Phép biện chứng duy vật đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay ở nước ta

Phép biện chứng duy vật đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay ở nước ta(15 trang) MỤC LỤC Phần mở đầu . 1 PHẦN I: CƠ SỞ KHÁCH QUAN VÀ MỐI QUAN HỆ CỦA CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ . 2 I. Nội dung của quy luật mâu thuẫn phép biện chứng . 2 II. Tính tất yếu của nền kinh tế nhiều thành phần. 3 III/ Mối quan hệ giữa các thành phần kinh tế. . 4 1. Mặt thống nhất. 4 2. Mặt mâu thuẫn. . 6 PHẦN II: THỰC TRẠNG - GIẢI PHÁP CỦA CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ. 8 I/ Thực trạng các thành phần kinh tế trong thời gian qua. 8 1. Kinh tế quốc doanh: 8 2. Kinh tế tập thể: . 8 3. Kinh tế tư bản Nhà nước. 9 4. Thành phần kinh tế tư nhân: . 10 5. Kinh tế cá thể tiểu chủ. 11 II/ Phương hướng và triển vọng. . 11 Kết luận . 13 Tài liệu tham khảo 14 PHẦN MỞ ĐẦU Mười năm nỗ lực phấn đấu nhất là 5 năm qua nhân dân ta đã tạo nên những đổi mới kinh tế quan trọng. Trong khi nhịp độ tăng trưởng nhanh và vượt mức kế hoạch thì cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch theo hướng tiến bộ. Và một trong những nguyên nhân để tạo nên sự tăng trưởng kinh tế là nước ta bước đầu hình thành nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Phát triển quan điểm kinh tế của Đại hội VI. Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành TW đã khẳng định phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần là một chủ trương chiến lược lâu dài trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Việc chuyển sang nền kinh tế nhiều thành phần chính là để giải phóng sức sản xuất, động viên tối đa mọi nguồn lực bên trong và bên ngoài để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Không thể có các thành tựu kinh tế như vừa qua nếu không thực hiện chính sách kinh tế nhiều thành phần. Vì thế phát triển kinh tế nhiều thành phần, mở cửa thu hút đầu tư trực tiếp của bên ngoài là chiến lược đúng đắn. Chính vì tính cấp thiết và tầm quan trọng của vấn đề này đã thôi thúc em chọn đề tài: "Phép biện chứng duy vật đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay ở nước ta ". Do thời gian chuẩn bị không nhiều nên bài viết sẽ không tránh khỏi những sai xót, em mong các thầy cô chỉ bảo giúp em. Em xin chân thành cảm ơn !

doc15 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/02/2013 | Lượt xem: 1872 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phép biện chứng duy vật đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay ở nước ta, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PhÇn më ®Çu M­êi n¨m nç lùc phÊn ®Êu nhÊt lµ 5 n¨m qua nh©n d©n ta ®· t¹o nªn nh÷ng ®æi míi kinh tÕ quan träng. Trong khi nhÞp ®é t¨ng tr­ëng nhanh vµ v­ît møc kÕ ho¹ch th× c¬ cÊu kinh tÕ cã b­íc chuyÓn dÞch theo h­íng tiÕn bé. Vµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n ®Ó t¹o nªn sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ lµ n­íc ta b­íc ®Çu h×nh thµnh nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn ®éng theo kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc. Ph¸t triÓn quan ®iÓm kinh tÕ cña §¹i héi VI. Héi nghÞ lÇn thø VI Ban chÊp hµnh TW ®· kh¼ng ®Þnh ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn lµ mét chñ tr­¬ng chiÕn l­îc l©u dµi trong thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH. ViÖc chuyÓn sang nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn chÝnh lµ ®Ó gi¶i phãng søc s¶n xuÊt, ®éng viªn tèi ®a mäi nguån lùc bªn trong vµ bªn ngoµi ®Ó phôc vô cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n. Kh«ng thÓ cã c¸c thµnh tùu kinh tÕ nh­ võa qua nÕu kh«ng thùc hiÖn chÝnh s¸ch kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn. V× thÕ ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, më cöa thu hót ®Çu t­ trùc tiÕp cña bªn ngoµi lµ chiÕn l­îc ®óng ®¾n. ChÝnh v× tÝnh cÊp thiÕt vµ tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy ®· th«i thóc em chän ®Ò tµi: "PhÐp biÖn chøng duy vËt ®èi víi sù nghiÖp ®æi míi hiÖn nay ë n­íc ta ". Do thêi gian chuÈn bÞ kh«ng nhiÒu nªn bµi viÕt sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai xãt, em mong c¸c thÇy c« chØ b¶o gióp em. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! PhÇn I C¬ së kh¸ch quan vµ mèi quan hÖ cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ I. Néi dung cña quy luËt m©u thuÉn phÐp biÖn chøng Quy luËt m©u thuÉn lµ mét trong ba quy luËt cña phÐp biÖn chøng duy vËt vµ lµ h¹t nh©n cña phÐp biÖn chøng. Néi dung cña quy luËt chØ ra cho chóng ta thÊy nguån gèc, ®éng lùc cña sù ph¸t triÓn. Quan ®iÓm siªu h×nh cho r»ng sù vËt lµ mét thÓ thèng nhÊt tuyÖt ®èi, chóng kh«ng cã m©u thuÉn bªn trong. Quan ®iÓm nµy phñ ®Þnh m©u thuÉn lµ nguån gèc, ®éng lùc cña sù ph¸t triÓn. Cßn quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt cho r»ng sù vËt hiÖn t­îng lu«n lu«n cã m©u thuÉn bªn trong vµ lµ hiÖn t­îng kh¸ch quan chñ yÕu bëi v× sù vËt hiÖn t­îng cña thÕ giíi kh¸ch quan ®Òu ®­îc t¹o thµnh tõ nhiÒu yÕu tè, nhiÒu bé phËn, nhiÒu qu¸ tr×nh kh¸c nhau. Gi÷a chóng cã mèi liªn hÖ t¸c ®éng lÉn nhau trong ®ã sÏ cã nh÷ng liªn hÖ tr¸i ng­îc nhau gäi lµ c¸c mÆt ®èi lËp t¹o thµnh m©u thuÉn cña sù vËt. C¸c mÆt ®èi lËp lµ nh÷ng mÆt cã xu h­íng ph¸t triÓn tr¸i ng­îc nhau nh­ng chóng l¹i cã quan hÖ chÆt chÏ víi nhau trong mét chØnh thÓ duy nhÊt lµ sù vËt, chóng võa thèng nhÊt võa tiªu diÖt nhau. Sù thèng nhÊt gi÷a c¸c mÆt ®èi lËp lµ sù n­¬ng tùa, rµng buéc, phô thuéc lÉn nhau lµm tiÒn ®Ò cho nhau tån t¹i vµ ph¸t triÓn. §Êu tranh gi÷a c¸c mÆt ®èi lËp lµ sù bµi trõ, g¹n bá, phñ ®Þnh lÉn nhau. Hai mÆt ®èi lËp cïng tån t¹i trong mét chØnh thÓ thèng nhÊt, chóng th­êng xuyªn muèn tiªu diÖt nhau. Quan hÖ gi÷a thèng nhÊt vµ ®Êu tranh lµ hai mÆt ®èi lËp tån t¹i kh«ng t¸ch rêi nhau. Sù thèng nhÊt c¸c mÆt chØ diÔn ra trong ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh víi mét thêi gian x¸c ®Þnh. BÊt cø sù thèng nhÊt nµo còng diÔn ra sù ®Êu tranh gi÷a c¸c mÆt ®èi lËp lµm cho nã lu«n lu«n cã xu h­íng chuyÓn thµnh c¸i kh¸c. Cßn ®Êu tranh diÔn ra tõ khi thÓ thèng nhÊt x¸c lËp cho ®Õn khi nã bÞ ph¸ vì chuyÓn thµnh míi. §Êu tranh ®ã tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n kh¸c nhau víi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau tõ kh¸c biÖt ®Õn ®èi lËp, tõ ®èi lËp ®Õn xung ®ét, tõ xung ®ét ®Õn m©u thuÉn. §Õn ®©y nÕu cã ®ñ ®iÒu kiÖn thÝch hîp th× nã diÔn ra sù chuyÓn ho¸ cuèi cïng gi÷a c¸c mÆt ®èi lËp. C¶ hai ®Òu cã sù thay ®æi vÒ chÊt cïng ph¸t triÓn ®Õn mét tr×nh ®é cao h¬n. Tõ ®ã m©u thuÉn ®­îc gi¶i quyÕt sù vËt míi ra ®êi thay thÕ sù vËt cò vµ qu¸ tr×nh l¹i tiÕp tôc. V× thÕ ®Êu tranh gi÷a c¸c mÆt ®èi lËp lµ nguån gèc ®éng lùc cña sù ph¸t triÓn. II. TÝnh tÊt yÕu cña nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn. Thùc tÕ ë ViÖt Nam thµnh phÇn kinh tÕ t­ nh©n ®· cã ®ãng gãp ngµy cµng t¨ng vµo tæng s¶n phÈm trong n­íc tõ ®Çu thËp niªn ®Õn nay. NÕu tÝnh toµn bé khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh nãi chung, ®ãng gãp cña khu vùc nµy qua c¸c n¨m nh­ sau (theo gi¸ 1989) 1990 1991 1992 1993 1994 19.856 20.755 22.201 23.623 25.224 (tû ®ång) Cao h¬n so víi thµnh phÇn kinh tÕ quèc doanh lÇn l­ît lµ 10.186 tû ®ång, 10.224 tû, 10.466 tû. Tû lÖ ®ãng gãp vµo ng©n s¸ch qua thuÕ c«ng th­¬ng nghiÖp dÞch vô cña kinh tÕ ngoµi quèc doanh so víi GDP còng t¨ng liªn tôc tõ 1991 ®Õn 1994: 3,8%; 5,2%; 6,3%; 5,5%. Thµnh phÇn kinh tÕ cã kh¶ n¨ng ®ãng gãp nhiÒu lîi Ých cho x· héi nh­ tiÒn vèn, søc lao ®éng, kinh nghiÖm truyÒn thèng s¶n xuÊt. Nã cã ph¹m vi ho¹t ®éng réng trong ph¹m vi c¶ n­íc, cã mÆt c¸c vïng kinh tÕ, s¶n xuÊt trong nhiÒu lÜnh vùc. Trong qu¸ tr×nh c¶i t¹o x· héi chñ nghÜa nÒn kinh tÕ cò n¶y sinh nh÷ng thµnh phÇn kinh tÕ míi. Kinh tÕ t­ b¶n Nhµ n­íc, c¸c lo¹i kinh tÕ hîp t¸c x·. Trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ míi vÉn cßn bÞ ¶nh h­ëng nh÷ng khuyÕt tÊt cña c¬ chÕ cò, c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp ®· phñ ®Þnh vèn cã cña nÒn kinh tÕ qu¸ ®é. Sù m©u thuÉn vÒ giai cÊp trong x· héi tuy kh«ng gay g¾t nh­ng còng cã nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh ®èi víi sù ph¸t triÓn cña x· héi. M©u thuÉn giai cÊp lµ tÊt yÕu kh¸ch quan cña bÊt kú mét x· héi nµo vµ chÝnh lµ c¬ së cho sù ph¸t triÓn cña x· héi ®ã, ë n­íc ta bªn c¹nh nh÷ng m©u thuÉn giai cÊp cßn cã m©u thuÉn chÕ ®é së h÷u. N­íc ta qu¸ ®é ®i lªn chñ nghÜa x· héi, bá qua chÕ ®é t­ b¶n chñ nghÜa tõ mét n­íc x· héi vèn lµ thuéc ®Þa nöa phong kiÕn, lùc l­îng s¶n xuÊt rÊt thÊp. §Êt n­íc tr¶i qua hµng chôc n¨m chiÕn tranh hËu qu¶ ®Ó l¹i cßn nÆng nÒ, kinh tÕ n«ng nghiÖp kÐm ph¸t triÓn. Bªn c¹nh nh÷ng n­íc XHCN ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu to lín vÒ nhiÒu mÆt, ®· tõng lµ chç dùa cho phong trµo hoµ b×nh vµ c¸ch m¹ng thÕ giíi, cho viÖc ®Èy lïi nguy c¬ chiÕn tranh h¹t nh©n, gãp phÇn quan träng vµo cuéc ®Êu tranh v× hoµ b×nh ®éc lËp d©n téc, d©n chñ vµ tiÕn bé x· héi vÉn cßn lµ mét n­íc XHCN l©m vµo khñng ho¶ng trÇm träng. V× thÕ m©u thuÉn gi÷a XHCN vµ CNTB ®ang diÔn ra gay g¾t. Tr­íc m¾t CNTB cßn cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn kinh tÕ nhê øng dông nh÷ng thµnh tùu ®æi míi khoa häc c«ng nghÖ. C¶i tiÕn nh÷ng ph­¬ng ph¸p qu¶n lý. ChÝnh nhê nh÷ng thø ®ã mµ c¸c n­íc t­ b¶n cßn nÒn ®¹i chñ nghÜa t­ b¶n chñ nghÜa. C¸c n­íc XHCN trong ®ã cã ViÖt Nam ph¶i tiÕn hµnh cuéc ®Êu tranh rÊt khã kh¨n vµ phøc t¹p, chèng nghÌo nµn l¹c hËu, chèng chñ nghÜa thùc d©n míi d­íi mäi h×nh thøc, chèng sù can thiÖp vµ x©m l­îc cña chñ nghÜa ®Õ quèc nh»m b¶o vÖ ®éc lËp vµ chñ quyÒn d©n téc. ChÝnh sù vËn ®éng cña tÊt c¶ c¸c m©u thuÉn ®ã lµ dÉn tíi hËu qu¶ tÊt yÕu ph¶i ®æi míi nÒn kinh tÕ n­íc ta vµ mét trongnh÷ng thµnh tù vÒ ®æi míi kinh tÕ lµ b­íc ®Çu h×nh thµnh nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn kh¾c phôc ®­îc t×nh tr¹ng ®éc quyÒn, t¹o sù c¹nh tranh gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ thóc ®Èy nÒn kinh tÕ hµng ho¸ ph¸t triÓn. Ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn lµ ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña kinh tÕ qu¸ ®é, võa lµ tÊt yÕu cÇn thiÕt, võa lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu cña nÒn s¶n xuÊt x· héi nã võa t¹o c¬ së lµm chñ vÒ kinh tÕ võa ®¶m b¶o kÕt hîp hµi hoµ hÖ thèng lîi Ých kinh tÕ. §ã lµ ®éng lùc cña sù ph¸t triÓn. III/ Mèi quan hÖ gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. 1. MÆt thèng nhÊt. HiÕn ph¸p Nhµ n­íc 1992 x¸c nhËn sù tån t¹i l©u dµi cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng XHCN. C¬ cÊu kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn dùa trªn chÕ ®é së h÷u toµn d©n, së h÷u tËpthÓ, së h÷u t­ nh©n. §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI vµ lÇn thø VIII ®· ®­îc x¸c ®Þnh nÒn kinh tÕ n­íc ta tån t¹i n¨m thµnh phÇn kinh tÕ. Thµnh phÇn kinh tÕ quèc doanh (kinh tÕ Nhµ n­íc), thµnh phÇn kinh tÕ tËp thÓ (hîp t¸c), thµnh phÇn kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n, thµnh phÇn kinh tÕ t­ b¶n Nhµ n­íc, thµnh phÇn kinh tÕ c¸ thÓ tiÓu chñ. HiÖn nay chóng ta c«ng nh©n c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong thêi kú qu¸ ®é tiÕn lªn CNXH, x¸c nhËn sù tån t¹i l©u dµi cña nã h¬n n÷a l¹i tuyªn bè ph¸t triÓn tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ theo ®Þnh h­íng XHCN. Môc tiªu hµng ®Çu trong viÖc ph¸t triÓn c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®­îc tãm t¾t thµnh 3 ®iÓm: Gi¶i phãng søc s¶n xuÊt, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi, c¶i thiÖn ®êi sèng cña nh©n d©n. Môc tiªu chÝnh còng ®· thÓ hiÖn nhÊt qu¸n tõ Héi nghÞ Trung ­¬ng lÇn thø VI khiÕn §¶ng ta ph¶i ban hµnh nh÷ng chÝnh s¸ch ®Ó khuyÕn khÝch s¶n xuÊt "bung ra" vµ cho ®Õn nay, trong chÝnh s¸ch ph¸t triÓn 5 thµnh phÇn kinh tÕ chóng ta vÉn cÇn thiÕt thùc sù l­u ý ®Õn c¸c thµnh phÇn mµ tr­íc ®©y gäi lµ chi phÝ XHCN. Ch¼ng h¹n nh­ chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó c¸c nhµ kinh doanh t­ nh©n yªn t©m ®Çu t­ l©u dµi, mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®­îc b×nh ®¼ng, vay vèn s¶n xuÊt, ®Ó b¶o vÖ quyÒn së h÷u hîp ph¸p cña c¸c nhµ t­ b¶n Nhµ n­íc. Trong c¬ chÕ ®ã c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ cã quyÒn tù chñ s¶n xuÊt kinh doanh, quan hÖ b×nh ®¼ng, c¹nh tranh hîp ph¸p, hîp t¸c vµ liªn doanh tù nguyÖn, thÞ tr­êng cã vai trß trùc tiÕp h­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ lùa chän lÜnh vùc ho¹t ®éng vµ ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qña. Nhµ n­íc qu¶n lý nÒn kinh tÕ nh»m ®Þnh h­íng t¹o m«i tr­êng vµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng, kiÓm so¸t chÆt chÏ vµ xö lý vi ph¹m ph¸p luËt trong ho¹t ®éng kinh tÕ nh»m ®¶m b¶o sù hµi hoµ gi÷a ph¸t triÓn kinh tÕ vµ ph¸t triÓn x· héi. C«ng cuéc c¶i c¸ch kinh tÕ ë ViÖt Nam ®· lµm nÒn kinh tÕ thay da ®æi thÞt ®­a tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ b×nh qu©n tõ 4,9% trong thêi kú 1986 - 1990 lªn 7,7% trong thêi kú 1990 - 1995 vµ gi¶m tèc ®é l¹m ph¸t tõ 7,75% (n¨m 1986) xuèng 12,7% (n¨m 1995). Thµnh c«ng cña c¶i c¸ch kh«ng nh÷ng nhê c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh tiÒn tÖ thÝch hîp vµ cßn v× viÖc më cöa cho nÒn kinh tÕ khu vùc t­ nh©n vµo ®Çu t­ trùc tiÕp cña n­íc ngoµi. Nhµ n­íc thùc hiÖn nhÊt qu¸ chÝnh s¸ch kinh tÕ thµnh phÇn, kh«ng ph©n biÖt ®èi xö, kh«ng t­íc ®o¹t tµi s¶nhîp ph¸p, kh«ng gß Ðp tËp thÓ t­ liÖu s¶n xuÊt, kh«ng ¸p ®Æt h×nh thøc kinh doanh khuyÕn khÝch c¸c ho¹t ®éng cho quèc tÕ nh©n sinh. C¸c thµnh phÇn kinh tÕ n­íc ta cã mèi quan hÖ chÆt chÏ vµ thèng nhÊt. Chóng ®Òu lµ bé phËn cÊu thµnh cña hÖ thèng nh©n c«ng lao ®éng x· héi thèng nhÊt, môc tiªu duy nhÊt vµ chung nhÊt cña chóng ta ®¸p øng nhu cÇu cña x· héi vµ c­ d©n trªn thÞ tr­êng ®Ó h­íng tíi mét môc ®Ých cuèi cïng ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc ta trë thµnh mét n­íc cã nÒn c«ng nghiÖp ph¸t triÓn. 2. MÆt m©u thuÉn. a) Quy luËt kh«ng nh÷ng chi ra quan hÖ gi÷a c¸c mÆt ®èi lËp mµ cßn chØ ra cho chóng ta thÊy, nguån gèc ®éng lùc cña sù ph¸t triÓn chÝnh v× thÕ trong sù ph¸t triÓn c¸c thµnh phÇn kinh tÕ n­íc ta hiÖn nay bªn c¹nh mÆt thèng nhÊt cßn song song ph¸t triÓn cho ®Þnh h­íng t­ b¶n chñ nghÜa. MÆc dï vËy ®æi míi chØ lµ kh¶ n¨ng v× thùc tr¹ng kinh tÕ - x· héi n­íc ta vµ t­¬ng quan lùc l­îng trong bèi c¶nh quèc tÕ nh­ hiÖn nay khi vËn mÖnh cña ®Êt n­íc ph¸t triÓn theo h­íng XHCN "ch­a ph¶i lµ c¸i g× kh«ng thÓ ®¶o ng­îc l¹i. Lµ quyÕt t©m cao kiªn ®Þnh ch­a ®ñ mµ ph¶i cã ®­êng lèi s¸ng suèt kh«n ngoan cña mét chÝnh §¶ng c¸ch m¹ng tiªn tiÕn giµu trÝ tuÖ vµ ®Æc biÖt ph¶i cã bé m¸y Nhµ n­íc m¹nh". M©u thuÉn c¬ b¶n trªn cßn thÓ hiÖn gi÷a mét bÒn gåm nh÷ng lùc l­îng vµ khuynh h­íng ph¸t triÓn theo ®Þnh h­íng XHCn trong tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, ®­îc sù cæ vò khuyÕn khÝch h­íng dÉn b¶o trî cña nh÷ng lùc l­îng chÝnh trÞ - x· héi tiªn tiÕn víi mét bªn lµ khuynh h­íng tù ph¸t vµ nh÷ng lùc l­îng g©y tæn h¹i cho quèc tÕ nh©n sinh. M©u thuÉn c¬ b¶n nµy ®­îc quyÕt ®Þnh nh÷ng m©u thuÉn kinh tÕ - x· héi kh¸c c¶ vÒ chiÒu réng vµ chiÒu s©u, trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ theo ®Þnh h­íng XHCN. M©u thuÉn kinh tÕ c¬ b¶n Èn chøa bªn trong qu¸ tr×nh nµy lµ: m©u thuÉn gi÷a hai ®Þnh h­íng XHCN vµ ®Þnh h­íng phi XHCN. §ã lµ m©u thuÉn bªn trong cña nÒn kinh tÕ n­íc ta hiÖn nay. Ngµy nay nh÷ng nh©n tèt bªn trong vµ bªn ngoµi cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam g¾n bã kh¨ng khÝt víi nhau h¬n bao giêi hÕt, cho nªn cßn cã mét m©u thuÉn n÷a t¸c ®éng m¹nh mÏ vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ n­íc ta hiÖn nay lµ: m©u thuÉn cña nh©n d©n d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng gi÷a v÷ng nÒn ®éclËp d©n téc vµ kiªn ®Þnh ®i theo con ®­êng XHCN víi c¸c thÕ lùc ph¶n ®éng trong vµ ngoµi n­íc. Trong nÒn kinh tÕ n­íc ta hiÖn nay c¸c thµnh phÇn kinh tÕ b×nh ®¼ng tr­íc ph¸p luËt nh­ng kh«ng cã vai trß vÞ trÝ nh­ nhau trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ x©y dùng chÕ ®é kinh tÕ x· héi míi. Kinh tÕ mµ nßng cèt lµ c¸c doanh nghiÖp gi÷ vai trß chñ ®¹o. Trong qu¸ tr×nh tæ chøc x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, Nhµ n­íc ta ®· sö dông mét phÇn vèn tµi s¶n thuéc së h÷u Nhµ n­íc x©y dùng khu vùc doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®ñ m¹nh, ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ ®Ó gi÷ v÷ng vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ. Nhµ n­íc sö dông c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc nh­ mét "c«ng cô vËt chÊt ®Ó võa më ®­êng lµm ®Çu tµu" thu hót, l«i kÐo c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c ph¸t triÓn theo ®Þnh h­íng, chiÕn l­îc vµ kÕ ho¹ch cña Nhµ n­íc. Nh­ vËy bªn c¹nh quan hÖ thèng nhÊt cã liªn quan mËt thiÕt ®Õn nhau cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cßn t«nf t¹i nh÷ng m©u thuÉn gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. Nh÷ng m©u thuÉ nµy t¹o ®éng lùc vµ tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Bªn trong b¶n th©n c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cßn tån t¹i m©u thuÉn gi÷a lîi Ých c¸c ngµnh trong thµnh phÇn kinh tÕ ®ã, nh÷ng ngµnh ®éc quyÒn nh­ c«ng nghiÖp quèc phßng, ng©n hµng Nhµ n­íc, B­u chÝnh viÔn th«ng kh«ng ph¶i lµ kh«ng chÞu c¹nh tranh khèc liÖt cña kinh tÕ thÞ tr­êng. Nh­ng chÝnh sù c¹nh tranh ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn cao h¬n víi chÊt l­îng vµ sè l­îng s¶n phÈm ngµy cµng phong phó h¬n. ChuyÓn sang kinh tÕ thÞ tr­êng tÊt yÕu ph¶i hoµ nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Trong thêi ®¹i ngay nay, mäi nÒn kinh tÕ d©n téc ®Òu kh«ng h­íng tíi xuÊt khÈu, kh«ng coi mòi nhän v­¬n lª ra bªn ngoµi th× kh«ng thÓ ®­a nÒn kinh tÕ trong n­íc t¨ng tr­ëng theo nhÞp b­íc tiÕn ho¸ chung cña nh©n lo¹i. NÒn ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam nh÷ng n¨m 1981 - 1982 cßn nhá bÐ vµ mÊt c©n ®èi nghiªm träng. Tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu ®· trªn 1 tû USD, n¨m 1991 gÇn 2 tû USD vµ n¨m 1992 trªn 2,4 tû USD víi c¸n c©n ngo¹i t­¬ng th¨ng b»ng. §ã lµ nh÷ng b­íc tiÕn hÕt søc quan träng t¹i nh÷ng c¬ së, nh÷ng tÝn hiÖu ®¸ng mõng cho nÒn kinh tÕ n­íc ta. §ã lµ sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c ngµnh trong kinh tÕ quèc doanh mµ ngµnh nµo còng cho m×nh lµ then chèt. §Êu tranh vµ ph¸t triÓn la hai mÆt cña hiÖn t­îng, lµ quan hÖ nh©n qu¶ cña mét vÊn ®Ò cã ®Êu tranh míi cã ph¸t triÓn v× vËy nh­ bÊt kú mét gi¸ trÞ nµo, sù ®Êu tranh cña c¸c mÆt ®èi lËp vµ tÊt yÕu sÏ dÉn ®Õn sù chuyÓn ho¸ gi÷a chóng. PhÇn II Thùc tr¹ng - gi¶i ph¸p cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. I/ Thùc tr¹ng c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong thêi gian qua. 1. Kinh tÕ quèc doanh: HiÖn nay sau ®æi míi c¬ cÊu thµnh phÇn kinh tÕ vµ c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ, tuy cã t¹o nªn sù chuyÓn biÕn b­íc ®Çu, mét sè xÝ nghiÖp ®· v­ît qua khã kh¨n t¹o nªn thÕ æn ®Þnh ®Ó ®i ra vµ ®i lªn. Song nh÷ng nh©n tè ®ã ch­a nhiÒu vµ nh÷ng chuyÓn biÕn ®ã ch­a cã c¬ së v÷ng ch¾c vµ l©u dµi. §Õn 31/12/1991 ®· cã 500 xÝ nghiÖp Nhµ n­íc ph¸ s¶n vµ ngõng ho¹t ®éng. ViÖc s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp Nhµ n­íc theo nghÞ ®Þnh 388 - H§BT chØ míi ®­îc ë 10 Bé, trong ®ã sè doanh nghiÖp hiÖn cã lµ 1566, sè ®ñ ®iÒu kiÖn tån t¹i lµ 1.096, sè ph¶i chuyÓn thÓ lµ 470. VÒ ®Þa ph­¬ng ®· tiÕn hµnh ®­îc 10 tû. Thµnh phÇn trong ®ã sè doanh nghiÖp hiÖn cã 2464, sè ®ñ ®iÒu kiÖn 582, sè ph¶i chuyÓn thÓ 882, viÖc triÓn khai thÝ ®iÓm cæ phÇn ho¸ theo quyÕt ®Þnh 202 - H§BT ch­a tiÕn hµnh ®­îc bao nhiªu, do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau lµm ¸ch t¾c vµ chËm ch¹p. 2. Kinh tÕ tËp thÓ: Kinh tÕ tËp thÓ dùa trªn së h÷u tËp thÓ vÒ TLSX (trõ ruéng ®Êt së h÷u toµn d©n). §©y lµ thµnh phÇn kinh tÕ tuy tr×nh ®é x· héi t­ liÖu s¶n xuÊt, tæ chøc vµ qu¶n lý s¶n xuÊt cßn thÊp h¬n kinh tÕ quèc d©n nh­ng s¶n xuÊt víi l­îng hµng ho¸ cung øng cho s¶n xuÊt vµ tiªu dungf ®êi sèng x· héi. Tr­íc biÕn ®éng cã tÝnh b­íc ngoÆt cña nÒn kinh tÕ chuyÓn sang kinh tÕ thÞ tr­êng vµ sù sôp ®æ cña c¸c n­íc Liªn Xoo vµ §«ng ¢u cò, kinh tÕ thÞ tr­êng n­íc ta nh×n chung bÞ gi¶m sót vµ biÕn d¹ng. Trong c«ng nghiÖp sè HTX 32.034 (1988) chØ cßn 9660 (1991) møc s¶n xuÊt n¨m 1991 so víi n¨m tr­íc gi¶m 47% nªn gi¸ trÞ s¶n l­îng ®ãng còng gi¶m dÇn tõ chç chiÕm 23,9% (n¨m 1988) gi¶m xuèng cßn 6,8% (n¨m 1991). Trong th­¬ng nghiÖp vµ dÞch vô tÝnh ®Õn n¨m 1989 toµn ngµnh cã 21.094 ®iÓm b¸n hµng tËp thÓ, trong ®ã 14.992 HTX mua b¸n ë ph­êng x·. TÝnh ®Õn n¨m 1991 h¬n 75% sè HTX gi¶i thÓ. Sè cßn l¹i ho¹t ®éng cÇm chõng. Tõ chç toµn ngµnh th­¬ng nghiÖp dÞch vô chiÕm 15% tæng møc b¸n lÎ trªn thÞ tr­êng tr­íc n¨m 1986 ®Õn n¨m 1991 chØ cßn chiÕm 1,8%. Trong n«ng nghiÖp sù xuÊt hiÖn kinh tÕ n«ng hé víi t­ c¸ch lµ ®¬n vÞ kinh tÕ c¬ së, thùc hiÖn réng r·i c¬ chÕ kho¸n, hé gia ®×nh x· viªn lµ ®¬n vÞ kinh tÕ tù chñ, ®­îc giao quyÒn sö dông ruéng ®Êt, b­íc ®Çu gi¶i phãng møc s¶n xuÊt khai th¸c tiÒm n¨ng lao ®éng vµ vèn cña nh©n d©n. Nhµ n­íc tiÕp tôc ®æi míi vµ kiÖn toµn kinh tÕ tËp thÓ theo nguyªn t¾c tù nguyªn, d©n chñ, b×nh ®¼ng ph¸t huy vµ kÕt hîp hµi hoµ søc m¹nh cña tËp thÓ vµ cña x· viªn. Ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc hîp t¸c, ®a d¹ng vµ më réng c¸c h×nh thøc kinh tÕ tËp thÓ trong n«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp, mua b¸n, tÝn dông (n«ng d©n) ë nh÷ng n¬i cÇn thiÕt vµ cã ®iÒu kiÖn. 3. Kinh tÕ t­ b¶n Nhµ n­íc. HiÖn nay viÖc nh©n thøc thµnh phÇn kinh tÕ cßn rÊt h¹n hÑp vµ rÊt ®¬n gi¶n, mÆc dï nã cã vÞ trÝ rÊt quan träng trong c¬ cÊu kinh tÕ nh÷ng thµnh phÇn ë n­íc ta. Thµnh phÇn kinh tÕ nµy rÊt ph¸t triÓn, ®a d¹ng. Nã bao gåm c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp thuéc h×nh thøc së h÷u hçn hîp. Theo sè liÖu cña Tæng côc thèng kª, tÝn ®Õn th¸ng 7 n¨m 1992 ®· cã 461 dù ¸n ®Çu t­ ®· ®­îc cÊp giÊy phÐp víi tæng sè vèn ®¨ng ký lµ 3.563 triÖu USD; trong ®ã h×nh thøc liªn doanh lµ chñ yÕu, phæ biÕn chiÕm 342 dù ¸n vµ chiÕm 55% tæng sè vèn ®¨ng ký. NÕu tÝnh theo ®Þa ph­¬ng vµ miÒn th× c¸c tØnh phÝa Nam chiÕm 72,5% sè dù ¸n vµ 73,5% tæng sè vèn ®¨ng ký c¶ n­íc. Cßn sè dù ¸n ®Çu t­ vµ ®ang cã chiÒu h­íng t¨ng lªn, tÝnh ®Õn th¸ng 6 n¨m 1994 ®· cã 800 dù ¸n víi tæng sè vèn ®¨ng ký lµ 8,7 tû USD vµ dù b¸o ®Õn n¨m 2000 cã thÓ ®¹t 20 tû USD. Kinh tÕ t­ b¶n Nhµ n­íc cã vai trß quan träng trong viÖc vËn ®éng tiÒm n¨ng to lín vÒ vèn, c«ng nghÖ kh¶ n¨ng qu¶n lý cña c¸c nhµ t­ b¶n v× lîi Ých cña hä còng nh­ lîi Ých cña ®Êt n­íc. Nhµ n­íc cÇn ph¸t triÓn réng r·i c¸c h×nh thøc liªn doanh, nhiÒu ph­¬ng thøc gãp vèn thÝch hîp gi÷a kinh tÕ Nhµ n­íc víi t­ b¶n t­ nh©n trong vµ ngoµi n­íc, ®Ó t¹o ®µ cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ph¸t triÓn, b»ng kh¶ n¨ng hîp t¸c vµ c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp n­íc nogµi. 4. Thµnh phÇn kinh tÕ t­ nh©n: Trªn thùc tÕ kinh tÕ t­ nh©n ë n­íc ta bao gåm: C¸c xÝ nghiÖp t­ nh©n, hé t­ nh©n vµ c¸ thÓ tuy nhiªn viÖc ph©n lo¹i nµy c¶ lý luËn vµ thùc tiÔn cßn ®ang cã chç ch­a thèng nhÊt. Nh­ng mÆc dï khu vùc kinh tÕ nµy míi ®­îc håi sinh, nh­ng tõ n¨m 1989 ®Õn nay ®· ph¸t triÓn nhanh vµ m¹nh. VÝ dô: ngµnh c«ng nghiÖp chiÕm 27,2% (1989) ®Õn nay gÇn 30% trong tæng gi¸ trÞ s¶n phÈm c«ng nghiÖp, tÝnh ®Õn n¨m 1991 trong th­¬ng nghiÖp thµnh phÇn kinh tÕ t­ nh©n cã 730 ngh×n hé víi 950 ngh×n ng­êi kinh tÕ chuyªn nghiÖp vµ 1,2 triÖu ng­êi bu«n b¸n nhá. Sè hé qui m« võa vµ nhá chiÕm ®¹i bé phËn. TÝnh ®Õn gi÷a th¸ng 8 n¨m 1992 ®· 571 hé kinh doanh lín ®­îc phÐp chuyÓn thµnh doanh nghiÖp t­ nh©n víi sè vèn lµ 114 tû ®ång ViÖt Nam: 412 hé chuyªn ngµnh C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n víi sè vèn 268 tû ®ång ViÖt Nam; 29 hé chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn víi sè vèn 159 tû ®ång ViÖt Nam. Trªn thÞ tr­êng x· héi, thµnh phÇn kinh tÕ nµy ®ua tranh víi th­¬ng nghiÖp quèc doanh vµ tËp thÓ nªn ®· chiÕm lÜnh vÒ b¸n lÎ vµ dÞch vô tiªu dïng tõ 60,8% (1989) lªn 73,1% (1991). Theo sù ph©n lo¹i, kinh tÕ n«ng hé còng thuéc khu vùc kinh tÕ nµy. Cho ®Õn nay cã kho¶ng 10.402 hé trong ®ã hé s¶n xuÊt hµng ho¸ cã møc thu nhËp tõ 5 triÖu ®ång trë lªn chiÕm 22,4% hé tù cÊp tù tóc chiÕm 62,8%; hé nghÌo vµ qu¸ nghÌo chiÕm 14,8%. Khu vùc kinh tÕ t­ nh©n lµ thµnh phÇn kinh tÕ ph¸t triÓn m¹nh. Cuèi n¨m 1988 ®Õn nöa n¨m 1990 kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n ph¸t triÓn kh¸ rÇm ré. C¶ n­íc lóc ®ã cã gÇn 500 xÝ nghiÖp vµ c«ng ty t­ doanh. Thµnh phè Hå ChÝ Minh cã 235 doanh nghiÖp t­ nh©n víi sè vèn ®Çu t­ mçi ®¬n vÞ tõ 100 triÖu ®ång trë lªn. §Õn th¸ng 7 n¨m 1992 sau h¬n 1 n¨m ban hµnh luËt doanh nghiÖp t­ nh©n c¶ n­íc cã 785 xÝ nghiÖp t­ nh©n víi tæng sè vèn ®¨ng ký 424 tû ®ång. Nh×n chung hiÖn nay khu vùc kinh tÕ t­ nh©n ho¹t ®éng cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, ®Æc biÖt lµ vÒ vèn nguyªn liÖu, thÞ tr­êng vµ qui chÕ. HiÖn nay thµnh phè cã trªn 40% doanh nghiÖp gÆp nhiÒu khã kh¨n vÒ vèn; 8% gÆp khã kh¨n vÒ nguyªn liÖu; 7% vÒ thÞ tr­êng vµ 4% vÒ qui chÕ. C¸c sè liÖu t­¬ng øng ë n«ng th«nlµ 44%, 4%. 5. Kinh tÕ c¸ thÓ tiÓu chñ. Thµnh phÇn kinh tÕ nµy cã thÓ kinh doanh nh­ c¸c t¸c nh©n kinh tÕ ®éc lËp (nh­ kh¸i niÖm "hé gia ®×nh" trªn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng) nh­ng còng cã thÓ lµ c¸c vÖ tÝnh cho doanh nghiÖp Nhµ n­íc hay HTX, ë ®©y chóng ta thÊy chÝnh c¸c thµnh phÇn kinh tÕ còng ®an xen lÉn nhau: VÒ b¶n chÊt lµ kinh tÕ c¸ thÓ, tiÓu chñ, nh­ng biÓu hiÖn ra cã thÓ lµ c¸c c¬ së gia c«ng cho doanh nghiÖp hoÆc c¸c HTX. Kinh tÕ c¸ thÓ ®­îc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn trong c¸c ngµnh ë c¶ thµnh thÞ vµ n«ng th«n kh«ng bÞ h¹n chÕ viÖc më réng kinh doanh, cã thÓ tån t¹i ®éc lËp, tham gia c¸c lo¹i h×nh HTX, liªn kÕt víi c¸c doanh nghiÖp lín b»ng nhiÒu h×nh thøc. Thµnh phÇn kinh tÕ nµy dùa trªn h×nh thøc së h÷u c¸ nh©n vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt vµ lao ®éng trùc tiÕp cña b¶n th©n ng­êi lao ®éng. Kinh tÕ c¸ thÓ cã ®Æc ®iÓm kü thuËt thñ c«ng, n¨ng suÊt lao ®éng thÊp, s¶n xuÊt nhá ph©n t¸n nh­ng khi cã chÝnh s¸ch kinh tÕ ®óng kinh tÕ c¸ thÓ cã kh¶ n¨ng ®ãng gãp nhiÒu cho Nhµ n­íc còng cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý thÞ tr­êng chÆt chÏ ®Ó h¹n chÕ vµ kh¾c phôc tÝnh tù ph¸t cña nã. II/ Ph­¬ng h­íng vµ triÓn väng. §Ó thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c môc tiªu chiÕn l­îc kinh tÕ ®Õn n¨m 2000, c¬ cÊu kinh tÕ trong nh÷ng n¨m 90 ph¶i chuyÓn dÞch râ rµng. Vµ mét trong nh÷ng ph­¬ng h­íng chuyÓn dÞch ®ã lµ ph¶i s¾p xÕp l¹i vµ ®æi míi qu¶n lý ®Ó ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn cã hiÖu qu¶ cña kinh tÕ quèc doanh, kinh tÕ tËp thÓ, khuyÕn khÝch mäi lo¹i h×nh kinh doanh mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi cao, t¹o m«i tr­êng hîp t¸c vµ c¹nh tranh b×nh ®¼ng gi÷a c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ. §Ó phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt, thiÕt lËp tõng b­íc quan hÖ s¶n xuÊt XHCN tõ thÊp ®Õn cao víi sù ®a d¹ng vÒ h×nh thøc së h÷u. Ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh h­íng XHCN, vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc kinh tÕ quèc doanh vµ kinh tÕ tËp thÓ ngµy cµng trë thµnh nÒn t¶ng cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. Thùc hiÖn nhiÒu h×nh thøc ph©n phèi lÊy ph©n phèi theo kÕt qu¶ lao ®éng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ lao ®éng lµ chñ yÕu. T¹i §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VIII. §¶ng ta ®· kh¼ng ®Þnh: X©y dùng nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng, ®i ®èi víi t¨ng c­êng vai trß qu¶n lý cña Nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng XHCN. T¨ng tr­ëng kinh tÕ g¾n liÒn víi tiÕn bé vµ c«ng b»ng x· héi, gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc, b¶o vÖ m«i tr­êng sinh th¸i. CÇn t¨ng c­êng hiÖu lùc qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ n­íc khai th¸c mÆt tÝch cùc vµ kh¾c phôc, ng¨n ngõa h¹n chÕ nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc cña c¬ chÕ thÞ tr­êng. B¶o ®¶m b×nh ®¼ng vÒ quyÒn vµ nghÜa vô tõ ph¸p luËt cña mäi doanh nghiÖp, c¸ nh©n, kh«ng ph©n biÖt thµnh phÇn kinh tÕ. KÕt luËn Trªn ®©y lµ nh÷ng kh¸i qu¸t s¬ bé nhÊt vÒ quan hÖ n¨m thµnh phÇn kinh tÕ n­íc ta hiÖn nay. §Ó thùc hiÖn môc tiªu tæng qu¸t cña chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ n¨m 2000: æn ®Þnh t×nh h×nh kinh tÕ x· héi, phÊn ®Êu v­ît qua t×nh tr¹ng n­íc nghÌo kÐm ph¸t triÓn, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n cñng cè quèc phßng vµ an ninh vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho ®Êt n­íc ph¸t triÓn nhanh h¬n vµo ®Çu thÕ kû 21, th× viÖc x¸c ®Þnh ®óng quan hÖ vµ cã chÝnh s¸ch phï hîp víi n¨m thµnh phÇn kinh tÕ lµ mét nhiÖm vô c©ps b¸ch vµ rÊt cÇn thiÕt cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta trong nh÷ng n¨m nµy. Víi sù hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ vµ tr×nh ®é cã h¹n nªn trong bµi viÕt cña em cßn rÊt nhiÒu thiÕt sãt, em rÊt mong ®­îc sù quan t©m chØ b¶o cña thÇy gi¸o. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Tµi liÖu tham kh¶o V¨n kiÖn §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI V¨n kiÖn §¶i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VIII ChiÕn l­îc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ ®Õn n¨m 2000 - NXB Sù thËt Hµ Néi 1991 - trang 12 T¹p chÝ triÕt häc sè 1 (101), th¸ng 2 - 1998 TriÕt häc M¸c - Lenin, NXB ChÝnh trÞ quèc gia. Môc lôc PhÇn më ®Çu 1 PhÇn I: C¬ së kh¸ch quan vµ mèi quan hÖ cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ 2 I. Néi dung cña quy luËt m©u thuÉn phÐp biÖn chøng 2 II. TÝnh tÊt yÕu cña nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn. 3 III/ Mèi quan hÖ gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. 4 1. MÆt thèng nhÊt. 4 2. MÆt m©u thuÉn. 6 PhÇn II: Thùc tr¹ng - gi¶i ph¸p cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. 8 I/ Thùc tr¹ng c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong thêi gian qua. 8 1. Kinh tÕ quèc doanh: 8 2. Kinh tÕ tËp thÓ: 8 3. Kinh tÕ t­ b¶n Nhµ n­íc. 9 4. Thµnh phÇn kinh tÕ t­ nh©n: 10 5. Kinh tÕ c¸ thÓ tiÓu chñ. 11 II/ Ph­¬ng h­íng vµ triÓn väng. 11 KÕt luËn 13 Tµi liÖu tham kh¶o 14

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhép biện chứng duy vật đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay ở nước ta.DOC