Phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên trên địa bàn xã Đại Hợp - Huyện kiến thụy - thành phố Hải Phòng

Tập hợp, đoàn kết Thanh niên là mộtnhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Bởi Thanhniên có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội và phát triển kinh tế,chính trị của đất nước. Nên lực lượng nào tập hợp được đông đảo Thanh niên thìlực lượng đó sẽ giành phần thắng trong sự nghiệp của mình. Trong suốt 80 năm qua, Đoàn TNCS HồChí Minh không ngừng xây dựng, rèn luyện và trưởng thành trải qua các thời kỳcách mạng. Đoàn đã tập hợp đông đảo tầng lớp Thanh niên, phát huy chủ nghĩa anhhùng cách mạng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhấtđất nước, kế tục trung thành sự nghiệp vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ ChíMinh, không ngừng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp đoàn kết Thanh niên ngàycàng nhiều về số lượng và chất lượng, nâng cao về chất lượng nhằm thực hiện chủtrương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước ta về công tác Thanh niên. Thanh niên là lực lượng xã hội tolớn, là lực lượng trẻ tuổi, năng động sáng tạo, nhiệt tình và là lực lượng xungkích trong sự nghiệp cách mạng xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Thanh niên có vaitrò quyết định đến vận mệnh của đất nước như Bác Hồ đã từng nói: "Thanh niên là trụ cột của nước nhà, nướcnhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, phần lớn là do Thanh niên". LỜI CẢM ƠN . 5 PHẦN MỞ ĐẦU . 6 1. Lí do chọn đề tài . 6 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài . 7 3. Nhiệm vụ của đề tài. . 8 4. Đối tượng nghiện cứu . 8 5. Khách thể nghiên cứu 8 6. Phạm vi nghiên cứu 8 7. Phương pháp nghiên cứu 8 8. Bố cục đề tài . 9 CHƯƠNG I 9 CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA CÔNG TÁC TẬP HỢP, ĐOÀN KẾT THANH NIÊN 9 1. Một số khái niệm có liên quan 9 1. 1. Thanh niên 9 1. 2. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 9 1. 3. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. . 10 1. 4. Tập hợp đoàn kết. . 10 1. 5. Phương thức tập hợp đoàn kết Thanh niên . 10 2. Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về tập hợp đoàn kết Thanh niên 10 2.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về tâp hợp đoàn kết Thanh niên. 10 2.1.1. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng được tổ chức lại . 10 2.1.2. Phải “tổ chức và đoàn kết toàn thể thế hệ Thanh niên” . 10 2. 1.3. Khai thác khả năng "tự tổ chức" của quần chúng Thanh niên 10 2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phương thức tập hợp đoàn kết Thanh niên 11 2.2.1. Thanh niên phải được tổ chức lại: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là lực lượng dự bị tin cậy của Đảng 11 2.2.2. Mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết rộng rãi mọi tầng lớp Thanh niên. 12 2.2.3. Tập hợp đoàn kết Thanh niên thông qua việc tổ chức các phong trào cách mạng. 12 2. 3. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam và phương thức tập hợp đoàn kết Thanh niên . 13 3. Tầm quan trọng của công tác tập hợp đoàn kết Thanh niên trong giai đoạn hiện nay. 14 3. 1. Đối với đất nước, địa phương . 14 3.1.1. Đối với đất nước . 14 3.1.2. Đối với địa phương 14 3. 2. Đối với tổ chức Đoàn - Hội. 15 CHƯƠNG II . 16 THỰC TRẠNG VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC TẬP HỢP ĐOÀN, KẾT THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐẠI HỢP - HUYỆN KIẾN THỤY - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 16 1. Đặc điểm tình hình kinh tế - chính trị - xã hội của xã Đại Hợp - huyện Kiến Thụy- thành phố Hải Phòng 16 1. 1. Vị trí tự nhiên 16 1.2. Về kinh tế, chính trị, văn hoá xá hội 16 1.2.1.Về chính trị 16 1.2.2. Về kinh tế. . 17 1.2.3. Văn hoá, xá hội . 18 1.2.4. Công tác Quốc phòng - An ninh 19 2.2. Công tác đoàn kết tập hợp Thanh niên trên địa xã Đại Hợp - huyện Kiến Thụy – Tp Hải Phòng 19 2.1. Tập hợp, đoàn kết Thanh niên thôn qua các hoạt động văn hóa, thể dục , thể thao. 19 2.2. Tập hợp đoàn kết Thanh niên thông qua phong trào “Thanh niên tình nguyện”. 21 2.3. Công tác đoàn kết tập hợp Thanh niên thông qua 5 cuộc vận động của Hội LHTN Việt Nam 21 2.3.1. Cuộc vận động “Thanh niên thi đua đi đầu trong xã hội học tập” 21 2.3.2. Cuộc vận động “Thanh niên làm kinh tế giỏi, làm giàu chính đáng”. 22 2.3.3. Cuộc vận động “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” 2.3.4. Cuộc vận động “Vì Tổ quốc Việt Nam thân yêu - Vì bình yên cuộc sống” 24 2.3.5. Cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp” . 25 3. Thực trạng các phương thức tập hợp đoàn kết Thanh niên trên địa bàn xã Đại Hợp - huyện Kiến Thụy - Tp Hải Phòng . 25 4. Những bài học kinh nghiệm 34 4. 1. Những kết quả của thành công và nguyên nhân . 34 4. 2. Những tồn tại yếu kém và nguyên nhân 35 4. 3. Bài học kinh nghiệm rút ta từ công tác tập hợp, đoàn kết Thanh niên trên địa bàn xã Đại Hợp - huyện Kiến Thụy - Tp Hải Phòng . 35 CHƯƠNG III 36 MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÁC PHƯƠNG THỨC TẬP HỢP, ĐOÀN KẾT THANH NIÊN 36 1. Những thách thức và khó khăn trong công tác tập hợp đoàn kết Thanh niên trên địa bàn xã Đại Hợp - huyện Kiến Thụy - Tp Hải Phòng trong thời gian tới 36 1. 1. Thách thức . 36 1. 2. Khó khăn . 37 1. 2. 1. Nguyên nhân 37 1.2.2. Bài học kinh nghiệm 37 2. Một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả các phương thức tập hợp, đoàn kết Thanh niên trên địa bàn xã Đại Hợp - huyện Kiến Thụy - Tp Hải Phòng. 38 2. 1. Những giải pháp nâng cao hiệu quả các phương thức tập hợp, đoàn kết Thanh niên trên địa bàn xã Đại Hợp - huyện Kiến Thụy – Tp Hải Phòng . 38 2. 2. Một số kiến nghị cụ thể 40 2. 2 .1. Đối với cấp ủy Đảng . 40 2.2.2. Đối với chính quyền và các ban ngành đoàn thể 40 2.2.3. Đối với huyện Đoàn 41 KẾT LUẬN . 42 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 44

doc47 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/02/2013 | Lượt xem: 6808 | Lượt tải: 57download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên trên địa bàn xã Đại Hợp - Huyện kiến thụy - thành phố Hải Phòng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g khai thác các nguồn lực theo chương trình dự án tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho các đoàn viên, Thanh niên dân tộc thiểu số thông qua các nghề thủ công truyền thống. Tổ chức Đoàn, Hội LHTN Việt Nam của xã đã chú trọng việc phối hợp với các ngành chức năng đào tạo nghề cho đoàn viên, Thanh niên tham gia thị trường xuất khẩu lao động tại nước ngoài. Xác định đại đa số đoàn viên Thanh niên của xã hoạt động trong lĩnh vực Nông nghiệp nông thôn, huyện Đoàn, Hội LHTN đã chỉ đạo các Chi đoàn tổ chức thành lập và duy trì hoạt động của các CLB khuyến lâm, khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, xây dựng các mô hình, dự án, chương trình hỗ trợ được đoàn viên Thanh niên đón nhận tích cực và đạt hiệu quả cao. Chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Hội xây dựng các Nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế phù hợp với lợi thế điều kiện của từng địa phương. 2.3.3. Cuộc vận động “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” Hưởng ứng phong trào Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Trong thời gian vừa qua công tác đoàn và phong Thanh niên được triển khai sâu rộng và phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo đoàn viên Thanh niên tham gia nhiệt tình sôi nổi, nét nổi bật trong hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ là thiết thực xã Đại Hợp - huyện Kiến Thụy - thành phố Hải Phòng và hiệu quả, được tổ chức rộng khắp với nhiều đội hình đa dạng, phong phú phát huy được tối đa hiệu quả nguồn lực của Thanh niên và nguồn lực xã hội. Các hoạt động tình nguyện tại chỗ đã góp phần cùng toàn xã hội xoá được hàng ngàn căn nhà tạm, tu sửa và mở mới được hơn 20 Km đường giao thông nông thôn làm cho việc đi lại giao lưu trao đổi mua bán của người dân trở nên thuận tiện và giúp học sinh thuận tiện trong việc đến trường, giúp đỡ gia đình chính sách được trên 20 nghìn ngày công.... Trong các chiến dịch "Tháng Thanh niên", "Chiến dịch Thanh niên, Học sinh, Sinh viên tình nguyện hè" hàng năm các Chi đoàn trong toàn xã chú trọng đến hoạt động tại chỗ như: Xoá nhà tạm, làm đường giao thông, tuyên truyền vận động đưa công trình vệ sinh và chuồng trại gia súc ra xa nhà ở, công tác xoá nhà tạm, tặng quà giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, quyên góp tặng quần áo, chăn màn, khám chữa bệnh miễn phí, xây dựng công trình Thanh niên.. Ngoài ra, các cơ sở Hội đã tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn và hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương được cấp uỷ Đảng và tổ chức Đoàn - Hội cấp trên ghi nhận. 2.3.4. Cuộc vận động “Vì Tổ quốc Việt Nam thân yêu - Vì bình yên cuộc sống” Thực hiện cuộc vận động "Vì tổ quốc Việt Nam thân yêu - Vì bình yên cuộc sống" và cuộc vận động " Nghĩa tình biên giới hải đảo", trong 2 năm qua, tiếp tục thực hiện tốt chương trình nghĩa biên giới hải đảo đoàn xã đã phát động góp tiền ủng hổ trị giá 3.000.000đ, nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đoàn xã đã tổ chức giao lưu đêm văn nghệ giữa các chi đoàn và Chi đoàn Ban chỉ huy Quân sự Huyện KiÕn Thôy vµ các xã bạn. Tổ chức Đoàn, Hội từ xã đến các Chi đoàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, làm tốt công tác giáo dục ý thức cách mạng cho hội viên, Thanh niên, thành lập các Tổ, Đội an ninh xung kích phối hợp với các lực lượng Dân quân tự vệ, Công an xã, An ninh thôn, xóm trên địa bàn; làm tốt công tác bảo vệ trật tự nơi thôn xóm. Đoàn viên Thanh niên cũng tích cực hưởng ứng, tham gia vào lực lượng dân quân tự vệ, tham gia diễn tập phòng thủ, tham gia phòng chống cháy rừng. Tính đến nay, toàn xã có 20 đội Thanh niên xung kích bảo vệ an ninh làng xóm. Nhận thức rõ nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc là thiêng liêng và cao cả, hàng năm lớp lớp Thanh niên ưu tú của xã đã tích cực tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự, chỉ tiêu giao quân hàng năm đều đạt 100%, có được kết quả đó là xuất phát từ tinh thần xung kích của đoàn viên Thanh niên, công tác tuyên truyền có hiệu quả của tổ chức Đoàn. 100% các Chi đoàn làm tốt công tác vận động Thanh niên thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, công tác hậu phương quân đội. Hàng năm phối hợp với Văn hoá xã tổ chức tốt đêm văn nghệ và gặp mặt Thanh niên lên đường nhập ngũ, chỉ đạo các cơ sở đoàn khối nông thôn tổ chức tặng quà tiễn tân binh lên đường làm nhiệm vụ tại cơ sở. Làm tốt chính sách hậu phương quân đội. Nhiệm kỳ qua, các cơ sở đã tặng quà trị giá trên 50 triệu đồng. 2.3.5. Cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp”. Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, nâng cao nhận thức của Thanh niên trong công tác phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn xã hội, hàng năm BCH Đoàn xã phối hợp với các ngành y tế, Công an xã, Giáo dục tổ chức thành công các hội thi, các buổi tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS thu hút đông đảo đoàn viên Thanh niên hưởng ứng, tham gia. Hàng năm vào tháng 12 tổ chức đoàn đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể, Trường học tổ chức ra quân tuyên truyền cổ động phòng chống HIV/ AIDS. Các cơ sở Hội trong toàn xã đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên Thanh niên và nhân dân thực hiện tốt quy ước, hương ước Làng văn hoá, xây dựng gia đình văn hoá, nếp sống văn minh. Tổ chức được hơn 31 buổi tuyên truyền nếp sống văn minh thu hút hơn 1.000 lượt người tham gia, tuyên truyền cho 27 lượt Thanh niên về Luật Hôn nhân và Gia đình, tổ chức được 3 giải thi đấu Thể dục thể thao thu hút hơn 1.000 nghìn lượt Thanh niên tham gia, tổ chức hội trại Thanh niên sống đẹp nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam; Biểu dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2009 ... Tổ chức Đoàn, Hội các cấp vận động Thanh niên tích cực hưởng ứng cuộc vận động “ Xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc. Việc xây dựng “gia đình hội viên, Thanh niên văn hoá” và “Chi hội văn hoá”, được triển khai thực hiện tốt, tính đến nay đã có 1.300 hộ gia đình đoàn viên Thanh niên được công nhận gia đình văn hoá. 3. Thực trạng các phương thức tập hợp đoàn kết Thanh niên trên địa bàn xã Đại Hợp - huyện Kiến Thụy - Tp Hải Phòng. *Đoàn kết tập hợp thanh niên thông qua phong trào tổ chức Đoàn - Hội - Đội vững mạnh. Nắm vững được tầm quan trọng của công tác đoàn kết, tập hợp thanh niªn mà trong nhiệm kỳ 2010 - 2011 của Đoàn x· §¹i Hîp đá x¸c định từ: “ Đoàn kết, tập hợp thanh niªn, là nhiệm vụ hàng đầu ”. Do vậy mà trong 2 năm tổ chức Đoàn nói chung và tổ chức Đoàn trên địa bàn x· §¹i Hîp nói riêng đó cố gắng không ngừng đưa ra những biện pháp cách thức mới để mở rộng Đoàn kết tập hợp thanh niên, nhằm đưa thanh niên đến với tổ chức Đoàn - Hội ngày càng đông về số lượng và ngày càng cao về chất lượng. B¸m s¸t vào t×nh h×nh thực tế của địa phương từ năm 2009 trở lại đây chủ yếu là thanh niên nông thôn chiếm 11,08% và học sinh chiếm trên 8,97% , trong đó thanh niên học sinh đang học tập, hoạt động và tham gia đầy đủ vào phong trào Đoàn trong trường học, phần còn lại là mốt số ít thanh niên làm việc trong nhà máy và các doanh nghiệp thì cũng hoạt động trong tổ chức Đoàn của nhà máy và doanh nghiệp. Như vậy trên địa bàn x· chỉ cán bộ phận thanh niên nông thôn, vừa đông đảo, lại vừa phải đoàn kết tập hợp họ lại là rất khó. Thanh niên nông thôn với những đặc điểm nổi bật như: chịu thương, chịu khó, chăm chỉ lao động, mang những phẩm chất tốt như : Có tinh thần yêu nước, yêu quê hương, vững tin theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, hăng hái tham gia vào các hoạt động của địa phương và của tổ chức Đoàn tuy nhiên thanh niên n«ng th«n còng rất nhiều thiệt thßi là: Kh«ng cã điều kiện học hành đầy đủ, kiến thức cũng thấp, thanh niªn n«ng th«n thiếu tự tin, Ýt c¸c quan hệ với mối quan hệ x· hội kh¸c. Đặc biệt là đại đa số thanh niên nông thôn ít có việc làm, có thu nhập thấp. Đây cũng là nguyªn nh©n chủ yếu làm cho thanh niªn n«ng th«n dễ mắc vào c¸c tệ nạn x· hội, Ýt quan t©m đến gia đ×nh, x· hội. Qua khảo sát tình hình và kết quả báo cáo số liệu từ năm 2010 trở lại đây của Đoàn x· §¹i Hîp, toàn x· cã 17 chi đoàn, chi đoàn khối nông thôn: 26; chi đoàn khối trường học 2; tổng số đoàn viªn 231 đồng chÝ, tổng số thanh niªn 2.546 đồng chÝ, tổng số Đảng viªn sinh hoạt trong tổ chức Đoàn 14 đồng chí, tổng số Đội viên 620 đội viên. Biểu 1: Số liệu Đoàn viên thanh niên xã Đại Hợp qua các năm Năm Số Đoàn viên Số thanh niên Số chi Đoàn 2010 218 2.532 17 2011 231 2.546 17 Trong 2 năm t×nh h×nh c«ng t¸c lu«n chuyển của đội ngũ BÝ thư chi đoàn cũng nhiều bất cập, sự chªnh lệch về tr×nh độ văn ho¸. Đặc biệt c¸c BÝ thư chi đoàn kh«ng cã tr×nh ®é chuyªn m«n đ©y là vấn đề rất đ¸ng lo ngại đối với c«ng t¸c Đoàn của x· §¹i Hîp gặp rất nhiều khã khăn.Với một cơ sở là xã nâng cao lực lượng là thanh niên nông thôn việc tập hợp đoàn kết là rất khó khăn. Nhìn biểu thống kê các Bí thư chi đoàn ta có thể thấy bất cập của xã Đại Hợp trong giai đoạn hiện nay. \ Biểu 2 : Biểu thống kê các đồng chí Bí thư Chi đoàn tháng 9/2011. STT Tên các BTCĐ Tuổi Dân tộc VH C.môn L.luận Đoàn Đảng Ghi chú 1 Bùi Văn Tài 21 kinh 12/12 X 2 Nguyễn Đức Trunng 28 kinh 12/12 X 3 Vũ Xuân Chiều 27 kinh 10/12 X 4 Nguyễn Văn Thắng 28 kinh 12/12 X 5 Hoàng Văn Đức 29 kinh 12/12 X 6 Nguyễn Thế Quang 36 kinh 9/12 X 7 Hoàng Trung Kiên 32 kinh 10/12 X 8 Bùi Thúy Hằng 26 kinh 12/12 X 9 Vũ Thị Hạnh 29 kinh 9/12 X 10 Đồng Văn Khánh 28 kinh 12/12 X 11 Ngô Quang Quân 30 kinh 10/12 X 12 Phạm Xong Hàm 28 kinh 12/12 X 13 Đặng Văn Duẩn 29 kinh 12/12 X 14 Phạm Thị Lan Anh 28 Kinh 12/12 X 15 Đồng Duy Tăng 36 kinh 9/12 X 16 Hoàng Thị Nguyệt 30 Kinh 10/12 X 17 Nguyễn Thị Trang 27 Kinh 12/12 X Qua biểu thống kê các đồng chí Bí thư chi đoàn của xã Đại Hợp, có thể thấy rằng đội ngũ cán bộ không có trình độ chuyên môn. Vậy có thể thấy rằng cán bộ đoàn ở cơ sở là rất thiếu và một đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn thì sẽ như thế nào, cán bộ là cái gốc công việc cò trình độ và năng lực, cán bộ đội ngũ trình độ không có năng lực không có thể hỏi tại sao các đoàn kết được thanh niên vào tổ chức Đoàn. Đây là vấn đề hết sức khó khăn đối với tổ chức Đoàn cơ sở, điển hình như xã Đại Hợp nhìn số liệu ta có thể thấy. Công tác tuyên truyền, quán triệt học tập chỉ thị nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, giáo dục phẩm chất chính trị và đạo đức lối sống cho Đoàn viên thanh niên mới dừng lại ở khu vực trung tâm xã và theo từng đợt, từng thời điểm, chưa trú trọng đến thôn xóm và chưa được thường xuyên liên tục, việc nắm bắt diễn biến tư tưởng của Đoàn viên thanh niên chưa kịp thời, số thanh niên được tập hợp vào tổ chức Đoàn, Hội tỷ lệ còn thấp, ý thức chấp hành Luật pháp của Đoàn viên thanh niên cán bộ nhất là luật an toàn giao thông, nạn tảo hôn vẫn xảy ra ở một số chi đoàn. Tổ chức Đoàn - Hội tuy được củng cố nhưng chất lượng hoạt động vẫn còn yếu nhất là chi Đoàn, chi hội thôn, sinh hoạt chưa thường xuyên, nội dung sinh hoạt thì nghèo nàn, chưa đủ sức cuốn hút Đoàn viên Thanh niên. Tổ chức Hội LHTN đó đi vào hoạt động nhưng còn thụ động và phụ thuộc vào nhiều tổ chức Đoàn, số hội hầu như là chưa có còn chậm, chưa tìm ra được nhu cầu nguyện vọng đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Các phong trào lớn của Đoàn chưa huy động được rộng rãi Đoàn viên Thanh niên tham gia đặc biệt là thanh niên các bản xa trung tâm xã. Các điển hình về phát triển kinh tế còn ít và chủ yếu tập trung ở vùng thấp, chưa tranh thủ tối đa các ngồn vốn chương trình phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, dẫn đến tỷ lệ hộ thanh niên nghèo còn cao. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội hiệu quả chưa cao, một bộ phận thanh niên còn vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội, gây mất trật tự xã hội. Tổ chức Đội mới tập trung trong nhà trường, chưa được phát triển trên địa bàn dân cư. Việc chỉ đạo phối hợp tổ chức thực hiện giữa Đoàn xã và Đoàn - Đội trong nhà trường còn chưa chặt chẽ. Trong công tác xây dựng Đội và phong trào thanh thiếu nhi, Hội Đồng Đội đó chỉ đạo cho tất cả các liên đội tổ chức đại Hội liên Đội các năm học theo đúng thời gian quy định. Hội đồng Đội thường xuyên tổ chức các hội thi cho Đội viên để các em có thêm nhận thức về tổ chức Đoàn - Hội. *Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các Đoàn thể nhân dân. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được quan tâm, công tác bồi dưỡng giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng và kết nạp Đảng viên mới thể hiện qua biểu sau: Biểu 3 : Đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng kết nạp Năm Số lượng Đoàn viên ưu tú được giới thiệu kết nạp Đảng Số lượng đoàn viên được kết nạp 2009 8 6 2010 7 5 Công tác xây dựng chính quyền vững mạnh luôn được Đoàn các cấp quan tâm; chỉ đạo thực hiện tốt quy chế chủ yếu ở cơ sở, giám sát các cấp chính quyền thực hiện Nghị quyết, dự án, chương trình phát triển kinh tế. Trong những năm qua Đoàn xã đó có nhiều cố gắng trong việc tuyên truyền giáo dục thanh niên về chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước tình hình của thanh niên trong tình hình mới, giáo dục lý tưởng động cơ phấn đấu cho Đoàn viên thanh niên một cách cụ thể và phù hợp với từng đối tượng, từ đó tạo ra được lòng tin của Đoàn viên thanh niên vào sự nghiệp đổi mới của đất nước. Đoàn đó đưa ra một số mô hình hoạt động phù hợp với thanh niên đó thu hút được Đoàn viên thanh niên vào tổ chức Đoàn - Hội ngày càng đông đảo, đảm bảo cho sự phát triển kinh tế văn hoá, xã hội của đất nước nói chung và của xã Đại Hợp - huyện Kiến Thụy nói riêng trong thời kỳ hội nhập và đổi mới đất nước. Thường xuyên xây dựng các chương trình phối hợp công tác như: chương trình thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư ” với uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, tổ chức ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư, chương trình sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần tăng trưởng kinh tế của xã, tham gia cuộc vận động thi đua yêu nước, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. *Đoàn kết, tập hợp thanh niên thông qua tuyên truyền giáo dục bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng cho thanh thiếu nhi. Công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến quán triệt học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng được tổ chức thường xuyên, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Phối hợp với mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể tổ chức cho Đoàn viên thanh niên học tập luật bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và bầu cử Quốc hội, tuyên truyền cho Đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia bỏ phiếu bầu cử vào các kỳ bầu cử hội đông nhân dân, bầu cử Quốc Hội đảm bảo đúng luật. Thường xuyên mở các lớp học chính trị, tư tưởng cho Đoàn viên thanh niên, đặc biệt là cán bộ Đoàn chủ chốt ở sơ sở. Đoàn xã thường xuyên theo học các lớp bồi dưỡng do huyện Đoàn phối hợp với trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện xây dựng kế hoạch tổ chức mở lớp nghiên cứu học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn VIII, IX với thời gian 7 ngày, đồng thời Đoàn xã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết chỉ đạo các chi đoàn thực hiện. Thông qua lớp bồi dưỡng chính trị cho Đoàn viên thanh niên, đặc biệt là cán bộ Đoàn cơ sở đó tuyên truyền được đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến đông đảo quần chúng. Điểm nổi bật trong công tác giáo dục là các cấp bộ Đoàn đó tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị: “ Tuổi trẻ xã Đại Hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị cho 100% cán bộ Đoàn các cấp ở cơ sở... Với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng và cách làm sáng tạo đá thu hút cán bộ Đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia. Đặc biệt đợt sinh hoạt chính trị “ Tiếp lửa truyền thống - mãi mãi tuổi 20 ” gắn với cuộc vận động “ Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích ” được các cấp bộ Đoàn triển khai sâu rộng tới các chi Đoàn, nhất là khối trường học đó tích cực tham gia các hoạt động “ Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn ” với những việc làm thiết thực. Tuyên truyền giáo dục truyền thống luôn được quan tâm, các cấp bộ Đoàn đá nhiều lần mời đại biểu Cựu chiến binh giao lưu, kể chuyện cho hàng nhiều cán bộ Đoàn viên thanh thiếu niên. Tổ chức các hoạt động nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của Xã và tổ chức Đoàn, điển hình các hoạt động viết bài thi tìm hiểu, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, hội trại, hội thi, hội diễn... * Đoàn kết tập hợp thanh niên thông qua các mô hình hoạt động điểm, văn hoá, câu lạc bộ. Các mô hình điểm điểm vui chơi, điểm văn hoá, câu lạc bộ đó thu hút đông đảo các tầng lớp thanh niên tham gia và đạt kết quả tốt. Các nhà văn hoá xóm, các hình thức câu lạc bộ cũng luôn là điểm sinh hoạt, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các tầng lớp thanh niên như: Câu lạc bộ sở thích, câu lạc bộ nghề nghiệp, câu lạc bộ doanh nghiệp trẻ những câu lạc bộ này được thành lập theo nhu cầu nguyện vọng của Hội viên Đoàn viên thanh niên. Mỗi câu lạc bộ đều phân công cán bộ huyện Đoàn, cán bộ cơ sở, các Đoàn viên thanh niên để làm chủ chốt. Ngoài ra còn có các hoạt động xen kẽ như: các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao tạo nên nhiều hình thức sinh hoạt phong phú và sinh động cho câu lạc bộ. Thông qua các mô hình hoạt động như vậy nhiều cán bộ Đoàn được tô luyện và trưởng thành rất nhiều, điều đáng nói hơn là mỗi thành viên tham gia đều thấy được đó là những hoạt động bổ ích thích hợp cho bản thân gia đình. Thông qua sinh hoạt câu lạc bộ thanh niên được học tập phát triển kinh tế, hiểu biết xã hội và cuộc sống, gúp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng làng xóm yên vui, gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên hoạt động này vẫn chưa được áp dụng rộng rãi ở thanh niên nông thôn. * Đoàn kết tập hợp thanh niên qua các phương tiện thông tin đại chúng. Các hoạt động phương thức này, tuy có hiệu quả nhưng rất quan tâm đến việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho Đoàn viên thanh niên để họ nhận thức đúng đắn về tư tưởng của Đảng, Đoàn. Nguyện vọng của các dân tộc trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và đổi mới đất nước. Giúp cho Đoàn viên thanh niên nhận thức đúng mức về tình hình chính trị của tổ chức Đoàn thanh niên, khích lệ được tinh thần xung kích cách mạng của tuổi trẻ, hăng hái tham gia các hoạt động xã hội, nhiều Đoàn viên thanh niên đó được học tập nhiều tấm gương sáng, Đoàn viên thanh niên trong học tập, lao động, phát triển kinh tế, làm trang trại giỏi mặt khác đưa thông tin những tội phạm đang độ tuổi thanh niên nhằm răn đe, giáo dục cho mọi Đoàn viên thanh niên, vạch hướng đi đúng cho họ, tránh xa các tệ nạn xã hội để trở thành người có ích cho xã hội. * Đoàn kết tập hợp thanh niên thông qua các phong trào hoạt động thể dục thể thao. Hưởng ứng phong trào “ Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại ”. và thực hiện khẩu hiệu: “ Khoẻ để xây dựng và bảo vệ tổ quốc ” phong trào hành động thể thao cũng như công tác chỉ đạo của Xã trong những năm qua đá đạt được nhiều thành tích đáng kể. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền địa phương nên phong trào thể dục thể thao được duy trì và phát triển, hoạt động thường xuyên như: Cầu lông, bóng chuyền, bóng đá và chương trình rèn luyện thể chất ở nhà trường. Trên địa bàn Xã với 17 chi đoàn các Chi đoàn đó thành lập thành đội tuyển bóng đá và bóng truyền, cầu lông toàn xã có 12 đội bóng đá, 18 đội bóng chuyền. Hàng năm nhân dịp các ngày lễ lớn tổ chức nhiều môn thi đấu thu hút đông đảo đoàn viên thanh nên tham gia và đó thành lập được Đổi tuyển của xã. Do gây dựng được phong trào ở cơ sở nên các giải huyện và khu vực đội tuyển của xã đá giành được thành tích khá tốt. *Đoàn kết tập hợp thanh niên thông qua phong trào thanh niên tình nguyện tham gia phát triển kinh tế, xã hội. Phong trào thanh niên thi đua học tập, đi đầu xây dựng xã hội học tập và tiến quân vào khoa học kỹ thuật. Phong trào “ Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp ” đá được triển khai sâu rộng, góp phần thúc đẩy phong trào dạy và học, phát triển tài năng trẻ đóng góp nguồn lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Phong trào khuyến học, khuyến tài, tuần học tốt, giờ học tốt, hồ sơ, giáo án đảm bảo, sáng kiến cải tiến phương pháp dạy và học đó tạo cho phong trào học tập ngày càng rộng khắp chất lượng dạy và học ngày càng nâng cao, nhiều loại hình Câu lạc bộ môn học, nhóm bạn cũng tiến, tổ chuyên môn giúp nhau. Các trường tổ chức tốt việc gây quỹ “ Quỹ khuyến học ”, “ Quỹ giúp đỡ bạn nghèo vượt khó, học giỏi ”... Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được Đoàn viên Thanh niên khối cán bộ - viên chức trú trọng triển khai, thông qua hội thi tay nghề giỏi, thi nâng bậc, thi quản lý giỏi phong trào không ngừng học tập nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn, lý luận được quan tâm thực hiện. Ngoài ra Đoàn viên khối cán bộ - viên chức còn tham mưu với cấp uỷ, lánh đạo cơ quan thực hiện tốt cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống láng phí, xây dựng cơ quan đơn vị văn hoá. Phong trào thanh niên thi đua lập nghiệp, lao động sáng tạo góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, xoá đói giảm nghèo tại địa phương. Phong trào phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được Đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng mạnh mẽ, với các đợt ra quân giúp công cho làng và xóm, có tổng số công là: 320 ngày công có tổ chức ra quân trong tháng thanh niên như đào nền nhà công chức xã, nạo vét các tuyến mương vào dịp mùa mưa lũ để kịp thời nước tưới tiêu cho mùa vụ, tổ chức tu sửa các tuyến đường xóm và tuyến đường xã. Từ các nguồn vốn Trung ương, địa phương, Ban chấp hành Đoàn các cấp tích cực vận động Đoàn viên thanh niên tham gia các chương trình làm đường lên xóm, kiên cố hoá hệ thống kênh mương, xây dựng cơ sở hạ tầng….Triển khai ký uỷ thác với Ngân hàng chính sách xã hội qua đào tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho gia đình thanh niên góp phần đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo tại địa phương. - Phong trào thanh niên xung kích bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Ban chấp hành Đoàn xã và các cấp thường xuyên phối hợp với các ngành, các cấp tổ chức tuyên truyền vận động Đoàn viên thanh niên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng chống lại âm mưu “ Diễn biến hoà bình ” của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đoàn viên thanh niên trong lực lượng vũ trang với phong trào “ Giành ba điểm cao quyết thắng ”, phong trào “ Xứng danh anh bộ đội cụ Hồ ”, cuộc vận động “ Thanh niên quân đội mẫu mực xây dựng chính quy ” trong thanh niên quân đội. Đẩy mạnh cuộc vận động “ Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện giữ gìn an toàn giao thông ”, “ Phong trào thanh niên công an nhân dân ”, thực hiện cuộc vận động “ Xây dựng lực lượng công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ ”, thường xuyên bám sát cơ sở thực hiện ba cùng với nhân dân, kiên trì vận động nhân dân không tin, không nghe tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền cho nhân dân về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, củng cố chính quyền Đoàn thể ở các xã, đồng thời điều tra khám phá nhiều vụ án, xoá các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự. 100% các chi đoàn có đội thanh niên xung kích và thường xuyên tổ chức hoạt động tuyên truyền pháp luật, chủ trương đường lối của Đảng nhà nước về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tham gia nòng cốt trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, huấn luyện, diễn tập nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, trực tiếp tham gia cứu nạn nhiều vụ, chữa cháy rừng có nhiều lượt Đoàn viên thanh niên tham gia góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục học tập luật nghĩa vụ quân sự được tổ chức ở 100% chi đoàn, qua đó khuyến khích Đoàn viên thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự và lên đương nhập ngũ, chất lượng tuyển quân được nâng lên, không còn thanh niên chốn tránh, đảo ngũ. Phong trào thanh niên tình nguyện với cuộc sống cộng đồng, xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội đá có bước phát triển cả bề rộng và chiều sâu, trong nhiệm kỳ Ban chấp hành Đoàn xã đá thường xuyên chỉ đạo và tổ chức các đợt thanh niên tình nguyện thu hút hơn 630 lượt Đoàn viên thanh niên tham gia. Hàng năm từ xã đến các chi đoàn đó tổ chức “ Tháng thanh niên ” với nhiều hoạt động thiết thực được các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận. Đã lồng ghép trong hoạt động tình nguyện để tuyên truyền hàng trăm buổi về chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến nhân dân, thăm hỏi tặng quà giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên gần 15 triệu đồng; tổ chức làm đường giao thông, vệ sinh thôn xóm, sửa chữa kênh mương, lớp học với gần 1.000 công. Hàng năm Đoàn xã thường xuyên phối hợp với các cơ quan ban ngành có liên quan, xung kích đi đầu trong việc thực hiện các chương trình như: Dân số, sức khoẻ, môi trường, chương trình tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, chương trình chăm sóc sức khoẻ sinh sản phòng chống các tệ nạn xã hội thông qua các hình thức tuyên truyền như: Xuống đường, diễu hành, phát tờ rơi, căng khẩu hiệu, dựng pa nô, tổ chức các buổi văn nghệ, toạ đàm, nói chuyện chuyên đề, hưởng ứng các cuộc thi tìm hiểu… thu hút đông đảo Đoàn viên thanh niên tham gia tạo được uy tín và sự đồng tình ủng hộ của mọi tầng lớp xã hội. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn được các cấp bộ Đoàn duy trì thường xuyên. Các hình thức như quyên góp ủng hộ, giúp đỡ, tặng quà cho các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, các hoạt động nhân đạo từ thiện, phong trào lá lành đùm lá rách, quyên góp ủng hộ giúp đỡ biên giới hải đảo, khắc phục thiên tai, xây dựng quỹ giúp đỡ bạn nghèo cũng luôn được Đoàn viên thanh thiếu nhi thực hiện có hiệu quả. Việc lập hồ sơ và tặng kỷ niệm chương cho các cựu thanh niên xung phong đến việc rà soát lập hồ sơ đề nghị trợ cấp theo quyết định 104 của thủ Tướng Chính Phủ, đó được cấp bộ Đoàn triển khai bài bản. Nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng thanh niên Xung Phong 15/7 hàng năm Đoàn các cấp tổ chức thăm hỏi tặng quà cho Cựu thanh niên Xung Phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phối hợp xây dựng một nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên Xung Phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua các hoạt động đá góp phần chia sẻ động viên các cựu thanh niên Xung phong và thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của thế hệ trẻ hôm nay với bậc cha anh đi trước 4. Những bài học kinh nghiệm. 4. 1. Những kết quả của thành công và nguyên nhân. Trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Nền kinh tế thị trường mở cửa hội nhập quốc tế, sự nghiệp đổi mới của đất nước nói chung và xã Đại Hợp nói riêng đã gặt hái nhiều thành công to lớn làm cho Thanh niên tin vào đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước. Nhà nước đầu tư nhiều dự án chính sách phù hợp với nhu cầu tâm tư nguyện vọng của Thanh niên đã thu hút đông đảo đoàn viên, Thanh niên vào phong trào “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước” phong trào “Tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc” và trọng tâm là hai phong trào lớn do Đại Hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX phát động: “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội”, “4 đồng hành với Thanh niên lập thân lập nghiệp” và cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác" đã giúp cho Thanh niên có điều kiện trong học tập có tay nghề được vay vốn gải quyết việc làm, được hướng dẫn kỹ thuật phát triển các mô hình kinh tế ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất phát huy được tiềm năng sẵn có của địa phương. Bên cạnh đó Đoàn xã cũng nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của huyện Đoàn Kiến Thụy đối với mọi sự hoạt động của Đoàn xã, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành đoàn thể về mọi hoạt động. Sự phấn đấu vượt mọi khó khăn, gian khổ. Cán bộ, đoàn viên Thanh niên tại đại phương, cùng với sự nhiệt tình tham gia phong trào của Đoàn, Hội, Đội trong toàn xã. Cấp ủy Đảng, chính quyền đã có những chủ trương, đường lối chính sách, biện pháp phù hợp thúc đẩy nông nghiệp nông thôn, cùng xóa đói giảm nghèo cho nhân dân các dân tộc nói chung và đoàn viên Thanh niên nói riêng. Từ đó tạo nền kinh tế phát triển, đời sống ngày càng được cải thiện và nâng cao, phong trào phát triển ngày càng mở rộng và đạt hiệu qua cao. Ban chấp hành Đoàn xã luôn đổi mới các phương thức hoạt động nhằm vận động đoàn kết, tập hợp đoàn viên Thanh niên trong toàn xã phát huy khả năng sắn có của từng cá nhân, tham gia tích cực các hoạt động xã hội xây dựng các phong trào do Đoàn, Hội tổ chức. 4. 2. Những tồn tại yếu kém và nguyên nhân Đất nước hiện nay đang đẩy mạnh CNH, HĐH phấn đấu trở thành nước công nghiệp vào năm 2020, nền kinh tế hiện đang có những chuyển biến đáng kể, từng bước hội hập vào nền kinh tế thế giới, bên cạnh những điều kiện thời cơ và thuận lợi chúng ta cũng không tránh khỏi muôn vàn những thách thức, khó khăn, phức tạp, một bộ phận Thanh niên do tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường sa vào các tệ nạn xã hội như: Ma túy, mại dâm, cờ bạc.. Một bộ phận Thanh niên thờ ơ với các hoạt động xã hội, hoạt động chính trị, hoang mang dao động không xác định được lí tưởng sống từ đó giảm ý chí phấn đấu, bị các thế lực thù địch lôi kéo đi theo con đường phản cách mạng, xa rời chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho bộ phận Thanh niên giảm sút lòng tin, thiếu ý thức rèn luyện về văn hóa tinh thần trong thanh thiếu niên. Một bộ phận cán bộ đoàn phải tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh, đa số đoàn viên Thanh niên nông thôn phải đi làm theo thời vụ. Trong đó Cấp ủy, Chi bộ chưa thực sự quan tâm một cách đầy đủ về công tác Thanh niên, chưa tận tình giúp đỡ cán bộ trẻ. Trên địa bàn xã có nhiều thành phần Thanh niên dân tộc, thiểu số, sinh sống, hoạt động do sự phát triển của nền kinh tế thị trường làm cho một bộ phận Thanh niên bị cuốn theo nền kinh tế thị trường. Do vậy một bộ phận Thanh niên chỉ quan tâm đến lợi ích kinh tế, ít quan tâm đến các hoạt động xã hội, của các đoàn thể. Mặt khác đội ngũ cán bộ Đoàn tuy có sức khỏe, lòng nhiệt tình nhưng: trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, và khả năng tiếp cận, thuyết phục Thanh niên còn hạn chế, vì vậy khả năng nhạy bén về chính trị chưa cao, tổ chức phong trào hoạt đông chưa mang lại hiệu quả như mong đợi. Một số ít cơ sở Chi đoàn còn chậm chưa linh hoạt trong việc đề xuất, tham mưu với cấp ủy Đảng, Chính quyền trong việc xây dựng tổ chức Đoàn. Về chuyên môn nghiệp vụ một số cán bộ Chi đoàn còn hạn chế, chưa mạnh dạn chủ động trong việc phối kết hợp với các ban ngành, đoàn thể trong công tác Thanh niên. Một số cơ sở Đoàn chưa thường xuyên chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, Chính quyền về vấn đề cần thiết trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ Đoàn. Mặt khác chế độ đối với cán bộ Đoàn còn thấp, trong đời sống, cuộc sống của cán bộ Đoàn còn gặp nhiều khó khăn nhiều đồng chí chưa yên tâm công tác, chưa nhiệt tình với công tác Đoàn. 4. 3. Bài học kinh nghiệm rút ta từ công tác tập hợp, đoàn kết Thanh niên trên địa bàn xã Đại Hợp - huyện Kiến Thụy – Tp Hải Phòng. Các ban ngành đoàn thể từ xã đến các bản, tiểu khu phải luôn coi trọng công tác tập hợp, đoàn kết Thanh niên là một nội dung quan trọng trong chương trình hoạt động của mình. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thanh niên, tạo điều kiện cho cấp ủy, chính quyền các cấp phối hợp của các cơ quan ban ngành, đoàn thể đối với các chương trình hoạt động của Đoàn. Cán bộ từ ban thường vụ, ban chấp hành đều năng động, sáng tạo, biết phát huy tính tích cực, lòng nhiệt tình của Thanh niên trong mọi hoạt động, kết hợp hài hòa các phương thức hoạt động, phát động phong trào phải đúng thời cơ, biết khích lệ động viên tinh thần đoàn viên Thanh niên để phong trào ngày càng phát triển và đạt hiệu quả. Thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn uy tín, tạo niềm tin trong Thanh niên, thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ trong đoàn viên Thanh niên, có trình độ khả năng vận dụng phương pháp mới trong công việc của mình để thường xuyên tham mưu với các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể về công tác Thanh niên, biết vận dụng sáng tạo chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước các chương trình của Đoàn cấp trên vào hoạt động cơ sở mình. CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÁC PHƯƠNG THỨC TẬP HỢP, ĐOÀN KẾT THANH NIÊN 1. Những thách thức và khó khăn trong công tác tập hợp đoàn kết Thanh niên trên địa bàn xã Đại Hợp - huyện Kiến Thụy - Tp Hải Phòng trong thời gian tới. 1. 1. Thách thức Hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn, Hội hiệu quả còn thấp, tỷ lệ tập hợp, đoàn kết Thanh niên đạt chất lượng chưa cao, nhất là lực lượng Thanh niên dáng đứng ngoài tổ chức, Thanh niên công nhân và Thanh niên tái hoà nhập cộng đồng. Việc tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống chưa đồng đều, chưa tác động đến đối tượng Thanh niên chậm tiến, Thanh niên dân tộc thiểu số, Thanh niên tôn giáo, Thanh niên lao động tự do. Một số nội dung trong công tác giáo dục chưa được thực hiện thường xuyên, còn mang tính hình thức. Công tác chỉ đạo phong trào của một số xóm, khu thiếu trọng tâm, trọng điểm, còn biểu hiện chồng chéo. Việc triển khai một số chủ trươngcòn chậm, chưa xác định được các nội dung, giải pháp phù hợp, nhiều nội dung hoạt động chưa theo kịp nhu cầu, nguyện vọng của Đoàn viên, Hội viên Thanh niên và yêu cầu của nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chất lượng phong trào giữa các Chi đoàn, Chi hội chưa đồng đều. Một số nội dung còn hạn chế chưa khắc phục được trong các giải pháp chỉ đạo hoạt động. Mô hình tổ chức và hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội ở một số cơ sở chậm đổi mới, chưa chuyển hành động kịp thời với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nhất là quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 1. 2. Khó khăn 1. 2. 1. Nguyên nhân Trình độ, kỹ năng nghiệp vụ của một bộ phận cán bộ Đoàn, Hội chưa đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, phong trào và công tác tập hợp Thanh niên. Một số cấp uỷ Đảng, chính quyền chưa thật sự quan tâm chỉ đạo công tác Thanh niên. Vai trò của Đoàn, Hội chưa rõ nét và chưa thật sự tiếp cận được với Thanh niên chậm tiến, tái hoà nhập cộng đồng. Việc quản lí đối tượng và có giải pháp vận động, cảm hoá chưa có giải pháp mũi nhọn, chọn việc còn dàn trải và mang tính phong trào. Việc cụ thể hoá các chương trình, cuộc vận động của Đoàn, Hội trong các đối tượng lĩnh vực còn chậm, nội dung và công tác tổ chức thực hiện chưa tương xứng với sự phát triển của Thanh niên, chưa quan tâm đúng mức đến việc chăm lo và bảo vệ quyền lợi cho Thanh niên. Chất lượng tổ chức ở một số cơ sở Đoàn, Hội và công tác tuyên truyền giáo dục ở một số nơi còn mang tính hình thức, thiếu chiều sâu, hiệu quả chưa cao. Công tác kiểm tra, hướng dẫn, sơ kết, nhân rộng những mô hình hay, tiên tiến, cách làm hiệu quả trong các phong trào Thanh niên chưa thường xuyên, kịp thời. Các hoạt động định hướng nghề nghiệp trong học sinh trung học phổ thông ở một số trường THPT chưa được quan tâm đúng mức và thỏa đáng. 1.2.2. Bài học kinh nghiệm Tõ nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc trªn c¸c lÜnh vùc vµ nh÷ng tån t¹i trong nhiÖm kú qua, §¶ng bé rót ra mét sè bµi häc kinh nghiÖm sau: Mét lµ: Ph¶i nhËn thøc ®Çy ®ñ vÒ tiÒm n¨ng lîi thÕ cña x· ®Ó ®Ò ra chñ tr­¬ng gi¶i ph¸p cô thÓ, s¸t hîp cho tõng lÜnh vùc, ph¸t huy tèt néi lùc, tranh thñ ngo¹i lùc vµ sù quan t©m chØ ®¹o, gióp ®ì cã hiÖu qu¶ cña cÊp trªn. Hai lµ: Khi ®· cã chñ tr­¬ng ®óng ®¾n th× tËp trung chØ ®¹o quyÕt liÖt, x©y dùng ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch vµ tæ chøc thùc hiÖn cô thÓ. Th­êng xuyªn kiÓm tra ®«n ®èc, rót kinh nghiÖm vµ bæ khuyÕt kÞp thêi, hoµn thµnh døt ®iÓm tõng phÇn viÖc theo ®óng kÕ ho¹ch ®Ò ra. Ba lµ: TËp trung ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ®ång thêi gi¶i quyÕt tèt nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc ®Þa ph­¬ng, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n, thùc hiÖn môc tiªu xãa ®ãi gi¶m nghÌo, b¶o ®¶m an sinh x· héi, gi÷ v÷ng an ninh chÝnh trÞ, trËt tù an toµn x· héi. Bèn lµ: Th­êng xuyªn quan t©m c«ng t¸c x©y dùng §¶ng, n©ng cao n¨ng lùc l·nh ®¹o vµ søc chiÕn ®Êu cña Tæ chøc c¬ së §¶ng, x©y dùng hÖ thèng chÝnh trÞ cña x· v÷ng m¹nh. T¨ng c­êng c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng cho c¸n bé ®¶ng viªn, ®Èy m¹nh häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh. Gi÷ v÷ng sù ®oµn kÕt thèng nhÊt trong §¶ng lµ yÕu tè quan träng b¶o ®¶m thùc hiÖn thµnh c«ng c¸c yªu cÇu nhiÖm vô ®Æt ra. N¨m lµ: T¹o sù thèng nhÊt gi÷a t­ t­ëng nhËn thøc vµ hµnh ®éng, ph¸t huy cao nhÊt søc m¹nh tæng hîp cña c¶ hÖ thèng chÝnh trÞ lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt thùc hiÖn th¾ng lîi mäi nhiÖm vô. 2. Một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả các phương thức tập hợp, đoàn kết Thanh niên trên địa bàn xã Đại Hợp – huyện Kiến Thụy – Tp Hải Phòng. 2. 1. Những giải pháp nâng cao hiệu quả các phương thức tập hợp, đoàn kết Thanh niên trên địa bàn xã Đại Hợp - huyện Kiến Thụy – Tp Hải Phòng. Thông qua nghiên cứu cho thấy hiện nay tại xã Đại Hợp đã có một số phương thức tập hợp đoàn kết Thanh niên như sau: Một là: Tăng cường sự lãnh chỉ đạo của Đảng, sự tạo điều kiện giúp đỡ của chính quyền sở tại và sự phối kêt hợp của các ban ngành đoàn thể trong công tác tập hợp đoàn kêt Thanh niên. Cần tăng cường giáo dục chính trị bản lĩnh cách mạng cho đoàn viên, phát huy tinh thần phê và tự phê mạnh dạn đưa phong trào Thanh niên tiến thêm một bước trong thời kỳ mới phản ánh đề xuất, đưa ra những kiến nghị kịp thời, những vướng mắc trong cộng tác phát triển Đoàn viên đảm bảo quyền lợi cho Thanh niên phải tiếp tục tạo ra những chuyển biến trong khâu tổ chức cán bộ, làm cho Đoàn viên hiểu và thực hiện đúng vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chi Minh “Đội dự bị tin cậy của Đảng thường xuyên bổ xung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp vẻ vang của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh”. Để làm tốt vai trò trách nhiệm của mình. Hai là: Tập trung nâng cao chất lượng Đoàn viên, thanh niên và chất lượng Đoàn cơ sở có đủ năng lực và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương trong giai đoạn cách mạng mới để làm tốt nội dung chương trình này đòi hỏi cơ sở Đoàn, Hội phải tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tập hợp, đoàn kết Thanh niên. Thường xuyên tuyên truyền bồi dưỡng lí tưởng cách mạng cho Đoàn viên, Thanh niên về đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Ba là: Thường xuyên bồi dưỡng cán bộ từ xã đến các Chi đoàn để họ có đủ kỹ năng nghiệp vụ trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên, thực sự vững mạnh, tự tin trong công tác, xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, năng động, sáng tạo, linh hoạt trong công tác sinh hoạt Đoàn để đáp ứng những yêu cầu đòi hỏi của thời kỳ mới thì cán bộ phải được tuyển chọn, rèn luyện có đủ yêu cầu và phẩm chất và tinh thần đáp ứng được nhiệm vụ được giao. Người cán bộ phải có tri thức, kinh nghiệm thực tiễn đòi hỏi phải phù hợp với với Thanh niên, là người phải có phẩm chất cách mạng, phát triển theo yêu cầu thực tiễn. Cán bộ Đoàn phải thường xuyên tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lí của Thanh niên. Bốn là: Đổi mới và đa dạng hóa các phương thức tập hợp, đoàn kết Thanh niên cho phù hợp với đặc điểm và phong trào của địa phương nơi công tác. Ban chấp hành, Uỷ ban hội liên hiệp Thanh niên xã Đoàn cần bám sát sự chỉ đạo của ác cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên ở từng cơ sở. Tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị mở rộng trên địa bàn toàn xã cho đoàn viên Thanh niên, tăng cường mở rông giao lưu trên tất cả các lĩnh vực nhằm thu hút tập hợp đông đảo đoàn viên, Thanh niên tham gia. Tăng cương giáo dục chính trị, lí tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống văn hóa, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, Thanh niên trên toàn xã. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ từ xã đến Chi đoàn. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào "5 xung kích", "4 đồng hành" và cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác", khuyến khích Đoàn viên, Thanh niên mạnh dạn tham gia các chương trình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo do Đảng bộ đề ra, tham gia rèn luyện sức khỏe, thể dục thể thao và phòng chống các tệ nạn xã hội. Đoàn xã cần phối hợp với văn hóa, công đoàn xã thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các cuộc thi tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội, thể dục thể thao..., nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên Thanh niên các Chi đoàn có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với nhau. Phát động các cuộc vận động, chương trình hành động cách mạng, các phong trào thi đua lao động sáng tạo và học tập trong đoàn viên Thanh niên, tổ chức thành lập các câu lạc bộ: Bóng đá, bóng chuyền, vũ hội, cùng nhau phát triển kinh tế làm giàu... Nhằm thu hút đông đảo đoàn viên, Thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn, Hội. Lập kế hoạch tổ chức các phong trào hành động cách mạng qua đó tạo điều kiện cho đoàn viên, Thanh niên, tham gia hoạt động để có cơ hội cống hiến và trưởng thành. Tổ chức các loại hình phù hợp với năng lực của từng cơ sở Đoàn cũng như khả năng năng lực của mỗi đoàn viên, Thanh niên tham gia. Công tác tuyên dương khen thưởng với cán bộ Đoàn cơ sở cũng như đoàn viên, thanh niên phải kịp thời. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của cơ sở Đoàn, xây dựng các Chi đoàn hoạt động có hiệu quả, Đoàn xã phải luôn phân công nhiệm vụ cho cán bộ phụ trách Chi đoàn, giúp Chi đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động có hiệu quả các hoạt động các phong trào của Đoàn. Thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở đảm bảo không khuyết thiếu kéo dài. Ban chấp hành Đoàn phải đảm bảo số lượng, có đủ trình độ, năng lực lòng nhiệt tình trong công tác để đảm bảo việc lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động cũng như phong trào nhằm thu hút, tập hợp Thanh niên. Phải thường xuyên chăm lo cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở, mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội. Quan tâm đến chế độ, chính sách ưu đãi đối với cán bộ Đoàn cơ sở. Tập hợp, đoàn kết Thanh niên thông qua các điển hình tiên tiến, các phong trào nổi bật. Chính vì vậy các tấm gương điển hình tiên tiến, các thủ lĩnh có vai trò rất quan trọng trong việc thuyết phục, lôi cuốn, tập hợp giáo dục lớp trẻ theo mục đích nhất định. 2. 2. Một số kiến nghị cụ thể Những khó khăn và thách thức đối với công tác tập hợp đoàn kết Thanh niên ở xã Đại Hợp - huyện Kiến Thụy – Tp Hải Phòng, tôi xin đưa ra một vài kiến nghị sau: 2.2.1. Đối với cấp ủy Đảng Đảng bộ cần tiếp tục cụ thể hóa về việc thực hiện các nghị quyết Trung Ương, công tác Thanh niên và công tác Thanh niên trong điều kiện mới. Các cấp ủy Chi bộ Đảng cần quan tâm hơn nữa đến tổ chức Đoàn, tạo điều kiện cho đoàn viên, Thanh niên có sân chơi lành mạnh bổ ích và thiết thực. Đảng bộ cần thường xuyên chỉ đạo các Chi ủy Chi bộ xây dựng quy chế về sự lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng Đảng. Chi ủy Chi bộ Đảng quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho ĐVTN có nguồn kinh phí để tổ chức các hoạt động, giao cho ĐVTN đảm nhận các công trình, mô hình sản xuất kinh tế trọng điểm để Đoàn viên khẳng định vai trò xung kích trong nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở địa phương. 2.2.2. Đối với chính quyền và các ban ngành đoàn thể. Các cấp chính quyền cần đầu tư hơn nữa để đoàn viên Thanh niên có nơi sinh hoạt, có biện pháp nâng cao nhận thức cho mọi cán bộ, Đảng viên cần có sự lãnh đạo một cách tập trung, thống nhất, tạo việc làm cho người lao động, nhất là giải quyết việc làm Thanh niên tránh đến mức thấp nhất đối với Thanh niên thất nghiệp rồi đến sa vào các tệ nạn xã hội. Cần có những chính sách trong việc đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ cơ sở. Cần quan tâm đến việc thực hiện Luật Thanh niên, quan tâm xây dựng cơ sở vật chất cho công tác Thanh niên, có chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối với đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở. Các ban ngành đoàn thể cần làm tốt công tác phối hợp và tạo cơ chế chính sách để Thanh niên có cơ hội trong nghề nghiệp và việc làm, cụ thể là các chính sách về vốn, giống, khoa học kỹ thuật để Thanh niên phát triển kinh tế nâng cao thu nhập. 2.2.3. Đối với huyện Đoàn Đề nghị huyện Đoàn quan tâm đến các cơ sở Đoàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn tăng cường giáo dục chính trị lí tưởng, nhất là thông tin tuyên truyền cần có cả bản tin nhanh, bản tin Thanh niên hàng tháng, báo thanh niên. Huyện Đoàn cần cung cấp thông tin về các vấn đề việc làm, khoa học kỹ thuật, hỗ trợ vay vốn cho đoàn viên Thanh niên phát triển kinh tế hộ gia đình để từ đó Thanh niên xã Đại Hợp có cơ hội làm giàu một cách chính đáng cho bản thân, gia đình và cho toàn xã hôi. Đẩy mạnh giáo dục truyền thống và đạo đức cách mạng, lí tưởng hoài bão của Thanh niên tổ chức động viên Thanh niên trong công cuộc CNH, HĐH đất nước và bảo vệ Tổ quốc xã hộ chủ nghĩa ngày một giàu mạnh và phát triển. Đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ mật thiết giữa tổ chức Đoàn với đông đảo đoàn viên, Thanh niên, từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ làm công tác Thanh niên, nhưng phải đảm bảo phẩm chất, đạo đức, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với CNXH có trình độ năng lực tiêu biểu trong Thanh niên. Kiên trì lãnh đạo xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Đại Hợp vững mạnh, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thực sự là tổ chức chính trị của Thanh niên, làm lực lượng xung kích là đội dự bị tin cậy của Đảng, làm nòng cốt trong mặt trận tập hợp, đoàn kết Thanh niên, là người dìu dắt thiếu niên nhi đồng. Đa dạng hóa mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp Thanh niên cùng với việc đẩy mạnh các phong trào do Đoàn, Hội tổ chức. Cần đề xuất kiến nghị với Thường trực Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị mở các lớp đào tạo cán bộ cơ sở, đặc biệt hơn nữa cần chú ý đến việc đi thăm quan các mô hình thực tế ở trong huyện, tỉnh và các tỉnh bạn. Huyện Đoàn cần có một số đề xuất với thường trực Huyện ủy - UBND huyện đầu tư xây dựng một số dự án, làng, khu kinh tế Thanh niên để có những mô hình cho Thanh niên toàn tỉnh đến học tập. KẾT LUẬN Vai trò của Thanh niên trong sự nghiệp phát triển của Đảng, Thanh niên luôn được các quốc gia quan tâm, phát huy và kế tiếp tinh thần đó trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đảng ta đã đánh giá rất cao vai trò của công tác Thanh niên trong thời kỳ mới: Thanh niên ngày nay là lực lượng đông đảo kế thừa những tinh hoa của dân tộc mở rộng và giao lưu quốc tế. Thanh niên ngày nay có mặt mạnh cơ bản là học vấn cao hơn trước, có tầm nhìn rộng, nhảy cảm với thời cuộc, có khát vọng nhanh chóng đưa đất nước vượt qua nghèo nàn lạc hậu. Thanh niên đồng tình ủng hộ và hăng hái tham gia sự nghiệp đổi mới và xây dựng Tổ quốc. Thanh niên là lực lượng to lớn, có tầm quan trọng đặc biệt quyết định đến sự thành công hay thất bại của cách mạng, do vậy vấn đề tập hợp, đoàn kết Thanh niên là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn xã hội. Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng công tác Thanh niên thường xuyên đề ra những biện pháp đúng đắn lãnh đạo Đoàn Thanh niên trong giai đọan mới. Trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi Đoàn Thanh niên phải cùng thế hệ trẻ nỗ lực vượt qua mọi thách thức, khó khăn khắc phục những hạn chế, yêu kém, nhanh chóng nắm bắt khoa học kỹ thuật hiện đại, tạo ra nhiều phong trào hành động cách mạng để thu hút, tập hợp, đoàn kết Thanh niên. thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Đoàn xã Đại Hợp đã rất coi trọng công tác tập hợp, đoàn kết Thanh niên, chú trọng đổi mới các hình thức, phương pháp tập hợp đoàn kết Thanh niên để đưa Thanh niên vào tổ chức Đoàn - Hội ngày một phát triển cả về số lượng và chất lượng. Chú trọng xây dựng lực lượng, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn cấp cơ sở để xây dựng đội ngũ thủ lĩnh Thanh niên trẻ có đủ năng lực, khả năng cuốn hút tập hợp, đoàn kết Thanh niên góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội của địa phương. Trong thời gian vừa qua Đoàn xã luôn phát huy tốt vai trò của mình, đã triển khai các chỉ thị, nghị quyết của trung ương Đoàn, huyện Đoàn, tỉnh Đoàn xuống đến cơ sở, từng bước nâng cao chất lượng Đoàn cơ sở. Đồng thời mở rộng các hình thức tập hợp, đoàn kết Thanh niên, đoàn viên với các chỉ tiêu cụ thể, hoạt động đã đem lại kết quả và đánh giá được thực trạng các cơ sở Đoàn. Tuy nhiên công tác tập hợp, đoàn kết Thanh niên xã còn gặp nhiều khó khăn cần được sự quan tâm hơn nữa của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự nỗ lực của cán bộ Đoàn trong xã Đai Hợp Công tác tập hợp đoàn kết Thanh niên luôn được coi trọng là nhiệm vụ quan trọng và là việc làm thường xuyên của tổ chức Đoàn nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và nhà nước, xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kiến Thụy lần thứ XIX. 2. Mác - Ăngghen - Lênin bàn về thanh niên - NXB Hà Nội - 1981 3. C.Mác và Ph.Ăngghen: về giáo dục Thanh niên NXB Matxcơva 1972. 4. Lênin toàn tập, tập 1, NXB Matxcơva, 1978. 5. Lênin toàn tập, tập 4, NXB Matxcơva, 1978. 6. Hồ Chí Minh về giáo dục Thanh niên, NXB Thanh niên, Hà Nội 1980. 7. Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn, NXB Thanh niên Hà Nội 1999. 9. Nghị quyết của Ban chấp hành Trung Ương Đảng khoá X 10. Nghị quyết Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIV 12. Văn kiện Đại hội Đoàn huyện Kiến Thụy nhiệm kỳ 2007 - 2012 13. Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên - NXB Thanh niên -1980 14. Tổng quan về công tác thanh niên - NXB Thanh niên - 2003 15. Phương pháp luận công tác thanh niên - Học viện TTN Việt Nam - 2005 16. Thông tin thanh niên của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hải Phòng 17. Tài liệu nghiên cứu các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa X - NXB Chính trị quốc gia - 2008 18. Văn kiện hội nghị lần thứ 7, BCH TW khóa X - NXB Chính trị quốc gia - 2008 19. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH - NXB Thanh niên - 2008 20. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Kiến Thụy khóa XIX 21. Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi của Đoàn xã Đại Hợp năm 2009 và quý III năm 2010 22. Báo cáo tổng kết các năm 2009 của huyện Đoàn Kiến Thụy

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhương thức tập hợp đoàn kết thanh niên trên địa bàn xã đại hợp - huyện kiến thụy - thành phố hải phòng.doc
Luận văn liên quan