Phân tích, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động công tác xã hội ở hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội

PHẦN I: TÌM HIỂU PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC Xà HỘI Ở HỘI CHỮ THẬP ĐỎ THÀNH PHỐ HÀ NỘI I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG. Hội Chữ Thập Đỏ Hà Nội là tổ chức xã hội quần chúng làm công tác nhân đạo xã hội chủ nghĩa. Hội tập hợp mọi người Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo . tự nguyện hoạt động ví mục đích nhân đạo, hoà bình hữu nghị, góp phần thực hiện dân giầu, nước mạnh xã hội công bằng văn minh, vì hạnh phúc của nhân dân. 1. Quá trình thành lập và phát triển. Những ngày đầu Hội mới được thành lập, Hội chỉ là một chi hội “ Hồng Thập Tự”đa số những người trong Hội còn rất trẻ, họ là những người thầy thuốc sinh viên y khoa, nữ y tá hộ sinh tự nguyện vận động quần chúng nhân dân để tổ chức ra các lớp cứu thương ngắn ngày, hướng dẫn băng bó, tải thương. Sau đó họ cùng với nhiều người tình nguyện khác làm nòng cốt tham gia phong trào cứu đói, quyên góp nấu cháo phân phối cho các nạn nhân. Họ tích cực tham gia phòng chống các dịch bệnh, tả sốt định kỳ sau một thời gian hoạt động từ một chi hội “ Hồng Thập Tự” được đổi tên thành Hội Chữ Thập Đỏ Hà Nội Hội Chữ Thập Đỏ Hà Nội được thành lập ngày 23 tháng 11 năm 1957 dưới sự lãnh đạo của Thành Uỷ - Uỷ ban nhân dân thành phố trụ sở được đặt tại 48 Tràng Thi - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội với diện tích khoảng 70 m2. Hội được nằm ở phía Tây Thành phố Hà Nội có vị trí địa lý thuận lợi cho việc tiếp cận các thông tin đại chúng và thuận lợi cho việc tiếp nhận các hồ sơ đối tượng. Những năm hoà bình thống nhất đất nước từ năm 1975 trở đi nhiệm vụ của Hội là cứu trợ xã hội, chăm sóc sức khoẻ nhân dân và mở rộng quan hệ quốc tế đoàn kết, hợp tác, hữu nghị. Từ ngày thành lập đến nay Hội đã trải qua 45 xây dựng và trưởng thành Hội đã gặp không ít những khó khăn song được sự chỉ đạo sát sao của Trung ương hội Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, sự lãnh đạo trực tiếp của thành uỷ - Uỷ ban nhân dân thành phố sự phối kết hợp chặt chẽ có hiệu quả của các ban nghành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở. Hội Chữ Thập Đỏ Hà Nội qua từng thời kỳ đều hoàn thành suất sắc nhiệm vụ, đóng góp một phần vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Thủ đô Hà Nội, Hội đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng III cho cán bộ hội viên Hội Chữ Thập Đỏ Hà Nội vào năm 1997 và một số cán bộ công nhân viên chức của Thành Hội được nhận bằng khen. II. HỆ THỐNG TỔ CHỨC BỘ MÁY, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA THÀNH HỘI HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HÀ NỘI 1. Hệ thống tổ chức bộ máy - Ban lãnh đạo gồm: 1 chủ tịch và 1 phó chủ tịch - Ban cứu trợ : 2 người - Ban chăm sóc sức khoẻ: 2 người - Ban tuyên truyền huấn luyện: 2 người - Ban văn phòng: 4 người

doc25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1688 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân tích, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động công tác xã hội ở hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PhÇn I: t×m hiÓu ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ t×nh h×nh, kÕt qu¶ ho¹t ®éng c«ng t¸c x· héi ë héi ch÷ thËp ®á thµnh phè hµ néi ®Æc ®iÓm t×nh h×nh chung. Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi lµ tæ chøc x· héi quÇn chóng lµm c«ng t¸c nh©n ®¹o x· héi chñ nghÜa. Héi tËp hîp mäi ng­êi ViÖt Nam kh«ng ph©n biÖt d©n téc, t«n gi¸o... tù nguyÖn ho¹t ®éng vÝ môc ®Ých nh©n ®¹o, hoµ b×nh h÷u nghÞ, gãp phÇn thùc hiÖn d©n giÇu, n­íc m¹nh x· héi c«ng b»ng v¨n minh, v× h¹nh phóc cña nh©n d©n. Qu¸ tr×nh thµnh lËp vµ ph¸t triÓn. Nh÷ng ngµy ®Çu Héi míi ®­îc thµnh lËp, Héi chØ lµ mét chi héi “ Hång ThËp Tù”®a sè nh÷ng ng­êi trong Héi cßn rÊt trÎ, hä lµ nh÷ng ng­êi thÇy thuèc sinh viªn y khoa, n÷ y t¸ hé sinh tù nguyÖn vËn ®éng quÇn chóng nh©n d©n ®Ó tæ chøc ra c¸c líp cøu th­¬ng ng¾n ngµy, h­íng dÉn b¨ng bã, t¶i th­¬ng. Sau ®ã hä cïng víi nhiÒu ng­êi t×nh nguyÖn kh¸c lµm nßng cèt tham gia phong trµo cøu ®ãi, quyªn gãp nÊu ch¸o ph©n phèi cho c¸c n¹n nh©n. Hä tÝch cùc tham gia phßng chèng c¸c dÞch bÖnh, t¶ sèt ®Þnh kú sau mét thêi gian ho¹t ®éng tõ mét chi héi “ Hång ThËp Tù” ®­îc ®æi tªn thµnh Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi ®­îc thµnh lËp ngµy 23 th¸ng 11 n¨m 1957 d­íi sù l·nh ®¹o cña Thµnh Uû - Uû ban nh©n d©n thµnh phè trô së ®­îc ®Æt t¹i 48 Trµng Thi - QuËn Hoµn KiÕm - Hµ Néi víi diÖn tÝch kho¶ng 70 m2. Héi ®­îc n»m ë phÝa T©y Thµnh phè Hµ Néi cã vÞ trÝ ®Þa lý thuËn lîi cho viÖc tiÕp cËn c¸c th«ng tin ®¹i chóng vµ thuËn lîi cho viÖc tiÕp nhËn c¸c hå s¬ ®èi t­îng. Nh÷ng n¨m hoµ b×nh thèng nhÊt ®Êt n­íc tõ n¨m 1975 trë ®i nhiÖm vô cña Héi lµ cøu trî x· héi, ch¨m sãc søc khoÎ nh©n d©n vµ më réng quan hÖ quèc tÕ ®oµn kÕt, hîp t¸c, h÷u nghÞ. Tõ ngµy thµnh lËp ®Õn nay Héi ®· tr¶i qua 45 x©y dùng vµ tr­ëng thµnh Héi ®· gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n song ®­îc sù chØ ®¹o s¸t sao cña Trung ­¬ng héi Héi Ch÷ ThËp §á ViÖt Nam, sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña thµnh uû - Uû ban nh©n d©n thµnh phè sù phèi kÕt hîp chÆt chÏ cã hiÖu qu¶ cña c¸c ban nghµnh, ®oµn thÓ tõ thµnh phè ®Õn c¬ së. Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi qua tõng thêi kú ®Òu hoµn thµnh suÊt s¾c nhiÖm vô, ®ãng gãp mét phÇn vµo sù nghiÖp b¶o vÖ vµ x©y dùng Thñ ®« Hµ Néi, Héi ®· vinh dù ®­îc Chñ tÞch n­íc tÆng th­ëng hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng III cho c¸n bé héi viªn Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi vµo n¨m 1997 vµ mét sè c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc cña Thµnh Héi ®­îc nhËn b»ng khen. II. HÖ thèng tæ chøc bé m¸y, chøc n¨ng nhiÖm vô cña Thµnh héi Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi HÖ thèng tæ chøc bé m¸y Ban l·nh ®¹o gåm: 1 chñ tÞch vµ 1 phã chñ tÞch Ban cøu trî : 2 ng­êi Ban ch¨m sãc søc khoÎ: 2 ng­êi Ban tuyªn truyÒn huÊn luyÖn: 2 ng­êi Ban v¨n phßng: 4 ng­êi C¸c ban nµy ®­îc thÓ hiÖn theo s¬ ®å sau: Ban l·nh ®¹o Ban cøu trî Ban ch¨m sãc søc khoÎ Ban tuyªn truyÒn huÊn luyÖn Ban v¨n phßng QuËn, huyÖn Héi c¬ së §èi t­îng T«n chØ, môc ®Ých, chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Héi Ch÷ ThËp §á HN T«n chØ. Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi nãi riªng vµ Héi Ch÷ ThËp §á ViÖt nam nãi chung ra ®êi nh»m kÕ tôc vµ ph¸t huy truyÒn thèng, ®¹o lý cña nh©n d©n ta ®ã lµ lêi d¹y cña b¾c Hå ®èi víi c¸n bé, héi viªn, thanh thiÕu niªn. Môc ®Ých Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi lµ tæ chøc x· héi nh©n ®¹o c¶u quÇn chóng. Héi tËp hîp mäi ng­êi ViÖt Nam kh«ng ph©n biÖt d©n téc, t«n gi¸o, chÝnh kiÕn, nam, n÷, tù nguyÖn ho¹t ®éng v× môc ®Ých nh©n ®¹o, hoµ b×nh, h÷u nghÞ, gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu d©n giÇu n­íc m¹nh x· héi c«ng b»ng v¨n minh §Ó thùc hiÖn tèt nh÷ng môc ®Ých, t«n chØ trªn héi ph¶i tu©n thñ theo 7 nguyªn t¾c ho¹t ®éng c¬ b¶n cña phong trµo ch÷ thËp ®á, tr¨ng l­ìi liÒm quèc tÕ + Nh©n ®¹o.Ra ®êi tõ lßng mong muèn cøu d©n, kh«ng ph©n biÖt ®èi sövíi ng­êi bÞ th­¬ng trong chiÕn tr­êng, phong trµo quèc tÕ Ch÷ thËp §á vµ tr¨ng l­ìi liÒn ®á vÒ ph­¬ng diÖn quèc tÕ còng nh­ quèc gia ra søc ng¨n ngõa vµ gi¶m nhÑ ®au khæ cho con ng­êi trong tÊt c¶ mäi t×nh huèng. Phong trµo b¶o vÖ sù sèng vµ søc khoÎ còng nh­ t«n träng nh©n phÈm cña con ng­êi, t¨ng c­êng sù hiÓu biÕt lÉn nhau, t×nh h÷u nghÞ, sù hîp t¸c vµ nÒn hoµ b×nh bÒn v÷ng gi÷a c¸c d©n téc + V« t­. Phong trµo Quèc tÕ Ch÷ ThËp §á vµ tr¨ng l­ìi liÒm ®á kh«ng ph©n biÖt d©n téc, nßi gièng, tÝn ng­ìng, ®iÒu kiÖn x· héi vµ chÝnh kiÕn phong trµo cè g¾ng cøu gióp nh÷ng ng­êi theo møc ®é ®au khæ, tr­íc tiªn lµ nh÷ng tr­êng hîp cÊp b¸ch nhÊt. + Trung lËp. §Ó gi÷ ®­îc lßng tin cña mäi ng­êi, phong trµo kh«ng tham gia c¸c phÝa ®èi ®Þch, còng nh­ kh«ng bao giê tham gia c¸c tranh c·i vÒ ph­¬ng diÖn chÝnh trÞ, nßi gièng, tÝn ng­ìng vµ t­ t­ëng. + §éc lËp. Phong trµo mang tÝnh chÊt ®éc lËp. C¸c héi quèc gia lµ trî thñ cña chÝnh quyÒn trong nh÷ng ho¹t ®éng nh©n ®¹o vµ tu©n theo luËt lÖ nhµ n­íc nh­ng lu«n ph¶i gi÷ ®­îc tÝnh tù chöu ®Ó cã thÓ hµnh ®éng trong mäi lóc theo nh÷ng nguyªn t¾c c¸c phong trµo Ch÷ thËp §á + Tù nguyÖn. Lµ mét phong trµo cøu trî mét c¸ch tù nguyÖn kh«ng vô l­äi + Thèng nhÊt. Trong mçi n­íc chØ cã thÓ cã mét Héi Ch÷ ThËp §áhoÆc tr¨ng l­ìi liÒm ®á Héi lu«n më réng cöa cho mäi ng­êi vµ më réng ho¹t ®éng nh©n ®¹o trªn toµn cÇu ®Êt n­íc + Toµn cÇu. Phong trµo Ch÷ thËp ®á -Tr¨ng l­ìi liÒm ®á Quèc TÕ cã tÝnh chÊ toµn cÇu bao gåm tÊt c¶ c¸c hiÖp héi quèc gia cã quyÒn b×nh ®¼ng cïng chia sÎ tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô gióp ®ì lÉn nhau §Ó thùc hiÖn tèt c¸c nguyªn t¾c trªn c¸n bé, héi viªn lu«n lu«n phÊn ®Êu ®Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao nhÊt. C¸n bé héi viªn cña Thµnh Héi khi ®· tù nguyÖn tham gia c«ng t¸c nh©n ®¹o x· héi tøc lµ ph¶i v­¬tj lªn trªn b¶n th©n m×nh ®Ó kh¾c phôc nh÷ng phÇn riªng t­ vèn cã cu¶ con ng­êi, ®Ó v­¬n têi mét c¸i t©m c¸i thiÖn tõ ®ã ®èi víi c¸c héi viªn Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi ®· hÕt m×nh, hÕt søc lµm mét c¸ch tù nguyÖn, xuÊt ph¸t tõ l­¬ng t©m, xuÊt ph¸t tõ l­¬ng t©m, t×nh c¶m vµ tr¸ch nhiÖm lµm viÖc thiÖn, lµm viÖc v× môc ®Ých nh©n ®¹o cao c¶ ®· trë thµnh môc tiªu vµ lµ ho¹t ®éng th­êng xuyªn cña Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi. §èi víi mçi héi viªn “ lµm viÖc thiÖn nh­ gieo trång gièng ngät” “cøu ng­êi phóc ®¼ng hµ xa” gióp ng­êi qua c¬n ho¹n n¹n, khèn khã lµ m¹ng l¹i niÒm vui cho chÝnh m×nh. §ã lµ b¶n chÊt cña ng­êi Hµ néi lµ gi¸ trÞ truyÒn thèng v¨n ho¸ cao ®Ñp cña d©n téc ViÖt nam gi©ï lßng vÞ tha nh©n ¸i, nghÜa t×nh, thanh lÞch. Qua c«ng t¸c nh©n ®¹o x· héi víi sù t«n träng vµ tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n héi viªn sÏ tù hoµn thiÖn m×nh cã ®­îc niÒm vui vµ h¹nh phóc. Chøc n¨ng cña Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi lµ tæ chøc x· héi cña quÇn chóng nh»m ch¨m lo thiÕt thùc ®êi sèng vµ søc khoÎ nh©n d©n gãp phÇn vµ thùc hiÖn môc tiªu “ D©n giÇu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng v¨n m×nh” NhiÖu vô cña Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi Tuyªn truyÒn c¸n bé héi viªn, thanh thiÕu niªn, ng­êi t×nh nguyÖn vµ c¸c tÇng líp nh©n d©n trong vµ ngoµi n­íc tham gia c¸c ho¹t ®éng nh©n ®¹o, cøu trî nh©n ®¹o, phßng ngõa th¶m ho¹ ch¨m sãc gióp ®ì n¹n nh©n thiªn tai, n¹n nh©n chiÕn tranh, nh÷ng ng­êi khuyÕt tËt trÎ em må c«i, ng­êi giµ c« ®¬n kh«ng n¬i l­¬ng tùa, t×m kiÕm tin tøc th©n nh©n vµ gia ®×nh mÊt liªn l¹c trong vµ ngoµi n­íc , gióp ®ì nh÷ng ng­êi khã kh¨n ho¹n n¹n v­ît lªn hoµ nhËp céng ®ång. Tuyªn truyÒn vµ vËn ®éng héi viªn vµ nh©n d©n tham gia ho¹t ®éng ch¨m sãc søc khoÎ ban ®Çu cho nh©n d©n, s¬ cÊp cøu ban ®Çu, vËn ®éng hiÕn m¸u cøu ng­êi, trång vµ sö dông c©y thuèc nam tham gia phong trµo vÖ sinh phßng bÖnh, b¶o vÖ m«i tr­êng, phßng chèng dÞch vµ c¸c tÖ n¹n x· héi Phèi hîp víi Héi Ch÷ ThËp §á vµ tr¨ng l­ìi liÒm ®á c¸c n­íc ®Êu tranh b¶o vÖ hoµ b×nh thÕ giíi, t¨ng c­êng quan hÖ hîp t¸c vµ sù tiÕn bé cña phong trµo Héi Ch÷ ThËp §á Tr¨ng l­ìi liÒm ®á Quèc tÕ. Hîp t¸c víi Uû ban quèc tÕ Ch÷ thËp ®á vµ c¸c ®¹i diÖn ë mét sè n­íc. X©y dùng tæ chøc héi v÷ng m¹nh ph¶i th­êng xuyªn kiÖn toµn tæ chøc ®Ó ®¸p øng t×nh h×nh cña Héi n©ng cao kiÕn thøc cña c¸c héi viªn ë quËn huyÖn ®Ó ®¸p øng t×nh h×nh thêi kú víi chøc n¨ng nhiÖm vô nªu trªn, lùc l­îng c¸n bé héi viªn cña thµnh héi ®· ®­îc bè trÝ s¾p xÕp vµo tõng bé phËn c«ng t¸c, ®¶m nhËn thùc hiÖn tõng h¹ot ®éng cô thÓ theo quy ®Þnh, Víi chøc n¨ng, nhiÖm vô ®· mang tÝnh chÊt chuyªn m«n ho¸ c¸n bé héi viªn t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao chÊt l­îng c«ng viÖc. ®èi t­îng qu¶n lý, ch¨m sãc gióp ®ì cña Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi Víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña thµnh Héi, c¸c cÊp Héi lu«n x¸c ®Þnh ®©y lµ c«ng t¸c träng t©m cña toµn Héi. V× vËy mäi ho¹t ®éng nh­ tuyªn truyÒn vËn ®éng x©y dùng tæ chøc héi phèi hîp ch¨m sãc søc khoÎ ®Òu phôc vô cho ®èi t­îng cøu trî cña héi vµ ho¹t ®éng lång ghÐp xoay quanh víi c«ng t¸c cøu trî. Do ®ã ®èi t­îng phôc vô cña Thµnh héi t¹i céng ®ång. §Ó gióp ®ì c¸c ®èi t­îng cho tèt vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao ph¶i cã sù phèi hîp chÆt chÏ cña c¸c quËn huyÖn. §Ó gióp ®ì mét ®èi t­îng tr­íc hÕt quËn, huyÖn lËp hå s¬ göi lªn thµnh héi, Thµnh héi thÈm ®Þnh hå s¬ vµ ®i thùc tÕ sau ®ã Thµnh héi ®i kªu gäi c¸c tæ chøc nh©n ®¹o trong vµ ngoµi n­íc, c¸c c¸ nh©n cã tÊm lßng h¶o t©m ®Ó gióp ®ì c¸c ®èi t­îng ®ã §èi t­îng cña thµnh héi chñ yÕu gióp ®ì lµ nh÷ng ng­êi thiÖt thßi, khã kh¨n, trÎ em må c«i, trÎ em trong hoµn c¶nh khã kh¨n, trÎ em bÞ chÊt ®éc mµu da cam hoÆc lµ nh÷ng hé nghÌo kh«ng cã vèn lµm ¨n. V× vËy ®èi t­îng phôc vô rÊt ®a d¹ng vµ thay ®æi th­êng xuyªn qua c¸c n¨m do ®ã viÖc thèng kª sè l­îng ®èi t­îng lµ rÊt khã. Bªn c¹nh sù gióp ®ì cña Thµnh héi cho c¸c ®èi t­îng vÒ m¾t vËt chÊt thµnh héi cßn ch¨m lo søc khoÎ cho c¸c ®èi t­îng . HiÖn nay thµnh héi cßn nhËn ®ì ®Çu cho 4 tr­êng d¹y trÎ ®iÕc c©m ®ã lµ: Tr­êng PTCS d¹y trÎ ®iÕc c©m huyÖn gia L©m víi 56 häc sinh Tr­êng khuyÕt tËt Thanh Tr× víi 58 häc sinh Tr­êng khuyÕt tËt §«ng Anh víi 40 häc sinh Tr­êng Nh©n ChÝnh víi 42 häc sinh §èi t­îng phôc vô cña bé phËn cøu trî x· héi §èi t­îng cña thµnh Héi rÊt ®a d¹ng do ®ã ®Ó viÖc gióp ®ì cã hiÖu qu¶ Thµnh Héi ®· chia ra lµm 3 lo¹i ®èi t­îng + §èi t­îng cøu trî th­êng xuyªn + §èi t­îng cøu trî ®ét xuÊt + §èi t­îng ®­îc trî vèn Cøu trî nh»m cøu lÊy con ng­êi lµm dÞu bít sù ®au ®ín sau khi x¶y ra thiªn tai còng nh­ biÕn cè trong cuéc sèng cña nh©n d©n, cøu trî tèt sÏ gãp phÇn lµm gi¶m nhÑ nh÷ng thiÖt thßi, mÊt m¸t cña ®èi t­îng vÒ tinh thÇn, vËt chÊt cã ý nghÜa lín lao, øng cøu kÞp thêi, h¹n chÕ sù ®e do¹ ®Õn tÝnh m¹ng cuéc sèng con ng­ßi lóc ho¹n n¹n gãp phÇn thóc ®Êy nhanh sù phôc håi s¶n xuÊt, ®êi sèng t¨ng thªm lßng nh©n ¸i trong céng ®ång §èi t­îng cøu trî th­êng xuyªn lµ nh÷ng n¹n nh©n bÞ chÊt ®éc mµu da cam, trÎ em må c«i, ng­êi giµ c« ®¬n kh«ng n¬i n­¬ng tùa §èi t­îng cøu trî ®ét xuÊt lµ h÷ng ng­ßi tµn tËt, nh÷ng ng­êi bÞ thiªn tai ho¹n n¹n §èi t­îng ®­îc trî vèn lµ c¸c gia ®×nh cã c¸c lo¹i ®èi t­îng kÓ trªnnh­ng thuéc v¸o diÖn khã kh¨n hoÆc qu¸ nghÌo Theo b¸o c¸o tæng kÕt n¨m 2001 toµn thµnh phè ®· cøu trî ®­îc kho¶ng 35000 ng­êi trong ®ã thµnh héi cøu trî ®­îc kho¶ng 6500 ®èi t­îng cho 12 qu©n huyÖn trong tæng sè cøu trî ®ã th×. + Cøu trî th­êng xuyªn lµ 66 ®èi t­îng + Cøu trî ®ét xuÊt lµ 3651 ®èi t­îng + Trî vèn cho 63 ®èi t­îng Sè cßn l¹i lµ c¸c ®èi t­îng bÞ thiªn tai b·o lôt. Theo sè liÖu quý I n¨m 2002 chØ tÝnh nguyªn thµnh Héi ®· cøu trî ®­îc 2327 ®èi t­îng. Sau khi Thµnh héi thÈm ®Þnh song hå s¬ do quËn, huyÖn göi lªn, Thµnh héi tiÕn hµnh ®i kh¶o s¸t thùc tÕ vµ tuú thuéc vµo hoµn c¶nh cña tõng ®èi t­îng tõng hé gia ®×nh mµ cã c¸c møc trî cÊp kh¸c nhau. §èi víi ®èi t­îng cøu trî th­êng xuyªn cã hai møc lµ 100.000®/ th¸ng vµ 150.000®/ th¸ng møc trî cÊp nµy ®­îc c¨n cø theo hoµn c¶nh cña ®èi t­îng vµ møc trî cÊp ban ®Çu ®­îc duy tr× trong vßng 1 n¨m. tiÕp ®Õn n¨m sau Thµnh héi ®i kh¶o s¸t l¹i nÕu gia ®×nh ®èi t­îng v­ît qua ®­îc hoµn c¶nh khã kh¨n th× Thµnh héi sÏ chuyÓn ®èi t­îng kh¸c cßn nÕu gia ®×nh vÉn cßn qu¸ khã kh¨n th× ®èi t­îng sÏ tiÕp tôc ®­îc nhËn trî cÊp vµo n¨m sau §èi víi cøu trî ®ét suÊt khi cã nh÷ng nhu cÇu thiÕt yÕu, cÊp b¸ch ­u tiªn l­¬ng thùc, thùc phÈm, quÇn ¸o, ch¨n mµn vµ møc trî cÊp ®ét suÊt l¸ 100.000®/ suÊt. Ngoµi ra ®èi víi nh÷ng trÎ em tµn tËt hay trÎ em bÞ chÊt ®éc da cam thµnh héi cßn ®i kªu gäi c¸c tæ chøc quèc tÕ vµ nh÷ng c¸ nh©n cã tÊm lßng h¶o t©m trao tÆng quµ cho hä nh­ xe l¨n, quÇn ¸o.. Trî vèn cho c¸c ®èi t­îng. §ã lµ c¸c gia ®×nh qu¸ khã kh¨n kh«ng cã vèn lµm ¨n Thµnh héi ®i huy ®éng nguån vèn cho hä vay vµ c¨n cø vµo hoµn c¶nh cô thÓ cña tõng hé gia ®×nh mµ cã møc cho hä vay vµ c¸c ®èi t­îng ®­îc trî vèn chñ yªó tËp trung ë ngo¹i thµnh ®ã lµ §«ng Anh vµ Sãc S¬n. §èi t­îng phôc vô cña bé phËn ch¨m sãc søc khoÎ §Ó gãp phÇn thùc hiÖn tèt nhiÖm vô ch¨m sãc søc khoÎ ban ®Çu cho nh©n d©n, phôc vô sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ QuècViÖt nam x· héi chñ nghÜa cô thÓ. Héi th­êng xuyªn tuyªn truyÒn, phæ biÕn réng r·i nh÷ng kiÕn thøc y häc cho c¸c héi viªn vµ nh©n d©n, vËn ®éng nh©n d©n tr­íc hÕt lµ héi viªn héi Ch÷ thËp ®á, tham gia tÝch cùc phong trµo vÒ sinh lµm s¹ch ®Ñp m«i tr­êng, phßng chèng dÞch bÖnh ch¨m sãc ng­êi bÖnh t¹i nhµ, thùc hiÖn kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh, thùc hiÖn nu«i trång vµ sö dông thuèc nam ë c¬ së, hiÕn m¸u nh©n ®¹o, tæ chøc s¬ cÊp cøu ban ®Çu kÞp thêi t¹i chç. Nhu cÇu kh¸m ch÷a bÖnh ch¨m sãc søc kháe cho ng­êi nghÌo, ng­êi cã hoµn c¶nh khã kh¨n viÖc gióp ®ì c¸c ®èi t­îng nµy rÊt ®a d¹ng cã thÓ lµ kh¸m cÊp ch÷a bÖnh miÔn phÝ cho ng­êi nghÌo , ch¨m sãc vµ hç trî cho ng­êi nhiÕm HIV phèi hîp víi ngµnh y tÕ tham gia tiªm chñng phßng sëi cho c¸c em. Theo b¸o c¸o tæng kÕt n¨m 2001 bé phËn ch¨m sãc søc khoÎ ®· kh¸m ch÷a bÖnh nh©n ®¹o ch 34.704 l­ît ng­êi ( ch­a tÝnh sè liÖu phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c. Trong ®ã ®èi t­îng chñ yÕu lµ trÎ em khuyÕt tËt vµ n¹n nh©n chÊt ®éc da cam. Bªn c¹nh ®ã Héi cßn tæ chøc tuyªn truyÒn, t­ vÊn vÒ c¨n bÖnh AIDS, tæ chøc ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc ®ång ®¼ng phßng chèng HIV/AIDS cho thanh niªn phèi hîp tham gia tiªm chñng cho trÎ em, chØ tÝnh trong quý I n¨m 2002 Thµnh héi ®· kh¸m ch÷a bÖnh nh©n ®¹o ch 12.457 l­ît ng­êi tÆng quµ cho ch 50 gia ®×nh cã ng­êi nhiÔm HIV. §Ó ph¸t huy nh÷ng kÕt qu¶ vµ kinh nghiÖm ho¹t ®éng qua mét chÆng ®­êng d¸i ®Êy biÕn cè vµ thö th¸ch Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi ®· vµ ®ang lµm hÕt kh¶ n¨ng, trµn ®Çy nhiÖt huyÕt vµ víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao nhÊt mang l¹i niÒm vui cho con ng­êi v× cuéc sèng tèt ®Ñp h¬n. ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc vµ lao ®éng Søc m¹nh cña Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi lµ søc m¹nh tËp thÓ cña lßng nh©n ®¹o chÝnh v× vËy ®éi ngò c¸n bé héi viªn Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi lµ nh÷ng ng­êi ngµy ®ªn dån hÕt t©m huyÕt, n¨ng lùc cña m×nh ®Ó mang ®Õn h¹nh phóc cho ng­êi d©n C¸n bé Tiªu chuÈn cña c¸n bé Héi C¸n bé héi viªn ph¶i cã n¨ng lùc vËn ®éng quÇn chóng tha gia c¸c ho¹t ®éng nh©n ®¹o tõ thiÖn Cã kh¶ n¨ng tiÕp thu cô thÓ ho¸ chñ tr­¬ng cña §¶ng, Nhµ n­íc nghÞ quyÕt, quyÕt ®Þnh cña Trung ­¬ng Héi Ch÷ ThËp §á trong lÜnh vùc c«ng t¸c phô tr¸ch Cã ý thøc tæ chøc kû luËt, lèi sèng trung thùc,lµnh m¹nh ®­îc quÇn chóng tÝn nhiÖm Quy m« c¬ cÊu HiÖn nay c¸n bé cña thµnh Héi gåm 11 ng­êi ( 6 n÷ vµ 5 nam) cã ®é tuæi tõ 24 -59, tr×nh ®é v¨n ho¸: §¹i häc: 9 ng­êi Trung cÊp: 2 ng­êi V¬Ý ®éi ngò c¸n bé ®oµn kÕt vµ nhÊt trÝ cao gi÷a l·nh ®¹o vµ nh©n viªn trong n¨m qua Thµnh héi ®· vinh dù ®­îc Chñ tÞch n­íc tÆng th­ëng Hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng III cho c¸n bé héi viªn Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi vµo n¨m 1997 Hoµ chung phong trµo thi ®ua cña n¨m 2001, mét sè c¸n bé cña Thµnh héi ®· ®¹t ®­îc mét sè thµnh tÝch nh­ ®ång chÝ Lª Ngäc Anh Chñ tÞch Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi vµ ®ång chÝ NguyÔn Kh¾c Nhµn phã Chñ tÞch Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi ®­îc trung ­¬ng Héi Ch÷ ThËp §á ViÖt Nam trao tÆng “Huy ch­¬ng v× sù nghiÖp Héi Ch÷ ThËp §á ViÖt Nam” §Æc biÖt lµ cïng n¨m ®ã ®ång chÝ NguyÔn Kh¾c Nhµn ®­îc nhµ n­íc c«ng nhËn “ Ng­êi tèt viÖc tèt cÊp thµnh phè” vµ bé phËn tuyªn truyÒn ph¸t triÓn tæ chøc Héi ®­îc c«ng nhËn lµ tæ lao ®éng giái cña UBND Thµnh phè ngoµi ra Thµnh héi ®­îc nhËn “cê thi ®ua suÊt s¾c cña Trung ­¬ng Héi Ch÷ ThËp §á ViÖt Nam.” Cã ®­îc kÕt qu¶ nh­ ngµy h«m nay lµ sù ®ãng gãp to lín cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn hä ®· cã sù nhÊt trÝ vµ ®oµn kÕt cao trong viÖc t¹o ®µ ph¸t triÓn tèt cho nhiÖm vô chÝnh trÞ cña Thµnh héi C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y hîp lý lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt, tiÒn ®Ò v÷ng ch¾c cho hoµn thµnh th¾ng lîi nhiÖm vô mµ nh©n d©n giao phã, trùc tiÕp hoµn thµnh c¸c c«ng viÖc cøu trî . NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng ®ã nªn Thµnh héi Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi ®· s¾p xÕp c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y t­¬ng ®èi hoµn thiÖn hîp lý ®Ó ®i vµo hoµn thiÖn ngay kh«ng bÞ ¸ch t¾c. Tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô cña Thµnh héi ®· ®i vµo æn ®Þnh ®i vµo nÒ nÕp ngay tõ ®Çu khi thµnh lËp. Thµnh héi Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi ®· thùc sù trë thµnh cÇu nèi trë thµnh chç dùa tin cËy cho nh©n d©n cho nh÷ng ng­êi kh«ng may gÆp ph¶i ho¹n n¹n. Héi viªn vµ thanh thiÕu niªn Ch÷ ThËp ®á xung kÝch §iÒu kiÖn vµ tiªu chuÈn ®Ó xÐt c«ng nhËn héi viªn Lµ ng­êi ViÖt Nam kh«ng ph©n biÖt t«n gi¸o, giíi tÝnh C«ng d©n ®ñ tõ 15 tuæi trë lªn Tµn thµnh ®iÕu lÖ Héi Cã ®iÒu kiÖn tham gia ho¹t ®éng vµ ®ãng gãp cho Héi Tù nguyÖn xin vµo Héi §iÒu kiÖn vµ tiªu chuÈn cña thanh thiÕu niªn Ch÷ thËp ®á xung kÝch ThiÕu niªn Ch÷ thËp ®á vµ thanh thiÕu niªn Ch÷ thËp ®á xung kÝch ThiÕu niªn Ch÷ thËp ®á Tõ 9 ®Õn d­íi 15 tuæi H¨ng h¸i nhiÖt t×nh trong ho¹t ®éng nh©n ®¹o Cã nguyÖn väng trë thµnh ®éi viªn thiÕu niªn Ch÷ thËp ®á Cã ®iÒu kiÖn vµ kh¶ n¨ng hoµn thµnh nhiÖm vô b. Thanh niªn Ch÷ thËp ®á xung kÝch Thanh niªn Ch÷ thËp ®á xung kÝchlµ héi viªn héi ch÷ thËp ®á hoÆc ch­a ph¶i lµ héi viªn nh­ng tÝch cùc ho¹t ®éng ®­îc lùa chän trong thanh niªm Ch÷ thËp ®á Cã nguyÖn väng tham gia ®éi thanh niªn Ch÷ thËp ®á xung kÝch Cã ®iÒu kiÖn vµ kh¶ n¨ng hoµn thµnh nhiÖm vô do ®éi thanh niªn xung kÝch giao Tõ ngµy thµnh lËp chi héi chØ cã vµi chôc héi viªn ®Õn nay Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi cã126.260 ng­êi vµ 173.974 thanh thiÕu niªn Ch÷ thËp ®á C¬ së vËt chÊt kü thuËt C¬ së h¹ tÇng Trô së cña Thµnh héi ®­îc ®Æt t¹i 48 Trµng Thi - QuËn hoµn KiÕm - Hµ Néi Víi diÖn tÝch kho¶ng 70 m2. Nhµ cöa ®­îc quy ho¹ch mét c¸ch hîp lý ®ã lµ khu nhµ mét tÇng. Tõ cæng vµo nh×n vÒ bªn tr¸i lµ mét tñ tr­ng bµy nh÷ng b»ng khen, cê l­u niÖm, hu©n huy ch­¬ng nh÷ng thµnh tÝch mµ Thµnh héi ®· ®¹t ®­îc, bªn ph¶i lµ 1 khung ¶nh ghi nhËn nh÷ng ho¹t ®éng cña Thµnh Héi tiÕp ®ã lµ mét chiÕc bµn xinh x¾n cña bé phËn cøu trî bªn c¹nh lµ mét m¸y ®Õm tiÒn cña Thµnh Héi vµ mét chiÕc tñ ®Ó ®ùng giÊy tê hå s¬ cña c¸c ®èi t­îng. Bªn ph¶i lµ phßng tiÕp kh¸ch ®ång thêi còng lµ phßng häp cña c¬ quan vµ lµ n¬i lµm viÖc cña c¸c nh©n viªn vµ c¸c trang thiÕt bÞ ®Ó phôc vô cho c«ng viÖc nh­ m¸y tÝnh, m¸y photo.. Do diÖn tÝch v¨n phßng cßn h¹n chÕ nªn ch­a bè trÝ ®­îc phßng lµm viÖc riªng cho tõng bé phËn. §»ng sau phßng lµm viÖc cña nh©n viªn lµ phßng lµm viÖc cña ban l·nh ®¹o trong phßng ®­îc bè trÝ kh¸ hîp lý ®ã lµ mét bµn tiÕp kh¸ch vµ 3 bµn lµm viÖc cña chñ tÞch, phã chñ tÞch vµ uû viªn th­ ký bªn tr¸i cña phßng lµ mét gian bÕp ®Ó phôc vô b÷a ¨n tr­a cho c¸n bé ë l¹i c¬ quan. Sau cïng lµ phßng vÖ sinh vµ kho ®Ó ®å ®¹c, dông cô lµm viÖc cña c¸c bé phËn. Trang thiÕt bÞ Trang thiÕt bÞ ®Ó phôc vô cho thµnh héi gåm cã 1 « t«, 1 xe m¸y, 4 m¸y vi tÝnh, 1 m¸y photo, 1 m¸y ®Õm tiÒn, 1m¸y in.. Nh­ vËy trang thiÕt bÞ phôc vô cho thµnh héi t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ C¸c tµi s¶n kh¸c gåm cã 1 tñ l¹nh, 2 qu¹t trÇn, 6 qu¹t c©y, 2 m¸y ®iÖn tho¹, mét m¸y fax vµ mét sè ®å dïng dông cô kh¸c ®Ó phôc vô cho c«ng viÖc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. nguån kinh phÝ ho¹t ®éng Kinh phÝ ®¶m b¶o c¸c ho¹t ®éng cña Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi ®­îc h×nh thµnh tõ hai nguån. Nguån ng©n s¸ch nhµ n­íc cÊp cho bé phËn v¨n phßng theo kÕ ho¹ch ph©n bæ hµng n¨m Nguån do vËn ®éng quyªn gãp tõ nh©n d©n, tõ c¸c nhµ h¶o t©m, c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi n­íc víi nguån nµy thµnh héi ®· cã c¸c h×nh thøc cøu trî nh­ cøu trî ®ét xuÊt vµ cøu trî th­êng xuyªn cho c¸c ®èi t­îng hµng th¸ng víi 2 Møc lµ 100.000 ®Õn 150.000®/ th¸ng. nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n ë Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi Nh÷ng thuËn lîi Tõ ngµy thµnh lËp ®Õn nay Thµnh héi lu«n ®­îc sù quan t©m cña thµnh uû, UBND Thµnh phè vµ sù chØ ®¹o s¸t sao cña tr­¬ng ­¬ng Héi Ch÷ ThËp §á ViÖt nam vµ ban l·nh ®¹o cïng toµn thÓ c¸n bé nh©n viªn cña Thµnh héi lu«n ®oµn kÕt thèng nhÊt phÊn ®Êu hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®­îc giao. Víi ®éi ngò c¸n bé nhiÖt t×nh cã tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc vµ sù ®oµn kÕt gi÷a c¸c bé phËn víi nhau Ho¹t ®éng nh©n ®¹o cña thµnh héi ®­îc nh©n d©n hÕt lßng ñng hé Nh÷ng khã kh¨n. Bªn c¹nh nh÷ng mÆt thuËt lîi thµnh héi cßn gÆp nh÷ng khã kh¨n sau. C¬ së h¹ tÇng cña thµnh héi cßn qu¸ hÑp, v¨n phßng lµm viÖc cßn qu¸ nhá chÝnh v× vËy Thµnh héi ch­a cã tõng v¨n phßng cho tõng bé phËn lµm viÖc ®iÒu ®ã còng Ýt nhiÒu ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ cña c«ng viÖc. C¸n bé cña thµnh héi ch­a ®ñ, theo chØ tiªu lµ 14 c¸n bé nh­ng hiÖn nay míi chØ cã 12 c¸n bé nªn mçi bé phËn cßn ®¶m nhiÖm c«ng viÖc cßn q¸ nhiÒu. Hµng n¨m ng©n s¸ch nhµ n­íc cÊp cho ho¹t ®éng cña Thµnh héi cßn Ýt Ph­¬ng tiÖn ho¹t ®éng cña thµnh héi cßn thiÕu. MÆc dï vËy ph¸t huy tinh thÇn ®oµn kÕt gióp ®ì lÉn nhau, ý chÝ quyÕt t©m v­ît lªn khã kh¨n ph¸t huy kh¼ n¨ng néi lùc cña Thµnh héi tËp thÓ l·nh ®¹o c«ng chøc, viªn chøc cña Thµnh héi ®· nç lùc phÊn ®Êu ®Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao gãp phÇn tÝch cùc vµo sù ngiÖp æn ®Þnh t×nh h×nh kinh tÕ - chÝnh trÞ - x· héi x©y dùng ®Êt n­íc v÷ng m¹nh vµ ngµy cµng ph¸t triÓn. B. thùc tr¹ng c¸c ho¹t ®éng ë Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi kÕt qu¶ ho¹t ®éng Sau ngµy n­íc nhµ thèng nhÊt, c¶ n­íc b­íc sang thêi kú míi, x©y dùng ®Êt n­íc giÇu ®Ñp, x· héi c«ng b»ng v¨n minh. Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi ®· nhanh chãng ®æi míi néi dung ph­¬ng thøc ho¹t ®éng tËp hîp réng r·i c¸c tÇng líp nh©n d©n thùc hiÖn phong trµo do ChÝnh phñ, Héi Ch÷ ThËp §á ViÖt nam ph¸t ®éng: “ Ng­êi ng­êi lµm viÖc thiÖn – Nhµ nhµ lµm viÖc thiÖn – Ngµnh ngµnh lµm viÖc thiÖn” Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi c¸c cÊp ®· nç lùc phÊn ®Êu liªn tôc ra søc cñng cè vµ ph¸t triÓn Héi ngµy cµng v÷ng m¹nh, tham gia c¸c phong trµo quÇn chóng ®Ó tù kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña Héi nh­ ch­¬ng tr×nh xo¸ ®ãi giamr nghÌo, phong trµo vÝ thñ ®o xanh s¹ch ®Ñp, cuéc vËn ®éng “§Òn ¬n ®¸p nghÜa” “ Uèng n­íc nhí nguån”. Thùc hiÖn ®óng ®iÒu lÖ cña Héi Ch÷ thËp ®á viÖt nam ë tÊt c¶ c¸c cÊp héi chÝnh v× vËy Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi trong n¨m 2001 ®· ®Ò ra môc tiªu nh­ sau. Môc tiªu phÊn ®Êu n¨m 2001 N¨m 2001 lµ n¨m ®Çu cña thiªn niªn kû míi, lµ n¨m mµ Liªn hiÖp quèc lÊy lµ n¨m Quèc tÕ nh÷ng ng­êi t×nh nguyÖn. N¨m ®Çu tiªn chóng ta thùc hiÖn nghÞ quyÕt cña §¹i héi §¶ng céng s¶n ViÖt nam lÇn thø IX, NghÞ quyÕt §¹i héi ®¶ng bé Thµnh phè lÇn thø XIII, h­íng tíi §¹i héi ®¹i biÓu Héi Ch÷ ThËp §á viÖt nam lÇn thø VII. Ph¸t huy nh÷ng thµnh tÝch mµ Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi ®· ®¹t ®­îc trong n¨m 2000. Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi tËp trung thùc hiÖn 3 môc tiªu vµ 10 nnhiÖm vô trong p¬h­¬ng h­íng, nhiÖm vô Ban chÊp hµnh Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi ®Ò ra nh÷ng môc tiªu ®ã lµ. X©y dùng kiÖn toµn tæ chøc Héi c¸c cÊp, nhÊt lµ héi c¬ së tiÕp tôc ®æi míi néi dung, ph­¬ng thøc ho¹t ®éng x· héi ho¸ mäi ho¹t ®éng tõ thiÖn nh©n ®¹o, thèng nhÊt theo néi dung chØ ®¹o tõ thµnh phè ®Õn c¬ së, cã sù vËn ®éng phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña tõng ®Þa ph­¬ng, thiÕt thùuc , hiÖu qu¶. §Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÖn, ph¸t huy truyÒn thèng nh©n ®¹o, sù ®oµn kÕt yªu th­¬ng ®ïm bäc lÉn nhau trong céng ®ång gãp phÇn x©y dùng nÕp sèng míi cña ng­êi d©n thñ ®« anh hïng trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸. Më réng vµ ph¸t triÓn qan hÖ hîp t¸c víi c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi n­íc. Chñ ®éng x©y dùng c¸c dù ¸n trong lÜnh vùc xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. Thµnh héi lÊy nh÷ng môc tiªu nµy lµm tiÒn ®Ò ®Ó triÓn khai vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi trong n¨m. thùc tr¹ng c¸c ho¹t ®éng cña Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi 1. Ho¹t ®éng cøu trî x· héi Quy m«, c¬ cÊu ®èi t­îng cøu trî. Ho¹t ®éng cøu trî x· héi lµ ho¹t ®éng chñ yÕu cña Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi trong n¨m 2001.V× vËy mäi ho¹t ®éng nh­ tuyªn truyÒn vËn ®éng x©y dùng tæ chøc héi, phèi hîp ch¨m sãc søc khoÎ.. §Òu phôc vô cho ®èi t­îng cøu trî cña héi vµ ho¹t ®éng lång ghÐp xoay quanh v¬i sc«ng t¸c cøu trî. N¨m 2001 Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi víi nh÷ng ho¹t ®éng ®a d¹ng, phong phó ®· vËn ®éng vµ cøu trî kho¶ng 35000 l­ît ng­êi th«ng qua c¸c h×nh thøc cøu trî ®ét xu©ts, cøu trî th­êng xuyªn vµ trî vèn ph¸t triÓn s¶n xuÊt víi tæng sè tiÒn lµ 2.982.670.700® ( ch­a tinhs sè liÖu phèi hîp víi c¸c ngµnh kh¸c) trong ®ã chØ tÝnh riªng thµnh héi ®· cøu trî ®­îc 789.840.600®. Thµnh héi ®· duy tr× sù gióp ®ì th­uêng xuyªn ch 66 ®èi t­îng víi sè tiÒn lµ 84.700.000®. Cøu trî ®ét xuÊt cho 3.651 ®èi t­îng víi sè tiÒn 365.140.600®. §ång thêi thµnh héi cßn trî vèn vµ cho vay vèn ph¸t triÓn s¶n xuÊt cho 634 ®èi t­îng víi sè tiÒn 125.000.000®, ñng hé ®ång bµo lò lôt 215.000.000®. Trong tæng sè tiÒn mµ thµnh héi cøu trî lµ 789.840.600®, sè tiÒn chuyÓn qua sæ s¸ch lµ 593.600.600® cã 550.181.000® Thnµh héi ®i trao trùc tiÕp va th«ng qua danh s¸ch quËn huyÖn göi lªn. Dù ¸n cøu trî ng­êi khuyÕt tËt, ng­êi nghÌo lµ 146.053.000®. Theo sè liÖu thèng kª cña quý I n¨m 2002 thµnh héi ®· cøu trî cho 2327 ®èi t­îng víi sè tiÒn 772.653.900® trong tæng sè tiÒn lµ 1.783.906.900® cho 13.724 ®èi t­îng ®­îc cøu trî cña toµn thµnh phè. Trong sè nµy sè tiÒn cøu trî chuyÓn qua sæ s¸ch lµ 204.029.900® trao trùc tiÕp 395.404.000® vµ thuùc hiÖn dù ¸n hç trî ng­êi khuyÕt tËt nghÌo lµ 173.220.000® ®Ó gióp ®ì th­êng xuyªn 47.600.000® cho 96 ®èi t­îng, cøu trî ®ét xuÊt 524.573.900, trî vèn 81.830.000® cho 60 hé gia ®×nh vµ ñng hé ®ång bµo lò lôt 118.650.000® Nh­ vËy, qua sè liÖu trªn cho ta thÊy ®èi t­îng phôc vô cho Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi chñ yÕu kµ ®èi t­îng cøu trî ®ét xuÊt. Sè liÖu anú ph¶n ¸nh nh÷ng ho¹t ®éng thiÕt thùc mµ Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi ®· thùc hiÖn trong n¨m qua. Quy tr×nh xÐt duyÖt ®èi t­îng ®­îc h­ëng chÝnh s¸ch cøu trî x· héi cña Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi §èi víi ®èi t­îng cøu trî x· héi th­êng xuyªn vµ ®­îc trî vèn. §èi víi hai ®èi t­îng nµy quy tr×nh xÐt duyÖt nh­ sau: §Çu tiªn ®èi t­îng lµm ®¬n göi lªn x· ( ph­êng) tr×nh bµy hoµn c¶nh khã kh¨n cña m×nh vµ xin ®­îc gióp ®ì sau ®ã x· ( ph­êng ) tiÕn hµnh kiÓm tra xem xÐt vµ göi hå s¬ cøu trî ( theo mÉu quy ®inh) lªn qu©n, huyÖn. QuËn,huyÖn kiÓm tra sµ so¸t l¹i råi göi hå s¬ lªn Thµnh héi, Thµnh héi tiÕn hµnh xem xÐt hå s¬ vµ ra quyÕt ®Þnh cho hä ®­îc h­ëng trî vèn hay th­êng xuyªn vµ ®­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®è sau: §èi t­îng Ph­êng x· QuËn huyÖn Thµnh héi §èi víi ®èi t­îng cøu trî x· héi ®ét xuÊt. §èi víi ®èi t­îng nµy cÇn ph¶i cã danh s¸ch tõ cÊp ph­êng x· göu lªn quËn huyÖn sau ®ã göi lªn thµnh héi. Sau ®ã Thµnh héi tæ chøc kh¶o s¸t n¾m t×nh h×nh ®Þa ph­¬ng nµo bÞ thiÖt h¹i nÆng, cã tû lÖ d©n bÞ thiÕu ®ãi cao sau ®ã lËp danh s¸ch vµ c«ng khai danh s¸ch nh÷ng ng­êi ®­îc h­ëng trî cÊp ®ét xuÊt trong ®ã (Thµnh héi quan t©m ®Õn nhãm ng­êi dÔ bÞ tæn th­¬ng) . Sau khi Thµnh héi ®· cã danh s¸ch nh÷ng ng­êi cÇn ®­îc cøu trî sÏ tæ chøc triÓn khai cøu trî b»ng tiÒn hoÆc hµng ho¸ ®Õn tay ®èi t­îng. Muèn thùc hiÖn tèt c«ng t¸c cøu trî x· héi th× viÖc x¸c ®Þnh ®èi t­îng lµ hÕt søc quan träng.ChÝnh v× vËy ®Ó chñ ®éng thùc hiÖn c¸c h×nh thøc cøu trî vµ n¾m ch¾c c¸c ®èi t­îng x· héi mµ Héi ph¶i quan t©m, th­êng trù Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi ®· yªu cÊu c¸c quËn, huyÖn ngay tõ ®Êu n¨m ph¶i n¾m b¾t vµ sµ so¸t l¹i c¸c ®èi t­îng cÇn cøu trî trong toµn thµnh phè, ®ång thêi thèng kª chÝnh x¸c kÞp thêic¸c ®èi t­îng cÇn cøu trî ®ét xuÊt, c¶i tiÕn thèng nhÊt mÉu hå s¬ xin cøu trî cña c¸c ®èi t­îng khã kh¨n mét c¸ch chi tiÕt vµ cô thÓ , cÇn tiÕp cËn x¸c ®Þnh ®óng c¸c nhu cÇu thùc sù cña hä, cã nh­ thÕ hå s¬ míi cã sùc thuyÕt phôc c¸c tæ chøc vµ c¸c nhµ h¶o t©m cã c¸c h×nh thøc cøu trî kÕt hîp, thiÕt thùc vµ cã hiÖu qu¶. Thùc tÕ cho ta thÊy quy tr×nh xÐt duyÖt ®èi t­îng ë c¸c cÊp c¬ së ch­a thùc hiÖn chÆt chÏ. V× thÕ khi hå s¬ ®­îc chuyÓn lªn thµnh héi. Thµnh héi tæ chøc cøu trî th× cã mét sè tr­êng hîp ch­a ®­îc xøng ®¸ng. V× thÕ ®Ó c«ng viÖc xÐt duyÖt ®èi t­îng cã hiÖu qu¶ th× ph¶i lµm chÆt chÏ ngay tõ cÊp c¬ së cã nh­ thÕ th× viÖc trî cÊp cña chóng ta míi ®óng ng­êi ®óng ®èi t­îng. Vëy cøu trî lµ cøu lÊy con ng­êi lµm gi¶m bít sù ®au ®ín sau khi xc¶y ra thiªn tai còng nh­ nh­ngx biÕn cè cuéc sèng trong nh©n d©n. Cøu trî ®ét xuÊt tèt sÏ gãp phÇn lµm giamt nhÑ nh÷ng thiÖt thßi, mÊt m¸t cña ®èi t­îng vÒ tinh th©n, vËt chÊt cã ý nghÜa lín lao, øng cøu kÞp th¬ig, h¹n chÕ sù ®e do¹ ®Õn tÝnh m¹ng, cuéc sèng con ng­êi lóc hoµn n¹n, gãp phÇn thóc ®Êy nhanh sù phôc håi ph¸t triÓn s¶n xuÊt, ®êi sèng t¨ng thªm long nh©n ¸i trong céng ®ång. Nguån lùc huy ®éng vµ t×nh h×nh tæ chøc thùc hiÖn cøu trî x· héi Víi môc ®Ých cã ®­îc nhiÒu dù ¸n, nhiÒu tiÒn, nhiÒu hµng ®Õn víi c¸c ®èi t­îng nghÌo cã hoµn c¶nh kh¸ kh¨n. Thµnh héi ®· cè g¾ng ®­a c¸c ho¹t ®éng nh­: Tæ chøc gÆp mÆt c¸c nhµ h¶o t©m, vËn ®éng c¸c tæ chøc c¸ nh©n lµm tõ thiÖn b»ng c¸ch duy tr× c¸c ®­êng d©y nh©n ®¹o, lµm cÇu nèi gi÷a c¸c nhãm sinh viªn khuyÕt tËt vµ sinh viªn ViÖt nam t¹i Ph¸p víi c¸c ch¸u n¹n nh©n chÊt ®éc da cam, duy tr× hßm tõ thiÖn t¹i c¸c chïa ®Ó gióp ®ì th­êng xuyªn cho c¸c ch¸u må c«i nh÷ng n¹n nh©n bÞ chÊt ®éc da cam, ng­êi giµ c« ®¬n kh«ng n¬i l­¬ng tùa hoÆc gióp ®ì ®ét xuÊt ®ång bµo c¸c tØnh bÞ thiªn tai, gióp ®ì nh÷ng ng­êi nghÌo cã hoµn c¶nh khã kh¨n vµo c¸c dÞp tÕt vµ nh÷ng ngµy lÔ nh­ ngµy 8/5, 1/6, 27/7 hµng n¨m. Tæng céng n¨m 2001 Thµnh héi ®· tiÕp nhËn ®­îc 4.190.632.300® víi sù ®ãng gãp cña nhiÒu tËp thÓ c¸ nh©n, nh÷ng nhµ h¶o t©m nh­: Tæng côc du lÞch ViÖt Nam ñng hé ®ång bµo vïng lò lôt s«ng Cöu Long h¬n 41 triÖu ®ång, c«ng ty m«i tr­êng ®« thÞ 20 triÖu ®ång, c«ng ty giÇy Thuþ Khuª 10 triÖu ®ång.. Cïng víi c¸c h×nh thøc ñng hé gióp ®ì Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi ®· vËn ®éng c¸c tæ chøc c¸ nh©n nhËn phông d­êng 6 bµ mÑ ViÖt Nam anh hïng víi så tiÒn lµ 150.000®/ th¸ng. Tõ n¨m 1996 c«ng ty Lª Long ë Mai H¾c §Õ nhËn ®ì ®Çu 5 ch¸u lµ ®èi t­îng trÎ em må c«i mçi th¸ng lµ 150.000®/th¸ng/em. Ngoµi ra Thµnh héi cßn vËn ®éng sù ®ãng gãp cña c¸c nhµ s­, c¸c t¨ng ni phËt tö b»ng c¸c h×nh thøc ®Æt hßm tõ thiÖn t¹i c¸c chïa. Trong n¨m 2001, hßm tõ thiÖn ®­îc ®Æt t¹i Chïa Quµn Sø ®· thu ®­îc 29.532.000®, Chïa Bµ §¸ thu ®­îc 5.902.000®. Cïng v¬Ý c¸c tæ chøc x· héi, c¸c nhµ h¶o t©m ngµy mét tÝch cùc ®ãng gãp vµo c¸c ho¹t ®éng nh©n ®¹o tõ thiÖn. Cïng víi sù vËn ®éng ®ãng gãp ñng hé c¸c tæ chøc, c¸c nhµ h¶o t©m,Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi cßn x©y dùng ®­êng d©y nh©n ®¹o gi÷a Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi víi c©u l¹c bé phô n÷ Quèc tÕ ®Ó hç trî, trî vèn cho 16 gia ®×nh ë c¸c quËn huyÖn nh­ T©y Hå, Gia L©m. Nh©n kû niÖn ngµy Quèc tÕ Ch÷ thËp ®á, ngµy quèc tÕ thiÕu nhi 1/6 vµ h­ëng øng th¸ng hµnh ®éng vÞ trÎ em .Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi ®· tÆng 150 xuÊt quµ cho trÎ em chÊt ®éc da cam 15.000.000 ®. Héi còng ®· x©y dùng ®­êng d©y nh©n ®¹o gi÷a chi héi t¸n trî ví x· Minh phó ( Sãc S¬n). Chi héi ®· trî vèn cho han gia ®×nh nghÌo , ®ì ®Çu 3 cô giµ c« ®¬n vµ 2 ch¸u må c«i, ngoµi ra c¸c héi viªn cña chi héi cßn nh©n ®ì ®Çu 8 tr­êng hîp cã hoµn c¶nh khã kh¨n víi sè tiÒn h¬n 35 triÖu ®ång.Trong dÞp TÕt T©n tþ Thµnh héi ®· vËn ®éng vµ quyªn gãp ®­îc 651.492.000® ®Æc biÖt trong dÞp tÕt Nh©m Ngä võa qua Thµnh héi ®· vËn ®éng ®­îc vµ quyªn gãp ®­îc 834.483.000®, ®ång thêi tÆng quµ cho c¸c bµ mÑ viÖt Nam anh hïng ng­êi nghÌo vµ n¹n nh©n chÊt ®éc da cam. Tuy nh÷ng mãn quµ ®ã kh«ng lín nh­ng nã mang ®Çy h¬i Êm t×nh ng­êi thÓ hiÖn sù quan t©m cña Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi ®èi víi nh÷ng ng­êi thiÖt thßi, khã kh¨n trong cuéc sèng, Cïng víi ®èi t­îng phôc vô lµ ng­êi tµn tËt. Héi Ch÷ ThËp §á ViÖt Nam cßn nhËn ®ì ®Çu cho gÇn 200 em häc sinh cña 4 tr­êng d¹y trÎ c©m ®iÕc ®ã lµ: Tr­êng PT d©n lËp Nh©n ChÝnh, tr­êng PTCS d¹y trÎ c©m ®iÕc huyÖn Gia L©m, Tr­êng d¹y trÎ khuyÕt tËt Thanh Tr× vµ trung t©m d¹y trÎ khuyÕt tËy huyÖn §«ng Anh. Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi ®· x©y dùng c¸c dù ¸ ®Ó kªu gäi c¸c tæ chøc Quèc tÕ tµi trî nh»m c¶i thiÖn c¬ së vËt chÊt, ph­¬ng tiÖn vµ trang thiÕt bÞ gi¶ng d¹y cña nhµ tr­êng còng nh­ viÖc båi d­ìng n©ng cao n¨ng lùc cho c¸c thÇy c« vµ c¶i thiÖn ®êi sèng cho c¸c em häc sinh cña tr­êng. Héi cßn phèi hîp víi tr­êng T­ Thôc Hoa S÷a lµ sau khi c¸c em häc xong v¨n ho¸ t¹i tr­êng c¸c em sÏ ®­îc tiÕp tôc häc nghÒ t¹i tr­êng nµy vµ sÏ cã c«ng viÖc æn ®Þnh cho t­¬ng lai sau nµy. N¨m 2001 võa qua Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi ®· x©y dùng vµ triÓn khai nhiÒu dù ¸n nh»m hç trî gióp ®ì cho tõng lo¹i ®èi t­îngn©ng cao chÊt l­îng c¸n bé ®Ó phôc vô ®èi t­îng nh­: Dù ¸n hç trî ng­êi khuyÕt tËt nghÌo vµ n¹n nh©n chÊt ®éc da cam do hiÖp héi Tr¨ng l­ìi liÒm quèc tÕ hç trî, dù ¸n më líp c«ng t¸c x· héi cho c¸n bé Héi Ch÷ ThËp §á c¬ së do Héi Ch÷ ThËp §á ViÖt Nam hç trî dù ¸n tr­êng c©m ®iÕc Nh©n ChÝnh - Thanh Xu©n do tæ chøc ILO Hµ Lan hç trî. Tæng gi¸ trÞ dù ¸n n¨m 2001 ®· lªn tíi 1.207.961.000®. Muèn thùc hiÖn tèt c«ng t¸c cøu trî th× viÖc x©y dùng quü ph¶i tèt, do vËy n¨m 2001 Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi ®· thèng nhÊt gép vµo hai quü ®Ó tiÖn sö dông vµ qu¶n lý quü ®ã lµ quü tõ thiÖn nh©n ®¹o ñng hé ng­êi nghÌo vµ ®ång bµo lò lôt bÞ thiªn tai, quü chÊt ®éc da cam ñng hé n¹n nh©n bÞ nhiÔm chÊt ®éc da cam. TÝnh ®Õn hÕt quý I n¨m 2002 quü tõ thiÖn cña héi cßn315.225.200®,6.464USD, 150DM vµ 100 b¶ng anh. Quü da cam cßn 37.306.900® vµ 700USD. Hµ néi lµ 1 trong 6 tØnh ®­îc Héi Ch÷ ThËp §á ViÖt Nam hç trî dù ¸n ng­êi khuyÕt tËt vµ n¹n nh©n chÊt ®éc da cam t¹i 4 quËn, huyÖn ®ã lµ §«ng Anh, Ba §×nh, Gia L©m, T©y Hå ®· ®­îc duyÖt vµ lµm tr­íc theo quyÕt ®Þnh gi¶i ng©n ®ît 1 lµ 103.810.000® nh½m gióp ®ì C¸c gia ®×nh ng­êi khuyÕt tËt, ng­êi nghÌo söa nhµ cöa vµ cã vèn ®Ó lµm ¨n ®Ó t¨ng thªm thu nhËp cho gia ®×nh. §ång thêi Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi ®· trÝch quü tõ thiÖn nh©n ®¹o1 tû ®ång cho c¸c gia ®×nh nghÌo cã hoµn c¶nh khã kh¨n cña c¸c quËn huyÖn ch­a cã dù ¸n, hç trî ng­êi khuyÕt tËt vµ ng­êi nghÌo cho hä vay vèn kh«ng tiãnh l·i ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ gia ®×nh c¶i thiÖn ®êi sèng cho nh©n d©n. Ngoµi ra Thµnh héi ®· cïng víi c¸c quËn huyÖn Héi tæ chøc t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c chi héi t¸n trî c¸c tæ chøc c¸ nh©n cã lßng h¶o t©m ®i tÆng quµ trùc tiÕp cho c¸c ®èi t­îng khã kh¨n ViÖc rµ so¸t n¾m l¹i ®èi t­îng cÇn cøu trî cña toµn Thµnh phè viÖc thèng nhÊt mÉu sæ s¸ch kÕt hîp víi kiÓm tra ®ét xuÊt lu«n ®­îc thµnh héi vvµ c¸c quËn huyÖn nghiªm tóc thùc hiÖn tõ ®ã viÖc thu chi ®­îc râ rµng ®óng ®èi t­îng cÇn ®­îc sù gióp ®ì. VËy trong n¨m võa qua ho¹t ®éng cøu trî x· héi ®· thu ®­îc nhiÒu kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ. §Æc biÖt Héi chó träng tíi h×nh thøc nh©n ®¹o ph¸t triÓn gióp ng­êi nghÌo, ng­êi khuyÕt tËt v­¬n lªn b»ng chÝnh søc lao ®éng cña m×nh tøc lµ “ gióp hä chiÕc cÇn c©u chø kh«ng gióp hä x©u c¸” theo ®óng ph­¬ng ch©m cña ho¹t ®éng cøu trî x· héi. Ho¹t ®éng ch¨m sãc søc khoÎ. Ch¨m sãc søc khoÎ cho nh©n d©n ®­îc Thµnh héi phèi hîp víi ngµnh y tÕ c¸c cÊp ®Ó ch¨m sãc søc khoÎ cho ng­êi d©n ë t¹i céng ®ång th«ng qua viÖc vËn ®éng tuyªn truyÒn ®Ó ng­êi d©n biÕt c¸ch tù b¶o vÒ m×nh th«ng qua c¸c h×nh thøc thiÕt thùc nh­ kh¸m ch÷a bÖnh nh©n ®¹o, tuyªn truyÒn vËn ®éng hiÕn m¸u nh©n ®¹o, ho¹t ®éng phßng chèng AIDS vµ mét sè ho¹t ®éng kh¸c. Ho¹t ®éng kh¸m ch÷a bÖnh nh©n ®¹o Lµ mét ho¹t ®éng mang tÝnh nh©n ®¹o lµ mét viÖc lµm cao c¶ cña Thµnh héi. Trong n¨m qua Thµnh héi ®· x©y dùng vµ ph¸t triÓn phßng kh¸m bÖnh nh©n ®¹o ®ã lµ c¸c phßng kh¸m do c¸c b¸c sü l­¬ng y cã tr×nh ®« chuyªn m«n cã t©m cã ®øc s½n sµng ch÷a bÖnh cho ng­êi nghÌo kh«ng lÊy c«ng, cÊp thuèc kh«ng lÊy tiÒn. Víi viÖc lµm cao c¶ ®ã trong n¨m 2001 võa qua Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi ®· tæ chøc kh¸m ch÷a bÖnh nh©n ®¹o miÔn phÝ vµ cÊp thuèc cho 34.704 l­ît ng­êi víi tæng sè tiÒn257.939.000® ( ch­a tÝnh sè liÖu phèi hîp kh¸c). Ph¸t huy nh÷ng kÕt qu¶ n¨m 2001 ®· ®¹t ®­îc trong n¨m 2001 nµy chØ tÝnh riªng trong quý I/2002 tæng sè ng­êi ®­îc kh¸m ch÷a bÖnh lµ 12.457 l­ît ng­êi víi trÞ gi¸ 74.111.000® ( ch­a tÝnh sè liÖu phèi hîp). Cã ®­îc con sè trªn lµ c¶ mét qu¸ tr×nh cña ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi . Trong th¸ng 5/2001 d­íi sù chØ ®¹o cña Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi ®­îc sù gióp ®ì cña cÊp uû chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng Héi Ch÷ thËp ®á quËn Thanh Xu©n ®· x©y dùng vµ kh¸nh thµnh phßng kh¸m nh©n ®¹o. §©y lµ ®Þa chØ cho trÎ em bÞ khuyÕt tËt, trÎ em bÞ ¶nh h­ëng chÊt ®éc da cam trong ®Þa bµn quËn vµ ®Þa bµn l©n cËn. Trong n¨m 2001 phßng kh¸m ®· kh¸m ch÷a bÖnh vµ cÊp thuèc cho gÇn 500 ng­êi, trong ®ã cã h¬n 100 em cã hoµn c¶nh khã kh¨n kh«ng n¬i n­¬ng tùa. Thùc hiÖn nghÞ quyÕt héi ®ång nh©n d©n vµ n¨m gia ®×nh Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi ®· phèi hîp víi ch­¬ng tr×nh “P/S - B¶o vÖ nô c­êi ViÖt nam” ®­a xe nha l­u ®éng vµ cÊp thuèc miÔn phÝ cho trÎ em khuyÕt tËt quËn Thanh Xu©n vµ huyÖn Thanh Tr×, phèi hîp víi trung t©m y tÕ huyÖn Thanh Tr× kh¸m bÖnh lËp hå s¬ ban ®Çu cho 181 trÎ em khuyÕt tËt. §­îc sù gióop ®ì cña Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi . Héi Ch÷ thËp ®á huyÖn Sãc S¬n cßn kÕt hîp víi héi tõ tÕ §µi Loan ®­a ®oµn b¸c sü t×nh nguyÖn ®Õn kh¸m ch÷a bÖnh tõ thiÖn, cÊp thuèc miÔn phÝ vµ tÆng quµ cho gÊn 2000 hé víi 5019 ng­êi thuéc 4 x· nghÌo cña huyÖn víi tæng chi phÝ lµ 20.000USD. Th¸ng 6 n¨m 2001 Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi ®· tiÕp nhËn lo thuèc viÖn trî cña chÝnh phñ Ên §é trÞ gi¸ 185.440.000® th«ng qua Héi Ch÷ ThËp §á ViÖt Nam vµ ®· ph©n phèi cho 5 huyÖn ®ã lµ: Sãc S¬n, §«ng Anh, Gia L©m, Thanh Tr×, Tõ Liªm cho phßng kh¸m nh©n ®¹o ¬ quËn Thanh Xu©n vµ mét phÇn sè thuèc sèt sÐt ®­îc cÊp cho qu©n khu thñ ®« ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c kh¸m bÖnh cÊp thuèc miÔn phÝ cho c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch trong dÞp ngµy 27/7/2001 cho ng­êi d©n nghÌo ë Hµ Néi Trong nh÷ng n¨m qua ho¹t ®éng kh¸m ch÷a bÖnh nh©n ®¹o ®· cã nhiÒu ®ãng gãp trong viÖc ch¨m sãc søc khoÎ cho nh©n d©n. Song còng cÇn nãi r»ng vÊn ®Ò x©y dùng phßng kh¸m nh©n ®¹o cßn gÆp mét sè khã kh¨n. Trong nh÷ng n¨m qua ngµnh y tÕ t­ nh©n ®­îc h×nh thµnh nhê Nhµ n­íc ban hµnh ph¸p lÖnh hµnh nghÒ y d­îc t­ nh©n trong khi ®ã phßng kh¸m nh©n ®¹o ch­a cã ph¸p lÖnh ®­îc ban hµnh kh«ng nh÷ng thÕ 1 sè phßng kh¸m nh©n ®¹o l¹i ph¶i ®ãng thuÕ theo hµnh nghÒ t­ nh©n. Trong ho¹t ®éng cña phßng kh¸m nh©n ®¹o còng cßn mét sè vÊn ®Ò cÇn ®Æt ra ®ã lµ viÖc tæ chøc qu¶n ký, ®iÒu hµnh phßng kh¸m lam soa cho cã hiÖu qu¶, viÖc thùc hiÖn c¸c quy chÕ chuyªn m«n cña ngµnh y tÕ, viÖc vËn dông kinh phÝ, thuèc men cho phßng kh¸m ra sao ®ã c¶ lµ mét vÊn ®Ò mµ thµnh héi Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi ®ang t×m h­íng gi¶i quyÕt ®Ó gãp phÇn cïng víi ngµnh y tÕ trong c«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ ngµy mét tèt h¬n. Ho¹t ®éng hiÕn m¸u nh©n ®¹o. Ngay tõ ®Çu n¨m ban vËn ®éng hiÕn m¸u nh©n ®¹o cña Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi ®· ®­îc thµnh lËp. Bªn c¹nh viÖc thùc hiÖn c¸c chØ tiªu do ban chØ ®¹o hiÕn m¸u nh©n ®¹o thµnh phè giao cho Thµnh Héi cßn giao sè l­îng cô thÓ cho tõng héi viªn cña mçi quËn huyÖn ®Ó tù tæ chøc hiÕn m¸u nh©n ®¹o. §Çu n¨m 2001 thµnh héi ®· thèng nhÊt víi c¸c quËn huyÖn lµ mçi quËn huyÖn ph¶i tù tæ chøc tuyªn truyÒn vµ vËn ®éng ®­îc tæi thiÓu lµ 50 ®¬n vÞ m¸u. §èi t­îng ®Ó vËn ®éng lµ thanh niªn, sinh viªn. §Æc biÖt trong ngµy 7/4 lµ ngµy toµn d©n tham gia hiÕn m¸u nh©n ®¹o Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi ®· vËn ®éng ®­îc 60 ng­êi tham gia hiÕn m¸u nh©n ®¹o t¹i bÖnh viÖn ViÖt §øc. §iÓm næi bËt cña ho¹t ®éng hiÕn m¸u nh©n ®¹o trong n¨m qua lµ thu hót ®­îc nhiÒu løa tuæi nhiÒu tæ chøc tham gia hiÕn m¸u nh©n ®¹o. Qua ®ã thÊy ®­îc c«ng t¸c hiÕn m¸u nh©n ®¹o ®· dÇn dÇn ®­îc c¸c quËn huyÖn ®Çu t­ chó träng nhiÕu h¬n vµ Thµnh héi lµ n¬i ®øng ra tæ chøc. Víi nh÷ng s¸ng kiÕn vµ nç lùc kh«ng ngõng cu¶ ®éi ngò c¸n bé cña Thµnh héi trong n¨m 2001 Héi ®· cñ ®éng vËn ®éng tæ chøc hiÕn m¸u nh©n ®¹o ®­îc 1.444 ®¬n vÞ m¸u trÞ gi¸ 216.600.000® ( ch­a tÝnh sè liÖu phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c). §©y lµ kÕt qu¶ v­ît chØ tiªu vÒ sè l­îng mµ Thµnh phè giao cho ®»ng sau 1.444 ®¬n vÞ m¸u lµ nh÷ng b­íc ch©n ©m thÇm cña c¸n bé héi viªn Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi hä lu«n cè g¾ng vËn ®éng thuyÕt phôc ®Ó nh©n d©n hiÓu ®­îc t¸c dông cña viÖc cho m¸u. Nh÷ng mÉu m¸u míi ®¶m b¶o chÊt l­îng lµ thµnh qu¶ cho sù cè g¾ng kh«ng mÖt mái cña nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c héi ®ång thêi nã cßn kh¼ng ®Þnh Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi lu«n lµm tèt c«ng viÖc mµ Thµnh phè giao cho. Ho¹t ®éng phßng chèng AIDS. HiÖn nay c¨n bÖnh thÓ kû ®ang len lái vµo tõng ngâ ng¸ch vµo tõng gia ®×nh cña mçi chóng ta vµ nã cã thÓ cã ë bÊt cø ai nÕu kh«ng cã ý thøc gi÷ gi×n vµ phßng tr¸nh c¨n bÖnh ®ã. §­îc sù hç trî cña Ch÷ thËp ®á óc, tõ cuèi n¨m 1996 Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi ®· b¾t tay vµo chiÕn dÞch phßng chèng HIV/ AIDS ë 4 quËn huyÖn ®ã lµ Gia L©m, Thanh Xu©n, Tõ Liªm, §èng §a. ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu ph¸t ®éng chiÕn dÞch ®éi qu©n Ch÷ thËp ®á ®· x¸c ®Þnh ph­¬ng thøc ho¹t ®éng t­¬ng ®èi phong phó, th¸ng tuyªn truyÒn HIV/ AIDS b»ng c¸ch lµ ph¸t tê roi vµ tæ chøc c¸c líp tËp huÊn cho c¸c b¹n h­íng dÉn viªn t×nh nguyÖn. H¬n 5 n¨m triÓn khai 500 líp tËp huÊn ®· mang tªn “ gi¸o dôc ®ång ®¼ng phßng chèng HIV/AIDS vµ søc khoÎ t×nh dôc cho thanh niªn” líp më ra ®· ®µo t¹o ®­îc 46 h­íng dÉn viªn vµ gÇn 10.000 thanh niªn t×nh nguyÖn tham dù ®ñ lý thuyÕt vÒ HIV/AIDS cho b¶n th©n vµ cã thÓ tuyªn truyÒn cho b¹n bÌ vÒ nh÷ng kiÕn thøc ®­îc häc. N¨m n¨m triÓn khai ho¹t ®éng phßng chèng HIV/AIDS cã thÓ nãi Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng kÓ qua viÖc “ phñ Sãng” ®éi ngò h­íng dÉn viªn. Nh­ng trong giai ®o¹n tíi trong xu thÕ toµn cÇu ho¸ chèng l¹i c¨n bÖnh thÕ kû nµy nh÷ng ph­¬ng ph¸p bµi tËp cò ch¾c ch¾n sÏ kh«ng thu ®­îc kÕt qu¶ nh­ ý muèn. Nh­ vËy Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi l¹i söa so¹n cho m×nh “vò khÝ” míi ®Ó chång c¨n bÖnh thÕ kû nµy. Song song víi c«ng t¸c tuyªn truyÒn bÒ næi Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi th­êng xuyªn tiÕp xóc th¨m hái ®em l¹i cho n¹n nh©n AIDS niÒm tin vµo cuéc sèngvµo t×nh ng­êi ®ã chÝnh lµ mét luång giã míi thæi Êm nh÷ng tr¸i tim t×nh nguyÖn g¾n kÕt nh÷ng tÊm lßng h¶o t©m trªn toµn c©udj §iÕu ®ã ®­îc thÓ hiÖn vµo ngµy 1/12 ngµy thÕ giíi phßg chèng AIDS Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi phèi hîp víi hiÖp héi Ch÷ thËp ®á vµ tr¨ng l­ìi liÒm quèc tÕ tæ chøc lÔ mÝt tinh thÓ hiÖn sù quan t©m, chia sÎ víi nh÷ng n¹n nh©n kh«ng may m¾c ph¶i c¨n bÖnh thÕ kû nµy. Bãng bay, thiÖp hång nh÷ng “ sø gi¶” mang th«ng ®iÖp nh©n ®¹o, h÷u ¸i “ h·y sèng vµ chiÕn ®Êu víi bÖnh tËt, chóng t«i lu«n ë bªn b¹n”. §ã lµ quyÕt t©m cao nhÊt mµ Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi ®· vµ ®ang thùc hiÖn trong c«ng cuéc phßng chèng HIV/ AIDS tiÕp ®ã Héi Ch÷ ThËp §á Hµ Néi cßn tæ chøc th¨m tÆng quµ cho 50 bÖnh nhËn HIV trªn ®Þa bµn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động công tác xã hội ở hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội.doc
Luận văn liên quan