Phân tích tình hình tài chính tại công ty dệt may 29 - 3

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU NỘI DUNG PHẦN I: . LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Error! . I. Khái niệm về đặc điểm của tài chính doanh nghiệp . 1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp 1.1 Doanh nghiệp :. 1.2 Tài chính doanh nghiệp: . 2. Đặc điểm của tài chính doanh nghiệp . 3. Cơ cấu tài chính doanh nghiệp và các dòng tiền. II Chức năng, vai trò và mục đích phân tích tài chính doanh nghiệp . 1. Chức năng của tài chính doanh nghiệp: 1.1 Chức năng của doanh nghiệp . 1.2 Phân phối thu nhập bằng tiền doanh nghiệp . 1.3 Chức năng Giám đốc (hoặc kiểm tra ) bằng tiền đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp : . 3. Mục đích phân tích tài chính doanh nghiệp. . III. Vị trí của tài chính doanh nghiệp và xcác chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp. 1. Vị trí của tài chính doanh nghiệp trong doanh nghiệp và trong hệ thống tài chính nước ta 2. Các chỉ tiêu đặc trưng đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp 2.1 Các hệ số khả năng thanh toán: 2.1.1 Có hệ số khả năng thanh toán tổng quát 2.1.2 Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 2.1.3 Hệ số khả năng thanh toán: 2.1.4 Hệ số thanh toán nợ dàu hạn 2.1.5 Hệ số nợ phải thu và nợ phải trả. 2.1.6 Hệ số thanh toán lãi vay : 2.2 Các hệ số phản ảnh cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu tài sản : 2.2.1 cơ cấu nguốn vốn : 2.2.2/ Cơ cấu tài sản : 2.2.3. Tỷ suất tự tài trợ TSCĐ 2.3 Nhóm chỉ tiêu phản ánh về năng lực hoạt động kinh doanh. 2.3.1 Số vòng quay hàng tồn kho 2.3.2 Số ngày một vòng quay hàng tồn kho 2.3.3 Vòng quay các khoản phải thu 2.3.4 Kỳ thu tiền bình quân 2.3.5 Vòng quay vốn lưu động 2.3.6. Số ngày một vòng quay vốn lưu động : 2.3.7 Hiệu suất sử dụng TSCĐ 2.4 Chỉ tiêu phản ánh lợi nhuận và phân phối lợi nhuận 2.4.1 Tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu 2.4.2 Tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh 2.4.3 Tỷ lệ lợi nhuận trên tài sản PHẦN II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY DỆT MAY 29-3 I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 1. Sơ lược quá trình hình thành phát triển của Công ty dệt may 29-3 2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 2.1 Chức năng 2.2 Nhiệm vụ 3. Cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty 3.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy 3.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 4. Phân tích môi trường hoạt động của Công ty . 4.1 Môi trường vĩ mô 4.1.1 Môi trường kinh tế 4.1.2 Môi trường chính trị - xã hội 4.1.3 Môi trường tự nhiên 4.1.4 Môi trường văn hóa xã hội 4.1.5 các yếu tố công nghệ . 4.2 Môi trường vi mô . 4.2.1 Nhà cung cấp ! . 4.2.2 Khách hàng ! . 4.2.3 Đối thủ cạnh tranh . 2. phân tích các hệ số tài chính đặc trưng . 2.1 Hệ số về khả năng thanh toán . 2.2. Các hệ số phản ánh cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu tài sản . 2.3 Các hệ số về phản ánh khả năng hoạt động . 2.4 Các hệ số khả năng sinh lời . 3. Phân tích nguồn vốn và sử dụng vốn trong năm 2002 . . 4. Đánh giá chung về tình hình tài chính tại công ty Dệt may 29 - 3 . PHẦN III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DỆT MAY 29 - 3 I/ Nhận định tình hình chung của công ty trong thời gian đến . 1/ Những cơ hội và thách thức . 1.1/ Những cơ hội ; . 1.2/ Những thách thức . 2. Định hướng và mục tiêu của công ty : . II/ Những kiến nghị nhằm nâng cao kết quả hoạt động tài chính . 1. Về chi phí hoạt động tài chính : . 2/ Tăng doanh số hàng bán ra : . 3. Nâng cao hiệu quả các khoản phải thu: . KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

doc51 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/04/2013 | Lượt xem: 2565 | Lượt tải: 21download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân tích tình hình tài chính tại công ty dệt may 29 - 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
quaín lyï vaì saín xuáút kinh doanh nhàòm âa daûng hoïa saín pháøm, náng cao cháút læåüng saín pháøm - Nghiãn cæïu khaí nàng saín xuáút, khaí nàng thë træåìng trong vaì ngoaìi næåïc âãø coï kãú hoaûch saín xuáút hiãûu quaí . Taûo âiãöu kiãûn giaíi quyãút cäng àn viãûc laìm cho ngæåìi lao âäüng, khäng ngæìng âaím baío náng cao dåìi säúng cho ngæåìi lao âäüng vaì goïp pháön thuïc âáøy kinh tãú phaït triãøn . 3. Cå cáúu täø chæïc hoaût âäüng cuía Cäng ty 3.1 Så âäö täø chæïc bäü maïy Cå cáúu täø chæïc bäü maïy quaín lyï hoaût âäüng cuía Cäng ty theo kiãøu træûc tuyãún. Cäng ty thæûc hiãûn chãú âäü quaín lyï mäüt thuí træåíng âaím baío cho sæû quaín lyï træûc tiãúp cuía Giaïm âäúc âãún tæìng phoìng ban, tæìng xê nghiãûp, laì cå såí thæûc hiãûn caïc qui âënh cuía Giaïm âäúc, këp thåìi âäöng thåìi cuîng nháûn sæû phaín häöi chênh xaïc cuía cáúp dæåïi âæa lãn nhanh choïng. Bãn caûnh âoï caïc cáúp dæåïi cuîng âæåüc giao quyãön haûn âãø khai thaïc sæû saïng taûo, chuí âäüng trong cäng viãûc. Våïi mäúi quan hãû chàût cheî nhæ trãn, moüi váún âãö phaït sinh trong quaín lyï, saín xuáút kinh doanh vaì giaíi quyãút këp thåìi SÅ ÂÄÖ TÄØ CHÆÏC BÄÜ MAÏY QUAÍN LYÏ ÅÍ CÄNG TY DÃÛT MAÏY 29-3 Giaïm âäúc P.Giaïm âäúc KDXNK vaì may P.Giaïm âäúc Ngaình dãût P.Giaïm âäúc Âáöu tæ XDCB Phoìng Quaín lyï may Phoìng KD XNK Phoìng Kyî thuáût ÂT Phoìng TC - HC Phoìng Kãú toaïn Phoìng XDCB Xæåíng WASH XN may An Hoìa Xæåíng may I,II,III,IV Xê nghiãûp Dãût Xæåíng cå âiãûn Quan hãû træûc tuyãún Quan hãû chæïc nàng 3.2 Chæïc nàng nhiãûm vuû cuía caïc phoìng ban Ban Giaïm âäúc : trong Cäng ty gäöm coï 4 ngæåìi. 1 hoaût âäüng vaì 3phoï Giaïm âäúc , mäùi ngæåìi âãöu coï chæïc nàng vaì quyãön haûn vaì nghéa vuû vaì qyuãön haûn roî raìng Giaïm âäúc laì ngæåìi âiãöu haình cao nháút, toaìn quyãön quyãút âënh moüi váún âãö liãn quan âãún hoaût âäüng cuía Cäng ty. Giaïm âäúc væìa laì ngæåìi âaûi diãûn cho táûp thãø caïn bäü CNV Cäng ty væìa laì ngæåìi chëu traïch nhiãûm træûc tiãúp træåïc phaïp luáût Nhaì næåïc vaì kãút quaí hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh. Phoï Giaïm âäúc: phuû traïch kinh doanh xuáút nháûp kháøu, saín xuáút vaì maïy màûc: âæåüc Giaïm âäúc uíy quyãön træûc tiãúp quaín lyï hoaût âäüng kinh doanh saín xuáút nháûp kháøu vaì giuïp Giaïm âäúc âiãöu haình xê nghiãûp may. Phoï Giaïm âäúc phuû traïch ngaình dãût: giuïp Giaïm âäúc trong viãûc âiãöu haình quaín lyï hoaût âäüng xê nghiãûp dãût. Laì ngæåìi quyãút âënh moüi váún âãö liãn quan âãún xê nghiãûp dãût khi Giaïm âäúc âi vàõng. Phoï Giaïm âäúc phuû traïch âáöu tæ - XDCB: chëu traïch nhiãûm tham mæu cho Giaïm âäúc caïc dæû aïn âáöu tæ âäöng thåìi quaín lyï viãûc xáy dæûng vaì caïc cäng trçnh xáy dæûng cå baín cuía Cäng ty Phoìng TC - HC : coï chæïc nàng ql nhán sæû tham mæu âãö xuáút våïi Giaïm âäúc trong viãûc bäú trê âäüi nguî lao âäüng sau cho phuì håüp våïi yãu cáöu saín xuáút. Coï traïch nhiãûm thæûc hiãûn caïc chãú âäü chênh saïch vãö lao âäüng âäúi våïi ngæåìi lao âäüng vaì caïn bäü Cäng ty. Tham mæu cho Giaïm âäúc trong viãûc thi âua khen thæåíng vaì kyí luáût toaìn Cäng ty. Phoìng KD-XNK : coï nhiãûm vuû xáy dæûng kãú hoaûch saín xuáút kinh doanh, tçm kiãúm thë træåìng baïn haìng tiãu thuû saín pháøm. tham mæu cho Giaïm âäúc kyï kãút caïc håüp âäöng kinh tãú, tçm nguäön cung cáúp këp thåìi âáöy âuí nguyãn váût liãûu cho saín xuáút, quaín lyï mua sàõm váût tæ âuïng cháút læåüng, quy caïch, quaín lyï thaình pháøm. thæûc hiãûn caïc nghiãûp vuû xuáút nháûp kháøu. Phoìng kyî thuáût vaì âáöu tæ “: tham mæu cho Giaïm âäúc cäng viãûc láûp caïc dæû aïn âáöu tæ maïy moïc thiãút bë, náng cao trçnh âäü âaìo taûo tay nghãö cho caïn bäü kyî thuáût vaì cong nhán lao âäüng kyî thuáût, coï traïch nhiãûm thiãút kãú máùu maî saín pháøm cho nhu cáöu cuía khaïch haìng. Kiãøm tra nghiãûm thu saín pháøm, xaïc âënh cháút læåüng màût haìng. Láûp kãú hoaûch sæía chæîa maïy moïc thiãút bë, láûp caïc âãö aïn caíi tiãún kyî thuáût, chãú taûo loaûi maïy moïc nhàòm náng cao nàng xuáút lao âäüng Phoìng XDCB: coï traïch nhiãûm láûp caïc dæû aïn âáöu tæ xáy dæûng cå baín. Tham mæu cho Giaïm âäúc trong viãûc xáy dæûng sæía chæîa nhaì xæåíng, måí räüng quy mä saín xuáút. Phoìng kãú toaïn taìi vuû: coï nhiãûm vuû tênh toaïn cán âäúi caïc khoaín thu chi, láûp kãú hoaûch taìi chênh, baïo caïo kãút quaí kinh doanh theo âënh kyì cho Giaïm âäúc. Phoìng quaín lyï may: Coï traïch nhiãûm quaín lyï hoaût âäüng cuía xê nghiãûp may, tham mæu cho Giaïm âäúc triãøn khai caïc kãú hoaûch thæûc hiãûn âån haìng saín xuáút âaím baío säú læåüng, cháút læåüng vaì tiãún âäü giao haìng âuïng håüp âäöng âaî kyï 4. Phán têch mäi træåìng hoaût âäüng cuía Cäng ty 4.1 Mäi træåìng vé mä Cuîng nhæ táút caí caïc hoaût âäüng khaïc, hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh cuîng phaíi diãùn ra trong mäi træåìng vaì chëu taïc âäüng khäng nhoí båíi noï. Mäi træåìng kinh doanh táöm vé mä thæåìng laì caïc nhán täú: kinh tãú, chênh trë xaî häüi, phaïp luáût, âiãöu kiãûn tæû nhiãn, cäng nghãû, vàn hoïa... caïc nhán äú naìy pháön låïn taïc âäüng âãún hoaût âäüng kinh doanh cuía Cäng ty thong qua giaïn tiãúp nhæng coï aính hæåíng låïn. Vç váûy maì mäüt Cäng ty saín xuáút kinh doanh nhæîng màût haìng âæåüc xem laì nhaûy caím cáön phaíi nàõm bàõt hoaût âäüng coï hiãûu quaí. 4.1.1 Mäi træåìng kinh tãú Hån 15 nàm âäøi måïi nãön kinh tãú næåïc ta bæåïc ra khoíi khuíng hoaíng, ngaìy mäüt äøn âënh vaì phaït triãøn , våïi täúc âäü tàng træåíng GDP bçnh quán haìng nàm 7,5% trong âoï ngaình cäng nghiãûp âaût mæïc bçnh quán 11% (theo thåìi baïo kinh tãú). Âåìi säúng váût cháút cuía ngæåìi dán ngaìy mäüt náng cao, khäng nhæîng thãú maì trong âiãöu kiãûn häüi nháûp kinh tãú quäúc tãú næåïc ta coï quan hãû ngoaûi thæång våïi nhiãöu næåïc trãn thãú giåïi, âàûc biãût våïi gia nháûp AFTA, APEC vaì sàõp âãún gia nháûp WTO. Do âoï nhu cáöu vãö haìng dãût may trãn laì ráút låïn âaî måí ra nhiãöu thë træåìng räüng låïn âäúi våïi Cäng ty. Laì âiãöu kiãûn thuáûn låüi âãø Cäng ty phaït triãøn nhæng cuîng âàût ra nhiãöu thaïch thæïc låïn cho Cäng ty. Trong saín pháøm cuía Cäng ty dãût may 29-3 Âaì Nàông âãöu âæåüc caïc doanh nghiãûp trong vaì ngoaìi næåïc saín xuáút kinh doanh. Neïu saín xuáút cuía Cäng ty toìn taûi vaì phaït triãøn trong quaï trçnh caûnh tranh quyãút liãût. Tuy nhiãn trong nhæîng nàm qua ngaình dãût may âaî âæåüc nhaì næåïc quan tám, xem âáy laì ngaình xuáút kháøu chuí læûc nàng læûc âáöu tæ vaì phaït triãøn . âäöng thæìoi âæåüc sæû quan tám häø tråü cuía thaình phäú laì mäüt âiãöu kiãûn thuáûn låüi cho sæû phaït triãøn cuía Cäng ty. 4.1.2 Mäi træåìng chênh trë - xaî häüi Dæåïi sæû laînh âaûo âuïng âàõng cuía Âaíng vaì Nhaì næåïc tçnh hçnh chênh trë cuía caïc næåïc ngaìy mäüt äøn âënh. Væìa qua âæåüc âaïnh giaï laì næåïc coï mäi træåìng äøn âënh. Âoï laì låüi thãú âãø khuyãún khêch caïc nhaì âáöu tæ vaìo saín xuáút kinh doanh åí næåïc ta, vç thãú noï cuîng taïc âäüng âãún chiãún læåüc kinh doanh cuía Cäng ty. Mäi træåìng kinh doanh thäng thoaïng, coï nhiãöu chênh saïch æu âaîi, âàûc biãût laì sæû ra âåìi cuía doanh nghiãûp , âáöu tæ næåïc ngoaìi, luáût phaï saín, luáût GTGT, luáût lao âäüng,.. âaî taûo âiãöu kiãûn cho Cäng ty måí räüng kinh doanh liãn kãút, âáöu tæ håüp taïc Cäng ty coï quyãön tæì chäúi vãö saín xuáút kinh doanh, tæì chäúi vãö taìi chênh ... nhæîng màût khaïc buäüc Cäng ty phaíi coï mäüt chiãún læåüc saín xuáút kinh doanh tháût hiãûu quaí âãø âuí sæïc caûnh tranh trãn thë træåìng, nãúu khäng khoï coï thãø âæïng væîng âæåüc. 4.1.3 Mäi træåìng tæû nhiãn Cäng ty dãût may 29-3 Âaì Nàông nàòm åí khu væûc miãön trung, khu væûc phaït triãøn cháûm hån so våïi 2 âáöu âáút næåïc . Mæïc säúng cuía ngæåìi dán coìn tháúp do âoï aính hæåíng âãún mæïc tiãu duìng cuía ngæåìi dán, haìng dãût may âiãöu nay taïc âäüng âãún sæû phaït triãøn cuía Cäng ty. Thåìi tiãút khê háûu trong khu væûc thæång xaíy ra thiãn tay, âiãöu naìy taïc âäüng âãún giaï caí viãûc baío quaín nguyãn váût liãûu, cuîng nhæ saín pháøm gàûp nhiãöu khoï khàn. Bãn caûnh âoï Cäng ty nàm trong khu væûc thaình phäú nãn phaíi cháúp haình nghiãm chènh viãûc baío vãû mäi træåìng . Nhæng cuîng phaíi noïi ràòng, âáy laì nåi coï hãû thäúng giao thäng hãút sæïc thnuáûn låüi nhæ: caíng biãøn, sán bay, quäúc läü 1A, sàõp âãún laì âæåìng xuyãn viãût, âæåìng xuyãn AÏ âi qua. Âáy laì âiãöu kiãûn âãø Cäng ty måí räüng thë træåìng ra phêa Bàõc, phêa Nam cuîng nhæ âáøy maûnh hoaût âäüng saín xuáút. 4.1.4 Mäi træåìng vàn hoïa xaî häüi Caïc yãúu täú vàn hoïa xaî häüi coï aính hæåíng khäng nhoí âãún saín xuáút kinh doanh cuía Cäng ty. Thu nháûp cuía ngæåìi dán caìng cao thç nhu cáöu saín pháøm dãût may ngaìy caìng nhiãöu. Laì mäüt næåïc coï hån 80 triãûu dán, nhu cáöu àn màût, phuûc vuû âåìi säúng ráút âa daûng âaî chi phäúi âãún sæû phaït triãøn cuía Cäng ty. Thë hiãúu cuía saín pháøm, táûp quaïn, tám lyï cuía ngæåìi tiãu duìng laì mäúi quan tám cuía doanh nghiãûp. Âàûc biãût laì saín pháøm may màûc, cbhëu sæû taïc âäüng ráút låïn cuía vàn hoïa, táûp quaïn tiãu duìng, tám lyï vç mäùi vuìng, mäùi quäúc gia khaïc nhau coï mäüt nãn f vàn hoïa, phong tuûc khaïc nhau nhæng âãø thám nháûp vaì caûnh tranh âæåüc våïi caïc saín pháøm cuìng loaûi trong thë træåìng thç Cäng ty cáön phaíi nghiãn cæïu tháût kyí yãúu täú naìy.. 4.1.5 caïc yãúu täú cäng nghãû Cuäüc caïch maûng khoa hoüc cäng nghãû phaït triãøn nhæ vuî baío vaì ngaìy nay noï âaî tråí thaình læûc læåüng saín xuáút, âaî taïc âäüng ráút låïn âãún kinh tãú cuía moüi quäúc gia. Laì mäüt næïåc näng nghiãûp ngheìo âãø phaït triãøn traïnh nguy cå tuût háûu thç khäng con âæåìng naìo khaïc laì phaíi thæûc hiãûn cäng nghiãûp hoïa, hiãûn âaûi hoïa. Vç thãú chuí træång cuía Nhaì næåïc laì khuyãún khêch âáöu tæ liãn doanh, âäøi måïi cäng nghãû taûo âiãöu kiãûn cho Cäng ty âáöu tæ thay theï maïy moïc thiãút bë hiãûn âaûi náng cao nàng suáút, caíi tiãún cháút læåüng saín pháøm. våïi âënh hæåïng cuía ngaình, cuía såí cäng nghiãûp, thaình phäú Cäng ty âaî nháûp nhiãöu dáy chuyãön thiãút bë saín xuáút tiãn tiãún tæì Trung Quäúc, Nháût, Âæïc, Âaìi Loan,... vaì sàõp âãún Cäng ty seî trang bë nhiãöu dáy chuyãön hay hiãûn âaûi. Khäng nhæîng thãú maì sæû phaït triãøn cäng nghiãûp thäng tin âaî taïc âäüng têch cæûc âãún sæû phaït triãøn cuía Cäng ty. 4.2 Mäi træåìng vi mä 4.2.1 Nhaì cung cáúp Våïi mäüt cå chãú måïi, thong thoaïng våïi nhiãöu næåïc nãn viãûc mua nguyãn váût liãûu âaïp æïng nhu cáöu saín xuáút cuía Cäng ty coï nhiãöu thuáûn låüi Nguyãn váût liãûu chênh cuía Cäng ty phuûc vuû cho dãût khàn bäng laì såüi cotton, ngoaìi ra coï nhiãöu hoïa cháút cac loaûi, læåüng nguyãn váût liãûu naìy chuí yãúu âæåüc mua tæì nhaì cung cáúp vaì caïc âaûi lyï cuía nhf cung æïng næåïc ngoaìi. Caïc nhaì cung æïng trong næåïc nhæ: Cäng ty dãût Hoìa Thoü, Cäng ty dãût Huãú, Cäng ty dãût Nha Trang. Caïc âaûi lyï cung æïng næåïc ngoaìi gäöm coï : Cäng ty TNHH Phuï Thënh, Cäng ty TNHH viãùn Thaïim, Cäng ty TNHH Thaïi Hoìa,... caïc âaûi lyï naìy åí thaình phäú HCM. Caïc nhaì cung æïng naìy coï âàûc âiãøm laì cung æïng nguyãn váût liãûu laì cháút læåüng täút, phæång thæïc thanh toaïn thuáûn låüi nhæng coï nhæåüc âiãøm laì quaíng âæåìng váûn chuyãøn xa nãn thæåìng xuyãn xaíy ra tçnh traûng trãø heûn giao haìng Coìn âäúi våïi ngaình dãût may Cäng ty chuí yãúu gia cäng næåïc ngoìai nãn nguyãn phuû liãûu háöu hãút do khaïch haìng gia cäng cung cáúp 4.2.2 Khaïch haìng Khaïch haìng cuía Cäng ty âa daûng vaì phæïc taûp, chuí yãúu laì khaïch haìng næåïc ngoaìi coìn khaïch haìng trong næåïc chè chiãúm tyí troüng nhoí, nãn Cäng ty âaî coï chiãún læåüc måí räüng thë træåìng trong næåïc âáöy tiãöm nàng naìy. Khaïch haìng trong næåïc tháût âa daûng, saín pháøm cuía Cäng ty âæåüc phán phäúi caí 3 miãön chuí yãúu laì Miãön trung, táy nguyãn vaì miãön nam. Våïi saín pháøm chuí yãúu laì khàn bäng caïc loaûi, cung cáúp thong qua caïc âaûi lyï cuía Cäng ty vaì âån âàût haìng cuía caïc khaïch haìng, nhaì haìng, khaïch saûn ... Khaïch haìng næåïc ngoaìi cuía Cäng ty thuäüc nhiãöu næåïc: Nháût, Âaìi Loan, Âæïc, Canada, Phaïp, Triãöu Tiãn, Myî... trong âoï khaïch haìng truyãön thäúng laì Nháût Baín, Âaìi Loan, Âæïc. Âàûc biãût væìa qua khi hiãûp âënh thæång maûi Viãût - Myî âæåüc kyï kãút thç thë træåìng Myî âaî måí ra nhiãöu triãøn voüng cho Cäng ty. Nháût Baín laì baûn haìng luän nháûp haìng våïi giaï trë cao vaì nàm 2002 væìa qua thç Myî tråí thaình thë træåìng maì Cäng ty xuáút nháûp kháøu âaût kim ngaûch cao nháút. Háöu hãút caïc saín pháøm cuía Cäng ty xuáút theo âån âàût haìng gia cäng. Vç thãú âãø náng cao hiãûu quaí cuía Cäng ty cáön coï chênh saïch phuì håüp âãø âáøy maûnh xuáút kháøu vaìo thë træåìng tiãu thuû haìng may màûc låïn nháút thãú giåïi naìy. 4.2.3 Âäúi thuí caûnh tranh Hoaût âäüng trong cå chãú thë træåìng, Cäng ty dãût may 29-3 Âaì Nàông, âäúi phoï våïi ráút nhiãöu âäúi thuí caûnh tranh trong næåïc vaì næåïc ngoìai âäúi våïi saín pháøm dãût may cuìng loüai. Hiãûn nay caí næåïc coï haìng ngaìn doanh nghiãûp dãût may, riãng trãn âëa baìn thaình phäú âãún nàm 2001 toaìn ngaình coï 2 doanh nghiãûp Nhaì næåïc (nãúu tênh hãút caïc âån vë coï saín xuáút may màûc laì 6, 4 Cäng ty, xê nghiãûp tæ nhán, 4 doanh nghiãûp coï väún næåïc ngoaìi . Caïc âäúi thuí caûnh tranh låïn trong næåïc nhæ: Viãût Tiãún, Táy Âä, Thàng Long, may 10, Nhaì Beì, trãn âëa baìn thaình phäú coï Cäng ty may Hoìa Thoü. Vinatex Âaì Nàông hoü coï khaí nàng âaïp æïng nhæîng âån âàût haìng låïn, yãu cáöu cháút læåüng cao tæì næåïc ngoaìi, hån nhæîng thãú maì thë træåìng trong næåïc hoü chiãúm mäüt thë pháön låïn. Bedne caûnh caïc âäúi thuí caûnh tranh trong næåïc, Cäng ty dãût may 29-3 Âaì Nàông coìn gàûp phaíi nhæîng âäúi thuí tæì næåïc ngoaìi maì træåc hãút laì caïc næåïc trong khu væûc nhæ caïc doanh nghiãûp cuía Singapor, Malayxia, Philipin... caïc doanh nghiãûp cuía caïc næåïc hoü coï khaí nàng tæû tuïc nguäön nguyãn liãûu vaì phuû kiãûn trong næåïc coï cháút læåüng cao, coï nhiãöu nhaîn hiãûu quen thuäüc vaì uy tên trãn thë træåìng thãú giåïi. Mäüt âäúi thuí caûnh tranh nguy hiãøm âäúi våïi ngaình dãût may Viãût Nam noïi chung vaì Cäng ty dãût may 29-3 Âaì Nàông noïi riãng laì Trung Quäúc laì næåïc âæåüc âaïnh giaï sæïc caûnh tranh låïn nháút trong ngaình dãût may thãú giåïi vaì haìng loaût caïc âäúi thuí khaïc tæì nhiãöu næåc trãn thãú giåïi Roî raìng haìng dãût may cuía Cäng ty dãût may 29-3 Âaì Nàông coï quaï nhiãöu âäúi thuí caûnh tranh nàûng kyï, nãúu khäng âæåüc âáöu tæ âuïng mæïc vãö moüi phæång diãûn, coï chiãún læåüc vaì chênh saïch thêch håüp thç Cäng ty khoï loìng truû âæåüc mäüt caïch væîng vaìng trãn thë træåìng II. Thæûc traûng hoaût âäüng taìi chênh taûi Cäng ty dãût may 29-3 1. Âaïnh giaï chung vãö tçnh hçnh taìi chênh BAÍNG TÄØNG KÃÚT TAÌI SAÍN - NGUÄÖN VÄÚN TAÌI SAÍN 2001 2002 2003 A. TSLÂ VAÌ ÂTNH 47881259 70287992 98325617 I. Tiãön 449814 1329089 7621517 1. Tiãön màût taûi quyî 70524 230028 12699 2. Tiãön gæíi ngán haìng 379290 899061 7248813 II. Khoaín phaíi thu 8019642 17108692 16948219 1.phaíi thu khaïch haìng 6451096 12064826 10941775 2. Traí træåïc ngæåìi baïn 498 299432 1545267 3. Thuãú GTGT 51229 721251 869188 4. Phaíi thu näüi bäü 1864196 1196566 5. Phaíi thu khaïc 1055828 2158989 2395421 III. Haìng täön kho 38840324 49104185 71717261 1. Nguyãn váût liãûu 9952314 13052213 15497730 2. Cäng cuû duûng cuû 305994 377337 372529 3. CPXDCB dåí dang 1587021 22239389 4368529 4. Thaình pháøm haìng täön kho 12704995 13404021 12141821 5. Haìng gåíi âi baïn 31225 22254 IV. TSLÂ khaïc 571479 2946026 2398192 V. chi phê sæû nghiãûp 427 227 B. TSCÂ vaì ÂTDH 67495301 98020321 97673142 I. TSCÂ 53043595 55786070 90519546 II. Âáöu tæ chæïng khoaïn daìi haûn 75000 75000 III. CPXDCB dåí dang 14451706 22159161 7078596 TÄØNG TAÌI SAÍN 115376560 168508223 195998760 NGUÄÖN VÄÚN 2001 2002 2003 A. NÅÜ PHAÍI TRAÍ 104497722 152121082 176382634 I. Nåü ngàn haûn 63185111 85582011 87719133 1. Vay ngàõn haûn 48416821 64754979 69011541 2. Phaíi traí ngæåìi baïn 9247757 10147334 9890030 3. Khaïch haìng traí træåïc 107628 6913689 594662 4. Thuãú vaì caïc khoaín phaíi näüp 360238 330124 739027 5. Phaíi traí caïn bäü cäng nhán viãn 5052647 3435876 2988720 II. Vay daìi haûn 41282835 65751090 87675192 III. Nåü khaïc 29776 787981 987308 IV. Nguäön väún chuí såí hæîu 10878838 16387141 19626125 1. Nguäön väún quyî 11537460 167343227 19626125 2. Nguäön väún kinh doanh 11537460 167343227 20125119 3. Chãnh lãûch âaïnh giaï 636224 636224 636421 4. Chãnh lãûch tyí giaï 28496 107144 406 5. Quyî khen thæåíng 6295 175017 6. Nguäön väún âáöu tæ XDCB 1826 87237 TÄØNG NGUÄÖN VÄÚN 115376560 168508223 195998760 * Vãö pháön taìi saín :Marketing nhçn chung qua baíng cán âäúi kãú toaïn ta tháúy täøng taìi saín tàng liãn tuûc qua 3 nàm. Nàm 2003 tàng so våïi nàm 2001 laì 44%, âãún nàm 2002 tàng lãn . Âiãöu naìy cho tháúy quy mä cuía Cäng ty ngaìy caìng tàng lãn. Såí dé coï sæû tàng nhæ váûy laì do TSLÂ vaì ÂTNH cuîng tàng lãn liãn tuûc qua 3 nàm. Âàûc biãût nàm 2003 tàng maûnh hån nàm 2002 so våïi nàm 2001, bãn caûnh âoï TSCÂ vaì ÂTNH 2003 giaím so våïi 2002 nhæng chè våïi mäüt tyí lãû ráút nhoí, chàóng haûn nàm 2003 so våïi 2002 Cäng ty tàng læåüng väún âáöu tæ XDCB lãn 21,443 tyí âäöng. Khoaín tiãön màût nàm 2002 tàng ráút maûnh so våïi 2001 âáy laì mäüt tên hiãûu khäng täút nhæng bæåïc vaìo nàm 2003 Cäng ty âaî coï nhæîng chênh saïch thêch håüp laìm læåüng tiãön màût giaím xuäúng tháúp hån caí mæïc nàm 2001. nàm 2002 tàng 359,504 triãûu âäöng so våïi nàm 2001. Cäng ty khäng nãn giæî tiãön màût quaï nhiãöu vaì âãø täön âoüng, tiãön gæíi ngán haìng låïn maì phaíi coï biãûn phaïp âæa noï vaìo hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh. Dæû træî haìng täön kho tàng cao, nàm 2002 tàng 26,4% so våïi nàm 2001, vaì tàng 46% nàm 2003 so våïi nàm 2002. Læåüng haìng täön kho cuía Cäng ty chuí yãúu laì thaình pháøm dãût, mang chiãúm tyí troüng cao, ráút dãù läùi thåìi nãn aính hæåíng ráút låïn âãún hiãûu quaí hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh cuía Cäng ty. Lyï do naìy coï thãø laìd do chênh saïch dæû træî haìng hoïa cuía Cäng ty hay do säú thaình pháøm baïn ra khäng nhiãöu nãn læåüng täön kho låïn. Âiãöu naìy khäng hàôn laì Cäng ty chæa âaût âæåüc muûc tiãu haìng baïn ra hay laìm àn coï hiãûu quaí maì coï thãø do viãûc måí räüng quy mä saín xuáút cuía Cäng ty. Caïc yãúu täú TSCÂ vaì ÂTDH tàng lãn chiãúm khoaíng 50% täøng gêa trë taìi saín. Täøng taìi saín tàng lãn chuí yãúu laì do TSCÂ vaì âáöu tæ daìi haûn thãø hiãûn roî qua CÂXCB dåî dang nàm 2002 so våïi nàm 2001 tàng lãn 2,9 láön vaì TSCÂ cuîng tàng maûnh trong nàm 2003 (nàm 2003 so våïi nàm 2002 tàng 34,733 tyí âäöng) âiãöu naìy laì do Cäng ty âáöu tæ xáy dæûng, mæío räüng quy mä saín xuáút, sæía chæîa TSCÂ âãø tàng khaí nàng caûnh tranh, cuía Cäng ty trong thåìi gian tåïi. Âäöng thåìi nàm 2002 vaì 2003 Cäng ty tham gia vaì âáöu tæ chæïng khoaïng daìi haûn laìm choi taìi saín tàng thãm 75 triãûu âäöng Tçnh hçnh taìi saín cuía Cäng ty trong nàm væìa qua coï thãø noïi coï nhiãöu biãún âäøi. Sæû thay âäøi âoï coï thãø thæûc hiãûn âæåüc våïi sæû taìi tråü cuía nguäön väún cung æïng. Vç váûy âãø hiãøu roî hån tçnh hçnh taìi chênh trong 3 nàm væìa qua chuïng ta coìn xem xeït sæû thay âäøi trong nguäön väún * Sæû biãún âäüng cuía nguäön väún Täøng nguäön väún tàng lãn nàm 2002/2001 täøng nguäön väún tàng lãn 44,7% trong âoï caïc khoaín nåü ngán haìng, tàng lãn 45% caïc khoaín nåü daìi haûn cuîng tàng. Nàm 2003 so våïi 2002 täøng nguäön väún tàng 16,3%. Täøng nåü nàm 2002 so våïi nàm 200 tàng 46870 triãûu âäöng, khoaíng 45%. Coìn nàm 2003 laûi tàng 24251 triãûu âäöng. Màûc khaïc nguäön väún tàng laì tæì nguäön chiãúm duûng cuía khaïch haìng. Do âoï tçnh hçnh nåü náöng cuía Cäng ty ngaìy caìng tàng, lyï do laì caïc khoaín nåü ngàõn haûn cuîng nhæ nå daìi haûn tàng, chiãúm tyí troüng tæång âäúi âäúi låïn khoaíng 85% trong täøng nguäön väún. Nguäön väún chuí såí hæîu cuía cäng ty tiãúp tuûc tàng nhåì vaìo sæû tàng lãn cuía nguäön väún quyî chuí yãúu laì nguäön väún kinh doanh tàng 3402 triãûu âäöng nàm 2003 så våïi nàm 2002 vaì nguäön väún âáöu tæ xáy dæûng cå baín tàng tæì 1,226 triãûu âäöng lãn 87,237 triãûu âäöng. Tuy nhiãn tyí troüng cuía nguäön väún chuí såí hæîu coìn chiãúm mæïc nhoí (10% nàm 2003) so våïi täøng nguäön väún. Âiãöu naìy cáön phaíi âæåüc caíi thiãûn trong nhæîng nàm tåïi. BAÍNG BAÏO CAÏO KÃÚT QUAÍ HOAÛT ÂÄÜNG KINH DOANH CHÈ TIÃU 2001 2002 2003 täøng doanh thu 104986480 111506641 130369000 caïc khoían giaím træì 19484 9263 850982 doanh thu thuáön 104966999 111497378 129174172 giaï väún haìng baïn 92520694 98729571 108777591 låüi nhuáûn gäüp 12446302 12767807 20396580 chi phê baïn haìng 1627111 2607981 3802682 chi phê quaín lyï doanh nghiãûp 4112676 5488764 6306473 låüi nhuáûn thuáön tæì hoaût âäüng kinh doanh 6706916 4671062 155757 thu nháûp hoaût âäüng taìi chênh 10006916 996377 1146482 chi phê hoaût âäüng taìi chênh 7380088 5622642 11278149 låüi tæïc hoaût âäüng taìi chênh 6373172 4626265 thu nháûp báút thæåìng 683870 215353 49587 chi phê báút thæåìng 836408 85133 272 täøng låüi tæïc træåïc thuãú 180811 175017 205071 thuãú thu nháûp doanh nghiãûp phaíi näüp 750899 56005 65622 låüi tæïc sau thuãú 122952 119012 139448 låüi tæïc báút thæåìng 152532 130220 49341 Täøng låüi nhuáûn træåïc thuãú nàm 2002 giaím so våïi nàm 2001 chè coìn 96,8% nhæng laûi tàng maûnh nàm 2003 lãn tåïi 205,071 triãûu âäöng trong khi 2003 chè coï 175017 triãûu âäöng ( tàng thãm 17% so våïi nàm 2002). Màût khaïc låüi nhuáûn trong nàm 2002 so våïi nàm 2001 laûi giaím âãún 54,1% vaì tiãúp tuûc giaím 3,3% nàm 2003. Trong khi âoï chi phê baïn haìngvaì chi phê quaín lyï doanh nghiãûp tàng cao tæång æïng 45,8 vaì 14,9%. Nhçn chung täøng doanh thu qua caïc nàm âãöu tàng trong âoï doanh thu xuáút kháøu chiãúm 80% täøng doanh thu. Âiãöu naìy cho tháúy cäng ty chæa khai thaïc täút thë træåìng näüi âëa. Thë træåìng næåïc ta laì mäüt thë træåìng räüng låïn våïi säú dán 80 triãûu ngæåìi. Nhu cáöu tiãu thuû saín pháøm dãût may ráút cao , coï thãø goïp pháön khäng nhoí trong viãûc tàng låüi nhuáûn cho cäng ty. Vç váûy trong thåìi gian âãún doanh nghiãûp væìa phaíi hæåïng ra thë træåìng xuáút kháøu væìa phaíi chuï troüng phaït triãøn thë træåìng trong næåïc. Âiãöu naîy seî laìm tàng låüi thãú caûnh tranh quy mä tàng lãn. Tuy váûy doanh thu thuáön tàng 15,8% trong khi âoï giaï väún haìng baïn laûi tàng 10% laìm cho laîi gäüp tàng cháûm. Låüi tæïc tæì hoaût âäüng taìi chênh qua 2 nàm âãöu ám. Tuy váûy âãún nàm 2003 laì bàòng khäng. Âiãöu naìy cho tháúy cäng ty tham gia vaìo hoaût âäüng taìi chênh ngaìy caìng coï hiãûu quaí. 2. phán têch caïc hãû säú taìi chênh âàûc træng 2.1 Hãû säú vãö khaí nàng thanh toaïn HÃÛ SÄÚ VÃÖ KHAÍ NÀNG THANH TOÏAN 2001 2002 2003 Hãû säú thanh toaïn TQ 1,104 1,097 1,11 Hãû säú thanh toaïn nåü ngàõn haûn 0,76 0,83 1,12 Hãû säú thanh toaïn nåü daìi haûn 9,6 10,32 10,56 Hãû säú thanh toaïn nhanh 0,14 0,25 0,3 Hãû säú thanh nåü phaíi thu/nåü phaíi traí 13 8,89 10,4 Hãû säú TTTQ taûi cäng ty qua 3 nàm âãöu låïn hån 1, âáy laì mäüt biãøu hiãûn täút . chæïng toí caïc khoaín huy âäüng bãn gnoaìi âãöu coï taìi saín âaím baío. Hãû säú naìy åí nàm 2003 cao hån nàm 2002. lyï do laì cäng ty âaî huy âäüng tàng lãn laì (176372634 - 152121082 ) = 24251552 (ngaìn). - Hãû säú thanh toaïn ngàõn haûn trong hai nàm (2001 vaì 2002) âãöu nhoí hån 1 nhæng hãû säú naìy tàng nhanh (låïn hån 1) åí nàm 2003. chæïng toí chuyãøn âäøi taìi saín læu âäüng thaình tiãön âaî caíi thiãûn âaïng kãø , khaí nàng thanh toaïn cuía cäng ty naìy caìng cao. ÅÍ nàm 2002 mæïc âäü âaím baío TSLÂ chè âaût 83% so våïi nåü ngàn haûn thç sang nàm 2003 cäng ty âaî cäú gàõng tàng mæïc chi tiãu naìy lãn 112%. Tuy nhiãn cäng ty khäng nãn duy trç tyí lãû naìy quaï låïn thçluïc âoï seî coï mäüt læåüng TSLÂ täön træî, cho tháúy viãûc sæí duûng taìi saín khäng hiãûu quaí, bäü pháûn taìi saín âoï khäng váûn âäüng sinh låìi. - Khaí nàng thanh toaïn nhanh tàng maûnh åí nàm 2002 nhæng laûi giaím maûnh åí nàm 2003 cho tháúy tçnh hçnh thanh toaïn cäng nåü åí cäng ty gàûp khoï khàn vç caïc khoaín tiãön âàûc biãût tiãön màût giaím åí nàm 2003. - Ngæåüc laûi khaí nàng thanh toaïn nåü daìi haûn ráút täút, thãø hiãûn åí viãûc qua 3 nàm hãû säú thanh toaïn naìy âãöu låïn hån 1. do âoï khaí nàng thanh toaïn caïc khoaín nåü daìi haûn luän åí traûng thaïi têch cæûc. - Hãû säú nåü phaíi traí/ heû säú nåü phaíi thu cao chæïng toí pháön låïn väún chiãúm duûng cuía cäng ty khaï cao. 2.2. Caïc hãû säú phaín aïnh cå cáúu nguäön väún vaì cå cáúu taìi saín * Cå cáúu nguäön väún HÃÛ SÄÚ NÅÜ 2001 2002 2003 Hãû säú väún chuí såí hæîu 0,1 0,1 0,1 Tyí suáút âáöu thæ taìi saín daìi haûn 0,59 0,58 0,50 Tyí suáút âáöu thæ taìi saín ngàõn haûn 0,41 0,42 0,50 Cå cáúu taìi saín 0,70 0,72 1,006 Tyí suáút tæû taìi tråü TSCÂ 0,16 0,15 0,2 Qua baíng hãû säú cå cáúu nguäön väún ta tháúy 10 âäöng väún kinh doanh, coï âãún 9 âäöng laì väún vay vaì chè 1 âäöng laì väún chuí såí hæîu. Âiãöu naìy cäng ty phuû thuäüc ráút nhiãöu vaìo caïc chuí nåü. Vç váûy hãû säú nguäön väún chuí såí hæîu tháúp ( åí màõc 0,1 qua 3 nàm) . Do âoï cäng ty chëu phaíi chëu sæïc eïp ráút låïn vãö caïc khoaín nåü. Nháút laì âäúivåïi cäng ty dãût may pháön TSCÂ chiãúm tyí troüng ráút låïn, vãö láu daìi âiãöu âoï âáy laì âiãöu báút låi cho cäng ty Tuy nhiãn cäng ty coï âæåüc mäüt säú låüi êch, âoï laì sæí duûng mäüt læåüng taìi saín låïn maì chuí âáu tæ boí vaìo, caïc nhaì taìi chênh sæí duûng noï âãø gia tàng thuáûn låüi. * Cå cáúu taìi saín - 2002/2003 tyí suáút âáöu tæ vaìo taìi saín daìi haûn giaím tæì 58%-50% tæång æïng tyí suáút âáöu tæ vaìo taìi saín ngàõn haûn tàng tæì 42% lãn mæïc 50%, lyï do laì Cäng ty giaím âáöu tæ vaìo TSCÂ. Màûc khaïc Cäng ty tàng caïc khoaín âáöu tæ ngàõn haûn nhæ Nguyãn váût liãûu täön kho tháúp hån. Tyí suáút âáöu tæ vaìo taìi saín daìi haûn giaím. Vç âáöu tæ daìi haûn giaím xáúp xè 35 tyí âäöng, nhæng täøng taìi saín cuîng tàng lãn. Màûc khaïc coï sæû gia tàngt vãö haìng täm kho (hån 22 tyí âäöng) qua tyí suáút âáöu tæ vaìo taìi saín daìi haûn ta tháúy doanh nghiãûp âaî chuï troüng vaìo âáöu tæ TSNH, nhæng giaím âæåüc chi phê âáöu tæ vaìo TSDH nhæ maïy moïc thãúit bë, cå såí váût cháút kyî thuáût, nhæng váùn tàng âæåüc nàng suáút lao âäüng. - Trong cå cáúu taìi saín cuía doanh nghiãûp TSLÂ vaì âáöu tæ ngàõn haûn chiãúm trãn 70% trong khi hãû säú nåü laì 90% mæïc nåü ngàõn haûn chiãúm xáúp xè 70% täøng nåü. Cäng ty laì doanh nghiãûp saín xuáút chæïng toí coï mäüt bäü pháûn väún vay ngàõn haûn âáöu tæ vaìo TSLÂ vaì âáöu tæ ngàõn haûn âãø tàng saín xuáút. 2.3 Caïc hãû säú vãö phaín aïnh khaí nàng hoaût âäüng Baíng caïc hãû säú khaí nàng hoaût âäüng CHÈ TIÃU 2001 2002 2003 Säú voìng quay haìng täön kho (láön) 2,38 2,01 1,51 Voìng quay caïc khoaín phaíi thu 13,08 6,52 7,62 Hiãûu suáút sæí duûng TSCÂ 197,8 199,8 142,7 Hiãûu suáút sæí duûng täøng TS % 90 66 66 - Säú voìng quay haìng täön kho nàm 2003 giaím so våïi 2002, cho tháúy hoaût âäüng kinh doanh åí Cäng ty trong nàm væìa räöi coï gàûp khoï khàn , doanh säú chæa cao nãn säú ngaìy voìng quay haìng täön kho coìn låïn vaì tàng cao, haìng hoïa täön âoüng trong kho láu hån, do âoï låüi tæïc mang laûi cuîng tháúp hån. - Bãn caûnh âoï soï voìng quay caïc khoaín phaíi thu cuîng giaím maûnh åí nàm 2002. hay noïi caïch khaïc täúc âäü chuyãøn âäøi caïc khoían phaíi thu thaình tiãön màût ngaìy caìng cháûm laûi dáùn dãún kyì thu tiãön trung bçnh tàng lãn. Cäng ty phaíi boí ra chi phê låïn cho caïc khoaín phaíi thu naìy. Do aính hæåíng båíi tçnh hçnh æï âoüng haìng täön kho vaì caïc khoaín phaíi thu nãn voìng quay väún læu âäüng cuía Cäng ty ngaìy caìng giaím. Hiãûu suáút sæí duûng väún cäú âënh cuîng nhæ hiãûu suáút sæí duûng toaìn bäü väún chæa cazo, 1 âäöng väún boí ra chè thu âæåüc 1,42 âäöng doanh thu, chæa kãø caïc khoaín laîi suáút vaì chi phê khaïc. 2.4 Caïc hãû säú khaí nàng sinh låìi CHÈ TIÃU 2001 2002 2003 tyí suáút låüi nhuáûn trãn doanh thu 0,17 0,16 0,16 tyí suáút sinh låìi 1,13 0,72 0,71 tyí lãû LN/TS 1 0,7 0,7 tyí suáút låüi nhuáûn thæåïc thuãú/NVKD 1,56 1,04 1,01 Bçnh quán trãn 100 däöng doanh thu åí nàm 2001 coï 17 âäöng låüi nhuáûn træåïc thuãú, nàm 2002 cæï 100 âäöng doanh thu thç coï 16 âäöng låüi nhuáûn træåïc thuãú , chè tiãu naìy váùn duy trç vaìo nàm 2003. Nhæ váûy âäúi våïi ngán saïch Nhaì næåïc , Cäng ty âaî thæûc hiãûn nghéa vuû âoïng thuãú âáöy âuí våïi mæïc khaï cao, tæång æïng nàm 2002 laì: 56005 âäöng vaì tàng lãn 65622000 âäöng Mæïc sinh låìi trãn väún kinh doanh váùn duy trç täút åí mæïc 0,07% tyí suáút låüi nhuáûn trãn väún chuí såí hæîu giaím nheû 1,13% nàm 2001 giaím xuäúng 0,7% nàm 2002 vaì 2003 cho tháúy hoaût âäüng sæí duûng väún cuía Cäng ty trong thåìi gian qua váùn chæa täút. Nhçn chung trong nàm qua, khaí nàng thanh toaïn cuía cäng ty coï biãøu hiãûn täút. Màût duì khaí nàng thanh toaïn nhanh chæa âaût yãu cáöu. Caïc chè tiãu vãö màût kãút cáúu taìi chênh cho tháúy cäng ty âang táûp trung vaìo cho âáöu tæ ngàõn haûn. Vç váûy trong thåìi gian naìy tçnh hçnh kinh doanh cuía cäng ty chæa âaût åí mæïc cao. Tuy váûy khaí nàng sinh låüi laûi hy voüng mäüt tæång lai tæåi âeûp cuía cäng ty trong thåìi gian âãún 3. Phán têch nguäön väún vaì sæí duûng väún trong nàm 2002 . BAÍNG KÃ DIÃÙN BI ÃÚN NGUÄÖN TAÌI TRÅÜ VAÌ SÆÍ DUÛNG NGUÄÖN TAÌI TRÅÜ NÀM 2002 Vay thãm ngàõn haûn 16.338.188 Tàng tiãön 879.275 Chiãúm duûng thãm ngæåìi baïn 899.577 Cáúp tên duûng cho khaïch haìng 9.089.050 Chiãúm duûng khaïch haìng 6.806.055 Dæû truì täön kho 10.263.801 Vai thãm daìi haûn 24.468.255 Âáöu tæ TSLÂ khaïc 2.374.547 Vay khaïc 758.205 Traí læång 986.215 Tàng väún chuí såí hæîu 5.508.303 thuãú 330.124 Chi sæû nghiãûp 427 Âáöu tæ TSCÂ 2.742.472 Âáöu tæ chæïng khoaïng 75.000 Âáöu tæ XDCB 27.707.455 Täøng cäüng 54.778.553 Täøng cäüng 54.778.553 Baín kã diãøn biãún nguäön taìi tråü vaì sæí duûng väún taìi tråü nàm 2002 qua baín trãn taì tháúy trong nàm 2002 cäng ty huy âäng väún chuí yãúu laì väún daìi haûn : 24.268. 285 ngaïn âäöng, chiãúm 44,7% ; vay thãm ngán haìng 116337188 ngaìm âäöng chiãúm 29,8% tàng nguäön väún CSH 5508,303 triãûu âäöng. Täøng väún huy âäüng laì 54.778,553triãûu âäöng. Cäng ty âaî âáöu tæ vaì taìi saín, XDCB laì 27.707,455 triãûu âäöng, chiãúm 50,5 %, cáúp tên duûng cho khaïch haìng 9089,080 triãûu âäöng chiãúm 16,5 %, âáöu tæ TSCÂ, näüp ngán saïch nhaì næåïc, traí læång cho caïn bäü cäng nhán viãn ... Thäng qua baíng kã diãùn biãún quyãön taìi tråü vaì sæí duûng nguäön taìi tråü ta coìn tháúy trong nàm 2002 coï 3 nguäön chênh laì vay Ngán haìng , chiãúm duûng thãm cuía ngæåìi baïn, chiãúm duûng khaïch haìng täøng cäüng laì 30.734,763 triãûu âäöng, coï thãø duìng âãø âáöu tæ daìi haûn. Trong pháön sæí duûng taìi tråü cho tháúy âáöu tæ ngàõn haûn trong nàm laì 30525,357 triãûu âäöng bao gäöm âáöu tæ vaì DCB : 27.707,455 triãûu âäöng, âáöu tæ TSCÂ, âáöu tæ chæïng khoaïn vaì chi sæû nghiãûp. Nhæ váûy cäng ty sæí duûng täøng nguäön taìi tråü tàng thãm mäüt caïch âuïng âàõn. Baíng kã diãùn biãún taìi saín vaì nguäön väún Taìi saín Nguäön väún TSLÂ vaì ÂTNH TSCÂ vaì ÂTDH nguäön NH nguäön DH 2001 47881259 67495301 63185111 52161673 2002 70487992 98020231 85582011 82138231 2003 98325617 97673142 877919133 107301317 Väún luáûn chuyãøn = TSLÂ - ngæû ngàõn haûn = TSCÂ - nguäön väún daìi haûn Nàm Väún luán chuyãøn 2001 ( 15.30.852 2002 ( 15.094.019) 2003 ( 16.781.771) Nháûn xeït : Väún luán chuyãøn qua 3 nàm âãöu ám. Chæïng toí TSCÂ nhoí thua nguäön väún daìi haûn. Nhæ váûy doanh nghiãûp âaî duìng nguäön väún Ngán haìng âãø âáöu tæ cho daìi haûn. Viãûc sæí duûng väún naìy laì khäng håüp lyï. 4. Âaïnh giaï chung vãö tçnh hçnh taìi chênh taûi cäng ty Dãût may 29 - 3 Qua caïc säú liãûu âaî phán têch cho tháúy 3 nàm qua täøng giaï trë taìi saín pháøm cuîng nhæ nguäön väún tàng nhanh. Âiãöu âoï chæïng toí quy mä cuía cäng ty khäng ngæìng måí räüng, khaí nàng caûnh tranh cuía cäng ty âæåüc náng lãn roî rãût. Cäng ty âaî chuï troüng nhiãöu vaìo âáöu tæ xáy dæûng cå såí haû táöng, kyî thuáût, cuîng nhæ suía chæîa TSCÂ. Âiãöu naìy âæåüc thãø hiãûn åí chäø chi phê XDCB tàng cao qua caïc nàm. Cäng ty laìm àn coï hiãûu quaí, thu låüi nhuáûn vaì âoïng goïp âaïng kãø vaìo ngán saïch nhaì næåïc, giaíi quyãút nhiãöu viãûc laìm cho lao âäüng phäø thäng. Bãn caûnh nhæîng màût têch cæûc nhæ trãn thç tçnh hçnh taìi chênh taûi cäng ty coìn coï nhæîng haûn chãú nhæ sau ; Täøng taìi saín tàng cho pháön låïn laì læåüng haìng täön kho, tàng qua 3 nàm laìm cho chi phê baío quaín haìng täön kho tàng. Màût khaïc caïc khoaïn bë khaïch haìng chiãúm duûng cuîng tàng cao. Âiãöu naìy laìm cho læåüng väún kinh doanh cuía cäng ty thiãúu âãø âáöu tæ. Laìm haûn chãú khaí nàng caûnh tranh cuía cäng ty . Nguäön väún tàng chuí yãúu laì cho vay nåü. Trong 10 âäöng tàng kinh doanh thç chè coï 1 âäöng laì tæì nguäön väún CSH. Âiãöu naìy chæïng toí cäng ty phuû thuäüc nhiãöu vaìo caïc chuí nåü. Hãû säú nguäön väún CSH tháúp nãn cäng ty seî bë sæïc eïp låïn vãö caïc khoaín nåü vay. Hiãûu suáút sæí duûng väún cäú âënh cuîng nhæ hiãûu suáút sæí duûng toaìn bäü väún cuîng khäng cao, 1 âäöng väún boí ra chè thu âæåüc 1,5 âäöng doanh thu chæa kãø laîi vaì chi phê. Trong 100 âäöng doanh thu coï 0,16 âäöng låüi nhuáûn . Qua 3 nàm âãöu coï laîi tuy nhiãn vãö tæång âäúi tyí suáút låüi nhuáûn nàm sau tháúp hån nàm træåïc. Âiãöu naìy cho tháúy hiãûu quaí kinh doanh cuía cäng ty coï chiãöu hæåïng âi xuäúng . Mäüt lénh væûc cäng ty tham gia vaìo kinh doanh ( nàm 2001 ) khäng coï hiãûu quaí nhæng sang nàm 2003 âaî coï kãút quaí khaí quan âoï laì hoaût âäüng taìi chênh. Doanh thu tháúp, chi phê cao nhæng låüi nhuáûn tæì hoaût âäüng tæì taìi chênh khäng coìn laì ám nhæ nàm 2001 vaì 2002. Do âoï täøng låüi nhuáûn tàng cháûm. Nguäön väún luán chuyãøn qua 3 nàm âãöu ám, coï nghéa laì TSCÂ låïn hån nguäön väún daìi haûn. Nhæ váûy doanh nghiãûp âx duìng väún vay Ngán haìng âãø taìi tråü cho âáöu tæ daìi haûn. Âiãöu naìy báút låüi vç hãút haûn vay cäng ty phaíi tçm nguäön khaïc âãø thay thãú. Âäöng thåìi väún luán chuyãøn ám thç khaí nàng thanh toaïn cuía cäng ty laì keïm båíi vç chè coï TSLÂ måïi coï thãø chuyãøn âäøi thaình tiãön trong thåìi gian ngàõn âãø traí nåü, trong khi âoï TSLÂ laûi nhoí hån nåü ngàõn haûn. Tuy nhiãn cäng ty Dãût may âang trãn âaìi phaït triãøn. Do cäng ty âáöu tæ maûnh vaìo XDCB cuîng nhæ thiãút bë, cäng nghãû trong khoaíng thåìi gian naìy TSCÂ coï thãø tàng nhanh hån nguäön väún daìi haûn. PHÁÖN III MÄÜT SÄÚ KIÃÚN NGHË NHÀÒM NÁNG CAO HIÃÛU QUAÍ HOAÛT ÂÄÜNG TAÌI CHÊNH TAÛI CÄNG TY DÃÛT MAY 29 - 3 I/ Nháûn âënh tçnh hçnh chung cuía cäng ty trong thåìi gian âãún 1/ Nhæîng cå häüi vaì thaïch thæïc 1.1/ Nhæîng cå häüi ; Nãön kinh tãú cuía âáút næåïc vaì cuía miãön trung noïi riãng tiãúp tuûc phaït triãøn theo chiãöu hæåïng tàng træåíng, saín xuáút phaït triãøn, cäng taïc xáy dæûng cå såí haû táöng âæåüc âáøy maûnh, âåìi säúng cuía ngæåìi dán âæåüc náng cao. Do âoï nhu cáöu tiãu thuû saín pháøm cuía cäng ty tiãúp tuûc gia tàng Âaì Nàông laì thaình phäú låïn nháút åí miãön Trung coï âáöy âuí caïc hãû thäúng giao thäng caïc loaûi nhæ haìng khäng, caíng biãøn, nàòm trãn quäúc läü chênh bàõc nam ... laì mäüt thuáûn låi ráút låïn âãø cäng ty thu huït caïc nguäön âáöu vaìo cuîng nhæ gia tàng saín læåüng âáöu ra, tiãu thuû, phán phäúi âæåüc thuáûn tiãûn. Hiãûp âënh thæång maûi Viãût - Myî âæåüc kyï kãút ngaìy 13/7/2000 vaì chênh thæïc coï hiãûu læûc tæì ngaìy 10/ 12/ 2001 âaî måí ra mäüt cå häüi låïn cho cäng ty . khi hiãûp âënh coï hiãûu læûc, thuãú nháûp kháøu haìng Dãût may vaìo thë træåìng Myî giaím bçnh quán tæì 40 % - 50 %, tênh caûnh tranh cuía saín pháøm vãö giaï seî âæåüc tàng lãn âaïng kãø. Hiãûp âënh thæång maûi Viãût - Myî âæåüc kyï kãút âaî taûo cå häüi thuáûn låüi cho Viãût Nam qua nháûp täø chæïc thæång maûi thãú giåïi WTO. Vç caïc nguyãn tàõc cuía hiãûp âënh âæåüc thãú chãú hoïa bàòng cuía WTO. Nãúu nàm tåïi chuïng ta gia nháûp âæåüc WTO thç haûn ngaûch giæîa caïc thaình viãn WTO bë xoïa boí, âáy laì cå häüi giaình cho Dãût may noïi chung vaì cäng ty Dãût may 29/3 Âaì Nàông noïi riãng Tham qua vaìo AFTA caïc saín pháøm seî âæåüc hæåíng thuãú suáút æu âaîi thaïp hån caí thuãú suáút tåïi huãû quäúc ( MEN) maì caïc næåïc (ASEAN ) daình cho caïc thaình viãn WTO Chênh phuí ráút khuyãún khêch vaì häù tråü cho caïc doanh nghiãûp coï haìng hoïa xuáút kháøu, nàm 2000 cuûc xuïc tiãún thæång maûi ra âåìi daî taûo âiãöu kiãûn thuáûn låüi cho caïc doanh nghiãûp coï haìng xuáút kháøu thám nháûp vaìo thë træåìng 1.2/ Nhæîng thaïch thæïc Cäng ty âang phaíi caûnh tranh gay gàõt våïi caïc saín pháøm Dãût may trãn caïc thë træåìng khu væûc vaì thãú giåïi. Bãn caûnh næåïc laïng giãöng trung Quäúc laì næåïc æu thãú hån vãö saín pháøm coï chuíng loaûi vaì giaï er. Caïc næåïc trong khäúi ASEAN nhæ Thaïi Lan, Philipines, Indonesio laûi laì nhæîng næåïc xuáút kháøu låïn vãö haìng Dãût may. Âáy laì nhæîng næåïc coï æu thãú hån chuïng ta vãö caïc phuû kiãûn may cháút læåüng cao, tæû tuïc nguyãn váût liãûu nãn quaï trçnh saín pháøm giaím, bãn caûnh âoï caïc næåïc naìy coìn coï nhæîng saín pháøm näøi tiãún hån chuïng ta. Nàng suáút lao âäüng bçnh quán cuía næåïc ta nhçn chung chè bàòng 2/3 so våïi mæïc bçnh quán chung cuía caïc næåïc ASEAN. Do hoaût âäüng kyî nàng cuía ngæåìi lao âäüng chuïng ta khäng âãöu, cäng nghãû cuía chuïng ta chæa cao, mæïc tiãu hao coìn låïn, hãû thäúng cung cáúp âáöu vaìo chæa kiãøm soaït chàût cheî, chi phê trung gian cao nãn giaï thaình cao laìm giaím âi khaí nàng caûnh tranh cuía saín pháøm trãn thë træåìng . Theo lëch trçnh giaím thuãú quan theo hiãûn dëch vãö æu âaîi thuãú quan coï hiãûu læûc chung ( CEPT ) cho khu væûc máûu dëch tæû do ASEAN ( ASTA) nhiãöu màût haìng hiãûn âang baío häü thuãú suáút cao nhæ : såüi 20%, vaíi 40 %, may màûc 50% seî càõt giaím liãn tuûc cuía caïc doanh nghiãûp xuáút kháøu sang caïc næåïc ASEAN maì ngay caí trãn thë træåìng Viãût Nam . Viãût Nam chæa chênh thæïc laì thaình viãn cuía täø chæïc thæång maûi thãú giåïi WTO nãn khäng âæåüc hæåíng låüi êch tæì hiãûp âënh ATC( Ngrement en textile and clothing) hiãûp âënh âiãöu chènh viãûc xoïa. Qua ta aïp duûng trong hiãûp âënh da såüi MFA ( MULTIFIBLE AIE EMENT ). theo hiãûp âënh haìng Dãût may ATC, caïc næåïc cäng nghiãûp phaït triãøn nhæ EU, Canada, Myî seî boí dáön haûn ngaûch nháûp kháøu, haìng Dãût may tæì caïc næåïc thaình viãn WTO theo läü trçnh . Giai âoaûn 2002 - 2004 seî boí tiãúp âåüt 3 : 18 % ( âåüt 1 laì 16%, âåüt 2 laì 17 % ) haûn ngaûch so våïi nàm 1990 vaì âãún 31/12/2004 seî boí haûn ngaûch coìn laûi. Âãún âoï nãúu Viãût Na chæa gia nháûp WTO thç khoï coï âiãöu kiãûn caûnh tranh âäúi våïi caïc âäúi thuí khaïc trãn thë træåìng . Nhu cáöu cuía thë træåìng maì vãö haìng Dãût may tæì cháút læåüng cotton vaì pha cotton laì cao nhæn màût haìng naìy ngaình Dãût may Âaì Nàông saín xuáút âæåüc ráút êt. Ngoaìi ra biãøu thuãú nháûp kháøu cuía Myî ráút phæïc taûp vaì tênh theo nhiãöu kiãøu khaïc nhau . Viãût Nam bæåïc chán vaìo thë træåìng cháûm hån caïc âäúi thuí caûnh tranh , nãn khi thám nháûp vaìo thë træåìng gàûp nhiãöu khoï khàn hån. 2. Âënh hæåïng vaì muûc tiãu cuía cäng ty : Trong nhæîng nàm tåïi cäng ty duy trç mæïc âäü phaït triãøn äøn âënh, âaût âæåüc kãút quaí saín xuáút kinh doanh theo kãú hoaûch hoàûc væåüc chè tiãu âãö ra. Äøn âënh vaì dæî væîng thë træåìng hiãûn taûi, têch cæûc tçm kiãúm khaïch haìng, phaït triãøn måí räüng thë træåìng . Âáöu tæ quy hoaûch, måí räüng cäng ty , âáöu tæ thay thãú caïc thiãút bë cuî keïm cháút læåüng, caíi tiãún maïy moïc phuûc vuû saín xuáút . Giaím caïc khoaín chi phê vaì náng cao nàng suáút lao âäüng âãø tàng khaí nàng caûnh tranh våïi caïc âäúi thuí trãn thë træåìng II/ Nhæîng kiãún nghë nhàòm náng cao kãút quaí hoaût âäüng taìi chênh Âãø âæïng væîng trãn thë træåìng âáöy biãún âäüng våïi sæû caûnh tranh gay gàõt cuía caïc âäúi thuí, âäöng thåìi dæî væîng vai troì chuí âaûo trong ngaình Dãût may vaì hoaìn thaình thàõng låüi muûc tiãu nàm 2004, bãn caûnh tiãúp tuûc duy trç vaì phaït huy nhæîng låüi thãú sàôn coï, cäng ty cáön quan tám khàõc phuûc nhæîng màût coìn täön taûi âoï laì giaím caïc khoaín chi phê cho hoaût âäüng taìi chênh, giaím caïc khoaín phaíi thu, vaì náng cao hån næîa doanh säú haìng baïn. 1. Vãö chi phê hoaût âäüng taìi chênh : Quaín lyï chàût cheî moüi nguäön väún âáöu tæ, vän vay, âaím baío sæí duûng väún vaìo hoaût âäüng kinh doanh coï hiãûu quaí. Cäng ty cáön phaíi coï nhæîng biãû phaïp linh hoaût âãø táûn duûng nhæîng khoaín thu nháûp tæì väún trong thåìi gian taûm thåìi nhaìn räùi, goïp pháön gia tàng caïc khoaín thu nháûp tæì hoaût âäüng taìi chênh Læûa choün cå cáúu taìi chênh âãø coï sæû phäúi håüp chàût cheî giæuîa väún tæû coï vaì vay nåü, coìn xem xeït khaí nàng thu låüi nhuáûn vaì mæïc âäü ruíi ro coï thãø gàûp phaíi. Bãn caûnh âoï cäng ty cáön choün læûa cå cáúu taìi chênh thêch håüp, chuï yï tåïi muûc tiãu phaït triãøn cuía cuía xê nghiãûp, äøn âënh doanh thu. Dæûa trãn tçnh hçnh phaït triãøn cuía cäng ty coï doanh thu vaì låüi nhuáûn tæång âäúi äøn âënh thç viãûc sæí duûng väún vay coï låüi nhiãöu hån cho cäng ty. Khi âoï hãû säú nåü cao, nãúu tyí suáút låüi nhuáûn træåïc thuãú vaì laîi vay cao hån laîi vay seî cho cäng ty mæïc doanh låüi väún chuí såí hæîu âaût åí mæïc cao. Âãø giaím thiãúu nhu cáöu väún cäng ty coï thãø âaût âæåüc thäng qua quaín lyï täön kho, chênh saïch thæång maûi, khuyãún khêch âáøy nhanh haìng baïn ra, vaì quaín lyï coï biãûn phaïp têch cæûc âãø thu häöi nhanh caïc khoaín phaíi thu tæì khaïch haìng. Cäng ty nãn cäú gàõng tçm kiãúm nhæîng nguäön väún taìi tråü tæì bãn ngoaìi, vay caïc nhaì cung cáúp, yãu cáöu khaïch haìng mua âãø æïng tiãön træåïc ... caïc khoaín nåü naìy seî giuïp giaím nhu cáöu väún cuía cäng ty , coï thãm nguäön väún âãø âáöu tæ vaìo saín xuáút kinh doanh. Cäng ty nãn coï chênh saïch huy âäüng caïc nguäön dæ thæìa trong cäng ty , huy âäüng näüi læûc âãø giaím båït chi phê vaì laîi vay, traí båït nåü vay. 2/ Tàng doanh säú haìng baïn ra : Cäng ty cáön tiãúp tuûc duy trç täút caïc mäúi quan hãû kinh tãú sàôn coï phaït triãøn cad tioìm kiãúm caïc âäúi taïc måïi âãø âaím baío, âæåüc säú læåüng haìng baïn ra âuïng kãú hoaûch våïi mæïc giaï caûnh tranh phuì håüp våïi nhu cáöu, thë hiãúu cuía thë træåìng bäú trê väún këp thåìi vaì âáöy âuí nháút laì tiãön màût âãø mua nguyãn váût liãûu. Váûn duûng chênh saïch tiãön thæåíng âãø khuyãún khêch tàng nàng suáút åí kháu giao nháûn, váûn chuyãøn, phán loaûi, choün loüc âoïng goïi haìng hoïa ... nhàòm nhanh choïng âæa haìng tåïi âëa âiãøm. Tuyãøn duûng cäng nhán coï tay nghãö cao, aïp duûng cäng nghãû cao vaìo saín xuáút, caíi tiãún maïy moïc thiãút bë âãø tàng nàng suáút lao âäüng, haû giaï thaình saín pháøm , måí räüng chuïng loaûi màût haìng. Tàng cæåìng cäng taïc quaín lyï baïn haìng cuîng nhæ baïn haìng. Cáön càn cæï vaoì håüp âäöng kinh tãú âãø tiãún haình täút cäng taïc chuáøn bë. Træåïc khi xuáút haìng cáön kiãøm tra chàût cheî màût haìng, säú læåüng, quy caïch, pháøm cháút... âãø âaím baío phuì håüp våïi håüp âäöng âaî kyï, traïnh tçnh traûng khaïch haìng tæì chäúi thanh toaïn, vaì âaím baío uy tên láu daìi cho cäng ty . Cäng ty cáön têch cæûc tçm kiãúm, måí räüng thë træåìng tiãu thuû, tuy nhiãn hoaût âäüng trãn thë træåìng tiãu thuû räüng låïn nãn cäng ty cáön xaïc âënh thë træåìng muûc tiãu cuía cäng ty âãø coï chênh saïch kinh doanh phuì håüp 3. Náng cao hiãûu quaí caïc khoaín phaíi thu: Nãúu xaïc âënh chênh saïch tên duûng mäüt caïch håüp lyï, nåí räüng tiãu chuáøn tên duûng thç seî kêch thêch nhu cáöu, tàng doanh säú, tàng låüi nhuáûn. Bãn caûnh âoï chi phê gàõn våïi khoaín phaíi thæûc hiãûn cuîng tàng, tàng ruíi ro. Do âoï chênh saïch tên duûng cáön âæåüc cán nhàõc, xem xeït træåïc khi thæûc hiãûn. Cäng ty laì doanh nghiãûp coï quan hãû mua baïn våïi ráút nhiãöu baûn haìng låïn trong vaì ngoaìi næåïc coï nguäön haìng däöi daìo, cháút læåüng våïi gaïi caí håüp lyï. Cho nãn cáön thæûc hiãûn chênh saïch tên duûng thæång maûi håüp lyï, linh âäüng seî thu huït âæåüc nhiãöu khaïch haìng, laìm gia tàng doanh säú. Trong nhæîng nàm qua, màût duì säú voìng quay caïc khoaín phaíi thu tàng nhæng tyí lãû caïc khoaín phaíi thu trãn doanh thu cuîg tàng lãn, do âoï cäng ty cáön xem xeït laûi chênh saïch tên duûng cuía mçnh phuì håüp. Cáön xem xeït caïc váún âãö sau : Phán nhoïm khaïch haìng : càn cæï uy tên, khaí nàng thanh toaïn hiãûn taûi, tênh cháút hoaût âäüng vaì mäi træåìng kinh doanh nhæ laûm phaït, laîi suáút Ngán haìng âãø phán loaûi khaïch haìng mäüt caïch håüp lyï Xaïc âënh thåìi haûn tên duûng: âáy laì chè tiãu khaïch haìng ráút quan tám, khi xaïc âënh thåìi haûn tên duûng cáön xem xeït quan hãû cuía noï våïi låüi nhuáûn roìng tàng thãm vaì læåüng väún âáöu tæ tàng thãm âãø chi xê nghiãûp hoaût âäüng bçnh thæåìng . Chênh saïch chiãúc kháúu giaím giaï : nhàòm muûc âêch âãø khaïch haìng traí træåïc tiãön haìng, nhàòm giaím nhu cáöu taìi tråü väún cho âån vë, tàng doanh säú haìng baïn ra. Tyí lãû chiãúc kháúu bàõt buäüc phaíi låïn hån chi phê cå häüi väún khaïch haìng baïn ra. Váún âãö quan troüng laì cäng ty cáön thæåìng xuyãn thu tháûp thäng tin vãö chênh saïch tên duûng cuía caïc âäúi thuí caûnh tranh vãö väún, giaï caí, cháút læåüng haìng hoïa... âãø âæa ra thåìi haûn tên duûng vaì tyí lãû chiãút kháúu phuì håüp våïi tæìng âäúi tæåüng khaïch haìng. Cäng ty cáön âæa ra nhæîng chênh saïch, biãûn phaïp thu häöi caïc khoaín nåü maì khaïch haìng âang chiãúm duûng. KÃÚT LUÁÛN Nãön kinh tãú phaït triãøn täúc âäü ngaìy caìng tàng, måí cæía häüi nháûp våïi sæû caûnh tranh ngaìy caìng gay gàõt cuía thë træåìng . doanh nghiãûp muäún âæïng væîng trãn thë træåìng âáöy âuí thæí thaïch áúy vaì phaït triãøn nhanh nhaûy, nàõm bàõt caïc cå häüi kinh doanh, âãö ra caïc chênh saïch âuïng âàõn këp thåìi våïi khaí nàng hiãûn coï cuía doanh nghiãûp. Phán têch tçnh hçnh taìi chênh cuía doanh nghiãûp laì cäng viãûc hãút sæïc cáön thiãút khäng chè âäúi våïi nhaì quaín trë doanh nghiãûp. Âãø âæa ra nhæîng quyãút âënh âuïng âàõn vãö quaín lyï, âiãöu haình hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh hoàûc âáöu tæ måí räüng quy mä saín xuáút vaìo doanh nghiãûp cuía chuí såí hæîu. Tæìng bæåïc haûn chãú caïc khaí nàng ruíi ro vaì tæìng bæåïc âæa cäng ty coï vë trê maûnh trong thë træåìng caûnh tranh . Qua thåìi gian täút nghiãûp taûi cäng ty Dãût may 29 -3 em âaî cäú gàõng hoüc hoíi thãm kinh nghiãûm vãö cäng taïc quaín lyï taìi chênh. Âæåüc sæû giuïp âåî táûn tçnh cuía caïc cä chuï trong ban laînh âaûo cäng ty hiæåïng dáùn, cung cáúp thäng tin cho em âæåüc hiãøu biãút thãm nhiãöu kiãún thæïc âãø phán têch âãö taìi täút nghiãûp naìy. Mäüt láön næîa em xin chán thaình caím ån sæû hæåïng dáùn cuía caïc tháöy cä giaïo, cuìng caïc cä chuï trong ban laînh âaûo cäng ty Dãût may 29 - 3 âaî giuïp em hoaìn thaình âãö aïn täút nghiãûp naìy. Âaì nàông, thaïng 6 nàm 2004 Sinh viãn thæûc hiãûn Ngä Phuïc Trung TAÌI LIÃÛU THAM KHAÍO 1/ Taìi chênh doanh nghiãûp Nhaì xuáút baín lao âäüng Haì Näüi 2003 Âäöng chuí biãn : DGT.TS : Læu Thë Hæång TS. Vuî Duy Haìo 2. Phán têch taìi chênh doanh nghiãûp NXB thäúng kã 1999 3. Giaïo trçnh taìi chênh doanh nghiãûp Nguyãùn Táún Bçnh 4. Láûp âoüc kiãøm tra vaì phán têch baïo caïo taìi chênh NXB Taìi chênh 2001 Chuí biãn TS. Nguyãùn Vàn Cäng 5. Baïo caïo taìi chênh cuía Cäng ty dãût may 29-3 nàm 2001, 2003 LÅÌI MÅÍ ÂÁÖU Taìi chênh doanh nghiãûp âoïng vai troì chuí âaûo, ráút quan troüng âäúi våïi doanh nghiãûp. Mäüt doanh nghiãûp hoaût âäüng coï hiãûu quaí, thaình cäng trong kinh doanh, vaì doanh nghiãûp thæûc hiãûn täút viãûc täø chæïc quaín lyï vaì giaïm saït mäüt caïch chàût cheî csaïc doìng taìi chênh luán chuyãøn vaìo doanh nghiãûp ,. Tçnh hçnh taìi chênh doanh nghiãûp phaín aïnh, phaìn låïn kãút quaí hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh cuía doanh nghiãûp. Âäöng thåìi caïc hoaût âäüng taìi chênh cuía doanh nghiãûp cuîng thãø hiãûn tênh nàng âäüng, linh hoaût vaì trçnh âäü täø chæïc quaín lyï taìi chênh cuía doanh nghiãûp. Màûc khaïc trong nãön kinh tãú thë træåìng, mäi træåìng kinh doanh caûnh tranh gay gàõt luän taûo ra nhæîng cå may vaì rè ro tiãöm taìng. Âoìi hoíi doanh nghiãûp phaíi nàõm bàõt thäng tin, coï sæû phán têch vaì dæû âoïan chênh xaïc âãø coï thãø táûn duûng nhæîng cå hoüi kinh doanh , haûn chãú nhæîng ruíi ro vaì thiãût haûi’ Vç vaûy phán têch tçnh hçnh taìi chênh seî giaím cho caïc nhaì quaín trë nàõm roî thæûc traûng taìi chênh cuía doanh nghiãûp, tæì âoï coï biãûn phaïp taïc âäüng thuïc âáøy doanh nghiãûp caíi tiãún caïc hoaût âäüng täø chæïc quaín lyï saín xuáút kinh doanh nhàòm âaût hiãûu quaí cao nháút,. Xuáút phaït tæì táöm quan troüng âoï, qua thåìi gian thæûc táûp taûi Cäng ty dãût may 29-3 em quyãút âënh choün âãö taìi “ PHÁN TÊCH TÇNH HÇNH TAÌI CHÊNH TAÛI CÄNG TY DÃÛT MAY 29-3” Chuyãn âãö gäöm 3 pháön chênh sau: Pháön I: Lyï luáûn chung vãö taìi chênh doanh nghiãûp PháönII: Thæûc traûng hoaût âäüng taìi chênh cuía Cäng ty Pháön III: mäüt säú kiãún nghë nhàòm náng cao hiãûu quaí hoaût âäüng taìi chênh taûi Cäng ty Trong quaï trçnh xáy dæûng vaì hoaìn thiãûn âãö taìi em âæåüc sæû hæåïng dáùn táûn tçnh cuía tháöy giaïo Voî vàn Vang cuìng våïi sæû giuïp âåî cuía caïc cä chuï trong phoìng kinh tãú taìi chênh cuía Cäng ty âaî taûo âiãöu kiãûn thuáûn låüi cho em hoaìn thiãûn âãö taìi naìy. Do thåìi gian, taìi liãûu nghiãn cæïu vaì kiãún thæïc coìn haûn chã, nãn chuyãn âãö naìy khäng traïnh khoíi nhæîng thiãúu soït. Kênh mong âæåüc sæû quan tám goïp yï kiãún cuía caïc cä chuï trong ban quaín lyï Cäng ty âãø âãö taìi âæåüc hoìan thiãûn hån. Em xin chán thaình caím ån. MUÛC LUÛC LÅÌI MÅÍ ÂÁÖU NÄÜI DUNG NHÁÛN XEÏT CUÍA CÅ QUAN TÄÚT NGHIÃÛP NHÁÛN XEÏT CUÍA GIAÏO VIÃN HÆÅÏNG DÁÙN

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích tình hình tài chính tại công ty dệt may 29-3.doc
Luận văn liên quan