Nhà ký túc xá trường trung học y tế Hà Giang

PHẦN I: KIẾN TRÚC NHIỆM VỤ: - Vẽ mặt bằng tầng 1- 5 - Vẽ mặt bằng mái. - Vẽ mặt đứng chính,mặt bên. - Vẽ mặt cắt, chi tiết cầu thang. PHẦN III: KẾT CẤU NHIỆM VỤ: - Lập mặt bằng kết cấu tầng 2 - Thiết kết sàn tầng 2 - Tính toán khung K2 - Tính toán cầu thang trục 4 - 5 - Thiết kế dầm dọc trục C (1 – 4) PHẦN II: NỀN MÓNG NHIỆM VỤ: - Đánh giá đặc điểm công trình. - Đánh giá điều kiện địa chất công trình. - Lựa chọn giải pháp nền móng. - Thiết kế móng khung K3 - trục 3. + Móng M1 - trục A + Móng M2 - trục BC PHẦN IV: THI CÔNG NHIỆM VỤ: - Lập biện pháp kỹ thuật thi công móng. - Lập biện pháp kỹ thuật thi công khung sàn BTCT tầng 5. - Lập tiến độ thi công theo sơ đồ ngang. - Lập tổng mặt bằng thi công công trình. - Lập biện pháp an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

doc65 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/06/2013 | Lượt xem: 1503 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nhà ký túc xá trường trung học y tế Hà Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cét cÇn ®æ : 6 ng­êi. Nhãm ®æ bª t«ng cét gåm : 3 nhãm, mçi nhãm 4 ng­êi : 3´3 = 9 ng­êi. + Tæng céng d©y chuyÒn tæ thî ®æ bª t«ng cét : 27 ng­êi. a. ChuÈn bÞ vËt liÖu: - Xi m¨ng ®¶m b¶o ®óng chñng lo¹i PC30, x¸c ®Þnh khèi l­îng xi m¨ng cÇn thiÕt cho mét mÎ trén, 1 cÊu kiÖn, theo n¨ng suÊt 1 ca. Ngoµi ra ph¶i x¸c ®Þnh xi m¨ng víi ®iÒu kiÖn thiÕt kÕ, víi ®Æc ®iÓm m«i tr­êng. - §¸, sái : Dïng ®¸, sái 1´2 cho bª t«ng cét, §¸, sái ph¶i cã kÝch th­íc ®ång ®Òu, kh«ng phong ho¸, lÉn t¹p chÊt. - C¸t : Theo tiªu chuÈn TCVN 1770-86, lµ lo¹i c¸t s¹ch Ýt t¹p chÊt. C¸t lÉn t¹p chÊt th× ph¶i röa, sµng, b·i chøa c¸t ph¶i kh« gi¸o cã biÖn ph¸p chèng bÈn, n­íc ®äng. Khi sö dông nhiÒu lo¹i c¸t kh¸c nhau, th× ph¶i ®æ ®èng riªng. - N­íc trén bª t«ng : Theo TCVN 4506-87. Ph¶i lµ n­íc s¹ch, c¸c nguån n­íc dïng trong sinh ho¹t ®Òu dïng cho trén bª t«ng vµ b¶o d­ìng. Tr­íc khi nÊy n­íc sö dông cho trén bª t«ng ph¶i kiÓm tra. - Phô gia : Dïng theo yªu cÇu c«ng nghÖ, tiÕn ®é. b. Yªu cÇu ®èi víi v÷a bª t«ng: - Theo TCVN 4453-95. - V÷a bª t«ng ph¶i ®­îc trén kü, ®Òu vµ ®óng cÊp phèi. - Thêi gian trén, ®æ vµ ®Çm ph¶i ng¾n nhÊt tøc lµ ph¶i nhá h¬n thêi gian ninh kÕt cña bª t«ng (2giê). - V÷a bª t«ng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ ®é sôt, dÔ trót ra khái ph­¬ng tiÖn chuyªn trë, dÔ ®æ, dÔ dÇm. c. Ph­¬ng ph¸p trén vµ ®æ bª t«ng b»ng thñ c«ng: ¨ Ph­¬ng ph¸p trén. - Theo TCVN 4453 - 95, tr×nh tù trén nh­ sau: - Cho m¸y quay mét vµi vßng, sau ®ã ®æ 15¸20% l­îng n­íc, tiÕp ®Õn ®æ xi m¨ng vµ cèt liÖu cïng mét lóc, võa trén võa ®æ dÇn phÇn n­íc cßn l¹i. §æ xi m¨ng vµ cèt liÖu vµo khi m¸y ®ang quay. Thêi gian trén hçn hîp bª t«ng phô thuéc vµo ®é sôt vµo ®é sôt yªu cÇu vµ dung tÝch cña m¸y trén. Theo kinh nghiÖm th­êng cho m¸y quay 20 vßng cho mét mÎ trén. - Trong qu¸ tr×nh trén ®Ó tr¸nh hçn hîp bª t«ng b¸m dÝnh vµo thïng trén, cø sau 2 giê lµm viÖc cÇn ®æ vµo thïng trén toµn bé cèt liÖu lín vµ n­íc vµo quay 5 phót sau ®ã cho c¸t, xi m¨ng vµ l­îng n­íc cßn l¹i vµo trén tiÕp theo thêi gian quy ®Þnh. - NÕu cèt liÖu ë hiÖn tr­êng Èm, cÇn gi¶m l­îng n­íc trén, gi÷ nguyªn ®é sôt theo yªu cÇu. ¨ BiÖn ph¸p vËn chuyÓn. - VËn chuyÓn bª t«ng theo ph­¬ng ngang b»ng xe c¶i tiÕn, vµ xe cót kÝt cã dung tÝch thïng chøa 120L, xe do 2 ng­êi kÐo vµ ®Èy, ®­êng vËn chuyÓn bª t«ng trªn sµn, vµ ®­êng l¸t v¸n t¹m san, ®é dèc 1%. - VËn chuyÓn bª t«ng theo ph­¬ng th¼ng ®øng b»ng th¨ng t¶i TP-12, xe c¶i tiÕn vËn chuyÓn bª t«ng tõ n¬i trén sau ®ã vËn chuyÓn ®Õn sµn thang t¶i. Tõ ®©y th¨ng t¶i ®­a nªn sµn tÇng 5. T¹i ®©y cã 2 ng­êi ®ãn vµ vËn chuyÓn ®Õn cét cÇn ®æ. - Khi vËn chuyÓn bª t«ng xe ph¶i kÝn, kh«ng lµm mÊt n­íc xi m¨ng, kh«ng g©y v­¬ng v·i däc ®­êng, tuyÖt ®èi tr¸nh sù ph©n tÇng cña v÷a bª t«ng. ¨ BiÖn ph¸p ®æ bª t«ng. - Cét cã chiÒu cao 3,1m < 5 nªn ta tiÕn hµnh ®æ liªn tôc. §æ tõ xa vÒ vÞ trÝ ®Æt m¸y th¨ng t¶i. - §æ bª t«ng cét cÇn chia thµnh tõng côm cét ®Ó cã thÓ lu©n chuyÓn cèp pha, sµn c«ng t¸c vµ bè trÝ song song, xen kÏ c¸c c«ng t¸c cèp pha, cèt thÐp vµ bª t«ng. Bª t«ng ®­îc ®æ tõng líp cã ®é dµy thÝch hîp tõ 30¸40cm, sau khi ®Çm xong ®æ líp tiÕp theo. ChiÒu cao r¬i tù do khi ®æ bª t«ng ph¶i £ 1,5m. - §Çm bª t«ng cét : §Çm líp sau ph¶i c¾m xuèng líp tr­íc tõ 5¸10cm, thêi gian ®Çm ë mét vÞ trÝ tõ 15¸60gi©y. Cho ®Çm lµm viÖc tr­íc khi h¹ chµy tõ tõ vµo bª t«ng, rót chµy tõ tõ ra khái bª t«ng råi míi t¾t m¸y. 1.4 .C«ng t¸c b¶o d­ìng bª t«ng cét. - Sau khi ®æ, bª t«ng ph¶i ®­îc b¶o d­ìng trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é vµ ®é Èm thÝch hîp. - Bª t«ng míi ®æ xong ph¶i ®­îc che ch¾n ®Ó kh«ng bÞ ¶nh h­ëng cña m­a, n¾ng. - Bª t«ng cét ph¶i ®­îc gi÷ Èm Ýt nhÊt 7 ngµy, ®ªm. Hai ngµy ®Çu ®Ó gi÷ Èm cho bª t«ng th× cø hai giê t­íi n­íc mét lÇn, lÇn ®Çu t­íi sau khi ®æ bª t«ng 4¸7 giê, nh÷ng ngµy sau 3¸10 giê t­íi n­íc mét lÇn tuú thuéc vµo nhiÖt ®é cña m«i tr­êng. 1.5 .C«ng t¸c th¸o dì v¸n khu«n cét. - Th¸o dì v¸n khu«n cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn tèc ®é thi c«ng c«ng tr×nh, ®Õn gi¸ thµnh x©y dùng vµ chÊt l­îng cña bª t«ng v× vËy th¸o dì cèp pha ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu sau : - Sau khi bª t«ng ®¹t c­êng ®é cÇn thiÕt th× tiÕn hµnh th¸o v¸n khu«n, ®èi víi v¸n khu«n cét chØ cÇn ®¹t 25% c­êng ®é, kho¶ng tõ 2¸3 ngµy. - Tr×nh tù th¸o dì v¸n khu«n cét nh­ sau : + Th¸o dì cét chèng xiªn, sau ®ã th¸o g«ng cét, råi tiÕn hµnh th¸o c¸c tÊm gãc, sau cïng lµ c¸c v¸n thµnh. (th¸o tõ trªn xuèng). 2. BiÖn ph¸p thi c«ng dÇm, sµn: 2.1 .C«ng t¸c l¾p dùng v¸n khu«n dÇm, sµn. - Sau khi ®æ bª t«ng cét xong 1¸2 ngµy ta tiÕn hµnh th¸o dì v¸n khu«n cét vµ tiÕn hµnh l¾p dùng v¸n khu«n dÇm sµn, Tr­íc tiªn ta dùng hÖ sµn c«ng t¸c ®Ó thi c«ng l¾p dùng v¸n khu«n dÇm, sµn. - KiÓm tra tim vµ cao tr×nh gèi dÇm, c¨ng d©y khèng chÕ tim vµ x¸c ®Þnh cao tr×nh ®¸y dÇm. - §Æt c¸c thanh ®µ ngang lªn ®Çu trªn cña cét chèng thÐp ®¬n, cè ®Þnh c¸c thanh ®µ ngang b»ng ®inh thÐp, l¾p v¸n ®¸y dÇm trªn nh÷ng ®µ ngang ®ã. - TiÕn hµnh l¾p ghÐp v¸n khu«n thµnh dÇm, liªn kÕt víi tÊm v¸n ®¸y vµ chèt nªm. - æn ®Þnh v¸n khu«n thµnh dÇm b»ng c¸c thanh chèng xiªn, c¸c thanh chèng xiªn nµy ®­îc liªn kÕt víi thanh ®µ ngang b»ng ®inh vµ c¸c con kª gi÷ cho thanh chèng xiªn kh«ng bÞ tr­ît. TiÕp ®ã tiÕn hµnh l¾p dùng v¸n khu«n sµn theo tr×nh tù sau : + §Æt c¸c thanh ®µ däc lªn trªn c¸c kÝch ®Çu cña c©y chèng tæ hîp, tiÕp ®ã l¾p c¸c thanh ®µ ngang lªn trªn c¸c thanh ®µ däc víi kho¶ng c¸ch 60cm. L¾p ®Æt c¸c tÊm khu«n sµn, liªn kÕt b¾ng c¸c chèt nªm. + §iÒu chØnh cèt vµ ®é b»ng ph¼ng cña c¸c thanh ®µ, kho¶ng c¸ch c¸c thanh ®µ ph¶i ®óng theo thiÕt kÕ. + KiÓm tra ®é æn ®Þnh cña v¸n khu«n, cao tr×nh, tim cèt cña v¸n khu«n dÇm sµn mét lÇn n÷a ¨ Nh÷ng yªu cÇu khi l¾p dùng v¸n khu«n: - VËn chuyÓn lªn xuèng ph¶i nhÑ nhµng, tr¸nh va ch¹m x« ®Èy lµm v¸n khu«n bÞ biÕn d¹ng. V¸n khu«n ®­îc ghÐp ph¶i kÝn khÝt, ®¶m b¶o kh«ng mÊt n­íc xi m¨ng khi ®á vµ ®Çm bª t«ng. - Ph¶i lµm vÖ sinh s¹ch sÏ v¸n khu«n vµ tr­íc khi l¾p dùng ph¶i quÐt mét dÇu chèng dÝnh ®Ó c«ng t¸cth¸o dì sau nµy ®­îc thùc hiÖn dÔ dµng. - Cét chèng ph¶i ®­îc gi»ng chÐo, gi»ng ngang ®ñ sè l­îng, kÝch th­íc, vÞ trÝ. - C¸c ph­¬ng ph¸p l¾p ghÐp v¸n khu«n, ®µ, cét chèng ph¶i ®¶m b¶o nguyªn t¾c ®¬n gi¶n vµ dÔ th¸o, bé phËn nµo cÇn th¸o tr­íc kh«ng bÞ phô thuéc vµo bé ph©n sau. - Cét chèng ®­îc dùa trªn nÒn v÷ng ch¾c, kh«ng tr­ît. Ph¶i kiÓm tra ®é v÷ng ch¾c cña v¸n khu«n, ®µ däc, ngang, cét chèng, sµn c«ng t¸c, ®­êng ®i l¹i ®¶m b¶o an toµn. 2.2 .C«ng t¸c l¾p dùng cèt thÐp dÇm, sµn. a. Nh÷ng yªu cÇu kü thuËt: - Khi ®· kiÓm tra viÖc l¾p dùng v¸n khu«n dÇm, sµn xong, tiÕn hµnh l¾p dùng cèt thÐp. CÇn chØnh cho chÝnh x¸c vÞ trÝ cèt thÐp tr­íc khi ®Æt vµo vÞ trÝ. - Cèt thÐp ®Çm sµn, ®­îc gia c«ng ë x­ëng sau ®ã vËn chuyÓn b»ng th¨ng t¶i lªn sµn m¸i ®Ó l¾p dùng. - Cèt thÐp l¾p ®Æt ®óng miÒn chÞu lùc theo b¶n vÏ thiÕt kÕ kü thuËt, chiÒu dµy líp bª t«ng b¶o vÖ ®óng theo thiÕt kÕ. - Kh«ng lµm cong cèt thÐp trong qua tr×nh l¾p dùng vµ thi c«ng bª t«ng b. BiÖn ph¸p l¾p dùng: - Cèt thÐp dÇm ®­îc luån tr­íc sau ®ã ®Æt cèt thÐp sµn. - §Æt däc hai hai bªn dÇm hÖ th«ng ghÕ ngùa ngang thanh ®µ ngang. §Æt c¸c thanh thÐp cÊu t¹o lªn c¸c thanh ®µ ngang ®ã, luån cèt ®ai ®­îc san thµnh tõng tóm, sau ®ã luån cèt däc chÞu lùc vµo. TiÕn hµnh buéc cèt ®ai víi cèt däc theo ®óng kho¶ng c¸ch thiÕt kÕ. Sau khi buéc xong rót ®µ h¹ cèt thÐp xuèng v¸n khu«n dÇm. BiÖn ph¸p l¾p dùng cèt thÐp dÇm - Tr­íc khi l¾p dùng cèt thÐp vµo vÞ trÝ cÇn chó ý ®Æt c¸c con kª cã chiÒu dµy chiÒu dµy líp b¶o vÖ bª t«ng b¶o vÖ ®­îc ®óc s½n t¹i vÞ trÝ cÇn thiÕt t¹i ®¸y v¸n khu«n. - Cèt thÐp sµn ®­îc d¶i trùc tiÕp trªn mÆt v¸n khu«n. R¶i c¸c thanh chÞu momen d­¬ng tr­íc kho¶ng c¸ch theo thiÕt kÕ, dïng d©y thÐp 1mm buéc thµnh l­íi, sau ®ã l¾p ®Æt cèt thÐp chÞu momen ©m. - Khi l¾p dùng cèt thÐp sµn ph¶i dïng c¸c con kª b»ng bª t«ng ®óc s½n cã g¾n r©u thÐp cã chiÒu b»ng líp bª t«ng b¶o vÖ vµ buéc vµo m¾t l­íi cña thÐp sµn. Sau khi l¾p dùng cèt thÐp cÇn nghiÖm thu ®Çy ®ñ tr­íc khi ®æ bª t«ng sµn. c. NghiÖm thu vµ b¶o qu¶n cèt thÐp ®· gia c«ng: - ViÖc nghiÖm thu cèt thÐp ph¶i lµm t¹i chç gia c«ng. - NÕu s¶n xuÊt hµng lo¹t th× ph¶i kiÓm tra x¸c suÊt 5% tæng s¶n phÈm nh­ng kh«ng Ýt h¬n 5 s¶n phÈm ®Ó kiÓm tra mÆt ngoµi, ba mÉu ®Ó kiÓm tra mèi hµn. - Cèt thÐp ®· ®­îc nghiÖm thu ph¶i b¶o qu¶n kh«ng ®Ó biÕn h×nh, han gØ. - Sai sè kÝch th­íc kh«ng qu¸ 10mm theo chiÒu dµi vµ 5mm theo chiÒu réng kÕt cÊu. Sai lÖch vÒ tiÕt diÖn kh«ng qu¸ +5% vµ -2% tæng diÖn tÝch thÐp. - NghiÖm thu v¸n khu«n vµ cèt thÐp ph¶i ®óng h×nh d¹ng tiÕt diÖn thiÕt kÕ. 2.3 .C«ng t¸c ®æ bª t«ng dÇm, sµn: - §Ó khèng chÕ chiÒu dµy sµn, ta chÕ t¹o nh÷ng cét mèc b»ng bª t«ng cã chiÒu cao b»ng chiÒu dµy sµn (h=10cm). a. Yªu cÇu vÒ v÷a bª t«ng: - V÷a bª t«ng ph¶i ®­îc trén ®Òu vµ ®¶m b¶o ®ång nhÊt thµnh phÇn. - Thêi gian trén, vËn chuyÓn, ®æ, ®Çm ph¶i ®­îc rót ng¾n, kh«ng ®­îc kÐo dµi thêi gian ninh kÕt cña xi m¨ng. - Bª t«ng ph¶i cã ®é linh ®éng (®é sôt) ®Ó thi c«ng, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu kÕt cÊu. b. Yªu cÇu vÒ vËn chuyÓn v÷a bª t«ng: - Ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn ph¶i kÝn, kh«ng ®­îc rß rØ n­íc xi m¨ng. Trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn thïng trén ph¶i quay víi tèc ®é quy ®Þnh. - Tuú theo nhiÖt ®é thêi ®iÓm vËn chuyÓn mµ quy ®Þnh thêi gian vËn chuyÓn nhiÒu nhÊt. VÝ dô : ë nhiÖt ®é 20o ¸ 30o th× t < 45 phót, 10o ¸ 20o th× t < 60 phót. - Khi xe trén bª t«ng tíi c«ng tr­êng, tr­íc khi ®æ, thïng trén ph¶i ®­îc quay nhanh trong vßng mét phót råi míi ®­îc ®æ vµo xe b¬m. - Ph¶i cã kÕ ho¹nh cung øng ®ñ v÷a bª t«ng ®Ó ®æ liªn tôc trong mét ca. c. Thi c«ng bª t«ng: - Sau khi c«ng t¸c chuÈn bÞ hoµn tÊt th× b¾t ®Çu thi c«ng b¬m bª t«ng. + Lµm sµn c«ng t¸c b»ng mét m¶ng v¸n ®Æt song song víi vÖt ®æ, gióp cho sù ®i l¹i cña c«ng nh©n trùc tiÕp ®æ bª t«ng. + Bè trÝ 3 ng­êi di chuyÓn vßi b¬m, bè trÝ 3 nhãm phô tr¸ch ®æ bª t«ng vµo kÕt cÊu, ®Çm bª t«ng, hoµn thiªn bÒ mÆt kÕt cÊu (3 nhãm, mçi nhãm 5 ng­êi). Þ Tæng céng d©y chuyÒn tæ thî ®æ bª t«ng dÇm sµn : 3 ´ 5 + 3 = 18 (ng­êi). - Ng­êi ®iÒu kiÓn gi÷ vßi b¬m ®øng trªn sµn m¸i võa quan s¸t võa ®iÒu khiÓn vÞ trÝ ®Æt vßi sao cho hîp víi c«ng nh©n thao t¸c bª t«ng theo h­íng ®æ thiÕt kÕ, tr¸nh dån bª t«ng. - §æ bª t«ng theo ph­¬ng ph¸p tõ xa vÒ gÇn so víi vÞ trÝ xe b¬m. Tr­íc tiªn ®æ bª t«ng vµo dÇm. §æ lµm 2 líp theo h×nh thøc bËc thang, ®æ tíi ®©u ®Çm tíi ®ã, trªn mét líp ®æ xong mét ®o¹n ph¶i quay l¹i ®æ tiÕp líp trªn ®Ó tr¸nh cho bª t«ng t¹o thµnh vÖt ph©n c¸ch lµm gi¶m tÝnh ®ång nhÊt cña bª t«ng. H­íng ®æ bª t«ng dÇm theo h­íng ®æ bª t«ng sµn. + §æ ®­îc mét ®o¹n th× tiÕn hµnh ®Çm, ®Çm bª t«ng dÇm b»ng ®Çm dïi vµ sµn b»ng ®Çm bµn. C¸ch ®Çm , ®Çm dïi ®· tr×nh bµy ë phÇn tr­íc cßn ®Çm bµn th× tiÕn hµnh nh­ sau : KÐo ®Çm tõ tõ vµ ®¶m b¶o vÞ trÝ sau gèi lªn vÞ trÝ tr­íc tõ 5 ¸ 10cm. §Çm bao giê thÊy v÷a bª t«ng kh«ng sôt lón râ rÖt vµ trªn mÆt næi n­íc xi m¨ng th× th«i, tr¸nh ®Çm mét chç l©u qu¸ bª t«ng sÏ bÞ ph©n tÇng. Th­êng thêi gian kho¶ng 30 ¸ 50s. - Sau khi ®æ xong mét xe th× lïi xe kh¸c vµo ®æ tiÕp. Bè trÝ xe vµo ®æ vµ xe ®æ xong ®i ra kh«ng bÞ v­íng m¾c vµ ®¶m b¶o thêi gian nhanh nhÊt. VÞ trÝ cña ®Çm bª t«ng khi dïng ®Çm dïi 1 - Cèp pha; 2 - §Çm dïi; 3 - Líp bª t«ng míi ®æ 4 - Líp bª t«ng ®æ tr­íc; 5 - B¸n kÝnh ¶nh h­ëng cña ®Çm 6 - Ph¹m vi ®Çm §Çm bª t«ng b»ng ®Çm mÆt 1 - VÞ trÝ ®ang ®Çm 2 - Di chuyÓn ®Çm 3 - §Çm ë vÞ trÝ míi C«ng t¸c thi c«ng bª t«ng cø tuÇn tù nh­ vËy nh­ng vÉn ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®.kiÖn sau: + Trong khi thi c«ng mµ gÆp trêi m­a vÉn ph¶i thi c«ng cho ®Õn m¹ch ngõng thi c«ng. §iÒu nµy th­êng gÆp nhÊt lµ thi c«ng trong mïa m­a. NÕu thi c«ng trong mïa m­a cÇn ph¶i ®¶m b¶o cã c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa nh­ tho¸t n­íc cho bª t«ng ®· ®æ, che ch¾n cho bª t«ng ®ang ®æ vµ c¸c b·i chøa vËt liÖu. - M¹ch ngõng (nÕu cÇn thiÕt) cÇn ®Æt th»ng ®øng vµ nªn chuÈn bÞ c¸c thanh v¸n gç ®Ó ch¾n m¹ch ngõng. VÞ trÝ m¹ch ngõng ph¶i ®Ó ë níi cã lùc c¾t nhá nh­ sau. + Khi h­íng ®æ bª t«ng song song víi dÇm phô, m¹ch ngõng ®Ó ë vÞ trÝ 1/4 nhÞp cña dÇm phô. + Khi h­íng ®æ bª t«ng song song víi dÇm chÝnh, m¹ch ngõng ®Ó ë vÞ trÝ 1/3 hoÆc 2/3 nhÞp cña dÇm chÝnh. - Sau khi thi c«ng xong cÇn ph¶i röa ngay c¸c trang thiÕt bÞ thi c«ng ®Ó dïng cho c¸c lÇn sau tr¸nh ®Ó v÷a bª t«ng b¸m vµo lµm h­ háng. 2.4 .C«ng t¸c b¶o d­ìng bª t«ng dÇm, sµn: - Bª t«ng sau khi ®æ tõ 10¸120h ®­îc b¶o d­ìng theo tiªu chuÈn ViÖt Nam 4453-95. CÇn chó ý tr¸nh va ch¹m, lµm chÊt ®éng m¹nh vµo kÕt cÊu bª t«ng trong thêi kú ®«ng cøng. Thêi gian b¶o d­ìng bª t«ng theo b¶ng 24 TCVN 4453-95. ViÖc theo dâi b¶o d­ìng bª t«ng ®­îc c¸c kü thuËt ghi l¹i trong nhËt ký c«ng tr×nh. - Bª t«ng ®­îc b¶o d­ìng trong ®iÒu kiÖn vµ ®é Èm thÝch hîp. - Bª t«ng míi ®æ xong ph¶i ®­îc che ch¾n ®Ó kh«ng bÞ ¶nh h­ëng cña n¾ng m­a. Thêi b¾t ®Çu b¶o d­ìng : + NÕu nhiÖt ®é m«i tr­êng cao th× sau 2¸3h. NÕu nhiÖt ®é m«i tr­êng thÊp th× sau 12¸24h. Ph­¬ng ph¸p b¶o d­ìng: - T­íi n­íc : Bª t«ng ph¶i ®­îc gi÷ ®é mÈ Ýt nhÊt lµ 7 ngµy, ®ªm. Hai ngµy ®Çu ®Ó gi÷ Èm cho bª t«ng cø hai giê t­íi n­íc mét lÇn, lÇn ®Çu t­íi n­íc sau khi ®æ bª t«ng 4¸7 giê, nh÷ng ngµy sau 3¸10h t­íi n­íc mét lÇn tuú thuéc vµo nhiÖt ®é m«i tr­êng. - B»ng keo (nÕu cÇn) : lo¹i keo phæ biÕn nhÊt lµ keo SIKA, sñ dông keo b¬m lªn bÒ mÆt kÕt cÊu, lµm gi¶m sù mÊt n­íc do bèc h¬i vµ ®¶m b¶o cho bª t«ng cã ®­îc ®é Èm cÇn thiÕt. - ViÖc ®i l¹i vµ chÊt t¶i trªn kÕt cÊu bª t«ng chØ cho phÐp khi bª t«ng ®¹t 24 Kg/cm2, kho¶ng thêi gian mïa hÌ tõ 1¸2 ngµy, mïa ®«ng kho¶ng 3 ngµy. 2.5 .C«ng t¸c th¸o dì v¸n khu«n dÇm, sµn: - Th¸o dì toµn bé cèp pha tÇng c¸ch tÇng míi ®æ bª t«ng (5 - 2), sau ®ã dïng cét chèng ®¬n chèng l¹i cét chèng b»ng 1/2 cét chèng ban ®Çu. - ViÖc chÊt t¶i tõng phÇn lªn kÕt cÊu sau khi th¸o dì cèp pha, ®µ gi¸o cÇn tÝnh to¸n theo c­êng ®é bª t«ng ®· ®¹t, lo¹i kÕt cÊu vµ c¸c ®Æc tr­ng vÒ t¶i träng ®Ó tr¸nh c¸c vÕt nøt vµ c¸c h­ háng kh¸c ®èi víi kÕt cÊu. - ViÖc chÊt t¶i toµn bé lªn c¸c kÕt cÊu ®· dì cèp pha, ®µ gi¸o chØ ®­îc thùc hiÖn khi bª t«ng ®· ®¹t c­êng ®é thiÕt kÕ. C«ng cô th¸o dì lµ : Bóa nhæ ®inh, x¸ cÇy vµ k×m rót ®inh, c¸ch th¸o nh­ sau : + §Çu tiªn ta níi c¸c chèt ®Ønh cña cña cét chèng tæ hîp ra, tiÕp theo ®ã th¸o c¸c thanh ®µ däc vµ c¸c thanh ®µ ngang ra. + Sau ®ã th¸o c¸c chèt nªm vµ th¸o c¸c v¸n khu«n ra. + Sau cïng lµ th¸o c¸c cét chèng. Chó ý : - Sau khi th¸o c¸c chèt ®Ønh cña cét chèng vµ c¸c thanh ®µ däc, ngang ta cÇn th¸o ngay v¸n khu«n chç ®ã ra, tr¸nh th¸o mét lo¹i c¸c c«ng t¸c tr­íc råi míi th¸o v¸n khu«n. §iÒu nµy rÊt nguy hiÓm v× cã thÓ v¸n sÏ r¬i vµ g©y ra tai n¹n. - Nªn tiÕn hµnh tuÇn tù c«ng t¸c th¸o tõ ®Çu nµy sang ®Çu kia. - Th¸o xong nªn cho ng­êi ë d­íi ®ì, tr¸nh quang quËt xuèng sµn lµm háng sµn vµ c¸c phô kiÖn. - Sau cïng lµ xÕp thµnh tõng chèng vµ ®óng chñng lo¹i ®Ó vËn chuyÓn vÒ kho hoÆc lu©n chuyÓn lªn tÇng trªn, hoÆc c«ng tr×nh kh¸c ®­îc thuËn tiÖn dÔ dµng. 3. Nh÷ng khuyÕt tËt khi thi c«ng bª t«ng: - Sau khi th¸o dì cèp pha th­êng xÈy ra nh÷ng hiÖn t­îng sau : 3.1 . Nót ch©n chim: - HiÖn t­îng : Trªn bÒ mÆt kÕt cÊu (bÒ mÆt tiÕp xóc víi kh«ng khÝ) xuÊt hiÖn nh÷ng vÕt nøt nhá d¹ng ch©n chim. - Nguyªn nh©n : lµ do mÆt bª t«ng míi ®æ kh«ng ®­îc che ®Ëy, khi trêi n¾ng n­íc bèc h¬i qu¸ nhanh, bª t«ng co ngãt ®ét ngét g©y nøt. - BiÖn ph¸p söa ch÷a: lµ hoµ n­íc xi m¨ng ®æ trªn mÆt bª t«ng, dïng th­íc g¹t qua g¹t l¹i cho n­íc xi m¨ng lÊp ®Çy c¸c kÏ nøt, sau ®ã che phñ b»ng bao t¶i Èm råi b¶o d­ìng. 3.2 . Nót ch©n chim: - Nguyªn nh©n: lµ do kh«ng b¶o b­ìng hoÆc b¶o d­ìng Ýt, bª t«ng bÞ mÊt n­íc. - C¸ch kh¾c phôc: Che phñ b»ng bao t¶i Èm, t­íi n­íc th­êng xuyªn cho bª t«ng ­ít tõ 5¸6 ngµy, HiÖu qu¶ kh«ng cao, c­êng ®é bª t«ng chØ ®¹t 50% c­êng ®é thiÕt kÕ. V× vËy tuyÖt ®èi kh«ng ®­îc ®Ó bª t«ng tr¾ng mÆt. 3.3 . Rç trong bª t«ng: Rç trong bª t«ng bao gåm : rç ngoµi, rç s©u, rç thÊu suèt. - Nguyªn nh©n: do ®Çm kh«ng kü, v÷a bª t«ng bÞ ph©n tÇng khi vËn chuyÓn, v÷a trén kh«ng ®Òu, v¸n khu«n ghÐp kh«ng kÝn khÝt lµm mÊt n­íc xi m¨ng. - BiÖn ph¸p söa ch÷a: + §èi víi rç ngoµi : Dïng ®ôc nhän tÈy s¹ch c¸c viªn ®¸ trong vïng rç, sau ®ã t­íi n­íc röa s¹ch, dïng v÷a bª t«ng ®¸ nhá cã m¸c cao h¬n m¸c thiÕt kÕ tr¸t l¹i, xoa ph¼ng. + §èi víi rç s©u : Lµ rç qua líp cèt thÐp chÞu lùc, c¸ch söa ch÷a lµ dïng ®ôc nhän ®ôc nhÑ cho hÕt c¸c viªn ®¸ n»m trong vïng rç, sau ®ã röa s¹ch, ghÐp cèp pha råi ®æ chÌn b»ng v÷a bª t«ng ®¸ nhá m¸c cao h¬n m¸c thiÕt kÕ, ®Çm kü vµ b¶o d­ìng theo quy ph¹p. + §èi víi rç th©u suèt : Lµ rç xuyªn qua kÕt cÊu. Tr­êng hîp nµy rÊt nguy hiÓm nªn ph¶i hÕt søc tr¸nh ®Ó xÈy ra. 4. BiÖn ph¸p an toµn lao ®«ng, vÖ sinh m«i tr­êng trong thi c«ng phÇn th©n. - C«ng t¸c an toµn lao ®éng, vÖ sinh m«i tr­êng trong c«ng tr×nh x©y dùng lµ rÊt quan träng, nã ¶nh h­ëng trôc tiÕp ®Õn tiÕn ®é thi c«ng vµ chÊt l­îng c«ng tr×nh, còng nh­ søc khoÎ cña c«ng nh©n. - T¹i c«ng tr×nh x©y dùng ph¶i cã trang bÞ tñ thuèc, dông cô s¬ cøu khi xÈy ra tai n¹n. 4.1. An toµn lao ®éng trong c«ng t¸c bª t«ng, cèt thÐp : 4.1.1. L¾p dùng, th¸o dì v¸n khu«n, ®µ gi¸o : - Kh«ng ®­îc sö dông ®µ gi¸o cã biÕn d¹ng, r¹n nøt hoÆc thiÕu c¸c bé phËn neo buéc. - C¸c ch©n kÝch cét chång ph¶i ®­îc kª kÝch æn ®Þnh, ch¾c ch¾n. - Sµn c«ng t¸c trªn cao ph¶i cã lan can b¶o vÖ ë ba phÝa. - Th­êng xuyªn kiÓm tra tÊt c¶ c¸c bé ph©n kÕt cÊu cña ®µ gi¸o, gi¸ ®ì ®Ó kÞp thêi ph¸t hiÖn t×nh tr¹ng h­ háng cña c¸c bé ph©n ®µ gi¸o vµ c¸c cã biÖn ph¸p söa ch÷a kÞp thêi. - Khi th¸o dì cèp pha ph¶i cã rµo ng¨n, biÓm cÊm ng­êi qua l¹i. kh«ng l¾p dùng, th¸o dì hoÆc lµm viÖc trªn dµn gi¸o khi trêi m­a to, giã lín. 4.1.2. C«ng t¸c gia c«ng l¾p dùng v¸n khu«n : - V¸n khu«n ghÐp thµnh h×nh líp ph¶i ®¶m b¶o v÷ng ch¾c khi vËn chuyÓn, tr¸nh va tr¹m vµo kÕt cÊu ®· l¾p dùng. - CÊm ®Æt vµ chÊt v¸n khu«n hoÆc c¸c bé phËn cña v¸n khu«n lªn ban c«ng, c¸c lèi ®i s¸t c¹ch, lç sµn hoÆc mÐp ngoµi cña c«ng tr×nh. - Tr­íc khi khi ®æ bª t«ng, c¸n bé kü thuËt ph¶i kiÓm tra l¹i toµn bé vµn khu«n, cét chèng, ph¶i ®­îc ®¶m b¶o ch¾c ch¾n nÕu bÞ lón, mÊt æn ®Þnh th× ph¶i kª kÝch ngay. 4.1.3. C«ng t¸c gia c«ng l¾p dùng cèt thÐp : - Gia c«ng cèt thÐp ph¶i ®­îc tiÕn hµnh ë khu vùc riªng , cã rµo ch¾n, biÓn b¸o. - C¨t, uèn, kÐo cèt thÐp ph¶i sö dông c¸c thiÕt bÞ chuyªn dông, cã biÖn ph¸p ng¨n ng­a thÐp v¨ng ra. - Bµn gia c«ng cèt thÐp ph¶i ®­îc cè ®Þnh ch¾c ch¾n, cèt thÐp gia c«ng xong ®­îc xÕp chång, kª kÝch ®¶m b¶o kh«ng ®Ó x« ®æ. - Khi c¾t bá phÇn cèt thÐp thõa trªn cao c«ng nh©n ph¶i ®eo d©y an toµn, bªn d­íi cã biÓn b¸o cÊm ng­êi qua l¹i. - Khi gia c«ng cèt thÐp vµ lµm s¹ch gØ ph¶i trang bÞ ®Çy ®ñ b¶o hé nh­ gang tay, kÝnh. - Khi hµn, c¾t cèt thÐp b»ng m¸y dïng ®iÖn ph¶i cã biªn ph¸p chèng ch¸y næi do que hµn g©y ra. 4.1.4. C«ng t¸c ®æ bª t«ng : - Khi ®æ bª t«ng dÇm , sµn trªn cao xung quanh ph¶i cã lan can b»ng l­íi ch¾n. - Kh«ng ®Ó c«ng nh©n cã c¸c bÖnh vÒ tim m¹ch, huyÕt ¸p cao, bÖnh vÒ m¾t lµm viÖc trªn cao. C«ng nh©n ph¶i ®­îc kiÓm tra søc khoÎ ®Þnh kú trong thêi gian lµm viÖc trªn c«ng tr­êng. - Lèi ®i l¹i d­íi khu vùc thi c«ng ph¶i cã rµo ng¨n, biÓn b¸o. Tr­êng hîp b¾t buéc cã ng­êi qua l¹i cÇn cã biÖn ph¸p che ch¾n. - C«ng nh©n lµm nhiÖm vô ®Þnh h­íng, ®iÒu chØnh vßi b¬m bª t«ng ®Òu ph¶i cã søc khoÎ tèt vµ ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ b¶o hé cÇn thiÕt. - Khi sö dông ®Çm bª t«ng cÇn cã c¸c b¶o hé vµ dông cô c¸ch ®iÖn, kiÓm tra hÖ thèng d©y dÉn, æ c¾m tr¸nh ®Ó hiÖn t­îng hë ®iÖn khi sö dông m¸y. - Kh«ng ®­îc lµm v­¬ng v·i bª t«ng tõ trªn cao xuèng phÝa d­íi. - Khi vËn chuyÓn cèt thÐp, v¸n khu«n vµ v÷a bª t«ng cét b»ng th¨ng t¶i, kh«ng ®­îc chÊt qu¶ søc n©ng cña m¸y, Th¨ng t¶i ph¶i ®­îc neo buéc ch¾c ch¾n, kiÓm tra th­êng xuyªn c¸c ®iÓm nèi. 4.1.5. C«ng t¸c b¶o d­ìng bª t«ng : - Khi b¶o d­ìng bª t«ng ph¶i dïng dµn gi¸o, kh«ng ®­îc ®øng lªn c¸c cét chèng hoÆc c¹ch cèt pha, kh«ng ®­îc dïng thang tùa vµo c¸c bé phËn kÕt cÊu bª t«ng ®ang b¶o d­ìng. - B¶o d­ìng bª t«ng vÒ ban ®ªm hoÆc nh÷ng bé phËn kÕt cÊu bÞ che khuÊt ph¶i cã ®Ìn chiÕu s¸ng. 4.1.6. C«ng t¸c th¸o, dì v¸n khu«n : - ChØ ®­îc th¸o dì cèt pha sau khi bª t«ng ®· ®¹t c­êng ®é quy ®Þnh. - Khi th¸o dì cèp pha ph¶i th¸o theo tr×nh tù hîp lý ph¶i cã biÖn ph¸p ®Ò phßng cèp pha r¬i. N¬i th¸o dì cèp pha ph¶i cã rµo ng¨n vµ biÓn b¸o. - Tr­íc khi th¸o cèp pha ph¶i thu dän hÕt c¸c vËt liÖu thõa vµ c¸c thiÕt bÞ ®Æt trªn c¸c bé phËn c¸c kÕt cÊu c«ng tr×nh s¾p th¸o cèp pha. - Khi th¸o cèp pha ph¶i th­êng xuyªn quan s¸t t×nh tr¹ng c¸c kÕt cÊu , nÕu cã hiÖn t­îng biÕn d¹ng ph¶i ngõng th¸o vµ b¸o c¸o cho c¸n bé kü thuËt. - Sau khi th¸o cèp pha ph¶i che ch¾n c¸c lç hæng cña c«ng tr×nh kh«ng ®­îc ®Ó cèp pha ®· th¸o lªn sµn c«ng t¸c hoÆc nÐm cèp pha xuèng. 4.2. An toµn lao ®éng trong c«ng t¸c x©y vµ hoµn thiÖn : 4.2.1. C«ng t¸cx©y : - KiÓm tra t×nh tr¹ng cña sµn thao t¸c phô vô c«ng t¸c x©y, kiÓm tra l¹i viÖc s¾p xÕp bè trÝ vËt liÖu vµ bè trÝ c«ng nh©n lµm viÖc trªn sµn c«ng t¸c. - ChuyÓn vËt liÖu (g¹ch, v÷a) lªn sµn c«ng t¸c ë ®é cao trªn 2m ph¶i dïng c¸c thiÕt bÞ vËn chuyÓn - Khi lµm sµn c«ng t¸c bª trong nhµ ®Ó x©y th× bªn ngoµi ph¶i ®Æt rµo ng¨n hoÆc biÓn cÊm c¸ch ch©n t­êng 1,5m nÕu ®é cao x©y 7,0m. Ph¶i che ch¾n nh÷ng lç t­êng ë tÇng 2 trë lªn nÕu ng­êi cã thÓ lät qua ®­îc. - Kh«ng ®­îc phÐp : + §øng ë bê t­êng x©y. + §i l¹i trªn bê t­êng. + Tùa thang vµo t­êng míi x©y ®Ó lªn xuèng. + §Ó dông cô hoÆc vËt liÖu lªn bê t­êng ®ang x©y. 4.2.2. C«ng t¸c hoµn thiÖn : - Sö dông dµn gi¸o, sµn thao t¸c lµm c«ng t¸c hoµn thiÖn ph¶i theo h­íng dÉn cña c¸c bé kü thuËt thi c«ng. Kh«ng ®­îc dïng thang ®Ó lµm c«ng t¸c hoµn thiÖn trªn cao. a. C«ng t¸c tr¸t: - Tr¸t trong, tr¸t ngoµi c«ng tr×nh cÇn sö dông hÖ sµn thao t¸c theo tiªu chuÈn quy ®Þnh, ®¶m b¶o æn ®Þnh, v÷ng ch¾c. HÖ gi¸o thao t¸c tr¸t ngoµi ph¶i cã lan can, l­íi che an toµn. - Thïng, x« còng nh­ c¸c thiÕt bÞ chøa ®ùng v÷a ph¶i ®Ó ë vÞ trÝ ch¾c ch¾n, tr¸nh r¬i tr­ît. - C«ng nh©n lªn xuèng phÇn tr¸t ngoµi ph¶i cã c¸c ®ît thang lªn, xuèng gi÷a c¸c tÇng gi¸o thao t¸c. Kh«ng cho c¸c c«ng nh©n cã søc khoÎ yÕu lµm viÖc trªn cao. b. C«ng t¸cquÐt v«i, s¬n: - Khi s¬n trong nhµ hoÆc dïng c¸c lo¹i s¬n cã tÝnh ®éc h¹i, c«ng nh©n ph¶i ®­îc trang bÞ b¶o hé phßng ®éc, lu«n ®¶m b¶o hÖ th«ng giã liªn tôc. - Kh«ng sö dông c¸c diÖn tÝch võa quÐt, s¬n lµm n¬i nghØ cho c«ng nh©n. 4.3. C«ng t¸c vÖ sinh m«i tr­êng: - Khi vËt liÖu cho c«ng tr×nh xe vËn chuyÓn ph¶i cã biÖn ph¸p che ch¾n kh«ng ®Ó r¬i v·i vËt liÖu trªn ®­êng vËn chuyÓn. - C¸c chÊt th¶i dÇu, mì cña m¸y thi c«ng ph¶i ®æ ®­îc ®æ ®óng n¬i quy ®Þnh, kh«ng ®æ ra m«i tr­êng xung quanh vµ ao, hå. - C¸c kho chøa vËt liÖu rêi ph¶i cã biÖn ph¸p che ch¾n kÝn, kh«ng lµm c¸c kho chøa nµy ë ®Çu h­íng giã thæi vµo l¸n, tr¹i ë cña c«ng nh©n. - Xung quanh c«ng tr×nh ®ang x©y dùng ph¶i cã biÖn ph¸p che ch¾n, ®Ó tr¸nh bôi, vËt liÖu r¬i sang c«ng tr×nh, nhµ d©n xung quanh... - T¹i c«ng tr­êng x©y dùng ph¶i cã thïng chøa r¸c sinh ho¹t, ph¶i ®­îc vÖ sinh thu dän r¸c th­êng xuyªn, vµ ®æ ®óng n¬i quy ®Þnh. 4.4. C«ng t¸c phßng chèng ch¸y, næ: - C¸c thiÕt bÞ sö dông ®iÖn trªn c«ng tr­êng ®Ó ngoµi trêi ph¶i ®­îc che ®Ëy kh«ng ®Ó , chËm, ch¸y xÈy ra. Khi xÈy ra ch¸y do chËm ®iÖn tr­íc khi ch÷a ch¸y ph¶i ng¾t cÇu dao ®iÖn tr­íc. - T¹i c«ng tr­êng, lµn tr¹i ë cña c«ng nh©n ph¶i cã b¶ng néi quy vÒ phßng chèng ch¸y , næ. Cã trang bÞ m¸y b¬m n­íc ch÷a ch¸y, bÓ chøa n­íc ch÷a ch¸y. - C¸c thiÕt bÞ sö dông ®iÖn trªn c«ng tr­êng khi sö dông xong ph¶i ®­îc ng¾t ®iÖn. - Trªn c«ng tr­êng ph¶i cã biÖn ph¸p chèng sÐt. - T¹i l¸n, tr¹i vµ kho chøa vËt liÖu rÔ ch¸y ph¶i ®­îc l¾p ®Æt b×nh cøu ho¶ CO2MFZ4 (4kg) ®Æt trong c¸c hép khung gç, cöa kÝnh. C. Tæ chøc thi c«ng I. Môc ®Ých vµ ý nghÜa cña c«ng t¸c thiÕt kÕ vµ tæ chøc thi c«ng. 1.1. Môc ®Ých: - C«ng t¸c thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng gióp ta n¾m ®­îc viÖc lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt (tiÕn ®é) vµ mÆt b»ng s¶n xuÊt phôc vô cho c«ng t¸c thi c«ng. Nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ hiÖu suÊt cña c¸c lo¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ phô vô thi c«ng. - §¶m b¶o ®­îc chÊt l­îng c«ng tr×nh. - §¶m b¶o ®­îc thêi gian thi c«ng. - H¹ ®­îc gi¸ thµnh cho c«ng tr×nh x©y dùng. 1.2. ý nghÜa: C«ng t¸c thiÕt kÕ tæ chøc tæ chøc thi c«ng gióp cho ta ®¶m nhiÖm thi c«ng tù chñ trong c¸c c«ng viÖc sau : - ChØ ®¹o thi c«ng ngoµi c«ng tr­êng - §iÒu phèi nhÞp nhµng c¸c kh©u phô thi c«ng. + Khai th¸c vµ chÕ biÕn vËt liÖu. + Gia c«ng cÊu kiÖn vµ c¸c b¸n thµnh phÈm. + VËn vhuyÓn, bèc vµ tËp kÕt c¸c vËt liÖu, cÊu kiÖn. + X©y hoÆc l¾p c¸c bé phËn cÊu kiÖn. + Trang trÝ vµ hoµn thiÖn c«ng tr×nh. - Huy ®éng mét c¸ch c©n ®èi vµ qu¶n lý ®­îc nhiÒu mÆt nh­ : nh©n lùc, vËt t­, thiÕt bÞ, m¸y mãc, nguån vèn... trong c¶ thêi gian x©y dùng. 2. Nh÷ng nguyªn t¾c chÝnh trong tæ chøc thi c«ng. - §¶m b¶o chÊt l­îng c«ng tr×nh , dùa trªn sù so s¸nh ph­¬ng ¸n ta chän, dùa trªn chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt vµ c¸c yªu cÇu an toµn, vÖ sinh m«i tr­êng : - C¬ giíi ho¸ thi c«ng : víi mçi c«ng tr×nh phï hîp. + §¶m b¶o cho thêi gian rót ng¾n. + §¶m b¶o vµ n©ng cao chÊt l­îng c«ng tr×nh. + H¹ gi¸ thµnh, Ýt nhÊt kh«ng lµm t¨ng gi¸ thµnh. - Tæ chøc lao ®éng vµ cung øng vËt mét c¸ch hîp lý. + Tæ chøc c¸c tæ ®éi thî. + TÝnh ®­îc mét c¸ch chÝnh x¸c nhu cÇu vËt t­ t¹i c«ng tr­êng. - ¸p dông tèi ®¸ ph­¬ng ph¸p thi c«ng theo ph­¬ng ph¸p d©y chuyÒn vµ song song kÕt hîp, tiªu thu nguån nh©n c«ng vµ vËt liÖu mét c¸ch hµi hoµ. - Tæ chøc thi c«ng quanh n¨m. 3. Tr×nh tù lËp tiÕn ®é thi c«ng. 3.1. TÝnh to¸n khèi l­îng c¸c c«ng t¸c thi c«ng: - LËp ®­îc b¶ng danh môc thùc hiÖn phï hîp víi toµn bé qu¸ tr×nh tæ chøc thi c«ng - C¸c c«ng t¸c theo tr×nh tù kü thuËt thi c«ng. - Dùa vµo hå s¬ thiÕt kÕ ta tiÕn hµnh bãc t¸ch c¸c khèi l­îng c«ng viÖc ®ã. 3.2. Lùa chän biÖn ph¸p kü thuËt thi c«ng: - Trong hå s¬ kü thuËt thi c«ng ®· lùa chän, lùa chän ph¶i ®¶m b¶o vÒ kü thuËt, n©ng cao n¨ng suÊt, an toµn. - §¶m b¶o ®iÒu kiÖn kinh tÕ lµ biÖn ph¸p gi¸ thµnh nhá nhÊt. 3.3. X¸c ®Þnh nhu cÇu nh©n c«ng, m¸y thi c«ng: - C¸c con sè nµy ®Òu ph¶i lµ con sè thùc thi c«ng, tæng c¸c sè SA lµ nhu cÇu thùc cña thi c«ng c«ng tr×nh : SA » SB (Nhu cÇu tÝnh to¸n). 3.4. Tr×nh tù thi c«ng. - Lµ mèi quan hÖ giµng buéc gi÷a c¸c qu¸ tr×nh thi c«ng, trªn c¬ së cña kü thuËt x©y dùng. - §­a ra mét sè nguyªn t¾c : + KÕt cÊu lµm tr­íc, hoµn thiÖn lµm sau. + KÕt cÊu ®­îc lµm tõ d­íi lªn trªn. + Hoµn thiÖn th× tõ trªn xuèng d­íi. + Bªn ngoµi lµm tr­íc, bªn trong lµm sau. 3.5. V¹ch tiÕn ®é. - V¹ch c¸c c«ng viÖc tiÕn hµnh nªn trôc thêi gian, ®óng c«ng viÖc ®· lùa chän, ®óng thêi gian lùa chän. - V¹ch c¸c trôc kho¶ng thêi gian tuÇn tù, kh«ng ®Ó nhãm thî bÞ nghØ viÖc trong kho¶ng thêi gian nµo ®ã. Sè c«ng nh©n kh«ng thay ®æi thÊt th­êng trong thêi gian thi c«ng. 3.6. BiÓu ®å nh©n lùc. - Lµ tæng sè nh©n c«ng theo tõng ®¬n vÞ thêi gian, ®­îc biÓu diÔn thµnh d¹ng biÓu ®å nh©n lùc, dùa trªn c¸c c«ng viÖc ®­îc bè trÝ. - H×nh d¹ng biÓu ®å nh©n lùc thÓ hiÖn tæng qu¸t sù ®iÒu hoµ trong sö dông nh©n c«ng. Sù ®iÒu hoµ thÓ hiÖn tÝnh chÊt l­îng ®· lËp. 3.7. §iÒu chØnh tiÕn ®é thi c«ng. - Khi muèn ®iÒu chØnh th× sö dông biÓu ®å nh©n lùc ®Ó ®iÒu chØnh. 4. LËp mÆt b»ng thi c«ng. - LËp dùa trªn c¬ së mÆt b»ng hiÖn tr¹ng, mµ trªn mÆt b»ng thi c«ng thÓ hiÖn ®­îc: + Qu¸ tr×nh tæ chøc ®iÒu chØnh cña c«ng tr×nh trong qu¸ tr×nh thi c«ng. + Ngoµi ra thÓ hiÖn tÊt c¸c c«ng tr×nh phô vô cho c«ng tr×nh chÝnh (kho, ...) + C¸c hÖ thèng ®­êng ®iÖn, n­íc cÊp ®Õn n¬i sö dông. + H­íng giã vµ c¸c vÞ trÝ c«ng tr×nh l©n c©n s½n cã. b¶ng TÝnh khèi l­îng c«ng t¸c x©y l¾p Sè TT Tªn c«ng viÖc vµ diÔn gi¶i §¬n vÞ Khèi l­îng PhÇn mãng I. C«ng t¸c thi c«ng mãng : 1 §µo ®Êt mãng b»ng m¸y. V®m = 323,1 (®· tÝnh ë phÇn thi c«ng mãng) m3 323,1 2 §µo ®Êt mãng b»ng thñ c«ng. Vtc = 48,0 m3 48,0 3 §æ bª t«ng lãt mãng b»ng thñ c«ng. VBTL = 13,44 m3 13,44 4 §æ bª t«ng mãng 250#,b»ng thñ c«ng. Mãng M1 = 27,4 Mãng M2 = 21,5 Céng : m3 48,9 5 §æ bª t«ng dÇm gi»ng mãng 250#, b»ng thñ c«ng. VGm = 12,8 m3 12,8 6 G/c l¾p dùng v¸n khu«n mãng. Sm = 96,8 m2 96,8 7 G/c l¾p dùng v¸n khu«n dÇm gi»ng mãng. SGm = 148,7 m2 148,7 8 G/c l¾p dùng cèt thÐp mãng. Khèi l­îng thÐp mãng M1 (16 mãng). 16m3.72,0 Kg/mãng = 1152 Khèi l­îng thÐp mãng M2 (6 mãng). 6m3.178 Kg/mãng = 1122 Céng : kg 2274 9 G/c l¾p dùng cèt thÐp dÇm gi»ng mãng. 12,8m3.130 Kg/m3 = 1664 kg 1664 10 LÊp ®Êt hè mãng. VLm = 1/3.V® = 1/3.371,1 = 123,7 m3 123,7 11 §¾p ®Êt t«n nÒn: Tæng diÖn tÝch nÒn : 261,2 m2 Vtn = 261,2 m2.0,35 = 91,42 m3 91,42 12 §æ bª t«ng ®¸ d¨m 100#, dµy 10cm, lãt nÒn. Vtn = 261,2 m2.0,1 = 26,12 m3 26,12 PhÇn th©n I. C«ng t¸c thi c«ng tÇng 1 : 13 §æ bª t«ng cét 250#,b»ng thñ c«ng. - ChiÒu cao cét h = 3,6 - 0,5 = 3,1m (28 cét). Vc = 28.(0,22.0,45.3,1) = 8,6 m3 8,6 14 G/c l¾p dùng cèt thÐp cét. 8,6 m3 . 150 kg/m3 = 1290 kg 1290 15 G/c l¾p dùng v¸n khu«n cét. 28.[2.(0,22 + 0,45).3,1] = 116,3 m2 116,3 16 §æ bª t«ng dÇm 250#,b»ng b¬m bª t«ng. - DÇm khung (22´50)cm 14.(0,22.0,40.6,22) = 7,7 - DÇm khung (22´35)cm 0,22.0,25.18,72 = 1,0 - DÇm däc (22´30)cm 0,22.0,20.92,4 = 4,1 Céng : m3 12,8 17 G/c l¾p dùng cèt thÐp dÇm. - Cèt thÐp dÇm khung: 8,7 m3 . 200 kg/m3 = 1740 - Cèt thÐp dÇm däc: 4,1 m3 . 170 kg/m3 = 700 Céng : kg 2440 18 G/c l¾p dùng v¸n khu«n dÇm. - DÇm khung (22´50)cm 87,1.[0,22 + (0,40.2)] = 88,84 - DÇm khung (22´35)cm 18,72.[0,22 + (0,25.2)] = 13,48 - DÇm däc (22´30)cm 92,4.[0,22 + (0,20.2)] = 57,30 m2 159,62 19 §æ bª t«ng sµn 250#,b»ng b¬m bª t«ng. DiÖn tÝch sµn m¸i : 283,95 m2 283,95 m2. 0,1 = 28,4 m3 28,4 20 G/c l¾p dùng cèt thÐp sµn. - Theo b¶n th«ng kª thÐp sµn: 1010 kg kg 1010 21 G/c l¾p dùng v¸n khu«n sµn. - DiÖn tÝch v¸n khu«n sµn: S4 = Ssµn - S®ÊydÇm = 283,95 m2 - 43,61 = 240,3 m2 240,3 22 §æ bª t«ng cÇu thang 250#,b»ng thñ c«ng. m3 2,33 23 G/c l¾p dùng cèt thÐp cÇu thang. kg 206 24 G/c l¾p dùng v¸n khu«n cÇu thang. m2 27,3 25 X©y t­êng chÌn g¹ch chØ 75#, v÷a XM50#. - T­êng ng¨n ngang: 74,5.0,22.3,1 = 50,8 - T­êng ng¨n däc: 67,76.0,22.3,3 = 49,2 - T­êng ng¨n 110. 23,9.0,11.3,3 = 8,7 - Trõ phÇn cöa ®i, cöa sæ : 16,2m2.0,22 = 16,2 Céng : m3 92,5 26 Tr¸t dÇm, trÇn v÷a XM50#, dµy 15. - Theo diÖn tÝch v¸n khu«n dÇm, sµn: m2 401 27 Tr¸t t­êng trong v÷a XM50#, dµy 15. - Tæng chiÒu dµi toµn bé t­êng trong : 249,3m 249,3m.3,5 = 872,6 - Trõ diÖn tÝch cöa: 56m2 Céng : m2 817 28 L¸t nÒn g¹ch liªn doanh, KT300´300. - Trong phßng: 10.(5,78.3,08) =178 - CÇu thang: 6,0.3,38 = 20,3 - Hµng lang: 4,3.3,38 = 14,53 20,4.1,9 = 38,8 2.(5,67.1,34) = 15,2 - Qua cöa : 3,52.0,22 = 0,8 m2 268 Ii. C«ng t¸c thi c«ng tÇng 2,3,4,5 : - C¸c c«ng thi c«ng cho tõng c«ng viÖc, tÝnh to¸n khèi l­îng gièng nh­ tÇng 1, riªng c«ng t¸c l¸t nÒn, x©y t­êng chÌn khèi l­îng cã khèi l­îng kh¸c. 29 X©y t­êng chÌn g¹ch chØ 75#, v÷a XM50#. m3 95,3 30 L¸t nÒn g¹ch liªn doanh, KT300´300. m2 251 Iii. C«ng t¸c thi c«ng tum thang + dµn t¬r¸t : 31 §æ bª t«ng cét 250#,b»ng thñ c«ng. m3 2,1 32 G/c l¾p dùng cèt thÐp cét. kg 315 33 G/c l¾p dùng v¸n khu«n cét. m2 45,5 34 §æ bª t«ng dÇm, sµn 250#. m3 8,6 35 G/c l¾p dùng cèt thÐp dÇm, sµn. kg 984 36 G/c l¾p dùng v¸n khu«n dÇm, sµn. m2 72 37 X©y t­êng chÌn g¹ch chØ 75#, v÷a XM50#. m3 13 38 Tr¸t t­êng v÷a XM50#, dµy 15. m2 154 PhÇn m¸i 39 X©y t­êng m¸i g¹ch chØ 75#, v÷a XM50#. 85,3.0,6.0,11 = 5,63 m3 5,63 40 §æ bª t«ng xØ t¹o dèc. m3 47,5 41 G/c l¾p dùng cèt thÐp chèng thÊm. 234,4 m2.4kg/m2 kg 938 42 §æ bª t«ng chèng thÊm 200#, d = 4cm. 234,4 m2.0,04 = 9,37 m3 9,34 43 L¸t 1 líp g¹ch th«ng t©m 6 lç m2 185,6 44 L¸t 2 líp g¹ch l¸ nem KT200´200 m2 185,6 PhÇn hoµn thiÖn 45 Tr¸t t­êng ngoµi v÷a XM50#, dµy 15. - T­êng ngoµi: 127,4.18,1 = 2306 - T­êng m¸i: 2.(85,3.0,6) = 102,4 - Trõ diÖn tÝch cöa : 173,7 m2 2235 46 QuÐt v«i, ve t­êng, trÊn. - Theo diÖn tÝch tr¸t : m2 8325 47 L¾p dùng cöa ®i + cöa sæ. m2 332 29.44+16.8+10.92 b¶ng TÝnh nhu cÇu nh©n c«ng - m¸y tc (Theo “§Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n” Sè : 1242/1998/Q§-BXD) Sè TT Tªn c«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ Khèi l­îng §Þnh møc Nhu cÇu 1 2 3 4 5 6 1 C«ng t¸c chuÈn bÞ c«ng thi c«ng mãng 2 §µo ®Êt mãng b»ng m¸y, ®Êt cÊp III. m3 323 450m3/ca 1 3 §µo ®Êt mãng b»ng thñ c«ng, ®Êt cÊp III. m3 48,0 1,51c/m3 74 4 §æ bª t«ng lãt mãng b»ng thñ c«ng. m3 13,4 1,65c/m3 22 5 G/c l¾p dùng cèt thÐp mãng. tÊn 2,3 8,34c/tÊn 19 6 G/c l¾p dùng v¸n khu«n mãng. m2 96,8 0,247c/m2 24 7 §æ bª t«ng mãng 250#, b»ng thñ c«ng. m3 48,9 1,64c/m3 80 8 Th¸o dì v¸n khu«n mãng. m2 96,8 0,1c/m2 6 9 LÊp ®Êt hè mãng. m3 123,7 0,64c/m3 79 10 G/c l¾p dùng cèt thÐp dÇm gi»ng mãng. tÊn 1,7 8,34c/tÊn 14 11 G/c l¾p dùng v¸n khu«n dÇm gi»ng mãng. m2 148,7 0,297c/m2 37 12 §æ bª t«ng dÇm gi»ng mãng 250#, b»ng thñ c«ng. m3 12,8 1,64c/m2 20 13 Th¸o dì v¸n khu«n mãng. m2 148,7 0,1c/m2 15 14 §¾p ®Êt t«n nÒn. m3 91,42 0,67c/m3 61 15 §æ bª t«ng lãt nÒn 100#, b»ng thñ c«ng. m3 26,12 0,99c/m3 26 16 C¸c c«ng t¸c kh¸c c«ng thi c«ng tÇng 1 17 G/c l¾p dùng cèt thÐp cét. tÊn 1,30 10,02c/tÊn 13 18 G/c l¾p dùng v¸n khu«n cét. m2 116,3 0,38c/m3 44 19 §æ bª t«ng cét 250#, b»ng thñ c«ng. m3 8,6 3,04c/m3 39 20 Th¸o dì v¸n khu«n cét. m2 116,3 0,063c/m3 11 21 G/c l¾p dùng v¸n khu«n dÇm, sµn. m2 401 0,344c/m2 138 22 G/c l¾p dùng cèt thÐp dÇm, sµn. tÊn 3,45 14,63c/tÊn 43 23 §æ bª t«ng dÇm, sµn 250#, b»ng b¬m bª t«ng. m3 41,2 1,9c/ca 25 24 Th¸o dì v¸n khu«n dÇm, sµn. m2 401 0,1c/m2 40 25 G/c l¾p dùng v¸n khu«n cÇu thang. m2 27,3 0,344c/m2 9 26 G/c l¾p dùng cèt thÐp cÇu thang. tÊn 0,21 14,63c/tÊn 3 27 §æ bª t«ng cÇu thang 250#, b»ng thñ c«ng. m3 2,33 2,9c/m3 7 28 Th¸o dì v¸n khu«n cÇu thang. m2 27,3 0,1c/m2 3 29 X©y t­êng chÌn g¹ch chØ 75#, v÷a XM50#. m3 92,5 1,92c/m3 178 30 Tr¸t t­êng trong + trÇn v÷a XM50#, dµy 15. m2 1218 0,264c/m2 312 31 L¸t nÒn g¹ch liªn doanh, KT300´300. m2 268 0,17c/m2 48 32 C«ng t¸c kh¸c c«ng thi c«ng tÇng 2 33 G/c l¾p dùng cèt thÐp cét. tÊn 1,30 10,02c/tÊn 13 34 G/c l¾p dùng v¸n khu«n cét. m2 116,3 0,38c/m3 44 35 §æ bª t«ng cét 250#, b»ng thñ c«ng. m3 8,6 3,04c/m3 39 36 Th¸o dì v¸n khu«n cét. m2 116,3 0,063c/m3 11 37 G/c l¾p dùng v¸n khu«n dÇm, sµn. m2 401 0,344c/m2 138 38 G/c l¾p dùng cèt thÐp dÇm, sµn. tÊn 3,45 14,63c/tÊn 43 39 §æ bª t«ng dÇm, sµn 250#, b»ng b¬m bª t«ng. m3 41,2 1,9c/ca 25 40 Th¸o dì v¸n khu«n dÇm, sµn. m2 401 0,1c/m2 40 41 G/c l¾p dùng v¸n khu«n cÇu thang. m2 27,3 0,344c/m2 9 42 G/c l¾p dùng cèt thÐp cÇu thang. tÊn 0,21 14,63c/tÊn 3 43 §æ bª t«ng cÇu thang 250#, b»ng thñ c«ng. m3 2,33 2,9c/m3 7 45 Th¸o dì v¸n khu«n cÇu thang. m2 27,3 0,1c/m2 3 46 X©y t­êng chÌn g¹ch chØ 75#, v÷a XM50#. m3 95,3 1,92c/m3 178 47 Tr¸t t­êng trong + trÇn v÷a XM50#, dµy 15. m2 1218 0,264c/m2 312 48 L¸t nÒn g¹ch liªn doanh, KT300´300. m2 251 0,17c/m2 48 49 C«ng t¸c kh¸c c«ng thi c«ng tÇng 3 50 G/c l¾p dùng cèt thÐp cét. tÊn 1,30 10,02c/tÊn 13 51 G/c l¾p dùng v¸n khu«n cét. m2 116,3 0,38c/m3 44 52 §æ bª t«ng cét 250#, b»ng thñ c«ng. m3 8,6 3,04c/m3 39 53 Th¸o dì v¸n khu«n cét. m2 116,3 0,063c/m3 11 54 G/c l¾p dùng v¸n khu«n dÇm, sµn. m2 401 0,344c/m2 138 55 G/c l¾p dùng cèt thÐp dÇm, sµn. tÊn 3,45 14,63c/tÊn 43 56 §æ bª t«ng dÇm, sµn 250#, b»ng b¬m bª t«ng. m3 41,2 1,9c/ca 25 57 Th¸o dì v¸n khu«n dÇm, sµn. m2 401 0,1c/m2 40 58 G/c l¾p dùng v¸n khu«n cÇu thang. m2 27,3 0,344c/m2 9 59 G/c l¾p dùng cèt thÐp cÇu thang. tÊn 0,21 14,63c/tÊn 3 60 §æ bª t«ng cÇu thang 250#, b»ng thñ c«ng. m3 2,33 2,9c/m3 7 61 Th¸o dì v¸n khu«n cÇu thang. m2 27,3 0,1c/m2 3 62 X©y t­êng chÌn g¹ch chØ 75#, v÷a XM50#. m3 95,3 1,92c/m3 178 63 Tr¸t t­êng trong + trÇn v÷a XM50#, dµy 15. m2 1218 0,264c/m2 312 64 L¸t nÒn g¹ch liªn doanh, KT300´300. m2 251 0,17c/m2 48 65 C«ng t¸c kh¸c c«ng thi c«ng tÇng 4 66 G/c l¾p dùng cèt thÐp cét. tÊn 1,30 10,02c/tÊn 13 67 G/c l¾p dùng v¸n khu«n cét. m2 116,3 0,38c/m3 44 68 §æ bª t«ng cét 250#, b»ng thñ c«ng. m3 8,6 3,04c/m3 39 69 Th¸o dì v¸n khu«n cét. m2 116,3 0,063c/m3 11 70 G/c l¾p dùng v¸n khu«n dÇm, sµn. m2 401 0,344c/m2 138 71 G/c l¾p dùng cèt thÐp dÇm, sµn. tÊn 3,45 14,63c/tÊn 43 72 §æ bª t«ng dÇm, sµn 250#, b»ng b¬m bª t«ng. m3 41,2 1,9c/ca 25 73 Th¸o dì v¸n khu«n dÇm, sµn. m2 401 0,1c/m2 40 74 G/c l¾p dùng v¸n khu«n cÇu thang. m2 27,3 0,344c/m2 9 75 G/c l¾p dùng cèt thÐp cÇu thang. tÊn 0,21 14,63c/tÊn 3 76 §æ bª t«ng cÇu thang 250#, b»ng thñ c«ng. m3 2,33 2,9c/m3 7 77 Th¸o dì v¸n khu«n cÇu thang. m2 27,3 0,1c/m2 3 78 X©y t­êng chÌn g¹ch chØ 75#, v÷a XM50#. m3 95,3 1,92c/m3 178 79 Tr¸t t­êng trong + trÇn v÷a XM50#, dµy 15. m2 1218 0,264c/m2 312 80 L¸t nÒn g¹ch liªn doanh, KT300´300. m2 251 0,17c/m2 48 81 C«ng t¸c kh¸c c«ng thi c«ng tÇng 5 82 G/c l¾p dùng cèt thÐp cét. tÊn 1,30 10,02c/tÊn 13 83 G/c l¾p dùng v¸n khu«n cét. m2 116,3 0,38c/m3 44 84 §æ bª t«ng cét 250#, b»ng thñ c«ng. m3 8,6 3,04c/m3 39 85 Th¸o dì v¸n khu«n cét. m2 116,3 0,063c/m3 11 86 G/c l¾p dùng v¸n khu«n dÇm, sµn. m2 401 0,344c/m2 138 87 G/c l¾p dùng cèt thÐp dÇm, sµn. tÊn 3,45 14,63c/tÊn 43 88 §æ bª t«ng dÇm, sµn 250#, b»ng b¬m bª t«ng. m3 41,2 1,9c/ca 25 89 Th¸o dì v¸n khu«n dÇm, sµn. m2 401 0,1c/m2 40 90 G/c l¾p dùng v¸n khu«n cÇu thang. m2 27,3 0,344c/m2 9 91 G/c l¾p dùng cèt thÐp cÇu thang. tÊn 0,21 14,63c/tÊn 3 92 §æ bª t«ng cÇu thang 250#, b»ng thñ c«ng. m3 2,33 2,9c/m3 7 93 Th¸o dì v¸n khu«n cÇu thang. m2 27,3 0,1c/m2 3 94 X©y t­êng chÌn g¹ch chØ 75#, v÷a XM50#. m3 95,3 1,92c/m3 178 95 Tr¸t t­êng trong + trÇn v÷a XM50#, dµy 15. m2 1218 0,264c/m2 312 96 L¸t nÒn g¹ch liªn doanh, KT300´300. m2 251 0,17c/m2 48 97 C«ng t¸c kh¸c c«ng 98 thi c«ng tum thang + dµn t¬r¸t 99 G/c l¾p dùng cèt thÐp cét. tÊn 0,32 10,02c/tÊn 3 100 G/c l¾p dùng v¸n khu«n cét. m2 45,5 0,38c/m3 17 101 §æ bª t«ng cét 250#, b»ng thñ c«ng. m3 2,1 4,82c/m3 10 102 Th¸o dì v¸n khu«n cét. m2 45,5 0,063c/m3 5 103 G/c l¾p dùng v¸n khu«n dÇm, sµn. m2 72 0,344c/m2 26 104 G/c l¾p dùng cèt thÐp dÇm, sµn. tÊn 0,98 14,63c/tÊn 12 105 §æ bª t«ng dÇm, sµn 250#. m3 8,6 3,02c/m3 26 106 Th¸o dì v¸n khu«n dÇm, sµn. m2 72 0,063c/m2 5 107 X©y t­êng chÌn g¹ch chØ 75#, v÷a XM50#. m3 13 1,92c/m3 26 108 Tr¸t t­êng v÷a XM50#, dµy 15. m2 154 0,264c/m2 43 109 B¶o d­ìng bª t«ng c«ng 110 C«ng t¸c kh¸c. c«ng thi c«ng m¸i 111 X©y t­êng m¸i g¹ch chØ 75#, v÷a XM50#. m3 5,63 1,97c/m3 14 112 §æ bª t«ng xØ t¹o dèc. m3 47,5 2,56 c/m3 122 113 G/c l¾p dùng cèt thÐp chèng thÊm. tÊn 0,938 14,63c/m3 14 114 §æ bª t«ng chèng thÊm 200#, b»ng thñ c«ng. m3 9,34 2,48c/m3 23 115 L¸t 1 líp g¹ch th«ng t©m 6 lç m2 185,6 0,185c/m2 37 116 L¸t 2 líp g¹ch l¸ nem KT200´200 m2 371,2 0,185c/m2 56 117 C«ng t¸c kh¸c. hoµn thiÖn 118 Tr¸t t­êng ngoµi v÷a XM50#, dµy 15. m2 2235 0,197c/m2 440 119 QuÐt v«i, ve t­êng, trÊn. m2 8325 0,038c/m2 316 112 L¾p dùng cöa ®i + cöa sæ - KÝnh khu«n nh«m. m2 332 0,25c/m2 83 121 L¾p ®Æt ®iÖn, n­¬c. c«ng 122 Thu dän vÖ sinh, bµn giao c«ng tr×nh. c«ng §¸nh gi¸ biÓu ®å nh©n lùc : Tæng nhu cÇu nh©n c«ng : S = 9933 c«ng ; Sd­ = 1261 c«ng Thêi gian thi c«ng : T = 154 ngµy Sè c«ng nh©n trung b×nh : 65 ng­êi Sè c«ng nh©n lín nhÊt : Amax = 102 ng­êi HÖ sè ®iÒu hoµ : 1,57 HÖ sè æn ®Þnh : 0,13 D. Tæ chøc mÆt b»ng thi c«ng I. C¬ së vµ môc ®Ých tÝnh to¸n. 1.1. C¬ së tÝnh to¸n: - C¨n cø theo yªu cÇu cña tæ chøc thi c«ng, tiÕn ®é thùc hiÖn c«ng tr×nh x¸c ®Þnh nhu cÇu cÇn thiÕt vÒ vËt t­, vËt liÖu, nh©n lùc, nhu cÇu phôc vô. - C¨n cø vµo t×nh h×nh cung cÊp vËt t­ thù tÕ. - C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ vµ mÆt b»ng c«ng tr×nh, bè trÝ c¸c c«ng tr×nh phôc vô, kho b·i, trang thiÕt bÞ ®Ó phôc vô thi c«ng. 1.2. Môc ®Ých tÝnh to¸n: - TÝnh to¸n lËp tæng mÆt b»ng thi c«ng ®Ó ®¶m b¶o tÝnh hîp lý trong c«ng t¸c tæ chøc, qu¶n lý, thi c«ng, hîp lý trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt, tr¸nh hiÖn t­îng chång chÐo khi di chuyÓn. - §¶m b¶o tÝnh æn ®Þnh vµ phï hîp trong c«ng t¸c phô vô thi c«ng, tr¸nh tr­êng hîp l·ng phÝ hay kh«ng ®ñ ®¸p øng nhu cÇu. - §Ó ®¶m b¶o c¸c c«ng tr×nh t¹m, c¸c b·i vËt liÖu, cÊu kiÖn, c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ sö dông mét c¸ch tiÖn lîi nhÊt. - §Ó cù ly vËn chuyÓn lµ ng¾n nhÊt, sè lÇn bèc dì Ýt nhÊt. - §¶m b¶o ®iÒu kiÖn vÖ sinh c«ng nghiÖp vµ phßng chèng ch¸y næ. 2. TÝnh to¸n lËp tæng mÆt b»ng thi c«ng. TÝnh to¸n dùa theo Gi¸o Tr×nh Tæ Chøc Thi C«ng - NXB X©y dùng 2000. 2.1. Sè l­îng c¸n bé, c«ng nh©n viªn trªn c«ng tr­êng: a. Sè c«ng nh©n x©y dùng c¬ b¶n trùc tiÕp thi c«ng: - Theo biÓu ®å tæng hîp nh©n lùc, sè ng­êi lµm viÖc trùc tiÕp trung b×nh trªn c«ng tr­êng. A = Atb = 65 ng­êi b. Sè c«ng nh©n lµm viÖc ë c¸c x­ëng phï trî: B = K%.A = 0,25.65 = 16 ng­êi (C«ng tr×nh x©y dùng träng thµnh phè K% = 25%) c. C¸n bé c«ng nh©n kü thuËt: C = 6%.(A + B) = 0,06.(65 + 16) = 5 ng­êi d. Sè c¸n bé nh©n viªn hµnh chÝnh: D = 5%.(A + B + C) = 0,05.(65 + 16 + 5) = 4 ng­êi e. Sè nh©n viªn phôc vô: E = S%.(A + B + C + D) = 6%.(65 + 16 + 5 + 4) = 5 ng­êi (C«ng tr­êng quy m« trïng b×nh S% = 6%) Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng tr­êng (2% ®au èm, 4% xin nghØ phÐp). G = 1,06.(A + B + C + D + E) = 1,06.(65 + 16 + 5 + 4 + 5) = 100 ng­êi 2.2. DiÖn tÝch kho b·i vµ l¸n tr¹i: a. Kho xi m¨ng (kho kÝn): C¨n cø vµo biÖn ph¸p thi c«ng c«ng tr×nh, em chän gi¶i ph¸p thi c«ng bª t«ng mãng, cét ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng dÇm, sµn dïng bª t«ng th­¬ng thÈm ®æ b»ng b¬m bª t«ng. Dùa vµo c«ng viÖc ®­îc lËp ë tiÕn thi c«ng th× c¸c ngµy thi c«ng cÇn ®Õn Xi m¨ng nhiÒu nhÊt lµ : §æ bª t«ng mãng : 48,9 m3 - Theo §Þnh møc cÊp phèi bª t«ng ta cã l­îng Xi m¨ng (PC30) cÇn dù tr÷ trong thêi gian thi c«ng bª t«ng mãng. M· hiÖu: C214, BT250#, ®¸ 2´4. Qdt = 48,9m3.384.1,025 = 19250 Kg = 19,25 TÊn DiÖn tÝch kho : 22 m2 Trong ®ã : F - DiÖn tÝch kho a - 1,4¸1,6, kho kÝn Qdt - L­îng xi m¨ng dù tr÷ Dmax - §Þnh møc s¾p xÕp vËt liÖu = 1,3 T/m2 (Xi m¨ng ®ãng bao) Þ Chän F = (4´6) = 24m2 b. Kho thÐp (kho hë): - L­îng thÐp trªn c«ng tr­êng dù tr÷ ®Ó gia c«ng vµ l¾p dùng ch c¸c kÕt cÊu : Mãng, cét, dÇm, sµn, cÇu thang. Trong ®ã khèi l­îng thÐp thi c«ng cét, dÇm, sµn lµ nhiÒu nhÊt. (Q = 1,58.3 = 4,74 T). VËy l­îng lín nhÊt cÇn dù tr÷. Qdt = 4,74 TÊn §Þnh møc cÊt chøa thÐp trßn d¹ng thanh: Dmax = 4T/m2 DiÖn tÝch kho : 1,2 m2 §Ó thuËn tiÖn cho viÖc s¾p xÕp v× chiÒu dµi cña thanh thÐp ta chän : Þ Chän F = (4´12) = 48m2 c. DiÖn tÝch b·i chøa c¸t( lé thiªn): B·i c¸t thiÕt kÕ phôc vô viÖc ®æ bª t«ng mãng, x©y vµ tr¸t. C¸c ngµy cã khèi l­îng cao nhÊt lµ c¸c ngµy ®æ bª t«ng mãng. Khèi l­îng bª t«ng mãng 250#, ®¸ 2´4 : V = 3.16,3 = 48,9m3 Theo ®Þnh møc ta cã khèi l­îng c¸t vµng. 48,9m3.0,452.1,025 = 23 m3 §Þnh møc cÊt chøa c¸t (®¸nh ®èng b»ng thñ c«ng) : 2m3/m2 mÆt b»ng. DiÖn tÝch b·i : 14 m2 Chän diÖn tÝch b·i chøa c¸t : F = 15 m2, ®æ ®èng h×nh trßn D = 4,4m, chiÒu cao ®æ c¸t h = 1,5m. d. DiÖn tÝch b·i chøa ®¸ d¨m ( lé thiªn): B·i ®¸ thiÕt kÕ phôc vô ®æ bª t«ng mãng: Khèi l­îng bª t«ng mãng 250#, ®¸ 2´4 : V = 3.16,3 = 48,9m3 Theo ®Þnh møc ta cã khèi l­îng ®¸ d¨m. 48,9m3.0,864.1,025 = 43 m3 §Þnh møc cÊt chøa c¸t (®¸nh ®èng b»ng thñ c«ng) : 2m3/m2 mÆt b»ng. DiÖn tÝch b·i : 26 m2 Chän diÖn tÝch b·i chøa ®¸ d¨m : F = 28 m2, ®æ ®èng h×nh trßn D = 6,0m, chiÒu cao ®æ ®¸ d¨m h = 1,5m. e. DiÖn tÝch b·i chøa g¹ch chØ ( lé thiªn): Khèi l­îng g¹ch x©y cho c¸c tÇng 2¸5 nh­ nhau, b·i g¹ch thiÕt kÕ cho c«ng t¸c x©y t­êng (Trong tiÕn ®é ta cã 4 ngµy). Khèi l­îng x©y t­êng g¹ch chØ 75#, t­êng 220 : V = 23,83m3.4 = 95,3m3 Theo ®Þnh møc ta cã khèi l­îng g¹ch chØ. 95,3m3.550v/m3 = 52415 viªn Dù kiÕn cung cÊp lµm hai ®ît: Qdt = 52415v/2 = 26208 viªn §Þnh møc xÕp : Dmax = 700v/m2 mÆt b»ng. DiÖn tÝch b·i : 45 m2 Chän : F = 46 m2, bè trÝ thµnh 2 b·i, 2 bªn m¸y vËn th¨ng ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc vËn chuyÓn lªn c¸c tÇng tõ hai phÝa. Mçi b·i cã F’ = (4,5´5,0) = 24m2. ChiÒu cao xÕp h = 1,5m. f. DiÖn tÝch l¸n tr¹i: C¨n cø vµo tiªu chuÈn nhµ t¹m trªn c«ng tr­êng: - Nhµ b¶o vÖ (2 ng­êi) : 2´10 = 20 m2 - Nhµ chØ huy (1 ng­êi) : 15 m2 - Tr¹m y tÕ : Atb.d = 65.0,04 = 2,6 m2. ThiÕt kÕ 10 m2 - Nhµ ë cho c«ng nh©n : 65ng­êi.1,6 = 104 m2 - Nhµ t¾m : 3.2,5 = 7,5 m2 (2 phßng nam, 1 phßng n÷). - Nhµ vÖ sinh : 2.2,5 = 5 m2 (1 WC nam, 1 WC n÷). C¸c lo¹i l¸n tr¹i che tam : - L¸n che ®Ó xe c¸n bé, c«ng nh©n (Gara): 20m2 - L¸n gia c«ng vËt liÖu (VK, CT) : 40m2 - Kho dông cô : 12m2 2.3. HÖ thèng ®iÖn thi c«ng vµ sinh ho¹t: a. §iÖn thi c«ng: - M¸y trén bª t«ng S-739A P = 3,2 Kw - M¸y ®Çm dïi U21-75 (2 m¸y) P = 2.2 = 4 Kw - M¸y ®Çm bµn U7 (2 m¸y) P = 2.1,5 = 3 Kw - M¸y c¾t thÐp (1 m¸y) P = 7 Kw - M¸y uèn thÐp (1 m¸y) P = 2,8 Kw - M¸y hµn 75 Kg (1 m¸y) P = 3 Kw - Th¨ng t¶i TP-12 (1 m¸y) P = 4,5 Kw - M¸y b¬m n­íc (1 m¸y) P = 1,5 Kw SP1 = 29 Kw b. §iÖn sinh ho¹t: §iÖn chiÕu s¸ng c¸c kho b·i, nhµ chØ huy, y tÕ, nhµ b¶o vÖ c«ng tr×nh, ®iÖn b¶o vÖ ngoµi nhµ. §iÖn trong nhµ: Sè TT N¬i chiÕu s¸ng §Þnh møc (W/m2) DiÖn tÝch (m2) P (W) 1 Nhµ chØ huy + y tÕ 15 15 + 10 375 2 Nhµ b¶o vÖ 15 20 300 3 Nhµ nghØ tam cña c«ng nh©n 15 104 1560 4 Gara xe 5 20 100 5 Kho chøaVK, CT, Xi m¨ng 5 18 + 24 + 22 320 6 X­ëng gia c«ng VL (VK, CT) 18 40 720 7 Nhµ vÖ sinh, nhµ t¾m 15 7,5 + 5 190 SP2 = 3,39Kw §iÖn b¶o vÖ ngoµi nhµ: Sè TT N¬i chiÕu s¸ng C«ng suÊt 1 §­êng chÝnh 6´50W = 300W 2 C¸c kho, l¸n tr¹i 6´75W = 450W 3 Bèn gãc tæng mÆt b»ng 4´500W = 2.000W 4 §Ìn b¶o vÖ c¸c gãc c«ng tr×nh 4´75W = 300W SP3 = 3,05Kw Tæng c«ng suÊt dïng : Trong ®ã : P - C«ng suÊt yªu cÇu, Kw 1,1 - hÖ sè tÝnh ®Õn hao hôt ®iÖn trong toµn m¹ng. cosj - HÖ sè c«ng suÊt, cosj = 0,75. k1, k2, k3 : HÖ sè chØ møc ®é sö dông ®iÖn ®ång thêi cïng mét lóc cña c¶ n¬i tiªu thô. - Sè l­îng ®éng c¬ trªn c«ng tr­êng > 10, k1 = 0,7 - §iÖn chiÕu s¸ng trong nhµ, k2 = 0,8 - §iÖn chiÕu s¸ng ngoµi nhµ, k3 = 1,0 Sp1 - Tæng c«ng suÊt ®iÖn phôc vô cho m¸y thi c«ng. Sp2 - Tæng c«ng suÊt ®iÖn th¾p s¸ng trong nhµ. Sp3 - Tæng c«ng suÊt ®iÖn th¾p s¸ng ngoµi nhµ. Þ Tæng c«ng suÊt tiªu thô : 36,1Kw Nguån ®iÖn cung cÊp cho c«ng tr­êng lÊy tõ nguån ®iÖn ®ang t¶i cho ThÞ x·. c. TÝnh d©y dÉn: + Chän d©y dÉn theo ®é bÒn : Theo quy ®Þnh ta chän d©y dÉn ®èi víi c¸c tr­êng hîp sau : - D©y cho m¹ng chiÕu s¸ng trong nhµ vá PVC 2 líp lâi ®ång 2´0,75mm2 - D©y cho m¹ng chiÕu s¸ng ngoµi trêi vá PVC 2 líp lâi ®ång 2´1,5mm2 - D©y nèi c¸c thiÕt bÞ di ®éng: 2´2,5mm2 - D©y nèi c¸c thiÕt bÞ tÜnh trong nhµ: 2´2,5mm2 + Chän tiÕt diÖn d©y dÉn theo ®iÒu kiÖn æn ¸p : §èi víi dßng s¶n xuÊt (3 pha). Trong ®ã : SP - C«ng suÊt truyÒn t¶i tæng céng trªn toµn m¹ng, SP = 36,1Kw - ChiÒu dµi ®­êng d©y, m [Du] - Tæn thÊt ®iÖn ¸p cho phÐp, [Du] = 5% k - HÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h­ëng cña d©y dÉn. Vd - §iÖn thÕ d©y dÉn, Vd = 380V ¨ TÝnh to¸n tiÕt diÖn d©y dÉn ®Õn ®Çu nguån c«ng tr×nh: - ChiÒu dµi d©y dÉn : = 100m - T¶i träng trªn 1m ®­êng d©y (Coi c¸c phô t¶i ph©n bè ®Òu trªn c¸c ®­êng d©y). q = 36,1/100 = 0,361 KW/m - Tæng m«men t¶i : SP. = q.2/2 = 0,361.1002/2 = 1805 Kw.m Dïng lo¹i d©y dÉn ®ång, Þ k = 57 - TiÕt diÖn d©y dÉn : S = 100.1805.103/(57.3802.0,05) = 438 mm2 Þ TiÕt diÖn d©y dÉn d = 25mm ¨ TÝnh to¸n tiÕt diÖn d©y dÉn ®Õn c¸c m¸y thi c«ng: - ChiÒu dµi d©y dÉn : = 80m - Tæng c«ng suÊt sö dông : SP = 29 Kw - T¶i träng trªn 1m ®­êng d©y. q = 29/80 = 0,363 KW/m - Tæng m«men t¶i : SP. = q.2/2 = 0,363.802/2 = 1162 Kw.m Dïng lo¹i d©y dÉn ®ång, Þ k = 57 - TiÕt diÖn d©y dÉn : S = 100.1162.83/(57.3802.0,05) = 145 mm2 Þ TiÕt diÖn d©y dÉn d = 14mm ¨ TÝnh to¸n tiÕt diÖn d©y dÉn ®Õn m¹ng chiÕu s¸ng: - M¹ng chiÕu s¸ng 1 pha, ChiÒu dµi d©y dÉn : = 100m (thiÕt bÞ chiÕu s¸ng xa nhÊt) - Tæng c«ng suÊt sö dông : SP = 6,44 Kw - T¶i träng trªn 1m ®­êng d©y. q = 6,44/100 = 0,0644 KW/m - Tæng m«men t¶i : SP. = q.2/2 = 0,0644.1002/2 = 322 Kw.m Dïng lo¹i d©y dÉn ®ång, Þ k = 57 - TiÕt diÖn d©y dÉn : S = 100.322.103/(57.3802.0,05) = 78 mm2 Þ TiÕt diÖn d©y dÉn d = 10 mm 2.3. N­íc thi c«ng vµ sinh ho¹t: Nguån n­íc lÊy tõ m¹ng cÊp n­íc cña thÞ x·. a. X¸c ®Þnh l­îng n­íc dïng cho thi c«ng: N­íc dïng cho thi c«ng ®­îc tÝnh víi ngµy tiªu thô nhiÒu nhÊt lµ thi c«ng bª t«ng lãt mãng. (/s) Trong ®ã : Ai - §èi t­îng dïng n­íc thø i (/ngµy) Kg - HÖ sè sö dông n­íc kh«ng ®iÒu hoµ trong giê, Kg = 2,25 1,2 - HÖ sè mét sè lo¹i ®iÓm dïng n­íc ch­a kÓ ®Õn. C¸c ®iÓm dïng n­íc §¬n vÞ K.l­îng/ngµy (m3) §Þnh møc Ai (/ngµy) §æ bª t«ng mãng m3 48,9/3 = 16,3 180/m 2930 SAi = 2930 (/ngµy) Þ 0,28 (/s) b. X¸c ®Þnh l­îng n­íc dïng cho sinh ho¹t t¹i hiÖn tr­êng: Dïng ¨n uèng, t¾m röa, khu vÖ sinh. (/s) Trong ®ã : Nmax - Sè c«ng nh©n cao nhÊt trªn c«ng tr­êng (Nmax = 102 ng­êi) B - Tiªu chuÈn dïng n­íc cña 1 ng­êi/ ngµy ë c«ng tr­êng, B = 20/ng­êi. Kg - HÖ sè sö dông n­íc kh«ng ®iÒu hoµ trong giê, Kg = 2,0 Þ 0,14 (/s) c. X¸c ®Þnh l­îng n­íc dïng cho sinh ho¹t khu nhµ ë: (/s) Trong ®ã : Nc - Sè c«ng nh©n ë khu nhµ ë trªn c«ng tr­êng (Nc = 65 ng­êi) C - Tiªu chuÈn dïng n­íc cña 1 ng­êi/ ngµy, ®ªm ë c«ng tr­êng, C = 50/ng­êi. Kg - HÖ sè sö dông n­íc kh«ng ®iÒu hoµ trong giê, Kg = 1,8 Kng - HÖ sè sö dông n­íc kh«ng ®iÒu hoµ trong ngµy, Kng = 1,5 Þ 0,1 (/s) c. X¸c ®Þnh l­îng n­íc dïng cho cøu ho¶: Theo tiªu chuÈn : Qcc = Q4 = 5 (/s) L­u l­îng n­íc tæng céng : Q4 = 5 (/s) > (Q1 + Q2 + Q3) = (0,28 + 0,14 + 0,1) = 0,52 (/s) TÝnh: Qtæng = 70%. (Q1 + Q2 + Q3) + Q4 = 0,7.0,52 + 5 = 5,4 (/s) ¨ X¸c ®Þnh ®­êng kÝnh èng dÉn n­íc chÝnh vµo c«ng tr­êng: (mm) Trong ®ã : D - §­êng kÝnh èng, mm Q - L­u l­îng n­íc tæng céng, Q = 5,4 (/s) v - VËn tèc n­íc trong èng, (0,8¸2/s) Þ68 (mm) Þ Chän ®­êng kÝnh èng : D = 90 (mm).

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThetKeKTTC.doc
  • rarTONG HOP DALINH.rar