Phân tích các hoạt động kinh doanh - Đánh giá ưu nhược điểm và một số định hướng của tổng công ty xăng dầu (2000 - 2001)

Phân tích các hoạt động kinh doanh - Đánh giá ưu nhược điểm và Một số định hướng của Tổng Cty Xăng Dầu (2000-2001) Lời nói đầu Trải qua 40 năm xây dựng và chiến đấu, ngành xăng dầu đã có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vẻ vang của dân tộc trong kháng chiến cứu nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay. Đất nước Việt Nam sau hơn 10 năm đổi mới, ngành xăng dầu đã phát huy tinh thần chủ động, sớm chuyển sang cơ chế mới đạt được nhiều tiến bộ vượt bậc nhằm đáp ứng nhu cầu cuộc sống của con người Việt Nam đã ngày càng nâng cao; các phương tiện giao thông, các nhà máy hiện đại ngày càng nhiều. Tổng Công ty Xăng dầu - PETROLIMEX - thấy rõ được vai trò chủ đạo, để đóng góp vào công cuộc đổi mới hiện đại hoá - công nghiệp hoá. Quyết tâm ổn định thị trường, giá cả, mở mang mạng lưới cung ứng xăng dầu cũng như các sản phẩm từ xăng dầu nhằm phục vụ sản xuất và sinh hoạt của đồng bào cả nước vươn tới tận các vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Tổng Công ty Xăng dầu đang nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để trở thành Tổng công ty mạnh của quốc gia, tham gia tích cực công cuộc đổi mới của đất nước nhưng vẫn giữ được nét văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc của con người Việt Nam. Dưới sự hướng dẫn khoa học, tận tình của giáo viên bộ môn, cùng với nỗ lực của bản thân cộng với sự giúp đỡ thiết thực và đầy hiệu quả của đơn vị thực tập. Tôi xin được trình bày một cách khái quát về công tác quản trị tại Tổng công ty Xăng dầu - PETROLIMEX. Báo cáo thực tập tốt nghiệp của tôi gồm các phần chính sau đây: - Phần I: Giới thiệu khái quát về ngành xăng dầu Việt Nam qua những chặng đường xây dựng và phát triển - Phần II: Phân tích các hoạt động kinh doanh - Đánh giá ưu nhược điểm và một số định hướng của Tổng công ty xăng dầu (2000-2001) - Phần III: Phân tích và đánh giá công tác quản trị của doanh nghiệp - Kết luận.

doc30 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1842 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân tích các hoạt động kinh doanh - Đánh giá ưu nhược điểm và một số định hướng của tổng công ty xăng dầu (2000 - 2001), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Tr¶i qua 40 n¨m x©y dùng vµ chiÕn ®Êu, ngµnh x¨ng dÇu ®· cã nh÷ng ®ãng gãp xøng ®¸ng vµo th¾ng lîi vÎ vang cña d©n téc trong kh¸ng chiÕn cøu n­íc còng nh­ trong c«ng cuéc x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc hiÖn nay. §Êt n­íc ViÖt Nam sau h¬n 10 n¨m ®æi míi, ngµnh x¨ng dÇu ®· ph¸t huy tinh thÇn chñ ®éng, sím chuyÓn sang c¬ chÕ míi ®¹t ®­îc nhiÒu tiÕn bé v­ît bËc nh»m ®¸p øng nhu cÇu cuéc sèng cña con ng­êi ViÖt Nam ®· ngµy cµng n©ng cao; c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng, c¸c nhµ m¸y hiÖn ®¹i ngµy cµng nhiÒu. Tæng C«ng ty X¨ng dÇu - PETROLIMEX - thÊy râ ®­îc vai trß chñ ®¹o, ®Ó ®ãng gãp vµo c«ng cuéc ®æi míi hiÖn ®¹i ho¸ - c«ng nghiÖp ho¸. QuyÕt t©m æn ®Þnh thÞ tr­êng, gi¸ c¶, më mang m¹ng l­íi cung øng x¨ng dÇu còng nh­ c¸c s¶n phÈm tõ x¨ng dÇu nh»m phôc vô s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t cña ®ång bµo c¶ n­íc v­¬n tíi tËn c¸c vïng d©n téc thiÓu sè, vïng s©u, vïng xa. Tæng C«ng ty X¨ng dÇu ®ang nç lùc v­ît qua mäi khã kh¨n ®Ó trë thµnh Tæng c«ng ty m¹nh cña quèc gia, tham gia tÝch cùc c«ng cuéc ®æi míi cña ®Êt n­íc nh­ng vÉn gi÷ ®­îc nÐt v¨n ho¸ ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc cña con ng­êi ViÖt Nam. D­íi sù h­íng dÉn khoa häc, tËn t×nh cña gi¸o viªn bé m«n, cïng víi nç lùc cña b¶n th©n céng víi sù gióp ®ì thiÕt thùc vµ ®Çy hiÖu qu¶ cña ®¬n vÞ thùc tËp. T«i xin ®­îc tr×nh bµy mét c¸ch kh¸i qu¸t vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ t¹i Tæng c«ng ty X¨ng dÇu - PETROLIMEX. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp cña t«i gåm c¸c phÇn chÝnh sau ®©y: - PhÇn I: Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ ngµnh x¨ng dÇu ViÖt Nam qua nh÷ng chÆng ®­êng x©y dùng vµ ph¸t triÓn - PhÇn II: Ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng kinh doanh - §¸nh gi¸ ­u nh­îc ®iÓm vµ mét sè ®Þnh h­íng cña Tæng c«ng ty x¨ng dÇu (2000-2001) - PhÇn III: Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n trÞ cña doanh nghiÖp - KÕt luËn. PhÇn I Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ ngµnh x¨ng dÇu ViÖt Nam qua nh÷ng chÆng ®­êng x©y dùng vµ ph¸t triÓn I. Kh¸i qu¸t t×nh h×nh thµnh lËp Tæng c«ng ty x¨ng dÇu mì Tæng c«ng ty X¨ng dÇu ViÖt Nam tiÒn th©n lµ Tæng c«ng ty X¨ng dÇu mì. Sau chiÕn th¾ng §iÖn Biªn Phñ vµ HiÖp ®×nh Gi¬nev¬ ®­îc ký kÕt (7/1955) miÒn B¾c ®­îc hoµn toµn gi¶i phãng. §øng tr­íc t×nh h×nh khan hiÕm x¨ng dÇu TW §¶ng vµ ChÝnh phñ ®· giao nhiÖm vô cho Bé Th­¬ng nghiÖp, trùc tiÕp lµ Tæng c«ng ty B¸ch ho¸, khÈn tr­¬ng tiÕp qu¶n, kh«i phôc c¸c c¬ së x¨ng dÇu cò do c¸c nhµ t­ b¶n Ph¸p ®Ó l¹i, nhanh chãng t¹o nguån x¨ng dÇu míi phôc vô cho c«ng cuéc hµn g¾n vÕt th­¬ng chiÕn tranh, tõng b­íc æn ®Þnh ®êi sèng nh©n d©n miÒn B¾c. Trªn tinh thÇn ®ã ngµy 12 th¸ng giªng n¨m 1956 ®ång chÝ Thø tr­ëng Bé Th­¬ng nghiÖp §Æng ViÕt Ch©u ®· ký QuyÕt ®Þnh sè 09/BTN thµnh lËp Tæng c«ng ty X¨ng dÇu mì vµ cö ®ång chÝ Ph¹m V¨n §¹t nguyªn tr­ëng phßng tæ chøc hµnh chÝnh Tæng c«ng ty B¸ch ho¸ gi÷ chøc quyÒn gi¸m ®èc Tæng c«ng ty, ®Æt trô së ®Çu tiªn t¹i sè 5 Nam Bé (nay lµ cöa hµng B¸ch ho¸ sè 5 Nam Bé) ®­êng Lª DuÈn. Qua nhiÒu lÇn chuyÓn ®æi trô së ®Õn n¨m 1961 míi vÒ cè ®Þnh t¹i sè 1 Kh©m Thiªn. Ngµy 17 th¸ng 4 n¨m 1995 Tæng c«ng ty X¨ng dÇu ViÖt Nam - PETROLIMEX ®­îc thµnh lËp l¹i theo QuyÕt ®Þnh sè 224/TTg cña Thñ t­íng ChÝnh phñ do Phã Thñ t­íng Phan V¨n Kh¶i ký. Tæng c«ng ty X¨ng dÇu ViÖt Nam ®· cã qu¸ tr×nh h¬n 40 n¨m x©y dùng vµ tr­ëng thµnh rÊt ®¸ng tù hµo víi nhiÒu thµnh tÝch qua c¸c giai ®o¹n: Giai ®o¹n ®Çu tiªn: (tõ 1956 - 1964). §©y lµ giai ®o¹n ®Çy khã kh¨n khi c¬ së vËt chÊt nghÌo nµn, tr×nh ®é c«ng nh©n cßn non kÐm, ph¶i x©y dùng kh«i phôc l¹i c¸c kho x¨ng nh­ Th­îng Lý, §øc Giang, BÕn Thuû, ViÖt Tr×, Nam §Þnh vµ B¾c Giang. Tæng c«ng ty X¨ng dÇu mì cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ cung øng x¨ng dÇu phôc vô cho s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cña nh©n d©n miÒn B¾c, nhiÖm vô chÝnh lµ tiÕp nhËn, b¶o qu¶n, trung chuyÓn cung øng vµ b¸n lÎ x¨ng dÇu phôc vô c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph­¬ng. Cïng víi nhiÖm vô chÝnh ®ã Tæng c«ng ty X¨ng dÇu mì cßn cã nhiÖm vô kiÖn toµn tæ chøc, x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho ngµnh. Sau §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø III (th¸ng 9/1960), Tæng c«ng ty X¨ng dÇu mì ®· æn ®Þnh tæ chøc, v¨n phßng cè ®Þnh t¹i sè 1 Kh©m Thiªn ®· cã ®Çy ®ñ phßng ban c¸c bé phËn, mçi phßng ban, bé phËn ®Òu cã chøc danh vµ nhiÖm vô cô thÓ, ph¸t ®éng c¸c phong trµo thi ®ua "Ba nhÊt" ; "Ba tèt". ë giai ®o¹n ®Çu tiªn nµy Tæng c«ng ty ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tÝch, ghi nhËn nç lùc v­ît bËc cña nh÷ng ng­êi c¸n bé, c«ng nh©n x¨ng dÇu non trÎ. Thµnh tÝch vÒ viÖc kinh doanh cã thÓ thÊy qua mét b¶ng thèng kª b¸o c¸o viÖc xuÊt, nhËp x¨ng dÇu trong 10 n¨m sau ®©y: N¨m NhËp (tÊn) XuÊt (tÊn) 1955 0 9.933 1956 59.072 32.883 1957 53.014 35.165 1958 28.641 34.680 1959 66.300 56.230 1960 84.732 73.101 1961 71.633 77.293 1962 95.000 91.690 1963 106.639 102.975 1964 165.498 130.750 Nh÷ng thµnh tÝch vµ kinh nghiÖm cã ®­îc trong nh÷ng b­íc ®i ®Çu tiªn cña ngµnh x¨ng dÇu ®· gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo c«ng cuéc x©y dùng miÒn B¾c nh÷ng n¨m 60, t¹o tiÒn ®Ò v÷ng ch¾c ®Ó ngµnh x¨ng dÇu b­íc vµo mét thêi kú míi, ®Çy thö th¸ch, hy sinh cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü, b¶o vÖ miÒn B¾c, gi¶i phãng miÒn Nam, giµnh thèng nhÊt toµn vÑn tæ quèc ViÖt Nam. - Giai ®o¹n 2: (1964 - 1975) Gi÷a nh÷ng n¨m 1960, ®Õ quèc Mü leo thang, thùc hiÖn cuéc chiÕn tranh ph¸ ho¹i miÒn B¾c, môc tiªu hµng ®Çu cña bän giÆc Mü lµ x¨ng dÇu. V× vËy ngµnh x¨ng dÇu ®· ph¶i chÞu rÊt nhiÒu trËn ®¸nh ph¸ tõ BÕn Thuû (NghÖ An 5/8/1964) ®Õn kho x¨ng Nam §Þnh, §øc Giang, Th­îng Lý (29/6/1966); B¾c Giang (30/6/1966). Cã thÓ nãi giÆc Mü muèn ph¸ huû hoµn toµn c¸c tæng kho x¨ng dÇu trªn miÒn B¾c, xo¸ sæ hÖ thèng dù tr÷ vµ cung øng x¨ng dÇu cho mÆt trËn miÒn Nam. Nh­ng nguån x¨ng dÇu vÉn lu«n lu«n ch¶y tíi c¸c chiÕn tr­êng "B - C" qua c¸c ®oµn xe chuyªn dông nh­ ®oµn 195 - 164 vµ qua c¸c ®­êng èng dÉn nh­ B12, T72, T70,... - Giai ®o¹n 3: (1976 - 1985) Tæng c«ng ty trong giai ®o¹n nµy thùc hiÖn kh«i phôc vµ x©y dùng l¹i c¸c c¬ së x¨ng dÇu bÞ chiÕn tranh tµn ph¸ vµ tiÕp qu¶n c¬ së x¨ng dÇu ë miÒn Nam, tæ chøc l¹i m¹ng l­íi cung øng kh¾p c¶ n­íc. T¹i thêi ®iÓm nµy khèi l­îng c«ng nh©n viªn lªn ®Õn 6.613 ng­êi vµ nhiÒu c«ng ty x¨ng dÇu trùc thuéc: - C«ng ty x¨ng dÇu Hµ Néi - C«ng ty x¨ng dÇu H¶i Phßng - C«ng ty x¨ng dÇu B¾c Th¸i - C«ng ty x¨ng dÇu Qu¶ng Ninh - C«ng ty x¨ng dÇu VÜnh Phó - C«ng ty x¨ng dÇu Hµ Nam Ninh - C«ng ty x¨ng dÇu NghÖ TÜnh - C«ng ty x¨ng dÇu §µ N½ng - C«ng ty x¨ng dÇu miÒn Nam Sau mét thêi gian, Tæng c«ng ty tæ chøc l¹i hÖ thèng c¸c c«ng ty thµnh viªn, tõ c¸c c«ng ty nhá ho¹t ®éng trong tØnh, thµnh phè ®­îc tæ chøc l¹i thµnh c¸c khu vùc sau: - C«ng ty x¨ng dÇu khu vùc I : Hµ Néi - C«ng ty x¨ng dÇu khu vùc II : TP. Hå ChÝ Minh - C«ng ty x¨ng dÇu khu vùc III : TP. H¶i Phßng - C«ng ty x¨ng dÇu khu vùc IV : TP. Hµ B¾c - C«ng ty x¨ng dÇu khu vùc V : TP. §µ N½ng - Víi c¬ cÊu tæ chøc hîp lý vµ ®æi míi nµy, Tæng c«ng ty ®· trùc tiÕp cung øng ®Õn kh¾p c¸c tØnh thµnh trong c¶ n­íc tho¶ m·n nhu cÇu cña mäi ng­êi d©n. - Cñng cè l¹i c¬ cÊu tæ chøc t¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt kü thuËt l­îng x¨ng dÇu nhËp khÈu vµ cung øng ®· t¨ng thªm nhiÒu, cã thÓ xem qua biÓu thèng kª sau: N¨m NhËp (tÊn) XuÊt (tÊn) 1976 898.319 1.251.426 1980 1.617.392 1.715.681 N¨m 1975 toµn Tæng c«ng ty chØ cã 43 c¸n bé ®¹i häc, n¨m 1985 ®· lªn tíi 500 c¸n bé trong ®ã cã 2 Phã tiÕn sü. Sau h¬n 10 n¨m ngµy ®Êt n­íc gi¶i phãng vµ kÕt thóc 30 n¨m x©y dùng vµ tr­ëng thµnh ngµnh x¨ng dÇu ®· ®­îc Nhµ n­íc tÆng 12 b»ng khen cña H§BT, 8 hu©n ch­¬ng lao ®éng cho 8 xÝ nghiÖp vµ hu©n ch­¬ng ®éc lËp h¹ng nh× cho toµn ngµnh. - Giai ®o¹n 4: (1986 - 1995) Tæng c«ng ty ®· chän viÖc më réng diÖn tÝch cung øng sau ®iÓm chiÕt khÊu lµm kh©u ®Çu tiªn trong qu¸ tr×nh chuyÓn h­íng kinh tÕ, cô thÓ néi dung nh­ sau: 1. T×nh h×nh nhËp x¨ng: mua th¼ng trùc tiÕp víi chñ hµng n­íc ngoµi. a. Nguån tõ HiÖp ®Þnh (chØ tiªu Nhµ n­íc). b. Nguån tõ nhËp th«ng qua liªn doanh liªn kÕt. 2. C¸ch thøc ph©n phèi: a. Nhµ n­íc ph©n phèi x¨ng dÇu ®Õn ®Þa chØ cô thÓ cho c¸c c«ng tr×nh tõ nguån vèn ®Çu t­ cña TW, giao chØ tiªu ph¸p lÖnh cho c¬ quan cung øng vµ cã dù phßng cô thÓ. b. C¸c s¶n phÈm kh¸c nh­: dÇu nhên, x¨ng c«ng nghiÖp, x¨ng pha s¬n, thùc hiÖn ph­¬ng thøc b¸n tù do víi gi¸ c¶ s¸t víi gi¸ thÞ tr­êng víi hai cÊp ®Þnh gi¸ lµ cÊp Nhµ n­íc vµ cÊp Tæng c«ng ty. 3. VÒ tæ chøc: h×nh thµnh tæ chøc cung øng x¨ng dÇu theo hai cÊp: cÊp Tæng c«ng ty vµ cÊp c«ng ty hoÆc liªn tØnh. Víi c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn t¹i Tæng c«ng ty cÇn gi÷ v÷ng vai trß chñ ®¹o trong lÜnh vùc l­u th«ng ph©n phèi x¨ng dÇu. Tæng c«ng ty ®· ban hµnh mét b¶n h­íng dÉn "§Þnh h×nh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh x¨ng dÇu" víi c¸c néi dung cô thÓ vÒ viÖc kinh doanh vµ b¸n lÎ x¨ng dÇu. Ta cã thÓ thÊy râ ®iÒu nµy qua thµnh tùu vÒ xuÊt, nhËp x¨ng dÇu trong b¶ng thèng kª b¸o c¸o d­íi ®©y: N¨m NhËp (tÊn) XuÊt (tÊn) 1986 2.137.183 1.775.000 1987 2.492.822 1.960.000 1988 2.778.000 2.100.000 1989 2.741.811 2.200.000 1990 2.773.124 2.517.495 Tæng c«ng ty cã sù th¨ng tiÕn m¹nh trong nh÷ng n¨m ®Çu thËp kû 90, trong sù nghiÖp ®æi míi toµn diÖn, v÷ng vµng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng Tæng c«ng ty ®· thùc hiÖn ho¹t ®éng theo m« h×nh mét h·ng x¨ng dÇu quèc gia, mét doanh nghiÖp m¹nh vµ n¨ng ®éng. Cã thÓ thÊy râ thµnh tùu qua b¶ng thèng kª sau: N¨m NhËp (TÊn) XuÊt (TÊn) Doanh sè (Tû ®ång) Lîi nhuËn Nép ng©n s¸ch 1990 2.643.124 2.517.495 2.445 32 238 1992 3.195.529 2.850.000 4.130 91 502 1994 2.825.537 2.765.167 7.530 500 1.872 II. VÒ c¬ cÊu tæ chøc vµ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh. Tæng c«ng ty ®· cã mét hÖ thèng tæ chøc chÆt chÏ vµ hîp lý. HiÖn t¹i c¬ cÊu hµnh chÝnh cña Tæng c«ng ty ®­îc x©y l¾p theo s¬ ®å (trang sau) S¬ ®å tæ chøc hµnh chÝnh Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam Phßng TC-CB Phßng L§-TL V¨n Phßng Phßng PC-TT Phßng CN - PT Phßng XD-CB Phßng KT AT&MT Phßng KT XD Phßng XNK Phßng T.T&HT KT Phßng K.doanh Ban Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh Héi §ång qu¶n trÞ Phßng tµi chÝnh Phßng kÕ to¸n Khèi tµi chÝnh Khèi nh©n sù Khèi kü thuËt Khèi kinh doanh - Qua s¬ ®å ta thÊy bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty cã d¹ng kÕt cÊu trùc tuyÕn ®a n¨ng. 1. Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ: lµ ng­êi l·nh ®¹o cao nhÊt, cã nhiÖm vô qu¶n lý toµn diÖn, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Nhµ n­íc vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. Chñ tÞch cã tr¸ch nhiÖm cïng víi c¸c uû viªn th­êng trùc, ban kiÓm so¸t H§QT h­íng dÉn c¸c phßng ban chøc n¨ng thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc t¸c nghiÖp, chøc n¨ng cô thÓ cña m×nh. 2. Ban Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh: nhËn chØ ®¹o trùc tiÕp cña chñ tÞch H§QT vµ xö lý nh÷ng quyÕt ®Þnh trong lÜnh vùc ®­îc ph©n c«ng chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc H§QT. C¸c Phã gi¸m ®èc cßn cã nhiÖm vô h­íng dÉn thi hµnh quyÕt ®Þnh cña Tæng gi¸m ®èc vµ nhËn ph¶n håi nh÷ng th«ng tin tõ c¸c phßng ban nghiÖp vô tr×nh lªn Tæng gi¸m ®èc ®Ó bµn ph­¬ng h­íng gi¶i quyÕt. 3. Phßng XuÊt nhËp khÈu: c¸c nh©n viªn mçi ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mét mÆt hµng riªng biÖt theo tõng chñng lo¹i x¨ng dÇu hoÆc chÞu tr¸ch nhiÖm tõng vïng, tØnh, ®iÒu vËn c¸c ph­¬ng tiÖn, gi¶i quyÕt mäi thñ tôc ph¸p lý xuÊt nhËp khÈu theo hiÕn ph¸p Nhµ n­íc. 4. Phßng thÞ tr­êng vµ hîp t¸c kinh tÕ: cã nhiÖm vô më réng duy tr× c¸c mèi quan hÖ b¹n hµng, m«i tr­êng kinh doanh nhÊt lµ c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi, c¸c b¹n hµng "nguån b¸n x¨ng dÇu cho Tæng c«ng ty". 5. Phßng kinh doanh: cã nhiÖm vô thèng kª kÕ ho¹ch b¸o c¸o kÕt qu¶ b¸n x¨ng dÇu trong kú, tËp trung l¹i ®Ó lªn kÕ ho¹ch mua hµng cho kú sau; ®iÒu ®éng vËn chuyÓn hµng ho¸ ®Õn c¸c cöa hµng ®¶m b¶o ®óng thêi gian vµ sè l­îng hµng ho¸. 6. Phßng c«ng nghÖ ph¸t triÓn: cã nhiÖm vô kiÓm tra nghiªn cøu ph¸t triÓn c«ng nghÖ trong lÜnh vùc b¸n hµng, kü thuËt tinh chÕ dÇu. 7. Phßng x©y dùng c¬ b¶n: ®©y lµ phßng cã nhiÖm vô thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng kho, b·i, bÓ chøa, ®­êng èng, cöa hµng, ®¹i lý b¸n lÎ,... 8. Phßng kü thuËt x¨ng dÇu: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kü thuËt m¸y mãc, trang thiÕt bÞ cho s¶n xuÊt kinh doanh, ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n, kiÓm tra chÊt l­îng kho, bÓ. 9. Phßng an toµn, m«i tr­êng: nhiÖm vô kiÓm tra chÊt l­îng kho, bÓ cöa hµng b¸n lÎ x¨ng dÇu, kh¾c phôc, ph¸t hiÖn rß rØ, g©y « nhiÔm m«i tr­êng t×m c¸c biÖn ph¸p phßng chèng kÞp thêi khi cã sù cè x¶y ra. 10. Phßng tæ chøc c¸n bé: cã nhiÖm vô cè vÊn cho ban l·nh ®¹o trong c«ng t¸c tæ chøc nh©n sù, tuyÓn chän c¸n bé kÞp thêi vµo nh÷ng kh©u thiÕt hôt nh©n sù æn ®Þnh tæ chøc. 11. Phßng lao ®éng tiÒn l­¬ng: theo dâi, chÊm c«ng lao ®éng, thanh to¸n ®Þnh møc lao ®éng, tiÕp nhËn vµ thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh vÒ l­¬ng th­ëng ph¹t cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, thùc hiÖn qui ­íc lao ®éng. 12. V¨n phßng: gåm c¸c «ng ch¸nh, phã v¨n phßng vµ nh©n viªn phô tr¸ch c¸c bé phËn liªn quan phôc vô cho ho¹t ®éng, tiÕp ®·i cña Tæng c«ng ty. 13. Phßng ph¸p chÕ thanh tra: cã nhiÖm vô theo dâi gi¸m s¸t c¸c cöa hµng, xÝ nghiÖp, phßng ban kinh doanh trùc thuéc; ng¨n chÆn, uèn n¾n kÞp thêi nh÷ng sai ph¹m ®Ó phï hîp víi qui chÕ, qui ­íc kinh doanh cña Tæng c«ng ty. 14. Phßng tµi chÝnh: chÞu tr¸ch nhiÖm nguån vèn, c©n ®èi thu chi, tµi s¶n l­u ®éng, tµi s¶n cè ®Þnh cña Tæng c«ng ty. 15. Phßng kÕ to¸n tæng hîp: tæng hîp sæ s¸ch thu chi trong kú, ph¸t sinh trong kú, kÞp thêi ®iÒu chØnh chØ tiªu tíi tõng bé phËn kinh doanh. 16. Ngoµi ra cßn cã c¸c c«ng ty khu vùc trùc thuéc tõng vïng trªn kh¾p ®Êt n­íc. PhÇn II ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng kinh doanh - ®¸nh gi¸ ­u nh­îc ®iÓm vµ mét sè ®Þnh h­íng cña tæng c«ng ty x¨ng dÇu (2000-2001) I. T×nh h×nh nhËp khÈu x¨ng dÇu Víi b¶ng nhËp khÈu x¨ng dÇu qua c¸c n¨m 1997-1999 cho thÊy khèi l­îng nhËp khÈu lµ t¨ng lªn. N¨m 98 khèi l­îng t¨ng 242.439 (t¨ng 6,7%). §Õn n¨m 99 t¨ng nhÑ 59.141 tÊn (t¨ng 1,5%) so víi n¨m 98. BiÓu sè 01: T×nh h×nh nhËp khÈu x¨ng dÇu qua c¸c n¨m 1997 - 1999 Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam TT DiÔn gi¶i §VT Khèi l­îng vµ trÞ gi¸ So s¸nh 1997 1998 1999 98/97 99/98 Sè T§ Tû lÖ Sè T§ Tû lÖ I Tæng kim ng¹ch USD 636.070.877 455.938.477 558.922.638 -180.132.400 -28,3% 102.984.161 22,6% II Khèi l­îng NK TÊn 3.611.227 3.853.666 3.912.807 242.439 6,7% 59.141 1,5% 1 X¨ng «t« 869.151 887.139 832.283 17.988 2,1% -54.856 -6,2% 2 Diesel 1.781.368 1.968.964 1.900.869 187.596 10,5% -68.095 -3,5% 3 Mazut 758.213 827.450 1.031.129 69.237 9,1% 203.679 24,6% 4 D.Ho¶, Zet 202.495 170.113 148.526 -32.382 -16,0% -21.587 -12,7% VÒ chi tiÕt tõng mÆt hµng th× thÊy 3 mÆt hµng x¨ng « t«, diesel vµ mazut ®Òu t¨ng so víi n¨m 97 trong ®ã diesel t¨ng cao nhÊt 10,5% tiÕp ®Õn lµ mazut t¨ng 9,1% vµ x¨ng t¨ng 2,1%. §Õn n¨m 1999 th× khèi l­îng nhËp khÈu c¸c mÆt hµng x¨ng dÇu ®Òu gi¶m lµ do biÕn ®éng t¨ng gi¶m s¶n l­îng x¨ng dÇu b¸n ra cña Tæng c«ng ty céng víi gi¸ dÇu trªn thÕ giíi gi÷ ë møc cao nªn tæng kim ng¹ch nhËp khÈu x¨ng dÇu còng ë møc cao 636.070.877. §Õn n¨m 1998 gi¸ dÇu thÕ giíi ®­îc khèi OPEC t¨ng s¶n l­îng khai th¸c dÇu th« do ®ã ®· gi¶m, céng víi møc nhËp khÈu cña Tæng c«ng ty gi¶m do ®ã ®· tiÕt kiÖm ®­îc 180.132.140 USD. §Õn n¨m 1999 tæng kim ng¹ch t¨ng 102.984.161 USD. II. T×nh h×nh b¸n x¨ng dÇu BiÓu sè 02 T×nh h×nh xuÊt b¸n x¨ng dÇu qua c¸c n¨m 1997 - 1999 (theo mÆt hµng) Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam TT DiÔn gi¶i §VT S¶n l­îng vµ doanh thu So s¸nh 1997 1998 1999 98/97 99/98 Sè T§ Tû lÖ Sè T§ Tû lÖ I Tæng doanh thu 1.000® 12.483.955.268 12.284.387.972 12.155.420.751 -199.567.296 -1,6% -128.967.221 -1,0% II S¶n l­îng X.B¸n m3 4.294.762 4.506.387 4.641.224 211.625 4,9% 134.837 3,0% 1 X¨ng « t« 1.168.476 1.186.281 1.105.377 17.805 1,5% -80.904 -6,8% 2 Diesel 2.109.660 2.282.837 2.306.794 173.177 8,2% 23.957 1,0% 3 Mazut 777.582 824.851 1.030.448 47.269 6,1% 205.597 24,9% 4 D.ho¶, Zet 239.044 212.418 198.605 -26.626 -11,15% -13.813 -6,5% Víi t×nh h×nh b¸n x¨ng dÇu qua c¸c n¨m 97-99 ta thÊy n¨m 98 tæng s¶n l­îng x¨ng dÇu xuÊt b¸n ®¹t 4.506.387m3 t¨ng 4,9% so víi n¨m 97, nh×n chung c¸c mÆt hµng ®Òu t¨ng tõ 1-8% chØ riªng mÆt hµng dÇu ho¶ vµ ZetA1 gi¶m m¹nh ë møc 26.626m3 (-11,1%) lµ do b¾t ®Çu tõ n¨m 98 côc x¨ng dÇu qu©n ®éi kh«ng mua nhiªn liÖu bay tõ tæng c«ng ty n÷a mµ chuyÓn sang mua hµng cña c«ng ty x¨ng dÇu qu©n ®éi. Do vËy thÞ phÇn cña mÆt hµng nµy gi¶m m¹nh. §Õn n¨m 99 s¶n l­îng x¨ng dÇu b¸n cña Tæng c«ng ty t¨ng nhÑ ë 134.837m3 (3%) so víi n¨m 98. §èi víi mÆt hµng x¨ng «t« gi¶m m¹nh 80.904m3 (gi¶m 6,8%) nÕu tÝnh ®Õn yÕu tè t¨ng tr­ëng hµng n¨m th× thÞ phÇn n¨m 99 gi¶m cho dï mÆt hµng mazót t¨ng ®Õn (24,9%). Ngoµi ra c¸c c«ng ty thµnh viªn ®­îc khai th¸c tiÒm n¨ng ë c¸c hé c«ng nghiÖp trong n¨m 99. III. Ph­¬ng thøc b¸n hµng VÒ ph­¬ng thøc b¸n hµng Tæng c«ng ty thùc hiÖn b¸n hµng qua 3 ph­¬ng thøc ®ã lµ: b¸n bu«n, b¸n lÎ vµ t¸i xuÊt. BiÓu sè 03 T×nh h×nh xuÊt b¸n x¨ng dÇu qua c¸c n¨m 1997 - 1999 (theo ph­¬ng thøc) Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam STT DiÔn gi¶i §VT S¶n l­îng xuÊt b¸n So s¸nh 1997 1998 1999 98/97 99/98 Sè T§ Tû lÖ Sè T§ Tû lÖ Tæng céng m3 4.294.762 4.506.387 4.641.224 211.625 4,9% 134.837 3,0% 1 B¸n bu«n 2.888.084 2.968.130 2.944.136 80.046 2,8% -23.994 -0,8% 2 B¸n lÎ 946.804 979.164 994.022 32.360 3,4% 14.858 1,5% 3 T¸i xuÊt 459.874 559.093 703.066 99.219 21,6% 143.973 25,8% §èi víi b¸n bu«n: ®èi víi c¸c mÆt hµng x¨ng dÇu vµ b¸n cho c¶ c¸c hé tiªu dïng c«ng nghiÖp, c¸c tæng ®¹i lý, ®©y lµ ph­¬ng thøc b¸n hµng chñ yÕu kho¶ng 63-67% s¶n l­îng, n¨m 98 b¸n bu«n t¨ng 2,8% nh­ng ®Õn n¨m 99 l¹i gi¶m ë møc 0,8% B¸n lÎ: lµ toµn bé l­îng hµng b¸n qua c¸c cét b¬m t¹i c¸c cöa hµng b¸n lÎ s¶n l­îng ®¹t kho¶ng 21-23% n¨m 98 b¸n lÎ t¨ng 3,4% nh­ng ®Õn n¨m 99 chØ t¨ng 1,5% so víi thùc hiÖn n¨m 98. T¸i xuÊt: lµ l­îng hµng t¹m nhËp khÈu ®Ó b¸n sang c¸c n­íc kh¸c nh­ Lµo, Campuchia, Trung Quèc,... s¶n l­îng ®¹t kho¶ng 10-13% víi ph­¬ng thøc nµy s¶n l­îng t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m 98 t¨ng 21,6% ®Õn 99 t¨ng 25,8% so víi n¨m 98. Nh×n chung tÝnh ®Õn n¨m 99 s¶n l­îng vÉn t¨ng 134.837m3 so víi n¨m 98. IV. Ph©n bæ nguån hµng theo khu vùc BiÓu sè 04 T×nh h×nh xuÊt b¸n x¨ng dÇu qua c¸c n¨m 1997 - 1999 (theo khu vùc) Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam STT DiÔn gi¶i §VT S¶n l­îng xuÊt b¸n So s¸nh 1997 1998 1999 98/97 99/98 Sè T§ Tû lÖ Sè T§ Tû lÖ Tæng céng m3 4.294.762 4.506.387 4.641.224 211.624 4,9% 134.837 3,0% 1 MiÒn B¾c 1.644.402 1.420.019 1.638.404 -224.383 -13,6% 218.385 15,4% 2 MiÒn Trung 687.496 714.918 737.235 27.422 4,0% 22.317 3,1% 3 MiÒn Nam 1.962.865 2.371.450 2.265.585 408.585 20,8% -105.865 -4,5% Nh×n vµo BiÓu sè 04 ta cã thÓ thÊy t×nh h×nh b¸n x¨ng dÇu cña Tæng c«ng ty x¨ng dÇu trªn toµn quèc qua c¸c khu vùc: - MiÒn B¾c n¨m 98 cã gi¶m sót nh­ng ®Õn n¨m 99 s¶n l­îng b¸n hµng t¨ng 218.385m3 t¨ng 15,4% so víi n¨m 97 th× gÇn b»ng. - MiÒn Trung: tØ lÖ t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m, n¨m 98 t¨ng 27.422m3 ®Õn n¨m 99 t¨ng 22.317m3 so víi thùc hiÖn n¨m 98. - MiÒn Nam: tÝnh ®Õn n¨m 98 s¶n l­îng t¨ng cao ë møc 408.585m3 t¨ng 20,8% nh­ng n¨m 99 l¹i bÞ gi¶m ë møc 105.865m3 gi¶m 4,5%. V. KÕt qu¶ kinh doanh vµ c¸c kho¶n môc chi phÝ Doanh thu kinh doanh x¨ng dÇu ë c¸c n¨m 98, 99 ®Òu gi¶m so víi n¨m 97. Sù gi¶m sót nµy do ¶nh h­ëng cña gi¸ c¶ x¨ng dÇu nhËp khÈu vµ riªng n¨m 99 khi ¸p dông LuËt thuÕ GTGT toµn bé thuÕ doanh thu tr­íc ®©y ®­îc h¹ch to¸n vµo doanh sè th× ®Õn n¨m 99 thuÕ GTGT lo¹i trõ ra khái doanh sè. BiÓu sè 05 KÕt qu¶ kinh doanh x¨ng dÇu qua c¸c n¨m 1997 - 1999 Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam TT DiÔn gi¶i §VT S¶n l­îng xuÊt b¸n So s¸nh 1997 1998 1999 98/97 99/98 Sè T§ Tû lÖ Sè T§ Tû lÖ I Tæng doanh thu 1.000® 12.483.955.268 12.284.387.972 12.155.420.751 -199.567.296 -1,6% -128.967.221 -1,0% II Tæng gi¸ vèn 1.000® 10.849.573.569 10.707.677.115 10.798.653.762 -141.896.454 -1,3% 90.976.647 0,8% III L·i gép 1.000® 1.634.381.699 1.576.710.857 1.356.766.989 -57.670.842 -3,5% -219.943.868 -13,9% Tû suÊt l·i gép %/DT 13,1% 12,8% 11,2% IV Chi phÝ KD 1.000® 1.008.225.165 1.024.360.779 1.108.473.542 16.135.615 1,6% 84.112.763 8,2% Tû suÊt chi phÝ %/DT 8,1% 8,3% 9,1% V Lîi nhuËn XD 1.000® 626.156.534 552.350.078 248.293.447 -73.806.457 -11,8% -304.056.630 -55,0% Tû suÊt lîi nhuËn %/DT 5,0% 4,5% 2,0% VI Nép ng©n s¸ch 1.000® 4.771.162.368 6.320.876.360 5.285.392.253 1.549.713.993 32,5% -1.035.484.107 -16,4% TÝnh ®Õn chØ tiªu tû suÊt l·i gép thÊy r»ng bÞ gi¶m qua c¸c n¨m 97 lµ (-13,1%) trªn doanh sè, 98 gi¶m (-12,8%) vµ n¨m 99 con sè lµ (-11,2%). §iÒu nµy ph¶n ¸nh thùc tr¹ng kinh doanh x¨ng dÇu ngµy cµng khã kh¨n, thÞ tr­êng cã hiÖn t­îng c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh (¶nh h­ëng qua thuÕ nhËp khÈu x¨ng dÇu tinh chÕ vµ nguyªn liÖu ®Ó pha chÕ thµnh s¶n phÈm x¨ng dÇu). Bªn c¹nh ®ã Nhµ n­íc cã chñ tr­¬ng t¨ng thuÕ nhËp khÈu dÉn ®Õn l·i gép cao nªn lµm cho tû suÊt l·i gép gi¶m, chi phÝ kinh doanh x¨ng dÇu qua c¸c n¨m t¨ng vÒ sè tuyÖt ®èi, ®ång thêi tû suÊt chi phÝ còng t¨ng. N¨m 97 lµ 8,1%, n¨m 98 lµ 8,3% vµ n¨m 99 lµ 9,1%. Tû suÊt chi phÝ t¨ng lµ do doanh sè gi¶m nh­ng ®iÒu quan träng lµ do sù t¨ng lªn cña 1 sè kho¶n môc, chi phÝ lín nh­ chi phÝ tiÒn l­¬ng, chi phÝ khÊu hao TSC§ chiÕm tû träng 20-26%. C¸c kho¶n chi phÝ kh¸c chiÕm 30% tû träng. Chi tiÕt mét sè kho¶n môc thÓ hiÖn ë biÓu sau: BiÓu sè 06 Mét sè kho¶n môc chi phÝ KDXD chñ yÕu qua c¸c n¨m 1997 - 1999 Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam TT DiÔn gi¶i §VT S¶n l­îng xuÊt b¸n So s¸nh 1997 1998 1999 98/97 99/98 Sè T§ Tû lÖ Sè T§ Tû lÖ I Tæng doanh thu 1.000® 12.483.955.268 12.284.387.972 12.155.420.751 -199.567.296 -1,6% -128.967.221 -1,0% II Tæng chi phÝ 1.000® 1.008.225.165 1.024.360.779 1.108.473.542 16.135.615 1,6% 84.112.763 8,2% Tû suÊt chi phÝ %/DT 8,1% 8,3% 9,1% 1 TiÒn l­¬ng 1.000® 141.365.073 148.649.641 178.679.168 7.284.568 5,2% 30.029.527 20,2% Tû träng %/CP 14,0% 14,5% 16,1% 2 C.phÝ KHTSC§ 1.000® 99.307.687 100.180.818 115.980.568 873.131 0,9% 15.799.750 15,8% Tû träng %/CP 9,8% 9,8% 10,5% 3 C.phÝ vËn chuyÓn 1.000® 326.580.201 325.086.975 310.394.935 -1.493.226 -0,5% -14.692.040 -4,5% Tû träng %/CP 32,4% 31,7% 28,0% 4 C.phÝ hao hôt 1.000® 139.825.091 133.045.055 134.665.972 -6.780.035 -4,8% 1.620.917 1,2% Tû träng %/CP 13,9% 13,0% 12,1% 5 C.phÝ kh¸c 1.000® 301.147.113 317.398.291 368.752.900 16.251.178 5,4% 51.354.609 16,2% Tû träng %/CP 29,9% 31,0% 33,3% Qua BiÓu sè 05 cho thÊy lîi nhuËn kinh doanh x¨ng dÇu thu ®­îc cña n¨m 97 lµ cao nhÊt (626 tû ®ång) n¨m 98 lµ (552 tû ®ång) vµ n¨m 99 lµ (248 tû ®ång) vµ ®­¬ng nhiªn tû suÊt lîi nhuËn còng t­¬ng øng bÞ gi¶m qua c¸c n¨m 97 lµ 5% trªn doanh sè n¨m 98 lµ 4,5% vµ n¨m 99 lµ 2% trªn doanh sè. T×nh h×nh nép ng©n s¸ch: tæng nép ng©n s¸ch n¨m 98 t¨ng h¬n 1.549 tû ®ång so víi thùc hiÖn cña n¨m 97 ®Õn n¨m 99 tæng nép ng©n s¸ch so víi n¨m 98 gi¶m 1.035 tû ®ång lµ do sù biÕn ®éng gi¸ c¶ nhËp khÈu, trong khi ®ã mÆt b»ng gi¸ tèi ®a trong 3 n¨m ®Òu gi÷ ë møc æn ®Þnh. V× vËy Nhµ n­íc lu«n tËn thu ng©n s¸ch th«ng qua viÖc ®iÒu chØnh t¨ng thuÕ nhËp khÈu c¸c mÆt hµng. VI. T×nh h×nh sö dông vèn T×nh h×nh sö dông vèn qua c¸c n¨m 97-99 cña Tæng c«ng ty ®Òu ®­îc t¨ng lªn qua c¸c n¨m 98 t¨ng gÇn 36 tû ®ång vµ n¨m 99 t¨ng h¬n 61 tû ®ång so víi n¨m 98 vµ c¸c quü ®Çu t­ còng t¨ng lªn qua c¸c n¨m. Tuy nhiªn do yÕu tè doanh sè bÞ gi¶m nh­ ®· ph©n tÝch ë trªn nªn vßng quay vèn còng bÞ gi¶m. N¨m 97 ®¹t 6,1 vßng, n¨m 98 lµ 5,9 vßng vµ n¨m 99 lµ 5,6 vßng. BiÓu sè 07 T×nh h×nh sö dông vèn vµ c¬ cÊu tham gia kinh doanh qua c¸c n¨m 1997 - 1999 Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam TT DiÔn gi¶i §VT S¶n l­îng vµ doanh thu So s¸nh 1997 1998 1999 98/97 99/98 Sè T§ Tû lÖ Sè T§ Tû lÖ I Tæng doanh thu 1.000® 12.483.955.268 12.284.387.972 12.155.420.751 -199.567.296 -1,6% -128.967.221 -1,0% II Tæng vèn 1.000® 2.055.326.000 2.091.288.000 2.152.310.000 35.962.000 1,7% 61.022.000 2,9% 1 Vèn ng©n s¸ch 1.040.215.000 1.000.852.000 1.003.453.000 -39.363.000 -3,8% 2.601.000 0,3% 2 Vèn tù bæ sung 1.013.307.000 1.090.195.000 1.148.645.000 76.888.000 7,6% 58.450.000 5,4% 3 Vèn kh¸c 1.804.000 241.000 212.000 -1.563.000 -86,6% -29.000 -12,0% III C¸c quü ®Çu t­ 1.000® 96.884.000 234.227.000 344.657.000 137.343.000 141,8% 110.430.000 47,1% 1 Quü §T PT SX 59.646.000 203.679.000 316.014.000 144.033.000 241,5% 112.335.000 55,2% 2 Nguån vèn XDCB 37.238.000 30.548.000 28.643.000 -6.690.000 -18,0% -1.905.000 -6,2% IV Vßng quay vèn vßng 6,1 5,9 5,6 VII. T×nh h×nh sö dông lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng T×nh h×nh lao ®éng cña Tæng c«ng ty n¨m 98 t¨ng 331 ng­êi (t¨ng 1,8%) so víi sè lao ®éng n¨m 97 ®Õn n¨m 99 t¨ng 760 ng­êi (t¨ng 4,1%) so víi n¨m 98. Do vËy tæng quü l­¬ng qua c¸c n¨m còng t¨ng theo, tuy nhiªn møc phÝ tiÒn l­¬ng vÉn æn ®Þnh n¨m 98 vµ 99 ®Òu ë møc 24®/1.000 soanh sè. N¨ng suÊt lao ®éng gi¶m do yÕu tè gi¶m doanh sè. Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi ®­îc t¨ng lªn chøng tá Tæng c«ng ty kh«ng ngõng c¶i thiÖn n©ng cao ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. BiÓu sè 08 T×nh h×nh lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng qua c¸c n¨m 1997 - 1999 Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam TT DiÔn gi¶i §VT S¶n l­îng vµ doanh thu So s¸nh 1997 1998 1999 98/97 99/98 Sè T§ Tû lÖ Sè T§ Tû lÖ I Tæng doanh thu 1.000® 12.483.955.268 12.284.387.972 12.155.420.751 -199.567.296 -1,6% -128.967.221 -1,0% II Lao ®éng BQ ng­êi 18.011 18.342 19.102 331 1,8% 760 4,1% III Tæng quü l­¬ng 1.000® 258.900.000 289.211.000 291.574.000 30.311.000 11,7% 2.363.000 0,8% IV Møc phÝ T.l­¬ng /1.000 DT 21 24 24 3 13,5% 0 1,9% V N¨ng suÊt L§ 1.000® DT/ng 693.129 669.741 636.343 -23.389 -3,4% -33.398 -5,05 VI Thu nhËp BT 1.000® /ng/th¸ng 1.186 1.349 1.491 163 13,7% 142 10,5% VIII. §¸nh gi¸ s¬ bé kÕt qu¶ kinh doanh vµ mét sè gi¶i ph¸p ®iÒu hµnh kinh doanh n¨m 2000 - 2001 1. T×nh h×nh chung: Víi t×nh h×nh bÊt æn vÒ chÝnh trÞ trªn thÕ giíi kÐo theo khèi xuÊt khÈu dÇu má OPEC t¨ng gi¸ dÇu th« håi ®Çu n¨m 2000 gi¸ x¨ng dÇu nhËp vµo cña Tæng c«ng ty lu«n ë møc cao ®Æc biÖt lµ dÇu háa. Cô thÓ gi¸ x¨ng dÇu thÕ giíi ë thêi ®iÓm cao nhÊt vµ thÊp nhÊt trong 9 th¸ng ®Çu n¨m 2000 (USD/thïng). ThÊp nhÊt (B/Q th¸ng 4) Cao nhÊt (BQ th¸ng 9) DÇu th« 24,157 33,478 DÇu ho¶ 27,986 42,529 Diesel 26,529 40,503 Naptha 25,005 34,818 Víi møc gi¸ trªn dÉn ®Õn cung nhá h¬n cÇu, g©y t×nh tr¹ng thiÕu x¨ng dÇu ë mét sè n­íc trªn thÕ giíi ®Æc biÖt lµ n­íc Ph¸p. Do vËy nguån nhËp cña Tæng c«ng ty lµ rÊt khã kh¨n, céng thªm 4 lÇn t¨ng gi¸ do Nhµ n­íc thùc hiÖn. Møc thuÕ nhËp khÈu cña tÊt c¶ c¸c mÆt hµng lµ 0% xong møc ®iÒu chØnh ®Òu thÊp (4 lÇn) dÉn ®Õn Tæng c«ng ty lç triÒn miªn trõ th¸ng 4 ph¸t sinh lîi nhuËn. 2. KÕt qu¶ kinh doanh n¨m 2000 T×nh h×nh kinh doanh x¨ng dÇu néi ®Þa cña Tæng c«ng ty ­íc tÝnh lç trªn 800 tØ ®ång (6 th¸ng ®Çu -370 tØ, 6 th¸ng sau kho¶ng trªn 500 tØ ®ång). 3. Mét sè gi¶i ph¸p ®iÒu hµnh kinh doanh 6 th¸ng ®Çu n¨m 2001 - §èi víi c¸c mÆt hµng nhËp khÈu dù kiÕn 3.000.000m3 tÊn t¨ng xÊp xØ 55% so víi cïng kú 99 ®¸p øng ®ñ nguån cho c¸c vïng bÞ thiªn tai, c¸c ®iÓm nãng khan hiÕm nh»m b×nh æn gi¸. - HiÖn t¹i gi¸ x¨ng dÇu trªn thÕ giíi ®· dÞu trë l¹i xong vÉn cßn duy tr× ë møc cao. So víi gi¸ nhËp khÈu, tØ gi¸ hiÖn hµnh do Nhµ n­íc hiÖu chØnh míi ®· ph¸t sinh lîi nhuËn ®èi víi mÆt hµng x¨ng (chªnh lÖch tèi ®a gi¸ vèn ch­a cã chi phÝ ë møc 450-510®/lÝt) c¸c s¶n phÈm kh¸c nh­: dÇu ho¶, Mazut, ZetA1 vÉn tiÕp tôc lç, riªng Diesel xÊp xØ hoµ vèn, chªnh lÖch gi÷a gi¸ x¨ng vµ dÇu ho¶ ë møc cao. Tr­íc t×nh h×nh trªn viÖc ®iÒu hµnh gi¸ thÞ tr­êng tr­íc m¾t cÇn ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu sau: Duy tr× møc gi¸ hiÖn t¹i trªn thÞ tr­êng nh»m tÝch luü gi¶m viÖc cÊp bï tõ ng©n s¸ch Nhµ n­íc ë møc cã thÓ. Môc tiªu nµy cã thÓ ®¹t ®­îc v× c¸c ®¬n vÞ kinh doanh song song còng ë t×nh tr¹ng chung (chi phÝ kinh doanh thÊp) ph¶i bï lç cho kú tr­íc. Tuy nhiªn kh«ng lo¹i trõ kh¶ n¨ng c¸c ®èi t¸c tù ®éng h¹ gi¸ b¸n ®Ó ®¹t h¹n ng¹ch nhËp khÈu cña Bé giao. VËy gi¸ c¶ cô thÓ nh­ sau: §èi víi miÒn B¾c: vÉn tiÕp tôc duy tr× gi¸ cøng ®èi víi c¸c mÆt hµng x¨ng dÇu (®é chªnh lÖch gi¸ min víi gi¸ tèi ®a lµ 80-90®/lÝt). §èi víi khu vùc phÝa Nam: thÞ phÇn ®èi víi mÆt hµng x¨ng t¨ng kho¶ng 6% so víi cïng kú 99 do c¸c ®èi t¸c kh¸c tham gia t­¬ng ®èi ®ång ®Òu. V× vËy nÕu mÆt hµng x¨ng cã lîi nhuËn, rÊt cã thÓ cã sù c¹nh tranh cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c nªn gi¸ b¸n néi bé Tæng c«ng ty sÏ qui ®Þnh ë ®iÒu kiÖn b×nh th­êng vµ ®iÒu tiÕt quÜ dù phßng ®Ó l¹i trªn Tæng c«ng ty sÏ ë møc cao (®iÒu hµnh gi¸ ®Çu nguån chªnh víi gi¸ tèi ®a kho¶ng 150-170®/lÝt). C¸c mÆt hµng kh¸c vÉn ë møc gi¸ b×nh th­êng. §èi víi dÇu ho¶ do lò lôt thiªn tai ë nhiÒu ®Þa ph­¬ng nªn t¨ng ®ét biÕn nªn viÖc ®¶m b¶o nguån lµ rÊt khã kh¨n. Tæng c«ng ty sÏ cã chÝnh s¸ch biÖn ph¸p b¸n mÆt hµng nµy víi gi¸ phï hîp theo ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ng­êi tiªu dïng, xuÊt hµng liªn tôc víi nhiÒu h×nh thøc hoÆc nhËp khÈu bæ xung nÕu thÊy cÇn thiÕt, ®¶m b¶o nguån ®Òu, tr¸nh biÕn ®éng gi¸ g©y bÊt æn cho ng­êi tiªu dïng. 4. §¸nh gi¸ ­u, nh­îc ®iÓm a. ¦u ®iÓm: ThÞ tr­êng x¨ng dÇu chÝnh cña Tæng c«ng ty lµ mét thÞ tr­êng ®éc quyÒn, ®ã lµ ®iÒu kiÖn tèt ®Ó c«ng ty cñng cè vµ ph¸t triÓn cho phÇn h¹ nguån, t¨ng tr­ëng khèi l­îng b¸n ra. Ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty ®­îc gi÷ v÷ng, cã nÒn nÕp kû c­¬ng, s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc ph¸t triÓn, æn ®Þnh thÞ tr­êng x¨ng dÇu cña Tæng c«ng ty nãi riªng vµ c¸c ®¬n vÞ b¹n ë tuyÕn sau nãi chung, t¹o ®­îc lßng tin víi kh¸ch hµng. Phôc vô ®¾c lùc cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc, xøng ®¸ng vai trß lµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®ãng vai trß chñ ®¹o trªn thÞ tr­êng x¨ng dÇu c¶ n­íc. Tæ chøc s¶n xuÊt vµ c«ng t¸c qu¶n lý ®­îc cñng cè vµ hoµn thiÖn lµ c¬ së ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ t¹o ra n¨ng suÊt lao ®éng cao vµ chÊt l­îng phôc vô ngµy cµng tèt h¬n. Gi÷ g×n ®­îc sù an toµn chung trªn tÊt c¶ c¸c mÆt ho¹t ®éng, t¹o ®­îc sù ®oµn kÕt thèng nhÊt, kh«ng khÝ lao ®éng h¨ng say. b. Nh­îc ®iÓm Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 1997-1999 ®· béc lé nh÷ng khã kh¨n yÕu kÐm cÇn ®­îc chÊn chØnh vµ kh¾c phôc. ë mét vµi bé phËn do qu¶n lý bu«ng láng, thiÕu kiÓm tra kiÓm so¸t, mét sè nh©n viªn thiÕu tu d­ìng rÌn luyÖn. MÆt kh¸c do chÕ ®é ®éc quyÒn trong qu¶n lý, lîi dông quyÒn h¹n nªn ®· vi ph¹m quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh, th¸i ®é lµm viÖc yÕu kÐm, thiÕu tr¸ch nhiÖm, ¶nh h­ëng ®Õn uy tÝn chung cña Tæng c«ng ty. Sè vô tai n¹n giao th«ng qu¸ lín g©y thiÖt h¹i nhiÒu vÒ ng­êi vµ tµi s¶n cÇn ®­îc xem xÐt, ®¸nh gi¸ râ nguyªn nh©n ®Ó cã biÖn ph¸p kh¾c phôc. Ch­¬ng tr×nh më réng m¹ng l­íi b¸n lÎ vµ hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së vËt chÊt kü thuËt tuy lµm ®­îc nhiÒu viÖc song còng béc lé nh÷ng khuyÕt ®iÓm trong qu¶n lý thiÕt bÞ vËt t­. Nh×n l¹i mét n¨m ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh thµnh tÝch ®¹t ®­îc vÉn lµ c¬ b¶n, nh­ng còng ®ßi hái Tæng c«ng ty ph¶i m¹nh d¹n vµ c­¬ng quyÕt kh¾c phôc nh÷ng mÆt cßn yÕu kÐm ®Ó v­¬n lªn kh¼ng ®Þnh m×nh tr­íc thÞ tr­êng x· héi g©y dùng ®¬n vÞ ngµy cµng ph¸t triÓn v÷ng m¹nh h¬n. 5. Mét sè ®Þnh h­íng ho¹t ®éng trong n¨m 2001 §Ó chuÈn bÞ hµnh trang cho thÕ kû 21 còng lµ n¨m tiÕp tôc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh hiÖn ®¹i ho¸, c«ng nghiÖp ho¸ víi tèc ®é nhanh, m¹nh h¬n c¶ trong n­íc. §©y lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó t¨ng tr­ëng nhu cÇu tiªu thô x¨ng dÇu vµ c¸c s¶n phÈm ho¸ dÇu. Tæng c«ng ty l¹i võa kû niÖm ngµy truyÒn thèng 40 n¨m cña ngµnh x¨ng dÇu ViÖt Nam. §©y còng lµ niÒm tù hµo vµ ®éng lùc thóc ®Èy sù nghiÖp cña chóng ta v­¬n tíi. Song kh«ng ph¶i lµ kh«ng cã nh÷ng khã kh¨n th¸ch thøc míi tr­íc nhu cÇu tiªu dïng cña x· héi t¨ng m¹nh ®ang m©u thuÉn víi n¨ng lùc hiÖn cã cña c«ng ty. Víi nh÷ng ®Þnh h­íng lín cña ngµnh trong n¨m 2001 ®Æt ra cho Tæng c«ng ty nhiÖm vô rÊt nÆng nÒ. §Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô kinh doanh n¨m 2001 Tæng c«ng ty ®· ®Æt ra môc tiªu c¬ b¶n lµ: · §¶m b¶o æn ®Þnh thÞ tr­êng x¨ng dÇu, tho¶ m·n nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña kh¸ch hµng vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, chñng lo¹i, tiÕn ®é vµ chÊt l­îng phôc vô, ®¶m b¶o c¸c nguån hµng cho c¸c ®¬n vÞ ë tuyÕn sau, n©ng cao uy tÝn cña PETROLIMEX nãi chung vµ cña c«ng ty nãi riªng. · TiÕp tôc ch­¬ng tr×nh hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së vËt chÊt kü thuËt, ®Èy nhanh tiÕn ®é, ¸p dông tiÕn bé khoa häc míi nh­ ®­a tin häc vµ ®iÒu khiÓn häc trong qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh. · §¶m b¶o æn ®Þnh viÖc lµm vµ c¶i thiÖn tõng b­íc thu nhËp cña ng­êi lao ®éng, ®µo t¹o ®éi ngò kü thuËt c«ng nh©n lµnh nghÒ vµ c¸n bé qu¶n lý ®¸p øng yªu cÇu míi v× con ng­êi lµ trung t©m, lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh cña thµnh c«ng. · §¶m b¶o an toµn chung trong toµn Tæng c«ng ty vÒ c¸c mÆt ho¹t ®éng, tõ c«ng t¸c chÝnh trÞ t­ t­ëng, tæ chøc ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh. PhÇn III ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n trÞ cña doanh nghiÖp I. PH©n tÝch ®¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n trÞ theo c¸c ho¹t ®éng t¸c nghiÖp 1. C«ng t¸c qu¶n trÞ tiªu thô hµng ho¸ a. C«ng t¸c qu¶n trÞ b¸n hµng: * Môc tiªu b¸n hµng: D­íi gãc ®é nÒn kinh tÕ quèc d©n, tiªu thô hµng ho¸ cã vai trß to lín ®èi víi sù ®iÒu hoµ gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, gãp phÇn c©n ®èi cung - cÇu hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng, tøc lµ nã ®iÒu hoµ gi÷a tiÒn - hµng, gi÷a kh¶ n¨ng vµ nhu cÇu, do ®ã nã ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn c©n ®èi trong tõng ngµnh vµ gi÷a c¸c ngµnh víi nhau Þ lµm cho s¶n xuÊt ngµy cµng më réng, l­u th«ng ngµy cµng th«ng suèt, ®êi sèng x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn. Tiªu thô hµng ho¸ quyÕt ®Þnh sù sèng cßn cña doanh nghiÖp. Tæng c«ng ty X¨ng dÇu sÏ kh«ng thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®­îc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nÕu nh­ kh«ng b¸n ®­îc hµng. Nã liªn quan tíi mét lo¹t vÊn ®Ò nh­ thu håi vèn, t¨ng doanh thu cã tiÒn ®Ó tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng, cã lîi nhuËn ®Ó tiÕp tôc ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt kinh doanh. MÆt kh¸c tiªu thô hµng ho¸ ®­îc coi lµ kh©u cuèi cïng cña toµn bé qu¸ tr×nh kinh doanh, nã quyÕt ®Þnh môc tiªu kinh doanh cña doanh nghiÖp, ph¶n ¸nh phÇn nµo hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. + §iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr­êng: Tæng C«ng ty X¨ng dÇu coi ®©y lµ kh©u cÇn thiÕt ®ãng vai trß quan träng, nã quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hoÆc thÊt b¹i cña tiªu thô hµng ho¸, thùc chÊt nã tr¶ lêi c¸c c©u hái: - ThÞ tr­êng ®ang cÇn mÆt hµng x¨ng dÇu g×? - Dung l­îng thÞ tr­êng cña mÆt hµng ®ã ra sao? - §èi t­îng tiªu thô nh÷ng hµng ho¸ ®ã? + Lùa chän hµng ho¸ thÝch øng vµ tiÕn hµnh tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh: nã lµ viÖc ®­a ra mét quyÕt ®Þnh cïng víi ph­¬ng ¸n hµnh ®éng, Phßng Kinh doanh kh«ng thÓ t¸ch rêi gi÷a tæ chøc kinh doanh vµ m«i tr­êng ho¹t ®éng kÕt qu¶ ®­îc x¸c ®Þnh vÒ mÆt chÊt l­îng vµ sè l­îng, môc tiªu ®Ò ra cã thÓ lµ môc tiªu dµi h¹n, ng¾n h¹n vµ trung h¹n. + Tæ chøc hoµn chØnh s¶n phÈm tr­íc khi ®­a vµo l­u th«ng: kiÓm tra chÊt l­îng, nh·n hiÖu, bao gãi,... + Ph¶i chó ý ho¹t ®éng xóc tiÕn b¸n hµng: dÞch vô tr­íc vµ sau khi b¸n. b. C¸c h×nh thøc b¸n hµng: - Phßng Kinh doanh cña Tæng c«ng ty ®­a ra: 2 h×nh thøc b¸n bu«n vµ b¸n lÎ. B¸n bu«n lµ b¸n mét l« hµng lín, ®Æc tr­ng lµ sau khi b¸n hµng ho¸ vÉn n»m trong l­u th«ng. B¸n lö lµ b¸n ®¬n chiÕc l« hµng nhá, ®Æc tr­ng lµ sau khi b¸n hµng ho¸ kÕt thóc kh©u l­u th«ng. - Theo kªnh tiªu thô: b¸n hµng trùc tiÕp cho ng­êi tiªu dïng kh«ng th«ng qua trung gian. B¸n hµng qua kh©u trung gian: cã nhiÒu kh©u vµ mçi kh©u thùc hiÖn mét vµi c«ng ®o¹n. + Kh©u 1 lµ doanh nghiÖp b¸n cho b¸n lÎ råi míi ®Õn ng­êi tiªu dïng. + Kh©u 2 lµ doanh nghiÖp b¸n bu«n råi b¸n bu«n cho b¸n lÎ råi tíi ng­êi tiªu dïng. + Kh©u 3 lµ doanh nghiÖp b¸n cho ®¹i lý råi b¸n cho ng­êi tiªu dïng. + Kh©u 4 lµ doanh nghiÖp b¸n ®¹i lý ® b¸n bu«n ® b¶n lÎ ® ng­êi tiªu dïng. - Theo sù rµng buéc cña ph¸p luËt: b¸n hµng qua hîp ®ång, ®¬n ®Æt hµng vµ gi÷a hai bªn tho¶ thuËn qua lêi nãi. c. C¸c ho¹t ®éng tr­íc - trong - sau khi b¸n hµng. - Tr­íc khi b¸n hµng: ph¶i x¸c ®Þnh râ rµng vµ chÝnh x¸c c¸c vÊn ®Ò ph¶i ®¹t ®­îc lîi nhuËn tèi ®a, ng¨n ngõa ®èi thñ c¹nh tranh, cã c¬ héi l©u dµi, g©y uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng. Phßng kinh doanh cña Tæng c«ng ty ph¶i x©y dùng ph­¬ng ¸n, dù b¸o tr­íc ®­îc c¸c t×nh huèng cã thÓ x¶y ra, ph­¬ng ¸n ph¶i ng¾n gän, râ rµng, dÔ hiÓu ngoµi ra cßn ph¶i cã sù chuÈn bÞ c¸c øng xö ®èi víi kh¸ch hµng, x¸c ®Þnh thêi gian thanh to¸n vµ thiÕt lËp c¸c tuyÕn liªn l¹c, th«ng tin chÝnh x¸c ®Ó quyÕt ®Þnh kÞp thêi khi cã sù cè x¶y ra, sau ®ã tr×nh lªn Ban gi¸m ®èc duyÖt ra quyÕt ®Þnh. - Trong khi b¸n hµng: ph¶i th­êng xuyªn theo dâi, kiÓm tra viÖc thanh to¸n tiÒn hµng cña kh¸ch hµng ®Ó tõ ®ã thóc giôc thanh to¸n hoÆc ngõng giao hµng. Theo dâi kiÓm tra t×nh h×nh tµi chÝnh cña th­¬ng vô qua c¸c chØ tiªu sau: TØ suÊt lîi nhuËn: P' = x 100% TØ suÊt chi phÝ: F' = x 100% TØ lÖ triÕt gi¶m: lµ c¸c kho¶n gi¶m trõ, gi¶m gi¸ hµng b¸n, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. TØ lÖ nî: nî trªn doanh sè ph¶n ¸nh chøc n¨ng thanh to¸n cña tõng th­¬ng vô, tØ lÖ nµy t¨ng gi¶m sÏ ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng trung chuyÓn vèn cña doanh nghiÖp ® ¶nh h­ëng tíi doanh thu. - Sau khi b¸n hµng: ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó kh¸ch hµng h­ëng thô chän vÑn quyÒn lîi cña m×nh ®èi víi c¸c hµng ho¸ dÞch vô mµ hä ®· mua. Tæng c«ng ty ph¶i n©ng cao ®­îc uy tÝn ®Ó c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c nh­ l¾p ®Æt, h­íng dÉn, söa ch÷a, b¶o hµnh, thay thÕ,... 2. C«ng t¸c qu¶n trÞ mua hµng. a. Môc tiªu cña viÖc mua hµng: Ho¹t ®éng mua hµng cña Tæng c«ng ty lµ mét nghiÖp vô quan träng trong qu¸ tr×nh kinh doanh, nã ®­îc tiÕn hµnh sau khi xem xÐt chÊt l­îng hµng ho¸, gi¸ c¶ chµo hµng cïng víi ng­êi b¸n tho¶ thuËn ®iÒu kiÖn mua vµ b¸n, giao nhËn thanh to¸n b»ng hîp ®ång, hoÆc b»ng trao ®æi hµng - tiÒn. Mua hµng nã t¹o ra yÕu tè ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh kinh doanh, nÕu kh«ng cã ho¹t ®éng mua hµng th× kh«ng thÓ kinh doanh ®­îc, khi mua hµng víi yªu cÇu ph¶i gióp cho ho¹t ®éng kinh doanh thuËn lîi, kÞp thêi, ®Èy nhanh tèc ®é chu chuyÓn hµng ho¸, gióp cho Tæng c«ng ty tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng thiÕu thõa, hµng ø ®äng, chËm lu©n chuyÓn,... Nã gióp cho ho¹t ®éng tµi chÝnh cña Tæng c«ng ty thuËn lîi nh­ thu håi vèn nhanh, bï ®¾p chi phÝ kinh doanh, cã lîi nhuËn ®Ó më réng kinh doanh, t¨ng thu nhËp cho ng­êi lao ®éng vµ nép ng©n s¸ch cho Nhµ n­íc. b. C¸c b­íc tiÕn hµnh khi triÓn khai mua hµng: + X¸c ®Þnh nhu cÇu mua hµng; + X¸c ®Þnh danh s¸ch c¸c nhµ cung øng; + Ký hîp ®ång víi nhµ cung øng ®· chän. §Ó ®¹t ®­îc thµnh c«ng ph¶i biÕt sè l­îng hµng trong kho, mua mÆt hµng nµo, l­îng tiÒn chuÈn bÞ ®Ó mua hµng. T×m ®­îc nhµ cung øng cã uy tÝn, x¸c ®Þnh khèi l­îng hµng mua vµ h×nh th¸i thanh to¸n, gi¸ c¶ phï hîp, thêi gian vµ chÊt l­îng hµng ph¶i ®¹t tiªu chuÈn vµ møc ®é ®¸p øng nhu cÇu kinh doanh, xem xÐt kü c¸c kho¶n môc trong hîp ®ång phï hîp víi doanh nghiÖp. 3. C«ng t¸c qu¶n trÞ hµng tån kho a. C¸c môc tiªu: Hµng tån kho nh»m ®¸p øng nhu cÇu hiÖn t¹i vµ nhu cÇu t­¬ng lai cña toµn ngµnh trong viÖc ®Èy m¹nh b¸n ra tho¶ m·n nhu cÇu ng­êi tiªu dïng. Qu¶n trÞ hµng tån kho lµ liªn kÕt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cung øng víi tiªu dïng t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ®¸p øng th­êng xuyªn liªn tôc, t¹o ®iÒu kiÖn gi÷ g×n gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ hµng ho¸ tr¸nh bÞ hao tæn, mÊt m¸t trong kinh doanh, nã ng¨n ngõa l¹m ph¸t, hµng kÐm phÈm chÊt ®i vµo trong l­u th«ng ®Õn víi ng­êi tiªu dïng; gãp phÇn tiÕt kiÖm chi phÝ vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ cho doanh nghiÖp. b. Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ qu¶n trÞ hµng tån kho: §Ó c«ng viÖc qu¶n trÞ b¸n hµng tån kho ®¹t kÕt qu¶ tèt Tæng C«ng ty X¨ng dÇu ph¶i tiÕn hµnh ph©n lo¹i vËt chÊt theo c¸c tiªu thøc nhÊt ®Þnh. - Theo môc ®Ých sö dông: 3 lo¹i. + Hµng tån kho d¹ng nguyªn liÖu; s¶n phÈm s¬ chÕ, d¹ng ®· tinh chÕ nhËp th¼ng ­u ®iÓm cña viÖc ph©n lo¹i nµy lµ cã kh¶ n¨ng kiÓm s¸t vµ thuËn lîi nhÊt cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. + Ph©n lo¹i theo gi¸ trÞ hµng ho¸: Ph©n theo gi¸ trÞ A sè l­îng 20% gi¸ trÞ sö dông 80% B sè l­îng 30% gi¸ trÞ sö dông 25% C sè l­îng 50% gi¸ trÞ sö dông 5-10% §èi víi lo¹i hµng A vÒ sè l­îng chiÕm tØ träng lµ 20% nh­ng vÒ gi¸ trÞ cña toµn bé hµng ho¸ nã chiÕm 80% do vËy c¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i chó ý kiÓm s¸t mét c¸ch chÆt chÏ, th­êng xuyªn h¬n, cô thÓ lµ ph¶i n¾m chÝnh x¸c c¸c b¸o c¸o vÒ hµng tån kho ®Ó mµ xö lý. §èi víi lo¹i hµng B thùc tÕ vÒ sè l­îng chiÕm kho¶ng 30% cßn vÒ mÆt gi¸ trÞ chiÕm 25% víi lo¹i hµng nµy nhµ qu¶n trÞ kiÓm s¸t theo ®Þnh kú. Cßn ®èi víi lo¹i hµng C vÒ sè l­îng chiÕm ®Õn 50% nh­ng gi¸ trÞ cña hµng ho¸ chØ ®¹t 5-10% do vËy Nhµ qu¶n trÞ kiÓm s¸t kh«ng th­êng xuyªn v× b¸n còng ®­îc mµ kh«ng b¸n còng ®­îc. + L­u ý c«ng t¸c kho: ph¶i bè trÝ khu kho chøa phï hîp víi yªu cÇu cña tæ chøc vËn ®éng hµng ho¸ hîp lý; kÞp thêi vÒ thêi gian, chi phÝ hîp lý, cung øng nhanh nhÊt. Ph¶i cã s¬ ®å hÖ thèng kho ®Ó ®¶m b¶o tiÕp nhËn, s¾p xÕp vµ xuÊt hµng theo mét kÕ ho¹ch thèng nhÊt, ph¶i cã hÖ thèng chøng tõ, thÎ kho ®Çy ®ñ, ph¶n ¸nh nghiÖp vô hîp lý chÝnh x¸c ngoµi ra c¸n bé qu¶n lý kho ph¶i cã phÈm chÊt phï hîp, cã ®Çu ãc khoa häc, tu©n thñ nghiªm ngÆt kû luËt t¸c nghiÖp kho, ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c phßng chèng ch¸y næ. c. H¹ch to¸n gi¸ trÞ hµng tån kho: - Ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn: Gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn = - Ph­¬ng ph¸p vµo tr­íc ra tr­íc: nhËp tr­íc th× xuÊt tr­íc (FIFO) muèn ®¸nh gi¸ hµng xuÊt kho, ng­êi ta c¨n cø vµo gi¸ cña nh÷ng hµng nhËp sím nhÊt ®Ó h¹ch to¸n. - Ph­¬ng ph¸p vµo sau ra tr­íc (LIFO): ng­êi ta c¨n cø vµo gi¸ mua lÇn nhËp cuèi cïng vµ sau ®ã ®i dÇn tíi gi¸ cò nhÊt lÇn ®Çu ®Ó x¸c ®Þnh. 4. Nh÷ng c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù: a. C«ng t¸c tæ chøc lao ®éng - Tæ chøc lao ®éng theo logic hiÖu suÊt: thùc chÊt lµ thùc hiÖn theo ph­¬ng ph¸p tæ chøc khoa häc c«ng nghiÖp, ý t­ëng cña nã lµ ph¶i cã mét bé phËn chuyªn m«n, lµm viÖc theo sù chuÈn bÞ vµ qui tr×nh nhÊt ®Þnh bao gåm chu kú lao ®éng vµ kh«ng lao ®éng ®ång thêi x¸c ®Þnh c¸c ®Þnh møc c¸c tiªu chuÈn vÒ thêi gian, chi phÝ, sö dông nguån lùc (ph­¬ng ph¸p TAYLOR). - Tæ chøc lao ®éng theo logic t×nh c¶m: tõ t­¬ng cèt lâi lµ trong mét tËp thÓ cÇn h×nh thµnh c¸c nhãm nhá mét c¸ch tù gi¸c, tù ph¸t cho kh¸ch quan, do sù t¸c ®éng cña nhiÒu ng­êi kh¸c nhau vÒ giíi tÝnh, tuæi t¸c, nguån gèc, giao l­u t×nh c¶m kh¸c nhau bëi v× môc ®Ých cña doanh nghiÖp th­¬ng m¹i kh«ng chØ lµ t¹o ra cña c¶i vËt chÊt mµ cßn t¹o ra nh÷ng tho¶ m·n cña con ng­êi. - §éng c¬ lµm giµu vµ sù lµm giµu c¸c c«ng viÖc: nguyªn t¾c nµy ®­îc gäi lµ tr­êng ph¸i vÒ nhu cÇu vµ ®éng c¬; ý t­ëng thÓ hiÖn lµ mçi ng­êi tù cè g¾ng tho¶ m·n ngµy cµng t¨ng mét nhu cÇu nµo ®ã, mçi nhu cÇu sau khi ®· tho¶ m·n l¹i t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó chuyÓn sang nhu cÇu cao h¬n. Theo ®ã x· héi c«ng nghiÖp cho phÐp tho¶ m·n 3 nhu cÇu "sinh lý - an toµn - liªn kÕt" viÖc tho¶ m·n nhu cÇu thø 4 vµ thø 5 thuéc vÒ b¶n th©n vËn ®éng "®­îc t«n träng - tù hoµn thiÖn". Xu h­íng hiÖn nay lµ cÇn lµm giÇu néi dung c¸c c«ng viÖc, chó ý tíi c¸c nhãm nöa tù qu¶n vµ nhãm tù qu¶n ®­îc giao môc tiªu nhiÖm vô ®Ó tù hoµn thµnh. HiÖn nay ng­êi ta x©y dùng doanh nghiÖp cã lßng tin b¶o tån nÒn v¨n ho¸ vµ ph¸t triÓn më cöa mÒm dÎo linh ho¹t trong xö lý c«ng viÖc cô thÓ ph¶i tho¶ m·n 5 nhu cÇu sau: - Ph¶i thÝch nghi vÒ chÊt l­îng - Ph¶i giao l­u vµ ®èi tho¹i - Ph¶i cã cæ vò, ®éng viªn, khuyÕn khÝch - Ph¶i cã tr¸ch nhiÖm tù qu¶n trong c«ng viÖc cô thÓ - Ph¶i ®µo t¹o tinh th«ng nghÒ nghiÖp, huy ®éng vµ tæng hîp. b. C«ng t¸c tuyÓn dông nh©n sù Phßng tæ chøc nh©n sù cña Tæng c«ng ty ph¶i hiÓu vµ biÕt tuyÓn dông nh©n sù vµo ®óng c«ng viÖc mµ Tæng c«ng ty cßn khiÕm khuyÕt (®óng ng­êi ®óng viÖc). Muèn ®­îc nh­ vËy cÇn chó ý ®Õn c¸c lo¹i ng­êi cã tÝnh c¸ch phï hîp: 4 lo¹i: - Lo¹i ng­êi suy t­: lo¹i ng­êi nµy ­a trËt tù, ph©n tÝch vµ suy ngÉm cao, cã t­ duy vµ chØ bÞ khuÊt phôc b»ng lý lÏ, t­ liÖu, trong ho¹t ®éng cã c©n nh¾c kü l­ìng kh«ng bèc ®ång. - Lo¹i ng­êi trùc nhËt: ®Æc ®iÓm cã nhiÒu s¸ng kiÕn nh­ng dÔ thay ®æi, rÊt nh¹y c¶m vµ dÔ thÝch øng víi hoµn c¶nh, th­êng dÔ bÞ b¶n n¨ng chi phèi. - Lo¹i ng­êi tri hµnh: lo¹i ng­êi nµy th¸o v¸t vµ lu«n h­íng vÒ c«ng viÖc th­êng quan t©m tíi c¸ch lµm h¬n lµ lý do v× sao l¹i lµm; nh­ng dÔ bÞ kÝch ®éng. - Lo¹i ng­êi c¶m nhËn: ®Æc ®iÓm quan t©m tíi mÆt tèt, mÆt tiÕn bé, dÔ bÞ hÊp dÉn bëi h×nh ¶nh, danh tiÕng, khung c¶nh h×nh thøc h¬n c¶ doanh sè vµ lîi nhuËn nh­ng th­êng cã c¸c ý kiÕn nhËn xÐt, ph¸n ®o¸n, bÊt ngê vµ thó vÞ. C¶ 4 lo¹i ng­êi nµy ®Òu tèt c¶ "lu«n khèng chÕ lÉn nhau". c. C«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù VÒ nhu cÇu th× bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo còng ph¶i quan t©m tíi viÖc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù, vÒ c«ng t¸c nµy hµng n¨m Tæng c«ng ty lu«n ®Þnh h­íng nghÒ nghiÖp cho CBCNV nh»m ®¸p øng víi nh÷ng thay ®æi ®ang x¶y ra vµ tiªn ®o¸n nh÷ng thay ®æi trong t­¬ng lai, båi bæ chuyªn m«n, n©ng cao tay nghÒ ®Ó theo kÞp víi nh÷ng thay ®æi míi trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. + C¸ch thøc huÊn luyÖn: cã 3 c¸ch thøc. - HuÊn luyÖn lÇn ®Çu: ¸p dông víi ng­êi míi nhËn viÖc gióp lµm quen víi c«ng viÖc, víi m«i tr­êng lµm viÖc t¹o t©m tr¹ng tho¶i m¸i, yªn t©m trong ngµy ®Çu lµm viÖc. - HuÊn luyÖn néi bé: c«ng viÖc nµy ¸p dông trong hoÆc ngoµi giê lµm viÖc võa lµm võa häc lµ h×nh thøc kÌm cÆp h­íng dÉn tr×nh ®é chuyªn m«n, thùc tËp thùc hµnh ngoµi ra cã thÓ t¹m ngõng c«ng viÖc ®Ó häc ®Ó kÕt hîp gi÷a lý thuyÕt víi thùc hµnh. - HuÊn luyÖn chÝnh qui tõ bªn ngoµi: tøc lµ cö ng­êi theo häc c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o tËp trung chuyªn nghiÖp, cã tÝnh kh¸ch quan, tÇm kh¸i qu¸t lín, cã c¸ch nh×n c¸ch tiÕp cËn míi vµ cã thêi gian ph­¬ng tiÖn häc tËp nªn kh¶ n¨ng vÒ chÊt l­îng thu ®­îc tèt h¬n. d. C«ng t¸c ®·i ngé: Dùa vµo luËt lao ®éng ®Ó ¸p dông theo tr×nh ®é tay nghÒ, kiÕn thøc vµ søc cèng hiÕn, ngoµi ra cßn khuyÕn khÝch khen th­ëng nÕu hoµn thµnh kÕ ho¹ch, cã s¸ng kiÕn, ph¸t minh lµm lîi cho ngµnh. 5. C«ng t¸c qu¶n trÞ tµi chÝnh Phßng kÕ to¸n tµi vô cña Tæng c«ng ty ®Æt ra môc tiªu ®¹t tèi ®a lîi nhuËn, viÖc gia t¨ng lîi nhuËn ®­îc coi nh­ mét hµm sè nhiÒu biÕn: thu nhËp, chi phÝ ng©n hµng, l¹m ph¸t, tØ gi¸, chi phÝ qu¶n lý,... C¸c biÕn sè nµy l¹i bÞ ¶nh h­ëng bëi mét lo¹t c¸c yÕu tè kh¸c nh­ tæng tµi s¶n nî, tæng tµi s¶n cã, c¸c chi phÝ ho¹t ®éng tiÒn göi, c¬ cÊu cña nguån tù cã, chÝnh s¸ch ph©n chia lîi nhuËn. Thùc chÊt lµ t×m kiÕm c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶, cã tØ lÖ sinh lêi lín h¹n chÕ tèi ®a c¸c rñi ro thua lç. - Tµi s¶n nî lµ tÊt c¶ l­îng cÇu vÒ vèn cña Tæng c«ng ty ®­îc tho¶ m·n, ®©y còng lµ l­îng cung vÒ vèn cña kh¸ch hµng. - Tµi s¶n cã lµ toµn bé s¶n phÈm mµ Tæng c«ng ty kinh doanh tiÒn tÖ cung øng cho kh¸ch hµng. Nh­ vËy ®Ó ®¹t ®­îc tèi ®a khèi l­îng s¶n phÈm ®­îc tiªu thô, Tæng c«ng ty ph¶i sö dông nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó t¨ng cÇu vÒ s¶n phÈm dÞch vô cña kh¸ch hµng vµ t¨ng l­îng cung øng s¶n phÈm cña ng©n hµng. II. §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp 1. C«ng t¸c ho¹ch ®Þnh: Thùc chÊt lµ qu¸ tr×nh lao ®éng trÝ ãc ®Æc biÖt nã liªn quan ®Õn t­ duy, ®Õn t­¬ng lai ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty vÒ nh÷ng dù ®Þnh c«ng viÖc vµ nh÷ng ph­¬ng thøc tiÕn hµnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ trong qu¸ tr×nh ®i ®Õn môc tiªu, nã cã tÝnh liªn tôc, nã phèi hîp nhÞp nhµng, chÆt chÏ gi÷a hµng lo¹t c¸c ho¹t ®éng liªn quan tíi t­ duy, suy nghÜ ®Ó cuèi cïng ®­a ra c¸c ®¸nh gi¸, c¸c quyÕt ®Þnh nh»m ®¹t ®­îc môc tiªu mong muèn ®Æt ra. §Ó c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh ®­îc chÝnh x¸c ®¹t hiÖu qu¶ ph¶i qua 4giai ®o¹n sau: - Giai ®o¹n chuÈn ®o¸n - Giai ®o¹n x©y dùng ph­¬ng ¸n - Giai ®o¹n so s¸nh vµ lùa chän ph­¬ng ¸n - Giai ®o¹n ra quyÕt ®Þnh. NÕu thùc hiÖn tèt 4 giai ®o¹n nµy nã cho phÐp Tæng c«ng ty h×nh dung tr­íc vµ tr×nh bµy râ rµng t­¬ng lai cña doanh nghiÖp m×nh. 2. C«ng t¸c tæ chøc ®iÒu hµnh: Lµ tæng hîp c¸c bé phËn kh¸c nhau cã mèi quan hÖ phô thuéc lÉn nhau, ®­îc chuyªn m«n ho¸ vµ cã nh÷ng tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n nhÊt ®Þnh, ®­îc bè trÝ theo nh÷ng cÊp, nh÷ng kh©u kh¸c nhau nh»m ®¶m b¶o chøc n¨ng qu¶n trÞ vµ phôc vô cho môc ®Ých chung ®· x¸c ®Þnh cña Tæng c«ng ty. a. C«ng t¸c tæ chøc lao ®éng: §èi víi c«ng t¸c nµy Tæng C«ng ty X¨ng dÇu ¸p dông theo m« h×nh däc, cao nhÊt lµ Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ, sau ®Õn c¸c phßng chøc n¨ng lµm nhiÖm vô trung gian trùc tiÕp b¸o c¸o vµ tham m­u cho Tæng gi¸m ®èc, nhËn nh÷ng chØ thÞ, quyÕt ®Þnh tõ Tæng gi¸m ®èc ®Ó chuyÓn xuèng tíi CNV. Mçi phßng cã chøc n¨ng nhiÖm vô riªng cïng phèi hîp ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh cña Tæng c«ng ty ®¹t hiÖu qu¶. Víi m« h×nh tæ chøc ngang däc m« h×nh nµy t­¬ng tù nh­ m« h×nh däc nh­ng trong ®ã cã c¸c chuyªn gia thuéc c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau ®¶m tr¸ch c¸c c«ng viÖc qu¶n lý trùc thuéc Tæng gi¸m ®èc. b. C«ng t¸c kiÓm so¸t. Thùc chÊt kÕt hîp 2 chøc n¨ng kiÓm tra vµ ®iÒu chØnh ®©y lµ c«ng viÖc ®o l­êng vµ chÊn chØnh viÖc thùc hiÖn nh»m ®¶m b¶o cho môc tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra ®¹t kÕt qu¶, nhê ®ã mµ Tæng gi¸m ®èc cã thÓ n¾m ®­îc t×nh h×nh thùc hiÖn nh÷ng quyÕt ®Þnh, môc ®Ých lµ nhËn biÕt ®­îc nh÷ng sai lÖch trong viÖc thùc hiÖn xem cã khã kh¨n g× hoÆc nh÷ng biÕn ®éng ®ét xuÊt ®Ó kÞp thêi ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p phï hîp víi t×nh h×nh míi, cßn chøc n¨ng ®iÒu chØnh dùa vµo mét sè nh÷ng c¨n cø nhÊt ®Þnh ®Ó ph©n tÝch nh÷ng biÕn ®éng, nh÷ng sai lÖch kÞp thêi ®iÒu chØnh ra quyÕt ®Þnh phï hîp víi thùc tÕ. Cã nhiÒu lo¹i kiÓm so¸t: - KiÓm so¸t tr­íc (tiÒn kiÓm) - KiÓm so¸t tÊt c¶ hay kh«ng kiÓm so¸t g× c¶ - KiÓm so¸t sau (hËu kiÓm). Sau khi kiÓm so¸t ph¶i th«ng b¸o kÕt qu¶ víi Tæng gi¸m ®èc mét c¸ch chÝnh x¸c kÞp thêi. KÕt luËn Tr­íc ng­ìng cöa cña thÕ kû 21, tuy thêi ®iÓm lÞch sö nµy Tæng c«ng ty X¨ng dÇu ViÖt Nam ®·, ®ang vµ ®Æc biÖt m¹nh trong kinh doanh x¨ng dÇu, s¶n phÈm ho¸ dÇu, ®¶m b¶o cã ®ñ søc m¹nh ®Ó c¹nh tranh víi c¸c h·ng dÇu trong n­íc vµ quèc tÕ, ®ång thêi lµ c«ng cô cña Nhµ n­íc ®Ó ®iÒu tiÕt thÞ tr­êng, gãp phÇn ®¾c lùc vµo viÖc thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu kinh tÕ - x· héi cña Nhµ n­íc. Tæng c«ng ty X¨ng dÇu lÊy viÖc kinh doanh x¨ng dÇu lµm nhiÖm vô chÝnh, ®ång thêi ph¸t triÓn nhiÒu lo¹i h×nh kinh doanh kh¸c, nh»m ph¸t huy cao nhÊt tiÒm n¨ng vµ thÕ m¹nh cña m×nh. Víi hµng tr¨m tû ®Çu t­ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c¬ së h¹ tÇng cña ngµnh ®· thay ®æi c¬ b¶n, t¸i s¶n xuÊt ®­îc ngµy mét më réng,... Víi sù ®æi míi c«ng nghÖ, n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt - kü thuËt, Tæng c«ng ty X¨ng dÇu ViÖt Nam ®· kho¸c cho m×nh mét d¸ng vÎ hiÖn ®¹i, bÒ thÕ ®Ó v÷ng b­íc trong thÕ kû 21. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu to lín ®· ®Ò ra cña m×nh, Tæng c«ng ty X¨ng dÇu ®ang ngµy cµng cñng cè vµ x¸c ®Þnh râ vÞ trÝ cña m×nh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, Tæng c«ng ty X¨ng dÇu sÏ cßn cã nhiÒu thµnh tùu to lín, gãp phÇn tèt h¬n vµo c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n­íc ViÖt Nam v¨n minh giµu m¹nh vµ hiÖn ®¹i. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù quan t©m h­íng dÉn cña Phßng Kinh doanh Tæng c«ng ty X¨ng dÇu ViÖt Nam vµ gi¸o viªn h­íng dÉn ®Ó t«i hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o thùc tËp nµy. môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích các hoạt động kinh doanh - Đánh giá ưu nhược điểm và Một số định hướng của Tổng công ty Xăng Dầu (2000-2001).doc
Luận văn liên quan