Phát triển du lịch văn hóa Hà Nam

Lý do chọn đề tài Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, trong đó ngành du lịch đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Là một quốc gia có truyền thống lịch sử lâu đời, truyền thống văn hoá, phong tục tập quán độc đáo và đa dạng ở mỗi vùng miền, vì vậy phát triển du lịch văn hoá đang trở thành thế mạnh của Việt Nam. Hà Nam là một tỉnh có vị trí thuận lợi, nằm giữa trung tâm của vùng du lịch Bắc Bộ, nằm trên tuyến du lịch xuyên Việt đặc biệt là ở ngay cửa ngõ phía Nam của Hà Nội. Đây cũng là nơi có nguồn tài nguyên du lịch khá phong phú và đa dạng, một miền đất văn hiến. Đất và con người Hà Nam làm nên những kỳ tích còn in đậm mãi trong những trang sử hào hùng của dân tộc. Với những điều kiện thuận lợi đó, du lịch Hà Nam đặc biệt là du lịch Văn hoá có một tiềm năng khá lớn để phát triển. Tuy nhiên cho đến nay du lịch Hà Nam nói chung, du lịch văn hóa Hà Nam nói riêng còn rất yếu so với các tỉnh lân cận. Từ thực tiễn đó đòi hỏi du lịch Hà Nam phải có một chiến lược, sách lược phát triển phù hợp với tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh và định hướng phát triển du lịch của Việt Nam. Trước thực tế đó, để phát huy thế mạnh về TNDL văn hóa góp phần thúc đẩy du lịch “ Phát triển du lịch văn hóa Hà Nam” là một hướng đi cần thiết. 2. Mục đích nghiên cứu Mục đích góp phần phát triển du lịch Hà Nam. Phát triển du lịch văn hoá của Hà Nam góp phần phát huy các giá trị văn hoá của Hà Nam trong phát triển du lịch cũng như nâng cao nhận thức của con người về các giá trị văn hoá, góp phần bảo bảo tồn, tôn tạo khai thác có hiệu quả các giá trị văn hoá cho phát triển du lịch nói chung và du lịch văn hoá nói riêng của tỉnh Hà Nam. 3. Nhiệm vụ của đề tài Tổng hợp thống kê các số liệu, tài liệu thu thập được. Điều tra khảo sát thực tế, khảo sát một số điểm du lịch tiêu biểu, các trương trình du lịch đã có ở Hà Nam. Phân tích các điều kiện pát triển Du lịch Văn hóa của tỉnh Hà Nam ( TNDL, CSHT, Nguồn nhân lực, Doanh thu du lịch ). Đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch Văn hóa của Hà Nam cũng như đưa ra một số kiến nghị. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Điều kiện phát triển du lịch Văn hóa của tỉnh Hà Nam Phạm vi nghiên cứu được giới hạn trong phạm vi lãng thổ của tỉnh Hà Nam. Thời gian là các số liệu thống kê 2004- 2008. 5. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp chính là thu thập và sử lý số liệu, chủ yếu là các tài liệu từ Sở Văn hóa thể thao và Du lịch của tỉnh Hà Nam. 6. Nội dung khoá luận Ngoài phần mở đầu, kết luận, Tài liệu tham khảo, Phụ lục, Nội dung chính gồm có 3 chương Chương 1. Cơ sở lý luận về phát triển loại hình du lịch văn hoá Chương 2. Các điều kiện phát triển loại hình du lịch văn hoá của tỉnh Hà Nam Chương3. Các giải pháp phát triển du lịch văn hoá ở Hà Nam

doc81 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/04/2013 | Lượt xem: 1922 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phát triển du lịch văn hóa Hà Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n v¨n ho¸ d©n gian ®Æc s¾c. N¬i ®©y còng lµ mét trong nh÷ng c¸i n«i s¶n sinh ra nh÷ng lµn ®iÖu ©m nh¹c d©n gian ®Æc tr­ng cña vïng ®ång b»ng B¾c Bé. Tr¶i qua bao n¨m th¸ng, c¸c lo¹i h×nh d©n ca vÉn ®­îc l­u gi÷ tr­êng tån, thÓ hÞªn râ nÐt b¶n s¾c v¨n ho¸- lÞch sö giµu ®Ñp, ®éc ®¸o cña ®Êt vµ ng­êi Hµ Nam. 2.1.7.1 H¸t dËm QuyÓn S¬n H¸t dËm QuyÓn S¬n lµ h×nh thøc móa nh¹c d©n gian phôc vô lÔ héi chØ cã ë huyÖn Kim B¶ng. Theo lÞch sö kÓ l¹i, vµo n¨m Kû Dëu ( n¨m 1069), Lý Th­êng KiÖt sau khi ®¸nh th¾ng giÆc Chiªm Thµnh ®· cho më héi mõng c«ng ë QuyÓn S¬n. Sau nµy, cø tõ mïng 10 hµng n¨m, nh©n d©n ®Þa ph­¬ng thuéc vïng nói CÈm ë QuyÓn S¬n ( nay lµ x· Thi S¬n) l¹i cïng nhau tæ chøc lÔ héi ®Ó ca ngîi chiÕn c«ng ®¸nh giÆc gi÷ n­íc cña vua t«i nhµ Lý. Qua khóc h¸t dËm QuyÓn S¬n, ng­êi ta nghe cßn cã thÓ c¶m nhËn ®­îc cuéc sèng hoµ b×nh, h¹nh phóc løa ®«i, an c­ l¹c nghiÖp cña nh©n d©n trong vïng. H¸t dËm lµ h×nh thøc móa h¸t liªn tôc ( miÖng h¸t, tay móa, ch©n dËm theo ®iÖu nh¹c lêi ca) gåm trªn d­íi 30 ®iÖu kh¸c nhau. Mçi ®iÖu lµ mét bµi, cã thÓ coi lµ mét tæ khóc, liªn ca khóc phôc vô th¸nh lÔ. Khi diÔn x­íng, cô Trïm ( cô bµ) mÆc v¸y ¸o vµng hoÆc ®á ®øng tr­íc bµn thê th¸nh, qu©n lµ nh÷ng c« g¸i thanh t©n ®øng xÕp theo hµng däc ë hai bªn. Mçi bªn tõ 8- 10 c« mÆc ¸o dµi 5 v¹t, v¸y lÜnh, yÕm ®µo, th¾t l­ng mµu hoa lý duyªn d¸ng. H¸t dËm kh«ng cã nh¹c cô ®Öm theo mµ chØ dïng ®«i sªnh tre do cô Trïm gâ nhÞp lóc mau lóc khoan. Cã nh÷ng ®iÖu võa h¸t, võa móa. Cô Trïm khi ®øng gi÷a khi ®i vßng quanh ®Ó ®iÒu khiÓn, khi qu©n h¸t vµ móa th× dïng qu¹t giÊy lµm ®éng t¸c biÓu hiÖn néi dung, lóc kh«ng móa th× cµi qu¹t vµo th¾t l­ng. Tuy lµ lo¹i móa h¸t cöa ®Òn, mang tÝnh chÊt lÔ nghi thê cóng nh­ng lêi ca l¹i ®Ò cËp ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò trong ®êi sèng sinh ho¹t th­êng ngµy cña nh©n d©n: cÊy cµy, nu«i t»m dÖt v¶i, ®èi nh©n xö thÕ, t×nh c¶m vî chång, anh em. H¸t dËm ®­îc xÕp thµnh 3 lo¹i: Lo¹i ng©m tù do; lo¹i lêi h¸t nh­ ®äc kÖ trong chïa; lo¹i ca khóc trÎ, gi¶n dÞ, ph¶n ¸nh cuéc sèng vïng b¸n s¬n ®Þa thÕ kû X- XI. Tuy kh«ng lµ lo¹i h×nh d©n ca phæ biÕn, còng kh«ng ph¶i dßng h¸t chuyªn nghÞªp, nh­ng h¸t dËm QuyÓn S¬n ®­îc coi lµ vèn quý trong nÒn v¨n ho¸ d©n gian ViÖt Nam. 2.1.7.2 Móa h¸t lÎn Móa h¸t lÎn lµ ®iÖu h¸t thê thÇn cña lµng Néi Chuèi, x· B¾c Lý, huyÖn Lý Nh©n. T­¬ng truyÒn r»ng: trong cuéc ®Êu tranh ®¸nh ®uæi giÆc L­¬ng. TriÖu Quang Phôc ( TriÖu ViÖt V­¬ng) tõng x©y dùng c¨n cø ë ®Çm D¹ Tr¹ch ( Kho¸i Ch©u- H­ng Yªn) vµ c¶ vïng ven s«ng Hång ( trong ®ã cã B¾c Lý). Sau khi lªn ng«i vua, TriÖu ViÖt V­¬ng ®· vÒ th¨m B¾c Lý. Tôc h¸t lÎn ( hay h¸t l·i lÌn, l¶ lª) ®­îc l­u truyÒn tõ ®ã. Còng nh­ h¸t dËm QuyÓn S¬n, l¶i lÌn lµ lo¹i h×nh ca móa nh¹c rÊt cæ, v× ngay tªn gäi ®iÖu d©n ca l¶i lÌn, l·i lª, l¶ lª lµ g× ®Õn nay vÉn ch­a ai gi¶i thÝch ®­îc. Móa h¸t l¶i lÌn lµ h×nh thøc sinh ho¹t v¨n ho¸ mang mµu ¾c tÝn ng­ìng linh thiªng cña ng­êi d©n lµng Néi Chuèi nªn bÞ “ khÐp kÝn” trong ph¹m vi cña lµng. PhÇn h¸t lµ nh÷ng líi thê cóng kiªng huý nªn kh«ng ®­îc phæ biÕn réng. Móa h¸t l¶i lÌn do kh«ng biÓu ®¹t sù th¨ng hoa vÒ t×nh c¶m nªn Ýt nhiÒu bÞ h¹n chÕ vÒ nh¹c ®iÖu. 2.1.7.3 H¸t trèng qu©n Lµ lo¹i h×nh d©n ca ®èi ®¸p thö tµi ®ua trÝ víi néi dung trao duyªn hay trao ®æi nhËn thøc, kinh nghiÖm sèng gi÷a nam n÷ thanh niªm trong x· héi v¨n minh lóa n­íc. Hµng n¨m, h¸t trèng qu©n ®­îc tæ chøc vµo TÕt Trung Thu ë hÇu hÕt c¸c vïng trung du vµ ®ång b»ng B¾c Bé ViÖt Nam. H¸t trèng qu©n thuéc d¹ng h¸t nãi, h¸t kÓ, dùa theo niªm luËt vµ thanh ®iÖu tõ ng÷ cña th¬ lôc b¸t, song thÊt lôc b¸t. Ng­êi h¸t ph¶i nh¶ lêi sao cho “ trßn vµnh, râ dÊu” nghe thËt tiÕng, h¸t ©m cung ®iÖu ë d¹ng ngò cung nguyªn s¬, víi tiÕt tÊu vui dån, r¾n rái, dÝ dám qua nh÷ng nhÞp ®¶o, nghÞch, nh÷ng dÊu chÊm c©u r¬i vµo ©m löng. TiÕng trèng ®Êt “ th×nh thïng th×nh” døt c©u vÊn, c©u ®¸p, g©y c¶m gi¸c dë dang, gîi thóc ®èi ph­¬ng mau sím ®¸p lêi.. Bëi vËy, dï lµ nh÷ng c©u h¸t nãi vÒ sù nhí th­¬ng, buån tiÕc nh­ng nghÖ nh©n kh«ng bÞ quyÕn vµo ý tø, lêi ch÷ , tr¸i l¹i t¸ch ra tho¶i m¸i nh­ ®ang ®øng h¸t trªn cÇu, ë bªn ngoµi. Do Hµ Nam lµ “dèn n­íc” cña vïng ®ång b»ng B¾c Bé nªn kh¸c víi tÊt c¶ c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c, nh©n d©n Hµ Nam th­êng h¸t trèng qu©n ë trªn thuyÒn. 2.1.7.4 H¸t chÌo Hµ Nam ®· ®ãng gãp cho nÒn s©n khÊu d©n téc s¶n phÈm chÌo ®éc ®¸o víi nh÷ng nghÖ nh©n chÌo tiªu biÓu nh­ nghÖ sÜ nh©n d©n B¹ch Trµ, DiÖu H­¬ng; c¸c nh¹c sÜ Bïi §×nh Th¶o, Ng« Quèc TÝnh… Hµ Nam còng tõng næi tiÕng víi c¸c chiÕu chÌo nh­ Xu©n Khª, Nh©n §¹o, lµng Ngß ( Lý Nh©n), §ång Ho¶, Lª Hå, QuÕ S¬n ( Kim B¶ng), Tiªn Néi, Yªn B¾c, Ch©u Giang ( Duy Tiªn) . Qua giäng h¸t cña c¸c nghÖ sÜ chÌo Hµ Nam, nh÷ng lµn ®iÖu, khóc h¸t bçng d­ng trë nªn ngät ngµo, s©u l¾ng vµ tr÷ t×nh ®Õn kú l¹.( Xem phô lôc 6) 2.1.7.5 H¸t giao duyªn vïng ng· ba s«ng N»m trong vïng ®ång b»ng B¾c Bé, H¸t giao duyªn vïng ng· ba s«ng Mãng mang ©m h­ëng chung cña nhiÒu thÓ lo¹i d©n ca trong vïng vµ c¶ nh÷ng nÐt ®Æc tr­ng cña d©n ca vïng chiªm tròng Hµ Nam. Ng· ba s«ng Mãng lµ ®Þa danh n»m trªn l­u vùc s«ng Ch©u, n¬i tiÕp gi¸p 3 x· thuéc 3 huyÖn B×nh Lôc, Lý Nh©n vµ Duy Tiªn. Tuy lµ nguån dÊn ca chung cña 3 huyÖn nh­ng l¹i mang tªn cña mçi lµng- lµng nh÷ng ng­êi chÌo ®ß ng· ba s«ng Mãng. D©n ca vïng s«ng Mãng mang ý nghÜa sinh ho¹t tinh thÇn vµ thÓ hiÖn c¶m høng th¨ng hoa trong lao ®éng s¶n xuÊt nªn g¾n liÒn víi tËp qu¸n sinh ho¹t gia ®×nh - x· héi sinh ho¹t tËp thÓ, vui ch¬i, gi¶i, lao ®éng. D©n ca giao duyªn vïng ng· ba s«ng Mãng lóc ®Çu ®­îc h¸t trªn mÆt nø¬c, sau chuyÓn lªn bê víi h×nh thøc vµ néi dung ngµy cµng phong phó. §iÖu h¸t ®­îc b¾t nguån tõ c©u chuyÖn d· sö: thêi TiÒn Lª, mét viªn t­íng trÎ cña Lª Hoµn ra trËn ®¸nh giÆc vµo mét ngµy n­íc lò kÐo vÒ, ®· ®­îc ng­êi con g¸i chÌo ®ß hä §µo cøu tho¸t khi r¬i xuèng vïng n­íc xo¸y gi÷a dßng s«ng. Lª Hoµn trë vÒ trong khóc kh¶i hoµn ca, nh­ng viªn t­íng trÎ ®· hy sinh, bá lì ­íc hÑn víi ng­êi yªu. C« g¸i thÒ sÏ kh«ng lÊy ai nh­ng gia c¶nh l©m vµo b­íc khèn khã, v× ph¶i gi÷ chän ch÷ hiÕu nªn ®¸nh lÊy anh ®¸nh dËm. Do bÞ ng­êi chång hay ghen tu«ng ®¸nh ®Ëp vò phu, c« §µo ®· ph¶i bá lµng, bá dßng s«ng vµ con ®ß mµ ra ®i. XuÊt ph¸t tõ nguån gèc ®ã, d©n ca vïng ng· ba s«ng Mãng th­êng thÊm ®Ém chÊt tr÷ t×nh víi nh÷ng khóc h¸t ngät ngµo, s©u l¾ng ph¶ng phÊt vÎ ®îm buån. 2.1.7 Phong tôc tËp qu¸n 2.1.7.1 Tôc thê c¸c vÞ thÇn n«ng nghiÖp N»m ë phÝa T©y Nam ®ång b»ng B¾c Bé, võa lµ vïng ®ång b»ng, võa lµ vïng b¸n s¬n ®Þa, s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµ chÝnh, c¸c c­ d©n n«ng nghiÖp Hµ Nam cho ®Õn nay vÉn cßn l­u gi÷ trong ®êi sèng v¨n ho¸ tinh thÇn cña m×nh nhiÒu h×nh th¸i tÝn ng­ìng thê thÇn n«ng nghiÖp cæ s¬. §Ëm nÐt nhÊt, cã thÓ nãi, lµ tÝn ng­ìng thê Tø Ph¸p. TÝn ng­ìng thê Tø Ph¸p lµ tÝn ng­ìng thê bèn vÞ thÇn tù nhiªn cã ¶nh h­ëng quyÕt ®Þnh ®Õn ®êi sèng n«ng nghiÖp ®ang ë t×nh tr¹ng lÖ thuéc hoµn toµn vµo thiªn nhiªn. §ã lµ bèn vÞ thÇn: ThÇn M­a (Ph¸p Vò), thÇn M©y (Ph¸p V©n), thÇn SÊm (Ph¸p L«i), thÇn Chíp (Ph¸p §iÖn). Tho¹t ®Çu, Tø Ph¸p chØ ®­îc thê trong c¸c chïa ë vïng Luy L©u. DÇn dÇn, do tÝnh chÊt linh øng cña nã mµ lan dÇn ra nhiÒu vïng quª ë ch©u thæ B¾c Bé, trong ®ã cã mét sè vïng quª ven s«ng §¸y cña tØnh Hµ Nam. T­¬ng truyÒn, c¸c lµng quª vïng Hµ Nam cã nghe tiÕng Tø Ph¸p ë B¾c Ninh linh øng ®· lªn ®ã xin r­íc ch©n nhang ®Ó thê. Tõ khi r­íc Tø Ph¸p vÒ thê th× ®­îc m­a thuËn giã hoµ, mïa mµng t­¬i tèt. C¸c n¬i thê Tø Ph¸p ë Hµ Nam cô thÓ nh­ sau: + Thê Ph¸p V©n: chïa QuÕ L©m (V¨n X¸, Kim B¶ng), chïa Do LÔ (Liªn S¬n, Kim B¶ng), chïa Th«n Bèn (Phï V©n, Phñ Lý), chïa Tiªn (Thanh L­u, Thanh Liªm) + Thê Ph¸p Vò: Chïa Bµ §anh (Ngäc S¬n, Kim B¶ng), chïa Trinh S¬n (Thanh H¶i, Thanh Liªm). + Thê Ph¸p L«i: Chïa §Æng X¸ (V¨n X¸, Kim B¶ng), chïa Nøa (B¹ch Th­îng, Duy Tiªn). + Thê Ph¸p §iÖn: Chïa Bµ BÇu (Thµnh phè Phñ Lý). 2.1.7.2 Tôc thê c¸c vÞ thÇn s«ng n­íc Tôc thê c¸c vÞ thÇn s«ng n­íc cã ë c¸c ®Òn L¶nh, Cöa S«ng, Lª Ch©n, Vò §iÖn, ®×nh §¸ Tiªn Phong… XuÊt ph¸t tõ quan niÖm v¹n vËt h÷u linh, thê thñy thÇn lµ mét tôc thê cã sím vµ phæ biÕn ë c¸c vïng cã ®Þa bµn s«ng n­íc. Nghiªn cøu truyÒn thuyÕt vÒ c¸c vÞ thÇn ®­îc thê trong c¸c ®×nh, ®Òn cña Hµ Nam, lÔ héi, tôc thê c¸c vÞ thÇn nµy th× thÊy dÊu vÕt vÒ tôc thê thñy thÇn kh¸ ®Ëm nÐt. TruyÒn thuyÕt vÒ vÞ thÇn ®×nh lµng V¨n X¸ (th«n V¨n X¸, x· §øc Lý, huyÖn Lý Nh©n) còng cho thÊy râ dÊu vÕt cña tôc thê thñy thÇn. VÞ thÇn thµnh hoµng cña lµng tho¸t thai tõ mét con r¾n, khi con ®ª vì, ®· trë l¹i h×nh hµi r¾n, n»m ch¾n ngang ®o¹n ®ª vì, c¨ng m×nh ra ®Ó ng¨n n­íc lò, b¶o vÖ xãm lµng. VÞ thÇn thµnh hoµng cña ®×nh §¸ Tiªn Phong (th«n An M«ng, x· Tiªn Phong, huyÖn Duy Tiªn), mét n÷ t­íng cña Hai Bµ Tr­ng lóc ho¸ còng cã rång mang thuyÒn vµng ®Õn ®ãn. §ã lµ nh÷ng trÇm tÝch v¨n ho¸ s©u xa cña tÝn ng­ìng d©n gian nhiÒu khi ®· bÞ ch×m ®i d­íi líp næi lµ c¸c truyÖn kÓ vÒ lÞch sö ®­îc chång chÊt sau nµy. Nh×n vµo tôc thê, lÔ héi, cã thÊy râ nh÷ng biÓu hiÖn cña tÝn ng­ìng nµy, tôc r­íc n­íc, tôc ®ua thuyÒn… phæ biÕn trong c¸c lÔ héi cæ truyÒn ë Hµ Nam. 2.1.7.3 Tôc thê Thµnh hoµng Tôc thê thµnh hoµng cã nguån gèc tõ Trung Hoa cæ, sau khi du nhËp vµo lµng x· ViÖt Nam ®· nhanh chãng b¸m rÔ vµo trong t©m thøc ng­êi n«ng d©n ViÖt , trë nªn hÕt søc ®a d¹ng. Thµnh hoµng cã thÓ lµ mét vÞ thiªn thÇn nh­ Phï ®æng Thiªn v­¬ng, mét thÇn nói nh­ T¶n Viªn S¬n thÇn, mét vÞ nh©n thÇn cã c«ng víi d©n víi n­íc nh­ Lý Th­êng KiÖt, TrÇn H­ng §¹o, YÕt Kiªu, D· T­îng…. Thµnh hoµng còng ®­îc gäi lµ phóc thÇn, tøc thÇn ban phóc cho d©n lµng, th­êng mçi lµng thê mét thµnh hoµng, song còng cã khi mét lµng thê hai, ba hoÆc hai ba lµng thê mét vÞ. Thµnh hoµng cã thÓ lµ nam thÇn n÷ thÇn, tuú sù tÝch mçi lµng. Ngµy nay, lÔ héi lµng ®ang ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ në ré ë kh¾p n¬i. Tôc thê cóng thµnh hoµng, diÔn l¹i thÇn tÝch, r­íc x¸ch, tÕ lÔ ®ang ®­îc phôc håi, v× cã nh­ vËy míi ghi nhí ®­îc c«ng lao cña c¸c vÞ tiÒn bèi víi n­íc, víi lµng. 2.2 Thùc tr¹ng ho¹t ®éng du lÞch cña Hµ Nam Trong nh÷ng n¨m qua du lÞch Hµ Nam ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn nhÊt ®Þnh, ®¹t ®­îc nhiÒu kÕt qu¶ tÝch cùc. Tuy nhiªn Hµ Nam vÉn lµ tØnh cã tèc ®é ph¸t triÓn du lÞch chËm so víi mÆt b»ng chung cña c¶ n­íc, chóng ta còng cÇn ®¸nh gi¸ mét c¸ch ®Çy ®ñ vÒ thùc tr¹ng du lÞch Hµ Nam. 2.2.1 Thùc tr¹ng vÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt- h¹ tÇng kü thuËt a. C¬ së vËt chÊt kü thuËt du lÞch Trªn ®Þa bµn tØnh Hµ Nam hiÖn nay c¬ së h¹ tÇng phôc vô cho du lÞch cßn thÊp kÐm, hÖ thèng nhµ nghØ, kh¸ch s¹n Ýt, chÊt l­îng thÊp. ChØ cã kh¸ch s¹n Hoµ B×nh lµ cã quy m« vµ chÊt l­îng nhÊt, mét sè kh¸ch s¹n, nhµ nghØ t­ nh©n cã quy m« võa vµ nhá nh­: Nhµ nghØ Anh §µo, kh¸ch s¹n B×nh Minh, nhµ nghØ H­¬ng Sen, nhµ nghØ Hoa Ph­îng, nhµ nghØ Thanh Thuû... bªn c¹nh c¸c kh¸ch s¹n, nhµ nghØ th× Hµ Nam kh«ng cã nh÷ng khu vui ch¬i gi¶i trÝ hÊp dÉn, ph­¬ng tiÖn phôc vô kh¸ch th¨m quan kh«ng nhiÒu vµ chÊt l­îng thÊp nh­: Xe du lÞch tõ 4 ®Õn 50 chç, xÝch l« du lÞch... hµng ho¸ phôc vô cho nhu cÇu mua s¾m cña kh¸ch du lÞch cßn Ýt, ®Æc biÖt lµ c¸c mÆt hµng thñ c«ng mü nghÖ vµ c¸c ®Æc s¶n cña tØnh ch­a ®­îc phæ biÕn réng r·i, ch­a cã ®iÓm giíi thiÖu t¹i TP. Phñ Lý. C¬ së l­u tró B¶ng 2 .B¶ng thèng kª mét sè c¬ së l­u tró trªn ®Þa bµn tØnh Hµ Nam STT Tªn c¬ së l­u tró §Þa chØ Lo¹i h¹ng Tæng sè phßng Kh¸ch s¹n Thiªn Phó Lª Hoµn – Quang Trung – Phñ Lý – Hµ Nam §ñ TCTT 18 Kh¸ch s¹n Hoµ B×nh TrÇn Phó – Quang Trung – Phñ Lý – Hµ Nam 3 sao 65 Kh¸ch s¹n H­¬ng ViÖt QL 1A – P. Minh Khai – Phñ Lý – Hµ Nam 2 sao 19 Kh¸ch s¹n Thanh Thuû (I + II) Quang Trung – Phñ Lý – Hµ Nam §ñ TCTT 10 Kh¸ch s¹n 30/4 Sè 34 – Biªn Hoµ - Phñ Lý – Hµ Nam 2 sao 43 Kh¸ch s¹n B¶o S¬n Thanh TuyÒn – Thanh Liªm – Hµ Nam 2 sao 14 Kh¸ch s¹n C­êng ThÞnh Thanh H¶i – Thanh Liªm – Hµ Nam §ñ TCTT 21 Nhµ nghØ B¹n T«i B»ng Khª – Liªm Chung – Phñ Lý – Hµ Nam §ñ TCTT 9 Nhµ nghØ T©y §« Lª Hång Phong – Phñ Lý – Hµ Nam §ñ TCTT 10 Nhµ nghØ Tróc Xinh Phóc Lai – Thanh Phong –Thanh Liªm – Hµ Nam §ñ TCTT 12 Nhµ nghØ Thanh H¶i Thanh Hµ - Thanh Liªm – Hµ Nam §ñ TCTT 11 (Nguån: Së V¨n ho¸ thÓ thao vµ Du lÞch Hµ Nam) C¬ së nhµ hµng tiÖn nghi ¨n uèng nh×n chung ®· ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña du kh¸ch. ë Hµ Nam cã mét sè Kh¸ch s¹n næi tiÕng phôc vô ¨n uèng nh­: Néi thÞ, Ngäc S¬n, B¶o S¬n… nh­ng cßn ë møc ®é thÊp, cÇn ®Çu t­ n©ng cÊp c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng, ®Ó cã ®¸p øng nhu cÇu cµng ngµy cao cña du kh¸ch. C¸c khu vui ch¬i gi¶i trÝ, khu thÓ thao, c«ng viªn, v­ên hoa... C¸c khu vùc nµy hÇu nh­ ch­a ®­îc ®­a vµo phôc vô cho ho¹t ®éng du lÞch. NÕu ®­îc ®Çu t­, khai th¸c tèt th× ®©y còng cã thÓ trë thµnh ®èi t­îng th¨m quan du lÞch, nghØ ng¬i, gi¶i trÝ cña kh¸ch du lÞch. Nh×n chung c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña tØnh Hµ Nam cßn rÊt yÕu vµ thiÕu, kh«ng t¹o ra ®­îc søc hÊp dÉn ®èi víi du kh¸ch, ch­a khai th¸c ®­îc tiÒm n¨ng du lÞch cña ®Þa ph­¬ng. C¬ së l­u tró cßn thiÕu, c¸c trang thiÕt bÞ thiÕu vµ xuèng cÊp nghiªm träng, nh©n viªn cßn kÐm vÒ nghiÖp vô, vÖ sinh trong kh¸ch s¹n, nhµ hµng, vÊn ®Ò an toµn vÖ sinh thùc phÈm ch­a ®­îc quan t©m vµ kiÓm so¸t. b. C¬ së h¹ tÇng • Giao th«ng vËn t¶i Hµ Nam lµ cöa ngâ phi¸ nam thñ ®« Hµ Néi, c¸ch Hµ Néi gÇn 60 km n»m trªn trôc giao th«ng quan träng xuyªn B¾c – Nam quan träng bËc nhÊt cña n­íc ta, trªn ®Þa bµn tØnh cã quèc lé 1A vµ ®­êng s¾t B¾c – Nam ch¹y qua víi chiÒu dµi gÇn 50 km vµ vµ c¸c tuyÕn ®­êng giao th«ng quan träng kh¸c nh­: quèc lé 21A, 21B, quèc lé 38 tØnh lé 971, 972….s«ng Hång, s«ng §¸y, s«ng NhuÖ. H¬n 20 km ®­êng thuû vµ 42 cÇu ®­êng ®· x©y dùng kiªn cè vµ hµng ngh×n km ®­êng giao th«ng n«ng th«n t¹o thµnh m¹ng l­íi giao th«n khÐp kÝn. §©y lµ nh÷ng lîi thÕ ®Ó ph¸t triÓn du lÞch ®Æc biÖt lµ du lÞch v¨n ho¸. • Th«ng tin liªn l¹c Trªn ®Þa bµn tØnh cã mét trung t©m b­u ®iÖn t¹i thµnh phè Phñ Lý, 5 trung t©m b­u côc ë c¸c huyÖn, 44 b­u côc vµ gÇn 100 ®iÓm/ tr¹m b­u ®iÖn ë c¸c x· ph­êng. §iÖn tho¹i kh«ng d©y ®­îc phñ sãng toµn tØnh. Mäi dÞch vô vÒ th«ng tin liªn l¹c, b­u ®iÖn, viÔn th«ng trong n­íc vµ quèc tÕ ®­îc thùc hÞªn dÔ dµng, thuËn tiÖn trªn ®Þa bµn toµn tØnh. • HÖ thèng cung cÊp ®iÖn M¹ng l­íi truyÒn th«ng vµ cung cÊp ®iÖn ®· ®­îc x©ydựng, më réng ë hÇu hÕt c¸c th«n x·. 100% hé d©n c­ vµ c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh, c¬ quan h¸nh ch×nh sù nghiÖp ë TP. Phñ Lý vµ c¸c huyÖn ®­îc cung cÊp sö dông ®iÖn l­íi quèc gia. HiÖn t¹i vµ trong nh÷ng n¨m tíi, Hµ Nam ®ang tiÕp tôc c¶i t¹o, n©ng cÊp m¹ng l­íi ®iÖn tiªu chuÈn quèc gia vµ x©y dùng mét sè hÖ thèng, c«ng tr×nh míi ®¸p øng nhu cÇu ®iÖn cho c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ph¸t triÓn kinh tÕ míi nãi chung cña tØnh. 2.2.2 M¹ng l­íi kinh doanh du lÞch Ngµnh du lÞch Hµ Nam chÝnh thøc ®­îc thµnh lËp tõ th¸ng 1 n¨m 1997, víi ®iÓm xuÊt ph¸t ban ®Çu rÊt thÊp, c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô cho kinh doanh du lÞch cßn rÊt h¹n chÕ. Trong mÊy n¨m võa qua, m¹ng l­íi kinh doanh du lÞch cña Hµ Nam ®· ph¸t triÓn c¶ vÒ quy m« vµ chÊt l­îng phôc vô. HiÖn nay sè l­îng c¸c ®¬n vÞ ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch trªn ®Þa bµn cßn rÊt Ýt, kho¶ng 25 c¬ së. VÒ h×nh thøc kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ cßn ®¬n ®iÖu, c¸c dÞch vô du lÞch míi chñ yÕu kinh doanh l­u tró, ¨n uèng, v¨n ho¸ thÓ thao. Kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa, vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch vµ mét sè dÞch vô kh¸c cßn rÊt h¹n chÕ. Nh×n chung m¹ng l­íi kinh doanh du lÞch cña Hµ Nam cßn nhá bÐ, thiÕu vÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt, dÞch vô du lÞch, yÕu vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô vµ kinh nghiÖm kinh doanh trong lÜnh vùc du lÞch. §©y còng lµ mét tån t¹i tÊt yÕu kh¸ch quan cña mét ngµnh míi ®­îc thµnh lËp, ®ång thêi còng lµ trë ng¹i rÊt lín trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ngµnh. 2.2.3 Nguån nh©n lùc trong du lÞch B¶ng 3. B¶ng ®iÒu tra tr×nh ®é lao ®éng trong ngµnh du lÞch cña tØnh Hµ Nam N¨m §¹i häc/ cao ®¼ng TcÊp/ s¬ cÊp Tr×nh ®é §T kh¸c 2004 30 150 50 2005 50 150 60 2006 80 175 80 2007 100 270 90 2008 150 300 400 (Nguån : Së v¨n ho¸ thÓ thao vµ du lÞch Hµ Nam) Nguån lao ®éng cña tØnh Hµ Nam cßn thiÕu c¶ vÒ sè l­îng lÉn chÊt l­îng. §éi ngò lao ®éng, ®Æc biÖt lµ nh÷ng lao ®éng cã tr×nh ®é cao cßn thiÕu, kh«ng thÓ ®¸p øng nhu cÇu du lÞch cña kh¸ch du lÞch vµ c«ng t¸c qu¶ng b¸ du lÞch. ViÖc cÇn thiÕt ph¶i ®µo t¹o ®éi ngò lao ®éng cã trùc tiÕp trong ngµnh du lÞch vµ ®¹o t¹o nghiÖp vô kinh doanh du lÞch, dÞch vô cho c¶ nh÷ng ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng n¬i cã c¸c di tÝch. TØnh Hµ Nam còng cÇn quan t©m ®Õn vÊn ®Ò thu hót nh©n tµi phôc vô chu du lÞch cña tØnh nhµ. KÕt qu¶ cña kinh doanh du lÞch vµ kh¸ch du lÞch 2.2.4.1 Kh¸ch du lÞch Kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®Õn Hµ Nam chñ yÕu b»ng ®­êng bé, môc ®Ých chÝnh cña hä lµ t×m c¬ héi liªn doanh, liªn kÕt tham quan vµ qu¸ c¶nh qua Thµnh phè Phñ Lý; chiÕm tû lÖ cao lµ kh¸ch tõ c¸c n­íc T©y ¢u (70% n¨m 1995), kh¸ch Ch©u ¸ nh­: NhËt B¶n, Trung Quèc, §µi Loan, vµ c¸c n­íc §«ng Nam ¸… chiÕm tû lÖ 30%. Ngµy l­u tró trung b×nh cña kh¸ch dao ®éng trªn d­íi mét ngµy. N¨m 1995 sè l­îng kh¸ch quèc tÕ ®Õn Hµ Nam lµ gÇn 400 ng­êi, n¨m 2006 kho¶ng trªn 3000, chiÕm 0,05% sè kh¸ch quèc tÕ cña Hµ Néi. Kh¸ch néi ®Þa ®Õn ®a sè tõ Hµ Néi vµ c¸c tØnh phô cËn vµ kh¸ch du lÞch qu¸ c¶nh ®i chïa H­¬ng vµ c¸c n¬i kh¸c dõng l¹i th¨m quan. N¨m 1995 sè l­îng kh¸ch néi h¹t 9.012 l­ît, n¨m 2006 sè kh¸ch néi h¹t kho¶ng 150.000 l­ît, b»ng 3,9% sè kh¸ch néi ®Þa cña Hµ néi. Ngµy l­u tró trung b×nh ®¹t trªn mét ngµy. C«ng suÊt sö dông phßng trung b×nh hµng n¨m hiÖn nay cña c¸c c¬ së l­u tró ë Hµ Nam nãi chung cßn thÊp, chØ ®¹t d­íi 50% mµ theo tæ chøc du lÞch thÕ giíi, ®Ó kinh doanh kh¸ch s¹n cã l·i ph¶i ®¹t trªn 60%. Sè gi­êng trung b×nh trong mét phßng hiÖn nay ë Hµ Nam lµ 2,0 gi­êng t­¬ng ®èi phï hîp víi t×nh h×nh chung cña ngµnh du lÞch c¶ n­íc. B¶ng 4. Kh¸ch du lÞch ®Õn Hµ Nam thêi kú 2004- 2008 ChØ tiªu N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2007 N¨m 2008 L­ît kh¸ch trong n­íc 17.137 26.404 31.733 41.023 65.000 L­ît kh¸ch quèc tÕ 248 286 200 328 800 Ngµy kh¸ch trong n­íc 17.655 27.724 32.753 46.390 72.000 Ngµy kh¸ch quèc tÕ 280 301 212 310 900 (Nguån: Së V¨n ho¸ ThÓ thao vµ Du lÞch Hµ Nam) 2.2.4.2 Doanh thu du lÞch VÒ doanh thu du lÞch: Hµng n¨m cã tèc ®é t¨ng tõ 12-15%/n¨m, doanh thu chñ yÕu tËp trung tõ c¸c dÞch vô l­u tró, ¨n uèng cßn c¸c dÞch vô kh¸c doanh thu cßn t¨ng chËm do thiÕu c¸c dÞch vô phôc vô. B¶ng 5. Doanh thu du lÞch Hµ Nam thêi kú 2004 - 2008 §¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2007 N¨m 2008 Doanh thu 9.600 10.240 11.339 12.230 15.000 U 2.3 NhËn xÐt chung vÒ ho¹t ®«ng du lÞch cña Hµ Nam hiÖn nay 2.3.1 VÒ ­u ®iÓm Hµ Nam cã lîi thÕ vÒ vÞ trÝ ®Þa lý rÊt thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn du lÞch. §©y chÝnh lµ ­u ®iÓm næi tréi nhÊt. - VÒ tµi nguyªn. TØnh cã nguån tµi nguyªn t­¬ng ®èi phong phó vµ l¹i rÊt gÇn c¸c khu du lÞch lín cña c¸c tØnh b¹n. §©y còng lµ mét lîi thÕ rÊt tèt cho du lÞch Hµ Nam cã thÓ kÕt hîp víi c¸c tØnh ®Ó ph¸t triÓn nhiÒu lo¹i h×nh kinh doanh du lÞch, khai th¸c tµi nguyªn du lÞch cña tØnh cã hiÖu qu¶ h¬n. - Du lÞch Hµ Nam ®· nhËn ®­îc sù quan t©m chØ ®¹o cña TØnh uû, H§ND vµ UBND tØnh vµ sù phèi hîp chÆt chÏ cã hiÖu qu¶ cña c¸c ngµnh trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. - §éi ngò c¸n bé c«ng chøc trong ngµnh nhiÖt t×nh c«ng t¸c, cã mét sè kinh nghiÖm trong qu¶n lý du lÞch, cã nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ tÝnh tÊt yÕu ph¸t triÓn du lÞch Hµ Nam thµnh ngµnh kinh tÕ quan träng cña tØnh. 2.3.2 Nh­îc ®iÓm - VÒ thùc tr¹ng kinh tÕ - x· héi cña tØnh ch­a ph¸t triÓn m¹nh, vÉn cßn lµ mét tØnh nghÌo, chñ yÕu lao ®éng thuÇn n«ng, h¹ tÇng c¬ së x· héi ch­a ph¸t triÓn mét c¸ch ®ång bé nªn ch­a t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho du lÞch ph¸t triÓn, ®Æc biÖt lµ cßn thiÕu nhiÒu c¸c dÞch vô phôc vô kh¸ch du lÞch. §©y chÝnh lµ nh­îc ®iÓm lín nhÊt t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña du lÞch Hµ Nam. - VÒ nguån tµi nguyªn du lÞch tuy cã phong phó ®a d¹ng nh­ng tÝnh tiªu biÓu ®éc ®¸o kh«ng cao, kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch cã h¹n chÕ, tµi nguyªn cßn ë d¹ng tù nhiªn, c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt phôc vô cho du lÞch trong c¸c khu vùc tµi nguyªn hÇu nh­ ch­a cã g×. Do vËy, muèn khai th¸c cã hiÖu qu¶ nh÷ng nguån tµi nguyªn nµy cÇn ph¶i cã nguån vèn ®Çu t­ rÊt lín cña tØnh vµ c¸c c¬ së kinh doanh. - C¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch trªn ®Þa bµn cßn rÊt Ýt, n¨ng lùc tµi chÝnh cßn h¹n chÕ, quy m« nhá, c¸c lo¹i h×nh kinh doanh ®¬n ®iÖu. VÒ ®éi ngò nh©n viªn phôc vô cßn yÕu kÐm vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô, c¸n bé qu¶n lý ch­a cã kinh nghiÖm thùc tiÔn, toµn ngµnh hiÖn tai cã kho¶ng h¬n 200 ng­êi lao ®éng. VÒ chÊt l­îng cña c¸c dÞch vô ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®a d¹ng cña kh¸ch du lÞch. §©y còng lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n chÝnh ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch du lÞch ®Õn víi Hµ Nam. - VÒ ®Çu t­ x©y dùng tuy ®· cã sù quan t©m cña Nhµ n­íc, song tæng møc ®Çu t­ cßn qu¸ nhá bÐ so víi nhu cÇu ®ßi hái ®Ó ph¸t triÓn. C¬ chÕ chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch thu hót c¸c Nhµ ®Çu t­ kinh doanh du lÞch triÓn khai cßn chËm, ch­a ®ång bé. - NhËn thøc vÒ ph¸t triÓn du lÞch cña nh©n d©n ®Þa ph­¬ng nãi chung vµ nh©n d©n ë trong khu vùc cã tµi nguyªn du lÞch nãi riªng cßn h¹n chÕ lµm ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn c«ng t¸c xóc tiÕn ®Çu t­ còng nh­ ho¹t ®éng kinh doanh, b¶o vÖ tµi nguyªn, m«i tr­êng trong c¸c khu du lÞch. Thùc chÊt du lÞch Hµ Nam ®ang ë ®iÓm xuÊt ph¸t ban ®Çu trong lé tr×nh ph¸t triÓn. 2.3.3 Nguyªn nh©n - Nguyªn nh©n kh¸ch quan Do ®iÒu kiÖn thùc tr¹ng nÒn kinh tÕ - x· héi cña tØnh vµ nh÷ng yÕu tè vÒ tµi nguyªn du lÞch lµm ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ngµnh du lÞch cña Hµ Nam. - Nguyªn nh©n chñ quan: C¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc ch­a thùc sù chñ ®éng s¸ng t¹o trong viÖc ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi trong ®ã cã ph¸t triÓn du lÞch ë ®Þa ph­¬ng. Kinh nghiÖm qu¶n lý trong lÜnh vùc du lÞch cña cßn h¹n chÕ, ch­a ®¸nh gi¸ ®óng møc nh÷ng tiÒm n¨ng thÕ m¹nh vÒ du lÞch, vai trß vÞ trÝ cña du lÞch trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña tØnh. Ch­¬ng 3: nh÷ng gi¶i ph¸p ph¸t triÓn du lÞch v¨n ho¸ cña tØnh Hµ Nam 3.1 Môc tiªu, nhiÖm vô träng t©m ph¸t triÓn du lÞch cña tØnh Hµ Nam 3.1.1 Nh÷ng khã kh¨n th¸ch thøc ®Æt ra trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn dÞch vô du lÞch 3.1.1.1 §Æc ®iÓm t×nh h×nh kinh tÕ x· héi trong nh÷ng n¨m 2008 - 2012 - T×nh h×nh thÕ giíi: §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø X nhËn ®Þnh ®¸nh gi¸ t×nh h×nh quèc tÕ trong nh÷ng n¨m s¾p tíi nh­ sau: Trªn thÕ giíi, hoµ b×nh, hîp t¸c vµ ph¸t triÓn vÉn lµ su thÕ lín; Kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc tiÕp tôc phôc håi vµ ph¸t triÓn nh­ng vÉn tiÒm Èn nh÷ng yÕu tè bÊt ch¾c vµ khã l­êng. T×nh h×nh thÕ giíi vÉn diÔn biÕn phøc t¹p, t×nh h×nh Ch©u ¸ Th¸i b×nh d­¬ng nãi chung vµ khu vùc §«ng Nam ¸ nãi riªng mét mÆt xu thÕ hoµ b×nh hîp t¸c vµ ph¸t triÓn tiÕp tôc gia t¨ng, mÆt kh¸c lu«n tiÒm Èn c¸c nh©n tè g©y bÊt æn nh­ tranh chÊp nhau vÒ biªn giíi l·nh thæ, tµi nguyªn biÓn ®¶o vµ nh÷ng bÊt æn vÒ kinh tÕ chÝnh trÞ - x· héi ë mét sè n­íc ... - T×nh h×nh trong n­íc: T×nh h×nh cã nhiÒu thuËn lîi thÕ vµ lùc cña n­íc ta lín m¹nh lªn nhiÒu so víi tr­íc ®©y. Quan hÖ quèc tÕ ®­îc më réng, chóng ta ®· chñ ®éng trong héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, gi÷ v÷ng m«i tr­êng hoµ b×nh th©n thiÖn. T×nh h×nh chÝnh trÞ trong n­íc æn ®Þnh, ®êi sèng, kinh tÕ - x· héi kh«ng ngõng ®­îc n©ng cao, tæng s¶n phÈm trong n­íc (GDP) ®Õn n¨m 2010 t¨ng gÊp 2,1 lÇn n¨m 2000, tèc ®é t¨ng tr­ëng GDP phÊn ®Êu ®¹t 8% /n¨m. Tuy nhiªn chóng ta lu«n ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng th¸ch thøc ®ã lµ: Nguy c¬ tôt hËu, nh÷ng biÓu hiÖn xa rêi môc tiªu XHCN vµ nh÷ng ©m m­u c¸c thÕ lùc thï ®Þch chèng ph¸ c¸ch m¹ng muèn thay ®æi chÕ ®é chÝnh trÞ. T×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña tØnh Hµ Nam NghÞ quyÕt §¹i héi TØnh §¶ng bé lÇn thø XVII ®· chØ râ: §Èy nhanh tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, phÊn ®Êu ®¹t c¸c chØ tiªu: Tèc ®é t¨ng tr­ëng GDP hµng n¨m phÊn ®Êu ®¹t 12%/n¨m. Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi ®¹t 11 triÖu ®ång /n¨m. T¨ng c­¬ng ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh dÞch vô thay ®æi c¬ cÊu kinh tÕ theo h­íng C«ng nghiÖp- DÞch vô - N«ng nghiÖp . 3.1.1.2 Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n th¸ch thøc ®Æt ra trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn Du lÞch Hµ Nam giai ®o¹n 2008 - 2012 §Æc ®iÓm t×nh h×nh kinh tÕ chÝnh trÞ, x· héi trªn thÕ giíi, trong n­íc nh÷ng n¨m tíi cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña du lÞch ViÖt Nam nãi chung vµ du lÞch Hµ Nam nãi riªng, ®ã lµ: - §èi víi ngµnh du lÞch ViÖt Nam: + Thêi c¬ vµ thuËn lîi: ThÞ tr­êng kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®­îc më réng, kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam ngµy cµng ®«ng do qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc, nhÊt lµ khi ViÖt Nam ®­îc ra nhËp tæ chøc Th­¬ng m¹i thÕ giíi (WTO).HiÖn nay ViÖt Nam ®ang lµ ®iÓm ®Õn th©n thiÖn cña kh¸ch du lÞch quèc tÕ.ThÞ tr­êng kh¸ch du lÞch néi ®Þa ®­îc më réng do ®êi sèng cña nh©n d©n kh«ng ngõng ®­îc n©ng cao. §Æc biÖt lµ thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch Hµ Néi vµ c¸c ®« thÞ lín. + Khã kh¨n vµ th¸ch thøc: §ßi hái ngµnh du lÞch ph¶i ph¸t triÓn nhanh chãng c¶ c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ chÊt l­îng dÞch vô ®Ó ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu ngµy cµng t¨ng nhanh du lÞch. Nh÷ng rñi ro trong kinh doanh du lÞch lµ khã tr¸nh khái do yÕu tè kh¸ch quan khã l­êng nh­ chiÕn tranh , thiªn tai , dÞch bÖnh..vv - §èi víi ngµnh du lÞch Hµ Nam: Còng n»m trong bèi c¶nh chung cña du lÞch c¶ n­íc, ®ång thêi cã nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n ®Æc thï riªng, ®ã lµ: + VÒ thuËn lîi vµ c¬ héi: Do ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi cña tØnh t­¬ng ®èi ph¸t triÓn vµ chÝnh tõ néi t¹i nÒn kinh tÕ nã võa yªu cÇu, ®ßi hái võa thóc ®Èy ngµnh du lÞch Hµ Nam ph¶i ph¸t triÓn ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cÇn thiÕt cho viÖc chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ vµ ®¸p øng yªu cÇu trong ch­¬ng tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cña tØnh. §ång thêi ®¸p øng nhu cÇu du lÞch ngµy cµng t¨ng nhanh, thÞ tr­êng kh¸ch ®­îc më réng, ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng kh¸ch Hµ Néi. §©y chÝnh lµ mét c¬ héi lín ®Ó du lÞch Hµ Nam ph¸t triÓn. + VÒ khã kh¨n th¸ch thøc: Trong giai ®o¹n nµy du lÞch Hµ Nam ®ßi hái ph¶i ®­îc ®Çu t­ x©y dùng mét c¸ch ®ång bé ®Ó t¹o ra nh÷ng khu, ®iÓm du lÞch hÊp dÉn cã kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch cao. Do vËy, nhu cÇu vÒ vèn ®Çu t­ lµ rÊt lín trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ tµi chÝnh cßn h¹n hÑp ®ã chÝnh lµ khã kh¨n th¸ch thøc lín nhÊt cÇn ph¶i cã gi¶i ph¸p th¸o gì. Ngoµi ra cßn cã khã kh¨n vÒ nguån nh©n lùc, ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, c¬ chÕ qu¶n lý. 3.1.2 Quan ®iÓm vµ môc tiªu ph¸t triÓn cña du lÞch Hµ Nam tõ nay ®Õn n¨m 2012 3.1.2.1 Nh÷ng c¨n cø khoa häc ®Ó x¸c ®Þnh môc tiªu vµ nhiÖm vô ph¸t triÓn du lÞch - C¨n cø vµo NghÞ quyÕt §¹i héi TØnh §¶ng bé Hµ Nam lÇn thø XVII - C¨n cø vµo Quy ho¹ch Tæng thÓ ph¸t triÓn Du lÞch ViÖt Nam giai ®o¹n 2005 - 2015, Ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng quèc gia vÒ Du lÞch giai ®o¹n 2008 - 2012 - C¨n cø vµo Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña tØnh Hµ Nam - C¨n cø Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn du lÞch Hµ Nam giai ®o¹n 1998 - 2010 - C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tr¹ng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vµ ph¸t triÓn du lÞch cña Hµ Nam hiÖn nay. 3.1.2.2 Quan ®iÓm ph¸t triÓn: - Ph¸t triÓn du lÞch ph¶i thùc hiÖn theo ®óng kÕ ho¹ch, quy ho¹ch ngµnh, ph¶i phï hîp víi quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña tØnh, ph¶i ®¶m b¶o hiÖu qu¶ vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng. - ¦u tiªn ph¸t triÓn c¸c khu, ®iÓm du lÞch träng ®iÓm cã tiÒm n¨ng lín vµ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô du lÞch cã thÕ c¹nh tranh cao ®Ó t¹o ra c¸c s¶n phÈm du lÞch ®a d¹ng, ®éc ®¸o, hÊp dÉn du kh¸ch. - KhuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó huy ®éng tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Çu t­ ph¶t triÓn c¸c dÞch vô phôc vô du lÞch ®Æc biÖt c¸c nhµ doanh nghiÖp ®Çu t­ vµo c¸c khu du lÞch träng ®iÓm cña tØnh. 3.1.2.3 Môc tiªu ph¸t triÓn Ph¸t triÓn du lÞch Hµ Nam sím trë thµnh mét ®iÓm ®Õn cña du kh¸ch vµ lµ ngµnh kinh tÕ quan träng cña tØnh, nh»m khai th¸c mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nh÷ng tiÒm n¨ng, lîi thÕ cña tØnh ®Ó gãp phÇn thóc ®Èy viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ vµ ®¸p øng nhu cÇu vÒ du lÞch ngµy cµng t¨ng cña x· héi. 3.1.2.4 C¸c chØ tiªu cô thÓ: (tÝnh ®Õn n¨m 2012) - Tèc ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n hµng n¨m ®¹t: 15-20% - Tæng doanh thu tõ c¸c ho¹t ®éng du lÞch ®¹t: 45 tû ®ång - Tæng l­ît kh¸ch: 150.000 l­ît kh¸ch Trong ®ã: + Kh¸ch quèc tÕ: 20.000 l­ît kh¸ch + Kh¸ch néi ®Þa: 130.000 l­ît kh¸ch (Cã thÓ cã kh¶ n¨ng t¨ng tr­ëng ®ét biÕn do ®Èy nhanh c«ng t¸c ®Çu t­) 3.1.3 NhiÖm vô träng t©m §Ó ®at ®­îc c¸c chØ tiªu trªn chóng ta cÇn ph¶i tËp trung chØ ®¹o thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô chñ yÕu sau: - TËp trung ®Çu t­ x©y dùng mét sè khu du lÞch, ®iÓm du lÞch träng ®iÓm nh»m t¹o ra c¸c s¶n phÈm du lÞch hÊp dÉn ®Ó thu hót kh¸ch du lÞch Giai ®o¹n tõ nay ®Õn n¨m 2012 du lÞch Hµ Nam cÇn tËp trung ®Çu t­ x©y dùng mét sè khu, ®iÓm du lÞch nh­: Khu du lÞch BÕn Thuû, BÕn xe ®i Chïa H­¬ng, khu du Tam Chóc, khu du lÞch Ngò §éng S¬n vµ vïng phô cËn; ®iÓm du lÞch v¨n ho¸ lÔ héi Chïa Long §äi S¬n, §Òn TrÇn Th­¬ng, §Òn l¶nh Giang, Tõ ®­êng NguyÔn KhuyÕn; ®iÓm du lÞch lµng nghÒ An Hoµ, Ngäc §éng, §äi Tam vµ Nha X¸. §©y lµ nhiÖm vô quan träng nhÊt, cã thùc hiÖn ®­îc nhiÖm vô nµy th× míi t¹o ra ®­îc c¸c s¶n phÈm du lÞch hÊp dÉn ®Ó thu hót kh¸ch du lÞch ®Õn víi Hµ Nam. - G¾n kÕt du lÞch Hµ Nam víi du lÞch c¸c tØnh b¹n trong khu vùc vµ c¶ n­íc, ®Æc biÖt lµ du lÞch Hµ Néi. Nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch ®Ó khai th¸c mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nguån tµi nguyªn du lÞch cña tØnh. Tõ nay ®Õn n¨m 2012 ph¶i x©y dùng c¸c tour, tuyÕn du lÞch chÝnh cô thÓ nh­ sau: - C¸c tour du lÞch néi tØnh: + Tour - Long §äi S¬n - §äi Tam - §Òn L¶nh Giang - Nha X¸ - Ngäc ®éng- Phñ Lý + Tour Phñ lý - §Òn TrÇn Th­¬ng - Tõ ®­êng NguyÔn KhuyÕn - Lµng thªu An Hoµ-Phñ Lý + Tour Phñ lý - Ngò §éng S¬n- Chïa Bµ §anh - Tam Chóc - Phñ Lý - C¸c tuyÕn du lÞch ngo¹i tØnh: + TuyÕn T©y B¾c - §«ng Nam, khai th¸c nguån kh¸ch tõ Th¸i B×nh, Nam §Þnh - Phñ Lý - Hµ T©y, Hoµ B×nh. TuyÕn nµy tËp trung c¸c dÞch vô du lÞch v¨n ho¸ lÔ héi, l­u tró, du lÞch sinh th¸i nghØ d­ìng. + TuyÕn B¾c Nam (tuyÕn du lÞch xuyªn ViÖt) theo quèc lé 1A trªn tuyÕn nµy t¨ng c­êng c¸c dÞch vô ¨n uèng, gi¶i ph¸p tõng b­íc t¨ng c¸c dÞch vô l­u tró, dÞch vô nghØ d­ìng cuèi tuÇn cho kh¸ch Hµ Néi. + TuyÕn du lÞch Hµ T©y - Hµ Nam - H­ng Yªn - H¶i D­¬ng - H¶i Phßng - Qu¶ng Ninh. TuyÕn nµy tËp trung vµo du lÞch lÔ héi vµ du lÞch biÓn, ph¸t triÓn dÞch vô vËn chuyÓn kh¸ch. + TuyÕn du lÞch Phñ Lý ®i Ngò §éng S¬n - §Òn §øc Th¸nh C¶ - Chïa H­¬ng b»ng ®­êng bé vµ ®­êng thuû trªn s«ng §¸y. - Tõng b­íc ph¶i n©ng cao chÊt l­îng phôc vô trong c¸c dÞch vô du lÞch t¹i c¸c ®iÓm du lÞch, khu du lÞch ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng ®a d¹ng cña du kh¸ch. - §¸nh gi¸ ®óng møc nguån tµi nguyªn du lÞch, ®iÒu chØnh quy ho¹ch tæng thÓ x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn dµi h¹n ®Ó lµm c¬ së cho lËp c¸c dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ®Ó thu hót c¸c nhµ ®Çu t­. - X©y dùng c¬ chÕ qu¶n lý, ®iÒu hµnh hîp lý, th«ng tho¸ng ®Ó thu hót c¸c tæ chøc, c¸ nh©n, doanh nghiÖp ®Çu t­ kinh doanh trong lÜnh vùc du lÞch. T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý nguån tµi nguyªn du lÞch, c«ng t¸c b¶o vÖ c¶nh quan, m«i tr­êng trong qu¸ tr×nh tæ chøc khai th¸c tµi nguyªn du lÞch. 3.2 Nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Ó ph¸t triÓn du lÞch cña Hµ Nam 3.2.1 §Çu t­ x©y dùng §Çu t­ lµ mét ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó ph¸t triÓn, nÕu kh«ng cã ®Çu t­ th× kh«ng thÓ ph¸t triÓn ®­îc. Víi ®Æc thï lµ mét ngµnh míi h×nh thµnh ph¸t triÓn trªn c¬ së h¹ tÇng thÊp kÐm, du lÞch Hµ Nam cÇn ph¶i ®Çu t­ x©y dùng míi tõ ®Çu vµ ph¶i cã nh÷ng b­íc ®i thÝch hîp míi ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶ sau ®Çu t­. Néi dung cô thÓ cña gi¶i ph¸p nµy nh­ sau: - X©y dùng kÕ ho¹ch ®Çu t­. + §Õn n¨m 2012 phÊn ®Êu c¬ b¶n hoµn thµnh viÖc ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng c¸c khu du lÞch ®· vµ ®ang chuÈn bÞ ®Çu t­ ®ã lµ: Khu du lÞch Tam Chóc, BÕn Thuû, Ngò §éng S¬n, Chïa Bµ §anh, ®iÓm du lÞch chïa Long §äi S¬n. ChuÈn bÞ lËp dù ¸n cho phÐp ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng mét sè ®iÓm du lÞch lµng nghÒ nh­: Thªu ren An Hoµ, m©y tre ®an Ngäc §éng + Hoµn thiÖn c¬ chÕ, chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ­u ®·i ®Çu t­ th«ng tho¸ng, hÊp dÉn phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña tØnh vµ ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, nh»m t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt ®Ó thu hót c¸c doanh nghiÖp, ®¬n vÞ, tæ chøc, c¸ nh©n trong n­íc vµ n­íc ngoµi ®Õn Hµ Nam ®Çu t­ ph¸t triÓn du lÞch. + Trong qu¸ tr×nh ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, trªn c¬ së c¬ chÕ chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t­, ®ång thêi tiÕn hµnh kªu gäi c¸c Nhµ ®Çu t­ cã n¨ng lùc tµi chÝnh vµ kinh nghiÖm trong kinh doanh du lÞch bá vèn ®Ó ®Çu t­ x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô cho kinh doanh. ViÖc ®Çu t­ x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®­îc thùc hiÖn theo ®óng quy ho¹ch vµ dù ¸n ®­îc duyÖt. Nguån vèn ®Çu t­ trong lÜnh vùc nµy do c¸c nhµ ®Çu t­ hoµn toµn chñ ®éng. - VÒ nguån vèn ®Çu t­. Tæng møc ®Çu t­ ph¸t triÓn du lÞch ®Õn n¨m 2012 lµ rÊt lín dù kiÕn kho¶ng: 1.100 tû ®ång (trong ®ã: Vèn ®Çu t­ CSHT kho¶ng 500 tû, vèn ®Çu t­ CSVCKT kinh doanh kho¶ng 600 tû). Do vËy ph¶i huy ®éng tõ nhiÒu nguån. Nguån vèn Nhµ n­íc bao gåm ng©n s¸ch cña tØnh vµ xin hç trî tõ cña Trung ­¬ng, nguån nµy dïng chñ yÕu ®Ó ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng. Nguån vèn huy ®éng tõ c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc c¸ nh©n chñ yÕu tËp trung ®Çu t­ x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô cho kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ë c¸c khu, ®iÓm du lÞch. Ngoµi ra cßn cã nguån vèn ®Çu t­ gi¸n tiÕp cho du lÞch th«ng qua viÖc ®Çu t­ cña c¸c ngµnh cã liªn quan nh­: V¨n ho¸, B­u ®iÖn, B­u chÝnh viÔn th«ng, N«ng nghiÖp, Giao th«ng vËn t¶i..vv. Gi¶i ph¸p huy ®éng nguån vèn ®Çu t­ cÇn ph¶i thùc hiÖn nh­ sau: §èi víi nguån vèn Ng©n s¸ch Nhµ n­íc: UBND tØnh chØ ®¹o Së Th­¬ng m¹i- Du lÞch phèi hîp víi c¸c ngµnh tÝch cùc tranh thñ xin hç trî cña Trung ­¬ng, mÆt kh¸c hµng n¨m trÝch Ng©n s¸ch cña tØnh ®Ó ®Çu t­ hoÆc t¹o vèn b»ng c¸c nguån kh¸c cã thÓ vay hoÆc huy ®éng c¸c nguån vèn nhµn dçi kh¸c ®Ó ®Çu t­ trùc tiÕp cho du lÞch. Ngoµi ra cßn cã nguån vèn cña Nhµ n­íc ®Çu t­ trùc tiÕp cho c¸c ngµnh kh¸c nh­ng cã thÓ gi¸n tiÕp phôc vô cho ph¸t triÓn du lÞch. §Ó sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn nµy cho ph¸t triÓn du lÞch ®Ò nghÞ c¸c ngµnh khi lËp dù ¸n ®Çu t­ cña ngµnh nªn quan t©m ®Õn c¶ lîi Ých phôc vô du lÞch.VÝ dô: Nh­ c¸c dù ¸n cña ngµnh Giao th«ng, §iÖn lùc, B­u chÝnh viÔn th«ng, N«ng nghiÖp vµ V¨n ho¸-Th«ng tin… Nguån vèn cña c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc c¸ nh©n trong n­íc vµ n­íc ngoµi lµ rÊt quan träng cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn c¶ tr­íc m¾t vµ l©u dµi. Bëi chÝnh c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc, c¸ nh©n lµ nh÷ng ®¬n vÞ trùc tiÕp tæ chøc khai th¸c nguån tµi nguyªn du lÞch. ViÖc huy ®éng vµ thu hót nguån vèn nµy cã hiÖu qu¶ khi vµ chØ khi chóng ta t¹o ra ®­îc m«i tr­êng ®Çu t­ hÊp dÉn. Do vËy ph¶i cã mét c¬ chÕ khuyÕn khÝch ®Çu t­ phï hîp, n¨ng ®éng th«ng tho¸ng ®Ó thu hót c¸c nhµ ®Çu t­. 3.2.2 Qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ du lÞch Trong thêi gian nµy, du lÞch Hµ Nam tËp trung ®Çu t­ ph¸t triÓn lµ b­íc ®ét ph¸ mang tÝnh quyÕt ®Þnh, t¹o ®µ cho c¶ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn l©u dµi cña ngµnh. Do vËy, ph¶i t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ du lÞch ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®ßi hái cña thùc tiÔn, ®©y lµ gi¶i ph¸p quan träng. §èi víi c¬ quan qu¶n lý ngµnh cÇn rµ so¸t, ®¸nh gÝa mét c¸ch khoa häc nguån tµi nguyªn du lÞch, tiÕn hµnh ®iÒu chØnh quy ho¹ch tæng thÓ cho phï hîp víi ®iªï kiÖn kinh tÕ x· héi cña tØnh vµ toµn ngµnh, lµm c¬ së cho viÖc lËp c¸c quy ho¹ch chi tiÕt vµ c¸c dù ¸n ph¸t triÓn. §ång thêi tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn vµ chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t­ ph¸t triÓn du lÞch ®· ®­îc phª duyÖt mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Thùc hiÖn tèt chøc n¨ng tham m­u cho UBND tØnh x©y dùng c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t­, quy chÕ qu¶n lý, sö dông nguån tµi nguyªn du lÞch vµ quy chÕ qu¶n lý c¸c khu du lÞch, ®iÓm du lÞch ®· ®­îc ®Çu t­ x©y dùng, thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ph¸t triÓn cña ngµnh. T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra kiÓm s¸t c¸c ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch trªn ®Þa bµn, h­íng dÉn vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ vµo ®Çu t­ kinh doanh, tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh du lÞch. Tæ chøc bèi d­ìng nguån nh©n lùc cho toµn ngµnh tõng b­íc triÓn khai thùc hiÖn tiªu chuÈn ho¸ lùc l­îng lao ®éng. Phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c ngµnh, c¸c cÊp trong tØnh nh­: Ngµnh V¨n ho¸- Th«ng tin, giao th«ng vËn t¶i, B­u ®iÖn vµ c¸c ngµnh liªn quan phèi hîp ®Çu t­ c¸c dù ¸n ë c¸c ®iÓm, khu du lÞch vµ phèi hîp víi c¸c ®Þa ph­¬ng cã c¸c ®Þa ®iÓm du lÞch n»m trong quy ho¹ch ph¸t triÓn lµm tèt c«ng t¸c b¶o vÖ tµi nguyªn du lÞch ®· ®­îc quy ho¹ch mµ ch­a cã ®iÒu kiªn ®Çu t­ khai th¸c. T¨ng c­êng quan hÖ víi du lÞch c¸c tØnh b¹n t¹o ra kh«ng gian du lÞch réng lín, thiÕt lËp c¸c tour du lÞch liªn tØnh ®­a s¶n phÈm du lÞch Hµ Nam sím héi nhËp víi du lÞch c¶ n­íc. 3.2.3 Qu¶ng b¸ tuyªn truyÒn vµ xóc tiÕn du lÞch Du lÞch Hµ Nam lµ mét ngµnh cßn rÊt míi mÎ, ¶nh h­ëng cña ngµnh ®èi víi ®êi sèng x· héi cßn h¹n chÕ nhiÒu ng­êi d©n kÓ c¶ mét sè c¸n bé ®Þa ph­¬ng ch­a hiÓu vµ nhËn thøc ®Çy ®ñ vai trß cña du lÞch nãi chung vµ vÞ trÝ cña du lÞch Hµ Nam trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña tØnh nãi riªng. MÆt kh¸c, du lÞch lµ mét ngµnh mµ ho¹t ®éng cña nã mang tÝnh x· héi ho¸ rÊt cao, mang néi dung v¨n ho¸ s©u s¾c cho nªn vÊn ®Ò tuyªn truyÒn gi¸o nhËn thøc vÒ du lÞch cho qu¶ng ®¹i quÇn chóng cã mét ý nghÜa rÊt quan träng (®Æc biÖt lµ nh÷ng vïng cã ®iÓm du lÞch). - VÒ tuyªn truyÒn gi¸o dôc: C«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc kiÕn thøc vÒ du lÞch ph¶i tiÕn hµnh ngay tr­íc khi thùc hiÖn ®Çu t­ x©y dùng. H×nh thøc tuyªn truyÒn gi¸o dôc th«ng qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng qua viÖc gi¸o dôc trong nhµ tr­êng, më c¸c héi nghÞ chuyªn ®Ò vÒ du lÞch ë c¸c ®Þa bµn cã ®iÓm du lÞch. Néi dung vÒ tuyªn truyÒn gi¸o dôc cÇn tËp chung vµo mét sè vÊn ®Ò: + Vai trß vµ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña du lÞch. + ý nghÜa cña viÖc ph¸t triÓn du lÞch ë ®Þa ph­¬ng. + Ph­¬ng ph¸p vµ nghÖ thuËt giao tiÕp trong kinh doanh. + ý thøc b¶o vÖ tµi nguyªn, c¶nh quan m«i tr­êng trong c¸c khu, ®iÓm du lÞch. - C«ng t¸c qu¶ng b¸ xóc tiÕn du lÞch: Lµ mét bé phËn quan träng trong c«ng t¸c xóc tiÕn du lÞch nh»m ®Ó giíi thiÖu víi mäi ng­êi d©n trong n­íc còng nh­ kh¸ch n­íc ngoµi hiÓu biÕt vÒ c¸c ®iÓm du lÞch cña Hµ Nam, nh÷ng nÐt ®Ñp v¨n ho¸ cña con ng­êi Hµ Nam, ®©y lµ gi¶i ph¸p cã ý nghÜa quan träng trong thu hót c¸c nhµ ®Çu t­ vµ phôc vô kinh doanh du lÞch. H×nh thøc qu¶ng c¸o cÇn tËp chung chñ yÕu nh­ in tËp gÊp, tê r¬i, x©y dùng b¨ng h×nh, giíi thiÖu trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng ë c¶ ®Þa ph­¬ng vµ Trung ­¬ng. X©y dùng ch­¬ng tr×nh du lÞch qua mµn ¶nh nhá giíi thiÖu víi ng­êi n­íc ngoµi, x©y dùng c¸c biÓn qu¶ng c¸o, biÓn chØ dÉn du lÞch, b¶n ®å du lÞch… + Néi dung qu¶ng c¸o: In Ên, giíi thiÖu tiÒm n¨ng du lÞch nh÷ng ®iÓm du lÞch, giíi thiÖu nh÷ng nÐt v¨n ho¸ ®éc ®¸o cña Hµ Nam vµ nh÷ng ch­¬ng tr×nh du lÞch... + Kinh phÝ qu¶ng c¸o: Qu¶ng c¸o chung cho toµn ngµnh ®Ò nghÞ ng©n s¸ch tØnh cÊp hç trî, c¸c c¬ së kinh doanh tù bá tiÒn ra ®Ó thùc hiÖn qu¶ng c¸o cho ®¬n vÞ m×nh. 3.2.4 §µo t¹o båi d­ìng nguån nh©n lùc du lÞch Nh©n tè con ng­êi trong ho¹t ®éng qu¶n lý vµ lao ®éng s¶n xuÊt gi÷ vai trß hÕt søc quan träng cã tÝnh quyÕt ®Þnh chÊt l­îng hiÖu qu¶ c«ng viÖc, ®Æc biÖt lµ lùc l­îng lao ®éng trong ngµnh du lÞch do mang tÝnh ®Æc thï riªng nªn ®ßi hái ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn phôc vô kh«ng nh÷ng ph¶i giái vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô mµ cßn ph¶i kinh nghiÖm trong giao tiÕp, øng xö, hiÓu biÕt réng vÒ lÞch sö v¨n ho¸ - x· héi...Cïng víi mét sè ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt kh¸c chÊt l­îng nguån nh©n lùc du lÞch gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc n©ng cao chÊt l­îng cña c¸c s¶n phÈm du lÞch. Do vËy cïng víi viÖc ®Çu t­ x©y dùng c¸c khu, ®iÓm du lÞch cÇn ph¶i chuÈn bÞ kÕ ho¹ch ®µo t¹o nguån nh©n lùc cã ®ñ n¨ng lùc ®Ó qu¶n lý, sö dông vµ khai th¸c vËn hµnh trong c¸c ho¹t ®éng du lÞch. C«ng t¸c ®µo t¹o nguån nh©n lùc du lÞch cÇn triÓn khai thùc hiÖn theo néi dung sau: - Tæ chøc båi d­ìng, n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n cho lùc l­îng lao ®éng hiÖn cã cña ngµnh. VÒ h×nh thøc ®µo t¹o ®èi t­îng nµy cã thÓ båi d­ìng t¹i chç hoÆc göi ®i häc, nghiÖp vô chñ yÕu cÇn ®µo t¹o vÒ kiÕn thøc lÔ t©n, buång bµn, bar. - ViÖc tuyÓn dông míi ®éi ngò nh©n viªn nghiÖp vô yªu cÇu ph¶i qua c¸c tr­êng ®µo t¹o nghiÖp vô du lÞch. §èi víi c¸c khu du lÞch lín cÇn thiÕt ph¶i thuª c¸c chuyªn gia qu¶n lý giái ®Ó qu¶n lý ®iÒu hµnh. - C¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc hµng n¨m th­êng xuyªn më c¸c líp ®µo t¹o båi d­ìng chuyªn m«n nghiÖp vô, tõng b­íc triÓn khai ¸p dông tiªu chuÈn ho¸ lùc l­îng lao ®éng chuyªn nghiÖp trong ngµnh theo quy ®Þnh cña Tæng côc Du lÞch. §ång thêi cÇn sím cã kÕ ho¹ch båi d­ìng kiÕn thøc vÒ giao tiÕp, øng xö trong kinh doanh du lÞch ®èi víi ng­êi d©n b¶n xø ë nh÷ng n¬i cã c¸c ®iÓm, c¸c khu du lÞch. - Nguån kinh phÝ ®µo t¹o ®Ò nghÞ ng©n s¸ch Nhµ n­íc hç trî vµ c¸c ®¬n vÞ kinh doanh du lÞch tù ®ãng gãp. 3.2.5 C«ng t¸c chØ ®¹o l·nh ®¹o cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh Du lÞch lµ mét ngµnh kinh tÕ tæng hîp cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c ngµnh kinh tÕ - x· héi, ho¹t ®éng mang tÝnh x· héi ho¸ cao vµ cã néi dung v¨n ho¸ s©u s¾c. Ho¹t ®éng du lÞch xÐt vÒ mÆt kh«ng gian th× kh«ng cã danh giíi nhÊt ®Þnh mµ nã cã tÝnh liªn vïng, liªn quèc gia vµ kh«ng cã ho¹t ®éng du lÞch ®¬n lÎ. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn còng nh­ trong qu¶n lý vµ ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch nã phô thuéc nhiÒu vµo kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh kinh tÕ x· héi. Tuy nhiªn, cã tÝnh ®éc lËp t­¬ng ®èi riªng, nh­ng tÝnh phô thuéc vÉn lµ næi tréi. Do vËy, t¨ng c­êng c«ng t¸c chØ ®¹o l·nh ®¹o cña c¸c cÊp c¸c ngµnh ®èi víi du lÞch cã mét ý nghÜa quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. §Ó thùc hiÖn gi¶i ph¸p nµy UBND tØnh cÇn sím thµnh lËp Ban chØ ®¹o ph¸t triÓn du lÞch cña tØnh ®Ó chØ ®¹o ®iÒu hµnh nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh trong quan hÖ phèi hîp gi÷a ngµnh du lÞch víi c¸c ngµnh liªn quan vµ c¸c ®Þa ph­¬ng nh»m t¹o ra søc m¹nh tæng hîp ®Ó thóc ®Èy du lÞch ph¸t triÓn. - §èi víi ngµnh Du lÞch cÇn ph¶i chñ ®éng phèi hîp víi c¸c ngµnh vµ chÝnh quyÒn c¸c ®Þa ph­¬ng n¬i cã c¸c ®iÓm, khu du lÞch trong viÖc x©y dùng quy ho¹ch, kÕ ho¹ch, tæ chøc triÓn khai c¸c dù ¸n du lÞch vµ trong qu¸ tr×nh tæ chøc kinh doanh còng nh­ viÖc b¶o vÖ tµi nguyªn m«i tr­êng du lÞch. - §èi víi c¸c ngµnh cã liªn quan cÇn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng du lÞch ph¸t triÓn, nªn ­u tiªn c¸c dù ¸n ®Çu t­ ph¸t triÓn ngµnh nh­ng cã liªn quan vµ t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn viÖc ph¸t triÓn du lÞch cô thÓ nh­: Ph¸t triÓn giao th«ng, b­u ®iÖn, cung cÊp n­íc s¹ch, b¶o vÖ m«i tr­êng, t«n t¹o c¸c di tÝch v¨n ho¸ lÞch sö... - §èi c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng ë nh÷ng n¬i cã tµi nguyªn du lÞch, ®iÓm khu du lÞch cÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc, h­íng dÉn cho nh©n d©n ®Þa ph­¬ng nh÷ng kiÕn thøc vÒ du lÞch, kinh doanh du lÞch, ý thøc b¶o vÖ tµi nguyªn m«i tr­êng. CÇn phèi hîp víi c¬ quan chøc n¨ng gi÷ g×n tèt trËt tù an toµn x· héi, bµi trõ c¸c tÖ n¹n x· héi ë c¸c khu du lÞch vµ g×n gi÷ nÐt ®Ñp cña v¨n ho¸ b¶n ®Þa. 3.3 Tæ chøc thùc hiÖn vµ kiÕn nghÞ 3.3.1 Tæ chøc thùc hiÖn ViÖc tæ chøc thùc hiÖn ®Ò ¸n lµ mét qu¸ tr×nh triÓn khai mét khèi l­îng c«ng viÖc rÊt lín cã nhiÒu khã kh¨n phøc t¹p do tÝnh ®Æc thï cña mét ®Ò tµi ph¸t triÓn du lÞch, nã võa mang tÝnh chuyªn ngµnh cao võa mang tÝnh lÖ thuéc víi nhiÒu ngµnh. Do vËy, qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn ph¶i ®­îc tiÕn hµnh theo tr×nh tù c¸c b­íc sau: B­íc 1: Phª duyÖt ®Ò ¸n Tæ chøc héi th¶o lÊy ý kiÕn tham gia cña c¸c ngµnh, ý kiÕn tham gia cña c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o tØnh. Saukhi chØnh lý bæ sung hoµn thiÖn tr×nh UBND tØnh phª duyÖt chÝnh thøc ®Ò ¸n. B­íc 2: Thµnh lËp Ban chØ ®¹o §Ò nghÞ UBND tinh thµnh lËp Ban chØ ®¹o thùc hiÖn ®Ò ¸n d­íi sù chØ ®¹o cña ®ång chÝ Phã Chñ tÞch UBND tØnh, c¸c thµnh viªn gåm: Së Th­¬ng M¹i – Du lÞch vµ cã mét sè ®Þa ph­¬ng, ngµnh liªn quan tham gia. Ban chØ ®¹p thùc hiÖn ®Ò ¸n cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra ®«n ®èc trùc tiÕpp gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò khã kh¨n v­íng m¾c liªn quan ®Õn c¸c ngµnh, c¸c cÊp. B­íc 3: LËp kÕ ho¹ch triÓn khai thùc hiÖn - LËp kÕ ho¹ch triÓn khai: Yªu cÇu kÕ ho¹ch triÓn khai ph¶i thËt chi tiÕt cô thÓ c¶ vÒ khèi l­îng c«ng viÖc vµ tiÕn ®é thùc hiÖn. - Ph©n c«ng nhiÖm vô: Së Văn hoá Thể thao – Du lÞch: Lµ c¬ quan th­êng trùc cña Ban chØ ®¹o cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng kÕ ho¹ch thùc hiÖn trùc tiÕp triÓn khai thùc hiÖn ®Ò ¸n vµ c¸c dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng du lÞch. Chñ ®éng phèi hîp ®Çy ®ñ chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ du lÞch trªn ®Þa bµn. Chñ ®éng phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph­¬ng ®Ó gi¶i quyÕt c«ng viÖc cã liªn quan. Th­êng xuyªn kiÓm tra tiÕn ®é, mäi v­íng m¾c khã kh¨n trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn b¸o c¸o kÞp thêi vÒ Ban chØ ®¹o gi¶i quyÕt. + C¸c Së, Ngµnh vµ c¸c ®Þa ph­¬ng cã liªn quan: C¨n cø vµo chøc n¨ng nhiÖm vô cña ngµnh, c¸c ®Þa ph­¬ng, trùc tiÕp gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn viÖc triÓn khai ®Ò ¸n nh­: c¸c thñ tôc ®Çu t­, c¬ chÕ chÝnh s¸ch thùc hiÖn c¸c dù ¸n cña ngµnh cã liªn quan ®Õn du lÞch, qu¶n lý ®Êt ®ai . Tµi nguyªn vµ m«i tr­êng. Ngoµi ra cßn thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc kh¸c do Tr­ëng ban chØ ®¹o ph©n c«ng. + C¸c nhµ ®Çu t­ kinh doanh du lÞch: Trªn c¬ së c¸c quy ho¹ch, c¸c ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së h¹ tÇng cña tõng khu, ®iÓm du lÞch c¸c Nhµ ®Çu t­ nghiªn cøu lËp c¸c Dù ¸n ®Çu t­, x©y dùng ph­¬ng ¸n kinh doanh vµ kª ho¹ch triÓn khai thùc hiÖn tr×nh duyÖt. Tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tµi chÝnh vµ ph¶i chÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n­íc trong ®Çu t­ x©y dùng vµ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh. 3.3.2. Mét sè ý kiÕn ®Ò nghÞ - Tæng côc Du lÞch cÇn cã chiÕn l­îc ph¸t triÓn du lÞch l©u dµi (2000 - 2020) lµm ®Þnh h­íng ®Ó c¸c ®Þa ph­¬ng triÓn khai x©y dùng chiÕn l­îc ph¸t triÓn du lÞch cña m×nh phï hîp víi quy ho¹ch chung cña c¶ n­íc. - Nhµ n­íc cÇn ph¶i ban hµnh nh÷ng quy ®Þnh ph¸p luËt mét c¸ch ®ång bé, cô thÓ ®Ó qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng du lÞch. Tæng côc Du lÞch ban hµnh c¸c Th«ng t­ h­íng dÉn kÞp thêi ®Ó c¸c ®Þa ph­¬ng tæ chøc thùc hiÖn mét c¸ch thèng nhÊt, kh«ng ®Ó t×nh tr¹ng NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ cã hiÖu lùc ®· l©u nh­ng thiÕu Th«ng t­ h­íng dÉn thùc hiÖn. - Tæng côc Du lÞch ®Ò nghÞ víi ChÝnh phñ, c¸c bé ban ngµnh liªn quan ts¹o ®iÒu kiÖn vÒ nguån vèn Nhµ n­íc cho c¸c ®Þa ph­¬ng, ®Æc biÖt cã ®Þa ph­ong trong vïng phô cËn cña du lÞch Hµ Néi ®ang cßn khã kh¨n, t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c qu¶ng b¸ du lÞch ë c¸c ®Þa ph­¬ng, t¹o du lÞch c¸c ®Þa ph­¬ng sím héi nhËp víi du lÞch c¶ n­íc vµ thÕ giíi. - UBND tØnh tËp trung chØ ®¹o c¸c ngµnh liªn quan hµng n¨m bè trÝ nguån vèn thÝch hîp ®Çu t­ cho c¶ du lÞch, ®ång thêi sím ban hµnh c¬ chÕ chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t­ trong lÜnh vùc du lÞch. KÕt luËn Du lÞch lµ mét ngµnh kinh tÕ cã tÝnh liªn ngµnh, liªn vïng vµ cã tÝnh x· héi ho¸ cao, v× vËy ph¸t triÓn du lÞch kh«ng chØ lµ nhiÖm vô cña mét ng­êi mµ lµ nhiÖm vô cña toµn d©n, mäi cÊp mäi ngµnh. Du lÞch tØnh Hµ Nam tuy vÉn ë ®iÓm xuÊt ph¸t nh­ng víi tiÒm n¨ng du lÞch v¨n ho¸ cña m×nh trong t­¬ng lai du lÞch tØnh Hµ Nam cã thÓ ph¸t triÓn m¹nh mÏ nÕu ®­îc sù quan t©m, ®Çu t­ ®óng møc cña toµn x· héi. RÊt nhiÒu nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i trong viÖc ph¸t triÓn lo¹i h×nh du lÞch v¨n ho¸ tØnh Hµ Nam. Nh­ng du lÞch nãi chung vµ du lÞch v¨n ho¸ tØnh Hµ Nam nãi riªng, ®ang kh«ng ngõng ®ãng gãp vµo sù ph¸t triÓn cña ngµnh kinh tÕ, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ vµ t¨ng thu nhËp cho ng­êi d©n. Th«ng qua ®Ò tµi ph¸t triÓn du lÞch v¨n ho¸ cña tØnh Hµ Nam em ®· ®Ò ra mét sè nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ ®Ó ph¸t triÓn du lÞch v¨n ho¸ mét c¸ch hiÖu qu¶, ph¸t triÓn toµn diÖn vµ bÒn v÷ng. Nh­ng do thêi gian cã h¹n, tr×nh ®é b¶n th©n cßn h¹n chÕ nªn ch¾c ch¾n cßn nhiÒu thiÕu sãt. Em hy väng c¸c gi¶i ph¸p còng nh­ bµi luËn v¨n của em ®­îc ghi nhËn nh­ mét sù cè g¾ng nç lùc gióp du lÞch tØnh nhµ ngµy cµng ph¸t triÓn. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c b¹n ®Ó luËn v¨n của em ®­îc hoµn chØnh hơn. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n./. Hµ Nam, ngµy 16 th¸ng 5 n¨m 2009 Sinh viªn L­¬ng ThÞ Tè Uyªn Tµi liÖu tham kh¶o 1. TrÇn Ngäc Thªm, C¬ së V¨n ho¸ ViÖt Nam, NXB GD, 1999 2. D­¬ng V¨n S¸u, Di tÝch lÞch sö - V¨n ho¸ vµ danh lam th¾ng c¶nh ViÖt Nam, NXB §HQG Hµ Néi, 2008 3. §inh Trung Kiªn, Mét sè vÊn ®Ò vÒ du lÞch ViÖt Nam, NXB §HQG Hµ Néi 4. §inh Trung Kiªn, Bµi gi¶ng m«n häc sè 20 “ V¨n ho¸ qu¶n lý vµ kinh doanh du lÞch”, T12/2005 5. TrÇn §øc Thanh, NhËp m«n Khoa häc du lÞch, NXB §HQG Hµ Néi, 2003 6. ThÕ Hïng, V¨n ho¸ øng xö, NXB V¨n ho¸ Th«ng tin, 2005 7. LuËt du lÞch 2005. 8. LuËt di s¶n 9. LÔ héi Hµ Nam, Së V¨n ho¸ ThÓ thao vµ du lÞch Hµ Nam, NXB Th«ng TÊn, 2009 11. B¸o c¸o tæng hîp: Quy ho¹ch ph¸t triÓn du lÞch cña tØnh Hµ Nam 2006 .- 2010 vµ ®Þnh h­íng ®Õn n¨m 2020, Së VHTT vµ DL Hµ Nam. 11. §Þa chÝ Hµ Nam, 2005 . 12." Hµ Nam thÕ vµ lùc trong thÕ kû XX I”, NXB ChÝnh trÞ Quèc gia, 2005 13. www.hanam.gov.vn Phô lôc ¶nh Phô lôc 1: B¶n ®å ranh giíi gi÷a du lÞch Hµ Nam vµ c¸c tØnh l©n cËn Thanh Liªm Kim b¶ng B×nh Lôc Lý Nh©n Duy tiªn TØnh Th¸i b×nh TØnh Nam §Þnh TØnh Ninh B×nh TØnh Hµ T©y TØnh Hoµ B×nh TØnh h­ng yªn Phô lôc 2. Di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ cña tØnh Hµ NamTrèng ®ång Ngäc Lò (B×nh Lôc – Hµ Nam) Tõ ®­êng NguyÔn KhuyÕn §Òn L¶nh Giang §Òn TrÇn Th­¬ng Chïa Long §äi S¬n Phô lôc 3. §Æc s¶n - Èm thùc B¸nh cuèn ch¶ Phñ Lý – Hµ Nam Thóng B¸nh cuèn B¸nh cuèn lµ s¶n phÈm cña n«ng nghiÖp Bát dưa cà pháo đậm vị quê hương Canh cá diếc Cơm gạo tám ăn với chả quế… Chuối ngự Đại Hoàng - Lý Nhân (Hà Nam) ` Phô lôc 4. Lµng nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng ¬ NghÒ dòa ë An §æ – B×nh Lôc – Hµ Nam Nh÷ng h×nh ¶nh vÒ lµng trèng §äi Tam ChiÕc trèng lín ®· hoµn thµnh Lµm tang trèng B­ng mÆt trèng Tang trèng ®· ®­îc ghÐp GhÐp tang trèng Lµm tang trèng GhÐp tang trèng Nh÷ng h×nh ¶nh vÒ lµng m©y tre ®an Ngäc §éng Lµng hoa Phï V©n ChØ c¸ch trung t©m TP. Phñ Lý chõng 6km, ®i vÒ phÝa nam x· Phï V©n – TP. Phñ Lý – Hµ Nam, ng­êi ta dÔ dµng nhËn ra lµng hoa Phï V©n víi nh÷ng c¸nh ®ång hoa tr¶i dµi. Trªn c¸nh ®ång hoa Phï V©n Nh÷ng b«ng hoa thi nhau ®ua s¾c Trång hoa còng vÊt v¶ l¾m C¶ ngµy ë ngoµi v­ên Høa hÑn mét mïa hoa béi thu Mét sè h×nh ¶nh vÒ lµng lôa Nha X¸ ` §­êng vµo Nha X¸ h«m nay Mét gãc x­ëng dÖt MÉu v¶i lôa 3 Cã thÓ thÊy c¶nh nµy ë mäi nhµ Toµn c¶nh mét x­ëng dÖt Nhµ cöa lµng dÖt ngµy cµn khang trang DÖt lôa hoa S¶n phÈm chê xuÊt hµng X­ëng dÖt quy m« lín ngµy cµng nhiÒu Nh÷ng sóc lôa võa dÖt xong Lôa ®­îc dÖt víi nhiÒu mµu s¾c vµ hoa v¨n Nh­ng còng cã vµi gia ®×nh chØ cã mét vµi khung dÖt T¬ ®· ®­îc chuÈn bÞ s½n sµng MÉu v¶i lôa 1 Gi¸m ®èc C«ng ty TNHH V©n HiÓn Mét c¶nh trong x­ëng dÖt MÉu v¶i lôa Phô lôc 5. LÔ héi truyÒn thèng Hµ Nam LÔ héi Chïa Long §äi S¬n LÔ héi Chïa Tróc 6. Ca móa nh¹c truyÒn thèng H¸t ChÇu V¨n §o¹n trÝch trong vë chÌo “TrÇu Cau”

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc23.LuongThiToUyen.doc