Nguyên lí chủ nghĩa Mác - Sự ra đời của luật pháp tư bản

Cuộc cách mạng tư sản đã mở đầu lịch sử thế giới cận đại bằng hàng loạt các cuộc cách mạng lớn như ở Anh, Pháp, Hoa kì và có ảnh hưởng lớn đến tiến trình lịch sử của thế giới. Sự ra đời nhà nước tư sản là hệ quả tất yếu của quá trình phát triển phương thức tư bản chủ nghĩa và song song với nó là sự ra đời của pháp luật tư sản.

doc9 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1846 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nguyên lí chủ nghĩa Mác - Sự ra đời của luật pháp tư bản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Cuéc c¸ch m¹ng t­ s¶n ®· më ®Çu lÞch sö thÕ giíi cËn ®¹i b»ng hµng lo¹t c¸c cuéc c¸ch m¹ng lín nh­ ë Anh, Ph¸p, Hoa k× … vµ cã ¶nh h­ëng lín ®Õn tiÕn tr×nh lÞch sö cña thÕ giíi. Sù ra ®êi nhµ n­íc t­ s¶n lµ hÖ qu¶ tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ph­¬ng thøc t­ b¶n chñ nghÜa vµ song song víi nã lµ sù ra ®êi cña ph¸p luËt t­ s¶n. Cã thÓ nãi sù ra ®êi cña ph¸p luËt t­ s¶n ®· ®¸nh dÊu mét b­íc ngoÆt lín trong lÞch sö lËp ph¸p cña lÞch sö nh©n lo¹i. Tõ ®©y loµi ng­êi ®­îc biÕt ®Õn mét b¶n hiÕn ph¸p, trong ®ã quy ®Þnh nh÷ng quyÒn vµ tù do cña c«ng d©n mµ tr­íc ®©y ch­a bao giê d¸m nghÜ ®Õn. RÊt nhiÒu t­ t­ëng tiÕn bé xuÊt ph¸t tõ nh÷ng ngµy ®Çu h×nh thµnh nªn ph¸p luËt t­ s¶n vÉn cßn gi÷ nguyªn gi¸ trÞ vµ kh«ng ngõng thóc ®Èy sù ph¸t triÓn x· héi. Trong x· héi hiÖn ®¹i vµ ph¸t triÓn ngµy nay, chóng ta sÏ tiÕp tôc ph¸t huy nh÷ng mÆt m¹nh vµ lo¹i trõ nh­ng mÆt yÕu cña nã, gãp phÇn lµm nªn mét thÕ giíi hoµ b×nh, sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ ®¶m b¶o “mäi ng­êi sinh ra ®Òu cã quyÒn b×nh ®¼ng, tù do vµ m­u cÇu h¹nh phóc…” nh­ trong b¶n hiÕn ph¸p n­íc Mü n¨m 1787. Ngay tõ khi nhµ n­íc t­ s¶n ®­îc thµnh lËp, hµng lo¹t c¸c chÕ ®Þnh cña ph¸p luËt t­ s¶n còng ®­îc ra ®êi, ®ã lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó b¶o vÖ chÕ ®é t­ h÷u t­ b¶n, ®Þa vÞ còng nh­ quyÒn lîi cña giai cÊp t­ s¶n. So víi ph¸p luËt phong kiÕn th× ph¸p luËt t­ s¶n ®· cã nh÷ng tiÕn bé v­ît bËc vÒ néi dung vµ kÜ thuËt lËp ph¸p, c¸ch thøc quy ®Þnh, ban bè vµ thi hµnh lÉn viÖc ph¸p ®iÓn ho¸ vµ ph©n lo¹i. Chóng ta cã thÓ nh×n nhËn nh÷ng tiÕn bé cña ph¸p luËt t­ s¶n d­íi c¸c gãc ®é sau ®©y: 1. H×nh thøc biÓu hiÖn Ph¸p luËt t­ s¶n biÓu hiÖn chñ yÕu d­íi luËt thµnh v¨n, ®­îc ghi trong c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt mét c¸ch râ rµng. C¸c lo¹i v¨n b¶n ph¸p luËt t­ s¶n còng hÕt søc phong phó, ®iÓn h×nh nhÊt cÇn ph¶i kÓ ®Õn lµ hiÕn ph¸p, luËt, c¸c s¾c lÖnh vµ nghÞ ®Þnh trong khi ®ã h×nh thøc phæ biÕn cña ph¸p luËt phong kiÕn lµ tËp qu¸n ph¸p vµ ®­îc ban hµnh d­íi d¹ng lÖnh, chiÕu chØ, khÈu lÖnh…cña nhµ vua. NÕu nh­ luËt ph¸p phong kiÕn lµ sù kÕt hîp cña LÔ vµ H×nh, sù kÕt hîp gi÷a §øc trÞ víi Ph¸p trÞ vµ hoµ ®ång gi÷a quy ph¹m ph¸p luËt víi quy ph¹m ®¹o ®øc th× ph¸p luËt t­ s¶n chñ yÕu lµ c¸c ®¹o luËt vµ luËt. Giai cÊp t­ s¶n kh«ng cho r»ng viÖc dïng ®¹o ®øc ®Ó r¨n ®e, gi¸o huÊn lµ cã hiÖu qu¶ h¬n ph¸p trÞ. 2. Nguån luËt Ph¸p luËt t­ s¶n giai ®o¹n t­ b¶n tù do c¹nh tranh gåm cã hai hÖ thèng ph¸p luËt: Thø nhÊt lµ hÖ thèng hÖ thèng ph¸p luËt lôc ®Þa gåm ph¸p luËt cña Ph¸p, cña c¸c n­íc t­ b¶n ë lôc ®Þa ch©u ¢u vµ c¸c n­íc thuéc ®Þa cña Ph¸p vµ thø hai lµ hÖ thèng ph¸p luËt Anh- Mü vµ c¸c n­íc thuéc ®Þa cña hai n­íc nµy nh­ óc, Canada…NÕu nh­ nguån luËt chñ yÕu cña hÖ thèng ph¸p luËt lôc ®Þa lµ c¸c bé luËt míi ®­îc x©y dùng th× nguån luËt chñ yÕu cña hÖ thèng ph¸p luËt Anh- MÜ lµ tiÒn lÒ ph¸p vµ c¸c bé luËt kÕ thõa tõ ph¸p luËt phong kiÕn. ViÖc hÖ thèng hãa luËt lÖ ë Anh, Mü, óc, cã ®é chÝnh x¸c cao vµ rÊt khoa häc, ®­îc s¾p xÕp theo mét tr×nh tù ®Æc biÖt. Ph¸p luËt t­ s¶n Ph¸p vµ ®iÓn h×nh lµ bé luËt Nap«lª«ng lµ ®¹i diÖn tiªu biÓu cho sù tiÕn bé trong lÞch sö lËp ph¸p. Cuéc c¸ch m¹ng t­ s¶n Ph¸p lµ sù chèng phong kiÕn mét c¸ch triÖt ®Ó nªn ®iÒu ®Çu tiªn lµ ph¸p luËt xo¸ bá c¸c quan hÖ phong kiÕn.Tõ ®©y d©n chóng cã quyÒn tù do kinh doanh, quyÒn tù do trong h«n nh©n,cho phÐp ly h«n… 3. C¸ch thøc ph©n lo¹i Giai cÊp t­ s¶n ph©n lo¹i ph¸p luËt thµnh hai ngµnh lín: c«ng ph¸p vµ t­ ph¸p. Ngµnh c«ng ph¸p bao gåm LuËt hiÕn ph¸p, luËt hµnh chÝnh, luËt h×nh sù, luËt tè tông h×nh sù... Ngµnh t­ ph¸p bao gåm: luËt d©n sù, luËt tè tông d©n sù, luËt lao ®éng, luËt th­¬ng m¹i,t­ ph¸p quèc tÕ… 4. Ph¸p ®iÓn ho¸ ViÖc ph¸p ®iÓn ho¸ ë Ph¸p ®· trë thµnh mÉu mùc cho ph¸p luËt t­ s¶n, nh÷ng bé luËt ®· ®­îc x©y dùng víi kÜ thuËt lËp ph¸p cao vµ rÊt ®a d¹ng nh­ bé luËt d©n sù 1804, bé luËt h×nh sù 1810, bé luËt th­¬ng m¹i 1807… C¸c chÕ ®Þnh trong mçi bé luËt ®­îc tr×nh bµy mét c¸ch l«gÝc, râ rµng vµ ®­îc s¾p xÕp theo tõng chÕ ®Þnh cô thÓ. Ch¼ng h¹n nh­ trong bé luËt d©n sù, c¸c ch­¬ng, c¸c ®iÒu, c¸c quy ph¹m ph¸p luËt ®­îc s¾p xÕp theo tõng chÕ ®Þnh cña d©n luËt, bé luËt còng nªu ®Çy ®ñ vµ diÔn ®¹t chuÈn x¸c c¸c nguyªn t¾c cña d©n luËt, c¸c kh¸i niÖm ph¸p lÝ ®­îc ®Þnh nghÜa ng¾n gän, chuÈn x¸c, ng«n ng÷ cña bé luËt trong s¸ng dÔ hiÓu. 5. Sù ra ®êi cña hiÕn ph¸p 5.1. HiÕn ph¸p - ®¹o luËt c¬ b¶n cña nhµ n­íc t­ s¶n Sù ra ®êi cña hiÕn ph¸p trong x· héi t­ s¶n ®¸nh dÊu mét tiÕn bé lín lao trong lÞch sö lËp ph¸p, lµ ®¹o luËt c¬ b¶n cña nhµ n­íc t­ s¶n. Ngµnh luËt hiÕn ph¸p chØ míi cã tõ khi nhµ n­íc t­ s¶n ra ®êi. Tõ tr­íc ®Õn nay nhµ n­íc ë chÕ ®é chiÕm h÷u n« lÖ vµ chÕ ®é phong kiÕn kh«ng hÒ biÕt ®Õn hiÕn ph¸p vµ kh«ng thÓ cã hiÕn ph¸p bëi v× trong c¸c chÕ ®é ®ã quyÒn lùc cña nhµ vua lµ v« h¹n. Trong x· héi phong kiÕn chuyªn chÕ, nhµ n­íc n¾m trong tay quyÒn lùc nhµ n­íc do trêi ban vµ “ thay trêi trÞ v× thiªn h¹” víi nh÷ng quyÒn hµnh kh«ng giíi h¹n. Trong x· héi tån t¹i mét nÒn thèng trÞ hµ kh¾c tuú tiÖn. §iÒu ®ã cã nghÜa r»ng nhµ n­íc phong kiÕn ®­¬ng nhiªn kh«ng cã vµ còng kh«ng cÇn thiÕt ®Õn mét b¶n hiÕn ph¸p quy ®Þnh tæ chøc quyÒn lùc nhµ n­íc. B¶n chÊt ph¶n nh©n d©n cña nÒn chuyªn chÝnh phong kiÕn ngµy cµng t¨ng dÉn ®Õn sù bÊt b×nh vµ c¸c cuéc chèng ®èi cña c¸c giai cÊp bÞ bãc lét, ¸p bøc. Giai cÊp t­ s¶n vèn lµ mét bé phËn d©n c­ trong c¸c giai cÊp bÞ ¸p bøc, còng ph¶i g¸nh chÞu ¸ch thèng trÞ cña phong kiÕn chuyªn chÕ. §ång thêi trong lßng x· héi phong kiÕn giai cÊp t­ s¶n l¹i lµ ng­êi ®¹i diÖn cho mét ph­¬ng thøc s¶n xuÊt míi ra ®êi vµ ®ang dÇn dÇn lín m¹nh. Quan hÖ s¶n xuÊt vµ ph­¬ng thøc s¶n xuÊt t­ b¶n chñ nghÜa ®­îc x¸c lËp vµ ngµy cµng ph¸t triÓn mÆc cho sù c¶n trë, h¹n chÕ cña quan hÖ s¶n xuÊt phong kiÕn. Giai cÊp t­ s¶n dÇn dÇn trë thµnh giai cÊp cã ®Þa vÞ ®éc lËp vÒ kinh tÕ, sím tr­ëng thµnh vÒ ý thøc gi¶i phãng, chèng ®èi chÕ ®é chuyªn chÕ. Hä ®øng lªn phÊt ngän cê tù do, d©n chñ b×nh ®¼ng ®Ó tËp hîp quÇn chóng lao ®éng ®«ng ®¶o bÞ ¸p bøc, bãc lét ®Ó lËt ®æ chÕ ®é phong kiÕn vµ nÒn thèng trÞ ®· trë nªn ph¶n ®éng nh»m x¸c lËp quyÒn thèng trÞ cña m×nh. KhÈu hiÖu lËp hiÕn ra ®êi trong bèi c¶nh ®ã. 5.2. Néi dung cña lËp hiÕn t­ s¶n 5.2.1. ChÕ ®Þnh vÒ tæ chøc bé m¸y nhµ n­íc §­îc thÓ hiÖn ë chç: yªu cÇu x©y dùng mét b¶n hiÕn ph¸p lµ c¬ së ph¸p lý c¬ b¶n h¹n chÕ quyÒn hµnh v« h¹n cña vua b»ng c¸ch lËp ra mét c¬ quan ®¹i diÖn quyÒn lùc (NghÞ viÖn) gåm c¸c ®¹i biÓu do cö tri trùc tiÕp bÇu ra, cïng nhµ vua thùc hµnh quyÒn lùc nhµ n­íc vµ b¶o ®¶m c¸c quyÒn tù do d©n chñ cña c«ng d©n hoÆc xo¸ bá chÕ ®é qu©n chñ mµ lËp ra nÒn céng hoµ t­ s¶n. Dï ë chÝnh thÓ nµo th× hiÕn ph¸p còng quy ®Þnh cña bèn lo¹i c¬ quan chñ yÕu trong nhµ n­íc lµ NghÞ viÖn, chÝnh phñ, toµ ¸n vµ ng­êi ®øng ®Çu nhµ n­íc (vua, tæng thèng). Tuú ë tõng n­íc, c¸c h×nh thøc nhµ n­íc ®­îc tæ chøc kh¸c nhau theo h×nh thøc qu©n chñ nghÞ viÖn, céng hoµ nghÞ viÖn hay céng hoµ tæng thèng. Ch¼ng h¹n nh­ NhËt B¶n lµ nhµ n­íc nhµ qu©n chñ nghÞ viÖn NhËt B¶n, nhµ n­íc céng hoµ tæng thæng Hîp chñng quèc Hoa K×,… Cïng víi khÈu hiÖu lËp hiÕn, thuyÕt ph©n chia quyÒn lùc mµ ®iÓn h×nh lµ thuyÕt “ tam quyÒn ph©n lËp” cña M«ngtexki¬ ( Ph¸p, thÕ kØ XVIII ) ®· ®­îc phæ biÕn réng r·i nh»m thùc hiÖn nguyªn t¾c ®èi träng, kiÒm chÕ vµ kiÓm tra lÉn nhau gi÷a ba c¬ quan kh¸c nhau trong viÖc tæ chøc thùc hiÖn c¸c quyÒn lùc nµy, qua ®ã t¹o nªn sù c©n b»ng quyÒn lùc, tr¸nh lµm quyÒn vµ nhê ®ã c¸c quyÒn cña ng­êi d©n míi ®­îc ®¶m b¶o. Khi ®· giµnh ®­îc chÝnh quyÒn trë thµnh giai cÊp thèng trÞ, giai cÊp t­ s¶n ®­¬ng nhiªn ph¶i ®øng ra g¸nh v¸c viÖc cai qu¶n x· héi, ®iÒu hµnh c«ng viÖc, thùc thi quyÒn lùc ®èi víi toµn x· héi. HiÕn ph¸p ®­îc dïng ®Ó thÓ chÕ ho¸ quyÒn thèng trÞ cña giai cÊp t­ s¶n d­íi h×nh thøc c¸c quy ®Þnh hiÕn ph¸p vÒ tù do, d©n chñ, b×nh ®¼ng vµ c¬ chÕ tæ chøc quyÒn lùc nhµ n­íc theo lèi ph©n quyÒn. HiÕn ph¸p cßn ghi nhËn c¸c quyÒn tù do, d©n chñ mµ tr­íc hÕt lµ quyÒn tù do vÒ kinh tÕ lµ phï hîp víi quan hÖ s¶n xuÊt t­ s¶n chñ nghÜa. Trong quan hÖ kinh doanh, hîp ®ång cÇn ph¶i cã sù b×nh ®¼ng, ngang quyÒn vÒ mÆt lîi Ých vµ ®­îc ®¶m b¶o sù b×nh ®¼ng tr­íc ph¸p luËt, tù do ý chÝ ®­îc thÓ hiÖn thµnh c¸c quyÒn tù do d©n chñ. 5.2.2. ChÕ ®Þnh vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n Ph¶i nãi r»ng hiÕn ph¸p t­ s¶n ra ®êi ®· ®em l¹i rÊt nhiÒu nh÷ng quyÒn lîi cho d©n chóng mµ tr­íc ®©y hä ch­a tõng ®­îc cã. §Þa vÞ ph¸p lÝ cña c«ng d©n trong ph¸p luËt t­ s¶n ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸c quyÒn tù do d©n chñ réng r·i gÊp nhiÒu lÇn so víi ®Þa vÞ ph¸p lÝ cña ng­êi n«ng d©n d­íi chÕ ®é phong kiÕn.Trong qu¸ khø còng nh­ hiÖn t¹i, chÕ ®Þnh nµy bao giê còng ®­îc coi lµ thµnh tùu lín mµ giai cÊp t­ s¶n ®· mang l¹i cho nÒn v¨n minh cña nh©n lo¹i. Trong chÕ ®Þnh vÒ quyÒn vµ nghÜa vô c«ng d©n: HiÕn ph¸p nªu lªn quyÒn c¬ b¶n cña c«ng d©n, quyÒn t­ h÷u, lµ quyÒn thiªng liªng vµ bÊt kh¶ x©m ph¹m, quyÒn tù do ng«n luËn, tù do b¸o chÝ, tù do héi häp… HiÕn ph¸p Mü bæ sung thªm mét sè quyÒn cña c«ng d©n: quyÒn bÊt kh¶ x©m ph¹m vÒ chç ë, th­ tÝn, quyÒn kh­íc tõ viÖc c«ng khai tr­íc toµ lµm tæn h¹i cho hä. 5.2.3. VÒ chÕ ®é bÇu cö So víi chÕ ®é qu©n chñ chuyªn chÕ phong kiÕn, viÖc ¸p dông ph­¬ng ph¸p bÇu cö ®Ó lËp ra c¸c c¬ quan nhµ n­íc cña chÕ ®é t­ b¶n lµ mét ph­¬ng ph¸p d©n chñ, lµ mét b­íc tiÕn bé lín lao. Nã lo¹i trõ quan niÖm lµ quyÒn lùc nhµ n­íc xuÊt ph¸p do trêi ®Þnh s½n: vua lµ thiªn tö, quan l¹i lµ con dßng ch¸u gièng trong hoµng téc, hä sinh ra ®Ó cai trÞ, buéc nh÷ng ng­êi d©n ph¶i phôc tïng vµ tu©n theo. Tuy nhiªn nh÷ng yªu cÇu trong chÕ ®Þnh nµy quy ®Þnh nh÷ng cö tri ph¶i lµ ng­êi cã sè tµi s¶n lín nhÊt ®Þnh, cã tr×nh ®é v¨n ho¸ nhÊt ®Þnh, ®iÒu kiÖn vÒ tuæi t¸c, … 6. C¸c chÕ ®Þnh trong d©n luËt Nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n trong d©n luËt t­ s¶n lµ quyÒn b×nh ®¼ng cña c¸c c«ng d©n trong nh÷ng quan hÖ d©n luËt. 6.1. ChÕ ®Þnh vÒ quyÒn t­ h÷u t­ s¶n QuyÒn t­ h÷u ®­îc coi lµ quyÒn tù nhiªn cña con ng­êi, ®ã lµ quyÒn thiªng liªng bÊt kh¶ x©m ph¹m. TÊt c¶ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan tíi c¬ së x¸c ®Þnh quyÒn së h÷u, viÖc chuyÓn giao quyÒn së h÷u vµ b¶o vÖ quyÒn së h÷u ®­îc quy ®Þnh cô thÓ. §Ó b¶o vÖ quyÒn thiªng liªng vµ bÊt kh¶ x©m ph¹m ®ã, mét mÆt ph¸p luËt t­ s¶n quy ®Þnh c¸c biÖn ph¸p trõng trÞ kiªn quyÕt c¸c hµnh vi x©m ph¹m chÕ ®é t­ h÷u, mÆt kh¸c còng h¹n chÕ nh÷ng chÕ tµi cã kh¶ n¨ng lµm tæn h¹i ®Õn nã. QuyÒn t­ h÷u gåm cã ba quyÒn: QuyÒn ®Þnh ®o¹t, quyÒn chiÕm h÷u, vµ quyÒn sö dông.C¸c quyÒn nµy ®­îc b¶o vÖ ®Æc biÖt, luËt tr¸nh mäi quy ®Þnh lµm ph­¬ng h¹i ®Õn quyÒn t­ h÷u. Bé luËt ®­îc chia vËt së h÷u thµnh hai lo¹i: ®éng s¶n vµ bÊt ®éng s¶n. ChÕ ®Þnh quyÒn së h÷u trong ph¸p luËt t­ s¶n cã ®é hoµn thiÖn cao. ë chõng mùc nhÊt ®Þnh, sù hoµn thiÖn nµy t¹o ra ®­îc sù an toµn, æn ®Þnh cho nh÷ng ng­êi cã tµi s¶n vÒ ph­¬ng diÖn ph¸p lý. Nhµ n­íc t­ s¶n ®Æc biÖt quan t©m ®Õn viÖc b¶o vÖ quyÒn së h÷u bëi tr­íc tiªn ®iÒu nµy liªn quan tíi c¸c nhµ t­ s¶n, nh÷ng ng­êi chiÕm tØ lÖ rÊt nhá trong d©n c­ nh­ng l¹i n¾m gi÷ tØ lÖ rÊt lín cña c¶i trong x· héi. 6.2. ChÕ ®Þnh hîp ®ång vµ tr¸i vô t­ s¶n ChÕ ®Þnh hîp ®ång trong ph¸p luËt t­ s¶n ®­îc coi lµ mét chÕ ®Þnh hoµn thiÖn vµ Ýt mang dÊu Ên chÝnh trÞ. ChÝnh v× lÝ do ®ã nªn chÕ ®Þnh hîp ®ång trong ph¸p luËt c¸c n­íc t­ s¶n cã møc t­¬ng ®ång cao, cã thÓ nãi ®ã lµ chÕ ®Þnh ph¸p luËt cã tÝnh nhÊt thÓ ho¸ cao trong ph¸p luËt t­ s¶n. Lo¹i hîp ®ång nµy lµ h×nh thøc trao ®æi chñ yÕu cña chñ nghÜa t­ b¶n. D©n luËt x¸c ®Þnh quyÒn tù do vµ b×nh ®¼ng biÓu hiÖn ý chÝ cña c¸c bªn tham gia hîp ®ång. C¸c bé luËt d©n sù ®Òu quy ®Þnh râ nh÷ng ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o thùc hiÖn hîp ®ång. Ph¸p luËt chØ cho phÐp huû bá hîp ®ång trong tr­êng hîp cã sù ®ång ý cña tÊt c¶ c¸c bªn ®· tham gia kÝ kÕt hîp ®ång. Nh÷ng thiªn tai hay chiÕn tranh chØ lµ lÝ do ®Ó tr× ho·n viÖc thùc hiÖn hîp ®ång chø kh«ng ph¶i lµ c¨n cø ®Ó huû bá hîp ®ång. ë giai ®o¹n ®Çu, giai ®o¹n t­ b¶n tù do c¹nh tranh nguyªn t¾c tù do hîp ®ång ®­îc tu©n thñ triÖt ®Ó, ®­îc nhµ n­íc, ph¸p luËt t­ s¶n b¶o vÖ triÖt ®Ó. 6.3. ChÕ ®Þnh vÒ h«n nh©n vµ gia ®×nh So víi ph¸p luËt phong kiÕn, ë chÕ ®Þnh nµy cã nh÷ng tiÕn bé ®¸ng kÓ. Trong ph¸p luËt t­ s¶n quy ®Þnh nh÷ng ng­êi kÕt h«n ph¶i ®¹t mét ®é tuæi nhÊt ®Þnh, hä tù nguyÖn lÊy nhau chø kh«ng bÞ Ðp g¶ nh­ trong x· héi phong kiÕn. D©n luËt t­ s¶n cñng cè quan hÖ kh«ng b×nh ®¼ng trong gia ®×nh, ph¸p luËt b¶o vÖ gia ®×nh hîp ph¸p, b¶o vÖ quyÒn lîi hîp ph¸p cña con c¸i trong gi¸ thó. 7. ChÕ ®Þnh cña luËt h×nh sù LuËt h×nh sù t­ s¶n cã nh÷ng tiÕn bé lín vÒ h×nh thøc ph¸p lÝ so víi luËt h×nh phong kiÕn. Mäi c«ng d©n ®Òu b×nh ®¼ng tr­íc ph¸p luËt, kh«ng cã quy ®Þnh vÒ téi chèng t«n gi¸o vµ c¸c nguyªn t¾c vÒ h×nh luËt mµ b¶n tuyªn ng«n vÒ nh©n quyÒn vµ d©n quyÒn cña n­íc Ph¸p ®· ®Ò ra. C¸c h×nh ph¹t trong nhµ n­íc t­ s¶n còng bít d· man h¬n, thÓ hiÖn tÝnh nh©n ®¹o cña giai cÊp n¾m quyÒn.C¸c h×nh ph¹t man rî bÞ b·i bá vµ gi¶m nhÑ h×nh ph¹t cho nh÷ng téi kh«ng nÆng. 8. chÕ ®Þnh tè tông vµ tæ chøc t­ ph¸p Mét sù tiÕn bé cã thÓ nãi tíi trong ph¸p luËt t­ s¶n ®ã lµ quyÒn t­ ph¸p ®· t¸ch khái quyÒn hµnh ph¸p. Quan chøc hµnh ph¸p kh«ng ®­îc n¾m quyÒn xÐt xö mµ quyÒn nµy ®­îc trao mét c¬ quan chuyªn tr¸ch lµ toµ ¸n, tè tông ®­îc t¸ch thµnh tè tông h×nh sù vµ tè tông d©n sù. Tè tông t­ s¶n lµ c¬ së ph¸p lý ®Ó b¶o vÖ cho hÖ thèng t­ ph¸p thùc hiÖn chøc n¨ng cña nã, ë c¸c n­íc kh¸c nhau tæ chøc t­ ph¸p còng kh¸c nhau. Ch¼ng h¹n ë Ph¸p, viÖc xÐt xö cña phong kiÕn tr­íc kia ®· ®­îc thay thÕ b»ng hÖ thèng toµ ¸n t­ s¶n, gåm cã toµ phóc thÈm, toµ s¬ thÈm vµ toµ hoµ gi¶i. KÕt luËn Ph¸p luËt t­ s¶n ®· trë thµnh mét ph­¬ng tiÖn quan träng nhÊt cña nhµ n­íc t­ s¶n ®Ó qu¶n lÝ x· héi. Nã mang l¹i cho nÒn v¨n minh nh©n lo¹i nhiÒu tiÕn bé lín, tuy nhiªn do dùa trªn nh÷ng quan hÖ s¶n xuÊt cña chÕ ®é t­ h÷u vµ bãc lét mµ ph¸p luËt t­ s¶n kh«ng tr¸nh khái chÝnh nh÷ng h¹n chÕ lÞch sö cña nhµ n­íc t­ s¶n. XÐt ë gãc ®é tÝch cùc, chóng ta ph¶i kh¼ng ®Þnh r»ng cïng víi sù thay ®æi cña nhµ n­íc t­ s¶n, ph¸p luËt t­ s¶n ®· dÇn trë thµnh mét c«ng cô ®iÒu tiÕt cã hiÖu qu¶ cña toµn x· héi. Ngoµi ra, nã cßn b¶o vÖ hiÖu qu¶ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c«ng d©n mµ chóng ta ®Òu nhËn thÊy. Sù æn ®Þnh cña x· héi t­ s¶n hiÖn ®¹i phô thuéc rÊt nhiÒu vµo chøc n¨ng x· héi vµ tÝnh hiÖu qu¶ cña ph¸p luËt. Nã gãp phÇn thóc ®Èy cho mét x· héi kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ mét thµnh tùu kh¸c ®ã lµ gi¸ trÞ toµn cÇu ho¸ cña nã.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNguyên lí chủ nghĩa Mác - Sự ra đời của luật pháp tư bản.doc
Luận văn liên quan