Phương pháp dạy kỹ năng dạy đọc Tiếng Anh ở trường THCS

LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay khi Tiếng Anh đã khẳng định vai trò và tầm quan trọng của nó trong trường học , thì việc nâng cao chất lượng dạy và học là vấn đề quan trọng hàng đầu .Chương trình thay sách được áp dụng hàng loạt vấn đề về phương pháp dạy học Tiếng Anh lại nảy sinh .Câu hỏi đặt ra là : Làm thế nào để học sinh có thể lĩnh hội được toàn bộ kién thức và sủ dụng nó một cách thành thạo ? Chúng ta đều biết rằng học Tiếng Anh đơn thuần chỉ là học một ngôn ngữ Muốn sử dụng thành thạo ngôn ngữ đó thì người học phải rèn luyện bốn kỹ năng cơ bản : -Nge, - Nói , -Đọc, -Viết .Trong đó ,kỹ năng đọc giữ vai trò quyết định xem người học có hiểu nội dung của bài hay không . Ngay từ năm lớp 6 học sinh đã được làm quen với bài học ngắn dễ hiểu . Khi chương trình được nâng cao kỹ năng đọc càng được yêu cầu khắt khe hơn . Nếu giáo viên không có phương pháp giảng dạy tốt ,sẽ không truyền đạt hết nội dung của bài dạy hơn nữa những bài đọc ở chương trình lớp 8,9 thường đài hơn và nhiều từ mới , nên rất khó cho học sinh khi học và giáo viên khi chuẩn bị bài trước khi dạy Để đáp ứng được yêu cầu thực tế .Mỗi giáo viên cần phải tìm cho mình một phương pháp dạy học tối ưu , phù nhợp với từng đối tượng thực tế của từng học sinh để đạt kiết qủa cao đó mới là vấn đề , là mục đích mà mỗi giáo viên đang đứng lớp phải trăn trở , phải suy nghĩ . Vì vậy cải tiến phương pháp và nội dung dạy học luôn được nghành giáo dục quan tâm đúng mức.Nghành luôn động viên khuyến khích những giáo viên có những cải tiến mới về phương pháp dạy học và có những đề tài sáng kiến kinh nghiệm hay ,thiết thực áp dụng thực tế ngay cho việc dạy hoặc là cải tiến về đồ dùng dạy học .v.v .

doc20 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/02/2013 | Lượt xem: 3498 | Lượt tải: 26download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phương pháp dạy kỹ năng dạy đọc Tiếng Anh ở trường THCS, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A-§Æt vÊn ®Ò I. Lêi më ®Çu Ngµy nay khi TiÕng Anh ®· kh¼ng ®Þnh vai trß vµ tÇm quan träng cña nã trong tr­êng häc , th× viÖc n©ng cao chÊt l­îng d¹y vµ häc lµ vÊn ®Ò quan träng hµng ®Çu .Ch­¬ng tr×nh thay s¸ch ®­îc ¸p dông hµng lo¹t vÊn ®Ò vÒ ph­¬ng ph¸p d¹y häc TiÕng Anh l¹i n¶y sinh .C©u hái ®Æt ra lµ : Lµm thÕ nµo ®Ó häc sinh cã thÓ lÜnh héi ®­îc toµn bé kiÐn thøc vµ sñ dông nã mét c¸ch thµnh th¹o ? Chóng ta ®Òu biÕt r»ng häc TiÕng Anh ®¬n thuÇn chØ lµ häc mét ng«n ng÷ Muèn sö dông thµnh th¹o ng«n ng÷ ®ã th× ng­êi häc ph¶i rÌn luyÖn bèn kü n¨ng c¬ b¶n : -Nge, - Nãi , -§äc, -ViÕt .Trong ®ã ,kü n¨ng ®äc gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh xem ng­êi häc cã hiÓu néi dung cña bµi hay kh«ng . Ngay tõ n¨m líp 6 häc sinh ®· ®­îc lµm quen víi bµi häc ng¾n dÔ hiÓu . Khi ch­¬ng tr×nh ®­îc n©ng cao kü n¨ng ®äc cµng ®­îc yªu cÇu kh¾t khe h¬n . NÕu gi¸o viªn kh«ng cã ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y tèt ,sÏ kh«ng truyÒn ®¹t hÕt néi dung cña bµi d¹y h¬n n÷a nh÷ng bµi ®äc ë ch­¬ng tr×nh líp 8,9 th­êng ®µi h¬n vµ nhiÒu tõ míi , nªn rÊt khã cho häc sinh khi häc vµ gi¸o viªn khi chuÈn bÞ bµi tr­íc khi d¹y §Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu thùc tÕ .Mçi gi¸o viªn cÇn ph¶i t×m cho m×nh mét ph­¬ng ph¸p d¹y häc tèi ­u , phï nhîp víi tõng ®èi t­îng thùc tÕ cña tõng häc sinh ®Ó ®¹t kiÕt qña cao ®ã míi lµ vÊn ®Ò , lµ môc ®Ých mµ mçi gi¸o viªn ®ang ®øng líp ph¶i tr¨n trë , ph¶i suy nghÜ . V× vËy c¶i tiÕn ph­¬ng ph¸p vµ néi dung d¹y häc lu«n ®­îc nghµnh gi¸o dôc quan t©m ®óng møc.Nghµnh lu«n ®éng viªn khuyÕn khÝch nh÷ng gi¸o viªn cã nh÷ng c¶i tiÕn míi vÒ ph­¬ng ph¸p d¹y häc vµ cã nh÷ng ®Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm hay ,thiÕt thùc ¸p dông thùc tÕ ngay cho viÖc d¹y hoÆc lµ c¶i tiÕn vÒ ®å dïng d¹y häc .v.v…. II-Thùc tr¹ng vÊn ®Ò nghiªn cøu 1 -Thùc tr¹ng cña viÖc d¹y kü n¨ng ®äc TiÕng Anh ë tr­êng T H C S : - MÆc dï tiÕng Anh ®· trë thµnh m«n häc chÝnh thøc á trong tr­êng häc .Nh­ng viÖc ph¸t huy lîi Ých cña nã vÉn ch­a ®­îc quan t©m nhiÒu . Mét phÇn do h¹n chÕ vÒ c¬ së vËt chÊt vµ thiÕt bÞ d¹y häc ë tr­êng phæ th«ng nh­ng mÆt quan träng n÷a lµ do chÊt l­îng d¹y häc ch­a cao , ch­a thu hót ®­îc sù ®am mª häc tËp cña häc sinh ®iÒu nµy cµng ®­îc thÓ hiÖn râ trong c¸c giê d¹y ®äc TiÕng Anh häc sinh lu«n t×m c¸ch lÈn tr¸nh viÖc ph¶i ®äc c¸c bµi v¨n dµi víi nh÷ng dßng ch÷ dµy ®Æc tõ mãi . MÆt kh¸c häc sinh chØ quan t©m ®Õn nghÜa cña tõ mµ kh«ng ®i s©u t×m hiÓu néi dung cña bµi ®äc , ®Æc biÖt lµ c¸c träng ©m lªn xuèng cña bµi ®äc kÕt qu¶ c¸c em kh«ng thÓ tr¶ lêi hoµn chØnh c¸c c©u hái vÒ bµi ®äc . ChÊt l­îng d¹y häc v× thÕ gi¶m xuèng , kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu mµ m×nh ®· ®Æt ra . Trong tr­êng hîp nµy gi¸o viªn cÇn ph¶i d¹y cho c¸c em häc sinh kü n¨ng ®äc ph©n tÝch lÊy th«ng tin tõ ®ã häc sinh míi cã thÓ ¸p dông lµm bµi tËp nhanh ®­îc Bªn c¹nh ®ã , vai trß cña gi¸o viªn kh«ng thÓ kh«ng kÓ ®Õn chÊt l­îng d¹y häc ®­îc n©ng cao , ph­¬ng ph¸p d¹y häc cã ®æi míi phï hîp víi tõng bµi häc , tõng ®èi t­îng häc sinh . Trong ch­¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa cò , kü n¨ng ®äc ®­îc rÌn luyÖn ®ång thêi vãi kü n¨ng Nghe - Nãi vµ ViÕt .Tõ míi trong mçi bµi ®äc th­êng Ýt hoÆc lµ nh÷ng chñ ®Ò quen thuéc häc sinh ®· biÕt qua ,gi¸o viªn chØ cÇn ®Æt c©u hái vµ yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi Ðp buéc ,vµ g­îng g¹o vµ nh­ vËy chÊt l­îng häc tËp cña c¸c em sÏ kh«ng bao giê cao . Sau khi ch­¬ng tr×nh TiÕng Anh ®­îc biªn so¹n l¹i kü n¨ng ®äc ®­îc rÌn luyÖn riªng rÏ , ®æi míi ph­¬ng ph¸p trong d¹y häc cµng cao , cµng b¾t buéc ph¶i thùc hiÖn theo .NhiÒu ®Ò tµi míi l¹ ®­îc ®Ò cËp ®Õn , sè l­îng tõ vùng còng nhiÒu lªn . Häc sinh c¶m thÊy qu¸ t¶i , ph­¬ng ph¸p cò kh«ng cßn phï hîp. ChÝnh v× vËy trong viÖc nµy gi¸o viªn ®ãng vai trß chñ ®¹o d¹y nh­ thÕ nµo ®Ó võa ®¸p øng ®­îc yªu cÇu thùc tÕ ,võa n©ng cao chÊt l­îng häc tËp cña c¸c em . 2 LÝ do ®Ó chän ®Ò tµi NhËn thÊy kÕt qu¶ ,hiÖu qu¶ cña viÖc d¹y kü n¨ng ®äc TiÕng Anh ë tr­êng T H C S lµ mét vÊn ®Ò ,lµ mét thùc tr¹ng cÇn thiÕt ®Ó bæ sung thªm vµo c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y häc TiÕng Anh ë tr­êng T H C S nªn t«i ®· m¹nh d¹n c¶i tiÕn néi dung ph­¬ng ph¸p cho ®Ò tµi cña m×nh ®ã lµ: "Ph­¬ng ph¸p d¹y kü n¨ng d¹y ®äc TiÕng Anh ë tr­êng T H C S " Môc ®Ých cña viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi nµy lµ nh»m t×m hiÓu tÇm quan träng cu¶ kü n¨ng ®äc TiÕng Anh . Tõ thùc tr¹ng cña viÖc d¹y kü n¨ng ®äc TiÕng Anh á tr­êng T H C S , c¶i tiÕn ph­¬ng ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y tÝch cùc phï hîp víi tõng bµi ,tõng ®èi t­îng häc sinh . 3 NhiÖm vô cña viÖc nghiªn cøu cña ®Ò tµi nµy lµ : - Nghiªn cøu c¬ së lý luËn cña viÖc d¹y kü n¨ng ®äc TiÕng Anh - Nghiªn cøu c¬ së thùc tiÔn cña viÖc d¹y kü n¨ng ®äc TiÕng Anh ë tr­êng T H C S . Tõ ®ã cã thÓ so s¸nh víi kÕt qu¶ ®¹t ®­îc sau khi ¸p dông ph­¬ng ph¸p míi - Rót ra mét sè bµi häc bæ Ých sau khi nghiªn cøu. 4 §èi t­îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu V× thêi gian cã h¹n nªn trong ®Ò tµi nµy t«i chØ ¸p dông ph­¬ng ph¸p d¹y kü n¨ng ®äc ë c¸c ®èi t­îng häc sinh líp 8 Tr­êng T H C S TT L«c B×nh 5. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu : §Ó thùc hiÖn s¸ng kiÕn kinh nghiÖm nµy t«i ®· phaØ nung nÊu trong mét thêi gian kh¸ dµi vµ ®· lùa chän ra mét sè ph­¬ng ph¸p sau : - §äc tµi liÖu nh÷ng vÊn ®Ò nghiªn cøu liªn quan. - Sö dông ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tæng hîp vÊn ®Ò . - Sö dông ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra lÊy ý kiÕn. -Ph­¬ng ph¸p quan s¸t s­ ph¹m. 6 .Thêi gian vµ kÕ ho¹ch nghiªn cøu : - Th¸ng 10 -2008 ®¨ng ký ®Ò tµi - Th¸ng 11-2008 t×m t­ liÖu cho ®Ò tµi kh¶o s¸t ®èi t­îng häc sinh qua bµi gi¶ng phiÕu ®iÒu tra bµi kiÓm tra . -Th¸ng 5 - 2009 hoµn thµnh ®Ò tµi B - Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò I -Gi¶i ph¸p thùc hiÖn 1-D¹y kü n¨ng ®äc ph¶i ¸p dông vµo thùc tÕ : - §äc lµ mét kü n¨ng quan träng nhÊt , cÇn thiÕt trong viÖc d¹y vµ häc ng«n ng÷ ë tr­êng T H C S . Trong líp häc ng¾n häc sinh ®äc ®Ó lÊy th«ng tin , ®Ó kiÓm tra l¹i c¸c d÷ kiÖn ®Ó t×m ra c©u tr¶ lêi cho nh÷ng c©u hái hoÆc lµm s¸ng tá mét sè v¸n ®Ò nµo ®ã ….nÕu kh«ng ®äc ®­îc th× häc sinh sÏ khã tiÕp thu vµ ghi nhí nh÷ng d÷ kiÖn th«ng tin l©u dµi . -Trong cuéc sèng hµng ngµy häc sinh l­u tr÷ nh÷ng quan träng qua viÖc d¹y ch÷ viÕt ,tõ viÖc häc theo s¸ch vë trong tr­êng ®Õn viÖc ®äc nh÷ng th«ng tin nh¾n qua qu¶ng c¸o ,tÕp thÞ h­íng dÉn sö dông th«ng tin m¸y mãc …..D¹y ®äc cã ngh· lµ ng­êi d¹y ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó ®­a ng­êi häc nhËn ra ý nghÜa vµ néi dung cña th«ng tin - §iÒu ®¸ng mõng lµ ng­êi ViÖt Nam häc TiÕng Anh thuËn lîi h¬n mét sè d©n téc kh¸c nh­ ng­êi Hoa ,ng­êi Th¸i , ng­êi ¶ RËp …..Bëi lÏ hÖ thèng ch÷ viÕt cña TiÕng ViÖt vµ TiÕng Anh gÇn gièng nhau ,chØ mét sè rÊt Ýt ch÷ c¸i kh¸c nhau nh­ W,J Z…. Tuú theo môc ®Ých cña bµi häc gi¸o viªn cã thÓ d¹y ®äc theo mét vµi c¸ch kh¸c nhau - Ng­êi ®äc thay phiªn nhau ®äc lín (th­êng ¸p dông cho nh÷ng líp míi b¾t ®Çu häc hoÆc cho nh÷ng ng­êi nhá tuæi ) - Gi¸o viªn ®äc cho häc sinh ®äc giß theo trong s¸ch . - Häc sinh ®äc thÇm ë c¸c líp míi võa häc TiÕng Anh gi¸o viªn cÇn cho häc sinh lµm quen víi sù kÕt hîp c¸c ch÷ c¸i cho hÖ thèng ch÷ viÕt dùa vµo th«ng tin cho s½n ®Ó hiÓu ®­îc ng÷ nghÜa cña tõ , côm tõ ,mÖnh ®Ò vµ c©u TiÕng Anh . -ViÖc d¹y ®äc thµnh th¹o mét c©u hoÆc mét bµi v¨n TiÕng Anh lµ mét viÖc khã ®èi víi nhiÒu gi¸o viªn khi mµ ®èi t­îng häc sinh cña chóng ta kh«ng ®ång ®Òu v× tõ TiÕng Anh kh«ng thÓ ®¸nh vÇn nh­ TiÕng ViÖt - Ngoµi ra gi¸o viªn nªn ®­a ra nh÷ng ho¹t ®éng ®äc th­êng ®­îc tæ chøc nh»m cñng cè nh÷ng ho¹t ®éng rÌn luyÖn tr­íc ®ã nh­ nh­ c¸c ho¹t ®éng nghe nãi ch¼ng h¹n - ViÖc d¹y ®äc ë trong líp theo ph­¬ng ph¸p cò th­êng mang tÝnh Ðp buéc v× gi¸o viªn th­êng ra bµi tËp ®Ó häc sinh thùc hiÖn ®Ó viÖc d¹y ®äc cã hiÖu qu¶ vµ mang tÝnh giao tiÕp h¬n gi¸o viªn cÇn ph¶i chuÈn bÞ tèt bµi d¹y ¸p dông ngay vµo viÖc thùc hµnh c¸c bµi häc cÇn ph¶i chuÈn x¸c vÒ ng«n ng÷ , phong phó vµ ®a d¹ng vÒ thÓ lo¹i cã néi dung liªn quan vµ lµm phong phó thªm vÒ kinh nghiÖm sèng cña häc sinh ,g©y høng thó ®Ó viÖc ®äc kh«ng bÞ nhµm ch¸n . Lêi h­íng dÉn thùc hiÖn c¸c bµi tËp ®äc cÇn chó ý nhÊn m¹nh h­íng d¹y c¸c kü thuËt ®äc vµ th¶o luËn më réng ®Ò tµi cña bµi ®äc 2 Kü n¨ng d¹y ®äc cÇn kÕt hîp nhiÒu mÆt: - Theo mét sè chuyªn gia nh­ Colvin & Root (1981), Haverson & Haynes (1982) , MeGee (1977) Thonis (1970) ……Gi¸o viªn cÇn ph¶i chó ý ®Õn c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn sù thµnh c«ng cña viÖc d¹y ®äc cho nh÷ng ng­êi míi b¾t ®Çu häc nh­ : - Kh¶ n¨ng tËp trung cña häc sinh trong thêi gian tèi thiÓu -Kh¶ n¨ng ®äc hiÓu lêi h­íng dÉn . - Kh¶ n¨ng ®äc mét m×nh vµ víi ng­êi kh¸c -Kh¶ n¨ng quan hÖ víi nh÷ng ng­êi ®ång häc . -Kh¶ n¨ng nªu tªn tõng môc trong h×nh -Kh¶ n¨ng ®äc t­ tr¸i sang ph¶i vµ ®äc tõ trªn xuèng d­íi -Kh¶ n¨ng x¾p xÕp ph©n lo¹i (gièng nhau, kh¸c nhau.) -Kh¶ n¨ng thÓ hiÖn c¸c kü n¨ng vËn ®éng nh­ sù khÐo lÐo vông vÒ . -Kh¶ n¨ng theo dâi mét dßng ch÷ in dµi . -Kh¶ n¨ng hiÓu vµ h×nh thµnh c¸c ký hiÖu -Kh¶ n¨ng theo dâi nh÷ng biÓu hiÖn qua cö chØ, nÐt mÆt , th©n m×nh -Kh¶ n¨ng nhËn ra ý t­ëng do tranh thÓ hiÖn mét vËt thùc nµo ®ã -Kh¶ n¨ng nhËn ra c¸c ký hiÖu ©m thanh vµ h×nh ¶nh .vv….. C¸c kh¶ n¨ng nµy cã thÓ ®¹t ®­îc trong qu¸ tr×nh rÌn luyÖn trong c¸c ho¹t ®éng ®äc vµ viÕt mµ gi¸o viªn cÇn truyÒn ®¹t cho häc sinh Ngoµi ra cßn cã 8 yÕu tè kh¸c t¸c ®éng ®Õn viÖc d¹y ®äc TiÕng Anh nh­: a.Häc sinh cã mét tr×nh dä häc vÊn phæ th«ng nh¸t ®Þnh th­êng gÆp khã kh¨n trong viÖc chuyÓn ®i vµ kh¸i qu¸t ho¸ kiÕn thøc do ®ã hä cÇn ph¶i ®­îc h­íng dÉn kü trong viÖc ®äc c¸c trang in ®Ó tõ ®ã cã thÓ t¨ng thªm sù quan t©m ®Õn c¸c trang in . b.Häc sinh th­êng cã ph¶n øng kh«ng tÝch cùc ®èi víi nhiÒu trang chò in dµy ®Æc c.Häc sinh cã khuynh h­íng tËp trung c¸c nç lùc gi¶i m· tõng ng«n ng÷ míi trong khi l¹i h¹n chÕ ®Õn viÖc gi¶i m· mét bµi v¨n . d Gi¸o viªn cã thÓ ®o¸n tr­íc r»ng häc sinh sÏ gÆp khã kh¨n trong viÖc ®äc hiÓu bµi v¨n nÕu néi dung bµi v¨n kh«ng quen thuéc víi hä e.Kinh nghiÖm nãi cña häc sinh ®­îc sö dông vµo viÖc gi¶i m· mét bµi v¨n thay ®æi tuú theo løa tuæi vµ kinh nghiÖm sèng cña häc sinh ®èi víi thø tiÕng ®ang häc f Kh¶ n¨ng suy luËn ,nãi vµ sù hiÓu biÕt vÒ c¸c kh¸i niÖm nh­ côm tõ ,c©u ,©m vµ c¸c kh¸i niÖm kh¸c cã t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn sù thµnh c«ng cña viÖc ®äc ban ®Çu . g Møc ®é hiÓu c¸c lo¹i v¨n b¶n tuú theo løa tuæi vµ kinh nghiÖm cña häc sinh ®èi víi v¨n ho¸ vµ cña d©n téc nãi thø tiÕng ®ang ®­îc häc . h .Häc sinh häc ngo¹i ng÷ cã nhu cÇu vÒ c¸c gi¶i thÝch liªn quan ®Õn phÐp Èn dô trong v¨n viÕt , c¸c thµnh ng÷ vµ nh÷ng th«ng tin vÒ v¨n ho¸ cã thø tiÕng ®­îc häc nhiÒu h¬n so víi häc sinh häc tiÕng mÑ ®Î cña m×nh II.C¸c biÖn ph¸p tæ chøc thùc hiÖn : 1 .TiÕn tr×nh d¹y kü n¨ng ®äc : Trong viÖc thùc hµnh gi¶ng d¹y cã thÓ chia lµm c¸c giai ®o¹n sau : a. Giai ®o¹n chuÈn bÞ Trong giai ®o¹n nµy gi¸o viªn cÇn giíi thiÖu tæng qu¸t vÒ ®Ò tµi s¾p ®äc ,dïng c¸c d÷ kiÖn cã liªn quan ®Õn kinh nghiÖm sèng cña häc sinh ®o¸n tr­íc néi dung cña bµi ®äc . NÕu bµi ®äc lµ mét ®o¹n héi tho¹i gi¸o viªn cã thÓ nãi ®Õn ®Þa ®iÓm diÔn ra héi tho¹i , sè ng­êi tham gia , vµ nÕu cã thÓ vÒ mèi quan hÖ gi÷a nh÷ng ng­êi th©n ….NÕu lµ mét trÝch ®o¹n tr«ng mét truyÖn ng¾n gi¸o viªn cã thÓ cho mét hoÆc vµi em häc sinh ®iÓm l¹i nh÷ng sù kiÖn chÝnh tr­íc ®ã. Trong mät sè s¸ch gi¸o khoa th­êng cã Ýt tranh ¶nh kÌm víi bµi ®äc . Gi¸o viªn nªn sö dông nh÷ng tranh ¶nh nµy ®Ó h­íng sù chó ý cña häc sinh vµo mét néi dung bµi ®äc b»ng c¸ch gióp c¸c em ®o¸n tr­íc nh÷ng ý t­ëng vµ ng«n ng÷ sÏ ®­îc thÓ hiÖn trong bµi + Theo t«i gi¸o viªn chØ cÇn nªu vµi c©u hái gîi më Trong giai ®o¹n nµy c¸c c©u hái cÇn theo s¸t tr×nh tù lÝ luËn trong bµi ®äc .C¸c c©u hái nµy thÓ hiÖn cÊu tróc c¬ b¶n cña bµi ®äc vµ lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó gióp häc sinh quan t©m ®Õn chñ ®Ò s¾p ®­îc ®äc , tõ ®ã chuyÓn sang mét bµi v¨n mét c¸ch tù nhiªn h¬n . + §«i khi gi¸o viªn cã thÓ yªu cÇu häc sinh ®äc l­ít qua bµi ®Ó cã mét sè ý niÖm tæng qu¸t vÒ th«ng tin trong bµi ®äc . B»ng mét sè ho¹t ®éng nh­ thÕ gi¸o viªn míi cã thÓ g©y høng thó cho häc sinh trong khi ®äc vµ lµm cho häc sinh quan t©m vÒ chñ ®Ò s¾p ®­îc häc . + C¸c ho¹t ®éng trong giai ®o¹n nµy cã thÓ thay ®æi tuú theo t×nh h×nh thùc tÕ cña líp häc vµ tr×nh ®é häc sinh . Gi¸o viªn cã thÓ thùc hiÖn mét hay hai ho¹t ®éng trong giai ®o¹n nµy VÝ dô 1: TiÕng Anh 8 Unit 9 : A First - Aid Course + Gi¸o viªn : You are going to read a text about first aid . Look at the pictures (Hang the illustrative pictures on the board ) - Can you guess what happened to the objects in each picture ? - What do you call these cases in English? - Can you give first aid instructions for each case ? If not , ask your teacher to explain it to you then have a class discussion about it VÝ dô 2: TiÕng Anh 8: Unit 10: Recycling Lesson : Read - Gi¸o viªn : You are going to read a text about recycling . Imagine that there are millions of tons of rubbish eliminating our environment each day . How can they damage to our lives if they aren't recycled ? -What kind of rubbish can we recycle ? - What kind of rubbish can we reuse or reduce ? *The following words may help you : - Car tires, bottles , glass , drink cans , compost ,refill,break up, melt . Use a dictionary or ask your teacher about new words + Häc sinh ®¸nh dÊu vµo cét ®óng sai , mét sè th«ng tin cho s½n . Read the statements and tick True or False True False A- Nha Trang is the seaside resort . …… .. …….. B- Da Lat is recognised as a world Heritage Site by UNESS . ……….…… C-You can visit tribal village in Sa Pa . ….. ………… D-There are flights from Da Lat to Ha Noi veryday . ……………. E-Ha Long Bay is known as the city of internal spring. ………. …….. (TiÕng Anh 8 - Unit : Traveling a round Viet Nam ) . + HoÆc mét vÝ dô kh¸c n÷a ë TiÕng Anh 8 -Unit 2 cã mét bµi ®äc nãi vÒ mét sù ph¸t minh giã viªn cã thÓ vµo ®Ò nh­ sau : What do you know about Alexander-Graham Bell ? Students can answer many ways : He is a scientist . He is tall and thin . He is sociable & generous. He is from U S A. He was born in Scostland . He inveted the Telephone +Teacher sums up students'questions and gives the answer He invented the Telephone +And then teacher begins the text +Häc sinh ®o¸n vµ ®iÒn mét sè tõ ng÷ thÝch hîp vµo chç trèng cña mét ®o¹n v¨n cho s½n . VÝ dô : TiÕng Anh 8 Unit 4 : Our past Little Pea 's father is…….After his wife ……. He married again . The step mother was very ……….to Little Pea .She had to dd chores all day . Her farther was very upset . He soon …..of a broken heart .In the fall, the village held its harvest …….The prince wanted to ……his wife from the village . Little Pea didn't have new clothes . A fairy appeared and magically changed Little Pea's rags into ……….As running to the festival. ,she dropped her ……The prince found her shoe and he wanted to………..her + Häc sinh th¶o luËn vµ cho ý kiÕn c¸ nh©n vÒ ®Ò tµi cña bµi ®äc VÝ dô : -You are going to read a text about the way to learn language . Look at the pictures . How do people learn about language ? Which way is the best to learn ? + Dù ®o¸n nghÜa cña mét sè tõ hoÆc tra nghÜa cña mét sè tõ ®iÓn . VÝ dô : TiÕng Anh 6 : Unit 16 : Man and The environment . - These words are necessary for your understanding of the text on "Environment" - Are they familiar to you ? -If not , look up their meaning in a good dictionary . Destroy Coal Gas Pollute Burn Oil Trash Waste - Gi¸o viªn cã thÓ tæ chøc trß ch¬i ( Dïng c¸c tõ cã liªn quan ®Õn bµi ®äc theo kiÓu Bingo, Questionaires ……) b . Giai ®o¹n ®äc : -Trong qu¸ tr×nh nµy ho¹t ®éng ®­îc tæ chøc nh»m gióp cho häc sinh rÌn luyÖn kü n¨ng ®äc hiÓu , bªn c¹nh ®ã mét sè kü n¨ng häc kh¸c ®­îc kÕt hîp trong kü n¨ng ®äc hiÓu . C¸c kü n¨ng th­êng dïng trong giai ®o¹n nµy lµ ®äc tËp trung vµ ®äc më réng . §äc tËp trung cã nghÜa lµ ng­êi ®äc ph¶i hiÓu tÊt c¶ nh÷ng g× ®· ®äc vµ cã thÓ tr¶ lêi c¸c c©u hái chi tiÕt vÒ tõ ng÷ vµ ý t­ëng ®­îc diÔn ®¹t qua bµi v¨n - §äc më réng cã nghÜa lµ häc sinh hiÓu mét c¸ch tæng qu¸ vÒ bµi text mµ kh«ng cÇn thiÕt ph¶i hiÓu tõng tõ hoÆc tõng ý viÖc ®äc tËp trung sÏ gióp cho häc sinh ®äc më réng tèt h¬n . §ång thêi viÖc ®äc më réng sÏ còng sÏ gióp cho häc sinh tù tin h¬n khi tiÕp xóc víi nh÷ng tµi liÖu khã h¬n - §èi víi mét bµi ®äc dµi , gi¸o viªn cã thÓ ¸p dông c¸ch ®äc më réng mét vµi ®o¹n vµ cho häc sinh ®äc ë mét bµi ®äc kh¸c . NÕu ®Ó häc sinh ®äc mét bµi v¨n qu¸ dµi c¸c em sÏ mÊt høng thó vµ còng kh«ng ®ñ thêi gian rÌn luyÖn kü n¨ng ®äc nhanh . - Bµi ®äc trong s¸ch gi¸o khoa cò th­êng ®­îc chuÈn bÞ kü , cã chän läc vµ giíi h¹n vÒ ng«n ng÷ ®Ó häc sinh ¸p dông lèi ®äc tËp trung . Nh­ng trong c¸c s¸ch gi¸o khoa míi h×nh thøc bµi häc phong phó ,®a d¹ng vµ chuÈn x¸c. Víi c¸ch ®äc më réng häc sinh sÏ c¶m thÊy dï tr×nh ®é ng«n ng÷ cña c¸c em cßn h¹n chÕ ,c¸c em vÉn cã thÓ hiÓu mét c¸ch mét c¸ch kh¸i qu¸t nh÷ng g× ®­îc th«ng tin qua ng«n ng÷ ®­îc dïng trong cuéc sèng . - ë c¸c líp lín ,nªn h¹n chÕ viÖc cho häc sinh ®äc lín c¸c bµi v¨n v× viÖc ®äc nh­ thÕ rÊt khã ®èi víi hä . Bµi v¨n cã thÓ cã nhiÒu tõ mµ häc sinh ch­a biÕt c¸ch ph¸t ©m , c¸c bµi héi tho¹i cã thÓ ®ßi hái sù thÊu hiÓu c¸c cÊu tróc ,ng÷ ®iÖu ®Æc biÖt mµ häc sinh ch­a biÕt . ViÖc ®äc mét bµi v¨n kh«ng chuÈn bÞ tr­íc sÏ lµm cho häc sinh ®äc kÐm tù nhiªn ,ngËp ngõng hoÆc ph¸t ©m sai lµm ¶nh h­ëng ®Õn nh÷ng häc sinh kh¸c trong khi ®äc thµnh tiÕng häc sinh sÏ tËp trung nhiÒu vµo phÇn ph¸t ©m h¬n lµ phÇn ý nghÜa cña v¨n b¶n , do ®ã cã thÓ häc sinh ®äc thµnh tiÕng tèt nh­ng l¹i hiÓu Ýt hoÆc kh«ng hiÓu g× vÒ ®iÒu ®· ®äc. -Tr­íc hÕt ,t«i nhËn thÊy gi¸o viªn ®äc c¶ bµi qua mét l­ît hoÆc cho häc sinh nghe b¨ng sau ®ã gi¸o viªn cho häc sinh ®äc thÇm . Sau ®ã gi¸ vien sÏ gióp nh÷ng em nµo gÆp khã kh¨n trong khi ®äc . ViÖc cho häc sinh ®äc lín bµi ®äc cÇn cã sù chuÈn bÞ tr­íc vÒ viÖc ®äc kh«ng ®Ó mÊt thêi gian vµ kÐm hiÖu qu¶ - Gi¸o viªn còng cÇn thay ®æi c¸ch ®äc . Trong viÖc d¹y ®äc më réng ,h×nh thøc ®äc thÇm rÊt thÝch hîp vµ mang l¹i hiÖu qu¶ cao .Gi¸o viªn cã thÓ giíi h¹n thêi gian ®äc vµ sau ®Êy cho mét sè c©u hái vµ møc ®é ®äc hiÓu cña häc sinh - PhÇn lín nh÷ng bµi ®äc dµi tèt nhÊt gi¸o viªn nªn cho häc sinh ®äc thÇm tuy nhiªn còng cÇn ph¶i nãi r»ng chuÈn bÞ bµi d¹y tr­íc khi lªn líp lµ ®iÒu quan träng nhÊt vµ cã thÎ thay ®ái theo mét sè c¸ch nh­ sau : 1-§èi víi nh÷ng líp míi b¾t ®Çu häc , gi¸o viªn ®äc mÉu c¶ líp ®äc theo lÆp l¹i tõng c©u . 2- ë nh÷ng líp cã tr×nh ®é thÊp ngoµi viÖc lÆp l¹i theo gi¸o viªn ,häc sinh cã thÓ nghe b¨ng ®äc qua mét vµi lÇn ®Ó lµm quen víi c¸c giäng ®äc cña ng­êi b¶n ng÷ 3- Gi¸o viªn ®äc c¶ ®o¹n , sau ®ã gi¸o viªn ®äc l¹i c¶ ®o¹n ®ã 4- Mét häc sinh ®äc c¶ ®o¹n theo gi¸o viªn . Bªn c¹nh ®ã líp nªn chia lµm nhiÒu nhãm hai ng­êi hoÆc nhiÒu ng­êi . Mçi nhãm chuÈn bÞ mét ®o¹n sau ®Êy mét ®¹i diÖn cña mét nhãm sÏ ®äc mét ®o¹n . Trong tr­êng hîp bµi ®äc lµ mét ®o¹n héi tho¹i ,nhãm sÏ ph©n vai vµ chuÈn bÞ . gi¸o viªn th¶o luËn víi nh÷ng nhãm cã khã kh¨n vÒ ph¸t ©m (träng ©m , tiÕt tÊu ,ng÷ ®iÖu ..) .Sau ®ã mét nhãm nµo ®Êy sÏ ®­îc chän ®Ó c¶ líp theo dâi -Trong khi d¹y ®äc gi¸o viªn sÏ nªn xen kÏ mét sè c©u hái nh»m h­íng dÉn häc sinh ®äc hiÓu néi dung th«ng tin cña bµi ®ång thêi còng cã thÓ biÕt ®­îc chÊt l­îng häc tËp cña häc sinh m×nh phô tr¸ch tõ ®ã gi¸o viªn còng cã thÓ gi¶i thÝch thªm vÒ c¸c chi tiÕt cßn ch­a râ .V× vËy näi dung c¸c c©u hái cÇn ph¶i h­íng ®Õn sù chó ý cña häc sinh ®Õn nh÷ng ý t­ëng chÝnh trong bµi vµ gióp häc sinh hiÓu nghÜa cña bµi ®äc kh«ng nªn ®Æt c¸c c©u hái qu¸ dµi vµ qu¸ khã ®Ó ®nh ®è häc sinh mµ nªn nªu c¸c c©u hái ng¾n gän v× môc ®Ých lµ ®Ó gióp häc sinh hiÓu bµi . Gi¸o viªn cÇn khuyÕn khÝch vµ tæ chøc sao cho c¶ líp cïng tham gia ho¹t ®éng tr¶ lêi c¸c c©u hái . Sau ®ã h­íng dÉn häc sinh tr¶ lêi c¸c c©u ®óng sai - Trong giai ®o¹n nµy , gi¸o viªn cã thÓ tæ chøc líp thµnh nhiÒu ho¹t ®éng theo nhãm tõ 2 häc sinh trë lªn th¶o luËn c©u tr¶ lêi b»ng c¸ch nµy tÊt c¶ mäi ng­êi trong líp ph¶i tham gia ho¹t ®éng tr¶ lêi . B»ng c¸ch nµy ,tÊt c¶ c¸c em häc snih trong líp ph¶i tham gia ho¹t ®éng tr¶ lêi vµ ho¹t ®éng nµy sÏ cã c¬ héi lµm viÖc chung gióp ®ì lÉn nhau - H×nh thøc tr¶ lêi cã thÓ viÕt hay nãi .ViÖc tr¶ lêi sÏ Ýt mÊt thêi gian h¬n vµ ®­îc nhiÒu gi¸o viªn ¸p dông .Nh­ng trong mét líp ®«ng , gi¸o viªn gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc kiÓm so¸t häc sinh xem liÖu tÊt c¶ c¸c em cã hiÓu bµi hay kh«ng . - H×nh thøc viÕt c©u tr¶ lêi sÏ gióp häc sinh cã nhiÒu th× giê ®Ó suy nghÜ ,®Ô tæ chøc vµ kiÓm tra , dïng tõ cã hiÖu qu¶ trong mét líp cã ®«ng häc sinh hay kh«ng nh­ng h×nh thøc nµy rÊt mÊt nhiÒu thêi gian h¬n .Gi¸o viªn cÇn khuyÕn khÝch häc sinh viÕt nh÷ng c©u tr¶ lêi ng¾n v× môc ®Ých cña bµi tËp nµy chØ nh»m kiÓm tra møc ®é hiÓu bµi ®äc -Mét trong sè ho¹t ®éng nµy cã thÓ lµ : *D¹ng mét: -Hái vµ tr¶ lêi * D¹ng hai: §äc vµ ®iÒn vµo chç trèng th«ng tin trong mét b¶ng VÝ dô : TiÕng Anh 8 . Unit 13: Fastivals . Lesson : Reading . - Christmas is an important fastival in many countries around the world There are four things which are special in Chirstmas 'Eve . Use the information the reading to complete the tabble . Special Christmas Place of orign Date Riga Mid- 19 th century Christmas Carols U S A *D¹ng ba : §äc vµ s¾p xÕp Tranh theo ®óng trËt tù ®­îc m« t¶ trong bµi ®äc hay s¾p xÕp thep thø tù nh÷ng lêi h­íng dÉn thùc hµnh c¸c b­íc trong mét quy tr×nh thùc nghiÖm thao t¸c sö dông mét thiÕt bÞ ®iÖn hay ®iÖn tö ….. VÝ dô : TiÕng Anh 8 Unit 10 : Leson : Language focus -Here are instructions to recycle glass . Read the instructions -Put the pictrures in the corect order. a. Break the glass into small pieces b. Then wash the glass with a detergent liquid . c. Dry the glass pieces completely d .Mix them with certains pecific chemicals . e .Melt the mixture until it become a liquid . f. Use a long pipe , dip it into the liquid , then blow the liquid into intended shapes . Note: ( The teacher can draw the pictures and hang on the board then riquire students to combine the sentences) . * D¹ng bèn : -§äc vµ vÏ tranh thÓ hiÖn néi dung h­íng dÉn VÝ dô : Bµi tËp TiÕng Anh líp 6 Unit 9 : The Body Part B : Faces Exercise3 : Draw the boy and the girl a . Ba has a round face He has short brown hair He has brown eyes He has a big nose He has thin lips b. Lan has an oval face She has long black hair She has brown eyes She has a small nose She has full lips (Sau khi ®­a ra nh÷ng th«ng tin xong gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh lµm theo nh÷ng th«ng tin võa h­íng dÉn , yªu cÇu hai em häc sinh lªn b¶ng vÏ l¹i bøc tranh theo th«ng tin võa cho ). * D¹ng n¨m: -§äc vµ ghi l¹i nh÷ng th«ng tin chÝnh d­íi mét h×nh thøc kh¸c . §äc tãm l¹i ý chÝnh cña bµi ®äc …. - Ngoµi ra trong qu¸ tr×nh d¹y häc gi¸p viªn vµ häc sinh cã thÓ gÆp nh÷ng bµi ®äc dµi nh­ng dung l­îng thêi gian cã h¹n chØ trong mét tiÐt häc 45' lµm thÕ nµo ®Ó truyÒn thô tÊt c¶ nh÷ng kiÕn thøc ®Õn chi häc sinh v× vËy trong tr­êng hîp nµy gi¸o viªn nªn h­íng dÉn häc sinh ®äc l­ít ®Ó lÊy th«ng tin trong bµi ®äc (tÊt nhiªn cÇn ph¶i gi¶i thÝch tõ míi cho häc sinh ) .Nh­ng cã khi bµi ®äc qu¸ nhiÒu tõ míi mµ häc sinh ch­a bao giê biÕt th× khi Êy gi¸o viªn cÇn ph¶i d¹y cho häc sinh c¸ch ®o¸n nghÜa cña tõ ®ã trong tõng ng÷ c¶nh -§Æc biÖt nÕu gÆp bµi qu¸ dµi mét kinh nghiÖm n÷a mµ t«i muèn tr×nh bµy ë ®©y lµ gi¸o viªn nªn h­íng dÉn häc sinh ®äc c©u tr¶ lêi tr­íc, sau ®ã míi ®èi chiÕu vµo bµi ®äc ®Ó t×m th«ng tin ®Ó tr¶ lêi. §©y lµ ph­¬ng ph¸p nhanh nhÊt gióp gi¸o viªn tËn dông hÕt thêi gian mµ vÉn ®¶m b¶o yªu cÇu cña bµi häc (ChØ ¸p dông cho nh÷ng bµi ®äc qu¸ dµi ) - Ch¼ng h¹n ë lãp 8 cã Unit 11: Travelling Around Viet Nam VÝ dô : Check (v) the topics mentioned in the brochures about the resorts Nha Trang Da Lat Sa Pa Ha Long Bay Caves ………………………………………………………………….. Flights … ……………………………………………………………….. Ha Noi ………………………………………………………………….. Hotels …………………………………………………………………… HoÆc mét bµi kh¸c n÷a Unit15 : Computers Lesson : Read - §©y còng lµ bµi ®äc kh¸ dµi nªn gi¸o viªn cÇn cho häc sinh ®äc c©u hái tr­íc sau ®ã t×n th«ng tin trong bµi ®äc Bµi 1 : Chän True or False (T/ F ) : T F a. There is a new university without a liblar in ……………. the U S A recently …………….. b.User can send and receive message by using compters …………….. c First year students in many universities are required to …………….. have access to a computer ……………... d. Students have to go to computer rooms to conect the …………….. computer to the computer jacks ……………... e computer bulletin boards are the same as the traditionnal ones …………….. f.Not all people think posively about the new method …………….. of study off campus -C¸ch ®äc lÊy th«ng tin nµy còng lµ mét ph­¬ng ph¸p míi mµ t«i ®· ¸p dông thùc hiÖn d¹y ®­îc hai n¨m trë l¹i ®©y vµ ®¹t hiÖu qu¶ rÊt tèt trong khi d¹y . Mét phÇn gióp häc sinh hiÓu bµi ,mét phÇn gióp gi¸o viªn cã ®ñ thßi gian ®Ó d¹y hÕt bµi häc ®äc mÆt kh¸c nÕu chóng ta gÆp nh÷ng tµi liÖu dµi , khã ®äc th× gi¸o viªn nªn h­íng dÉn häc sinh ®äc yªu cÇu cña bµi ®äc tr­íc sau ®ã míi t×m vµo bµi ®Ó lÊy th«ng tin C.C¸c bµi tËp cñng cè (Post- reading) : - Trong gian ®o¹n nµy häc sinh sÏ tham gia mét sè ho¹t ®éng nh»m më réng viÖc kai th¸c bµi ®äc vµ ph¸t triÓn mét sè kÜ n¨ng kh¸c ngoµi kÜ n¨ng ®äc .Bµi tËp cã thÓ lµ : *D¹ng mét : - §iÒn vµo mét b¶ng cho s½n ®Ó gióp häc sinh tËp trung vµo nh÷ng ®iÓm chÝnh cña bµi ®äc , ®Æc biÖt lµ ®èi víi nh÷ng bµi ®äc cã nhiÒu sè thèng kª vµ vµ d÷ kiÖn . VÝ dô : TiÕng Anh 7 Unit 16 : People and places in Asia -Sau khi häc sinh ®äc vµ tr¶ lêi c©u hái , gi¸o viªn cã thÓ yªu cÇu häc sinh lËp b¶ng thèng kª . Kinds of tourist atraction Things to see Places * D¹ng hai : Tr¶ lêi mét sè c©u hái cã liªn quan ®Õn kinh nghiÖm , ý kiÕn t×nh c¶m , th¸i ®é c¶u c¸ nh©n hoÆc kÌm theo gi¶i thÝch lÝ do VÝ dô : TiÕng Anh 8 Unit 5 : Study habits Lesson : Read. - Sau khi häc xong bµi häc ®äc gi¸o viªn cã thÓ nªu ra mét sè c©u hái vÒ kinh nghiÖm häc tõ vùng cña häc sinh vµ yªu cÇu c¸c en tr¶ lêi : - Do you often learn words in one way ? - Do you have any other ways to learn better ? - In your opinion, what is the best way to learn words ? * D¹ng ba : - ViÕt bµi tãm t¾t , bµi phª b×nh cã liªn quan nh÷ng th«ng tin cña bµi häc ®äc….. -Gi¸o viªn cã thÓ h­íng dÉn c¸c em häc sinh lµm bµi viÕt tãm t¾t . tuú theo tõng néi dung cña bµi häc . C - KÕt luËn 1. KÕt qu¶ nghiªm cøu ( TÝnh hiÖu qu¶ so víi c¸ch lµm cò) -Sau mét thêi gian b¨n kho¨n tr¨n trë víi ph­¬ng ph¸p m×nh ®· chän , liÖu häc sinh cã hiÓu bµi tèt kh«ng . B»ng viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ chÊt l­îng häc sinh t«i ®· thu ®­îc kÕt qu¶ kh¶ quan h¬n nhiÒu so víi chÊt l­îng tr­íc khi ¸p dông ph­¬ng ph¸p míi . - Sau ®©y lµ chÊt l­îng kh¶o s¸t kÕt qu¶ t¹i tr­êng T H C S Xi M¨ng N¨m Häc 2006-2007 T«i ®· lÊy thÝ ®iÓm hai líp ®èi chøng vµ so s¸nh kÕt qña . 1. §Çu n¨m Líp SÜ sè Giái Kh¸ T.B×nh YÕu KÐm SL % SL % SL % Sl % SL % 8A 33 0 0% 3 9% 26 71% 3 9% 1 3% 8D 34 2 6% 8 25% 20 63% 2 6% 2. Cuèi häc k× mét: Líp SÜ sè Giái Kh¸ T.B×nh YÕu KÐm SL % SL % SL % Sl % SL % 8A 33 2 6% 5 15% 25 75,7% 1 3% 8D 34 8 23,5% 15 44,1% 11 32,3% - Cã thÓ thÊy viÖc ¸p dông ph­¬ng ph¸p d¹y kü n¨ng ®äc nh­ ®· tõng ¸p dông vµo thùc tÕ gi¶ng d¹y th× kÕt qña ®¹t cao h¬n nhiÒu so víi lóc t«i ch­a caØ tiÕn ph­¬ng ph¸p d¹y dÒu ®ã ®· thóc ®Èy t«i kh«ng ngõng phÊn ®Êu ®Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao h¬n n÷a cïng víi viÖc ¸p dông ph­¬ng ph¸p nµy vµo c¸c tiÕt d¹y cô thÓ . T«i ®· gãp phÇn nhá bÐ cña m×nh vµo thµnh tÝch chung cña nhµ tr­êng ®­a chØ tiªu phÊn ®Êu cña nhµ tr­êng cao h¬n nh­ ®¹i héi c«ng nh©n viªn chøc ®Çu n¨m ®· ®Ò ra - Nãi tãm l¹i ®Ó thnhf c«ng trong giê d¹y TiÕng Anh nãi chung vµ d¹y kÜ n¨ng ®äc nãi riªng ,®ßi hái ng­êi gi¸o viªn phØa biÕt kÕt hîp hµi hoµ , khÐo lÐo gi÷a c¸c b­íc lªn líp víi víi l­îng kiÕn thøc trong s¸ch gi¸o khoa . §Ó lµm cho giê d¹y thªm sinh ®éng , ngoµi nh÷ng ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y cô thÓ gi¸o viªn nªn sö dông c¸c bøc tranh mimh ho¹ ,c¸c gi¸o cô trùc quan vµ b»ng c¸c bµi tËp thùc tÕ . Nªn triÖt ®Ó vËn dông c¸c bµi tËp t¹o c¬ héi cho häc sinh cã thÓ hiÓu bµi mét c¸ch ®Ô dµng . -Ngoµi ra , ®Ó g©y høng thó häc tËp cho häc hinh , g¸i viªn nªn kÓ c¸c mÈu chuyÖn liªn quan ®Õn bµi häc gîi më cho häc sinh nh÷ng néi dung chÝnh tr­íc khi ®äc bµi -T«i cè g¾ng duy tr× ph­¬ng ph¸p ®· nªu trªn vµ kh«ng ngõng häc hái , trao ®æi víi ®ång nghiÖp ®Ó ®­a giê d¹y hiÖu qu¶ lªn cao h¬n . PhÊn ®Êu ®Ó trë thµnh gi¸o viªn giái thùc thô Trong ®Ò tµi nµy t«i ®· cè g¾ng khai th¸c vµ t×m hiÓu ph­¬ng ph¸p d¹y kü n¨ng ®äc ë tr­êng T H C S tê ®ã ®i s©u vµo ph©n tÝch nguyªn nh©n ,yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn ph­¬ng ph¸p d¹y ®äc tõ ®ã t×m ra biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó tõ ®ã ®­a ra c¸c ph­¬ng ph¸p cô thÓ víi tõng ®èi t­îng häc sinh. V× thêi gian vµ s¸ch tµi liÖu tham kh¶o cã h¹n, nªn trong ®Ò tµi nµy cßn cã nhiÒu h¹n chÕ mµ t«i ch­a ph©n tÝch hÕt .RÊt mong nhËn ®­îc sù gãp ý ch©n thµnh cña ®ång nghiÖp vµ héi ®ång khoa häc cña nhµ tr­êng vµ cña ThÞ X· . 2 KiÕn nghÞ ®Ò xuÊt : - Qua ®Ò tµi nµy t«i cã mét sè ®Ò xuÊt vµ kiÕn nghÞ nh­ sau : + VÒ phÝa Phßng gi¸o dôc vµ nhµ tr­êng : + Phßng gi¸o dôc : CÇn hç trî kinh phÝ cho nhµ tr­êng ®Ó mua s¾m thªm s¸ch tµi lØÖu ,tham kh¶o bæ sung thªm vµo th­ viÖn nhµ tr­êng ®Ó gi¸o viªn cã thªm t­ liÖu tham kh¶o cã ®iÒu kiÖn tham kh¶o . + VÒ phÝa nhµ tr­êng : CÇn quan t©m h¬n n÷a ®Õn ®iÒu kiÖn d¹y vµ häc cña gi¸o viªn vµ häc sinh .Nh­ mua thªm b¨ng ®µi Vµ c¸c ®å dïng d¹y häc kh¸c .vv… + VÒ phÝa cha mÑ häc sinh : -C¸c bËc cha mÑ cÇn quan t©m nhiÒu h¬n n÷a ®Õn viÖc häc cña con em m×nh nh­ dµnh thêi gian cho c¸c em häc bµi vµ lµm bµi tËp , kiÓm tra xem sau khi ®i häc vÒ c¸c em cã lµm bµi tËp ë nhµ hay kh«ng + VÒ phÝa chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng : -TiÕp tôc ®Çu t­ c¬ së vËt chÊt cho nhµ tr­êng nh­ bµn ,nghÕ phßng häc ,®iÖn s¸ng , vµ c¸c c«ng tr×nh c«ng céng kh¸c .vv.. -T«i thiÕt nghÜ nÕu c¸c em häc sinh ®­îc quan t©m tõ nhiÒu phÝa nh­ vËy , th× chÊt l­îng daþ häc sÏ cao h¬n nhiÒu . BØm s¬n ngµy…25 Th¸ng…3… N¨m 2007 Ng­êi viÕt ®Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm Gi¸o viªn: Tµi liÖu tham kh¶o. 1 Sæ tay ng­êi d¹y TiÕng Anh .- Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o Dôc 2.S¸ch gi¸o khoa , s¸ch gi¸o viªn s¸ch bµi tËp 6,7,8,9.-Bé Gi¸o Dôc Vµ §µo T¹o 3.S¸ch bµi tËp bæ trî n©ng cao TiÕng Anh 6,7,8,9 - Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o Dôc 4.Ng÷ ph¸p TiÕng Anh cña NguyÔn Khuª. - Nhµ xuÊt b¶n §µ N½ng 5 Mét sè vÊn ®Ò ®æi míi ph­¬ng ph¸p ë tr­êng T H C S .- Bé Gi¸o Dôc Vµ §µo T¹o . 6 T¹p chÝ b¸o gi¸o dôc vµ thêi ®¹i . 7 Britain - nhµ xuÊt b¶n Oxford . 8 Toefl Reading - Nhµ xuÊt b¶n trÎ- 2004 9 Cause & Effect - Heinle & Heinle Publishers môc lôc. A-§Æt vÊn ®Ò . I - Lêi më ®Çu. II-Thùc tr¹ng vÊn ®Ò nghiªn cøu . B -Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò . I- Gi¶i ph¸p thùc hiÖn. II- C¸c biÖn ph¸p tæ chøc thùc hiÖn . C- KÕt lËn . 1- TÝnh hiÖu qu¶ so víi c¸ch lµm cò . 2- ý kiÕn ®Ò xuÊt.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhương pháp dạy kỹ năng dạy đọc Tiếng Anh ở trường T H C S.doc
Luận văn liên quan