Phân tích thiết kế hệ thống quản lý thư viện trường Đại học Thương Mại

Giới thiệu I:Phân tích hệ thống. 1.Sơ đồ chức năng. 2. Mô hình luồng dữ liệu mức khung cảnh. 3. Mô hình luồng dữ liệu mức 1. II. Xây dựng hệ thống dữ liệu dạng quan hệ thực thể. 1.Các thực thể và thuộc tính của nó. 2.Liên kết giữa các thực thể. 3.Mô hình liên kết thực thể. III. Liệt kê và lập từ điển dữ liệu tương ứng. 1.Bảng độc giả. 2.Bảng phiếu mượn. 3.Bảng phiếu phạt. 4.Bảng nhân viên. 5.Bảng chi tiết phiếu mượn. 6.Bảng Sách. 7.Bảng NXB. IV. Xây dựng hệ thống theo hướng phân tích đối tượng 1.phân tích hệ thống theo hướng đối tương. 2. Biểu đồ lớp 3.mô hình quan hệ dữ liệu

doc14 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/07/2013 | Lượt xem: 1187 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân tích thiết kế hệ thống quản lý thư viện trường Đại học Thương Mại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý thư viện trường Đại học Thương Mại Phần I. Giới thiệu Cùng với sự phát triển ngày càng lớn manh của trường ĐH Thương Mại thì thư viện trường là nơi mà sinh viên được tiếp cận những kiến thức bổ ích ngày càng được mở rộng với số lượng sách tạp chí…. Nên việc quản lí danh mục sách hết sức quan trọng và yêu cầu phải có phương pháp và hệ thống quản lí hiệu quả. Danh mục quản lí sách bao gồm : tên sách, số lượng, loại sách, … và số lượng tồn kho. Do tính chaatscuar thư viện là mượn đọc tạ chỗ và cho mượn về nhà nên vấn dề dạt ra là phải quản lí người đọc. Cụ thể là quản lí họ tên, mã sinh viên,lớp hành chính,… Như vậy, mục đích của thư viện là làm sao phục vụ cho độc giả nhanh chóng, chính xác, gọn nhẹ kể cả lúc mượn cũng như lúc trả. Để quản lí nhân sự thư viện phân chia thành các bộ phận với những chức năng và nhiệm vụ khác nhau: Ban giám đốc: điều hành chung toàn bộ hoạt động của thư viện Phòng bổ sung: cập nhật sách , tài liệu và cho mã số danh mục Phòng thư mục: cập nhât số sách, tài liệu đã được bổ sung hay thanh lí các sách Phòng bạn đọc : quản lí cấp thẻ, quản lí, trực tiếp quản lí việc mượn, trả sách Phòng nghiệp vụ: thống kê, rà soát các thong tin và giúp đỡ các bộ phận khác trong quá trình quản lí Phòng hành chính: quản lí công tác chung về nhân sự, tổ chức của cơ quan II. Phân tích hệ thống. 1.Sơ đồ chức năng. Hệ thống quản lý thư viên ĐHTM QL Độc Giả QL Sách QL Mượn Trả QL Nhân viên Báo cáo Thống kê Nhập thông tin độc giả Sửa thông tin độc giả Xóa thông tin độc giả Nhập sách Sửa t tin sách Xóa t tin sách Nhận yêu cầu Kiểm tra thẻ Kiểm tra sách quá hạn Kiểm tra t tin sách Lập phiếu phạt Nhập t tin Nhân viên Sủa t tin nhân viên Xóa t tin nhân viên Thống kê số sách Báo sách ưa thích Tổng số độc giả 2. Mô hình luồng dữ liệu mức khung cảnh. (13) (8) (10) (9) (6) HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN VIÊN ĐỘC GIẢ BAN QUẢN LÝ NHÀ XUẤT BẢN (7) (1) (2) (3) (4) (5) (16) (15) (14) (11) (12) Sơ đồ mức 0 phiếu phạt thông tin từ chối mượn. sách mượn + thông tin trả lời. sách trả phiếu yêu cầu thông tin độc giả thanh toán danh mục sách nhập danh mục sách mới thông tin NXB báo cáo số lượng sách báo cáo số lượng độc giả báo cáo sách được ưa thích thông tin nhân viên thông tin độc giả mượn sách quá hạn thông tin độc giả trả sách 3. Mô hình luồng dữ liệu mức 1. Thông tin độc giả BAN QUẢN LÝ QL ĐỘC GIẢ ĐỘC GIẢ Báo số lượng sách Báo sách ưa thích Báo số lđộc giả Sách trả Phiếu yêu cầu Phiếu phạt Thông tin trả lời +sách Thông tin từ chối mượn Phiếu phạt Độc giả ĐỘC GIẢ BÁO CÁO THỐNG KÊ sách QL MƯỢN TRẢ Thông tin độc giả mượn quá hạn QL SÁCH TRẢ Thông tin độc giả trả sách NHÀ XUẤT BẢN QL NHÂN VIÊN NHÂN VIÊN ` Nhân viên Mục sách nhập Danh mục sách mới Thanh toán Ttin NXB II. Xây dựng hệ thống dữ liệu dạng quan hệ thực thể. 1.Các thực thể và thuộc tính của nó. - Độc giả ( Mã độc giả, họ tên độc giả, giới tính, địa chỉ, ngày cấp, ngày hết hạn) - Nhân viên (Mã NV, Họ tên nhân viên, Điện thoại) - Sách ( Mã sách, tên sách, loại sách, tên tác giả, nhà xuất bản) - Nhà xuất bản ( Mã NXB, Tên NXB, Địa chỉ NXB) - Phiếu mượn ( Mã độc giả, Mã sách, họ và tên, tên sách, tên tác giả) - Phiếu phạt ( Mã độc giả, Mã NV, số tiền phạt, lý do phạt) 2.Liên kết giữa các thực thể. CÓ LẬP SÁCH ĐỘC GIẢ PHIẾU MƯỢN THUỘC KIỂM TRA LẬP CÓ PHIẾU PHẠT NXB NHÂN VIÊN 3.Mô hình liên kết thực thể. CÓ THUỘC SÁCH Mã sách Tên sách Loại sách Tên tác giả Mã NXB KTRA CÓ LẬP CÓ LẬP NXB Mã NXB Tên NXB Địa chỉ NXB Nhân viên Mã NV Tên nhân viên Điện thoại Phiếu phạt Mã độc giả Mã NV Số tiền phạt Lí do phạt Phiếu mượn Mã độc giả Mã sách Tên sách Mã NV Ngày mượn Ngày trả CT phiếu mượn Mã độc giả Mã sách Số ngày mượn Độc giả Mã độc giả Họ tên độc giả Giới tính Địa chỉ Ngày cấp Ngày hết hạn III. Liệt kê và lập từ điển dữ liệu tương ứng. 1.Bảng độc giả. Stt Tên thuộc tính Kiểu dữ liệu Mô tả 1. madocgia Charector Mã thẻ 2. Hoten Charector Họ tên 3. Gioitinh Byte Giới tính 4. Diachi Charector Địa chỉ 5. Ngaycap Datetime Ngày cấp 6. Ngayhethan Datetime Ngày hết hạn 2.Bảng phiếu mượn. Stt Tên thuộc tính Kiểu dữ liệu Mô tả 1. madocgia Charector Mã thẻ 2. Masach Charector Mã sách 3. tensach Charector Tên sách 4. manv Charector Mã thẻ 5. Ngaymuon datetime Ngày mượn 6. ngaytra datetime Ngày trả 3.Bảng phiếu phạt. Stt Tên thuộc tính Kiểu dữ liệu Mô tả 1. madocgia Charector Mã thẻ 2. manv Charector Mã thẻ 3. sotienphat Charector Số tiền phạt 4.Bảng nhân viên. Stt Tên thuộc tính Kiểu dữ liệu Mô tả 1. manv Charector Mã thẻ 2. tennv Charector Tên nhân viên 3. dienthoai Charector Điện thoại 5.Bảng chi tiết phiếu mượn. Stt Tên thuộc tính Kiểu dữ liệu Mô tả 1. madocgia Charector Mã thẻ 2. masach Charector Mã sách 3. songaymuon Charector Số ngày mượn 6.Bảng Sách. Stt Tên thuộc tính Kiểu dữ liệu Mô tả 1. masach Charector Mã sách 2. tensach Charector Tên sách 3. loaisach Charector Loại sách 4. tentacgia Charector Tên tác giả 5. maNXB Charector Mã NXB 7.Bảng NXB. Stt Tên thuộc tính Kiểu dữ liệu Mô tả 1. maNXB Charector Mã NXB 2. tentacgia Charector Tên tác giả 3. diachi Charector Địa chỉ IV. Xây dựng hệ thống theo hướng phân tích đối tượng 1.phân tích hệ thống theo hướng đối tương. Bao gồm: Độc giả: - Tìm kiếm thông tin. cung cấp thông tin độc giả như họ tên, địa chỉ, giới tính yêu cầu thông tin sách: tên sách, loại sách, nhà xuất bản thông tin mượn trả: đã trả sách hay chưa, có đúng hạn không Nhân viên: Cập nhật thông tin: thông tin sách, thông tin độc giả. .) thông tin sách: cập nhật thông tin sách, sửa thông tin sách, xóa thông tin sách. .) thông tin độc giả: cập nhật thông tin độc giả, sửa thông tin độc giả, xóa thông tin độc giả. Quản lý: quản lý mượn sách, quản lý trả sách. .) quản lý mượn sách: mã sách, tên sách, số ngày mượn. .) quản lý trả sách: mã sách, tên sách, ngày trả đúng hạn, lập phiếu phạt. Báo cáo thống kê: thống kê sách, thống kê bạn đọc. Tìm kiếm: sách, thông tin sách, thông tn bạn đọc. . 3. Biểu đồ lớp 4.mô hình quan hệ dữ liệu

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích thiết kế hệ thống quản lý thư viện trường Đại học Thương Mại.doc