Phân tích bản hợp đồng lao động giữa Giám đốc Công ty xây dựng 244 và bà Vũ Thị Thu Hương

GiớI THệU Đề TàI. Trong đời sống xã hội, con người chung sống với nhau thường có mối quan hệ về lao động, tiền bạc, của cải, tài sản Pháp luật đặt ra là để giải quyết tốt các mối quan hệ đó, để con người có thể hợp tác tốt với nhau, làm cho con người và toàn xã hội phát triển. Pháp luật bảo vệ cho toàn xã hội, bảo vệ cho từng con người riêng lẻ, từng tổ chức trong xã hội. Hợp đồng là sự thoả thuận giữa các cá nhân, tổ chức để xác lập, thay đổi hay chấm dứt quyền và nghĩa vụ của hai bên tham gia một quan hệ nhất định. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, ngoài việc thực hiện các quan hệ pháp luật với cơ quan quản lý Nhà nước, với các doanh nghiệp còn có các quan hệ pháp luật trong nội bộ doanh nghiệp, trong đó các quan hệ pháp luật hình thành trong quá trình doanh nghiệp thuê mướn, sử dụng lao động. Đây là một yếu tố không thể thiếu tạo nên sự thành công của doanh nghiệp. Là sinh viên Trường Quản lý và kinh doanh nên mơ ước của em là sẽ trở thành Giám đốc một doanh nghiệp, nên việc nắm vững Luật hợp đồng lao động là rất cần thiết vì nó bảo vệ người lao động cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động. Đó là lý do em chọn đề tài:“ Phân tích bản hợp đồng lao động giữa Giám đốc Công ty xây dựng 244 và bà Vũ Thị Thu Hương”, để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Bài tiểu luận của em gồm các phần chính sau: Mục lục A: giới thiệu đề tài. B: nội dung chính. I. Cơ sở lý luận. 1. Luật đồng lao động. 2. Hợp đồng. 3. Hợp đồng lao động. 4. Nguyên tắc giao tắc hợp đồng la động. II. Thực tế. a. Phần chung. b. Phần thông tin về người sử dụng lao động. c. Phần thông tin về người lao động. d. Phần thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau. III. Nhận xét – kiến nghị.  Nhận xét.  Kiến nghị. C: kết luận.

doc12 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 08/03/2013 | Lượt xem: 1725 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân tích bản hợp đồng lao động giữa Giám đốc Công ty xây dựng 244 và bà Vũ Thị Thu Hương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A: GiíI THÖU §Ò TµI. Trong ®êi sèng x· héi, con ng­êi chung sèng víi nhau th­êng cã mèi quan hÖ vÒ lao ®éng, tiÒn b¹c, cña c¶i, tµi s¶n…Ph¸p luËt ®Æt ra lµ ®Ó gi¶i quyÕt tèt c¸c mèi quan hÖ ®ã, ®Ó con ng­êi cã thÓ hîp t¸c tèt víi nhau, lµm cho con ng­êi vµ toµn x· héi ph¸t triÓn. Ph¸p luËt b¶o vÖ cho toµn x· héi, b¶o vÖ cho tõng con ng­êi riªng lÎ, tõng tæ chøc trong x· héi. Hîp ®ång lµ sù tho¶ thuËn gi÷a c¸c c¸ nh©n, tæ chøc ®Ó x¸c lËp, thay ®æi hay chÊm døt quyÒn vµ nghÜa vô cña hai bªn tham gia mét quan hÖ nhÊt ®Þnh. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh, ngoµi viÖc thùc hiÖn c¸c quan hÖ ph¸p luËt víi c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc, víi c¸c doanh nghiÖp cßn cã c¸c quan hÖ ph¸p luËt trong néi bé doanh nghiÖp, trong ®ã c¸c quan hÖ ph¸p luËt h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh doanh nghiÖp thuª m­ín, sö dông lao ®éng. §©y lµ mét yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu t¹o nªn sù thµnh c«ng cña doanh nghiÖp. Lµ sinh viªn Tr­êng Qu¶n lý vµ kinh doanh nªn m¬ ­íc cña em lµ sÏ trë thµnh Gi¸m ®èc mét doanh nghiÖp, nªn viÖc n¾m v÷ng LuËt hîp ®ång lao ®éng lµ rÊt cÇn thiÕt v× nã b¶o vÖ ng­êi lao ®éng còng nh­ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ng­êi sö dông lao ®éng. §ã lµ lý do em chän ®Ò tµi:“ Ph©n tÝch b¶n hîp ®ång lao ®éng gi÷a Gi¸m ®èc C«ng ty x©y dùng 244 vµ bµ Vò ThÞ Thu H­¬ng”, ®Ó hiÓu râ h¬n vÒ vÊn ®Ò nµy. Bµi tiÓu luËn cña em gåm c¸c phÇn chÝnh sau: A: giíi thiÖu ®Ò tµi. B: Néi dung chÝnh. I: C¬ së lý luËn. II: Thùc tÕ. III: NhËn xÐt. C: kÕt luËn. Em xin cam ®oan r»ng tÊt c¶ nh÷ng g× em viÕt trªn ®©y lµ do vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµ tham kh¶o tµi liÖu mµ cã. Em xin bµy tá lßng biÕt ¬n ®Õn c¸c thÇy c« trong Khoa LuËt Tr­êng §H Qu¶n lý & Kinh Doanh Hµ Néi ®· gióp em hoµn thµnh bµi tiÓu luËn nµy. Do kiÕn thøc vµ sù hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, kÝnh mong ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c« cïng c¸c b¹n ®Ó bµi tiÓu luËn cña em ®­îc tèt h¬n. B: Néi dung chÝnh. I: C¬ së lý luËn. LuËt hîp ®ång. Hîp ®ång lao ®éng lµ toµn bé quy ®Þnh cña Nhµ n­íc ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ tho¶ thuËn gi÷a c¸c c¸ nh©n, c¸c tæ chøc lµm ph¸t sinh, ®×nh chØ, huû bá, ®iÒu chØnh nh÷ng quyÒn vµ lîi Ých qua l¹i gi÷a c¸c bªn. Hîp ®ång. Hîp ®ång lµ sù tho¶ thuËngi÷a c¸c c¸ nh©n, tæ chøc ®Ó x¸c lËp, thay ®æi hay chÊm døt quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c bªn tham gia mét quan hÖ nhÊt ®Þnh. Hîp ®ång lao ®éng. * Hîp ®ång lao ®éng: Lµ sù tho¶ thuËn gi÷a ng­êi lao ®éng vµ ng­êi sö dông lao ®éng vÒ viÖc lµm cã tr¶ c«ng, ®iÒu kiÖn lao ®éng, quyÒn vµ nghÜa vô cña mçi bªn trong quan hÖ lao ®éng. * Ph©n lo¹i. - Hîp ®ång lao ®éng kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n. - Hîp ®éng lao ®éng x¸c ®iÞnh thêi h¹n tõ 12 th¸ng trë lªn. - Hîp ®ång lao ®éng theo mïa vô hoÆc theo mét nhÊt ®Þnh cã thêi h¹n d­íi mét n¨m. * Néi dung hîp ®ång lao ®éng. Hîp ®ång lao ®éng ph¶i cã nh÷ng néi dung chñ yÕu sau: C«ng viÖc ph¶i lµm. Thêi gian lµm viÖc. Thêi gian nghØ ng¬i. TiÒn l­¬ng. §Þa ®iÓm lµm viÖc. Thêi h¹n hîp ®ång. §iÒu kiÖn vÒ an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng. B¶o hiÓm x· héi ®èi víi ng­êi lao ®éng. * Ng­êi lao ®éng. Ng­êi lao ®éng ph¶i lµ ng­êi ®ñ 15 tuæi trë lªn vµ cã kh¶ n¨ng lao ®éng. Tr­êng hîp ng­êi ch­a ®ñ 15 tuæi giao kÕt hîp ®ång lao ®éng th× ph¶i ®­îc sù ®ång ý vµ theo dâi cña cha mÑ hoÆc ng­êi gi¸m hé vµ chØ giao kÕt hîp ®ång ®Ó lµm nh÷ng c«ng viÖc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. * Ng­êi sö dông lao ®éng. Lµ tæ chøc cã t­ c¸ch ph¸p nh©n. ®èi víi nh÷ng c¸ nh©n hoÆc tæ chøc kh«ng cã t­ c¸ch ph¸p nh©n th× ph¶i ®ñ ®iÒu kiÖn thuª m­ín, sö dông lao déng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt( nh­ cã kh¶ n¨ng tr¶ c«ng lao ®éng, b¶o ®¶m n¬i lµm viÖc an toµn, vÖ sinh…) Nguyªn t¾c giao kÕt hîp ®ång lao ®éng. Nguyªn t¾c thø nhÊt: Tù do tù nguyÖn vµ b×nh ®¼ng. Nguyªn t¾c nµy kh«ng thõa nhËn bÊt kú sù c­ìng bøc Ðp buéc nµo trong qu¸ tr×nh th­¬ng l­îng ®Ó giao kÕt hîp ®ång lao ®éng. Mäi sù nhÇm lÉn, lõa dèi nhau trong giao kÕt ®Òu bÞ coi lµ vi ph¹m vµ cã thÓ dÉn ®Õn sù v« hiÖu cña hîp ®ång lao ®éng ®· giao kÕt. Nguyªn t¾c thø hai: Hîp ®ång lao ®éng kh«ng ®­îc tr¸i ph¸p luËt vµ tho¶ ­íc lao ®éng tËp thÓ. Nh÷ng quyÒn lîi cña ng­êi lao ®éng ®­îc tho¶ thuËn trong hîp ®ång lao ®éng kh«ng ®­îc thÊp h¬n møc ®· ®­îc tho¶ thuËn trong tho¶ ­íc lao ®éng tËp thÓ. Nguyªn t¾c thø ba: Ng­êi lao ®éng cã thÓ giao kÕt mét hoÆc nhiÒu hîp ®ång lao ®éng víi mét hoÆc nhiÒu ng­êi sö dông lao ®éng víi ®iÒu kiÖn ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c hîp ®ång lao ®éng ®· ký kÕt. Nguyªn t¾c thø t­: KhuyÕn khÝch viÖc giao kÕt nh÷ng hîp ®«ng lao ®éng víi néi dung t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n cho ng­êi lao ®éng so víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. II: Thùc tÕ. §Ó hiÓu râ h¬n vÒ mét b¶n hîp ®ång lao ®éng, sau ®©y em xin tr×nh bµy mét b¶n hîp ®ång lao ®éng cã thùc ®­îc ký kÕt gi÷a mét bªn lµ Gi¸m ®èc C«ng ty 244 vµ mét bªn lµ bµ Vò ThÞ Thu H­¬ng. B¶n hîp ®ång lao ®éng d­íi ®©y gåm c¸c néi dung chÝnh sau: PhÇn chung. Quèc hiÖu: N»m chÝnh gi÷a, phÝa trªn cña b¶n hîp ®ång. Sè hîp ®ång: N»m bªn tr¸i , phÝa trªn cña b¶n hîp ®ång. Sè cña b¶n hîp ®ång nµy lµ: A200 sè 15. - PhÝa d­íi Quèc hiÖu lµ thêi gian vµ ®Þa ®iÓm ký hîp ®ång lµ: Hµ Néi, ngµy 15 th¸ng 07 n¨m 2000. Tªn hîp ®ång ®­îc ghi b»ng khæ ch÷ lín. PhÇn th«ng tin vÒ ng­êi sö dông lao ®éng. ¤ng Phan Duy LÜnh. Chøc vô: Gi¸m ®èc. §¹i diÖn cho: C«ng ty x©y dùng 244. §Þa chØ: Kh­¬ng mai, Thanh Xu©n, Hµ Néi - §T: 069562421 PhÇn th«ng tin vÒ ng­êi lao ®éng. - Bµ Vò ThÞ Thu H­¬ng. - Ngµy sinh: 08- 09- 1982 - NghÒ nghiÖp: Nh©n viªn thèng kª vËt t­. - §Þa chØ: Kh­¬ng mai, Thanh Xu©n, Hµ Néi. - Sè CMND hoÆc sè sæ lao ®éng, ngµy cÊp, n¬i cÊp (nh­ng trong hîp ®ång nµy nµy kh«ng thÊy ghi.) PhÇn tho¶ thuËn ký kÕt hîp ®ång lao ®éng vµ cam kÕt lµm ®óng nh÷ng ®iÒu kho¶n sau: §IÒU1: - Bµ Vò ThÞ Thu H­¬ng lµm viÖc theo lo¹i hîp ®ång theo viÖc. Thêi gian tõngµy 15 th¸ng 07 n¨m 2000 ®Õn ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003. Thö viÖc tõ ngµy…th¸ng…n¨m…(trong hîp ®ång nµy kh«ng thÊy ghi.) §Þa ®iÓm t¹i: ban kÕ ho¹ch c«ng ty x©y dùng 244. Chøc vô vµ c«ng viÖc ph¶i lµm cña bµ H­¬ng: Nh©n viªn §Þa ®iÓm t¹i: ban kÕ ho¹ch c«ng ty x©y dùng 244. Nh©n viªn vËt t­, c«ng ty x©y dùng 244. Thö viÖc tõ ngµy…th¸ng…n¨m ( trong hîp ®ång nµy kh«ng thÊy ghi) Chøc vô vµ c«ng viÖc ph¶i lµm cña bµ H­¬ng: Nh©n viªn Nh©n viªn vËt t­ kü thuËt, c«ng ty x©y dùng 244. Nh©n viªn vËt t­ kü thuËt c«ng tr­êng theo ®iÒu ®éng cô thÓ. ®iÒu 2: ChÕ ®é lµm viÖc Thêi gian lµm viÖc: 8 giê / ngµy Theo giê hµnh chÝnh vµ giê quy ®Þnh cña c«ng tr­êng. Nh÷ng dông cô lµm viÖc mµ bµ H­¬ng ®­îc cÊp. + Trang bÞ dïng chung tËp thÓ M¸y tÝnh c¸ nh©n M¸y vi tÝnh C¸c lo¹i m¸y mãc kh¸c cã trong c«ng tr­êng - §iÒu kiÖn an toµn vµ vÖ sinh t¹i n¬i lµm viÖc. ®iÒu 3: NghÜa vô, quyÒn h¹n vµ c¸c quyÒn lîi mµ bµ H­¬ng ®­îc h­ëng: NghÜa vô: Bµ H­¬ng chÞu sù ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña «ng, bµ (kh«ng ghi) hoµn thµnh nh÷ng c«ng viÖc ®· cam kÕt trong hîp ®ång. ChÊp hµnh nghiªm tóc néi quy, quy chÕ cña ®¬n vÞ, kû luËt lao ®éng, an toµn lao ®éng vµ c¸c quy ®Þnh trong tho¶ ­íc tËp thÓ. QuyÒn h¹n: Bµ H­¬ng cã quyÒn ®Ò xuÊt, khiÕu n¹i, thay ®æi, t¹m ho·n, chÊm døt hîp ®ßng lao ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. QuyÒn lîi: Bµ H­¬ng tù ®¶m b¶o ph­¬ng tiÖn ®i l¹i. Møc l­¬ng chÝnh hoÆc tiÒn c«ng. + Møc l­¬ng theo N§ 26/ CP: kü thuËt XD 1/16, hÖ sè l­¬ng 1,22. + L­¬ng thùc tÕ tr¶ theo kÕt qu¶ lao ®éng trªn c«ng tr­êng vµ theo khu vùc. §­îc tr¶ mét lÇn vµo c¸c ngµy 5 – 10 vµ cña th¸ng sau hµng th¸ng Phô cÊp: dïng ®Ó tÝnh theo l­¬ng thêi gian. + 30% tr¶ cho ng­êi lao ®éng mïa vô + L­u ®éng 20% l­¬ng tèi thiÓu + C¸c phô cÊp kh¸c nÕu cã. Bµ H­¬ng ®­îc trang bÞ b¶o hé lao ®éng gåm: QuÇn ¸o, mò nhùa b¶o hé lao ®éng. Sè ngµy nghØ ®­îc h­ëng l­¬ng: theo quy ®Þnh cña bé luËt lao ®éng vµ quy chÕ cña c«ng ty. B¶o hiÓm x· héi: Ng­êi lao ®éng tù b¶o hiÓm. + Khi tr¶ l­¬ng theo thêi gian: ®­îc tÝnh thªm 30% l­¬ng c¬ b¶n theo N§36/CP. + Khi tr¶ l­¬ng theo thùc tÕ kÕt qu¶ lao ®éng ®· tÝnh gép vµo trong tiÒn l­¬ng hµng th¸ng. H­ëng phóc lîi: Kh«ng Bµ H­¬ng ®­îc c¸c kho¶n th­ëng, n©ng l­¬ng, båi d­ìng nghiÖp vô, thùc hiÖn nghiÖp vô hîp t¸c khoa häc c«ng nghÖ víi c¸c ®¬n vÞ trong vµ n­íc theo quy ®Þnh vµ quy chÕ cña c«ng ty. §­îc h­ëng c¸c chÕ ®é ngõng viÖc, trî cÊp thooi viÖc, båi th­¬ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt lao ®éng. ®iÒu 4: NghÜa vô vµ quyÒn h¹n cña ng­êi sö dông lao ®éng. 1. NghÜa vô: Thùc hiÖn ®Çy ®ñ nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®· cam kÕt trong hîp ®ång lao ®éng. B¶o ®¶m viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, thanh to¸n ®Çy ®ñ, døt ®iÓm c¸c chÕ ®é vµ quyÒn lîi cña ng­êi lao ®éng. 2. QuyÒn h¹n: Cã quyÒn ®iÒu chuyÓn t¹m thêi ng­êi lao ®éng, t¹m ngõng viÖc, thay ®æi, t¹m ho·n, chÊm døt hîp ®ång lao ®éng vµ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kû luËt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt lao ®éng. ®iÒu 5: §iÒu kho¶n chung. Nh÷ng tho¶ thuËn kh¸c. Ng­êi lao ®éng. Tù lo nhµ ë ChÊp hµnh nghiªm c¸c quy ®Þnh vÒ ®iÒu ®éng lµm viÖc theo c«ng tr­êng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty. ChÊp hµnh nghiªm kû luËt Qu©n ®éi, c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt nhµ n­íc, Qu©n ®éi, Qu©n chñng. Gi÷ g×n bÝ mËt c«ng viÖc, bÝ mËt Qu©n ®éi, bÝ mËt c«ng ty. Th­êng xuyªn rÌn luyÖn chuyªn m«n nghiÖp vô, ®¹o ®øc t¸c phong, kh«ng m¾c c¸c tÖ n¹n x· héi. NÕu vi ph¹m sÏ buéc th«i viÖc. Ng­êi sö dông lao ®éng. T¹o mäi ®iÒu kiÖn cho ng­êi lao ®éng cã ®ñ viÖc lµm, phï hîp víi nghÒ nghiÖp, hîp lý hãa gia ®×nh tèi ®a. HÕt thêi h¹n cña hîp ®ång, nÕu c¸c bªn kh«ng cã ý kiÕn g× kh¸c th× hîp ®ång nµy mÆc nhiªn hÕt hiÖu lùc vµ ®· ®­îc thanh lý. Hîp ®ång cã hiÖu lùc tõ ngµy 15 th¸ng 07 n¨m 2000 ®Õn ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003. ®iÒu 6: Hîp ®ång lao ®éng ®­îc lµm thµnh 02 b¶n. 01 b¶n do ng­êi lao ®éng gi÷. 01 b¶n do ng­êi sö dông lao ®éng gi÷. Hîp ®ång ®­îc lµm t¹i c«ng ty XD 244 – 164 Lª Träng TÊn. Ng­êi lao ®éng vµ ng­êi sö dông lao ®éng ký tªn. III. NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ. NhËn xÐt: Trªn ®©y em võa tr×nh bµy b¶n hîp ®ång lao ®éng cã thùc ®­îc ký kÕt gi÷a «ng Phan Duy LÜnh – Gi¸m ®èc c«ng ty XD 244 vµ bµ Vò ThÞ Thu H­¬ng. VÒ c¬ b¶n, b¶n hîp ®ång trªn lµ ®Çy ®ñ vÒ néi dung vµ chuÈn vÒ h×nh thøc còng nh­ c¸c quy ®Þnh vÒ hîp ®ång lao ®éng. B»ng nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµ sù hiÓu biÕt cña m×nh, em xin m¹nh d¹n nhËn xÐt vµ bæ sung mét sè ®iÓm nh­ sau: PhÇn th«ng tin vÒ ng­êi lao ®éng. + §· kh«ng ghi sè CMND hoÆc sæ lao ®éng, ngµy cÊp, n¬i cÊp. §iÒu nµy tr¸i víi nguyªn t¾c ghi vµo b¶n hîp ®ång lao ®éng. - §iÒu1: + Hîp ®ång nµy ®· kh«ng cã thêi gian thö viÖc. Theo ý kiÕn cña em th× bÊt kú mét b¶n hîp ®ång lao ®éng nµo còng cÇn ph¶i cã thêi gian thö viÖc ®Ó xem ng­êi lao ®éng cã ®¸p øng ®­îc c«ng viÖc hay kh«ng. B¶n hîp ®ång nµy nªn bæ sung ®iÒu kiÖn: Hîp ®ång nµy sÏ cã hiÖu lùc sau khi thêi gian thö viÖc kÕt thóc vµ hîp ®ång sÏ quy ®Þnh thêi gian thö viÖc cô thÓ. + Theo nh­ b¶n hîp ®ång nµy th× ®©y lµ lo¹i hîp ®ång theo viÖc nh­ng l¹i cã thêi gian tõ ngµy 15 th¸ng 07 n¨m 2000 ®Õn ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003. Mµ luËt hîp ®ång lao ®éng quy ®Þnh: Hîp ®ång lao ®éng theo mïa vô hoÆc theo c«ng viÖc nhÊt ®Þnh mµ thêi h¹n d­íi mét n¨m ®­îc ¸p dông cho nh÷ng c«ng viÖc cã tÝnh chÊt t¹m thêi mµ thêi gian hoµn thµnh trong mét vµi ngµy, mét vµi th¸ng ®Õn d­íi mét n¨m hoÆc t¹m thêi thay thÕ ng­êi lao ®éng ®i lµm nghÜa vô Qu©n sù hoÆc lµm nghÜa vô c«ng d©n kh¸c do ph¸p luËt quy ®Þnh, nghØ theo chÕ ®é thai s¶n, ng­êi lao ®éng bÞ t¹m gi÷, t¹m giam. §iÒu nµy sai víi quy ®Þnh. §iÒu 3: NghÜa vô cña ng­êi lao ®éng. Hîp ®ång ®· kh«ng ghi môc: Bµ H­¬ng chÞu sù ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña «ng bµ nµo. Trong luËt lao cña ViÖt Nam ®· quy ®Þnh kh¸ ®Çy ®ñ vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña ng­êi lao ®éng còng nh­ ng­êi sö dông lao ®éng. Nh­ng trªn thùc tÕ hiÖn nay, rÊt nhiÒu doanh gnhiÖp vi ph¹m luËt lao ®éng, thËm chÝ vi ph¹m nghiªm träng. - D­ luËn rÊt bÊt b×nh vÒ viÖc nhiÒu «ng chñ cña c¸c doanh nghiÖp liªn doanh víi n­íc ngoµi( ®Æc biÖt lµ Hµn Quèc, §µi Loan, Trung Quèc…) ®· th¼ng tay ®¸nh ®Ëp c«ng nh©n ViÖt Nam, t¨ng ca qu¸ møc quy ®Þnh, nh÷ng quy ®Þnh vÒ ph¹t tiÒn ®èi víi c«ng nh©n vi ph¹m kû luËt hÕt søc hµ kh¾c. - T×nh tr¹ng vi ph¹m vÖ sinh an toµn lao ®éng diÔn ra kh¸ phæ biÕn, ®Æc biÖt ë c¸c doanh nhgiÖp nhá, thñ c«ng gia c«ng, c¸c HTX, c¸c c¬ s¬ s¶n xuÊt than tæ ong, khai th¸c than tr¸i phÐp, nh÷ng c¬ së s¶n xuÊt trong ®iÒu kiÖn ®éc h¹i….Ng­êi lao ®éng kh«ng ®­îc trang bÞ bÊt cø mét vËt dông b¶o hé lao ®éng nµo. - H¬n n÷a ë c¸c c¬ së s¶n xuÊt nhá, kinh doanh dÞch vô nh­ c¸c qu¸n cafe, Karaoke, c¬ së s¶n xuÊt than tæ ong… ng­êi lao ®éng th­êng kh«ng ®­îc ký kÕt hîp ®ång lao ®éng, trong ®ã rÊt nhiÒu ®èi t­îng ch­a ®Õn tuæi lao ®éng, hoÆc nÕu cã còng chØ lµ h×nh thøc cßn viÖc thùc thi nã cßn rÊt h¹n chÕ. KiÕn nghÞ: Nh÷ng vi ph¹m trªn ®Òu do ®Êt n­íc ta ®ang ph¸t triÓn theo c¬ chÕ thÞ tr­êng nªn kinh tÕ cßn rÊt nhiÒu khã kh¨n, d­ thõa lao ®éng, lao ®éng cã tr×nh ®é chiÕm tû lÖ thÊp, lao ®éng gi¶n ®¬n chiÕm sè ®«ng. Do ®ã nh÷ng lao ®éng kh«ng cã tr×nh ®é chuyªn m«n th­êng ph¶i nhËn møc l­¬ng thÊp h¬n so víi søc lao ®éng mµ hä bá ra. BiÕt vËy nh­ng hä vÉn ph¶i chÊp nhËn. §Ó cã thÓ b¶o quyÒn lîi hîp ph¸p cña ng­êi lao ®éng vµ ng­êi sö dông lao lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc khã kh¨n, cÇn cã sù phèi kÕt hîp chÆt chÏ c¸c c¬ quan chøc n¨ng vµ c¸c doanh nghiÖp, vµ ®Æc biÖt lµ ng­êi lao ®éng. Sau ®©y em xin ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ cña c¸ nh©n em nh»m b¶o vÖ ng­êi lao ®éng ®­îc tèt h¬n: C¸c c¬ quan chøc n¨ng cÇn ph¶i kiÓm tra viÖc thùc thi LuËt lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp mét c¸ch th­êng xuyªn. NÕu ph¸t hiÖn thÊy vi ph¹m ph¶i xö lý nghiªm theo luËt ®Þnh. §Èy m¹nh c«ng t¸c C«ng ®oµn trong tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp, nÕu ph¸t hiÖn thÊy cã vi ph¹m vÒ luËt lao ®éng th× tæ chøc C«ng ®oµn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm ®Çu tiªn. Ph¶i ph¹t thËt nÆng nh­: c¾t l­¬ng nhiÒu th¸ng, sa th¶i ®èi víi Chñ tÞch C«ng ®oµn sau ®ã lµ Gi¸m ®èc doanh nghiÖp. Ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp kh«ng lµm viÖc ®¬n lÎ ai biÕt phËn nÊy mµ ph¶i liªn kÕt víi nhau trong tËp thÓ ®Ó b¶o vÖ quyÒn lîi hîp ph¸p cña m×nh mµ ®¹i diÖn lµ C«ng ®oµn. C: kÕt luËn. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña thi tr­êng søc lao ®éng vµ ®i liÒn víi nã lµ sù ph©n biÖt r¹ch rßi hai ph¹m trï ng­êi lao ®éng: c¸n bé c«ng chøc vµ ng­êi lao ®éng lµm c«ng ¨n l­¬ng lµ c¬ së cña sù ra ®êi mét ngµnh luËt lao ®éng víi ®èi t­îng ®iÒu chØnh míi. §ã lµ quan hÖ lao ®éng gi÷a ng­êi lao ®éng lµm c«ng ¨n l­¬ng víi ng­êi sö dông lao ®éng vµ c¸c quan hÖ x· héi liªn quan trùc tiÕp víi quan hÖ lao ®éng. LuËt lao ®éng ViÖt Nam x©y dùng dùa trªn c¬ së: b¶o vÖ ng­êi lao ®éng, ®ång thêi b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ngõi sö dông lao ®éng, ®Ò cao tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn trong nquan hÖ kinh tÕ, gi÷ v÷ng trËt tù kû c­¬ng, t¨ng c­êng ph¸p chÕ x· héi chñ nghÜa trong ho¹t ®éng kinh tÕ. Ph¶n ¸nh ®­îc t×nh h×nh kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc, tiÕp thu cã chän läc ph¸p luËt lao ®éng Quèc tÕ. X©y dùng mèi quan hÖ lao ®éng míi, võa hiÖn ®¹i, võa mang tÝnh ViÖt Nam theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« trong Khoa luËt ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì, chØ b¶o em hoµn thµnh bµi tiÓu luËn nµy. Tµi kiÖu tham kh¶o. Gi¸o tr×nh LuËt kinh tÕ – Tr­êng §¹i häc Qu¶n lý vµ kinh doanh Hµ Néi. LuËt kinh tÕ – PGS. NguyÔn H÷u ViÖn- Tr­êng §¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n. MÉu so¹n th¶o c¸c v¨n b¶n hîp ®ång – Hoµng Thi Lan – NXB Thèng Kª. B¶n hîp ®ång lao ®éng. Mét sè tµi liÖu kh¸c. Môc lôc A: giíi thiÖu ®Ò tµi. B: néi dung chÝnh. I. C¬ së lý luËn. 1. LuËt ®ång lao ®éng. 2. Hîp ®ång. 3. Hîp ®ång lao ®éng. 4. Nguyªn t¾c giao t¾c hîp ®ång la ®éng. II. Thùc tÕ. a. PhÇn chung. b. PhÇn th«ng tin vÒ ng­êi sö dông lao ®éng. c. PhÇn th«ng tin vÒ ng­êi lao ®éng. d. PhÇn tho¶ thuËn ký kÕt hîp ®ång lao ®éng vµ cam kÕt lµm ®óng nh÷ng ®iÒu kho¶n sau. III. NhËn xÐt – kiÕn nghÞ. NhËn xÐt. KiÕn nghÞ. C: kÕt luËn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích bản hợp đồng lao động giữa Giám đốc Công ty xây dựng 244 và bà Vũ Thị Thu Hương.doc
Luận văn liên quan