Phương pháp điều tra hình sự 1

Mục Lục: Chương I: Nhận diện tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và đặc điểm hình sự các tội phạm về trật tự quản lý kinh tế I.Nhận diện các tội phạm về trật tự quản lý kinh tế 1. Khái niệm 2. Những dấu hiệu pháp lý của các tội phạm về trật tự quản lý kinh tế II. Đặc điểm hình sự các tội phạm về trật tự quản lý kinh tế 1. Đặc điểm tối tượng phạm tội 2. Đặc điểm về thủ đoạn hoạt động phạm tội 3. Tuyến, địa bàn trọng điểm hoạt động của các đối tượng phạm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế 4. Ngành hàng, mặt hàng trọng điểm của các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế Chương II: Đặc điểm của hoạt động điều tra các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế I. Những vấn đề cần chứng minh trong điều tra các tội phạm về trật tự quản lý kinh tế II. Tổ chức và tiến hành các hoạt động điều tra các ội phạm về trật tự quản lý kinh tế Chương III. Những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn hoạt động điều tra của các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và đề xuất giải pháp phòng ngừa, đấu tranh. I. Những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn hoạt động điều tra II. Những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh .

doc33 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 1783 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phương pháp điều tra hình sự 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n thaân, vai troø cuûa töøng ñoái töông. - Ñoái töôïng taùc ñoäng cuûa haønh vi phaïm toäi laø taøi saûn gì? Maët haøng naøo? - Ñòa baøn, khaâu ñoái töôïng ñang hoaït ñoäng? - Sô boä tìm hieåu thuû ñoaïn hoaït ñoäng cuûa ñoái töôïng ñeå tieán haønh nhöõng bieän phaùp xaùc minh phuø hôïp. Ñoái vôùi nhöõng thoâng tin ban ñaàu, chöa xaùc ñònh ñöôïc ngöôøi phaïm toäi thoâng thöôøng phaûi kòp thôøi tieán haønh moät soá hoaït ñoäng sau: + Nghieân cöùu nhöõng quy ñònh cuûa phaùp luaät lieân quan ñeán lónh vöïc maø ñoái töôïng trong tin baùo söû duïng thöïc hieän toäi phaïm. Môøi coäng taùc vieân, chuyeân gia hoaëc ngöôøi laøm vieäc trong caùc lónh vöïc lieân quan ñeå tìm hieåu vaán ñeà caàn thieát. + Bí maät gaëp ngöôøi cung caáp tin ñeå tìm hieåu vaán ñeà. + Söû duïng MLBM naém thoâng tin lieân quan. + Toå chöùc giaùm saùt, theo doõi ñoái töôïng nghi vaán theo noäi dung tin baùo. + Söû duïng trinh saùt xaùc minh thu thaäp thoâng tin. + Phaân tích nhöõng hoà sô vuï aùn, nhöõng taøi lieäu do coâng an phöôøng cung caáp, hoà sô söu tra…phuïc vuï cho vieäc ñaùnh giaù tin baùo. * Xöû lyù toá giaùc, tin baùo veà toäi phaïm veà traät töï quaûn lyù kinh teá: - Trong tröôøng hôïp keát luaän chaéc chaén coù söï vieäc phaïm toäi xaûy ra thì caàn toå chöùc ngaên chaën haønh vi phaïm toäi hoaëc tieáp tuïc laøm roõ theâm vuï vieäc. Trong tröôøng hôïp caàn thieát phaûi khôûi toá vuï aùn ñeå aùp duïng caùc bieän phaùp ngaên chaën theo quy ñònh cuûa BLTTHS. - Tröôøng hôïp coù toäi phaïm xaûy ra nhöng khoâng thuoäc thaåm quyeàn ñieàu tra cuûa löïc löôïng CSKT thì phaûi chuyeån vuï vieäc cho löïc löôïng khaùc xöû lyù. - Tröôøng hôïp söï vieäc chöa ñeán möùc xöû lyù hình söï thì xöû lyù haønh chính theo thaåm quyeàn cuûa CSKT hoaëc ñeà nghò caáp coù thaåm quyeàn xöû lyù haønh chính theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. - Neáu söï vieäc ñöôïc keát luaän khoâng phaûi laø haønh vi vi phaïm phaùp luaät maø laø caùc tranh chaáp kinh teá, daân söï…thì tuyø thuoäc vaøo tính chaát vuï vieäc maø coù höôùng daãn ñeán cô quan coù traùch nhieäm giaûi quyeát theo ñuùng quy ñònh cuûa phaùp luaät. 1.2 Laáy lôøi khai ban ñaàu: - Ñoái töôïng laáy lôøi khai ôû ñaây coù theå bieát ñöôïc nhöõng haønh vi phaïm toäi, coù theå laø ngöôøi bò haïi, hoaëc cuõng coù theå laø ñoái töôïng lieân quan tröïc tieáp ñeán vieäc thöïc hieän haønh vi phaïm toäi nhöng chöa bò khôûi toá. - Ñeå vieäc laáy lôøi khai hieäu quaû, ñieàu tra vieân caàm tìm hieån nghieân cöùu nhöõng taøi lieäu phaûn aùnh daëc ñieåm nhaân thaân, ñaëc ñieåm taâm lyù cuûa töøng ñoái töôïng vaø caùc vaán ñeà lieân quan ñeán haønh vi phaïm toäi cuûa hoï. - Khi laáy lôøi khai ñoái töôïng lieân quan laø phaùt hieän thu thaäp nhöõng taøi lieäu phaûn aùnh veà dieãn bieán cuûa caùc haønh vi phaïm toäi, haønh vi ñoù xaâm haïi lónh vöïc naøo, ai tham gia vaøo vieäc phaïm toäi, haäu quaû cuûa toäi phaïm… - Ñoái vôùi beân bò haïi, caàn hoûi hoï veà thieät haïi kinh teá do toäi phaïm gaây neân, hoûi hoï veà thuû ñoïan hoaït ñoäng cuûa boïn toäi phaïm, thuû ñoaïn che daáu toäi phaïm…Phöông phaùp caùch tính toaùn xaùc ñònh thieät haïi, vai troø vò trí cuûa töøng teân toäi phaïm , nhöõng ñeà xuaát kieán nghò cuûa hoï veà ñieàu tra xö ûlyù vuï aùn. 1.3 Söû duïng caùc hoaït ñoäng bí maät phaùt hieän vaø thu thaäp, cuûng coá taøi lieäu, chöùng cöù laøm roõ toäi phaïm: * Theo doõi giaùm saùt bí maät ñoái töôïng: Vieäc toå chöùc theo doõi giaùm saùt bí maät ñöôïc tieán haønh ñoái vôùi ñoái töôïng vaø ñòa ñieåm caàn ñieàu tra, nghieân cöùu. Trong khi theo doõi caàn chuù yù moïi di bieán ñoäng, quy luaät hoaït ñoäng cuûa toäi phaïm, quan heä, tính chaát, möùc ñoä, söï lieân quan ñeán hoaït ñoäng phaïm toäi cuûa nhöõng ngöôøi coù quan heä vôùi caùc ñoái töôïng ñoù. Ñoái vôùi ñòa ñieåm theo doõi caàn thu thaäp taøi lieäu phaûn aùnh veà caáu truùc beân ngoaøi ñòa ñieåm, söï lieân quan cuûa ñòa ñieåm vôùi hoaït ñoäng toäi phaïm, ñöôøng loái, ngöôøi ra vaøo ñòa ñieåm, nhöõng daâu hieäu nghi vaán xung quanh, dö luaän phaûn aùnh veà ñòa ñieåm ñoù. Ñeå thöïc hieän toát vieäc giaùm saùt chaët cheõ caàn chuù yù xaùc ñònh ñöôïc moät soá vaán ñeà sau: - Naém quan heä cuûa caùc ñoái töôïng, laøm roõ ñöôøng daây, toå chöùc hoaït ñoäng, vò trí, vai troø cuûa caùc ñoái töôïng… - Xaùc ñònh ñoái töôïng ñang hoaït ñoäng ôû khaâu naøo trong cô quan toå chöùc? - Xaùc ñònh phaïm vi hoaït ñoäng cuûa caùc ñoái töôïng trong ñöôøng daây, oå nhoùm toäi phaïm vaø thuû ñoaïn cuï theå cuûa chuùng. Vieäc theo doõi phaûi tuyø vaøo thöïc teá maø boá trí löïc löôïng vaø aùp duïng caùc bieän phaùp ñaûm baûo bí maät, hieäu quaû. * Bieän phaùp trinh saùt xaùc minh: Ñöôïc söû duïng chuû yeáu ñeå thu thaäp taøilieäu phaûn aùnh veà nhaân thaân lai lòch ñoái töôïng, quan heä ñoái töôïng. Nhöùng taøi lieäu phaõn aùnh caùc hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh vaø caùc haïot ñoäng nghi vaán cuûa caùc ñoái töôïng caàn nghieân cöùu coù yù nghóa xaùc ñinh laøm roõ noäi dung caùc cuoäc ñieàu tra. * Bieän phaùp trinh saùt tröïc tieáp: Caùn boä trinh saùt phaûi tröïc tieáp thaâm nhaäp vaøo caùc ñòa ñieåm hoaït ñoäng cuûa caùc ñoái töôïng phaïm toäi hoaëc nguî trang tieáp xuùc vôùi chuùng, do ñoù trong quaù trình thöïc hieän bieän phaùp naøy caàn chuù yù: - Ñaõ xaùc ñònh ñöôïc ñoái töôïng, ñòa ñieåm hoaït ñoäng toäi phaïm cuï theû caàn toå chöùc trinh saùt tröïc tieáp, tieáp caân thu thaäp taøi lieäu. - Löïa choïn, chuaån bò kyõ vai nguî trang phuø hôïp vôùi phöông thöùc hoaït ñoäng phaïm toäi cuûa ñoái töôïng, vì vaäy trinh saùt phaûi am hieåu caùc vaán ñeà caàn xaâm nhaäp - Vai dieãn phaûi ñöôïc thöïc hieän theo keá hoaïch. Phaûi xaùc ñònh ñöôïc thoâng tin taøi lieäu caàn thu thaäp. Khi ñaït muïc tieâu caàn chaâm döùt ngay vai dieãn. * Bieän phaùp trinh saùt noäi tuyeán: Cuõng mang tính chaát nhu trinh sat tröïc tieáp nhöng trinh saùt noäi tuyeán ñi saâu hôn vaøo caùc hoaït ñoäng cuûa toäi phaïm, trinh saùt phaûi tham gia vaøo moät soá hoaït ñoäng naøo ñoù cuøng ñoái töôïng vaø coù theå coù moät vai troø thöù yeáu trong toå chöùc toäi phaïm ñeå coù khaû naêng giaûi quyeát ñöôïc caùc nhieäm vuï maáu choát trong laøm roõ baûn chaát toäi phaïm. Vì vaäy, vieäc toå chöùc trinh saùt noäi tuyeán phaûi ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau: - Caùn boä ñöôïc giao nhieâm vuï phaûi am hieåu veà toäi phaïm ñang ñieàu tra, ñaûm baûo khoâng bò loä. Coù theå duøng bieän phaùp trinh saùt lieân hoaøn ñeå ñöa trinh saùt vaøo noäituyeán. - Coù keá hoaïch cuï theå khi aùp duïng bieän phaùp naøy cuõng nhö xaùc ñònh muïc tieâu caàn th thaäp veà hoaït ñoäng vaø ñoái töôïng phaïm toäi. - Trinh sat laøm nhieäm vuï phaûi tuaân thuû phaùp luaät, nguyeân taéc hoaït ñoäng. Chæ ñöôïc boäc loä trong tröôøng hôïp caàn ngaên chaën vieäc thöïc hieän haønh vi phaïm toäi trong tröôøng hôïp ñaêc bieät nghieâm troïng maø khoâng coøn caùch naøo khaùc. * Söû duïng caùc bieän phaùp trinh saùt kyõ thuaät, phöông tieän kyõ thuaät nghieäp vuï: Trong quaù trình söû duïng caùc bieän phaùp trinh saùt coù theå duøng caùc phöông tieän hoã trôï nhö maùy quay phim, maùy ghi aâm, maùy chuïp hình…ñeå thu taäp thoâng tin theo yeâu caàu trinh saùt. * Khai thaùc, söû duïng heä thoáng hoà sô taøng thö, thoâng tin nghieäp vuï caûnh saùt: Qua heä thoáng treân coù theå khai thaùc thoâng tin ñeå phuïc vuï coâng taùc xaây döng maïng löôùi bí maät, thu thaäp caùc dö lieäu veà con ngöôøi, caùc cô sôû saûn xuaát…caàn ñieàu tra nghieân cöùu phuïc vuï vieäc xaùc minh laøm roõ. Do ñoù trinh saùt phaûi naém ñöôïc heä thoáng quaûn ly caùc hoà sô nghieäp vuï ñeå chuû ñoäng khai thaùc theo quy ñònh. * Bieän phaùp trinh saùt lieân hoaøn: Ñöôïc tieán haønh baèng caùch söû duïng toång hôïp nhieàu bieän phaùp theo moät keá hoaïch nhaèm keát hôïp giaùm saùt chaët cheõ caùc ñoái töôïng vôùi caùc hoaït ñoäng ñieàu tra, xaùc minh. Töø ñoù thieát laäp, cuûng coá caùc taøi lieäu phaûn aùnh veà hoaït ñoäng phaïm toäi cuûa caùc ñoái töôïng. Bieän phaùp naøy cuõng ñöôïc aùp duïng ñeå taùc ñoäng, ñieàu khieån ñoái töôïng chính cuûa vuï aùn boäc loä baûn chaát, taïo ñieàu kieän cho ñaëc tình vaø trinh saùt noäi tuyeán hoaøn thaønh nhieäm vuï. * Thu thaäp thoâng tin taøi lieäu töø quaàn chuùng, caùc toå chöùc xaõ hoäi…caùc löc löôïng khaùc trong ngaønh: Hoaït ñoäng naøy ñöôïc söû duïng keát hôïp vôùi bieän phaùp xaùc minh nhaèm thu thaäp nhöõng thoâng tin taøi lieäu, thoâng tin phaûn aùnh veà nhaân thaân, quan heä, lai lòch vaø nhöõng bieåu hieän nghi vaán hoaït ñoäng phaïm toäi. Xaùc laäp chuyeân aùn ñieàu tra caùc toäi phaïm veà traät töï quaûn lyù kinh teá: * Chuyeân aùn ñöôïc xaùc laäp coù theå laø chuyeân aùn trinh saùt hoaëc chuyeân aùn truy xeùt. Chuyeân aùn trinh saùt ñöôïc xaùc laäp thoâng qua caùc taøi lieäu maø hoaït ñoäng trinh saùt thu thaäp ñöôïc hoaëc thoâng qua nhöõng thoâng tin, taøi lieäu khaùc nhaèm ngaên chaën hoaëc khaùm phaù toäi phaïm khi chöa ñuû caên cöù ñeå tieán haønh caùc hoaït ñoäng ñieàu tra toá tuïng. Chuyeân aùn truy xeùt ñöôïc xaùc laäp khi coù vuï aùn veà traät töï quaûn lyù kinh teá xaûy ra, caàn phaûi tieán haønh toång hôïp nhieàu bieän phaùp ñeå laøm roõ haønh vi toäi phaïm vaø ngöôøi phaïm toäi. Vieäc xaùc laäp chuyeân aùn phaûi theo ñuùng quy ñònh taïi Quyeát ñònh soá 362/2003/QÑ-BCA(C11) ngaøy 06/6/2003 cuûa Boä tröôûng Boä Coâng an ban haønh quy ñònh veà coâng taùc ñaáu tranh chuyeân aùn cuûa löïc löôïng CSND. * Keá hoaïch ñieàu tra chuyeân aùn bao goàm keá hoaïch toång theå vaø keá hoaïch chi tieát theo yeâu caàu cuûa tình huoáng ñieàu tra vaø höôùng phaùt trieån cuûa chuyeân aùn. Noäi dung quan troïng trong keá hoaïch laø xaùc ñònh nhöõng vaán ñeà maáu choát caàn giaûi quyeát ñeå laøm roõ nhöõng vaán ñeà nghi vaán cuûa ñoái töôïng, oå nhoùm phaïm toäi. Cuï theå bao goàm: - Phaùt hieän, thu thaäp, cuõng coá taøi lieäu trinh saùt, laøm roõ tính chaát vuï aùn, baét giöõ ngöôøi phaïm toäi, môû roäng ñieàu tra nhaèm laøm roõ ñöôøng daây, oå nhoùm toäi phaïm. - Ngaên chaën vieäc ñoái töôïng tieáp tuïc phaïm toäi, boû troán, tieâu huyû chöùng cöù….nhaèm gaây caûn trôû hoaït ñoäng ñieàu tra. - Khai thaùc nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi deå chuyeån hoaù chöùng cöù. Coù bieän phaùp thu hoài taøi saûn bò chieám ñoaït, haïn cheá thieät haïi do haønh vi phaïm toäi gaây ra. - Phaùt hieän nguyeân nhaân, ñieàu kieän phaïm toäi ñeå coù bieän phaùp loaïi boû khoâng cho ñoái töôïng lôïi duïng hoaït ñoäng phaïm toäi. * Trong chuyeân aùn caàn söû duïng caàn söû duïng bieän phaùp nghieäp vuï ñeå ñaït keát quûa toát. - Vieäc söû duïng ñaëc tình phaûi kheùo leùo, giao vieäc cuï theå, coù söï höôùng daãn, vaø coù keá hoaïch tæ mæ ñeå ñaûm baûo bí maät vaø an toaøn cho Ñaëc tình. Khi ruùt ñaëc tình caàn lôïi duïng ñieàu kieän töï nhieân saûn coù ñeå traùnh bò ñoái töôïng nghi ngôø. Trong tröôøng hôïp ñaëc tình coù dính daùng ñeán hoaït ñoäng phaïm toäi ñeå thöïc hieän nhieäm vuï thì caàn tính toaùn ruùt ñaëc tình moät caùch an toaøn. - Trong quaù trình tieán haønh chuyeân aùn phaûi theo doõi, giaùm saùt chaët cheõ ñòa ñieåm hoaït ñoäng phaïm toäi vaø ñoái töôïng phaïm toäi ñeå naém bieåu hieän hoaït ñoäng phaïm toäi. - Trong tröôøng hôïp caàn boá trí trinh saùt noäi tuyeán caàn huaán luyeän cho trinh saùt, chuaån bò caùc ñieàu kieän, hoaøn caûnh tieáp caän hôïp lyù. * Phaù aùn: Khi ñaõ thu thaäp ñöôïc ñaày ñuû taøi lieäu phaûn aùnh caùc hoaït ñoäng toäi phaïm, ñuû ñieàu kieän thì phaù aùn. Thì laäp keá hoaïch choïn thôøi ñieåm phaù aùn nhaèm baét ñoái töôïng, thu taøi saûn, ruùt ñaëc tình ra khoûi chuyeân aùn, khoâng ñeå loä hoaït ñoäng nghieäp vuï, phuïc vuï toát cho quaù trình ñieàu tra toá tuïng tieáp theo. - Ñoái vôùi chuyeân aùn ñieàu tra thì phaù aùn ñöôïc tieán haønh khi ñuû caùc ñieàu kieän sau: + Ñaõ ñuû taøi lieäu xaùc ñònh roõ ñoái töôïng gaây aùn, ñòa ñieåm, khaâu, boä phaän dieãn ra. + Ñuû taøi lieäu chöùng minh haønh ñoäng phaïm toäi cuûa caùc ñoái töôïng, ñaûm baûo ñieàu kieän ñeå chuyeån hoaù taøi lieäu trinh saùt thaønh chöùng cöù. + Ñaõ coù keá hoaïch ruùt ñaëc tình ra khoûi chuyeân aùn. Trong tröôøng hôïp ñoái töôïng töï thuù, ñoái töôïng troán hoaëc tieâu huyû taøi lieäu thì coù theå toå chöùc phaù aùn sôùm hôn. - Yeâu caàu ñaët ra tröôùc khi phaù aùn: + Xaùc ñònh ñoái tuôïng caàn baét, ñoái töôïng naøo baét tröôùc, ñoái töôïng naøo baét sau, hình thöùc baét, ñòa ñieåm baét, ñòa ñieåm caàn khaùm xeùt, thôøi ñieåm caàn khaùm xeùt ñeå baét heát caùc ñoái töôïng. + Tính toaùn ñieàu kieän, hoaøn caûnh ruùt ñaëc tình ra chuyeân aùn. + Toå chöùc phaân coâng löïc löôïng, giao nhieäm vuï cuï theå. + Caùch thöùc thu giöõ haøng hoaù, taøi saûn vaø caùc giaáy tôø taøi lieäu lieân quan. + Boá trí giaùm saùt nhöõng ñoái töôïng maø ta chöa baét giöõ. + Löïa choïn ngöôøi laøm chöùng… + Xaùc ñònh nhöõng bieän phaùp coâng khai naøo ñöôïc söû duïng ñeå chuyeån hoaù taøi lieäu trinh saùt. - Tieán haønh phaù aùn: + Phaù aùn toaøn boä laø tieán haønh phaù aùn ñeå giaûi quyeát toaønboä caùc yeâu caàu nhieäm vuï ñaët ra trong chuyeân aùn. Vì vaäy chæ tieán haønh phaù aùn toaøn boä khi ñaày ñuû ñieàu kieän aùp duïng caùc hoaït ñoäng ñieàu tra coâng khai, chuyeån hoaù chöùng cöù, baét giöõ ñoái töôïng. + Phaù aùn töøng phaàn laø phaù aùn ñeå giaûi quyeát töøng nhieäm vuï daët ra trong phaù aùn toaøn boä nhöng do yeâu caàu khaån chuyeân aùn. Chæ phaù aùn töøng phaán khi khoâng ñuû ñìeâu kieän, phaûi phaù aùn sôùm. - Chuyeån hoaù taøi lieäu trinh saùt thaønh chöùng cöù phaùp lyù. Bao goàm caùc bieän phaùp sau + Söû duïng caùc bieän phaùp ñieàu tra toá tuïng nhö khaùm xeùt, laáy lôøi khai, khaùm nghieäm hieän tröôøng… + Phoái hôïp vôùi caùc löïc löôïng nhö CSQLHC, CSGT, Haûi quan, kieåm laâm, quaûn lyù thò tröôøng… ñeå söû duïng bieän phaùp kieåm tra haønh chính. Qua ñoù thu thaäp taiø lieäu, chuyeån hoaù taøi lieäu trinh saùt. Taäp hôïp caùc taøi lieäu ban ñaàu, ñaùnh giaù ñeà xuaát: Sau khi tieán haønh caùc bieän phaùp noùi treân, cô quan ñieàu tra taäp hôïp taøi lieäu theo nhoùm sau ñaây: - Ñôn thö toá giaùc, lôøi khai cuûa ngöôøi phaïm toäi ra töï thuù, coâng vaên cuûa cô quan nhaø nöôùc thoâng baùo veà tình hình toäi phaïm, caùc taøi lieäu hoà sô vuï aùn do löïc löôïng trinh saùt thu thaäp ñöôïc. - Caùc taøi lieäu baùo caùo cuûa cô quan thanh tra, kieåm tra, Vieän kieåm saùt, toaø aùn…thoâng baùo veà keát quaû thanh tra kieåm tra vaø xaùc ñònh ñöôïc daáu hieäu toäi phaïm veà traät töï quaûn lyù kinh teá chuyeån cô quan ñieàu tra tieáp tuïc giaûi quyeát. * Ñaùnh giaù caùc taøi lieäu, chöùng cöù ñaõ thu thaäp ñöôïc. Ñieàu tra vieân treân côû sôû taøi lieäu thu thaäp ñöôïc caàn ñaùnh giaù: - Coù haønh vi phaïm toäi xaûy ra hay khoâng? Neáu coù thì thuû ñoaïn nhö theá naøo? - Loaïi toäi phaïm cuï theå naøo maø ñoái töôïng ñaõ thöïc hieän? - Haäu quaû taùc haïi do toäi phaïm gaây ra? * Thoáng nhaát chuû tröông giaûi quyeát vuï aùn: Sau khi taäp hôïp taøi lieäu, nhaän ñònh veà vuï aùn caàn toå chöùc hoïp thoáng nhaát chuû tröông giaûi quyeát vuï aùn. Sau khi thoáng nhaát thì ra quyeát ñònh khôûi toá vuï aùn hình söï, khôûi toá bò can, tieán haønh caùc hoaït ñoäng ñieàu tra laøm roõ vuï aùn. 1.6 Khôûi toá vuï aùn, khôûi toá bò can: Sau khi ñaõ coù ñuû cô sôû xaùc ñònh vuï vieäc coù daáu hieäu cuûa toäi phaïm caàn xöû lyù baèng hình söï thì ñieàu tra vieân phaûi ñeà xuaát khôûi toá vuï aùn, khôûi toá bò can. Vieäc ra quyeát ñònh khôûi toá vuï aùn, khôûi toá bò can phaûi ñuû caên cöù theo quy ñònh cuûa phaùp luaät taïi caùc ñieàu töø 100 ñeán 106 vaø ñieàu 126 BLTTHS vaø caùc ñieàu töø 153 ñeán ñieàu 181 BLHS. Tröôùc khi khôûi toá cô quan ñieàu tra caàn chuû ñoäng baøn baïc tranh thuû söï uûng hoä nhaât trí cuûa caùc caáp uyû Ñaûng, chính quyeàn ñòa phöông vaø caùc cô quan baûo veä phaùp luaät ôû taïi ñòa phöông. Ñeå vieäc ñieàu tra ñaït chaát löôïng, ñaûm baûo thôøi haïn ñieàu tra, sau khi khôûi toá vuï aùn cô quan ñieàu tra phaûi phoái hôïp vôùi caùc löïc löôïng, tieán haønh ñoàng boä caùc bieän phaùp ñieàu tra, bieän phaùp trinh saùt, caùc hoaït ñoäng nghieäp vuï kinh teá taøi chính döôùi söï chæ ñaïo taäp trung thoáng nhaát cuûa Thuû tröôûng cô quan CSÑT nhaèm vieäc ñieàu tra ñaûm baûo ñuùng quy ñònh cuûa phaùp luaät. 1.7 Laäp keá hoaïch ñieàu tra vuï aùn: Trong baûn keá hoaïch ñieàu tra caàn neâu ra nhöõng nhieäm vuï cuï theå, nhöõng hoaït ñoäng ñieàu tra cuï theå töông öùng vôùi tình huoáng ñieàu tra. Nhöõng noäi dung caàn xaùc ñònh töông öùng vôùi caùc tình huoáng cuï theå, bao goàm: - Tình huoáng thöù nhaát: Toäi phaïm ñöôïc phaùt hieän thoâng qua ñôn toá giaùc cuûa quaàn chuùng. Trong tình huoáng naøy baûn keá hoaïch caàn xaùc ñònh nhieäm vuï troïng taâm laø xaùc ñònh caùc daáu hieäu toäi phaïm; haäu quaû taùc haïi do toäi phaïm gaây ra; ai laø ngöôøi thöïc hieän; thöïc hieän ôû khaâu naøo, boä phaän naøo, thôøi ñieåm naøo. - Tình huoáng thöù hai: Toäi phaïm ñöôïc phaùt hieän thoâng qua cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc hoaëc caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng. Cô quan ñieàu tra caàn phoái hôïp vôùi caùc cô quan chöùc naêng tieán haønh thu thaäp taøi lieäu chöùng cöù vaø söû duïng caùc bieän phaùp nghieäp vuï ñeå ñieàu tra, baét giöõ ñoái töôïng, ngaên chaën haäu quaû tieáp tuïc xaûy ra. - Tình huoáng thöù ba: Toäi phaïm ñöôïc phaùt hieän thoâng qua caùc hoaït ñoäng nghieäp vuï trinh saùt: Nhieäm vuï troïng taâm cuûa tình huoáng naøy laø chuyeån hoaù taøi lieäu trinh saùt thaønh chöùng cöù, xaùc ñònh chieán thuaät ñieàu tra, baûo veä MLBM… Ñeå giaûi quyeát toát tình huoáng naøy caàn tieán haønh caùc hoaït ñoäng ñieàu tra nhö: laáy lôøi khai, thanh tra kieåm tra, tröng caàu giaùm ñònh, tröng duïng chuyeân gia…ñeå phaùt hieän thu thaäp taøi lieäu chöùng cöù môùi phuïc vuï cho vieäc xaùc ñònh toäi phaïm, laäp chuyeân aùn trinh saùt ñaáu tranh laøm roõ. 2. Giai ñoaïn tieáp theo nhaèm chöùng minh toäi phaïm vaø ngöôøi thöïc hieän haønh vi phaïm toäi: 2.1 Baét ñoái töôïng: Vieäc aùp duïng bieän phaùp ngaên chaën nhö baét, taïm giöõ, taïm giam…laø vieäc raát quan troïng. Caàn thu thaäp taøi lieäu phaûn aùnh veà nhaân thaân ñoái töôïng baét, vaän duïng chính saùch cuûa Ñaûng, Nhaø nöôùc ôû töøng thôøi ñieåm cuï theå vaø coù söï tính toaùn, traùnh vieäc ñoái töôïng troán, tieáp tuïc gaây aùn, töï saùt hay caûn trôû caùc hoaït ñoäng ñieàu tra. Chuù yù: + Vieäc baét, giam giöõ phaûi coù ñuû taøi lieäu chöùng cöù vaø xeùt thaáy caàn thieát phaûi baét ñeå phuïc vuï yeâu caàu ñieàu tra. + Ñaûm baûo yeáu toá bí maät baát ngôø khi baét. Vòec baét phaûi ñuùng quy ñònh cuûa phaùp luaät. Tính toaùn ñeå vieäc baét nhanh goïn, traùnh söï choáng traû, gaây khoù khaên cho vieäc thi haønh leänh baét. + Trong vieäc daãn giaûi, taïm giöõ, taïm giam caàn chuù yù khoâng ñeå caùc ñoái töôïng bò baét thoâng cung, taåu taùn taøi saûn…Vieäc baét bò can phaûi ñi lieàn vôùi vieäc khaùm xeùt vaø giaùm saùt khoâng ñeå caùc ñoái töôïng thoâng cung trong quaù trình bò giam giöû. 2.2 Khaùm xeùt, thu giöõ, taïm giöõ vaø keâ bieân taøi saûn trong ñieàu tra vuï aùn: Vieäc khaùm xeùt caàn ñöôïc tieán haønh ngay sau khi baét nhaèm phaùt hieän thu giöõ coâng cuï phöông tieän pham toäi, ñoà vaät taøi saûn do phaïm toäi maø coù. Cuï theålaø nhöõng giaáy tôø soå saùch taøi lieäu, hôïp ñoàng kinh teá, baùo caùo veà keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh, bieân baûn thanh lyù hôïp ñoàng. Khi khaùm xeùt phaûi coù leänh baèng vaên baûn theo ñuùng quy ñònh taïi caùc ñieàu 115, 116, 117, 118, 119, 120,121, 122, 123, 124 BL TTHS. Trong khaùm xeùt caàn môøi nhöõng ngöôøi coù trình ñoä chuyeân moân, hieåu bieát trong caùc lónh vöïc kinh teá gaén vôùi caùc khaâu phaïm toäi. Ñieàu tra vieân caàn coù söï löïa choïn khi thu giöõ taøi lieäu, kheùo leùo chuyeån hoaù taøi lieäu trinh saùt moät caùch hôïp lyù thaønh chöùng cöù coù giaù trò phaùp lyù. Cuøng vôùi vieäc khaùm xeùt, cô quan ñieàu tra coù theå phoái hôïp vôùi ngaân haøng, kho baïc vaø caùc cô quan chöùc naêng tieán haønh nhöõng hoaït ñoäng nhaèm ñaûm baûo cho vieäc thu hoài taøi saûn nhö nieâm phong, phong toaû taøi saûn… 2.3 Hoûi cung bò can: Hoûi cung bò can laø moät hoaït ñoäng ñieàu tra quan troïng giuùp cô quan ñieàu tra thu thaäp, cuõng coá kieåm tra nhöõng taøi lieäu chöùng cöù ñaõ thu thaäp ñöôïc ñoàng thôøi phaùt hieän thu thaäp nhöõng môùi nhöõng taøi lieäu coù yù nghóa vôùi vieäc ñieàu tra laøm roõ vuï aùn. Ñoái vôùi vuï aùn veà traät töï quaûn lyù kinh teá, hoaït ñoäng hoûi cung bò can nhaèm laøm roõ nhöõng vaán ñeà caàn chöùng minh vuï aùn nhö: - Laøm roõ thuû ñoaïn gaây aùn vaø thuû ñoaïn che daáu toäi phaïm, laøm roõ haønh vi phaïm toäi cuûa ñoái töôïng ñaõ xaâm haïi lónh vöïc kinh teá naøo, yù thöùc cuûa ñoái töôïng khi thöïc hieän haønh vi phaïm toäi. - Laøm roõ haäu quaû taùc haïi do haønh vi phaïm toäi gaây ra, soá ñoái töôïng tham gia, vai troø cuûa töøng ñoái töôïng trong vuï aùn. - Laøm roõ nôi caát daáu taøi saûn, taøi lieäu lieân quan ñeán haønh vi phaïm toäi ñeå thu giöõ. - Laøm roõ nhöõng ñoái töôïng ñang laån troán ñeå toå chöùc truy baét. - Thoâng qua hoûi cung bò can phaùt hieän nhöõng sô hôû thieáu soùt trong coâng taùc quaûn lyù kinh teá, quaûn lyù haønh chính cuûa nhaø nöôùc maø boïn toäi phaïm lôïi duïng thöïc hieän haønh vi phaïm toäi ñeå ñeà ra nhöõng bieän phaùp phoøng ngöøa vaø ñaáu tranh vôùi loaïi toäi phaïm naøy moät caùch hieäu quaû. * Ñeå hoaït ñoäng hoûi cung bò can ñöôïc tieán haønh ñaït keát quaû toát thì vieäc tieán haønh hoûi cung caàn chuù yù: - Coâng taùc chuaån bò vaø laäp keá hoaïch hoûi cung bò can. Vieäc chuaån bò chuû yeáu taäp trung vaøo vieäc nghieân cöùu taäp hôïp taøi lieäu chöùng cöù ñaõ thu thaäp, ñaùnh giaù möùc ñoä tin caäy cuûa chöùng cöù, so saùnh ñoái chieáu ñeå phaùt hieän maâu thuaån, caùc tình tieát môùi. Nghieân cöùu ñaëc ñieåm töøng bò can, caùc ñoái töôïng lieân quan, caùc moái quan heä cuûa töøng ñoái töôïng. Treân cô sôû nghieân cöùu taøi lieäu, chöùng cöù ñieàu tra vieân laäp keá hoaïch hoûi cung bò can. Noäi dung keá hoaïch bao goàm nhöõng vaán ñeà sau: + Xaùc ñònh roõ muïc ñích cuûa hoaït ñoäng hoûi cung nhaèm laøm roõ vaán ñeà gì, hoûi ñoái töôïng naøo tröôùc, ñoái töôïng naøo sau, nhöõng chieán thuaät hoûi cung caàn söû duïng khi hoûi cung. + Döï kieán nhöõng caâu hoûi ñoái vôùi tuøng bò can, döï kieán taøi lieäu chöùng cöù coù theå ñöa ra söû duïng trong töøng caâu hoûi, nhöõng tình huoáng seõ gaëp trong khi hoûi cung, döï kieán caùc phöông aùn maø ñoái töôïng coù theå traû lôøi vaø caùch xöû lyù tình huoáng baát traéc. + Löïa choïn thôøi gian, ñòa ñieåm vaø phöông tieän ñeå tieán haønh hoûi cung. - Tieán haønh hoûi cung bò can Khi hoûi cung ñieàu tra vieân caàn laømn toát vieäc chuaån bò taâm lyù keát hôïp vôùi vieäc söû duïng chöùng cöù vaø vaän duïng linh hoaït caùc chieán thuaät hoûi cung. Caùc chieán thuaät coù theå ñöôïc aùp duïng goàm: + Ñoái vôùi bò can coù kinh nghieäm soáng, coù trình ñoä naêng löïc thöôøng töï maõn veà quaù khöù, coù bieåu hieän kieâu ngaïo. Trong tröôøng hôïp naøy ñieàu tra vieân caàn coù kinh nghieäm, chuù yù chieán thuaät cuûng coá töøng böôùc, laøm roõ töøng vieäc, töøng chi tieát theo chöùng cöù ñaõ coù cuûng coá chaéc töøng vaán ñeà roài môùi môû roäng caùc vaán ñeà khaùc. + Ñoái vôùi bò can laø caùn boä coâng nhaân vieân chöùc, hoï hay ñoã loãi cho khaùch quan, nguî bieän cho haønh vi phaïm toäi cuûa mình. Ñieàu tra vieân caàn taùc ñoäng taâm lyù, laøm roõ töøng haønh vi païhm toäi cuûa ñoái töôïng, traùch nhieäm cuûa ñoái töôïng sau ñoù söû duïng chieán thuaät hoûi tuaàn töï töøng vaán ñeà, cuûng coá chaéc. Söû duïng chöùng cöù vaø ñaáu tranh maâu thuaãn buoäc hoï phaûi nhaän toäi. + Ñoái vôùi bò can phaïm toäi laàn ñaàu, chöùng cöù roõ raøng ñieàu tra vieân coù theå ñaët caâu hoûi thaúng, hoûi tuaàn töï haønh vi phaïm toäi cuûa bò can theo thôøi gian xaûy ra söï vieäc phaïm toäi. + Chieán thuatä hoûi cung baát ngôø vaøo ñieåm yeáu ñöôïc aùp duïng ñoái vôùi nhöõng ñoái töôïng maø taøi lieäu chöùng cöù veà haønh vi phaïm toäi coøn ít, bò can coù thuû ñoaïn tinh vi xaûo quyeät, coù söï thaêm doø thaùi ñoä cuûa ñieàu tra vieân trong hoaït ñoäng ñieàu tra. + Chieán thuaät cho bò can vieát töï khai ñöôïc aùp duïng ñoái vôùi bò can thaønh khaån khai baùo. Coù tröôøng hôïp cho bò can vieát töï khai ñeå boäc loä maâu thuaån trong caùc laàn khai baùo, töø ñoù ñaáu tranh buoäc ñoái töôïng phaûi khai söï thaät. Khi tieán haønh hoûi cung ñieàu tra vieân caàn phoái hôïp vôùi caùc löïc löôïng nghieäp vuï ñeå thu thaäp taøi lieäu chöùng cöù nhö söû duïng ñaëc tình traïi taïi giam ñeå hoã trôï cho vieäc hoûi cung ñaït keát quaû toát. Ñoái chaát: Trong quaù trình ñieàu tra, ñeå laøm roõ vai troø cuûa töøng ñoái töôïng phaïm toäi, vieäc aên chia, ñieàu tra vieân coù theå tieán haønh ñoái chaát giöõa caùc bò can, giöõa bò can vaø caùc ñoái töôïng lieân quan trong vuï aùn. Ñeå vieäc ñoái chaát ñaït keát quaû ñieàu tra vieân caàn naém vöõng ñaëc ñieåm taâm lyù, moái quan heä cuûa caùc ñoái töôïng ñöôïc ñoái chaát vaø döï kieán ñöa ra nhöõng taøi lieäu chöùng cöù gì ñeå phuïc vuï cho vieäc ñoái chaát. Caàn chuù yù nhöõng caâu hoûi ñöa ra ñeå caùc ñoái töôïng traû lôøi trong ñoái chaát, döï kieán caâu traû lôøi cuûa caùc ñoái töôïng vaø nhöõng tình huoáng baát traéc coù theå xaûy ra. Keát quaû ñoái chaát caàn phaûi ñem ñoái chieáu vôùi caùc taøi lieäu khaùc ñeå ñaùnh giaù, söû duïng keát quaû ñoái chaùt caàn keát hôïp vôùi caùc hoaït ñoäng ñieàu tra khaùc. Tröng caàu giaùm ñònh chuyeân moân: Vieäc tröng caàu giaùm ñònh chuyeân moân nhaèm goùp phaàn xaùc ñònh coù haønh vi phaïm toäi cuûa ñoái töôïng, haäu quaû taùc haïi do toäi phaïm gaây ra. Khi tieán haønh tröng caàu giaùm ñònh caàn xaùc ñònh roõ nhöõng yeâu caàu cuûa hoaït ñoäng ñieàu tra caàn phaûi laøm roõ thoâng qua giaùm ñònh, göûi tröng caàu cho cô quan coù thaåm quyeån vaø phoái hôïp löïa choïn phöông phaùp goíam ñònh, ñaùnh giaù vaø söû duïng keát luaän giaùm ñònh. Caùc daïng giaùm ñònh thöôøng ñöôïc tieán haønh trong quaù trình ñieàu tra vuï aùn veà traät töï quaûn lyù kinh teá goàm: - Giaùm ñònh taøi lieäu ñeå laøm roõ hoaù ñôn chöùng töø, bieân baûn, hôïp ñoàng kinh teá bò taåy xoaù, taåy söûa, giaùm ñònh chöû vieát, chöõ kyù trong vaên baûn, giaáy tôø hoaù ñôn nghi coù söï giaû maïo chöõ kyù, con daáu…ñeå thöïc hieän haønh vi phaïm toäi. - Giaùm ñònh veà taøi chính keá toaùn ñeå laøm roõ nhöõng haønh vi laøm traùi nguyeân taéc, cheá ñoä chính saùch veà quaûn lyù kinh teá. - Giaùm ñònh veà saûn phaåm haøng hoaù, caùc coâng trình xaây döïng, coâng trình giao thoâng…nhaèm xaùc ñònh nhöõng haønh vi vi phaïm veà chaát löôïng vaät tö, chæ tieâu kinh teá kyõ thuaät, chaát löôïng coâng trình do haønh vi phaïm toäi gaây ra. - Giaùm ñònh veà hoaù lyù, sinh hoaù, dòch teå hoïc…nhaèm xaùc ñònh caùc tieâu chuaån kyõ thuaät, tieâu chuaån chaát löôïng nhaø nöôc hoaëc quoác teá bò xaâm haïi do haønh vi phaïm toäi gaây ra. 3. Keát thuùc ñieàu tra vuï aùn: Vieäc keát thuùc ñieàu tra khi cô quan ñieàu tra thu thaäp ñuû taøi lieäu chöùng cöù chöùng minh haønh vi phaïm toäi hoaëc khi hoaït ñoäng ñieàu tra ôû vaøo moät trong nhöõng tröôøng hôïp theo quy ñònh taïi Khoaûn 1 ñieàu 139 BLTTHS. Döïa vaøo keát quaû ñieàu tra maø cô quan ñieàu tra coù theå ra moät trong caùc quyeát ñònh keát thuùc ñieàu tra nhö: - Cô quan ñieàu tra ra quyeát ñònh ñình chæ ñieàu tra vuï aùn veà traät töï quaûn lyù kinh teá trong nhöõng tröôøng hôïp sau ñaây: + Coù moät trong nhöõng caên cöù quy ñònh taïi khaûon 2 ñieàu 105 vaø ñieàu 107 BLTTHS hoaëc taïi ñieàu 19, ñieàu 25 vaø khoaûn 2 ñieàu 69 BLHS; + Ñaõ heát thôøi haïn ñieàu tra maø khoâng chöùng minh ñöôïc bò can ñaõ thöïc hieän toäi phaïm; Trong tröôøng hôïp ñình chæ ñieàu tra cô quan ñieàu tra baûn keát luaän ñieàu tra neâu roõ quaù trình ñieàu tra, lyù do vaø caên cöù ñình chæ ñieàu tra. Neáu trong vuï aùn coù nhieàu bò can maø caên cöù ñình chæ ñieàu tra khoâng lieân quan ñeán taát caû caùc bò can thì coù theå ñình chæ ñieàu tra ñoái vôùi töøng bò can. - Khi ñaày ñuû chöùng cöù xaùc ñònh coù toäi phaïm xaûy ra vaø bò can ñaõ thöïc thöïc hieän haønh vi phaïm toäi thì laøm baûn keát luaän ñieàu tra ñeà nghò truy toá. Keøm theo baûn keát luaän ñieàu tra coù baûng keâ veà thôøi haïn ñieàu tra, bieän phaùp nhaên chaën ñaõ aùp duïng coù ghi roõ thôøi gian taïm giöõ, taïm giam, vaät chöùng, bieän phaùp ñeå ñaûm baûo vieäc phaït tieàn, boài thöôøng vaø tòch thu taøi saûn neáu coù. CHÖÔNG III: NHÖÕNG KHOÙ KHAÊN VÖÔÙNG MAÉC TRONG THÖÏC TIEÃN HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÀU TRA CAÙC TOÄI PHAÏM XAÂM PHAÏM TRAÄT TÖÏ QUAÛN LYÙ KINH TEÁ VAØ ÑEÀ XUAÁT GIAÛI PHAÙP PHOØNG NGÖØA, ÑAÁU TRANH I/ Nhöõng khoù khaên vöôùng maéc trong thöïc tieãn hoaït ñoäng ñieàu tra caùc toäi xaâm phaïm traät töï quaûn lyù kinh teá hieän nay: Trong nhöõng naêm qua, tình hình hoaït ñoäng cuûa boïn toäi phaïm xaâm phaïm traät töï quaûn lyù kinh teá ñaõ vaø ñang dieãn ra heát söùc phöùc taïp theo chieàu höôùng gia taêng caû veà soá vuï laãn soá ngöôøi phaïm toäi, xaâm phaïm nhieàu lónh vöïc kinh teá do nhaø nöôùc quaûn lyù. Thuû ñoaïn hoaït ñoäng cuûa loaïi toäi phaïm naøy ngaøy caøng tinh vi xaûo quyeät vaø gaây haäu quaû voâ cuøng nghieâm troïng ñeán söï phaùt trieån neàn kinh teá nöôùc ta, gaây thaát thoaùt nghieâm troïng taøi saûn cuûa nhaø nöôùc vaø taäp theå, gaây böùc xuùc trong dö luaän xaõ hoäi. Ñieån hình nhö caùc vuï Epco-Minh Phuïng, vuï Taân Tröôøng Sanh, vuï Laõ Thò Kim Oanh…ñaõ gaây thaát thoaùt taøi saûn nhaø nöôùc haøng nghìn tæ ñoàng. Töø naêm 1996 ñeán 2006 löïc löôïng CSÑT TP veà kinh teá vaø quaûn lyù chöùc vuï ñaõ phaùt hieän 16.041 vuï xaâm phaïm sôû höõu gaây thieät haïi gaàn 11.000 tæ ñoàng; ñaõ khôûi toá ñieàu tra 2.728 vuï xaâm phaïm sôû höõu vôùi 5.194 ñoái töôïng; phaùt hieän 130.568 vuï buoân laäu vaø toäi phaïm kinh teá khaùc, khôûi toá 3.840 vuï buoân laäu, haøng caám, haøng giaû vôùi 7.554 ñoái töôïng; thu giöõ taøi saûn trò giaù 4.015 tæ ñoàng. Nhöõng keát quaû neâu treân ñaõ goùp phaàn kìm cheá söï gia taêng cuûa toäi phaïm kinh teá, tuy nhieân, tình hình toäi phaïm kinh teá trong thôøi gian qua vaãn heát söùc phöùc taïp, nhieàu vuï tham nhuõng gaây thaát thoaùt nghieâm troïng taøi saûn cuûa nhaø nöôùc vaø cuûa taäp theå; buoân baùn haøng laäu, haøng caám vaãn dieãn ra coâng khai treân caùc ñòa baøn troïng ñieåm. Ngoaøi toäi phaïm tham nhuõng, buoân laäu thì caùc toäi phaïm kinh teá khaùc vaãn dieãn ra phoå bieán, phöùc taïp, gaây thieät haïi nghieâm troïng ñeán taøi saûn nhaø nöôùc, xaâm phaïm quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa caùc doanh nghieäp vaø nhaân daân treân nhieàu lónh vöïc khaùc nhau ôû khaép moïi nôi. Toäi phaïm kinh teá coù yeáu toá nöôùc ngoaøi cuõng ngaøy caøng gia taêng vôùi nhieàu thuû ñoaïn môùi tinh vi xaûo quyeät vaø khoù phaùt hieän, khoù thu thaäp chöùng cöù ñeå xöû lyù theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. Trong khi ñoù caùc hoaït ñoäng quaûn lyù taøi saûn cuûa nhaø nöôùc vaø doanh nghieäp cuõng nhö coâng taùc quaûn lyù haønh chính cuûa nhaø nöôùc trong lónh vöïc quaûn lyù traät töï kinh teá coøn nhieàu baát caäp, sô hôû vaø loûng leûo. Caùc quy ñònh, caùc vaên baûn phaùp luaät kinh teá vaø caùc vaên baûn khaùc lieân quan chöa ñaùp öùng ñöôïc vôùi yeâu caàu thöïc tieãn ñaët ra hieän nay, nhieàu vaên baûn coøn chöa cuï theå, chung chung vaø choàng cheùo vôùi caùc vaên baûn phaùp luaät khaùc daãn ñeán khoù thöïc thi hay ñöôïc hieåu khoâng ñuùng nghóa. Nhöõng quy ñònh ñieàu tra vaãn coøn nhieàu baát caäp, löïc löôïng coøn moûng, coâng taùc chæ ñaïo cuûa caùc caáp uyû Ñaûng ôû nhieàu ñòa phöông coøn chöa saùt sao, chöa thöôøng xuyeân lieân tuïc, nhieàu caùn boä coøn haïn cheá veà trình ñoä, naêng löïc vaø nhaän thöùc veà taàm quan troïng trong vieäc ñaáu tranh phoøng choáng caùc toäi phaïm kinh teá. Coù khoâng ít caùn boä chieán syõ trong quaù trình thöïc hieän nhieäm vuï vì söï caùm doã cuûa vaät chaát, khoâng giöõ ñöôïc phaåm chaát ñaïo ñöùc caùch maïng neân ñaõ dung tuùng, bao che cho caùc haønh vi xaâm phaïm traät töï quaûn lyù kinh teá ñeå vuï lôïi hoaëc vì muïc ñích caù nhaân khaùc. Moâ hình, coâng taùc toå chöùc caùn boä, cô sôû vaät chaát, coâng cuï phöông tieän phuïc vuï coâng taùc coøn thieáu vaø laïc haäu, nhieàu ñôn vò thöïc hieän nhieäm vuï phoøng ngöøa, ñaáu tranh choáng toäi phaïm kinh teá coøn nhieàu luùng tuùng, vieäc naém thoâng tin lieân quan veà ñaáu tranh choáng toäi phaïm kinh teá chöa taäp trung thoáng nhaát. Ôû coâng an caáp huyeän, nhieàu caùn boä coøn phaûi kieâm nhieäm caùc coâng taùc khaùc nhö hình söï-ma tuyù. Coâng taùc phoái hôïp trao ñoåi thoâng tin giöõa caùc löïc löôïng nghieäp vuï coøn haïn cheá, cheá ñoä kinh phí phuïc vuï coâng taùc, cheá ñoä vaãn chöa ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu thöïc tieãn ñaët ra. Hieän nay vaãn coøn ñang coù nhieàu ñoái töôïng phaïm toäi veà traät töï quaûn lyù kinh teá bò truy naõ ñang laãn troán ngoaøi xaõ hoäi gaây khoù khaên khoâng nhoû cho cô quan ñieàu tra trong coâng taùc xöû lyù toäi phaïm. Ñeå naâng cao hieäu quaû coâng taùc, khaéc phuïc nhöõng khoù khaên vöôùng maéc hoûi löïc löôïng CSÑT toäi phaïm kinh teá caàn phaûi chuû ñoäng laøm toát moät soá coâng taùc troïng taâm sau ñaây. II/ Nhöõng giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû coâng taùc phoøng ngöøa, ñaáu tranh choáng toäi phaïm xaâm phaïm traät töï quaûn lyù kinh teá trong thôøi gian tôùi: 1. Thöïc hieän coù hieäu quaû caùc bieän phaùp coâng taùc coâng an: Trong 8 bieän phaùp coâng taùc Coâng an ñöôïc quy ñònh taïi nghò quyeát soá 40-NQ/TW ngaøy 08/11/2004 cuûa Boä Chính Trò ñoái vôùi löïc löôïng CSÑT TP veà kinh teá caàn chuù yù moät soá bieän phaùp sau: - Bieän phaùp phaùp luaät: Treân cô sôû toå chöùc phoøng ngöøa, ñaáu tranh choáng toäi païhm kinh teá, caûnh saùt ñieàu tra toäi phaïm veà kinh teá phaûi phaùt hieän nhöõng sô hôû, thieáu soùt trong heä thoáng phaùp luaät vaø cô cheá chính saùch maø boïn toäi païhm kinh teá lôïi duïng hoaït ñoäng, nhaát laø nhöõng chính saùch maø boïn toäi phaïm kinh teá lôïi duïng hoaït ñoäng, nhaát laø nhöõng chính saùch veà quaûn lyù kinh teá, kieán nghò caùc caáp söûa ñoåi, boå sung kòp thôøi. Beân caïnh ñoù phaûi tham möu xaây döïng vaø hoaøn thieän heä thoáng phaùp luaät mang tính ñoàng boä, chaët cheõ khoâng ñeå toäi phaïm lôïi duïng hoaït ñoäng. Tham möu cho Chính Phuû kyù keát vaø trieån khai coù hieäu quaû caùc hieäp ñònh, nghò ñònh töông trôï tö phaùp vôùi caùc quoác gia, nhaát laø caùc quoác gia coù moái quan heän buoân baùn trao ñoåi haøng hoaù thöôøng xuyeân hoaëc coù nhieàu doanh nghieäp coù voán ñaàu tö tröïc tieáp taïi Vieät Nam. Nghieân cöùu kyõ caùc ñieàu khoaûn ñaõ kyù keát ñeå chuû ñoäng coù keá hoaïch phoøng ngöøa, ñaáu tranh. Ñoái vôùi caùc vuï aùn kinh teá coù yeáu toá nöôùc ngoaøi thì phaûi giaûi quyeát ñuùng phaùp luaät Vieät Nam vaø thoâng leä quoác teá. - Bieän phaùp nghieäp vuï: Caàn naâng cao chaát löôïng coâng taùc ñieàu tra cô baûn nhaèm chuû ñoäng naém chaéc tình hình ñòa baøn, tuyeán troïng ñieåm nhaèm phaùt hieän vaø xöû lyù kòp thôøi caùc haønh vi vi phaïm phaùp luaät veà kinh teá.. Löïc löôïng CSÑT TP veà kinh teá phaûi taäp huaán vaø thöïc hieän ñaày ñuû caùc quy ñònh cuûa Boä veà coâng taùc ñieàu tra cô baûn theo höôùng khoâng quaûn lyù nghieäp vuï ñòa baøn traøn laøn maø keát hôïp ñieàu tra cô baûn vaø quaûn lyù nghieäp vuï ñòa baøn theo lónh vöïc vaø ngaønh haøng troïng ñieåm. Vieäc thu thaäp thoâng tin theo lónh vöïc, ngaønh haøng troïng ñieåm phaûi ñöôïc môû roäng baèng nhieàu hình thöùc, töø nhieàu nguoàn, ñaûm baûo hoà sô ñieàu tra cô baûn phuïc vuï coâng taùc naém tình hình vaø chuû ñoäng phoøng ngöøa, phaùt hieän toäi phaïm. Trong quaù trinh ñieàu tra cô baûn tuyeán, lónh vöïc, ngaønh haøng troïng ñieåm caàn chuù yù vieäc thu thaäp, toång hôïp, phaân tích thoâng tin taøi lieäu qua caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng, caùc nguoàn thoâng tin treân maïng, caùc thoângtin töø ñoái taùc trong vaø ngoaøi nöôùc. Caàn chuù yù caùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi, caùc chöông trình döï aùn troïng ñieåm cuûa nhaø nöôùc hoaëc coù nguoàn vieän trôï nöôùc ngoaøi. Nhöõng thoâng tin thu thaäpñöôïc phaûi phaân tích, toång hôïp ñeå naém chaéc tình hình ñòa baøn tuyeán, lónh vöïc, ngaønh haøng troïng ñieåm phuïc vuï toát coâng taùc laõnh ñaïo chæ ñaïo. Naâng cao chaát löôïng coâng taùc söu tra ñoái töôïng kinh teá laø moät yeâu caàu caáp baùch trong giai ñoaïn hieän nay. Treân cô sôû keát quaû coâng taùc söu tra neáu phaùt hieän ngöôøi, vieäc, hieän töôïng nghi vaán hoaït ñoäng phaïm toäi phaûi nhanh choùng xaùc laäp hieàm nghi ñeå keát luaän chính xaùc nhaèm ñaûm baûo phaùt hieän toäi phaïm, nhöng cuõng phoøng ngöøa ñöôïc oan sai. Trinh saùt ñöôïc phaân coâng theo doõi tuyeán, ñòa baøn, lónh vöïc ngaønh haøng troïng ñieåm phaûi coù keá hoaïch chuû ñoäng xaây döïng vaø söû duïng MLBM laø ngöôøi nöôùc ngoaøi ôû nhöõng khaâu quan troïng, thieát yeáu, nhöõng boä phaän lieân quan ñeán tieàn haøng, ôû vò trí ñoù nhaân vieân MLBM coù theå naém vöõng vaø cung caáp thoâng tin taøi lieäu caàn thieát coù giaù trò phuïc vuï coâng taùc phoøng ngöøa, ñaáu tranh choáng toäi phaïm kinh teá. Taêng cöôøng coâng taùc ñaáu tranh chuyeân aùn coù söï chæ ñaïo taäp trung thoáng nhaát, phoái hôïp chaët cheõ cuûa nhieàu löïc löôïng, söû duïng ñoàng boä caùc bieän phaùp, phöông tieän kyõ thuaät, chieán thuaät nghieäp vuï nhaèm vaøo nhöõng ñoái töôïng ñaõ xaùc ñònh ñeå coâng taùc phoøng ngöøa, ñaáu tranh ñaït hieäu quaû. Caùc ñôn vò CSÑT TP veà kinh teá caàn chuù yù taêng cöôøng moái quan heä phoái hôïp chaët cheõ giöõa giai ñoaïn trinh saùt vaø ñieàu tra toá tuïng trong quaù trình ñieàu tra töøng vuï aùn, traùnh oaùn sai nhöng khoâng boû loït toäi phaïm. Trong ñaáu tranh chuyeân aùn trinh saùt phaûi chuû yeáu ñöôïc aùp duïng bieän phaùp trinh saùt bí maät. Khi ñaõ khôûi toá vuï aùn, phaûi heát söùc chuù yù caùc bieän phaùp nhaên chaën, thu giöõ taøi saûn…vôùi nhöõng vuï aùn coù yeáu toá nöôùc ngoaøi, ñaûm baûo yeâu caàu ñaáu tranh choáng toäiphaïm, kieân quyeát, trieät ñeå nhöng khoâng aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng hôïp taùc ñaàu tö quoác teá. - Bieän phaùp ngoaïi giao: Trong xu theá hoäi nhaäp quoác teá, bieän phaùp ngoaïi giao trong phoøng ngöøa toäi phaïm kinh teá coù yù nghóa raát quan troïng, vì coâng taùc phoøng ngöøa toäi phaïm kinh teá phaûi ñöôïc söï hoã trôï ñaéc löïc cuûa coâng taùc ñoái ngoaïi cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ñöôïc theå hieän baèng söï phoái hôïp coù hieäu quaû giöõa löïc löôïng CSÑT TP veà kinh teá vôùi caùc ngaønh lieân quan, trong ñoù coù caùc löïc löôïng chöùc naêng cuûa ngaønh coâng an. Trong quaù trình xöû lyù toäi phaïm kinh teá coù yeáu toá nöôùc ngoaøi, phaûi döïa treân quy ñònh cuûa phaùp luaät Vieät Nam vaø thoângleä quoác teá, döïa vaøo quan ñieåm ñöôøng loái ñoái ngoaïi cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc cuõng nhö caùc hieäp ñònh töông trôï tö phaùp maø chuùng ta ñaõ kyù keát vôùi caùc nöôùc ñeå vaän duïng phuø hôïp. Taêng cöôøng hôïp taùc quoác teá, nhaát laø toå chöùc INTERPOL, ASEANAPOL vaø caûnh saùt caùc quoác gia trong trao ñoåi, xaùc minh thoâng tin, truy baét toäi phaïm, taäp huaán trao ñoåi kinh nghieäm, toå chöùc phoøng ngöøa, ñaáu tranh choáng toäi phaïm. - Bieäp phaùp kinh teá: Ñoái vôùi caùc vuï aùn kinh teá hieäu quaû nhaát vaãn laø thu hoài ña soá taøi saûn bò thaát thoaùt vaø xöû lyù caùc haønh vi vi phaïm baèng hình söï, kinh teá, haønh chính theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. Caàn chuù yù coâng taùc coâng an laø phaûi taïo ra nhöõng ñieàu kieän caàn thieát ñeå baûo veä taøi saûn cuûa doanh nghieäp, nhaø nöôùc, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå caùc doanh nghieäp phaùt trieån saûn xuaát, kinh doanh, qua ñoù naâng cao hieäu quaû phoøng ngöøa toäi phaïm. - Veà bieän phaùp khoa hoïc-kyõ thuaät: CSÑT TP kinh teá caàn phoái hôïp vôùi caùc ñôn vò nghieäp vuï ñeå vaän duïng ñoàng boä, toång hoïp caùc bieän phaùp nghieäp vuï cuûa ngaønh coâng an. Ñoàng thôøi, tieáp tuïc trang bò phöông tieän kyõ thuaät hieän ñaïi, khaéc phuïc tình traïng laïc haäu, xuoáng caáp veà phöông tieän kyù thuaät. 2. Ñoåi môùi coâng taùc chæ huy chæ ñaïo vaø phöông thöùc toå chöùc hoaït ñoäng nghieäp vuï trong phoøng ngöøa, ñaáu tranh choáng toäi phaïm kinh teá: Laõnh ñaïo caùc ñôn vò CSÑT TP veà kinh teá caàn chuû ñoäng naâng cao nhaä thöùc, ñoåi môùi coâng taùc chæ huy, chæ ñaïo vaø phöông thöùc toå chöùc hoaït ñoäng nhgieäp vuï trong phoøng ngöøa, ñaáu tranh choáng toäiphaïm kinh teá. Traùnh söï truøng daãm, oan sai, soùt loït. Hieän nay moâ hình toå chöùc cuûa löïc löôïng CSÑT TP veà kinh teá vaãn coøn nhieàu baát caäp, choàng cheùo, chöa thoáng nhaát töø trung öông ñeán ñòa phöông, coøn xem nheï coâng taùc trinh saùt. Ñeå khaéc phuïc tình traïng treân, laõnh ñaïo caùc caáp caàn phaûi nghieân cöùu boá trí caùn boä trinh saùt chuyeân saâu theo ngaønh ngheà ñaõ ñaøo taïo. Maët khaùc coâng taùc luaân chuyeån caùn boä cuõng phaûi hôïp lyù, thöôøng xuyeân, traùnh boá trí caùn boä laâu taïi moät lónh vöïc, moät tuyeán, moät ñòa baøn daãn ñeán voâ hieäu hoaù trong hoaït ñoäng phoøng ngöøa, phaùt hieän vaø ñaáu tranh choáng toäi phaïm kinh teá. Cuïc CSÑT TP kinh teá phaûi phoái hôïp vôùi Hoïc vieän CSND, tröôøng ÑH CSND vaø caùc tröôøng trung hoïc CSND ñeå xaây döïng noäi dung baøi giaûng, giaùo trình chuyeân saâu veà coâng taùc phoøng ngöøa, ñaáu tranh choáng toäi phaïm kinh teá trong tình hình môùi ñeå ñaøo taïo vaø ñaøo taïo laïi nghieäp vuï phoøng ngöøa, ñaáu tranh choáng toäi phaïm kinh teá, trong ñoù chuù yù ñaøo taïo chuyeân saâu veà quaûn lyù kinh teá, taøi chính keá toaùn, ngoaïi ngöõ, tin hoïc…trang bò kieán thöùc veà hoäi nhaäp kinh teá quoác teá cho CBCS löïc löôïng CSÑT TP kinh teá thaám nhuaàn muïc ñích, yeâu caàu vaø nhöõng noäi dung cuï theå, töø ñoù xaùc ñònh vai troø, vò trí, nhieäm vuï chính trò trong quaù trình hoäi nhaäp. Laõnh ñaïo caùc ñôn vò phaûi coù keá hoaïch boá trí tôøi gian phuø hôïp, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho trinh saùt, ñieàu tra vieân hoïc theâm ngoaïi ngöõ, tin hoïc, nghieân cöùu tìm hieåu thoâng leä quoác teá vaø luaät phaùp quoác teá hoaëc ñöôïc ñöa ra nöôùc ngoaøi hoïc taäp, nghieân cöùu, trao ñoåi kinh nghieäm phoøng ngöøa ñaáu tranh phoøng choáng toäi phaïm kinh teá vôùi caùc nöôùc ñeå aùp duïng vaøo thöïc tieãn nöôùc ta. Ñoái vôùi caùn boä chæ huy cuõng phaûi ñöôïc ñaøo taïo laïi ñeå naâng cao nhaän thöùc vaø naêng löïc chæ ñaïo hoaït ñoäng phoøng ngöaø ñaáu tranh choáng toäi phaïm kinh teá trong quaù trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá. Taêng cöôøng trang bò phöông tieän theo höôùng chuyeân saâu, töøng böôùc hieän ñaïi hoaù ñaùp öùng yeâu caàu thöïc hieän nhieäm vuï trong tình hình môùi. 3. Taêng cöôøng hôïp taùc quoác teá trong phoøng ngöøa, ñaáu tranh choáng toäi phaïm kinh teá: Hôïp taùc quoác teá chæ coù theå coù hieäu quaû khi laøm toát caùc noäi dung sau: - Hoäi nhaäp vaø toaøn caàu hoaù taïo ñieàu kieän cho chuùng ta tieáp xuùc, nghieân cöùu hoïc taäp vaø vaän duïng caùc thaønh töïu, kinh nghieäm, kyõ thuaät, taän duïng caùc nguoàn voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñeå phaùt trieån kinh teá. Chuùng ta coù theå môû roäng kieåm soaùt tình hình vaø phoái hôïp phoøng ngöøa, ngaên chaën hoaït ñoäng cuûa toäi phaïm kinh teá. Sö trao ñoåi thoâng tin giöõa caûnh saùt Vieät Nam vôùi caùc toå chöùc Interpol, Aseanapol vaø kyù hieäp ñònh töông trôï tö phaùp vôùi nhieàu nöôùc trong ñaáu tranh choáng toäi phaïm xuyeân quoác gia, toäi phaïm khuûng boá, toäi phaïm röûa tieàn vaø caùc toäi phaïm kinh teá khaùc. Môû roäng hôïp taùc döôùi nhieàu hình thöùc, vaø chuù yù phaûi coù loä trình phuø hôïp., thöïc hieän nguyeân taéc vöøa hôïp taùc vöøa ñaáu tranh. Naâng cao nhaän thöùc cho CBCS trong hôïp taùc quoác teá. - Tham möu cho laõnh ñaïo caùc caáp raø soaùt caùc nghò ñònh, hieäp ñònh töông trôï tö phaùp hình söï, ñeà xuaát söûa ñoåi, boå sung ñieàu chænh hoaït ñoäng hôïp taùc quoác teá cho phuø hôïp vôùi tình hình hieän nay. Xaây döïng vaø hoaøn thieän cô sôû phaùp lyù lieân quan ñeán hôïp taùc quoác teá trong phoøng ngöøa, ñaáu tranh choáng toäi phaïm kinh teá. Chuû ñoïng phoái hôïp vôùi caùc ñôn vò lieân quan tham möu cho toång cuïc caûnh saùt xaây döïng vaø hoaøn thieän quy trình tieáp nhaän, xöû lyù thoâng tin toäi phaïm, quy trình coâng taùc lieân quan ñeán hôïp taùc quoác teá. Tham gia xaây döïng caùc chính saùch, quy trình, quy cheá hoaït ñoäng cuûa doanh nhaân nöôùc ngoaøi trong hoaït ñoäng kinh teá nhaèm loaïi boû caùc doanh nghieäp xaáu, löøa ñaûo töø nöôùc ngoaøi vaøo cuõng nhö haïn cheá caùc haønh vivi phaïm phaùp luaät cuûa caùc doanh nghieäp nöôùc ngoaøi. - Taêng cöôøng giao löu, trao ñoåi kinh nghieäm coâng taùc nhieäp vuï coâng an vaø coâng taùc baûo veä kinh teá cuûa moät soá nöôùc ñaõ traûi qua giai ñoaïn ñaàu cuûa hoäi nhaäp kinh teá töông töï nöôùc ta ñaõ vaøo WTO ñeå hoïc taïp kinh nghieäm, traùnh bôõ ngôõ. Naém tình hình kòp thôøi vaø ñöa ra giaûi phaùp ñuùng ñaén nhaát, hoaøn thaønh toát nhieäm vuï chính trò cuûa löïc löôïng CSÑT TP kinh teá trong quaù trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá. PHAÀN KEÁT LUAÄN Vieät nam gia nhaäp toå chöùc thöông maïi theá giôùi (WTO) thì hoaït ñoäng cuûa caùc loaïi toäi phaïm kinh teá, nhaát laø toäi phaïm tham nhuõng, buoân laäu, troán thueá vaø gian laän thöông maïi seõ phaùt trieån vôùi hình thöùc tinh vi hôn, mang maøu saéc quoác teá, coù söï thoâng ñoàng giöõa doanh nghieäp trong vaø ngoaøi nöôùc vaø coù söï tieáp tay cuûa moät boä phaän caùn boä thaùi hoaù, bieán chaát trong heä thoáng chính tò vaø caùc cô quan baûo veä phaùp luaät. Cuøng vôùi söï chuyeån ñoåi cuûa neàn kinh teá, caùc vaên baûn phaùp luaät ñang ñöôïc ñieàu chænh song vaãn coøn sô hôû, thieáu soùt laø nhöõng ñieàu kieän ñeå toäi phaïm kinh teá lôïi duïng. Chính vì vaäy beân caïnh vieäc hoaøn thieän coâng taùc quaûn lyù nhaø nöôùc trong vaán ñeà baûo veä taøi saûn, quaûn lyù haønh chính veà caùc maët lieân quan ñeán chính saùch phaùt trieån kinh teá, hoaøn thieän luaät phaùp veà kinh teá vaø thöïc hieän nhieäm vuï phoøng ngöøa, ñaáu tranh choáng toäi phaïm xaâm phaïm traät töï quaûn lyù kinh teá cuûa cô quan ñieàu tra döôùi söï chæ ñaïo cuûa Ñaûng, Nhaø nöôùc thì nhieäm vuï xaây döïng vaø hoaøn thieän khoa hoïc ñieàu tra hình söï noùi chung cuõng nhö hoaøn thieän lyù luaän phöông phaùp ñieàu tra hình söï noùi rieâng laø moät yeâu caàu voâ cuøng quan troïng vaø caáp baùch ñaët ra ñeå laøm cô sôû phöông phaùp luaän phuïc vuï cho vieäc phaân tích, ñaùnh giaù nhöõng tình huoáng ñieàu tra phoå bieán vaø cuï theå, löïa choïn phöông aùn toái öu nhaát nhaèm giaûi quyeát nhöõng nhieäm vuï cuï theå cuûa coâng taùc phoøng ngöøa, ñieàu tra toäi phaïm xaâm phaïm traät töï quaûn lyù chöùc vuï moät caùch hieäu quaû nhaát ñeå goùp phaàn oån ñònh söï phaùt trieån kinh teá trong quaù trình thöïc hieän nhieäm vuï chính trò-kinh teá-xaõ hoäi cuaû ñaát nöôùc ta trong giai ñoaïn coâng nghieäp hoaù-hieän ñaïi hoùa, hoäi nhaäp kinh teá quoác teá hieän nay vaø trong thôøi gian tôùi. DANH MUÏC TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Giaùo trình: Phöông phaùp ñieàu tra hình söï (duøng cho ñaøo taïo thaïc syõ Luaät hoïc chuyeân ngaønh Toäi phaïm hoïc va ñieàu tra toäi phaïm) – Tröôøng ÑHCSND 2008. Boä luaät hình söï nöôùc CHXHCN Vieät Nam 1999. Boä luaät toá tuïng hình söï nöôùc CHXHCN Vieät Nam 2003. Giaùo trình: Luaät hình söï Vieät Nam – PGS. TS Voõ Khaùnh Minh bieân soaïn. Taïp chí CSND soá 05/2007, soá 02/2008 Bình luaän Boä luaät hình söï – NXB Tö phaùp do Ths. Vuõ Maïnh Cöôøng bieân soaïn – Haø noäi 2008. DANH MUÏC TAØI LIEÄU PHAÀN MÔÛ ÑAÀU PHAÀN NOÄI DUNG CHÖÔNG I: NHAÄN DIEÄN TOÄI PHAÏM VEÀ TRAÄT TÖÏ QUAÛN LYÙ KINH TEÁ VAØ ÑAËC ÑIEÅM HÌNH SÖÏ CAÙC TOÄI PHAÏM VEÀ TRAÄT TÖÏ QUAÛN LYÙ KINH TEÁ I/ Nhaän dieän caùc toäi phaïm veà traät töï quaûn lyù kinh teá. 1.Khaùi nieäm. 2.Nhöõng daáu hieäu phaùp lyù cuûa caùc toäi phaïm veà traät töï quaûn lyù kinh teá. 2.1 Khaùch theå cuûa toäi phaïm. 2.2 Maët khaùch quan cuûa toäi phaïm. 2.3 Maët chuû quan cuûa toäi phaïm. 2.4 Chuû theå cuûa toäi phaïm. II/ Ñaëc ñieåm hình söï caùc toäi phaïm veà traät töï quaûn lyù kinh teá. 1.Ñaëc ñieåm ñoái töôïng phaïm toäi. 2. Ñaëc ñieåm veà thuû ñoaïn hoaït ñoäng phaïm toäi. 3. Tuyeán, ñòa baøn troïng ñieåm hoaït ñoäng cuûa caùc ñoái töôïng phaïm toäi xaâm phaïm traät töï quaûn lyù kinh teá. 4. Ngaønh haøng, maët haøng troïng ñieåm cuûa caùc toäi phaïm xaâm phaïm traät töï quaûn lyù kinh teá. CHÖÔNG II: ÑAËC ÑIEÅM CUÛA HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÀU TRA CAÙC TOÄI PHAÏM XAÂM PHAÏM TRAÄT TÖÏ QUAÛN LYÙ KINH TEÁ I/ Nhöõng vaán ñeà caàn chöùng minh trong ñieàu tra caùc toäi phaïm veà traät töï quaûn lyù kinh teá. II/ Toå chöùc vaø tieán haønh caùc hoaït ñoäng ñieàu tra caùc toäi phaïm veà traät töï quaûn lyù kinh teá. 1. Giai ñoaïn ñieàu tra ban ñaàu nhaèm xaùc ñònh toäi phaïm vaø ngöôøi thöïc hieän haønh vi phaïm toäi. 1.1 Tieáp nhaän vaø xöû lyù toá giaùc, tin baùo, hoà sô, taøi lieäu toäi phaïm veà traät töï quaûn lyù kinh teá. 1.2 Laáy lôøi khai ban ñaàu. 1.3 Söû duïng caùc hoaït ñoäng bí maät phaùt hieän vaø thu thaäp, cuûng coá taøi lieäu, chöùng cöù laøm roõ toäi phaïm. 1.4 Xaùc laäp chuyeân aùn ñieàu tra caùc toäi phaïm veà traät töï quaûn lyù kinh teá. 1.5 Taäp hôïp caùc taøi lieäu ban ñaàu, ñaùnh giaù ñeà xuaát. 1.6 Khôûi toá vuï aùn, khôûi toá bò can. 1.7 Laäp keá hoaïch ñieàu tra vuï aùn. 2. Giai ñoaïn tieáp theo nhaèm chöùng minh toäi phaïm vaø ngöôøi thöïc hieän haønh vi phaïm toäi. 2.1 Baét ñoái töôïng. 2.2 Khaùm xeùt, thu giöõ, taïm giöõ vaø keâ bieân taøi saûn trong ñieàu tra vuï aùn. 2.3 Hoûi cung bò can. 2.4 Ñoái chaát. 2.5 Tröng caàu giaùm ñònh chuyeân moân. 3. Keát thuùc ñieàu tra vuï aùn. CHÖÔNG III: NHÖÕNG KHOÙ KHAÊN VÖÔÙNG MAÉC TRONG THÖÏC TIEÃN HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÀU TRA CAÙC TOÄI PHAÏM XAÂM PHAÏM TRAÄT TÖÏ QUAÛN LYÙ KINH TEÁ VAØ ÑEÀ XUAÁT GIAÛI PHAÙP PHOØNG NGÖØA, ÑAÁU TRANH I/ Nhöõng khoù khaên vöôùng maéc trong thöïc tieãn hoaït ñoäng ñieàu tra caùc toäi xaâm phaïm traät töï quaûn lyù kinh teá hieän nay. II/ Nhöõng giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû coâng taùc phoøng ngöøa, ñaáu tranh choáng toäi phaïm xaâm phaïm traät töï quaûn lyù kinh teá trong thôøi gian tôùi. 1. Thöïc hieän coù hieäu quaû caùc bieän phaùp coâng taùc coâng an. 2. Ñoåi môùi coâng taùc chæ huy chæ ñaïo vaø phöông thöùc toå chöùc hoaït ñoäng nghieäp vuï trong phoøng ngöøa, ñaáu tranh choáng toäi phaïm kinh teá. 3.Taêng cöôøng hôïp taùc quoác teá trong phoøng ngöøa, ñaáu tranh choáng toäi phaïm kinh teá. PHAÀN KEÁT LUAÄN DANH MUÏC TAØI LIEÄU THAM KHAÛO

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhương Pháp Điều Tra Hình Sự 1.doc
Luận văn liên quan