Phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng XHCN là giải pháp cơ bản để chuyển từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn ở nước ta hiện nay

MỤC LỤCMở đầu 3 Nội dung 4 Cơ sở lý luận của việc phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ ở nớc ta. 5 Lý luận Mac - Lênin về sự phát triển của sản xuất hàng hoá và kinh tế hàng hoá. 5 Điều kiện ra đời của nền kinh tế hàng hóa. Ưu thế của sản xuất hàng hóa. 6 Sự tồn tại khách quan của kinh tế hàng hoá trong thời kỳ quá độ. 7 Tính tất yếu khách quan phải phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần ở Việt Nam. 8 Do yêu cầu của phát triển lực lợng sản xuất. 8 Do tồn tại nhiều thành phần kinh tế. 9 Do đòi hỏi nâng cao đời sống nhân dân. 10 Những giải pháp phát triển kinh tế hàng hoá. 11 1. Thực trạng kinh tế hàng hóa nớc ta hiện nay. 11 1.1. Những thành tựu đạt đợc khi có chính sách mới. 11 1.2. Những khó khăn và thách thức mới. 12 2. Những giải pháp phát triển kinh tế hàng hoá ở Việt Nam. 14 2.1. Đẩy mạnh quá trình đa dạng hoá sở hữu tạo điều kiện phát triển mạnh nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ở nớc ta. 14 2.2. Đẩy mạnh quá trình phân công lại lao động xã hội. 17 2.3. Hình thành và phát triển đồng bộ các loại thị trờng. 17 2.4. Tiếp tục đổi mới và nâng cao vai trò quản lý vĩ mô của Nhà nớc. 20 2.5. Đẩy mạnh việc sản xuất và hoàn thiện hệ thống pháp luật và cải cách nền hành chính quốc gia. 21 Kết luận 24 Tài liệu tham khảo 25

doc25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1524 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng XHCN là giải pháp cơ bản để chuyển từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn ở nước ta hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®iÒu kiÖn nh÷ng c«ng cô lao ®éng qu¸ th« s¬ lóc bÊy giê, mét c¸ nh©n kh«ng thÓ sèng vµ lao ®éng ®éc lËp ®­îc, bëi vËy hä ph¶i liªn kÕt lao ®éng tËp thÓ ®Ó chèng l¹i sù uy hiÕp cña thiªn nhiªn, cña thó d÷ vµ nh÷ng céng ®ång ng­êi kh¸c. Ng­êi nguyªn thuû kh«ng cã quan niÖm t­ h÷u, tÊt c¶ t­ liÖu s¶n xuÊt, t­ liÖu sinh ho¹t ®Òu thuéc së h÷u c«ng céng, cña thÞ téc vµ bé l¹c. §©y lµ nÒn kinh tÕ tù cung tù cÊp. Trong x· héi n« lÖ vµ phong kiÕn, nÒn kinh tÕ còng ch­a ph¶i lµ nÒn kinh tÕ hµng ho¸. Khi ®ã nÒn kinh tÕ hµng ho¸ míi chØ lµ mÇm mèng, lµ tiÒn ®Ò, vµ nã vÉn bÞ nÒn kinh tÕ tù nhiªn chi phèi. ChØ ®Õn khi x· héi t­ b¶n ra ®êi th× kinh tÕ hµng ho¸ míi gi÷ vai trß cho phèi ®êi sèng kinh tÕ x· héi vµ khi ®ã míi thËt sù lµ nÒn kinh tÕ hµng ho¸. Lý luËn cña M¸c - Lªnin vÒ sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ kinh tÕ hµng ho¸. a. Kinh tÕ tù nhiªn vµ kinh tÕ hµng ho¸ Kinh tÕ tù nhiªn vµ kinh tÕ hµng ho¸ lµ hai h×nh thøc tæ chøc kinh tÕ - x· héi ®· tån t¹i trong lÞch sö hai h×nh thøc nµy ®­îc h×nh thµnh trªn c¬ së tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt x· héi,tr×nh ®é ph©n c«ng lao ®éng ®éng x· héi, tr×nh ®é ph¸t triÓn vµ ph¹m vi cña quan hÖ trao ®æi. Trong nÒn kinh tÕ tù nhiªn, ng­êi s¶n xuÊt còng ®ång thêi lµ ng­êi tiªu dïng. Tù s¶n xuÊt, tù tiªu dïng lµ ®Æc ®iÓm næi bËt cña kinh tÕ tù nhiªn. Môc ®Ých cña s¶n xuÊt lµ t¹o ra nh÷ng gi¸ trÞ sö dông nh»m tho¶ m·n nhu cÇu tiªu dïng cña chÝnh b¶n th©n ng­êi s¶n xuÊt, v× thÕ cã thÓ nãi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña nÒn kinh tÕ tù nhiªn gåm hai kh©u: s¶n xuÊt - tiªu dïng. C¸c quan hÖ kinh tÕ trong nÒn kinh tÕ tù nhiªn ®Òu mang h×nh th¸i hiÖn vËt. Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸, môc ®Ých s¶n xuÊt lµ trao ®æi hay ®Ó b¸n. Môc ®Ých ®ã ®­îc x¸c ®Þnh tõ tr­íc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ cã tÝnh kh¸ch quan. Trong kiÓu tæ chøc kinh tÕ nµy, toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt - ph©n phèi - trao ®æi - tiªu dïng ; s¶n xuÊt c¸i g×, nh­ thÕ nµo vµ cho ai ®Òu th«ng qua viÖc mua - b¸n, th«ng qua hÖ thèng thÞ tr­êng vµ do thÞ tr­êng quyÕt ®Þnh. S¶n xuÊt hµng ho¸ ra ®êi vµ ph¸t triÓn lµ mét qu¸ tr×nh lÞch sö l©u dµi. §Çu tiªn lµ s¶n xuÊt hµng ho¸ gi¶n ®¬n. S¶n xuÊt hµng ho¸ gi¶n ®¬n lµ s¶n xuÊt hµng ho¸ cña n«ng d©n, thî thñ c«ng dùa trªn chÕ ®é t­ h÷u vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt vµ søc lao ®éng cña b¶n th©n hä. S¶n xuÊt hµng ho¸ gi¶n ®¬n ra ®êi trong thêi k× c«ng x· nguyªn thuû tan r·. Trong x· héi chiÕm h÷u n« lÖ vµ phong kiÕn, nã ®ãng vai trß phô thuéc bæ sung. §©y lµ kiÓu s¶n xuÊt hµng ho¸ nhá, dùa trªn kü thuËt thñ c«ng vµ l¹c hËu. Khi lùc l­îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn cao h¬n, s¶n xuÊt hµng ho¸ gi¶n ®¬n chuyÓn thµnh s¶n xuÊt hµng ho¸ quy m« lín. Qu¸ tr×nh chuyÓn biÕn nµy diÔn ra trong thêi k× qu¸ ®é tõ x· héi phong kiÕn sang x· héi t­ b¶n. b. §iÒu kiÖn ra ®êi nÒn kinh tÕ hµng ho¸ Qu¸ tr×nh xuÊt hiÖn vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña kinh tÕ hµng ho¸ diÔn ra trªn c¬ së cña sù ph©n c«ng lao ®éng x· héi vµ sù t¸ch biÖt vÒ kinh tÕ gi÷a ng­êi s¶n xuÊt nµy víi ng­êi s¶n xuÊt kh¸c vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt quy ®Þnh. Ph©n c«ng lao ®éng x· héi ®· t¹o ra nh÷ng ngµnh nghÒ s¶n xuÊt kh¸c nhau. Do ph©n c«ng lao ®éng x· héi nªn mçi ng­êi chuyªn s¶n xuÊt mét lo¹i hµng ho¸ nhÊt ®Þnh. Tuy nhiªn, nhu cÇu tiªu dïng cña hä l¹i cÇn nhiÒu lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau. §Ó tho¶ m·n nhu cÇu nµy hä ph¶i trao ®æi s¶n phÈm cho nhau. Lµm n¶y sinh quan hÖ kinh tÕ gi÷a nh÷ng ng­êi s¶n xuÊt . Ph©n c«ng lao ®éng x· héi ph¸t triÓn còng dÉn tíi sù ra ®êi cña ngµnh th­¬ng nghiÖp. Khi th­¬ng nghiÖp ra ®êi quan hÖ trao ®æi ®· cã mÇu s¾c míi. Ng­êi s¶n xuÊt vµ ng­êi tiªu dïng quan hÖ víi nhau qua nh©n vËt thø ba lµ th­¬ng nh©n. Th­¬ng nghiÖp ph¸t triÓn lµm cho s¶n xuÊt vµ l­u th«ng hµng ho¸ cïng víi l­u th«ng tiÒn tÖ ®­îc ph¸t triÓn nhanh chãng. Quan hÖ trao ®æi ngµy cµng ®­îc më réng vµ ph¸t triÓn ®ái hái hÖ thèng giao th«ng vËn t¶i còng ph¶i më réng vµ ph¸t triÓn ®©y lµ ®iÒu kiÖn vËt chÊt lµm t¨ng thªm c¸c ph­¬ng tiÖn trao ®æi më réng thÞ tr­êng. §iÒu kiÖn thø hai cña s¶n xuÊt hµng ho¸ lµ sù t¸ch biÖt vÒ kinh tÕ gi÷a nh÷ng ng­êi s¶n xuÊt do c¸c quan hÖ së h÷u kh¸c nhau vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt quy ®Þnh. Dùa vµo ®iÒu kiÖn nµy mµ ng­êi chñ t­ liÖu s¶n xuÊt cã quyÒn quyÕt ®Þnh viÖc sö dông t­ liÖu s¶n xuÊt vµ nh÷ng s¶n phÈm do hä s¶n xuÊt ra. Nh­ vËy quan hÖ së h÷u kh¸c nhau vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt ®· chia rÏ ng­êi s¶n xuÊt, lµm cho hä t¸ch biÖt víi nhau vÒ mÆt kinh tÕ. Trong ®iÒu kiÖn ®ã, ng­êi s¶n xuÊt nµy muèn sö dông s¶n phÈm lao ®éng cña ng­êi s¶n xuÊt kh¸c th× ph¶i trao ®æi s¶n phÈm lao ®éng cho nhau. S¶n phÈm lao ®éng trë thµnh hµng ho¸. c. ¦u thÕ cña s¶n xuÊt hµng ho¸ LÞch sö ph¸t triÓn s¶n xuÊt cña x· héi lµ s¶n xuÊt tù tóc tù cÊp tiÕn lªn s¶n xuÊt hµng ho¸ (hay tõ kinh tÕ tù nhiªn hµng ho¸). So víi nÒn s¶n xuÊt tù tóc tù cÊp th× s¶n xuÊt hµng ho¸ cã ­u thÕ h¬n h¼n vÒ nhiÒu mÆt: Thø nhÊt, do nhu cÇu lín vµ kh«ng ngõng t¨ng lªn nªn s¶n xuÊt hµng ho¸ lµ ®éng lùc thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Thø hai, sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt hµng ho¸ lµm cho ph©n c«ng lao ®éng x· héi ngµy cµng s©u s¾c, chuyªn m«n ho¸, hîp t¸c ho¸ ngµy cµng t¨ng, mèi liªn hÖ gi÷a c¸c ngµnh c¸c vïng ngµy cµng chÆt chÏ. Tõ ®ã nã xo¸ bá tÝnh tù cÊp, tù tóc, b¶o thñ tr× trÖ cña nÒn kinh tÕ, ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh x· héi ho¸ s¶n xuÊt vµ lao ®éng. Thø ba, s¶n xuÊt tù tóc tù cÊp lµ s¶n xuÊt trong mét m«i tr­êng kh«ng cã c¹nh tranh, cßn m«i tr­êng ho¹t ®éng cña s¶n xuÊt hµng ho¸ lµ mét m«i tr­êng c¹nh tranh gay g¾t. TÝnh t¸ch biÖt kinh tÕ ®ái hái ng­êi s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¶i n¨ng ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó s¶n xuÊt vµ tiªu thô hµng ho¸. Muèn vËy hä ph¶i ra søc c¶i tiÕn kü thuËt, hîp lý ho¸ s¶n xuÊt, n©ng cao chÊt l­îng, c¶i tiÕn quy c¸ch mÉu m· hµng ho¸, tæ chøc tèt qu¸ tr×nh tiªu thô. Tõ ®ã t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng x· héi. §©y lµ ®éng lùc m¹nh mÏ cho sù ph¸t triÓn cña x· héi. Thø t­, s¶n xuÊt hµng ho¸ quy m« lín cã ­u thÕ so víi s¶n xuÊt hµng ho¸ nhá vÒ quy m«, tr×nh ®é kü thuËt, kh¶ n¨ng tho¶ m·n nhu cÇu. V× vËy s¶n xuÊt hµng ho¸ quy m« lín lµ c¸ch thøc tæ chøc hiÖn ®¹i ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi trong thêi ®¹i hiÖn nay. Thø n¨m, s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¸t triÓn víi vai trß ®éng lùc cña nhu cÇu, giao l­u v¨n ho¸, kinh tÕ ®­îc ph¸t triÓn nªn ®êi sèng vËt chÊt còng nh­ ®êi sèng tinh thÇn cña nh©n d©n ®­îc n©ng cao ngµy cµng phong phó vµ ®a d¹ng, t¹o ®iÒu kiÖn cho sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn quyÒn tù do, b×nh ®¼ng, ®éc lËp c¶ mçi c¸ nh©n. LÞch sö c¸c n­íc x· héi chñ nghÜa tr­íc ®©y ®· xuÊt hiÖn m« h×nh “kinh tÕ chØ huy” hay m« h×nh kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung. M« h×nh nµy vÒ thùc chÊt lµ xo¸ bá dÇn c¬ së kinh tÕ cô tån t¹i vµ ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸. MÆc dï h×nh thøc trªn vÉn thõa nhËn sù tån t¹i cña s¶n xuÊt hµng ho¸, cña c¸c ph¹m trï kinh tÕ g¾n liÒn víi nÒn s¶n xuÊt ®ã, nh÷ng trong thùc tÕ ®· xa rêi c¸c nguyªn t¾c tæ chøc ho¹t ®éng cña kinh tÕ hµng ho¸, kinh tÕ thÞ tr­êng. Sau nµy, Lªnin ®· nhËn ra sai lÇm cña m×nh vµ ®· rót ra kÕt luËn quan träng r»ng: “ChÝnh b¶n th©n cuéc sèng ®· lµm ph¸ vì viÖc trao ®æi trùc tiÕp va thay vµo ®ã lµ viÖc mua b¸n”. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ cÇn ph¶i ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸, kinh tÕ thÞ tr­êng, thay cho nÒn kinh tÕ gi¶n ®¬n tù cung tù cÊp tr­íc kia. §iÒu kiÖn ra ®êi cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸. Tr­íc hÕt ta cã kh¸i niÖm cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸: Lµ s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ®Ó trao ®æi, ®Ó b¸n trªn thÞ tr­êng, s¶n phÈm ë ®©y kh«ng ph¶i lµ tho¶ m·n nhu cÇu néi bé cña ng­êi s¶n xuÊt mµ s¶n xuÊt ra ®Ó trao ®æi. Kinh tÕ hµng ho¸ ®èi lËp víi kinh tÕ tù nhiªn lµ lo¹i h×nh kinh tÕ tiÕn hµnh sane xuÊt s¶n phÈm ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu b¶n th©n ng­êi s¶n xuÊt. ë nÒn kinh tÕ tù nhiªn th× ng­êi n«ng d©n võa ph¶i t¹o c«ng cô lao ®éng nh­ cuèc xÎng võa trång lóa cßn trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ th× ng­êi n«ng d©n chØ ph¶i trång lóa cßn ng­êi thî rÌn lµm ra cuèc xÎng ®Ó ®æi lÊy lóa g¹o cña ng­êi n«ng d©n. ViÖc ng­êi n«ng d©n tõ viÖc võa ph¶i s¶n xuÊt c«ng cô lao ®éng võa ph¶i trång lóa vµ chuyÓn sang chØ trång lóa cßn trao ®æi lÊy c«ng cô cuèc xÎng cña ng­êi thî rÌn chÝnh lµ ph©n c«ng lao ®éng x· héi ®ã lµ sù chuyªn m«n ho¸ ng­êi s¶n xuÊt thµnh nh÷ng ngµnh nghÒ kh¸c nhau, mçi ng­êi chØ s¶n xuÊt mét thø hoÆc mét vµi thø s¶n phÈm, song nhu cÇu cña hä l¹i bao hµm nhiÒu thø kh¸c nhau. §Ó tho¶ m·n nhu cÇu hä cÇn cã sù trao ®æi s¶n phÈm víi nhau. Nh­ng nÕu chØ cã sù ph©n c«ng lao ®éng th«i th× ch­a ®ñ ®Ó cã s¶n xuÊt hµng ho¸, ®©y míi chØ lµ ®iÒu kiÖn cÇn cña s¶n xuÊt hµng ho¸. NÕu chØ cã ph©n c«ng lao ®éng vµ tÊt c¶ t­ liÖu s¶n xuÊt ®Òu lµ cña chung nh­ vËy mçi ng­êi s¶n xuÊt cung cÊp s¶n phÈm cho x· héi vµ x· héi cung cÊp s¶n phÈm cho c¸ nh©n tiªu dïng bëi vËy ë ®©y kh«ng cã sù mua b¸n, trao ®æi hµng ho¸ víi nhau nªn chØ cã sù ph©n c«ng lao ®éng x· héi th«i th× chøa ®ñ ®Ó cã ®­îc nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. Ngoµi ®iÒu kiÖn ph©n c«ng lao ®éng x· héi th× ®Ó chuyÓn tõ kinh tÕ tù nhiªn sang kinh tÕ hµng ho¸ cÇn ph¶i xuÊt hiÖn chÕ ®é t­ h÷u hoÆc c¸c h×nh thøc së h÷u kh¸c nhau cña t­ liÖu s¶n xuÊt vµ s¶n phÈm, ®©y lµ ®iÒu kiÖn ®ñ ®Ó cã ®­îc s¶n xuÊt hµng ho¸. Ta ®Æt vÊn ®Ò ng­îc l¹i, nÕu chØ cã ®iÒu kiÖn h×nh thøc së h÷u kh¸c nhau vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt vµ s¶n phÈm th× cã thÓ chuyÓn ®­¬c tõ nÒn kinh tÕ tù nhiªn sang nÒn kinh tªa hµng ho¸ hay kh«ng? C©u tr¶ lêi lµ kh«ng v× nÕu chØ cã ®iÒu kiÖn së h÷u t­ nh©n vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt mµ kh«ng cã sù ph©n c«ng lao ®éng s· héi th× ch­a thÓ cã s¶n xuÊt hµng ho¸, ng­êi n«ng d©n võa dÖt v¶i, võa tù rÌn lÊy c«ng cô vµ trång lóa. Tøc lµ nÒn kinh tÕ vÉn mang tÝnh tù cung tù cÊp hoµn toµn th× s¶n xuÊt ®ã kh«ng ph¶i lµ nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. Nh­ vËy ph©n c«ng lao ®éng x· héi lµ c¬ së ®Ó cã thÓ x¶n xuÊt hµng ho¸ cßn chÕ ®é t­ h÷u lµm cho viÖc trao ®æi s¶n phÈm mang h×nh thøc trao ®æi hµng ho¸. ThiÕu mét trong hai ®iÒu kiÖn ®ã th× kh«ng thÓ s¶n xuÊt hµng ho¸. ¦u thÕ cña s¶n xuÊt hµng ho¸. LÞch sö ph¸t triÓn s¶n xuÊt cña x· héi lµ s¶n xuÊt tù tóc tù cÊp tiÕn lªn s¶n xuÊt hµng ho¸ (hay tõ nÒn kinh tÕ tù nhiªn lªn nÒn kinh tÕ hµng ho¸). So víi nÒn s¶n xuÊt tù tóc tù cÊp th× s¶n xuÊt hµng ho¸ cã ­u thÕ h¬n h¼n vÒ nhiÒu mÆt. - Thø nhÊt, nÒn s¶n xuÊt tù tóc tù cÊp lµ nÒn s¶n xuÊt khÐp kÝn lµm cho nªn s¶n xuÊt bÞ h¹n chÕ kh«ng ph¸t triÓn, mÆt kh¸c s¶n xuÊt hµng ho¸ lµ s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ®Ó b¸n nªn nhu cÇu lµ rÊt lín vµ kh«ng ngõng t¨ng lªn bëi vËy nã lµ ®éng lùc ®Ó thóc ®Èy s¶n xuÊt. - Thø hai, s¶n xuÊt tù tóc tù cÊp lµ s¶n xuÊt trong mét m«i tr­êng kh«ng cã c¹nh tranh, s¶n xuÊt víi qui m« nhá, nhu cÇu chñ yÕu dùa vµo nguån lùc tù nhiªn nªn kh«ng cã ®éng lùc m¹nh cho viÖc ®æi míi kü thuËt vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt h¬n n÷a, nh÷ng nguån lùc tù nhiªn th× ®­îc sö dông mét c¸ch rÊt l·ng phÝ. Cßn m«i tr­êng ho¹t ®éng cña s¶n xuÊt hµng ho¸ lµ mét m«i tr­êng c¹nh tranh g¨y g¾t, quy m« s¶n xuÊt lín, nguån lùc tù nhiªn ngµy cµng khan hiÕm, ®iÒu nµy buéc nh÷ng ng­êi s¶n xuÊt ph¶i c¶i tiÕn kü thuËt, linh ®éng trong viÖc sö dông tµi nguyªn thiªn nhiªn, tr¸i víi s¶n xuÊt tù cÊp tù tóc, ®©y lµ ®éng lùc m¹nh mÏ cho sù ph¸t triÓn cña x· héi. - Thø ba, ®èi víi s¶n xuÊt tù cÊp tù tóc do s¶n xuÊt ph¸t triÓn thÊp, s¶n xuÊt Ýt vµ nhu cÇu thÊp nªn ë mçi vïng vµ c¸c vïng kh¸c nhau, ®êi sèng vËt chÊt, v¨n ho¸, tinh thÇn rÊt nghÌo nµn vµ thÊp kÐm, kh«ng cã sù giao l­u trao ®æi v¨n ho¸ gi÷a c¸c vïng. Nh­ng s¶n xuÊt hµng ho¸ kh¾c phôc ®­îc t×nh tr¹ng nµy, do s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¸t triÓn víi vai trß ®éng lùc cña nhu cÇu, giao l­u v¨n ho¸, kinh tÕ ®­îc ph¸t triÓn nªn ®êi sèng vËt chÊt còng nh­ ®êi sèng tinh thÇn cña nh©n d©n ®Òu ®­îc n©ng cao ngµy cµng phong phó vµ ®a d¹ng, t¹o ®iÒu kiÖn cho sù ph¸t triÓn ®éc lËp, tù do b×nh ®¼ng cña mçi c¸ nh©n. - Thø t­, nÒn s¶n xuÊt tù cÊp tù tóc khÐp kÝn ®· c¶n trë sù ph¸t triÓn cña ph©n c«ng lao ®éng x· héi, tr¸i l¹i do s¶n xuÊt hµng ho¸ ra ®êi trªn c¬ së ph©n c«ng lao ®éng x· héi, thóc ®Èy sù chuyªn m«n ho¸ c¸c ngµnh s¶n xuÊt, lµm cho c¸c ngµnh s¶n xuÊt ngµy cµng ®­îc chuyªn m«n ho¸ vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ, tr×nh ®é kü thuËt ngµy cµng ®­îc n©ng cao, trªn thÕ giíi hiÖn nay khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn v« cïng nhanh chãng nhÊt lµ trong lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin vµ ®iÖn tö ... Nh­ vËy ta cã thÓ thÊy r»ng, so víi nÒn s¶n xuÊt tù cÊp tù tóc th× nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ tá ra cã nhiÒu ­u ®iÓm h¬n h¼n, vµ ®iÒu quan träng la nã lu«n kÝch thÝch cho s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Sù tån t¹i kh¸ch quan cña kinh tÕ hµng ho¸ trong thêi kú qu¸ ®é. Ta thÊy r»ng tõ khi chñ nghÜa x· héi ra ®êi vµ ph¸t triÓn thµnh mét hÖ thèng trªn thÕ giíi cho ®Õn tr­íc thËp kû 80, vÊn ®Ò cã hay kh«ng tån t¹i cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ trong chñ nghÜa x· héi lu«n lµ ®Ò t¹i tranh luËn trong giíi nghiªn cøu lý luËn Macxit. Nh×n chung, vÒ ph­¬ng diÖn lý luËn, quan ®iÓm chÝnh thèng chi phèi trong suèt mÊy thËp kû qua lµ quan niÖm cho r»ng: kinh tÕ x· héi chñ nghÜa lµ nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn theo kÕ ho¹ch c©n dèi vµ cã kÕ ho¹ch cïng víi c¸c quy luËt kinh tÕ ®Æc thï kh¸c cña chñ nghÜa x· héi, Nhµ n­íc cã vai trß chñ yÕu trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt vµ ph©n phèi s¶n phÈm mµ kh«ng cÇn ®Õn c¸c quan hÖ trao ®æi hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng. Kinh tÕ hµng ho¸ bÞ coi nhÑ, ®­îc coi lµ ®Æc tr­ng riªng cña nÒn kinh tÕ t­ b¶n chñ nghÜa cÇn ph¶i h¹n chÕ vµ ®i tíi xo¸ bá. Nh­ng trªn thùc tÕ chÝnh ®iÒu ®ã lµ nguyªn nh©n chñ yÕu lµm tr× trÖ, k×m h·m ®­a nÒn kinh tÕ cña c¸c quèc gia XHCN ®Õn khñng ho¶ng vµ tan vì. Tõ nh÷ng thùc tÕ trªn ta thÊy quan ®iÓm cho r»ng “s¶n xuÊt hµng ho¸ lµ ®Æc tr­ng riªng cña chñ nghÜa t­ b¶n” lµ hoµn toµn sai lÇm. MÆt kh¸c theo Cacmac s¶n xuÊt hµng ho¸ ra ®êi trªn c¬ së ph©n c«ng lao ®éng x· héi vµ chÕ ®é t­ h÷u vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt bëi vËy s¶n xuÊt hµng ho¸ tån t¹i trong thêi kú qu¸ ®é lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan v×: - Thø nhÊt, khi mµ ph©n c«ng x· héi ph¸t triÓn kÐo theo chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt ngµy cµng s©u s¾c, tõ ®ã sÏ n¶y sinh thªm nh÷ng mèi quan hÖ kinh tÕ, nh÷ng sù trao ®æi ho¹t ®éng lao ®éng trong x· héi. - Thø hai, ®Æc ®iÓm kinh tÕ cña thêi kú qu¸ ®é ®ã lµ nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn víi nhiÒu h×nh thøc së h÷u kh¸c nhau vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt, nhiÒu chñ thÓ kinh tÕ kh¸c nhau. Nh÷ng chñ thÓ kinh tÕ nµy t¸ch biÖt, ®éc lËp víi nhau nh­ng hä ®Òu n»m trong mét hÖ thèng ph©n c«ng lao ®éng x· héi do ®ã s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cña hä vÉn cã sù phô thuéc lÉn nhau vµ quan hÖ kinh tÕ gi÷a hä chØ cã thÓ thùc hiÖn b»ng con ®­êng trao ®æi hµng ho¸ tøc lµ ph¶i cã s¶n xuÊt hµng ho¸. - Thø ba, quan hÖ hµng ho¸ tiÒn tÖ lµ h×nh thøc cÇn thiÕt thuËn lîi ®Ó ®¶m b¶o sù c«ng b»ng trong quan hÖ kinh tÕ quèc doanh vµ kinh tÕ tËp thÓ, v× hai ®¬n vÞ nµy tuy cïng lµ së h÷u c«ng céng vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt nh­ng nã vÉn cã sù kh¸c biÖt nhÊt ®Þnh vµ cã quyÒn tù chñ s¶n xuÊt kinh doanh, c¹nh tranh hay hîc t¸c víi nhau, nã cßn cã sù kh¸c biÖt nhau vÒ tr×nh ®é kü thuËt, tr×nh ®é qu¶n lý, vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh tÕ, chóng ta kh«ng thÓ dïng ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n, cµo b»ng ë ®©y ®­îc. - Thø t­, s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ quan hÖ hµng ho¸ tiÒn tÖ cßn chÝnh lµ ®iÖu kiÖn cÇn thiÕt vµ tÊt yÕu trong quan hÖ ®èi ngo¹i gi÷a c¸c n­íc trªn thÕ giíi bëi v× mçi n­íc vÉn lµ nh÷ng quèc gia riªng biÖt, lµ nh÷ng chñ së h÷u kh¸c nhau vÒ s¶n phÈm hµng ho¸. Tõ nh÷ng lý do trªn ®©y ta nhËn thÊy trong thêi kú qu¸ ®é s¶n xuÊt hµng ho¸ tån t¹i lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan vµ kh«ng thÓ c­ìng l¹i ®­îc, kh«ng thÓ dïng mÖnh lÖnh ®Ó ng¨n cÊm, xo¸ bá s¶n xuÊt hµng ho¸ . II.TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan ph¶i ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn ë ViÖt Nam. Do yªu cÇu cña ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt . Lùc l­îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn tû lÖ thuËn víi tiÕn tr×nh tËp trung x· héi ho¸ quan hÖ së h÷u mµ ®Ønh cao lµ së h÷u toµn d©n. Sù h×nh thµnh c¸c tËp ®oµn kinh tÕ, c¸c c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty ®a quèc gia vµ xuyªn quèc gia chÝnh lµ nh÷ng biÓu hiÖn cña qu¸ tr×nh x· héi ho¸ quan hÖ së h÷u ë mét tr×nh ®é nhÊt ®Þnh. Khi mµ lùc l­îng s¶n xuÊt ®ang ë møc thÊp th× t­¬ng øng víi nã lµ sù tån t¹i nhiÒu h×nh thøc së h÷u ph©n t¸n. ThÕ giíi ngµy nay do ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt cña khoa häc, c«ng nghÖ mµ giµu cã rÊt nhanh; nh÷ng ®i liÒn víi nã lµ bÊt c«ng x· héi ngµy cµng t¨ng, sù giµu cã ph¸t triÓn kh«ng lµm cho bÊt c«ng x· héi gi¶m ®i mµ ngµy cµng ph¸t triÓn, ®Ó gi¶i quyÕt m©u thuÈn nµy kh«ng cã c¸ch nµo kh¸c lµ khi t¨ng tr­ëng kinh tÕ ph¶i ®i ®«i víi gi¶i quyÕt c«ng b»ng x· héi, ë ®©y kh«ng cã nghÜa lµ cµo b»ng sù siªng n¨ng tÝch cùc, sù biÕng nh¸c; lµm ¨n cã hiÖu qu¶ kh¸c nhau ®Òu ®­îc h­ëng nh­ nhau; lµm nh­ vËy sÏ triÖt tiªu ®éng lùc phÊn ®Êu cña con ng­êi. ë ®©y cÇn ph¶i dïng quan hÖ hµng ho¸ tiÒn tÖ ®Ó ph©n chia quyÒn lîi , chØ cã lµm nh­ vËy míi lµm gi¶m sù bÊt c«ng x· héi. H¬n n÷a tr×nh ®é ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt cña n­íc ta cßn ë møc rÊt thÊp, sù ph©n c«ng lao ®éng x· héi g¾n víi sù tån t¹i cña nhiÒu chñ thÓ së h÷u kh¸c nhau nh­ c¸c thùc thÓ kinh tÕ ®éc lËp, do vËy viÖc trao ®æi s¶n phÈm kh«ng thÓ thùc hiÖn b»ng c¸ch n¸o kh¸c lµ thùc hiÖn trao ®æi hµng ho¸ th«ng qua tiÒn tÖ. Trong thêi kú qu¸ ®é cña n­íc ta hiÖn nay muèn ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt th× ph¶i n©ng cao x· héi ho¸ vµ chuyªn m«n ho¸ lao ®éng mµ ®iÒu nµy chØ cã thÓ diÔn ra thuËn lîi trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Ngµy nay, trªn thÕ giíi, do sù ph¸t triÓn cña lùc lùng s¶n xuÊt cña khoa häc c«ng nghÖ, ®ang cã xu h­íng quèc tÕ ho¸ ®êi sèng nh©n lo¹i, xu h­íng nµy më ra c¶ chiÒu réng vµ chiÒu nghÞch, c¶ mÆt tÝch cùc lÉn tiªu cùc t¸c ®éng ®Õn con ng­êi, ®Õn c¸c quèc gia. Xu thÕ nµy ®ßi hái sù giao l­u hîp t¸c, hiÓu biÕt lÉn nhau gi÷a c¸c vïng vµ c¸c quèc gia. Do vËy cÇn ph¶i ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng ho¸ ë n­íc ta ®Ó viÖc giao l­u, hîp t¸c víi c¸c n­íc kh¸c trªn thÕ giíi ®­îc dÔ dµng thuËn lîi. MÆt kh¸c, s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¸t triÓn kÐo theo lùc l­îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn lµm cho s¶n phÈm x· héi ngµy cµng phong phó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ngµy cµng t¨ng cña con ng­êi. Do tån t¹i nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ. ViÖc ®æi míi qu¶n lý kinh tÕ sö dông ®óng ®¾n mèi quan hÖ hµng ho¸ tiÒn tÖ b»ng ph­¬ng ph¸p kinh tÕ lµ chñ yªó ®· ®­îc ®Æt nÒn t¶ng t­ t­ëng bëi nghÞ quyÕt ®¹i héi VI (1986) cã tÝnh quyÕt ®Þnh cho viÖc l­¹ chän chuyÓn nÒn kinh tÕ n­íc ta sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nhanh chãng ®­a n­íc ta tho¸t hái t×nh tr¹ng nghÌo nµn l¹c hËu. Tõ nh÷ng quan ®iÓm ®ã ChÝnh phñ ®· chñ tr­¬ng chuyÓn viÖc mua b¸n t­ liÖu s¶n xuÊt, vËt phÈm tiªu dïng. tõ c¬ chÕ hµnh chÝnh quan liªu bao cÊp sang viÖc mua b¸n th«ng qua thÞ tr­êng. NÒn kinh tÕ tån t¹i nhiÒu thµnh phÇn t­¬ng øng víi nhiÒu h×nh thøc së h÷u kh¸c nhau vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt lµ c¬ së g¾n liÒn víi nã lµ sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸. §èi víi nÒn kinh tÕ n­íc ta víi lùc l­îng s¶n xuÊt ch­a ®ång ®Òu chóng ta ®· nhËn ®Þnh ®­îc r»ng chØ cã ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn míi cã kh¶ n¨ng kh¾c phôc ®­îc t×nh tr¹ng kh«ng ®ång ®Òu ®ã cña lùc l­îng s¶n xuÊt. Trong nÒn kinh tÕ n­íc ta hiÖn nay, tån t¹i s¸u thµnh phÇn kinh tÕ: Kinh tÕ Nhµ n­íc. Kinh tÕ hîp t¸c. Kinh tÕ s¶n xuÊt nhá cña n«ng d©n vµ ng­êi bu«n b¸n nhá. Kinh tÕ t­ b¶n Nhµ n­íc. Kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n. Kinh tÕ cã sù tham gia cña ng­êi n­íc ngoµi. HiÖn nay, n­íc ta ®ang ph¶i g¸nh chÞu nh÷ng hËu qu¶ nÆng nÒ do sù sai lÇm vÒ ®­êng lèi, chÝnh s¸ch thêi tr­íc ®æi míi, hËu qu¶ chóng ta ph¶i g¸nh chÞu ®ã lµ nÒn kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn, lµm mÊt kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ nh÷ng t¸c dông tÝch cùc cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸. NÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn lµ nguån lùc tæng hîp vÒ nhiÒu mÆt ( huy ®«ng ®­îc mäi tiÒm n¨ng vÒ vèn, kü thuËt vµ ph¸t thy ®­îc mäi tiÒm n¨ng cña con ng­êi ViÖt nam) cã kh¶ n¨ng ®­a nÒn kinh tÕ v­ît qua ®­îc t×nh tr¹ng thÊp kÐm, ®­a nÒn kinh tÕ hµng ho¸ ph¸t triÓn ngay trong ®iÒu kiÖn nguån vèn, ng©n s¸ch cña Nhµ n­íc cßn h¹n hÑp. Mét ®iÒu cã ý nghÜa kh¸ lín lµ chóng ta ®· nhËn ®Þnh ®­îc ®ã lµ: do trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ chÞu sù t¸c ®éng cña sù thay ®æi c¬ cÊu ngµnh kinh tÕ dÞch vô ph¸t triÓn nhanh chãng, bëi vËy lao ®éng dÞch vô cã kh¶ n¨ng thu hót nguån lao ®éng kh«ng nhá, gãp phÇn gi¶i quyÕt ®­îc vÊn ®Ò c«ng ¨n viÖc lµm ë n­íc ta hiÖn nay. Trong ®iÒu kiÖn ®ã c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cã kh¶ n¨ng më réng, t¸c dông lµm cho nÒn kinh tÕ hµng ho¸ vµ dÞch vô ph¸t triÓn. VËy ®èi víi n­íc ta hiÖn nay, viÖc x©y dùng nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh h­íng xhcn lµ mét nhu cÇu kh¸ch quan, lµ xu thÕ tÊt yÕu hîp thêi ®¹i. Do ®ßi hái n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n. Vµo thêi kú nh÷ng n¨m cuèi thÕ kû XIX ®Çu thÕ kû XX nµy, d©n téc ta bÞ sèng ®äa ®Çy d­íi ¸ch thèng trÞ cña thùc d©n Ph¸p vµ phong kiÕn tay sai. Trong ¸ch ¸p bøc bäc lét, nhiÒu phong trµo yªu n­íc ®· kÕ tiÕp nhau diÓn ra ®Ó chèng l¹i bän c­íp n­íc vµ bÌ lò b¸n n­íc, nh­ng nh÷ng phong trµo ®ã lÇn l­ît bÞ thÊt b¹i do kh«ng t×m ®­îc ra con ®­êng cøu n­íc ®óng ®¾n. Trong bèi c¶nh ®ã Hå ChÝ Minh víi tªn gäi NguyÔn TÊt Thµnh ®· ra ®i t×m con ®­êng cøu n­íc t¹i bÕn c¶ng Nhµ Rång vµ Ng­êi ®· t×m ra con ®­êng ®óng ®¾n ®Ó gi¶i phãng d©n téc. Ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu cña chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng míi giµnh ®­îc, Ng­êi ®· nªu bËt mét ch©n lý “ N­íc ®éc lËp mµ d©n kh«ng ®­îc h­ëng h¹nh phóc th× ®éc lËp ch¼ng cã ý nghÜa g×” vµ Ng­êi th­êng c¨n dÆn “th¾ng ®Õ quèc vµ phong kiÕn lµ t­¬ng ®èi khã nh­ng th¾ng nghÌo nµn, l¹c hËu cßn khã kh¨n h¬n nhiÒu”. §èi víi n­íc ta trong thêi kú tr­íc ®æi míi (1986) do nh÷ng sai lÇm trong nhËn thøc vÒ m« h×nh XHCN, cho r»ng kinh tÕ hµng ho¸ lµ ®Æc tr­ng riªng cña chñ nghÜa t­ b¶n, ®iÒu nµy ®· lµm cho nÒn kinh tÕ n­íc ta l©m vµo khñng ho¶ng trÇm träng, l¹m ph¸t gia t¨ng mét c¸ch khñng khiÕp (cã thêi kú lªn tíi 600 - 700%) ®êi sèng nh©n d©n v« cïng khæ cùc. Tr­íc nh÷ng thùc tr¹ng ®ã cña ®Êt n­íc, §¶ng ta ®· nhËn ra sai lÇm vµ ®· ®Ò ra ph­¬ng h­íng ®æi míi ®Êt n­íc ®ã lµ vËn hµnh nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc kÓ tõ sau §¹i héi VI ( 1986). ë n«ng th«n n­íc ta, sù ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ vµ viÖc t¨ng tû lÖ hµng ho¸ n«ng s¶n ®· lµm cho hµng ho¸ cña n«ng d©n nhiÒu lªn, thu nhËp t¨ng mét c¸ch ®¸ng kÓ. Thùc tiÔn nh÷n n¨m ®æi míi ®· chØ ra r»ng, viÖc chuyÓn sang m« h×nh kinh tÕ thÞ tr­êng lµ hoµn toµn ®óng ®¾n. Nhê m« h×nh kinh tÕ ®ã mµ nh÷ng n¨m qua, chóng ta ®· b­íc ®Çu khai th¸c ®­îc tiÒm n¨ng trong n­íc ®i ®«i víi thu hót vèn kü thuËt n­íc ngoµi, ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt . III.Nh÷ng gi¶i ph¸p ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸. Thùc tr¹ng kinh tÕ hµng ho¸ n­íc ta hiÖn nay. Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc khi cã chÝnh s¸ch míi. Cho ®Õn cuèi nh÷ng n¨m 80 vÒ c¬ b¶n, trong nÒn kinh tÕ n­íc ta, s¶n xuÊt nhá vÉn cßn lµ phæ biÕn, tr¹ng th¸i kinh tÕ tù nhiªn, tù cung tù cÊp cßn chiÕm ­u thÕ. X· héi ViÖt Nam vÒ c¬ b¶n vÉn dùa vµo nÒn v¨n minh n«ng nghiÖp lóa n­íc, n«ng d©n chiÕm ®¹i ®a sè. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p c¶i c¸ch, chóng ta ®· ph¹m ph¶i mét sè sai lÇm míi nªn khñng ho¶ng kinh tÕ – x· héi diÔn ra ngµy cµng gay g¾t, tû lÖ l¹m ph¸t lªn ®Õn 774,7% vµo n¨m 1986. ViÖt Nam vÉn lµ mét n­íc ngÌo nµn, l¹c hËu vµ kÐm ph¸t triÓn kh«ng nh÷ng trªn thÕ giíi mµ thËm chÝ ngay trong khu vùc §«ng Nam ¸. Tõ khi cã chÝnh s¸ch ®æi míi, thµnh tùu næi bËt nhÊt lµ ®Èy lïi l¹m ph¸t, chØ trong mét thêi gian ng¾n hµng lo¹t c¸c ®¬n vÞ cña thµnh phÇn kinh tÕ kinh doanh th­¬ng m¹i ®­îc h×nh thµnh, ho¹t ®éng trªn mäi lÜnh vùc tõ xuÊt nhËp khÈu ®Õn kinh doanh thiÕt bÞ nhá lÎ trªn c¶ n­íc. C¸c tæ chøc nµy ra ®êi ®· lµm cho thÞ tr­êng trë nªn s«i ®éng, khèi l­îng hµng ho¸ vµ tiÒn vèn tõ nhiÒu nguån lùc ®­îc huy ®éng vµo l­u th«ng víi møc mµ tr­íc ®©y ch­a khi nµo cã ®­îc. ViÖc ng¨n s«ng cÊm chî ®­îc xo¸ bá, viÖc l­u th«ng hµng ho¸ ®­îc dÔ dµng, t×nh tr¹ng khan hiÕm hµng ho¸ ®­îc ®Èy lïi, hiÖn t­îng chªnh lÖch gi¸ gi÷a c¸c vïng, khu vùc bÞ h¹n chÕ, n¹n ®éc quyÒn trong kinh doanh ®­îc gi¶i quyÕt ®¸ng kÓ, ®êi sèng x· héi ®­îc n©ng lªn. Trong nh÷ng n¨m võa qua, nÒn kinh tÕ n­íc ta ph¸t triÓn t­¬ng ®èi nhanh vµ æn ®Þnh, l­¬ng thùc tõ chç thiÕu thèn cho ®Õn nay kh«ng nh÷ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu trong n­íc mµ cßn phôc vô cho xuÊt khÈu. §Çu n¨m 1988 cã n¹n ®ãi lín ë nhiÒu vïng vµ l¹m ph¸t cßn ë møc 393,8%, nh­ng tõ n¨m 1989 trë ®i, n­íc ta ®· b¾t ®Çu xuÊt khÈu ®­îc mçi n¨m 1- 1,5 tÊn g¹o; l¹m ph¸t gi¶m dÇn, ®Õn n¨m 1990 chØ cßn 67,4%, vµ ®Õn n¨m 1999 võa qua n­íc ta ®· trë thµnh mét n­íc xuÊt khÈu g¹o ®øng thø hai trªn thÕ giíi, trªn c¶ Mü. NhiÒu c«ng tr×nh träng ®iÓm vÒ kÕt cÊu h¹ tÇng ®­îc x©y dùng ®· t¹o thªm søc m¹nh vËt chÊt vµ thÕ c©n ®èi cho nh÷ng b­íc ph¸t triÓn tiÕp theo. Mét thµnh tùu kh«ng nhá n÷a ®ã lµ viÖc xuÊt hiÖn nhiÒu khu c«ng nghiÖp lín, ngµnh nghÒ m¬Ý ®· t¹o thªm nhiÒu viÖc lµm cho lao ®éng x· héi tõ ®ã nh÷ng tÖ n¹n x· héi còng dÇn ®­îc kiÒm chÕ, sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ còng ®· gãp phÇn n©ng cao ®êi sèng c¸c tÇng líp d©n c­, sè hé nghÌo ®ãi ë n­íc ta ®­îc gi¶m ®i ®¸ng kÓ, nhiÒu hé gia ®×nh tõ chç kh«ng ®ñ ¨n ®Õn ®ñ ¨n, ®Õn nay thËm chÝ cã nh÷ng hé gia ®×nh tõ khi cã chÝnh s¸ch kinh tÕ míi ®· m¹nh d¹n ®Çu t­ s¶n xuÊt vµ trë thµnh nh÷ng «ng chñ giÇu cã. §êi sèng nh©n d©n ®­îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ so víi tr­íc kia. Nh÷ng khã kh¨n vµ th¸ch thøc míi. Tuy r»ng trong nh÷ng n¨m qua n­íc ta ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu to lín, møc sèng cña nh©n d©n ®­îc n©ng lªn mét c¸ch ®¸ng kÓ, nh­ng bªn c¹nh ®ã còng ®Æt cho chóng ta nh÷ng khã kh¨n vµ th¸ch thøc míi. ViÖc vùc dËy nÒn kinh tÕ tõ kh«ng ®Õn cã hay tõ ®ãi nghÌo ®Õn ®ñ ¨n, ®ñ mÆc tiÕn lªn ¨n ngon mÆc ®Ñp ë møc cao hay mét nÒn kinh tÕ tõ “cã” lªn ®Õn nhiÒu h¬n n÷a vµ tiÕn lªn giµu m¹nh h¬n n÷a. NÒn kinh tÕ cña n­íc ta tuy ®ang ph¸t triÓn víi tèc ®é cao nh­ng kh«ng v÷ng ch¾c, nguån lùc phô thuéc nhiÒu vµo n­íc ngoµi, huy ®éng nguån ®Çu t­ tõ d©n thÊp, ch­a t¹o ®­îc t©m lý yªn t©m cho ng­êi d©n m¹nh d¹n ®Çu t­ ph¸t triÓn. ViÖc l­u th«ng hµng ho¸ vµ ho¹t ®éng th­¬ng m¹i chñ yÕu tËp trung vµo nh÷ng vïng thµnh thÞ, khu ®«ng d©n vµ nh÷ng thµnh phè lín, chó ý nhiÒu ®Õn kinh doanh, hai th¸c hµng nhËp khÈu, thÞ tr­êng n«ng th«n miÒn nói, hµng ho¸ s¶n phÈm trong n­íc nhÊt lµ hµng ho¸ n«ng s¶n th× Ýt ®­îc chó ý. Qu¸ tr×nh mua b¸n diÔn ra nhanh chñ yÕu ch¹y theo lîi nhuËn tr­íc m¾t ®· lµm cho thÞ tr­êng trong n­íc bÞ ph©n ®o¹n, t¸ch rêi, ®éng lùc thóc ®Èy s¶n xuÊt b»ng nguån lùc néi t¹i trong n­íc cña thÞ tr­êng kh«ng ®­îc ph¸t huy. KÕt cÊu h¹ tÇng kü thuËt vµ x· héi n­íc ta cßn ë tr×nh ®é thÊp, bªn c¹nh mét sè lÜnh vùc, mét sè c¬ së kinh tÕ ®­îc trang bÞ m¸y mãc, thiÕt bÞ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i th× bé phËn lao ®éng thñ c«ng vÉn cßn chiÕm tû träng lín trong tæng sè lao ®éng x· héi. Trong nhiÒu ngµnh kinh tÕ do m¸y mãc cò kü, c«ng nghÖ l¹c hËu nªn søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng trong n­íc còng nh­ ngoµi n­íc cßn rÊt yÕu, sè l­îng, chÊt l­îng hµng ho¸ lµm ra cßn thÊp, chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt ch­a s©u, giao l­u hµng ho¸ cßn nhiÒu h¹n chÕ h¬n n÷a l¹i bÞ hµng nhËp khÈu chÌn Ðp, kh«ng xuÊt khÈu ®­îc nªn nhiÒu doanh nghiÖp kh«n ph¸t huy ®­îc hÕt n¨ng lùc s¶n xuÊt. §éi ngò nh÷ng nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp thµnh th¹o cßn qu¸ Ýt, ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu to lín cña thùc tiÔn, sè l­îng lao ®éng th× lín nh­ng sè l­îng ®­îc ®µo t¹o kü thuËt cã kh¶ n¨ng ®¸p øng yªu cÇu, ®ßi hái cña nh÷ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i trªn thÕ giíi cßn chiÕm tû lÖ qóa nhá dÉn ®Õn t×nh tr¹ng tuy cã nguån lùc dåi dµo nh­ng kh«ng thÓ khai th¸c ®­îc triÖt ®Ó v× cßn thiÕu nh©n lùc cã kü thuËt cã tay nghÒ. H¬n n÷a, thu nhËp cña ng­êi lµm c«ng ¨n l­¬ng còng nh­ cña n«ng d©n lao ®éng cßn thÊp (kho¶ng 200 USD/ng­êi/n¨m, mét trong nh÷ng n­íc cã thu nhËp b×nh qu©n trªn ®Çu ng­êi thÊp nhÊt thÕ giíi ), do ®ã søc mua hµng ch­a cao lµm cho dung l­îng thÞ tr­êng trong n­íc cßn ë møc nhá hÑp, ®iÒu nµy khiÕn chóng ta kh«ng thÓ khai th¸c hÕt ®­îc nh÷ng tiÒm n¨ng ph¸t triÓn trong n­íc, vµ còng h¹n chÕ c¶ kh¶ n¨ng hÊp dÉn víi nh÷ng nguån ®Çu t­ tõ n­íc ngoµi. §øng tr­íc vÊn ®Ò trªn, chóng ta ph¶i ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p h÷u hiÖu ®Ó gi¶i quyÕt. 2. Nh÷ng gi¶i ph¸p ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ ViÖt Nam 2.1. §Èy m¹nh qu¸ tr×nh ®a d¹ng ho¸ së h÷u t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn m¹nh nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn ë n­íc ta. §èi víi kinh tÕ Nhµ n­íc. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, mét vÊn ®Ò quan träng cÇn n¾m ®­îc ®ã lµ nÒn kinh tÕ Nhµ n­íc ph¶i n¾m vai trß chñ ®¹o. Khi mµ kinh tÕ Nhµ n­íc ®ñ m¹nh vµ gi÷ ®­îc vai trß chñ ®¹o th× dÔ l«i cuèn ®­îc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. NÕu kh«ng, th× kh«ng lo¹i trõ kh¶ n¨ng thµnh phÇn kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n sÏ lín m¹nh h¬n vµ kÐo nÒn kinh tÕ quèc d©n theo ®Þnh h­íng t­ b¶n chñ nghÜa, thªm n÷a thµnh phÇn kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n ®·, ®ang vµ sÏ ®­îc sù hËu thuÉn rÊt lín cña quèc tÕ. NhÊt lµ trong bèi c¶nh n­íc ta hiÖn nay mäi thÕ lùc chèng ®èi, ph¶n ®éng ®ang t×m mäi c¸ch lµm cho nÒn kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n cña n­íc ta th¾ng thÕ. Do vËy, ®Ó nÒn kinh tÕ Nhµ n­íc th¾ng thÕ chóng ta cÇn ph¶i thùc hiÖn mét sè vÊn ®Ò: - Thµnh phÇn kinh tÕ Nhµ n­íc ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh ®óng vÒ m« h×nh tæ chøc vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn, chän ®óng c¸n bé tèt, cã c¬ chÕ chÝnh s¸ch phï hîp ®Ó thµnh phÇn kinh tÕ nµy kh«ng ngõng ®­îc cñng cè vµ ph¸t triÓn nh»m ph¸t huy ®­îc vai trß chñ ®¹o. §Ó thùc hiÖn vµ ph¸t huy ®­îc vai trß chñ ®¹o th× doanh nghiÖp Nhµ n­íc cÇn ph¶i ph¸t triÓn trong nh÷ng lÜnh vùc cã ý nghÜa më ®­êng, dÉn d¾t nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. Nã ph¶i ®¶m b¶o ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng ho¸ c«ng céng cßn nh÷ng lÜnh vùc kinh doanh cã kh¶ n¨ng sinh lîi th× nªn ®Ó c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c ph¸t triÓn. - Mét bé phËn quan träng cña nÒn kinh tÕ Nhµ n­íc lµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc ph¶i ph¸t triÓn trªn ®óng nguyªn t¾c n¨ng suÊt, chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ ngµy cµng cao vµ ph¶i b×nh ®¼ng víi c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c (v× chØ trªn c¬ së x¸c ®Þnh ®­îc hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi râ rµng, cô thÓ míi cã tiªu chuÈn t×m chän nh©n tµi, cã ®¹o ®øc tèt, kh¶ n¨ng qu¶n lý giái ®Ó ®Èy nhanh nhÞp ®é ph¸t triÓn kinh tÕ ) ph¶i lµm sao cho doanh nghiÖp Nhµ n­íc trë thµnh mét c«ng cô ®Ó Nhµ n­íc cã thÓ kh¾c phôc ®­îc nh÷ng khiÕm khuyÕt cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vµ cã thÓ can thiÖp vµo nÒn kinh tÕ bÊt cø khi nµo cÇn thiÕt. - HiÖn nay, trong c¬ cÇu thµnh phÇn kinh tÕ khu vùc doang nghiÖp Nhµ n­íc ch­a ®­îc quan t©m nhiÒu ®Õn viÖc ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ, gi¶i quyÕt vèn l­u ®éng ®Ó ph¸t huy n¨ng lùc s¶n xuÊt , hiÖn nay vÉn cßn nhiÒu doanh nghiÖp ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶, cßn qu¸ nhiÒu doanh nghiÖp nhá lµm ¨n thua lç kÐo dµi. Tuy nhiªn, ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy chóng ta cÇn ph¶i x¾p xÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc theo h­íng: N¾m ngµnh, kh©u, mÆt hµng then chèt, chuyÓn h¼n sang h¹ch to¸n kinh doanh, tù chñ vÒ mäi mÆt. ViÖc x¾p xÕp l¹i cã thÓ tiÕn hµnh d­íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau. §Ó kinh tÕ Nhµ n­íc ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cao h¬n, ph¸t huy ®­îc vai trß chñ ®¹o cña m×nh chóng ta cÇn ph¶i ®æi míi theo h­íng sau: + Thø nhÊt, hoµn thµnh viÖc ph©n ®Þnh doanh nghiÖp ho¹t ®éng c«ng Ých vµ c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ còng nh­ c¸c doanh nghiÖp kinh doanh gi÷ mét vai trß vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ. Nhµ n­íc cÇn t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp nµy cã ®ñ sè vèn l­u ®éng cÇn thiÕt, ®­îc vay vèn ­u ®·i ®Ó ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ, kiÖn toµn tæ chøc vµ ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý. Cßn ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp kinh doanh chuyÓn sang ho¹t ®éng theo c¬ chÕ c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n hoÆc c«ng ty cæ phÇn thËt sù tù chñ th× ph¶i tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña m×nh. + Thø hai, x¸c ®Þnh l¹i doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®Çu t­ 100% vèn, lo¹i doanh nghiÖp mµ Nhµ n­íc n¾m sè cæ phÇn khèng chÕ vµ nh÷ng doanh nghiÖp Nhµ n­íc chØ cÇn gi÷ cæ phÇn ë møc ®é thÊp vµ ®a d¹ng ho¸ së h÷u th«ng qua c¸c biÖn ph¸p: cæ phÇn ho¸, cho thuª kinh doanh, chuyÓn nh­îng quyÒn së h÷u vµ sö dông... trªn c¬ së kh¾c phôc mäi trë ng¹i kh¸ch quan vµ chñ quan ®Ó ®Èy nhanh tiÕn ®é ph¸t triÓn. H­íng dÉn, ®«n ®èc viÖc cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp theo nh÷ng danh môc ®· x¸c ®Þnh, ®¶m b¶o tiÕn ®é triÓn khai vµ kÞp thêi rót kinh nghiÖm ®Ó tiÕn hµnh mét c¸ch v÷ng ch¾c, kh«ng ®Ó xÈy ra nh÷ng sai lÇm ®¸ng tiÕc. §èi víi biÖn ph¸p tæng c«ng ty ho¸ c¸c doanh nghiÖp cÇn ®­îc xem xÐt theo h­íng thu hÑp c¸c tæng c«ng ty ®Õn møc chØ ¸p dông trong nh÷ng lÜnh vùc ph¶i ®èi diÖn c¹nh tranh trùc tiÕp víi n­íc ngoµi, song song víi viÖc x©y dùng c¸c c«ng ty ®a ngµnh, ®a së h÷u vµ t¹o c¬ chÕ c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong tæng c«ng ty §èi víi kinh tÕ hîp t¸c. Thµnh phÇn kinh tÕ hîp t¸c ë n­íc ta hiÖn nay cßn lóng tóng, sè hîp t¸c x· ho¹t ®éng kÐm cßn nhiÒu. §©y lµ mét vÊn ®Ò cÇn ph¶i th¸o gì kÞp thêi ®Ó ®¶m b¶o cho nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ph¸t triÓn ®óng h­íng x· héi chñ nghÜa. §Ó th¸o gì vÊn ®Ò ho¹t ®éng kÕm cña hîp t¸c x· chóng ta cÇn ph¶i tæng kÕt kinh nghiÖp ph¸t triÓn hîp t¸c x· kiÓu cò trong n«ng nghiÖp, th­¬ng nghiÖp... ®Ó rót ra nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm, ph¸t triÓn hîp t¸c x· trong nh÷ng n¨m tíi. HiÖn nay, m« h×nh hîp t¸c x· kiÓu cò kh«ng cßn phï hîp víi quy luËt ph¸t triÓn x· héi ho¸ nÒn s¶n xuÊt ®èi víi nÒn s¶n xuÊt nhá cña n­íc ta. Thùc tÕ h¬n 10 n¨m qua ®· chøng tá c¸c hîp t¸c x· cña nh÷ng ng­êi s¶n xuÊt nhá lµ cÇn thiÕt trong c¸c kh©u dÞch vô s¶n xuÊt, c¸c kh©u ®Çu vµo, ®Çu ra cho s¶n xuÊt nhá, bëi vËy cÇn cã sù tæng kÕt, h­íng dÉn ph¸t triÓn hîp t¸c x· ë c¸c kh©u nµy vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó kinh tÕ tËp thÓ gãp phÇn thóc ®Èy kinh tÕ ph¸t triÓn. §èi víi lo¹i h×nh s¶n xuÊt nhá cña ng­êi n«ng d©n vµ ng­êi bu«n b¸n nhá. Nh­ trªn ®· nãi trong nh÷ng n¨m ®æi míi cña n­íc ta, kinh tÕ hé gi÷ vai trß rÊt quan träng nhÊt lµ trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp. §èi víi lo¹i h×nh s¶n xuÊt nµy nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch trî gióp cung øng nguyªn liÖu ®Çu vµo vµ tiªu thô s¶n phÈm ®Çu ra, Nhµ n­íc th«ng qua nhøng chÝnh s¸ch thuÕ ®Ó trî gióp cho thµnh phÇn kinh tÕ nµy, khuyÕn khÝch nh÷ng ng­êi s¶n xuÊt nhá ph¸t triÓn lµm sao ®Ó kinh tÕ hîp t¸c x· cïng víi kinh tÕ Nhµ n­íc trë thµnh nÒn t¶ng cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. §èi víi thµnh phÇn kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n. HiÖn nay kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n s¶n xuÊt lín ë n­íc ta cßn rÊt nhá bÐ, l¹i nÆng vÒ ho¹t ®éng th­îng m¹i dÞch vô ®êi sèng cßn trong lÜnh vùc s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp tû träng kh«ng ®¸ng kÓ. Mét ®iÒu khã kh¨n cña thµnh phÇn kinh tÕ nµy lµ t©m lý e ng¹i ®Çu t­ trong nh©n d©n. Do vËy, Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch thµnh phÇn kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n tù do ph¸t triÓn theo luËt ®Þnh kh«ng h¹n chÕ t­ nh©n, c¸ thÓ bá vèn ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm mµ nhµ n­íc cho phÐp nhÊt lµ Nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®Ó khuyÕn khÝch c¸c nhµ ®Çu t­ kinh doanh ph¸t triÓn n«ng nghiÖp tõng b­íc ®­a nÒn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp n­íc ta tiÕn lªn s¶n xuÊt lín, cÇn ph¶i cã chÝnh s¸ch nghiªn cøu l¹i h¹n ®iÒn, chuyÓn dÞch ruéng ®Êt theo h­íng tÝch tô vµ tËp trung ruéng ®Êt, ph¸t triÓn m« h×nh kinh tÕ trang tr¹i thóc ®Èy hµng ho¸ ph¸t triÓn. §èi víi thµnh phÇn kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n nµy kh«ng tr¸nh khái tÝnh tù ph¸t lµ ch¹y theo lîi nhuËn ®¬n thuÇn n¶y sinh nh÷ng hiÖn t­îng tiªu cùc vµ lµm tæn h¹i ®Õn lîi Ých chung cña x· héi. HiÖn nay, ë n­íc ta t×nh tr¹ng bu«n lËu, trèn thuÕ, vµ tiªu thô hµng ho¸ gi¶ cßn phæ biÕn, bëi vËy nh÷ng doanh nghiÖp thuéc thµnh phÇn kinh tÕ nµy Nhµ n­íc cÇn sö dông nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó h¹n chÕ, ng¨n chÆn nh÷ng khuynh h­íng tù ph¸t, nh÷ng hiÖn t­îng tiªu cùc vµ h­íng sù ph¸t triÓn cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ nµy theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. §èi víi thµnh phÇn kinh tÕ t­ b¶n Nhµ n­íc. §èi víi thµnh phÇn kinh tÕ nµy cña n­íc ta hiÖn nay, sè vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn cßn thÊp, do vËy Nhµ n­íc cÇn cã nh­ng chÝnh s¸ch thu hót vèn ®Çu t­ cña c¸c nhµ t­ b¶n trong vµ ngoµi n­íc, ®èi víi c¸c nhµ t­ b¶n n­íc ngoµi ®Ó khuyÕn khÝch hä ®Çu t­ Nhµ n­íc cÇn t¹o t©m lý yªn t©m cho hä nh­ b»ng c¸ch gi÷ v÷ng æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ ®Ó hä nghÜ r»ng nh÷ng kho¶n ®Çu t­ cña hä ®­îc an toµn. Nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch khai ph¸ nh÷ng vïng ®Êt cßn bÞ bá hoang nh÷ng vïng ®Êt thuéc n«ng th«n, miÒn nói nh­ cã nh÷ng ­u ®·i ®Æc biÖt cho nh÷ng ai ®i khai ph¸ vµ ph¶t triÓn ë nh÷ng vïng ®Êt nµy, mÆt kh¸c cÇn ph¶i n©ng cÊp hÖ thèng giao th«ng, thóc ®Èy l­u th«ng hµng ho¸, giao l­u bu«n b¸n gi÷a nh÷ng vïng nµy víi nh÷ng vïng kinh tÕ ph¸t triÓn trong n­íc. 2.2. §Èy m¹nh qu¸ tr×nh ph©n c«ng l¹i lao ®éng x· héi. ViÖc ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh ph©n c«ng l¹i lao ®éng x· héi còng chÝnh lµ qu¸ tr×nh ®Èy nhanh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, n­íc cÇn ph¶i ph¸t triÓn m¹nh theo h­íng xuÊt khÈu ®ång thêi thay thÕ nhËp khÈu. Trong mÊy n¨m võa qua, tû lÖ xuÊt khÈu cña n­íc ta t¨ng lªn ®¸ng kÓ nh­ng viÖc thóc ®Èy xuÊt nhËp khÈu gÆp mét sè khã kh¨n nh­ c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸ xuÊt khÈu cña ViÖt Nam chñ yÕu ®­îc h×nh thµnh trong c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp, do vËy m¸y mãc l¹c hËu mÊy thÕ hÖ, c¸c xÝ nghiÖp, kho tµng bÕn b·i qu¸ cång kÒnh nh­ng c«ng xuÊt l¹i thÊp. HiÖn nay tuy ®· cã sù thay ®æi c«ng nghÖ l¹c hËu b»ng nh÷ng c«ng nghÖ míi hiÖn ®¹i vµ cã sù chuyÓn biÕn theo h­íng xuÊt khÈu nh­ng nh÷ng hµng ho¸ xuÊt khÈu cña ViÖt Nam chñ yÕu lµ hµng ë d¹ng th« vµ nguyªn liÖu ch­a qua chÕ biÕn nªn tuy r»ng tµi nguyªn rÊt lín nh­ng kh«ng thu ®­îc bao nhiªu, trong lÜnh vùc nµy Nhµ n­íc cÇn cã biÖn ph¸p ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn ®Ó lµm sao cho xuÊt khÈu n­íc ta kh«ng ph¶i lµ xuÊt khÈu hµng ho¸ d¹ng th« ch­a qua chÕ biÕn mµ xuÊt khÈu nh÷ng hµng ho¸ ®· qua chÕ biÕn, cã nh­ vËy viÖc xuÊt khÈu cña n­íc ta míi ph¸t triÓn m¹nh vµ dÇn thay thÕ ®­îc nhËp khÈu. CÇn ph©n c«ng l¹i lao ®éng x· héi theo h­íng chuyªn m«n ho¸ kÕt hîp víi ®a d¹ng s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng c­êng vµ ph¸t triÓn ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt ( ngµnh kinh tÕ dÞch vô) coi träng lao ®éng trÝ tuÖ ®Èy m¹nh sù nghiÖp nghiªn cøu khoa häc vµ øng dông c¸c thµnh tùu khoa häc c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt, ph¸t triÓn nh÷ng ngµnh cã lîi thÕ nh­, n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng l©m h¶i s¶n. 2.3. H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ®ång bé c¸c lo¹i thÞ tr­êng. ThÞ tr­êng lµ s¶n phÈm tÊt yÕu cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. S¶n xuÊt hµng ho¸ cµng ph¸t triÓn th× thÞ tr­êng cµng ph¸t nghÜa lµ s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh thÞ tr­êng, song bªn c¹nh ®ã thÞ tr­êng còng t¸c ®éng trë l¹i ®èi víi s¶n xuÊt hµng ho¸, cã t¸c ®éng thóc ®Éy s¶n xuÊt hµng ho¸ khi thÞ tr­êng cµng ®­îc më réng th× quy m« s¶n xuÊt còng t¨ng lªn vµ sù ph©n líp trong s¶n xuÊt ngµy cµng s©u s¾c h¬n. §Ó khai th¸c cã hiÖu qu¶ tiÒm n¨ng vÒ vèn, søc lao ®éng, c«ng nghÖ, t¹i nguyªn, thùc hiÖn më réng ph©n c«ng lao ®éng x· héi cÇn ph¶i tõng b­íc h×nh thµnh ®ång bé c¸c lo¹i thÞ tr­êng: tiÒn tÖ, søc lao ®éng... ®iÒu nµy gãp phÇn ®¶m b¶o cho viÖc ph©n phèi vµ sö dông c¸c yÕu tè ®Çu vµo, ®Çu ra cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt phï hîp víi nhu cÇu cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸. §èi víi thÞ tr­êng hµng ho¸ dÞch vô. Thùc hiÖn giao l­u hµng ho¸ th«ng suèt trong c¶ n­íc, ph¸t triÓn thÞ tr­êng c«ng nghÖ, c¸c dÞch vô th«ng tin t­ vÊn, thiÕt bÞ kiÓm tra, kiÓm so¸t vµ sö lý nghiªm minh c¸c tr­êng hîp gian lËn th­¬ng m¹i nh­: kinh doanh tr¸i phÐp, trèn lËu thuÕ, t¹o m«i tr­êng c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh trong s¶n xuÊt kinh doanh. Thùc hiÖn ®éc quyÒn Nhµ n­íc trong mét sè ngµnh, mét sè lÜnh vùc nhÊt ®Þnh v× lîi Ých chung cña ®Êt n­íc. ChØnh ®èn ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc th­¬ng nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ, ®æi míi hÖ thèng th­¬ng nghiÖp Nhµ n­íc ®Ó lµm tèt vai trß chñ ®¹o kh¾c phôc t×nh tr¹ng bu«ng láng thÞ tr­êng n«ng th«n miÒn nói. CÇn ph¶i cã ph­¬ng ¸n kÕt hîp c¶ hai ph­¬ng h­íng: Gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó lµm c¬ së cho viÖc gi¶m gi¸ vµ t¨ng khèi l­îng s¶n phÈm cung øng cho thÞ tr­êng. Khi ®ã, sÏ kÕt hîp ®­îc c¶ hai yÕu tè cña ng­êi s¶n xuÊt vµ c¶ ng­êi tiªu dïng. §èi víi thÞ tr­êng c¸c yÕu tè s¶n xuÊt. Nhµ n­íc cÇn ph¶i k×m h·m nguy c¬ thÊt nghiÖp, cÇn chó träng vµo viÖc t¹o thªm chç lµm viÖc vµ tù t¹o viÖc lµm khuyÕn khÝch c¸c c¸ nh©n tæ chøc tæ chøc tèt viÖc giíi thiÖu viÖc lµm vµ ®µo t¹o nghÒ nghiÖp. Tæ chøc qu¶n lý h­íng dÉn tèt viÖc thuª m­ín lao ®éng nh»m b¶o vÖ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña ng­êi lao ®éng vµ b¶o ®¶m sù c«ng b»ng, bØnh ®¼ng cña ng­êi lao ®éng vµ ng­êi sö dông ng­êi lao ®éng tr­íc ph¸p luËt. Tæ chøc qu¶n lý tèt thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n §Êt ®ai lµ quyÒn së h÷u cña toµn d©n, kh«ng ph¶i cña t­ nh©n, kh«ng cho phÐp mua b¸n ®Êt ®ai, thùc hiÖn tèt luËt ®Êt ®ai, x¸c ®Þnh ®óng gi¸ c¸c lo¹i ®Êt ®Ó dù dông cã hiÖu qu¶. Ch¨m lo, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò nhµ ë cho nh©n d©n nhÊt lµ ë nh÷ng vïng ®« thÞ ph¸t triÓn, khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia x©y dùng vµ kinh doanh nhµ ë theo sù qu¶n lý vµ h­íng dÉn cña Nhµ n­íc. X©y dùng thÞ tr­êng vèn vµ tõng b­íc h×nh thµnh thÞ tr­êng chøng kho¸n. HiÖn nay, n­íc ta ®· h×nh thµnh thÞ tr­êng chøng kho¸n, nh­ng do thÞ tr­êng míi ®­îc thµnh lËp nªn tæng gi¸ trÞ mét phiªn giao dÞch vÉn cßn ë møc thÊp, Nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p chÝnh s¸ch thu hót c¸c nguån vèn trung dµi h¹n qua c¸c ng©n hµng vµ ph¶i chuÈn bÞ nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó ®­a thÞ tr­êng chøng kho¸n ph¸t triÓn phï hîp víi ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ cña ViÖt Nam. Thùc hiÖn sù c«ng b»ng gi÷a c¸c lo¹i thÞ tr­êng. Sù c«ng b»ng thÞ tr­êng lµ ®iÒu kiÖn tÊt yÕu ®Ó x¸c lËp mèi quan hÖ c©n ®èi gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ó c©n b»ng thÞ tr­êng ta cÇn ph¶i gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n ®©y: Thø nhÊt, cÇn ph¶i xo¸ bá chÕ ®é tËp trung quan liªu bao cÊp trong ph©n phèi vµ sö dông c¸c yÕu tè s¶n xuÊt vµ vËt phÈm tiªu dïng vµ chuyÓn chóng sang quan hÖ tiÒn tÖ, ®iÒu nµy cã nghÜa lµ toµn bé c¸c nh©n tè s¶n xuÊt, vËt phÈm tiªu dïng ®Òu ®­îc mua b¸n trªn thÞ tr­êng mét c¸ch tù do. HiÖn nay, ë n­íc ta vÒ c¬ b¶n th× c¸c yÕu tè s¶n xuÊt vµ vËt phÈm tiªu dïng ®· lµ hµng ho¸ song cã nh÷ng yÕu tè vÉn ch­a ®­îc tÝnh ®ñ gi¸ trÞ cña nã ®Æc biÖt lµ ®Êt ®ai, ®Þa t« chÝnh lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ ruéng ®Êt nh­ng bªn c¹nh viÖc tÝnh tíi vÊn ®Ò ®Þa t« cÇn ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch hîp lý t¹o ®iÒu kiÖn cho sù th«ng suèt cña thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n cña n­íc ta. Thø hai, tu©n thñ nguyªn t¾c tù do gi¸ c¶ vµ thùc hiÖn tèt sù b×nh æn gi¸ c¶ trong thÞ tr­êng. B×nh æn gi¸ trong c¬ chÕ thÞ tr­êng tøc lµ dïng nh÷ng gi¶i ph¸p kinh tÕ h÷u hiÖu ®Ó gi¸ c¶ vËn ®éng ë møc ®é qu¸ cao hoÆc qu¸ thÊp trë vÒ møc ®é hîp lý cña nã. Nh­ vËy muèn b×nh æn gi¸ c¶ th× ph¶i cã sù can thiÖp cña Nhµ n­íc vµ sù can thiÖp nµy chñ yÕu th«ng qua c¸c gi¶i ph¸p kinh tÕ vÜ m« phï hîp víi c¸c quy luËt kinh tÕ kh¸ch quan. Thø ba, ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng h­íng ngo¹i, ®Èy m¹nh ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng. LÞch sö ph¸t triÓn kinh tÕ chØ râ lµ, ngo¹i th­¬ng ®ãng vai trß cùc kú quan träng trong qua tr×nh chuyÓn kinh tÕ tù nhiªn sang kinh tÕ thÞ tr­êng. Kh«ng ngÉu nhiªn mµ c¸c nhµ kinh tÕ häc thÕ kû XV - XVII l¹i ®¸nh gi¸ cao vai trß cña ngo¹i th­¬ng. Hã vÝ ngo¹i th­¬ng nh­ m¸y b¬m, néi th­¬ng nh­ èng truyÒn dÉn trong qu¸ tr×nh lµm t¨ng cña c¶i x· héi. Ngo¹i th­¬ng sÏ ®¶m b¶o t¸i s¶n xuÊt më réng vµ n©ng cao chÊt l­îng cña s¶n phÈm ®Çu vµo vµ ®Çu ra. Th«ng qua nhËp khÈu, nÒn kinh tÕ cã ®­îc hµng ho¸, khoa häc - kü thuËt hiÖn ®¹i, th«ng tin, vèn, chÊt x¸m, nh÷ng hµng tiªu dung, dÞch vô ®Ó ®¸p øng qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt trong n­íc. Th«ng qua ho¹t ®éng xuÊt khÈu, mµ b¸n ®­îc hµng ho¸ ra n­íc ngoµi, thu tiÒn vÒ ®Ó phôc vô nh÷ng nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ. §Ó ph¸t triÓn thÞ tr­êng ngoµi n­íc, t¹o ®iÒu kiÖn më réng thÞ tr­êng trong n­íc, ®¶m b¶o sù th«ng suèt gi÷a c¸c thÞ tr­êng, cÇn thiÕt ph¶i thùc hiÖn c¸c nguyªn t¾c sau ®©y: Mét lµ, ph¶i thùc hiÖn xuÊt siªu. §Ó cã tiÒn l·i cho t¸i s¶n xuÊt ph¸t triÓn thÞ tr­êng, hµng n¨m ph¶i b¸n ra mét sè hµng lín sè hµng mµ ta mua vµo. Muèn vËy, cÇn ph¶i xuÊt thµnh phÈm chø kh«ng xuÊt nguyªn liÖu. Ph¶i chó ý khuyÕn khÝch ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp tiÓu thñ c«ng nghiÖp chÕ biÕn, ®¶m b¶o tiªu chuÈn quèc tÕ ®Ó thu ®­îc gi¸ trÞ cao cña hµng xuÊt khÈu. Thùc hiÖn th­¬ng nghiÖp trung gian, cho phÐp mang tiÒn ®i l¹i t­ do qua biªn giíi ®Ó bu«n b¸n ë c¸c n­íc nh»m lµm t¨ng nguån tiÒn tÖ cña ®Êt n­íc. Cã chÝnh s¸ch b¶o hé hîp lý ®Ó khuyÕn khÝch c¸c ngµnh kinh tÕ trong n­íc ph¸t triÓn, thu hót c«ng nghÖ vµ khoa häc kü thuËt tõ bªn ngoµi, ng©n chÆn nhËp nh÷ng hµng ho¸ mµ trong n­íc cã thÓ s¶n xuÊt vµ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng. Hai lµ, ¸p dông nguyªn lý lîi thÕ so s¸nh trong quan hÖ trao ®æi quèc tÕ. C¸c yÕu tè tù nhiªn thuËn ;îi ph¶i ®­îc xem xÐt cô thÓ trong mèi quan hÖ víi c¸c yÕu tè kinh tÕ – x· héi vµ kü thuËt ë c¶ trong n­íc vµ ngoµi n­¬í, tõ ®ã cã ph­¬ng ¸n tÝnh to¸n chi tiÕt vÒ tõng mÆt hµng vµ so s¸nh víi tr×nh ®é quèc tÕ ®Ó x¸c ®Þnh s¶n xuÊt vµ cung cÊp cho thÞ tr­êng thÕ giíi lo¹i hµng hãa nµo ®ã cña n­íc ta cã lîi thÕ h¬n. 2.4. TiÕp tôc ®æi míi vµ n©ng cao vai trß qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ n­íc. Nhµ n­íc cÇn ph¶i cã ®Þnh h­íng vÜ m«, ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ b»ng c¸c kÕ ho¹ch, c¸c dù ¸n. Nh÷ng kÕ ho¹ch mµ Nhµ n­íc ®Æt ra ph¶i ®­îc kÕt hîp víi thÞ tr­êng ®Òu ®­îc xem lµ nh÷ng c«ng cô ®iÒu tiÕt kinh tÕ kh¸ch quan, mÆc dï chóng lµ hai c¬ chÕ ho¹t ®éng theo nh÷ng nguyªn t¾c kh¸c nhau. Trong mèi quan hÖ nµy, thÞ tr­êng ®­îc coi võa lµ c¨n cø võa lµ ®èi t­îng cña kÕ ho¹ch vµ ph¸t triÓn theo sù ®iÒu tiÕt vµ ®Þnh h­íng cña kÕ ho¹ch vÜ m«. §Ó gi¶i quyÕt tèt c¸c mèi quan hÖ gi÷a kÕ ho¹ch vµ thÞ tr­êng trong nÒn kinh tÕ cña thêi kú qu¸ ®é ë n­íc ta hiÖn nay cÇn ph¶i ®æi míi c¸c ho¹t ®éng cña kÕ ho¹ch ho¸ chø kh«ng ph¶i lµ tõ bá nã. Ph­¬ng ph¸p c¬ b¶n ®Ó ®æi m¬Ý c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ hiÖn nay lµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch ho¸ vÜ m« vµ vi m« trong ®è kÕ ho¹ch vi m« lÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ ( lîi nhuËn ) lµ môc tiªu chñ yÕu vµ thÞ tr­êng lµ c¨n cø, ®èi t­îng trùx tiÕp. Ph¶i ®æi míi néi dung vµ chøc n¨ng cña kÕ ho¹ch vÜ m«, cÇn ph¶i xo¸ bá kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu bao cÊp, ¸p ®Æt chuyÓn sang thùc hiÖn kÕ ho¹ch ho¸ ®Þnh h­íng gi¸n tiÕp coi träng viÖc sö dông réng r·i c¸c ®ßn bÈy kinh tÕ, c«ng t¸c dù ®o¸n, ch­¬ng tr×nh ho¸, n©ng cao n¨ng lùc cña Nhµ n­íc trong viÖc sö dông c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh, tiÒn tÖ, dïng c¸c c«ng cô ®ã t¸c ®éng gi¸n tiÕp vµo tæng cung tæng cÇu nÒn kinh tÕ ®ång thêi n©ng cao chÊt l­îng cña c¸c c«ng tr×nh dù ¸n ph¸t triÓn x· héi. ViÖc ®æi míi c¸c chÝnh s¸ch kÕ ho¹ch ph¶i tu©n theo nguyªn t¨c phï hîp víi ph­¬ng thøc qu¶n lý cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ®ång thêi ®¶m b¶o cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. 2.5. §Èy m¹nh viÖc s¶n xuÊt vµ hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt vµ c¶i c¸ch nÒn hµnh chÝnh quèc gia. Ph¸p luËt xÐt tõ nguån gèc ®Õn b¶n chÊt kh«ng chØ lµ h×nh thøc ph¸p lý ph¶n ¸nh quan hÖ giai cÊp mµ cßn lµ h×nh thøc ph¸p lý cña c¸c quan hÖ kinh tÕ. Ngay tõ khi míi xuÊt hiÖn, ph¸p luËt ®· g¾n víi nÒn kinh tÕ. Trªn ph­¬ng diÖn lý luËn, ph¸p luËt lu«n lµ yÕu tè quan träng cña th­îng tÇng chÝnh trÞ, chi phèi m¹nh mÏ ®êi sèng chÝnh trÞ nh­ng trªn thùc tÕ nhËn thøc quan niÖm vÒ vai trß cña ph¸p luËt cña tõng ng­êi, tõng nhãm giai cÊp vµ trong tõng thêi kú còng rÊt kh¸c nhau. Cã giai ®o¹n vai trß cña ph¸p luËt kh¸ mê nh¹t vµ trë nªn thø yÕu tr­íc søc m¹nh cña ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh hµnh chÝnh, mÖnh lÖnh. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn râ nÐt trong c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp. Ngµy nay víi c¬ chÕ thÞ tr­êng nhiÒu thµnh phÇn ë n­íc ta ph¸p luËt trë trë thµnh c«ng cô ®Æc biÖt quan träng trong viÖc ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ x· héi nãi chung vµ c¸c quan hÖ kinh tÕ nãi riªng. Vai trß cña ph¸p luËt kh«ng chØ ®­îc x¸c lËp, thõa nhËn mµ viÖc cñng cè, t¨ng c­êng vai trß ®iÒu chØnh cña ph¸p luËt ®èi víi c¸c quan hÖ kinh tÕ hiÖn nay cµng trë nªn cÊp b¸ch h¬n bao giê hÕt. H¬n m­êi n¨m qua, nh÷ng thµnh tùu cña c«ng cuéc ®æi míi kinh tÕ ë n­íc ta ®· g¾n liÒn víi nh÷ng b­íc biÕn ®æi quan träng cña hÖ thèng ph¸p luËt, kh¼ng ®Þnh vai trß to lín cña ph¸p luËt trong viÖc më ®­êng cho c¸c quan hÖ kinh tÕ ph¸t triÓn. Tuy nhiªn, còng cÇn ph¶i thÊy r»ng, dï ®· ®­îc ®æi míi c¬ b¶n nh­ng hÖ thèng ph¸p luËt cña n­íc ta, ®Æc biÖt lµ c¸c v¨n b¶n trong lÜnh vùc kinh tÕ vÉn lµ hÖ thèng ph¸p luËt cña thêi kú chuyÓn tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr­êng nhiÒu thµnh phÇn. TÝnh chÊt chuyÓn ®æi qu¸ ®é nµy lµm cho ph¸p luËt n­íc ta n»m trong qu¸ tr×nh cã nhiÒu biÕn ®éng vµ ch­a thÓ h×nh thµnh hÖ thèng ph¸p luËt hoµn chØnh cã tÝnh æn ®Þnh l©u dµi. HÖ thèng ph¸p luËt cña n­íc ta hiÖn nay vÉn ch­a thËt sù hoµn thiÖn vµ ®ång bé, cßn nhiÒu thñ tôc r­êm rµ g©y nhiÒu khã kh¨n cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, trong luËt kinh tÕ vÉn cßn nhiÒu bÊt cËp cßn cã nh÷ng khe hë t¹o ®iÒu kiÖn cho mét sè nh÷ng phÇn tö loîi dông nhøng khe hë ®ã ®Ó lµm ¨n phi ph¸p, tham « tµi s¶n cña Nhµ n­íc. §Ó thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc ®èi víi c¸c ho¹t ®éng cña ®êi sèng kinh tÕ mµ kh«ng th­¬ng h¹i ®Õn quyÒn tù do kinh doanh cña doanh nghiÖp, bªn c¹nh viÖc xay dùng khung ph¸p luËt kinh tÕ t¹o m«i tr­êng th«ng tho¸ng vµ an toµn, cÇn ph¶i x©y dùng c¬ chÕ ph¸p lý kiÓn tra, gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ th«ng qua viÖc ban hµnh c¸c ®¹o luËt vÒ kÕ to¸n thèng kª, kiÓm to¸n theo c¸c thuÈn mùc kÕ to¸n thèng kª quèc tÕ. KÕt luËn Qua viÖc nghiªn cøu c¸c tµi liÖu ®Ó hoµn thµnh tiÓu luËn nµy, nh÷ng nhËn thøc, hiÓu biÕt cña em vÒ nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn cña n­íc ta hiÖn nay ®· ®­îc më réng nhiÒu. N­íc ta ®ang trªn con ®­êng ®æi míi vµ b­íc ®i trªn con ®­êng tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi. NhiÖm vô cña §¶ng vµ Nhµ n­íc lµ ph¶i lµm sao l·nh ®¹o ®Êt n­íc ph¸t triÓn m¹nh trªn con ®­êng hiÖn ®¹i ho¸, c«ng nghiÖp ho¸, khuyÕn khÝch ph¸t triÓn mäi thµnh phÇn kinh tÕ, ph¸t huy mäi tiÒm n¨ng cña ®Êt n­íc nh­ng kh«ng bÞ chÖnh h­íng t­ b¶n chñ nghÜa. Nghiªn cøu ®æi míi, x¾p xÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc, ph¸t huy vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ Nhµ n­íc trong mét sè ngµnh kinh tÕ quan träng. ChØ cã nh­ vËy, ®Þnh h­íng chñ nghÜa x· héi míi ®­îc gi÷ v÷ng. Trong ®Ò tµi nhá nµy em ®· nªu mét sè gi¶i ph¸p, nh­ng dï chän gi¶i ph¸p nµo th× còng ph¶i gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ. ChØ cã æn ®Þnh chÝnh trÞ míi tËn dông ®­îc tiÒm lùc cña ®Êt n­íc vµ c¬ héi cña thêi kú míi. Trong mÊy n¨m qua, n­íc ta ®· gi÷ v÷ng ®­îc sù æn ®Þnh chÝnh trÞ, nÒn kinh tÕ ®· qua khñng ho¶ng vµ ®ang cã tèc ®é ph¸t triÓn kh¸ nhanh, ®êi sèng cña nh©n d©n ®· ®­îc c¶i thiÖn, nhiÒu ng­êi ®· giµu nªn chÝnh ®¸ng nh­ng còng cã kh«ng Ýt phÇn tö tho¸i ho¸ biÕn chÊt t×m mäi c¸ch bßn rót tiÒn cña Nhµ n­íc, cña nh©n d©n, lµm ¨n phi ph¸p mµ giµu lªn nhanh chãng. Nhµ n­íc cÇn nghiªm trÞ nh÷ng phÇn tö nµy, cã nh­ vËy míi t¹o niÒm tin cho nh©n d©n, t¹o ®iÒu kiÖn cho nÒn kinh tÕ n­íc ta ph¸t triÓn nhanh vµ æn ®Þnh. Nghiªn cø xong ®Ò tµi nµy, em ®· nhËn thøc ®­îc nhiÒu ®iÒu mµ tr­íc ®©y em ch­a nhËn thøc ch­a ®ñ, ch­a ®óng.Giê ®©y em ®· hiÓu biÕt thªm ®­îc nhiÒu ®iÒu vÒ nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc ®ang trªn ®µ ®æi míi; hiÖn nay n­íc ta ®ang trong thêi kú s¶n xuÊt nhá ®Ó chuyÓn lªn s¶n xuÊt lín th× viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa lµ mét gi¶i ph¸p c¬ b¶n. Tµi LiÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh kinh tÕ chÝnh trÞ - TËp 1. Gi¸o tr×nh kinh tÕ chÝnh trÞ - TËp 2. C.Mac vµ Anghen: Tuyªn ng«n §¶ng Céng s¶n. Toµn tËp, tËp 4 NXBCTQG vµ ST Hµ Néi 1995. V.I. Lenin - Toµn tËp NXb TiÕn bé MCV, tiÕng viÖt, 1978. §¶ng céng s¶n ViÖt Nam vµ Nhµ n­íc ViÖt Nam. V¨n kiÖn §¹i héi §¶ng VIII. Niªn gi¸m thèng kª 1995. C¸c s¸ch b¸o vµ t¹p chÝ cã liªn quan.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hư­ớng XHCN là giải pháp cơ bản để chuyển từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn ở nư­ớc ta hiện nay.DOC
Luận văn liên quan