Nguyên lí về mối liên hệ phổ biến và thực tiễn

Mở đầu Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế đang là một xu thế tất yếu của thời đại, nó diễn ra mạnh mẽ khắp các châu lục, chi phối đời sống kinh tế của hầu hết các nền quốc gia trên thế giới: Một hệ quả tất yếu của nền kinh tế toàn cầu hoá là kinh tế của các quốc gia sẽ ngày càng thu hẹp lại, sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế sẽ ngày càng trở nên chặt chẽ. Nền kinh tế thế giới đang từng ngày từng giờ biến đổi làm xuất hiện xu thế mới - hình thành nền kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh ấy, kinh tế với những bước tiến đáng kể đang và sẽ hoà mình vào nền kinh tế quốc tế. Và với bài tiểu luận này trên cơ sở vận dụng nguyên lý về mối liên hệ phổ biến tôi sẽ phân tích khả năng và hiện thực của kinh tế Việt Nam khi hội nhập với các mục sau: A- Kiến thức triết học B- Kinh tế Việt Nam những năm gần đây C- Việt Nam tham gia hội nhập - Vì sao? D- Hội nhập - Cơ hội và thách thức E- Lộ trình hội nhập. Các giải pháp.

doc13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 2143 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nguyên lí về mối liên hệ phổ biến và thực tiễn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Më ®Çu Toµn cÇu ho¸ vµ héi nhËp kinh tÕ ®ang lµ mét xu thÕ tÊt yÕu cña thêi ®¹i, nã diÔn ra m¹nh mÏ kh¾p c¸c ch©u lôc, chi phèi ®êi sèng kinh tÕ cña hÇu hÕt c¸c nÒn quèc gia trªn thÕ giíi: Mét hÖ qu¶ tÊt yÕu cña nÒn kinh tÕ toµn cÇu ho¸ lµ kinh tÕ cña c¸c quèc gia sÏ ngµy cµng thu hÑp l¹i, sù phô thuéc lÉn nhau gi÷a c¸c nÒn kinh tÕ sÏ ngµy cµng trë nªn chÆt chÏ. NÒn kinh tÕ thÕ giíi ®ang tõng ngµy tõng giê biÕn ®æi lµm xuÊt hiÖn xu thÕ míi - h×nh thµnh nÒn kinh tÕ toµn cÇu. Trong bèi c¶nh Êy, kinh tÕ víi nh÷ng b­íc tiÕn ®¸ng kÓ ®ang vµ sÏ hoµ m×nh vµo nÒn kinh tÕ quèc tÕ. Vµ víi bµi tiÓu luËn nµy trªn c¬ së vËn dông nguyªn lý vÒ mèi liªn hÖ phæ biÕn t«i sÏ ph©n tÝch kh¶ n¨ng vµ hiÖn thùc cña kinh tÕ ViÖt Nam khi héi nhËp víi c¸c môc sau: A- KiÕn thøc triÕt häc B- Kinh tÕ ViÖt Nam nh÷ng n¨m gÇn ®©y C- ViÖt Nam tham gia héi nhËp - V× sao? D- Héi nhËp - C¬ héi vµ th¸ch thøc E- Lé tr×nh héi nhËp. C¸c gi¶i ph¸p. Néi dung A. KiÕn thøc triÕt häc Nguyªn lÝ vÒ mèi liªn hÖ phæ biÕn 1. Néi dung Theo phÐp siªu h×nh: PhÐp siªu h×nh cho r»ng sù vËt tån t¹i biÖt lËp, t¸ch rêi nhau, gi÷a chóng kh«ng cã liªn hÖ, cßn nÕu cã liªn hÖ th× chØ lµ liªn hÖ bªn ngoµi. Theo phÐp biÖn chøng: PhÐp biÖn chøng l¹i cho r»ng mäi sù vËt ®Òu tån t¹i trong mèi liªn hÖ phæ biÕn lµ mµ nã ®­îc thÓ hiÖn - c¸c sù vËt lµ ®iÒu kiÖn lµ tiÒn ®Ò tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña nhau, chóng n­¬ng tùa, phô thuéc, rµng buéc lÉn nhau, th­êng xuyªn th©m nhËp, chuyÓn ho¸ lÉn nhau. Ranh giíi gi÷a c¸c líp sù vËt kh«ng ph¶i lµ tuyÖt ®èi mµ bao giê còng cã nh÷ng líp trung gian chuyÓn tiÕp. Mèi liªn hÖ phæ biÕn diÔn ra kh«ng chØ gi÷a c¸c sù vËt, hiÖn t­îng víi nhau mµ cßn diÔn ra trong b¶n th©n tõng sù vËt, trong nh÷ng mèi liªn hÖ t¹o ra sù vËt. Liªn hÖ b¶n chÊt bao giê còng cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®èi víi sù tån t¹i còng nh­ xu h­íng biÕn ®æi sù vËt liªn hÖ bªn ngoµi hay liªn hÖ gi¸n tiÕp… chØ cã nh÷ng ¶nh h­ëng nhÊt ®Þnh ®èi víi sù vËt. 2. ý nghÜa ph­¬ng ph¸p luËn Trong nhËn thøc hay trong thùc tiÔn ta ph¶i cã quan ®iÓm toµn diÖn. Quan ®iÓm nµy yªu cÇu khi nghiªn cøu, xem xÐt sù vËt ph¶i xem xÐt tÊt c¶ c¸c mèi liªn hÖ cña nã, nh­ng kh«ng ®­îc ®Æt c¸c mèi liªn hÖ cã vai trß ngang nhau, mµ cÇn ph¶i x¸c ®Þnh xem ®©u lµ sù liªn hÖ b¶n chÊt tÊt yÕu bªn trong sù vËt, ®©u lµ nh÷ng liªn hÖ gi¸n tiÕp bªn ngoµi… ®Ó tõ ®ã cã ®­îc kÕt luËn chÝnh x¸c vÒ sù vËt. §øng trªn quan ®iÓm lÞch sö cô thÓ mäi sù vËt trong thÕ giíi vËt chÊt tån t¹i, vËn ®éng vµ ph¸t triÓn bao giê còng diÔn ra trong nh÷ng hoµn c¶nh cô thÓ, trong kh«ng gian vµ thêi gian x¸c ®Þnh ®iÒu nµy ¶nh h­ëng tíi ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt cña sù vËt. Khi nghiªn cøu sù vËt ph¶i ®Æt nã trong hoµn c¶nh cô thÓ, trong kh«ng gian vµ thêi gian x¸c ®Þnh mµ sù vËt tån t¹i, vËn ®éng vµ ph¸t triÓn. §ång thêi ph¶i ph©n tÝch, v¹ch ra ¶nh h­ëng cña ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh ®èi víi sù tßn t¹i cña sù vËt víi tÝnh chÊt còng nh­ xu h­íng vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña sù vËt. B. Kinh tÕ ViÖt Nam nh÷ng n¨m gÇn ®©y Trong mét vµi n¨m trë l¹i ®©y, víi nh÷ng ®­êng lèi, chÝnh s¸ch ®óng ®¾n cña §¶ng vµ Nhµ n­íc kinh tÕ ViÖt Nam ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn ®¸ng kÓ, bé mÆt ®Êt n­íc ®ang thay ®æi tõng ngµy. Tèc ®é t¨ng tr­ëng lu«n ®¹t møc trªn 7% xÕp thø 2 ch©u ¸ (sau Trung Quèc) lµ mét minh chøng ®Çy tù hµo. D­íi ®©y lµ nh÷ng thµnh tùu næi bËt cña kinh tÕ ViÖt Nam thêi kú ®æi míi. Trong c«ng nghiÖp, Nhµ n­íc ®· t¹o quyÒn tù chñ s¶n xuÊt kinh doanh cho c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh tÕ, lÊy thu bï chi, xo¸ dÇn bao cÊp, gi¶m bít chØ tiªu ph¸p lÖnh, khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn ngoµi quèc doanh, më réng s¶n xuÊt ®Ó thu hót vèn ®Çu t­ - ph¸t triÓn c«ng nghiÖp. KÕt qu¶ ®· cã h¬n 70 khu c«ng nghiÖp kh¾p c¶ n­íc d­íi nhiÒu h×nh thøc ®a d¹ng: quèc doanh, liªn doanh, 100% vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi… Nhê vËy s¶n xuÊt c«ng nghiÖp liªn tôc ph¸t triÓn æn ®Þnh vµ t¨ng tr­ëng víi nhÞp ®é cao: n¨m 1998 tèc ®é t¨ng tr­ëng gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ®¹t 12,1%, 1999 t¨ng 10,4%, 2000 t¨ng 15,5%... Míi ®©y nhÊt sau khi tæng kÕt s¶n xuÊt c«ng nghiÖp quý I - 2004 ®· cã kÕt qu¶ lµ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp t¨ng 10,8% so víi cïng kú n¨m ngo¸i. C«ng nghiÖp vÉn gi÷ vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. VÒ n«ng nghiÖp, chóng ta kh«ng nh÷ng gi¶i quyÕt v÷ng ch¾c vÊn ®Ò l­¬ng thùc, b¶o ®¶m an ninh l­¬ng thùc quèc gia, mµ cßn v­¬n lªn trë thµnh n­íc xuÊt khÈu g¹o lín thø 2 thÕ giíi (sau Th¸i Lan). N«ng s¶n ViÖt Nam nh­ cµ phª, ®iÒu, h¹t tiªu… víi ­u thÕ xuÊt khÈu lín ®· cã ®­îc th­¬ng hiÖu cña m×nh trªn thÕ giíi. Tèc ®é t¨ng tr­ëng n«ng nghiÖp còng kh¸ æn ®Þnh ®ãng vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ “c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa”. Thñy s¶n tiÕp tôc ph¸t triÓn m¹nh vµ vÉn ®­îc xem lµ mÆt hµng xuÊt khÈu, sau c¸ Ba sa, t«m ViÖt Nam ®· vµ ®ang tiÕp tôc më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu. Ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i ngµy cµng chuyÓn biÕn tÝch cùc vµ cã nhiÒu khëi s¾c, nhÊt lµ nh÷ng n¨m gÇn ®©y: N¨m 1999 xuÊt khÈu ®¹t 11,5 tû USD, n¨m 2000 ®¹t trªn 14 tû USD; n¨m 2001 ®¹t 15,3 tû USD; n¨m 2002 ®¹t 17 tû USD vµ n¨m 2003 võa qua trªn 20 tû USD. ViÖt Nam ®· cã quan hÖ th­¬ng m¹i víi trªn 150 qu«c gia vµ vïng l·nh thæ, nhiÒu hµng hãa mang nh·n hiÖu “made in ViÖt Nam” ®· cã mÆt trªn thÞ tr­êng thÕ giíi víi sè l­îng ngµy cµng nhiÒu, chñng lo¹i phong phó vµ chÊt l­îng ngµy cµng cao. Bªn c¹nh ®ã chóng ta ®· thu hót ®­îc vèn ®Çu t­ cña n­íc ngoµi, hµng ngh×n dù ¸n víi sè vèn ®¨ng ký hµng tû USD ®· mang l¹i cho ng©n s¸ch nhµ n­íc kho¶n thu lín. Nguån vèn FDI vµ vèn tµi trî ODA ®· gi¶i ng©n trªn 7 tû USD ®· trë thµnh nguån vèn lín cña c¶ n­íc, ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn vµ t¨ng tr­ëng cña c¸c ngµnh s¶n xuÊt vµ dÞch vô. N¨m 1999 khu vùc vèn FDI ®· t¹o ra 10,7% GDP, 25% gi¸ trÞ xuÊt khÈu gãp phÇn quan träng ®Ó ph¸t huy néi lùc cña toµn bé nÒn kinh tÕ, b¶o vÖ chñ quyÒn quèc gia trong ®iÒu kiÖn hîp t¸c vµ më cöa. Víi nh÷ng thµnh tùu kÓ trªn kinh tÕ ViÖt Nam ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn dµi trong thêi kú ®æi míi x©y dùng c«ng nghiÖp hãa - hiÖn ®¹i hãa, ®êi sèng nh©n d©n v× thÕ mµ kh«ng ngõng t¨ng lªn. C¸c thµnh tùu kinh tÕ cïng c¸c thµnh tùu c¸c lÜnh vùc kh¸c ®· t¹o ra thÕ vµ lùc cho ®Êt n­íc. c. ViÖt Nam tham gia héi nhËp - V× sao? Héi nhËp kinh tÕ nghÜa lµ xãa bá sù kh¸c biÖt vÒ kinh tÕ gi÷a c¸c quèc gia kh¸c nhau. §èi víi c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn nh­ ViÖt Nam th× héi nhËp kinh tÕ lµ con ®­êng duy nhÊt tiÕn ra thÕ giíi. §©y lµ mét tÊt yÕu lÞch sö, lµ mét ®ßi hái kh¸ch quan bëi: Thø nhÊt, xu h­íng khu vùc hãa, toµn cÇu hãa trªn c¬ së lîi Ých kinh tÕ cña c¸c bªn tham gia ®· trë thµnh nh©n tè gãp phÇn æn ®Þnh khu vùc, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c n­íc gi¶m bít c¸c kho¶n chi cho an ninh, quèc phßng ®Ó tËp trung c¸c nguån lùc cho viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ. Thø hai, héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ t¹o ra nh÷ng mèi quan hÖ kinh tÕ - chÝnh trÞ ®a d¹ng ®an xen lÉn nhau, gãp phÇn n©ng cao vÞ trÝ quèc tÕ vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ViÖt Nam tham gia b×nh ®¼ng trong giao l­u kinh tÕ. Kinh tÕ quèc tÕ sÏ gi¶m dÇn, c¸c hµng rµo thuÕ quan vµ phi thuÕ quan, c¸c ph©n biÖt ®èi xö. Kinh tÕ vµ phi kinh tÕ sÏ t¹o ra c¬ héi kh«ng chØ cho c¸c nÒn kinh tÕ lín mµ cßn cho c¶ c¸c nÒn kinh tÕ nhá tham gia b×nh ®¼ng vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Thø ba, ViÖt Nam ®ang t¨ng c­êng rót ng¾n thêi gian vµ kho¶ng c¸ch ®Ó ®uæi kÞp c¸c n­íc trªn thÕ giíi. Vµ b©y giê khi ASEAN muèn thèng nhÊt thµnh mét khèi kinh tÕ, tiÒn tÖ chung nh­ EU th× viÖc chóng ta ®Èy m¹nh kinh tÕ ®Ó theo kÞp c¸c n­íc trong khu vùc lµ cÇn thiÕt. Nh­ thÕ héi nhËp lµ con ®­êng duy nhÊt. Thø t­, tham gia héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ m«i tr­êng quan träng ®Ó c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam chÊn chØnh tæ chøc qu¶n ý s¶n xuÊt, ®æi míi c«ng nghÖ, n¾m b¾t th«ng tin, t¨ng c­êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, kh«ng nh÷ng trªn thÞ tr­êng thÕ giíi mµ ngay c¶ ë thÞ tr­êng néi ®Þa. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cßn t¹o ®iÒu kiÖn më réng thÞ tr­êng th­¬ng m¹i, hµng hãa, dÞch vô vµ ®Çu t­, ®­îc h­ëng nh÷ng ­u ®·i cho c¸c n­íc chËm ph¸t triÓn. Thø n¨m, héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®ång nghÜa víi viÖc gãp tiÕng nãi cña m×nh cïng quèc tÕ gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò mang tÝnh toµn cÇu, uy tÝnh chÝnh trÞ ®­îc cñng cè vµ kh¼ng ®Þnh. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ trªn c¬ së ®a ph­¬ng hãa, hîp t¸c hãa trë thµnh xu thÕ kh¸ch quan cña thêi ®¹i. D. Héi nhËp. C¬ héi vµ th¸ch thøc Tham gia héi nhËp kinh tÕ ®­îc §¶ng vµ Nhµ n­íc ta nhËn ®Þnh võa lµ c¬ héi lín ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc nh­ng ®ång thêi còng lµ th¸ch thøc kh«ng nhá. 1. C¬ héi Toµn cÇu hãa vµ héi nhËp kinh tÕ ngµy cµng gióp cho c¸c n­íc nhËn thøc râ h¬n vµ sö dông hiÖu qu¶ lîi thÕ so s¸nh cña m×nh. Bµi häc cña nhiÒu n­íc ®ang ph¸t triÓn chØ ra r»ng trong hai, ba chôc n¨m ®Çu tiªn cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa viÖc t¨ng c­êng sö dông c¸c lîi thÕ cã s½n vÒ lao ®éng gi¸ rÎ vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn phong phó lµ cã lîi vµ hiÖu qu¶ nhÊt xÐt c¶ vÒ mÆt hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ hiÖu qu¶ x· héi. Lîi thÕ so s¸nh ®­îc h×nh thµnh trong mét qu¸ tr×nh ®éng, cã c¸i sö dông ®­îc ngay, mang l¹i hiÖu qu¶ th× cÇn ®­îc ­u tiªn ph¸t triÓn, kh«ng thÓ ®Çu t­ trµn lan khi thÕ vµ lùc ch­a ®ñ m¹nh. Thùc tÕ cña ViÖt Nam lµ muèn c«ng nghiÖp hãa nhanh, rót ng¾n cÇn ph¸t huy lîi thÕ so s¸nh ®éng, tËn dông lîi thÕ nµy ë møc cao nh­ lao ®éng rÎ, gi¶n ®¬n, nguån tµi nguyªn n«ng s¶n vµ kho¸ng s¶n phong phó, dåi dµo. Bªn c¹nh ®ã cÇn chuÈn bÞ kü l­ìng cho viÖc ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp c«ng nghÖ cao trong t­¬ng lai. Héi nhËp tk lµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kh¸ch quan, tham gia vµo qu¸ tr×nh nµy ViÖt Nam sÏ cã c¬ héi tiÕp cËn tèt h¬n c¸c yÕu tè míi cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi nh­ c«ng nghÖ, lao ®éng cã kü thuËt cao, t¨ng nguån th«ng tin, t¨ng c­êng vèn ®Çu t­... Bªn c¹nh ®ã viÖc thÞ tr­êng xuÊt khÈu ®­îc më réng còng lµ nh©n tè quan träng ®Ó ViÖt Nam ®­a m×nh ra thÕ giíi. Nhê ®ã viÖc thu hót vèn cµng trë nªn dÔ dµng. Tham gia s©u réng vµo c¸c qu¸ tr×nh toµn cÇu hãa vµ héi nhËp kinh tÕ gióp Nhµ n­íc ®¸nh gi¸ ®­îc ®óng vai trß cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc. Sù kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a Nhµ n­íc víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ sÏ t¹o ra nhiÒu c¬ héi ®Èy m¹nh ph¸t triÓn kinh tÕ còng nh­ sù nghiÖp ph¸t triÓn ®Êt n­íc nãi chung. 2. Th¸ch thøc Cïng víi viÖc nh×n thÊy c¬ héi lín khi héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ chóng ta còng ph¶i kh¸ch quan thÊy r»ng cã rÊt nhiÒu th¸ch thøc, trë ng¹i trªn qu¸ tr×nh héi nhËp. a. VÒ néi lùc: T¨ng tr­ëng kinh tÕ cho thÊy rÊt nhiÒu dÊu hiÖu ®¸ng mõng nh­ng nh­ thÕ lµ ch­a ®ñ, chóng ta cÇn t¨ng tr­ëng ®¹t møc cao nh­ng chóng ta còng ph¶i biÕt t¨ng tr­ëng “cã chÊt l­îng”. Trong xu thÕ héi nhËp vµ toµn cÇu hãa th× viÖc xem träng chÊt l­îng lµ ®iÒu tÊt yÕu. Cïng víi viÖc x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng XHCN, søc mua cña thÞ tr­êng ngµy cµng t¨ng, c¸c mÆt hµng ngµy cµng phong phó vµ ®a d¹ng. Tuy nhiªn søc c¹nh tranh cña hµng hãa kh«ng cao, nguyªn nh©n lµ do ®æi míi s¶n xuÊt chØ dùa vµo c¸c trang thiÕt bÞ cò, l¹c hËu. §Çu ra cña c¸c s¶n phÈm c«ng, n«ng nghiÖp kh«ng æn ®Þnh, t×nh tr¹ng tån ®äng hµng hãa diÔn ra kh¸ phæ biÕn. §iÒu nµy cho thÊy tiÒm n¨ng cña ta ch­a ®­îc khai th¸c vµ sö dông hîp lý. Lao ®éng còng nh­ vËy, thõa rÊ nhiÒu. C«ng nghiÖp hãa lµ môc tiªu tr­íc m¾t nh­ng vÉn cÇn ph¸t triÓn kinh tÕ ®Þa ph­¬ng tËn dông nguån lao ®éng thõa. CÇn ph¶i nãi thªm r»ng chÊt l­îng lao ®éng cßn rÊt thÊp, thiÕu t¸c phong c«ng nghiÖp. HiÖn nay chóng ta cã kho¶ng 10 triÖu lao ®éng kh«ng cã viÖc vµ thiÕu viÖc. Khi héi nhËp kinh tÕ nhÊt thiÕt ph¶i tËn dông ®­îc tèi ®a nguån lao ®éng. Bªn c¹nh ®ã viÖc nhiÒu nguån tµi nguyªn c¹n kiÖt ®· ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ ®Æc biÖt lµ ë c¸c ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän nh­ than, dÇu má... b. VÒ ngo¹i lùc Nguy c¬ ph¶i b¸n rÎ c¸c mÆt hµng n«ng s¶n trªn thÞ tr­êng xuÊt khÈu cïng víi viÖc nhËp siªu khiÕn nî quèc tÕ ngµy cµng t¨ng cao trong khi kh¶ n¨ng chi tr¶ l¹i thÊp. Bªn c¹nh ®ã còng cÇn ph¶i l­u ý ®Çu t­ n­íc ngoµi ë ViÖt Nam... Mét khi cã ®Çu t­ n­íc ngoµi chóng ta sÏ cã vèn nh­ng còng ®õng quªn r»ng hä sÏ chØ ®Çu t­ nÕu hä cã lîi, ®iÒu nµy còng cã nghÜa lµ chóng ta ë trong thÕ yÕu. Kinh nghiÖm cho thÊy r»ng nhiÒu c«ng ty liªn doanh gi÷a néi ®Þa víi n­íc ngoµi sau mét thêi gian hîp t¸c ®· trë thµnh c«ng ty 100% vèn n­íc ngoµi, nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do ®èi t¸c ®Ò nghÞ t¨ng vèn nh­ng ta l¹i kh«ng cã kh¶ n¨ng vÒ vèn. Héi nhËp s©u réng lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam nh­ng chóng ta cÇn ph¶i kh¾c phôc ®iÒu nªu trªn, nÕu kh«ng ng­êi n­íc ngoµi sÏ lµm chñ dÇn hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ë ViÖt Nam. Chóng ta tham gia toµn cÇu hãa vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ nh­ng vÉn ph¶i gi÷ v÷ng nÒn kinh tÕ ®éc lËp, tù chñ. E. Lé tr×nh héi nhËp. C¸c gi¶i ph¸p 1. Lé tr×nh héi nhËp §Ó ®Èy nhanh qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ trong khu vùc vµ quèc tÕ chóng ta cÇn tiÕp tôc ®Èy m¹nh c«ng cuéc ®æi míi theo h­íng x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng më réng trong ®ã Nhµ n­íc gi÷ vai trß qu¶n lý vµ chñ ®¹o, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ thong qua LuËt ph¸p. CÇn ph¸t triÓn kinh tÕ n¨ng suÊt cao, chÊt l­îng ®¶m b¶o, x©y dùng th­¬ng hiÖu c¸c mÆt hµng ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng quèc tÕ, nhÊt thiÕt ph¶i chó träng ®Õn chÊt l­îng. Ngoµi ra viÖc më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ ®èi ngo¹i, tiÕp tôc më réng quan hÖ nµy theo h­íng ®a ph­¬ng hãa, ®a d¹ng hãa lµ rÊt quan träng. Chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ theo lé tr×nh phï hîp víi ®iÒu kiÖn n­íc ta vµ ®¶m b¶o thÓ hiÖn c¸c cam kÕt quèc tÕ song ph­¬ng, ®a ph­¬ng nh­ AFTA, APEC, HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt Mü... CÇn chuÈn bÞ thËt tèt ®Ó gia nhËp tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi WTO nhÊt lµ khi ®Ò nghÞ gia nhËp cña ta ®· ®­îc tæ chøc nµy chÊp nhËn. 2. C¸c gi¶i ph¸p Chóng ta ®ang tiÕp cËn víi thÕ giíi, lµ mét ng­êi ViÖt Nam trÎ t«i rÊt quan t©m ®Õn t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc. D­íi ®©y t«i xin tr×nh bµy nh÷ng gi¶i ph¸p mµ chóng ta cÇn thùc hiÖn: - X©y dùng vµ ®æi míi hÖ thèng tµi chÝnh - ng©n hµng tiÒn tÖ, ®¸p øng ®ßi hái cña qu¸ tr×nh ®æi míi toµn cÇu hãa vµ héi nhËp. - X©y dùng m«i tr­êng c¹nh tranh lµnh m¹nh, cã lîi cho c¸c c«ng ty vµ hµng hãa ViÖt Nam ë thÞ tr­êng trong n­íc vµ ngoµi n­íc. - Cã mét chÝnh s¸ch thuÕ phï hîp cho ph¸t triÓn kinh tÕ. - C¶i c¸ch hµnh chÝnh mét c¸ch nhanh chãng vµ toµn diÖn. §Èy nhanh qu¸ tr×nh cæ phÇn hãa, khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia s¶n xuÊt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu hµng hãa vµ dÞch vô. - Chó träng ph¸t triÓn gi¸o dôc d¹y nghÒ vµ ®µo t¹o c¸c ngµnh kü thuËt cao. - Hoµn thiÖn hÖ thèng luËt kinh tÕ, gi¸m s¸t c¸c thµnh phÇn kinh tÕ thùc hiÖn tèt LuËt doanh nghiÖp - TiÕp tôc tËn dông vµ thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. - Cã chÝnh s¸ch hîp lý ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng nghiÖp n«ng th«n, tËn dông tãi ®a lao ®éng d­ thõa. KÕt luËn Kinh tÕ thÕ giíi víi xu thÕ toµn cÇu hãa ®ang më rÊt nhiÒu c¬ héi ®èi víi c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn. §iÒu quan träng lµ chóng ta ph¶i biÕt n¾m b¾t c¬ héi Êy. ViÖt Nam ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn m¹nh, chóng ta ®ang hßa nhËp nh­ng kh«ng hßa tan. Sù giµu m¹nh cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong chê rÊt nhiÒu vµo líp trÎ ngµy nay, nh÷ng con ng­êi sÏ x©y dùng mét nÒn “kinh tÕ tri thøc” trong t­¬ng lai. Th«ng qua bµi tiÓu luËn nµy víi viÖc vËn dông nguyªn lý vÒ mèi liªn hÖ phæ biÕn ®Ó ph©n tÝch, t«i hy väng chóng ta ®· cã c¸ch nh×n s©u s¾c h¬n vÒ vÊn ®Ò: Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ë ViÖt Nam Tµi liÖu tham kh¶o Thêi b¸o kinh tÕ Cuèn “Kinh tÕ ViÖt Nam trong bèi c¶nh toµn cÇu hãa” - TS. Vâ §¹i L­îc - ViÖn Kinh tÕ thÕ giíi Cuèi “Kinh tÕ tµi chÝnh ViÖt Nam trong bèi c¶nh toµn cÇu hãa vµ héi nhËp khu vùc” - TS. §ç §øc §×nh - ViÖn Kinh tÕ thÕ giíi. Bµi “§Èy nhanh tèc ®é gi¶i ng©n vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc trong tiÕn tr×nh héi nhËp” - TS. NguÔn ThÞ Thu Th¶o - T¹p chÝ kinh tÕ vµ ph¸t triÓn sè 69 th¸ng 3/2003. Gi¸o tr×nh TriÕt häc M¸c - LªNin Trang web ®iÖn tö: www.dei.org Lêi Cam ®oan Em xin kh¼ng ®Þnh tiÓu luËn nµy lµ do chÝnh b¶n th©n em t×m kiÕm tµi liÖu, suy nghÜ vµ tù nghÜ vµ tù viÕt ra, kh«ng sao chÐp cña ng­êi kh¸c, kh«ng sao chÐp tiÓu luËn b¹n kh¸c, kh«ng nhê viÕt hé, kh«ng thuª viÕt hé. Môc lôc Më ®Çu 1 Néi dung 2 A. KiÕn thøc triÕt häc 2 1. Néi dung 2 2. ý nghÜa ph­¬ng ph¸p luËn 2 B. Kinh tÕ ViÖt Nam nh÷ng n¨m gÇn ®©y 3 C. ViÖt Nam tham gia héi nhËp - V× sao? 4 D. Héi nhËp. C¬ héi vµ th¸ch thøc 5 1. C¬ héi 5 2. Th¸ch thøc 6 E. Lé tr×nh héi nhËp. C¸c gi¶i ph¸p 8 1. Lé tr×nh héi nhËp 8 2. C¸c gi¶i ph¸p 8 KÕt luËn 10 Tµi liÖu tham kh¶o 11

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNguyên lí về mối liên hệ phổ biến và thực tiễn.doc