Phân tích giá trị lao động của trường phái cổ điển tư sản Anh - Mác đã kế thừa và phát triển lý luận này như thế nào

Phân tích giá trị lao động của trường phái cổ điển tư sản Anh - Mác đã kế thừa và phát triển lý luận này như thế nào Phân tích lý luận giá trị lao động của trường phái cổ điển tư sản anh. Mác đã kế thừa và phát triển lý luận này như thế nào Trong bối cảnh vào cuối thế kỷ XVIII, ở các nước Anh và Pháp, học thuyết kinh tế cổ điển xuất hiện. Vào thời kỳ này sau khi tích luỹ được một số lớn tiền tệ, giai cấp tư sản tập trung vào phát triển lĩnh vực sản xuất. Vì vậy, các công trường thủ công trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và nông nghiệp phát triển mạnh mẽ, diễn ra việc tước đoạt ruộng đất của nông dân, hình thành giai cấp vô sản và chủ chiếm hữu ruộng đất. Song song với đó là sự tồn tại của chủ nghĩa phong kiến không chỉ kìm hãm sự phát triển của chủ nghĩa tư bản mà còn làm sâu sắc hơn mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa phong kiến. Bên cạnh đó, nếu thời kỳ chủ nghĩa trọng thương, người ta chỉ tập trung vào khâu lưu thông thì thời kỳ này đã chuyển dần sang sản xuất. Nhiều vấn đề kinh tế được đặt ra của quá trình sản xuất vượt ra ngoài giới hạn giải thích của lý thuyết kinh tế trọng thương. Điều này phải có lý thuyết kinh tế soi đường và học thuyết kinh tế cổ điển Anh ra đời mà đại biểu chủ yếu là các nhà kinh tế học William Petty, Adam Smith và David Ricardo. Trong phạm vi bài này chúng ta chỉ nói đến quan điểm về giá trị lao động của ba nhà kinh tế học cổ điển này. Thứ nhất là quan niệm về giá trị lao động của William Petty ( 1623-1687 ). Ông là một con người học rộng biết nhiều và sinh ra trong một gia đình thợ thủ công, có trình độ tiến sĩ vật lý, là người phát minh ra máy móc, là đại địa chủ đồng thời là nhà đại công nghiệp. Ông là người áp dụng phương pháp mới trong nghiên cứu khoa học, gọi là khoa học tự nhiên tức là tôn trọng và thừa nhân các quy luật khách quan, vạch ra mối liên hệ phụ thuộc, nhân quả giữa các sự vật hiện tượng. Về lý thuyết giá trị lao động, ông có công nêu ra nguyên lý của giá trị lao động. Ông đưa ra ba phạm trù về giá cả hàng hoá trong tác phẩm “ bàn về thuế khoá và lệ phí “. Đó là giá cả tự nhiên, giá cả nhân tạo và giá cả chính trị

doc11 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/02/2013 | Lượt xem: 4988 | Lượt tải: 16download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân tích giá trị lao động của trường phái cổ điển tư sản Anh - Mác đã kế thừa và phát triển lý luận này như thế nào, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ph©n tÝch lý luËn gi¸ trÞ lao ®éng cña tr­êng ph¸i cæ ®iÓn t­ s¶n anh. M¸c ®· kÕ thõa vµ ph¸t triÓn lý luËn nµy nh­ thÕ nµo Trong bèi c¶nh vµo cuèi thÕ kû XVIII, ë c¸c n­íc Anh vµ Ph¸p, häc thuyÕt kinh tÕ cæ ®iÓn xuÊt hiÖn. Vµo thêi kú nµy sau khi tÝch luü ®­îc mét sè lín tiÒn tÖ, giai cÊp t­ s¶n tËp trung vµo ph¸t triÓn lÜnh vùc s¶n xuÊt. V× vËy, c¸c c«ng tr­êng thñ c«ng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ n«ng nghiÖp ph¸t triÓn m¹nh mÏ, diÔn ra viÖc t­íc ®o¹t ruéng ®Êt cña n«ng d©n, h×nh thµnh giai cÊp v« s¶n vµ chñ chiÕm h÷u ruéng ®Êt. Song song víi ®ã lµ sù tån t¹i cña chñ nghÜa phong kiÕn kh«ng chØ k×m h·m sù ph¸t triÓn cña chñ nghÜa t­ b¶n mµ cßn lµm s©u s¾c h¬n m©u thuÉn gi÷a chñ nghÜa t­ b¶n vµ chñ nghÜa phong kiÕn. Bªn c¹nh ®ã, nÕu thêi kú chñ nghÜa träng th­¬ng, ng­êi ta chØ tËp trung vµo kh©u l­u th«ng th× thêi kú nµy ®· chuyÓn dÇn sang s¶n xuÊt. NhiÒu vÊn ®Ò kinh tÕ ®­îc ®Æt ra cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt v­ît ra ngoµi giíi h¹n gi¶i thÝch cña lý thuyÕt kinh tÕ träng th­¬ng. §iÒu nµy ph¶i cã lý thuyÕt kinh tÕ soi ®­êng vµ häc thuyÕt kinh tÕ cæ ®iÓn Anh ra ®êi mµ ®¹i biÓu chñ yÕu lµ c¸c nhµ kinh tÕ häc William Petty, Adam Smith vµ David Ricardo. Trong ph¹m vi bµi nµy chóng ta chØ nãi ®Õn quan ®iÓm vÒ gi¸ trÞ lao ®éng cña ba nhµ kinh tÕ häc cæ ®iÓn nµy. Thø nhÊt lµ quan niÖm vÒ gi¸ trÞ lao ®éng cña William Petty ( 1623-1687 ). ¤ng lµ mét con ng­êi häc réng biÕt nhiÒu vµ sinh ra trong mét gia ®×nh thî thñ c«ng, cã tr×nh ®é tiÕn sÜ vËt lý, lµ ng­êi ph¸t minh ra m¸y mãc, lµ ®¹i ®Þa chñ ®ång thêi lµ nhµ ®¹i c«ng nghiÖp. ¤ng lµ ng­êi ¸p dông ph­¬ng ph¸p míi trong nghiªn cøu khoa häc, gäi lµ khoa häc tù nhiªn tøc lµ t«n träng vµ thõa nh©n c¸c quy luËt kh¸ch quan, v¹ch ra mèi liªn hÖ phô thuéc, nh©n qu¶ gi÷a c¸c sù vËt hiÖn t­îng. VÒ lý thuyÕt gi¸ trÞ lao ®éng, «ng cã c«ng nªu ra nguyªn lý cña gi¸ trÞ lao ®éng. ¤ng ®­a ra ba ph¹m trï vÒ gi¸ c¶ hµng ho¸ trong t¸c phÈm “ bµn vÒ thuÕ kho¸ vµ lÖ phÝ “. §ã lµ gi¸ c¶ tù nhiªn, gi¸ c¶ nh©n t¹o vµ gi¸ c¶ chÝnh trÞ. ThÕ nµo lµ gi¸ c¶ tù nhiªn? ¤ng viÕt “ mét ng­êi nµo ®ã, trong thêi gian lao ®éng khai th¸c ®­îc 1ounce b¹c vµ cïng thêi gian ®ã s¶n suÊt ®­îc 1 barrel lóa mú th× 1 ounce b¹c ®­îc coi lµ gi¸ c¶ tù nhiªn cña 1 barrel lóa mú. Nªu nhê má quÆng phong phó tµi nguyªn h¬n th× víi thêi gian lao ®éng nãi trªn, b©y giê khai th¸c ®­îc 2 ounce b¹c th× 2 ounce b¹c nµy lµ gi¸ c¶ tù nhiªn cña 1 barrel lóa mú. Nh­ vËy, gi¸ c¶ tù nhiªn ( gi¸ trÞ hµng ho¸ ) lµ do lao ®éng hao phÝ cña ng­êi s¶n suÊt t¹o ra vµ v× vËy gi¸ c¶ tù nhiªn quyÕt ®Þnh gi¸ trÞ s¶n phÈm. NÕu gi¸ c¶ tù nhiªn lµ gi¸ trÞ cña hµng ho¸, th× gi¸ c¶ nh©n t¹o lµ gi¸ c¶ thÞ tr­êng cña hµng ho¸. ¤ng viÕt “ tû lÖ gi÷a lóa mú vµ b¹c chØ lµ gi¸ c¶ nh©n t¹o chø kh«ng ph¶i lµ gi¸ c¶ tù nhiªn “. ¤ng cho r»ng, gi¸ c¶ nh©n t¹o thay ®æi phô thuéc vµo gi¸ c¶ tù nhiªn vµ quan hÖ cung cÇu trªn thÞ tr­êng. VÒ gi¸ c¶ chÝnh trÞ, ngoµi yÕu tè lao ®éng hao phÝ nã cßn phô thuéc vµo quan ®iÓm chÝnh trÞ vµ bèi c¶nh x· héi v× vËy nã lµ c¬ së quyÕt ®Þnh gi¸ c¶ thÞ tr­êng cña s¶n phÈm. V× vËy, chi phÝ lao ®éng trong gia c¶ chÝnh trÞ cao h¬n chi phÝ lao ®éng trong gi¸ c¶ tù nhiªn ( gi¸ trÞ ) b×nh th­êng. ¤ng còng ®¹t vÊn ®Ò nghiªn cøu lao ®éng gi¶n ®¬n vµ lao ®éng phøc t¹p, so s¸nh lao ®éng trong thêi gian dµi, lÊy n¨ng suÊt lao ®éng trung b×nh cña nhiÒu n¨m ®Ó ta lo¹i trõ t×nh tr¹ng ngÉu nhiªn. Nh­ vËy, «ng lµ ng­êi ®Çu tiªn thÊy ®­îc c¬ së cña gi¸ c¶ tù nhiªn ( gi¸ trÞ ) lµ lao ®éng hao phÝ, thÊy ®­îc mèi quan hÖ gi÷a l­îng gi¸ trÞ vµ n¨ng suÊt lao ®éng. Cã thÓ nãi «ng lµ ng­êi ®Çu tiªn ®Æt nÒn mãng cho lý luËn gi¸ trÞ lao ®éng. Nh­ng «ng vÉn lÉn lén hay ch­a ph©n biÖt ®­îc lao ®éng t¹o ra gi¸ trÞ sö dông vµ lao ®éng t¹o ra gi¸ trÞ. MÆt kh¸c «ng cßn ®­a ra luËn ®iÓm lµ “ lao ®éng lµ cha cßn ®Êt ®ai lµ mÑ cña cña c¶i “. VÒ ph­¬ng diÖn cña c¶i vËt chÊt, ®©y lµ s¸ng kiÕn vÜ ®¹i cña «ng. Nh­ng «ng l¹i xa rêi t­ t­ëng gi¸ trÞ lao ®éng khi kÕt luËn “ lao ®éng vµ ®Êt ®ai lµ c¬ së tù nhiªn cña gi¸ c¶ mäi vËt phÈm “ tøc lµ lao ®éng vµ ®Êt ®ai lµ nguån gèc cña gi¸ trÞ ( gi¸ c¶ tù nhiªn ). ¤ng ®· lÉn lén lao ®éng víi t­ c¸ch lµ nguån gèc cña gi¸ trÞ sö dông víi lao ®éng cã t­ c¸ch lµ nguån gèc cña gi¸ trÞ ( tøc lµ «ng ®· ®ång nhÊt lao ®éng cô thÓ víi lao ®éng trõu t­îng. §øng vÒ ph­¬ng diÖn gi¸ trÞ th× ®©y lµ quan diÓm sai lÇm. §iÒu nµy lµ mÇm mèng cña c¸c lý thuyÕt nh©n tè s¶n xuÊt t¹o ra gi¸ trÞ sau nµy. Tuy nhiªn «ng vÉn ch­a ph©n biÖt ®­îc c¸c ph¹m trï gi¸ trÞ, gi¸ trÞ trao ®æi vµ gi¸ c¶. ¤ng vÉn cßn chÞu ¶nh h­ëng cña chñ nghÜa träng th­¬ng nªn «ng chØ giíi h¹n lao ®éng t¹o ra gi¸ trÞ trong lao ®éng khai th¸c vµng vµ b¹c, chÝnh v× vËy mµ «ng kh¼ng ®Þnh r»ng muèn x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña c¸c vËt phÈm th× ph¶i ®em so s¸nh lao ®éng hao phÝ lµm ra nã vµ hao phÝ lµm ra b¹c vµ vµng ( «ng lµ ng­êi lÊy b¹c vµ vµng lµm chÊt liÖu cho tiÒn tÖ ). ¤ng chØ thõa nhËn lao ®éng khai th¸c b¹c lµ nguån gèc cña gi¸ trÞ, cßn gi¸ trÞ hµng ho¸ kh¸c ®­îc x¸c ®Þnh nhê qu¸ tr×nh trao ®æi víi b¹c. Thø hai, ph¶i nãi tíi lý thuyÕt gi¸ trÞ lao ®éng cña Adam Smith (1723-1790 ). So víi William Petty vµ tr­êng ph¸i träng n«ng th× lý thuyÕt gi¸ trÞ lao ®éng cña Adam Smith cã mét b­íc tiÕn ®¸ng kÓ. ¤ng ®· chØ ra r»ng tÊt c¶ c¸c lo¹i lao ®éng s¶n xuÊt ®Òu t¹o ra gi¸ trÞ, lao ®éng lµ th­íc ®o cuèi cïng cña gi¸ trÞ. ¤ng ®· ph©n biÖt râ rµng sù kh¸c nhau gi÷a gi¸ trÞ trao ®æi vµ gi¸ trÞ sö dông ®ång thêi kh¼ng ®Þnh: gi¸ trÞ sö dông kh«ng quyÕt ®Þnh gi¸ trÞ trao ®æi. ¤ng b¸c bá quan ®iÓm cho r»ng tÝnh Ých lîi quyÕt ®Þnh gi¸ trÞ trao ®æi mµ A.R.J. Turgot ñng hé. Khi ph©n tÝch gi¸ trÞ hµng ho¸, «ng cho r»ng gi¸ trÞ ®­îc biÓu hiÖn trong gi¸ trÞ trao ®æi hµng ho¸, trong quan hÖ sè l­îng víi hµng ho¸ kh¸c, cßn trong nÒn s¶n suÊt hµng ho¸ ph¸t triÓn, nã ®­îc biÓu hiÖn ë tiÒn. ¤ng chØ ra l­îng gi¸ trÞ hµng ho¸ do hao phÝ lao ®éng trung b×nh cÇn thiÕt quyÕt ®Þnh. Lao ®éng gi¶n ®¬n vµ lao ®éng phøc t¹p ¶nh h­ëng kh¸c nhau ®Õn l­îng gi¸ trÞ hµng ho¸, trong cïng mét thêi gian, lao ®éng chuyªn m«n phøc t¹p sÏ t¹o ra mét l­îng gi¸ trÞ nhiÒu h¬n so víi lao ®éng gi¶n ®¬n hay kh«ng phøc t¹p. ¤ng ®­a ra hai ®Þnh nghÜa vÒ gi¸ c¶: gi¸ c¶ tù nhiªn ( gi¸ trÞ hµng ho¸ ) vµ gi¸ c¶ thÞ tr­êng. VÒ b¶n chÊt, gi¸ c¶ tù nhiªn lµ biÓu hiÖn tiÒn tÖ cña gi¸ trÞ. ¤ng cho r»ng, nÕu gi¸ c¶ cña mét lo¹i hµng ho¸ nµo ®ã phï hîp víi nh÷ng g× cÇn thiÕt cho thanh to¸n vÒ ®Þa t«, tiÒn l­¬ng c«ng nh©n, lîi nhuËn cho t­ b¶n ®­îc chi phÝ cho khai th¸c, chÕ biÕn, ®­a ra thÞ tr­êng th× cã thÓ nãi hµng ho¸ ®­îc b¸n víi gi¸ c¶ tù nhiªn, cßn gi¸ c¶ thùc tÕ mµ qua ®ã hµng ho¸ ®­îc b¸n gäi lµ gi¸ c¶. Nã cã thÓ cao hay thÊp h¬n hoÆc trïng víi gi¸ c¶ tù nhiªn. Theo «ng gi¸ c¶ tù nhiªn mang tÝnh chÊt kh¸ch quan cßn gi¸ c¶ thÞ tr­êng phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè kh¸c. Ngoµi gi¸ c¶ tù nhiªn, gi¸ c¶ thÞ tr­êng cßn phô thuéc vµo quan hÖ cung cÇu vµ c¸c lo¹i ®éc quyÒn kh¸c. Tuy nhiªn lý thuyÕt vÒ gi¸ trÞ lao ®éng cña Adam Smith cßn nhiÒu h¹n chÕ. ¤ng nªu lªn hai ®Þnh nghÜa: + Thø nhÊt: gi¸ trÞ do lao ®éng hao phÝ ®Ó s¶n xuÊt ra hµng ho¸ quyÕt ®Þnh, lao ®éng lµ th­íc ®o thùc tÕ cña gi¸ trÞ. Víi ®Þnh nghÜa nµy «ng lµ ng­êi ®øng v÷ng trªn c¬ së lý thuyÕt gi¸ trÞ lao ®éng. + Thø hai: «ng cho r»ng gi¸ trÞ do lao ®éng mµ ng­êi ta cã thÓ mua ®­îc b»ng hµng ho¸ nµy quyÕt ®Þnh. §©y lµ ®iÒu luÈn quÈn vµ sai lÇm cña «ng. Tõ ®ã «ng cho r»ng, gi¸ trÞ do lao ®éng t¹o ra chØ ®óng trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ gi¶n ®¬n. Cßn trong nÒn kinh tÕ t­ b¶n chñ nghÜa, gi¸ trÞ do c¸c nguån thu nhËp t¹o thµnh, nã b»ng tiÒn l­¬ng c«ng víi lîi nhuËn vµ ®Þa t«. ¤ng cho r»ng, tiÒn l­¬ng, lîi nhuËn vµ ®Þa t« lµ ba nguån gèc ®Çu tiªn cña mäi thu nhËp còng nh­ lµ cña bÊt kú gi¸ trÞ trao ®æi nµo. T­ t­ëng nµy xa rêi lý thuyÕt gi¸ trÞ lao ®éng. VÒ kÕt cÊu gi¸ trÞ hµng ho¸ «ng xem th­êng t­ b¶n bÊt biÕn C, coi gi¸ trÞ chØ cã V+m. Thø ba, lµ David Ricardo ( 1772-1823 ), trong lý thuyÕt gi¸ trÞ lao ®éng còng nh­ c¸c lý thuyÕt kh¸c, D.Ricardo dùa vµo lý thuyÕt cña A.Smith, kÕ thõa vµ ph¸t triÓn. ¤ng ph©n biÖt râ hai thuéc tÝnh cña hµng ho¸ lµ gi¸ trÞ sö dông vµ gi¸ trÞ trao ®æi vµ chØ râ gi¸ trÞ sö dông lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho gi¸ trÞ trao ®æi, nh­ng kh«ng ph¶i lµ th­íc ®o cña nã. Trõ mét sè hµng ho¸ khan hiÕm th× gi¸ trÞ sö dông quyÕt ®Þnh gi¸ trÞ trao ®æi cßn ®¹i ®a sè hµng ho¸ kh¸c th× gi¸ trÞ do lao ®éng quyÕt ®Þnh. V× gi¸ trÞ trao ®æi lµ gi¸ trÞ t­¬ng ®èi vµ ®­îc biÓu hiÖn ë mét sè l­îng nhÊt ®Þnh hµng ho¸ kh¸c nªn D.Ricardo ®Æt ra vÊn ®Ò lµ bªn c¹nh gi¸ trÞ t­¬ng ®èi, cßn tån t¹i gi¸ trÞ tuyÖt ®èi. §ã lµ thùc thÓ cña gi¸ trÞ, lµ sè l­îng lao ®éng kÕt tinh trong hµng ho¸, gi¸ trÞ trao ®æi lµ h×nh thøc cÇn thiÕt vµ cã kh¶ n¨ng duy nhÊt ®Ó biÓu hiÖn gi¸ trÞ tuyÖt ®èi. ¤ng lµ ng­êi ®Çu tiªn nh©n thøc ®­îc gi¸ trÞ trao ®æi ®­îc quyÕt ®Þnh bëi l­îng lao ®éng ®ång nhÊt cña con ng­êi chø kh«ng ph¶i lµ lao ®éng hao phÝ c¸ biÖt, nh­ vËy «ng ®· ph©n biÖt ®­îc lao ®éng c¸ biÖt vµ lao ®éng x· héi, «ng cho r»ng lao ®éng x· héi cÇn thiÕt quyÕt ®Þnh gi¸ trÞ hµng ho¸, song l¹i cho r»ng lao ®éng x· héi cÇn thiÕt do ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt xÊu nhÊt quyÕt ®Þnh. D.Ricardo xem xÐt l¹i lý luËn gi¸ trÞ cña A.Smith, g¹t bá nh÷ng chç thõa vµ m©u thuÉn trong lý thuyÕt kinh tÕ cña A.Smith. Trong hai ®Þnh nghÜa cña A.Smith, D.Ricardo cho r»ng “ gi¸ trÞ do lao ®éng hao phÝ quyÕt ®Þnh lµ ®óng “ cßn “ gi¸ trÞ lao ®éng mµ ng­êi ta cã thÓ mua ®­îc hµng ho¸ nµy quyÕt ®Þnh “ lµ kh«ng ®óng. Theo «ng, kh«ng chØ trong ngµnh s¶n xuÊt hµng ho¸ gi¶n ®¬n mµ ngay c¶ trong nÒn s¶n xuÊt lín t­ b¶n chñ nghÜa, gi¸ trÞ vÉn do lao ®éng quyÕt ®Þnh. ¤ng chØ ra r»ng, c¬ cÊu gia trÞ hµng ho¸ ph¶i lµ C+V+M chø kh«ng thÓ lo¹i C ra khái hµng ho¸ nh­ A.Smith ®­îc. Tuy nhiªn «ng vÉn ch­a ph©n tÝch ®­îc sù dÞch chuyÓn C vµo s¶n phÈm diÔn ra nh­ thÕ nµo. ¤ng ®· cã ý ®Þnh quy lao ®éng gi¶n ®¬n vµ lao ®éng phøc t¹p råi quy lao ®éng gi¶n ®¬n thµnh lao ®éng phøc t¹p. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu gi¸ trÞ cña «ng cßn mang tÝnh siªu h×nh. ¤ng coi gi¸ trÞ lµ phËm trï vÜnh viÔn. §ã lµ thuéc tÝnh cña mäi vËt, «ng kh«ng nh×n thÊy m©u thuÉn gi÷a gi¸ trÞ sö dông vµ gi¸ trÞ v× ch­a cã lý thuyÕt tÝnh hai mÆt cña lao ®éng, «ng cßn chÞu ¶nh h­ëng cña thuyÕt “ tÝnh khan hiÕm t¹o ra gi¸ trÞ “, «ng ch­a ph©n biÖt ®­îc gi¸ trÞ hµng ho¸ víi gi¸ c¶ s¶n xuÊt, mÆc dï «ng ®· ph¸t hiÖn ra xu h­íng b×nh qu©n ho¸ tû xuÊt lîi nhuËn. Nh÷ng cèng hiÕn vÒ thuyÕt gi¸ trÞ lao ®éng cña tr­êng ph¸i kinh tÕ chÝnh trÞ t­ s¶n cæ ®iÓn Anh: Ph©n biÖt ®­îc gi¸ trÞ sö dông vµ gi¸ trÞ trao ®æi, kh¼ng ®Þnh gi¸ trÞ sö dông kh«ng quyÕt ®Þnh gi¸ trÞ trao ®æi X¸c ®Þnh l­îng gi¸ trÞ ®o b»ng thêi gian lao ®éng §· chó ý tíi sù kh¸c nhau gi÷a lao ®éng gi¶n ®¬n vµ lao ®éng phøc t¹p trong viÖc x¸c ®Þnh l­îng gÝa trÞ hµng ho¸ nh­ng cßn s¬ l­îc. ThÊy ®­îc mèi quan hÖ gi÷a gi¸ c¶ tù nhiªn vµ gi¸ c¶ thÞ tr­êng ( tøc lµ mèi quan hÖ gi÷a gi¸ trÞ víi gi¸ c¶ thÞ tr­êng cña hµng ho¸ ). Nh÷ng h¹n chÕ vÒ thuyÕt gi¸ trÞ lao ®éng cña tr­êng ph¸i kinh tÕ chÝnh trÞ t­ s¶n cæ ®iÓn Anh: Ch­a biÕt ®Õn tÝnh hai mÆt cña lao ®«ng s¶n xuÊt hµng ho¸ NÆng vÒ mÆt l­îng, ch­a chó ý tíi mÆt chÊt cña gi¸ trÞ Ch­a x©y dùng ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c l­îng gi¸ trÞ hµng ho¸ Ch­a ph©n biÖt ®­îc gi¸ trÞ víi c¸c h×nh thøc cña gi¸ trÞ §Õn chñ nghÜa m¸c, M¸c ®· kÕ thõa vµ ph¸t triÓn c¸c häc thuyÕt cña tr­êng ph¸i kinh tÕ cæ ®iÓn Anh, lo¹i bá nh÷ng nh©n tè sai lÇm, siªu h×nh, gi÷ l¹i nh÷ng nh©n tè ®óng vµ ®­a ra ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu khoa häc nhÊt lµ viÖc vËn dông phÐp biÖn chøng. Trªn c¬ së nghiªn cøu cã phª ph¸n nh÷ng di s¶n cña tr­êng ph¸i cæ ®iÓn, M¸c ®· s¸ng lËp ra häc thuyÕt khoa häc ®óng ®¾n vÒ gi¸ trÞ lao ®éng. Häc thuyÕt nµy lµ ®iÓm xuÊt ph¸t ®Ó ph¸t hiÖn ra quy luËt gi¸ trÞ thÆng d­ vµ më ra mét b­íc ngoÆt c¸ch m¹ng trong khoa häc kinh tÕ nãi chung. TÝnh chÊt hai mÆt cña lao ®éng thÓ hiÖn trong hµng ho¸ do C.M¸c v¹ch ra cã ý nghÜa ph­¬ng ph¸p luËn rÊt quan träng ®Ó ph©n tÝch mét c¸ch khoa häc ph­¬ng thøc s¶n xuÊt t­ b¶n chñ nghÜa. Nhê cã quan niÖm vÒ b¶n chÊt hai mÆt cña lao ®éng thÓ hiÖn trong hµng ho¸, M¸c ®· lo¹i bá ®­îc sù lÇm lÉn gi÷a gi¸ trÞ cña hµng ho¸ vµ gi¸ trÞ sö dông cña hµng ho¸ trong kinh tÕ chÝnh trÞ cæ ®iÓn t­ s¶n, ®«ng thêi x¸c ®Þnh r»ng, chóng lµ mét thùc thÓ thèng nhÊt gi÷a nh÷ng mÆt ®èi lËp trong h×nh th¸i hµng ho¸ cña s¶n phÈm lao ®éng. M¸c chØ ra r»ng, gi¸ trÞ lµ biÓu hiÖn cña c¸c quan hÖ gi÷a con ng­êi víi con ng­êi h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh cïng nhau lao ®éng, vµ c¸c quan hÖ nµy ®­îc biÓu hiÖn ë sù trao ®æi s¶n phÈm lao ®éng ( do ®ã chóng trë thµnh hµng ho¸ ) trªn thÞ tr­êng, gi¸ trÞ lµ hiÖn th©n cña lao ®éng x· héi cña nh÷ng ng­êi s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ chØ cña lao ®éng mµ th«i. B¶n th©n c¸c t­ liÖu s¶n xuÊt lµ s¶n phÈm cña lao ®éngvµ cã thÓ chuyÓn dÇn gi¸ trÞ sang hµng ho¸ b»ng c¸ch sö dông c¸c t­ liÖu s¶n xuÊt ®ã ®Ó s¶n xuÊt ra mét gi¸ trÞ kh«ng lín h¬n gia trÞ chøa ®ùng trong b¶n th©n chóng. Cho nªn chóng kh«ng thÓ lµ nguån gèc cña gi¸ trÞ míi, c¶ ®Êt ®ai còng kh«ng t¹o ra gi¸ trÞ. C¸c nguån tµi nguyªn kh¸c còng chØ lµ ®Þa bµn cña lao ®éng, lµ mét t­ liÖu lao ®éng tham gia vµo qu¸ tr×nh t¹o ra gi¸ trÞ sö dông cña hµng ho¸. Thùc thÓ gi¸ trÞ cña hµng ho¸ kh«ng chØ ®¬n gi¶n lµ hao phÝ n¨ng l­îng thÇn kinh, b¾p thÞt hiÓu theo nghÜa sinh lý mµ lµ lao ®éng trõu t­îng cña ng­êi s¶n xuÊt hµng ho¸, tøc lµ mét h×nh th¸i lÞch sö nhÊt ®Þnh cña lao ®éng x· héi g¾n liÒn víi nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. §¹i l­îng cña gi¸ trÞ ®­îc x¸c ®Þnh kh«ng ph¶i b»ng thêi gian lao ®«ng c¸ biÖt mµ b»ng thêi gian lao ®éng x· héi cÇn thiÕt. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu nµy chøng minh r»ng: gi¸ trÞ kh«ng ph¶i lµ thuéc tÝnh tù nhiªn mµ lµ thuéc tÝnh x· héi cña hµng ho¸, nã biÓu hiÖn c¸c quan hÖ s¶n xuÊt gi÷a nh÷ng ng­êi s¶n xuÊt hµng ho¸ th«ng qua c¸c vËt phÈm lao ®éng cña hä. ChÝnh V.I.Lenin ®· chØ râ: phµm ë chç nµo c¸c nhµ kinh tÕ häc t­ s¶n nh×n thÊy quan hÖ gi÷a vËt víi vËt ( hµng ho¸ nµy ®æi lÊy hµng ho¸ kh¸c ), th× ë chç ®ã, M¸c t×m thÊy quan hÖ gi÷a ng­êi víi ng­êi. Sù trao ®æi hµng ho¸ thÓ hiÖn mèi liªn hÖ gi÷a nh÷ng ng­êi s¶n xuÊt riªng lÎ víi nhau, do thÞ tr­êng lµm trung gian. Tãm l¹i, c¸c häc thuyÕt gÝa trÞ lao ®éng cña c¸c nhµ kinh tÕ häc tr­êng ph¸i kinh tÕ cæ ®iÓn Anh ®· cã nh÷ng ®ãng gãp kh«ng nhá trong ph©n tÝch c¸c kh¸i niÖm vµ c¸c quy luËt kinh tÕ cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. Trªn c¬ së kÕ thõa cã phª ph¸n cña häc thuyÕt nµy, C.M¸c lÇn ®Çu tiªn ®· ph¸t hiÖn ra tÝnh hai mÆt cña s¶n xuÊt hµng ho¸, t¹o thµnh mét cuéc c¸ch m¹ng trong kinh tÕ chÝnh trÞ häc. Bªn c¹nh ®ã, víi lý luËn xuÊt ph¸t lµ lý luËn gi¸ trÞ v©n dông vµo trong ®iÒu kiÖn chñ nghÜa t­ b¶n M¸c ®· x©y dùng nªn häc thuyÕt gi¸ trÞ thÆng d­, häc thuyÕt vÒ tÝch luü t­ b¶n, häc thuyÕt vÒ t¸i s¶n xuÊt ... tõ ®ã lµm s¸ng tá nhiÒu vÊn ®Ò kinh tÕ cã liªn quan ®Õn viÖc x¸c ®Þnh b¶n chÊt cña chñ nghÜa t­ b¶n còng nh­ x¸c ®Þnh xu h­íng vËn ®éng cña nã. Còng trªn c¬ së c¸c quan ®iÓm mµ M¸c ®· ph¸t triÓn vµ ®­a ra hµng lo¹t c¸c quan niÖm chuÈn x¸c vÒ c¸c quy luËt trong nÒn kinh tÕ s¶n xuÊt hµng ho¸, h×nh thµnh nªn häc thuyÕt M¸c mµ gi¸ trÞ cña nã v« cïng to lín trong kho tµng trÞ thøc cña nh©n lo¹i.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích giá trị lao động của trường phái cổ điển tư sản Anh - Mác đã kế thừa và phát triển lý luận này như thế nào.doc
Luận văn liên quan