Phát triển nguồn nhân lực vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020

MỤC LỤC Mở đầu 01 CHƯƠNG I: LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC . . 06 1.1 Khái niệm nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực 06 1.1.1 Nguồn nhân lực 06 1.1.2 Phát triển nguồn nhân lực 09 1.2 Những nội dung cơ bản của phát triển nguồn nhân lực 12 1.2.1 Phát triển nguồn nhân lực về mặt số lượng . 12 1.2.2 Phát triển nguồn nhân lực về mặt chất lượng 13 1.2.3 Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực 14 1.3 Sự cần thiết khách quan phải phát triển nguồn nhân lực 15 1.3.1 Phát triển nguồn nhân lực là nhân tố thúc đẩy tăng trưởng kinh tế . 15 1.3.2 Phát triển nguồn nhân lực là nhân tố thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng CNH, HĐH 17 1.3.3 Phát triển nguồn nhân lực là nhân tố nâng cao năng suất lao động và tăng thu nhập cho người lao động 18 1.3.4 Phát triển nguồn nhân lực là nhu cầu cấp thiết trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế khu vực và thế giới 19 1.4 Những bài học kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của một số quốc gia trong khu vực và thế giới . 22 Bài học thứ nhất, coi giáo dục - đào tạo đóng vai trò quyết định trong quá trình phát triển nguồn nhân lực 24 Bài học thứ hai, phát triển nguồn nhân lực dựa trên nền tảng các giá trị văn hóa truyền thống và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại 28 Bài học thứ ba, phát triển nguồn nhân lực thông qua giáo dục - đào tạo phải gắn liền với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội . 29 Bài học thứ tư, chính phủ giữ vai trò chủ động thực hiện quá trình phát triển nguồn nhân lực gắn với xã hội hóa giáo dục . 30 Bài học thứ năm, có chiến lược phát triển nguồn nhân lực và hệ thống chính sách quản lý, sử dụng và đãi ngộ nguồn nhân lực hợp lý 31 Bài học thứ sáu, coi trọng hợp tác quốc tế và đẩy nhanh hội nhập 34 Kết luận chương I . 35 CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 37 2.1 Tổng quan về ĐBSCL . 37 2.1.1 Về điều kiện tự nhiên . 37 2.1.2 Về kinh tế . 38 2.1.3 Về văn hóa, xã hội . 40 2.1.4 Về con người . 42 2.2 Đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực ĐBSCL 44 2.2.1 Quy mô và sự phân bố nguồn nhân lực 44 2.2.2 Chất lượng nguồn nhân lực 48 Về trí lực . 48 Về thể lực, tuổi đời và tuổi nghề 57 Về nhân cách, lối sống và thẩm mỹ . 59 2.2.3 Sử dụng nguồn nhân lực . 60 2.2.4 Đánh giá chung về thực trạng phát triển nguồn nhân lực 64 2.3 Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những tồn tại trong quá trình phát triển nguồn nhân lực ĐBSCL 67 2.3.1 Hệ thống giáo dục - đào tạo còn nhiều bất cập . 67 2.3.2 Đời sống kinh tế của người lao động còn nhiều khó khăn, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, văn hóa, tinh thần cải thiện chậm . 80 2.3.3 Tiến trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn ĐBSCL diễn ra chậm, đã và đang cản trở quá trình phát triển và sử dụng nguồn nhân lực 89 2.3.4 Chế độ đãi ngộ, chính sách khuyến khích và thu hút nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân tài chưa hợp lý 96 Kết luận chương II 98 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐẾN NĂM 2020 . 101 3.1 Quan điểm và mục tiêu phát triển nguồn nhân lực ĐBSCL 101 3.1.1 Quan điểm phát triển nguồn nhân lực 101 3.1.2 Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực . 102 3.2 Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực vùng ĐBSCL 104 3.2.1 Nhóm giải pháp 1: Phát triển giáo dục - đào tạo 104 3.2.2 Nhóm giải pháp 2: Đẩy nhanh đào tạo nghề 113 3.2.3 Nhóm giải pháp 3: Gia tăng tốc độ giải quyết việc làm . 120 3.2.4 Nhóm giải pháp 4: Kiểm soát tỉ lệ tăng dân số và cải thiện điều kiện sống của người lao động . 133 3.2.5 Nhóm giải pháp 5: Phát triển, thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng nhân tài 138 Kết luận chương III 143 Kiến nghị 144 Kết luận 147 Danh mục các công trình của tác giả Tài liệu tham khảo Phụ lục MỞ ĐẦU I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1. Về phương diện thực tiễn Ngày nay lợi thế so sánh của sự phát triển nhanh đang chuyển dần từ yếu tố giàu tài nguyên, tiền vốn, giá nhân công rẻ sang lợi thế về trình độ trí tuệ cao của con người. Nguồn nhân lực trở thành nguồn tài sản quý giá, là nhân tố quyết định sự tăng trưởng và phát triển của mọi quốc gia, vùng lãnh thổ. Điều này được minh chứng qua mô hình tăng trưởng kinh tế của Nhật, Singapore, một số nước khác . cũng như từ thực tế của Việt Nam qua những năm đổi mới. Đối với đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), vùng kinh tế lớn của cả nước có nhiều tiềm năng và thế mạnh về phát triển nông nghiệp, thủy sản, du lịch và thương mại quốc tế (tổng diện tích tự nhiên toàn vùng là 4 triệu ha, bờ biển dài trên 700 Km, hàng năm ĐBSCL cung cấp cho cả nước trên 50% sản lượng gạo và 60% sản lượng thủy sản để xuất khẩu). Tuy nhiên, ngoài số lượng, thì chất lượng nguồn nhân lực ĐBSCL đang ở trình độ thấp (trên cả 3 phương diện: trí lực, thể lực, nhân cách thẩm mỹ), chế độ quản lý, sử dụng và đãi ngộ còn tồn tại nhiều bất cập. Tình hình đó, chắc chắn sẽ gây khó khăn lớn cho việc thực hiện các mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) nông nghiệp, nông thôn của vùng. Đây chính là lý do đã thôi thúc tôi chọn đề tài “Phát triển nguồn nhân lực vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020” để nghiên cứu. Hy vọng sự thành công của luận án sẽ góp phần đắc lực cho việc hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực, trên cơ sở đó thúc đẩy tiến trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn ĐBSCL. 2. Về phương diện lý thuyết Ở Việt Nam, trong giai đoạn CNH, HĐH, vai trò của nguồn nhân lực được Đảng cộng sản Việt Nam xác định “ con người và nguồn nhân lực là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước ”, “ Phát huy nguồn lực con người - yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững ” [5]. Do vậy, phát triển nguồn nhân lực đang là vấn đề được xã hội đặc biệt quan tâm, vấn đề có tính thời sự trong giới nghiên cứu và các nhà hoạch định chiến lược, chính sách. Tuy nhiên có thể nói rằng, cho đến nay hầu hết các nghiên cứu chỉ mới tập trung xem xét một cách tổng quát, hoặc bàn đến các khía cạnh riêng lẻ của nguồn nhân lực trên phạm vi cả nước; các lý thuyết quản trị hầu như chỉ đề cập đến phát triển nguồn nhân lực ở phạm vi doanh nghiệp là chủ yếu; còn việc nghiên cứu tổng thể và mang tính toàn diện về phát triển nguồn nhân lực ở phạm vi vùng lãnh thổ vẫn còn là khoảng trống. Bởi vậy, đề tài nghiên cứu “Phát triển nguồn nhân lực vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020” là thực sự có tính cấp thiết, nhằm bổ sung và hoàn thiện kịp thời những lý thuyết về phương pháp luận phát triển nguồn nhân lực cho một vùng lãnh thổ. II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đây là đề tài nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực của một vùng lãnh thổ trong một quốc gia. Vì vậy, chúng tôi xác định: 1. Đối tượng nghiên cứu của đề tài: - Nguồn nhân lực thực tế đang tham gia hoạt động kinh tế (kể cả trong và trên độ tuổi lao động). - Nguồn nhân lực dự trữ (lực lượng lao động bổ sung hàng năm và đang được đào tạo). - Nguồn nhân lực chưa có việc làm. 2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài là phát triển nguồn nhân lực của ĐBSCL. Nội dung nghiên cứu được tập trung vào các vấn đề: giáo dục - đào tạo, dân số, chăm sóc sức khỏe, cải thiện điều kiện sống, giải quyết việc làm, thu hút, quản lý, sử dụng và đãi ngộ nguồn nhân lực. Trong đó, giáo dục - đào tạo được xác định là yếu tố tham gia trực tiếp và đóng vai trò quyết định trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Do vậy, luận án cũng đặt trọng tâm nghiên cứu vào khía cạnh giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn ĐBSCL. III. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI Có thể nói các đề tài nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực hoặc có liên quan đến phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam đã được nhiều nhà khoa học và giới quản lý thực hiện. Đó là các nghiên cứu về: - “Dự báo dân số, nguồn lao động và chính sách việc làm” của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện năm 2002. - “Những luận cứ khoa học của việc phát triển nguồn nhân lực công nghiệp cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”, do tập thể các tác giả (Trương Thị Minh Sâm, Nguyễn Thế Nghĩa, Phương Ngọc Thạch, Đặng Văn Phan, Trần Trọng Khuê, Hồ Anh Dũng, Trương Văn Phúc) thực hiện năm 2002. - “Phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa” ở góc độ triết học, của tác giả Nguyễn Thanh - Trường Đại học Kinh tế Tp. HCM thực hiện năm 2002. - “Quy hoạch giáo dục - đào tạo trên địa bàn Tp. HCM” của Sở Giáo dục - Đào tạo Tp. HCM thực hiện năm 1999. - “Một số vấn đề biến đổi, phát triển dân số và nguồn lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” - Viện Kinh tế Tp. HCM thực hiện năm 1999. Nhìn chung, các nghiên cứu trên mới chỉ đề cập đến một số khía cạnh khác nhau về phát triển nguồn nhân lực, các giải pháp và kiến nghị còn chung chung, thiếu tính toàn diện và cụ thể. - “Chiến lược phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn ĐBSCL đến năm 2010” - Luận án tiến sỹ của tác giả Nguyễn Đình Luận, Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp, thực hiện năm 2001. Tuy nhiên, vì tiếp cận ở góc độ chiến lược phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH, nên luận án không đi sâu vào các giải pháp phát triển nguồn nhân lực. - “Giải pháp phát triển toàn diện nông nghiệp, nông thôn ĐBSCL - Đào tạo nhân lực, một yêu cầu bức thiết” của TS. Trần Thượng Tuấn, đăng trên Báo Sài gòn Giải phóng (tháng 9/2001). Bài viết này đã phản ánh sơ lược thực trạng đào tạo nhân lực ở ĐBSCL và đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của vùng. Tuy nhiên, bài viết chỉ dừng lại ở mức độ cung cấp một số thông tin trong khuôn khổ một bài báo, vì thế người đọc cũng chưa tìm thấy những căn cứ khoa học cho các giải pháp. Tóm lại, cho đến nay, chưa có một công trình nào nghiên cứu một cách khoa học, hệ thống và đề xuất các giải pháp có tính chiến lược nhằm phát triển nguồn nhân lực vùng Đồng bằng sông Cửu Long. IV. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1. Nghiên cứu, bổ sung và làm sáng tỏ những lý luận cơ bản về nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực của một vùng lãnh thổ. 2. Đặt cơ sở lý thuyết và thực tiễn cho việc hoạch định chiến lược và chính sách phát triển nguồn nhân lực ĐBSCL đến năm 2020. 3. Cung cấp nguồn tư liệu để các bạn đọc tham khảo và gợi mở hướng nghiên cứu mới cho các nhà khoa học quan tâm đến lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực. V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để đạt được các mục tiêu nêu trên, đề tài vận dụng các phương pháp: duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, suy luận logic, điều tra xã hội học, phương pháp chuyên gia, nghiên cứu kinh nghiệm thế giới, khảo sát thực tế, phân tích tổng hợp theo cách tiếp cận hệ thống, thống kê mô tả, điều tra tổng hợp, để làm sáng tỏ các nội dung nghiên cứu. Nguồn tài liệu: - Tài liệu sơ cấp: tự thu thập, khảo sát, điều tra. Mẫu điều tra được chọn theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện, kích thước mẫu dự tính là 350. Để đạt được mẫu là 350, 700 bảng câu hỏi được phát ra. Sau khi thu thập, kiểm tra, 358 bảng câu hỏi hoàn tất được sử dụng. - Tài liệu thứ cấp: Niên giám thống kê, các bài báo, chuyên đề, sách chuyên khảo và các cuộc điều tra đã xuất bản. VI. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Luận án là một công trình nghiên cứu nghiêm túc của tác giả. Thành công của luận án trước hết và quan trọng là những đóng góp mới cho lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực: Một là, làm giàu thêm lý luận về nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực. Đó là: rút ra những luận điểm cơ bản về khái niệm và nội dung của nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực. Hai là, góp phần xây dựng phương pháp luận trong nghiên cứu các giải pháp phát triển nguồn nhân lực của một vùng lãnh thổ. Đó là sự kết hợp lôgic biện chứng và hệ thống giữa lý luận, kinh nghiệm, thực trạng và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực; là việc xem xét phát triển nguồn nhân lực của một vùng lãnh thổ đặt trong mối liên hệ với sự phát triển chung của một quốc gia, sự quản lý tập trung thống nhất của một nhà nước. Ba là, đề xuất hệ thống các nhóm giải pháp chủ yếu nhưng mang tính toàn diện có thể vận dụng hoặc làm cơ sở để tiếp tục nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực của ĐBSCL.

pdf178 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 20/08/2013 | Lượt xem: 1309 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phát triển nguồn nhân lực vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ùo duïc - ñaøo taïo cuûa vuøng, vôùi chöùc naêng: • Nghieân cöùu vaø hoaïch ñònh chieán löôïc phaùt trieån giaùo duïc - ñaøo taïo cuûa vuøng. • Tham möu cho Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo trong vieäc hoaïch ñònh chieán löôïc phaùt trieån giaùo duïc - ñaøo taïo cuûa caû nöôùc vaø cho chính quyeàn caùc ñòa phöông trong vieäc hoaïch ñònh chieán löôïc phaùt trieån nguoàn nhaân löïc cuûa töøng ñòa phöông. • Tö vaán veà quaûn lyù vaø phaùt trieån giaùo duïc - ñaøo taïo cho caùc nhaø tröôøng vaø caùc cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc veà giaùo duïc - ñaøo taïo treân ñòa baøn cuûa vuøng. Hai laø, chính quyeàn cuûa caùc tænh, thaønh phoá caàn tăng cường phoái hôïp trong vieäc xaây döïng chieán löôïc phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi, laøm cô sôû cho vieäc hoaïch ñònh chieán löôïc phaùt trieån nguoàn nhaân löïc - chieán löôïc trung taâm ñeå thöïc hieän caùc chieán löôïc khaùc cuûa töøng ñòa phöông vaø toaøn vuøng. 2. Ñoái vôùi caùc cô quan nhaø nöôùc caáp Trung Öông Moät laø, ñeà nghò Quoác hoäi vaø Chính phuû taêng ñaàu tö cho ÑBSCL ngang taàm vôùi moät vuøng kinh teá lớn, coù tieàm löïc ñöùng thöù ba caû nöôùc. Trong ñoù, taäp trung öu tieân ñaàu tö vaøo caùc lónh vöïc keát caáu haï taàng kyõ thuaät, giaùo duïc, y teá, vaên hoùa. Hai laø, ñeà nghò Chính phuû nghieân cöùu saùt nhaäp Toång cuïc Daïy ngheà vaøo Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo, ñeå taïo ra söï quaûn lyù thoáng nhaát trong lónh vöïc giaùo duïc - ñaøo taïo vaø daïy ngheà. Trong ñieàu kieän chöa saùt nhaäp, caàn xaây döïng cô cheá phoái hôïp chaët cheõ giöõa hai ngaønh trong caùc vaán ñeà: ñaàu tö, tuyeån sinh, ñaøo taïo, ñaøo taïo laïi vaø cheá ñoä ñoái vôùi giaùo vieân, hoïc sinh, sinh vieân. Ba laø, ñeà nghò Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo vaø Toång cuïc Daïy ngheà, Boä Y teá, Boä Vaên hoùa - Thoâng tin taêng ngaân saùch phaân boå cho ÑBSCL; giuùp ÑBSCL hoaøn chænh qui hoaïch maïng löôùi caùc cô sôû giaùo duïc, ñaøo taïo, beänh vieän, traïm xaù, nhaø vaên hoùa, trung taâm theå thao cuûa toaøn vuøng, ñoàng thôøi hoã trôï veà kinh phí, nhaân löïc ñeå nhanh choùng naâng caáp, hieän ñaïi hoùa vaø naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa nhöõng cô sôû naøy. Boán laø, ñeà nghò Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo nhanh choùng hoaøn thieän ñeà aùn caûi caùch giaùo duïc phoå thoâng; thöïc hieän caûi caùch trieät ñeå giaùo duïc ñaïi hoïc vaø daïy ngheà, tröôùc heát laø noäi dung, chöông trình, phöông phaùp daïy - hoïc, giaùo trình, phöông phaùp ñaùnh giaù keát quaû, phaân boå chæ tieâu tuyeån sinh, caáp phaùt vaø quaûn lyù vaên baèng; thöïc hieän phaân caáp nhieàu hôn cho cô quan quaûn lyù giaùo duïc - ñaøo taïo ôû caùc ñòa phöông, trao quyeàn töï chuû nhieàu hôn cho caùc cô sôû giaùo duïc, ñaøo taïo, tröôùc heát laø caùc tröôøng ñaïi hoïc caû veà taøi chính, cuõng nhö noäi dung, chöông trình vaø coâng taùc tuyeån sinh, ñoàng thôøi ñaåy luøi caùc hieän töôïng tieâu cöïc trong ngaønh giaùo duïc - ñaøo taïo. Hoaøn thieän qui trình khaûo saùt, thieát keá, xaây döïng tröôøng hoïc, phoøng thí nghieäm vaø mua saém thieát bò, phöông tieän daïy hoïc trong nhaø tröôøng, khaéc phuïc tình traïng thuû tuïc phöùc taïp, keùo daøi, nhöng laïi thieáu chaët cheõ. Heä quaû laø gaây laõng phí, deã phaùt sinh tieâu cöïc vaø khoù khaên trong vieäc qui traùch nhieäm, laøm maát loøng tin trong nhaân daân nhö ñaõ xaûy ra trong thôøi gian qua. Naêm laø, ñeà nghò Boä Lao ñoäng - Thöông binh vaø Xaõ hoäi phoái hôïp vôùi caùc cô quan nhaø nöôùc trung öông, khaån tröông ban haønh ñaày ñuû caùc vaên baûn phaùp luaät coù lieân quan ñeán thò tröôøng lao ñoäng, nghieân cöùu chính saùch baûo hieåm thaát nghieäp, ñieàu chænh cheá ñoä tieàn löông, thang, baûng löông phuø hôïp vaø chính saùch öu tieân giaûi quyeát caùc vaán ñeà xaõ hoäi ôû ÑBSCL. Saùu laø, ñeà nghò caùc Boä: Keá hoaïch vaø Ñaàu tö, Coâng nghieäp, Noâng nghieäp vaø phaùt trieån noâng thoân, Thuûy saûn, Giao thoâng vaän taûi vaø Ngaân haøng Nhaø nöôùc cuøng phoái hôïp nghieân cöùu vaø hoã trôï ÑBSCL trong vieäc hoaïch ñònh chieán löôïc ñaàu tö; coù chính saùch vaø taïo ñieàu kieän ñöa caùc döï aùn ñaàu tö veà ÑBSCL, trong ñoù öu tieân taäp trung cho caùc lónh vöïc phaùt trieån haï taàng kyõ thuaät, noâng nghieäp, coâng nghieäp noâng thoân, khai thaùc, cheá bieán vaø nuoâi troàng thuûy saûn, ñaëc bieät laø caùc döï aùn voán ngaân saùch caáp, voán ODA. KEÁT LUAÄN Baèng phöông phaùp tieáp caän heä thoáng keát hôïp loâgic bieän chöùng, luaän aùn “Phaùt trieån nguoàn nhaân löïc vuøng Ñoàng baèng soâng Cöûu Long ñeán naêm 2020” laø moät coâng trình nghieân cöùu toaøn dieän vaø chuyeân saâu ñeà taøi phaùt trieån nguoàn nhaân löïc treân moät vuøng laõnh thoå phía nam Vieät Nam. Luaän aùn ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû sau ñaây: Moät laø, xem xeùt toaøn dieän nhöõng lyù luaän cô baûn veà nguoàn nhaân löïc, phaùt trieån nguoàn nhaân löïc ñeå ruùt ra khaùi nieäm veà nguoàn nhaân löïc, phaùt trieån nguoàn nhaân löïc vaø caùc noäi dung cô baûn cuûa phaùt trieån nguoàn nhaân löïc. Hai laø, nghieân cöùu lyù thuyeát keát hôïp vôùi yeâu caàu cuûa thöïc tieãn ñeå laøm roõ söï caàn thieát phaûi phaùt trieån nguoàn nhaân löïc; nghieân cöùu kinh nghieäm cuûa caùc quoác gia, ñoái chöùng vôùi nhöõng ñieåm töông ñoàng ôû Vieät Nam, ñeå ruùt ra nhöõng baøi hoïc kinh nghieäm coù theå vaän duïng vaøo thöïc tieãn phaùt trieån nguoàn nhaân löïc ôû Vieät Nam noùi chung vaø ÑBSCL noùi rieâng. Ba laø, phaùc hoïa böùc tranh toaøn caûnh ÑBSCL vaø thöïc traïng phaùt trieån nguoàn nhaân löïc cuûa vuøng ñeå tìm ra nhöõng ñieåm maïnh, yeáu, thuaän lôïi vaø khoù khaên cho vieäc phaùt trieån nguoàn nhaân löïc ÑBSCL trong nhöõng naêm tôùi; nhöõng nguyeân nhaân ñöa ñeán nhöõng toàn taïi, yeáu keùm trong phaùt trieån nguoàn nhaân löïc cuûa vuøng trong thôøi gian qua. Boán laø, neâu leân quan ñieåm vaø muïc tieâu phaùt trieån nguoàn nhaân löïc cuûa vuøng, treân cô sôû vaän duïng keát hôïp giöõa lyù thuyeát phaùt trieån nguoàn nhaân löïc vôùi muïc tieâu CNH, HÑH noâng nghieäp, noâng thoân cuûa ÑBSCL. Naêm laø, ñeà xuaát 5 nhoùm giaûi phaùp chuû yeáu vaø quan troïng ñeå phaùt trieån nguoàn nhaân löïc cuûa ÑBSCL ñeán naêm 2020: 1. Phaùt trieån giaùo duïc ñaøo taïo; 2. Ñaåy nhanh ñaøo taïo ngheà; 3. Gia taêng toác ñoä giaûi quyeát vieäc laøm; 4. Kieåm soaùt tæ leä taêng daân soá vaø caûi thieän ñieàu kieän soáng cuûa ngöôøi lao ñoäng; 5. Phaùt trieån, thu huùt vaø naâng cao hieäu quaû söû duïng nhaân taøi. Moãi nhoùm giaûi phaùp ñöôïc taùc giaû ñeà xuaát döïa treân quan ñieåm lòch söû, cuï theå, phaùt trieån vaø toaøn dieän. Ñoù laø söï loâgic bieän chöùng giöõa caùc yeáu toá lyù luaän, kinh nghieäm, thöïc traïng, nguyeân nhaân, quan ñieåm vaø muïc tieâu ñaõ ñöôïc xaùc ñònh. Vôùi nhöõng keát quaû treân, taùc giaû hy voïng Luaän aùn seõ ñöôïc vaän duïng vaøo vieäc hoaïch ñònh chieán löôïc vaø xaây döïng chính saùch phaùt trieån nguoàn nhaân löïc cuûa ÑBSCL, laø taøi lieäu tham khaûo cho nhieàu baïn ñoïc vaø laø tö lieäu ñeå caùc chuyeân gia, nhaø khoa hoïc tieáp tuïc nghieân cöùu. DANH MUÏC CAÙC COÂNG TRÌNH NGHIEÂN CÖÙU CUÛA TAÙC GIAÛ ÑAÕ COÂNG BOÁ COÙ LIEÂN QUAN ÑEÁN ÑEÀ TAØI LUAÄN AÙN 1. Buøi Thò Thanh (2000), “Human Resource Development: An Urgent task in the Twenty - First Century”, Economic Development Review, No. 67, March 2000, p. 18 - 19. 2. Buøi Thò Thanh (2003), “Job Training - A Measure to Enhance the Human Resource quality in the Mekong Delta”, Economic Development Review, No. 105, May 2003, p. 22 - 24. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO TIEÁNG VIEÄT 1. Adam Smith, (1997), Cuûa caûi cuûa caùc daân toäc, Nxb Giaùo duïc, Haø Noäi. 2. Leâ Xuaân Baù, Nguyeãn Thò Kim Dung, Traàn Höõu Haân, (2003), Moät soá vaán ñeà veà phaùt trieån thò tröôøng lao ñoäng ôû Vieät Nam, Nxb Khoa hoïc vaø Kyõ thuaät, Haø Noäi. 3. Ban tö töôûng - vaên hoùa Trung Öông, (2002), Con ñöôøng coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa noâng nghieäp, noâng thoân Vieät nam, Nxb Chính trò quoác gia, Haø Noäi. 4. Ban Tö töôûng - vaên hoùa Trung Öông, (1998), Taøi lieäu hoïc taäp caùc Nghò quyeát Hoäi nghò laàn thöù tö Ban chaáp haønh Trung Öông Ñaûng khoùa VII, Nxb Chính trò quoác gia, Haø Noäi. 5. Ban tö töôûng vaên hoùa Trung Öông, (2002), Taøi lieäu hoïc taäp caùc Nghò quyeát Hoäi nghò laàn thöù 5 Ban chaáp haønh Trung öông Ñaûng Khoaù VIII, Nxb Chính trò quoác gia, Haø Noäi. 6. Baùo caùo quy hoaïch giaùo duïc, ñaøo taïo ÑBSCL 1999 - 2003 (2003), Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö. 7. Baùo caùo cuûa UNFA, (1999). 8. Hoaøng Chí Baûo, (1998), “AÛnh höôûng cuûa vaên hoùa ñoái vôùi vieäc phaùt huy nguoàn löïc con ngöôøi”, Taïp chí Trieát hoïc, (01). 9. Ban chaáp haønh Trung Öông, (2003), Nghò quyeát soá 21 - NQ/TW ngaøy 20/01/2003 cuûa Boä Chính trò veà phöông höôùng, nhieäm vuï, giaûi phaùp phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi vaø baûo ñaûm an ninh quoác phoøng vuøng ÑBSCL thôøi kyø 2001 - 2010. 10. Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö, (2001), Quy hoaïch toång theå phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi vuøng Ñoàng baèng soâng Cöûu Long thôøi kyø 1996 - 2010, Toång keát thöïc hieän chuû tröông phaùt trieån noâng nghieäp, noâng thoân. 11. Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo, (1999), Ñeà aùn quy hoaïch heä thoáng maïng löôùi caùc tröôøng Ñaïi hoïc vaø Cao ñaúng Vieät Nam ñeán naêm 2020, Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo, Haø Noäi. 12. Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân, (2000), Ñeà aùn veà lao ñoäng vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc trong noâng nghieäp vaø noâng thoân thôøi kyø CNH, HÑH, Haø Noäi. 13. Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo, (1999), Döï thaûo chieán löôïc phaùt trieån giaùo duïc - ñaøo taïo ñeán naêm 2010, Haø Noäi. 14. Boä Lao ñoäng, Thöông binh vaø Xaõ hoäi, (1999), Heä thoáng quan saùt lao ñoäng, vieäc laøm vaø nguoàn nhaân löïc ôû Vieät Nam, Haø Noäi. 15. Boä Lao ñoäng - Thöông binh vaø Xaõ hoäi, (2003), Nieân giaùm thoáng keâ Lao ñoäng - Thöông binh vaø xaõ hoäi 2001 - 2003, Nxb Lao ñoäng xaõ hoäi, Haø Noäi. 16. Boä Lao ñoäng - Thöông binh vaø Xaõ hoäi, (2002), Baùo caùo taïi hoäi thaûo veà “Phaùt trieån thò tröôøng lao ñoäng ôû Vieät Nam” do UNDP vaø Vieän nghieân cöùu quaûn lyù kinh teá Trung Öông toå chöùc taïi Haø Noäi töø ngaøy 30 - 31/7/2002. 17. Boä Lao ñoäng - Thöông binh vaø Xaõ hoäi, (2003), “Baùo caùo ñieàu tra Lao ñoäng - Vieäc laøm”, Nxb Thoáng keâ, Haø Noäi. 18. Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö, (2002), Döï aùn toång theå baäc trung hoïc naêm 2001 - 2002. 19. Nguyeãn Quang Bích, (1999), Phaùt trieån noâng nghieäp - noâng thoân trong giai ñoaïn CNH, HÑH ôû Vieät Nam, Nxb Noâng nghieäp, Haø Noäi. 20. Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo, (2002), Soá lieäu thoáng keâ veà giaùo duïc - ñaøo taïo cuûa caùc tröôøng Ñaïi hoïc, cao ñaúng, trung hoïc chuyeân nghieäp, Trung taâm Thoâng tin quaûn lyù giaùo duïc, Haø Noäi. 21. Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo, (2001), Ñeà aùn quy hoaïch heä thoáng maïng löôùi caùc tröôøng Ñaïi hoïc vaø Cao ñaúng Vieät Nam ñeán naêm 2020. 22. Nguyeãn Thò Caønh - chuû bieân, (2001), Thò tröôøng lao ñoäng Tp. Hoà Chí Minh trong quaù trình chuyeån ñoåi neàn kinh teá vaø keát quaû ñieàu tra doanh nghieäp veà nhu caàu lao ñoäng, Nxb Thoáng keâ, Tp. HCM. 23. Phaïm Ñoã Chí, Ñaëng Kim Sôn, Traàn Nam Bình, Nguyeãn Tieán Trieån, (2003), Laøm gì cho noâng thoân Vieät Nam, Nxb Thaønh phoá Hoà Chí Minh. 24. Chính phuû, (2001), Quyeát ñònh soá 173/2001/QÑ - TTg ngaøy 06/11/2001 cuûa Thuû Töôùng Chính phuû veà phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi vuøng ÑBSCL giai ñoaïn 2001 - 2005. 25. Cuïc Thoáng keâ tænh Caàn Thô, (2000), Soá lieäu kinh teá xaõ hoäi 12 tænh ñoàng baèng soâng Cöûu Long (1995 - 1999), Cuïc Thoáng keâ tænh Caàn Thô. 26. Nguyeãn Troïng Chuaån, Nguyeãn Theá Nghóa, Ñaëng Höõu Toaøn, (2002), Coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ôû Vieät Nam - lyù luaän vaø thöïc tieãn, Nxb Chính trò quoác gia, Haø Noäi. 27. Nguyeãn Troïng Chuaån, Nguyeãn Vaên Phuùc (2003), Maáy vaán ñeà ñaïo ñöùc trong ñieàu kieän kinh teá tröôøng ôû nöôùc ta hieän nay, Nxb Chính trò quoác gia, Haø Noäi. 28. Vuõ Ñình Cöï, (1998), Giaùo duïc höôùng tôùi theá kyû XXI, Nxb Chính trò quoác gia, Haø Noäi. 29. Ñaûng coäng saûn Vieät Nam, (1997), Vaên kieän Ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù VIII, Nxb Chính trò quoác gia, Haø Noäi. 30. Ñaûng coäng saûn Vieät Nam, (2001), Vaên kieän Ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù IX, Nxb Chính trò quoác gia, Haø Noäi. 31. Ñinh Ñaêng Ñònh, (2004), Moät soá vaán ñeà veà lao ñoäng, vieäc laøm vaø ñôøi soáng ngöôøi lao ñoäng ôû Vieät Nam hieän nay, Nxb Lao ñoäng, Haø Noäi. 32. Ñieàu tra möùc soáng hoä gia ñình naêm 2002 - 2003, (2004), Nxb Thoáng keâ, Haø Noäi. 33. Phaïm Vaên Ñöùc, (1998), “Maáy suy nghó veà vai troø nguoàn löïc con ngöôøi trong söï nghieäp coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa”, Taïp chí Trieát hoïc, (01). 34. Traàn Khaùnh Ñöùc, (2002), Giaùo duïc kyõ thuaät - ngheà nghieäp vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc, Nxb Giaùo duïc, Tp. HCM. 35. Phaïm Minh Haïc, (2001), Veà phaùt trieån toaøn dieän con ngöôøi thôøi kyø coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa, Nxb Chính trò quoác gia, Haø Noäi. 36. Phaïm Minh Haïc, (2001), Nghieân cöùu con ngöôøi vaø nguoàn nhaân löïc ñi vaøo coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa, Nxb Chính trò quoác gia, Haø Noäi. 37. Phaïm Minh Haïc, Traàn Kieàu, Ñaëng Baù Laâm, Nghieâm Ñình Vyø, (2002), Giaùo duïc theá giôùi ñi vaøo theá kyû XXI, Nxb Chính trò quoác gia, Haø Noäi. 38. Phaïm Minh Haïc, Hoà Syõ Quyù, (2001), Nghieân cöùu con ngöôøi - ñoái töôïng vaø nhöõng höôùng chuû yeáu, Nxb Khoa hoïc xaõ hoäi, Haø Noäi. 39. Phaïm Minh Haïc, (1999), Giaùo duïc Vieät Nam tröôùc ngöôõng cöûa cuûa theá kyû XXI, Nxb Chính trò quoác gia, Haø Noäi. 40. Phaïm Minh Haïc, (1997), Giaùo duïc nhaân caùch vaø ñaøo taïo nhaân löïc, Nxb Chính trò quoác gia, Haø Noäi. 41. Phaïm Minh Haïc, (1991), Goùp phaàn ñoåi môùi tö duy giaùo duïc, Nxb Chính trò quoác gia, Haø Noäi. 42. Phaïm Minh Haïc, (1996), Phaùt trieån giaùo duïc, phaùt trieån con ngöôøi phuïc vuï CNH, HÑH, Nxb Khoa hoïc xaõ hoäi, Haø Noäi. 43. Phaïm Minh Haïc, (1996), Vaán ñeà con ngöôøi trong söï nghieäp CNH, HÑH, Nxb Chính trò quoác gia, Haø Noäi, tr. 328. 44. Phaïm Minh Haïc, (1996), Phaùt trieån vaên hoùa – Giöõ gìn vaø phaùt huy baûn saéc daân toäc keát hôïp vôùi tinh hoa nhaân loaïi, Nxb Khoa hoïc xaõ hoäi, Haø Noäi. 45. Traàn Kim Haûi (1999), “Ñoåi môùi cô cheá chính saùch söû duïng nguoàn nhaân löïc goùp phaàn ñaåy maïnh CNH, HÑH ñaát nöôùc”, Taïp chí nghieân cöùu lyù luaän, (09), tr.17. 46. Hoäi Khoa hoïc Kinh teá Vieät Nam (1999), Phaùt trieån noâng nghieäp vaø noâng thoân theo höôùng CNH - HÑH, 1, Nxb Chính trò quoác gia, Haø Noäi. 47. Hoäi Khoa hoïc Kinh teá Vieät Nam (1999), Phaùt trieån noâng nghieäp vaø noâng thoân theo höôùng CNH - HÑH, 2, Nxb Chính trò quoác gia, Haø Noäi. 48. Buøi Thò Minh Hoàng (2002), “Nhöõng ñaëc ñieåm cuûa noâng thoân ÑBSCL”, Taïp chí noâng nghieäp vaø phaùt trieån noâng thoân, (02). 49. Nguyeãn Thò Haèng (2002), “Phaùt huy trí tueä vaø tay ngheà cuûa nguoàn nhaân löïc Vieät Nam trong thôøi kyø ñaåy maïnh CNH, HÑH ñaát nöôùc”, Taïp chí Lao ñoäng vaø xaõ hoäi, (02). 50. Hoaøng Ngoïc Hoøa, Phaïm Chaâu Long, Nguyeãn Vaên Thaïo, (2001), Phaùt trieån coâng nghieäp noâng thoân ôû ñoàng baèng Soâng Cöûu Long theo höôùng CNH - HÑH, Nxb Chính trò quoác gia, Haø Noäi. 51. Nguyeãn Minh Hieån (04/10/2001), “Khuyeán khích nhieàu loaïi hình ñaøo taïo ñaïi hoïc”, Baùo Saøi Goøn Giaûi phoùng. 52. Laâm Quang Huyeân, (2001), Noâng nghieäp, noâng thoân Nam boä höôùng tôùi theá kyû 21, Nxb Chính trò quoác gia, Haø Noäi, tr. 263 - 274. 53. Ñaëng Thò Thanh Huyeàn, (2001), Giaùo duïc phoå thoâng vôùi phaùt trieån chaát löôïng nguoàn nhaân löïc - Nhöõng baøi hoïc thöïc tieãn töø Nhaät Baûn, Nxb Khoa hoïc xaõ hoäi, Haø Noäi. 54. Höôùng ñeán moät xaõ hoäi hoïc hoûi, (2000), Moät soá vaán ñeà veà giaùo duïc - ñaøo taïo, Toång luaän khoa hoïc - coâng ngheä - kinh teá (04). 55. Phaïm Quoác Huyønh, (2002), “Toäi hieáp daâm - Thöïc traïng vaø giaûi phaùp”, Taïp chí Coâng an nhaân daân, (1), tr 77. 56. Karl Marx, (1998), Tö baûn, quyeån I, 1, Nxb Söï Thaät, Haø Noäi. 57. Ñoaøn Vaên Khaùi, (2000), Nguoàn löïc con ngöôøi trong quaù trình CNH - HÑH ñaát nöôùc, Luaän aùn tieán syõ trieát hoïc, Vieän trieát hoïc. 58. Leâ Thò AÙi Laâm, (2003), Phaùt trieån nguoàn nhaân löïc thoâng qua giaùo duïc vaø ñaøo taïo - Kinh nghieäm Ñoâng AÙ, Nxb Khoa hoïc xaõ hoäi, Haø Noäi. 59. Makaguchi T. (1994), Giaùo duïc vì cuoäc soáng saùng taïo, Nxb Treû, Tp. HCM. 60. Ngaân haøng theá giôùi, (1996), Suy ngaãm laïi söï thaàn kyø Ñoâng AÙ, J. Stiglitz & Sh. Yusuf - chuû bieân, Nxb Chính trò quoác gia, Haø Noäi. 61. Ngaân haøng theá giôùi, (1995), Nhöõng öu tieân vaø chieán löôïc cho giaùo duïc, Washington D.C. 62. Ngaân haøng theá giôùi, (1997), Söï thaàn kyø Ñoâng AÙ - taêng tröôûng kinh teá vaø chính saùch coâng coäng, Nxb Khoa hoïc xaõ hoäi, Haø Noäi. 63. Hoaøng Ñöùc Nhuaän - chuû bieân, (1997), Nhaø tröôøng hieän ñaïi treân theá giôùi, Vieän Nghieân cöùu Khoa hoïc - Giaùo duïc, Haø Noäi. 64. Nhöõng vaán ñeà kinh teá theá giôùi, (2001), 1, (69). 65. Nolwen Henaff, Jean - Yves Martin, (2001), Lao ñoäng, vieäc laøm vaø nguoàn nhaân löïc ôû Vieät Nam 15 naêm ñoåi môùi, Nxb Theá giôùi, Haø Noäi. 66. Nieân giaùm thoáng keâ veà tình hình kinh teá - xaõ hoäi Vieät Nam 2000 - 2003, (2004), Nxb Thoáng keâ, Haø Noäi. 67. Nieân giaùm thoáng keâ 2002, (2003), Toång cuïc thoáng keâ - Döï aùn VIE/97/P14, Nxb Thoáng keâ, Haø Noäi. 68. Nieân giaùm thoáng keâ 1997, (1998), Nxb Thoáng keâ, Haø Noäi. 69. Nieân giaùm thoáng keâ 1998, (1999), Nxb Thoáng keâ, Haø Noäi. 70. Nieân giaùm thoáng keâ 1999, (2000), Nxb Thoáng keâ, Haø Noäi. 71. Nieân giaùm thoáng keâ 2000, (2001), Nxb Thoáng keâ, Haø Noäi. 72. Nieân giaùm thoáng keâ 2001, (2002), Nxb Thoáng keâ, Haø Noäi. 73. Nieân giaùm thoáng keâ 2002, (2003), Nxb Thoáng keâ, Haø Noäi. 74. Nieân giaùm thoáng keâ 2003, (2004), Nxb Thoáng keâ, Haø Noäi. 75. Nieân giaùm thoáng keâ Lao ñoäng-Vieäc laøm 1996, (1997), Nxb Lao ñoäng-Xaõ hoäi, Haø Noäi. 76. Nieân giaùm thoáng keâ Lao ñoäng-Vieäc laøm 1997, (1998), Nxb Lao ñoäng-Xaõ hoäi, Haø Noäi. 77. Nieân giaùm thoáng keâ Lao ñoäng-Vieäc laøm 1998, (1999), Nxb Lao ñoäng-Xaõ hoäi, Haø Noäi. 78. Nieân giaùm thoáng keâ Lao ñoäng-Vieäc laøm 1999, (2000), Nxb Lao ñoäng-Xaõ hoäi, Haø Noäi. 79. Nieân giaùm thoáng keâ Lao ñoäng-Vieäc laøm 2000, (2001), Nxb Lao ñoäng-Xaõ hoäi, Haø Noäi. 80. Nieân giaùm thoáng keâ Lao ñoäng-Vieäc laøm 2001, (2002), Nxb Lao ñoäng-Xaõ hoäi, Haø Noäi. 81. Nieân giaùm thoáng keâ Lao ñoäng-Vieäc laøm 2002, (2003), Nxb Lao ñoäng-Xaõ hoäi, Haø Noäi. 82. Nieân giaùm thoáng keâ Lao ñoäng-Vieäc laøm 2003, (2004), Nxb Lao ñoäng-Xaõ hoäi, Haø Noäi. 83. Nguyeãn Huy Oanh, (1999), “Phaùt huy laøng ngheà truyeàn thoáng vôùi söï nghieäp CNH, HÑH noâng nghieäp, noâng thoân”, Taïp chí nghieân cöùu kinh teá, 8/1999. 84. Leâ Du Phong, Nguyeãn Thaønh Ñoä, (1999), Chuyeån dòch cô caáu kinh teá trong ñieàu kieän hoäi nhaäp vôùi khu vöïc vaø theá giôùi, Nxb Chính trò quoác gia, Haø Noäi. 85. Nguyeãn Hoàng Phuùc, (2001), “Chaát löôïng nguoàn nhaân löïc Vieät Nam - Thöïc traïng vaø moät soá giaûi phaùp taøi chính”, Taïp Chí phaùt trieån kinh teá, soá 133/2001. 86. Chu Tieán Quang, (2001), Vieäc laøm ôû noâng thoân, thöïc traïng vaø giaûi phaùp, Nxb Noâng nghieäp Tp. HCM. 87. Buøi Vaên Quaùn, (2001), “Thöïc traïng lao ñoäng vieäc laøm ôû noâng thoân vaø moät soá giaûi phaùp cho giai ñoaïn 2001 - 2005”, Taïp chí Lao ñoäng vaø xaõ hoäi, soá 3/2001. 88. Raja Roy Singh, (1994), Neàn giaùo duïc cho theá kyû XXI: nhöõng trieån voïng cuûa Chaâu AÙ - Thaùi Bình Döông, UNESCO - Vieän Khoa hoïc giaùo duïc Vieät Nam, Haø Noäi. 89. Tröông Thò Minh Saâm, (2000), Vaán ñeà chuyeån dòch cô caáu kinh teá ngaønh ôû Tp. Hoà Chí Minh trong quaù trình coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa, Nxb Khoa hoïc xaõ hoäi, Haø Noäi. 90. Tröông Thò Minh Saâm, (2003), Nhöõng luaän cöù khoa hoïc cuûa vieäc phaùt trieån nguoàn nhaân löïc coâng nghieäp cho vuøng kinh teá troïng ñieåm phía Nam, Nxb Khoa hoïc xaõ hoäi, Haø Noäi. 91. Ñaëng Kim Sôn, (2001), Coâng nghieäp hoùa töø noâng nghieäp - lyù luaän, thöïc tieãn vaø trieån voïng aùp duïng ôû Vieät Nam, Nxb Noâng nghieäp, Haø Noäi. 92. Traàn Voõ Huøng Sôn, (1999), Soá lieäu kinh teá - xaõ hoäi 12 tænh Ñoàng baèng Soâng Cöûu Long naêm 1995 - 1999. 93. Traàn Voõ Huøng Sôn, Nguyeãn Taán Khuyeân, (2001), Cô caáu kinh teá vuøng ngaäp luõ Ñoàng baèng soâng Cöûu Long-Hieän traïng vaø ñònh höôùng phaùt trieån, Ñaïi hoïc Kinh teá Tp. HCM. 94. Soá lieäu thoáng keâ cuûa Vuï Ñòa phöông, (2004), Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö, Haø Noäi. 95. Nguyeãn Thanh, (2002), Phaùt trieån nguoàn nhaân löïc phuïc vuï coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc, Nxb Chính trò quoác gia, Tp. HCM. 96. Leâ Baøn Thaïch & Traàn Thò Tri, (2000), Coâng nghieäp hoùa ôû Ñoâng AÙ (NIE) vaø kinh nghieäm ñoái vôùi Vieät Nam, Nxb Theá giôùi, Haø Noäi. 97. Phöông Ngoïc Thaïch, (2002), Nhöõng bieän phaùp thuùc ñaåy CNH - HÑH noâng nghieäp, noâng thoân vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long, Nxb Chính trò quoác gia, Haø Noäi. 98. Phöông Ngoïc Thaïch, (1999), Cô sôû khoa hoïc cuûa phaùt huy noäi löïc nhaèm chuyeån dòch cô caáu kinh teá vuøng Ñoàng baèng soâng Cöûu Long ñeán naêm 2010, Trung taâm nghieân cöùu kinh teá mieàn Nam, Tp. HCM. 99. Phöông Ngoïc Thaïch, (1998), Ñònh höôùng vaø moät soá giaûi phaùp chuyeån dòch cô caáu kinh teá vuøng ngaäp luït Ñoàng baèng soâng Cöûu Long, Trung taâm nghieân cöùu kinh teá mieàn Nam. 100. Taïp chí Daân soá vaø phaùt trieån, soá 4/2002. 101. Taïp chí thoâng tin daân soá, soá 5/2002, UÛy Ban quoác gia Daân soá vaø Keá hoaïch hoùa gia ñình. 102. Toång cuïc Thoáng keâ, (2004), Keát quaû ñieàu tra möùc soáng hoä gia ñình naêm 2002, Nhaø xuaát baûn Thoáng keâ, Haø Noäi. 103. Phaïm Huy Thuï, (1996), Hoaït ñoäng lao ñoäng - höôùng nghieäp cuûa hoïc sinh phoå thoâng Vieät Nam, Tröôøng Caùn boä quaûn lyù giaùo duïc vaø ñaøo taïo, Haø Noäi. 104. Ñaøo Coâng Tieán, (2003), Noâng nghieäp vaø noâng thoân - Nhöõng caûm nhaän vaø ñeà xuaát, Nxb Noâng nghieäp, Tp. HCM. 105. Traàn Vaên Tuøng, Leâ AÙi Laâm, (1996), Phaùt trieån nguoàn nhaân löïc - kinh nghieäm theá giôùi vaø thöïc tieãn nöôùc ta, Nxb Chính trò quoác gia, Haø Noäi. 106. Traàn Vaên Tuøng, (2001), Neàn kinh teá tri thöùc vaø yeâu caàu ñoåi môùi giaùo duïc Vieät Nam, Nxb Theá giôùi, Haø Noäi. 107. Phaïm Ñoã Trí, Ñaëng Kim Sôn, Traàn Nam Bình, Nguyeãn Tieán Trieån, (2003), Laøm gì cho noâng thoân Vieät Nam, Nxb Tp. HCM. 108. Trung taâm Khoa hoïc xaõ hoäi vaø Nhaân vaên Quoác gia, (2002), Baùo caùo Phaùt trieån con ngöôøi Vieät nam 2001, Nxb Chính trò quoác gia, Haø Noäi. 109. Trung taâm nghieân cöùu phaùt trieån nguoàn nhaân löïc, (2002), Töø chieán löôïc phaùt trieån giaùo duïc ñeán chính saùch phaùt trieån nguoàn nhaân löïc, Nxb Giaùo duïc, Haø Noäi. 110. UBND tænh Caàn Thô, Quy hoaïch toång theå kinh teá xaõ hoäi tænh Caàn Thô ñeán 2010. 111. UBND tænh Soùc Traêng, Quy hoaïch toång theå kinh teá xaõ hoäi tænh Soùc Traêng ñeán 2010. 112. UBND tænh Traø Vinh, Quy hoaïch toång theå kinh teá xaõ hoäi tænh Traø Vinh ñeán 2010. 113. UBND tænh Beán Tre, Quy hoaïch toång theå kinh teá xaõ hoäi tænh Beán Tre ñeán 2010. 114. UBND tænh Ñoàng Thaùp, Quy hoaïch toång theå kinh teá xaõ hoäi tænh Ñoàng Thaùp ñeán 2010. 115. UBND tænh An Giang, Quy hoaïch toång theå kinh teá xaõ hoäi tænh An Giang ñeán 2010. 116. UBND tænh Kieân Giang, Quy hoaïch toång theå kinh teá xaõ hoäi tænh Kieân Giang ñeán 2010. 117. UBND tænh Long An, Quy hoaïch toång theå kinh teá xaõ hoäi tænh Long An ñeán 2010. 118. UBND tænh Tieàn Giang, Quy hoaïch toång theå kinh teá xaõ hoäi tænh Tieàn Giang ñeán 2010. 119. UBND tænh Vónh Long, Quy hoaïch toång theå kinh teá xaõ hoäi tænh Vónh Long ñeán 2010. 120. UNDP, Trung taâm Khoa hoïc vaø Nhaân vaên quoác gia, (2002), Baùo caùo phaùt trieån con ngöôøi 2001, Haø Noäi. 121. Vaên kieän Ñaïi hoäi Coâng ñoaøn Vieät Nam laàn thöù IX, Nxb Chính trò quoác gia, Haø Noäi. 122. Vieän chieán löôïc phaùt trieån, (2001), Cô sôû khoa hoïc cuûa moät soá vaán ñeà trong chieán löôïc phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi Vieät Nam ñeán naêm 2010 vaø taàm nhìn 2020, Nxb Chính trò quoác gia, Haø Noäi. 123. Nghieâm Ñình Vyø, Nguyeãn Ñaéc Höng, (2002), Phaùt trieån giaùo duïc vaø ñaøo taïo nhaân taøi, Nxb Chính trò quoác gia, Haø Noäi. 124. Vieän Kinh teá Tp. HCM, (1999), Phaùt trieån vaø ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc. 125. Vieän nghieân cöùu chieán löôïc vaø chính saùch khoa hoïc vaø coâng ngheä, (1997), Vaán ñeà phaùt trieån coâng nghieäp noâng thoân ôû nöôùc ta, Nxb Chính trò quoác gia. TIEÁNG ANH 126. Appleton and Balihutta, (1996), “Education and agriculture productivity: Evidences from Uganda”, Journal of International development, pp. 426. 127. Areeya Fojvithee, (1999), “Lifelong Learning in Thailand”, Social Development and Human Resource Development in APEC Member Economies, Institute of Developing Economies, Zetro – Tokyo. 128. Berman Jere R., (1997), “Simple Analytical Consideration for Skill Development for International Competitiveness”, Skill Development for International Competitiveness, M. Godfrey, Edward Elgar, UK. 129. Birdsall, Ross D. & Sabot R., (1995), “Inequality and growth reconsider”, The World Bank Economic Review, 9(3), pp. 485 - 508. 130. Blaug M., (1987), The Economics of Education and the Education of an Economist, Edward Elgar Publishing Ltd, England. 131. Blomqvist, A., (1987), Higher Education and the Market for Educated Labour in LDCs: Theoretical Approaches and Implications, World Bank Discussion paper, Education and Training series. 132. Begg, Fischer & Dornbusch, 1995. 133. Bowen, W. G, (1964), Economic Aspect of Education, New Jersey: Priceton University. 134. Burzi, M., (1996), “The Links between Social Development and Long - run growth: Health, Nutrition and Education”, From Adjustment of Long - Run Growth, The Role of Human Capital and Informal Sector, Pio (Ed), Milano. 135. Cassen R. & Marotas G., (1997), “Education and training for manufacturing development”, Skill Development for International Competitiveness, Martin Godfrey (Ed), Edward Elgar, UK. 136. Chowd, Hury A., Iyanatul Islam, (1993), The Newly Industrializing Economies in East Asia, London. 137. Cohen, S. I., (1994), Human Resource Development and Utilization, Aldershot: Avebury. 138. Corner L., (1986), “Human Resource Development for Developing countries: A survey on Major Theoretical Issues”, Human Resource Development in Asia and the Pacific: Its Social Dimensions, pp.1-27, Bangkok, UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. 139. Cumming, (1996), “Asian Values, Education and Development”, Compare, 26 (3). 140. Forojalla, S. B. (1993), Educational Planning for Development, St. Martin’s Press, HongKong. 141. Garry Becker and Murphy K.M., (1988), Economic Growth, Human Capital and Population Growth, Mimeo, University of Chicago. 142. Garry Becker, (1964), Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, National Bureau of Economic Research, New York. 143. George Psacharopolous and Maureen Woodhall, (1985), Education for Development Investment choosing Analysis, New York, Oxford University Press. 144. Griliches, (1995), Technology, Education and Productivity, Occasional Paper, 18, International Center for Economic Growth. 145. Harry G. Miller, George A. Williams, Linda Grace, (1998), Education for Promoting Enterprise Competencies, Occasional Papers 10, UNESCO Principal Regional Office for Asia and Pacific. 146. Humphrey, J., (1997), “Training motivation in the context of new Approaches to manufacturing production: evidence from Latin America”, Skill Development for International Competitiveness, Martin Godfrey (Ed), Edward Elgar, UK. 147. IMF, (May 1991 & May 1997), World Economic Prospect. 148. Irma, Jairus & M. Hiln, (1981), The political economy of investment in Human capital, Population and Labour policies program, Working paper, ILO, Geneva. 149. Jacques Hallack, (1990), Investing in the future, Setting Educational Priorities in the developing World – UNDP. 150. Juan Luis Londono, (1996), Poverty, Inequality and Human Capital Development in Latin America, World Bank Latin America and Caribean Studies. 151. Jacob Mincer, (1974), Schooling, Experience, and Earning, National Bureau of Economic Research, New York. 152. Keith M. Leewin, (1998), “Education in emerging Asia: pattern, policies, and future into 21st century”, Educational Development, 18(2), pp. 75-119. 153. Lauglo J., (1993), Vocational training: Analysis of policy and modes, case studies of Sweden, Germany and Japan, UNESCO, International institute for education planning, Paris. 154. Linda Low, (1998), “Human Resource Development in the Asia – Pacific”, Asian Pacific Economic Literature, 12(1), pp. 24-45. 155. Lucas and Romer P., (1990), “Why doesn’t capital flown from Rich to Poor Countries”, American Economic Review, The origin of endogenous growth, Journal of Economic Perspectives. 156. Malcom Gillis, Roemer & Snodgrass, (1992), Economics of Development, U.S, Norton & Company, Inc. 157. Marc M. Linderberg, (1993), The Human Development race – improving the quality of life in developing countries, International Center for Economic Growth Publication, Press, Sanfrancisco, California. 158. Martin Godfrey, (1997), Skill Development for International Competitiveness, University of Sussex, UK, Edward Elgar. 159. Martin Carnoy, Manuel Castells, Stephen S. Cohen, Fernaldo Henrique Cedoso, (1993), The new global economy in the information age – Reflection on ours changing world, Pensylvania State University. 160. Mehta, M. M., (1976), “Contribution of Human Resource to Economic Growth”, Human Resource Development Planning with special reference to Asia and Far- East, Chapter 1. 161. Naohiro Ogawa, (1997), Human Resource in Development along the Asia - Pacific area, International Library Foundation. 162. Psacharopolous, (1997), Vocational education and training today: challenges and responses, Journal of Vocational Education and Training. 163. Ranis, (1996), Another look at the East Asian Miracle, the World Bank Economic Review. 164. Ronald A. Wykstra, (1971), Human Capital Formation and Manpower Development, The Free Press, New York. 165. Richard Carlson and Bruce Goldman, (1991), 2020 Vision - long view of a changing world, Stanford Alumni Association, California. 166. Richard Noonan, (1995), Human Resource Development: Paradigms, Policies, and Practices, Occational Papers 2, Helsinki. 167. SAGF, publications (1996), Human Resources Development, TV Rao. 168. Schultz W. Theodore, (1990), The Economic Value of Education, Columbia University Press, New York and London. 169. Schultz. T.P, (1961), Education and Economic Growth, University of Chicago Press. 170. Trannatos Zafiris, Geraint Johnes, (1997), Training and Development in the Asian Newly Industrialized Countries, Journal of Vocational Education and Training. 171. UNDP, (1995), World Development Report. 172. UNESCO, (1997), 50 Years for Education. 173. Welch Finis, (1975), The Human Capital Approach, An Appraisal of Human Capital theory: Education, Discrimination and Life Cycles, the American Economic Review. 174. WB, (2000), World Development Indicators, Oxford, London. 175. WB, (2000), Education Strategy, Oxford, London. 176. WB, (1993), The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy, Oxford & LonDon. 177. Yoshihara Kunio, (1999), The Nation and Economic Growth - Korea and Thailand - Kyoto University Press. 178. WB.org. 179. IMF.org. 180. ADB.org. 181. ILO.org. 182. Workforceonline. Com. 183. Phuï luïc 1 GIÔÙI THIEÄU MAÃU ÑIEÀU TRA Maãu ñieàu tra ñöôïc choïn theo phöông phaùp choïn maãu thuaän tieän. Kích thöôùc maãu döï tính laø 350. Ñeå ñaït ñöôïc maãu laø 350, 700 baûng caâu hoûi ñöôïc phaùt ra, keát quaû thu veà 432 baûng caâu hoûi. Sau khi thu thaäp vaø kieåm tra, cuoái cuøng 358 baûng caâu hoûi hoaøn taát ñöôïc söû duïng. Döõ lieäu ñöôïc nhaäp vaø laøm saïch thoâng qua phaàn meàm SPSS. 700 baûng caâu hoûi ñöôïc phaân boá nhö sau: Tænh Soá BCH Tænh Soá BCH An Giang Baïc Lieâu Beán Tre Caø Mau Caàn Thô Ñoàng Thaùp 100 48 56 47 100 50 Kieân Giang Long An Soùc Traêng Traø Vinh Tieàn Giang Vónh Long 48 50 46 47 60 48 Trong 358 phieáu ñieàu tra ñöôïc söû duïng, veà giôùi tính, coù 188 ngöôøi ñöôïc phoûng vaán laø nöõ (chieám tyû leä 52,5% maãu nghieân cöùu) vaø 170 ngöôøi laø nam (chieám 47,5% maãu nghieân cöùu). Veà trình ñoä chuyeân moân: coù 133 ngöôøi coù trình ñoä sô caáp (chieám 37,15% maãu nghieân cöùu); 142 ngöôøi coù trình ñoä coâng nhaân kyõ thuaät (chieám 39,67% maãu nghieân cöùu); 65 ngöôøi coù trình ñoä cöû nhaân (chieám 18,16% maãu nghieân cöùu); 12 ngöôøi coù trình ñoä thaïc syõ (chieám 3,35% maãu nghieân cöùu); 6 ngöôøi coù trình ñoä tieán syõ (1,67% maãu nghieân cöùu). Phuï luïc 2 Kính thöa Quyù vò, Chuùng toâi laø nhoùm nghieân cöùu cuûa Tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá TP. HCM. Chuùng toâi ñang tieán haønh moät chöông trình nghieân cöùu khoa hoïc veà phaùt trieån nguoàn nhaân löïc vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long. Nhaèm giuùp chuùng toâi ñaùnh giaù chính xaùc thöïc traïng nguoàn nhaân löïc vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long (ÑBSCL) vaø ñeà ra caùc giaûi phaùp phuø hôïp ñeå phaùt trieån nguoàn nhaân löïc ÑBSCL, Kính xin Quyù vò vui loøng giaønh chuùt ít thôøi gian traû lôøi giuùp chuùng toâi moät soá caâu hoûi sau ñaây. YÙ kieán cuûa Quyù vò seõ laø nhöõng ñoùng goùp voâ cuøng höõu ích cho nghieân cöùu cuûa chuùng toâi. Chuùng toâi xin ñaûm baûo moïi yù kieán cuûa Quyù vò chæ ñöôïc söû duïng bôûi nhoùm nghieân cöùu vaø seõ ñöôïc baûo ñaûm bí maät tuyeät ñoái. Xin traân troïng caûm ôn söï tham gia cuûa Quyù vò Thay maët nhoùm nghieân cöùu Thaïc syõ Buøi Thò Thanh BAÛNG CAÂU HOÛI Maõ soá:  Höôùng daãn traû lôøi: • Quyù vò neân traû lôøi theo thöù töï caùc caâu hoûi. • Khoâng coù caâu traû lôøi naøo laø “ñuùng” hay “sai”, xin Quyù vò cöù thaúng thaén choïn caâu traû lôøi phuø hôïp nhaát vaø ñaùnh daáu X vaøo oâ thích hôïp. Taát caû caùc caâu traû lôøi ñeàu coù giaù trò ñoái vôùi nghieân cöùu cuûa chuùng toâi. I. Thoâng tin toång quaùt 1. Quyù vò hieän ñang thöôøng truù taïi Tænh (TP):…………………………………………….. 2. Ngheà nghieäp hieän nay:………………………………………………………………………………º Nam º Nöõ 3. Neáu ñang laøm vieäc thì cho bieát ñôn vò coâng taùc: …………………………………………………………….. 4. Thuoäc thaønh phaàn kinh teá: º Nhaø nöôùc º Lieân doanh º Tö nhaân 5. Lónh vöïc hoaït ñoäng : º Coâng nghieäp vaø xaây döïng cô baûn º Giaùo duïc, ñaøo taïo º Noâng laâm ngö nghieäp º Dòch vuï 6 Soá ngöôøi trong tuoåi lao ñoäng (töø 15 ñeán 60 tuoåi):……………………………………….... 7. Trình ñoä vaên hoùa: …………………………………. 8. Trình ñoä chuyeân moân: º Sô caáp º Hoïc ngheà º Cöû nhaân º Thaïc syõ º Tieán syõ II. Giaùo duïc vaø ñaøo taïo 9. Quyù vò coù nhu caàu hoïc leân baäc cao hôn: º Coù º Khoâng Neáu coù thì muoán hoïc: º Ngheà º Ñaïi hoïc º Cao hoïc º Tieán syõ 10. Hieän nay, Quyù vò coù muoán boå sung theâm kieán thöùc? º Coù º Khoâng Neáu traû lôøi “coù”, quyù vò vui loøng cho bieát muoán boå sung theâm kieán thöùc veà: º Kinh teá, taøi chính º Ngoaïi ngöõ º Cheá bieán noâng, laâm, thuûy saûn º Tin hoïc º Luaät º Ñieän töû º Cô khí, söûa chöõa º Nuoâi troàng, ñaùnh baét 11. Choã ôû hieän nay cuûa Quyù vò coù gaàn tröôøng hoïc? º Coù º Khoâng 12. Theo Quyù vò, coù caàn môû theâm caùc tröôøng hoïc, trung taâm ñaøo taïo ngheà taïi ñòa phöông cuûa quyù vò? º Coù º Khoâng Neáu traû lôøi “coù”, theo quyù vò caàn môû: º Tröôøng THCS, THPT º Tröôøng Ñaïi hoïc, cao ñaúng º Tröôøng hay trung taâm daïy ngheà 13. Theo Quyù vò, coù caàn ñaàu tö theâm (mua saém, trang bò, xaây döïng môùi…) cho caùc tröôøng hoïc taïi ñòa phöông cuûa Quyù vò? º Coù º Khoâng Neáu traû lôøi “coù” thì caàn ñaàu tö theâm: º Côû sôû vaät chaát (xaây môùi tröôøng, thö vieân, phoøng thí nghieäm, …) º Phöông tieän giaûng daïy º Phöông tieän hoïc taäp 14. Neáu Quyù vò ñöôïc hoïc ngheà, quyù vò seõ hoïc ngheà gì? º Cô khí, söûa chöõa º Noâng, laâm, thuûy saûn º May maëc º Giaøy da º Ñieän töû º Ñaùnh baét, Nuoâi troàng º Xaây döïng 15. Xin Quyù vò vui loøng cho bieát theâm: (1) Quyù vò coù thöôøng xuyeân ñöôïc boài döôõng, naâng cao trình ñoä ? º Coù º Khoâng (2) Theo Quyù vò, cheá ñoä ñaõi ngoä (tieàn löông, thöôûng, phuï caáp, haïn tuoåi veà höu, nhaø ôû, ñaát vöôøn….) ñoái vôùi caùn boä, coâng chöùc, caùc nhaø khoa hoïc, giaùo vieân laøm vieäc ôû caùc tænh ñoàng baèng soâng Cöûu Long hieän nay coù hôïp lyù khoâng? º Coù º Khoâng Neáu “khoâng” hôïp lyù, xin Quyù vò cho bieát nhöõng ñeà nghò cuï theå: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. III. Chaêm soùc söùc khoûe 16. Nôi ôû cuûa Quyù vò coù gaàn beänh vieän, trung taâm hay cô sôû y teá? º Coù º Khoâng 17. Quyù vò coù nhaän ñöôïc thoâng tin tuyeân truyeàn, vaän ñoäng veä sinh phoøng beänh, veä sinh an toaøn thöïc phaåm thöôøng xuyeân (treân baùo, ñaøi, TV, tôø böôùm quaûng caùo…) khoâng? º Coù º Khoâng 18. Khi coù vaán ñeà veà söùc khoûe, Quyù vò coù nhaän ñöôïc söï chaêm soùc ngay cuûa nhaân vieân y teá? º Coù º Khoâng 19. Quyù vò ñaùnh giaù theá naøo veà chaát löôïng khaùm, chöõa beänh cuûa caùc beänh vieän, trung taâm y teá taïi ñòa phöông (nôi Quyù vò sinh soáng)? º Toát º Trung bình º Yeáu, keùm 20. Theo Quyù vò, thaùi ñoä vaø y ñöùc phuïc vuï cuûa baùc syõ, y taù ôû caùc cô sôû khaùm chöõa beänh ñòa phöông nhö theá naøo? º Nhieät tình, taän taâm º Laøm mieãn cöôõng º Thôø ô, khoâng coù traùch nhieäm 21. Theo Quyù vò, coù caàn xaây döïng môùi nhöõng cô sôû y teá, khaùm chöõa beänh phuïc vuï ngöôøi daân trong vuøng khoâng? º Coù º Khoâng 22. Theo Quyù vò coù caàn ñaàu tö theâm cô sôû vaät chaát, trang thieát bò phuïc vuï khaùm chöõa beänh cho caùc cô sôû y teá taïi ñòa phöông cuûa Quyù vò khoâng? º Coù º Khoâng 23. Theo Quyù vò soá y baùc syõ, vaø soá giöôøng beänh taïi caùc trung taâm vaø cô sôû y teá cuûa ñòa phöông Quyù vò coù ñaùp öùng ñaày ñuû nhu caàu khaùm, chöõa beänh cuûa ngöôøi daân khoâng? º Coù º Khoâng IV. Vaên hoùa – xaõ hoäi 24. Quyù vò coù ñoïc baùo haøng ngaøy khoâng? º Coù º Khoâng Neáu coù, baùo gì?…………………………………………………………………………………………………………………………… Neáu khoâng, xin Quyù vò vui loøng cho bieát vì lyù do: º Khoâng coù khaû naêng mua º Khoâng thích ñoïc º Baän coâng vieäc 25. Quyù vò coù xem tivi haøng ngaøy khoâng? º Coù º Khoâng Neáu coù, thöôøng xem chöông trình gì?……………………………………………………………………………….. Neáu khoâng, xin Quyù vò vui loøng cho bieát vì lyù do: º Khoâng coù ti vi º Baän coâng vieäc º Khoâng thích xem º Khoâng coù ñieän ñeå xem. 26. Quyù vò coù tham gia sinh hoaït theå duïc, theå thao khoâng? º Coù º Khoâng Neáu coù, moân gì (boùng ñaù, bôi loäi, ñua thuyeàn, caàu loâng, quaàn vôït…)?.......... Ai toå chöùc?………………………………………………………………………………………………………………………………… Quyù vò gaëp khoù khaên gì trong vieäc tham gia vaø coù ñeà nghò gì?………………..…..…… ………………………………………………………………………………………………………………………… 27. Quyù vò coù tham gia sinh hoaït vaên ngheä khoâng? º Coù º Khoâng Ai toå chöùc?……………………………………………………………………………………………………………………………….. Quyù vò gaëp khoù khaên gì trong vieäc tham gia vaên ngheä?………….……………………………… 28. Quyù vò coù tham gia sinh hoaït du lòch khoâng? º Coù º Khoâng Quyù vò gaëp khoù khaên gì trong vieäc tham gia hoaït ñoäng naøy?………………………………… 29. Quyù vò coù ñöôïc cung caáp nhöõng thoâng tin môùi veà chính trò, vaên hoùa, xaõ hoäi… cuûa ñòa phöông khoâng? º Thöôøng xuyeân º Khoâng thöôøng xuyeân º Khoâng ñöôïc cung caáp 30. Theo Quyù vò, cô sôû vaät chaát, trang thieát bò cho caùc hoaït ñoäng vaên hoùa, xaõ hoäi (nhö aâm thanh, nhaïc cuï, aùnh saùng… cuûa nhaø vaên hoùa tænh, huyeän, xaõ) coù ñaùp öùng nhu caàu cuûa ngöôøi daân trong vuøng khoâng? º Coù º Khoâng 31. Theo Quyù vò, caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi (cöùu trôï thieân tai, giuùp ngöôøi giaø neo ñôn, treû em ngheøo hieáu hoïc, xaây nhaø tình thöông, chaêm soùc gia ñình thöông binh, lieät só, coù coâng vôùi caùch maïng….) coù ñöôïc thöïc hieän toát ôû ñòa phöông cuûa quyù vò khoâng? º Coù º Khoâng Neáu traû lôøi coù, Quyù vò coù theå cho bieát ñoù laø hoaït ñoäng gì?………………………….………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32. Theo Quyù vò coù caàn xaây döïng theâm nhaø vaên hoùa, khu vui chôi coâng coäng, trung taâm vaên hoùa taïi ñòa phöông cuûa Quyù vò? º Coù º Khoâng Thay maët nhoùm nghieân cöùu, Xin chaân thaønh caûm ôn caùc Quyù vò ñaõ daønh chuùt thôøi gian quyù baùu ñeå hoã trôï chuùng toâi. Phuï luïc 3 DANH SAÙCH CAÙC TRÖÔØNG TRUNG HOÏC CHUYEÂN NGHIEÄP TREÂN ÑÒA BAØN CAÙC TÆNH ÑBSCL STT Teân tröôøng Ñòa phöông 1 Tröôøng THCN noâng nghieäp – PTNT Nam boä Tieàn Giang 2 Tröôøng TH xaây döïng mieàn Taây Vónh Long 3 Tröôøng TH kinh teá – kyõ thuaät Long An 4 Tröôøng TH Y teá Long An 5 Tröôøng TH Y teá Ñoàng Thaùp 6 Tröôøng TH Y teá An Giang 7 Tröôøng TH Noâng nghieäp An Giang 8 Tröôøng TH Y teá Vónh Long 9 Tröôøng TH Kinh teá – taøi chính Vónh Long 10 Tröôøng TH Löông thöïc – thöïc phaåm Vónh Long 11 Tröôøng TH Y teá Tieàn Giang 12 Tröôøng TH Sö phaïm Traø vinh 13 Tröôøng TH Vaên hoùa – ngheä thuaät Traø Vinh 14 Tröôøng TH Y teá Beán Tre 15 Tröôøng TH kinh teá – kyõ thuaät Beán Tre 16 Tröôøng TH Y teá Kieân Giang 17 Tröôøng TH kinh teá – kyõ thuaät Kieân Giang 18 Tröôøng TH Vaên hoùa – ngheä thuaät Caàn Thô 19 Tröôøng TH Y teá Caàn Thô 20 Tröôøng TH kinh teá – kyõ thuaät Caàn Thô 21 Tröôøng TH Sö phaïm Soùc Traêng 22 Tröôøng TH Vaên hoùa – ngheä thuaät Soùc Traêng 23 Tröôøng TH Sö phaïm Baïc Lieâu 24 Tröôøng TH kinh teá - kyõ thuaät Baïc Lieâu 25 Tröôøng TH Sö phaïm Caø Mau 26 Tröôøng TH kinh teá - kyõ thuaät An Giang 27 Tröôøng TH nghieäp vuï giao thoâng An Giang 28 Tröôøng TH nghieäp vuï theå duïc theå thao An Giang 29 30 Nguoàn: Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo (2002), Soá lieäu thoáng keâ veà giaùo duïc - ñaøo taïo cuûa caùc tröôøng Ñaïi hoïc, cao ñaúng, trung hoïc chuyeân nghieäp, Trung taâm Thoâng tin quaûn lyù giaùo duïc, Haø Noäi, [20]. Phuï luïc 4 DANH SAÙCH CAÙC TRÖÔØNG DAÏY NGHEÀ TREÂN ÑÒA BAØN CAÙC TÆNH ÑBSCL STT Teân tröôøng Ñòa phöông 1 Tröôøng daïy ngheà Ñoàng Thaùp 2 Tröôøng Nghieäp vuï giao thoâng vaän taûi An Giang 3 Tröôøng coâng nhaân kyõ thuaät Tieàn Giang 4 Tröôøng coâng nhaân kyõ thuaät giao thoâng Tieàn Giang 5 Tröôøng coâng nhaân kyõ thuaät Caàn Thô 6 Tröôøng nghieäp vuï kyõ thuaät giao thoâng ñöôøng boä Mieàn Nam Caàn Thô 7 Tröôøng daïy ngheà noâng nghieäp vaø PTNT Nam boä Caàn Thô 8 Tröôøng nghieäp vuï kyõ thuaät giao thoâng ÑBSCL Soùc traêng 9 Tröôøng coâng nhaân cô ñieän Baïc Lieâu Nguoàn: Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo (2002), Soá lieäu thoáng keâ veà giaùo duïc - ñaøo taïo cuûa caùc tröôøng Ñaïi hoïc, cao ñaúng, trung hoïc chuyeân nghieäp, Trung taâm Thoâng tin quaûn lyù giaùo duïc, Haø Noäi, [20]. Phuï luïc 5 HEÄ THOÁNG TRÖÔØNG ÑH, CÑ, THCN VAØ CAO ÑAÚNG COÄNG ÑOÀNG ÔÛ ÑBSCL ÑEÁN NAÊM 2010 Ñôn vò tính: Tröôøng Baäc Tieåu ÑT vuøng Ñaïi hoïc Cao ñaúng sö phaïm Cao ñaúng coäng ñoàng THCN & CÑ thuoäc Boä, ngaønh TW Long An Tieàn Giang Beán Tre Long An Beán Tre Tieàn Giang 8 THCN Ñoàng Thaùp An Giang ÑH Sö Phaïm Ñoàng Thaùp ÑH An Giang Ñoàng Thaùp 4 THCN Kieân Giang Caø Mau Baïc Lieâu ÑH Thuûy Saûn Kieân Giang Baïc Lieâu Kieân giang Caø Mau 7 THCN Vónh Long Traø Vinh ÑH DL Vónh Long Phaân hieäu ÑH Kieán Truùc Traø Vinh 2 CÑ, 4 THCN Caàn Thô Soùc traêng ÑH Caàn Thô ÑH Y döôïc Caàn Thô Caàn Thô Soùc Traêng 5 THCN Nguoàn: Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo (2002), Soá lieäu thoáng keâ veà giaùo duïc - ñaøo taïo cuûa caùc tröôøng Ñaïi hoïc, cao ñaúng, trung hoïc chuyeân nghieäp, Trung taâm Thoâng tin quaûn lyù giaùo duïc, Haø Noäi, [20]. Phuï luïc 6 THU NHAÄP BÌNH QUAÂN MOÄT NHAÂN KHAÅU/ THAÙNG CHIA THEO NGUOÀN THU NHAÄP Ñôn vò tính: Nghìn ñoàng Nguoàn thu nhaäp Toång Thu nhaäp Tieàn löông, tieàn coâng Noâng - laâm - thuûy saûn Phi noâng - laâm - thuûy saûn Khaùc Toaøn vuøng 371,30 92,69 139,57 87,76 51,28 Long An Ñoàng Thaùp An Giang Tieàn Giang Vónh Long Beán Tre Kieân giang Caàn Thô Traø Vinh Soùc Traêng Baïc Lieâu Caø Mau 360,60 390,23 415,72 352,17 334,37 302,79 411,14 400,10 321,03 320,18 387,52 394,83 125,94 73,26 103,72 90,85 81,53 93,74 109,16 108,26 72,29 71,54 94,37 69,28 122,49 140,57 108,45 121,97 128,59 111,61 179,58 116,66 157,66 144,85 177,35 219,74 66,61 135,23 113,68 93,53 66,52 61,78 77,69 115,21 50,88 54,65 78,44 70,61 45,58 41,15 89,88 45,82 57,74 35,67 44,71 59,97 40,21 49,15 37,37 35,20 Nguoàn: Keát quaû ñieàu tra möùc soáng hoä gia ñình naêm 2002 (2004), Nhaø xuaát baûn thoáng keâ, Haø Noäi, [102]. Phuï luïc 7 TYÛ LEÄ HOÄ COÙ NHAØ ÔÛ CHIA THEO LOAÏI NHAØ ÔÛ CAÙC TÆNH ÑBSCL Ñôn vò tính:% Loaïi nhaø Chung Nhaø bieät thöï Nhaø kieân coá kheùp kín Nhaø kieân coá khoâng kheùp kín Nhaø baùn kieân coá Nhaø ñôn sô vaø nhaø khaùc ÑBSCL 100,00 0,13 2,38 4,18 39,29 54,02 Long An Ñoàng Thaùp An Giang Tieàn Giang Vónh Long Beán Tre Kieân Giang Caàn Thô Traø Vinh Soùc Traêng Baïc Lieâu Caø Mau 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,15 - 0,37 0,13 0,10 0,07 0,08 0,21 0,09 0,18 - - 3,35 2,23 2,29 2,33 2,22 1,97 3,92 2,85 0,54 1,48 2,27 2,27 5,55 2,33 2,82 3,61 3,89 3,84 6,13 4,87 3,62 2,79 6,94 6,41 43,19 34,74 47,26 45,78 45,53 38,41 36,54 38,62 22,89 29,01 32,40 45,05 47,76 60,70 47,26 48,15 48,26 55,71 53,33 53,44 72,86 66,54 58,40 46,28 Nguoàn: Nieân giaùm thoáng keâ 2003 (2004), Nhaø xuaát baûn thoáng keâ, Haø Noäi, [74]. Phuï luïc 8 SOÁ HOÏC SINH PHOÅ THOÂNG CUÛA ÑBSCL TAÏI THÔØI ÑIEÅM 31/12/2003 Ñôn vò tính: Ngöôøi Trong ñoù Toång soá Tieåu hoïc Trung hoïc cô sôû Trung hoïc phoå thoâng ÑBSCL 3.277.290 1.702.951 1.166.812 407.527 Long An Ñoàng Thaùp An Giang Tieàn Giang Vónh Long Beán Tre Kieân Giang Caàn Thô Traø Vinh Soùc Traêng Baïc Lieâu Caø Mau 265.595 320.472 386.066 306.357 206.201 257.118 332.720 336.859 200.913 251.060 170.055 243.874 132.953 163.670 211.355 149.433 89.727 119.072 188.635 175.988 93.710 147.767 93.120 137.521 98.629 120.426 127.716 115.078 78.731 95.297 112.359 120.526 77.839 78.084 60.076 82.051 34.013 36.376 46.995 41.846 37.743 42.749 31.726 40.345 29.364 25.209 16.859 24.302 Nguoàn: Nieân giaùm thoáng keâ 2003 (2004), Nhaø xuaát baûn thoáng keâ, Haø Noäi, [74]. Phuï luïc 9 SOÁ GIAÙO VIEÂN, SINH VIEÂN ÑAÏI HOÏC, CAO ÑAÚNG VAØ TRUNG HOÏC CHUYEÂN NGHIEÄP VUØNG ÑBSCL NAÊM 2003 Ñôn vò: Ngöôøi Ñaïi hoïc, cao ñaúng Trung hoïc chuyeân nghieäp Giaùo vieân Sinh vieân Giaùo vieân Sinh vieân ÑBSCL 2.728 63.683 987 30.053 Long An Ñoàng Thaùp An Giang Tieàn Giang Vónh Long Beán Tre Kieân Giang Caàn Thô Traø Vinh Soùc Traêng Baïc Lieâu Caø Mau 89 175 274 153 589 97 116 850 106 96 125 58 885 3.144 6.883 1.926 7.621 995 1.603 36.504 1.505 820 1.112 685 43 - 132 104 99 101 149 160 14 58 70 57 746 - 4.396 2.436 2.835 2.591 2.962 6.727 936 643 3.951 1.830 Nguoàn: Nieân giaùm thoáng keâ 2003 (2004), Nhaø xuaát baûn thoáng keâ, Haø Noäi, [74]. Phuï luïc 10 CHAÁT LÖÔÏNG NGUOÀN NHAÂN LÖÏC THOÂNG QUA HDI VAØ TYÛ LEÄ LAO ÑOÄNG COÙ TRÌNH ÑOÄ ÑAÏI HOÏC, CAO ÑAÚNG STT Ñòa phöông Tyû leä lao ñoäng coù trình ñoä ÑH, CÑ (%) HDI 1 Long An 20 0,686 2 Ñoàng Thaùp 23 0,648 3 An Giang 24 0,653 4 Tieàn Giang 14 0,684 5 Vónh Long 22 0,695 6 Beán Tre 13 0,668 7 Kieân Giang 12 0,678 8 Caàn Thô 23 0,670 9 Traø Vinh 10 0,656 10 Soùc Traêng 7 0,654 11 Baïc Lieâu 8 0,649 12 Caø Mau 8 0,680 Nguoàn: UNDP, baùo caùo phaùt trieån con ngöôøi 2002 (2003), Nhaø xuaát baûn Chính trò quoác gia, Haø Noäi, [171]. Phuï luïc 11 CÔ CAÁU LÖÏC LÖÔÏNG LAO ÑOÄNG HOAÏT ÑOÄNG KINH TEÁ THÖÔØNG XUYEÂN THEO TRÌNH ÑOÄ CHUYEÂN MOÂN KYÕ THUAÄT Ñôn vò tính: % Trong ñoù Khu vöïc Khoâng coù CMKT Coù chuyeân moân, KT Sô caáp CNKT khoâng baèng CNKT coù baèng Trung hoïc CN CÑ, ÑH trôû leân ÑB soâng Hoàng 75,22 24,78 4,10 5,40 3,86 4,91 6,51 Ñoâng Baéc 84,76 15,24 2,42 1,63 2,70 5,20 3,28 Taây Baéc 90,18 9,82 1,23 0,89 1,63 3,83 2,25 Baéc Trung Boä 81,11 18,89 6,24 3,36 2,25 4,17 2,87 Duyeân haûi NT Boä 81,18 18,82 1,74 6,39 2,72 3,46 4,52 Taây Nguyeân 86,26 13,74 1,26 3,19 1,84 4,28 3,19 Ñoâng Nam Boä 68,19 31,81 4,14 3,90 14,41 3,33 6,04 ÑBSCL 88,46 11,54 2,27 3,29 1,79 2,24 1,96 Nguoàn: Nieân giaùm thoáng keâ Lao ñoäng - Vieäc laøm 2003 (2004), Nhaø xuaát baûn Thoáng keâ, Haø Noäi, [82].

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPhát triển nguồn nhân lực vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020.pdf