Phương pháp soạn giáo án điện tử trong giảng dạy Vật lý 7

Lí do chọn đề tài: - Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển và khoa học kĩ thuật được áp dụng nhiều như ngày nay, việc dạy học theo phương pháp cũ không còn phù hợp nữa mà đòi hỏi người giáo viên phải đổi mới phương pháp dạy học, phương tiện dạy học. Do đó, việc áp dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy là 1 trong những cách làm nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới đó. - Muốn học sinh hiểu rõ, nắm vững thì trong mỗi tiết dạy chúng ta phải kết hợp nhuần nhuyễn đồ dùng dạy học, phương tiện dạy học lồng ghép vào trong mỗi tiết dạy. Qua thực tế giảng dạy tôi nhận thấy môn Vật lý cấp THCS là môn học có rất nhiều nội dung cần các hình ảnh trực quan, các thí nghiệm mô tả hiện tượng, các câu hỏi trắc nghiệm sẽ đem lại hiệu qua cao nếu ta ứng dụng CNTT vào giảng dạy.- Thực hiện được điều này đòi hỏi bản thân giáo viên phải có kiến thức cơ bản về tin học, biết thu thập thông tin từ Internet, cách sử dụng các phần mềm tiện ích. II. Đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu: 1. Đối tượng nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu là học sinh lớp 7A5, 7A6 trường THCS Thị Trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. - Thực hiện tiết dạy môn vật lí lớp 7 khối THCS. 2. Phương pháp nghiên cứu: - Nghiên cứu tài liệu. - Điều tra, dự giờ, thực nghiệm. 3. Đề tài đưa ra giải pháp mới: - Nội dung bài giảng được minh họa bằng những âm thanh và hình ảnh sống động. - Những thí nghiệm, những tranh ảnh minh họa được động hóa. - Trong một tiết học có thể sử dụng được nhiều hình thức truyền đạt: Biểu đồ, tranh ảnh, sơ đồ, phim. 4. Hiệu quả áp dụng: - Học sinh tỏ ra thích thú và tiếp thu bài nhẹ nhàng hơn. - Học sinh dễ hình dung và hiểu bài nhanh hơn. - Tăng tính chủ động học tập của học sinh. - HS ghi bài chủ động và có nhiều thời gian suy nghĩ để trả lời câu hỏi giáo viên nêu ra. - Dễ dàng hình dung các vấn đề trừu tượng, hứng thú và nhớ lâu hơn cho học sinh. - Giáo viên và học sinh tiếp cận với thành tựu mới của khoa học kĩ thuật, nâng cao dần chất lượng dạy – học của giáo viên và học sinh. - Tạo nên một tác phong lao động mới của người GV trong lĩnh vực cơng nghệ thông tin. 5. Phạm vi áp dụng: Lớp 7A5, 7A6 trường THCS Thị Trấn Châu Thành.

doc25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 2087 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phương pháp soạn giáo án điện tử trong giảng dạy Vật lý 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHOØNG GIAÙO DUÏC ÑAØO TAÏO HUYEÄN CHAÂU THAØNH TRÖÔØNG TRUNG HOÏC CÔ SÔÛ THÒ TRAÁN – & — SAÙNG KIEÁN KINH NGHIEÄM: “PHÖÔNG PHAÙP SOAÏN GIAÙO AÙN ÑIEÄN TÖÛ TRONG GIAÛNG DAÏY VAÄT LYÙ 7” Giaùo vieân: Traàn Thò Ngoïc Hieàn BAÛN TOÙM TAÉT ÑEÀ TAØI *********** > Teân ñeà taøi: “Phöông phaùp soaïn giaùo aùn ñieän töû trong giaûng daïy vaät lyù 7”. > Ngöôøi thöïc hieän: Traàn Thò Ngoïc Hieàn. > Ñôn vò coâng taùc: Tröôøng THCS Thò Traán Chaâu Thaønh. I. Lí do choïn ñeà taøi: - Trong thôøi ñaïi coâng ngheä thoâng tin phaùt trieån vaø khoa hoïc kó thuaät ñöôïc aùp duïng nhieàu nhö ngaøy nay, vieäc daïy hoïc theo phöông phaùp cuõ khoâng coøn phuø hôïp nöõa maø ñoøi hoûi ngöôøi giaùo vieân phaûi ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc, phöông tieän daïy hoïc. Do ñoù, vieäc aùp duïng coâng ngheä thoâng tin vaøo trong giaûng daïy laø 1 trong nhöõng caùch laøm nhaèm ñaùp öùng yeâu caàu ñoåi môùi ñoù. - Muoán hoïc sinh hieåu roõ, naém vöõng thì trong moãi tieát daïy chuùng ta phaûi keát hôïp nhuaàn nhuyeãn ñoà duøng daïy hoïc, phöông tieän daïy hoïc loàng gheùp vaøo trong moãi tieát daïy. Qua thöïc teá giaûng daïy toâi nhaän thaáy moân Vaät lyù caáp THCS laø moân hoïc coù raát nhieàu noäi dung caàn caùc hình aûnh tröïc quan, caùc thí nghieäm moâ taû hieän töôïng, caùc caâu hoûi traéc nghieäm… seõ ñem laïi hieäu qua cao neáu ta öùng duïng CNTT vaøo giaûng daïy.- Thöïc hieän ñöôïc ñieàu naøy ñoøi hoûi baûn thaân giaùo vieân phaûi coù kieán thöùc cô baûn veà tin hoïc, bieát thu thaäp thoâng tin töø Internet, caùch söû duïng caùc phaàn meàm tieän ích. II. Ñoái töôïng nghieân cöùu, phöông phaùp nghieân cöùu: 1. Ñoái töôïng nghieân cöùu: - Ñoái töôïng nghieân cöùu laø hoïc sinh lôùp 7A5, 7A6 tröôøng THCS Thò Traán Chaâu Thaønh, huyeän Chaâu Thaønh, tænh Taây Ninh. - Thöïc hieän tieát daïy moân vaät lí lôùp 7 khoái THCS. 2. Phöông phaùp nghieân cöùu: - Nghieân cöùu taøi lieäu. - Ñieàu tra, döï giôø, thöïc nghieäm. 3. Ñeà taøi ñöa ra giaûi phaùp môùi: - Nội dung baøi giảng được minh họa bằng những aâm thanh vaø hình ảnh sống động. - Những thí nghieäm, những tranh ảnh minh hoïa ñöợc động hoùa. - Trong một tiết học coù thể sử dụng được nhiều hình thức truyền đạt: Biểu đồ, tranh ảnh, sơ đồ, phim. 4. Hieäu quaû aùp duïng: - Học sinh tỏ ra thích thuù vaø tiếp thu baøi nhẹ nhaøng hơn. - Học sinh dễ hình dung vaø hiểu baøi nhanh hơn. - Tăng tính chủ động học tập của học sinh. - HS ghi baøi chủ động vaø coù nhiều thời gian suy nghĩ để trả lời caâu hỏi giaùo vieân neâu ra. - Dễ daøng hình dung caùc vấn đề trừu tượng, hứng thuù vaø nhớ laâu hơn cho học sinh. - Giaùo vieân vaø học sinh tiếp cận với thaønh tựu mới của khoa học kĩ thuật, naâng cao dần chất lượng dạy – học của giaùo vieân vaø học sinh. - Tạo neân một taùc phong lao động mới của người GV trong lĩnh vực công nghệ thoâng tin. 5. Phaïm vi aùp duïng: Lôùp 7A5, 7A6 tröôøng THCS Thò Traán Chaâu Thaønh. Thò Traán, ngaøy 09 thaùng 4 naêm 2010 Ngöôøi thöïc hieän ñeà taøi TRAÀN THÒ NGOÏC HIEÀN A. MÔÛ ÑAÀU: I. Lí do choïn ñeà taøi: - Trong thôøi ñaïi khoa hoïc kó thuaät ngaøy nay, daïy hoïc theo phöông phaùp cuõ khoâng coøn phuø hôïp nöõa maø ñoøi hoûi ngöôøi giaùo vieân phaûi ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc, phöông tieän daïy hoïc. AÙp duïng coâng ngheä thoâng tin vaøo trong giaûng daïy laø 1 trong nhöõng caùch laøm nhaèm ñaùp öùng yeâu caàu ñoåi môùi ñoù. - Ñeå laøm ñöôïc ñieàu naøy ñoøi hoûi ngöôøi giaùo vieân phaûi coù kieán thöùc cô baûn veà tin hoïc, bieát thu thaäp thoâng tin töø Internet, caùch söû duïng caùc phaàn meàm tieän ích. - Nhöõng naêm gaàn ñaây, Nghò quyeát cuûa Ñaïi Hoäi Ñaûng khoùa X vaø nhieàu vaên kieän khaùc cuûa Nhaø nöôùc, Boä giaùo duïc ñaøo taïo ñeàu nhaán maïnh vieäc ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc laø nhieäm vuï quan troïng cuûa caùc caáp hoïc vaø baäc hoïc ôû nöôùc ta. Trong ñoù, giaùo vieân giöõ vai troø chuû ñaïo trong coâng taùc giaûng daïy coøn hoïc sinh giöõ vai troø chuû ñoäng tích cöïc lónh hoäi kieán thöùc. Moân vaät lyù coù vai troø quan troïng trong vieäc thöïc hieän muïc tieâu ñaøo taïo taïi caùc tröôøng Trung hoïc cô sôû, hình thaønh nôi caùc em nhöõng kyõ naêng cô baûn phoå thoâng vaø thoùi quen laøm vieäc khoa hoïc. - Xuaát phaùt töø thöïc teá giaûng daïy ôû tröôøng, yeâu caàu cuûa xaõ hoäi neân vieäc tìm bieän phaùp öùng duïng coâng ngheä thoâng tin vaøo giaûng daïy , soaïn giaùo aùn nhaèm naâng cao hôn nöõa hieäu quaû cuûa tieát daïy laø ñieàu raát caàn thieát . Do ñoù toâi choïn ñeà taøi: “Phöông phaùp soaïn giaùo aùn ñieän töû trong giaûng daïy vaät lyù 7” II. Ñoái töôïng nghieân cöùu: - Ñoái töôïng nghieân cöùu laø hoïc sinh lôùp 7A5, 7A6 tröôøng THCS Thò Traán Chaâu Thaønh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. - Thöïc hieän tieát daïy moân vaät lí lôùp 7 khoái THCS - Thôøi gian thöïc hieän: naêm hoïc 2009 – 2010 III. Phaïm vi nghieân cöùu cuûa ñeà taøi: Lôùp 7A5, 7A6 tröôøng THCS Thò Traán Chaâu Thaønh. IV. Phöông phaùp nghieân cöùu: - Nghieân cöùu taøi lieäu chuyeân moân, hoïc tin hoïc. Caäp nhaät caùc thoâng tin, hình aûnh treân maïng, caùc phaàn meàm tieän ích. - Daïy thöïc nghieäm ñeå laéng nghe goùp yù cuûa ñoàng nghieäp - Döï giôø caùc tieát daïy coù öùng duïng coâng ngheä thoâng tin ñeå tham khaûo, hoïc hoûi, ruùt kinh nghieäm - Laäp keá hoaïch vieát ñeà taøi B. NOÄI DUNG: I. Nhöõng cô sôû lí luaän cho vieäc aùp duïng saùng kieán kinh nghieäm: - Vieäc ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc vaø öùng duïng coâng ngheä thoâng tin vaøo giaûng daïy döïa vaøo caùc chæ thò, nghò quyeát cuûa Ñaûng. - Boä giaùo duïc vaø ñaøo taïo ñaõ coù chæ thò soá 29/2000/CT vôùi muïc tieâu : “Ñaåy maïnh öùng duïng coâng ngheä thoâng tin trong giaùo duïc ñaøo taïo ôû taát caû caùc caáp hoïc, baäc hoïc, ngaønh hoïc theo höôùng söû duïng coâng ngheä thoâng tin…” - Chæ ñaïo cuûa sôû GD veà vieäc khuyeán khích söû duïng giaùo aùn vi tính , giaùo aùn ñieän töû - Nghò quyeát TÖ 2 khoùa 8 tieáp tuïc khaúng ñònh: “ Phaûi ñoåi môùi phöông phaùp giaùo duïc ñaøo taïo, khaéc phuïc loái truyeàn thuï 1 chieàu, reøn luyeän thaønh neáp tö duy saùng taïo cuûa ngöôøi hoïc…” - ÖÙng duïng coâng ngheä thoâng tin trong giaûng daïy vaø hoïc taäp giuùp ngöôøi giaùo vieân naâng cao trình ñoä tin hoïc, giuùp hoïc sinh yeâu thích khaùm phaù theá giôùi coâng ngheä thoâng tin, töøng böôùc hoaøn thieän kó naêng , reøn luyeän taùc phong coâng nghieäp, naêng ñoäng, saùng taïo ñieàu ñoù raát caàn trong quaù trình hoäi nhaäp vôùi theá giôùi II. Cô sôû thöïc tieãn: 1. Thuaän lôïi: - Tröôøng THCS Thò Traán Chaâu Thaønh laø tröôøng troïng ñieåm veà öùng duïng CNTT trong huyeän, tröôøng ñöôïc trang bò boä maùy chieáu ôû 1 phoøng chöùc naêng ñeå GV giaûng daïy baèng giaùo aùn ñieän töû - Ngoaøi ra tröôøng trang bò theâm maùy chieáu vaät theå, 2 maùy vi tính xaùch tay phuïc vuï giaûng daïy giaùo aùn ñieän töû cuûa giaùo vieân - Haàu heát GV tröôøng ñöôïc taäp huaán veà öùng duïng coâng ngheä thoâng tin trong giaûng daïy vaø ñaõ coù baèng A tin hoïc. - Phoøng hoïc coù ñaày ñuû baøn gheá, baûng töø, phoâng maøn phuïc vuï ñeøn chieáu. Cô sôû vaät chaát nhìn chung ñaït veà soá löôïng laãn chaát löôïng. - Vieäc cung caáp ñoà duøng daïy hoïc kòp thôøi phuïc vuï toát cho caùc tieát daïy giuùp giaùo vieân chuû ñoäng hôn veà thôøi gian, truyeàn ñaït kieán thöùc deã daøng hôn. - Toå boä moân böôùc ñaàu ñaõ soaïn giaùo aùn baèng vi tính, töøng böôùc öùng duïng coâng ngheä thoâng tin vaøo giaûng daïy. - Thöïc teá ôû tröôøng THCS Thò Traán Chaâu Thaønh trong naêm vöøa qua coù söï chuyeån bieán roõ reät, haàu heát caùc thaày coâ ñaõ tieáp caän vaø vaän duïng töøng böôùc coâng ngheä thoâng tin vaøo giaûng daïy, ñaït nhöõng thaønh coâng ban ñaàu raát ñaùng bieåu döông. - Trong moät xaõ hoäi phaùt trieån, khi hoïc sinh laø nhöõng ngöôøi khaù thoâng thaïo veà tin hoïc, tieáp caän deã daøng vôùi coâng ngheä thoâng tin hieän ñaïi thì khoâng theå chaáp nhaän tình traïng ngöôøi thaày daïy mình khoâng bieát gì veà tin hoïc. Vì thaày phaûi luoân hôn troø moät caùi ñaàu, taàm tö duy hieåu bieát ñeå coù ñuû kieán thöùc truyeàn ñaït, ñoù laø tieâu chuaån maø xaõ hoäi qui ñònh. Neáu ngöôøi thaày khoâng ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu naøy, khoâng ít thì nhieàu seõ laøm giaûm nieàm tin nôi hoïc sinh vaø khoù coù theå hoaøn thaønh toát nhieäm vuï theo yeâu caàu môùi. 2. Nhöõng khoù khaên toàn taïi: - Maùy moùc phuïc vuï giaûng daïy baèng giaùo aùn ñieän töû chöa ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu giaûng daïy cuûa giaùo vieân, soá löôïng coøn haïn cheá. - Moät soá phaàn meàm phuïc vuï giaûng daïy giaù thaønh coøn cao neân giaùo vieân töï saém baèng kinh phí baûn thaân maø chæ söû duïng phaàn meàm mieãn phí treân maïng hoaëc ñöôïc trang caáp. - Heä thoáng phoøng thí nghieäm thöïc haønh coù baøn gheá, duïng cuï chöa phuø hôïp vôùi daïy baèng giaùo aùn ñieän töû. III. Noäi dung vaán ñeà: 1. Vấn đề đặt ra: - Vieäc giaûng daïy baèng giaùo aùn ñieän töû ñoøi hoûi ngöôøi giaùo vieân phaûi soaïn giaùo aùn baèng vi tính , öùng duïng caùc kó naêng tin hoïc vaøo giaûng daïy. - Thöïc hieän ñoåi môùi phöông phaùp giaûng daïy söû duïng phöông phaùp thöïc nghieäm, keát hôïp thí nghieäm vôùi coâng ngheä thoâng tin nhaèm phaùt huy tính tích cöïc cuûa hoïc sinh, reøn luyeän kó naêng thöïc haønh thí nghieäm, taïo cho hoïc sinh tình yeâu khoa hoïc, thích coâng ngheä thoâng tin ñoù laø caùnh coång daãn caùc em ñi ñeán thaønh coâng - Ñeå giaûng daïy ñöôïc toát, ñoøi hoûi ngöôøi giaùo vieân khoâng ngöøng hoïc hoûi nhöõng kieán thöùc veà tin hoïc, truy caäp nhöõng tieän ích treân Internet ñeå ñöa vaøo baøi giaûng, hoïc hoûi ñoàng nghieäp nhöõng thao taùc hay, kó naêng môùi ñeå laøm cho baøi giaûng cuûa mình ngaøy caøng phong phuù hôn. 2. Giải pháp thực hiện : Ñeå coù 1 baøi giaûng hay, taïo khoâng khí vui veû haáp daãn hoïc sinh thì baøi giaûng ñoù phaûi ñöôïc chuaån bò toát veà noäi dung, hình thöùc, duïng cuï thí nghieäm.Vieäc giaûng daïy baèng giaùo aùn ñieän töû thöïc hieän theo nhöõng böôùc sau: * Böôùc 1: Tìm hieåu, nghieân cöùu muïc tieâu, noäi dung baøi daïy. - GV nghieân cöùu qua SGV,SGK, taøi lieäu chuyeân moân. - Phöông phaùp truyeàn thuï kieán thöùc. - Troïng taâm caàn khaéc saâu. * Böôùc 2: Soaïn giaùo aùn ñieän töû treân maùy vi tính: Khi thöïc hieän böôùc naøy giaùo vieân phaûi hình dung caùc böôùc trình chieáu, noäi dung saép xeáp thöù töï caùc hoaït ñoäng. Phaàn naøo giaùo vieân giaûng, phaàn naøo trình chieáu, hoã trôï cuûa caùc phaàn meàm, hình aûnh, aâm thanh. *Böôùc 3: Chænh söûa, hoaøn chænh giaùo aùn - Theâm vaøo giaùo aùn caùc phaàn meàm, scan hình, döïng phim *Böôùc 4: Chaïy thöû treân maùy nhaø tröôøng tröôùc tieát daïy, chænh font, maøu, aâm thanh phuø hôïp tröôùc khi giaûng daïy. * Böôùc 5: Giaûng daïy treân lôùp, phoái hôïp hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø. IV. Nhöõng bieän phaùp ñaõ aùp duïng: - Khoâng chæ baûn thaân toâi nhaän thöùc ñöôïc vieäc öùng duïng coâng ngheä thoâng tin vaøo giaûng daïy raát caàn thieát maø taäp theå giaùo vieân tröôøng toâi cuõng thaáy ñöôïc ñieàu ñoù. Ñöôïc tieáp caän vôùi khoa hoïc kó thuaät tieân tieán, tieáp thu nhöõng tinh hoa cuûa nhaân loaïi seõ giuùp cho ngöôøi thaày 1 phong caùch hoaït ñoäng môùi nhaèm phaùt huy tính tích cöïc chuû ñoäng cuûa hoïc sinh. - Ban giaùm hieäu tröôøng ñaõ taïo ñieàu kieän cho giaùo vieân ñöôïc hoïc tin hoïc vaøo dòp heø, ñöôïc tham döï caùc lôùp taäp huaán veà coâng ngheä thoâng tin. Ngoaøi ra tröôøng coøn toå chöùc thi daïy giaùo aùn ñieän töû nhaèm taïo höùng thuù cho giaùo vieân ñöôïc theå hieän taøi naêng cuûa mình.Ngöôøi giaùo vieân phaûi coù trình ñoä tin hoïc cô baûn nhö soaïn thaûo vaên baûn, taïo baûng tính, veõ bieåu ñoà, coù khaû naêng truy caäp Internet ñeå tìm hình aûnh vaø tö lieäu giaûng daïy Truy caäp Internet ñeå tìm kieám thoâng tin: Böôùc 1: Nhaáp keùp vaøo bieåu töôïng Internet Explorer Böôùc 2: Choïn löïa trang Web tìm kieám phuø hôïp Moät soá trang Web giaùo duïc: Töø trang Web ta coù theå sao cheùp noäi dung hình aûnh caàn tìm löu veà maùy tính hoaëc ñóa meàm baèng caùch duøng caùc thao taùc copy, paste. Töï veõ hình baèng caùc phaàn meàm Autocard, Corel draw hay phaàn meàm coù saün trong maùy nhö Paint. Coù theå chuïp aûnh maøn hình baèng caùch nhaán phím PrintScreen. Vôùi chöùc naêng naøy ta coù theå nhaän caû 1 böùc maøn hình lôùn, söû duïng coâng cuï select ñeå löïa choïn phaàn caàn thieát ñöa vaøo söû duïng. Ví duï: Moâ hình thí nghieäm taùc duïng nhieät cuûa doøng ñieän. GV Scan hình coù saün trong saùch giaùo khoa ñeå ñöa vaøo giaùo aùn ñieän töû Khi ñaõ soaïn xong giaùo aùn vi tính , giaùo vieân baét ñaàu thieát keá giaùo aùn ñieän töû baèng chöông trình Power Point. Ñeå thieát keá 1 giaùo aùn ñieän töû baèng chöông trình Power Point ta phaûi naém 1 soá kó naêng cô baûn sau: Böôùc 1: Start/Program/Microsoft Office/Microsoft Office Power Point 2003 Böôùc 2: Format/Slide Layout ñeå choïn kieåu trình chieáu Böôùc 3: Môû song song 2 cöûa soå MS Word vaø MS Power Point Duøng Ctrl + C ñeå copy caùc phaàn noäi dung caàn thieát vaø daùn vaøo PP baèng Ctrl + V (hoaëc caùc bieåu töôïng copy, paste treân maøn hình) Böôùc 4: Slide Show/Custom Animation/Add Effect ñeå taïo hieäu öùng ñoäng cho phaàn trình chieáu Böôùc 5: Taïo caùc lieân keát: vaøo AutoShape choïn caùc hình muõi teân , ngoâi nhaø… vaø choïn Hyperlink to ñeå lieân keát ñeán caùc Slide hoaëc lieân keát tröïc tieáp vaøo Word, Internet hoaëc caùc phaàn meàm, hình veõ caàn söû duïng Böôùc 6: Choïn Wiew/ Slide Show hoaëc phím F5 ñeå trình chieáu Böôùc 7: Löu taäp tin caàn trình chieáu vaøo ñóa Coù theå söû duïng phaàn meàm Hot Potatoes, Minmap ,Violet ñeå soaïn troø chôi , baøi taäp phaàn cuûng coá vaän duïng 1. Ñoái vôùi phaàn meàm Violet: Violet laø phaàn meàm coâng cuï giuùp cho giaùo vieân coù theå töï xaây döïng ñöôïc caùc baøi giaûng treân maùy tính 1 caùch nhanh choùng vaø hieäu quaû. So vôùi caùc coâng cuï khaùc Violet chuù troïng hôn trong vieäc choïn baøi giaûng coù aâm thanh, hình aûnh, chuyeån ñoäng vaø töông taùc…raát phuø hôïp vôùi hoïc sinh THCS. Violet ñöôïc vieát taét töø cuïm töø tieáng Anh: Visual & Online Lesson Editor for Teachers (coâng cuï soaïn thaûo baøi giaûng tröïc tuyeán daønh cho giaùo vieân). Töông töï phaàn meàm Powerpoint, Violet coù ñaày ñuû chöùc naêng duøng ñeå taïo caùc trang noäi dung baøi giaûng nhö cho pheùp nhaäp caùc döõ lieäu vaên baûn, coâng thöùc, caùc file döõ lieäu multimedia (hình aûnh, aâm thanh, phim, hoaït hình Flash). - Violet cho pheùp taïo ñöôïc 4 kieåu baøi taäp traéc nghieäm: + Moät ñaùp aùn ñuùng + Nhieàu ñaùp aùn ñuùng Ñuùng/sai: vôùi moãi phöông aùn phaûi traû lôøi laø ñuùng hay sai. Caâu hoûi gheùp ñoâi: Keùo thaû caùc yù ôû coät phaûi vaøo caùc yù töông öùng ôû coät traùi Violet coù giao dieän ñöôïc thieát keá tröïc quan vaø deã duøng, ngoân ngöõ giao tieáp vaø phaàn trôï giuùp ñeàu hoaøn toaøn baèng tieáng Vieät, neân phuø hôïp vôùi caû giaùo vieân khoâng gioûi tin hoïc vaø ngoaïi ngöõ. Maët khaùc do söû duïng Unicode neân font chöõ trong caùc saûn phaåm baøi giaûng ñeàu ñeïp, deã nhìn. Theâm nöõa Unicode laø baûng maõ chuaån quoác teá neân font tieáng vieät luoân ñaûm baûo tính oån ñònh treân moïi heä maùy tính, heä ñieàu haønh vaø moïi trình duyeät Internet. *Caøi ñaët vaø chaïy chöông trình: Coù theå download vaø caøi ñaët phaàn meàm Violet töø ñóa CD hoaëc theo ñòa chæ Website cuûa coâng ty baïch kim: Tìm kieám caùc tö lieäu, aâm thanh, hình aûnh qua Internet: + Tìm kieám aûnh: Vaøo ñòa chæ: www.google.com.vn Choïn chöùc naêng tìm kieám hình aûnh Nhaäp töø khoùa tìm kieám Clich chuoät vaøo aûnh naøo ñaït yeâu caàu ñeå ñeán trang Web chöùa noù Nhaán chuoät phaûi vaøo aûnh, choïn Save PictureAs… nhaán nuùt Save +Tìm kieám phim: Vaøo trang tìm kieám www.yahoo.com Choïn muïc Video, nhaäp töø khoùa tìm kieám Caùc file phim tìm thaáy coù theå coù ñuoâi laø: avi, mov,mpg, dvi,…. Ñeå ñöa caùc ñoaïn phim naøy vaøo Violet ta vaøo menu File à Import .. vaø choïn moät file phim (avi,mov…) Choïn Quality 90 Vaøo menu Window àLibrary Click chuoät phaûi leân teân phim roài choïn Properties/Export/Save As, ñaët teân cho file FLV, choïn ñöôøng daãn vaø cuoái cuøng nhaán Save 2. Phaàn meàm Hot potatoes goàm 5 baøi taäp cô baûn a. Jquiz: (Baøi taäp traéc nghieäm), aùp duïng cho caùc baøi taäp traéc nghieäm phaàn cuûng coá hoaëc kieåm tra baøi cuõ. - Böôùc 1: Môû BT Jquiz - Böôùc 2: Nhaäp tieâu ñeà - Böôùc 3: Nhaäp caâu hoûi - Böôùc 4: Nhaäp caùc ñaùp aùn - Böôùc 5: Nhaäp löïa choïn ñuùng b. Jclose: Cung caáp chöùc naêng soaïn thaûo caâu hoûi daïng ñieàn töø vaøo choã troáng - Böôùc 1: Choïn chöùc naêng Jclose töø giao dieän töông taùc - Böôùc 2: Nhaäp tieâu ñeà vaø noäi dung caâu hoûi vaøo giao dieän töông taùc - Böôùc 3: Boâi ñen caùc töø caàn ñieàn vaøo choã troáng - Böôùc 4: Choïn menu: Thay ñoåi caáu hình/Caáu hình taäp tin baøi taäp - Böôùc 5: Taäp tin/Choïn löu - Böôùc 6: Taäp tin/Choïn taïo taäp tin baøi taäp/Taïo baøi taäp cho hoïc sinh F6 - Böôùc 7: Ñaët teân baøi taäp/Choïn ñöôøng daãn /OK c. Jmatch: Baøi taäp gheùp coät Laø chöùc naêng giuùp taïo ra caùc kieåu caâu hoûi daïng so khôùp “gheùp noái”, cho pheùp xuaát keát quaû thaønh 2 daïng baøi taäp kieåu gheùp noái (keùo – thaû) vaø baøi taäp daïng choïn löïa keát quaû ñuùng nhaát töø danh saùch xoå ra. + Khôûi ñoäng chöùc naêng Jmatch töø giao dieän. + Nhaäp noäi dung baøi taäp. + Choïn bieåu töôïng thöù 2 taäp tin caáu hình. + Choïn saveAs/ñaët teân baøi taäp / Ok. +Löu baøi taäp cho hoïc sinh. d. Jmix: Baøi taäp xeáp thöù töï. + Nhaäp tieâu ñeà: + Nhaäp noäi dung baøi taäp. + Caùc böôùc tieáp theo gioáng baøi taäp treân. e. Jcros: Baøi taäp oâ chöõ + Môû menu: Quaûn lyù oâ chöõ / taïo oâ chöõ töï ñoäng. + Nhaäp caùc gôïi yù. + Caùc böôùc tieáp theo gioáng baøi taäp treân. 3. Phaàn meàm Eminmaps: YÙ nghóa 1 soá hình treân thanh coâng cuï: Caét toaøn boä noäi dung vöøa taïo Môû khung cöûa soå: môû caùc noäi dung ñaõ taïo töø tröôùc Tìm laïi toaøn boä noäi dung vöøa thoaùt hoaëc bò caét Löu caùc baøi taäp In baøi taäp phaùt cho hoïc sinh Taïo caùc nhaùnh chính, phuï Caét boû caùc nhaùnh khoâng caàn thieát 4. Moät soá löu yù khi thöïc hieän giaùo aùn ñieän töû: Beân caïnh caùc thuaän tieän khi giaûng daïy baèng giaùo ñieän töû, khi giaûng daïy giaùo vieân caàn löu yù moät soá vaán ñeà sau: + Xaùc ñònh muïc tieâu baøi hoïc: Khi soaïn baøi giaùo vieân caàn naém chaéc muïc tieâu baøi daïy, baùm saùt muïc tieâu baøi, noäi dung chöông trình saùch giaùo khoa khoâng ñöôïc ñi sai muïc tieâu baøi hoïc + Soaïn giaùo aùn vi tính: Soaïn ñuùng theo maãu cuûa sôû giaùo duïc qui ñònh, neâu roõ caùc hoaït ñoäng cuûa thaày troø, heä thoáng caâu hoûi roõ raøng, deã hieåu. + Thieát keá giaùo aùn ñieän töû: Caàn söû duïng caùc phaàn meàm , tieän ích coù treân maïng phuø hôïp vôùi baøi daïy, thieát keá phoâng neàn, maøu chöõ phuø hôïp khoâng gaây choùi maét hoïc sinh, caàn thay ñoåi hieäu öùng, hình ñoäng ñeå gaây söï thích thuù cho hoïc sinh traùnh nhaøm chaùn Coù theå taïo söï thoaûi maùi cho hoïc sinh baèng caùc troø chôi coù thöôûng, aâm thanh voã tay hoaëc 1 ñoaïn nhaïc khi hoïc sinh tham gia traû lôøi ñuùng Chuù yù khoâng neân thieát keá quaù nhieàu lieân keát trong 1 Slide coù theå gaây nhaàm laãn khi trình chieáu. Khi chænh söûa caùc Slide caàn thay ñoåi phoâng neàn cho phuø hôïp maøu chöõ , hoaëc maøu neàn tieäp maøu chöõ raát khoù nhìn Tröôùc khi daïy caàn thöû maùy chieáu tröôùc vaøi phuùt xem laïi toaøn boä baøi daïy. Neáu thö muïc trong USB bò aån ta phuïc hoài baèng caùch: Tool/Folder Option/Wiew/ShowHidden fifes/Apply/Ok + Hoaït ñoäng nhoùm: Trong boä moân vaät lí, khaâu hoaït ñoäng nhoùm luoân gaén lieàn vôùi thí nghieäm. Giaùo vieân caàn chieáu trình töï thí nghieäm leân baûng trong luùc hoïc sinh laøm thí nghieäm ñeå khi gaëp khoù khaên hoïc sinh coù theå nhìn leân baûng vaø thöïc hieän ñuùng trình töï Caàn reøn hoïc sinh tính maïnh daïn trình baøy tröôùc taäp theå yù kieán cuûa nhoùm mình, neân goïi baát kì hoïc sinh ñaïi dieän nhoùm, neáu coù nhöõng yù kieán chöa ñuùng thì giaùo vieân uoán naén chænh söûa kòp thôøi. GIAÙO AÙN ÑIEÄN TÖÛ MINH HOÏA: GIAÙO AÙN ÑIEÄN TÖÛ VAÄT LÍ 7 GV:TRAÀN THÒ NGOÏC HIEÀN V. Keát quaû vieäc giaûng daïy baèng giaùo aùn ñieän töû: Ñeà taøi ñöôïc thöïc hieän ngay töø ñaàu naêm hoïc. Ñaây laø baûng thoáng keâ ñieåm kieåm tra töø khi thöïc hieän ñeà taøi ôû 2 lôùp 7A5, 7A6 Laàn 1: Khaûo saùt chaát löôïng voøng 1 Lôùp TSHS Gioûi Khaù TB Yeáu Ñaït YC 7A5 38 18 8 4 8 30 7A6 39 8 21 5 5 34 Laàn 2: Khaûo saùt chaát löôïng voøng 2 Lôùp TSHS Gioûi Khaù TB Yeáu Ñaït YC 7A5 38 28 6 2 2 36 7A6 39 27 4 6 2 37 PHIEÁU KHAÛO SAÙT VEÀ GIAÙO AÙN ÑIEÄN TÖÛ Sau tieát hoïc giaùo aùn ñieän töû, em nhaän thaáy: TSHS Raát thích Thích Khoâng thích Caàn boå sung 77 50 24 3 VI. Töï ñaùnh giaù: Vôùi vieäc öùng duïng CNTT vaøo giaûng daïy ñaõ laøm cho hoïc sinh raát höùng thuù trong hoïc taäp, haêng say phaùt bieåu baøi, tieáp thu kieán thöùc toát hôn, naêm vöõng kieán thöùc cô baûn, phaùt huy ñöôïc tính tích cöïc, töï giaùc cuûa hoïc sinh. Qua ñoù, chuùng ta nhaän thaáy quaù trình tìm ra phöông phaùp môùi, hình thöùc môùi ñeå giaûng daïy ñaït keát quaû toát hôn , caàn söï noã löïc cuûa nhieàu ngöôøi, söï tích luõy kinh nghieäm qua nhieàu naêm thöïc hieän, nghieân cöùu. Vì theá, ñeà taøi naøy ñoøi hoûi giaùo vieân vaø hoïc sinh phaûi coù söï ñaàu tö cho baøi hoïc, ñaëc bieät laø ngöôøi giaùo vieân phaûi maát raát nhieàu thôøi gian cho vieäc chuaån bò. Söï thaønh coâng cuûa tieát daïy phuï thuoäc vaøo yù chí, loøng nhieät tình vaø baûn lónh cuûa giaùo vieân VII. Khoù khaên: Khi öùng duïng CNTT vaøo giaûng daïy caàn chuù yù ñeán nhöõng hình aûnh tónh vaø ñoäng, caùc ñoaïn video, caùc thí nghieäm moâ phoûng (thí nghieäm aûo), caùc caâu hoûi traéc nghieäm hoaëc caùc noäi dung caàn boå sung coù ñieàn khuyeát hôn laø nhöõng thoâng tin trình chieáu vôùi nhöõng noäi dung daøi loaèng ngoaèng vôùi nhöõng hieäu öùng loùa maét ñoâi khi seõ giaûm hieäu quaû cuûa giôø daïy. Ñoái vôùi vieäc thieát keá thí nghieäm aûo: Thieát keá thí nghieäm thaät ñôn giaûn saùt vôùi hình aûnh SGK. Keát quaû ñaït ñöôïc phaûi roõ raøng chính xaùc khoâng maâu thuaån vôùi thöïc teá. Phaûi ñaàu tö thôøi gian tìm hieåu nghieân cöùu phaàn meàm vaø caäp nhaäp phaàn meàm môùi ñeå coù theâm nhieàu löïa choïn trong quaù trình thieát keá moät thí nghieäm moâ hình. - Giaùo aùn ñieän töû chæ hoã trôï giaùo vieân chöù khoâng hoaøn toaøn thay theá ñöôïc vai troø cuûa ngöôøi giaùo vieân. - Vieäc soaïn giaùo aùn toán nhieàu thôøi gian - Phaàn meàm hoã trôï giaù thaønh cao, GV chöa coù khaû naêng mua baèng kinh phí töï tuùc ñeå veà giaûng daïy. - Moãi tieát daïy caàn heä thoáng maùy moùc hoã trôï, GV phaûi cuøng caùc em hoïc sinh ñi xuoáng caùc phoøng boä moân hoaëc phaûi chuaån bò heä thoáng maùy chuyeån leân treân lôùp raát vaát vaû. VII. Ñeà xuaát: a. Ñoái vôùi nhaø tröôøng: - Thöôøng xuyeân ñoäng vieân giuùp ñôõ, khuyeán khích giaùo vieân trong quaù trình öùng duïng caùc thí nghieäm moâ phoûng vaøo trong daïy hoïc caùc moân khoa hoïc noùi chung vaø moân Vaät Lyù noùi rieâng. - Cô sôû vaät chaát nhaø tröôøng caàn ñaàu tö nhieàu thieát bò khoa hoïc kyõ thuaät hôn vaø ñoù phaûi laø nhöõng thieát bò daïy hoïc coù chaát löôïng toát, hieäu quaû cao, öu tieân cho nhöõng thieát bò maùy moùc goùp phaàn hieän ñaïi hoùa phöông phaùp daïy – hoïc nhö thieát bò tin hoïc, thieát bò nghe nhìn, thieát bò ñieän töû toái taân nhaát. - Toå boä moân caàn hoaït ñoäng maïnh meõ hôn, ña daïng hôn, caàn coù nhieàu thieát bò hôn. - Huy ñoäng theâm nhieàu nguoàn löïc xaõ hoäi ñeå ñaùp öùng vôùi yeâu caàu boå sung, trang caáp caùc thieát bò, cô sôû vaät chaát nhaø tröôøng. b. Ñoái vôùi phoøng giaùo duïc: Neáu coù theå phoøng giaùo duïc caàn cung caáp theâm 1 soá thieát bò vi tính, ñieän töû, nhöõng phaàn meàm tieän ích ñeå giaùo vieân coù theå giaûng daïy toát hôn. - Hoã trôï kinh phí cho giaùo vieân trong vieäc mua caùc phaàn meàm thí nghieäm. - Xaây döïng moät soá phoøng hoïc ña chöùc naêng ñeå cho giaùo vieân coù theå öùng duïng CNTT vaøo giaûng daïy. - Toå chöùc caùc buoåi hoïc chuyeân ñeà, hoäi thaûo veà öùng duïng CNTT trong daïy hoïc ñeå ñoäi nguõ giaùo vieân caùc nôi veà trao ñoåi kinh nghieäm, giao löu hoïc taäp laãn nhau nhaèm trang bò theâm nhöõng kieán thöùc môùi laøm cô sôû cho nhöõng buoåi giaûng daïy ñaït keát quaû hôn. C. KEÁT LUAÄN: I. Baøi hoïc kinh nghieäm: - Ñeà taøi ñaõ ñöôïc aùp duïng ôû toå chuyeân moân vaøo ñaàu naêm hoïc - Baûn thaân GV ñaõ thöïc hieän daïy ôû caùc lôùp 7A5, 7A6 tröôøng trung hoïc cô sôû Thò Traán Chaâu Thaønh. - Ñeà taøi coù theå aùp duïng ñoái vôùi caùc tröôøng coù trang bò maùy vi tính, maùy chieáu - Ñeà taøi coù theå aùp duïng thôøi gian laâu daøi trong caùc naêm hoïc tieáp theo Khi ñöôïc hoïc tieát hoïc giaùo aùn ñieän töû, hoïc sinh raát haøo höùng hoïc taäp. Giaùo vieân cung caáp kieán thöùc baøi hoïc coù keøm hình aûnh, aâm thanh, nhöõng ñieàu maø khoâng theå coù ñöôïc ñoái vôùi 1 tieát hoïc bình thöôøng theo phöông phaùp cuõ. Maëc duø giaùo vieân raát vaát vaû, toán nhieàu thôøi gian coâng söùc cho vieäc soaïn giaùo aùn nhöng khi giaûng daïy thì raát nheï nhaøng, khoâng caàn ghi baûng phuï caùc baøi taäp, veõ phoùng to caùc hình aûnh. Tuy nhieân, khi giaûng daïy baèng giaùo aùn ñieän töû vaãn khoâng theå naøo boû ñi caùc ñoà duøng thí nghieäm. Maùy moùc khoâng theå naøo thay theá vaø khoâng theo kòp ñöôïc lôøi giaûng cuûa ngöôøi thaày. Neáu keát hôïp toát giöõa maùy moùc, lôøi giaûng cuûa thaày vaø duïng cuï thí nghieäm thì hoïc sinh seõ deã hieåu baøi hôn, tieát hoïc seõ thaønh coâng. Löu yù neân cho hoïc sinh laøm thí nghieäm thöïc teá, thaûo luaän vaø ñi ñeán keát luaän traùnh aùp ñaët hoïc sinh. Traùnh baám maùy quaù nhanh, hoïc sinh khoâng kòp ghi noäi dung baøi hoïc. Treân ñaây laø phöông phaùp soaïn giaùo aùn ñieän töû trong giaûng daïy vaät lyù 7 baèng caùch söû duïng 1 soá phaàn meàm, phaùt huy tính tích cöïc chuû ñoäng cuûa hoïc sinh. Thöïc teá chaéc chaén coøn nhieàu thieáu soùt, raát mong ñöôïc söï ñoùng goùp chaân thaønh vaø söï ñoäng vieân cuûa caùc caáp laõnh ñaïo , Ban giaùm hieäu vaø quyù thaày coâ. II. Höôùng phoå bieán, aùp duïng ñeà taøi: Ñeà taøi coù theå aùp duïngcho caùc chöông trình Vaät lyù THCS töø lôùp 6 ñeán lôùp 9. III. Höôùng nghieân cöùu tieáp cuûa ñeà taøi: Nghieân cöùu tieáp theo höôùng giaûi quyeát caùc vaán ñeà naûy sinh trong khi giaûng daïy baèng giaùo aùn ñieän töû. MUÏC LUÏC BAÛN TOÙM TAÉT ÑEÀ TAØI Trang 1, 2 A. ÑAËT VAÁN ÑEÀ Trang 3 I. Lyù do choïn ñeà taøi Trang 3 II. Ñoái töôïng nghieân cöùu Trang 3 III. Phaïm vi nghieâm cöùu Trang 3 IV. Phöông phaùp nghieân cöùu Trang 3 B. NOÄI DUNG Trang 4 I. Nhöõng cô sôû lí luaän cho vieäc aùp duïng saùng kieán kinh nghieäm Trang 4 II. Cô sôû thöïc tieãn Trang 4 III Noäi dung vaán ñeà Trang 5 IV Quaù trình thöïc hieän Trang 5 V Nhöõng bieän phaùp ñaõ aùp duïng Trang 6 C. KEÁT LUAÄN Trang 19 I. Baøi hoïc kinh nghieäm Trang 19 II Höôùng phoå bieán, aùp duïng ñeà taøi Trang 20 III Höôùng nghieân cöùu tieáp cuûa ñeà taøi Trang 20 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Chöông trình THCS caùc moân vaät lyù, hoùa hoïc, sinh hoïc. ( Nhaø xuaát baûn giaùo duïc – 2002 ) Chöông trình trung hoïc cô sôû ( Nhaø xuaát baûn giaùo duïc – 2003 ) Taøi lieäu boài döôõng giaùo vieân daïy saùch giaùo khoa lôùp 7 moân vaät lyù ( Nhaø xuaát baûn giaùo duïc – 2005 ) Moät soá vaán ñeà ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc ôû tröôøng THCS moân vaät lyù, hoùa hoïc, sinh hoïc, coâng ngheä. ( Nhaø xuaát baûn giaùo duïc – 2004 ) Saùch giaùo khoa vaät lyù 7 ( Boä Giaùo Duïc vaø Ñaøo Taïo ) Saùch giaùo vieân vaät lyù 7 ( Boä Giaùo Duïc vaø Ñaøo Taïo ) Thieát keá daïy hoïc vaät ly ( Nhaø xuaát baûn giaùo duïc – 2005 ) ÖÙng duïng coâng ngheä thoâng tin trong daïy hoïc vaät lyù ( Nhaø xuaát baûn giaùo duïc -2010 ) 9. Moät soá trang Web veà giaùo duïc ñöôïc pheùp löu haønh. TIEÂU CHUAÅN NHAÄN XEÙT ÑIEÅM Tieâu chuaån 1 Tieâu chuaån 2 Tieâu chuaån 3 Toång coäng: : ñieåm Chaâu Thaønh, ngaøy thaùng naêm 2010. Hoï teân giaùm khaûo 1 : Chöõ kyù Hoï teân giaùm khaûo 2 : Chöõ kyù Hoï teân giaùm khaûo 3 : Chöõ kyù NHAÄN XEÙT, ÑAÙNH GIAÙ VAØ XEÁP LOAÏI CUÛA HOÄI ÑOÀNG KHOA HOÏC CAÁP TRÖÔØNG: Nhaän xeùt Xeáp loaïi: Chuû tòch Hoäi ñoàng khoa hoïc CAÁP PHOØNG: (HUYEÄN) Nhaän xeùt Xeáp loaïi: Chuû tòch Hoäi ñoàng khoa hoïc CAÁP TÆNH: Nhaän xeùt Xeáp loaïi: Chuû tòch Hoäi ñoàng khoa hoïc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhương pháp soạn giáo án điện tử trong giảng dạy vật lý 7.doc