Phương pháp cảm hoá học sinh cá biệt trong trường THCS Lưu Hoàng

Lý do chọn đề tài Là giáo viên hẳn ai cũng hiểu sự nghiệp “trồng người ” mà Bác Hồ căn dặn là vô cùng quan trọng, bản thân tôi cũng vậy, khi được phân công một lớp chủ nhiệm có những học sinh cá biệt, tôi luôn suy nghĩ về lời căn dặn của Người và tìm mội biện pháp làm thế nào để cảm hóa các em, đưa các em vào quỹ đạo chung của nhà trường, cùng tập thể học tập và rèn luyện, thi đua đạt muạc tiêu đã đặt ra. Sáng kiến có thể áp dụng ở toàn trường bởi mỗi lớp là một tế bào của trường, lớp có nền nếp thì trường mới mạnh, vì lý do đó, tôi quyết tâm chọn đề tài này. * Phạm vi thời gian thực hiện đề tài: - Từ năm học 2007 – 2008 đến năm học 2009 - 2010.

doc19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 1989 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phương pháp cảm hoá học sinh cá biệt trong trường THCS Lưu Hoàng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ----- & ----- §Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm I - S¥ yÕu lý lÞch - Hä vµ tªn : dương hoàng giang - Ngµy th¸ng n¨m sinh: 29/12/1977 - N¨m vµo ngµnh : 2005 - Chøc vô: Gi¸o viªn gi¶ng d¹y - §¬n vÞ c«ng t¸c : Tr­êng THCS L­u Hoµng - HuyÖn øng Hoµ - Hµ Nội - Tr×nh ®é chuyªn m«n : Cao ®¼ng s­ ph¹m - HÖ ®µo t¹o : ChÝnh quy - Bé m«n gi¶ng d¹y : Ng÷ v¨n - Khen th­ëng ( ghi h×nh thøc cao nhÊt) :Gi¸o viªn giái cÊp huyÖn A- Néi dung cña ®Ò tµi -Tªn ®Ò tµi : Ph­¬ng ph¸p c¶m ho¸ häc sinh c¸ biÖt trong tr­êng THCS L­u Hoµng. - Lý do chän ®Ò tµi Lµ gi¸o viªn h¼n ai còng hiÓu sù nghiÖp “trång ng­êi ” mµ B¸c Hå c¨n dÆn lµ v« cïng quan träng, b¶n th©n t«i còng vËy, khi ®­îc ph©n c«ng mét líp chñ nhiÖm cã nh÷ng häc sinh c¸ biÖt, t«i lu«n suy nghÜ vÒ lêi c¨n dÆn cña Ng­êi vµ t×m méi biÖn ph¸p lµm thÕ nµo ®Ó c¶m hãa c¸c em, ®­a c¸c em vµo quü ®¹o chung cña nhµ tr­êng, cïng tËp thÓ häc tËp vµ rÌn luyÖn, thi ®ua ®¹t mu¹c tiªu ®· ®Æt ra. S¸ng kiÕn cã thÓ ¸p dông ë toµn tr­êng bëi mçi líp lµ mét tÕ bµo cña tr­êng, líp cã nÒn nÕp th× tr­êng míi m¹nh, v× lý do ®ã, t«i quyÕt t©m chän ®Ò tµi nµy. * Ph¹m vi thêi gian thùc hiÖn ®Ò tµi: - Tõ n¨m häc 2007 – 2008 ®Õn n¨m häc 2009 - 2010. Vµ häc kú II - n¨m häc 2007 – 2008 b­íc ®Çu ®­îc thùc hiÖn t¹i líp 7A tr­êng THCS L­u Hoµng. I- Qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi Kh¶o s¸t thùc tÕ: Qua líp 7A tr­êng THCS L­u Hoµng T×nh tr¹ng thùc tÕ khi ch­a thùc hiÖn : Häc kú II n¨m häc 2007 – 2008 t«i ®­îc Ban gi¸m hiÖu, héi ®ång s­ ph¹m tin cËy giao nhiÖm vô lµm c«ng t¸c chñ nhiÖm líp 7A. NhËn c«ng viÖc, trong t«i còng kh«ng khái nh÷ng vÊn ®Ò nghÞ ng¹i, bëi trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y t¹i tr­êng vµ th«ng qua viÖc ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i hai mÆt §¹o ®øc vµ Häc lùc cuèi häc kú I cña häc sinh líp 7A n¨m häc 2007 – 2008, ®ång thêi c¸c ®ång chÝ gi¸o viªn ®· trùc tiÕp d¹y ë líp 7A còng ®Òu nhËn thÊy ®©y lµ mét líp cã nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ph¶i bµn tíi nh­ : Häc kú I - n¨m häc 2007 – 2008, líp 7A cã tíi ba lÇn thay gi¸o viªn chñ nhiÖm líp, thi ®ua cña líp tuÇn nµo, ®ît nµo còng xÕp lo¹i B... ViÖc thay ®æi gi¸o viªn chñ nhiÖm líp còng ¶nh h­ëng kh«ng Ýt ®Õn kÕt qu¶ c¸c ho¹t ®éng thi ®ua häc tËp cña c¸c em. Bëi theo thiÕt nghÜ cña t«i trong gia ®×nh cña mçi ng­êi cø cã mét thµnh viªn kh¸c ®Õn ë mÊy ngµy lµ nÕp sinh ho¹t cña gia ®×nh ®ã Ýt nhiÒu bÞ x¸o trén th× ®èi víi mét líp còng vËy, lµm n¶y sinh nhiÒu häc sinh c¸ biÖt. MÆt kh¸c, ®éi ngò c¸n bé líp ch­a lµm ®óng tr¸ch nhiÖm , ch­a thùc sù g­¬ng mÉu dÉn ®Õn mäi ho¹t ®éng trong líp cßn rÊt tù do, thiÕu nÒ nÕp, lµm cho häc sinh c¸ biÖt cã c¬ héi ®Ó ph¸ líp, cã em cßn trªu l¹i thÇy c« gi¸o, viÖc lµm ®ã cña häc sinh ®ång nghÜa lµm ¶nh h­ëng ®Õn giê giÊc , ho¹t ®éng thi ®ua häc tËp cña líp. NÒ nÕp ra vµo líp, thÓ dôc gi÷a giê, c¸c ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ nhiÒu häc sinh cßn bá tù do, ra chËm, hµng ngò ch­a ngay ng¾n v..v.. Phong trµo häc tËp kh«ng s«i næi, ý thøc x©y dùng bµi cßn kÐm, ngay kÓ c¶ vµi ba em häc sinh häc häc kh¸ - giái vÉn m¾c ph¶i nh÷ng lçi lÇm nh­ tá ra thiÕu t«n träng c¸c thÇy c« gi¸o bé m«n nhiÒu tuæi hoÆc c¸c b¹n trong líp häc kÐm. Lµ mét líp ý thøc häc kÐm, l¹i cã nhiÒu häc sinh c¸ biÖt nh­ em : KiÒu TuÊn Vò, em KiÒu §øc Th¾ng, em NguyÔn §øc §«ng, em NguyÔn Träng Vinh. Nh¾c ®Õn nh÷ng g­¬ng mÆt trªn kh«ng Ýt c¸c thÇy c« trong nhµ tr­êng lµ kh«ng cã nh÷ng ý kiÕn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vÒ b¶n th©n c¸c em nh­ : ý thøc ®¹o ®øc kÐm, hay nghÞch, kh«ng häc, nãi chuyÖn nhiÒu, ra vµo líp tù do thËm trÝ cßn bá häc rñ nhau ra qu¸n Bi a. Song bªn c¹nh nh÷ng mÆt ch­a ®­îc ®· nãi ë trªn, líp 7A vÉn cßn cã nh÷ng g­¬ng mÆt s¸ng gi¸, cã ý thøc nh­ em KiÒu ThÞ HiÒn, em NguyÔn ThÞ Thanh Minh HuÖ, em KiÒu Lan Anh .v.v.. 2- Sè liÖu ®iÒu tra tr­íc khi thùc hiÖn - SÜ sè líp 7A : 44 em - Sè häc sinh c¸ biÖt : 7 em II - Nh÷ng biÖn ph¸p thùc hiÖn ( Néi dung chñ yÕu cña ®Ò tµi) 1. §èi víi víi ng­êi gi¸o viªn chñ nhiÖm: §iÒu ®Çu tiªn t«i hiÓu vµ còng cã lÏ bÊt cø mét Nhµ gi¸o nµo còng vËy th«i, khi ®· kho¸c trªn m×nh hai ch÷ “Nhµ gi¸o” ®Òu c¶m thÊy thiªng liªng vµ cao quý th× cã lÏ nµo l¹i kh«ng tr¨n trë suy nghÜ ®«i ®iÒu vÒ “c¸i gia ®×nh nhá bÐ – líp häc chñ nhiÖm” cña m×nh mµ ë ®ã kh«ng chØ cã mét ®øa con, hai ®øa con mµ cã hµng chôc ®øa, hµng ngµn ®øa ®ang ®ãi lßng ®­îc che chë, ®­îc bó mím, ®­îc vuèt ve. §èi víi ng­êi gi¸o viªn chñ nhiÖm, líp chÝnh lµ nhµ cña m×nh mµ tr­êng häc l¹i chÝnh lµ quª h­¬ng – n¬i ®©y ng­êi gi¸o viªn kh«ng nh÷ng ®­îc sèng, ®­îc t¾m m×nh trong nh÷ng dßng s÷a tri thøc, kinh nghiÖm mµ cßn ®­îc tho¶ thª thÓ hiÖn c¸i T«i cña m×nh. X¸c ®Þnh ®­îc ®iÒu trªn b¶n th©n t«i lu«n lµ tÊm g­¬ng s¸ng cho häc sinh noi theo, lu«n thÓ hiÖn víi häc sinh b»ng nh÷ng cö chØ giao tiÕp s­ ph¹m nh»m môc ®Ých thay ®æi t­ t­ëng, t×nh c¶m t¹o lßng tin tuyÖt ®èi víi häc sinh NhiÖt t×nh, thùc sù t©m huyÕt víi nghÒ, yªu tr­êng, mÕn trÎ. Th­êng xuyªn gÇn gòi hiÓu, th«ng c¶m vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn vÒ mäi mÆt ®Ó gióp ®ì c¸c em khi gÆp khã kh¨n. B»ng nh÷ng t×mh huèng s­ ph¹m, t×m hiÓu t©m t­ nguyÖn väng , c¸ch sèng cña tõng häc sinh ®èi víi b¹n, gia ®×nh, víi thÇy c« gi¸o nh­ thÕ nµo ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p gi¸o dôc, thuyÕt phôc, gióp ®ì, ®éng viªn khÝch lÖ b»ng c¸ch trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp ®èi víi t©m lý cña häc sinh. Ph¶i n¾m ®­îc t©m lý løa tuæi häc sinh c¸ biÖt, c¸ tÝnh cña tõng häc trß trong qu¸ tr×nh d¹y ph¶i biÕt kÕt hîp víi dç, phèi hîp chÆt chÏ víi c¸n bé líp, tõng b­íc nhÑ nhµng cïng víi c¸n bé líp ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng tån t¹i trong líp. Tõng b­íc ph©n tÝch râ nÐt t¹o sù ®oµn kÕt gi÷a c¸c thµnh viªn víi c¸n bé líp. B¸m s¸t sæ ghi ®Çu bµi, sæ sao ®á ®Ó n¾m b¾t t×nh h×nh tõng giê, tõng ngµy cña mçi gi¸o viªn bé m«n, tõ ®ã th­êng xuyªn trao ®æi víi gi¸o viªn bé m«n ®Ó t×m hiÓu vÒ lùc häc vµ c¸ tÝnh cña tõng häc sinh ®èi víi mçi gi¸o viªn bé m«n. Th­êng xuyªn trao ®æi víi sao ®á, víi gi¸o viªn chñ nhiÖm cò ®Ó t×m hiÓu mÆt m¹nh, yÕu cña líp. Tõ ®ã t×m ra biÖn ph¸p, ph­¬ng h­íng gi¶i quyÕt kÞp thêi nh÷ng v­íng m¾c vµ tån t¹i cÇn kh¾c phôc. Lu«n phèi hîp chÆt chÏ víi gia ®×nh vµ x· héi ®Ó n¾m b¾t kÞp thêi c¸c ho¹t ®éng cña häc sinh còng nh­ hoµn c¶nh gia ®×nh cña häc sinh. §Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p linh ho¹t trong qu¶n lý gi¸o dôc häc sinh. Th«ng qua b¶o vÖ tr­êng ®Ó n¾m b¾t t×nh h×nh ho¹t ®éng cña häc sinh trong qu¸ tr×nh häc tËp ë tr­êng, còng nh­ sau c¸c tiÕt häc trong ngµy khi c¸c em ra vÒ. Bëi v× ®èi víi nh÷ng häc sinh c¸ biÖt, häc yÕu th× hay bá giê, bá tiÕt, hay tô tËp ë hµng qu¸n trong c¸c giê ra ch¬i hay giê tan häc. §èi víi häc sinh c¸ biÖt ph¶i th­êng xuyªn kÕt hîp víi phô huynh häc sinh, lu«n gÇn gòi bµy tá t×nh c¶m th©n mËt, ©n cÇn gióp ®ì. Song tuú tõng c¸ tÝnh cña häc trß, tuú tõng n¬i, tõng lóc mµ cã nh÷ng biÖn ph¸p cøng r¾n, hay mÒm dÎo. Lu«n thay ®æi c¸c t×nh huèng xö lý theo ph­¬ng h­íng võa d¹y võa dç. Trong c¸c buæi sinh ho¹t gi¸o viªn lu«n t¹o ra mét ý thøc tù gi¸c, tù qu¶n cña mçi thµnh viªn cïng víi ®éi ngò c¸n bé líp ®Ó t¹o ra mét ý thøc tù gi¸c cao. 1.1. §iÒu tra lÝ lÞch häc sinh, t×m nguyªn nh©n. *) §iÒu tra lý lÞch: - Mçi khi nhËn líp t«i th­êng nghiªn cøu rÊt kü hå s¬ cña c¸c em ®Ó ph©n lo¹i häc sinh, ®Æc biÖt lµ nh÷ng lêi phª cña c¸c gi¸o viªn chñ nhiÖm cò trong häc b¹. T«i l­u ý h¬n c¶ ®èi víi nh÷ng häc sinh c¸ biÖt. Bëi t«i lu«n nghÜ nÕu c¶m ho¸ ®­îc häc sinh c¸ biÖt th× c«ng t¸c chñ nhiÖm ®· thµnh c«ng mét nöa. Song ®iÒu ®ã qu¶ lµ khã kh¨n bëi kh«ng ai cã thÓ nãi hay trong viÖc gi¸o dôc häc sinh c¸ biÖt vµ kh«ng cã mét biÖn ph¸p nµo lu«n tèi ­u vµ hiÖu qu¶. Bëi lÏ mçi häc sinh ®­îc sinh ra vµ lín lªn trong mét m«i tr­êng kh¸c nhau. M«i tr­êng ®ã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn sù ph¸t triÓn nh©n c¸ch cña trÎ. T«i suy nghÜ tr¨n trë nhiÒu ®Ó t×m ra biÖn ph¸p h÷u hiÖu nhÊt ®èi víi c¸c em. Sau ®ã t«i gÆp gì trao ®æi víi gi¸o viªn chñ nhiÖm cò, víi phô huynh cña em víi bµ con lèi xãm n¬i em sinh sèng, víi b¹n bÌ vµ tÊt c¶ nh÷ng g× liªn quan tíi c¸c em häc sinh c¸ biÖt. Tõ ®ã t«i tæng hîp l¹i xem xÐt em ®ã cã ­u ®iÓm g×, yÕu ®iÓm g×? ý thÝch cña em lµ g×? em sèng cã t×nh c¶m kh«ng? Em h­ háng tõ bao giê? Vµ nguyªn nh©n s©u xa cña ®iÒu ®ã lµ g×? tõ ®ã ®Þnh ra ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc thÝch hîp *) Nguyªn nh©n. Sau khi ®iÒu tra cËp nhËt c¸c nguån th«ng tin liªn quan ®Õn häc sinh t«i t×m ra nguyªn nh©n sù c¸ biÖt cña c¸c em nh­ sau: Thø nhÊt: lµ do mét sè em cã hoµn c¶nh gia ®×nh kh¸ ®Æc biÖt, ®êi sèng khã kh¨n, bè mÑ c¸c em ph¶i göi c¸c em cho «ng bµ hoÆc hä hµng hoÆc anh chÞ em tù qu¶n, ®Ó ®i lµm thuª xa quª h­¬ng kiÕm sèng. C¸c em ë nhµ kh«ng cã sù qu¶n lý chÆt chÏ dÔ sinh h­. Thø hai: mét sè phô huynh häc sinh nhËn thøc cßn h¹n chÕ , chØ thÝch khen con ngoan, qu¸ nu«ng chiÒu con, kh«ng gi¸o dôc nghiªm kh¾c víi con. Tr­íc thêi kú bïng næ th«ng tin, x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn, tiÕn bé, hiÖn ®¹i nh­ng còng cã nhiÒu c¸i xÊu, c¸c phô huynh ®ã kh«ng qu¶n lý ®Ó con xem c¸c lo¹i b¨ng h×nh kÝch ®éng b¹o lùc, m¶i lµm ¨n, con ch¬i c¸c trß ch¬i c¸ c­îc ¨n tiÒn, bi-a mµ vÉn cø nghÜ r»ng ®ã lµ nh÷ng trß gi¶i trÝ hoÆc con m×nh kh«ng ch¬i.. §Çu nhuém xanh ®á mµ hä coi ®ã lµ b×nh th­êng. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã nh­ nh÷ng chÊt nghiÖn lµm häc sinh quªn mÊt nhiÖm vô häc tËp , dÇn dÇn xa l¸nh khái tËp thÓ. Thø ba: Mét sè phô huynh ch­a thùc sù g­¬ng mÉu, cßn sa vµo c¸c tÖ n¹n x· héi cê b¹c, r­îu chÌ, nghiÖn hót, nãi n¨ng ch­a chuÈn mùc... ®«i lóc say r­îu cßn ®¸nh vî chöi con lµm cho c¸c con võa kh«ng phôc , kh«ng sî bè mÑ võa ng¹i víi b¹n bÌ gÇn nhµ. §©y còng lµ nguyªn nh©n chñ yÕu lµm cho häc sinh h­, Thø t­ : Mét sè häc sinh cø nghÜ lµ m×nh ®· lµ ng­êi lín, thÝch thÓ hiÖn. Do mét sè b¹n xÊu th¸ch thøc l«i kÐo còng tËp hót thuèc, bá giê. Vµ cho ®ã lµ b¶n lÜnh, lµ oai. Cø nh­ vËy dÇn dÇn häc sinh thµnh h­ háng. Thø n¨m: Mét sè häc sinh do søc häc qu¸ yÕu, mÊt gèc kiÕn thøc tõ nh÷ng n¨m häc tr­íc dÉn ®Õn häc kh«ng hiÓu, ch¸n häc, nãi chuyÖn trong giê häc, thÝch bá häc ®i ch¬i. Thø s¸u: Mét sè häc sinh ®· tiÕn bé Ýt, ®· cã ý thøc cÇu tiÕn song do ®Þnh kiÕn cña mét sè b¹n bÌ, thÇy c«, x· héi. Hä ®· v« t×nh ®èi xö kh«ng c«ng b»ng víi häc sinh ®ã, ®ång nghi· l¹i ®Èy c¸c em ch¸n n¶n l©m vµo t×nh c¶nh “ Ngùa quen ®­êng cò”. 1.2. Gi¸o dôc t­ t­ëng: T«i lu«n nh¾c nhë c¸c em c©u nãi cña B¸c: “ Cã tµi mµ kh«ng cã ®øc lµ ng­êi v« dông, cã ®øc mµ kh«ng cã tµi lµm viÖc g× còng khã” con ng­êi ta ph¶i biÕt kÕt hîp, rÌn luyÖn c¶ hai mÆt “tµi” vµ “®øc” th× míi cã thÓ trë thµnh ng­êi toµn diÖn, cã Ých cho x· héi. Lµ nh÷ng häc sinh- nh÷ng mÇm m¨ng hy väng cña ®Êt n­íc. Nh÷ng ng­êi cÇm ch×a kho¸ më t­¬ng lai cña cuéc ®êi m×nh h·y cè g¾ng, ph¶i cè g¾ng thËt nhiÒu. T«i nhÊn m¹nh lµ con ng­êi kh«ng ai lµ hoµn thiÖn, ai còng cã nh÷ng ®iÓm xÊu, ®iÓm tèt, kÓ c¶ c« gi¸o còng vËy vÉn cßn mét sè ®iÓm ch­a tèt mµ c« lu«n söa ch÷a. Trong c¸c em cã mét sè b¹n häc ch­a tèt kh«ng ph¶i do c¸c b¹n dèt mµ c¸c b¹n ch­a ch¨m häc, mét sè b¹n ch­a ngoan v× b¹n ®ã ch­a cã ý thøc tu d­ìng. T«i nªu tªn mét sè häc sinh ch­a tèt nh÷ng t«i kh«ng ®­a mÆt xÊu ra tr­íc mµ tr­íc tiªn nªu lªn c¸i tèt cña em. VÝ dô : B¹n TiÕn, b¹n Thanh ë líp ta c« nghÜ lµ häc lùc t­¬ng ®èi kh¸, cã ý thøc phÊn ®Êu nh­ng do hiÕu ®éng qu¸ nªn em cßn nghÞch. C« nghÜ nÕu em cè g¾ng sÏ trë thµnh häc sinh tiªn tiÕn. C« vµ c¸c b¹n lu«n tin ë em. Sau ®ã t«i nhÊn m¹nh tÊt c¶ tËp thÓ : Chóng ta h·y thanh läc c¸i xÊu, ph¸t huy c¸i tèt ®Ó trë thµnh ng­êi hoµn thiÖn. Chóng ta h·y cïng cè g¾ng. 1.3. BiÖn ph¸p cô thÓ ®èi víi häc sinh c¸ biÖt: Tr­íc hÕt ®Ó gi¸o dôc c¶m ho¸ häc sinh t«i thiÕt nghÜ lµ m×nh ph¶i lµ nh©n vËt trung t©m ®i ®Çu trong c¸c ho¹t ®éng, ph¶i thu hót häc sinh b»ng nh÷ng bµi gi¶ng hÊp dÉn, dÔ hiÓu. Cã nghÜa lµ t«i lu«n cè g¾ng ®Ó häc sinh trong c¶ líp c¶m thÊy thÝch c¸ch d¹y cña t«i t¹o t×nh c¶m víi häc sinh. Tõ ®ã häc sinh cã thÓ ñng hé m×nh, gióp ®ì m×nh khi cÇn thiÕt. Thªm n÷a, t«i lu«n cè g¾ng trong lêi ¨n tiÕng nãi, trong c¸ch c­ xö, c¸ch sèng. Ph¶i nhiÖt t×nh t©m huyÕt víi c«ng viÖc, coi häc sinh nh­ nh÷ng ng­êi th©n trong gia ®×nh, t¹o cho häc sinh t©m lý tèt, lu«n tin t­ëng, yªu quý vµ tin t­ëng chóng, quan t©m ®Õn tÊt c¶ c¸c em, lu«n nhí tªn c¸c em mÆc dï míi vµo líp chñ nhiÖm. T«i lu«n xö c«ng b»ng víi c¸c em, dï ®ã lµ häc sinh ngoan ®Ó c¸c em häc sinh c¸ biÖt c¶m thÊy c« gi¸o m×nh còng c«ng b»ng , vÞ tha. Khi häc sinh c¸ biÖt ®· cã niÒm tin vµo t«i mµ qua ¸nh m¾t c¸c em t«i ®· c¶m nhËn ®­îc t«i sÏ chÝnh thøc chinh phôc c¸c em tiÕn bé dÇn b»ng c¸ch riªng cña m×nh. Mét lµ: T«i gÆp gì tõng em trß chuyÖn, t©m sù. T«i hái vÒ gia ®×nh c¸c em, b¹n bÌ , së thÝch, ­íc m¬, t«i lu«n tá râ sù quan t©m, sù ­u ¸i, ®éng viªn kÞp thêi tr­íc nh÷ng tiÕn bé nho nhá cña c¸c em. Cã thÓ nhê häc sinh c¸ biÖt nh÷ng viÖc riªng.VÝ dô: “ lªn v¨n phßng mêi mét thÇy c« nµo xuèng líp gióp c«”. Hay mét häc sinh c¸ biÖt ngåi nãi chuyÖn víi t«i, cho em chuyÖn thiÕu nhi mµ em ®ã thÝch ®Ó t¨ng t×nh c¶m, sù th©n thiÖn. Häc sinh cã nÓ, cã quý m×nh th× m×nh míi lµm ®­îc viÖc nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng häc sinh kh«ng thÝch häc vµ kh«ng sî bè mÑ th× cµng ph¶i ®¸nh vµo t©m lý cña c¸c em ®Ó thuyÕt phôc. Hai lµ: Tôc ng÷ cã c©u: “ GÇn mùc th× ®en, gÇn ®Ìn th× r¹ng” T«i thùc hiÖn chÝnh s¸ch “ Chia ®Ó trÞ” t«i cho c¸c em c¸ biÖt ng«i riªng mét chç. T«i xÕp c¸c em ngåi cïng c¸c b¹n ®­îc c¸c em quý nÓ, phÇn lín ®ã lµ c¸c em ngoan, häc giái l¹i khÐo lÐo trong c¸ch c­ xö víi môc ®Ých t«i sÏ chØ cho c¸c em c¸ch thuyÕt phôc c¶m ho¸ dÇn dÇn Ba lµ: T«i lu«n lµm cho c¸c em hiÓu r»ng t«i tin t­ëng ë c¸c em, giao cho c¸c em mét sè c«ng viÖc cña líp, VÝ dô: Bµn tr­ëng bµn 1 phô tr¸ch ý thøc hay tæ phã phô tr¸ch lao ®éng... T«i theo dâi uèn n¾n, kiÓm tra th­êng xuyªn vµ trong c¸c ngµy b×nh nhËt cuèi tuÇn, t«i ®éng viªn khen ngîi kÞp thêi. Cã thÓ bµn víi ban trung t©m líp trÝch quü líp cã nh÷ng phÇn th­ëng nhá khÝch lÖ thµnh qu¶ cña c¸c em ®ã. Bèn lµ: T«i th­êng tËn dông nh÷ng giê häc ®Ó qua ®ã gi¸o dôc ý thøc c¸c em. Bëi lÏ lîi thÕ cña t«i lµ d¹y v¨n. Ng­êi ta th­êng nãi “V¨n lµ ng­êi, lµ cuéc ®êi”. Qua tiÕt d¹y t«i th­êng lÊy nh©n vËt v¨n häc cã ®øc tÝnh tèt ®Ó t¸c ®éng ®Õn häc sinh, c¸c c©u chuyÖn v¨n häc th­êng g¾n liÒn víi ®êi sèng. ë nh÷ng tiÕt ®ã t«i lu«n khuyÕn khÝch häc sinh c¸ biÖt b»ng nh÷ng c©u hái dÔ, cã gîi ý dÇn dÇn ®Ó thu hót c¸c em vµo m«n häc. VÝ dô: Khi d¹y v¨n nghÞ luËn t«i cho c¸c em ®Ò bµi: “ em hiÓu thÕ nµo lµ c©u nãi: Mét sù nhÞn lµ chÝn ®iÒu lµnh” Qua bµi kiÓm tra cña c¸c em t«i nhËn thÊy c¸c em ®· n¾m b¾t ®­îc yªu cÇu cña ®Ò thËm chÝ cßn nªu ®­îc ý thøc tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n trong cuéc sèng vµ häc tËp. Trong giê tr¶ bµi t«i ch÷a bµi ®ång thêi kh¾c s©u vÊn ®Ò h¬n ®Ó mét lÇn n÷a gi¸o dôc c¸c em hay nãng n¶y ®¸nh nhau, gi¸o dôc tÝnh kiªn tr×, nhÉn n¹i trong cuéc sèng t¹o sù ®oµn kÕt. N¨m lµ: Trong c«ng t¸c chñ nhiÖm, t«i lu«n cã g¾ng th¼ng th¾n phª b×nh c¶ nh÷ng em häc sinh tiªu biÓu cña líp, kÓ c¶ c¸n bé líp, b»ng nh÷ng quy ®Þnh nghiªm kh¾c gÊp ®«i gÊp ba c¸c em kh¸c. tÊt nhiªn sau ®ã t«i ph¶i nãi râ môc®Ých cho c¸c em hiÓu. T«i th­êng ®ïa c¸c em c¸n bé líp ph¶i chÞu “ khæ nhôc kÕ” ®Ó lµm mäi viÖc vµ ®Ó viÖc lín thµnh c«ng. §iÒu ®ã còng gióp c¸c em nh¾c nhë c¸c b¹n dÔ h¬n v× c¸c häc sinh c¸ biÖt ®Òu biÕt nÕu b¹n c¸n bé kh«ng nh¾c nhë th× chÝnh b¹n ®ã sÏ bÞ c« gi¸o phª b×nh. S¸u lµ: T«i lu«n dïng néi quy cña nhµ tr­êng kÕt hîp víi gia ®×nh, song ph¶i “ gi¬ cao ®¸nh khÏ” mÒm dÎo linh ho¹t, lóc nhu, lóc c­¬ng tr¸nh ®Æt cho häc sinh c¸ biÖt nh÷ng yªu cÇu qu¸ cao ®Ó häc sinh kh«ng thùc hiÖn ®­îc dÉn ®Õn ch¸n n¶n, coi th­êng phÐp líp. Víi nh÷ng em ®ã ph¶i ®Æt nh÷ng tiªu chuÈn võa ph¶i, tõng b­íc dÇn dÇn ®Ó c¸c em häc sinh cè g¾ng. Cã nh­ vËy gi¸o viªn chñ nhiÖm míi thµnh c«ng. B¶y lµ: Trong mét sè tr­êng hîp ®Æc biÖt, t«i sö dông nh÷ng häc sinh c¸ biÖt n¨m tr­íc ®· ®­îc c¶m ho¸ t©m sù, trß chuyÖn víi häc sinh c¸ biÖt ®ã. T«i hi väng b»ng chÝnh tÊm g­¬ng cña m×nh c¸c em líp sau sÏ cã sù ®ång c¶m vµ dÇn dÇn tiÕn bé. Cuèi cïng : T«i lu«n t¹o uy tÝn tr­íc phô huynh häc sinh, t¹o sù ñng hé cao nhÊt, t«i kÕt hîp tèt víi c¸c lùc l­îng gi¸o dôc nh­ gi¸o viªn bé m«n, tæng phô tr¸ch, cïng kÕt hîp kÞp thêi trong viÖc gi¸o dôc häc sinh. 1.4. X©y dùng nÕp sinh ho¹t líp : §Ó cho häc sinh c¸ biÖt hoµ ®ång ®­îc víi tËp thÓ, ngay tõ khi vµo líp t«i tiÕn hµnh x©y dùng mét nÕp sinh ho¹t hµng tuÇn thËt nghiªm kh¾c. Vµo tiÕt 5 thø 6 hµng tuÇn t«i tæ chøc cho c¸c em sinh ho¹t tËp thÓ thËt sù tho¶ m¸i ë tiÕt häc nµy häc sinh, ®Æc biÖt lµ nh÷ng em c¸ biÖt ®­îc tù ®¸nh gi¸ nhËn xÐt b¶n th©n m×nh vµ gãp ý víi b¹n ®ång thêi tr×nh bµy ý nguyÖn, nãi lªn quan ®iÓm , ®Ò xuÊt ý kiÕn cña m×nh tr­íc gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ tËp thÓ líp. Tr­íc tiªn: c¸c tæ tr­ëng b¸o c¸o t×nh h×nh cña tæ, råi líp phã häc tËp, líp phã v¨n nghÖ, líp phã lao ®éng, sao ®á, vµ cuèi cïng lµ ®¸nh gi¸ chung cña líp tr­ëng vÒ c¸c mÆt ho¹t ®éng cña líp. Sau ®ã: c¸c thµnh viªn trong tæ cã vÊn ®Ò g× ch­a hîp lý th× ®Ò xuÊt ý kiÕn cø nh­ vËy trong vßng 20 phót c¸c ý kiÕn ®­îc tËp trung vÒ líp tr­ëng gi¸o viªn chñ nhiÖm míi b¾t ®Çu vµo phÇn cña m×nh. Sau khi ®¸nh gi¸ nhËn xÐt chung vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña líp c¨n cø vµo c¸c b¸o c¸o mµ c¸c c¸n bé líp lËp lªn. T«i gi¶i ®¸p nh÷ng th¾c m¾c cña häc sinh chØ ra nh÷ng ­u, nh­îc ®iÓm cu¶ c¸c em, ®éng viªn c¸c em häc sinh kh¸ giái ®· cã thµnh tÝch b»ng viÖc céng ®iÓm thi ®ua tuÇn hoÆc th¸ng. cßn riªng ®èi víi nh÷ng häc sinh c¸ biÖt cã sù chuyÓn biÕn th× t«i tÆng khen b»ng h×nh thøc céng ®iÓm hoÆc xÕp lo¹i h¹nh kiÓm kh¸, tèt trong tuÇn, th¸ng ®ã hoÆc miÔn trùc nhËt cho c¸c em . Cßn khi c¸c em m¾c khuyÕt ®iÓm t«i ®· mêi cha mÑ c¸c em lªn. viÖc cha mÑ c¸c em lªn v¨n phßng nhµ tr­êng còng lµ mét viÖc lµm gióp c¸c em nh×n nhËn l¹i b¶n th©n m×nh vµ gia ®×nh cã nh÷ng ®éng th¸i tÝch cùc uèn n¾n c¸c em ë nhµ nhiÒu h¬n. T«i còng l¾ng nghe vµ ®¸p øng nguyÖn väng cña c¸c em b»ng viÖc chuyÓn chç cho c¸c em ngåi c¹nh nhau ®Ó gióp nhau häc tËp cã kÕt qu¶. Song viÖc ®ã còng kh«ng ph¶i lµ tèi ­u mµ t«i chuyÓn c¸c em khi thÊy r»ng tuÇn nµy c¸c em ®· cã biÓu hiÖn vi ph¹m. 2. KÕt hîp víi lùc l­îng gi¸o dôc kh¸c 2.1 §èi víi b¶n th©n ng­êi gi¸o viªn gi¶ng d¹y Ngoµi viÖc truyÒn ®¹t kiÕn thøc ®­îc quy ®Þnh trong ch­¬ng tr×nh häc cña häc sinh. Lµ mét gi¸o viªn d¹y m«n V¨n nªn t«i còng cã kh«ng Ýt nh÷ng kinh nghiÖm giao tiÕp vµ kinh ngiÖm trong cuéc sèng. B»ng nh÷ng bµi gi¶ng cña m×nh, b»ng nh÷ng t×nh th­¬ng cña nhµ gi¸o tù lóc nµo kh«ng hay biÕt t«i ®· gieo vµo lßng c¸c em nh÷ng t×nh c¶m tèt ®Ñp cña quª h­¬ng ®Êt n­íc, cña lµng xãm vµ bÌ b¹n. Qua c¸c bµi häc, t«i kh«ng chØ gi¶ng d¹y kiÕn thøc c¬ b¶n cña bµi häc mµ th«ng qua ®ã t«i cßn tæ chøc cho c¸c em nhiÒu trß ch¬i, nhiÒu t×nh huèng g¾n víi bµi häc vµ th«ng qua ®ã gi¸o dôc c¸c em yªu tr­êng líp, yªu b¹n bÌ vµ ®oµn kÕt yªu nhiÖm vô häc tËp. Kh«ng chØ riªng t«i lµ gi¸o viªn d¹y v¨n mµ cßn nhiÒu thÇy c« kh¸c khi b­íc ch©n vµo bÊt cø mét tr­êng häc phæ th«ng nµo còng b¾t gÆp dßng ch÷ trang nghiªm “ Tiªn häc lÔ, hËu häc v¨n” vµ ch¾c h¼n kh«ng d­íi mét lÇn c¸c ®ång chÝ nh¾c l¹i, ®äc to c©u nãi ®ã cho c¸c em nghe vµ ph©n tÝch cho c¸c em hiÓu ®iÒu s©u sa nhÊt cña con ng­êi lµ lÔ phÐp. Cã lÔ phÐp th× míi gãp phÇn vµo viÖc hoµn thiÖn b¶n th©n. gi÷ ®óng nÒ nÕp, kû c­¬ng. Trong tr­êng trung häc c¬ së, chóng ta nhËn thÊy ®èi t­îng häc sinh cña chóng ta lµ nh÷ng ®èi t­îng “nhì nhì nhµng nhµng” vµ th­êng nãi ®ïa víi nhau cho vui lµ “gië ng©y gië ng«” nhiÒu häc sinh nam tá ra lµ cã tÝ chÊt ®µn «ng, lµ trang nam tö nªn vÊn ®Ò uèng r­îu bia, hót thuèc l¸ lµ ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái nªn th«ng qua bµi “§øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå” cña Ph¹m V¨n §ång, t«i ®· ph©n tÝch, kÓ chuyÖn vÒ cuéc ®êi ho¹t ®éng ®Çy gian khæ, hy sinh c¶ h¹nh phóc riªng t­, lµ tÊm g­¬ng v­ît lªn trªn hoµn c¶nh ®Ó c¸c em hiÓu B¸c tÊm g­¬ng ®¸ng ®Ó cho mäi con ng­êi, mäi thÕ hÖ häc tËp vµ noi theo. T«i th­êng nghiªm kh¾c phª b×nh nh÷ng häc sinh cã ý thøc kÐm, ®ua ®ßi vµ tõ ®ã uèn n¾n d¹y b¶o c¸c em ph¶i sèng, ¨n mÆc nh­ thÕ nµo ®Ó tá râ m×nh lµ ng­êi ®øng ®¾n, ®µng hoµng. Tõ bµi häc trong s¸ch vë t«i còng gi¸o dôc c¸c em nÕp sinh ho¹t trong mçi gia ®×nh nh­: ®¬n gi¶n kh«ng nh÷ng lµ con ch¸u trong gia ®×nh, hä hµng hay lµ b¹n bÌ ®Õn nhµ nhau nÕu ®­îc mêi ¨n c¬m ph¶i gi÷ phÐp lÞch sù, trong phÐp ¨n kh«ng ®­îc mót ®òa vµ nhÊt lµ kh«ng ®­îc uèng n­íc canh ngay trªn m«i móc canh cña c¶ m©m mµ muèn uèng n­íc canh ph¶i chan vµo b¸t hoÆc ¨n hÕt c¬m th× móc vµo b¸t ®Ó uèng. Khi uèng kh«ng ®­îc hóp n­íc thµnh tiÕng, kh«ng ®­îc vµ c¬m nhiÒu lÇn liªn tôc, nhÊt l¹i lµ con g¸i ph¶i biÕt gi÷ m×nh, ph¶i thÓ hiÖn ®óng giíi tÝnh tøc lµ ph¶i thuú mÞ nÕt na, T«i còng chØ cho c¸c em thÊy ®­îc trong gia ®×nh ai còng vËy th«i ng­êi phô n÷, ng­êi vî, ng­êi mÑ bao giê còng lµ nh÷ng ng­êi ph¶i biÕt thu va hµn vÐn, ph¶i biÕt giao tiÕp vµ thµnh c«ng hay kh«ng , ªm Êm hay kh«ng cña mét gia ®×nh chÝnh lµ ë sù khÐo lÐo cña ng­êi phô n÷., kh«ng nh÷ng thÕ lµ con g¸i lµ ph¶i biÕt lµm ®Ñp cho b¶n th©n nh­ng kh«ng ®­îc cÇu kú v..v. Tõ ®i ®øng, nãi n¨ng tõ c¸ch ¨n mÆc, ®Çu tãc t«i uèn n¾n c¸c em tõng ly tõng tý mét kh«ng chØ ë líp t«i chñ nhiÖm mµ bÊt cø vµo líp nµo gi¶ng d¹y t«i còng ®Òu tranh thñ v¹ch ra nh÷ng quy ®Þnh vµ c¸ch lµm viÖc cña t«i ®¬n gi¶n nh­: viÖc vµo líp tÊt c¶ c¸c em ph¶i ®øng dËy chµo vµ khi hÕt giê ra líp, kh«ng ®­îc häc sinh nµo cÊt s¸ch vë vµo cÆp tr­íc t«i, mµ khi trèng tan t«i h« c¶ líp nghØ th× tÊt c¶ c¸c em ph¶i ®øng dËy chµo t«i vµ t«i ra khái líp th× míi ®­îc cÊt s¸ch vë ®i, cø nh­ vËy dÇn dÇn t«i h×nh thµnh trong c¸c em mét nÒ nÕp, mét ý thøc t«n trong thÇy c«. Néi dung häc cña t«i kh«ng gß Ðp c¸c em vµo viÖc ph¶i ®¹t kÕt qu¶ lµ nh­ thÕ nµy mµ th«ng qua nhËn thøc cña c¸c em ®Õn ®©u c¸c em cã thÓ tr×nh bµy ®Õn ®Êy. Cã nh­ thÕ míi tr¸nh ®­îc viÖc sao chÐp bµi cña nhau. Cã nghÜa lµ ng­êi gi¸o viªn ®· thùc hiÖn tèt ph­¬ng ph¸p tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng nhËn thøc cña häc sinh. Häc sinh ®­îc rÌn luyÖn mét thãi quen t­ duy nhËn thøc vÊn ®Ò mét c¸ch cã hÖ thèng cã l«gÝc. §ång thêi t¹o cho c¸c em häc sinh c¸ biÖt mét s©n ch¬i kiÕn thøc hoµ ®ång. Trong c¸c bµi kiÓm tra t«i ®· thùc hiÖn ®­îc yªu cÇu: ra ®Ò ch½n lÎ, kh«ng nh÷ng thÕ t«i cßn so¹n thªm vµ dµnh diªng cho c¸c em c¸ biÖt mét ®Ò riªng vµ ch¾c ch¾n r»ng ®Ò cña c¸c em c¸ biÖt cã phÇn dÔ h¬n vµ ®iÒu ®ã t«i còng th«ng b¸o tr­íc líp vÒ viÖc ­u tiªn c¸c b¹n. Lµm nh­ vËy t«i tr¸ch ®­îc viÖc c¸c em bá giÊy tr¾ng hoÆc lµm qua loa, qua c¸ch lµm nh­ vËy t«i thÊy c¸c em ®· høng thø lµm bµi vµ c¸c em häc kh¸ còng ®ång t×nh víi viÖc lµm cña t«i. 2.2. §èi víi c¸c gi¸o viªn bé m«n: Trong qu¸ tr×nh lµm c«ng t¸c chñ nhiÖm, t«i lu«n nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn ph¶n håi cña c¸c thÇy c« gi¸o bé m«n trùc tiÕp gi¶ng d¹y ë líp ®ãng gãp ý kiÕn vÒ ph­¬ng ph¸p qu¶n lý häc sinh, quy ®Þnh khen th­ëng kû luËt ®èi víi häc sinh. Nh­ ®ång chÝ TrÇn Hµ, ®ång chÝ Khiªn vÒ c¸ch khen th­ëng häc sinh cã thµnh tÝch h¬n n÷a ®Ó ®éng viªn c¸c em häc tËp hay ®ång chÝ D­¬ng ThÞ Minh chØ cho t«i thÊy ®­îc ®iÒu s©u xa trong mèi quan hÖ gi÷a gi¸o viªn bé m«n d¹y lÞch sö víi líp víi gi¸o viªn chñ nhiÖm d¹y v¨n nh­ t«i. Theo ®ång chÝ gi¸o dôc c¸c em lµ gi¸o dôc ®¹o ®øc, gi¸o dôc truyÒn thèng quý b¸u cña d©n téc, cña cha anh ®· hy sinh x­¬ng m¸u ®Ó cã ®­îc nh­ ngµy h«m nay vµ t«i nhËn thÊy rÊt ®óng bëi lÏ v¨n lµ ng­êi, sö lµ nÒn t¶ng, lµ truyÒn thèng. Con ng­êi tr­ëng thµnh lªn, nhËn thøc s©u s¾c h¬n lµ nhê viÖc gi¸o dôc truyÒn thèng. Tõ ®ã cã thÓ thÊy r»ng nh÷ng ý kiÕn cña c¸c ®ång chÝ gi¸o viªn bé m«n d¹y ë líp ®ãng gãp cho t«i trong c«ng t¸c qu¶n lý häc sinh còng nh­ gi¶ng d¹y bé m«n V¨n qu¶ lµ cã ý nghÜa trong viÖc kÕt hîp ®a chiÒu gi¸o dôc häc sinh T«i th­êng nghÜ, nh©n tè quyÕt ®Þnh nªn mét gia ®×nh ªm Êm, ph¸t triÓn lµ cha, mÑ. Nh÷ng ng­êi lín tuæi ph¶i thùc sù mÉu mùc, thùc hiÖn theo ®óng gia phong, t«n ti trËt tù th× ®èi víi líp häc còng nh­ vËy, ng­êi ®Çu tÇu kh«ng chØ lµ gi¸o viªn chñ nhiÖm mµ cßn cã c¶ c¸c thÇy c« gi¸o ph¶i g­¬ng mÉu. NhiÒu khi t«i còng trao ®æi th¼ng víi c¸c ®ång nghiÖp d¹y ë líp, c¸c ®ång chÝ cø xem c¸c em nh­ con c¸i cña c¸c ®ång chÝ ®i, ®au víi nh÷ng nçi ®au khi thÊy con minh bÞ ®au èm, hay tr¨n trë khi thÊy con m×nh häc sa sót th× míi thÊy ®­îc hÕt tr¸ch nhiÖm cña m×nh ë trong ®ã. NÕu ®ång chÝ l¬i lµ mét chót th× con ®ång chÝ h­. Kh«ng nghiªm kh¾c mét chót víi chóng th× kh¸c nµo ®ång chÝ ®· göi “trøng cho ¸c”. Häc sinh còng vËy, nÕu trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y mét tiÕt ®ång chÝ kh«ng dõng l¹i mét, hai phót phª b×nh c¸c em khi c¸c em m¾c khuyÕt ®iÓm, råi hai lÇn , ba lÇn.... cø nh­ vËy tù nhiªn ®ång chÝ l¹i ®Èy ®ång chÝ vµo c¸i vÕt xe mµ ®· ®­îc in s©u trong lßng ®Êt. Trong viÖc gi¸o dôc häc sinh líp t«i c¸c ®ång chÝ ph¶i nghiªm kh¾c phª b×nh chØ ra nh÷ng ®èi t­îng vi ph¹m ngay khi ®ång chÝ ph¸t hiÖn (b»ng c¸ch ghi vµo sæ ®Çu bµi) nÕu kh«ng ®ång chÝ sÏ bÞ häc sinh ®ã c·i bay ( nh­ ®èi víi häc sinh Vò, häc sinh §øc ) ®©y lµ hai ®èi t­îng cha mÑ bËn lµm ¨n nªn ®· bu«ng th¶ c¸c em mÆc cho x· héi ®iÒu chØnh nªn c¸c em cã nh÷ng lêi “lËp luËn” hay ®Õn møc ru ngñ ®­îc. NhiÒu ®ång chÝ gi¸o viªn bé m«n kh«ng gi¶ng d¹y ë líp t«i nh­ng vÉn gãp ý cho t«i vÒ c¸c häc sinh c¸ biÖt hay cung cÊp cho t«i nh÷ng viÖc lµm mµ ë nhµ c¸c em vi ph¹m nh­ em NguyÔn §øc §«ng th­êng xuyªn ®i ch¬i bi-a, hay em Vò cã biÓu hiÖn giao du víi ®èi t­îng xÊu. TiÕp thu nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp bæ Ých ®ã t«i l¹i truyÒn ®¹t cho häc sinh hiÓu t©m t­ nguyÖn väng cña c¸c thÇy c« gi¸o, tõ ®ã nh¾c nhë khÏ, nãi bãng giã ®Ó c¸c em hiÓu, nhiÒu khi häc sinh trªu ®ïa t«i lµ “c« nh­ mét cç m¸y kh«ng biÕt ng­ng nghØ” hay chóng cßn trªu t«i – c« nh­ lµ con ma xã” V©ng! lµ ng­êi gi¸o viªn chñ nhiÖm lµ nh­ vËy, kh«ng chØ theo dâi c¸c em ë trªn tr­êng, trªn líp mµ cßn theo dâi chÆt chÏ viÖc c¸c em sinh ho¹t ë gia ®×nh, ®Þa ph­¬ng, nhÊt lµ nh÷ng em c¸ biÖt NhiÒu ®ªm t«i kh«ng ngñ ®­îc, mÖt mái vÒ nh÷ng lçi lÇm cña c¸c em, t¹i sao häc sinh líp m×nh l¹i nh­ vËy? M×nh lµ gi¸o viªn mµ l¹i cø ph¶i ch¹y theo c¸c em thÕ ­? v..v nhiÒu c©u hái cø xo¸y s©u trong ®Çu t«i, thËm trÝ cã nh÷ng lóc t«i ®· bu«ng xu«i vÒ hµnh vi, viÖc lµm cña em KiÒu TuÊn Vò, em KiÒu Xu©n §øc, em Th¾ng, em §«ng . Nh­ng råi tr¸ch nhiÖm cña ng­êi thÇy kh«ng thÓ yªn t©m ®­îc bëi vµ gia ®×nh c¸c em, x· héi ®· tin t­ëng göi con em vµo tr­êng trong s©u th¼m hä mong muèn con c¸i sÏ tr­ëng thµnh ë ®©y tÊt c¶ “ tr¨m sù nhê thÇy” h¬n n÷a c©u nãi cña Ng­êi lu«n hiÖn h÷u trong t«i “ V× lîi Ých m­êi n¨m trång c©y; V× lîi Ých tr¨m n¨m trång ng­êi” t«i l¹i v÷ng vµng b­íc tiÕp con ®­êng v× sù nghiÖp gi¸o dôc, t«i ®· häp líp ®i th¼ng vµo viÖc ®iÒu tra c¸c hµnh vi cña c¸c em, ®­îc sù gióp ®ì cña c¸c em trong ban c¸n sù líp khuyªn b¶o em Vinh, em Th¾ng ®· khãc, nh÷ng giät n­íc m¾t ©n hËn cña em lµm t«i kh«ng khái xóc ®éng vµ thÇm m·n nguyÖn vÒ c¸ch lµm cña t«i. Qua ®ã mét ®iÒu mµ t«i còng rót ra ®­îc trong c¸ch gi¸o dôc c¸c em ph¶i cã nhu, ph¶i cã c­¬ng ph¶i biÕt t©m lý cña c¸c em ®Ó gi¶i quyÕt, tøc lµ lóc nµo nªn sö dông nhu, lóc nµo nªn sö dông c­¬ng Êy míi lµ ng­êi biÕt nh×n nhËn, ®ång thêi c¸c em c¸n bé líp còng lµ ®èi t­îng quan träng ®Ó ng­êi gi¸o viªn chñ nhiÖm sñ dông. 2.3. §èi víi cha mÑ häc sinh: T«i th­êng xuyªn trao ®æi víi phô huynh häc sinh qua sæ chuyªn cÇn cña c¸c em. Sau mçi thø hai hµng tuÇn t«i bÊt chît kiÓm tra sæ chuyªn cÇn cña c¸c em xem c¸c em sau mét tuÇn häc cã vÒ trao ®æi l¹i gia ®×nh kh«ng vµ gia ®×nh cã ph¶n håi kh«ng. Th× nh×n chung c¸c em ®· thùc hiÖn tèt viÖc ®ã, Tõ viÖc c¸c em thùc hiÖn tèt viÖc th«ng b¸o cho gia ®inhg th× viÖc th«ng tin hai chiÒu cña t«i víi gia ®×nh häc sinh cã hiÖu qu¶. Nh÷ng gia ®×nh cã häc sinh vi ph¹m néi quy cña líp, tr­êng nh­ em KiÒu §øc Th¾ng, NguyÔn §øc §«ng… ®Òu ®­îc t«i mêi lªn v¨n phßng nhµ tr­êng ®Ó kÕt hîp víi GVCN víi ban gi¸m hiÖu vµ c¸c thÇy c« gi¸o bé m«n chØ ra nh÷ng viÖc lµm sai ph¹m cña häc sinh ®Ó cho gia ®×nh n¾m b¾t ®­îc qu¸ tr×nh ho¹t ®éng häc tËp cña con em. Kh«ng chØ ®èi víi nh÷ng em häc sinh c¸ biÖt ®­îc mêi cha mÑ lªn tr­êng mµ ngay c¶ gia ®×nh c¸c em häc sinh kh¸ - giái còng ®­îc t«i mêi lªn ®Ó gi¶i quyÕt c¸c tr­êng hîp nh­ : viÖc c¸c em viÕt th­ tõ cho nhau, hay cã nh÷ng cö chØ, t×nh c¶m th©n thiÖn h¬n v­ît qua mèc t×nh c¶m b¹n bÌ kh«ng phï hîp ®èi víi løa tuæi cña c¸c em khi cßn ng«i trªn ghÕ nhµ tr­êng. IV - KÕt qu¶ thùc hiÖn cã so s¸nh ®èi chiÕu: B­íc ®Çu thùc hiÖn ®Ò tµi trªn, b»ng sù kÕt hîp c¸c biÖn ph¸p gi¸o dôc häc sinh c¸c biÖt. T«i thÊy mét sè em häc sinh c¸ biÖt ®· cã sù tiÕn bé râ rÖt. C¸c em ®· hoµ m×nh vµo tËp thÓ líp, gãp phÇn thóc ®Èy phong trµo cña líp ®i lªn. NÒ nÕp tõng b­íc chuyÓn biÕn râ rÖt vÒ mäi mÆt. Cô thÓ: §ît thi ®ua thø 2 xÕp lo¹i B §ît thi ®ua thø 3 xÕp lo¹i A Trong c¸c giê häc kh«ng mÊt trËt tù, kh«ng nãi leo, nãi ®Õ, trång vµo líp c¸c em rÊt nghiªm tóc, kh«ng khÝ häc tËp s«i næi h¬n, sè ®iÓm tèt t¨ng râ rÖt, ®a sè c¸c tiÕt häc ®­îc c¸c thÇy c« gi¸o nhËn xÐt , xÕp lo¹i giê tèt. C¸c nÒ nÕp cña §oµn - §éi, líp ®Ò ra ®Òu tù gi¸c thùc hiÖn tèt nh­ : Khi trèng vµo líp kh«ng cßn häc sinh nµo l¶ng v¶ng bªn ngoµi hay vµo muén, truy bµi nghiªm tóc. Giê thÓ dôc kh«ng cßn häc sinh nµo ë trong líp hay bá giê. Ra xÕp hµng ngay ng¾n, tËp ®Òu ®Æn. C¸c giê ngo¹i kho¸ kh«ng ån µo, tù gi¸c chó ý. T¸c phong, trang phôc, do §éi quy ®Þnh thùc hiÖn nghiªm tóc mét c¸ch tù gi¸c. Cho ®Õn nay, kh«ng khÝ thi ®ua häc tËp cña häc sinh líp 7A s«i næi h¬n, nÒ nÕp tù gi¸c, tù qu¶n ngµy cµng ®­îc cñng cè tèt h¬n. NhiÒu häc sinh tr­íc ®©y nh­ em Th¾ng, Vinh, DuÈn, §«ng hay bá giê, bá tiÕt, vë bµi tËp lu«n bá tr¾ng. VËy mµ, qua mét thêi gian ng¾n c¸c em kh«ng nh÷ng chÊp hµnh tèt mµ cßn tham gia x©y dùng phong trµo thi ®ua h¨ng h¸i. §éi ngò c¸n bé n¨ng næ, nhiÖt t×nh, ®oµn kÕt biÕt tæ chøc mäi ho¹t ®éng cña líp KÕt qu¶ ®¹t ®­îc vÒ häc lùc vµ h¹nh kiÓm c¶ n¨m : H¹nh kiÓm ( %) Häc lùc ( % ) Tèt Kh¸ TB yÕu Giái Kh¸ TB yÕu 28 12 2 0 3 16 21 2 66.7% 28.6% 4.7% 0 7.1% 38.1% 50% 4.8% Cã ®­îc kÕt qu¶ nh­ trªn lµ c¶ mét qu¸ tr×nh phÊn ®Êu, tu d­ìng, rÌn luyÖn kh«ng ngõng cña c¶ thÇy vµ trß líp 7A céng víi sù gióp ®ì nhiÖt t×nh , quan t©m s¸t xao cña Ban gi¸m hiÖu cña §oµn - §éi, cña c¸c thÇy c« gi¸o trong héi ®ång s­ ph¹m; sù quan t©m ®Õn häc tËp cña c¸c bËc phô huynh häc sinh. III - Nh÷ng kiÕn nghÞ vµ ®Ò nghÞ sau qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi Theo t«i muèn c¶m ho¸ häc sinh c¸ biÖt, ®­a phong trµo cña líp cã nÒ nÕp tèt ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng giê d¹y: ngoµi sù nhiÖt t×nh cña gi¸o viªn chñ nhiÖm líp, th× c¸c ®ång chÝ gi¸o viªn bé m«n tham gia gi¶ng d¹y ë líp ph¶i lµm trong tr¸ch nhiÖm cña m×nh khi ®øng trªn bôc gi¶ng. Ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p sö lý häc trß vi ph¹m giê häc mét c¸nh khoa häc, trao ®æi nh÷ng vÊn ®Ò næi cém trong giê häc víi gi¸o viªn chñ nhiÖm líp mµ m×nh ch­a sö lý ®­îc ®Ó cïng gi¸o viªn chñ nhiÖm cã nh÷ng biÖn ph¸p phï hîp cïng nhau th¸o gì. Ban chØ huy Liªn ®éi, ®Æc biÖt lµ ®ång chÝ Tæng phô tr¸ch ph¶i cã kÕ ho¹ch vµ th­êng xuyªn b¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng cña c¸c chi ®éi, gióp chi ®éi t×m ra ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng ®óng ®¾n nhÊt. CÇn t¹o dùng nÒ nÕp ®ång bé trong cïng mét thêi ®iÓm ®Ó c¸c líp ®Òu tham gia ®Ó häc tËp lÉn nhau. Tæ chøc C«ng ®oµn, Ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng cÇn th­êng xuyªn th¨m hái líp, l¾ng nghe t©m t­ nguyÖn väng cña c¸c em ®Ó c¸c em yªn t©m mµ thÊy r»ng tÊt c¶ x· héi ®ang ë bªn c¸c em cïng c¸c em thùc hiÖn môc tiªu gi¸o dôc. §èi víi héi cha mÑ häc sinh ph¶i th­êng xuyªn trao ®æi, th«ng tin kÞp thêi cho gi¸o viªn chñ nhiÖm vÒ t×nh h×nh sinh ho¹t häc tËp cña con em ë gia ®×nh. NhÊt lµ «ng Héitr­ëng héi cha mÑ häc sinh cña chi ®éi ph¶i th­êng xuyªn tËp hîp nh÷ng ý nguyÖn cña c¸c bËc phô huynh häc sinh trong chi ®éi ®Ó cã thÓ trao ®æi trùc tiÕp víi gi¸o viªn chñ nhiÖm ®Ó cïng nhau th¸o gì, cã nh­ vËy míi th× míi ®¶m b¶o ®­îc viÖc th«ng tin hai chiÒu. T«i nhí c©u chuyÖn Chñ TÞch Hå ChÝ Minh phª b×nh nhÑ nhµng mét ®ång chÝ c¸n bé B¸c rãt mét chÐn n­íc mêi ng­êi c¸n bé vµ nãi: - Chó uèng n­íc ®i?. Ng­êi c¸n bé nhÊc chÐn lªn ®Þnh uèng nh­ng l¹i h¹ xuèng, - B¸c thÊy thÕ hái : Sao chó kh«ng uèng n­íc ®i? - Ng­êi c¸n bé ®¸p l¹i : Th­a B¸c, nãng l¾m ¹! - B¸c tõ tèn nãi: Chó thÊy ®Êy cã mét chÐn n­íc nhá nh­ vËy mµ ta kh«ng uèng ®­îc, v× n­íc nãng. VËy mµ lµm c¸n bé mét viÖc nhá mµ nãng véi th× sÏ háng hÕt mäi viÖc. Chó cã hiÓu kh«ng?...” Qua c©u chuyÖn trªn, t«i thÊy l¹i cµng ®óng ®èi víi mçi ng­êi gi¸o viªn – nh÷ng ng­êi g¸nh v¸c trªn vai tr¸ch nhiÖm lµm xø mÖnh trång ng­êi - nhÊt l¹i lµ mét gi¸o viªn lµm c«ng t¸c chñ nhiÖm líp mµ trong viÖc lµm l¹i nãng véi, l¬i lµ bu«ng xu«i ®èi víi häc sinh c¸ biÖt th× thËt lµ nguy sî. Bëi trong qu¸ tr×nh gi¸o dôc ng­êi gi¸o viªn mµ kh«ng lµm trßn nhiÖm vô lµm h­ mét häc sinh tøc lµ tù tay ta lµm háng c¶ mét thÕ hÖ. Trªn ®©y lµ nh÷ng biÖn ph¸p chñ quan cña b¶n th©n. KÝnh mong c¸c ®ång chÝ bæ sung, ®ãng gãp ý kiÕn ®Ó s¸ng kiÕn kinh nghiÖm cña t«i thµnh c«ng h¬n n÷a. Xin tr©n träng c¶m ¬n ! L­u Hoµng, ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2008 T¸c gi¶ Dương hoàng giang ý kiÕn nhËn xÐt ®¸nh gi¸ vµ xÕp lo¹i cña Héi ®ång khoa häc c¬ së. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Chñ tÞch Héi ®ång ( Ký tªn, ®ãng dÊu)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docSKKN VAn.doc
Luận văn liên quan