Những thành tựu và hạn chế về văn hoá xã hội ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay

Mục lục A. Lời mở đầu 3 B. Nội dung 4 I. về đời sống vật chất: 4 1. Thành tựu 4 2. Hạn chế: 4 II. về văn hóa tinh thần. 5 1. Thành tựu 5 2. Hạn chế: 9 3. Thành tựu về hoạt động thể dục thể thao: 11 III. Vấn đề dân số và việc làm 12 1. Số dân và sự gia tăng dân số 12 2. Nguồn lao động và việc sử dụng lao động, công tác xoá đói giảm nghèo 14 3. Hạn chế: 18 IV. về giáo dục 19 1. Giai Đoạn 1986-1995 19 a. Những Thành Tựu Đã Đạt Được: 19 b. Những hạn chế 24 2. Giai Đoạn 1996-2003 26 a. Quy mô phát triển và chất lượng giáo dục 27 b. Các điều kiện đảm bảo phát triển giáo dục 29 c. Tình hình thực hiện một số chính sách, chủ trương. 30 V. Y tế, chăm lo sức khoẻ cho nhân dân 33 1. Thành tựu 33 2. Hạn chế: 34 VI. Công tác giáo dục phòng chống các tệ nạn xã hội 35 1. Thành tựu. 35 2. Hạn chế 38 VII. về công tác phong, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí. 39 1. Thành tựu 39 2. Hạn chế 39 Tài liệu tham khảo 41

doc44 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/02/2013 | Lượt xem: 2121 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Những thành tựu và hạn chế về văn hoá xã hội ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
, boä ñaõ daønh 20 tæ ñoàng deå trang bò maùy vi tính cho caùc tröôøng ñaïi hoïc vaø cao ñaúng. Trong töông lai, ngaønh seõ hình thaønh trung taâm giaùo duïc vaø ñaøo taïo chaát löôïng cao vôùi cô sôû vaät chaát kó thuaät ñaït tieâu chuaån töông ñöông vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc. Xaây döïng ñoäi nguõ giaùo vieân Boä giaùo duïc vaø ñaøo taïo ñaõ chæ ñaïo vieäc boài döôõng thöôøng xuyeân cho ñoäi nguõ caùn boä giaùo vieân theo ñònh kì 3 naêm moät laàn. Caùc sôû giaùo duïc vaø ñaøo taïo, caùc ñòa phöông vaø caùc tröôøng treân toaøn quoác ñaõ tích cöïc thöïc hieän chuû tröông naøy vaø ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû ñaùng khích leä. Ñeán ñaàu 1994-1995, soá löôïng giaùo vieân ñaõ taêng leân moät caùch roõ reät vaø vöõng chaéc. Caùc tröôøng sö phaïm sau moät thôøi gian cuûng coá ñaõ baét ñaàu naâmg cao chaát löôïng ñaøo taïo, caûi tieán phöông phaùp boài döôõng nghieäp vuï ñeå naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo veà ngheà nghieäp cho ñoäi nguõ giaùo vieân. Ñeán nay, soá giaùo vieân trung hoïc ñaõ taêng leân ñeán gaàn 20 vaïn ngöôøi. Caû nöôùc coù treân 20 vaïn giaùo vieân ñaïi hoïc vaø cao ñaúng, hôn 1 vaïn giaùo vieân daïy ngheà. Ñaây chính laø löïc löôïng noøng coát quyeát ñònh cho vieäc naâng cao chaát löôïng giaùo duïc vaø phaùt trieån giaùo duïc moät caùch toaøn dieän. Ñeán 1995, caû nöôùc coù 72 cô sôû ñaøo taïo heä cao hoïc. Nhieàu tröôøng Ñaïi hoïc ñaõ ñaït vaø vöôït chæ tieâu do boä giaùo duïc vaø ñaøo taïo ñeà ra, ñoù laø treân 20% caùn boä giaûng daïy trong tröôøng coù trình ñoä cao hoïc. Vieäc saép xeáp caùn boä giaûng daïy Ñaïi hoïc theo chöùc danh giaùo sö, phoù giaùo sö, giaûng vieân chính, giaùo vieân trôï giaûng Vieäc saép xeáp caùn boä giaûng daïy Ñaïi hoïc theo chöùc danh giaùo sö, phoù giaùo sö, giaûng vieân chính, giaûng vieân trôï giaûng ñaõ coù taùc duïng naâmg cao trình ñoä cuûa ñoäi nguõ giaûng vieân ñeà caäp kieán thöùc, boài döôõng nghieäp vuï sö phaïm, trau doài kieán thöùc… nhieàu caùn boä treû nhanh choùng tröôûng thaønh ñoùng goùp khoâng nhoû vaøo söï phaùt trieån cuûa ñoäi nguõ giaùo vieân noùi rieâng vaø toaøn ngaønh noùi chung, trong söï nghieäp coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc thì vieäc ñoäi nguõ giaùo vieân vaãn coøn nhieàu khoù khaên thöû thaùch ñoøi hoûi söï noã löïc cuûa toaøn ngaønh Nhöõng haïn cheá Nhìn laïi chaëng ñöôøng möôì naêm ñoåi môùi söï nghieäp giaùo duïc trong coâng cuoäc ñoåi môùi toaøn dieän ñaát nöôùc, coù theå thaáy thaønh töïu maø ngaønh giaùo duïc ñaït ñöôïc laø khoâng nhoû, thaäm chí vöôït leân caû khoù khaên thaùch thöùc, vöôït leân nhöõng haïn cheá trong ngaønh. Tuy nhieân trong quaù trình xaây döïng vaø phaùt trieån, ngaønh giaùo duïc vaø ñaøo taïo cuõng khoâng traùnh khoûi moät soá nhöõng non keùm, thieáu soùt do nhieàu nguyeân nhaân chuû quan vaø khaùch quan. Baäc maàm non coøn nhieàu baát caäp trong vieäc baûo ñaûm chaát löôïng chaêm soùc giaùo duïc ôû dieän ñaïi traø. Ñieàu kieän nuoâi döôõng vaø möùc dinh döôõng cuûa treû ôû dieän ñaïi traø coøn thaáp, ñaëc bieät laø taïi vuøng noâng thoân, dieän trung bình yeáu keùm coøn roäng, vieäc huy ñoäng treû ra lôùp vaãn coøn gaëp nhieàu khoù khaên, nhaát laø taïi caùc tænh phía Nam. Giaùo duïc phoå thoâng cuõng gaëp phaûi moät soá trôû ngaïi. Khoù khaên lôùn nhaát vaãn laø thieáu kinh phí cho giaùo duïc vaø tình traïng thieáu giaùo vieân. Söï yeáu keùm cuûa ñoäi nguõ giaùo vieân caû veà soá löôïng laãn chaát löôïng, söï haêng huït veà trình ñoä, cuøng vôùi nhöõng khoù khaên veà ñôøi soáng khieán nhieàu giaùo vieân khoâng taâm huyeát vôùi ngheà nghieäp laø moät thaùch thöùc lôùn ñaët ra vôùi ngaønh, ñoøi hoûi caàn khaån tröông tìm caùch giaûi quyeát. Söï yeáu keùm cuûa coâng taùc quaûn lí giaùo duïc cuõng laø moät trôû ngaïi, maø nguyeân nhaân chính laø do caùc caáp, caùc ngaønh trong giai ñoaïn ñaàu chöa nhaän thöùc, quaùn trieät moät caùch ñuùng tinh thaàn cuûa nghò quyeát trung öông ñaõ ñeà ra. Ngoaøi ra, moái lieân heä giaøo duïc phoå thoâng vôùi caùc ngaønh kinh teá, vaên hoaù, xaõ hoäi trong nhöõng naêm qua chöa thaät chaët cheõ. Theâm vaøo ñoù, vôùi yù muoán chuû quan, noùng voäi, coù nhöõng nôi giaùo duïc phoå thoâng ñaõ phaùt trieån oà aït maø khoâng tính ñeán nhöõng ñieàu kieän caàn thieát. Haäu quaû laø chaát löôïng giaùo duïc phoå thoâng khoâng ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû nhö mong muoán. Ñoái vôùi giaùo duïc chuyeân nghieäp, chaäm ñoåi môùi, vaãn aùp duïng nhöõng moâ hình trung hoïc chuyeân nghieäp cuûa Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc xaõ hoäi chuû nghóa ôû Ñoâng AÂu ñaõ khoâng coøn phuø hôïp vôùi giai ñoaïn hieän taïi. Do söï bao caáp cuûa nhaø nöôùc, söï vieän trôï cuûa nöôùc ngoaøi maø caùc ngaønh, caùc ñòa phöông ñaõ khoâng tính toaùn kó, daãn ñeán tình traïng soá löôïng ñaøo taïo lôùn hôn nhieàu so vôùi nhu caàu, chaát löôïng laïi khoâng cao, daãn ñeán nhaân löïc vöøa thöøa laïi vöøa thieáu, gaây laõng phí, keùm hieäu quaû. Hôn nöõa, muïc tieâu ñaøo taïo chaäm ñoåi môùi cho phuø hôïp vôùi yeâu caàu phaùt trieån kinh teá xaõ hoâi, caùc chính saùch ñaõi ngoä chöa thoaû ñaùng, thaäm chí nhieàu nôi coøn söû duïng caùn boä coù trình ñoä Ñaïi hoïc vaøo laøm ôû nhöõng vò trí cuûa trung hoïc chuyeân nghieäp ñaõ laøm cho vò trí cuûa löïc löôïng trung hoïc chuyeân nghieäp bò môø nhaït trong daây chuyeàn saûn xuaát, kinh doanh, vaø hoaït ñoäng xaõ hoäi. Taïi caùc vuøng saâu, vuøng cao, vuøng daân toäc thieåu soá, coøn haøng trieäu em chöa ñi hoïc, boû dôû hoïc. Tính ñeán giai ñoaïn naøy môùi coù 3/4 soá tænh ñaït chæ tieâu huy ñoäng treû em ñi hoïc. Trong ñoù Ñoàng baèng Soâng Cöûu Long coù tæ leä huy ñoäng thaáp nhaát (40%). Vieäc chæ ñaïo thöïc hieän giöõa caùc vuøng, caùc khu vöïc khaùc nhau chöa thaät saùt. Nhieàu nôi chöa thöïc hieän ñoàng boä phoå caäp, xoaù muø chöõ vaø sai xoaù muø chöõ. Söï phoái hôïp caùc ngaønh, ñoaøn theå chöa ñoàng boä, chöa thöôøng xuyeân, chöa ñeàu. Soá ngöôøi muø chöõ ôû ñoä tuoåi 15-35 giai ñoaïn naøy vaãn coøn khoaûng 2 trieäu ngöôøi. Coâng taùc phaùt trieån ñoäi nguõ giaùo vieân: so vôùi nhöõng nhieäm vuï phaùt trieån ngaønh giaùo duïc trong söï nghieäp ñoåi môùi thì xaây döïng ñoäi nguõ giaùo vieân coøn boäc loä moät soá yeáu keùm. Ñoù laø trình ñoä ñöôïc ñaøo taïo vaø naêng löïc sö phaïm cuûa ñoäi nguõ giaùo vieân coøn thaáp. Hieän môùi chæ coù 42% giaùo vieân tieåu hoïc coù trình ñoä hoïc vaán phoå thoâng tröôùc khi ñöôïc ñaøo taïo veà sö phaïm. Ñieàu naøy laøm aûnh höôûng raát nhieàu ñeán khaû naêng tieáp nhaän nghieäp vuï, ñoàng thôøi aûnh höôûng ñeán thôøi gian ñaøo taïo. Soá giaùo vieân ôû baäc trung hoïc cô sôû môùi chæ coù 53% ñaït trình ñoä chuaån veà ñaøo taïo ngheà nghieäp, gaàn 90%giaùo vieân phoå thoâng trung hoïc ñaït trình ñoä chuaån. Rieâng giaùo vieân baäc maàm non, phaàn lôùn môùi chæ coù trình ñoä sô hoïc sö phaïm. Do nhieàu nguyeân nhaân, phaàn lôùn giaùo vieân vaãn quen vôùi kieåu daïy cuõ naëng veà thuyeát trình, giaûng giaûi… kieåu hoïc naøy khoâng ñaûm baûo muïc ñích giaùo duïc, ñoái laäp laïi vôùi phöông phaùp giaûng daïy môùi, phaùt huy tính chuû ñoäng, saùng taïo cuûa hoïc sinh, nhaèm ñaøo taïo hoïc sinh trôû thaønh nhöõng con ngöôøi naêng ñoäng, saùng taïo, coù naêng löïc ñeå laøm chuû ñaát nöôùc trong töông lai. Ñoäi nguõ giaùo vieân caùc tröôøng sö phaïm vaãn coøn thieáu vaø yeáu, vaán ñeà giaûng daïy veà giaùo duïc hoïc tuy ñaõ hình thaønh nhöng chuû yeáu laø do töï phaùt neân chöa ñaït hieäu quaû cao. Söï ñaàu tö cuûa nhaø nöôùc cho caùc tröôøng sö phaïm treân toaøn quoác vaãn coøn thaáp neân cuõng aûnh höôûng ñeán vieäc thöïc hieän caùc phöông phaùp môùi ñeå ñaøo taïo vaø boài döôõng giaùo vieân, thaäm chí coøn gay ra nhieàu trôû ngaïi, kìm haõm vieäc ñoåi môùi. Hieän nay, löïc löôïng keá caän thay theá caùn boä giaûng daïy ôû nhöõng tröôøng ÑH ñang coù söï thieáu huït lôùn, ñaëc bieät laø trong caùc ngaønh khoa hoïc xaõ hoäi vaø nhaân vaên. Ñaây cuõng laø moät trong nhöõng baøi toaùn ñaët ra ñoøi hoûi trong giai ñoaïn tôùi ngaønh caàn phaûi coù nhöõng giaûi phaùp cuï theå höõu hieäu ñeå khaéc phuïc. Beân caïnh ñoù, cuõng phaûi keå ñeán nhöõng chính saùch ñaõi ngoä veà vaät chaát vaø tinh thaàn cho giaùo vieân coøn ít ñöôïc chuù troïng ñuùng möùc neân chöa coù taùc ñoäng thu huùt nhöõng ngöôøi thöïc söï coù naêng löïc gaén boù vôùi ngaønh. Ñoäi nguõ caùn boä giaûng daïy, giaùo vieân laø nhaân toá quyeát ñònh chaát löôïng ñaøo taïo, neân raát caàn phaûi thöôøng xuyeân naâng cao trình ñoä, môû roäng veà quy moâ ñaøo taïo vaø ñöôïc ñaõi ngoä töông xöùng. Ñeå söï nghieäp giaùo duïc cuûa nöôùc nhaø tieán leân theo kòp trình ñoä phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc cuõng nhö treân theá giôùi, phaûi khoâng ngöøng chaêm lo, cuûng coá vaø naâng cao naêng löïc cuûa giaùo vieân, caùn boä giaûng daïy. ñaây laø moät trong nhöõng nhieäm vuï quan troïng haøng ñaàu trong chieán löôïc phaùt trieån giaùo duïc Vieät Nam nhöõng naêm tôùi.. Coâng taùc xaây döïng heä thoáng cô sôû vaät chaát phuïc vuï coâng taùc giaùo duïc so vôùi yeâu caàu coøn ngheøo naøn. Coâng taùc quaûn lí giaùo duïc tuy coù nhöõng coá gaéng ñoåi moái nhöng coøn nhieàu haïn cheá. Vaán ñeà nhaän thöùc veà vò trí, vai troø cuûa giaùo duïc- ñaøo taïo so vôùi tröôùc kia tuy ñaõ coù nhieàu chuyeån bieán tích cöïc, nhöng nhìn chung vaãn chöa thöïc söï ñuùng möùc. Maëc duø ñaõ coù nhöõng ñoåi môùi, nhöõng coá gaéng noã löïc nhöng giaùo duïc nöôùc ta vaãn coøn ñang giöõ moät khoaûng caùch khaù xa so vôùi yeâu caàu phaùt trieån ñaát nöôùc. Giai Ñoaïn 1996-2003 Laø giai ñoaïn phaùt trieån mang tính baûn leà cuûa neàn giaùo duïc Vieät Nam veà quy moâ phaùt trieån vaø chaát löôïng giaùo duïc. Tình hình chung: Heä thoáng giaùo duïc goàm: giaùo duïc maàm non (nhaø treû, maãu giaùo), giaùo duïc phoå thoâng (tieåu hoïc, THCS, THPPT), giaùo duïc ngheà nghieäp (THCN vaø daïy ngheà), giaùo duïc sau ñaïi hoïc (cao ñaúng, ñaïi hoïc vas au ñaïi hoïc) Phaùt trieån caùc trung taâm, cô sôû giaùo duïc khoâng chính quy, ñaùp öùng nhu caàu ngöôøi hoïc, töø xoaù muø chöõ, naâng cao trình ñoä tin hoïc vaø ngoaïi ngöõ. Soá löôïng ngöôøi ñi hoïc ngaøy caøng taêng Caùc muïc tieâu chieán löôïc nhö naâng cao daân trí, ñaøo taïo nhaân löïc vaø boài döôõng nhaân taøi ñaït nhieàu keát quaû. Caùc chính saùch phaùt trieån xaõ hoäi veà giaùo duïc thöïc hieän toát hôn vaø coù hieäu quaû hôn Chaát löôïng giaùo duïc coù nhieàu chuyeån bieán ñaùng keå. Caùc ñieàu kieän ñaûm baûo phaùt trieån giaùo duïc nhö ñoäi nguõ nhaø giaùo, heä thoáng cô sôû vaät chaát ñöôïc taêng cöôøng Quy moâ phaùt trieån vaø chaát löôïng giaùo duïc Giaùo duïc maàm non (GDMN) Hieän nay caû nöôùc coù 10.000 cô sôû giaùo duïc maàn non. Naêm 2003-2004 coù 2.6 trieäu treû em ñi hoïc, treû 5 tuoåi ñi hoïc maãu giaùo laø 90%, coù 35.66% nhaø treû vaø 40.56% tröôøng maãu giaùo thuoäc loaïi hình coâng laäp. Trôû ngaïi: ñoäi nguõ giaùo vieân chöa ñuû, chöa ñaït chuaån, thieát bò daïy hoïc coøn thieáu nhieàu. Coù tæ leä khoaûng caùch giöõa noâng thoân vaø thaønh thò. Chaát löôïng giaùo duïc: ñaùnh giaù qua chaát löôïng nuoâi döôõng, chaêm soùc vaø toå chöùc caùc hoaït ñoäng vui chôi ñeå giaùo duïc treû. Tæ leä teû suy dinh döôõng giaûm töø 2-3%. Giaùo duïc phoå thoâng Hieän nay ca nöôùc coù 14346 tröôøng tieåu hoïc, taêng 9.8% so vôùi naêm 1998-1999, 9873 tröôøng THCS taêng 15%, 2140 tröôøng THPT taêng 30.7%. tröôøng ngoaøi coâng laäp: 77 tröôøng tieåu hoïc, 89 tröôøng THCS, 600 tröôøng THPT, 11 tröôøng daân toäc noäi truù thuoäc trung öông, 44 tröôøng thuoäc tænh, 295 tröôøng thuoäc huyeän vaø khoaûng 500 tröôøng baùn truù daân nuoâi ôû 25 tænh. Saùch cho thö vieän vaø thieát bò daïy hoïc trong tröôøng phoå thoâng ñöôïc boå sung ñaùng keå. Tuy vaäy nhieàu tröôøng chöa co quaûn thieát bò, phoøng thöïc haønh, phoøng thí nghieäm. Saùch giaùo khoa ñöôïc trieån khai ñaïi traø ôû khoái lôùp 1,2,3,6,7,8 treân toaøn quoác ñuùng muïc tieâu vaø tieán ñoä ñeà ra. Soá löôïng giaùo vieân vaø tæ leä giaùo vieân ñaït chuaån taêng ñaùng keå. Soá löôïng hoïc sinh tieåu hoïc vaø trung hoïc cô sôû taêng ñeàu trong 5 naêm qua (3.7%/naêm) trung hoïc phoå thoâng (11.6%/naêm) Tæ leä ñi hoïc ñuùng ñoä tuoåi ñeàu taêng ôû caùc caáp hoïc (95%). Tæ leä hoïc sinh laø daân toäc thieåu soá: tieåu hoïc 17.7%, THCS 13%, THPT 8.6%. soá treû em khuyeát taät taêng 70,000 em (7.5%) Chaát löôïng giaùo duïc ñaøo taïo Veà maët ñaïo ñöùc hoïc sinh tieåu hoïc vaø THCS thöïc hieän toát noäi quy nhaø tröôøng trong nhaän thöùc vaø haønh vi. Ôû THPT, moät soá nhoû hoïc sinh coù bieåu hieän cuûa loái soáng thöïc duïng, daãn ñeán tình traïng ñoái phoù, thieáu trung thöïc, tham gia teä naïn xaõ hoäi, vi phaïm phaùp luaät. Veà kieán thöùc kó naêng, baäc THPT tieáp thu kieán thöùc nhieàu hôn tröôùc veà khoa hoïc töï nhieân, tin hoïc vaø ngoaïi ngöõ. Soá löôïng hoïc sinh tham gia caùc kyø thi trong nöôùc vaø quoác teá ngaøy caøng nhieàu. Veà theå chaát, tính trong voøng 10 naêm hoïc sinh nam cao 3-4 cm, naëng hôn 3 kg; hoïc sinh nöõ cao 2-3 cm, naëng theâm 2 kg. tæ leä caän thò gia taêng: tieåu hoïc 9.6%, THCS 36.5%, trung hoïc phoå thoâng 24%. Tæ leä cong veïo coät soáng 16-27% qua caùc kì. Giaùo duïc ngheà nghieäp Daïy ngheà ñöôïc phuïc hoài sau nhieàu naêm suy giaûm, soá tröôøng daïy ngheà taêng: 226 tröôøng (199 tröôøng coâng laäp va 27 tröôøng ngoaøi coâng laäp) taêng 1.75 laàn so vôùi 1998. moät soá tröôøng ÑH, CÑ coù toå chöùc daïy ngheà leân 391 cô sôû. Caû nöôùc coù 320 trung taâm daïy ngheà, 150 trung taâm dòch vuï vieäc laøm vaø treân 300 trung taâm giaùo duïc kó thuaät toång hôïp- höôùng nghieäp. Cô sôû maïng löôùi khoâng ñeàu: Ñoàng baèng Soâng Hoàng 69 tröôøng, Ñoâng Nam Boä 52 tröôøng, Ñoâng Baéc 37 tröôøng chieám 70% toång soá tröôøng daïy ngheà cuûa caû nöôùc, soá hoïc vieân 360400, taêng 66.1% so vôùi naêm 1998-1999 Quy moâ ñaøo taïo tuy taêng nhöng chöa ñaùp öùng yeâu caàu phaùt trieån nhaân löïc, chuyeån ñoåi cô caáu lao ñoäng, ñoäi nguõ giaùo vieân taêng chaäm Chaát löôïng ngheà nghieäp: kieán thöùc vaø kó naêmg cuûa sinh vieân ñöôïc ñaùnh giaù toát. Tæ leä hoïc sinh coù ñaïo ñöùc toát laø 60%, khoaûng 96% hoïc sinh toát nghieäp loaïi khaù trôû leân 32.2%, trung hoïc chuyeân nghieäp 40% toát, 3% yeáu keùm, toát nghieäp caùc khoaù 83% (80% coù vieäc laøm) Caùn boä trình ñoä chuyeân caáp ôû caùc cô quan chieám 48%, coù trình ñoä chuyeân moân toát. Giaùo duïc ñaïi hoïc vaø sau ñaïi hoïc Caû nöôùc coù 127 tröôøng cao ñaúng vaø 87 tröôøng ñaïi hoïc, hoïc vieän. Coù 147 cô sôû ñaøo taïo sau ñaïi hoïc, 95 cô sôû ñaøo taïo tieán syõ Baèng nhieàu nguoàn voán, caùc tröôøng coá gaéng naâng caáp thö vieän, phoøng thí nghieäm, cô sôû thöïc haønh, mua saém thieát bò, noái maïng Internet phuïc vuï hoïc taäp Soá sinh vieân taêng 6.4%/naêm, hoïc vieân cao hoïc laø 51.9%/naêm, nghieân cöùu sinh laø 61.1%/naêm. Naêm 2003-2004, caû nöôùc coù hôn 1 trieäu sinh vieân, 33,000 hoïc vieân cao hoïc vaø nghieân cöùu sinh. 38,500 löu hoïc sinh hoïc taïi hôn 30 quoác gia (70% thuoäc dieän du hoïc töï tuùc) Veà cô caáu ngaønh ngheà ñaøo taïo, khoái khoa hoïc cô baûn (53%), khoa hoïc coâng ngheä (12%), sö phaïm (10%) noâng-laâm-ngö (5%), y-döôïc-theå thao (3%), vaên hoaù- ngheä thuaät (1%) Chaát löôïng giaùo duïc ñaïi hoïc vaø sau ñaïi hoïc: Sinh vieân coù y thöùc chính trò toát, tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng cuûa phong traøo sinh vieân: phoøng choáng AIDS, an toaøn giao thoâng. Ñoäi nguõ giaûng vieân coù tinh thaàn traùch nhieäm cao. Tuy nhieân quaù trình hoïc taäp cuûa sinh vieân coøn loûng leûo. chaát löôïng ñaøo taïo coøn phaân bieät giöõa heä chính quy vaø khoâng chính quy, giöõa caùc tröôøng coâng laäp troïng ñieåm vaø daân laäp, coâng laäp ñòa phöông. Trong ñaøo taïo cao hoïc chöa môû roäng chöông trình vaø noäi dung ñaøo taïo, ít luaän aùn tieán só coù chaát löôïng cao. Giaùo duïc khoâng chính quy Coù 57 trung taâm giaùo duïc thöôøng xuyeân caáp tænh, 499 trung taâm caáp quaän, huyeän, 83 tröông boå tuùc vaên hoaù, treân 3000 trung taâm hoïc taäp coäng ñoàng phöôøng xaõ, 478 trung taâm tin hoïc ngoaïi ngöõ. Trung bình haøng naêm 300000 ngöôøi hoïc boå tuùc vaên hoaù, 700,000 ngöôøi hoïc tin hoïc ngoaïi ngöõ, giaùo duïc töø xa, coù sinh vieân caùc khoaù ñaøo taïo lieân keát giöõa caùc tröôøng vaø ñòa phöông. Naêm 2003-2004 soá ngöôøi hoïc boå tuùc laø 585400 ngöôøi, THCS laø 242100 ngöôøi, boå tuùc trung hoïc phoå thoâng laø 343300 ngöôøi. Coâng taùc xoaù muø chöõ thöïc hieän toát, phoå caäp tieåu hoïc vôùi tæ leä ngöôøi bieát chöõ(15-35 tuoåi) laø 94.5%. Tuy nhieân khaâu quaûn lí coøn keùm, gaây neân tình traïng hoïc giaû baèng thaät. Ñoäi nguõ giaùo vieân coøn thieáu, thaáp veà trình ñoä chuyeân moân, cô sôû vaät chaát ngheøo naøn, ñieàu kieän toå chöùc haïn cheá. Caùc ñieàu kieän ñaûm baûo phaùt trieån giaùo duïc Ñoäi nguõ giaùo vieân : taêng veà soá löôïng vaø chaát löôïng Naêm 2003- 2004 coù 950000 ngöôøi, giaûng daïy ngoaøi coâng laäp laø 13.6%; giaùo vieân maàm non 150335 ngöôøi, giaùo vieân phoå thoâng 742284 ngöôøi, giaùo vieân daïy ngheà 7056 ngöôøi, giaùo vieân THCN 11121 ngöôøi, giaûng vieân 39958 ngöôøi. Tình traïng thöøa vaø thieáu giaùo vieân coøn nhieàu vaø giaùo vieân caùc baäc chöa ñaït chuaån Yeâu caàu thöôøng xuyeân naâng cao nhaän thöùc chính trò, reøn luyeän phaåm chaát, ñaïo ñöùc trong ñoäi nguõ nhaø giaùo. Chöông trình, giaùo trình, saùch giaùo khoa Thí ñieåm saùch theo chöông trinh môùi töø lôùp 1 ñeán lôùp 11 Vôùi ñaïi hoïc, giaùo duïc chuyeân nghieäp, Boä giaùo duïc ñaøo taïo toå chöùc xaây döïng chöông trình khung cho baäc ñaïi hoïc vaø bieân soaïn xong chöông trình trung hoïc chuyeân nghieäp cho heä ñaøo taïo 9+3, lieân thoâng giöõa THCN, cao ñaúng- ñaïi hoïc Cô sôû vaät chaát-kó thuaät tröôøng hoïc Soá phoøng hoïc taêng 40649 phoøng, tæ leä phoøng kieân coá caáp 4 laø 89.3%, theo quy moâ xaây döïng tröôøng chuaån quoác gia. Chính phuû hoã trôï 500 tæ ñoàng cho caùc tænh khoù khaên trong 2 naêm trieån khai chính saùch môùi. Moïi cô sôû vaät chaát- kó thuaät ôû caùc caáp hoïc ñeàu ñöôïc ñoåi môùi, naâng cao, phuïc vuï chaát löôïng daïy vaø hoïc. Ñaàu tö cho giaùo duïc Ngaân saùch ñaàu tö cho giaùo duïc taêng, chieám 13.7% toång chi ngaân saùch nhaø nöôùc Taäp trung nhieàu hôn cho caùc baäc hoïc phoå caäp, caùc vuøng khoù khaên vaø lónh vöïc öu tieân laø ñaøo taïo nhaân löïc. Caùc chính saùch hieän coù ñoái vôùi giaùo duïc Giaùo duïc maàn non coù quyeát ñònh soá 161/2002 Giaùo duïc phoå thoâng coù nghò quyeát soá 40, 41 veà ñoåi môùi chöông trình giaùo duïc phoå thoâng vaø phoå caäp giaùo duïc trung hoïc cô sôû. Trung hoïc chuyeân nghieäp vaø daïy ngheà, giaùo duïc ñaïi hoïc… ñeàu coù quyeát ñònh cuï theå. Coâng taùc quaûn lí giaùo duïc Theo luaät giaùo duïc ban haønh 1998 Boä maùy quaûn lí giaùo duïc tieáp tuïc ñöôïc cuûng coá, hoaøn thieän töø trung öông ñeán cô sôû. Coù 10000 caùn boä quaûn lí giaùo duïc töø phoøng, sôû, boä. 8000 caùn boä giaùo duïc caùc tröôøng, caùc sôû. Coâng taùc quaûn lí giaùo duïc chöa thoaùt khoûi tình traïng oâm ñoàm söï vuï. Moät soá baûn phaùp quy chöa ñöôïc ban haønh kòp thôøi. Coâng taùc thanh tra coøn baát caäp, coâng taùc thanh tra chuyeân moân coøn thieáu chuû ñoäng, chaäm phaùt hieän vaø coøn thieáu kieân quyeát trong xöû lí vaø khaéc phuïc bieåu hieän tieâu cöïc, thieáu kæ cöông, thöông maïi hoaù trong ngaønh giaùo duïc. Hôïp taùc quoác teá Hieän nay coù quan heä vôùi 69 nöôùc, 19 toå chöùc quoác teá, 70 toå chöùc phi chính phuû. Thöïc hieän coù hieäu quaû hôïp taùc giaùo duïc ñaøo taïo, cöû nhieàu hoïc sinh, sinh vieân, caùn boä ñi hoïc taäp, boài döôõng ôû caùc nöôùc theo cheá ñoä hoïc boång ngaén haïn hay daøi haïn. Tình hình thöïc hieän moät soá chính saùch, chuû tröông. Thöïc hieän chuû tröông phoå caäp giaùo duïc.Ñaûng vaø nhaø nöôùc ñaõ coù chuû tröông cuûng coá vöõng chaéc keát quaû choáng muø chöõ vaø phoå caäp giaùo duïc tieåu hoïc, thöïc hieän coù chaát löôïng ôû THCS vaø baäc phoå thoâng. Muïc tieâu laø 70% soá treû trong ñoä tuoåi ñeán lôùp ôû caùc xaõ mieàn nuùi, khoù khaên vaø 80% ôû caùc xaõ, phöôøng cuøng ñoàng baèng, thaønh thò coù trình ñoä phoå caäp. Keá hoaïch vaø bieän phaùp naâng cao choáng muø chöõ vaïch ra. Naâng tæ leä ngöôøi bieát chöõ töø 15- 35 tuoåi leân 96% (2005) vaø 98% (2012), giaûm 50% soá ngöôøi muø chöõ trong daân toäc thieåu soá. ñaït chuaån giaùo duïc phoå caäp. Tuy ñöôïc huy ñoäng treû ñeán lôùp nhöng ôû caùc tænh khoù khaên tæ leä treû ñi hoïc ñuùng tuoåi coøn thaáp. Ñoåi môùi chöông trình giaùo duïc phoå thoâng Chöông trình vaø saùch giaùo khoa môùi ôû tieåu hoïc, THCS ñöôïc tieán haønh thí ñieåm töø 2 ñeán 5 naêm ôû 450 tröôøng tieåu hoïc vaø 158 tröôøng THCS thuoäc 12 tænh Ôû baäc trung hoïc phoå thoâng, thí ñieåm phaân ban khoa hoïc xaõ hoäi- khoa hoïc töï nhieân töø naêm 2003-2004 ôû 48 tröôøng trung hoïc phoå thoâng thuoäc 11 tænh, thaønh phoá. Soá löôïng thieát bò daïy hoïc cho caùc tröôøng ñöôïc taêng cöôøng khaéc phuïc tình traïng daïy chay, ñoåi môùi phöông phaùp Phaùt huy ñöôïc nhöõng öu ñieåm cuûa saùch môùi, khaéc phuïc ñieåm khoâng hay cuûa chöông trình cuõ. Tuy nhieân vaøi baøi chöông trình coøn naëng Caûi tieán coâng taùc thi cöû vaø ñaùnh giaù chaát löôïng giaùo duïc Ñaàu naêm 2002, cuïc khaûo thí vaø kieåm ñònh chaát löôïng giaùo duïc ñöôïc thaønh laäp theo nghò ñònh soá 58/NÑ-CP, quaûn lí giaùo duïc töø trung öông ñeán ñòa phöông. Coù 16/64 sôû giaùo duïc ñaøo taïo coù phoøng khaûo thí vaø 4 sôû coù toå khaûo thí tröïc thuoäc phoøng trung hoïc phoå thoâng. Ñoái vôùi caùc kì thi toát nghieäp phoå thoâng Baäc tieåu hoïc toå chöùc thí ñieåm phöông aùn thi ôû 6 tænh theo phöông thöùc toå chöùc goïn nheï, keát hôïp kì kieåm tra cuoái naêm Ôû baäc trung hoïc quy cheá thi caûi tieán theo höôùng cuï theå hoaù, quy trình caùc khaâu coi thi, chaám thi, xeùt duyeät keát quaû thi ñaûm baûo khaùch quan, coâng baèng Kì thi tuyeån sinh ñaïi hoïc: theo phöông aùn 3 chung (chung ñeà thi, ñôït thi, söû duïng chung keát quaû xeùt tuyeån vaøo ñaïi hoïc) Quy cheá thi, coâng taùc coi thi ñöôïc caûi tieán ñi vaøo neà neáp, giaûm caùc hieän töôïng vi phaïm. Vaãn coøn vaøi vaán ñeà veà cheá ñoä öu tieân, phuùc khaûo baøi thi, ñieåm saøn… Vieäc xeùt tuyeån, baùo truùng tuyeån vaø trieäu taäp nhaäp hoïc tuy coù nhieàu caûi tieán ñeå ñaûm baûo chính xaùc, kòp thôøi nhöng vaãn coøn nhieàu haïn cheá. Vieäc quy ñònh ñieåm saøn theo töøng khoái thi, nguyeän voïng 2, 3 cuõng gaëp moät soá khoù khaên trong quaù trình thöïc hieän Phaùt trieån giaùo duïc ñoái vôùi daân toäc thieåu soá Veà maïng löôùi tröôøng lôùp Giaùo duïc maàn non coù böôùc phaùt trieån, tæ leä treû 5 tuoåi ñi hoïc maãu giaùo taêng, maïng löôùi tröôøng tieåu hoïc phuû khaép xaõ. Heä thoáng lôùp gheùp phaùt trieån coù taùc duïng khaéc phuïc tình traïng thieáu giaùo vieân vaø cô sôû vaät chaát. Haàu heát caùc xaõ ñeàu coù tröôøng maãu giaùo, tieåu hoïc, trung hoïc cô sôû vaø trung hoïc phoå thoâng, ngoaøi ra coøn coù tröôøng daân toäc noäi truù. Taïo nguoàn caùn boä ngöôøi daân toäc thieåu soá cho caùc tænh. Nhaø nöôùc ñaàu tö 876.2 tæ ñoàng cho ngaønh giaùo duïc chuyeån caùc tröôøng daân toäc noäi truù veà trung taâm kinh teá, chính trò cuûa ñòa phöông, 230 tröôøng coù trang bò ñaày ñuû saùch vôû, thieát bò, phoøng oác… Chaát löôïng giaùo duïc coù nhieàu chuyeån bieán, trong nhieàu naêm gaàn ñaây coù 9012 em truùng tuyeån cao ñaúng, ñaïi hoïc, 190 em ñaït giaûi trong kì thi hoïc sinh gioûi quoác gia. Vaán ñeà hoïc tieáng daân toäc trong nhaø tröôøng vuøng daân toäc Coù 15 tænh trieån khai daïy tieáng daân toäc ôû tieåu hoïc. Coù 8 ngoân ngöõ ñöôïc daïy laø Khôme, Chaêm, Hoa, EÂñeâ, Giarai, Bana, Thaùi, Moâng. Ngoaøi ra coøn coù saùch song ngöõ ñeå daïy tieáng daân toäc Vaán ñeà cöû tuyeån vaøo caùc tröôøng ñaïi hoïc cao ñaúng Chính phuû giao moät soá chæ tieâu tuyeån sinh thoâng qua thi tuyeån cho caùc ñoái töôïng naøy, ñeán nay chæ tieâu naøy caøng taêng. Vieäc boá trí coâng taùc cho sinh vieân cöû tuyeån khi ra tröôøng coøn chöa hôïp lí Thöïc hieän caùc döï aùn hoã trôï giaùo duïc, caùc chöông trình muïc tieâu quoác gia Caùc döï aùn hoã trôï phaùt trieån giaùo duïc: trong gaàn 30 naêm qua, toång döï aùn vieän trôï cho giaùo duïc laø 114 döï aùn, coù 29 döï aùn cho giaùo duïc phoå thoâng, 83 döï aùn cho ñaïi hoïc, 2 döï aùn nhaèm cho naâng cao naêng löïc cuûa cô quan boä. Caùc döï aùn: ODA cho giaùo duïc phoå thoâng, döï aùn giaùo duïc tieåu hoïc vaø döï aùn phaùt trieån giaùo duïc trung hoïc cô sôû vôùi toång soá voán 120 trieäu USD. Caùc döï aùn giaùo duïc ñaïi hoïc coù khoaûng hôn 100 döï aùn vôùi quy moâ khaùc nhau qua caùc hình thöùc taøi trôï ña phöông, song phöông hoaëc töø caùc toå chöùc phi chính phuû. Caùc chöông trình muïc tieâu quoác gia: thöïc hieän phoå caäp giaùo duïc, ñoåi môùi chöông trình phoå thoâng, hoã trôï giaùo duïc cuøng daân toäc thieåu soá, taêng cöôøng cô sôû vaät chaát kó thuaät cho heä thoáng tröôøng sö phaïm vaø boài döôõng giaùo vieân, taêng cöôøng cô sôû vaät chaát kó thuaät vaø höôùng nghieäp, caùc tröôøng ñaïi hoïc vaø THCN troïng ñieåm, taêng cöôøng naêng löïc ñaøo taïo ngheà, taêng cöôøng ñaøo taïo vaø aùp duïng coâng ngheä thoâng tin vaøo tröôøng hoïc. xaõ hoäi hoaù giaùo duïc Theå hieän qua caùc moâ hình: tröôøng coâng laäp, trung taâm daïy ngheà, ñaøo taïo ngheà trong caùc doanh nghieäp, moâ hình quyõ hoã trôï giaùo duïc ñaøo taïo Khaéc phuïc moät soá hieän töôïng tieâu cöïc trong giaùo duïc Vaán ñeà daïy theâm hoïc theâm traøn lan: chuû yeáu dieãn ra ôû caùc ñoâ thò vaø vuøng kinh teá phaùt trieån, töø nhu caàu naâng cao kieán thöùc cho hoïc sinh hoaëc coù tình traïng buoäc hoïc sinh hoïc theâm ñeå thu lôïi. Boä ñaõ coù nhieàu bieän phaùp ñeå khaéc phuïc nhöng keát quaû ñaït ñöôïc coøn haïn cheá. Vaán ñeà vaên baèng chöùng chæ baát hôïp phaùp Nhôø nhieàu bieän phaùp phaùt hieän kòp thôøi soá vaên baèng chöùng chæ baát hôïp phaùp ñaõ giaûm. Coù hieän töôïng hoïc giaû baèng thaät, khoâng chaáp haønh cheá ñoä thi cöû, trình ñoä khoâng ñaït vaãn ñöôïc caáp baèng. Nhö vaäy sau 10 naêm lieân tuïc ñoåi môùi vaø lieân tuïc hoaøn thieän, giaùo duïc Vieät nam ñaõ tieán moät böôùc daøi treân con ñöôøng phaùt trieån. Ñaït ñöôïc ñieàu naøy do söï laõnh ñaïo cuûa ñaûng, nhaø nöôùc, söï ñieàu haønh cuûa chính phuû vaø chính quyeàn caùc caáp, söï tham gia ñoùng goùp cuûa toaøn xaõ hoäi. Nhieàu vaên baûn phaùp luaät quan troïng veà giaùo duïc ñaõ ñöôïc ban haønh, taïo cô sôû phaùp lí cho nhöõng caûi caùch mang tính ñoät phaù sau naøy. Truyeàn thoáng hieáu hoïc cuûa daân toäc, loøng yeâu ngheà cuûa ñoäi nguõ nhaø giaùo ñaõ ñöôïc phaùt huy cao ñoä, ñoùng goùp to lôùn vaøo söï nghieäp troàng ngöôøi, tieán tôùi moät neàn giaùo duïc Vieät Nam tieân tieán hieän ñaïi vaø hoäi nhaäp quoác teá Y teá, chaêm lo söùc khoeû cho nhaân daân Thaønh töïu Phaùt trieån dòch vuï y teá chaêm lo söùc khoeû cho töøng thaønh vieân trong xaõ hoäi laø moät trong nhöõng neùt öu vieät cuûa cheá ñoä xaõ hoäi chuû nghóa maø ñieån hình laø ôû nöôùc ta. Töø khi thöïc hieän chöông trình ñoåi môùi ñaát nöôùc töø ñaïi hoäi laàn thöù VI cuûa Ñaûng, kinh teá ñaát nöôùc coù söï phaùt trieån nhaát ñònh, do ñoù coâng taùc chaêm lo söùc khoeû cho nhaân daân cuõng coù nhieàu tieán boä. Tröôùc caùch maïnh thngs Taùm ôû nöôùc ta haøng trieäu daân môùi coù moät baùc só (keå caû khu vöïc Ñoâng Döông naêm 1945 môùi chæ coù 4 baùc só). Nhôø coâng taùc chaêm soùc söùc khoeû maø tyû suaát töû vong cuûa treû em döôùi moät tuoåi giaûm maïnh (töø 7,9% naêm 1970 xuoáng coøn 4,4% nhö hieän nay). Tuoåi thò trung bình cuûa nhaân daân ta khaù cao, hieän nay tuoåi thoï trung bình cuûa nam laø 65 tuoåi coøn ôû nöõ laø 70 tuoåi; nhieàu beänh truyeàn nhieãm vaø dòch hieåm ngheøo ñaõ ñöôïc ñaåy luøi vaø thanh toaùn veà caên baûn, maïng löôùi dòch vuï y teá phaùt trieån roäng khaép, töø tuyeán y teá trung öông ñeán tænh, huyeän vaø y teá cô sôû (cuïm xaõ phöôøng vaø y teá ôû caù cô quan tröôøng hoïc…. Neáu nhö naêm 1960 caû nöôùc môùi chæ coù 3673 cô sôû y teá thì ñeán naêm 1996 ñaõ coù 115408 beänh vieän vaø phoøng khaùm beänh khu vöïc, 13285 vieän ñieàu döôõng, 63622 traïm y teá phöôøng vaø cô quan xí nghieäp. 31933 baùc só, 46564 y só, 45849 y taù vaø 12567 nöõ hoä sinh, 9167 döôïc taù. Cheá ñoä baûo hieåm y teá ñang ñöôïc tieán haønh coù hieåu quaû vaø ñang tieán tôùi phoå bieán trong toaøn daân. Heä thoáng cô sôû y teá hieän nay bao goàm caùc beänh vieän chuyeân khoa, ña khoa, vieän ñieàu döôõng, caùc phoøng khaùm tö nhaân hieäu thuoác… ñaõ ngaøy caøng ñöôïc trang bò theâm caùc loaïi maùy moùc tieân tieán hieän ñaïi, phuïc vuï nhu caàu khaùm chöõa beänh cuûa nhaân daân vôùi muïc ñích phuïc vuï toái ña nhu caàu khaùm chöõa beänh cuûa nhaân daân. Vieäc khaùm chöõa beänh ban ñaàu cuûa nhaân daân ñöôïc chuù troïng vôùi caùc chöông trình troïng ñieåm cuûa quoác gia nhö: chöông trình phoøng choáng soát reùt, thanh toaùn beänh phong, phoøng choáng lao, phoøng choáng laây nhieãm HIV- AIDS, chöông trình tieâm chuûng môû roäng, chöông trình phoøng choáng suy dinh döôõng… nöôùc ta ñaõ thaønh coâng trong vieäc thanh toaùn moät soá beänh phoå bieán tröôùc ñaây, khoáng cheá thaønh coâng caên beänh vieâm ñöôøng hoâ haáp caáp (SARS). Nhaø nöôùc coøn chuû tröông ñöa ra nhöõng chöông trình vaø coù nhöõng chính saùch haønh ñoäng cuï theå ñeå hoã trôï cho caùc gia ñình chính saùch, gia ñình thuoäc dieän xoaù ñoùi giaûm ngheøo, gia ñình thöông bin lieät só, baø con daân toäc ít ngöôøi… trong vieäc khaùm chöõa beänh, ñieån hình laø chính saùch phaùt theû khaùm chöõa beänh cho baø con caùc daân toäc thieåu soá ñaõ ñem laïi nhöõng keát quaû thieát thöïc. Nhôø söï quan taâm cuûa Ñaûng vaø nhaø nöôùc maø hieän töôïng chöõa beänh baèng caùc taäp tuïc coå huû laïc haäu, caùc hieän töôïng meâ tín dò ñoan ñaõ vaø ñang töøng böôùc ñöôïc loai boû. Töø laâu neàn y teá cuû nöôùc ta ñaõ coù truyeàn thoáng keát hôïp keát hôïp giöõa y hoïc coå truyeàn vaø y hoïc hieän ñaïi, naâng cao chaát löôïng khaùm chöõa beänh cho nhaân daân, hôn nuõa coøn ñaåy caùc hoaït ñoäng taäp luyeän theå duïc theå thao, caûi thieän veä sinh moâi tröôøng… Trong nhöõng naêm gaàn ñaây nhieàu chöông trình y teá ñaõ deâm laïi keát quaû ñaùng keå, tæ suaát töû vong ôû treû em sô sinh giaûm töø 5,48% ñoái vôùi theá heä sinh 1978- 1983 xuoáng coøn 4,42% ñoái vôùi theá heä sinh 1989-1993. Theo toång keát cuûa Ñaïi hoäi Ñaûng toaøn quoác laàn thöù X trong vaên kieän Ñaûng coù neâu roõ: tuoåi thoï trung bình cuûa ngöôøi daân töø 63 tuoåi naêm 1990 taêng leân 71,3 tuoåi naêm 2005. Chæ soá phaùt trieån con ngöôøi (HDI) töø möùc döôùi trung bình (0,498 naêm 1991) taêng leân möùc trung bình (0,688 naêm 2002). Naêm 2004, vôùi chæ soá 0,691, nöôùc ta xeáp thöù 112 treân toång soá 177 nöôùc ñöôïc ñieàu tra. Naêm 2005, Vieät Nam ñöôïc leân 4 baäc, xeáp thöù 108 trong toång soá 177 nöôùc ñöôïc ñieàu tra. Ñieàu ñaùng chuù yù laø, neáu so vôùi thöù baäc xeáp haïng GDP bình quaân ñaàu ngöôøi thì thöù baäc xeáp haïng HDI cuûa Vieät Nam luoân cao hôn. Chaúng haïn, naêm 2002 vöôït leân 19 baäc: GDP bình quaân ñaàu ngöôøi xeáp thöù 128 treân toång soá 173 nöôùc ñöôïc thoáng keâ, coøn HDI xeáp thöù 109/173. Ñieàu doù chöùng toû söï phaùt trieån kinh teá cuûa Vieät Nam coù xu höôùng phuïc vuï söï phaùt trieån con ngöôøi, baûo ñaûm tieán boä vaø coâng baèng xaõ hoäi toát hôn so vôùi moät soá nöôùc ñang phaùt trieån coù GDP bình quaân ñaàu ngöôøi cao hôn nöôùc ta. Haïn cheá: Tuy vaäy, coâng taùc y teá laø chöa ñöôïc xaõ hoäi hoaù roäng raõi; vaãn coøn nhieàu hieän töôïng tieâu cöïc traùi vôùi y ñöùc. Muïc tieâu tieán tôùi baûo hieåm söùc khoeû toaøn daân vaøo naêm 2010 chöa roõ loä trình vaø giaûi phaùp thöïc hieän; chöa coù quy hoaïch, keá hoaïch toång theå veà phaùt trieån vaø quaûn lyù ngaønh döôïc, naêm qua giaù thuoác taêng quaù cao. Ñaây laø vaán ñeà böùc xuùc maø toaøn xaõ hoäi quan taâm, caàn phaûi ñöôïc taäp trung chæ ñaïo khaéc phuïc moät caùch cô baûn, caû veà tröôùc maét vaø laâu daøi. Vaán ñeà söùc khoeû, beänh taät cuûa treû em Vieät Nam vaãn coøn laø vaán ñeà ñaùng lo ngaïi. Hieän nay tyû suaát treû em sinh ra caân naëng döôùi 2500g vaãn coøn chieám tôùi 20% soá treû em ñöôïc sinh ra haøng naêm, tyû leä treû em suy dinh döôõng trong ñoä tuoåi töø 1 ñeán 5 vaãn coøn chieám treân 35%, tyû leä treû em maéc phaûi caùc loaïi beänh coøn cao. Haøng naêm coù khoaûng 80000 treû em bò khoâ maét do thieáu vitaminA maø haäu quaû cuoái cuøng cuûa noù seõ ñöa ñeán söï muø loaø. Theo keát quaû ñieàu tra trong hai naêm 1992- 1993 cho thaáy chieàu cao trung bình cuûa ngöôøi lao ñoäng laø töø 1,55m ñeán 1,56m vôùi troïng löôïng trung bình laø 48kg. theå löïc cuûa hoïc sinh 15 tuoåi ôû nöôùc ta coøn thua keùm khaù nhieàu so vôùi hoïc sinh cuøng tuoåi cuûa caùc nöôùc trong khu vöïc vaø treân theá giôùi. Chieàu cao trung bình cuûa hoïc sinh 15 tuoåi ôû nöôùc ta laø 147cm trong khi ñoù ôû Thaùi Lan laø 149cm, Philippin laø 153cm, Nhaät Baûn laø 164cm; veà caân naëng hoïc sinh Vieät Nam naëng 34,4 kg, AÁn Ñoä 49,5kg, Nhaät Baûn 53,3kg. heä thoáng y teá tö nhaân ôû Vieät Nam vaãn coøn toàn taïi nhieàu haïn cheá, ñaëc bieät vaán ñeà ñaïo ñöùc ngheà nghieäp chöa ñöôïc chuù troïng ñuùng möùc. Chaúng haïn nhö: yeâu caàu beänh nhaân tieán haønh nhöõng böôùc xeùt nghieäm khoâng caàn thieát, moùc ngoaëc vôùi caùc nhaø thuoác tö nhaân baùn thuoác ñaét tieàn cho beänh nhaân…Beân caïnh ñoù, vaán ñeà ñaøo taïo, naâng cao nghieäp vuï cho caùc baùc só hoaït ñoäng trong ngaønh y teá tö nhaân cuõng chöa ñöôïc quan taâm, chuù yù tôùi. Hieän nay vaán ñeà veà ñaïo ñöùc ngheà nghieäp cuûa ñoäi nguõ y baùc só ñaõ ñöôïc ñaët ra moät caùch böùc thieát, nhieàu caùn boä, baùc só trong ngaønh ñaõ khoâng giöõ ñöôïc söï trong saïch cuûa moät ngöôøi thaày thuoác maø moùc ngoaëc, aên hoái loä, thu theâm chi phí khaùm chöõa beänh cuûa caùc beänh nhaân. Gaàn ñaây treân ñòa baøn phía Nam ñaõ noåi leân nhöõng vuï tai tieáng trong ngaønh y teá nhö vuï. Beänh vieän Chôï Raãy Caàn Thô (thaønh phoá Caàn Thô) vaø beänh vieän Chôï Raãy Thaønh phoá. Hoà Chí Minh maø baùo chí ñaõ toán khaù nhieàu giaáy möïc ñeå ñeà caäp tôùi. Söï moùc ngoaëc trong nhöõng khaâu phaân phoâi, tieâu thuï caùc loaïi thieát bò, döôïc phaåm phuïc vuï cho nhu caàu khaùm chöõa beänh cho nhaân daân… Beân caïnh ñoù con noåi coäm leân nhieàu vaán ñeà khaùc nhö: tinh traïng ngoä ñoäc thöùc phaåm do coù chöùa dö löôïng thuoác baûo veä thöïc vaät, thuoác baûo quaûn thöïc phaåm ñaëc bieät laø laø ôû treû em, moät soá tôø baùo gaàn ñaây ñaõ ñaêng nhöõng tin baøi trong ñoù coù moät soá vuï nhö: 23/4/2007 coù tôùi 19 hoïc sinh lôùp 4 tröôøng tieåu hoïc An Bình I, quaän Ninh Kieàu thaønh phoá Caàn Thô bò ngoä ñoäc, phaûi nhaäp vieän khaån caáp sau khi uoáng nöôùc trong bình loïc cuûa nhaø tröôøng, ngaøy 17/9 gaàn 100 em hoïc sinh caùc lôùp maãu giaùo, tröôøng maàn non baùn coâng xaõ Vónh Laïi (Laâm Thao- Phuù Thoï) bò ngoä ñoäc do aên phaûi baùnh daày nhieãm khuaån tuï caàu, vaø haøng traêm caùc vuï ngoä ñoäc khaùc maø trong phaïm vi baøi vieát naøy chuùng toâi khoâng tieän noùi ra. Coâng taùc giaùo duïc phoøng choáng caùc teä naïn xaõ hoäi Thaønh töïu. Hôn 20 naêm qua coâng taùc phoøng choáng caùc teä naïn xaõ hoäi ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh quaû ñaùng möøng. “ Cuoäc vaän ñoäng toaøn daân ñoaøn keát xaây döïng ñôøi soáng vaên hoaù ñaõ vaø ñang coù taùc duïng tích cöïc trong coâng taùc xaây döïng xaõ, phöôøng laønh maïnh khoâng coù teä naïn ma tuyù, maïi daâm; ñeán nay caû nöôùc ñaõ coù 5371/ 10.650 xaõ, phöôøng ñaêng kyù khoâng coù teä naïn xaõ hoäi” (Ñaûng coäng saûn Vieät Nam) xaây döïng xaõ phöôøng laønh maïnh khoâng coù teä naïn ma tuyù, maïi daâm laø hoaït ñoäng ñaõ ñöôïc thoáng nhaát veà chuû tröông, ñoàng boä veà caùc giaûi phaùp thöïc hieän, böôùc ñaàu ñaõ trôû thaønh moät phong traøo xaõ hoäi, töøng böôùc khuyeán khích söï tham gia cuûa moïi thaønh vieân trong coäng ñoàng, phaùt huy ñöôïc söùc maïnh cuûa caû heä thoáng chính trò ôû cô sôû. Coâng taùc xaây döïng xaõ, phöôøng laønh maïnh khoâng coù teä naïn ma tuyù, maïi daâm ñaõ ñöôïc caùc caáp uyû Ñaûng, chính quyeàn quan taâm, chæ ñaïo kieân quyeát; haàu heát caùc xaõ, phöôøng ñaõ kieän toaøn Ban chæ ñaïo phoøng choáng HIV/AIDS vaø phoøng, choáng teä naïn maïi daâm Theo keát quaû thoáng keâ cuûa Boä Vaên hoaù- Thoâng tin, cuoäc vaän ñoäng “ Toaøn daân ñoaøn keát xaây döïng ñôøi soáng vaên hoaù” ñeán nay ñaõ coù 10.955.387/16.924.410 hoä gia ñình ñaït tieâu chuaån vaên hoaù (ñaït 65%); coù 24.551/82.429 laøng, baûn, aáp ñöôïc coâng nhaän ñaït tieâu chuaån vaên hoaù (ñaït 30%) vaø 21.274/26.982 cô quan, ñôn vò ñaït tieâu chuaån vaên hoaù (chieám 79%). Caên cöù vaøo tieâu chuaån ñaùnh giaù, phaân loaïi xaõ phöôøng laønh maïnh khoâng coù teä naïn ma tuyù, maïi daâm, theo thoáng keâ cuûa 48 tænh, thaønh phoá (ñeán 10/2004) trong caû nöôùc coù 3622 xaõ, phöôøng, thò traán khoâng coù teä naïn ma tuyù, maïi daâm (chieám 46,25%). Taïi buoåi toaï ñaøm veà phoøng choáng maïi daâm vaø cai nghieän, dieãn ra ngaøy 22/10/2005, taïi Haø Noäi OÂng Nguyeãn Vaên Minh, Cuïc phoù Cuïc phoøng choáng teä naïn xaõ hoäi phaùt bieåu: Döï aùn thí ñieåm cai nghieän ôû thaønh phoá Hoà Chí Minh ñeán nay ñöôïc ñaïi ña soá nhaân daân uûng hoä vaø goùp phaàn oån ñònh an ninh, giaûm toäi phaïm hình söï. Naêm 2003, soá toäi phaïm hình söï giaûm 8% so vôùi naêm 2002 vaø 6 thaùng ñaàu naêm 2004 giaûm gaàn 8% so vôùi cuøng kyø naêm ngoaùi. Thaønh phoá ñaõ thí ñieåm thöïc hieän nhieàu chính saùch öu tieân thu huùt ngöôøi laøm coâng taùc cai nghieän, taêng cöôøng toå chöùc caùc hoaït ñoäng vaên hoùa, vaên ngheä, khaùm chöõa beänh vaø ñaûm baûo moâi tröôøng phoøng dòch beänh toát taïi caùc trung taâm cai nghieän, thu huùt caùc nhaø ñaàu tö, saûn xuaát taïo vieäc laøm cho ngöôøi sau cai nghieän. Tính ñeán heát thaùng 8/2004, thaønh phoá coù gaàn 31.400 ngöôøi ñang cai nghieän taïi caùc trung taâm cai nghieän, taïo vieäc laøm cho 15.850 ngöôøi cai nghieän vaø sau cai nghieän, daïy ngheà cho gaàn 21.700 ngöôøi cai nghieän . Hieän nay, ôû Vieät Nam ñaõ coù nhieàu loaïi hình cai nghieän, trong ñoù vieäc cai nghieän baét buoäc taïi caùc trung taâm cai nghieän ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ñaõ cai nghieän nhieàu laàn khoâng thaønh coâng ôû coäng ñoàng. Beân caïnh ñoù, Phaùp leänh phoøng choáng maïi daâm ñaõ ñöôïc caùc ñòa phöông trieån khai moät caùch tích cöïc. Soá gaùi maïi daâm vaø soá caùc cô sôû toå chöùc chöùa chaáp maïi daâm cuõng nhö quy moâ toå chöùc maïi daâm coù chieàu höôùng giaûm. Hieän nay ôû nhieàu thaønh phoá cuõng nhö xaõ ñòa phöông ñaõ vaø ñang tieáp tuïc trieån khai löïc löôïng tình nguyeän vieân phoøng, choáng ma tuùy, maïi daâm, HIV/AIDS treân ñòa baøn nhaèm naâng cao chaát löôïng coâng taùc phoøng choáng teä naïn xaõ hoäi. Löïc löôïng naøy tröôùc khi tieáp nhaän ñòa baøn, ñöôïc taïo ñieàu kieän laøm quen vôùi caùc gia ñình vaø ñoái töôïng trong dieän quaûn lyù ñeå naém tình hình, tröïc tieáp tuyeân truyeàn, tö vaán, giuùp ñôõ hoï. Töø vieäc theo doõi, baùm saùt ñòa baøn, hoï ñaõ cung caáp cho caùc cô quan chöùc naêng nhöõng thoâng tin coù giaù trò lieân quan ñeán tình hình toäi phaïm vaø teä naïn taïi cô sôû. Heä thoáng thoâng tin truyeàn thanh ôû cô sôû ñaõ phaùt haøng nghìn tin, baøi veà ñeà taøi choáng teä naïn ma tuùy, maïi daâm, HIV-AIDS. Coâng taùc phoøng choáng ma tuùy ñaõ ñöôïc toå chöùc, trieån khai ngaøy caøng chuyeân saâu, saùng taïo phuø hôïp vôùi ñieàu kieän thöïc tieãn. Moät soá keát quaû ñieån hình, nhö: nhieàu ñöôøng daây, vuï aùn lôùn veà buoân baùn ma tuùy bò xöû lyù tröôùc phaùp luaät; haøng nghìn ñieåm, tuï ñieåm phöùc taïp veà ma tuùy ñöôïc xoaù boû trieät ñeå. Ñeán nay, ñaõ coù 55/64 tænh. thaønh phoá trong caû nöôùc coù trung taâm cai nghieän taäp trung (hieän coù khoaûng treân 80 trung taâm). Ñoù laø chöa keå caùc trung taâm tö nhaân vaø trung taâm thuoäc caùc ngaønh y teá, coâng an, giao thoâng, boä ñoäi trong 3 naêm qua ñaõ cai nghieän ñöôïc hôn 70% ngöôøi nghieän... Beân caïnh ñoù, caùc hình thöùc cai nghieän ñöôïc ña daïng hoùa nhö: hình thöùc cai nghieän baét buoäc vaø töï nguyeän taïi trung taâm, cai taïi caùc cô sôû tö nhaân, cai taïi coäng ñoàng hoaëc taïi gia ñình. Caùc hình thöùc cai nghieän ñöôïc thöïc hieän vôùi caùc moâ hình khaùc nhau phuø hôïp vaø töøng ñòa phöông, hoaøn caûnh cuûa töøng ñoái töôïng; chaát löôïng cai nghieän khoâng ngöøng ñöôïc naâng cao; heä thoáng phaùp luaät lieân quan ñeán coâng taùc phoøng choáng ma tuùy ngaøy caøng ñöôïc hoaøn thieän, taïo ra moät haønh lang phaùp lyù giuùp coâng taùc phoøng, choáng teä naïn xaõ hoäi ngaøy caøng hieäu quaû... Treân bình ñieän phaïm vi caû nöôùc, toác ñoä veà gia taêng teä naïn maïi daâm ñaõ cô baûn ñöôïc kieàm cheá, möùc ñoä hoaït ñoäng coâng khai, nhöõng ''ñieåm noùng”, phöùc taïp veà maïi daâm giaûm. Trong caùc naêm töø 2O01 - 2003, löïc löôïng coâng an ñaõ truy queùt trieät phaù hôn 3.600 vuï toå chöùc hoaït ñoäng maïi daâm, baét giöõ khoaûng 14.297 ñoái töôïng coù lieân quan. Coâng taùc chöõa trò, giaùo duïc, daïy ngheà, taùi hoøa nhaäp coäng ñoàng cho ñoái töôïng maïi daâm ñöôïc ñaåy maïnh vôùi 12.512 ñoái töôïng ñöôïc tham gia trong 3 naêm 2001 – 2003 (taêng 9,3% so vôùi giai ñoaïn 1998 - 2000)... Ngay taïi trung du vaø mieàn nuùi phia Baéc moät ñieåm nong cuûa caùc teä naïn xaõ hoäi sau nhieàu naêm thöïc hieän NQLT soá 01-TW, ñaõ coù 100% huyeän, thò xaõ cuûa 12 tænh mieàn nuùi phía Baéc ñaõ thaønh laäp ban chæ ñaïo NQLT 01/TW vaø coù noäi dung vaø keá hoaïch cuï theå. Haàu heát, caùc tænh ñaõ trieån khai Nghò quyeát ñeán caáp xaõ, phöôøng, thò traán; 1 soá xaõ ñaõ trieån khai ñeán chi hoäi, toå phuï nöõ, caùc khoái daân phoá. Moät soá tænh ñaõ chuû ñoäng xaây döïng caùc chöông trình hoaït ñoäng nhaèm ñaåy maïnh thöïc hieän nghò quyeát nhö: ñeà aùn "ba giaûm" (giaûm toäi phaïm, giaûm teä naïn ma tuùy, giaûm tai naïn giao thoâng) cuûa tænh Cao Baèng; toå chöùc ñoaøn kieåm tra thöïc hieän Nghò quyeát taïi moät soá huyeän cuûa tænh Hoøa Bình; khaûo saùt tình hình toäi phaïm vaø teä naïn xaõ hoäi taïi ñòa phöông ñeå xaây döïng keá hoaïch phoøng choáng toäi phaïm vaø teä naïn xaõ hoäi taïi tænh Yeân Baùi; sô keát moâ hình ñieåm veà phoøng choáng ma tuùy cuûa tænh Sôn La; toå chöùc cho nhaân daân vaø gia ñình hoäi vieân tham gia cam keát xaây döïng gia ñình vaên hoùa khoâng coù ngöôøi thaân phaïm toäi vaø teä naïn xaõ hoäi. Xaùc ñònh coâng taùc tuyeân truyeàn laø raát quan troïng trong vieäc quaûn lyù vaø giaùo duïc con em khoâng phaïm toäi vaø teä naïn xaõ hoäi. Hoäi phuï nöõ vaø löïc löôïng coâng an caùc caáp taïi caùc tænh ñaõ toå chöùc caùc hoaït ñoäng tuyeân truyeàn baèng nhieàu hình thöùc phong phuù nhö: tuyeân truyeàn qua caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng; caáp phaùt taøi lieäu tuyeân truyeàn veà phoøng choáng HIV/AIDS, xaây döïng gia ñình, chaêm soùc nuoâi daäy con cho caùn boä hoäi vieân; truyeàn thoâng tröïc tieáp qua hoaït ñoäng cuûa caùc caáp hoäi phuï nöõ ñeán nay ñaõ toå chöùc ñöôïc gaàn 3.000 cuoäc truyeàn thoâng khoâng chæ cho caùn boä, hoäi vieân phuï nöõ maø coøn thu huùt caû hoïc sinh, sinh vieân, thanh nieân vaø treû em; tuyeân truyeàn thoâng qua caùc cuoäc mít tinh, caùc hoäi thi, qua caùc buoåi toïa ñaøm, giao löu vaên hoùa vaên ngheä...Ngoaøi ra, coâng taùc phaùt hieän toá giaùc toäi phaïm, giuùp ñôõ ngöôøi phaïm toäi, teä naïn xaõ hoäi hoaøn löông cuõng ñaõ ñöôïc phaùt huy. Ñeán 2006, caùc caáp hoäi phuï nöõ cuûa caùc tænh ñaõ tham gia vaän ñoäng 1.159 ñoái töôïng nghieän huùt töï nguyeän cai nghieän vaø gaùi maïi daâm töï giaùc hoaøn löông; quaûn lyù 322 ñoái töôïng cai nghieän; caûm hoùa 76 treû em hö; giuùp ñôõ 327 ñoái töôïng gia ñình coù ngöôøi nghieän... Ban giaùm hieäu caùc tröôøng trung hoïc phoå thoâng, trung hoïc cô sôû phoái hôïp cuøng caùc löïc löôïng chöùc naêng ôû ñòa phöông tieán haønh raø soaùt, phaùt hieän nhöõng hoïc sinh coù haønh vi nghieän ngaäp, buoân baùn ma tuùy, vöôùng vaøo caùc teä naïn xaõ hoäi ñeå coù bieän phaùp giaùo duïc. Ñoàng thôøi vaän ñoäng tuyeân truyeàn coâng taùc phoøng choáng ma tuùy, thöïc hieän neáp soáng laønh maïnh trong hoïc ñöôøng. Haïn cheá Hieän nay ôû nöôùc ta thöïc traïng teä naïn xaõ hoäi trong löùa tuoåi thanh thieáu nieân hoïc sinh, sinh vieân ngaøy caøng taêng, nhaát laø teä naïn ma tuùy, ñua xe traùi pheùp, côø baïc, gaây roái traät töï nôi coâng coäng... Beân caïnh nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc trong 3 naêm qua, thì chöông trình phoøng, choáng caùc teä naïn ma tuùy, maïi daâm cuõng coøn boäc loä nhieàu baát caäp, toàn taïi. Ñoù laø, veà ma tuùy coù toác ñoä gia taêng giaûm, nhöng soá löôïng haøng naêm vaãn taêng bình quaân töø 13% - 20%; tyû leä taùi nghieän coøn cao ôû haàu heát caùc ñòa phöông; soá ngöôøi sau cai coù vieäc laøm coøn chieám moät tyû leä quaù thaáp; nguoàn ma tuùy töø nöôùc ngoaøi ñöa vaøo Vieät Nam vaãn dieãn ra phöùc taïp, khoù ngaên chaën. Caùc teä naïn ma tuùy, maïi daâm dieãn ra phöùc taïp, treân quy moâ roäng, taàm hoaït ñoäng coù caû trong nöôùc vaø quoác teá neân phoøng, choáng raát khoù khaên. Vì ñoàng tieàn ''sieâu lôïi nhuaän'' neân khoâng ít ngöôøi ñaõ tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp giuùp cho hoaït ñoäng ma tuùy, maïi daâm toàn taïi, phaùt trieån. Coâng taùc quaûn lyù Nhaø nöôùc ôû nhieàu nôi coøn buoâng loûng, xem nheï hoaëc theå hieän baát löïc. Nguoàn nhaân löïc vaø kinh phí cho coâng taùc phoøng choáng caùc teä naïn ma tuùy, maïi daâm coøn quaù moûng, ít, vaø thieáu... Söï phoái hôïp giöõa coâng an, hoäi phuï nöõ vaø caùc ban ngaønh khaùc ôû moät soá ít ñòa phöông chöa ñoàng boä, kòp thôøi, chaët cheõ; trình ñoä cuûa caùn boä caùc vuøng daân toäc, vuøng saâu, vuøng xa coøn haïn cheá neân vieäc lónh hoäi vaø truyeàn ñaït coøn gaëp khoù khaên; phaàn lôùn caùc thoân baûn ôû xa, giao thoâng ñi laïi khoù neân vieäc toå chöùc quaùn trieät vaø tuyeân truyeàn chöa ñöôïc trieån khai saâu roäng ñeán nhaân daân... Ñeå coâng taùc phoøng, choáng caùc teä naïn ma tuùy, maïi daâm thu ñöôïc nhieàu keát quaû tích cöïc, tröôùc heát phaûi tieáp tuïc ñaåy maïnh laøm toát coâng taùc tuyeân truyeàn, giaùo duïc nhaèm naâng cao yù thöùc traùch nhieäm cuûa toaøn theå xaõ hoäi ñoái vôùi vaán ñeà phoøng, choáng caùc teä naïn xaõ hoäi. veà coâng taùc phong, choáng tham nhuõng, quan lieâu, laõng phí. Thaønh töïu Ñaûng ta ñaõ ñaït ñöïôc moät soá thaønh töïu ñaùng keå vaø quan troïng. Naêm 2000, chính phuû chæ ñaïo thanh tra nhieàu döï aùn troïng ñieåm, phaùt hieän vaø xöû lyù nhieàu sai phaïm, thu veà ngaân saùch treân 1000 tæ ñoàng vaø nay ñang tieáp tuïc chæ ñaïo thanh tra treân caû nöôùc veà quaûn lyù, söû duïng ñaát ñai, thanh tra caùc vuï vieäc tieâu cöïc ôû moät soá toång coâng ty nhö vuï MPU 18 cuûa Boä giao thoâng vaän taûi, caùc coâng trình phuïc vuï Seagames 22, vieäc xaây döïng kho daàu Ñình Vuõ….Ban bí Thö Trung Öông Ñaûng tröïc thuoäc Trung öông cuõng ñaõ laäp gaàn 6000 ñoaøn ñeå tieán haønh kieåm tra nhieàu tænh, Ban caùn söï ñaûng vaø gaàn 17000 ñôn vò veà vieäc laõnh ñaïo thöïc haønh tieát kieäm, choáng laõng phí. Caùc ngaønh, caùc ñòa phöông tieán haønh kieåm tra , thanh tra vieäc söû duïng voán ngaân saùch trong caùc döï aùn xaây döïng ñöôøng giao thoâng noâng thoân, caùc coâng trình thuûy lôïi vaø vieäc kieân hoùa keânh möông, vieäc xaây döïng tröôøng hoïc, ñaùnh baét xa bôø, xaây döïng cuïm tuyeán daân cö…. Vieän kieåm soaùt toái cao naêm 2004 cho bieát, ñaõ phaùt hieän vaø khôûi toá gaàn 200 vuï aùn tham nhuõng, trong ñoù coù nhieàu vuï vi phaïm gaây haäu quaû nghieâm troïng nhö vuï phaân boå haïn ngaïch deät may ôû Boä thöông maïi. Caùc vuï tham nhuõng ôû caùc toång coâng ty daàu khí, toång coâng ty xaêng daàu Haøng Khoâng, toång coâng ty Haøng Haûi, caùc vuï quaûn lyù ñaát ñai ôû huyeän ñaûo Phuù Quoác, ôû Loøng hoà Trò an… vieäc giaûi quyeát caùc ñôn thö khieáu naïi, toá caùo cuûa coâng daân, giaûi quyeát caùc vuï vieäc noåi coäm, böùc xuùc coù lieân quan ñeán quan lieâu, tham nhuõng coù tieán boä roõ reät. Haïn cheá Maëc duø cuoäc ñaáu tranh phoøng, choáng quan lieâu, tham nhuõng trong thôøi gian vöøa qua, nhaát laø sau khi coù nghò quyeát Trung öông 6 (laàn 2), khoùa VIII,ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu nhaát ñònh, taïo ra chuyeån bieán tích cöïc, nhöõng tieán boä roõ reät nhöng nhìn chung, coâng taùc choáng tham nhuõng , quan lieâu, laõng phí coøn nhieàu baát caäp, hieäu quaû khoâng cao. Ñaûng vaø nhaø nöôùc ta ñaõ nhaän ñònh chính xaùc , kòp thôøi veà nguy cô quan lieâu, tham nhuõng, nhöng trieän khai thöïc hieän coù tröôøng hôïp chöa truùng: choáng coøn thieáu kieân quyeát, phoøng coøn thieáu bieän phaùp thieát thöïc, cuï theå. Nhieàu tröôøng hôïp caùn boä thanh tra ñöôïc cöû ñi thanh tra caùc vuï vieäc nhöng moät soá ngöôøi trôû thaønh “naïn nhaân” cuûa vieäc nhaäân hoái loä, tham nhuõng. Vì vaäy, quan lieâu tham nhuõng, laõng phí ôû nhieàu lónh vöïc vaãn chöa bò ngaên chaën vaø ñaåy luøi moät caùch coù hieäu quaû. Teä quan lieâu coøn naëng neà hôn ôû nhieàu nôi, laõnh ñaïo khoâng naém ñöôïc tình hình hoaït ñoäng ôû caáp döùôi, sai phaïm dieãn ra laâu ngaøy maø khoâng phaùt hieän kòp thôøi (nhö tröôøng hôïp Löông Quoác Duõng ôû uyû ban theå duïc theå thao, tröôøng hôïp Mai Thanh Haûi ôû Boä Thöông Maïi). Vì khoâng saùt daân, khoâng saùt cô sôû neân khoâng naém ñöôïc , khoâng döï baùo ñöôïc tình hình (vuï loän xoän ôû Taây Nguyeân ñaàu thaùng 4-2004, hoaëc ñeà ra chuû tröông khoâng saùt hôïp loøng daân nhö vieäc taêng giaù ñieän…). Vieäc giaûi quyeát ñôn thö khieáu naïi, toá caùo tuy coù nhieàu tieán boä nhöng vaãn coøn bieåu hieän quan lieâu neân tình traïng khieáu naïn keùo daøi, vöôït caáp, coù ñoâng ngöôøi khieáu naïi keùo leân Trung öông vaãn chöa döôïc khaéc phuïc trieät ñeå ( nhieàu ngöôøi ñeán giaûi quyeát ñôn thö giaáy tôø vaãn coøn raéc roái ôû cuïm xaõ, ngöôøi thaân thích, baïn höõu caùn boä thì luùc naøo cuõng ñöïôc giaûi quyeát nhanh goïn hôn daân thöôøng). Taøi lieäu tham khaûo Taïp chí coäng saûn soá 18 (thaùng 2 naêm 2005) Vaên kieän Ñaûng thôøi kyø ñoåi môùi (caùc Ñaïi hoäi VI, VII, VIII, IX, X) veà vaên hoaù, xaõ hoäi, khoa hoïc- kó thuaät, giaùo duïc ñaøo taïo- NXB Chính trò quoá gia 2005. Taøi lieäu nghieäp vuï vaên hoaù thoâng tin cô sôû (Haø Vaên Taêng chuû bieân) NXB Haø Noäi 2004. Vaên minh tinh thaàn töø chaát löôïng vaên hoaù (Tröông Cöûu) NXB vaên hoaù thoâng tin vaø vieän vaên hoaù. Ñòa lí kinh teá xaõ hoäi Vieät Nam- NXB Giaùo Duïc. Daân soá hoïc ñaïi cöông- NXB Giaùo Duïc. Phaïm Thanh- Baùo tin töùc cuoái tuaàn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNhững thành tựu và hạn chế về văn hoá xã hội ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay.doc
Luận văn liên quan