Phương pháp trừu tượng hóa

Mở đầu1 Chương I2 1. nội dung và sự cần thiết phải nghiên cứu của môn kinh tế chính trị MacLenin2 1.1. nội dung của kinh tế chính trị Maclenin. 2 1.2. Sự cần thiết phải nghiên cứu kinh tế chính trị Mac lenin3 2.2. Các phương pháp nghiên cứ kinh tế chính trị3 2.2.1. phân tích và tổng hợp. 3 2.2.2. Lịch sử và Logics. 4 Chương II4 1. Khái niệm chung4 2. Vai trò và nhiệm vụ của phương pháp trừu tượng hóa khoa học của kinh tế chính trị mácllenniinn. 4 3.Quan niệm của Mac và sự trừu tượng hóa khoa học. 9 ChöươngII11 1. Veà phía ngöôøi truyeàn ñaït kieán thöùc kinh teá chính trò.11 2. Ñoái vôùi ngöôøi hoïc kinh teá chính trò (tieáp thu kieán thöùc thoâng qua tö duy tröøu töôïng?)12

doc18 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2420 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phương pháp trừu tượng hóa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MUÏC LUÏC MÔÛ ÑAÀU KEÁT LUAÄN MÔÛ ÑAÀU K inh teá chính trò Mac leânin coù vai troø quan troïng trong ñôøi soáng xaõ hoäi. Trong coâng cuoäc ñoåi môùi ñaát nöôùc hieän nay, yeâu caàu hoïc taäp , nghieân cöùu kinh teá chính trò Mac-Lenin caøng ñöôïc ñaët ra moät caùch böùc thieát, nhaèm khaéc phuïc söï laïc haäu veà söï lyù luaän kinh teá, söï giaùo ñieàu, taùch rôøi lyù luaän vôùi cuoäc soáng, goùp phaàn hình thaønh tö duy kinh teá môùi. Nöôùc ta ñang xaây döïng vaø phaùt trieån neàn kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa, do ñoù nhöõng hieän thöïc, khaùi nieäm, phaïm truø, quy luaät… cuûa kinh teá thò tröôøng maø kinh teá chính trò ñöa ra laø cöïc kyø caàn thieát khoâng chæ ñoái vôùi quaûn lyù kinh teá vó moâ, maø coøn caàn thieát cho vieäc quaûn lyù xaõ hoäi, quaûn lyù kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp vaø caùc taàng lôùp daân cö. Ta bieát raèng vieäc naém vöõng vaø hieåu roõ, nghieân cöùu kyõ veà kinh teá chính trò seõ coù ñöôïc cô sôû lyù luaän vaø phöông phaùp luaän nhaèm hoïc taäp caùc moân khoa hoïc kinh teá khaùc vì caùc moân kinh teá khaùc ñeàu phaûi phuï thuoäc vaøo caùc kieán thöùc , caùc phaïm truø kinh teá vaø caùc quy luaät maø kinh teá chính trò Mac-Lenin neâu ra. Tuy vaäy, phöông phaùp nghieân cöùu kinh teá chính trò coù vai troø raát quan troïng trong hoïat ñoäng nhaän thöùc vaø hoïat ñoäng thöïc tieãn. Noù laø coâng cuï hieäu quaû vaø coù tính quyeát ñònh khi phöông höôùng nghieân cöùu, caûi taïo söï vaät ñaõ ñöôïc xaùc ñònh ñuùng ñaén. Chính vì theá maø trong lòch söû, caùc nhaø trieát hoïc, ñaëc bieät laø caùc nhaø kinh ñieån cuûa chuû nghóa Mac-Lenin raát chuù troïng ñeán phöông phaùp. Ôû ñaây ta chæ nghieân cöùu phöông phaùp tröøu töôïng hoùa khoa hoïc cuûa moân kinh teá chính trò Mac-Lenin. Bôûi vì phöông phaùp tröøu töôïng hoùa khoa hoïc laø moät phöông phaùp khaùc bieät vôùi phöông phaùp thöû nghieäm-thöïc nghieäm trong khoa hoïc töï nhieân vaø laø phöông phaùp cô baûn nhaát cuûa kinh teá chính trò Mac-Lenin. Do ñoù muoán haïn cheá sai laàm thì phaûi tieán haønh moät caùch khoa hoïc, phaûi ñaët treân cô sôû quaùn trieät nhöõnt quan ñieåm vaø nguyeân taéc cuûa phöông phaùp duy vaät bieän chöùng. Vaø thöïc hieän vaän duïng phöông phaùp tröøu töôïng hoùa ñeå nghieân cöùu kinh teá chính trò Mac-Lenin ôû nöôùc ta. Trong quaù trình nghieân cöùu vaãn coøn nhöõng vaán ñeà phöùc taïp neân khoâng traùnh khoûi sai soùt. Mong söï goùp yù cuûa thaày coâ vaø caùc baïn. Em xin chaân thaønh caûm ôn! Chöông I CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN 1. Ñoái töôïng vaø söï caàn thieát phaûi nghieân cöùu cuûa moân kinh teá chính trò Mac Ñoái töôïng cuûa kinh teá chính trò Mac LeâNin Chuû nghóa troïng thöông cho raèng ñoái töôïng nghieân cöùu cuûa moân kinh teá chính trò laø lónh vöïc löu thoâng maø chuû yeáu laø ngoaïi thöông. Chuû nghóa troïng noâng chæ ñoái töôïng nghieân cöùu löu thoâng töø lónh vöïc löu thoâng sang lónh vöïc saõn xuaát nhöng laïi chæ giôùi haïn ôû saûn xuaát noâng nghieäp. Kinh teá chính trò tö saûn coå ñieån xaùc ñònh kinh teá chính trò laø khoa hoïc khaûo saùt veà baûn chaát vaø nguyeân nhaân cuûa söï giaøu coù, coù nhöõng phaùt hieän nhaát ñònh veà nhöõng qui luaät kinh teá chi phoái neàn saûn xuaát tö baûn chuû nghóa laïi coi caùc qui luaät chuû nghóa tö baûn laø qui luaät cuûa quaù trình lao ñoäng noùi chung cuûa loaøi ngöôøi . Moät soá nhaø kinh teá hoïc hieän ñaïi ôû caùc nöôùc tö baûn chuû nghóa laïi taùch chính trò khoûi kinh teá bieán kinh teá chính trò baèng khoa hoïc kinh teá thuaàn tuyù che ñaäy quan heä saûn xuaát tö baûn chuû nghóa vaø maâu thuaån giai caáp trong chuû nghóa tö baûn. Quan nieäm chuû nghóa Mac veà ñoái töôïng nghieân cöùu cuûa kinh teá chính trò : kinh teá chính trò Mac LeâNin nghieân cöùu quan heä xaõ hoäi cuûa con ngöôøi hình thaønh trong quaù trình saûn xuaát vaø taùi saûn xuaát cuûa caùi vaät chaát vaø vaïch roõ nhöõng qui luaät ñieàu tieát saûn xuaát, phaân phoái, trao ñoåi vaø tieâu duøng nhöõng caùi ñoù trong nhieàu trình ñoä nhaát ñònh cuûa söï phaùt trieån xaõ hoäi loaøi ngöôøi hay noùi caùch khaùc ñoái töông nghieân cöùu cuûa kinh teá laø nghieân cöùu caùc quan heä saûn xuaát cuûa moái lieân heä vaø söï taùc ñoäng laån nhau vôùi löïc löôïng saûn xuaát vaø kieán truùc thöôïng taàng. Kinh teá chính trò Mac LeâNin nghieân cöùu quan heä saûn xuaát trong moái lieân heä vaø taùc ñoâng vôùi löïc löôïng saûn xuaát vaø kieán truùc thöông taàng, nhöng khoâng phaûi laø nghieân cöùu nhöõng bieåu hieän beà ngoaøi cuûa caùc hieän töôïng kinh teá maø ñi saâu vaïch roõ baûn chaát tìm ra nhöõng moái lieân heä vaø söï leä thuoäc beân trong cuûa caùc hieän töôïng vaø quaù trình kinh teá treân cô sôû ñoù hình thaønh caùc phaïm truø vaø khaùi nieäm nhö haøng hoaù, tieàn teä, tö baûn, thu nhaäp quoác daân… keát quaû cao nhaát cuûa söï phaân tích khoa hoïc caùc quan heä saûn xuaát, caùc quaù trình kinh teá noäi dung laø söï phaùt hieän ra caùc qui luaät, tính qui luaät kinh teá vaø söï taùc ñoäng cuûa chuùng nhaèm muïc ñích öùng duïng moät caùch coù hieäu quaû trong thöïc tieån. 1.2. Söï caàn thieát phaûi nghieân cöùu kinh teá chính trò Mac LeâNin Kinh teá chính trò Mac LeâNin coù vai troø quan troïng ñôøi soáng xaõ hoäi .trong coâng vieäc ñoåi môùi ñaát nöôùc hieän nay, yeâu caàu hoïc taäp, nghieân cöùu kinh teá chính trò Mac LeâNin caøng ñöôïc ñaët ra moät caùch böùc thieát, nhaèm khaéc phuïc söï laïc haäu veà lyù luaän kinh teá, söï giaùo ñieàu taùch rôøi lyù luaän vôùi cuoäc soáng, goùp phaàn hình thaønh phaùt trieån neàn kinh teá nöôùc ta. Tuyø theo töøng tieâu chí khaùc nhau maø phöông phaùp ñöôïc chia ra baèng caùc loaïi khaùc nhau: Döïa vaøo möùc ñoä phoå bieán vaø phaïm vi öùng duïng thì phöông phaùp ñöôïc chia ra thaønh : Phöông phaùp rieâng, phöông phaùp chung vaø phöông phaùp phoå bieán. Döïa vaøo muïc ñích vaø chöùc naêng thì phöông phaùp coøn coù coù theå chia ra thaønh: Phöông phaùp hoaït ñoäng thöïc tieån vaø phöông phaùp nhaän thöùc. Caùc phöông phaùp trong nghieân cöùu kinh teá chính trò 2.2.1 Phaân tích vaø toång hôïp Phaân tích laø phöông phaùp phaân chia caùi toaøn boä ra thaønh töøng boä phaän ñeå ñi saâu nhaän thuùc caùc boä phaän ñoù. Toång hôïp laø phöông phaùp lieân keát, thoáng nhaát caùc boä phaän ñaõ ñöôïc phaân tích laïi nhaèm nhaän thöùc caùi toaøn boä. Phaân tích vaø toång hôïp laø hai phöông phaùp nhaän thöùc khaùc nhau song laïi thoáng nhaát bieän chöùng vôùi nhau, söï thoáng nhaát cuûa phaân tích vaø toång hôïp laø moät yeáu toá quan troïng cuûa phöông phaùp bieän chöùng. Do ñoù khoâng neân taùch rôøi phaân tích vaø toång hôïp, khoâng neân cöôøng ñieäu phöông phaùp naøy vôùi phöông phaùp kia vaø ngöôïc laïi . Ph.AÊngghen vieát tö duy bao haøm ôû choå ñem nhöõng ñoái töôïng cuûa nhaän thöùc ra phaân tích caùc yeáu toá cuõng nhö ñem nhöõng yeáu toá coù quan heä vôùi nhau hôïp thaønh moät theå thoáng nhaát naøo ñoù. Khoâng coù phaân tích thì khoâng coù toång hôïp. 2.2.2. Lòch söû vaø logic Moãi söï vaät, hieän töôïng trong töï nhieân, hoaëc trong xaõ hoäi ñeàu coù lòch söû cuûa moät phaïm truø lòch söû chæ quaù trình phaùt trieån vaø dieät vong cuûa noù. Ñaëc ñieåm cuûa lòch söû laø noù dieån ra theo moät traät töï thôøi gian vôùi nhöõng bieåu hieän cuï theå, nhieàu hình, nhieàu veû trong ñoù khoâng chæ coù caùi baûn chaát, caùi taát nhieân maø coøn coù caùi khoâng baûn chaát, caùi ngaåu nhieân, caû nhöõng bu6oác quanh co cuûa söï phaùt trieån. YÙ thöùc tö töôûng cuûng coù lòch söû cuûa mình vôùi tính caùch laø lòch söû cuûa quaù trình phaûn aùnh. Phaïm truø logic coù hai yù nghóa: thöù nhaát noù chæ tính taát nhieân, tính quy luaät cuûa söï vaät, ñoù laø logic khaùch quan cuûa söï vaät, thöù hai noù chæ moái lieân heä taát yeáu nhaát ñònh giöõa caùi tö töôûng phaûn aùnh theá giôùi khacùh quan vaøo yù thöùc con ngöôøi. Ñoù laø logic cuûa tö duy, cuûa lyù luaän . Phöông phaùp lòch söû ñoøi hoûi phaûi phaûn aùnh trong tö duy quaù trình lòch söû , cuï theå cuûa söï vaät vôùi nhöõng chi tieát cuûa no, phaûi naém laáy söï vaän ñoäng lòch söû trong toaøn boä tính phong phuù cuûa noù, phaûi baùm saùt laáy söï vaät trong maùu thòt cuûa noù, phaûi theo doûi moïi böôùc ñi cuûa lòch söû theo trình töï thôøi gian.ù Phöông phaùp logic vaïch ra baûn chaát, tính taát nhieân, tính qui luaät cuûa söï vaät döôùi hình thöùc lyù luaän tröøu töôïng vaø khaùi quaùt. Phöông phaùp logic coù nhieäm vuï döïng caùi logic khaùch quan trong söï phaùt trieån cuûa söï vaät . Chöông II NHAÄN THÖÙC CHUNG VEÀ PHÖÔNG PHAÙP TRÖØU TÖÔÏNG HOAÙ KHOA HOÏC CUÛA KINH TEÁ CHÍNH TRÒ MAC LEÂNIN 1. Kh aùi nieäm chung: Phöông phaùp tröøu töôïng hoaù laø phöông phaùp nghieân cöùu taïm thôøi gaïc boû khoûi ñoâí töôïng nghieân cöùu nhöõng bieåu hieän ngaåu nhieân caù bieät, nhöõng maëc nhaát ñònh cuûa toång theå ñoång thôøi tæm ra vaø nhaán maïnh nhöõng bieåu hieän beàn vöûng phoå bieán, nhôø vaäy maø thaáy ñöôïc baûn chaát beân trong vaø qui luaät vaän ñoäng cuûa noù. 2. Vai troø vaø nhieäm vuï cuûa phöông phaùp tröøu töôïng hoùa khoa hoïc cuûa kinh teá chính trò mac leânin Nhieäm vuï cuûa nhaän thöùc khoa hoïc khoâng phaûi chæ haïn cheá trong vieäc quan saùt nhuõng hieän töôïng bean ngoaøi maø phaûi vaïch ra nhöõng moái lieân heä vaø söï lieân quan caên baûn cuûa hieän thöïc-nhieäm vuï aáy quyeát ñònh toaøn boä caû söï tieán trieån cuûa nhaän thöùc laãn hình thöùc vaø nhöõng maët chuû yeáu cuûa noù . Chuùng ta tri giaùc ñöôïc nhöõng bieåu hieän beân ngoaøi cuûa hieän thöïc moât caùch tröïc tieáp.nhöng söï hieåu bieát veà nhöõng hieän thöïc beân ngoaøi aáy cuûa hieän thöïc vaãn chöa phaûi laø söï hieåu bieát khoa hoïc chæ coù theå nhaän thöùc ñöôïc caùi caên baûn giaáu ôû ñaèng sau nhöõng hình thöùc beân ngoaøi cuûa söï vaät môùi laø hieåu bieát khoa hoïc .do ñoù maø xuaát hieän veà vaán ñeà chuû yeáu cuûa nhaän thöùcluaän :laøm theá naøo,baèng caùch naøo,tö duy nhaän thöùc ñöôïc caùc cô sôû,caùi thöïc chaát vaø caùi hieän töôïng ?chuû nghóa maùc laàn ñaàn tieân trong lich söû trieát hoïc ñaõ traû lôøi cho caâu hoûi ñoù.nhôø caùc giaùc quan maø tö duy tri giaùc ñöôïc nhöõng hieän töôïng cuûa hieän thöïc roài tö duy tu chænh laïi caøi nhöõng taøi lieäu maø nhaän thöùc caûm tính ñaõ ñaït ñöôïc .Söï tu chænh naøy coù muïc ñích phaùt hieän ra, nhaân thöùc ñöôïc nhöõng moái lieân heä caên baûn , ngaám ngaàm cuûa hieän töôïng , nhöõng moái lieân heä maø maét thöôøng khoâng thaáy ñöôïc . Coâng cuï cuûa nhaän thöùc caûm tính cuûa söï quan saùt sinh ñoäng hieän thöïc laø cac giaùc quan . coâng cuï cuûa vieäc tu chænh laïi , cuûa vieäc name laáy yù nghóa taøi lieäu do quan saùt tröïc tieáp cung caáp la tröøu töôïng khoa hoïc Ngöôïc laïi vôùi nhöõng lyù thuyeát cuõ veà nhaän thöùc chæ nhaán maïnh moät chieàu hoaëc coi nhaän thöùc caûm tính hoaëc coi nhaän thöùc lyù tính la coâng cuï saûn xuaát chuû yeáu vaø duy nhaát cuûa nhaän thöùc ,chuû nghóa Mac coi caû nhaän thöùc caûm tính vaø caû nhaän thöùc lyù tính ñeàu laø nhöõng giai ñoaïn caàn thieát cuûa nhaän thöùc , coù lieân heä höõu cô vôùi nhau,giuùp ta ñi töø hieän töôïng ñeán baûn chaát,töø baûn chaát ít saâu saéc ñeán baûn chaát saâu saéc hôn .nhaän thöùc luaät Mac-xit chöùng minh raèng neáu khoâng coù söï quan saùt sinh ñoäng nhöõng hieän töôïng naøy taùc ñoäng ñeán caùc giaùc quan con ngöôøi vaø taïo ra trong con ngöôøi nhöõng caûm giaùc nhaát ñònh thì khoâng theå hieåu ñöôïc hieän thöïc tö duy chæ coù theå xaâm nhaäp vaøo baûn chaát cuûa hieän töôïng naáu nhö noù bieát döïa vaøo nhöõng taøi lieäu cuûa giaùc quan. Nhöng chæ coù moät mình nhaän thöùc caûm tính khoâng thoâi thì khoâng ñuû, vì noù chuû yeáu chæ ghi ñöôïc nhöõng hình thöùc bieåu hieän beân ngoaøi cuûa baûn chaát . Do ñoù maø giai ñoaïn nhaän thöùc caûm tính phaûi ñöôïc boå sung baèng moät giai ñoaïn môùi khaùc : baèng söï hoaït ñoäng tröøu töôïng cuûa tö duy con ngöôøi . Nhôø noù maø ngöôøi ta môùi nhaän thöùc ñöôïc baûn chaát cuûa söï vaät. Nhö theá laø, chuû nghóa Mac khoâng ñem taùch rôøi , khoâng ñem ñoäc laäp nhö tröôùc kia, caùc maët khaùc nhau cuûa nhaän thöùc maø ñem thoáng nhaát chuùng laïi trong moät quaù trình phaùt trieån bieän chöùng duy vaät cuûa nhaän thöùc. Trong caùc quaù trình aáy, taát caû caùc maët ñeàu caàn thieát , ñeàu quan troïng nhö nhau.moät giai ñoaïn cuûa nhaän thöùc chuyeån hoaù bieän chöùng sang giai ñoaïn khaùc: Nhaän thöùc caûm tính , quan saùt sinh ñoäng nhôø söï tröøu töôïng hoaù khoa hoïc maø chuyeån thaønh nhaän thöùc. Khoâng theå quan nieäm ñöôïc raèng coù giai ñoaïn naøy maø khoâng coù giai ñoaïn kia. Hôn nöõa nhaän thöùc luaän Mac-xit laïi ñem toaøn boä quaù trình nhaän thöùc chaân lyù khaùch quan vaø moãi moät maëc rieâng bieät cuûa noù gaén lieàn vôùi thöïc tieãn,vôùi söï hoaït ñoäng thöïc tieãn cuûa con ngöôøi. Thöïc tieãn laø cô sôû cuûa nhaän thöùc vaø laø tieâu chuan xaùc ñònh tính chaát chính xaùc cuûa nhöõng hieän thöïc cuûa chuùng ta. Trong lôøi töïa vieát cho cuoán thou nhaát cuûa boä Tö Ban&, Mac ñaõ chæ ra raèng khi nghieân cöùu nhöõng hình thaùi kinh teá thì khoâng theå söû duïng ñöôïc kính hieån vi, cuûng khoâng theå söû duïng ñöôïc nhöõng phaûn öùng hoaù hoïc. Caû caùi naøy laån caùi kia ñeàu phaûi ñöôïc thay theá baèng söùc maïnh cuûa tröøu töôïng. Nhaän xeùt aáy xaùc ñònh roõ taùc duïng cuûa söï tröøu töôïng trong nhaän thöùc. Chính laø nhôø ôû söùc maïnh caûu tröøu töôïng maø tö duy môùi coù theå thoâng qua con ñöôøng phaân tích nhöõng taøi lieäu do söï quan saùt caûm tính nhaän ñöôïc maø ñi saâu ñöôïc vaøo baûn chaát cuûa caùc hieän töôïng maø nhaän thöùc ñöôïc nhöõng qui laäut cuûa hieän thöïc khaùch quan khaùc vôùi nhöõng nhaø duy vaät xöa kia ñaõ ñaùnh giaù thaáp vai troø cuûa söï tröøu töôïng trong vieäc tu chænh laïi nhöõng tri giaùc , nhöõng bieåu töôïng, chuû nghóa Mac ñaõ naâng cao vaán ñeà tröøu töôïng khoa hoïc lean ñòa vò raát cao trong quaù trình nhaän thöùc .Nhaän thöùc luaän Mac_xit cuõng nhö laø nhaän thöùc luaän cuûa nhöõng nhaø duy vaät tröôùc mac ñeàu phaûi thöøa nhaän raèng nhaän thöùc laø söï phaûn aùnh cuûa hieän thöïc .nhöng ñoái vôùi chuû nghæa Mac thì khoâng phaûi laø moät söï phaûn aùnh tröïc tieáp ,giaøn ñôn maø laø moät quaù trình heá söùc phöùc taïp cuûa söï tröøu töôïng hoaù, cuûa söï hình thaønh caùc khaùi nieäm, cuûa söï khaùm phaù nhöõng qui luaät.. Ñeå nhaän thöùc khaùch quan vaø taùi hieän ñoái töôïng nghieân cöùu vaøo tö duy, caáu thaønh moät heä thoáng nhöõng phaïm truø vaø qui luaät, khoa hoïc kinh teá chính trò ñaõ söû duïng pheùp bieän chöùng duy vaät vaø nhöõng phöông phaùp khoa hoïc chung moâ hình hoaù caùc quaù trình vaø hieän töôïng nghieân cöùu xaây doing caùc giaû thieát tieán haønh thöû nghieäm, quan saùt thoáng keâ, tröøu töôïng hoaù phaân tích vaø toång hôïp heä phöông phaùp heä thoáng. Ñoù laø nhöõng phöông phaùp ñöôïc söû duïng caû trong khoa hoïc töï nhieân vaø khoa hoïc xaõ hoäi. Tuy nhieân, khaùc vôùi caùc moân khoa hoïc töï nhieân, KTCT khoâng theå tieán haønh caùc phöông phaùp thöïc nghieäm trong phoøng thí nghieäm maø chæ coù theå thöû nghieäm trong ñôøi soáng hieän thöïc, trong caùc quan heä xaõ hoäi hieän thöïc. Do ñoù phöông phaùp quan troïng cuûa KTKC laø tröøu töôïng hoaù khoa hoïc. Phöông phaùp hoaù khoa hoïc ñoøi hoûi gait boû nhöõng yeáu toá ngaãu nhieân xaûy ra trong quaù trình nghieân cöùu taùch ra nhöõng caùi ñieån hình, bean vöõng, oån ñònh trong nhöõng hieän töôïng vaø quaù trình ñoù, treân cô sôû aáy maø naém ñöôïc baûn chaát cuûa caùc hieän töôïng vaán ñeà quang troïng haøng ñaàu trong phöông phaùp naøy laø giôùi haïn cuûa söï tröøu töôïng hoaù. Vieäc loaïi boû nhöõng caùi cuï theå name treân beà maët cuûa cuoäc soáng phaûi ñaûm baûo tìm ra ñöôïc moái quan heä baûn chaát giöõa caùc hieän töôïng döôùi daïng thuaàn tuyù cuûa noù ñoàng thôøi phaûi baûo ñaûm khong laøm maát moäi dung hieän thöïc cuûa caùc quan heä ñöôïc nghieân cöùu, khoâng ñöôïc tuyø tieän loaïi boû caùi khoâng ñöôïc pheùp loaïi boû hoaêäc ngöôïc laïi giöõ laïi caùi ñaùng loaïi boû. Giôùi haïng cuûa pheùp tieán hoaù khoa hoïc gaén lieàn vôùi quaù trình nghieân cöùu ñi töø cuï theå ñeán tröøu töôïng nhôø ñoù neâu lean nhöõng khaùi nieäm, phaïm truø vaïch ra nhöõng moái quan heä giöõa chuùng, phaûi ñöôïc boå sung baèng moät quaù trình ngöôïc laïi ñi töø tröøu töôïng ñeán cuï theå . caùi cuï theå naøy khoâng coøn laø nhöõng hieän töôïng hoån ñoän ngaåu nhieân maø laø böùc trang coù tính quy luaät cuûa ñôøi soáng xaõ hoäi. Thí duï: Ñeå vaïch ra baûn chaát caûu chuû nghæa tö baûn hoaøn toaøn coù theå vaø caàn phaûi tröøu töôïng hoaù saûn xuaát haøng hoaù nhoû, maëc duø noù thöïc söï toàn taïi vôùi möùc ñoä ít hoaëc nhieàu ôû taát caû caùc nöôùc tö baûn chuû nghóa nhöng khoâng ñöôïc tröøu töôïng hoaù baûn thaân quan heä haøng hoaù_tieàn teä, bôûi vì tö baûn laáy quan heä haøng hoaù _ tieàn teä laøm hình thaùi toàn taïi cuûa mình hôn nöõa caøng khong ñöôïc tröøu töôïng hoaù vieäc chuyeån hoaù söùc lao ñoäng thaønh haøng hoaù, bôûi vì khoâng coù haøng hoaù söùc lao ñoäng thì CNTB khoâng coøn laø CNTB nöõa. Tröøu töôïng hoaù laø moät trong nhöõng yeáu toá , voøng khaâu cuûa quaù trình nhaän thöùc. Caùi tröøu töôïng laø keát quaû cuûa söï tröøu töôïng hoaù moät maëc, moät moái lieân heä naøo ñoù trong toång theå phong phuù cuûa söï vaät. Vì vaäy caùi tröøu töôïng laø moät boä phaän cuûa caùi cuï theå bieåu hieän moät maëc naøo ñoù cuûa caùi cuï theå.Töø nhieàu caùi tröøu töôïng, tö duy toång hôïp laïi thaønh caùi cuï theå trong tö duy. So vôùi caùi cuï theå caùi thöïc tieån laø caùi ngheøo naøn hôn veà tính quy ñònh vaø quan heä, tuy nhieân ranh giôùi caùi tröøu töôïng vaø caùi cuï theå cuõng chæ laø töông ñoái tuyø thuoäc vaøo moái quan heä xaùc ñònh. Nhaän thöùc laø söï thoáng nhaát cuûa hai quaù trình ñoái laäp: Töø cuï theå ñeán tröøu töôïng vaø töø tröøu tuôïng ñeán cuï theå. Theo quaù trình thöù nhaát , nhaän thöùc xuaát phaùt töø nhuõng taøi lieäu caûm tính. Qua phaân tích ruùt ra ñöôïc nhöõng khaùi nieäm ñôn giaûn ,nhöõng ñònh nghóa thöïc tieãn phaûn aùnh töøng maët, töøng thuoäc tính cuûa söï vaät, trong quaù trình naøy toaøn boä bieåu töôïng ñaõ bieán thaønh moät söï qui ñònh tröøu töôïng. Quaù trình cuï theå ñeán tröøu töôïng taïo tieân ñeàcho quaù trình thöù hai laø quaù trình töø tröøu töôïng ñeán cuï theå. Trong quaù trình thöù hai, nhaänthöùc phaûi töø nhöõng ñònh nghóa tröøu töôïng thoâng qua toång hôïp bieän chöùng ñi ñeán caùi cuï theå vôùi tö caùch laø keát quaû cuûa tö duy chöù khoâng phaûi vôùi töcaùch laø ñieåm xuaát phaùt trong hieän thöïc. Trong quaù trình naøy nhöõng söï qui ñònh tröøu töôïng laïi daãn tôùi söï moâ taû laïi caùi cuï theå baèng con ñöôøng cuûa tö duy. Chuû nghóa Mac coi ñi töø thöïc tieån ñeán cuï theå laø phöông phaùp nhaän thöùc khoa hoïc quan troïng. Noùi caùch khaùc thì “phöông phaùp ñi töø cuï theå laø phöông phaùp nhôø ñoù maø tö duy quaùn trieät ñöôïc caùi cuï theå vaø taùi taïo ra noù vôùi tö caùch laø moät caùi cuï theå trong tö duy”. Trong boä tö baûn, Mac ñaõ ñöa ra moät kieåu maåu veà vieäc söû duïng phöông phaùp ñi töø thöïc tieån ñeán cuï theå ñeå nghieân cöùu phöông thöùc saûn xuaát TBCN. Baét ñaàu töø söï phaân tích païhm truø “haøng hoaù’ phaïm truø cô baûn vaø giaûn ñôn nhaát cuûa quaù trình saûn xuaát TBCN nhö laø caùi tröøu töôïng xuaát phaùt , caùi “teá baøo kinh teá” cuûa xaõ hoäi tö baûn. Mac tieán ñeán phaân tích caùc phaïm truø cuï theå hôn nhö tieàn teä, tö baûn, giaù trò thaêng dö lôïi nhuaän, lôïi töùc, ñòa toâ… Söï phaân tích caùc phaïm truø cô baûn cuøng vôùi quaù trình toång hôïp ñaõ laøm phong phuù söï nghieân cöùu caùc tính qui ñònh cuûa ñoái töôïng daãn ñeán cuï theå hoaù ñoái töôïng. Nhôø ñoù oâng ñaõ taùi hieän xaõ hoäi TBCN nhö moät chænh theå cuï theå trong söï thoáng nhaát giöõa baûn chaát vaø hieän töôïng treân cô sôû vaïch ra quy luaät kinh teá cô baûn cuûa TBCN. Phöông phaùp thöïc tieån hoaù khoa hoïc cuõng ñoøi hoûi gaén lieàn vôùi phöông phaùp keát hôïp logic vôùi loch söû. Bôûi leû lòch söû baét ñaàu töø ñaâu thì quaù trình tö duy, loâgic cuõng phaûi baét ñaàu töø ñoù. Theo caùch noùi cuûa PhAnghen söï vaän ñoäng tieáp tuïc cuûa noù chaúng qua laø söï phaûn aùnh quaù trình lòch söû döôùi moät hình thaùi tröøu töôïng vaø nhaát quaùn veà lyù luaän. Noù laø söï phaûn aùnh ñaõ ñöôïc uoáng naén nhöng uoán naén theo nhöõng qui ñònh maø baûn thaân quaù trình lòch söû hieän thöïc ñaõ cung caáp. Caùc söï vaät hieän töôïng cuûa theâ giôùi khaùch quan ñöôïc phaûn aùnh vaøo nhaän thöùc döôùi hai hình thöùc , caùi cuï theå caûm tính vaø caùi cuï theå trong tö duy. Caùi cuï theå caûm tính laø ñieåm baét ñaàu cuûa nhaän thöùc, laø bieåu töôïng hoån ñoän veà caùi toaøn boä. Coøn caùi cuï theå trong tö duy laø keát quaû cuûa tö duy lí luaän cuûa söï nghieân cöùu khoa hoïc phaûn aùnh caùi cuï theå khaùch quan baèng heä thoáng nhöõng khaùi nieäm phaïm truø vaø qui luaät. Cac Mac phaân tích roõ raøng :”caùi cuï theå sôû dó noù laø caùi cuï theå vì noù laø toång hôïp cuûa nhieàu tính qui ñònh”. Do ñoù noù laø söï thoáng nhaát cuûa caùi ña daïng. Cho neân trong tö duy noù bieåu hieän ra la moät quaù trình toång hôïp laø keát quaû chöù khoâng phaûi ñieåm xuaát phaùt. Maëc duø noù laø ñieåm xuaát phaùt thöïc söï vaø do ñoù cuõng laø ñieåm xuaát phaùt cuûa tröïc quan vaø cuûa bieåu töôïng. Nhö vaäy caùc cuï theå trong tö duy laø moät toång theå phong phuù vôùi raát nhieàu caùi phong pjuù vaø saâu saéc. Caùi cuï theå khoâng coù nghóa laø söï tieáp nhaän ñöôïc baèng caûm tính söï kieän ñöôïc phoâ ra moät caùch tröïc quan, hình thaønh soáng ñoäng vaø caùi cuï theå ôû nay noùi chung bieåu thò caùi ñöôïc noái lieàn, trong söï töông thích vôùi ngöõ nghóa hoïc cuõa töø la tinh vaø vì theá coù theå ñöôïc söû duïng caû vôùi tö caùch laø ñònh nghóa, khaùi nieäm cuûa chaân lyù. Vaø cuûa heä thoáng khaùi nieäm. Cuõng chính nhö vaäy ñoái vôùi caùi tröøu töôïng maø theo ngöõ nghóa hoïc ñôn giaûn ñöôïc xaùc ñònh nhö caùi tam giaùc laïi nhö ruùt keùo ra, nhö söï taùch baïch ra, nhö “söï tuoát ra”,”söï thu veà” noùi chung. Noùi chung khoâng quan troïng chuyeän töø ñaàu baèng caùch naøo vaø baèng nhö theá naøo, khoâng quan troïng döôùi hình thöùc naøo ñöôïc ghi nhaän, döôùi daïng töø ngöõ, döôùi daïng sô ñoà, baûng veõ tröïc quan hay thaäm chí döôùi daïng söï vaät ñôn chaát ngoaøi caùi ñaàu, ngoaøi yù thöùc. Moät baûn veõ tröïc quan nhaát coù theå laø söï moâ taû tröøu töôïng nhaát moät soá baûn veû tröïc quan nhaát, moät soá caùc heä thoáng söï vaät hieän töôïng cuûa caùi cuï theå naøo ñoù. Caùi tröøu töôïng ñöôïc hieåu nhö moät trong nhöõng yeáu toá ñaäm neùt cuûa caùi cuï theå nhö laø söï theå hieän phaàn naøo phieán dieän khoâng nay ñuû. Moät soá kieåu maåu veà söû duïng phöông phaùp tröøu töôïng hoaù khoa hoïc ñeå nghieân cöùu kinh teá chính trò Mac LeâNin trong lòch söû. Ñoái töôïng kinh teá nghieân cöùu cuûa kinh teá chính trò voán raát phöùc taïp, laïi luoân bò bao phuû bôûi nhöõng bieåu hieän beà ngoaøi, do vaäy phöông phaùp tröøu töôïng hoaù trôû neân coù vai troø quan troïng trong heä thoáng caùc phöông phaùp nghieân cöùu cuûa kinh teá chính trò” khi phaân tích caùc hình thaùi kinh teá, ngöôøi ta lhoâng theå duøng kính hieån vi hay nhöõng chaát phaûn öùng hoaù hoïc. Söùc tröøu töôïng phaûi thay theá hai kieåu laøm ñoù”. Muoán nhaän thöùc haøng loaït yeáu toá trong ñoái töôïng nghieân cöùu thì khoâng theå thöïc hieän moät caùch nay ñuû ngay laäp töùc, maø phaûi nghieân cöùu töøng phaàn töø maët naøy ñeán maët khaùc. Phöông phaùp ñaõ ñöôïc caùc nhaø kinh teá chính trò tö saûn coå ñieån vaän duïng, nhöng do hoï khoâng keát hôïp vôùi phöông phaùp duy vaät bieän chöùng vaø quan ñieåm duy vaät lòch söû ñeå phaân tích vaø toång hôïp caùc hieän töôïng ,quaù trình kinh teá chöa ñaït ñöôïc ñeán trình ñoä tröøu töôïng hoaù khoa hoïc nhö Cac Mac, do ñoù hoï ñaõ khoâng theå tìm ra ñöôïc caùc qui luaät kinh teá chi phoái söï vaän ñoäng vaø phaùt trieån cuûa neàn saûn xuaát xaõ hoäi. Phöông phaùp naøy coù theå ñöôïc thöïc hieän baèng caùch ñöa ra nhöõng giaû ñònh ñeå giôùi haïn phaïm vi vaø ñôn giaûn hoaù vieäc nghieân cöùu, tuy nhieân cuõng caàn chuù yù tính hôïp lyù cuûa caùc giaû ñònh aáy nhaèm baûo ñaûm tính khoa hoïc traùnh chuû quan vaø ñieàu caàn nhôù laø sau ñoù caàn phaûi giaûi toaû chuùng ñeå ñaûm baûo quan ñieåm toaøn dieän vaø lieân heä phoå bieán khi nhieân cöùu caùc hieän töôïng trong quaù trình kinh teá. Tröøu töôïng hoaù chính laø phöông phaùp nghieân cöùu ñi töø cuï theå(cuï theå tröïc quan) ñeán tröøu töôïng, töø hieän töôïng ñeán baûn chaát (Söï phaûn aùnh caùc hieän thöïc vaøo trong tö duy), töø ñoù maø xaùc ñònh caùc phaïm truø kinh teá vaø tìm ra caùc qui luaät kinh teá, ñoàng thôøi quaù trình ngöôïc laïi laø töø tröøu töôïng trôû veà cuï theå ( cuï theå lyù tính) phaûi ñöôïc thöïc hieän ñeå coù theå nhaän thöùc caùc hieän töôïng vaø quaù trình kinh teá moät caùch nay ñuû. Caàn keát hôïp söï thoáng nhaát bieän chöùng giöõa caùi chung, caùi rieâng, vaø caùi ñôn giaûn nhaát ñeå khoâng laøm sai leach hieän thöïc, daãn ñeán xuyeân taïc noù. Chæ caàn heä thoáng caùc phöông phaùp nghieân cöùu ñeå hoå trôï cho phöông phaùp tröøu töôïng hoaù khoa hoïc : phöông phaùp phaân tích toång hôïp, phöông phaùp logic keát hôïp phöông phaùp lòch söû, phöông phaùp qui naïp dieån dòch,phöông phaùp moâ hình toaùn… Quan nieäm cuûa mac veà söï tröøu töôïng khoa hoïc Quan nieäm thöù nhaát: Khi ta quan saùt moät caùch tröïc tieáp hieän thöïc thì hieän thöïc hieän ra tröôùc maéc chung ta nhö moät khoái hieän töôïng vaø söï vaät rieâng leû,môùi thoaït nhieân töôûng nhö chuùng hoån ñoän, khoâng coù lieân heä vôùi nhau. Theo nhö Mac noùi thì yù nghóa cuûa söï tröøu töôïng khoa hoïc laø ôû choå noù khaùm phaù ra söï thoáng nhaát giöõa caùc hieän töôïng aáy, noù khaùm phaù ra caùi gioáng nhau trong nhöõng hieän töôïng aáy. Thí duï nhö trong nhöõng hieän töôïng muoân veû cuûa töï nhieân, tö duy baèng con ñöôøng tröøu töôïng vaïch ra moái lieân heä beân trong cuûa chuùng. Söï thoáng nhaát vaø caùi chung giöõa chuùng. Söï thoáng nhaát aáy laø ôû choå taát caû nhöõng hieän töôïng aáy ñeàu laø vaät chaát. Ñeàu laø nhöõng bieåu hieän cuûa vaät chaát ñang phaùt trieån. Nhöõng khaùi nieäm toùm taét keát quaû cuûa söï tröøu töôïng aáy laø nhöõng söï thu nhoû laïi laø nhöõng hình thöùc theå hieän nhöõng thuoäc tính chung cuûa söï vaät khaùc nhau… theo nhö Mac noùi yù nghóa cuûa söï tröøu töôïng hoaù khoa hoïc laø ôû choã noù khaùm phaù ra söï thoáng nhaát giöõa caùi hieän töôïng aáy, noù khaùm phaù ra caùi gioáng nhau trong nhöõng hieän töông aáy. Thí duï nhö, trong nhöõng hieän töôïng muoân veõ cuûa töï nhieân, tö duy baèng con ñöôøng tröøu töôïng, vaïch ra moái lieân heä beân trong cuûa chuùng, söï thoáng nhaát vaø caùi chung giöõa chuùng. Söï thoáng nhaát aáy laø ôû choã taát caû nhöõng hieän töôïng aáy ñeàu laø vaät chaát, ñeàu laø nhöõng bieåu hieän cuûa vh nhöõng thuoäc tính chung cuûa nhieàu söï vaät khaùc nhau. Lòch söû khoa hoïc chöùng minh raèng söï tröøu töôïng vôùi tính caùch laø söï “thu nhoû laïi” nhö theá, coù yù nghóa lôùn lao bieát chöøng naøo. Thí duï nhö tröôùc khi khaùi nieäm tröøu töôïng vaät chaát ñöôïc khoa hoïc xaây döïng leân vaø do ñoù maø nhöõng hieän töôïng muoân veõ cuûa töï nhieân ñeàu ñöôïc coi laø vaät chaát laø nhöõng hình thöùc khaùc nhau cuûa söï vaän ñoäng cuûa vaät chaát, thì töï nhieân ñaõ bò chia moät caùch giaû taïo ra thaønh nhöõng “tính chaát “ ñaëc bieät thaønh “nhöõng vaät theå khoâng coù troïng löôïng” … .Chæ coù khaùi nieäm tröøu töôïng vaät chaát cho pheùp döïng leân söï thoáng nhaát ,tính ñoàng nhaát giöõa nhuõng hieän töôïng vaø quaù trình cuûa töï nhieân, môùi cho pheùp daãn nhöõng hieän töôïng vaøo quaù trình aáy veà caùi baûn chaát chung nhaát cuûa chuùng vaø ñuoåi ra khoûi khoa hoïc nhöõng “thöïc theå” bí maät khoâng theå hieåu ñöôïc nhö theá laø söï tröøu töôïng naém laáy caùi chung trong caùi khoái nhöõng söï vaät rieâng leû. Tuy nhieân söï tröøu töôïng khoa hoïc khoâng naém laáy nhöõng caùi chung maø chæ naém laáy caùi chung naøo bieåu thò baûn chaát, nguyeân nhaân cuûa nhöõng hieän töôïng cuï theå. Vì theá maø nhôø coù söï tröøu töôïng nhaän thöùc môùi qui ñöôïc nhöõng hieän töôïng muoân hình muoân veõ veà caùi baûn chaát cuûa chuùng vaø hieåu ñöôïc nhöõng thuoäc tính nhöõng maët quyeát ñònh chuû yeáu cuûa chuùng. Quan nieäm thöù hai Khi ta nhìn hieän thöïc moät caùch tröïc tieáp thì nhìn thaáy hình nhö laø hieän thöïc chöùa nay nhöõng söï ngaãu nhi6en, hình nhö laø moïi vaät ñeàu phaûi phuïc tuøng nhuõng söï thay ñoåi vaø nhöõng chaán ñoäng ngaãu nhieân vaø trong söï thay ñoåi noái tieáp nhau cuûa caùi hieän töôïng chaúng coù caùi gì laø vöõng vaøng laø beàn bæ caû theo Mac thì yù nghóa cuûa söï tröøu töôïng khoa hoïc laø ôû choå noù cho pheùp nhìn thaáy raèng sau caùi ngaåu nhieân ,söï taát yeáu, tính qui luaät noù quyeát ñònh quaù trình khaùch quan cuûa söï phaùt trieån vaø nhöõng thay ñoåi. Söï thoáng nhaát caùi chung, caùi maø tö duy baèng con ñöôøng tröøu töôïng, vaïch ra ñöôïc trong caùi môùi cuûa nhöõng hieän töôïng, chính laø nhöõng qui luaät cuûa hieän töôïng aáy, chính laø caùi töông ñoái vöõng vaøng vaø beàn bæ ñöôïc baûo toàn vaø ñöôïc theå hieän trong muoân vaøng söï vaät vaø quaù trình. Thí duï nhö qui luaät baûo toàn vaø chuyeån bieán naêng löôïng laø moät hình thöùc cuûa tính phoå bieán vì noù laø caùi taát yeáu, caùi hôïp vôùi qui luaät laøm cô sôû cho nhöõng hình thaùi cuï theå cuûa nhöõng vaän ñoäng thay ñoåi, nhöõng chuyeån hoaù bieåu dieãn trong vaät chaát. Quy luaät giaù trò cuûng theá, cuõng laø hình thöùc cuûa tính phoå bieán trong theá giôùi saûn xuaát haøng hoaù, noù laø söï taát yeáu ñöôïc theå hieän ra baèng caùch naøy hay caùch khaùc trong moïi söï vaän ñoäng vaø thay ñoåi heát söùc khaùc nhau dieãn bieán trong caùc theá giôùi aáy. Quan nieäm thöù ba Töø hai ñieåm treân coù theå ruùt ra keát luaän raèng söùc maïnh cuûa söï khaùi quaùt vaø söï khaùi quaùt ñöôïc theå hieän baèng caùch gaït boû caùi khoâng caàn ñeán, caùi ngaåu nhieân, caùi caù bieät , caùi cuï theå ñeå coù theå ghi laáy ñöôïc caùi chung, caùi caên baûn voán coù trong caùi khoái nhöõng hieän töôïng rieâng leû. Thí duï nhö trong khi gaït boû vieäc nhöõng haøng hoaù ñem trao ñoåi laø heát söùc khaùc nhau, caùi caên baûn noù laø noäi dung cuûa söï vaät rieâng leû aáy nghóa laø ñaõ tìm ra giaù trò cuûa chuùng. Nhö theá laø baèng caùch khaùi quaùt ngöôøi ta khaùm phaù ra ñöôïc nhöõng qui luaät cuûa caùc hieän töôïng. Coâng cuï cuûa söï khaùi quaùt aáy laø tröøu töôïng khoa hoïc ñoù laø söùc maïnh cuûa chuùng. Trong boä tö baûn Mac cho ta nhöõng kieåu maåu xuaát saéc veà vieäc söû duïng söùc maïnh cuûa tröùu töôïng ñeå nghieân cöùu nhöõng qui luaät cuûa phöông thöùc saûn xuaát tö baûn chuû nghóa. Vì khoâng coù khaû naêng vaïch ra moät caùch ñaày ñuû coâng vieäc cuûa Mac ñaû laøm veà maët naøy neân chuùng ta chæ nghieân cöùu hai vaán ñeà: söï phaân tích vaø thaëng dö cuûa giaù trò. Chöông III THÖÏC TEÁ VAÄN DUÏNG PHÖÔNG PHAÙP THÖÏC TIEÅN HOAÙ ÑEÅ NC KTCT ÔÛ NÖÔÙC TA Veà phía ngöôøi truyeàn ñaït kieán thöùc kinh teá chính trò. Trong thôøi gian gaàn nay ñaõ coù khaù nhieàu thay ñoåi trong phöông phaùp truyeàn ñaït caùc moân hoïc noùi chung vaø moân kinh teá chính trò noùi rieâng.nhaèm muïc ñích laøm cho sinh vieân tieáp thu toát hôn kieán thöùc ñang vaø seõ hoïc. Vieäc thöïc teá vaän duïng phöông phaùp tröøu töôïng hoaù khoa hoïc ñeå nghieân cöùu kinh teá chính trò trong thôøi gian qua ñaõ thu ñöôïc nhöõng keát quaû khaû quan. Kinh teá chính trò töø moät moân hoïc khoâ khan, sinh vieân tieáp thu khoâng that toát nhöõng kieán thöùc maø giaûng veân ñaõ truyeàn ñaït. Vaän duïng phöông phaùp tröøu töôïng hoaù, giaûng vieân truyeàn ñaït cho sinh vieân nhöõng noäi dung cô baûn cuûa moân hoïc, ñeå nhieàu thôøi giant ham gia vaøo baøi giaûng vaø thöïc tieån lieân quan ñeán noäi dung moân hoïc, laøm nhö theá sinh vieân khoâng coøn thuï ñoäng tieáp thu toaøn boä löôïng kieán thöùc maø giaûng veân ñaõ truyeàn ñaït , maø hoï chuû ñoäng tìm hieåu,nghieân cöùu kieán thöùc thoâng qua söï höôùng daãn cuûa giaûng vieân. Noùi veà taàm quan troïng cuûa vieâc hoïc taäp kinh teá chính trò vaø khoa hoïc xaõ hoäi noùi chung .Ñaïi hoäi VII cuûa Ñaûng ñaët ra yeâu caàu caûi tieáng noäi dung vaø phöông phaùp nghieân cöùu vaø giaûng daïy khoa hoïc xaõ hoäi, tröôùc heát laø chuû nghóa Mac LeâNin theo höôùng lyù luaän gaén bo chaët vôùi thöïc tieån, naâng cao naêng löïc thöïc haønh khoa hoïc xaõ hoäi phaûi trôû thaønh coâng cuï saéc beùn trong vieäc ñoåi môùi tö duy, xaây döïng yù thöùc vaø naâhn caùch xaõ hoäi chuû nghóa, khaéc phuïc nhöõng tö töôûng sai laàm…… 2. Ñoái vôùi ngöôøi hoïc kinh teá chính trò (tieáp thu kieán thöùc thoâng qua tö duy tröøu töôïng?) Tröôùc nay ngöôøi hoïc kinh teá chính trò nhaát laø sinh vieân caûm thaáy kinh teá chính trò laø moân hoïc raát khoâ khan, ít tieáp thu thaäm chí raát ít kieán thöùc giaûng vieân ñaõ truyeàn ñaït,khoâng chuû ñoäng nghieân cöùu veà moân hoïc. Sau nhöõng ñoåi môùi trong phöông phaùp truyeàn ñaït cuûa giaûng vieân ñaõ coù nhöõng chuyeån bieán toát. Töø nhöõng kieán thöùc caên baûn giaûng vieân ñaõ truyeàn ñaït trong lôùp, sinh vieân ñaõ chuû ñoäng nghieân cöùu moân kinh teá chính trò… Ñoái vôùi sinh vieân caùc tröôøng kinh teá, hoïc taäp kinh teá chính trò Mac LeâNin ñeå coù cô sôû lyù luaän vaø phöông phaùp luaän nhaèm hoïc taäp toát caùc moân khoa hoïc kinh teá khaùc vaø caùc moân kinh teá khaùc ñeàu phaûi döïa vaøo caùc kieân thöùc, caùc phaïm truø kinh teá vaø caùc qui luaät maø kinh teá chính trò Mac LeâNin ñaõ neâu ra. KEÁT LUAÄN Phöông phaùp söû duïng coù hieäu quaû nhaát ñeå nghieân cöùu quan heä saûn xuaát, nay laø phöông phaùp coù söùc maïnh nhaát ñeå nghieân cöùu kinh teá chính trò. Keát quaû cuûa phöông phaùp tröøu töôïng hoaù khoa hoïc cho pheùp hình thaønh caùc khaùi nieäm, phaïm truø khoa hoïc ñaëc tröng cho caùc maët khaùc nhau cuûa caùc hieän töôïng quaù trình kinh teá tieán tôùi hình thaønh caùc qui luaät kinh teá, xaùc laäp söï phuï thuoäc vaø taùc ñoäng laãn nhau moät caùch nhaân quaû, oån ñònh cuûa caùc hieän töôïng vaø quaù trình kinh teá. Do ñoù vieäc hieåu roõ vaø reøn luyeän tö duy veà phöông phaùp tröøu töôïng hoaù khoa hoïc laø raát caàn thieát giuùp cho sinh vieân chuùng ta thöïc hieän toát coânh vieäc hoïc taäp cuûa mình. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Ñoái töôïng nhieäm vuï phöông phaùp cuûa kinh teá chính trò xaõ hoäi chuû nghóa Hoxtô Phridrich Giaùo trình kinh teá chính trò Maùc-Leânin Nhöõng vaán ñeà veà pheùp bieän chöùng trong boä Tö Baûn cuûa Maùc Tìm hieåu moân hoïc kinh teá chính trò Maùc-Leânin

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhương pháp trừu tượng hóa.doc
Luận văn liên quan