Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý tiền lương tại Công ty thiết bị điện Cửu Long

Lời mở đầu Ngay từ những năm đầu của thế kỷ 20 khi mà nền khoa học kỹ thuật có những bước phát triển mang tính đột phá thì công nghệ tin học cũng nằm trong vòng xoáy của sự phát triển đó. Sự phát triển mạnh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu của công nghệ tin học đã có tác động rất lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội như: kinh tế, chính trị, giáo dục, văn hoá Đặc biệt trong công tác quản lý như quản lý sản xuất, quản lý bán hàng, quản lý nhân sự . CNTH cùng với các sản phẩm của nó có một vai trò rất quan trọng, là công cụ đắc lực giúp nhà quản lý nắm bắt cập nhật thông tin nhanh chóng kịp thời từ đó có thể ra quyết định một cách hiệu quả hơn, kinh tế hơn trong quá trình quản lý. Quản lý lao động tiền lương luôn là vấn đề đáng quan tâm mà hầu hết các cơ quan xí nghiệp hay bất kì một doanh nghiệp cũng như các cơ sở kinh doanh nào đều cần đến. “Làm theo năng lực, hưởng theo lao động“ thực chất cũng phản ánh được một phần nào đó qua sự quản lý tiền lương và đưa ra các chính sách về lương. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, việc quản lý con người cũng như lao động tiền lương càng cần được quan tâm nhiều hơn và sự phức tạp ngày càng phong phú. Qua quá trình thực tập tại Công ty Phần mềm quản lý doanh nghiệp FAST, em đã được khảo sát và tìm hiểu thực tế về cơ cấu tổ chức, hoạt động kinh doanh và đặc biệt là hệ thống tính lương tại một trong số các khách hàng của công ty - đó là Công ty thiết bị điện Cửu Long. Đây là một công ty cổ phần có qui mô không lớn do vậy vẫn đang trong quá trình phát triển và tự khẳng định nên đòi hỏi phải có một hệ thống quản lý thích hợp. Trên cơ sở tình hình thực tế cần phát triển hệ thống tính lương nhằm đáp ứng được tốt những yêu cầu của công ty, em đã quyết định chọn đề tài " Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý tiền lương tại Công ty thiết bị điện Cửu Long" làm đề tài cho chuyên đề thực tập này. Nội dung của đề tài bao gồm một số vấn đề cơ bản sau: Chương 1: Giới thiệu chung về cơ quan thực tập và đề tài nghiên cứu. Chương 2: Các vấn đề phương pháp luận cơ bản về phân tích và thiết kế hệ thống. Giới thiệu về tiền lương và các khoản trích theo lương. Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin tiền lương tại Công ty Thiết bị điện Cửu Long. Phần cuối là phụ lục trình bày một số code của phần mềm. thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ ***********

doc83 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/06/2013 | Lượt xem: 1999 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý tiền lương tại Công ty thiết bị điện Cửu Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®éng. Tøc lµ m« t¶ sù di chuyÓn cña d÷ liÖu, viÖc xö lý, viÖc l­u tr÷ trong thÕ giíi vËt lý b»ng c¸c s¬ ®å. - C¸c ký ph¸p cña s¬ ®å luång th«ng tin nh­ sau: + Xö lý: Giao t¸c Ng­êi – m¸y Tin häc ho¸ hoµn toµn Thñ c«ng + Kho l­u tr÷ d÷ liÖu: Thñ c«ng Tin häc ho¸ + Dßng th«ng tin - §iÒu khiÓn L­u ý: * Dßng th«ng tin vµo ra víi kho d÷ liÖu kh«ng cÇn ph¶i cã mòi tªn chØ h­íng. * Cã thÓ dïng thªm mét sè ký tù kh¸c nh­ mµn h×nh, ®Üa tõ. - C¸c phÝch vËt lý lµ nh÷ng m« t¶ chi tiÕt h¬nb»ng lêi cho c¸c ®èi t­îng ®­îc biÓu diÔn trªn s¬ ®å. RÊt nhiÒu c¸c th«ng tin kh«ng thÓ thÓ hiÖn trªn s¬ ®å nh­ h×nh d¹ng (Format) cña c¸c th«ng tin vµo/ra, thñ tôc xö lý, ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn xö lý... sÏ ®­îc ghi trªn c¸c phÝch vËt lý nµy. Cã 3 lo¹i phÝch: phÝch luång th«ng tin, phÝch kho chøa d÷ liÖu, phÝch xö lý. + Lo¹i thø nhÊt: PhÝch luång th«ng tin cã mÉu. Tªn tµi liÖu: M« t¶: Tªn IFD cã liªn quan: VËt mang: H×nh d¹ng: Nguån: §Ých: + Lo¹i thø hai: PhÝch kho chøa d÷ liÖu. Tªn kho d÷ liÖu: M« t¶: Tªn IFD cã liªn quan: VËt mang: Ch­¬ng tr×nh hoÆc ng­êi truy nhËp: + Lo¹i thø ba: PhÝch xö lý. Tªn xö lý: M« t¶: Tªn IFD cã liªn quan: Ph©n r· thµnh c¸c IFD con: Ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn: Sù kiÖn khëi sinh: Chu kú: CÊu tróc cña thùc ®¬n: Ph­¬ng ph¸p xö lý Luång PhÝch Kho d÷ liÖu PhÝch S¬ ®å luång th«ng tin IFD Xö lý PhÝch IFD §iÒu khiÓn PhÝch Mèi liªn hÖ gi÷a IFD vµ c¸c phÝch vËt lý cña tõ ®iÓn hÖ thèng. 3. S¬ ®å luång d÷ liÖu (DFD). - S¬ ®å luång d÷ liÖu dïng ®Ó m« t¶ còng chÝnh hÖ thèng th«ng tin nh­ s¬ ®å luång th«ng tin nh­ng trªn gãc ®é trõu t­îng. Trªn s¬ ®å chØ bao gåm: C¸c luång d÷ liÖu, c¸c xö lý, c¸c l­u tr÷ d÷ liÖu, nguån vµ ®Ých nh­ng kh«ng hÒ quan t©m ®Õn n¬i, thêi ®iÓm vµ ®èi t­îng chÞu tr¸ch nhiÖm xö lý. S¬ ®å luång d÷ liÖu chØ m« t¶ ®¬n thuÇn HTTT lµm g× vµ ®Ó lµm g×. - Môc ®Ých: DFD dïng ®Ó hç trî c¸c ho¹t ®éng sau: + X¸c ®Þnh yªu cÇu cña User. + LËp kÕ ho¹ch vµ minh ho¹ c¸c ph­¬ng ¸n cho nhµ ph©n tÝch vµ User xem xÐt. + Trao ®æi gi÷a nhµ ph©n tÝch vµ User do tÝnh t­êng minh cña DFD. + Lµm tµi liÖu ®Æc t¶ yªu cÇu h×nh thøc vµ ®Æc t¶ thiÕt kÕ hÖ thèng. - C¸c ký ph¸p cña s¬ ®å luång d÷ liÖu nh­ sau: Ng«n ng÷ s¬ ®å luång d÷ liÖu DFD sö dông 4 lo¹i ký ph¸p c¬ b¶n: thùc thÓ, tiÕn tr×nh, kho d÷ liÖu, dßng d÷ liÖu. Tªn ng­êi/bé phËn ph¸t/nhËn tin Nguån hoÆc ®Ých Tªn dßng d÷ liÖu Dßng d÷ liÖu Tªn tiÕn tr×nh xö lý TiÕn tr×nh xö lý TÖp d÷ liÖu Kho d÷ liÖu - C¸c møc cña DFD. + S¬ ®å ng÷ c¶nh (Context Diagram): bao gåm mét vßng trßn qu¸ tr×nh trung t©m biÓu thÞ toµn bé hÖ thèng ®ang nghiªn cøu ®­îc nèi víi mäi t¸c nh©n ngoµi hÖ thèng. C¸c ®­êng nèi thÓ hiÖn th«ng tin vµo ra hÖ thèng. Nã thÓ hiÖn rÊt kh¸i qu¸t néi dung chÝnh cña HTTT. S¬ ®å nµy kh«ng ®i vµo chi tiÕt, mµ m« t¶ sao cho chØ cÇn mét lÇn nh×n lµ nhËn ra néi dung chÝnh cña hÖ thèng. §Ó cho s¬ ®å ng÷ c¶nh s¸ng sña, dÔ nh×n cã thÓ bá qua c¸c kho d÷ liÖu; bá qua c¸c xö lý cËp nhËt. S¬ ®å khung c¶nh cßn ®­îc gäi lµ s¬ ®å møc 0. + Ph©n r· s¬ ®å.: §Ó m« t¶ hÖ thèng chi tiÕt h¬n ng­êi ta dïng kü thuËt ph©n r· (Explosion) s¬ ®å. B¾t ®Çu tõ s¬ ®å khung c¶nh, ng­êi ta ph©n r· ra thµnh s¬ ®å møc 0, tiÕp sau møc 0 lµ møc 1... - C¸c phÝch logic: Gièng nh­ phÝch vËt lý, phÝch logic hoµn chØnh tµi liÖu cho hÖ thèng. Cã 5 lo¹i phÝch logic. Chóng ®­îc dïng m« t¶ thªm cho luång d÷ liÖu, xö lý, kho d÷ liÖu, tÖp d÷ liÖu vµ phÇn tö th«ng tin. + MÉu phÝch xö lý logic. + MÉu phÝch luång d÷ liÖu. + MÉu phÝch phÇn tö th«ng tin. + MÉu phÝch kho d÷ liÖu. + MÉu phÝch tÖp d÷ liÖu. Tªn xö lý: M« t¶: Tªn DFD liªn quan: C¸c luång d÷ liÖu vµo: C¸c luång d÷ liÖu ra: Kho d÷ liÖu mµ xö lý sö dông: M« t¶ logic cña xö lý: §Ých: PhÝch xö lý logic Tªn luång: M« t¶: Tªn DFD liªn quan: Nguån: §Ých: C¸c phÇn tö th«ng tin: Tªn phÇn tö th«ng tin: Lo¹i: §é dµi: Tªn DFD cã liªn quan: C¸c gi¸ trÞ cho phÐp: §Ých: PhÝch luång d÷ liÖu PhÝch phÇn tö th«ng tin Tªn kho: M« t¶: Tªn DFD cã liªn quan: C¸c xö lý cã liªn quan: Tªn s¬ ®å cÊu tróc d÷ liÖu cã liªn quan: PhÝch kho liÖu Tªn tÖp: M« t¶: Tªn DFD liªn quan: C¸c phÇn tö th«ng tin: Khèi l­îng (B¶n ghi, ký tù): PhÝch tÖp d÷ liÖu - Mét sè quy t¾c vµ quy ­íc liªn quan tíi DFD. + Mçi luång d÷ liÖu ph¶i cã mét tªn trõ luång gi÷a xö lý vµ kho d÷ liÖu. + D÷ liÖu chøa trªn 2 vËt mang kh¸c nhau nh­ng lu«n lu«n ®i cïng nhau th× cã thÓ t¹o ra chØ mét luång duy nhÊt. + Xö lý lu«n ph¶i ®­îc ®¸nh m· sè. + VÏ l¹i c¸c kho d÷ liÖu ®Ó c¸c luång d÷ liÖu kh«ng c¾t nhau. + Tªn cho xö lý ph¶i lµ mét ®éng tõ. + Xö lý buéc ph¶i thùc hiÖn mét biÕn ®æi d÷ liÖu. Luång vµo ph¶i kh¸c víi luång ra tõ mét xö lý. - §èi víi viÖc ph©n r· DFD + Th«ng th­êng mét xö lý mµ logic xö lý cña nã ®­îc tr×nh bµy b»ng ng«n ng÷ cã cÊu tróc chØ chiÕm mét trang giÊy th× kh«ng ph©n r· tiÕp. + Cè g¾ng chØ ®Ó tèi ®a 7 xö lý trªn mét trang DFD. + TÊt c¶ c¸c xö lý trªn mét DFD ph¶i thuéc cïng mét møc ph©n r·. + Luång vµo cña mét DFD møc cao ph¶i lµ luång vµo cña mét DFD con møc thÊp nµo ®ã. Luång ra tíi ®Ých cña mét DFD con ph¶i lµ luång ra tíi ®Ých cña mét DFD møc lín h¬n nµo ®ã. §©y cßn gäi lµ nguyªn t¾c c©n ®èi (Balancing) cña DFD. + Xö lý kh«ng ph©n r· tiÕp thªm th× ®­îc gäi lµ xö lý nguyªn thuû. Mçi xö lý nguyªn thuû ph¶i cã mét phÝch xö lý logic trong tõ ®iÓn hÖ thèng. S¬ ®å luång th«ng tin vµ s¬ ®å luång d÷ liÖu lµ hai c«ng cô th­êng dïng nhÊt ®Ó ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ HTTT. Chóng thÓ hiÖn hai møc m« h×nh vµ hai gãc nh×n ®éng vµ tÜnh vÒ hÖ thèng. II. C¬ së lý luËn vÒ tiÒn l­¬ng. 1. ý nghÜa cña tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. §Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cÇn ph¶i cã 3 yÕu tè c¬ b¶n: t­ liÖu lao ®éng, ®èi t­îng lao ®éng vµ lao ®éng. Trong ®ã, lao ®éng lµ yÕu tè cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh. Lao ®éng lµ ho¹t ®éng ch©n tay vµ ho¹t ®éng trÝ ãc cña con ng­êi nh»m biÕn ®æi c¸c vËt thÓ tù nhiªn thµnh nh÷ng vËt phÈm cÇn thiÕt ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña x· héi. Trong mét chÕ ®é x· héi, viÖc s¸ng t¹o ra cña c¶i vËt chÊt kh«ng thÓ t¸ch rêi khái lao ®éng, lao ®éng lµ ®iªï kiÖn ®Çu tiªn, cÇn thiÕt cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña x· héi. X· héi cµng ph¸t triÓn, tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh cña lao ®éng con ng­êi ®èi víi qu¸ tr×nh t¹o ra cña c¶i vËt chÊt cho x· héi cµng biÓu hiÖn râ rÖt. §Ó cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi nãi chung vµ qu¸ tr×nh kinh doanh ë c¸c doanh nghiÖp nãi riªng ®­îc diÔn ra th­êng xuyªn liªn tôc th× mét vÊn ®Ò thiÕt yÕu lµ ph¶i t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng. Ng­êi lao ®éng ph¶i cã vËt phÈm tiªu dïng ®Ó t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng. V× vËy, khi hä tham gia lao ®éng s¶n xuÊt ë c¸c doanh nghiÖp th× ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i tr¶ thï lao lao ®éng cho hä. Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸, thï lao lao ®éng ®­îc biÓu hiÖn b»ng th­íc ®o gi¸ trÞ vµ gäi lµ tiÒn l­¬ng. 1.1. TiÒn l­¬ng TiÒn l­¬ng lµ mét ph¹m trï kinh tÕ g¾n liÒn víi lao ®éng, tiÒn tÖ vµ nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. TiÒn l­¬ng lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña hao phÝ lao ®éng sèng cÇn thiÕt mµ doanh nghiÖp tr¶ cho ng­êi lao ®éng theo thêi gian, khèi l­îng c«ng viÖc mµ ng­êi lao ®éng ®· cèng hiÕn cho doanh nghiÖp. MÆt kh¸c, ®èi víi doanh nghiÖp tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng lµ mét yÕu tè cÊu thµnh nªn gi¸ trÞ s¶n phÈm dÞch vô do doanh nghiÖp t¹o ra. Do vËy, c¸c doanh nghiÖp ph¶i sö dông søc lao ®éng cã hiÖu qu¶ ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ lao ®éng trong ®¬n vÞ s¶n phÈm, c«ng viÖc, dÞch vô. 1.2. C¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. - Ngoµi tiÒn l­¬ng mµ ng­êi lao ®éng ®­îc h­ëng theo sè l­îng vµ chÊt l­îng lao ®éng cña m×nh, hä cßn ®­îc h­ëng c¸c kho¶n tiÒn th­ëng theo qui ®Þnh cña ®¬n vÞ nh­ th­ëng do ph¸t huy s¸ng kiÕn, th­ëng do thi ®ua, do t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ c¸c kho¶n tiÒn th­ëng kh¸c. - Trong tr­êng hîp ng­êi lao ®éng t¹m thêi hay vÜnh viÔn mÊt søc lao ®éng nh­ khi bÞ èm ®au thai s¶n, tai n¹n lao ®éng, h­u trÝ mÊt søc hay tö tuÊt… sÏ ®­îc h­ëng kho¶n trî cÊp nh»m gi¶m bít khã kh¨n trong cuéc sèng, ®ã lµ kho¶n trî cÊp b¶o hiÓm x· héi. Quü BHXH ®­îc t¹o ra b»ng c¸ch trÝch theo tØ lÖ phÇn tr¨m trªn tiÒn l­¬ng ph¶i thanh to¸n cho c«ng nh©n ®Ó tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ khÊu trõ vµo tiÒn l­¬ng c«ng nh©n. Theo qui ®Þnh hiÖn nay th× tØ lÖ nµy lµ 20% trong ®ã: tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh 15% vµ c«ng nh©n ph¶i chÞu lµ 5%. Kho¶n chi trî cÊp BHXH cho ng­êi lao ®éng khi bÞ èm ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng, h­u trÝ vµ tö tuÊt ®­îc tÝnh trªn c¬ së sè l­îng, chÊt l­îng lao ®éng vµ thêi gian mµ ng­êi lao ®éng ®· cèng hiÕn tr­íc ®ã cho x· héi. Tû lÖ tÝnh b¶o hiÓm x· héi tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc qui ®Þnh 10% doanh nghiÖp ph¶i nép cho c¬ quan qu¶n lý ®Ó chi cho hai néi dung h­u trÝ vµ tö tuÊt, cßn 5% ®­îc dïng ®Ó chi cho ba néi dung: èm ®au, thai s¶n vµ tai n¹n lao ®éng. Kho¶n chi nµy cã thÓ cho phÐp doanh nghiÖp ®Ó l¹i ®Ó chi tr¶ (thay l­¬ng) cho ng­êi lao ®éng khi cã ph¸t sinh thùc tÕ, sè thõa thiÕu sÏ ®­îc thanh to¸n víi c¬ quan qu¶n lý: nÕu chi thiÕu sÏ ®­îc cÊp bï, chi kh«ng hÕt sÏ ph¶i nép lªn hoÆc cã thÓ nép hÕt 5% quü nµy cho c¬ quan qu¶n lý, khi cã ph¸t sinh thùc tÕ sÏdo c¬ quan qu¶n lý thùc hiÖn chi tr¶ cho ng­êi lao ®éng c¨n cø vµo c¸c chøng tõ chøng minh. Tû lÖ trÝch mµ ng­êi lao ®éng ph¶i chÞu ®­îc doanh nghiÖp nép hé lªn c¬ quan qu¶n lý (cïng víi 10% ë trªn). Nh­ vËy nÕu doanh nghiÖp ®­îc phÐp ®Ó l¹i 5% kho¶n chi b¶o hiÓm x· héi th× chØ ph¶i nép 15% cßn nÕu doanh nghiÖp kh«ng ®­îc phÐp thùc hiÖn trùc tiÕp chi th× ph¶i nép hÕt 20% cho c¬ quan qu¶n lý. Nh»m x· héi ho¸ viÖc kh¸m ch÷a bÖnh, ng­êi lao ®éng cßn ®­îc h­ëng chÕ ®é kh¸m ch÷a bÖnh kh«ng mÊt tiÒn bao gåm c¸c kho¶n chi vÒ viÖn phÝ, thuèc men… khi bÞ èm ®au. §iÒu kiÖn ®Ó ng­êi lao ®éng ®­îc kh¸m ch÷a bÖnh kh«ng mÊt tiÒn lµ hä ph¶i cã thÎ b¶o hiÓm y tÕ. ThÎ b¶o hiÓm y tÕ ®­îc mua tõ tiÒn trÝch B¶o hiÓm y tÕ, theo qui ®Þnh hiÖn nay BHYT ®­îc trÝch theo tû lÖ 3% trªn l­¬ng ph¶i thanh to¸n cho c«ng nh©n trong ®ã tÝnh vµo chi phÝ SXKD lµ 2% vµ khÊu trõ tiÒn l­¬ng c«ng nh©n lµ 1%. - Ngoµi ra, ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng cña tæ chøc c«ng ®oµn ®­îc thµnh lËp theo luËt c«ng ®oµn, doanh nghiÖp ph¶i trÝch lËp quÜ kinh phÝ c«ng ®oµn. QuÜ kinh phÝ c«ng ®oµn ®­îc h×nh thµnh b»ng c¸ch trÝch theo tû lÖ qui ®Þnh trªn tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ vµ ®­îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. Theo qui ®Þnh hiÖn hµnh, tû lÖ trÝch kinh phÝ c«ng ®oµn tÝnh vµo chi phÝ trªn tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ lµ 2% trong ®ã 1% dµnh cho ho¹t ®éng c«ng ®oµn c¬ së vµ 1% cho ho¹t ®éng cña c«ng ®oµn cÊp trªn. Kho¶n chi cho ho¹t ®éng c«ng ®oµn c¬ së cã thÓ ®­îc thÓ hiÓn trªn sæ s¸ch kÕ to¸n ho¹t ®éng SXKD cña doanh nghiÖp hoÆc kh«ng – nÕu kho¶n nµy kh«ng thÓ hiÖn trªn sæ s¸ch kÕ to¸n ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, th× sau khi trÝch vµo chi phÝ doanh nghiÖp sÏ chuyÓn nép toµn bé kinh phÝ nµy. Mäi kho¶n chi tiªu t¹i c¬ së sÏ do tæ chøc c«ng ®oµn qu¶n lý vµ quyÕt to¸n víi c«ng ®oµn cÊp trªn. T¨ng c­êng qu¶n lý lao ®éng, c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn viÖc ph©n bæ vµ sö dông cã hiÖu qu¶ lùc l­îng lao ®éng, c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn chÕ ®é tiÒn l­¬ng, chÕ ®é sö dông quü BHXH, BHYT, kinh phÝ c«ng ®oµn ®­îc xem lµ mét ph­¬ng tiÖn h÷u hiÖu ®Ó kÝch thÝch ng­êi lao ®éng g¾n bã víi ho¹t ®éng SXKD, rÌn luyÖn tay nghÒ, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. Trªn c¬ së c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é vÒ lao ®éng, tiÒn l­¬ng, BHXH, BHYT, kinh phÝ c«ng ®oµn Nhµ n­íc ®· ban hµnh, c¸c doanh nghiÖp tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm ngµnh m×nh ph¶i tæ chøc tèt lao ®éng nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®ång thêi tÝnh to¸n, thanh to¸n ®Çy ®ñ kÞp thêi c¸c kho¶n tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng… nh»m khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng thùc hiÖn tèt nhiÖm vô, gãp phÇn thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. 2. C¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng trong doanh nghiÖp. TiÒn l­¬ng tr¶ cho ng­êi lao ®éng ph¶i qu¸n triÖt nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng, tr¶ l­¬ng theo sè l­îng vµ chÊt l­îng lao ®éng. ViÖc tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng theo sè l­îng vµ chÊt l­îng lao ®éng cã ý nghÜa rÊt to lín trong viÖc ®éng viªn, khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng ph¸t huy tinh thÇn d©n chñ ë c¬ së, thóc ®Èy hä h¨ng say lao ®éng s¸ng t¹o, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng nh»m t¹o ra nhiÒu cña c¶i vËt chÊt cho x· héi, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cña mçi thµnh viªn trong x· héi. HiÖn nay, viÖc tÝnh tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng ®­îc tiÕn hµnh theo hai h×nh thøc chñ yÕu: h×nh thøc tiÒn l­¬ng theo thêi gian vµ h×nh thøc tiÒn l­¬ng theo s¶n phÈm. 2.1. H×nh thøc tiÒn l­¬ng theo thêi gian. TiÒn l­¬ng tÝnh theo thêi gian lµ tiÒn l­¬ng tÝnh tr¶ cho ng­êi lao ®éng theo thêi gian lµm viÖc, cÊp bËc c«ng viÖc vµ thang l­¬ng cña ng­êi lao ®éng. TiÒn l­¬ng tÝnh theo thêi gian cã thÓ thùc hiÖn tÝnh theo th¸ng, ngµy hoÆc giê lµm viÖc cña ng­êi lao ®éng tuú thuéc vµo yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý thêi gian lao ®éng cña doanh nghiÖp. TiÒn l­¬ng thêi gian cã thÓ thùc hiÖn tÝnh theo thêi gian gi¶n ®¬n hay tÝnh theo thêi gian cã th­ëng. H×nh thøc tiÒn l­¬ng tÝnh theo thêi gian cã nhiÒu h¹n chÕ v× tiÒn l­¬ng tÝnh tr¶ cho ng­êi lao ®éng ch­a ®¶m b¶o ®Çy ®ñ nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng v× ch­a tÝnh ®Õn ®Çy ®ñ chÊt l­îng lao ®éng, do ®ã ch­a ph¸t huy ®Çy ®ñ chøc n¨ng ®ßn bÈy kinh tÕ cña tiÒn l­¬ng trong viÖc kÝch thÝch sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt, ch­a ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng s½n cã cña ng­êi lao ®éng. Do nh÷ng h¹n chÕ trªn, khi ¸p dông h×nh thøc tiÒn l­¬ng theo thêi gian cÇn thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p phèi hîp nh­: gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng, ®éng viªn khuyÕn khÝch vËt chÊt, tinh thÇn d­íi c¸c h×nh thøc tiÒn th­ëng, th­êng xuyªn kiÓm tra viÖc chÊp hµnh kû luËt lao ®éng vµ sö dông thêi gian lao ®éng. ViÖc phèi hîp nhiÒu biÖn ph¸p sÏ t¹o cho ng­êi lao ®éng tù gi¸c lao ®éng cã kû luËt, cã kü thuËt vµ cã n¨ng suÊt cao. 2.2. H×nh thøc tiÒn l­¬ng tÝnh theo s¶n phÈm. TiÒn l­¬ng tÝnh theo thêi gian lµ tiÒn l­¬ng tÝnh tr¶ cho ng­êi lao ®éng theo kÕt qu¶ lao ®éng – khèi l­îng s¶n phÈm, c«ng viÖc vµ lao vô ®· hoµn thµnh, b¶o ®¶m ®óng tiªu chuÈn, kü thuËt, chÊt l­îng ®· qui ®Þnh vµ ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng tÝnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm, c«ng viÖc lao vô ®ã. TiÒn l­¬ng tÝnh theo s¶n phÈm cã thÓ ®­îc thùc hiÖn theo nh÷ng c¸ch sau: - TiÒn l­¬ng tÝnh theo s¶n phÈm trùc tiÕp ®­îc tÝnh cho tõng ng­êi lao ®éng hay cho mét tËp thÓ ng­êi lao ®éng thuéc bé phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt. Theo c¸ch tÝnh nµy, tiÒn l­¬ng ®­îc lÜnh c¨n cø vµo sè l­îng s¶n phÈm hoÆc khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh vµ ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng, kh«ng h¹n chÕ khèi l­îng s¶n phÈm, c«ng viÖc lµ hôt hay v­ît møc qui ®Þnh. - TiÒn l­¬ng tÝnh theo s¶n phÈm gi¸n tiÕp còng ®­îc tÝnh cho tõng ng­êi lao ®éng hay cho mét tËp thÓ ng­êi lao ®éng thuéc bé phËn gi¸n tiÕp phôc vô s¶n xuÊt h­ëng l­¬ng phô thuéc vµo kÕt qu¶ lao ®éng cña bé phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt. Theo c¸ch tÝnh nµy, tiÒn l­¬ng ®­îc lÜnh c¨n cø vµo tiÒn l­¬ng theo s¶n phÈm cña bé phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ tû lÖ l­¬ng cña bé phËn gi¸n tiÕp do ®¬n vÞ x¸c ®Þnh c¨n cø vµo tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm cña lao ®éng gi¸n tiÕp phôc vô s¶n xuÊt. C¸ch tÝnh l­¬ng nµy cã t¸c dông lµm cho nh÷ng ng­êi phôc vô s¶n xuÊt quan t©m ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt v× nã g¾n liÒn víi lîi Ých kinh tÕ cña b¶n th©n hä. - TiÒn l­¬ng tÝnh theo s¶n phÈm cã th­ëng lµ tiÒn l­¬ng tÝnh theo s¶n phÈm trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp kÕt hîp víi chÕ ®é khen th­ëng do doanh nghiÖp qui ®Þnh nh­ th­ëng chÊt l­îng s¶n phÈm – t¨ng tû lÖ s¶n phÈm chÊt l­îng cao, th­ëng t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu… TiÒn l­¬ng tÝnh theo s¶n phÈm cã th­ëng ®­îc tÝnh cho tõng ng­êi lao ®éng hay cho mét tËp thÓ ng­êi lao ®éng. Theo c¸ch tÝnh nµy, ngoµi tiÒn l­¬ng theo s¶n phÈm trùc tiÕp kh«ng h¹n chÕ ng­êi lao ®éng cßn ®­îc h­ëng mét kho¶n tiÒn th­ëng theo qui ®Þnh cña ®¬n vÞ. C¸ch tÝnh l­¬ng nµy cã t¸c dông kÝch thÝch ng­êi lao ®éng kh«ng ph¶i chØ quan t©m ®Õn sè l­îng s¶n phÈm lµm ra mµ cßn quan t©m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu… Kho¶n tiÒn th­ëng nµy trÝch tõ lîi Ých kinh tÕ mang l¹i do viÖc t¨ng tû lÖ s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao, gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu tiÕt kiÖm ®­îc… - TiÒn l­¬ng tÝnh theo s¶n phÈm luü tiÕn lµ tiÒn l­¬ng tÝnh theo s¶n phÈm trùc tiÕp kÕt hîp víi suÊt tiÒn th­ëng luü tiÕn theo møc ®é hoµn thµnh v­ît møc s¶n xuÊt s¶n phÈm. SuÊt tiÒn th­ëng lòy tiÕn theo møc ®é hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt s¶n phÈm do doanh nghiÖp qui ®Þnh. TiÒn l­¬ng tÝnh theo s¶n phÈm luü tiÕn ®­îc tÝnh cho tõng ng­êi lao ®éng hay cho mét tËp thÓ ng­êi lao ®éng ë nh÷ng bé phËn s¶n xuÊt cÇn thiÕt ph¶i ®Èy m¹nh tèc ®é s¶n xuÊt. Nã khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng ph¶i lu«n ph¸t huy s¸ng t¹o c¶i tiÕn kü thuËt nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng ®¶m b¶o cho ®¬n vÞ thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt s¶n phÈm mét c¸ch ®ång bé vµ toµn diÖn. Tuy nhiªn khi ¸p dông tÝnh l­¬ng theo s¶n phÈm luü tiÕn doanh nghiÖp cÇn chó ý khi x©y dùng tiÒn th­ëng luü tiÕn nh»m h¹n chÕ hai tr­êng hîp cã thÓ x¶y ra ®ã lµ: ng­êi lao ®éng ph¶i t¨ng c­êng ®é lao ®éng, kh«ng b¶o ®¶m søc khoÎ cho lao ®éng s¶n xuÊt l©u dµi vµ tèc ®é t¨ng tiÒn l­¬ng lín h¬n tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. - TiÒn l­¬ng kho¸n theo khèi l­îng c«ng viÖc hay tõng c«ng viÖc tÝnh cho tõng ng­êi lao ®éng hay mét tËp thÓ ng­êi lao ®éng nhËn kho¸n. TiÒn l­¬ng kho¸n ®­îc ¸p dông ®èi víi nh÷ng khèi l­îng c«ng viÖc hoÆc tõng c«ng viÖc ph¶i ®­îc hoµn thµnh trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. Trong c¸c doanh nghiÖp thuéc ngµnh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, tiÒn l­¬ng kho¸n cã thÓ ®­îc thiÖn theo c¸ch kho¸n tõng phÇn c«ng viÖc hoÆc kho¸n thu nhËp cho ng­êi lao ®éng. Trong c¸c doanh nghiÖp thuéc ngµnh x©y dùng cã thÓ thùc hiÖn theo c¸ch kho¸n gän l­¬ng theo h¹ng môc c«ng tr×nh cho ®éi s¶n xuÊt. Khi thùc hiÖn c¸ch tÝnh l­¬ng theo tiÒn l­¬ng kho¸n cÇn chó ý kiÓm tra tiÕn ®é vµ chÊt l­îng c«ng viÖc khi hoµn thµnh nghiÖm thu nhÊt lµ ®èi víi c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n cã nh÷ng phÇn c«ng viÖc khuÊt khi nghiÖm thu khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh sÏ khã thùc hiÖn. - TiÒn l­¬ng tÝnh theo s¶n phÈm cuèi cïng Theo c¸ch tÝnh l­¬ng nµy, tiÒn l­¬ng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt cã tÝnh chÊt khai th¸c sÏ dùa trªn c¬ së gi¸ trÞ s¶n l­îng ®¹t ®­îc sau khi ®· trõ ®i c¸c kho¶n tiªu hao vËt chÊt, nép thuÕ, trÝch nép c¸c quü theo chÕ ®é quy ®Þnh vµ tû lÖ thÝch ®¸ng ph©n phèi cho ng­êi lao ®éng. §èi víi c¸c doanh nghiÖp cã tÝnh chÊt chÕ biÕn, doanh nghiÖp cÇn t¹o c¸c ®iÒu kiÖn æn ®Þnh s¶n xuÊt, tæ chøc l¹i tõng d©y chuyÒn s¶n xuÊtvµ x¸c ®Þnh râ giai ®o¹n cuèi cïng cña tõng nöa thµnh phÈm hoÆc thµnh phÈm. Trªn c¬ së x¸c ®inh giai ®o¹n cuèi cïng cña tõng nöa thµnh phÈm hoÆc thµnh phÈm ®Ó x¸c ®Þnh tiÒn l­¬ng tÝnh theo s¶n phÈm cuèi cïng cho tõng ng­êi lao ®éng hay mét tËp thÓ ng­êi lao ®éng C¸ch tÝnh l­¬ng nµy lµ tiÕn bé nhÊt v× nã g¾n tr¸ch nhiÖm cña c¸ nh©n hoÆc tËp thÓ ng­êi lao ®éng víi chÝnh s¶n phÈm mµ hä lµm ra. Nh­ vËy trong tr­êng hîp tÝnh l­¬ng theo s¶n phÈm cuèi cïng, tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng kh«ng thuéc CPSX mµ ë trong thu nhËp cßn l¹i sau khi ®· trõ ®Ý c¸c kho¶n chi phÝ hîp lý vµ c¸c kho¶n ph©n phèi lîi nhuËn theo quy ®Þnh. TiÒn l­¬ng tÝnh theo s¶n phÈm nÕu tÝnh cho tËp thÓ ng­êi lao ®éng th× doanh nghiÖp vËn dông nh÷ng ph­¬ng ¸n chia l­¬ng thÝch hîp ®Ó tÝnh l­¬ng cho tõng ng­êi lao ®éng trong tËp thÓ, ®¶m b¶o nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng vµ khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm víi tËp thÓ cïng lao ®éng. TÝnh chia l­¬ng cho tõng ng­êi lao ®éng trong tËp thÓ cã thÓ cã thÓ ®­îc tiÕn hµnh theo c¸c ph­¬ng ¸n kh¸c nhau. Tuú thuéc vµo tÝnh chÊt c«ng viÖc ®­îc ph©n c«ng cho tõng ng­êi lao ®éng trong tËp thÓ cã phï hîp gi÷a cÊp bËc kü thuËt c«ng nh©n víi cÊp bËc c«ng viÖc ®­îc giao, lao ®éng gi¶n ®¬n hay lao ®éng cã yªu cÇu kü thuËt cao…®Ó lùa chän ph­¬ng ¸n chia l­¬ng cho thÝch hîp nh»m ®éng viÖn, khuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi lao ®éng ph¸t huy hÕt n¨ng lùc cña m×nh. H×nh thøc tiÒn l­¬ng tÝnh theo s¶n phÈm lµ h×nh thøc cã nhiÒu ­u ®iÓm, ®¶m b¶o nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng lµm cho ng­êi lao ®«ng quan t©m ®Õn sè l­¬ng vµ chÊt l­îng lao ®éng cña m×nh. TiÒn l­¬ng tÝnh theo s¶n phÈm ph¸t huy ®Çy ®ñ vai trß ®ßn bÈy kinh tÕ, kÝch thÝch s¶n xuÊt ph¸t triÓn, thóc ®Èy t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng s¶n phÈm cho x· héi. Tuy nhiªn ®Ó h×nh thøc tÝnh l­¬ng theo s¶n phÈm cã thÓ ¸p dông mét c¸ch thuËn lîi vµ ph¸t huy ®Çy ®ñ nh÷ng ­u ®iÓm cña h×nh thøc nµy doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng ®­îc mét hÖ thèng ®Þnh møc lao ®éng thËt hîp lý, x©y dùng ®­îc ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng tr¶ cho tõng lo¹i s¶n phÈm, tõng lo¹i c«ng viÖc lao vô mét c¸ch khoa häc hîp lý. Bªn c¹nh ®ã doanh nghiÖp ph¶o x©y dùng ®­îc chÕ ®é th­ëng ph¹t râ rµng, x©y dùng th­ëng luü tiÕn thÝch hîp víi tõng lo¹i s¶n phÈm, c«ng viÖc lao vô. ViÖc nghiÖm thu s¶n phÈm, c«ng viÖc lao vô hoµn thµnh còng ph¶i ®­îc tæ chøc qu¶n lý mét c¸ch chÆt chÏ, ®¶m b¶o ®ñ, ®óng sè l­îng, chÊt l­îng theo quy ®Þnh. C¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt còng ph¶i ®ùoc ®¶m b¶o nh­ cung cÊp vËt t­, thiÕt bÞ, c¸c ®IÒu kiÖn vÒ an toµn, vÖ sinh c«ng céng… Ch­¬ng iii ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý tiÒn l­¬ng I. Kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ yªu cÇu ph¸t triÓn hÖ thèng. 1. Kh¸i qu¸t. Lao ®éng lµ mét trong nh÷ng yÕu tè ®Çu vµo mµ thiÕu nã th× dï cã vèn, c«ng nghÖ, thÞ tr­êng ®­îc chuÈn bÞ kü, doanh nghiÖp còng kh«ng thÓ tiÕn hµnh s¶n xuÊt - kinh doanh. Qu¶n trÞ nh©n sù lµ kh©u quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña doanh nghiÖp trªn th­¬ng tr­êng. Ho¹t ®éng cña ng­êi lao ®éng bao giê còng nh»m môc ®Ých tho¶ m·n lîi Ých vËt chÊt hoÆc tinh thÇn cña hä. ChÝnh lîi Ých lµ ®éng lùc th«i thóc ng­êi lao ®éng ho¹t ®éng. V× vËy, ng­êi lao ®éng chØ g¾n bã víi chñ doanh nghiÖp khi doanh nghiÖp tho¶ m·n c¸c lîi Ých chÝnh ®¸ng cña hä. M« h×nh tæ chøc qu¶n trÞ nh©n sù phô thuéc vµo th¸i ®é cña doanh nghiÖp ®èi víi lîi Ých cña ng­¬× lao ®éng. Mét trong c¸c nguyªn t¾c ®Ó qu¶n trÞ nh©n sù ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao lµ ®Þnh ra c¸c chÝnh s¸ch khen th­ëng, kû luËt s¸t thùc ®ñ liÒu l­îng søc nÆng t¹o thµnh c¸c ®ßn b¶y kinh tÕ, tinh thÇn ®èi víi mäi ng­êi. ChÝnh tõ tÇm quan träng cña tiÒn l­¬ng ®èi víi ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp, hÖ thèng qu¶n lý tiÒn l­¬ng t¹i c«ng ty ThiÕt bÞ ®iÖn Cöu Long cÇn qu¶n lý ®­îc tÊt c¶ c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tÝnh vµ tr¶ l­¬ng, tõ ®ã gióp nhµ qu¶n lý cã chÝnh s¸ch phï hîp ®èi víi tõng nh©n viªn. - C¸c th«ng tin ®Çu vµo cña hÖ thèng bao gåm: C¸c th«ng tin liªn quan ®Õn nh©n viªn nh­ tr×nh ®é chuyªn m«n, n¨ng lùc, chøc vô, phô cÊp, khen th­ëng, b¶o hiÓm... vµ thêi gian lao ®éng cña nh©n viªn. - C¸c th«ng tin ®Çu ra cña hÖ thèng: Tõ c¸c th«ng tin ®Çu vµo, xuÊt ra c¸c b¸o c¸o theo yªu cÇu cña nhµ l·nh ®¹o bao gåm: + B¸o c¸o vÒ lý lÞch cña nh©n viªn. + B¸o c¸o vÒ t×nh tr¹ng lµm viÖc cña nh©n viªn. + B¶ng tÝnh l­¬ng theo yªu cÇu cho phßng kÕ to¸n. + Thèng kª chi tiÕt l­¬ng cña nh©n viªn hoÆc tæng hîp l­¬ng cña c¸c phßng. 2. Yªu cÇu cña hÖ thèng qu¶n lý l­¬ng. Do c«ng ty míi ®­îc thµnh lËp vÉn ®ang trong qu¸ tr×nh tù hoµn thiÖn vµ më réng qui m«, ban l·nh ®¹o muèn khuyÕn khÝch thóc ®Èy tinh thÇn lµm viÖc cña nh©n viªn b»ng viÖc tÝnh l­¬ng ph¶i dùa trªn c«ng søc lao ®éng thùc thô cña tõng nh©n viªn trong c«ng ty. V× vËy, viÖc tÝnh l­¬ng kh«ng chØ phô thuéc vµo hÖ sè l­¬ng cña tõng nh©n viªn mµ cßn phô thuéc vµo b¶ng chÊm c«ng nh©n viªn. V× lÝ do ®ã, hÖ thèng qu¶n lý l­¬ng ph¶i bao gåm bé phËn qu¶n lý chÊm c«ng vµ bé phËn qu¶n lý tÝnh l­¬ng. 2.1. Qu¶n lý chÊm c«ng. Trong hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý l­¬ng, bé phËn qu¶n lý vÒ chÊm c«ng cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp th«ng tin chÊm c«ng cña tÊt c¶ c¸c phßng ban råi tõ ®ã lµm c¬ së cho bé phËn tÝnh l­¬ng. Mçi phßng ban ®Òu cã b¶ng chÊm c«ng riªng ®Ó ghi chÐp l¹i toµn bé th«ng tin vÒ thêi gian lao ®éng cña nh©n viªn nh­: tæng sè ngµy c«ng lµm viÖc, sè ngµy nghØ phÐp cã l­¬ng, sè ngµy nghØ phÐp kh«ng l­¬ng, sè giê lµm thªm... HÖ thèng cÇn l­u tÊt c¶ c¸c th«ng tin vÒ chÊm c«ng trong mét kho d÷ liÖu. C¸n bé trùc tiÕp tham gia cËp nhËt d÷ liÖu chÊm c«ng ph¶i hoµn toµn chÝnh x¸c, tr¸nh bá xãt, nhÇm lÉn c¸c th«ng tin lµm sai lÖch viÖc tÝnh l­¬ng. 2.2 Qu¶n lý tÝnh l­¬ng. §éng c¬ quan träng nhÊt thóc ®Èy tÊt c¶ mäi thµnh viªn trong doanh nghiÖp ho¹t ®éng lµ ph©n phèi thu nhËp vµ kÝch thÝch vËt chÊt. TiÒn l­¬ng lµ mét néi dung c¬ b¶n cña vÊn ®Ò ®·i ngé nh©n sù. TiÒn l­¬ng lµ kho¶n thu nhËp c¬ b¶n cña ng­êi lao ®éng. Khi nh©n viªn c¶m thÊy viÖc tr¶ l­¬ng kh«ng xøng ®¸ng víi viÖc lµm cña hä, hä sÏ kh«ng bao giê h¨ng h¸i tÝch cùc lµm viÖc. KÝch thÝch vËt chÊt (tiÒn th­ëng) lµ mét ®éng lùc quan träng thóc ®Èy nh©n viªn lµm viÖc nhiÖt t×nh, cã tr¸ch nhiÖm, phÊn ®Êu n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt vµ c«ng t¸c. Tõ nh÷ng th«ng tin vÒ chÊm c«ng, bé phËn qu¶n lý tÝnh l­¬ng cÇn ph¶i tÝnh to¸n chÝnh x¸c, kÞp thêi tiÒn l­¬ng cho ng­êi lao ®éng. §Æc biÖt lµ c¸c kho¶n tiÒn th­ëng, møc l­¬ng hîp lý cho nh÷ng nh©n viªn cã n¨ng lùc cao, hoµn thµnh tèt c«ng viÖc vµ tËn t©m víi sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. 3. §¸nh gi¸ tÝnh kh¶ thi. Kh¶ thi vÒ tæ chøc. §Ò tµi ®­îc ¸p dông t¹i c«ng ty ThiÕt bÞ ®iÖn Cöu Long dù kiÕn kh«ng chØ phï hîp víi c¸c chÝnh s¸ch vÒ nh©n sù mµ cßn cã thÓ gióp nhµ qu¶n lý thùc hiÖn tèt h¬n c«ng viÖc qu¶n lý cña m×nh. ViÖc t¹o ra mét hÖ thèng qu¶n lý l­¬ng míi mÎ, tiÖn lîi, phï hîp sÏ gióp nhµ qu¶n lý gi¶m bít g¸nh nÆng ®ång thêi t¹o t©m lý tho¶i m¸i cho ng­êi lao ®éng. ViÖc ®­a hÖ thèng qu¶n lý l­¬ng míi vµo kh«ng g©y bÊt cø trë ng¹i nµo cho c¸c hÖ thèng ho¹t ®éng kh¸c. Vµ v× hÖ thèng míi sö dông kh¸ dÔ dµng nªn ng­êi trùc tiÕp sö dông sÏ nhanh chãng thÝch øng vµ thùc hiÖn thµnh th¹o. Kh¶ thi vÒ kü thuËt HÖ thèng qu¶n lý l­¬ng cò hÇu hÕt ®­îc thùc hiÖn b»ng tay vµ nÕu dïng ®Õn phÇn mÒm th× chØ ®¬n thuÇn lµ c¸c b¶ng tÝnh Excel. Trong khi, c«ng ty l¹i trang bÞ mét hÖ thèng c¸c thiÕt bÞ kh¸ tiªn tiÕn. Do vËy, viÖc ®­a vµo hÖ thèng qu¶n lý l­¬ng míi sÏ khai th¸c ®­îc mét c¸ch tèt nhÊt c¸c tÝnh n¨ng cña thiÕt bÞ kü thuËt trong c«ng ty. Nh­ vËy, viÖc ¸p dông hÖ thèng míi kh«ng chØ phï hîp víi c«ng nghÖ s½n cã mµ lîi Ých cña nã cßn bï l¹i chi phÝ mµ nhµ qu¶n lý bá ra ®Ó mua c«ng nghÖ. Kh¶ thi vÒ tµi chÝnh. Do phÇn mÒm kh«ng qu¸ lín, viÖc cµi ®Æt vµ sö dông dÔ dµng nªn tæn thÊt vÒ mÆt thêi gian lµ kh«ng ®¸ng cã. MÆt kh¸c, chi phÝ bá ra ®Ó sö dông còng kh«ng nhiÒu nªn kh¶ n¨ng thu ®­îc lîi Ých lµ cã thÓ. II. Ph©n tÝch chi tiÕt hÖ thèng. 1. S¬ ®å luång th«ng tin hÖ thèng tÝnh l­¬ng t¹i c«ng ty Thêi ®iÓm Nh©n viªn Phßng kÕ to¸n Gi¸m ®èc Sæ chÊm c«ng KiÓm tra ®èi chiÕu sè ngµy c«ng Ngµy c«ng ®· ®èi chiÕu CËp nhËt d÷ liÖu vµo m¸y. TÖp d÷ liÖu chÊm c«ng LËp b¸o c¸o B¸o c¸o l­¬ng Hµng ngµy Cuèi kú Sæ chÊm c«ng TÝnh l­¬ng C¸c phÝch vËt lý. PhÝch luång th«ng tin. Tªn tµi liÖu: Sæ chÊm c«ng M« t¶: Lµ sæ ghi ngµy c«ng cña tÊt c¶ nh©n viªn Tªn IFD cã liªn quan: SDLTT VËt mang: B»ng giÊy Nguån: B¶ng chÊm c«ng cña tõng phßng §Ých: Phßng kÕ to¸n. PhÝch kho d÷ liÖu. Tªn tµi liÖu: Ngµy c«ng ®· ®èi chiÕu M« t¶: Sè ngµy c«ng cña nh©n viªn ®· kiÓm tra vµ ®èi chiÕu lµ ®óng Tªn IFD cã liªn quan: SDLTT VËt mang: B»ng giÊy Nguån: B¶ng chÊm c«ng cña tõng phßng §Ých: Phßng kÕ to¸n. Tªn tµi liÖu: B¸o c¸o l­¬ng M« t¶: B¶ng tæng hîp l­¬ng cña tÊt c¶ nh©n viªn. Tªn IFD cã liªn quan: SDLTT. VËt mang: B»ng giÊy (in) hoÆc ®Üa mÒm, ®Üa cøng. Nguån: Phßng kÕ to¸n . §Ých: L·nh ®¹o vµ c¸c bé phËn liªn quan PhÝch kho d÷ liÖu. Tªn kho d÷ liÖu: Sæ chÊm c«ng M« t¶: Lµ n¬i l­u tr÷ sè liÖu vÒ ngµy c«ng cña nh©n viªn Tªn IFD cã liªn quan: SDLTT VËt mang: B»ng giÊy Ch­¬ng tr×nh hoÆc ng­êi truy nhËp : KÕ to¸n viªn Tªn kho d÷ liÖu: TÖp d÷ liÖu chÊm c«ng M« t¶: Lµ n¬i l­u tr÷ sè liÖu vÒ ngµy c«ng cña tÊt c¶ nh©n viªn Tªn IFD cã liªn quan: SDLTT VËt mang: §Üa cøng. Ch­¬ng tr×nh hoÆc ng­êi truy nhËp : KÕ to¸n viªn PhÝch xö lý. Tªn xö lý: KiÓm tra ®èi chiÕu sè ngµy c«ng M« t¶: KiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c cña sè ngµy c«ng Tªn IFD cã liªn quan: SDLTT Ph©n ra thµnh c¸c IFD con: - KiÓm tra sè ngµy c«ng - KiÓm tra sè ngµy nghØ. Ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn: Thñ c«ng. Sù kiÖn khëi sinh: Ph¸t sinh ngµy c«ng nh©n viªn. Chu kú: Hµng ngµy. Tªn xö lý: CËp nhËt d÷ liÖu vµo m¸y. M« t¶: NhËp c¸c sè liÖu vÒ chÊm c«ng ®· ®­îc kiÓm tra vµo m¸y. Tªn IFD cã liªn quan: SDLTT Ph©n ra thµnh c¸c IFD con: - Tæng hîp th«ng tin. - NhËp d÷ liÖu vµo c¸c form. Ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn: Giao t¸c ng­êi vµ m¸y. Sù kiÖn khëi sinh: C¸c sè liÖu ®· tæng hîp. Chu kú: Hµng ngµy. Tªn xö lý: LËp b¸o c¸o. M« t¶: LËp b¶ng b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh l­¬ng cña nh©n viªn. Tªn IFD cã liªn quan: SDLTT. Ph©n ra thµnh c¸c IFD con: - Tæng hîp d÷ liÖu. - LËp b¸o c¸o theo mÉu. Ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn: Tù ®éng b»ng m¸y. Sù kiÖn khëi sinh: Yªu cÇu lËp b¸o c¸o cña l·nh ®¹o cÊp trªn. Chu kú: Cuèi kú b¸o c¸o hoÆc thêi ®iÓm yªu cÇu b¸o c¸o. Tªn xö lý: TÝnh l­¬ng. M« t¶: TÝnh l­¬ng chi tiÕt vµ tæng hîp cña nh©n viªn trong c«ng ty. Tªn IFD cã liªn quan: SDLTT. Ph©n ra thµnh c¸c IFD con: - KiÓm tra tÝnh ®óng ®¾n cña d÷ liÖu. - TÝnh l­¬ng theo yªu cÇu. Ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn: Tù ®éng b»ng m¸y. Sù kiÖn khëi sinh: Yªu cÇu tÝnh l­¬ng cña l·nh ®¹o cÊp trªn. Chu kú: Cuèi kú tÝnh l­¬ng. 2. S¬ ®å luång d÷ liÖu cña hÖ thèng. Bé phËn qu¶n lý tÝnh l­¬ng L·nh ®¹o C«ng ty thiÕt bÞ ®iÖn Cöu Long TÝnh l­¬ng Nh©n viªn Yªu cÇu phiÕu l­¬ng Ngµy c«ng B¸o c¸o l­¬ng PhiÕu tr¶ l­¬ng 2.1. S¬ ®å ng÷ c¶nh. S¬ ®å ng÷ c¶nh hÖ thèng tÝnh l­¬ng. S¬ ®å luång d÷ liÖu møc 0. Nh©n viªn 1.0. KiÓm tra ngµy c«ng 2.0. NhËp d÷ liÖu Ngµy c«ng D2: TÖp chÊm c«ng 3.0. TÝnh l­¬ng 4.0. Thèng kª l­¬ng D1: Nh©n viªn L·nh ®¹o vµ c¸c bé phËn kh¸c B¸o c¸o Ngµy c«ng ®· kiÓm tra L­¬ng ®· tÝnh D3: B¶ng l­¬ng Sè liÖu trong hÖ thèng S¬ ®å DFD møc 0 hÖ thèng tiÒn l­¬ng. C¸c phÝch logic. PhÝch xö lý logic. Tªn xö lý: KiÓm tra ngµy c«ng. M« t¶: Xem xÐt tÝnh chÝnh x¸c cña sè ngµy c«ng. Tªn DFD liªn quan: DFD møc 0. Luång d÷ liÖu vµo: Sè ngµy c«ng cña nh©n viªn trong c«ng ty. Luång d÷ liÖu ra: Sè ngµy c«ng ®· ®­îc kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c. Kho d÷ liÖu sö dông: D1: TÖp nh©n viªn. M« t¶ logic cña xö lý: Sau mçi ngµy, kÕ to¸n viªn tiÕn hµnh kiÓm tra vµ tæng hîp ngµy c«ng råi míi nhËp vµo m¸y. Tªn xö lý: NhËp d÷ liÖu. M« t¶: Tæng hîp d÷ liÖu vµ nhËp vµo m¸y. Tªn DFD liªn quan: DFD møc 0. Luång d÷ liÖu vµo: Sè ngµy c«ng ®· ®­îc kiÓm tra. Luång d÷ liÖu ra: Sè liÖu trong hÖ thèng Kho d÷ liÖu sö dông: D2: TÖp chÊm c«ng. M« t¶ logic cña xö lý: Sau khi ®· tæng hîp ngµy c«ng, kÕ to¸n tiÕn hµnh nhËp liÖu vµo c¸c mµn h×nh phï hîp. Tªn xö lý: TÝnh l­¬ng. M« t¶: M¸y tÝnh tù ®éng xö lý d÷ liÖu vµ tÝnh l­¬ng. Tªn DFD liªn quan: DFD møc 0. Luång d÷ liÖu vµo: Yªu cÇu tÝnh l­¬ng cña l·nh ®¹o. Luång d÷ liÖu ra: L­¬ng ®· ®­îc tÝnh, chuÈn bÞ cho viÖc lËp b¸o c¸o. M« t¶ logic cña xö lý: Dùa vµo ®iÒu kiÖn läc, xuÊt d÷ liÖu, m¸y tù ®éng xö lý d÷ liÖu vµ tÝnh l­¬ng sao cho phï hîp víi yªu cÇu. Tªn xö lý: Thèng kª l­¬ng. M« t¶: KÕ to¸n viªn sö dông nh÷ng d÷ liÖu vÒ l­¬ng ®· ®­îc tÝnh ®Ó lËp b¸o c¸o ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý. Tªn DFD liªn quan: DFD møc 0. Luång d÷ liÖu vµo: L­¬ng ®· ®­îc tÝnh. Luång d÷ liÖu ra: C¸c b¸o c¸o tæng hîp vµ chi tiÕt. Kho d÷ liÖu sö dông: D3: TÖp b¶ng l­¬ng. M« t¶ logic cña xö lý: Dùa vµo yªu cÇu lËp b¸o c¸o vµ mÉu b¸o c¸o, kÕ to¸n viªn sÏ lËp b¸o c¸o cung cÊp cho l·nh ®¹o vµ c¸c ®¬n vÞ kh¸c. PhÝch luång d÷ liÖu. Tªn luång: Ngµy c«ng . M« t¶: Ngµy c«ng ®­îc chÊm sau mçi ngµy lµm viÖc. Tªn DFD liªn quan: DFD møc 0. Nguån: Nh©n viªn trong c«ng ty. §Ých: Bé phËn kiÓm tra ngµy c«ng. Tªn luång: Ngµy c«ng ®· kiÓm tra. M« t¶: Ngµy c«ng ®· ®­îc kiÓm tra vµ ®Òu chÝnh x¸c. Tªn DFD liªn quan: DFD møc 0. Nguån: Bé phËn kiÓm tra ngµy c«ng. §Ých: Bé phËn nhËp liÖu. Tªn luång: L­¬ng ®· tÝnh. M« t¶: D÷ liÖu l­u tr÷ trong hÖ thèng ®­îc ®­a ra ®Ó xö lý vµ tÝnh l­¬ng theo yªu cÇu. Tªn DFD liªn quan: DFD møc 0. Nguån: Bé phËn tÝnh l­¬ng trong hÖ thèng. §Ých: Bé phËn lËp b¸o c¸o trong hÖ thèng. Tªn luång: B¸o c¸o. M« t¶: C¸c b¸o c¸o l­¬ng göi cho ban l·nh ®¹o vµ c¸c ®¬n vÞ kh¸c trong vµ ngoµi c«ng ty. Tªn DFD liªn quan: DFD møc 0. Nguån: Bé phËn lËp b¸o c¸o trong hÖ thèng. §Ých: Ban l·nh ®¹o vµ c¸c ®¬n vÞ kh¸c trong vµ ngoµi c«ng ty. Tªn kho: TÖp nh©n viªn - D1. M« t¶: TÖp lµ n¬i l­u tr÷ c¸c th«ng tin vÒ nh©n viªn. Tªn DFD liªn quan: DFD møc 0. C¸c xö lý liªn quan: KiÓm tra ngµy c«ng vµ xö lý d÷ liÖu. PhÝch kho d÷ liÖu. Tªn kho: B¶ng l­¬ng – D3. M« t¶: §©y lµ n¬i l­u tr÷ c¸c b¸o c¸o l­¬ng ®· lËp cña c¸c kú b¸o c¸o tr­íc. Tªn DFD liªn quan: DFD møc 0. C¸c xö lý liªn quan: Thèng kª l­¬ng. Tªn kho: TÖp chÊm c«ng – D2. M« t¶: §©y lµ n¬i l­u tr÷ d÷ liÖu vÒ ngµy c«ng cña nh©n viªn. Tªn DFD liªn quan: DFD møc 0. C¸c xö lý liªn quan: TÝnh l­¬ng. 2.3. S¬ ®å ph©n r· chøc n¨ng. Ph©n r· møc 1 cña chøc n¨ng 1.0 KiÓm tra chøng tõ. Nh©n viªn 1.2. ChÊm c«ng 1.3. In b¶ng chÊm c«ng Ngµy c«ng ®· kiÓm tra 1.1. KiÓm tra ngµy c«ng B¶ng chÊm c«ng B¶ng chÊm c«ng Phßng kÕ to¸n ngµy c«ng Ph©n r· møc 1 cña chøc n¨ng 2.0 NhËp d÷ liÖu. Nh©n viªn Ngµy c«ng ®· kiÓm tra 3.0. TÝnh l­¬ng 2.2. NhËp d÷ liÖu vµo form Sè liÖu ®· tæng hîp D÷ liÖu ®· nhËp D2: TÖp chÊm c«ng 2.1. Tæng hîp sè liÖu Ph©n r· møc 1 cña chøc n¨ng 3.0 TÝnh l­¬ng. Nh©n viªn 3.1. X¸c ®Þnh sè ngµy c«ng 3.2. TÝnh BHXH 3.3. TÝnh l­¬ng phÐp M· NV D1: B¶ng nh©n viªn 3.4. TÝnh l­¬ng Phô cÊp D2: B¶ng chÊm c«ng D2: B¶ng chÊm c«ng Tæng ngµy c«ng ¡n tr­a Khen th­ëng 3.5. TÝnh l­¬ng thùc lÜnh TiÒn BHXH TiÒn ¨n tr­a TiÒn th­ëng TiÒn phô cÊp Tæng l­¬ng TiÒn nghØ phÐp L­¬ng thùc lÜnh 4.0. Thèng kª l­¬ng D3: B¶ng l­¬ng HÖ sè BHXH Ph©n r· møc 1 cña chøc n¨ng 4.0 Thèng kª l­¬ng. Nh©n viªn 4.1. X¸c ®Þnh yªu cÇu thèng kª 4.2. Thèng kª theo yªu cÇu Gi¸m ®èc Yªu cÇu Yªu cÇu ®· x¸c ®Þnh B¸o c¸o Nh©n viªn PhiÕu l­¬ng III. ThiÕt kÕ logic. ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu ®i tõ c¸c th«ng tin ®Çu ra. §Ó thiÕt kÕ CSDL cho hÖ thèng, ph©n tÝch viªn dùa vµo c¸c th«ng tin ®Çu ra sau: B¶ng chÊm c«ng, b¶ng l­¬ng. B¶ng l­¬ng Danh s¸ch thuéc tÝnh cña th«ng tin ®Çu ra B¶ng l­¬ng: - Th¸ng - STT (R) - M· nh©n viªn (R) - Tªn nh©n viªn (R) - HÖ sè l­¬ng c¬ b¶n (R) - HÖ sè l­¬ng b¶o hiÓm (R) - HÖ sè phô cÊp chøc vô (R) - BËc th­ëng (R) - TiÒn ¨n tr­a (R) - TiÒn lµm thªm (R) - TiÒn nghØ phÐp (R) - TiÒn th­ëng (R) - TiÒn BHXH (R) - Bæ sung (R) - TiÒn phô cÊp l­u ®éng (R) - TiÒn phô cÊp khu vùc (R) - TiÒn phô cÊp chøc vô (R) - Tæng l­¬ng (S) - Gi¸m ®èc - KÕ to¸n - Ký nhËn Nh÷ng thuéc tÝnh thø sinh vµ nh÷ng thuéc tÝnh Ýt cã ý nghÜa (Gi¸m ®èc, kÕ to¸n, ký nhËn, STT) ®­îc lo¹i bá khi chuÈn ho¸ møc1. ChuÈn ho¸ møc 1 (1.NF) B¶ng l­¬ng Th¸ng M· nh©n viªn Tªn nh©n viªn HÖ sè l­¬ng c¬ b¶n HÖ sè l­¬ng b¶o hiÓm HÖ sè phô cÊp chøc vô BËc th­ëng TiÒn ¨n tr­a TiÒn lµm thªm TiÒn nghØ phÐp TiÒn th­ëng TiÒn BHXH Bæ sung TiÒn phô cÊp l­u ®éng TiÒn phô cÊp khu vùc TiÒn phô cÊp chøc vô ChuÈn ho¸ møc 2 (2.NF) B¶ng l­¬ng Th¸ng M· nh©n viªn BËc th­ëng TiÒn ¨n tr­a TiÒn lµm thªm TiÒn nghØ phÐp TiÒn th­ëng TiÒn BHXH Bæ sung TiÒn phô cÊp l­u ®éng TiÒn phô cÊp khu vùc TiÒn phô cÊp chøc vô Nh©n viªn M· nh©n viªn Tªn nh©n viªn HÖ sè l­¬ng c¬ b¶n HÖ sè l­¬ng b¶o hiÓm HÖ sè phô cÊp chøc vô ChuÈn ho¸ møc 3 (3.NF) Sau khi chuÈn ho¸ møc 3 tõ tÖp ban ®Çu thu ®­îc c¸c tÖp sau: Nh©n viªn M· nh©n viªn Tªn nh©n viªn HÖ sè l­¬ng c¬ b¶n HÖ sè l­¬ng b¶o hiÓm HÖ sè phô cÊp chøc vô B¶ng l­¬ng Th¸ng M· nh©n viªn TiÒn ¨n tr­a TiÒn lµm thªm TiÒn nghØ phÐp TiÒn th­ëng TiÒn BHXH Bæ sung TiÒn phô cÊp l­u ®éng TiÒn phô cÊp khu vùc TiÒn phô cÊp chøc vô Khen th­ëng Th¸ng M· nh©n viªn BËc th­ëng B¶ng chÊm c«ng. B¶ng chÊm c«ng nh©n viªn c«ng ty bao gåm c¸c th«ng tin sau: Th¸ng STT (R) M· nh©n viªn (R) Tªn nh©n viªn (R) M· chøc vô (R) M· phßng ban (R) Ngµy c«ng (R) Ngµy ¨n tr­a (R) Ngµy lµm thªm (R) Ngµy nghØ h­ëng BHXH (R) Ngµy c«ng t¸c xa (R) Ngµy l­u ®éng (R) Tæng sè (S) Ng­êi lËp Ký nhËn (S) ChuÈn ho¸ møc 1 (1.NF) B¶ng chÊm c«ng Th¸ng M· nh©n viªn Tªn nh©n viªn M· chøc vô M· phßng ban Ngµy c«ng Ngµy ¨n tr­a Ngµy lµm thªm Ngµy nghØ h­ëng BHXH Ngµy c«ng t¸c xa Ngµy l­u ®éng ChuÈn ho¸ møc 2 (2.NF) B¶ng chÊm c«ng Th¸ng M· nh©n viªn Ngµy c«ng Ngµy ¨n tr­a Ngµy lµm thªm Ngµy nghØ h­ëng BHXH Ngµy c«ng t¸c xa Ngµy l­u ®éng Nh©n viªn M· nh©n viªn Tªn nh©n viªn M· chøc vô M· phßng ban ChuÈn ho¸ møc 3 (3.NF) B¶ng chÊm c«ng Th¸ng M· nh©n viªn Ngµy c«ng Ngµy ¨n tr­a Ngµy lµm thªm Ngµy nghØ h­ëng BHXH Ngµy c«ng t¸c xa Ngµy l­u ®éng Nh©n viªn M· nh©n viªn Tªn nh©n viªn Chøc vô M· chøc vô Tªn chøc vô Phßng ban M· phßng ban Tªn phßng ban 2. M« t¶ c¸c b¶ng d÷ liÖu. 2.1. B¶ng Nh©n viªn Thùc thÓ NHANVIEN l­u tr÷ th«ng tin vÒ nh©n viªn ®ang lµm viÖc trong c«ng ty. Bé phËn qu¶n lý sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ cËp nhËt còng nh­ chØnh söa th«ng tin nh©n viªn mçi khi cã thay ®æi. STT Tªn thuéc tÝnh KiÓu KÝch th­íc Rµng buéc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MaNV TenNV §iachi §ienthoai LCB LBH HSPC MaCV MaPB C C C N Float Float Float C C 10 20 30 10 8 8 8 10 10 Kho¸ chÝnh Kho¸ ngo¹i Kho¸ ngo¹i 2.2. B¶ng L­¬ng Thùc thÓ BANGLUONG l­u tr÷ th«ng tin vÒ tÝnh l­¬ng cña nh©n viªn theo tõng th¸ng, sau ®ã dùa vµo sè liÖu nµy ®Ó ®­a ra c¸c b¸o c¸o l­¬ng. STT Tªn thuéc tÝnh KiÓu KÝch th­íc Rµng buéc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Thang MaNV TienAT TienLT Tienthuong TienNP TienBHXH TienPCLD TienPCCV TienPCKV Bosung N C N N N N N N N N N 8 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Kho¸ chÝnh Kho¸ ngo¹i 2.3. B¶ng chÊm c«ng Thùc thÓ CHAMCONG l­u th«ng tin vÒ thêi gian lµm viÖc cña nh©n viªn. Bé phËn qu¶n lý chÊm c«ng sÏ cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp th«ng tin vµ cËp nhËt vµo hÖ thèng. STT Tªn thuéc tÝnh KiÓu KÝch th­íc Rµng buéc 1 2 3 4 5 6 7 8 Thang MaNV NgayAT NgayLT Ngaycong NgayNBH NgayCTX NgayLD N C N N N N N N 8 10 8 8 8 8 8 8 Kho¸ chÝnh Kho¸ ngo¹i 2.4. B¶ng Chøc vô Thùc thÓ CHUCVU l­u th«ng tin vÒ c¸c lo¹i chøc vô hiÖn cã trong c«ng ty. STT Tªn thuéc tÝnh KiÓu KÝch th­íc Rµng buéc 1 2 MaCV TenCV C C 10 20 Kho¸ chÝnh 2.5. B¶ng Phßng ban Thùc thÓ PHONGBAN l­u th«ng tin vÒ c¸c phßng ban trong c«ng ty. STT Tªn thuéc tÝnh KiÓu KÝch th­íc Rµng buéc 1 2 MaPB TenPB C C 10 20 Kho¸ chÝnh 2.6. B¶ng Khen th­ëng Thùc thÓ KHENTHUONG l­u th«ng tin vÒ bËc th­ëng cña tõng nh©n viªn trong mçi th¸ng. STT Tªn thuéc tÝnh KiÓu KÝch th­íc Rµng buéc 1 2 3 Thang MaNV Bacthuong N C Float 8 10 8 Kho¸ chÝnh Kho¸ ngo¹i 3.S¬ ®å quan hÖ thùc thÓ IV. C¸c ph­¬ng ¸n cña gi¶i ph¸p. 1. X¸c ®Þnh c¸c rµng buéc tin häc vµ tæ chøc. C¸c rµng buéc cã liªn quan tíi tæ chøc. - Ph©n bè ng­êi sö dông: HÖ thèng phôc vô cho tæ chøc cã qui m« nhá nªn chØ ph©n bè cho ng­êi sö dông trong cïng mét toµ nhµ. - Thêi gian: HÖ thèng sÏ ®­a ra b¸o c¸o sau cuèi mçi th¸ng ®Ó tæng hîp t×nh h×nh l­¬ng cña toµn c«ng ty tõ ®ã nép b¸o c¸o cho ban gi¸m ®èc. Hµng ngµy bé phËn chuyªn tr¸ch cËp nhËt d÷ liÖu trªn giÊy, cuèi mçi th¸ng kÕ to¸n tæng hîp sau ®ã nhËp vµo hÖ thèng ®Ó tõ ®ã lµm c¨n cø tÝnh l­¬ng. - Nh©n lùc: C¸c kÕ to¸n tham gia trùc tiÕp vµo hÖ thèng ph¶i cã kinh nghiÖm sö dông m¸y tÝnh Ýt nhÊt lµ trªn 1 n¨m. Møc ®é hiÓu biÕt tin häc còng cÇn ph¶i n¾m râ Ýt nhÊt lµ tin häc v¨n phßng, cã thÓ sö dông ®­îc phÇn mÒm khi ®· ®­îc h­íng dÉn kü. - Ph©n bè cña trang thiÕt bÞ: 1 m¸y in ®Æt t¹i phßng kÕ to¸n phôc vô viÖc in c¸c b¸o c¸o tiÒn l­¬ng. M¸y chñ ®Æt t¹i phßng gi¸m ®èc, hÖ thèng m¸y tr¹m chia sÎ d÷ liÖu ®Æt t¹i c¸c phßng. 1.2. C¸c rµng buéc vÒ tin häc. - PhÇn cøng: §Ó ®¶m b¶o phÇn mÒm ch¹y víi tèc ®é nhanh, hÖ thèng m¸y vi tÝnh cÇn ph¶i ®¹t tiªu chuÈn sau: + RAM: Ýt nhÊt 64MB + Dung l­îng bé nhí trong: Ýt nhÊt 120MB RAM. + Dung l­îng bé nhí ngoµi: Ýt nhÊt æ cøng 20GB. - PhÇn mÒm: hÖ thèng m¸y tÝnh t¹i c«ng ty ®· ®­îc cµi ®Æt s½n phÇn mÒm kÕ to¸n, phÇn mÒm Microsoft Office… vµ ch­a dïng mét hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu nµo ®Ó l­u tr÷ d÷ liÖu, míi chØ dïng b¶ng tÝnh Excel. V× vËy, cÇn ph¶i cµi ®Æt hÖ qu¶n trÞ CSDL vµ ng«n ng÷ lËp tr×nh Microsoft Visual Foxpro. 2. X¸c ®Þnh biªn giíi cho phÇn tin häc ho¸. Tin häc ho¸ hoµn toµn mäi xö lý. Khi ®ã, c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn nh©n viªn sau khi ®­îc nhËp vµo hÖ thèng th«ng qua mµn h×nh nhËp liÖu sÏ ®­îc tù ®éng xö lý ®Ó lªn c¸c b¸o c¸o vÒ l­¬ng ®¸p øng yªu cÇu cña nhµ qu¶n lý. . V. ThiÕt kÕ vËt lý ngoµi. ThiÕt kÕ chi tiÕt vµo/ra. ThiÕt kÕ vËt lý c¸c ®Çu ra. C¸c ®Çu ra cña hÖ thèng tÝnh l­¬ng lµ c¸c b¸o c¸o cã liªn quan ®Õn l­¬ng nh­ b¸o c¸o tæng hîp vµ chi tiÕt l­¬ng kú1 vµ kú 2, b¸o c¸o thanh to¸n BHXH... - Lùa chän vËt mang tin: VËt mang tin cã nhiÖm vô chuyÓn t¶i vµ l­u tr÷ th«ng tin. Cã 4 vËt mang chÝnh ®­îc sö dông ®Ó tr×nh bµy th«ng tin. Víi c¸c b¸o c¸o vÒ l­¬ng th× vËt mang tin lµ b»ng giÊy khæ A4, nh­ng tr­íc khi in ra giÊy cho phÐp ng­êi sö dông xem tr­íc b¸o c¸o trªn mµn h×nh. - Bè trÝ th«ng tin trªn vËt mang (trªn mµn h×nh hoÆc trªn giÊy): theo qui ®Þnh cña ban gi¸m ®èc vµ c«ng ty. 1.2. ThiÕt kÕ vµo. §Çu vµo cña hÖ thèng lµ c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn nh©n viªn nh­ sè ngµy c«ng lµm viÖc, chøc vô... Môc ®Ých cña thiÕt kÕ vµo lµ thiÕt kÕ c¸c thñ tôc nhËp d÷ liÖu cã hiÖu qu¶ vµ gi¶m thiÓu sai sãt. Lùa chän ph­¬ng tiÖn nhËp: ë ®©y, ph­¬ng thøc nhËp ®­îc lùa chän cho hÖ thèng lµ nhËp trùc tiÕp lªn c¸c thiÕt bÞ vµo (bµn phÝm, chuét). Tøc lµ nh©n viªn nhËp liÖu thùc hiÖn nhËp thñ c«ng nh÷ng d÷ liÖu ®· ®­îc ghi trªn mét tµi liÖu nguån vµo m¸y tÝnh th«ng qua mét thiÕt bÞ cuèi. 2. ThiÕt kÕ c¸ch thøc giao t¸c víi phÇn tin häc ho¸. Cã 4 c¸ch thøc chÝnh ®Ó thùc hiÖn viÖc t­¬ng t¸c víi hÖ thèng tin häc ho¸ lµ: giao t¸c b»ng tËp hîp lÖnh, giao t¸c b»ng c¸c phÝm trªn bµn phÝm, giao t¸c qua thùc ®¬n vµ giao t¸c dùa vµo c¸c biÓu t­îng. HÖ thèng th«ng tin tiÒn l­¬ng sö dông c¸ch thøc giao t¸c víi phÇn tin häc ho¸ chñ yÕu b»ng c¸c phÝm trªn bµn phÝm vµ qua thùc ®¬n, trong nhiÒu tr­êng hîp ph¶i dïng ®Õn tËp hîp lÖnh. VI. TriÓn khai hÖ thèng th«ng tin. 1. C«ng cô sö dông ®Ó ph¸t triÓn hÖ thèng. HÖ thèng th«ng tin qu¶n lý l­¬ng cã nhiÖm vô chÝnh lµ tù xö lý c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn viÖc tÝnh l­¬ng cho nh©n viªn vµ ®­a ra c¸c b¸o c¸o khi cÇn thiÕt. Nh÷ng b¸o c¸o vÒ tiÒn l­¬ng lµ mét trong nhiÒu b¸o c¸o kÕ to¸n kh«ng qu¸ phøc t¹p song ®ßi hái ®é chÝnh x¸c cao. Do vËy, nã ®ßi hái ph¶i sö dông mét hÖ qu¶n trÞ d÷ liÖu tin cËy. MÆt kh¸c, do C«ng ty thiÕt bÞ ®iÖn Cöu Long cã qui m« kh«ng qu¸ lín nªn d÷ liÖu vÒ hÖ thèng tÝnh l­¬ng kh«ng nhiÒu nªn kh«ng cÇn ®Õn mét hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu lín mµ chØ cÇn mét hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu ë møc trung b×nh. Tõ nh÷ng lÝ do trªn cïng víi nh÷ng ­u ®iÓm næi bËt cña Visual Foxpro mµ em ®· tr×nh bµy ë ch­¬ng I, nªn em quyÕt ®Þnh lùa chän hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu vµ ng«n ng÷ lËp tr×nh Microsoft Visual Foxpro lµm c«ng cô ®Ó ph¸t triÓn hÖ thèng. 2. Menu hÖ thèng. 2.1. Menu hÖ thèng møc 1. HÖ thèng qu¶n lý tiÒn l­¬ng KÕ to¸n l­¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i nép HÖ thèng 2.2. Menu hÖ thèng møc 2. HÖ thèng HÖ thèng L­u tr÷ sè liÖu Trî gióp KÕt thóc Qu¶n lý ng­êi sö dông Tham sè hÖ thèng KÕt thóc C¸c qui ®Þnh Khai b¸o ng­êi sö dông Khai b¸o tham sè hÖ thèng Cµi ®Æt ph«ng ch÷ L­u tr÷ sè liÖu KÕ to¸n l­¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i nép. KÕ to¸n l­¬ng Danh môc tõ ®iÓn vµ tham sè B¸o c¸o vÒ tiÒn l­¬ng CËp nhËt sè liÖu 2.3. Menu hÖ thèng møc 3. B¶ng ngµy nghØ thanh to¸n BHXH B¶ng c«ng s¶n xuÊt/¡n tr­a/Ca ba B¶ng c«ng lµm ngoµi giê TÝnh l­¬ng HÖ sè th­ëng s¶n phÈm TiÒn t¹m øng C¸c kho¶n bæ xung vµ ®iÒu chØnh CËp nhËt sè liÖu HÖ sè phô cÊp tr¸ch nhiÖm Danh môc tõ ®iÓn vµ tham sè Danh môc phßng ban ph©n x­ëng Danh s¸ch CBCNV B¶ng thanh to¸n BHXH Danh môc phßng ban ph©n x­ëng Danh s¸ch CBCNV B¶ng tæng hîp l­¬ng kú 2 B¶ng thanh to¸n l­¬ng kú 1 B¶ng l­¬ng ®éc h¹i B¶ng tæng hîp l­¬ng B¸o c¸o vÒ tiÒn l­¬ng B¶ng thanh to¸n l­¬ng kú 2 B¶ng tiÒn th­ëng s¶n phÈm 3. Ph©n quyÒn. 3.1 Ph©n nhãm cho c¸c user. Theo c«ng ty, ta cã 3 nhãm bé phËn sau: - Ban gi¸m ®èc. - Bé phËn kÕ to¸n. - Nh©n viªn §Ó tiÖn viÖc ph©n quyÒn, ta chia ra thµnh 3 nhãm nh­ sau: - Ban gi¸m ®èc: nhãm 1N. - Bé phËn kÕ to¸n: nhãm 2N. - Nh©n viªn: nhãm 3N. 3.2. Ph©n quyÒn sö dông c¸c chøc n¨ng trong ch­¬ng tr×nh. Menu HÖ thèng. HÖ thèng Tham sè hÖ thèng L­u tr÷ sè liÖu Qu¶n lý ng­êi sö dông Trî gióp KÕt thóc - Nhãm 1N cã toµn quyÒn trªn menu hÖ thèng. - Nhãm 2N cã quyÒn trªn menu hÖ thèng, trõ menu Qu¶n lý ng­êi sö dông. - Nhãm 3N chØ cã quyÒn trªn menu L­u tr÷ sè liÖu. Menu KÕ to¸n l­¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i nép. KÕ to¸n l­¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i nép CËp nhËt sè liÖu Danh môc tõ ®iÓn vµ tham sè B¸o c¸o vÒ tiÒn l­¬ng - - Nhãm 1N cã quyÒn trªn menu KÕ to¸n l­¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i nép, trõ menu CËp nhËt sè liÖu. - Nhãm 2N cã quyÒn trªn menu KÕ to¸n l­¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i nép, trõ menu Danh môc tõ ®iÓn vµ tham sè. - Nhãm 3N chØ cã quyÒn xem trªn menu KÕ to¸n l­¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i nép, trõ menu CËp nhËt sè liÖu. VII. Cµi ®Æt, b¶o tr× vµ khai th¸c hÖ thèng. 1. Ph­¬ng ph¸p cµi ®Æt. Cµi ®Æt lµ qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi tõ hÖ thèng cò sang hÖ thèng míi. Cã 4 kiÓu cµi ®Æt c¬ b¶n: Trùc tiÕp, Song song, Côc bé tõng bé phËn vµ Ph©n giai ®o¹n. Do phÇn mÒm kh«ng qu¸ lín, viÖc sö dông dÔ dµng vµ còng ®­îc sù ñng hé cña c¸c thµnh viªn trong c«ng ty, hÖ thèng míi dÔ thÝch nghi víi yªu cÇu cña c«ng ty, nªn ph­¬ng ph¸p cµi ®Æt thÝ ®iÓm côc bé ®­îc lùa chän. Víi ph­¬ng ph¸p nµy, c«ng ty tr¸nh ®­îc viÖc bá ra chi phÝ lín so víi cµi ®Æt song song. MÆt kh¸c, nÕu hÖ thèng míi tá ra kh«ng ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu cña c«ng ty th× viÖc huû bá còng trë nªn dÔ dµng. Cµi ®Æt hÖ thèng míi Thêi gian HÖ thèng míi HÖ thèng míi HÖ thèng cò Thêi gian HÖ thèng cò Cµi ®Æt hÖ thèng míi Thêi gian Ph­¬ng ph¸p cµi dÆt song song ¸p dông cho bé phËn 1 Ph­¬ng ph¸p cµi ®Æt trùc tiÕp ¸p dông cho bé phËn 2 2. §µo t¹o vµ hç trî ng­êi sö dông. 2.1 ViÖc ®µo t¹o ng­êi sö dông bao gåm c¸c c«ng viÖc: - H­íng dÉn c¸ch sö dông hÖ thèng: Do ch­¬ng tr×nh cã giao diÖn víi ng­êi sö dông lµ c¸c menu hÖ thèng, nªn ng­êi sö dông dÔ dµng ®¨ng nhËp hÖ thèng. Khi ng­êi sö dông ®­a ra c¸c yªu cÇu, hä chØ viÖc theo c¸c menu ®Ó ®i vµo chi tiÕt råi tõ ®ã, phÇn mÒm sÏ tù ®éng tÝnh to¸n vµ xuÊt th«ng tin ra theo ®óng yªu cÇu cña ng­êi sö dông. - C¸c kiÕn thøc m¸y tÝnh c¬ b¶n: Víi c¸c kÕ to¸n tham gia trong hÖ thèng tÝnh l­¬ng, viÖc n¾m râ c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ m¸y tÝnh lµ ®· cã nh­ sö dông thµnh th¹o c¸c phÇn mÒm vi tÝnh v¨n phßng, c¸c kiÕn thøc nghiÖp vô kÕ to¸n tiÒn l­¬ng thµnh th¹o. Tuy nhiªn, cÇn gióp ng­êi sö dông n¾m râ ®­îc mét sè c©u lÖnh c¬ b¶n cña ng«n ng÷ Visual Foxpro ®Ó khi cÇn cã thÓ dïng ®Ó ®iÒu khiÓn hÖ thèng. 2.2. Hç trî ng­êi sö dông. Khi hÖ thèng ®­îc chÊp nhËn thö nghiÖm, hç trî ng­êi sö dông cµi ®Æt phÇn cøng hoÆc phÇn mÒm. Trong qu¸ tr×nh thö nghiÖm hÖ thèng, ng­êi sö dông tuy ®· lµm quen ®­îc víi hÖ thèng song vÉn cã nhiÒu v­íng m¾c cÇn th¸o gì. V× vËy, ng­êi hç trî ph¶i gióp tr¶ lêi c¸c c©u hái theo yªu cÇu cña ng­êi sö dông. Khi gÆp bÊt kÓ mét vÊn ®Ò nµo kh«ng phï hîp víi hÖ thèng, ng­êi hç trî cã thÓ ®­a ra c¸c ®Ò nghÞ thay ®æi hÖ thèng. 3. Mét sè thuËt to¸n chÝnh cña ch­¬ng tr×nh 3.1. ThuËt to¸n ®¨ng nhËp hÖ thèng. KÕt thóc NhËp tªn ng­êi sö dông NhËp mËt khÈu ng­êi sö dông KiÓm tra tªn ng­êi sö dông B¾t ®Çu Truy nhËp hÖ thèng KiÓm tra mËt khÈu HiÖn th«ng b¸o TiÕp tôc? T3.1. Gi¶i thuËt ®¨ng nhËp hÖ thèng. F3.1. Gi¶i thuËt ®¨ng nhËp hÖ thèng. T3.1. Gi¶i thuËt ®¨ng nhËp hÖ thèng. F3.1. Gi¶i thuËt ®¨ng nhËp hÖ thèng. T3.1. Gi¶i thuËt ®¨ng nhËp hÖ thèng. F3.1. Gi¶i thuËt ®¨ng nhËp hÖ thèng. 3.2. ThuËt to¸n nhËp d÷ liÖu B¾t ®Çu HiÖn th«ng b¸o KÕt thóc HiÖn giao diÖn thªm míi d÷ liÖu NhËp d÷ liÖu míi L­u d÷ liÖu KiÓm tra d÷ liÖu TiÕp tôc thªm? NhËp d÷ liÖu míi T F T F 3.3. ThuËt to¸n in b¸o c¸o l­¬ng HiÖn giao diÖn nhËp yªu cÇu tÝnh l­¬ng NhËp yªu cÇu tÝnh l­¬ng HiÖn b¶ng l­¬ng theo yªu cÇu HiÖn mµn h×nh ®Þnh d¹ng b¸o c¸o NhËp yªu cÇu ®Þnh d¹ng In b¸o c¸o? B¾t ®Çu TiÕp tôc in? In b¸o c¸o KÕt thóc F F T T 4. ThiÕt kÕ giao diÖn ng­êi m¸y 4.1. Mµn h×nh ®¨ng nhËp hÖ thèng. 4.2. Mµn h×nh giao diÖn chÝnh 4.3. Giao diÖn Form Khai b¸o tham sè hÖ thèng 4.4. Giao diÖn Form Ph©n quyÒn ng­êi sö dông 4.5. Giao diÖn Form Söa ®æi ng­êi sö dông 4.6. Giao diÖn Form Khai b¸o ng­êi sö dông 4.7. Giao diÖn Form Thªm nh©n viªn 4.8. Giao diÖn Form Thªm phßng ban 4.9. Giao diÖn Form TÝnh l­¬ng KÕt qu¶ ®Çu ra 5.1. B¸o c¸o danh môc phßng ban 5.2. B¸o c¸o B¶ng thanh to¸n l­¬ng kú 2 5.3. B¸o c¸o B¶ng tæng hîp l­¬ng KÕt luËn Víi ý nghÜa hÕt søc quan träng ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý nguån nh©n lùc, tiÒn l­¬ng lµ mét ®ßn bÈy kinh tÕ gióp nhµ qu¶n lý khai th¸c tèi ®a n¨ng lùc ng­êi lao ®éng. V× vËy, ®Ò tµi nµy ®­îc thùc hiÖn xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thùc tÕ nh»m ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu cña hÖ thèng th«ng tin tiÒn l­¬ng mét c¸ch chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ nhÊt, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông nguån nh©n lùc cña nhµ qu¶n lý. §Ò tµi “Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý tiÒn l­¬ng t¹i C«ng ty ThiÕt bÞ ®iÖn Cöu Long” tuy cã qui m« nhá song nÕu viÖc thö nghiÖm thµnh c«ng sÏ gãp phÇn kh«ng nhá vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn cña C«ng ty. Ch­¬ng tr×nh c¬ b¶n ®· hoµn thµnh song phÇn qu¶n lý nh©n sù vÉn cßn s¬ sµi, nÕu cã thÓ em sÏ nhanh chãng ph¸t triÓn vµ bæ sung thªm phÇn nµy. Víi viÖc thùc hiÖn chuyªn ®Ò nµy, em ®· nghiªn cøu ®­îc nhiÒu vÊn ®Ò lý luËn còng nh­ thùc tiÔn vÒ viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo lÜnh vùc qu¶n lý nãi chung vµ qu¶n lý tiÒn l­¬ng nãi riªng. Do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ, kinh nghiÖm thùc tÕ ch­a nhiÒu nªn viÖc thùc hiÖn chuyªn ®Ò kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. V× vËy, em rÊt mong nhËn ®­îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy c«. Qua ®©y, em xin ch©n thµnh göi lêi c¶m ¬n tíi thÇy Th¹c sü NguyÔn V¨n Th­ ®· gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh thùc tËp. Em còng xin ch©n thµnh c¸m ¬n c¸c c¸n bé nh©n viªn trong c«ng ty FAST ®· h­íng dÉn vµ gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Tµi liÖu tham kh¶o TS. Tr­¬ng V¨n Tó – TS. TrÇn ThÞ Song Minh Gi¸o tr×nh hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý, NXB Thèng Kª, Hµ néi, 2000 ThS. TrÇn C«ng Uèn Gi¸o tr×nh c¬ së d÷ liÖu, NXB Thèng Kª, Hµ néi, 2000 PGS.TS. Hµn ViÕt ThuËn Gi¸o tr×nh cÊu tróc d÷ liÖu, NXB Thèng Kª, Hµ Néi, 1999 Th¹c B×nh C­êng Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin, NXB Khoa häc vµ Kü ThuËt, Hµ Néi, 2000 ThS. §inh ThÕ HiÓn Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý, NXB Thèng Kª, Hµ Néi, 1999 6. TS. Vâ V¨n NhÞ KÕ to¸n tµi chÝnh (¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam), NXB Thèng Kª, Hµ néi, 2001

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý tiền lương tại Công ty thiết bị điện Cửu Long.DOC
Luận văn liên quan