Nguyên tắc toàn diện trong triết học Mác - Lênin với việc phân tích đường lối đổi mới toàn diện ở Việt Nam

Nguyên tắc toàn diện trong triết học Mác - Lênin với việc phân tích đường lối đổi mới toàn diện ở Việt Nam MỤC LỤC Trang PhầnI. Đặt vấn đề 1 Phần II. Giải quyết vấn đề 3 1. Quan điểm toàn diện và cơ sở lý luận của quan điểm toàn diện 3 2. Nguyên tắc toàn diện trong quản lý kinh tế 4 3. Đường Lối đổi mới toàn diện ở Việt Nam 7 Phần III. Kết luận 14 Tài liệu tham khảo PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Dưới ngọn cờ lãnh đạo tài tình của Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh và Bác Hồ vĩ đại, nhân dân ta đã từng đánh bại 2 đế quốc hùng mạnh nhất thế giới đế quốc Pháp và đế quốc Mỹ. Ngày nay trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước, đặc biệt là công cuộc xây dựng kinh tế, Đảng lại lãnh đạo nhân dân đi hết từ thành công này đến thành công khác, mang lại sự đổi thay từng ngày từng giờ cho bộ mặt đất nước. cũng như mamg đến sức sống mới cho nhân dân cả nước. Tuy rằng trước đây chúng ta đã mắc khá nhiều sai sót trong quản lý cũng như việc duy trì nền kinh tế bao cấp, đã làm trì trệ sự phát triển của đất nước, thế nhưng Đảng ta đã nhanh chóng nắm bắt tình thế và đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào tình hình mới thời đại mới. Đảng ta đã chủ trương chuyển từ kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước, đồng thời đổi mới tư tưởng và phương pháp quản lý của Nhà nước vào những năm 1986. Công cuộc xây dựng kinh tế thị trường đã đưa nước ta thoát khỏi khủng hoảng trầm trọng sang phát triển nhanh chóng. Hiện nay Việt Nam chúng ta là một trong những nước có tốc độ phát triển kinh tế nhanh, năng động bậc nhất trên thế giới, được bạn bè trên thế giới đánh giá cao và ghi nhận . Dựa trên quan điểm toàn diện của triết học Mác - Lênin để nhìn nhận những thành tựu đạt được sau 15 năm đổi mới, có thể khẳng định đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước là hoàn toàn đúng đắn, hợp với ý nguyện của nhân dân. Tuy nhiên trong quá trình đổi mới toàn diện ấy đã nảy sinh nhiều vấn đề hiện chúng ta phải băn khoănsuy nghĩ, nhiều vấn đề lý luận, thực tiễn cũng như nhiều quan điểm cần được làm sáng tỏ. Ngay từ khi đổi mới toàn diện có rất nhiều ý kiến trái ngược nhau đứng trên ngoài quan điểm toàn diện mà xét thì chúng có rất nhiều hạn chế, không ít những quan điểm sai lạc, xuyên tạc, trái với chủ trương, đường lối của Đảng. Những ý kiến phản hồi từ nhân dân cũng có nhiều ý kiến đúng đắn. Hơn nữa tình trạng một bộ phận Đảng viên bị tha hoá, biến chất là vấn đề đáng lo ngại và cần lên tiếng báo động mà Đảng ta đã thừa nhận trong báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung ương Đảng khoá VIII, cũng như trong Đại hội Đảng lần thứ IX. Hơn nữa những hạn chế lớn về hệ thống hành chính, vấn đề tiền lương cần phải có những chính sách mới phù hợp để tiến hành cải cách triệt để và những mâu thuẫn lớn trong xã hội cần được giải quyết có như vậy thì mới có thể biến Việt Nam thành con rồng của Châu á, đưa Việt Nam sánh ngang cùng các cường quốc năm Châu như Bác Hồ từng mong mỏi và hơn thế nữa còn để xây dựng Việt Nam là một nước “Công băng dân chủ văn minh” như Đại hội IX của Đảng đã xác định. Do đó mà em đã chọn đề tài “Nguyên tắc toàn diện trong triết học Mác - Lênin với việc phân tích đường lối đổi mới toàn diện ở Việt Nam”. Đây là một đề tài mang ý nghĩa to lớn trong việc đổi mới toàn diện ở Việt Nam. Hiện nay chúng ta ở trong thế kỷ XXI, thế kỷ nhiều thời cơ và thách thức, nhiều nguy cơ lớn đang chờ ở phía trước. Chúng ta cần phải dựa vào quan điểm toàn diện của triết học Mác - Lênin để tìm ra những biện pháp thích ứng tự tìm ra con đường cho mình, do đó nó còn có ý nghĩa phương pháp luận to lớn. Trong khuân khổ hạn hẹp, em không thể trình bày kỹ càng mà chỉ đi sâu vào một số vấn đề quan trọng nên khó tránh khỏi khiếm khuyết, phiếm diện khi đánh giá, nhìn nhận: em chân thành mong được thầy giáo, bổ xung, phê bình để em được mở rộng tầm nhìn, thấy được khiếm khuyết của mình. Em xin chân thành cảm ơn.

doc17 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 5251 | Lượt tải: 16download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nguyên tắc toàn diện trong triết học Mác - Lênin với việc phân tích đường lối đổi mới toàn diện ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PhÇn I: ®Æt vÊn ®Ò D­íi ngän cê l·nh ®¹o tµi t×nh cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam quang vinh vµ B¸c Hå vÜ ®¹i, nh©n d©n ta ®· tõng ®¸nh b¹i 2 ®Õ quèc hïng m¹nh nhÊt thÕ giíi ®Õ quèc Ph¸p vµ ®Õ quèc Mü. Ngµy nay trong c«ng cuéc x©y dùng ph¸t triÓn ®Êt n­íc, ®Æc biÖt lµ c«ng cuéc x©y dùng kinh tÕ, §¶ng l¹i l·nh ®¹o nh©n d©n ®i hÕt tõ thµnh c«ng nµy ®Õn thµnh c«ng kh¸c, mang l¹i sù ®æi thay tõng ngµy tõng giê cho bé mÆt ®Êt n­íc. còng nh­ mamg ®Õn søc sèng míi cho nh©n d©n c¶ n­íc. Tuy r»ng tr­íc ®©y chóng ta ®· m¾c kh¸ nhiÒu sai sãt trong qu¶n lý còng nh­ viÖc duy tr× nÒn kinh tÕ bao cÊp, ®· lµm tr× trÖ sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc, thÕ nh­ng §¶ng ta ®· nhanh chãng n¾m b¾t t×nh thÕ vµ ®· vËn dông s¸ng t¹o chñ nghÜa M¸c Lªnin vµo t×nh h×nh míi thêi ®¹i míi. §¶ng ta ®· chñ tr­¬ng chuyÓn tõ kinh tÕ bao cÊp sang kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc, ®ång thêi ®æi míi t­ t­ëng vµ ph­¬ng ph¸p qu¶n lý cña Nhµ n­íc vµo nh÷ng n¨m 1986. C«ng cuéc x©y dùng kinh tÕ thÞ tr­êng ®· ®­a n­íc ta tho¸t khái khñng ho¶ng trÇm träng sang ph¸t triÓn nhanh chãng. HiÖn nay ViÖt Nam chóng ta lµ mét trong nh÷ng n­íc cã tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ nhanh, n¨ng ®éng bËc nhÊt trªn thÕ giíi, ®­îc b¹n bÌ trªn thÕ giíi ®¸nh gi¸ cao vµ ghi nhËn . Dùa trªn quan ®iÓm toµn diÖn cña triÕt häc M¸c - Lªnin ®Ó nh×n nhËn nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc sau 15 n¨m ®æi míi, cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®­êng lèi l·nh ®¹o cña §¶ng vµ Nhµ n­íc lµ hoµn toµn ®óng ®¾n, hîp víi ý nguyÖn cña nh©n d©n. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh ®æi míi toµn diÖn Êy ®· n¶y sinh nhiÒu vÊn ®Ò hiÖn chóng ta ph¶i b¨n kho¨nsuy nghÜ, nhiÒu vÊn ®Ò lý luËn, thùc tiÔn còng nh­ nhiÒu quan ®iÓm cÇn ®­îc lµm s¸ng tá. Ngay tõ khi ®æi míi toµn diÖn cã rÊt nhiÒu ý kiÕn tr¸i ng­îc nhau ®øng trªn ngoµi quan ®iÓm toµn diÖn mµ xÐt th× chóng cã rÊt nhiÒu h¹n chÕ, kh«ng Ýt nh÷ng quan ®iÓm sai l¹c, xuyªn t¹c, tr¸i víi chñ tr­¬ng, ®­êng lèi cña §¶ng. Nh÷ng ý kiÕn ph¶n håi tõ nh©n d©n còng cã nhiÒu ý kiÕn ®óng ®¾n. H¬n n÷a t×nh tr¹ng mét bé phËn §¶ng viªn bÞ tha ho¸, biÕn chÊt lµ vÊn ®Ò ®¸ng lo ng¹i vµ cÇn lªn tiÕng b¸o ®éng mµ §¶ng ta ®· thõa nhËn trong b¸o c¸o chÝnh trÞ cña Ban chÊp hµnh trung ­¬ng §¶ng kho¸ VIII, còng nh­ trong §¹i héi §¶ng lÇn thø IX. H¬n n÷a nh÷ng h¹n chÕ lín vÒ hÖ thèng hµnh chÝnh, vÊn ®Ò tiÒn l­¬ng cÇn ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch míi phï hîp ®Ó tiÕn hµnh c¶i c¸ch triÖt ®Ó vµ nh÷ng m©u thuÉn lín trong x· héi cÇn ®­îc gi¶i quyÕt cã nh­ vËy th× míi cã thÓ biÕn ViÖt Nam thµnh con rång cña Ch©u ¸, ®­a ViÖt Nam s¸nh ngang cïng c¸c c­êng quèc n¨m Ch©u nh­ B¸c Hå tõng mong mái vµ h¬n thÕ n÷a cßn ®Ó x©y dùng ViÖt Nam lµ mét n­íc “C«ng b¨ng d©n chñ v¨n minh” nh­ §¹i héi IX cña §¶ng ®· x¸c ®Þnh. Do ®ã mµ em ®· chän ®Ò tµi “Nguyªn t¾c toµn diÖn trong triÕt häc M¸c - Lªnin víi viÖc ph©n tÝch ®­êng lèi ®æi míi toµn diÖn ë ViÖt Nam”. §©y lµ mét ®Ò tµi mang ý nghÜa to lín trong viÖc ®æi míi toµn diÖn ë ViÖt Nam. HiÖn nay chóng ta ë trong thÕ kû XXI, thÕ kû nhiÒu thêi c¬ vµ th¸ch thøc, nhiÒu nguy c¬ lín ®ang chê ë phÝa tr­íc. Chóng ta cÇn ph¶i dùa vµo quan ®iÓm toµn diÖn cña triÕt häc M¸c - Lªnin ®Ó t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p thÝch øng tù t×m ra con ®­êng cho m×nh, do ®ã nã cßn cã ý nghÜa ph­¬ng ph¸p luËn to lín. Trong khu©n khæ h¹n hÑp, em kh«ng thÓ tr×nh bµy kü cµng mµ chØ ®i s©u vµo mét sè vÊn ®Ò quan träng nªn khã tr¸nh khái khiÕm khuyÕt, phiÕm diÖn khi ®¸nh gi¸, nh×n nhËn: em ch©n thµnh mong ®­îc thÇy gi¸o, bæ xung, phª b×nh ®Ó em ®­îc më réng tÇm nh×n, thÊy ®­îc khiÕm khuyÕt cña m×nh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. PhÇn II. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. 1. Quan ®iÓm toµn diÖn vµ c¬ së lý luËn cña quan ®iÓm toµn diÖn. a. Nguyªn lý vÒ mèi quan hÖ phæ biÕn. Ngay tõ khi míi ra ®êi, triÕt häc M¸c - lªnin ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc vai trß ®Þnh h­íng, ph­¬ng ph¸p luËn cho mäi khoa häc, lµ kim chØ nam cho mäi hµnh ®éng cña con ng­êi. Trong cuéc sèng ®Çy biÕn ®éng vµ phøc t¹p nµy, gióp con ng­êi nhËn thøc ®óng ®¾n h¬n vÒ thÕ giíi. Mçi mét quan ®iÓm cña nã lµ mét c¸ch nh×n nhËn vÒ cuéc sèng, ®Æc biÖt lµ quan ®iÓm toµn diÖn trong triÕt häc M¸c - Lªnin víi néi dung: “c¸c sù vËt vµ hiÖn t­îng mu«n h×nh mu«n vÎ trong thÕ giíi, kh«ng c¸i nµo tån t¹i mét c¸ch c« lËp, biÖt lËp mµ chóng ta lµ mét thÓ thèng nhÊt, trong ®ã c¸c sù vËt, hiÖn t­îng tån t¹i b»ng c¸ch tù t¸c ®éng nhau, rµng buéc nhau quy ®Þnh vµ chuyÓn ho¸ lÉn nhau. Mèi liªn hÖ nµy ch¼ng nh÷ng diÔn ra ë mäi sù vËt, hiÖn t­îng trong tù nhiªn, trong x· héi, trong t­ duy mµ cßn diÔn ra ®èi víi c¸c mÆt, c¸c yÕu tè, c¸c qu¸ tr×nh cña mçi sù vËt, hiÖn t­îng ” (Chñ biªn. PGS. Vò Ngäc Pha - Gi¸o tr×nh “TriÕt häc M¸c - Lªnin”) - NXB Gi¸o dôc, 10997, trang 130). Mèi liªn hÖ phæ biÕn lµ kh¸ch quan, lµ c¸i vèn cã cña c¸c sù vËt, hiÖn t­îng, nã b¾t nguån tõ tÝnh thèng nhÊt cña vËt chÊt cña thÕ giíi biÓn hiÖn trong c¸c qu¸ tr×nh tù nhiªn, x· héi vµ t­ duy. b. V× sao cÇn ph¶i thùc hiÖn quan ®iÓm toµn diÖn cña triÕt häc M¸c - lªnin/ Nguyªn lý vÒ mèi quan hÖ phæ biÕn ®ßi hái chóng ta ph¶i cã quan ®iÓm toµn diÖn khi nghiªn cøu sù vËt, hiÖn t­îng, bëi v× trong ®¸nh gi¸ nh×n nhËn mét vÊn ®Ò chóng ta th­êng nh×n nhËn phiÕn diÖn, mét chiÒu, bá qua nhiÒu c¸c yÕu tè t¸c ®éng, do ®ã khi gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc trong cuéc sèng chóng ta th­êng thÊt b¹i do nhiÒu t×nh huèng bÊt ngê, kh«ng l­êng tr­íc. Mµ thùc ra nÕu vËn dông ®óng quan ®iÓm toµn diÖn th× mäi c«ng viÖc cã thÓ trë nªn su«n xÎ, ®¬n gi¶n “Nguyªn lý mèi liªn hÖ phæ biÕn ®ßi hái chóng ta ph¶i cã quan ®iÓm toµn diÖn khi nghiªn cøu sù vËt, hiÖn t­îng, tøc lµ xem xÐt sù vËt hiÖn t­îng kh¸c, xem xÐt tÊt c¶ c¸c mÆt, c¸c yÕu tè, kª c¶ c¸c kh©u trung gian, thÊy ®­îc vÞ trÝ cña tõng mèi liªn hÖ trong tæng thÓ cña nã, cã nh­ vËy míi n¾m ®­îc b¶n chÊt cña sù vËt ” [Chñ biªn: PGS. Vò Ngäc Pha NXB ChÝnh trÞ Quèc gia, 1997, trang 41], tøc lµ khi gi¶i quyÕt mét vÊn ®Ò trong cuéc sèng chóng ta ph¶i ®Æt vÊn ®Ò trong mét m«i tr­êng kh«ng gian, thêi gian x¸c ®Þnh, xem xÐt c¸c mèi liªn hÖ t¸c ®éng vµo nã, x¸c ®Þnh vÞ trÝ vµ vai trß cña mçi mÆt trong tæng thÓ nh÷ng nh©n tè t¸c ®éng vµo sù vËt hiÖn t­îng xem ®©u lµ nh©n tè chñ quan, kh¸ch quan, ®©u lµ nh©n tè trùc tiÕp, ®©u lµ nh©n tè gi¸n tiÕp cã nh­ thÕ chóng ta míi cã nh÷ng gi¶i ph¸p tèt nhÊt ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. VËn dông quan ®iÓm toµn diÖn vµo ho¹t ®éng kinh tÕ mang tÇm quan träng hµng ®Çu trong c«ng cuéc ®æi míi toµn diÖn ë n­íc ta. 2. Nguyªn t¾c toµn diÖn trong qu¶n lý kinh tÕ. a. Trong nÒn kinh tÕ kh«ng cã mét sù kiÖn nµo tån t¹i trong tr¹ng th¸i c« lËp t¸ch rêi nh÷ng sù kiÖn kh¸c. BÊt kú mét sù kiÖn kinh tÕ nµo còng chØ tån t¹i víi t­ c¸ch lµ nã trong mèi liªn hÖ víi nh÷ng sù kiÖn kinh tÕ kh¸c. VÝ dô: gi¸ c¶ thÞ tr­êng cña mçi lo¹i hµng ho¸ chØ biÓu hiÖn ra trong mèi quan hÖ víi sù biÕn ®éng cung - cÇu vÒ lo¹i hµng ho¸ kh¸c (tØ gi¸ víi c¸c lo¹i hµng ho¸ c¹nh tranh cïng chñng lo¹i, nhu cÇu c¸c lo¹i hµng ho¸ bæ xung). b, C¸c thÞ tr­êng hµng ho¸ dÞch vô cô thÓ. - thÞ tr­êng hµng ho¸, thÞ tr­êng vèn, thÞ tr­êng lao ®éng kh«ng tån t¹i trong tr¹ng th¸i c« lËp t¸ch biÖt nhau mµ trong sù liªn hÖ t¸c ®éng qua l¹i chÕ ­íc lÉn nhau. Mçi sù biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶ trªn thÞ tr­êng vèn (l·i suÊt kÐo theo hµng lo¹t c¸c sù biÕn ®éng lan truyÒn trªn c¸c thÞ tr­êng lao ®éng, thÞ tr­êng hµng ho¸ ). VÝ dô: khi l·i xuÊt trªn thÞ tr­êng vèn gi¶m (gi¸ cña tiÒn) c¸c doanh nghiÖp cã c¬ h«Þi më réng ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt lµm cho gi¸ c¶ søc lao ®éng, tiÒn c«ng, tiÒn l­¬ng t¨ng lªn do ®ã gi¸ c¶ trªn«ng th«n hµng ho¸ còng t¨ng lªn..v.v... c. B¶n th©n nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng còng kh«ng tån t¹i trong tr¹ng th¸i c« lËp mµ trong mèi quan hÖ quy ®Þnh lÉn nhau gi÷a c¸c lÜnh vùc kinh tÕ - ChÝnh trÞ - ngo¹i giao; kinh tÕ, chÝnh trÞ, ®¹o ®øc - Ph¸p quyÒn; kinh tÕ chÝnh trÞ - khoa häc - nghÖ thuËt. VÝ dô: nÒn kinh tÕ n­íc ta khi chuyÓn tõ c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung sang c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc th× nh÷ng sù thay ®æi trong quan ®iÓm kinh tÕ, c¬ cÊu kinh tÕ vµ c¬ chÕ kinh tÕ kÐo theo sù thay ®æi trong quan niÖm vÒ vai trß, vÞ trÝ vµ chøc n¨ng cña c¸c hiÖn t­îng chÝnh trÞ, ngo¹i giao, ®¹o ®øc, ph¸p quyÒn, khoa häc vµ nghÖ thuËt .... V× mäi sù kiÖn kinh tÕ chØ tån t¹i, vµ chØ biÓu hiÖn víi t­ c¸ch lµ nã trong mèi quan hÖ víi nh÷ng sù kiÖn kh¸c cho nªn nguyªn t¾c toµn diÖn ®ßi hái. - Khi nghiªn cøu mét sù kiÖn kinh tÕ nµo ®ã, ®Ó cã thÓ nhËn thøc ®­îc b¶n chÊt cña sù kiÖn cÇn ph¶i xem xÐt nã trªn tÊt c¶ c¸c mÆt, c¸c mèi liªn hÖ cã thÓ cã. B¶n chÊt cña sù kiÖn sÏ lµ c¸i chung, ®­îc chøa ®ùng trong tÊt c¶ c¸c mèi liªn hÖ ®ã tÝnh ch©n lý vµ x¸c thùc cña tri thøc khoa häc ®­îc rót ra phô thuéc vµo ®é lín cña tæng thÓ c¸c mèi quan hÖ cã thÓ thu nhËp ®­îc. Tuy nhiªn, v× sè l­îng c¸c mèi liªn hÖ cã thÓ cã lµ v« cïng, ng­êi nghiªn cøu kh«ng thÓ nµo bao qu¸t hÕt, cho nªn sai lÇm vÉn cã thÓ x¶y ra. ChÝnh v× vËy ch©n lý - sai lÇm lµ hai mÆt cïng tån t¹i trong mét tri thøc. - Trong khi ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cho ®Êt n­íc ph¶i tÝnh ®Õn tÊt c¶ c¸c mèi liªn hÖ trªn c¸c b×nh diÖn cã thÓ cã, ch¼ng h¹n: + T­¬ng quan gi÷a nÒn kinh tÕ d©n téc víi kinh tÕ cña c¸c n­íc trong khu vùc vµ quèc tÕ ®Ó thÊy lîi thÕ so s¸nh. + T­¬ng quan gi÷a c¸c nguån lùc ®ang hiÖn cã víi nhu cÇu vÒ hµng ho¸ dÞch vô cña d©n c­. + T­¬ng quan gi÷a ®Çu t­ cho t­¬ng lai víi tiªu dïng hiÖn t¹i. + T­¬ng quan gi÷a tiªu dïng x· héi víi tiªu dïng c¸ nh©n. + T­¬ng quan gi÷a c¸c tÇng líp d©n c­, c¸c vïng kinh tÕ ..v.v... Mét chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ®­îc xem xÐt trong tæng thÓ c¸c mèi liªn hÖ cµng réng bao nhiªu, kh¶ n¨ng sai lÇm cµng Ýt bÊy nhiªu, tÝnh hiÖn thùc cña nã cµng nhiÒu bÊy nhiªu. - §èi víi mét doanh nghiÖp viÖc quyÕt ®Þnh mét ph­¬ng thøc s¶n xuÊt kinh doanh: s¶n xuÊt ra lo¹i hµng ho¸ dÞch vô nµo b»ng c«ng nghÖ kü thuËt nµo vµ b¸n cho ai, còng cÇn ph¶i tÝnh c¶ c¸c mèi liªn hÖ cã thÓ cã nh­: + C¸c mèi liªn hÖ chÝnh trÞ - ph¸p lý. + Mèi liªn hÖ cung cÇu cña lo¹i hµng ho¸ ®­îc lùa chän. + TÝnh thêi vô cña nã. + Mèi liªn hÖ tØ gi¸ gi÷a lo¹i hµng ho¸ nµy víi c¸c hµng ho¸ ®èi thñ víi c¸c hµng ho¸ bæ xung. Doanh nghiÖp cµng tÝnh to¸n ®­îc nhiÒu mèi liªn hÖ bao nhiªu, thÊt b¹i rñi ro cµng Ýt bÊy nhiªu. Lµm thÕ nµo ®Ó trong khi øng dông nguyªn t¾c toµn diÖn kh«ng bá sãt, kh«ng tÝnh trïng? §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng bá sãt cÇn ph©n lo¹i c¸c mèi liªn hÖ thµnh tõng nhãm. Mçi chuyªn ngµnh kh¸c nhau cã c¸ch ph©n nhãm c¸c mèi liªn hÖ theo ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau. Trªn b×nh diÖn triÕt häc ng­êi ta th­êng quan t©m ®Õn c¸c nhãm chñ yÕu sau ®©y: + Mèi liªn hÖ bªn trong - bªn ngoµi. + Mèi liªn hÖ trùc tiÕp - gi¸n tiÕp. + Mèi liªn hÖ nh©n qu¶. + Mèi liªn hÖ c¸i chung - c¸i riªng. + Mèi liªn hÖ b¶n chÊt - hiÖn t­îng. + Mèi liªn hÖ tÊt nhiªn - ngÉu nhiªn, tù do - tÊt yÕu. + Mèi liªn hÖ doanh nghiÖp - h×nh thøc, yÕu tè - hÖ thèng. + Mèi liªn hÖ kh¶ n¨ng - hiÖn thùc. + Mèi liªn hÖ chÊt l­îng - ®Þnh tÝnh - ®Þnh l­îng. + Mèi liªn hÖ gi÷a c¸c mÆt ®èi lËp. + Mèi liªn hÖ gi÷a c¸c h×nh thøc tån t¹i: qu¸ khø - hiÖn t¹i - t­¬ng lai. 3. §­êng lèi ®æi míi toµn diÖn ë ViÖt Nam. a. Thùc tr¹ng kinh tÕ ViÖt Nam tr­íc §¹i héi VI cña §¶ng vµ yªu cÇu ®æi míi. §Ó thÊu hiÓu triÖt ®Ó nguyªn t¾c toµn diÖn, chóng ta cÇn t×m hiÓu xuÊt ph¸t ®iÓn h×nh kinh tÕ n­íc ta b¾t ®Çu ®æi míi. Chóng ta ®i lªn chñ nghÜa x· héi bá qua gia ®o¹n t­ b¶n chñ nghÜa, nÒn kinh tÕ tr­íc ®ã lµ kinh tÕ n«ng nghiÖp v« cïng l¹c hËu, h¬n n÷a l¹i chÞu sù tµn ph¸ nÆng nÒ cña chiÕn tranh, chóng ta thiÕu mét c¸i “cèt vËt chÊt ” ®Ó tiÕn hµnh x©y dùng x· héi míi x· héi chñ nghÜa. Cã thÓ nãi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam tõ tr­íc n¨m 1975 cho ®Õn n¨m 1985 ®· tr¶i qua nhiÒu th¨ng trÇm vµ x¸o trén d÷ déi, ®Êt n­íc tõng bÞ chia c¾t, kinh tÕ bÞ tµn ph¸ nÆng nÒ trong chiÕn tranh. HËu qu¶ lµ sau nh÷ng n¨m gi¶i phãng, bøc tranh chung cña kinh tÕ ViÖt Nam 10 n¨m tr­íc khi ®æi míi lµ t¨ng tr­ëng thÊp d­íi 3,7%vµ chñ yÕu lµ kh¾c phôc hËu qu¶ sau chiÕn tranh. Thùc tÕ chóng ta lµm kh«ng ®ñ ¨n, nî n­íc ngoµi lªn tíi 8,5 tû róp vµ 1,9 USD, ®Æc biÖt lµ nh÷ng sai lÇm trong c¶i c¸ch gi¸ c¶, tiÒn l­¬ng cïng ®ît ®æi tiÒn cuèi n¨m 1985 ®· ®Èy nÒn kinh tÕ r¬i vµo khñng ho¶ng nghiªm träng, siªu l¹m ph¸t 774,7% kÐo theo gi¸ c¶ leo thang, v« ph­¬ng kiÓm so¸t. Trong khi ®ã th× t×nh h×nh c¸c n­íc hÖ thèng x· héi chñ nghÜa còng ®ang l©m vµo t×nh tr¹ng khñng ho¶ng trÇm träng. N¨m 1986, Liªn X« còng ®· tiÕn hµnh c¶i c¸ch. Lóc nµy tæng thèng NguyÔn Gia Linh ph¶i lªn tiÕng “§æi míi hay lµ chÕt”. §¶ng ta ®· nhËn thøc ®­îc vÊn ®Ò, chóng ta kh«ng thÓ chËm trÔ h¬n ®­îc n÷a. ViÖc c¶i c¸ch toµn bé nÒn kinh tÕ ®· tõng b­íc ®­a nÒn kinh tÕ ViÖt Nam v­ît qua khñng ho¶ng vµ ph¸t triÓn. b. C«ng cuéc ®æi míi ë n­íc ta vµ thµnh tùu ®¹t ®­îc. * VÒ kinh tÕ. §¹i héi lÇn VI cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam lµ cét mèc ®¸nh dÊu sù ®æi míi m¹nh mÏ trong nÒn kinh tÕ ViÖt Nam, c«ng cuéc c¶i c¸ch diÔn ra nhanh chãng ®· lµm thay ®æi bé mÆt kinh tÕ ViÖt Nam. §¶ng ta x¸c ®Þnh ®æi míi c¬ chÕ kinh tÕ lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan, hoµn toµn ®óng ®¾n, viÖc “X©y dùng kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng ®i ®«i víi t¨ng c­êng vai trß qu¶n lý cña nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ” [v¨n kiÖn ®¹i héi VII] §¶ng ta coi kinh tÕ thÞ tr­êng chØ lµ ph­¬ng thøc ph¸t triÓn kinh tÕ ®Ó thùc hiÖn môc ®Ých x©y dùng x· héi chñ nghÜa v× d©n giµu n­íc m¹nh, mét x· héi cña d©n, do d©n, v× d©n. V× sao §¶ng vµ nhµ n­íc ta l¹i chñ tr­¬ng chuyÓn kinh tÕ n­íc ta sang kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa nh­ng ph¶i cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc. Chóng ta ®· biÕt r»ng “c¬ chÕ thÞ tr­êng kh«ng ph¶i lµ hiÖn th©n cña sù hoµn h¶o, mµ nã vèn cã nh÷ng khuyÕt tËt ®Æc biÖt vÒ mÆt x· héi ” [chñ biªn PTS. TrÇn SÜ Léc - Gi¸o tr×nh Kinh tÕ -ChÝnh trÞ - NXB Gi¸o dôc, 1998, trang 151]. Víi môc ®Ých ho¹t ®éng kinh tÕ cña c¸c doanh nghiÖp lµ lîi nhuËn tèi ®a. V× vËy kh«ng ch¨m lo ®Õn ®êi sèng ng­êi lao ®éng, g©y « nhiÔm m«i tr­êng sèng mµ x· héi sèng mµ x· héi ph¶i g¸nh chÞu. Do ®ã hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi kh«ng ®­îc b¶o ®¶m, sù t¸c ®éng cña c¬ chÕ thÞ tr­êng ®­a ®Õn sù ph©n ho¸ giµu nghÌo trong x· héi. T¸c ®éng ®Õn ®¹o ®øc, t×nh c¶m con ng­êi, h¬n n÷a sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ thÞ tr­êng ®· dÉn ®Õn sù chÖch h­íng XHCN. Tr¸i ng­îc hoµn toµn víi môc ®Ých x©y dùng chñ nghÜa x· héi víi ­íc muèn ngµn ®êi cña nh©n d©n ta lµ ®­îc gi¶i phãng m×nh, ®­îc sèng trong mét x· héi, x· héi chñ nghÜa, x· héi cña tù do d©n chñ: “Mét nÒn kinh tÕ do c¬ chÕ thÞ tr­êng ®iÒu tiÕt khã tr¸nh khái nh÷ng th¨ng trÇm, khñng ho¶ng cã tÝnh chu kú” [chñ biªn: PTS. TrÇn Sü Léc - Gi¸o tr×nh “Kinh tÕ chÝnh trÞ” - NXB gi¸o dôc, trang 152]. Cïng víi ®ã l¹m ph¸t, thÊt nghiÖp ®Èy c¸c doanh nghiÖp ®Õn bê vùc ph¸ s¶n ng­êi lao ®éng c¬ cùc. Do ®ã trong thêi kú hiÖn nay, chóng ta x©y dùng kinh tÕ thÞ tr­êng kh«ng thÓ thiÕu sù ®iÒu tiªt cña nhµ n­íc ®ån thêi ph¶i thùc hiÖn theo ®Þnh h­íng XHCN ®Ó biÕn qu¸ tr×nh ph¸t triÓn c¬ chÕ thÞ tr­êng lµ “qu¸ tr×nh thùc hiÖn d©n giµu n­íc m¹nh, tiÕn lªn hiÖn ®¹i, trong x· héi nh©n d©n, nh©n ¸i, cã v¨n ho¸, cã kü n¨ng, xo¸ bá ¸p bøc bÊt c«ng. T¹o ®iÒu kiÖn cho mäi ng­êi cã cuéc sèng Êm no, tù do, h¹nh phóc” [v¨n kiÖn ®¹i héi VIII chiÕn l­îc ph¸t triÓn vµ kinh tÕ x· héi ®Õn n¨m 2000 - NXB sù thËt - Hµ Néi 1996 trang 8]. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn x©y dùng kinh tÕ thÞ tr­êng cña ViÖt Nam trong giai ®o¹n (1996-1999) ®©y lµ thêi kú chóng ta ®­a ra quyÕt ®Þnh quan träng: x©y dùng kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn: chóng ta ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch, quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n ®­a nÒn kinh tÕ ®­a nªn kh¾c phôc hËu qu¶ do nh÷ng quyÕt ®Þnh sai lÇm cò ®Ó l¹i. Nh­ng ph¶i thùc sù ®Õn giai ®o¹n sau tõ 1991 ®Õn nay, giai ®o¹n nµy chóng t­ thùc sù b­íc sang kinh tÕ thÞ tr­êng vµ më cöa. §©y lµ thêi kú chóng ta chøng kiÕn nhiÒu thµnh c«ng kú diÖu, chøng kiÕn sù l·nh ®¹o tµi t×nh cña §¶ng: chóng ta ®· cã nh÷ng b­íc ®i phï hîp, tù do ho¸ gi¸ c¶, víi c«ng cô tµi chÝnh, tiÒn tÖ chóng ta ®· ®Èylïi vµ kiÓm so¸t ®­îc n¹n l¹m ph¸t tõ kho¶ng 400% vµo n¨m 1998 xuèng ViÖt Nam thuéc vµo lo¹i n¨ng ®éng nhÊt trªn thÕ giíi, trung b×nh c¶ giai ®o¹n lµ 7,5% trong giai ®o¹n (1986 - 1990 ) chØ lµ 3,9%. Thùc hiÖn chiÕn l­îc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi (1991 -2000) ®· ®¹t ®­îc thµnh tùu tolín vµ rÊt quan träng: “tæng s¶n phÈm trong n­íc n¨m 2000 t¨ng h¬n gÊp ®«i so víi n¨m 1990” [b¸o c¸o chÝnh trÞ t¹i ®¹i héi IX cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, th¸ng 4/2000] chóng ta ®· xo¸ bá ®­îc c¬ chÕ bao cÊp sang x©y dùng ®­îc kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng XHCN, tõ chç chØ cã hai thµnh phÇn kinh tÕ lµ kinh tÕ nhµ n­íc vµ kinh tÕ tËp thÓ sang nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn. §êi sèng nh©n d©n ®­îc c¶i t¹o ®¸ng kÓ, ®Êt n­íc ra khái khñng ho¶ng, søc m¹nh vÒ mäi mÆt cña n­íc ta ®· l¬n h¬n nhiÒu so víi 10 n¨m tr­íc. Nh­ng kh«ng v× m¶i mª víi th¾ng lîi mµ chóng ta kh«ng nh×n thÊy nh÷ng yÕu kÐm nh÷ng h¹n chÕ cña m×nh, mµ nÕu kh«ng söa ch÷a kÞp thêi sÏ dÉn ®Õn hËu qu¶ kh«n l­êng sau nµy. * VÒ chÝnh trÞ. Thùc hiÖn c¶i c¸ch vµ ph­¬ng thøc ho¹t ®éng cña nhµ n­íc. KiÖn toµn tæ chøc, ®æi míi ph­¬ng thøc vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña Quèc héi vµ Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp. X©y dùng mét nÒn hµnh chÝnh nhµ n­íc d©n chñ, trong s¹ch, v÷ng m¹nh, tõng b­íc hiÖn ®¹i ho¸ x©y dùng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc trong s¹ch, cã n¨ng lùc. HiÖn nay, n¹n tham nhòng diÔn ra rÊt nghiªm träng, kÐo dµi g©y bÊt b×nh trong nh©n d©n vµ lµ mét nguy c¬ lín ®e do¹ sù sèng cßn cña chÕ ®é ta. Chóng ta ph¶i t¨ng c­êng vÒ tæ chøc vµ c¬ chÕ, tiÕp tôc ®Èy m¹nh cuéc ®Êu tranh chèng tham nhòng trong bé m¸y nhµ n­íc vµ toµn bé hÖ thèng chÝnh trÞ, ë c¸c cÊp, c¸c ngµnh tõ trung ­¬ng ®Õn c¬ së. X©y dùng chØnh ®èn §¶ng, n©ng cao n¨ng lùc l·nh ®¹o vµ søc chiÕn ®Êu cña §¶ng. Tr­íc hÕt ph¶i t¨ng c­êng c«ng t¸c gi¸o dôc t­ t­ëng chÝnh trÞ, rÌn luyÖn ®¹o ®øc c¸ch m¹ng chèng chñ nghÜa c¸ nh©n. TiÕp tôc ®æi míi c«ng t¸c c¸n bé, x©y dùng, cñng cè c¸c tæ chøc c¬ së h¹ tÇng, kiÖn toµn tæ chøc ®æi míi ph­¬ng thøc l·nh ®¹o cña §¶ng. Tæ chøc, ®æi míi ph­¬ng thøc l·nh ®¹o cña §¶ng * VÒ x· héi: Cïng ví sù ®Èy m¹nh ph¸t triÓn kinh tÕ, §¶ng ta chñ tr­¬ng gi¶i quyÕt tèt c¸c vÊn ®Ò x· héi coi ®©y lµ mét h­íng chiÕn l­îc thÓ hiÖn b¶n chÊt ­u viÖt cña chÕ ®é ta. C¸c v¨n kiÖn ®· nªu lªn nhiÒu biÖn ph¸p nh»m gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi: t¹o thªm nhiÒu viÖc lµm míi, më réng hÖ thèng b¶o hiÓm x· héi vµ an ninh x· héi, c¶i c¸ch c¬ b¶n chÕ ®é tiÒn l­¬ng, ®Èy m¹nh c¸c ch­¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, ®Èy m¹nh ®Êu tranh phßng chèng téi ph¹m. gi÷ g×n trËt tù kû c­¬ng x· héi, ng¨n chÆn vµ chèng bµi trõ c¸c tÖ n¹n x· héi, x©y dùng lèi sèng v¨n minh lµnh m¹nh chÝnh v× thÕ x· héi n­íc ta tõng b­íc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn, ®êi sèng nh©n d©n kh«ng ngõng n©ng cao. * C¸c lÜnh vùc kh¸c Ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, khoa häc vµ c«ng nghÖ x©y dùng nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn, ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc. T¨ng c­êng quèc phßng vµ an ninh: b¶o vÖ v÷ng ch¾c ®éc lËp chñ quyÒn, thèng nhÊt, toµn vÑn l·nh thæ b¶o vÖ an ninh quèc gia trËt tù an toµn x· héi vµ nÒn v¨n ho¸. Më réng quan hÖ ®èi ngo¹i vµ chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ thùc hiÖn nhÊt qu¸n ®­êng lèi ®æi míi ngo¹i ®éc lËp tù chñ, réng më ®a d¹ng ho¸ c¸c quan hÖ quèc tÕ. ViÖt Nam s½n sµng lµ b¹n, lµ ®èi t¸c tin cËy cña c¸c n­íc céng ®ång quèc tÕ phÊn ®Êu v× hoµ b×nh, ®éc lËp vµ ph¸t triÓn chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ khu vùc theo tinh thÇn ph¸t huy tèi ®a néi lùc, n©ng cao hiÖu qu¶ hîp t¸c quèc tÕ, ®¶m b¶o ®éc lËp tù chñ vµ ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. Ph¸t huy søc m¹nh ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n. c. Nh÷ng h¹n chÕ vµ tån t¹i, nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm: NÒn kinh tÕ ph¸t triÓn ch­a v÷ng ch¾c, hiÖu qu¶ vµ søc m¹nh tranh chÊp, mét sè vÊn ®Ò v¨n ho¸, x· héi bøc xóc vµ gay g¾t chËm ®­îc gi¶i quyÕt. C¬ chÕ, chÝnh s¸ch kh«ng ®ång bé vµ ch­a t¹o ®éng lùc m¹nh ®Ó ph¸t triÓn t×nh tr¹ng tham nhòng, suy tho¸i mét bé phËn kh«ng nhá c¸n bé, ®¶ng viªn lµ rÊt nghiªm träng, c«ng cuéc c¶i c¸ch tuy thµnh c«ng nh­ng cßn nhiÒu h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc. §Æc biÖt lµ sù thiÕu ®ång bé vµ chØ thùc hiÖn trªn chiÒu réng mµ kh«ng triÖt ®Ó tiÕn hµnh c¶i c¸ch vÒ kinh tÕ kh«ng ®i ®«i víi c¶i c¸ch vÒ thÓ chÕ chÝnh trÞ vèn cã nhiÒu khuyÕt tËt, vµ ®ång thêi víi nã lµ c¶i c¸ch vÒ mÆt v¨n ho¸ x· héi. Khi cuéc c¶i c¸ch kinh tÕ ®­îc triÓn khai toµn diÖn vµ ngµy cµng ®i s©u nã sÏ ®Æt ra yªu cÇu bøc thiÕt ph¶i c¶i c¸ch thÓ chÕ chÝnh trÞ nh­ §Æng TiÓu B×nh - KiÕn tróc s­ tr­ëng vµ tæng c«ng tr×nh s­ tr­ëng cña kinh tÕ Trung Quèc ®· nªu ra: “c¶i c¸ch thÓ chÕ chÝnh trÞ vµ c¶i c¸ch thÓ chÕ kinh tÕ ph¶i dùa vµo nhau. Kh«ng c¶i c¸ch thÓ chÕ chÝnh trÞ, c¶i c¸ch kinh tÕ sÏ kh«ng thµnh c«ng” cã nh­ vËy míi thóc ®Èy kinh tÕ ph¸t triÓn. §ång thêi, ®Êt n­íc ta ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu th¸ch thøc bèn nguy c¬ lín mµ §¶ng ta ®· chØ ra – tôt hËu xa h¬n vÒ kinh tÕ so víi nhiÒu n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi chÖch h­íng x· héi chñ nghÜa. N¹n tham nhòng vµ tÖ quan liªu “ diÔn biÕn hoµ b×nh” do c¸c thÕ lùc thï ®Þch g©y ra ®Õn nay vÉn tån t¹i vµ diÔn ra hÕt søc phøc t¹p. ®an xen, t¸c ®éng lÉn nhau kh«ng thÓ xem nguy c¬ nµo. 15 n¨m ®æi míi (1986 - 2000) ®· cho chóng ta nhiÒu kinh nghiÖm quý b¸u – nh÷ng bµi häc ®æi míi do c¸c §¹i héiVI, VII, VIII. Cña §¶ng nªu lªn ®Õn nay vÉn cßn cã gi¸ trÞ lín nhÊt lµ nh÷ng bµi häc chñ yÕu sau ®©y: Mét lµ trong qu¸ tr×nh ®æi míi, ph¶i kiªn tr× môc tiªu ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi trªn nÒn t¶ng chñ nghÜa M¸c – Lªnin vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh. Hai lµ ®æi míi ph¶i dùa vµo nh©n d©n, v× lîi Ých cña nh©n d©n, phï hîp víi thùc tiÔn, lu«n lu«n s¸ng t¹o. Ba lµ ®æi míi ph¶i kÕt hîp søc m¹nh d©n téc víi søc m¹nh thêi ®¹i. Bèn lµ, ®­êng lèi ®óng ®¾n cña §¶ng lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh thµnh c«ng cña sù nghiÖp ®æi míi. c, Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cho t­¬ng lai. §¹i héi IX cña §¶ng ®· kÕt thóc tèt ®Ñp, nhiÒu ®­êng lèi chÝnh s¸ch míi ®­îc ®Ò ra, §¶ng ®· nhËn thøc ®­îc h¹n chÕ yÕu kÐm cña m×nh vµ ®ang cã biÖn ph¸p kh¾c phôc. §¶ng ®Ò ra ph­¬ng h­íng cho giai ®o¹n sau: “§­a n­íc ta ra khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn, n©ng cao râ rÖt ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n t¹o nÒn t¶ng ®Ó ®Õn n¨m 2000 n­íc ta c¬ b¶n trë thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp theo h­íng hiÖn ®¹i. Nguån lùc con ng­êi, n¨ng lùc khoa häc vµ c«ng nghÖ kÕt cÊu h¹ tÇng, tiÒm lùc kinh tÕ quèc phßng,an ninh. ®­îc t¨ng c­êng: thÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ®­îc h×nh thµnh vÒ c¬ b¶n. vÞ thÕ cña n­íc ta trªn tr­êng quèc tÕ ®­îc n©ng cao”[ v¨n kiÖn ®¹i héi®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX – Nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia – 2001 – trang 24]. Hy väng nh÷ng n¨m tíi ®©y ®Êt n­íc ta b­íc vµo thêi kú míi, thêi kú ph¸t triÓn vµ thÞnh v­îng. PhÇn iii. kÕt luËn Sau h¬n mét thËp kû ®æi míi vµ ph¸t triÓn chóng ta ®· v­ît qu¸ nhiÒu khã kh¨n , thö th¸ch. Qua ®ã cho chóng ta bµi häc kinh nghiÖm quý b¸u ®æi míi x©y dùng kinh tÕ thÞ tr­êng kh«ng t¸ch rêi “®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc ” cã nh­ vËy chÝnh trÞ míi æn ®Þnh kinh tÕ níi ph¸t triÓn, môc tiªu x©y dùng chñ nghÜa x· héi míi kh«ng bÞ chÖch h­íng. §ång thêi muèn c¶i c¸ch ®ång bé triÖt ®Ó, c¶i c¸ch kinh tÕ ph¶i ®i ®«i víi c¶i c¸ch chÝnh trÞ, ®æi míi vÒ t­ duy nhËn thøc, ®Ò cao tinh thÇn d©n téc. B¶n s¾c v¨n ho¸ riªng cã cña ta, gi¶i quyÕt tèt c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ dùa trªn c¬ së toµn diÖn cña chñ nghÜa M¸c- Lªnin: kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n, c«ng t¸c t­ t­ëng lý luËn ph¶i theo kÞp sù ph¸t triÓn cña thùc tiÔn vµ yªu cÇu míi nhanh chãng, liªn tôc. Yªu cÇu sù l·nh ®¹o cña §¶ng hiÖu lùc qu¶n lý, ®iÒu hµnh cña Nhµ n­íc trong thêi kú míi cÇn cã sù ph©n c«ng râ rµng kh«ng bao bao biÖn, kh«ng lµm thay nhau cÇn sö lý tèt h¬n n÷a mèi quan hÖ gi÷a §¶ng vµ d©n, t¹o sù tin t­ëng tuyÖt ®èi cña d©n vµ §¶ng. Gia ®o¹n hiÖn nay chóng ta cÇn cã mét hÖ th«ng ph¸p luËt hoµn chØnh, thèng nhÊt t¹o ®iÒu kiÖn th«ng tho¸ng thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ. HiÖn nay hÖ thèng x· héi chñ nghÜa trªn thÕ giíi ®· sôp ®æ bëi vËn dông m« h×nh kinh tÕ kh«ng phï hîp: M« h×nh kinh tÕ bao cÊp, thÕ nh­ng ViÖt Nam chóng ta ®· ®øng v÷ng qua c¬n b·o t¸p cña thêi kú tr­íc, hiÖn nay chóng ta tù dß t×m cho m×nh mét con ®­êng ®i trong bao nhiªu khã kh¨n vµ thö th¸ch. Qua nh÷ng thµnh c«ng b­íc ®Çu cña 25 n¨m ®æimíi, chóng ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh viÖc chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng lµ mét quyÕt ®Þnh s¸ng suèt, mang tÝnh s¸ng t¹o cña §¶ng. Chóng ta cã thÓ tù hµo mµ nãi víi thÕ giíi r»ng: qu¸ tr×nh ®æi míi v× chñ nghÜa x· héi còng lµ qu¸ tr×nh biÕn nh÷ng quan niÖm cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vÒ chñ nghÜa x· héi ®· tõng b­íc thµnh hiÖn thùc. Thµnh tùu næi bËt trong nh÷ng n¨m ®æi míi võa qua kh«ng chØ cã ý nghÜa vÒ mÆt kinh tÕ x· héi mµ cßn t¹o niÒm tin vµo con ®­êng ®æi míi gãp phÇn æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ - x· héi cña ®Êt n­íc, ®ång thêi c¶nh gi¸c víi mäi ©m m­u “diÔn biÕn hoµ b×nh” cña c¸c thÕ lùc ph¶n ®éng, tiÕp tôc ®­a ®Êt n­íc ph¸t triÓn lªn chñ nghÜa x· héi - con ®­êng ®i ®Õn d©n giµu n­íc m¹nh x· héi c«ng b»ng d©n chñ v¨n minh vµ tiÕn bé. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh “TriÕt häc M¸c - Lªnin ” tËp II. Nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia - Hµ Néi 1999. 2. Gi¸o tr×nh “TriÕt häc M¸c - Lªnin” tËp I. Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc - 1999. 3. Gi¸o tr×nh “kinh tÕ chÝnh trÞ M¸c - Lªnin”. TËp II. Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc 1999. 4. T¹p chÝ céng s¶n sè 18,19 n¨m 1998. 5. T¹p chÝ triÕt häc sè 3 th¸ng 6 n¨m 1998. 6. T¹p chÝ kinh tÕ ph¸t triÓn sè 92,99 n¨m 1998. 7. C¸c v¨n kiÖn §¹i héi lÇn thø VI, VII, VIII, IX. 8. Dù th¶o c¸c v¨n kiÖn tr×nh ®¹i héi IX cña §¶ng . môc lôc Trang PhÇnI. §Æt vÊn ®Ò 1 PhÇn II. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò 3 1. Quan ®iÓm toµn diÖn vµ c¬ së lý luËn cña quan ®iÓm toµn diÖn 3 2. Nguyªn t¾c toµn diÖn trong qu¶n lý kinh tÕ 4 3. §­êng Lèi ®æi míi toµn diÖn ë ViÖt Nam 7 PhÇn III. KÕt luËn 14 Tµi liÖu tham kh¶o

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNguyên tắc toàn diện trong triết học Mác - Lênin với việc phân tích đường lối đổi mới toàn diện ở Việt Nam.DOC