Phát triển cho vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghiê n cứu ”Phát triển cho vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang” vớ i mụ c tiê u dù ng cơ sở lý luận khẳng định tính tất yếu của việc mở rộ ng cho vay tiêu dùng. Đồng thời so sánh, phân tích số liệu, hình thức cho vay tiêu dùng của cá c ngân hàng trê n địa bà n tỉnh Tiền Giang để nhận ra các mặt mạnh và hạn chế, nguyên nhân tồn tại làm cho mức độ cho vay tiêu dùng chưa tương xứng với tiề m năng của nó. Từ đó làm cơ sở lý luận cho việc tìm kiếm các giải pháp, kiến nghị góp phần mở rộng cho vay tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang một cách có hiệ u quả. Các nguyên nhân, giả i pháp, kiến nghị để mở rộng cho vay tiêu dùng mang tính trự c tiếp, cụ thể có thể áp dụng vào thực tiễn tại cá c ngân hàng thương mại trên địa bàn Tỉnh Tiền Giang.

pdf78 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 08/01/2014 | Lượt xem: 1526 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phát triển cho vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ài thì k eá t luaä n laø k hoân g ñ uû ñie àu k ieän vay voá n. C aùi ch ính vaãn la ø tính xaù c thö ïc tron g vieäc söû duï ng ng uoà n voá n vaø khaû naên g taø i chính cuõn g nhö taøi saûn ñaû m baû o cuûa k haùch haøn g. + Veà xaùc ñònh laõi suaát cho vay thoâng qua tính ñieåm khaùch haøng: Theo p höôn g thö ùc saøn g loï c khaùch haøng h ieä n nay, caùc nga ân haøng tr eân ñòa baø n caàn ch uû ño äng xaây d öïn g Heä thoá ng tha ng cha á m ñie åm kha ùch ha øng th eo caùc tieâu chí: uy 54 tín caù nhaân, uy tín ñô n vò chuû quaû n ( tín chaá p) , tính xa ùc thö ïc tro ng v ay voán , khaû naêng taøi chaùn h, ve à taø i saûn ñ aûm baûo , khaû naêng tha nh ly ù tr ong tröô øng hôïp ruûi ro….Moã i haïn g muï c ca àn coù caù ch tín h ñieå m r ie âng b ie ät ñeå qu a ñoù caùn b oä tín du ïng coù m oät caù i n hìn sô löôï c v eà khaù ch ha øng. Ñaây laø tieâ u chí caàn thieát phaû i coù tro ng moã i h oà sô vay v oán tie âu duøng. Qua ñoù, vie äc a ùp d uïn g than g la õi sua át döïa vaøo ñ ieå m cuûa k haùch haøng ñ eå co ù chính saùch laõ i suaá t linh ñoä ng aùp d uïn g ch o töøn g phaâ n loaï i k haùch haøng theo than g ñieå m ñaõ chaám . Vaán ñeà naøy co ù th eå kho âng chæ tr ong lónh v öïc cho vay tie âu du øng maø coøn coù theå ñöa vaø o caùc loaï i hì nh vay vo án khaùc. Laõi suaá t g iaûm cho khaùch haøng coù thang ñie åm cao, k haû n aêng ru ûi r o thaáp va ø ngö ôïc laïi. ♦ Chính saùch k haùch h aøng: Caùc ngaân haø ng caàn coi cho vay tieâ u duøng laø moät chie án lö ôïc k inh doanh giö õ moä t v ò trí quan tro ïng trong caáp tín d uïng . Xaâ y döï ng h eä thoá ng chính saùch ñeå tieáp caän coù hieäu qua û vaø haïn ch eá ñöôï c ruû i ro. Vie äc ñaå y maïnh ch o vay tieâu duøng kh oâng d öøng laïi ôû h ieä u quaû cu ûa vie ä c cho vay ma ø laø tieà n ñeà, ñieàu k ieän thuaä n lôï i ñöa caùc d òch vu ï ngaân haø ng k haùc ñeán ñ eán vô ùi so á ño âng daân ch uùng. Xaây döïng qu y che á ch o vay theo töøn g saûn phaåm ch uye ân bie ät, thaä m ch í the o töøn g ño ái tö ôïng khaù ch haøng. M oãi lo ïai sa ûn p h aåm tie âu d uøng vô ùi ñie àu kie än ña ëc thu ø seõ nhaém ñeá n moä t ñoá i töôï ng cuï th eå. V ôùi söï khaû o saùt cuï the å caùc ngaâ n haøng hoaøn toaøn coù theå ñ öa ra caùc saûn phaå m raát gaà n vôù i nhu caà u cuûa caù c thaøn h phaàn d aân cö khaù c nhau, cuõn g nh ö deã daøn g ñaùn h giaù keá t q uaû cuûa saûn phaåm ñaõ ñöa ra. Cu õng nhö ca ùc saû n phaå m haøng hoùa, dòch vuï khaù c ne áu giaù cao, chaát löôï ng ke ùm, saûn phaå m se õ ít ñö ôï c chaáp nha än vaø ngö ôïc laï i. Coù ch ính saù ch daø i hôn trong v ie äc quaû ng baù hình aû nh cu ûa ngaân haø ng ñeán v ôùi khaùch ha øng. Tr ình ño ä daân tr í vaø thu nhaä p cuû a ngöôøi daân nöô ùc ta coø n thaáp, chô ø ñôï i ñ e å ngöôø i daân töï hieåu vaø tì m ñeán ca ùc d òch vu ï ngaâ n haøng – moä t lo ïai hì nh dòch vu ï cao caáp seõ maá t thôø i g ian kha ù d aøi. Cho vay tieâu duø ng laø moä t hìn h thöù c baùn le û, soá löôï ng khaù ch haøng seõ raát lôùn kh i caùc n gaân haø ng m ôû ra n hieà u hì nh thöù c ch o vay tie âu du øng ph uø hô ïp vô ùi nhie àu ño ái töôï ng khaùc nhau . Ñeå ñaùp öùn g cho nhu caà u naøy caù c ngaân haøng caà n toå chöù c boä phaän chuy eân traù ch ñaû m nhaä n cho v ay tie âu d uøng vöøa ñaù p öùng toá t cho nh u caàu khaùch haøng vöøa traùnh quaù taû i ch o ca ùn b oä tín d uïng nhö hie än na y. 55 + Veà caùc ñoái töôïng ñöôïc caáp tín duïng tieâu duøng: Neáu nhö trö ôùc ñaây caùc ngaâ n haøng tre ân ñ òa baøn ch æ ch uù taâ m kh ai thaù c caù c khaùch haøn g vay voán tieâu duø ng v ôùi caù c muï c ñích vay voá n g iaûn ñ ôn nhö mua saém haøng kim kh í ñieän maù y, söûa chö õa nhaø ôû, xa â y nhaø th ì tr ong g iai ñ oaïn hie än nay ca àn chuù tro ïng h ôn nö õa vaøo caùc muï c ñích n hö va y tieàn d u hoï c, hô ïp ta ùc lao ñoä ng, du lòch …ñeå co ù th eå tì m k ieá m v aø ñaùp ö ùng ñ öôï c nh öõng nhu ca àu vay voán th ieá t thöï c. + Veà coâng taùc tö vaán cho khaùch haøng: Caùc nga ân haø ng treân ñòa baøn phaû i kh oâng ngöø ng ñaøo taïo va ø huaán lu yeän ñ oäi nguõ caùn boä phu ïc vu ï toá t hô n nö õa cho maûn g tín d uï ng tie âu duøn g ñ eå hoï coù th eå laø m toá t coâ ng taùc tö vaán va ø gia ûi ñaùp cho khaùch haø ng nh öõn g khoù khaên vöô ùng maé c maø khaù ch ha øng coù theå ga ëp phaû i. Caù c boä tín du ïng p haûi laø ng öôøi ba ïn thaân thieát v ôù i khaùch haøng, laø m toá t coâ ng taù c tö vaá n nh aèm mu ïc ñ ích k hai tha ù c nhöõ ng tho âng tin thieá t thö ïc ñe å haïn ch eá ruûi r o tín duïn g tron g caáp tín duï ng tieâu d uøn g. Traùn h trö ôøng h ôïp tö vaán cho kha ùch haøng theo höôù ng g iaû m chaá t lö ôïn g tín d uïng ñ eå laù ch caùc ñieàu kie än v ay voán. ♦ Chính saùch Mar keting vaø coân g taù c tie áp caä n nhu caàu k haùch haøn g: Tron g xu theá n eàn k in h teá d òch vuï n gaøy nay , hoïat ñ oäng Mar ketin g, xuù c tieán , thieát laäp ke ânh phaâ n ph oái, coå ño äng truye àn th oâ ng, quảng caùo, chaêm s oùc khaù ch haø ng co ù taùc ño äng raá t quan tro ï ng ñeán phaù t tr ieå n thò tröôøn g dòch vuï caù nhaâ n. Bôûi leõ, raá t ñôn giaûn laø taâ m ly ù khaù ch haøng caù nhaân coù thoù i quen baé t ch öôù c th eo s oá ñoân g, ch òu taùc ñoäng cu ûa q ui luaä t baày ñaøn tron g tie âu duøn g d òch v uï, nhaá t laø nhöõ ng d òch vu ï nha ïy caû m nhö: n gaân haø ng, v ieã n thoâ ng, coân g nghe ä th oâ ng tin…Ñe å ñaåy maïn h cho vay tieâu d uøng caù nhaân, thieá t nghó caù c ngaân haøn g thö ông maïi treâ n ñòa baøn ne ân coù caù c ch ieá n löô ïc marke ting ñe å ñöa saû n phaåm cuûa mình ñ eán taä n tay k haùch haøn g. 3.2.2.3 Ñoåi môùi hình thöùc cho vay: ♦ Môû roäng caù c h ình th öùc cho vay tieâ u du øng : Tie àn G iang laø tænh co ù nhieàu khu co âng ngh ieäp taäp tr ung, nhu caà u veà nhaø ôû ngaøy caøng taên g cao laø thò tr öôøn g raá t tieà m na ê ng ñoá i v ôùi lónh v öï c ch o vay tieâ u du øng. Caùc ngaân haøn g caàn keá t hô ïp chaë t che õ v ôùi nha ø ñaàu tö k inh doanh baá t ñoän g saûn ñe å ña åy maïnh hìn h th öùc naøy. Vieä c lieân keá t naøy man g laï i nh ieàu lô ïi ñ ieå m cho ngaân haøng hôn laø ñaàu tö cho caù c kh u daân cö tö ï phaù t: 56 + Keát hô ïp vôù i caù c n h aø ñaàu tö ñ uû naêng löïc taøi chín h, döï aùn ñöô ïc hình thaønh khaù n hanh cho ùng vaø h oaøn chænh ñ ie àu k ie än h aï taàn g g iuù p cho ngöô øi mua n haø coù th eå sö û duïng n gay. Caù c nga ân haøng coù ñ ieàu kie än ch o vay nh ieàu tre ân m oä t khu vöï c laøm tieát giaû m ñöô ïc caù c ch i p hí. + Ngaân haø ng coù the å y eân taâm veà tính phaùp lyù cuûa ta øi saû n ñaû m ba ûo hìn h thaønh töø v oán vay nhaá t laø tron g ñie àu k ieä n quy hoaï ch traøn lan n hö h ieä n nay. + Khi co ù ru ûi ro xaûy ra do kha ùch haøn gï, ngaân h aøng coù th eå phoá i hôïp v ôùi ch uû ña àu tö xö û lyù nha nh ta øi saû n ñaûm ba ûo ta ïo ng uoàn th u hoà i vo án cho n gaân haø ng. Tron g tö ông lai k hoân g xa thò trö ôøn g oâ toâ p huï c vuï nhu caàu caù nhaâ n seõ tr ôû ne ân soâi ño äng vaø coù to ác ño ä phaùt tr ie ån cao. Ñaây cuõng laø moä t th ò phaà n cho vay tieâu du øng cuûa caù c n gaân haøng . Ca ù c n gaân haøng ca àn chu û ñ oäng lieân ke át vô ùi caù c n haø saûn xuaá t, kinh doanh xe oâ toâ ñeå cho v ay caùc khaù ch ha øng mu a xe oâ toâ. Ngoaøi ra caù c n gaân ha ø ng caà n lieâ n ke át vôù i ca ù c nhaø saûn x uaát, kinh d oanh haøn g tie âu duø ng cao caáp nh ö : tivi, maùy g iaët, tu û laïn h …ñeå cho vay . Caùc k hoaûn vay naø y kha ù nhoû nhön g lôùn veà maë t soá löôï ng, ngaân haøng caàn coù caù c h ình thöù c phuø hôïp ñeå kha i thaù c tieà m naê ng naø y: + Ñöa ra saûn phaå m na ø y cho mo ät so á doan h ng hieä p trong phaï m v i nh aát ñ ònh. + Do soá tieà n vay khoâ n g lôùn, caùc n gaân haøn g caàn xaùc ñ ònh ño ái töôïn g vay hôn la ø taøi saûn ñaû m baûo. Co ù theå höôù ng ñeá n caù nhaân coù thu nha äp tr ung bì n h nhöng oå n ñònh tron g cö tr uù. + Keát hôïp sa n seû ruû i r o vôù i nha ø saûn xuaát, k inh doan h caù c maët haøn g tre ân, baèng caùc hìn h thöù c ch o vay coù truy ñoø i h oaëc tru y ñ oøi toaøn boä töø caù c nha ø s aûn xuaá t. ♦ Phaùt trie ån cho vay q ua hìn h th öùc th eû tín duï ng: + Ngaân haøng caàn chuû ñoäng ke át hô ïp vôù i caù c nhaø saûn xuaát k inh doa nh ñeå ñöa saûn phaåm the û ñeá n ngö ôøi tie âu du øng nha nh nh aát. Môû r oäng loaï i hì nh dòch vuï theû , cu õng nhö caù c cô sôû chaáp nh aän the û ñeå n göô øi coù th eû ñeã da øng thöï c hieän caùc gia o dòch, töøn g böôù c tha y th eá g iao d òch baèng tieàn maë t. + The û v ôùi ca ùc tính naê ng linh hoa ït vaø v öôï t tr oäi nhö : an toa øn, thua än tie än khi sö û duïng …. Chaé c chaén th ích h ôïp vôù i caùc nöô ùc coù ne àn k inh teá n gaøy caø ng phaù t tr ieån , trô û thaønh h ình thöù c tín du ï ng ph oå bieán, taï o ra thò tröô øng roä ng lôù n cho caù c n gaân haøng kha i thaù c. Theû la ø moä t saûn phaåm dòch vuï nga ân h aøng môù i n eân caà n ñ öôï c ca ùc ngaâ n haø ng 57 maïnh daï n, tuy eân truy eàn, quaû ng caùo ñ eán soá ñoâng daân chuù ng. Maët khaùc ñöa ra caù c loïa i th eû tín duï ng ñaù p öù ng ñöô ïc caù c yeâ u caà u ñ a daïng cuûa k haùch haøn g. Tie áp tuïc môû roän g hìn h thöù c ch o vay caù n boä coân g nhaân v ie ân kho âng coù taø i saûn baûo ñaû m ñe án ca ùc d oan h ngh ieäp th uoä c caù c thaø nh phaàn kinh teá k haùc n hau. Ñeå haï n cheá ruûi ro ca ùc n gaân haø ng caàn mô û roä ng cho vay caùn boä coân g nhaâ n vieân caùc d oanh n ghieäp ñang coù caùc qua n heä dòch vuï vô ùi ngaâ n haøng , hoaëc ño ái vô ùi caù c doa nh nghieäp coù tình hình taø i chín h laø nh maï nh. + Möùc ch o vay ñoá i vôù i töø ng caù n boä coân g nh aân vie ân caê n cöù theo tieâu ch í xeá p loaï i vaø n haän ñ òn h phaù n ñoaùn cu ûa caùn boä tín duïng, cu õng nhö ch æ xe m xe ùt cho vay ñe án moä t boä phaän tron g do anh ngh ieäp coù nguo àn thu nhaäp o ån ñ ònh ba ûo ñaûm kha û naêng tra û nôï cho n gaân haø ng. + Ngaân haøng ch uû ñoän g pho ái hôï p v ôùi chuû do anh ng hie äp ñöa ra caù c hìn h thöù c cho vay thu n ôï tröï c tieáp h oaëc tho âng q ua n göôø i ñaïi die än theo y eâ u caàu cuûa doan h nghieäp. Doan h ngh ieä p phoái hôïp ngaân ha øng chuy eån caùc n guoà n th u nhaäp ñeå traû n ôï, xaùc ñ ònh tö caù ch ng öôø i vay cu õng n hö caùc xöû lyù kh i ng öôø i vay k hoâ ng coøn laø m v ieä c. ♦ Môû roäng vay v oán tie âu duø ng ñ oái vôù i ca ùn bo ä coân g nhaâ n vieân : Cho vay ñoá i vôù i CBC NV tuy khoâ ng phaû i laø moä t ngh ieä p vuï m ôùi meû nhöng ñaë c bieä t p huø hôï p trong giai ñoaï n h ieän nay vaø x u höô ùng, ñieàu kie än p h aùt trieån toá t tro ng töôn g lai. Ñaây laø moä t trong nh öõng ño ái töôïn g khaùch haø ng tieà m naê ng cuûa caù c ngaân haøng baù n le û nhaè m ña daïng ho ùa danh muï c ñoái töô ïng k haùch haøn g , phaân taùn r uûi ro, phaùt trie ån caù c dòch vuï ngaân haøng khaù c ñi k eøm vô ùi ngh ie äp vuï cho vay. Trong g iai ñoaïn h ieän s ôõ d ó ngaân haøng caà n quan taâ m taêng tr öôûn g tín du ïng ñ oái v ôùi ñoá i tö ôïng khaùch haøng laø CBCN V laø do : + Neàn kin h teá Tieàn Giang ñang treân ñaø phaù t trieån, ngaø y caøng co ù nh ieàu doan h nghieäp ”aên neâ n laø m ra ”, saûn phaå m haøng ho ùa – dòch vuï ph ong phu ù ñ a daïng ; thu nha äp bình quaân ngaøy caøn g taêng ne ân nh u caà u tieâ u d uøng cuûa C BCNV cuõng gia ta êng. + Ña soá caùn boä coâng n haân v ieâ n ñ eàu co ù trì nh ñoä va ên hoùa, ch uyeâ n m oân n gh ieäp vuï, a m hieåu phaùp luaä t neân d eã daø ng tie áp caän h oà sô, thuû tu ïc va ø coâng n gheä n gaân ha øng. + Ba laø khi ngöôø i vay khoâng traû ñöôï c nôï, v ieäc xöû lyù thu hoà i nôï tö ông ñoá i de ã daøng hôn caùc ñ oái töô ïn g khaùch ha øng tö nhaân, caù the å khaùc ba èng ca ùch quaûn ly ù vaø tr ích caùc khoaû n th u nô ï hoaë c taùc ñoän g uy tín, loøn g töï tr oïn g cu ûa hoï . 58 Ñeå phaù t trieån va ø m ôû r oäng cho vay ño ái vôù i CBCNV an toaøn, hie äu quaû, n gaân haøng cho va y caà n ch uù yù mo ät s oá vaá n ñe à sau: - Thie át la äp ñöôï c mo ái quan heä chaë t ch eõ vôù i caùc cô quan quaûn lyù thu nhaäp cu ûa ngöôø i vay (cô quan b aûo hieåm xaõ h oäi, cô q uan nô i ngö ôøi vay coâ ng taù c) tro ng v ieä c quaûn lyù, khaá u tröø caù c khoaûn nhaäp ñeå tra û nô ï tron g tröôø ng h ôïp caàn thieá t theo ca m ke át vaø uûy quye àn tron g g iaá y ñeà n gh ò vay v oán cuûa ngöôø i vay. - Ñoá i töôïn g k haùch haø n g naøo cu õng co ù ng öôø i toát, keû xaáu do vaäy ngaâ n haøn g cho vay caàn phaû i thaåm ñòn h, lö ïa ch oïn k haùch haøn g veà p höôn g d ieän sau: * Thaø nh tích hoïa t ño ä ng trong quaù khöù vaø xu höô ùng tö ông lai cu ûa cô quan, doanh ngh ieä p nôi ng ö ôøi vay laø m vieä c. Uy tín, thieän chí cuûa ban Laõnh ñaïo cô qua n tron g v ieä c ño ân ño ác, nh aéc nh ôû n göôø i vay th öïc hieä n ngh óa v uï traû n ôï n gaân haøn g; uy tín , ñaïo ñö ùc, s öùc khoû e, h oaøn caû nh g ia ñì nh cuûa ba û n thaâ n ngö ôø i vay. * Muïc ñích vay vo án r oõ raøng, hô ïp phaù p, phuø hôïp vôù i khaû naên g traû nôï töø thu nhaäp cuûa ngöô øi vay, ñ aëc b ieä t, ñ oái vôù i n höõ ng nhu caàu vay vo án ñ eå tieâu du øng caàn lo ïai tröø nhö õng n hu ca àu tie âu duøng th eo k ieåu “vu ng tay qua ù tra ùn”, xa xæ, k hoâng th ieá t thöï c. * Soá tieà n cho vay phaû i ñöô ïc tính toa ùn töô ng öùng vôù i mö ùc th u n haäp töø cô quan , soá naê m thaâ m n ieân coân g taù c vaø thôø i g ian ña õ tham g ia ño ùng baûo hieå m xaõ hoä i. Tro ng tìn h h ình h ieän nay, thu nhaäp cuûa ngöô øi lao ñ oäng vaø ch æ so á g iaù caû ñ eàu taêng hô n trö ôùc neân NH TM coù the å xe m xe ùt, ñieàu ch ænh quy ñònh veà mö ùc ch o vay toái ña laø ”12 laàn th u nhaäp th öôøn g xuye ân haøng tha ùng cu ûa khaù ch haøng nh öng kh oân g quaù 100 tr ieä u ñoàng /ng öôø i”. * Thô øi haï n ch o vay p haûi ph uø hô ïp vô ùi k haû n aêng tra û nôï, tuo åi taùc v aø thôø i g ian coøn ñöô ïc laøm vieäc cu û a ngöôø i vay th eo qu y ñònh cu ûa Lua ät lao ñ oän g; NHTM caàn xeù t ñieà u chænh taêng thôø i g ian ch o vay tö ø 5 ñeá n 7 naêm (ñoá i vôù i n hu caàu vay ñe å xaâ y dö ïng, söõa chöõa, mua ñaá t kh oâng v ì mu ïc ñ ích kin h doanh baá t ñoän g saûn) thay vì 3 naê m nh ö quy ñ ònh h ie än nay ñeå taïo ñieàu k ie än cho n göôø i vay traû n ôï d eã daø ng h ôn. * Keát h ôïp p haùt tr ieån d òch vuï n gaân haø ng khaù c nhö ch i traû löông qua ATM; môû roäng hô n ñoá i töôï ng ñ öôïc söû du ïng theû tín d uïng ; ñaåy maïn g tr ieån khai dòch vuï baû o hieå m tín duï ng ke át hôïp vôùi cho vay tie âu d uøng caù nhaâ n. 3.2.2.4 Phöông thöùc quaûn lyù moùn vay: ♦ Taêng cöôø ng kha i th aùc caù c k eânh th oâng tin trong thaå m ñ ònh k haùch haøng vay : 59 Tron g xaõ hoä i hie än ñaï i, coù tôù i 70% – 80% thoâ ng tin laø do caùc p höông tie än thoâ ng tin noù i ch ung v aø vaø baùo ch í noù i r ieâ ng mang laïi. Tr ong ñ ieà u kieä n neà n k inh te á nöôù c ta ñang tron g qu aù tr ình ñoå i m ôùi, caù c ch ính saù ch ñ ie àu haø nh, q u aûn ly ù ne àn k inh teá chöa hoøan thieän, he ä th oáng th oân g tin tín du ïng chöa ñaùp öù ng kòp thôø i cho hoïa t ñoä ng tín duïng vaø coân g taù c thaå m ñònh k haùch haøn g v ay voán. Do ño ù, ru ûi ro thieáu tho âng tin veà khaùch haøng vaø moâ i trö ôøng cho vay raá t de ã daãn ñeán r uû i ro cho ngaân h aøng. Xuaát phaù t töø nhö õng yeâ u caà u thöï c te á naø y, ñoø i hoûi nh öõng ng öôø i laøm coâng taù c tín duïng caàn xaâ y döï ng h eä th oáng tho âng tin chu yeân moân p huï c vu ï to át cho coâng taù c tín duïng. Tro ng he ä tho áng thoân g tin treân , nguo à n thoâ ng tin treâ n baùo chí laø kho âng theå thieáu. Vie äc xaây d öïn g heä thoá ng tho âng tin ñaà y ñuû veà khaù ch haø ng coù quan he ä vô ùi ngaân haøng vaø söû du ïng hieäu quaû nhöõng thoâ ng tin treâ n tro ng thaå m ñònh seõ giaû m bôù t ñöôï c yeáu to á chu û quan tr ong vieä c thaå m ñòn h khaùch haøng, goù p phaàn naân g cao chaá t löô ïn g coân g taù c tín duï ng. * Caùc vaán ñ eà caàn trieån khai: Quaùn tr ieä t ñeá n taá t caû caùc caùn bo ä ñeå moï i ng öôøi n haän thaáy ñö ôïc v ai tro ø, taù c duïng cuûa nhöõ ng tho âng tin lieân quan ñe án hoïa t ñ oäng nga ân haøng no ùi chun g vaø kha ùch haøng n oùi rieâng . Xaây döïn g heä tho áng th oâng tin thu thaä p tr eân baùo ch í, cô qua n ban ngaønh, cô quan chöù c na êng ñaûm baûo tín h ño àng nhaá t v eà noä i du ng tho âng tin. N aâng cao h ieä u qua û khai thaùc va ø söû du ïng thoâ ng tin cuûa caù n boä tín d uïn g. Hoaøn thieän kyõ naên g söû du ïng thoâ ng tin tro ng thaå m ñ ònh khaù ch ha øng taïi cô s ôû. CBTD phaû i khoâ ng ngöø ng hoaøn th ieä n kyõ naên g söû duïng heä thoán g tho ân g tin phu ïc vuï coâng taù c, n haèm ruù t ngaén thôø i g ian, h oã trôï toát tro ng thaåm ñònh kha ù ch haø ng. ÖÙng duï ng khoa h oïc coâng ng heä h ieä n ñaïi tro ng caäp n haät tho âng tin töø nh ie àu aán phaåm baùo chí, baùo ñaøi, Inte rne t, Web tron g n öôùc vaø ng oaøi nöô ùc. ♦ Xaây döïng heä tho áng thoâng tin qua ûn lyù cho v ay tieâu d uøn g: Thay ch o vie äc qua ûn ly ù khaùch haøn g baèng soå tay thì ph oøng thoâ ng tin ñieän toaùn cuûa caùc ngaân haøng caà n ñaàu tö vaø xaây d öïng caùc chö ông tr ình ñ ieä n toaùn phuï c vu ï cho nhu caàu phaân loa ïi vaø quaûn lyù khaù ch haøng v ay voá n tieâ u d uøng . Do ñaëc ñieå m la ø ca ùc moùn vay coù thôø i haïn d aøi, kyø ha ïn traû n ôï nh ieà u raát kho ù quaûn lyù vaø ñ oân ñoá c raá t deã xaûy ra tìn h traïng q uaù haï n d o chaä m traû vo án vaø laõ i. Do vaäy, ca àn xaâ y döï ng caùc chö ông trì nh 60 ñieä n toaù n ñeå töï thoân g baùo tr öôù c nhöõ ng khaù ch haøng naøo ñe án haïn traû voán, laõi ñ eå hoã trô ï caùn b oä tín duïn g trong thoâng baùo k òp thô øi khaù ch haøng. ♦ Taêng cöôø ng moá i lieâ n keá t g iöõa ñ ôn v ò chuû q uaûn, be ân baù n haø ng vaø ngaân haø ng: Ñeå taïo ñieàu kieän cho ngöôø i tieâu du øng co ù cô hoäi tie áp caän vô ùi caù c p höông thöù c thanh toa ùn h ie än ña ïi, a n toa øn vaø taïo ñieàu kieän cho ngö ôø i tie âu d uøn g co ù the âm cô hoä i mua saém , caû i thieän ch aát löôïn g cuoä c soán g. C aùc ngaâ n haø ng ca àn ta ên g cöô øng tì m k ieá m vaø nhanh cho ùng h ôïp taùc d òch vuï v ôùi caù c nh aø kinh doanh thö ông maïi, dòch v uï kha ùc nhö: d òch vu ï theû tín d uïng hôï p ta ùc dòch vuï thanh toùan vôù i caù c n h aø kinh doanh baá t ñoäng saûn, n haø ôû, o â toâ, maùy tính th ie át b ò ñaét tie àn khaù c tr eân ñ òa baøn tænh Tie àn Giang ; lie ân keá t d òch v uï veà ng aân haø ng, veà du hoï c v ô ùi caù c nha ø cung caá p d òch v uï du hoï c, tín duïng vôù i d òch vu ï la o ñ oäng xuaát khaå u, tín duï n g vôù i d òch vu ï k inh doa nh ch öùn g kh oùan. Tron g hôïp taù c vôù i caù c ñoái ta ùc th eo nguy eân taéc bìn h ñaúng lô ïi ích thì ñöôn g nhie ân chính saù ch ph í h oa hoà ng caà n linh hoaï t ñeå caù c ngaâ n haøn g ch uû ñ oäng thöï c h ieä n. ♦ Veà phoøng ng öøa ru ûi r o tín du ïng tro ng cho v ay tieâu d uøn g: Caùc ngaâ n haøng caàn taê ng cöô øng coâng taùc k ie å m soùat tröô ùc vaø tron g khi cho vay theo q uy ch eá vaø qu y tr ình cho vay tieâ u duø ng ñaõ ban haønh. K ieå m tra sau khi cho va y: kieå m tra mö ùc ñ oä tuaân thuû the o ñuù ng ca m ke át tron g Hôïp ñ oàng tín d uïng ; tình h ình s ö û duïng voán vay, p haùt hieän nh öõng daáu hie äu tì m aån ruû i r o. Taêng cöôø ng pha ân tích chaá t löô ïng tín duïn g, p haân loa ïi kh oaûn vay ñ eå ñöa ra ke á hoaïch kieåm tra, pho øng ngöøa va ø xöû ly ù sôù m traù nh ch uyeå n qua n hoù m n ôï cao hôn. Veà hoà sô pha ùp lyù taø i s aûn caàn ña ûm baû o “tính tron g saïch” cuûa caùc ch öùng thö sô õ höõu. Caån troïn g ñ oái v ôùi caù c taøi saûn co ù lieân quan ñeá n ye áu to á thöø a keá, tranh chaá p, chöù ng thö ch öa ro õ raø n g hoaë c ñan g ô û g iai ño aïn hoaø n chænh; cu õng k hoâng loa ïi trö ø y eáu toá g iaû maïo chö ùng thö sôõ höõu. Ñe å loaï i tr öø caù c vaán ñeà na øy, ñaû m baû o tín h phaùp lyù kh i xöû lyù taøi saûn trong trö ôøng hôï p coù ru ûi ro xaû y ra thì baé t buoä c CBTD phaûi coù söï ñaàu tö cao trong coâ ng taùc thaå m ñònh, thu thaä p th eâ m thoâ ng tin töø nh ieàu ngu oàn coù lie ân q uan. ♦ Ñoái vôùi coâ ng ta ùc tha nh tra, kieåm tra, kieåm soaùt no äi boä ngaân haøng : - Hoaït ñ oän g than h tra cuûa caùc ngaân haøng thöông maï i caà n ñi vaøo chieàu saâ u, traùnh man g tính hì nh thöùc hoaë c chie áu leä. Coù nhö vaä y thì keá t quaû thanh tra kieå m tr a ñaït chaá t lö ôïn g vaø coù k eát q uaû toá t th uù c ñaåy ho aït ño äng caùc ngaân haøng . 61 - Hoaït ñ oän g kieå m tra kieå m soaù t n oäi boä taï i caùc ngaân haøng tre ân ñ òa baøn caà n phaùt hu y vai troø k ieå m tra giaùm saù t tr ong ho ïat ñoäng tín d uïng tieâu du øn g. Caùc k ieán n ghò ñeà xuaá t xöû lyù phaû i ma ng tín h kòp thôø i vaø co ù heä tho áng. Nhö õng ca ûnh baùo cuûa co âng taù c thanh tra phaû i coù giaù trò kieán ngh ò maïnh veà maë t thöï c tie ãn ñ eå Laõ nh ñaïo caù c ngaân haøng vaø CB TD nhaän thöùc ñöôï c tín h ca áp baù ch vaø xö û lyù k òp thôø i. 3.2.2.5 Quy trình cho vay: ♦ Caûi tieá n, thie át keá qu i tr ìn h ch o vay tieâu d uø ng cu ï theå : Cho vay tieâu duøn g la ø moä t nh oùm saûn pha åm chung, tro ng ño ù coù n hie à u saûn phaå m maø k haùch haø ng caù n h aân caà n ñ eán N gaân ha øn g nhö : cho vay traû goù p ch ôï, cho vay traû goùp mua ño äng saûn (oâ toâ, maùy tính , th ieá t bò gia ñình…), cho vay m ua nhaø ôû, ñaát ôû, cho vay du hoï c, ch o vay phaùt haø nh th eû tín du ïn g quoá c teá …ÔÛ m oãi ñ oái töôïn g cho va y co ù ñaëc thu ø r ieân g ne ân caùc NHTM tr eân ñòa baøn caà n th ieá t k eá q ui tr ình , th uû tuïc hoà sô, ch ính saùch laõ i suaá t, phí d òch vuï, ch ính saùch Mark eting khai thaùc thò tr öôøn g…qua ûng baù tre ân heä thoá ng tôø rôi, caå m n ang dòch vuï. N höng chi tie át töø ng ñ oá i töôïn g cho va y cuï theå th ì chöa coù mo ät ngaâ n haøn g naøo tr eân ñòa baøn th ieá t ke á qu i tr ình rieâng bieä t. Thieá t ng hó neáu coù töøng qui trì nh cuï th eå, chaé c chaén seõ môû ñ öôøng cho ca ùc NHTM treân ñ òa baøn ño àng loaï t trieån kha i caùc d òch vu ï n gaân haøng ca ù n h aân. Vaø ch ính thöï c tieãn ngh ieä p v uï taá t y eáu seõ hoaøn th ieä n, naâ ng cao chaá t löôï ng d òch vuï . ♦ Caûi tieá n th uû tuï c cho vay: Cho vay tieâu duøn g la ø loaïi h ình caá p tín d uïng ñôn g iaûn so vôù i caùc lo aïi h ình caáp tín d uïng k haùc, caàn coù moä t cô cheá cho vay v ôùi ca ùc thuû tuï c goïn nheï vaø nhanh ch oùng . Theo th oáng keâ taï i heä thoáng N gaân haø ng C oâng thöô ng moä t ho à sô vay bao goà m: + Ñôn xin vay. + 01 Phöô ng aùn xin va y voán + Caùc taø i lieäu xaùc nh aän m uïc ñ ích x in vay (hôïp ñoà ng mua baùn) ; nguoà n thu nhaäp traû n ôï; nhaân tha ân ; nô i cö tr uù. + 04 hôï p ño àng tín duï n g (mo ãi hôïp ñoà ng ít n haá t laø 03 trang giaá y A4) + 03 gia áy nha än nô ï. + 05 hôïp ño àng baûo ñaû m coù co âng ch öùng hoaë c xaù c nhaän cu ûa UÛy ba n nhaâ n daâ n phöôø ng, xaõ (m oã i hôï p ñ oàng ít nhaá t laø 04 trang giaáy A 4). + 02 bieân baûn ñ ònh giaù taøi sa ûn 62 + 02 ñôn ñaêng kyù giao dòch baûo ñaû m + 04 ph ieá u nhaä p kho taøi saûn ba ûo ñaû m Moät taäp hoà sô cho va y tieâu duø ng coù kho ûan g 50 trang gia áy, khaùch haøng phaû i kyù 2 2 laà n treâ n 01 boä h oà sô tín du ïng. Ñaâ y thöï c söï laø moä t trô û nga ïi kh oâng ch æ cho k haùch haøng maø n gay chín h baûn thaân toå ch öùc tín d uïng. V ôùi caù c cô cheá quaûn lyù nhaø n öôù c hieä n nay , ca ùc to å chöù c tín du ïng hoaøn toaøn coù khaû naêng laø m ñôn giaûn ho à sô ch o va y tie âu duøn g ñi nh ieàu laàn ñeå ñaûm baûo tính hieäu quaû trong ho ïat ñoä ng. Cuï the å: lieâ n keá t hôïp ño àng tín du ïng, hô ï p ñoàng ñaû m baûo, b ieâ n baûn kieå m ñònh taø i saû n thaønh moä t hôïp ñoàng ; b oû g iaáy ñeà ngh ò vay voá n b ieåu hieän söï b ình ñaúng giö õa ng öôø i v ay vaø nga ân ha øng ; caùc loïa i chö ùng töø ch æ laäp 02 lieân moã i beâ n giö õ 01 lie ân (chöùn g tö ø giö õa caùc bo ä phaän cuûa ngaân haø ng coù the å söû d uïng ba ûn sao). Ñoái vôù i taøi saûn baûo ñaû m la ø ng uoà n thu döï phoø ng cuûa n gaân haøng, ca àn th ieá t p haûi xaùc laäp ñu ùng quy ñ òn h phaù p luaä t vaø coù khaû naêng thanh kho ûan k h i coù ruû i ro xaûy ra. Nhöng ñ oàng thô øi cu õng phaûi ñôn giaû n th eo x u höôù ng caûi caù ch haø n h ch ính. H ieä n nay thuû tuï c ñaû m baûo tieà n v ay quaù phöù c taï p, phaû i qua nhie àu cô quan ch öù c naêng, toán nhieàu chi phí laø m aûn h höô ûng ñeán caùc ngaân haøng tr o ng vieäc mô û ro äng cho v ay tieâu d uøn g. Ngoaøi vaá n ñeà treâ n cu õ ng caàn löu y ù caù c ngaâ n haøng thöôn g maï i tr eân ñòa ba øn trieån kha i hì nh th öùc tie áp caä n vaø cun g caáp thoân g tin vôù i khaù ch haøng tho âng qua Inte rne t. Thöï c teá th ì cho ñeá n nay tre ân ñ òa ba øn vaãn ch öa co ù m oät ng aân haøng naøo th ieá t laäp trang We b r ieâ ng cuûa ngaâ n haøn g mìn h ñ eå ph uïc vuï ch o nh u ca à u tha m kha ûo cuûa khaùch haøng. Xaây döïn g trang Web ve à ngaân haøng vôù i caù c chöôn g trìn h vay voá n tín duïng tie âu du øng ñö ôïc caäp nhaä t ñe å khaù ch haø ng coù theå tha m khaûo vaø xem x eùt k hi co ù nhu caàu. No äi dung trang W eb p haûi thaä t ch i tieá t töø caùch thöù c laøm h oà sô, laõ i suaá t cho vay, thô øi haïn cho vay vaø caùc ví d uï co ù the å ñeå khaù ch haøn g neáu k hoâng coù ñ ieàu k ieä n tröï c tieáp ñ eán ngaâ n haø ng cuõn g coù theå naé m r oõ. Ngoaøi ra, ne áu khaù ch haøng caàn tham khaûo the âm thì co ù the å lieän la ïc baèng ñ ieä n thoaï i ñ eå trao ño åi. Ñaây laø n höõng ke ânh th oâng tin heá t söù c ph oå b ieá n vaø hieä n ñaï i ñang ñöô ïc caù c ngaâ n haøn g tr eân the á g iôù i aùp d uïn g. 3.2.2.6 Ñoäi nguõ caùn boä: ♦ Veà maët co n ngö ôø i: + Ñoái v ôùi caá p Laõ nh ñaï o: Caàn ñeà cao va i troø cuûa Ban Giaù m ñoá c C hi n h aùnh ñaë c b ieä t laø vai troø cuûa ng öôø i Giaùm ñoá c: Tr ong h oïat ñoäng kinh d oanh n gaø y nay, ña ëc b ie ät laø n gaø nh ngaâ n haøn g ño øi 63 hoûi ngöô øi laõn h ñaïo caá p cao n haát khoâ ng nh öõ ng co ù kyõ naêng quaûn lyù ñôn vò maø p haûi thoâ ng suo át v eà ng hieäp vuï, naé m baé t k òp n höõn g chuy eån b ieá n trong qu aù tr ình h oïat ñoän g tín duï ng. Vôù i va i troø laø ngöô øi da ãn ñaà u, laø n göôø i ñöa ra ñòn h hö ôùn g hoïa t ñoä ng cho ñôn vò do ño ù Ban Giaù m ñoác p haûi he át söù c caà u thò, nha ïy caû m vaø naên g ñoäng nhö ng phaû i baùm saù t vaø toân tro ïng nguye ân ta éc h oaït ñoän g tín duïn g. Traùnh tì nh tr aïng noù i moä t ñaèn g laøm mo ät n eûo, maá t n ieà m tin cuûa caùn b oä coân g nhaân v ieâ n ñôn vò. Vôùi vai troø ña àu taø u, caùc thaønh v ie ân Ban Giaùm ño ác pha ûi ñaë t mình vaøo v ò trí”ch uaån mö ïc” ch o caù c Laõnh ñaïo Phoø ng va ø caùn boä co âng nhaân v ieân ñôn vò. Caà n pha ûi noùi theâ m naøy la ø chuaå n möï c naøy bao goà m ñaïo ñöù c, taù c phon g, n ghie äp vuï chuye ân moân . Loá i soáng laønh m aïnh, traù nh xa hoa laõn g phí ñeå laø m göô ng ch o anh chò em ñ ôn vò. Caáp quaû n lyù tröï c tie áp phaû i chuû ñ oäng n gaên ngöøa nhö õng m oái quan heä baát b ình thöô øng giöõa caùn boä ch o vay vaø k haùch haø ng; kieå m tra möù c ñoä tr ung thö ïc tr ong nhö õng baùo caù o veà khoûa n vay do caùn boä cho vay ñ eä tr ình ; k ieå m tra tinh thaàn traù ch nh ie äm cuûa caùn b oä cho vay vôù i co âng vie äc. Tröô ûng hoa ëc ph où pho ø ng phuï traùch trö ïc tie áp phaûi coù tra ùch n hie äm ñ oân ñoá c, ch æ ñaïo vaø pho ái hô ïp chaët cheõ v ôùi C BTD trong caû quaù tr ình qua ûn ly ù vaø xöû lyù n ôï vay tieâ u duøng coù vaán ñeà. Con ngöô øi laø nhaân toá noäi löï c quye át ñ ònh söï phaùt trieån cuûa caù c ngaâ n haøng. Ñe å ñaøo taï o, xaây d öïn g ñoä i nguõ ca ùn bo ä ngaân haøn g ñuû k ieán thö ùc va ø ñaøo ñöùc n gheà ngh ieäp caàn phaû i coù cô ch eá kie å m soaù t da ân chu û thuï c sö ï töø kha âu tuy eån duï ng, ñ aøo ta ïo, boá tr í caùn boä cho p huø h ôïp vôù i kh aû naêng tr ình ñ oä. Ngaân haøn g thöôn g ma ï i trong neà n k inh teá th ò trö ôøng ch öùa ñö ïng nhieàu ye áu to á ruûi r o, trong ñ où ru ûi r o tín d uïn g laø ru ûi r o lô ùn nhaát, aû nh hö ôûng ñ eán toaøn boä h oaït ñ oän g, thaä m chí coøn ñe do ïa ñeán söï to àn taï i cuûa ng aân haøng thö ông maï i. Vì vaäy tron g hoaït ñoäng tín duïn g tr öôù c heá t chu ùng ta caàn p hoøn g n göøa, haïn che á caù c yeá u toá coù the å daãn ñ eán ruûi ro vaø mo ät tro ng caùc yeáu toá ñoù ch ính laø chaá t lö ôïng ñoä i n guõ caùn b oä tín duï ng. Thöï c tieã n ñaõ chö ùng m inh m oät ñ ieà u laø chaát löôïng coân g taù c tín duïn g phuï th uoä c vaøo raá t nh ieà u ye áu toá, caû chuû q uan la ãn kha ùch quan. Tro ng ye áu toá chuû quan, vaán ñ e à chaá t lö ôïng CB TD vaø caùn b oä thaåm ñònh laø v aán ñeà maáu ch oát. Ch ín h vì va äy caàn p haûi khoân g ng öøn g naâ ng ca o cha át lö ôïng CB TD caû veà maë t ñòn h tín h laãn ñòn h löôï ng. Ña ùnh giaù ñu ùng chaá t löôïn g CBTD pha ûi ña ùnh g iaù ñoàng thô øi caû ha i maë t naøy vì ñeà u co ù taà m quan tro ïng nhö nha u, neáu th ie áu moä t tr ong h ai maët thì kho âng theå ñ aùnh giaù chín h xaùc 64 chaá t löô ïng CB TD vaø theo ñoù v ieä c söû du ïng caùn boä cuõng se õ baát caäp, haïn che á vaø nh ieàu khi coøn phaûn taù c du ïng. ª Moät soá giaûi phaùp naâng cao chaát löôïng caùn boä tín duïng: Ñoøi hoû i v eà tr ình ñoä ca ù n boä tín duï ng raát cao : khoân g chæ ve à k ieá n thöù c toån g qua ùt veà caù c chuye ân nga ønh khaùc n hau, ve à phaù p lu aät, k inh teá maø coøn p h aûi co ù kyõ naêng taùc nghieäp n hö: kyõ naêng p hoûng vaán, kyõ na êng p h aùn ñoùan . Cuõ ng n hö ca à n coù caù c k ieán th öùc veà: ñòn h g iaù baá t ño äng s aûn, veà caù c ma ët haøng tieâu du øng. + Caùn boä tín du ïng ch o vay caùc d oanh ngh ieäp caàn coù k haû naêng p haân tích vaø ñaùnh gia ù tính tr ung th öïc cuûa baùo ca ùo taø i ch ính, veà nga ønh ng heà ch o vay....Noù i ch ung neân sa ép x eáp vaø ñaøo taï o caù n b oä tín d uïng theo ch ieà u saâu, theo yeâ u caàu saûn phaå m cho vay maø caù c ngaâ n haøn g ñöa ra. Vieä c ñaøo taï o phaû i thö ôøng xu yeân , lieân tuïc m ang tín h chaá t caä p nhaä p. Ñaøo taïo khoân g nhaát thieát laø ph aûi ñeán tröô øng lô ùp, baø i baûn, co ù chöù ng ch æ. Ñô n giaûn vaø hieäu quaû laø söï tieáp caän tho âng tin vôùi caù c chuye ân g ia ñaà u ngaøn h veà lónh v öï c mình ña ng la øm. Caùn bo ä tín d uïng ngoaø i co ù trìn h ño ä cao , phaû i coù phaå m cha át ñaïo ñ öù c to át. Vie äc tie áp xu ùc vôù i caù c “y eáu toá quy eán r uõ” n hö tie àn r aát de ã laø m hö hoû ng caù n boä, n haát laø tron g caùc ngaân haøng quoá c d oanh co ù ca ùc theå ch eá tr aùch n hie äm khoâ ng ro õ raø ng. Caàn th ieá t pha ûi loaï i boû ngay n höõ ng ca ù n boä th ieáu naêng lö ïc, p haåm chaá t ñaïo ñöù c ke ùm . + Khoâng ngöø ng naâ ng cao chaá t löôïn g ño äi n guõ CBTD : Coâng taù c ñaøo taïo bo ài döôõ ng naâng cao k ieá n th öù c ng hieäp vuï, ñaï o ñöù c nghe à nghieäp cho ño äi nguõ nh aân v ieân ngaâ n haø ng caàn phaû i ñö ôïc quan taâ m ñ uùng möù c, th öôøn g xuyeâ n, chuù tro ïng ña àu tö the o höô ùng chu yeân moân hoùa saâ u. Ñaøo taïo va ø ñaøo taïo laïi CBTD pha ûi ñ öôï c tieán haønh thöôø ng xu yeân v aø lie ân tuï c. Beân caï nh ñoù laø coân g taùc tuy eån duï ng mô ùi ph aûi ñaûm baûo ñ uùng qu y trình, y eâu caà u coân g vieä c. Co âng taùc ña øo ta ï o caàn taäp trung , keá t h ôïp hì nh thöù c taä p huaán taïi choã , hìn h th öùc ñaøo taïo naø y nhaè m laø m cho CB TD naé m baét ñöôïc moä t soá ngh ieä p vuï nhaá t ñòn h tro ng thôø i g ian n gaén nhö : toå chöù c caùc buo åi s inh hoaï t ngh ie äp v uï theo ñònh kyø, thaûo lua än ca ùc vaán ñ eà v öôùn g maéc tr o ng coâng taù c tín d uïng , vaên baû n, q uy tr ình ngh ieäp vuï . Phaù t ñ oäng phong traø o töï h oïc, töï nghieân cö ùu, töï naâng cao nha än thöù c, tr ình ñoä chuy eân mo ân, nghieäp vuï , traùn h sö ï tuï t haä u trö ôùc söï thay ñ oå i cuûa neà n k inh teá th ò tröôøn g, cuûa co âng ngheä tro ng q uaù trìn h p haùt trieån vaø ho äi nhaäp. 65 Ñi ño âi vôù i v ie äc ñaøo taï o, thì vieäc tuyeå n du ïng caùn boä lao ño äng phaû i thö ïc hieän toá t, ñuùn g quy ñònh cuû a ngaønh vaø caàn tu yeä t ñoái coù söï co âng baèn g trong khaâu tuye ån duïng. Tieâu chuaån tuyeå n duïng CB TD mô ùi caà n coù laø : tieâu chuaån ñaï o ñöùc, tö caù ch lieâ m khie át, trun g th öïc, tö ï tin, thaùo vaùt), tieâu chuaå n chuy eân moân h oï c vaá n, tr ình ño ä ngh ieä p vuï, k yõ naê ng tay ngh eà) tie âu chuaån veà the å chaát (söùc khoû e, h ình thö ùc, chieà u cao ….) . Ñònh ky ø haøn g quy ù ngaâ n haøng n eân môø i caù c g iaûng vieân coù kie án thöù c roäng nhaè m môû lô ùp b oå su ng k ie án thöùc veà ma ët ngh ieä p vu ï tín du ïng, ma rke tin g, thaå m ñ ònh, ruû i ro tín duïn g theo töø ng chu yeân ñ eà maø nga ân haø ng thaáy caàn th ieá t. + Coù chính saùch saøng loïc, sö û du ïng hie äu qua û caùn boä tín du ïng : Haøng naê m caàn thö ïc h ieän v ieä c raø soaù t, ñaù nh giaù pha ân loïai C BTD ñ eå co ù höô ùng ñaøo taïo, b oå sung k òp thôøi traùn h söï huï t haãng veà ñoä i ngu õ caùn bo ä tín duïng. Ño àng thôø i qua phaâ n loïa i CB TD ñ eå thöï c h ie än tieâu ch uaån hoùa C BTD tre ân caû hai maët ñònh tính vaø ñònh löô ïng, taïo ra ño äi nguõ C BTD maïnh toa øn dieä n, coù söù c coán g h ieán cao. + Ñoåi môù i chín h saùch ñaõi n goä tín duï ng, ñ i ñ oâ i vôù i cheá taø i: Tron g ñieàu k ieä n kinh teá thò trö ôøng ch ính saù ch ñaõ i ngo ä hôï p lyù veà tie àn löông , tie àn thöô ûng, heä soá tie à n löô ng caøng co ù yù ng hóa quan tr oïn g bôû i v ì ñoäi ngu õ naøy co ù sö ï coán g hie án nh ieàu n haát, chòu aùp lö ïc nh ieà u nhaá t do coân g vie äc ma ng tính ruû i ro cao. C où nhö va äy, ñoä i nguõ CB TD môù i phaù t h uy ñöôï c khaû na êng vaø nhieä t tìn h laâu daø i cuûa mình. Ñoàng th ôø i thö ïc h ieän cô cheá thöô ûng phaï t ngh ieâ m m inh, ta ïo ra baàu khoân g khí thi ñ ua, khuye án kh ích saùng ta ï o, phaù t huy traù ch nh ieä m vaø qu yeàn haïn ca ù nh aân tro ng v ieä c ñaàu tö voá n sao cho an toøa n hieä u quaû n haát. Nh öõ ng CBTD v i phaï m qu y cheá , quy trì nh nghieäp vuï tín duï ng, laø m thaá t thoaù t v oán Nhaø nöôù c p haûi xö û lyù ngh ieâ m k haéc, ñaë c bie ät ñoái vô ùi caùn bo ä thoaù i hoùa b ieá n chaát. Nhö õng CBTD co ù ña ïo ñ öùc toá t, y eâu ngaøn h, y eâu ngheà, co ù k haû naê ng tie á p th ò, mang laï i h ieä u qu aû cao cho ngaân haøn g thì coù che á ño ä kh en thöô ûng x öùn g ñaùn g nhö naâng löôn g tröôù c haï n, ñeà baï t chöù c v uï ca o hô n. Ñi ñoâ i vô ùi vaá n ñe à naøy thì Laõn h ñaïo ñ ôn v ò caà n coù bie än pha ùp ma ïnh vaø hôïp ly ù. Caàn cöông quy eát saép xeáp laï i ño äi nguõ caùn b oä, nha át laø caùn boä laø m coân g ta ùc tín du ïng. Nhöõng caù n b oä chöa ñaù p öùn g ñ öôï c y eâu caà u trì nh ño ä th ì cho ñi ñaøo ta ï o laï i. Coø n caùn bo ä naøo kh oâng ñaùp ö ùng ñö ôïc y eâu caàu th ì cöông q uyeá t ch uye ån sang laø m coân g taù c k haùc. ♦ Naâng cao chaá t lö ôïn g thaå m ñ ònh tín du ïng : Ngoaøi phö ông th öù c ph oûng vaán, k ieå m tra, ñaù nh giaù khaù ch haøng va y nhö hieä n nay, caàn ñ öa vaøo heä thoáng thang ñ ieå m ñe å ñ aùnh giaù k haùch haøng . Heä tho áng ñaù nh gia ù 66 naøy coù th eå thay ño åi tu ø y th eo tö øng sa ûn p haåm cho vay tieâ u d uøng. H eä thoá ng ñie åm ñeå ñaùnh giaù bao goà m caù c tieâu thöù c: tình traïng n gheà ngh ieä p; tình traïng cö truù ; thôø i gian laøm vie äc, th u nhaä p; q u an heä v ôùi ngaân haøng ; tình traïn g ho ân nha ân – g ia ñì nh …… Phaân laäp roõ raø ng hôn khaâu thaå m ñònh vaø qu yeát ñ ònh ch o vay. Ñaây laø yeâu caàu ñaõ ñö ôïc luaät ho ùa. Nh ö ng ñe án nay s öï phaân ñònh g iöõa hai chöù c na êng naøy heá t s öùc m ô ø nhaït, ngöô øi hoaë c nho ùm thaå m ñ ònh luoâ n b ò söï chi ph oái cu ûa ngö ôøi quy eát ñ ònh ch o vay. Ñoäc laäp ha i bo ä pha än treân laø y eâu caàu voâ cuø n g caàn th ieá t ñ eå haï n cheá ruûi ro. Bo ä phaän thaå m ñònh xem x eùt mö ùc ño ä ñaùp öùng ca ù c ñieà u kie än cho vay, k haû naêng naûy sinh ruûi ro vaø caù c b ieän phaù p phoø ng choá ng ru ûi ro. Boä pha än qu yeá t ñ ònh cho vay p haûi xem xeùt caù c m öùc ñoä tre ân ñ eå ñöa ra caù c q uyeá t ñ ònh cho va y hay k hoân g ch o vay. Thöô øng xuye ân toå chöù c ñaùnh g iaù k eá t quaû cuûa caùc saû n phaå m cho va y tie âu du øng khoân g ch æ k haéc phuï c caùc thie áu soù t coù khaû naê ng ruû i r o, ma ø co øn coù th eå mô û ro äng vaø taêng cöô øng cho vay vaø o caù c ñoá i töôï ng, p haïm vi thích h ôïp. ♦ Caûi tieá n cha át löô ïng phuï c vuï khaù ch ha øng : Ñaây laø nh öõng ye âu caàu öu tieân haøn g ña àu tro n g hoaï t ñoän g n gaân haøn g hieän nay. Vôùi nhö õng noã löïc ve à maët tieá p th ò ñaõ tung r a ngaân haøn g p haûi thö ôøng xuy eân duy trì löôï ng khaù ch haøng ña ng quan heä vôù i caù c Chi nhaùn h. Vôùi nhö õng yeâu caà u ñaët ra tö ø khaùch haøn g ngaø y ca øng cao, q uan h eä g iöõa ng aân haøn g vaø khaù ch haø n g khoâ ng coø n naën g veà m oät p hía maø phaû i döïa tr eân q uan ñieåm laø hai beân cuø ng coù lôïi. Vì vaäy, caùc n gaân haøng phaû i xaây döï ng q uy trì nh giao d òch, tieá p xuùc khaù ch haøn g vaê n minh , hoøa nhaõ, lòch söï va ø xe m nhö laø quy ñònh mang tính baé t buo äc ñ eå caù c ca ùn bo ä coâng nha ân v ieân töø caùc khaâu tín d uïng , ke á toaùn, k ho q uyõ. N höõn g h aønh v i qua n lieâ u, thaù i ñoä thieáu hoøa nha õ coù th eå ga ây toå n haï i ñeán hìn h aûn h va ø thöô ng h ieäu cuûa mo ät ngaâ n haø ng caàn phaû i ñö ôï c xö û lyù th ích ñaùng . ♦ Veà coâng ta ùc taäp huaá n ngh ieäp vuï cho vay tieâu du øng : Ñeå naân g cao na êng lö ïc caïnh tra nh tro ng g iai ñoaïn hie än nay, caù c ng aân haøn g ña õ khoân g ngöøn g ñaøo taï o, boài döô õng ngh ie äp vuï tín duï ng. Ñie àu naøy ñaõ giuù p khoâ ng ít tron g vieäc naâng cao ch aát lö ôïn g tín du ïng ô û caù c Ch i nhaùn h. Ñoá i vôù i cho vay tieâ u duø ng, caùc ngaân haøng thö ông maïi caàn caàn lö u yù caù c vaán ñe à sau: - Caàn taê ng cöôøn g taä p h uaán noä i du ng haïn che á nôï xaáu , thaå m ñ ònh r uûi ro ñoä c laä p. Do ñaëc th uø cu ûa hoïa t ñ oäng tín du ïng tie âu duø n g theo töøn g khu vö ïc v aø ñòa baøn r ieân g le û, 67 do ñoù ñoá i v ôùi noä i du n g baøi giaû ng caàn coù sö ï ñuùc keá t, coâ ñoïn g, baù m saùt vaøo thö ïc te á hoïat ño äng ñeå caùn boä coù th eå ruù t ra ñöôï c baøi hoïc kin h ngh ieä m quyù baùu; traù nh chu ng chun g kho âng phuø hôïp vôùi ñie àu k ieä n r ieân g. - Taên g cö ôøn g co âng taù c kieå m tra, ñaùnh giaù chaá t lö ôïng cu ûa caù c ñô ï t taä p huaá n; naâng cao y eâu caà u ve à n oäi dung ho ïc taäp vaø keá t quaû hoï c ta äp cuûa tö øng hoïc vieân qua v ie äc kieå m tra, chaá m baøi. S au moãi ñ ôït taäp huaá n, caàn co ù ñaùnh g iaù cu ï th eå keá t quaû hoï c taä p cuûa töøng v ieâ n göû i Laõ nh ñaïo ñôn v ò ñe å laø m cô sôû kh i xem x eùt th i ñua vaø kh i xeáp thang löông . Coù nhö v aäy thì môù i taïo ra ñoä ng löïc ñe å naâng cao chaá t löôïng cuûa caù c ñôï t taäp huaá n. Keá t hôïp v ôùi vieä c taä p huaán, g iaûn g v ieân n eân coù thôø i gian cho vie äc gh i nhaä n nhöõn g nhöõ ng ñoù ng goù p, phaûn aùnh y ù kieán cuû a hoïc vieân vaø coù g iaû i ñaùp kòp thôø i ñeå h oïc vieâ n naé m ñö ôïc ngay. - Ngoaøi taäp huaán veà q uy tr ình ngh ieä p vuï tín duïng laø chuû yeá u, ca àn b oå sung caù c buoå i taäp huaán ma ng tính chaá t phuï trôï : Mar keting, vaên ho ùa doa n h ngh ie äp, phon g caùch giao tieáp, k yõ thu aät tieá p th ò trong tín d uïng …ñeå caùn b oä coù th eå hoaøn th ieän baûn thaân vaø p haùt huy heá t ñöôï c öu ñieå m caù nhaâ n phuï c v uï toá t hô n nö õa vaøo hoa ït ñoän g cô quan nhaè m co ù ñöô ïc k yõ thuaä t phaân tích ñ öôï c khaùch haøng, haïn cheá r uûi r o tín duï ng daãn ñeán n ôï xaá u. 3.2.3 Ca ùc g iaû i phaù p ho ã trôï tö ø chín h quy eàn ñòa phöôn g: ª OÅn tì nh h ình kin h te á, an nin h, chín h trò, xaõ hoäi ñòa p höôn g: UBND tæn h Tieà n Gia ng vaø caùc cô q uan ba n ngaønh co ù lieâ n quan phaûi kie åm soaùt ñö ôï c tình h ình kinh te á, an n inh, ch ính trò, xaõ hoä i ñ òa phö ông thì caù c ngu oàn löï c khaùc môù i coù ñie àu k ieä n theå hie än möù c ño ä toái ña ñeå cuøn g phaù t trieån k in h teá . Caùc b ieá n ño äng taùc ñoä ng lô ùn ñ eán taâ m ly ù ng öôøi daân, ñeán doanh n ghie äp; taù c ñoäng xaáu ñeán cuo äc s oá ng sin h hoaï t ha øng n g aøy phaû i ñö ôï c ñaë t tron g tì nh traïn g k ieå m soaùt ñö ôï c tr ong thô øi gian ngaén d uø coù bie án ño ä ng lô ùn töù c thôø i man g tính ñaàu cô. Ñoù chính laø tieà n ñeà q uan troï ng ñeå k inh teá ñòa phöô ng coù theå ph aùt tr ieån vaø hoïat ño äng tín du ïng tieâ u duøng ngaâ n haøng cuõn g phaàn naøo haïn cheá ñ öôïc nh öõn g ruûi r o khoân g th eå k ieå m soaù t. Ñaåy nhanh tieá n ño ä caá p gia áy chöù ng n haän qu yeàn sö û d uïng duï ng ñaát ôû vaø quy eàn sôû höõ u ta øi saû n treân ñaá t ñeå taïo ñie àu k ie än pha ùp lyù ch o caù c g iao dòch b aûo ñaû m tieà n vay. Ñeán nay vaãn coø n m oät soá kho âng nhoû caù c caù nhaân va ø ho ä g ia ñì nh chöa co ù ca ùc chö ùng thö sôû höõu v eà nha ø ôû, q uyeàn sö û duï ng ñaá t th eo ñuùng h ình thö ùc h uy ño ä ng cuûa p haùp luaä t. 68 Maët kha ùc moä t so á kh oân g nho û g iaáy chöù ng n haä n quye àn sö û du ïng ñaát ñ aõ ñöôï c caáp nhön g laïi naèm tr ong k eùt saét cuûa caù c cô quan quaûn lyù nhaø nöôù c. Thoâ ng tin ch i tie át veà caùc kh u quy hoaï ch, keá hoaïch th öïc hieän quy h oaïch cuõ ng nhö baõ i b oû caù c kh u q uy hoaï ch tr eo taïo ñie à u kieän cho caù c n gaân haøng ña àu tö h oaëc nhaän laøm taø i saûn ba ûo ñ aûm. Caàn coù söï keá t hôï p chaë t cheõ g iöõa ngaân haø ng vaø ca ùc cô qua n q uaûn lyù n haø n öôù c, cuï theå : cô quan coân g an, Sôû lao ñoän g thö ôn g binh xaõ h oäi cung caá p cho ngaâ n haøng thoâ ng tin veà tìn h traïn g cö tru ù, tình traïng la o ñoäng cuûa caù c khaù ch haøng vay voán. C ô quan co âng chö ùng, UB ND phöôøn g xaõ, coâ ng an hoã trôï ngaân haøng tr ong v ieä c xö û ly ù taø i saûn ñaûm baûo the o ñuù n g quy ñ ònh phaù p lua ät. ª Phoá i hôïp - k eá t hôïp , hoã tr ôï ngaâ n haøng vaø caùc cô q uan ban ngaøn h tron g coâ ng taù c thu hoài nôï : Tron g hoaï t ñ oäng xöû lyù nôï xaá u, nô ï toàn ñ oäng cuûa caùc ngaân haøng caà n ñaùnh gia ù vaø nhaän th öùc ñuù ng va i tr oø cuûa ch ính q uye àn ñòa ph öông tr ong vie ä c xöû ly ù nô ï. Hoaï t ñoäng tín duï ng cuûa caù c ngaân haøn g k hoân g n höõ ng v ì muï c tieâu lô ïi nhu aän tröôù c maé t ma ø thöï c hie än nhieä m v uï ph aùt tr ieån k inh te á, phaù t trieå n da ân s inh tr eân ñ òa baøn. Töø ño ù, cuø ng vôùi chín h qu yeàn ñ òa p höông th oâng qua hoïa t ñoän g tín du ïng caù c n gaân haø ng ñaõ g oùp phaàn lôùn vaøo v ie äc ñ öa kinh teá tænh nhaø ñ i leân. Laõnh ñaïo ñ òa ph öông caàn phaû i naâ ng cao nh aän thöù c h ôn nöõa veà ho aït ñ oäng xö û lyù nô ï xaáu cu ûa ngaân ha øng, taï o nhie àu ñieàu k ieä n thuaän lôï i ñeå ñoà ng v oán ngaân haø ng co ù theå ñeán ñöô ïc vôù i ngö ôøi da ân treâ n ñòa baøn mình q uaûn lyù. Neáu laø m toá t thì caùc doanh nghieäp trong ñ où co ù ng aân haøng m ôùi coù theå y eân taâ m ñaàu tö vaø mô û roäng tín d uïng tie âu duøng. Th öïc teá th ì hoaï t ñoäng x öû lyù nô ï duø ít h ay nhie àu thì cuõn g phaû i thoâ ng qua chính quyeà n ñ òa phö ông, do ñoù, ch ính q uye àn ñ òa phöôn g nô i kha ùch haøn g vay cö truù hoaë c coù taøi saûn baû o ñaû m ca à n phaû i heá t sö ùc q uan ta â m, chuù tro ïng va án ñe à n aøy. Ñaây laø traùch n hie äm ñeå ñoàn g v oán nhaø nöô ùc co ù the å thaâu ho ài vaø tieáp tuï c dö ôï c taùi ñaàu tö mang laï i hieäu quaû kinh teá. C hín h qu yeàn ñ òa phö ông maïnh , laøm toá t coâng taù c phoá i h ôïp xöû ly ù n ôï nh aø nöô ùc phaàn naø o theå hieä n tín h n ghieâm m in h taï o taâm lyù chaáp haønh luaä t phaù p ñoá i v ôùi khaùch haøn g vay v oán. Söï hôïp taù c vaø phoá i h ôïp cao hay thaá p giöõa ngaân haøng vaø ch ính quyeà n ñòa phöôn g töø k hi thaåm ñ ònh cho vay ñ eán xö û lyù nôï cu õng ño ùng go ùp raá t nhie àu ch o keá t qua û hoïat ñoän g cu ûa ngaâ n haø ng. Vöøa laø ke ânh thoâ ng tin phaûn a ùnh chính xaù c tình h ìn h khaù ch 69 haøng veà naên g löï c taø i chaùnh, uy tín, ñaïo ñö ùc …vöøa traùnh taï o taâm lyù chaây yø ño ái vôù i caù c moùn vay nô ï caàn phaû i xöû lyù . Nhieà u trö ôøng hô ï p ngöôø i daân co øn coù tö töôû ng ñuøn ñaå y, so keø, th ie áu th ieä n ch í th anh toùan n ôï ngaân ha ø ng ñaõ ñöôï c ch ính q uy eàn giaû i quy eá t döù t ñieå m thoâ ng qua co âng taùc vaän ñoä ng, ñ oân ñoá c, nhaéc nhôû . ª Hoaøn ch ænh vaø chuù troïng co âng taùc quaûn ly ù ñòa baøn : Ñeå coâ ng taù c pho ái h ôïp giöõa n gaân haøn g vaø chính quye àn ñ òa phöôn g ñaït ke át qua û toá t thì coâng ta ùc quaû n lyù ñ òa ba øn p haûi ñö ôïc h oaøn chænh vaø chu ù troï n g. Moä t khi ñaõ phaù t sinh nôï xaá u th ì vie äc x aùc ñòn h caù c tho âng tin veà khaù ch haøn g vay voá n, taøi saûn ñaû m baûo laø raá t caà n th ieá t vaø q ua n tro ïng ñe å co âng taùc xöû lyù nô ï co ù keá t qua û. Coâ n g taùc quaûn lyù ñ òa baøn khoâ ng nhö õng ve à maët n haân khaå u maø co ø n phaûi ñö ôïc h ieå u hôn nöõa veà ma ët ta øi saûn, xaùc ñ ònh hoaø n caû nh k inh teá, tình hì nh ta øi chính ñoá i töôï ng vay voá n. Laø m ñ öôï c nh ö vaäy thì chính q uyeà n ñ òa phöô ng môù i coù yù k ieán xaùc ñaùng giu ùp n g aân haøng co ù bieän phaùp xöû ly ù n ôï th ích h ôïp. Ñaâ y laø maáu ch oá t cuûa coâ ng taù c q uaûn lyù ñòa ba øn cuûa ch ính quyeà n ñòa phöô ng. Keát luaän chöông 3 Tron g Chö ông 3 xuaá t phaùt töø th öïc tieãn hoaï t ñoäng cho vay tie âu du øn g ñaõ ñöa ra moä t soá gia ûi phaù p nhaè m thu ùc ñaå y vaø phaù t tr ieån ch o vay tieâu du øng taïi caùc nga ân haøng thöô ng ma ïi tre ân ñ òa baø n tænh Tie àn Gia ng. Tron g chö ông naø y, lu aän vaên cu õng ñaõ coù caù c ñeà xua át g iaûi p haùp h oã trô ï vaø caù c kieá n nghò ñ oái vô ùi cô quan quaûn lyù n hö: cô quan ban ngaønh tr ung öông, Ngaân haøn g Nhaø Nöôùc Vie ät Nam, UBND tænh Tieà n Gian g vaø CQÑP caùc caáp. Tuy vaäy, ñieåm coá t yeáu vaãn xuaá t phaù t töø chính noã lö ïc cuûa heä th oáng caù c ngaân haøn g th öông maï i tre ân ñòa baøn vôù i nhö õng g iaûi ph aùp veà ngu oàn vo án, chín h saùch khaù ch haøn g, hì nh thö ùc cho vay , phöôn g thö ùc q uaûn lyù n ôï vay, quy tr ình cho v ay vaø nguoà n nhaân löï c ñaùp öùn g caù c yeâu caàu treâ n. KEÁT LUAÄN Taïi caù c nöôù c phaù t trieån, cho vay tieâ u d uøng laø mo ät ch ie án löô ïc co ù taà m q uan troï ng, chieá m ty û troïn g töø 3 0 ñe án 40 % treân toång d ö nô ï ch o vay cuû a caùc ngaân haøng 70 thöô ng maïi. Môû r oäng cho va y tieâ u duø ng taïo ñieà u k ieän naâng cao ñ ôøi so áng vaät chaá t, tin h thaàn cuûa daân , tho û a maõn nhu caà u tieâu d uøng ngaø y caøn g taêng . Maët khaù c môû r oäng cho vay tieâu duø ng giu ù p caù c nhaø sa ûn x uaát – kinh doan h môû roä ng q uy moâ hoaï t ñ oäng , neàn k inh te á coù ñ ieà u kieän pha ùt tr ieån . Nghieâ n cöù u ”Phaùt trie å n cho vay tieâu du øng ta ï i caùc nga ân haøng thöô n g maïi treân ñòa baøn tænh Tie àn Gia ng” vôù i muï c tieâ u duø n g cô sô û ly ù lua än kha úng ñònh tính ta át y eáu cuûa v ie äc môû roä ng cho vay tieâ u du øng. Ñ oàng thôøi so saùn h, pha ân tích soá lieä u, h ình th öùc cho vay tieâu du øng cu ûa caù c n gaân haøn g treâ n ñ òa baø n tæn h Tieàn Gian g ñe å n haän ra caùc maët maïnh vaø haïn che á, nguyeâ n nhaâ n to àn taï i laøm ch o mö ùc ñ oä cho va y tieâu du øng chöa töôn g xöùng vô ùi tieà m naêng cu ûa noù. Tö ø ñoù laøm cô sôû ly ù luaän cho vieä c tìm kieá m caùc giaû i phaùp, k ieá n ngh ò goùp phaà n mô û roän g ch o vay tieâu du øng treâ n ñòa baøn tænh Tieàn Giang m oät caùch co ù hieä u quaû. Caù c ngu yeân nh aân, giaû i pha ùp, k ieán ng hò ñeå mô û roän g ch o vay tie âu duøn g mang tính tröï c tieáp , cuï theå co ù theå aùp duïn g vaøo thö ïc tieãn taïi caù c ngaân haøng thöô ng maïi tre ân ñòa baøn Tænh Tieàn G ia ng. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO TIEÁNG VIEÄT 1. TS Ho à Die äu (2 002) - Quaûn trò ngaân haøng - NXB Thoá ng k eâ. 2. Pete r S.Ros e (20 01) - Quaûn trò ngaân haøng thöông maï i - Nhaø xuaá t baûn taø i chaùn h. 71 3. PGS.TS Nguye ãn Ñ aêng Dôøn, TS Hoaøng Ñöùc, TP Traà n Huy H oaøng, Th.s Traàm Xuaân Höôn g (20 04), Tieàn te ä – Ngaân haøng, NXB Tho áng k eâ, TPHC M. 4. Ngaân haøng Nhaø n ö ôùc V ieä t Nam (20 05), Chie án löôï c p haùt tr ie ån dòch vu ï nga ân haø ng giai ñoaïn 2006 – 201 0 , Haø Noäi. 5. Ngaân haøng Nhaø n ö ôùc V ieä t Nam Ch i nha ù nh Tieà n Gian g, Ba ùo caùo to ång keá t tìn h hình hoaï t ño äng vaø ph öông h öôùn g hoa ït ñ oän g ngaân ha øng tænh Tie àn Giang naê m 2 006, 2007, 2008. 6. Taï p ch í n gaân haø ng s oá 3/ 2005 , 24 /20 05, 5 /2 006, 1 0/2 006, 8/2 007. 7. Taï p ch í coân g ngh eä n gaân haøn g soá 10/ 2006 . 8. Baùo caù o thöôø ng n ie â n naê m 20 06, 2 007, 20 08 cuûa Ngaâ n haøn g Co â ng thöôn g, Noâ ng nghieäp, Ñaà u tö vaø p haùt trieån. 9. Tra ng W eb: www.vietinba nk. com . vn www.vietco mbank .co m.vn www.bidv. co m.vn www.agribank .co m.v n www.dongabank. co m. vn www.sacomban k.com. vn www.tien gian g.gov .vn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfphat_trien_cho_vay_tieu_dung_tai_cac_ngan_hang_thuong_mai_tren_dia_ba_.pdf
Luận văn liên quan