Phát triển một số phương pháp nhận dạng ảnh văn bản Tiếng Việt

PHÁT TRIỂN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NHẬN DẠNG ẢNH VĂN BẢN TIẾNG VIỆT VŨ HẢI QUÂN Trang nhan đề Mục lục Chương 1: Giới thiệu. Chương 2: Các kỹ thuật xử lý ảnh văn bản. Chương 3: Các phương pháp đối sánh mẫu. Chương 4: Các kỹ thuật phân lớp mẫu dựa trên xấp xỉ hàm. Chương 5: Mô hình Markov ẩn. Chương 6: Một số phương pháp nhận dạng tiếng Việt. Chương 7: Kết quả thực nghiệm. Chương 8: Kết luận và hướng phát triển. Tài liệu tham khảo

pdf1 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 1735 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phát triển một số phương pháp nhận dạng ảnh văn bản Tiếng Việt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tedli~uthamkhao 2 3 Avi-Itzhak,ThanhA.Diep,andHarry Garland,"HighAccuracyOpticalCharacterecognition usingneuralnetworkswithcentroidithering",IEEE Transactionsonpatternanalysisand machineintelligence,vol 17,No2,february1995 A. LawrenceSpitz,"Shape-basedwordrecognition",IJDAR 1999 A.J. Elms,S.Procter,J. Iliingworth,"TheadvantageofusinganHMM-basedapproachfor faxedwordregconition", IJDAR, 1998. Agazzi,Shyh-shiawKuo,"Jointnormalizationandrecognitionofdegradedocumentimages usingpseudo-2DhiddenMarkovmodel",In: Proc.,Int.Conf.DocumentAnalysisand Recognition,1993 c.Bose,Shyh-shiawKuo, "ConnectedanddegradedtextrecognitionusinghiddenMarkov Model",PatternRecognition27,1994 M Gilloux,A. EI-Yacoubi,Rsabourin,C.Y. Suen,"AnHMM-BasedApproachfor Offline UnconstrainedHandwrittenWordAfodellingandRegconition",IEEE Transactionsonpattern analysisandmachineintelligence,voI2I, No 8,february1999 GeorgeNagy,"TweentyYearofDocumentImageAnalysisinPAM!', IEEE Transactionson patternanalysisandmachineintelligence,vol22,No I, January2000. RejeanPlamondon,SargurN.Srihari,"On-LineandOjj:LineHandwrittingRegconition:a ComprehensiveSurvey","TweentyYearofDocumentImageAnalysisinPAM!', IEEE Transactionsonpatternanalysisandmachineintelligence,vol 22,No 1,January2000. A.J Elms,"Therepresentationa drecognitionoftextusinghiddenMarkovmodel",Ph.dThesis, UniversityofSurrey,1996 amid EbreahimiKia,"DocumentImageCompressionandAnalysis",Ph.dThesis,Universityof Maryland,1997. Jose Paumard,"Robustcomparisonofbinaryimages",PatternRegconitionLetters18,1997 Thien M. Ha, H. Bunker,"imageprocessingmethodsfor documentimageanalysis", Handbook of CharacterRecognitionandDocumentImageAnalysis,WorldScientificPublishing,1997. HoangPhe,"TL'cdie'nwin",NXB Di'!Nang1995 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 UN.kH.T&fNMfEN THU\'IlN 134 J

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf10.pdf
 • pdf0.pdf
 • pdf1.pdf
 • pdf2.pdf
 • pdf3-3.pdf
 • pdf4.pdf
 • pdf5.pdf
 • pdf6-6.pdf
 • pdf7-7.pdf
 • pdf8.pdf
 • pdf9.pdf
 • htmindex.htm
 • xmlmetadata.xml
 • htmvuhaiquan.htm
 • jpgvuhaiquan.jpg