Phân tích chính sách năng lượng tái tạo

S/O - Nâng cao tính cạnh tranh của thị trường, điều tiết khung giá hợp lý - Nâng cao ý thức của người dân về môi trường - Đầu tư công nghệ sản xuất NL - Khuyến khích đầu tư hỗ trợ từ các tổ chức O/W - Mở rộng quy mô sản xuất, tận dụng triệt để nguồn NLTT - Kêu gọi đầu tư hỗ trợ về vốn, KHKT,nghiên cứu Lồng ghép phát triển NLTT với chương trình phát triển KTXH - Hợp tác quốc tế S/T - Đẩy mạnh, nhân rộng các dự án CDM nhằm thu hút đầu tư, nguồn lực - Nâng cao tính cạnh tranh - Khuyến khích đầu tư, hỗ trợ về vốn, KHKT - Có định hướng, hỗ trợ hợp lý W/T - Đẩy mạnh cơ chế hổ trợ, khuyến khich về vốn, KHKT - Kêu gọi đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực - Có kế hoạch khai thác nguồn nhiên liệu hóa thạch; đầy mạnh nghiên cứu khai thác nguồn NLTT

ppt25 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 24/12/2013 | Lượt xem: 2989 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân tích chính sách năng lượng tái tạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC Giới thiệu chính sách phân tích 1.1. Giới thiệu NLTT 1.2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu 1.3 Cơ sở lý thuyết 1.4. Nội dung chính sách II. Các phương pháp nghiên cứu và tiêu chí đánh giá III. Phân tích đánh giá 3.1. Tiêu chí giá trị 3.2. Tiêu chí kinh tế Đánh giá chính sách theo phương pháp SWOT Đề xuất – kiến nghị Company Logo 1.1. ĐỊNH NGHĨA NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO Là nguồn cung cấp năng lượng có thể tái sinh như các vật chất sinh khối (gỗ, củi, trấu, bã mía, chất thải có nguồn gốc động thực vật); khí sinh học; nhiên liệu sinh học; sức nước; sức nóng mặt trời; địa nhiệt; sóng và thủy triều.(Theo dự Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả) NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO Năng lượng tái tạo NLTT (renewable energy) là năng lượng phát sinh từ các nguồn tài nguyên thiên nhiên như: tia nắng mặt trời, gió, mưa, thuỷ triều, nhiệt từ lòng đất và vì thế các loại năng lượng này được tái tạo một cách tự nhiên.(www.globalexpo.com) www.themegallery.com Company Logo CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO Rác thải Thủy điện nhỏ Năng lượng sinh khối Địa nhiệt Khí sinh học Năng lượng mặt trời Năng lượng gió HIỆN TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TẠI VIỆT NAM Rào cản phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO ĐIỂN HÌNH TRÊN THẾ GiỚI 1.2. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA CHÍNH SÁCH 1.4. NỘI DUNG CHÍNH SÁCH II. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ III. PHÂN TÍCH THEO TIÊU CHÍ 3.1. TIÊU CHÍ GIÁ TRỊ TÁC ĐỘNG MONG ĐỢI TRONG MỤC TIÊU www.themegallery.com Company Logo TÍNH BỀN VỮNG CỦA CHÍNH SÁCH www.themegallery.com Company Logo 3.2. TIÊU CHÍ KINH TẾ IV. PHÂN TÍCH SWOT www.themegallery.com Company Logo VẠCH RA CHIẾN LƯỢC www.themegallery.com Company Logo SẮP XẾP CHIẾN LƯỢC www.themegallery.com Company Logo 1. Tài liệu: Slide bài giảng môn Phân tích chính sách môi trường của TS. Lê Văn Khoa. Chính sách phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam – Bộ Công Thương, Hà Nội-2009 Báo cáo: Các trở ngại pháp lý đối với phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam-Công ty luật Duane Morris Việt Nam 2. Webside: www.themegallery.com Company Logo www.quantri.com.vn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptchinh_sach_nltt_5668.ppt
Luận văn liên quan