Phân tích Nguồn gốc bản chất của lợi nhuận và Vai trò của lợi nhuận trong việc phát triển nền kinh tế

Mục Lục Lời nói đầu 1 Phần I. Nguồn gốc và bản chất của lợi nhuận 2 I. Quan điểm về lợi nhuận trong các học thuyết Mác - xít 2 II. Quan điểm về lợi nhuận trong học thuyết của Mác 5 Phần II. Vai trò của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường 16 1. Vai trò động lực của lợi nhuận - xét từ khía cạnh lợi ích 16 2. Vai trò của lợi nhuận đối với các nước Tư Bản Chủ Nghĩa 18 3. Vai trò của lợi nhuận đối với các nước Xã Hội Chủ Nghĩa Kết luận 29 Tài liệu tham khảo 30 Mục lục 31

pdf11 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2240 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân tích Nguồn gốc bản chất của lợi nhuận và Vai trò của lợi nhuận trong việc phát triển nền kinh tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 LêI NãI §ÇU Sù ph¸t triÓn cña ViÖt Nam còng nh­ cña c¸c n­íc X· Héi Chñ NghÜa (XHCN) kh¸c ®­îc ®¸nh dÊu b»ng sù chuyÓn h­íng trong t­ t­ëng,nhËn thøc cña c¸c §¶ng va Nhµ N­íc vÒ Chñ NghÜa X· Héi(CNXH) vµ con ®­êng ®i lªn CNXH.ë ViÖt Nam,tõ sau nh÷ng n¨m ®æi míi ®Õn nay míi chØ cã h¬n 15 n¨m,®ã thùc sù chØ lµ mét kho¶ng thêi gian rÊt ng¾n so víi lÞch sö ph¸t triÓn cña mét d©n téc,mét ®Êt n­íc. Tuy nhiªn,trong 15 n¨m ®ã,ViÖt Nam ®· cã nh÷ng sù thay ®æi vµ ph¸t triÓn v­ît bËc.Tõ mét n­íc nghÌo ®ãi va thiÕu ¨n quanh n¨m,lu«n ph¶i tr«ng chê vµo c¸c kho¶n viÖn trî,trî gióp cña c¸c n­íc kh¸c,ViÖt Nam ®· trë thµnh mét n­íc xuÊt khÈu g¹o ®øng thø 2 trªn thÕ giíi (sau Th¸i Lan).C¸c nghµnh s¶n xuÊt C«ng- N«ng NghiÖp vµ DÞch Vô ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh qu¶ ®¸ng kÓ,®êi sèng cña nh©n d©n ®­îc c¶i thiÖn vv...Cã ®­îc sù ph¸t triÓn ®ã,nh­ trªn ®· nªu,chÝnh lµ nhê sù ®æi míi trong nhËn thøc,t­ duy vÒ CNXH vµ con ®­êng ®i lªn CNXH .Trong sè nh÷ng nhËn thøc ®ã,®Æc biÖt quan träng,lµ sù ®æi míi trong nhËn thøc vÒ nguån gèc vµ b¶n chÊt cña lîi nhuËn nãi chung còng nh­ sù ®¸nh gi¸ l¹i vai trß cña lîi 2 nhuËn trong c«ng cuéc x©y dùng CNXH nãi riªng .§¶ng vµ Nhµ N­íc ta ®· kh¼ng ®Þnh r»ng chØ dùa trªn c¬ së cã nh÷ng hiÓu biÕt ®óng ®¾n vÒ nguån gèc,b¶n chÊt vµ vai trß cña lîi nhuËn th× chóng ta míi cã thÓ thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn,sím ®­a ViÖt Nam héi nhËp víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi còng nh­ x©y dùng thµnh c«ng CNXH. VËy th× lîi nhuËn lµ g×?Nguån gèc,b¶n chÊt cña lîi nhuËn?Vai trß cña lîi nhuËn trong viÖc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ lµ nh­ thÕ nµo?Nh÷ng c©u hái nay kh«ng ph¶i dÕn b©y giê míi ®­îc ®Æt ra mµ tõ rÊt l©u råi con ng­êi ®· cã nhiÒu nh÷ng quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ lîi nhuËn.Tõ nh÷ng quan ®iÓm cña c¸c tr­êng ph¸i lý luËn tr­íc M¸c cho ®Õn nh÷ng tr­êng ph¸i lý luËn ngµy nay,mçi tr­êng ph¸i ®Òu cã nh÷ng luËn ®iÓm,häc thuyÕt cña m×nh ®Ó tr¶ lêi nh÷ng c©u hái ®ã.Trong sè nh÷ng quan ®iÓm ®ã,häc thuyÕt cña Chñ NghÜa M¸c(CN M¸c),®­îc x©y dùng trªn nÒn t¶ng lý luËn gi¸ trÞ thÆng d­(GTTD),®· gi¶i thÝch ®­îc mét c¸ch ®Çy ®ñ,chÝnh x¸c vµ khoa häc nhÊt vÒ nguåc gèc,b¶n chÊt vµ vai trß cña lîi nhuËn.ChÝnh v× vËy mµ toµn bé häc thuyÕt cña CN M¸c nãi chung vµ nh÷ng lý luËn vÒ 3 lîi nhuËn cña CN M¸c nãi riªng ®· ®­îc §¶ng ta coi lµ c¬ së lý luËn quan träng trong c«ng cuéc x©y dùng CNXH ë n­íc ta. H¬n n÷a,do nh÷ng h¹n chÕ vÒ mÆt lÞch sö cho nªn dï c¸c häc thuyÕt nµy cã ®óng ®Õn mÊy còng lu«n ®ßi hái ph¶i ®­îc vËn dông mét c¸ch hîp lý vµo ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh cña mçi quèc gia .ChÝnh v× vËy mµ ®Ò ¸n nµy,kh«ng chØ ph©n tÝch nguån gèc,b¶n chÊt cña lîi nhuËn trong quan ®iÓm cña mét sè c¸c tr­êng ph¸i tõ tr­íc ®Õn nay,®Æc biÖt lµ häc thuyÕt cña M¸c , xem xÐt tíi vai trß cña lîi nhuËn nh­ lµ mét ®éng lùc c¬ b¶n cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng(KTTT) mµ cßn xem xÐt tíi qu¸ tr×nh vËn dông lý luËn vµo thùc tiÔn ë n­íc ta ®Ó thÊy ®­îc râ nÐt h¬n vai trß ®éng lùc cña lîi nhuËn. Trong ph¹m vi cho phÐp cña bµiviÕt vµ do hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt nµy khã tr¸nh khái nh÷ng sai sãt .V× vËy,em rÊt mong nhËn ®­îc sù chØ dÉn,gióp ®ì cña thÇy gi¸o ®Ó em cã ®­îc nh÷ng nhËn thøc ®óng ®¾n h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. 4 PHÇN I : Nguån gèc vµ b¶n chÊt cña lîi nhuËn i/ Quan ®iÓm vÒ lîi nhuËn trong c¸c häc thuyÕt phi M¸c-xÝt: 1/Quan ®iÓm cña tr­êng ph¸i Träng Th­¬ng vÒ lîi nhuËn: VÒ mÆt hoµn c¶nh lÞch sö,Chñ NghÜa Träng Th­¬ng(CNTT) ®­îc ra ®êi vµo thêi kú tÝch luü nguyªn thuû cña giai cÊp t­ b¶n.ë giai ®o¹n nµy,vÊn ®Ò ®­îc quan t©m hµng ®Çu vµ mang mét ý nghÜa cùc kú quan träng ®ã lµ tiÒn.Mäi c¸ nh©n,mäi tæ chøc,thËm chÝ lµ mäi quèc gia ®Òu t×m mäi c¸ch ®Ó tÝch tr÷ thËt nhiÒu tiÒn,nh­ nhËn xÐt cña Engels sau nµy th× "c¸c d©n téc chèng ®èi nhau nh­ nh÷ng kÎ bñn xØn,hai tay «m kh­ kh­ tói tiÒn quÝ b¸u, nh×n sang ng­êi l¸ng giÒng víi con m¾t ghen tþ,®a nghi". Do ®­îc h×nh thµnh trong mét hoµn c¶nh lÞch sö nh­ vËy cho nªn toµn bé häc thuyÕt cña CNTT nãi chung vµ quan ®iÓm vÒ lîi nhuËn nãi riªng ®Òu ®­îc x©y dùng trªn c¬ së ®ång nhÊt gi¸ trÞ víi tiÒn b¹c vµ lÊy ®èi t­îng nghiªn cøu cña Kinh TÕ ChÝnh TrÞ(KTCT) lµ lÜnh vùc l­u th«ng,coi KTCT "lµ khoa häc vÒ cña 5 c¶i th­¬ng m¹i mµ nhiÖm vô cña nã lµ b¸n nhiÒu mua Ýt".ChÝnh v× vËy,CNTT cho r»ng lîi nhuËn lµ do lÜnh vùc l­u th«ng,do sù mua b¸n trao ®æi mµ sinh ra.Nã lµ kÕt qu¶ cña viÖc mua Ýt b¸n nhiÒu ,mua rÎ b¸n ®¾t mµ cã.Hä cho r»ng muèn cã ®­îclîi nhuËn th× kh«ng cã c¸ch nµo kh¸c ngoµi viÖc trao ®æi bu«n b¸n. VÒ vai trß cña lîi nhuËn th× CNTT ®· kh¼ng ®Þnh r»ng lîi nhuËn lu«n lµ môc tiªu cña mäi ho¹t ®éng trao ®æi mua b¸n trªn thÞ tr­êng.§iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn qua viÖc mét quèc gia ph¶i lu«n ®¶m b¶o xuÊt siªu nh­ Thomas Mun ®· viÕt:" Chóng ta ph¶i th­êng xuyªn gi÷ v÷ng nguyªn t¾c lµ hµng n¨m b¸n cho ng­êi n­íc ngoµi víi sè l­îng hµng ho¸ lín h¬n sè l­îng chóng ta ph¶i mua cña hä".Cßn ®èi víi c¸c th­¬ng nh©n th× môc tiªu cña hä lu«n lµ mua rÎ b¸n ®¾t nh»m thu ®­îc phÇn lîi nhuËn chªnh lÖch. Nh×n chung th× c¸c quan ®iÓm vÒ lîi nhuËn cña CNTT,còng nh­ c¸c quan ®iÓm kh¸c cña hä,ch­a cã ®­îc sù nhËn thøc,ph©n tÝch mang tÝnh khoa häc s©u s¾c ,ch­a mang tÝnh quy luËt.Tuy nhiªn,c¸c quan ®iÓm nµy còng ®ãng vai trß kh¸ quan träng, lµm tiÒn ®Ò cho c¸c häc thuyÕt kinh tÕ sau nµy. 6 2/Quan ®iÓm cña tr­êng ph¸i T­ S¶n Cæ §iÓn vÒ lîi nhuËn: Cã thÓ nãi r»ng,trong giai ®o¹n tr­íc M¸c,tr­êng ph¸i T­ S¶n Cæ §iÓn(TSC§) lµ tr­êng ph¸i tiÕn bé nhÊt.§©y còng lµ mét trong ba tr­êng ph¸i ®­îc M¸c chän lµm tiÒn ®Ò lý luËn cho häc thuyÕt cña m×nh.Së dÜ tr­êng ph¸i TSC§ ®­îc ®¸nh gi¸ cao nh­ vËy lµ do ®©y lµ tr­êng ph¸i ®Çu tiªn chuyÓn ®èi t­îng nghiªn cøu cña KTCT tõ lÜnh vùc l­u th«ng sang lÜnh vùc s¶n xuÊt.§ã còng lµ lÇn ®Çu tiªn c¸c nhµ kinh tÕ häc kh«ng dõng l¹i ë viÖc nghiªn cøu,xem xÐt hiÖn t­îng bªn ngoµi mµ ®· sö dông ph­¬ng ph¸p trõu t­îng ho¸ khoa häc ®Ó ®i s©u vµo nhËn thøc,ph©n tÝch nh»m t×m ra b¶n chÊt vµ tÝnh quy luËt cña c¸c sù vËt,hiÖn t­îng ®ång thêi x©y dùng mét hÖ thèng c¸c ph¹m trï nh­ gi¸ trÞ,gi¸ c¶,lîi nhuËn vv... §­îc h×nh thµnh trong giai ®o¹n ®Çu cña Chñ NghÜa T­ B¶n(CNTB),tr­êng ph¸i TSC§ ®· cã mét sè nh÷ng ®¹i biÓu kiÖt xuÊt nh­ W.Petty,A.Smith,D.Ricardo,vv...Quan ®iÓm cña c¸c ®¹i biÓu nµy vÒ lîi nhuËn võa mang tÝnh kÕ thõa ng­êi ®i tr­íc võa mang tÝnh s¸ng t¹o mµ trong ®ã cã mét sè quan ®iÓm næi bËt vÒ lîi nhuËn cu¶ ph¸i Träng N«ng,A.Smith hay D.ricardo mµ ta sÏ xem xÐt sau ®©y. 7 Tr­íc tiªn lµ ph¸i Träng N«ng,mÆc dï thõa nhËn quy luËt gi¸ trÞ tuy nhiªn hä l¹i cho r»ng chØ cã lao ®éng trong n«ng nghiÖp míi t¹o ra gi¸ trÞ,t¹o ra c¸i mµ hä gäi lµ s¶n phÈm thuÇn tuý cßn lao ®éng trong c¸c nghµnh nghÒ kh¸c nh­ trong c«ng nghiÖp hay th­¬ng nghiÖp th× kh«ng t¹o ra gi¸ trÞ.Së dÜ nh­ vËy,theo hä gi¶i thÝch,lµ do trong n«ng nghiÖp ngoµi søc lao ®éng cña chÝnh m×nh ra th× ng­êi n«ng d©n cßn ®­îc sù trî gióp cña thiªn nhiªn.V× vËy mµ lîi nhuËn,theo quan ®iÓm cña hä,chÝnh lµ phÇn thu nhËp kh«ng lao ®éng cña nhµ t­ b¶n do ng­êi n«ng d©n t¹o ra.ë ®©y,mÆc dï cßn h¹n chÕ khi cho r»ng chØ cã lao ®éng n«ng nghiÖp míi t¹o ra s¶n phÈm thuÇn tuý tuy nhiªn tr­êng ph¸i Träng N«ng ®· cã mét ®ãng gãp quan träng ®ã lµ b­íc ®Çu t×m ra nguån gèc cña c¸i gäi lµ s¶n phÈm thuÇn tuý,xÐt vÒ b¶n chÊt chÝnh lµ GTTD.Ngoµi ra,trong lý luËn cña ph¸i Träng N«ng,®· xuÊt hiÖn nh÷ng mÇm mèng t­ t­ëng vÒ lîi nhuËn b×nh qu©n vµ xu h­íng gi¶m sót cña tû suÊt lîi nhuËn. §Õn A.Smith,ng­êi ®­îc coi lµ ®¹i biÓu cña tr­êng ph¸i TSC§ trong thêi kú c«ng tr­êng thñ c«ng,th× ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn ®¸ng kÓ vÒ lý luËn so víi ph¸i Träng N«ng.¤ng kh¼ng ®Þnh r»ng kh«ng chØ lao ®éng trong n«ng nghiÖp mµ tÊt c¶ mäi h×nh thøc lao ®éng kh¸c còng 8 ®Òu t¹o ra gi¸ trÞ vµ lao ®éng chÝnh lµ th­íc ®o cña gi¸ trÞ.Dùa trªn quan ®iÓm ®óng ®¾n vÒ gi¸ trÞ lao ®éng,A.Smith ®· ®­a ra nh÷ng lý luËn cña m×nh vÒ lîi nhuËn.¤ng cho r»ng phÇn gi¸ trÞ mµ ng­êi lao ®éng t¹o ra ®­îc ph©n chia thµnh tiÒn l­¬ng tr¶ cho ng­êi lao ®éng,®Þa t« tr¶ cho ®Þa chñ vµ lîi nhuËn tr¶ cho nhµ t­ b¶n.Nãi nh­ vËy cã nghÜa lµ nÕu nh­ ta coi ®Þa t« lµ kho¶n khÊu trõ thø nhÊt th× lîi nhuËn chÝnh lµ kho¶n khÊu trõ thø hai vµo s¶n phÈm cña ng­êi lao ®éng vµ chóng ®Òu cã chung mét nguån gèc lµ lao ®éng kh«ng d­îc tr¶ c«ng cña ng­êi lao ®éng.XÐt vÒ mÆt l­îng th× ®Þa t« vµ lîi nhuËn chÝnh lµ nh÷ng kho¶n d«i ra ngoµi tiÒn l­¬ng cña ng­êi lao ®éng cßn xÐt vÒ mÆt chÊt th× chóng ph¶n ¸nh quan hÖ bãc lét cña t­ b¶n vµ ®Þa chñ ®èi víi ng­êi lao ®éng.¤ng chØ râ r»ng " Khi së h÷u TBCN xuÊt hiÖn,ng­êi c«ng nh©n trë thµnh lao ®éng lµm thuª th× tiÒn l­¬ng cña hä kh«ng ph¶i lµ toµn bé gi¸ trÞ s¶n phÈm lao ®éng cña hä s¶n xuÊt ra n÷a,mµ chØ lµ mét bé phËn cña gi¸ trÞ ®ã".Ngoµi ra,A.Smith còng ®· thÊy ®­îc xu h­íng b×nh qu©n ho¸ tû suÊt lîi nhuËn vµ xu h­íng tû suÊt lîi nhuËn gi¶m sót do khèi l­îng t­ b¶n ®Çu t­ t¨ng lªn. D.Ricardo ®· kÕ thõa mét c¸ch xuÊt s¾c nh÷ng t­ t­ëng cña A.Smith.Lµ ng­êi sèng trong thêi kú diÔn ra cuéc c¸ch m¹ng c«ng nghiÖp nªn D.Ricardo ®· cã ®­îc nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸ch 9 quan ®Ó tiÕp tôc ph¸t triÓn häc thuyÕt cña A.Smith.VÒ lîi nhuËn,D.Ricardo cho r»ng lîi nhuËn lµ sè cßn l¹i ngoµi tiÒn l­¬ng mµ nhµ t­ b¶n tr¶ cho ng­êi c«ng nh©n.TiÕn bé h¬n A.Smith,Ricardo kh«ng nh÷ng ®· thÊy ®­îc xu h­íng gi¶m sót cña tû suÊt lîi nhuËn b×nh qu©n mµ cßn gi¶i thÝch ®­îc nguyªn nh©n cña sù gi¶m sót lµ do sù vËn ®éng , biÕn ®æi cña thu nhËp gi÷a ba giai cÊp ®Þa chñ,c«ng nh©n vµ nhµ t­ b¶n.¤ng gi¶i thÝch r»ng do trong n«ng nghiÖp cã tån t¹i quy luËt mµu mì cña ®Êt ®ai ngµy cµng gi¶m,v× vËy,gi¸ c¶ cña n«ng phÈm sÏ ngµy cµng t¨ng lªn lµm cho tiÒn c«ng cña c«ng nh©n vµ ®Þa t« cña ®Þa chñ còng t¨ng lªn trong khi lîi nhuËn cña nhµ t­ b¶n th× kh«ng t¨ng theo.Do vËy mµ tû suÊt lîi nhuËn sÏ ngµy cµng gi¶m xuèng,g©y thiÖt h¹i cho nhµ t­ b¶n.Tuy nhiªn, ®©y chØ lµ nh÷ng luËn gi¶i ®­îc thiÕt lËp trªn c¬ së nh÷ng quan s¸t bªn ngoµi sù vËt,hiÖn t­îng chø kh«ng hÒ mang tÝnh khoa häc.ChØ ®Õn khi Chñ NghÜa M¸c-Lªnin(CN M-L) xuÊt hiÖn,víi viÖc ph©n chia t­ b¶n thµnh t­ b¶n bÊt biÕn vµ t­ b¶n kh¶ biÕn,míi gi¶i thÝch ®­îc ®óng ®¾n quy luËt tû suÊt lîi nhuËn cã xu h­íng gi¶m dÇn. Trªn ®©y,chóng ta ®· xÐt tíi mét sè tr­êng ph¸i lý luËn tr­íc M¸c,c¸c tr­êng ph¸i nµy ®Òu lµ c¸c tr­êng ph¸i cã nh÷ng quan ®iÓm tiÕn bé ,vÒ lîi nhuËn nãi riªng vµ vÒ c¸c ph¹m trï kinh tÕ häc kh¸c nãi chung,®Æc biÖt lµ tr­êng ph¸i TSC§.Nh÷ng quan 10 ®iÓm nµy ®Òu ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu nhÊt ®Þnh mÆc dï vÉn cßn rÊt nhiÒu h¹n chÕ.Së dÜ nh­ vËy lµ do c¸c häc thuyÕt nµy ph¸t sinh vµo giai ®o¹n ®Çu míi h×nh thµnh cña CNTB , lóc nµy m©u thuÉn gi÷a giai cÊp c«ng nh©n vµ giai cÊp t­ s¶n ch­a gay g¾t l¾m cßn m©u thuÉn c¬ b¶n cña x· héi lóc bÊy giê lµ m©u thuÉn gi÷a t­ s¶n vµ ®Þa chñ.H¬n n÷a,vµo lóc ®ã,ch­a cã mét häc thuyÕt nµo,®øng vÒ phe giai cÊp c«ng nh©n,®­îc h×nh thµnh ®Ó gi¶i quyÕt m©u thuÉn gi÷a giai cÊp c«ng nh©n vµ chñ t­ b¶n.ChÝnh v× vËy cho nªn c¸c nhµ lý luËn cña giai cÊp t­ b¶n míi cã thÓ ®­a ra c¸c häc thuyÕt Ýt nhiÒu cßn mang tÝnh khoa häc. Tuy nhiªn,trong giai ®o¹n sau cña CNTB,sù ph¸t triÓn cña CNTB ®· b¾t ®Çu béc lé ngµy cµng râ nÐt nh÷ng m©u thuÉn gi÷a giai cÊp c«ng nh©n vµ giai cÊp t­ s¶n.§· b¾t ®Çu cã nh÷ng xung ®ét ngµy cµng gay g¾t vÒ quyÒn lîi gi÷a hai giai cÊp ®­îc thÓ hiÖn qua c¸c hiÖn t­îng x· héi nh­ khñng ho¶ng,thÊt nghiÖp,sù ph¸ s¶n cña s¶n xuÊt nhá hay qu¸ tr×nh bÇn cïng ho¸ giai cÊp v« s¶n vv...C¸c phong trµo ®Êu tranh cña c«ng nh©n bïng næ ngµy cµng nhiÒu.§Æc biÖt lµ tõ sau khi xuÊt hiÖn CN M-L ,víi vai trß nh­ mét lý luËn chØ ®­êng cho giai cÊp c«ng nh©n,chØ ra sø mÖnh lÞch sö cña hä trong viÖc xo¸ bá vµ thay thÕ PTSX TBCN b»ng mét PTSX tiÕn bé h¬n,PTSX XHCN ,th× søc Ðp lªn giai cÊp 11 t­ s¶n ngµy cµng t¨ng.ChÝnh v× vËy,trong giai ®o¹n nµy,c¸c nhµ lý luËn cña giai cÊp t­ b¶n ®· ra søc xuyªn t¹c,bÎ cong nh÷ng ló luËn ®óng ®¾n tr­íc kia vµ ®­a ra nh÷ng lý luËn sai lÇm nh»m gi¶i thÝch c¸c hiÖn t­îng x· héi kÓ trªn víi môc ®Ých che dÊu b¶n chÊt bãc lét cña CNTB.Do ®ã c¸c häc thuyÕt h×nh thµnh trong thêi kú nµy nãi chung vµ c¸c lý luËn vÒ lîi nhuËn nãi riªng kh«ng cßn mang tÝnh khoa häc n÷a.Sau ®©y chóng ta sÏ xem xÐt mét sè tr­êng ph¸i nh­ vËy,trªn c¬ së ph©n tÝch c¸c lý luËn vÒ lîi nhuËn ®Ó thÊy râ b¶n chÊt phi khoa häc cña c¸c häc thuyÕt nµy. 3/Quan ®iÓm vÒ lîi nhuËn cña tr­êng ph¸i HËu Cæ §iÓn: Tr­êng ph¸i HËu Cæ §iÓn(HC§),mÆc dï xuÊt hiÖn ngay sau tr­êng ph¸i TSC§ nh­ng c¸c nhµ lý luËn cña tr­êng ph¸i HC§ l¹i hoµn toµn xa rêi nh÷ng lý luËn cu¶ tr­êng ph¸i TSC§.Hä rêi bá ph­¬ng ph¸p trõu t­îng ho¸ khoa häc,kh«ng ®i s©u vµo ph©n tÝch b¶n chÊt cña sù vËt,hiÖn t­îng mµ chØ xem xÐt hêi hît bªn ngoµi.§Æc biÖt lµ hä ®· ¸p dông ph­¬ng ph¸p t©m lý chñ quan trong ph©n tÝch kinh tÕ,"coi KTCT lµ khoa häc nghiªn cøu vÒ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnguon_goc_va_ban_chat_cua_loi_nhuan_part1_9626.pdf
  • pdfnguon_goc_va_ban_chat_cua_loi_nhuan_part2_8106.pdf
  • pdfnguon_goc_va_ban_chat_cua_loi_nhuan_part3_1274.pdf
  • pdfnguon_goc_va_ban_chat_cua_loi_nhuan_part4_4956.pdf
  • pdfnguon_goc_va_ban_chat_cua_loi_nhuan_part5_9943.pdf
  • pdfnguon_goc_va_ban_chat_cua_loi_nhuan_part6_7951.pdf
  • pdfnguon_goc_va_ban_chat_cua_loi_nhuan_part7_0003.pdf
  • pdfnguon_goc_va_ban_chat_cua_loi_nhuan_part8_5193.pdf
  • pdfnguon_goc_va_ban_chat_cua_loi_nhuan_part9_0755.pdf
  • pdfnguon_goc_va_ban_chat_cua_loi_nhuan_part10_1569.pdf