Phân tích tình hình nhập kẩu nguyên vật liệu của công ty Innova

I. Giới thiệu chung về công ty INNOVA: 2 1.Lịch sử hình thành và phát triển công ty: 2 2. Chức năng nhiệm vụ của công ty: 2 3.Đối tác chính: 3 II. Quy trình sản xuất: 3 1.Tổ Chức sản xuất mã hàng ghế xếp CHR 001P. 3 III.Tình hình kim ngạch nhập khẩu và tốc độ tăng giảm nhập khẩu tại công ty Innova: 6 1. Vài nét về tình hình nhập khẩu chất dẻo và sắt thép của Việt Nam: 6 2. Tình hình kim ngạch và tốc độ nhập khẩu nguyên vật liệu của công ty Innova 6 IV.Tình hình nhập khẩu của công ty Innova theo cơ cấu mặt hàng nhập khẩu. 8 V. Tình hình ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng: 9 1. Tình hình ký kết hợp đồng 9 2. Tình hình thực hiện hợp đồng: 10 VI. Phân tích tình hình nhập khẩu theo thị trường 11 VII. Phân tích tình hình nhập khẩu theo phương thức kinh doanh 12 VIII. Phân tích theo phương thức thanh toán quốc tế 13 IX. Phân tích tình hình nhập khẩu theo điều kiện thương mại 14

doc18 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2164 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân tích tình hình nhập kẩu nguyên vật liệu của công ty Innova, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VĂN BẰNG 2 – KHÓA 11 ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ BÁO CÁO MÔN HỌC KINH TẾ VÀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯƠNG MAI CHUYÊN ĐỀ: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA CÔNG TY INNOVA Mục lục I. Giới thiệu chung về công ty INNOVA: 1.Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån coâng ty: Coâng ty TNHH INNOVA laø coâng ty con cuûa coâng ty WOK & PAN Industry Inc Trụ sở: 3F. NO.169, SEC.3, PA-THE ROAD, TAIPEI, TAIWAN do oâng STAI PING CHENG (quoác tòch Ñaøi Loan) laøm ñaïi dieän. Laø doanh nghieäp 100% voán nöôùc ngoaøi, thaønh laäp theo giaáy pheùp ñaàu tö soá 185/GP-KCX-HCM ngaøy 14/03/2003 do Ban Quaûn lyù caùc khu Cheá Xuaát và khu Công Nghiệp TP.HCM caáp. - Teân giao dòch baèng tieáng Anh: INNOVA CO., LTD - Truï sôû nhaø xöôûng ñaët taïi: Loâ 8 ñöôøng soá 01, KCX Taân Thuaän, TP.HCM - Ñieän thoaïi:(08) 7700165 Fax: (08) 7700166 - Email: innova@hcm.vnn.vn - Lónh vöïc hoaït ñoäng chính cuûa coâng ty: saûn xuaát vaø xuaát khaåu caùc ñoà duøng noäi ngoaïi thaát (baøn vaø gheá), nguyeân lieäu chính laø töø saét vaø nhöïa. - Saûn phaåm được xuaát khaåu ñi nhiều nước trên thế giới nhưng chủ yếu là thò tröôøng Myõ vaø Chaâu AÂu… - Năng lực của INNOVA sản xuất từ 30 ->70 cont 40HQ/ tháng - Thôøi gian hoaït ñoäng: 50 naêm, keå töø ngaøy caáp Giaáy pheùp ñaàu tö. Voán hoaït ñoäng cuûa coâng ty (theo Giaáy pheùp: 185/GPÑT ngaøy 14/03/2003): Toång voán ñaàu tö cuûa coâng ty: 1.500.000 USD, trong ñoù: Voán coá ñònh: 1.195.000 USD, bao goàm: * Nhaø xöôûng vaø vaên phoøng (thueâ): 7.616m2, Trò giaù söûa chöõa: 75.000 USD * Maùy moùc thieát bò: 1.100.000 USD * Voán coá ñònh khaùc: 20.000 USD, trong ñoù: Chi phí vaän chuyeån laép ñaët maùy moùc thieát bò: 20.000 USD Voán löu ñoäng: 305.000 USD Voán phaùp ñònh cuûa coâng ty: 450.000 USD - Voán vay ngoaøi nöôùc: 1.050.000 USD Coâng ty baét ñaàu hoaït ñoäng töø thaùng 06/2003, thôøi gian ñaàu vì coøn phaûi laép ñaët daây chuyeàn maùy moùc thieát bò neân chöa ñi vaøo saûn xuaát. Ñeán naêm 2004, coâng ty ñaõ chính thöùc hoaït ñoäng vôùi kim ngaïch chuû yeáu laø xuaát khaåu sang nöôùc ngoaøi. Coâng ty INNOVA raát thuaän lôïi raát thuaän lôïi trong quaù trình phaùp trieån thöông hieäu cuõng nhö thò phaàn treân thò tröôøng nöôùc ngoaøi. Ngoaøi ra ñeå ñaùp öùng nhu caàu ña daïng cuûa ngöôøi tieâu duøng coâng ty ñaõ khoâng ngöøng caûi tieán vaø naâng cao chaát löôïng saûn phaãm. 2. Chöùc naêng nhieäm vuï cuûa coâng ty: Cuõng nhö caùc coâng ty khaùc taïi Khu cheá xuaát Taân Thuaän, coâng ty TNHH INNOVA chæ coù nhieäm vuï nhö moät phaân xöôûng saûn xuaát cuûa coâng ty meï. Nguyeân phuï lieäu ban ñaàu chuû yeáu laø do coâng ty meï cung caáp dần vaø thaønh phaåm seõ ñöôïc xuaát tröïc tieáp sang nöôùc thöù ba (chaúng haïn nhö: Myõ, Canada, Nga vaø caùc nöôùc thuoäc khoái Chaâu AÂu…). Vì nhu caàu xuaát khaåu ngaøy caøng cao vaø coù nhieàu thò tröôøng tieâu thuï neân coâng ty ñaõ quyeát ñònh tìm kieám nguoàn cung caáp nguyeân phuï lieäu taïi thò tröôøng noäi ñòa vì nhö vaäy seõ tieát kieäm ñöôïc chi phí vaän chuyeån vaø coù theå chuû ñoäng hôn veà maët thôøi gian. 3.Đối tác chính: Target, Metro Group Buying, Correll, The Home Depot.. Trong đó The Home Depot là đối tác lớn nhất và tiêu thụ độc quyền một sản phẩm của INNOVA là ghế xếp có mã hàng CHR 001P II. Quy trình sản xuất: 1.Tổ Chức sản xuất mã hàng ghế xếp CHR 001P. Quy trình nhận đơn hàng và xuất hàng của Cty INNOVA, sản phẩm ghế xếp (CHR 001P) Chúng ta cùng nhau xem xét sơ đồ dưới đây: Hợp đồng(1) Đơn hàng(2) Xuất hàng trực tiếp cho các kho của The Home Depot trên khắp nước Mỹ(3) Thanh toán(4) Chuyển tiền(5) The Home Depot INNOVA Bước 1: Hợp đồng được ký kết giữa khách hàng – công ty The Home Depot (Mỹ) và công ty mẹ của INNOVA là Wok and Pan. Bước 2: Công ty mẹ cụ thể hóa hợp đồng thành đơn hàng cho INNOVA trong đó quy định chi tiết về chủng loại hàng, số lượng hàng, chất lượng hàng, thời gian giao hàng v.v.. Công ty INNOVA nhận đơn hàng và tiến hành sản xuất sản phẩm theo như yêu cầu của công ty mẹ. Bước 3: INNOVA sau khi sản xuất xong thì xuất hàng trực tiếp cho The Home Depot theo như chỉ thị của Công ty Wok & Pan và gửi bộ chứng từ cho công ty mẹ để công ty mẹ lấy tiền Bước 4: The Home Depot tiến hành thanh toán tiền cho Wok & Pan theo các điều khoản đã ký trong hợp đồng. Bước 5: Wok & Pan sau khi nhận được tiền thì chuyển tiền cho INNOVA để công ty INNOVA này tiếp tục một chu trình sản xuất tiếp theo. b.Như vậy, sau khi có đơn hàng INNOVA sẽ tiến hành sản xuất, để sản xuất ghế xếp chúng ta cùng tìm hiểu xem cần những nguyên vật liệu gì? Nguyên vật liệu chính gồm có: sắt ống, sắt tấm và nhựa pp Nguyên vật liệu phụ: nhựa pvc, Boät nhöïa maøu, Ñinh taùn, Ốc vít, Long ñeàn, v.v… BAÛNG ÑÒNH MÖÙC VEÀ TYÛ LEÄ HAO HUÏT CUÛA TÖØNG MAËT HAØNG Teân Doanh nghiệp: CTY TNHH INNOVA Ñòa chæ: Loâ 8 ñöôøng soá 01 KCX Taân Thuaän Q7 Maõ số Doanh nghiệp: Hôïp ñoàng xuaát khaåu soá: Maõ sản phẩm: CHR-001P Teân sản phẩm: Gheá khung saét Đơn vị tính sản phẩm: Caùi STT Teân nguyeân phụ liệu Maõ NPL Đơn vị tính Định mức Tỷ lệ hao hụt (%) Định mức kể cả hao hụt Nguoàn cung cấp 1 OÁng saét NL002 kg 2.6 2% 2.652 Nhập khẩu, nội ñòa 2 Nhöïa PP NL003 kg 1 0.1% 1.0010 Nhậâp khẩu 3 Saét taám NL004 kg 0.17 2% 0.1734 Nhập khẩu, nội ñòa 4 Nuùt chaân gheá (pvc) PL001 caùi 4 1% 4.04 Nhập khẩu, nội ñòa 5 Boät nhöïa maøu PL002 kg 0.0042 0% 0.0042 Nội ñòa 6 Ñinh taùn PL004 kg 0.11 1% 0.1111 Noäi ñòa 7 Ốc vít PL005 kg 0.02 1% 0.0202 Noäi ñòa 8 Long ñeàn PL006 kg 0.0538 1% 0.05434 Nội ñòa 9 Boät sôn PL007 kg 0.056 1% 0.0566 Noäi ñòa 10 Tuùi nhöïa PL011 caùi 1 1% 1.01 Nội ñòa 11 Khuy bấm thẻ PL014 caùi 1 0.1% 1.001 Noäi ñòa 12 Theû maøu PL015 caùi 1 0% 1 Nội ñòa 13 Thanh giaáy cöùng PL016 caùi 0.363 0.02% 0.3631 Nội ñòa 14 OÁng giaáy PL017 caùi 0.06 0.02% 0.060012 Nội ñòa 15 Nhaõn maøu PL018 caùi 0.091 0% 0.091 Nội ñòa 16 Tem maõ vaïch PL019 caùi 1.091 0% 1.091 Nội ñòa 17 Thuøng giaáy PL022 caùi 0.091 0% 0.091 Nội ñòa 18 Pallet goã PL023 caùi 0.046 0% 0.046 Noäi ñòa c. Quá trình sản xuất thực tế mã hàng ghế xếp CHR 001P thể hiện qua sơ đồ sau: Nhập NVL Sắt Lưu kho Cắt ống Dập lỗ Uốn ống Hàn Co2 Xử Lý Hoá chất Phun Sơn Băng Chuyền ( lắp ráp) Nhựa nhập Máy ép nhựa Tựa lưng, Tựa ngồi Sắt ống NVL chính gồm có sắt và nhựa sau khi được nhập vào kho sẽ trải qua các công đoạn sản xuất như sau: Sắt ống: được cắt thành các kích cỡ phù hợp với mã hàng sau đó được dập lỗ để về sau này có thể gắn các linh kiện, nguyên vật liệu phụ vào. Sau công đoạn dập lỗ là công đoạn uốn ống để tạo dáng cho sản phẩm. Sắt ống sau khi được uốn thì sẽ được hàn lại để tạo thành bộ khung ghế hoàn chỉnh. Tiếp đó người ta đem bộ khung ghế này đi xử lý hóa chất để có được bề mặt như ý muốn khách hàng. Sau khi xử lý hóa chất xong bộ khung ghế được để khô ráo và người ta tiến hành phun sơn sau đó đưa đến băng chuyền để lắp ráp tựa lưng và tựa ngồi bằng nhựa vào. Nhựa nguyên liệu: được đưa vào máy ép nhựa được lập trình sẵn để tạo ra tựa ngồi và băng ngồi thích hợp với mã hàng CHR 001P, sau đó cũng được đưa đến băng chuyền để ráp vào bộ khung sắt có sẵn và tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh. Sản phẩm sau khi lắp ráp được bộ phận công nhân KCS kiểm tra một lần cuối các chỉ tiêu độ cân bằng của chân ghế, độ bóng bề mặt ghế, các sai sót kỹ thuật khác,v.v và đưa vào kho hàng để chờ người đại diện chủ hàng đến kiểm tra lần cuối trước khi xuất hàng. Tình hình kim ngạch nhập khẩu và tốc độ tăng giảm nhập khẩu tại công ty Innova: Vài nét về tình hình nhập khẩu chất dẻo và sắt thép của Việt Nam: Bảng: Tình hình nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu và sắt thép các loại của Việt Nam ĐVT: 1,000 USD Mặt hàng 2006 2007 2008 Kim ngạch Kim ngạch Tuyệt đối Tươngđối (%) Kim ngạch Tuyệt đối Tương đối (%) Chất dẻo nguyên liệu 1,846,000 2,506,917 660,917 135.80 2,945,050 438,133 117.48 Sắt thép các loại 2,905,000 5,111,925 2,206,925 175.97 6,720,637 1,608,712 131.47 Nguồn: Tổng Cục Thống kê Nhận xét: Nhu cầu sử dụng hai nguyên liệu này cho sản xuất trong cả nước tăng, làm cho lượng nguyên liệu nhập khẩu cũng gia tăng nhiều. Sắt thép là một trong những mặt hàng nhập khẩu chính của Việt Nam. Kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này luôn đứng thứ ba, chỉ sau máy móc, thiết bị và xăng dầu. Đạt được tiến độ nhập khẩu sắt thép trong tăng như trên là có nhiều sự cố gắng của các doanh nghiệp, cộng với những hỗ trợ không nhỏ từ các cơ quan quản lý trong việc điều hành cơ chế một cách linh hoạt và hợp lý. Chính những việc này đã giúp các doanh nghiệp hoàn thành tốt công tác nhập khẩu của mình. Năm 2007, Việt Nam đã nhập khẩu sắt thép từ gần 70 thị trường trên thế giới. Trong đó, nhập khẩu sắt thép từ Trung Quốc đạt 2,3 tỷ USD, tăng 59% so với năm 2006, chiếm 45% tổng kim ngạch nhập khẩu sắt thép của Việt Nam. Tuy nhiên, năm 2008, nhập khẩu sắt thép của Việt Nam từ Trung Quốc giảm do nguồn cung từ Trung Quốc không còn dồi dào như trước, cộng với giá thành sản phẩm chiếm ưu thế không nhiều so với các thị trường khác. Năm 2007, nhập khẩu sắt thép của Việt Nam từ Nhật Bản cũng tăng đáng kể, đạt kim ngạch hơn 676 triệu USD, tăng 37% so với năm 2006. Đáng chú ý, nhập khẩu sắt thép từ Đài Loan và Malaysia tăng rất mạnh, đạt kim ngạch lần lượt là 567,8 triệu USD và 383,8 triệu USD. Năm 2008 kim ngạch nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu đạt 2,945,050,000 USD, tăng 17.48% so với năm 2007, xếp thứ 6 về kim ngạch trong số các mặt hàng nhập khẩu. Thị trường cung cấp hạt nhựa nguyên liệu vẫn ổn định. Lượng nhập chủ yếu vẫn là từ các thị trường chính Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan. 2. Tình hình kim ngạch và tốc độ nhập khẩu nguyên vật liệu của công ty Innova Bảng: Tình hình kim ngạch và tốc độ nhập khẩu nguyên vật liệu của công ty Innova NVL NK Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Mức tăng (giảm) NK Mức tăng (giảm) NK So sánh 2006/2005 So sánh 2008/2007 SL ( Tấn) Trị giá (USD) SL ( Tấn) Trị giá (USD) SL ( Tấn) Trị giá (USD) Tuyệt đối (USD) Tương đối (%) Tuyệt đối (USD) Tương đối (%) Sắt ống 3,535.68 2,262,383.86 2,669.23 2,303,188.36 2,423.67 2,818,249.30 40,804.50 1.80 515,060.95 22.36 Sắt tấm 1,496.10 958,670.07 1,015.18 877,645.53 751.48 888,896.05 -81,024.54 (8.45) 11,250.52 1.28 Nhựa PP 134.01 142,720.65 159.79 184,557.45 236.67 385,896.34 41,836.80 29.31 201,338.89 109.09 Nhưa PVC 35.16 3,867.10 26.62 28,100.80 29.06 46,718.81 24,233.70 626.66 18,618.01 66.25 Tổng KN NK 5,200.95 3,367,641.67 3,870.82 3,393,492.13 3,440.88 4,139,760.50 25,850.46 649.33 746,268.36 198.99 Nhận xét: Qua bảng số liệu hình kim ngạch và tốc độ nhập khẩu nguyên vật liệu của công ty Innova, ta thấy: Kim ngạch nhập khẩu của công ty Innova gia tăng qua các năm về số tuyệt đối lẫn tương đối. Bình quân tốc độ tăng kim ngạch nhập Tuy nhiên ta thấy kim ngạch nhập khẩu của công ty có sự biến động lớn, kim ngạch nhập khẩu nguyên vật liệu từ năm 2007 so sánh 2006 ta thấy tốc độ tăng trưởng tăng nhảy vọt lên 649.33% tương ứng mức tăng tuyệt đối 25,850.46 USD, tuy nhiên tổng sản lượng nhập khẩu thì giảm 1130 Tấn. Việc tăng kim ngạch nhập khẩu của công ty chủ yếu là do giá cả nguyên vật liệu tăng cao, nhất là đối với mặt hàng Nhựa PVC. Năm 2008 so với năm 2007 thì tốc độ tăng trưởng thấp hơn: chỉ tăng 198.99%, tuy nhiên mức tăng tuyệt đối 746,268.36 USD (tăng 2886 lần) mặc dù số lượng nguyên vật liệu nhập khẩu của năm 2008 giảm so với năm 2007 là 429.95 Tấn. Từ đó thấy được biến động rất lớn do giá cả nguyên vật liệu tăng cao. Nguyên nhân dẫn đến việc gia tăng kim ngạch nhập khẩu của công ty: Khách quan: Do giá cả của nguyên vật liệu nhập khẩu tăng, thực tế trên thị trường giá nhập nguyên vật liệu năm 2007 đều tăng,có một số loại nguyên vật liệu tăng gần hơn 10 lần so với năm 2006. Năm 2008 giá nhập vẫn tiếp tục tăng, nhưng tốc độ tăng chậm hơn, chỉ tăng 1,5 lần so với năm 2007. Việc giá dầu tăng trong các năm gần đây: từ 60-75USD/thùng năm 2006 đến năm 2008 khoảng 75-80 USD/thùng, trong đó có lúc đã tăng đến 140-150USD/ thùng do đó giá các mặt hàng nguyên liệu cũng tăng lên. Điển hình là giá mặt hàng sắt: bình quân giá năm 2006 là 620-640USD/ tấn, năm 2007 là 860-865USD/tấn tăng 240USD/ tấn và vẫn tiếp tục tăng gần 300 USD/ tấn, giá bình quân trong năm 2008 là 1160USD/tấn Giá mặt hàng nhựa PVC: tăng đột biến (gần 10 lần) so với năm 2007, từ 110USD/ Tấn đến năm 2007 là 1160USD/ Tấn, năm 2008 vẫn tiếp tục tăng 1,5 lần so với năm 2007 ( 1610USD/Tấn) Chủ quan: Sản lượng sắt nhập khẩu năm 2006 vẫn còn tồn trong kho, nên những đơn hàng vẫn sử dụng nguyên liệu cũ thì công ty không cần phải nhập nguyên liệu nữa do đó sản lượng nhập giảm. Những đơn đặt hàng trong năm 2007, 2008 có một số mặt hàng mới, do đó dù giá lên cao nhưng công ty vẫn phải nhập nguyên liệu mới với mẫu mã mới phù hợp với đơn đặt hàng của khách hàng, do đó giá trị nhập khẩu tăng cao mặc dù sản lượng nhập thấp. Giải pháp: Tìm nguồn nguyên vật liệu đầu vào ổn định, tránh tình trạng giá cả tăng đột biến. Dự trữ bình quên trong công ty INNOVA chưa hợp lý cần có sự kiểm soát và điều chỉnh cho phù hợp. Tránh tình trạng dự trữ nhiều những nguyên liệu chưa cần sử dụng đến trong khi các nguyên liệu khác phải mua, điều này gây ảnh hưởng đến việc lưu thông vốn công ty. Huấn luyện nguồn nhân lực quản lý kho dự trữ. Tình hình nhập khẩu của công ty Innova theo cơ cấu mặt hàng nhập khẩu. Tình hình nhập khẩu của công ty Innova theo cơ cấu mặt hàng nhập khẩu. NĂM 2006 2007 2008 So sánh 2007 với 2006 So sánh 2008 với 2007 Giá trị (USD) Tỉ trọng (%) Giá trị (USD) Tỉ trọng (%) Giá trị (USD) Tỉ trọng (%) Tuyệt đối Tương đối Tuyệt đối Tương đối Sắt ống 2,262,383.86 67.18 2,303,188.36 67.87 2,818,249.30 68.08 40,804.50 101.80 515,060.94 122.36 Sắt tấm 958,670.07 28.47 877,645.53 25.86 888,896.05 21.47 -81.024,54 91.55 11,250.52 122.36 Nhựa PP 142,720.65 4.24 184,557.45 5.44 385,896.34 9.32 41,836.80 129.31 201,338.89 209.09 Nhưa PVC 3,867.10 0.11 28,100.80 0.83 46,718.81 1.13 24,233.70 726.66 18,618.01 166.25 3,367,641.67 100.00 3,393,492.13 100.00 4,139,760.50 100.00 25,850.46 746,268.37 Nhận xét: Nhìn chung tình hình nhập khẩu của công ty tăng qua các năm. Năm 2006 tổng kim ngạch nhập khẩu là 3.367.641,67 USD, năm 2007 tổng kim ngạch nhập khẩu là 3,393,492,13 USD, tăng 25,850,46 USD so với năm 2006, và năm 2008 tăng rất mạnh, đạt 4.139760,50 USD tăng hơn năm 2007 là 746268,37USD Tốc độ nhập của các mặt hàng tăng không đều, tuy các mặt hàng này đều là nguyên liệu để cấu thành sản phẩm Trong đó sắt ống là mặt hàng chủ lực của công ty luôn chiếm tỷ trọng trên 60%. Năm 2006 trị giá nhập là 2.262.383,86 USD chiếm tỉ trọng 67,18 % và năm 2007 tăng rất ít 1,80% (đạt 2.303.188,36 USD), Tuy nhiên năm 2008 tuy tỉ trọng vẫn không đổi nhưng giá trị nhập khẩu lên đến 2.818.249,30 USD, tăng 22,36 % so với năm 2007. Sắt tấm chiếm tỉ trọng trên 20%, trị giá nhập khẩu giảm dần từ năm 2006 - 2007 và tăng nhẹ từ năm 2007 - 2008. Năm 2007 nhập 877.645,53 USD giảm 8,45% so với năm 2006 (958.670,07 USD) và năm 2008 đạt 888.896,05 USD tăng 1,28% so với năm 2007. Nhựa PP chiếm tỉ trọng thấp (dưới 10%) và nhựa PVC chiếm tỉ trọng rất thấp (dưới 1%). Nhưng từ năm 2006 - 2007 tăng mạnh 29,31% và từ 2007-2008 tăng mạnh đến 109,09% đối với Nhựa PP. Nhựa PVC cũng tăng rất mạnh qua các năm. Nguyên nhân: Khách quan: Giá cả thị trường tăng từ năm 2006-2008, đặc biệt là sắt thép tăng đột biến từ cuối quý 2/2007 đến đầu quý 2 năm 2008, và nó giảm dần đến cuối năm 2008. Từ tháng giữa năm 2007 đến năm 2008 giá nhựa cũng tăng đột biến và giảm dần cuối năm Khách hàng đặt những loại hàng có tỷ trọng nhựa cao hơn. (ví dụ : mã hàng CHR- 001P chiếm tỷ trọng nhựa nhiều hơn CHR-025, thì vào năm 2007,2008 những khách hàng mua hàng CHR-001P ngày càng tăng) Đơn đặt hàng xuất khẩu tăng. Chủ quan: Nhu cầu sử dụng nguyên liệu của các mặt hàng khác nhau nên lượng nhập khẩu cho từng mặt hàng cũng khác nhau. Số liệu tồn kho của các mặt hàng không đồng đều. Giải Pháp: Tìm kiếm nguồn nguyên liệu trong nước rẽ để giảm chi phí nhập khẩu. Wok & Pan cho phép INNOVA chủ động tìm kiếm nguồn nguyên liệu trong nước. Cập nhật những thông tin biến động giá cả trên thị trường để kịp thời lưu trữ hàng phù hợp hơn. Tìm khách hàng mới và giới thiệu những sản phẩm mà có nguồn nguyên liệu rẽ và ổn định. Xem xét về dự trữ nguồn nguyên vật liệu cho hợp lệ. V. Tình hình ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng: NĂM KÝ KẾT THỰC HIỆN SO SÁNH THỰC HIỆN VỚI KÝ KẾT SỐ LƯỢNG TRỊ GIÁ SỐ LƯỢNG TRỊ GIÁ SỐ LƯỢNG TRỊ GIÁ HĐ % TRỊ GIÁ % 2006 30 3,608,187.51 28 3,367,641.67 -2 93.33 -240,545.83 93.33 2007 31 3,506,608.54 30 3,393,492.13 -1 96.77 -113,116.40 96.77 2008 31 4,139,760.50 31 4,139,760.50 0 100.00 0.00 100.00 2007/2006 1 -101,578.97 2.00 25,850.46 % 103.33 97.18 107.14 100.77 2008/2007 0 633,151.96 1.00 746,268.36 % 100.00 118.06 103.33 121.99 1. Tình hình ký kết hợp đồng Nhận xét: Nhìn từ bảng số liệu trên ta thấy số lượng các hợp dồng ký kết có chiều hướng ổn định qua các năm nhưng trị giá hđ lại tăng giảm không đều nhau qua các năm. 2006, công ty ký được 30 hđ trị giá 3,608,187.51 USD đến năm 2007 công ty ký được 31 hđ trị giá 3,506,608 USD, nhiều hơn năm trước 1 hđ nhưng trị giá lại giảm đi 101,578.97 USD tương ứng với mức giảm tương đối là 2.82%. Năm 2008, công ty cũng ký kết được 31 hđ nhưng trị giá lại tăng lên 614,689.22 USD ( tương ứng 17.53% ) so với năm 2007. Xét trị giá bình quân của mỗi HĐ, ta thấy 2006 trị giá bq 01 hđ là 120,272.917USD thì 2007 giảm xuống còn 113,116.4045USD mặc dầu số lượng hđ tăng lên 01 hđ là do công ty giảm sản lượng mua sắt là mặt hàng có trị giá cao (do tồn kho năm trước vẫn còn ) từ 5,031.78 tấn năm 2006 xuống còn 3,684.42 tấn năm 2007 và tăng sản lượng mua nhựa là mặt hàng có trị giá thấp từ 169.17 tấn năm 2006 lên 186.41 tấn năm 2007. Đến năm 2008, trị giá bq 1 hđ tăng lên 132,945.089 so với 2006 và 2007 là do giá sắt và nhựa trên thị trường thế giới đang tăng cao do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới sắp bùng nổ. Nguyên nhân: Khách quan: Tình hình ký kết hđ ổn định và không biến động qua các năm là do công ty có nguồn khách hàng ổn định là các tập đoàn lớn như Target, Metro Group Buying,Correll, The Home Depot.. Trong đó The Home Depot là đối tác lớn nhất và tiêu thụ độc quyền một sản phẩm của INNOVA là ghế xếp có mã hàng CHR 001P. Do mối quan hệ lâu năm giữa Wok & Pan và nhà cung cấp nên hợp đồng được ký kết ổn định mặc dù giá cá trên thị trường biến động. Do Wok & Pan tìm kiếm khách hàng mới với hợp đồng mặt hàng nhựa nhiều hơn các loại hàng khách hàng cũ đã ký kết. Chủ quan: INNOVA không chủ động trong việc ký kết hợp đồng mua nguyên vật liệu từ nước ngoài. Thủ tục đàm phán ký kết do công ty mẹ quyết định. 2. Tình hình thực hiện hợp đồng Nhận xét: Số lượng hđ công ty thực hiện được so với ký kết năm 2006 giảm đi 2 hđ tương ứng với mức giảm tương đối là 6.67% ( trị giá 240,545.83 USD ). 2007,giảm 1 hđ tương ứng với mức giảm tương đối là 3.23% ( trị giá 113,116.40 USD ).2008, công ty thực hiện được 100% hđ ký kết với tổng trị giá là 4,139,760.50 USD. Nguyên nhân: Khách quan: Do giá sắt và nhựa tăng nên nhà cung cấp của Work&Pan đơn phương hủy hđ để bán cho các khách hàng khác với giá cả cao hơn. Nhà cung cấp chưa tin tưởng vào khả năng mua hàng ổn định của Innova. Riêng 2008, Innova thực hiện được 100% hd ký kết là do Innova đã xây dưng được sự tin tưởng từ phía nhà cung cấp ở khả năng mua hàng ổn định và thanh toán từ các năm trước. Chủ quan: Công ty chưa chú trọng đến điều khoản phạt , điều khỏa trọng tài nếu như nhà cung cấp đơn phương hủy hợp đồng. Cán bộ thu mua chưa tìm hiểu kỹ tình hình biến động của thị trường về giá cả nguyên vật liệu để từ đó có các điều khoản ràng buộc nếu như nhà cung cấp không chịu giao hàng khi giá tăng cao. Giải pháp Phát triển công tác nghiên cứu và phát triển thị trường để dự báo chính xác nhu cầu khách hàng. Từ đó, tổ chức công tác thu mua nguyên vật liệu vào những thời điểm giá cả giảm hoặc ổn định để dự trữ phòng khi thị trường tăng giá. Cán bộ thu mua phải tìm hiểu kỹ tình hình biến động của thị trường về giá cả nguyên vật liệu để từ đó có các điều khoản ràng buộc nếu như nhà cung cấp không chịu giao hàng khi giá tăng cao. Tìm kiếm thêm khách hàng tiềm năng để tránh phụ thuộc quá nhiều vào nguồn khách hàng chỉ định từ công ty mẹ. Điều này sẽ rất rủi ro khi những khách hàng chỉ định này gặp khó khăn hoặc tìm kiếm được nguồn cung cấp khác. Tìm kiếm và ký kết hđ mua nguyên vật liệu với những nhà cung cấp gốc tránh mua qua các công ty thương mại hoặc đại lý cấp 1, cấp 2 để có giá mua rẻ, giảm thiểu được chi phí tối đa . VI. Phân tích tình hình nhập khẩu theo thị trường THỊ TRƯỜNG NĂM 2006 NĂM 2007 NĂM 2008 TRỊ GIÁ Tỷ trọng (%) TRỊ GIÁ Tỷ trọng (%) TRỊ GIÁ Tỷ trọng (%) T.QUỐC 3,224,921.02 95.76 3,208,934.68 94.56 3,753,864.16 90.68 Sắt ống 2,262,383.86 67.18 2,303,188.36 67.87 2,818,249.30 68.08 Sắt tấm 958,670.07 28.47 877,645.53 25.86 888,896.05 21.47 Nhưa PVC 3,867.10 0.11 28,100.80 0.83 46,718.81 1.13 Đ.LOAN 142,720.65 4.24 184,557.45 5.44 385,896.34 9.32 Nhựa PP 142,720.65 4.24 184,557.45 5.44 385,896.34 9.32 Tổng giá trị 3,367,641.67 100.00 3,393,492.13 100.00 4,139,760.50 100.00 THỊ TRƯỜNG So sánh 2007 với 2006 So sánh 2008 với 2007 Tuyệt đối % Tuyệt đối % T.QUỐC -15,986.34 99.50 544,929.47 116.98 Sắt ống 40,804.50 101.80 515,060.95 122.36 Sắt tấm -81,024.54 91.55 11,250.52 101.28 Nhưa PVC 24,233.70 726.66 18,618.01 166.25 Đ.LOAN 41,836.80 129.31 201,338.89 209.09 Nhựa PP 41,836.80 129.31 201,338.89 209.09 Tổng giá trị 25,850.46 100.77 746,268.36 121.99 Nhận xét: Qua bảng số liệu trên ta thấy, công ty INNOVA nhập khẩu đa phần NVL từ Trung Quốc gồm có Sắt ống, sắt tấm và nhựa PVC; trong đó, sắt ống ở thị trường Trung Quốc chiếm tỷ trọng cao nhất và tăng nhẹ qua các năm (67.18%, 67.87% và 68.08%) nhập NVL từ thị trường Đài Loan chiếm thấp và chỉ nhập một loại NVL là nhựa PP. Tại thị trường Trung Quốc, nguyên liệu sắt tấm năm 2007 tỷ trọng nhập đã giảm từ 28.47% xuống còn 25.86%, sau đó có tăng nhưng không đáng kể. Nhìn chung tình hình nhập của công ty ở cả 2 thị trường tăng nhẹ qua các năm, năm 2007 tăng 0.77% so với 2006, 2008 tăng 21.99% so với 2007. Hạn chế: vì là công ty con và hoạt động theo chỉ thị của công ty mẹ nên INNOVA hoàn toàn không chủ động về thị trường nhập NVL. Nguyên nhân: Chủ quan: Công ty Wok & Pan là công ty mẹ của INNOVA có trụ sở tại Đài Loan, do đó về thị trường nhập NVL, Wok & Pan đã thương thảo và chọn thị trường dựa trên các mối quan hệ sẵn có và sự tín nhiệm lẫn nhau. Vì vậy đối tác chủ yếu là ở 2 thị trường Đài Loan và Trung Quốc. Ngoài ra, cũng không ngoại trừ yếu tố văn hóa, người Đài Loan ưu tiên tận dụng nguồn nguyên liệu và mối quan hệ sở tại trước khi tìm kiếm đối tác nước ngoài. Khách quan: INNOVA phải nhập NVL từ Đài Loan và Trung Quốc, tất cả đều làm theo chỉ thị của công ty mẹ do đó trong quá trình sản xuất có thể bị hạn chế về tính chủ động NVL. Ví dụ: theo chỉ thị của công ty mẹ nhập sản lượng NVL và sản xuất theo đúng số lượng qui định trong hợp đồng với Home Depot. Nếu trong quá trình sản xuất có sự cố xảy ra dẫn đến hao hụt về NVL, khi đó một là hợp đồng xuất không đúng số lượng; hai là phải chờ nhập lại NVL làm cho hàng xuất có thể không đúng hạn. Giải pháp Cần đa dạng hóa thị trường nguyên vật liệu, tìm kiếm nguồn NVL trong nước thay vì nhập khẩu. Đội ngũ quản lý công ty INNOVA cần thương lượng với công ty mẹ để hạn chế tối đa việc nhập khẩu nhằm đảm bảo quá trình sản xuất đúng tiến độ và đúng qui định trong hợp đồng xuất hàng. VII. Phân tích tình hình nhập khẩu theo phương thức kinh doanh Bảng Tình hình nhập khẩu theo phương thức kinh doanh tại công ty TNHH INNOVA Đơn vị tính: USD Phương thức NK Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Giá trị Tỷ trọng % Giá trị Tỷ trọng % Tuyệt đối % tăng Giá trị Tỷ trọng % Tuyệt đối % tăng NK trực tiếp 289,645.40 8.60 786,286.91 23.17 496,641.51 171.47 1,653,672.60 40.13 867,385.69 110.31 NK ủy thác 3,077,996.27 91.40 2,607,205.22 76.83 -470,791.05 -15..30 2,467,625.16 59.87 -139,580.06 -5.35 Tổng KNNK 3,367,641.67 100 3,393,492.13 100 25,850.46 0.77 4,121,297.76 100 727,805.63 21.45 (Nguồn :Công Ty TNHH INNOVA) Nhận xét: Công ty nhập khẩu qua hai hình thức chính là: Nhập khẩu trực tiếp và nhập khẩu ủy thác. Nhập khẩu trực tiếp qua các năm tăng và nhập khẩu ủy thác qua các năm giảm cụ thể : Nhập khẩu trực tiếp năm 2007 tăng 496,641.51 USD tức tăng 171.47% so với năm 2006, năm 2008 tiếp tục tăng 867,385.69 USD tức tăng 110.31% so với năm 2007 nên bình quân qua các năm nhập khẩu trực tiếp tăng ở mức tuyệt đối là 682,013.6 USD tức tăng 140.89% còn nhập khẩu ủy thác năm 2007 giảm 470,791.05 USD tức giảm 15.30% so với năm 2006, năm 2008 lại giảm 139,580.06 USD tức giảm 5.25% nên bình quân qua các năm nhập khẩu ủy thác bình quân giảm ở mức tuyệt đối là 305,185.555 USD tức giảm 10.325%. Nhập khẩu trực tiếp năm 2006 chiếm tỷ trọng 8.60%, năm 2007 chiếm tỷ trọng 23.71%, năm 2008 chiếm tỷ trọng 40.13%. Nhập khẩu ủy thác năm 2006 chiếm tỷ trọng 91.40% đến năm 2007 giảm xuống còn 76.83% , năm 2008 tiếp tục giảm xuống còn 59.87%. Nguyên nhân: Khách quan: Do nhu cầu công ty cần nhập khẩu các nguyên vật liệu đặc thù từ thị trường Trung Quốc & Đài Loan chủ yếu là Đài Loan. Vì nhu cầu xuất khẩu ngày càng cao và có nhiều thị trường tiêu thụ mà nhập khẩu ủy thác chi phí cao, không chủ động được về mặt thời gian. Nguyên phụ liệu ban đầu do công ty mẹ ở Đài Loan cung cấp nên công ty chuyển dần sang nhập trực tiếp. Nhập khẩu trực tiếp tăng là do Wok & Pan càng ngày càng tìm kiếm được nguồn nguyên vật liệu trực tiếp phù hợp, giá cả hợp lý; đồng thời thương lượng với nhà cung cấp đáp ứng qui cách của đơn hàng nhập khẩu. Nhà cung cấp quen với loại với INNOVA thường nhập. Chủ quan: Do INNOVA vừa thành lập, mới đi vào hoạt động năm 2004, do đó để đáp ứng với qui cách của đơn đặt hàng nhập khẩu thì Wok & Pan bắt buộc phải ký hợp đồng theo kiểu nhập khẩu ủy thác, để cho một công ty khác giao hàng cho INNOVA. Giải pháp Duy trì các nhà cung cấp để có được nguồn nguyên vật liệu. Tìm nguồn hàng trong nước để giảm chi phí. Huấn luyện nhân viên xuất nhập khẩu, đào tạo ngoại ngữ để thuận tiện trong giao dịch ngoại thương. VIII. Phân tích theo phương thức thanh toán quốc tế Ký hợp đồng(1) Thông báo(2) Nhập hàng (4) Thanh toán (5) SUPPLIER INNOVA Giao hàng (3) Qui trình nghiệp vụ: (1) Hợ p đồng được ký kết giữa Wok & Pan với nhà cung cấp nguyên vật liệu. (2) Wok & Pan thông báo đơn ký kết hang nhập cho công ty con INNOVA ở Việt Nam. (3) Nhà cung cấp tiến hành giao hang theo hợp đồng đã ký với Wok & Pan. (4) INNOVA theo chỉ thị được thông báo nhận hàng nhập được giao từ nhà cung cấp. (5) Wok & Pan tiến hành thanh toán đơn hàng cho nhà cung cấp. Nhận xét: Wok & Pan là công ty mẹ và đứng ra ký kết cũng như thanh toán các hợp đồng nhập khẩu nguyên vật liệu với nhà cung cấp. INNOVA chỉ việc nhận lệnh nhập hàng theo chỉ thị của công ty mẹ. INNOVA bị hạn chế trong việc thương thảo cũng như quyết định nhà cung cấp hàng nhập. Giải pháp INNOVA có thể thanh toán cho nhà cung cấp do Wok & Pan chỉ định nhằm giúp INNOVA chủ động lien lạc và hạn chế chi phí liên lạc. INNOVA gửi đơn hàng trực tiếp cho nhà cung cấp mà Wok & Pan đã có mối quan hệ lâu năm. IX. Phân tích tình hình nhập khẩu theo điều kiện thương mại Incoterms 2006 2007 2008 Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng CIF 134.331,62 3,99 275.153,30 8,11 250.542,84 6,05 CFR 155.313,78 4,61 511.133,61 15,06 1.411.769,76 34,10 DDU 3.077.996,27 91,40 2.607.205,22 76,83 2.477.447,90 59,85 Tổng 3.367.641,67 100,00 3.393.492,13 100,00 4.139.760,50 100,00 Incoterms So sánh 2007 với 2006 So sánh 2008 với 2007 Tuyệt đối % Tuyệt đối % CIF 140.821,68 204,83 -24.610,46 91,06 CFR 355.819,83 329,10 900.636,15 276,20 DDU -470.791,05 84,70 -129.757,32 95,02 Tổng 25.850,46 100,77 746.268,37 121,99 Nhận xét: Công ty chỉ nhập khẩu theo 3 điều kiện CIF, CFA, DDU. Vào năm 2006, nhập khẩu theo điều kiện DDU chiếm tỷ trọng rất lớn – 91,40% tổng giá trị nhập khẩu. Tỉ lệ nhập khẩu của 2 điều kiện CFR, CIF thấp, chỉ chiếm lần lượt là 4,61% và 3,99%, tỷ trọng của 2 điều kiện có mức chênh lệch nhỏ khoảng 0,62%. Vào năm 2007, tỉ trọng nhập khẩu theo giá DDU chiếm 76,83%, CFR 16,06%, CIF 8,11% tổng giá trị nhập khẩu. So với năm 2006, giá trị nhập khẩu theo giá CFR đạt 329,10%, CIF đạt 204,83%, còn điều kiện DDU chỉ đạt 84,70%. Giá trị hàng nhập theo điều kiện DDU giảm đồng thời giá trị của hàng nhập theo điều kiện CIF và CFR làm tỷ trọng của 2 điều kiện đó tăng lên. Tuy nhiên, mức chênh lệch giữa 2 điều kiện thương mại trong trường hợp nhập khẩu trực tiếp đã tăng lên cụ thể là 6,95%, nghĩa là giá trị hàng nhập theo CIF chỉ tuong đương ½ giá trị nhập hàng theo CFR. Vào năm 2008, tỉ trọng nhập khẩu theo DDU giảm dần còn 69,85% và chỉ đạt 95,02% so với năm 2007, tuy nhiên đây vẫn là giá trị chiếm tỉ lệ cao nhất. Tỉ lệ nhập khẩu theo CIF giảm chiếm 95,02% so với năm 2007. Chỉ có giá trị hàng nhập khẩu theo giá CFR tăng và đạt 276,20% so với tình hình nhập khẩu năm 2007. Nguyên nhân: Khách quan: Trong thời gian đầu, hoạt động của Innova phụ thuộc nhiều vào mối quan hệ đối tác lâu năm, thân tín của công ty mẹ Wok & Pan. Innova làm theo đơn đặt hàng của Wok & Pan nên các chỉ tiêu về chất lượng chi tiết hàng hóa cũng phải theo yêu cầu, và chính các đối tác này có khả năng đáp ứng. Các nhà cung cấp nguyên liệu trong nước chưa có khả năng cung cấp hàng đáp ứng tiêu chuẩn và nhu cầu của Innova. Hình thức cung cấp là nhà cung cấp bên nước ngoài sẽ xuất hàng hóa theo dạng ống lớn, tấm lớn sang cho công ty con ở Việt Nam, và công ty con sẽ phụ trách cắt nhỏ theo đơn đặt hàng rồi chuyển cho Innova. Vì số lượng nguyên liệu theo nhu cầu của công ty Innova không lớn, cộng với hình thức xuất hàng của nhà cung cấp nên việc nhập khẩu theo điều kiện DDU là phù hợp. Các nhà cung cấp ở Đài Loan, Trung Quốc có khả năng đàm phán tốt nên hàng được xuất theo giá CIF, CFR. Mối quan hệ đối tác ngày tin tưởng, hàng hóa không dễ hư hỏng và về phương diện địa lý, 2 thị trường xuất khẩu này không cách xa, nên công ty giảm dần việc nhập khẩu theo giá CIF, tăng dần việc nhập khẩu theo giá CFR. Chủ quan: Bộ máy lãnh đạo còn yếu, chế độ đãi ngộ nhân viên kém góp phần làm công ty hoạt động thụ động, dựa dẫm vào Wok & Pan, không tự chủ trong việc đàm phán và kí kết hợp đồng nhập khẩu và tìm kiếm nguồn nguyên liệu trong nước.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích tình hình nhập kẩu nguyên vật liệu của công ty innova.doc
Luận văn liên quan