TAÙÙC GIAÙÙO DUÏÏC MOÂÂI TRÖÔØØNG 5.1.4.3 Form keát thuùc voøng 2 - Khi thí sinh traû lôøi ñuùng ñaùp aùn hình neàn, thì form chaøo möøng seõ hieän ra - Thaønh phaàn: Hình neàn ñeå hieån thò noäi dung chaøo möøng, 1 nuùt nhaán Voøng 3 - Thao taùc: Khi thí sinh nhaãn nuùt Voøng 3 thì form voøng thi thöù 3 seõ xuaát hieän Hình 11: Form chuùc möøng giaûi ñaùp ñuùng hình neàn - Khi traû lôøi ñaùp aùn hình neàn laø sai, 2 Message Box seõ laàn löôït xuaát hieän ñeå thoâng baùo cho thí sinh ñaùp aùn ñuùng cuûa hình neàn vaø soá caâu traû lôøi maø thí sinh ñaõ ñaùp ñuùng Hình 12: Message Box hieån thò thoâng tin sau khi keát thuùc voøng 2 GVHD: Th S Thaùi Vaên Nam Trang 67 SVTH: Phaïm Ngoïc Tuaán Anh Ñoà aùn toát nghieäp NGHIEÂÂN CÖÙÙU XAÂÂY DÖÏÏNG PHAÀÀN MEÀÀM DSX 1.0 HOÃà TRÔÏÏ COÂÂNG TAÙÙC GIAÙÙO DUÏÏC MOÂÂI TRÖÔØØNG 5.1.5 Giao dieän voøng thi baûo veä maøu xanh Hình 13: Form hieån thò voøng thi “Baûo Veä Maøu Xanh” - Thaønh phaàn: 1 vuøng hình theå hieän noäi dung cuûa böùc aûnh bieám maø ban toå chöùc ñöa ra, 1 text area ñeå thí sinh nhaäp noäi dung bình luaän cuûa mình, 2 nuùt nhaán laø Bình luaän vaø Soaïn laïi - Thao taùc: Sau khi nhaäp noäi dung bình luaän vaøo vuøng text treân, thí sinh coù theå nhaán nuùt Bình luaän ñeå gôûi baøi vaøo cô sôû döõ lieäu hoaëc cuõng coù theå choïn nuùt Soaïn laïi ñeå thöïc hieän laïi töø ñaàu. GVHD: Th S Thaùi Vaên Nam Trang 68 SVTH: Phaïm Ngoïc Tuaán Anh Ñoà aùn toát nghieäp NGHIEÂÂN CÖÙÙU XAÂÂY DÖÏÏNG PHAÀÀN MEÀÀM DSX 1.0 HOÃà TRÔÏÏ COÂÂNG TAÙÙC GIAÙÙO DUÏÏC MOÂÂI TRÖÔØØNG - Sau khi soaïn thaûo xong, khi aán nuùt Bình luaän, oâ soaïn thaûo noäi dung seõ bò lu môø vaø chæ sau 2 giaây, form naøy seõ ñoùng laïi vaø nhöôøng choã cho form keát thuùc. Hình 14: Form hieån thò keát thuùc cuoäc thi Chöùc naêng cuûa form laø chæ ñeå hieån thò thoâng baùo keát thuùc cuoäc thi GVHD: Th S Thaùi Vaên Nam Trang 69 SVTH: Phaïm Ngoïc Tuaán Anh Ñoà aùn toát nghieäp NGHIEÂÂN CÖÙÙU XAÂÂY DÖÏÏNG PHAÀÀN MEÀÀM DSX 1.0 HOÃà TRÔÏÏ COÂÂNG TAÙÙC GIAÙÙO DUÏÏC MOÂÂI TRÖÔØØNG 5.2 Giao dieän daønh cho giaùm khaûo Giao dieän chính cuûa phaàn daønh cho giaùm khaûo laø moät form chính chöùa 1 thanh menu bar. Thanh menu naøy chöùa caùc chöùc naêng nhö: chaám ñieåm voøng 3, baûng ñieåm, soaïn ñeà voøng 1, soaïn ñeà voøng 2, soaïn ñeà voøng 3 5.2.1 Giao dieän chaám keát quaû voøng 3 Hình 15: Form chaám ñieåm voøng 3 - Thaønh phaàn: 1 vuøng text ñeå hieån thò noäi dung ñaùp aùn cuûa thí sinh, 1 combobox ñeå choïn thí sinh ñöôïc chaám baøi, 1 textfield ñeå nhaäp ñieåm cho thí sinh vaø 1 nuùt nhaán ñeå ñöa ñieåm vaøo cô sôû döõ lieäu - Thao taùc: Giaùm khaûo choïn maõ cuûa thí sinh baèng nhaán chuoät vaøo combobox, ngay khi giaùm khaûo choïn maõ thí sinh, noäi dung ñaùp aùn cuûa thí sinh ñoù seõ hieän leân treân vuøng text. Giaùm khaûo nhaäp ñieåm vaøo oâ textfield, roài nhaán nuùt Nhaäp ñieåm, sau ñoù tieáp tuïc tieán haønh töông töï vôùi caùc thí sinh coøn laïi GVHD: Th S Thaùi Vaên Nam Trang 70 SVTH: Phaïm Ngoïc Tuaán Anh Ñoà aùn toát nghieäp NGHIEÂÂN CÖÙÙU XAÂÂY DÖÏÏNG PHAÀÀN MEÀÀM DSX 1.0 HOÃà TRÔÏÏ COÂÂNG TAÙÙC GIAÙÙO DUÏÏC MOÂÂI TRÖÔØØNG 5.2.2 Giao dieän baûng ñieåm Hình 16: Form hieån thò keát quaû thi cuûa thí sinh - Thaønh phaàn: 1 datagrid (baûng döõ lieäu) ñeå hieån thò caùc thoâng tin cuûa thí sinh (Maõ thí sinh, ñieåm voøng 1, ñieåm voøng 2, ñieåm voøng 3, toång ñieåm, toång thôøi gian thí sinh duøng), caùc label ñeå chuù thích vaø hieån thò caùc thoâng tin lieân quan töø keát quaû thi nhö soá ñieåm cuûa thí sinh cao ñieåm nhaát, soá thí sinh ñaït danh hieäu Duõng Sy.õ - Thao taùc: giaùm khaûo coù theå click ngay treân haøng ñaàu tieân (haøng chöùa teân coät) ñeå xaép xeáp thöù töï caùc haøng theo yù mình (ví duï: saép xeáp theo thöù töï ñieåm, saép theo thöù töï thôøi gian thi). GVHD: Th S Thaùi Vaên Nam Trang 71 SVTH: Phaïm Ngoïc Tuaán Anh Ñoà aùn toát nghieäp NGHIEÂÂN CÖÙÙU XAÂÂY DÖÏÏNG PHAÀÀN MEÀÀM DSX 1.0 HOÃà TRÔÏÏ COÂÂNG TAÙÙC GIAÙÙO DUÏÏC MOÂÂI TRÖÔØØNG 5.2.3 Giao dieän soaïn ñeà voøng 3 vaø hình neàn voøng 2 Hình 17: Form choïn hình neàn cuûa voøng thi thöù 2 vaø hình cho voøng 3 - Chöùc naêng soaïn ñeà voøng 3 naøy bao goàm hai chöùc naêng chính laø • Thay ñoåi (caäp nhaät) hình aûnh hình neàn vaø ñaùp aùn cho hình neàn cuûa voøng thi thöù 2 (voøng thi hieäp syõ haønh ñoäng) • Thay ñoåi hình aûnh chính (hình aûnh gôïi yù) cuûa voøng thi thöù 3 - Thaønh phaàn: • Bao goàm 2 vuøng text ñeå nhaäp gôïi yù vaø ñaùp aùn cho hình neàn cuûa voøng thi thöù 2 • 2 nuùt Tìm hình ñeå duyeät vaø tìm file hình aûnh treân maùy vi tính • 1 nuùt Caäp nhaät ñeå caäp nhaät noäi dung ñaõ soaïn vaøo cô sôû döõ lieäu GVHD: Th S Thaùi Vaên Nam Trang 72 SVTH: Phaïm Ngoïc Tuaán Anh Ñoà aùn toát nghieäp NGHIEÂÂN CÖÙÙU XAÂÂY DÖÏÏNG PHAÀÀN MEÀÀM DSX 1.0 HOÃà TRÔÏÏ COÂÂNG TAÙÙC GIAÙÙO DUÏÏC MOÂÂI TRÖÔØØNG - Thao taùc: • Aán nuùt Tìm hình ñeå duyeät vaø tìm file aûnh treân maùy vi tính cho moãi phaàn thi • Nhaäp caùc döõ lieäu caàn thieát vaøo vuøng text. • Nhaán nuùt Caäp nhaät ñeå ñöa caùc döõ lieäu ñang soaïn vaøo cô sôû döõ lieäu • Khi nhaán nuùt Huyû thì caùc chöõ treân vuøng text seõ bò xoaù ñeå trôû veà vuøng text traéng. Ñoàng thôøi döõ lieäu seõ khoâng ñöôïc caäp nhaät vaøo cô sôû döõ lieäu. Hình 18: Form caäp nhaät noäi dung caâu hoûi cuûa voøng thi SOS GVHD: Th S Thaùi Vaên Nam Trang 73 SVTH: Phaïm Ngoïc Tuaán Anh Ñoà aùn toát nghieäp NGHIEÂÂN CÖÙÙU XAÂÂY DÖÏÏNG PHAÀÀN MEÀÀM DSX 1.0 HOÃà TRÔÏÏ COÂÂNG TAÙÙC GIAÙÙO DUÏÏC MOÂÂI TRÖÔØØNG 5.3 Höôùng daãn caøi ñaët 5.3 Höôùng daãn caøi ñaët vaø söû duïng 5.3.1 Caøi ñaët DSN Ñaët ñóa CD DEMO vaøo vaø tieán haønh theo töøng böôùc sau. - Böôùc 1: Copy toaøn boä thö muïc teân THU vaøo trong oå ñóa D - Böôùc 2: Taïo DNS coù teân SONYXANH baèng caùch vaøo Start – Settings - Control Panels – Administrative Tools – Data Sources (ODBC). Hình 19: Cöûa soå ODBC cuûa windown - Sau khi hoäp thoaïi ODBC hieän ra. AÁn Add. Choïn nhö hình veõ roài aán Finish GVHD: Th S Thaùi Vaên Nam Trang 74 SVTH: Phaïm Ngoïc Tuaán Anh Ñoà aùn toát nghieäp NGHIEÂÂN CÖÙÙU XAÂÂY DÖÏÏNG PHAÀÀN MEÀÀM DSX 1.0 HOÃà TRÔÏÏ COÂÂNG TAÙÙC GIAÙÙO DUÏÏC MOÂÂI TRÖÔØØNG Hình 20: Form hieån thò keá tieáp cuûa chöùc naêng taïo DSN - Trong hoäp thoaïi keá tieáp. Nhaäp vaøo muïc Data Source Name laø SONYXANH. Nhaán nuùt Select ñeå choïn ñeán database SONY.mdb trong thö muïc THU Hình 21: Form hieån thò keá tieáp cuûa chöùc naêng taïo DSN GVHD: Th S Thaùi Vaên Nam Trang 75 SVTH: Phaïm Ngoïc Tuaán Anh Ñoà aùn toát nghieäp NGHIEÂÂN CÖÙÙU XAÂÂY DÖÏÏNG PHAÀÀN MEÀÀM DSX 1.0 HOÃà TRÔÏÏ COÂÂNG TAÙÙC GIAÙÙO DUÏÏC MOÂÂI TRÖÔØØNG Keát thuùc baèng Finish. Neáu thaáy taïi hoäp thoaïi ODBC coù teân SONYXANH thì quaù trình taïo DNS thaønh coâng. Hình 22: Form hieån thò keát quaû cuûa vieäc taïo DSN - Chaïy file DSX.exe ñeå kieåm tra. Neáu thaáy hieän leân ñaày ñuû hình aûnh vaø caùc caâu hoûi thì quaù trình caøi ñaët thaønh coâng 5.3.2 Caøi .Net Framework - Vaøo thö muïc dotNetframework chaïy file dotnetfx ñeå tieán haønh caøi ñaët nhö bình thöôøng. - Vaøo Control Panel – Add or Remove Programes ñeå kieåm tra, neáu thaáy coù muïc Microsoft .NET Framework 1.1 thì caøi ñaët .Net Framework thaønh coâng. GVHD: Th S Thaùi Vaên Nam Trang 76 SVTH: Phaïm Ngoïc Tuaán Anh Ñoà aùn toát nghieäp NGHIEÂÂN CÖÙÙU XAÂÂY DÖÏÏNG PHAÀÀN MEÀÀM DSX 1.0 HOÃà TRÔÏÏ COÂÂNG TAÙÙC GIAÙÙO DUÏÏC MOÂÂI TRÖÔØØNG Hình 23: cöûa soå Add or Remove Programes cuûa windown 5.3.3 Chaïy chöông trình ° Chöông trình thi (daønh cho thí sinh) Vaøo thö muïc Thu trong oå D kích hoaït file WindowsApplication1.exe (nhaép ñuùp chuoät) ñeå chaïy chöông trình ° Chöông trình cuûa giaùm khaûo: Vaøo thö muïc Thu trong oå D kích hoaït file Giamkhao.exe (nhaép ñuùp chuoät) ñeå chaïy chöông trình. GVHD: Th S Thaùi Vaên Nam Trang 77 SVTH: Phaïm Ngoïc Tuaán Anh Ñoà aùn toát nghieäp NGHIEÂÂN CÖÙÙU XAÂÂY DÖÏÏNG PHAÀÀN MEÀÀM DSX 1.0 HOÃà TRÔÏÏ COÂÂNG TAÙÙC GIAÙÙO DUÏÏC MOÂÂI TRÖÔØØNG GVHD: Th S Thaùi Vaên Nam Trang 78 SVTH: Phaïm Ngoïc Tuaán Anh Chöông 6 KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ 1. Keát luaän Coâng taùc giaùo duïc moâi tröôøng trong tröôøng hoïc ñaõ vaø ñang laø moät trong nhöõng chieán löôïc quan troïng cuûa ñaûng vaø nhaø nöôùc ñoái vôùi vaán ñeà baûo veä moâi tröôøng trong thôøi ñaïi môùi. Chính vì vaäy, caùc coâng taùc nghieân cöùu ñeå tìm ra nhöõng giaûi phaùp höõu hieäu trong giaûng daïy nhaèm naâng cao kieán thöùc vaø yù thöùc cho hoïc sinh veà vaán ñeà moâi tröôøng ngaøy caøng ñöôïc quan taâm. Theo xu höôùng ñoù, ñeà taøi “Nghieân cöùu xaây döïng phaàn meàm DSX1.0 hoã trôï coâng taùc giaùo duïc moâi tröôøng” laø moät choïn löïa phuø hôïp ñeå nghieân cöùu laøm ñoà aùn toát nghieäp. Traûi qua toaøn boä khoái löôïng coâng vieäc thöïc hieän cuûa ñoà aùn, saûn phaåm ñaõ coù ñöôïc caùc keát quaû nhö: - Tìm hieåu ñöôïc sô löôïc veà khaû naêng nhaän bieát caùc kieán thöùc moâi tröôøng cuûa hoïc sinh thoâng qua caùc chöông trình hoïc taïi nhaø tröôøng. Töø ñaây, ñeà taøi coù theå xaây döïng heä thoáng cô sôû döõ lieäu cho phaàn meàm DSX1.0 - Xaây döïng thaønh coâng phaàn meàm DSX ñeå hoã trôï coâng taùc giaùo duïc moâi tröôøng thoâng qua hai phöông phaùp quan troïng cuûa GDMT laø: phöông phaùp duøng hình aûnh vaø phöông phaùp troø chôi. Töø ñaây, coù theå naâng cao nhaän thöùc, yù thöùc vaø haønh ñoäng cho hoïc sinh veà moâi tröôøng. - Thoâng qua caùc chöùc naêng cuûa phaàn meàm DSX coù theå thu nhaän vaø ñaùnh giaù sô boä veà “Naêng löïc moâi tröôøng” cuûa moãi ñoái töôïng maø phaàn meàm naøy phuïc vuï. Töø ñoù, coù theå ñöa ra ñöôïc nhöõng giaûi phaùp khaùc ñeå giaùo duïc hay tuyeân truyeàn veà moâi tröôøng cho caùc nhoùm ñoái töôïng khaùc nhau Ñoà aùn toát nghieäp NGHIEÂÂN CÖÙÙU XAÂÂY DÖÏÏNG PHAÀÀN MEÀÀM DSX 1.0 HOÃà TRÔÏÏ COÂÂNG TAÙÙC GIAÙÙO DUÏÏC MOÂÂI TRÖÔØØNG GVHD: Th S Thaùi Vaên Nam Trang 79 SVTH: Phaïm Ngoïc Tuaán Anh - Tuy nhieân, do nhieàu yeáu toá khaùch quan vaø chuû quan khaùc nhau, ñeà taøi vaãn khoâng theå traùnh khoûi nhöõng thieáu xoùt vaø haïn cheá nhaát ñònh. Do ñoù, neáu ñeà taøi coøn ñöôïc tieáp tuïc nghieân cöùu thì hi voïng seõ coù cô hoäi ñeå khaéc phuïc baèng caùc bieän phaùp khaùc nhau: °Haïn cheá veà maët giaùo duïc moâi tröôøng o Noäi dung vaø chuû ñeà caùc caâu hoûi coøn mang tính phaùt kieán caù nhaân, chöa coù söï xaép xeáp heä thoáng theo chuû ñeà (ngaân haøng caâu hoûi) theo ñuùng chuyeân moân cuûa giaùo duïc moâi tröôøng. o Giaù trò sö phaïm cuûa caùc caùc caâu hoûi chöa cao. Tính gôïi hình, gôïi caûm chöa ñöôïc kieåm chöùng thöïc söï hoaëc chöa ñöôïc choïn löïa döïa treân tieâu chí roõ raøng maø chuû yeáu laø söï choïn löïa döïa treân caûm tính cuûa caù nhaân. Thieáu söï xaùc ñònh chính xaùc veà trình ñoä nhaän bieát cuûa ñoái töôïng ñang ñöôïc tuyeân truyeàn. Do ñoù khi ñöa vaøo ñieàu kieän aùp duïng thöïc teá, caàn ñöôïc hoã trôï ñeå nghieân cöùu saâu hôn veà trình ñoä nhaän thöùc hieän thôøi cuûa ñoái töôïng vaø möùc ñoä hieäu quaû thöïc söï cuûa caùc hình aûnh vaø caâu hoûi. Neáu hoaøn thieän ñöôïc vaán ñeà naøy thì hieäu quaû tuyeân truyeàn cuûa phaàn meàm DSC seõ trôû neân thieát thöïc hôn o Caùc tö lieäu hình aûnh coøn ñôn giaûn do chöa coù thôøi gian ñaàu tö, tìm kieám vaø thieáu söï hoã trôï cuûa nhöõng caù nhaân coù chuyeân moân cao. Caùc hình aûnh coù tình gôïi taû vaø giaøu xuùc caûm chính laø yù töôûng cao nhaát maø ñeà taøi mong muoán ñaït ñeán. Do ñoù, khi ñi vaøo söû duïng, maët haïn cheá neáu naøy ñöôïc khaéc phuïc thì giaù trò cuûa ñeà taøi (phaàn meàm DSX) seõ ñöôïc naâng leân taàm cao hôn vaø ñem laïi hieäu quaû taâm lyù giaùo duïc cao hôn Ñoà aùn toát nghieäp NGHIEÂÂN CÖÙÙU XAÂÂY DÖÏÏNG PHAÀÀN MEÀÀM DSX 1.0 HOÃà TRÔÏÏ COÂÂNG TAÙÙC GIAÙÙO DUÏÏC MOÂÂI TRÖÔØØNG GVHD: Th S Thaùi Vaên Nam Trang 80 SVTH: Phaïm Ngoïc Tuaán Anh o Chöa coù cô hoäi kieåm chöùng khaû naêng thöïc teá (tính thöïc tieãn) cuûa yù töôûng. Do ñoù cuõng chöa coù ñöôïc nhöõng ñaùnh giaù mang tính khaùch quan töø phía chính ñoái töôïng söû duïng. Ñaây laø moät ñieàu raát quan troïng ñeå chöùng minh tính ñuùng ñaén vaø hieäu quaû thöïc söï cuûa ñeà taøi. Ñoàng thôøi, ñaây cuõng laø cô hoäi ñeå thu thaäp caùc thoâng tin nhaèm caûi tieán vaø hoaøn thieän hôn caùc öu ñieåm ñoàng thôøi khaéc phuïc caùc khuyeát ñieåm ñeå ñeà taøi coù khaû naêng aùp duïng vaøo ñieàu kieän thöïc teá °Haïn cheá veà tính naêng phaàn meàm o Söï toaøn veïn caùc tính naêng daønh cho ngöôøi toå chöùc chöa ñöôïc hoaøn thieän do thôøi gian khoâng cho pheùp o Cô sôû döõ lieäu cuûa phaàn meàm (file Access vaø thö muïc hình aûnh) laø saûn phaåm ñi keøm cuûa höôùng ñeà taøi. Caàn xem xeùt laïi veà möùc ñoä hôïp lyù cuûa caùc baûng vaø söï raøng buoäc cô sôû döõ lieäu giöõa caùc baûng vaø giöõa caùc tröôøng o Tính naêng söû duïng (ñaëc bieät laø phaàn soaïn ñeà cho giaùo vieân) chöa ñöôïc hoaøn thieän do thôøi gian coù haïn vaø ñeà taøi luaän vaên chæ do 1 caù nhaân sinh vieân thöïc hieän o Söï raøng buoäc vaø tính xaùc thöïc giöõa caùc tröôøng döõ lieäu coøn thieáu, do ñaây chæ laø baûn demo vaø taùc giaû khoâng coù cô hoäi tieáp xuùc tìm hieåu vaø giaûi thích kyõ caøng veà yù töôûng vaø chöùc naêng cuûa caùc phaàn thieát keá Vôùi nhöõng haïn cheá coøn nhieàu, baûn thaân taùc giaû ñeà taøi hi voïng seõ ñöôïc ñoùng goùp vaø hoaøn thieän hôn veà yù töôûng vôùi söï giuùp ñôõ cuûa nhieàu caù nhaân trong thôøi gian laâu daøi hôn Ñoà aùn toát nghieäp NGHIEÂÂN CÖÙÙU XAÂÂY DÖÏÏNG PHAÀÀN MEÀÀM DSX 1.0 HOÃà TRÔÏÏ COÂÂNG TAÙÙC GIAÙÙO DUÏÏC MOÂÂI TRÖÔØØNG GVHD: Th S Thaùi Vaên Nam Trang 81 SVTH: Phaïm Ngoïc Tuaán Anh 2. Kieán nghò veà öùng duïng Trong phaïm vi yù töôûng nghieân cöùu cuûa baûn thaân mình, em mong muoán vaø hi voïng raèng phaàn meàm naøy khi trieån khai vaøo thöïc teá coù theå aùp duïng vaøo caùc tröôøng hôïp sau: - Toå chöùc cuoäc thi “Duõng Syõ Haønh Tinh Xanh” baèng chính phaàn meàm naøy - Ñöa DSX1.0 vaøo laøm coâng cuï hoã trôï giaûng daïy ôû caùc moân hoïc chính khoaù hieän nay nhö: Ñòa lyù, Sinh hoïc, Khoa hoïc töï nhieân,… - Taïo ra theâm caùc giôø ngoaïi khoaù veà moâi tröôøng trong nhaø tröôøng vaø duøng phaàn meàm DSX1.0 ñeå hoïc sinh söû duïng, ñieàu khieån phaàn meàm naøy vaø ñoùng vai troø thay cho giaùo vieân leân lôùp. - Moãi hoïc sinh coù theå töï söû duïng phaàn meàm naøy treân maùy tính caù nhaân cuûa mình ñeå hoïc hoûi vaø töï kieåm tra naêng löïc cuûa mình TAØØI LIEÄÄU THAM KHAÛÛO 1. Nguyeãn Phi Haïnh, Nguyeãn Thò Kim Chöông. Giaùo duïc moâi tröôøng qua moân ñòa lyù ôû tröôøng phoå thoâng. NXB Giaùo Duïc, 2002 2. Nguyeãn Thò Kim Hoàng, Leâ Huy Baù. Giaùo duïc moâi tröôøng. NXB Giaùo Duïc, 2001 3. Chöông trình phaùt trieån Lieân Hieäp Quoác UNDP vaø DANIDA. Thieát keá maãu moät soá moâ ñun giaùo duïc moâi tröôøng ôû tröôøng phoå thoâng. Boä Giaùo Duïc Vaø Ñaøo Taïo, 2001 4. Nguyeãn Phi Haïnh, Nguyeãn Thò Thu Haèng. Giaùo duïc moâi tröôøng qua moân ñòa lyù. NXB Ñaïi Hoïc Sö Phaïm, 2004 5. UNESCO. Sourcebook in environmental education for secondary school teachers. Editors: R.C Sharma, Merle C. Tan Bangkok, 1990 6. V. Ña-Vö-Ñoâv. Caùc daïng khaùi quaùt hoaù trong daïy hoïc (Nhöõng vaán ñeà logic – Taâm lyù hoïc cuûa caáu truùc caùc moân hoïc). NXB Ñaïi Hoïc Quoác Gia Haø Noäi, 2000. 7. Boä Khoa Hoïc Coâng Ngheä vaø Moâi Tröôøng. 200 caâu hoûi ñaùp vì sao veà moâi tröôøng, Haø Noäi, 2000 8. Boä Giaùo Duïc Vaø Ñaøo Taïo. Ñòa lyù 6. NXB Giaùo Duïc, 2004 9. Boä Giaùo Duïc Vaø Ñaøo Taïo. Ñòa lyù 8. NXB Giaùo Duïc, 2005 10. Boä Giaùo Duïc Vaø Ñaøo Taïo. Ñòa lyù 9. NXB Giaùo Duïc, 2005 11. Boä Giaùo Duïc Vaø Ñaøo Taïo. Hoaù Hoïc 9. NXB Giaùo Duïc, 2005 12. Boä Giaùo Duïc Vaø Ñaøo Taïo. Sinh Hoïc 9. NXB Giaùo Duïc, 2005 13. APTECH Computer Education. Database Design with MS Access 2000. APTECH LIMITED, 2000 14. APTECH Computer Education. Progaming with C# by using Visual Studio.NET. APTECH LIMITED 15. APTECH Computer Education. C# Language. APTECH LIMITED, 2000 16. APTECH Computer Education. Winform. APTECH LIMITED, 2000

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu xây dựng phần mềm DSX 1.0 hỗ trợ công tác giáo dục môi trường.pdf