Phương thức tập hợp đoàn kết Thanh niên trên địa bàn xã Kỳ Liên, huyện Kỳ Anh, tĩnh Hà Tĩnh

Lý do chọn đề tài Thanh niên là lớp người trẻ tuổi chiếm tỷ lệ cao trong tổng dân số, thanh niên là lực lượng nòng cốt trong các ngành kinh tế cũng như trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Thanh niên là sức mạnh của mỗi quốc gia dân tộc và là người chủ tương lai của đất nước. Trong xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế, với sự thay đổi về cơ chế kinh tế - xã hội, đã hình thành lớp thanh niên mới đa dạng về thành phần và phức tạp về nhu cầu, mong muốn. Vì vậy, vấn đề xây dựng mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên là một vấn đề cấp bách trong tình hình hiện nay. Sự phát triển bền vững của một quốc gia, dân tộc gắn liền với việc định hướng đúng đắn chiến lược phát triển các nguồn nhân lực của tương lai, trong đó chiến lược hướng vào thế hệ trẻ, giúp họ có đủ niềm tin và sức mạnh đảm nhiệm các nhiệm vụ, trách nhiệm của mình đồi với xã hội, thực sự trở thành người chủ tương lai đất nước, là trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó vai trò quan trọng là của tổ chức Đoàn thanh niên. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Thế hệ trẻ Việt Nam, mà nòng cốt là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, luôn luôn là lực lượng xung kích và đội dự bị tin cậy của Đảng. Các thế hệ thanh niên Việt Nam kế tiếp nhằm cống hiến xuất sắc, trưởng thành vượt bậc, viết nên những truyền thống quý báu. Truyền thống đó gắn liền với những truyền thống vẻ vang của dân tộc. Hiện nay, thế hệ trẻ Việt nam đang phát huy những truyền thống tốt đẹp đó trong sự nghiệp đổi mới do Đảng cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo. Lời cảm ơn 1 Mục lục 2 Phần mở đầu 5 1.Lý do chọn tiểu luận 5 2- Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 8 3. Khách thể, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 8 4- Phương pháp nghiên cứu và kết cấu của tiểu luận 8 Nội dung 10 Chương 1: Cơ sở lý luận của phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên 10 1. Một số khái niệm 10 1.1. Khái niệm về Thanh niên. 10 1.2. Khái niệm về tập hợp Thanh niên. 10 1.3. Khái niệm về đoàn kết Thanh niên. 10 1.4. Khái niệm về tập hợp đoàn kết Thanh niên. 10 1.5. Khái niệm phương thức. 10 1.6. Khái niệm phương thức tập hợp đoàn kết Thanh niên 10 1.7. Khái niệm đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 11 2. Những quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác -LêNin, Đảng cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh về phương thức tập hợp, đoàn kết Thanh niên. 11 1.1. Những quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác - LêNin về Thanh niên và công tác Thanh niên. 11 2. Quan Điểm Hồ Chí Minh về tập hợp đoàn kết Thanh niên. 14 2.1. Thanh niên phải được tổ chức lại, Đoàn Thanh niên Cộng sản là lực lượng dự bị của Đảng. 14 2.2. Mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết rộng rãi mọi tầng lớp Thanh niên. 15 2.3. Tập hợp đoàn kết Thanh niên thông qua việc tổ chức các phong trào cách mạng. 16 2.3. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam và công tác tập hợp đoàn kết Thanh niên. 17 3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với công tác tập hợp đoàn kết Thanh niên. 20 3.1.Vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn. 20 3.2. Các hoạt động của tổ chức đoàn đã làm được trong tập hợp đoàn kết Thanh niên thời gian qua. 20 Chương 2: Thực trạng về phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên trên địa bàn xã Kỳ Liên-huyện Kỳ Anh 23 -tỉnh Hà Tĩnh. 23 1. Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của xã Kỳ Liên, huyện Kỳ Anh, tĩnh Hà Tĩnh. 23 1.1. Về vị trí địa lý: 23 1.2. Về kinh tế: 23 1.3. Về chính trị. 24 1.4. Văn hoá xã hội. 25 2. Thực trạng công tác tập hợp thanh niên trên địa bàn xã Kỳ Liên, huyện Kỳ Anh, tĩnh Hà Tĩnh: 26 2.1. Thực trạng công tác Đoàn - Hội - Đội: 26 2.2. Các phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Kỳ Liên, huyện Kỳ Anh, tĩnh Hà Tĩnh. 28 3.1. Nguyên nhân ảnh hưởng tới công tác tập hợp, đoàn kết Thanh niên và bài học kinh nghiệm. 35 3.2. Kinh nghiệm. 38 Chương 3: Những giải pháp, kiến nghị và đề xuất 40 1. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tập hợp,đoàn kết Thanh niên trên địa bàn xã Kỳ Liên, huyện Kỳ Anh, tĩnh Hà Tĩnh. 40 1.1. Một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác đoàn kết, tập hợp Thanh niên trong giai đoạn hiện nay. 40 1.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tácđoàn kết, tập hợp Thanh niên ở xã Kỳ Liên, huyện Kỳ Anh, tĩnh Hà Tĩnh. 41 2. Những kiến nghị đề xuất. 42 2.1. Đối với các cấp uỷ Đảng. 42 2.2. Đối với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể. 43 2.3. Đối với các cấp bộ Đoàn. 43

doc45 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 1726 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phương thức tập hợp đoàn kết Thanh niên trên địa bàn xã Kỳ Liên, huyện Kỳ Anh, tĩnh Hà Tĩnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
µ n­íc ta lu«n quan t©m ®¸nh gi¸ cao vai trß, vÞ trÝ cña thanh niªn. NghÞ quyÕt 25 cña Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng kho¸ X vÒ c«ng t¸c thanh niªn tiÕp tôc kh¼ng ®Þnh: thanh niªn lµ r­êng cét cña n­íc nhµ, chñ nh©n t­¬ng lai cña ®Êt n­íc, lµ lùc l­îng xung kÝch trong x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. Thanh niªn ®­îc ®Æt ë vÞ trÝ trung t©m trong chiÕn l­îc båi d­ìng, ph¸t huy nh©n tè vµ nguån lùc con ng­êi. Ch¨m lo, båi d­ìng, gi¸o dôc thanh niªn thµnh líp ng­êi "võa hång, võa chuyªn"theo t­ t­ëng Hå ChÝ Minh lµ tr¸ch nhiÖm cña c¶ hÖ thèng chÝnh trÞ d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng. C¸c chñ thÓ x· héi, gia ®×nh, nhµ tr­êng, §oµn thanh niªn, c¸c Héi cña thanh niªn, §¶ng, chÝnh quyÒn, c¸c®oµn thÓ nh©n d©n, céng ®ång d©n c­ ®Òu ph¶i tiÕn hµnh c«ng t¸c thanh niªn theo vÞ trÝ, vai trß chøc n¨ng cña m×nh. C«ng t¸c tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn lu«n ®­îc §¶ng coi träng, xem ®ã lµ mét bé phËn quan träng kh«ng thÓ t¸ch rêi trong toµn bé c«ng t¸c vËn ®éng quÇn chóng cña §¶ng. Lµ mét nhiÖm vô c¸ch m¹ng cã chiÕn l­îc bëi lùc l­îng nµo tËp hîp ®­îc ®«ng ®¶o thanh niªn vÒ phÝa m×nh, ng­êi ®ã sÏ giµnh ®­îc th¾ng lîi. §Æc biÖt trong giai ®o¹n nµy khi ®Êt n­íc ®ang b­íc vµo thêi kú héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, nhiÒu thêi c¬ míi vµ th¸ch thøc míi ®ang ®ãn ®îi chóng ta. Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng vÒ ph­¬ng thøc tËp hîp ®oµn kÕt thanh niªn trªn ®Þa bµn x· Kú Liªn-huyÖn Kú Anh -tØnh Hµ TÜnh. 1. §Æc ®iÓm t×nh h×nh 1.1. VÒ vÞ trÝ ®Þa lý: Kú Liªn lµ mét x· miÒn nói n»m ë phÝa nam huyÖn Kú Anh, víi tæng diÖn tÝch tù nhiªn lµ 1.715,88 ha, cã diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp lµ 447 ha víi tæng d©n sè lµ 2.659 khÈu, cã 560 hé. §Þa giíi hµnh chÝnh phÝa B¾c vµ T©y gi¸p x· Kú Long, phÝa Nam gi¸p tØnh Qu¶ng B×nh, phÝa §«ng gi¸p x· Kú Ph­¬ng. NghÒ nghiÖp vµ ®êi sèng cña nh©n d©n chñ yÕu lµ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Do vËy ®êi sèng cña nh©n d©n cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n trong c«ng t¸c lao ®éng s¶n xuÊt. Nh­ng d­íi sù l¶nh ®¹o cña §¶ng vµ ®iÒu hµnh cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng c¸n bé vµ nh©n d©n toµn x· ph¸t huy nh÷ng thµnh qu¶ ®· ®¹t ®­îc trong thêi gian qua, tÝch cùc chñ ®éng kh¾c phôc hËu qu¶ thiªn tai g©y ra, ®Èy m¹nh s¶n xuÊt gi÷ v÷ng quèc phßng an ninh, ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cña nh©n d©n ®­îc æn ®Þnh vµ phat triÓn. 1.2. VÒ kinh tÕ: Kinh tÕ cña ng­êi d©n toµn x· chñ yÕu lµ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, n¨ng suÊt b×nh qu©n 41 t¹ / 1 ha. ChÝnh tõ ®êi sèng kinh tÕ n«ng nghiÖp ®ã ng­êi d©n Kú Giang ®· sím h×nh thµnh truyÒn thèng lao ®éng cÇn cï, mäi ng­êi ®Òu thËt thµ chÊt ph¸c, sèng yªu th­¬ng ®ïm bäc lÉn nhau... Ch¨n nu«i tõng b­íc ®­îc cñng cè, chÆn ®øng ®îc sù gi¶m sót vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng cña gia sóc gia cÇm. §µn tr©u bß, lîn t¨ng nhanh, hiÖu qu¶ ch¨n nu«i cao. §µn gia cÇm cã b­íc t¨ng tr­ëng kh¸. Sù æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn cña ch¨n nu«i ch¼ng nh÷ng n©ng cao thu nhËp cña ngêi n«ng d©n mµ cßn gãp phÇn thóc ®Èy trång trät vµ ho¹t ®éng trao ®æi trªn ®Þa bµn x·. Theo sè liÖu ®iÒu tra cña Ban ch¨n nu«i Thó Y x·(cã ®Õn ngµy 15/8/2010) ®µn tr©u bß cã 987 con, ®µn lîn cã 1.201 con, ®µn dª cã 250 con, ®µn gia cÇm 8.585 con. Trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, mÊy n¨m qua ®· thùc hiÖn tèt viÖc dån ®iÒn ®æi thöa, tõ thöa nhá thµnh thöa lín, g¾n víi lµm thuû lîi giao th«ng, c¶i t¹o ®ång ruéng. §©y thùc sù lµ mét cuéc c¸ch m¹ng míi trong n«ng nghiÖp, t¹o ®iÒu kiÖn cho quy ho¹ch vïng s¶n xuÊt tËp trung th©m canh, vïng s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ ®­a ®iÖn - c¬ khÝ ho¸ vµo s¶n xuÊt. Ch¨n nu«i gia sóc, tiÕp tôc ph¸t triÓn kh¸ toµn diÖn, c¸c ngµnh dÞch vô n«ng nghiÖp cã nhiÒu tiÕn bé trong viÖc h­íng dÉn kû thuËt, phßng trõ dÞch bÖnh vµ b¶o ®¶m nguån gièng, vËt t­ cho s¶n xuÊt. Trong l©m nghiÖp ®· hoµn thµnh chØ tiªu giao ®Êt giao rõng, hÇu hÕt ®Êt rõng ®· cã chñ. TiÕp tôc trång míi kÕt hîp víi khoanh nu«i b¶o vÖ. Tõ nh÷ng tiÕn bé trong ph¸t triÓn kinh tÕ ®ã §¶ng bé vµ nh©n d©n x· Kú Giang ®­îc vinh dù ®ãn nhËn: “ Hu©n ch­¬ng Lao §éng h¹ng Ba”, do Héi ®ång nhµ n­íc trao tÆng. 1.3. VÒ chÝnh trÞ. Hoµ cïng n¨m th¸ng, víi bao diÔn biÕn theo dßng lÞch sö trªn m¶nh ®Êt Kú Liªn th× lÞch sö ®Êu tranh vµ truyÒn thèng c¸ch m¹ng cña §¶ng bé vµ nh©n d©n x· Kú Liªn lµ mét kho¶ng thêi gian ng¾n so víi lÞch sö hµng nh×n n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña d©n téc nh­ng víi Kú Liªn ®ã lµ mét chÆng ®­êng mang ®Çy tÇm vãc vµ ý nghÜa lín lao. Tõ khi §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi ( 3/2/1930) ®­êng lèi l·nh ®¹o cña §¶ng ®· soi ®­êng chØ lèi, gióp nh©n d©n x· Kú Liªn vïng lªn tù gi¶i phãng, lµm c¸ch m¹ng th¸ng 8/1945 th¾ng lîi, chÆt ®øt xiÒng xÝch cña chÕ ®é thùc d©n phong kiÕn. Nh©n d©n x· Kú Liªn trë thµnh nh÷ng chñ nh©n thùc sù trªn m¶nh ®Êt cña m×nh. Tõ n¨m 1945 - 1954, x· Kú Liªn cïng nh©n d©n c¶ n­íc thùc hiÖn tèt c«ng cuéc x©y dùng vµ cñng cè chÝnh quyÒn, gãp phÇn vµo th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p. Tõ n¨m 1954 - 1975, lµ thêi gian võa tiÕn hµnh hµn g¾n vÕt th­¬ng chiÕn tranh, võa kh«i phôc kinh tÕ, ph¸t ®éng nh©n d©n thùc hiÖn c¶i c¸ch ruéng ®Êt, h¨ng h¸i ®i vµo lµm ¨n tËp thÓ, ®Èy m¹nh cuéc c¸ch m¹ng trong quan hÖ s¶n xuÊt vµ khoa häc kü thuËt, x©y dùng c¬ së vËt chÊt cho chñ nghÜa x· héi. Giai ®o¹n 1975 - nay, x· Kú Liªn cïng c¶ n­íc b­íc sang thùc hiÖn chiÕn l­îc c¸ch m¹ng míi: x©y dùng chñ nghÜa x· héi vµ b¶o vÖ Tæ quèc. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y §¶ng Uû, UBND x· rÊt quan t©m chØ ®¹o s¸t sao c«ng t¸c ®¶m b¶o an ninh quèc phßng, phèi kÕt hîp víi c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ trong toµn bé x· lËp kÕ ho¹ch phßng thñ t¸c chiÕn, s½n sµng chiÕn ®Êu trong bÊt kú t×nh huèng nµo x¶y ra. Ngoµi ra, mçi n¨m §oµn Thanh niªn phèi kÕt hîp tèt víi Héi ®ång nghÜa vô Qu©n sù x·, tæ chøc vËn ®éng ®­îc tõ 15 - 20 Thanh niªn lªn ®­êng lµm nghÜa vô qu©n sù. Bªn c¹nh ®ã viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi còng lu«n ®­îc x· quan t©m. HÖ thèng ®iÖn, ®­êng, tr­êng, tr¹m trong toµn x· kÓ c¶ ë n«ng th«n còng lu«n khang trang s¹ch ®Ñp, nhiÒu nhµ cao tÇng mäc lªn, nhiÒu ph­¬ng tiÖn ®i l¹i phôc vô tèt nhu cÇu giao th«ng cña nh©n d©n. C«ng t¸c x©y dùng §¶ng, chÝnh quyÒn ®oµn thÓ còng ®· ®­îc chó träng vµ tõng b­íc chuyÓn ho¸. T×nh h×nh chÝnh trÞ, an ninh trËt tù ®­îc ®¶m b¶o, nh÷ng n¨m gÇn ®©y lùc l­îng d©n qu©n tù vÖ lu«n ®­îc huÊn luyÖn s½n sµng chiÕn ®Êu b¶o vÖ chÝnh quª h­¬ng m×nh, gãp phÇn vµo viÖc gi÷ g×n trËt tù an ninh chung cña c¶ n­íc. 1.4. V¨n ho¸ x· héi. X· Kú Liªn cã 4 th«n víi tæng sè d©n lµ 2.650, ®­îc chia thµnh 560 hé gia ®×nh vµ lao ®éng, chñ yÕu lµ lao ®éng n«ng nghiÖp chiÕm 90% d©n sè, lao ®éng kh¸c trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, dÞch vô cã t¨ng nh­ng chiÕm tû lÖ kh«ng ®¸ng kÓ. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®­îc sù quan t©m cña cÊp uû chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, trong ®ã cã §oµn thanh niªn ®· tÝch cùc vËn ®éng, tuyªn truyÒn nh÷ng ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ nuíc tíi tõng ®èi t­îng nh©n d©n, do vËy mäi ng­êi ®Ò x¸c ®Þnh ®­îc chÝ h­íng lµm ¨n sinh sèng trªn chÝnh m¶nh ®Êt cña m×nh. §Æc biÖt lµ tõ khi cã ch­¬ng tr×nh thùc hiÖn cuéc vËn ®éng “ Toµn d©n x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸ ë khu d©n c­”, trong nh÷ng n¨m qua BCH §oµn x· ®· th­êng xuyªn lµm tèt c«ng t¸c vËn ®éng ®oµn viªn, thanh niªn tham gia x©y dùng lµng v¨n ho¸, lµm tèt c«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ, phßng chèng dÞch bÖnh t¹i mét sè th«n, phèi hîp víi Uû ban d©n sè gia ®×nh vµ trÎ em vËn ®éng nh©n d©n tiªm chñng cho trÎ em theo ®Þnh kú, thùc hiÖn kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh ®¹t kÕt qu¶ tèt. Sù nghiÖp gi¸o dôc ®µo t¹o cã b­íc tiÕn míi vµ ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tÝch quan träng, sè tr­êng líp t¨ng nhanh, chÊt l­îng gi¸o dôc tõng b­íc ®­îc n©ng lªn. §Õn nay tæng sè tr­êng häc trong x· lµ 2 tr­êng gåm 1 tr­êng mÇm non, 1 tr­êng tiÓu häc. Tû lÖ trÎ em tõ 6- 14 tuæi ra líp ®¹t 100%, chÊt l­îng, hiÖu qu¶ gi¸o dôc cã nhiÒu chuyÓn biÕn. Phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc ®óng ®é tuæi 4/4 th«n, phæ cËp THCS 4/4 th«n. Toµn x· cã 2 tr­êng ®¹t chuÈn quèc gia. §éi ngò gi¸o viªn kh«ng ngõng ®­îc t¨ng c­êng, c¬ së vËt chÊt ®­îc quan t©m. C«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc ®­îc ®Èy m¹nh h¬n. Phong trµo “Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸ ë khu d©n c­” cã nhiÒu b­íc ph¸t triÓn míi. Phong trµo v¨n ho¸ - v¨n nghÖ, thÓ dôc - thÓ thao ®­îc duy tr× ®Òu ®Æn vµ th­êng ®­îc tæ chøc vµo c¸c dÞp lÔ héi lµng, nh÷ng ngµy kû niÖm lín cña ®Êt n­íc. §Õn nay toµn mæi th«n ®Òu cã mét ®éi v¨n nghÖ, 2 ®éi bãng chuyÒn gåm c¶ nam vµ n÷ vµ 1 ®éi bãng ®¸. N¨m 2010 toµn x· hé ®¹t tiªu chuÈn gia ®×nh v¨n ho¸, th«n ®¹t danh hiÖu lµng v¨n ho¸ ngµy cµng t¨ng. C«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ cho nh©n d©n cã nhiÒu chuyÓn biÕn tÝch cùc, c¸c ch­¬ng tr×nh y tÕ quèc gia, y tÕ cÊp ngµnh ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch hiÖu qu¶. M¹ng l­íi y tÕ c¬ së ®­îc cñng cè kiÖn toµn, tr¹m y tÕ x· cã phßng kh¸m ®a khoa, trang thiÕt bÞ y tÕ ®­îc t¨ng c­êng. TrÎ em ®­îc tiªm chñng ®Çy ®ñ c¸c lo¹i v¸c- xin hµng n¨m. 2. Thùc tr¹ng c«ng t¸c tËp hîp thanh niªn trªn ®Þa bµn x· Kú Liªn, huyÖn Kú Anh, tÜnh Hµ TÜnh: 2.1. Thùc tr¹ng c«ng t¸c §oµn - Héi - §éi: 2.1.1. T×nh h×nh thanh niªn ë x· Kú Liªn, huyÖn Kú Anh, tÜnh Hµ TÜnh: Thùc hiÖn NghÞ quyÕt 04 cña BCH Trung ­¬ng §¶ng kho¸ VII, NghÞ quyÕt Trung ­¬ng §¶ng kho¸ IX, NghÞ quyÕt ®¹i héi §oµn toµn quèc lÇn thø IX, ®­îc sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Héi ®ång nh©n d©n, UBND x· Kú Liªn BCH HuyÖn §oµn Kú Anh lu«n tr¨n trë ®Ó t×m ra m« h×nh ho¹t ®éng, kÕ ho¹ch x©y dùng tæ chøc §oµn víi c«ng t¸c thanh niªn nh»m ®Þnh h­íng cho ®oµn viªn thanh niªn trªn ®Þa bµn x· mét h­íng ®i ®óng ®¾n, gióp ®oµn viªn thanh niªn x¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña tuæi trÎ, t×m ®­îc viÖc lµm, t¹o thu nhËp, tham gia vµo c¸c phong trµo hµnh ®éng cña §oµn, tin t­ëng vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, x©y dùng tæ chøc §oµn cña x· Kú Liªn ngµy cµng v÷ng m¹nh, ®éi dù bÞ tin cËy cña §¶ng gãp søc cïng c¸c thÕ hÖ thanh niªn kh¸c thùc hiÖn th¾ng lîi sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Víi tû lÖ chiÕm d©n sè trong toµn x·. Lùc l­îng thanh niªn lµ lao ®éng chÝnh trong c¸c hé gia ®×nh vµ trong x· héi. §¹i bé phËn thanh niªn tin t­ëng tuyÖt ®èi vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng tÝch tham gia vµo c«ng cuéc ®æi míi cña ®Êt n­íc. T×nh tr¹ng thanh niªn thê ¬ vÒ chÝnh trÞ, Ýt g¾n bã víi ho¹t ®éng cña x· héi tõng bíc ®­îc kh¾c phôc sè l­îng thanh niªn cã nguyÖn väng vµo §oµn vµ phÊn ®Êu trë thµnh §¶ng viªn §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ngµy cµng t¨ng. Thanh niªn quan t©m nhiÒu h¬n ®Õn c¸c vÊn ®Ò, sù kiÖn chÝnh trÞ trong vµ ngoµi n­íc. ý thøc lËp th©n lËp nghiÖp ®· vµ ®ang ®­îc ph¸t huy, kh¬i dËy, cã ý chÝ häc tËp, n¨ng ®éng, nh¹y bÐn thÝch øng nhanh víi hoµn c¶nh kh«ng cam chÞu sèng ®ãi nghÌo, l¹c hËu. BiÕt gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. Xung kÝch t×nh nguyÖn ®i ®Çu trong viÖc thùc hiÖn c¸c NghÞ quyÕt, ch­¬ng tr×nh ®Ò ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi - an ninh quèc phßng cña §¶ng bé x·. §oµn viªn thanh niªn khèi n«ng th«n: §a sè thanh niªn ®Òu biÕt ch÷ vµ ®· häc xong ch­¬ng tr×nh THCS, THPT vµ h»ng n¨m ®· cã nhiÒu thanh niªn ®Ëu vµ theo häc ë c¸c tr­êng §¹i häc, Cao ®¼ng, Trung cÊp chuyªn nghiÖp vµ c¸c tr­êng d¹y nghÒ. §oµn viªn khèi c¬ quan, tr­êng häc cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, cã ý thøc v­¬n lªn trong häc tËp, c«ng t¸c. Chñ ®éng øng dông khoa häc c«ng nghÖ th«ng tin trong lÜnh vùc ngµnh nghÒ qu¶n lý, cã ®¹o ®øc trong s¸ng, lèi sèng trong s¹ch lµnh m¹nh. Bªn c¹nh ®ã cßn cã mét bé phËn nhá thanh niªn Ýt quan t©m ®Õn sinh ho¹t §oµn, Héi, cã biÓu hiÖn thê ¬ víi chÝnh trÞ hoÆc tr«ng chê, û l¹i vµo sù phÊn ®Êu cña Nhµ n­íc. Mét sè thanh niªn kh«ng cã tay nghÒ kü thuËt, cßn thiÕu hoÆc kh«ng cã c«ng ¨n viÖc lµm æn ®Þnh, thu nhËp thÊp. Mét bé phËn nhá thanh niªn cã xu h­íng ch¹y theo lèi sèng thùc dông, bu«ng th¶ dÉn ®Õn m¾c c¸c tÖ n¹n xÉ héi nh­: cê b¹c, quan hÖ nam n÷ thiÕu lµnh m¹nh, vi ph¹m ph¸p luËt... §©y lµ vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi tæ chøc §oµn vµ c¸c tæ chøc x· héi, ®ßi hái ph¶i nhËn thøc râ vai trß cña thanh niªn trong c«ng cuéc ®æi míi hiÖn nay, ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng gi¶i ph¸p thÝch hîp nh»m thu hót, tËp hîp, ®iÒu kiÖn §oµn viªn thanh niªn vµo tæ chøc §oµn, Héi lµm nßng cèt gi¸o dôc thanh niªn lµm sao cho cã h­íng ®i ®óng ®¾n, thËt sù t©m huyÕt nhiÖt t×nh hÕt m×nh víi c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh niªn cña x· Kú Liªn, gãp phÇn thùc hiÖn tèt môc tiªu kinh tÕ, x· héi cña ®Þa ph­¬ng vµ cña ®Êt n­íc. 2.1.2. Thùc tr¹ng c«ng t¸c tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn cña x· Kú Liªn, huyÖn Kú Anh, tÜnh Hµ TÜnh. Qua kh¶o s¸t t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ b¸o c¸o sè liÖu n¨m 2009 vµ quý I, quý II n¨m 2010 cña §oµn x·, x· Kú Liªn gåm cã 4 chi ®oµn n«ng th«n vµ 1 chi ®oµn tr­êng häc. Víi tæng sè ®oµn viªn thanh niªn trong ®é tuåi lµ 756. Trong ®ã ®· tËp hîp ®­¬c 374 ®oµn viªn. Trong nh÷ng n¨m qua tæ chøc §oµn ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc tuyªn truyÒn, gi¸o dôc thanh niªn vÒ chñ tr­¬ng, ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, t×nh h×nh cña thanh niªn trong ®iÒu kiÖn míi, gi¸o dôc lý t­ëng, ®éng c¬ phÊn ®Êu cho ®oµn viªn thanh niªn mét c¸ch cô thÓ vµ phï hîp víi tõng ®èi t­îng, tõ ®ã t¹o ®­îc lßng tin trong ®oµn viªn thanh niªn vµo sù nghiÖp ®æi míi cña ®Êt n­íc. §oµn ®· ®a ra mét sè m« h×nh ho¹t ®éng phï hîp víi thanh niªn, thu hót ®­îc ®oµn viªn thanh niªn vµo tæ chøc §oµn, Héi ngµy cµng ®«ng ®¶o, ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸ xÉ héi cña ®Êt n­íc nãi chung vµ cña x· Kú Liªn nãi riªng trong thêi kú ®æi míi. Th­êng xuyªn gi¸o dôc n©ng cao chÊt l­îng ®oµn viªn, tæ chøc ph©n lo¹i ®oµn viªn theo ®Þnh kú. C«ng t¸c x©y dùng cñng cè tæ chøc §oµn qua c¸c n¨m cã nhiÒu tiÕn bé, sè chi ®oµn th«n v÷ng m¹nh, kh¸ t¨ng lªn, sè chi ®oµn yÕu kÐm gi¶m. 2.2. §Æc ®iÓm t©m lý, nhu cÇu vµ nguyÖn väng cña thanh niªn trªn ®Þa bµn x· Kú Liªn, huyÖn Kú Anh, tÜnh Hµ TÜnh. Thanh niªn x· Kú Liªn, huyÖn Kú Anh, ngµy nay cã nh÷ng ®Æc ®iÓm xu thÕ ph¸t triÓn kh¸c h¬n tr­íc, víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña th«ng tin ®¹i chóng, sù nhËn thøc cña thanh niªn cã nh÷ng chuyÓn biÕn m¹nh mÏ, thanh niªn quan t©m vµ hiÓu nhiÒu h¬n vÒ kinh tÕ - v¨n ho¸ - x· héi. Nhu cÇu cña thanh niªn ngµy mét cao h¬n, sèng thùc tÕ h¬n vµ quan t©m nhiÒu ®Õn lîi Ých vËt chÊt. Nhu cÇu bøc xóc cña thanh niªn lµ cã c«ng ¨n viÖc lµm, cã thu nhËp, lµm giµu chÝnh ®¸ng. Nhu cÇu ®­îc häc tËp v¨n ho¸, khoa häc kü thuËt ®Ó ®¸p øng vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt, nhu cÇu giao l­u v¨n ho¸ thÓ thao, ph¸t huy tµi n¨ng, kh¼ng ®Þnh m×nh, hä lu«n ®Æt niÒm tin vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng, tin vµo ®­êng lèi ph¸t triÓn cña §Êt n­íc. Tuy nhiªn mét bé phËn nhá thanh niªn cßn cã nh÷ng mÆt h¹n chÕ, tr×nh ®é häc vÊn cña thanh niªn cßn thÊp, cßn mang t­ t­ëng l¹c hËu, thiÕu ý chÝ, cßn tr«ng chê, û l¹i. Mét bé phËn thanh niªn nhËn thøc kÐm, ch¹y theo lèi sèng kh«ng lµnh m¹nh, ¨n ch¬i, ®ua ®ßi, l­êi lao ®éng, thÝch h­ëng thô, sa vµo c¸c tÖ n¹n x· héi, sèng kh«ng cã tr¸ch nhiÖm víi b¶n th©n, gia ®×nh vµ x· héi. Víi t×nh h×nh trªn, tæ chøc §oµn cÇn n¨ng ®éng ®Ó ®Þnh h­íng gi¸o dôc thanh niªn mét c¸ch cã hiÖu qu¶. 2.3. C¸c ph­¬ng thøc tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn cña §oµn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh x· Kú Liªn, huyÖn Kú Anh, tÜnh Hµ TÜnh. 2.3.1. TËp hîp, ®oµn kÕtthanh niªn th«ng qua x©y dùng tæ chøc §oµn - Héi v÷ng m¹nh. 2.3.1.1. C«ng t¸c x©y dùng tæ chøc §oµn: C«ng t¸c tæ chøc: §· cã nhiÒu chuyÓn biÕn tÝch cùc g¾n víi viÖc triÓn khai ch­¬ng tr×nh “ RÌn luyÖn ®oµn viªn”, tæ chøc ®oµn tõ x· ®Õn th«n ®· ®­îc cñng cè vµ ph¸t triÓn. ChÊt l­îng ®oµn viªn ®­îc n©ng lªn, tû lÖ ®oµn viªn xÕp lo¹i xuÊt s¾c vµ kh¸ t¨ng tõ 87.9% n¨m 2007 lªn 91% n¨m 2010, sè thanh niªn ®­îc tËp hîp, sè ®oµn viªn míi ®­îc kÕt n¹p tÝnh ®Õn cuèi n¨m 2010 lµ 182 ®oµn viªn. C«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé: §­îc chó träng h¬n ë kh©u lùa chän ®µo t¹o vµ båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô ®¸p øng nhu cÇu vÒ c«ng t¸c c¸n bé §oµn: C¸n bé §oµn x· ®Òu ®­îc cö ®i häc c¸c líp chÝnh trÞ x· héi, ®­îc tËp huÊn kü n¨ng nghiÖp vô c«ng t¸c §oµn - Héi; 1 ®ång chÝ ®­îc cö ®i häc t¹i Häc viÖn Thanh ThiÕu niªn ViÖt Nam. Tuy nhiªn vÉn cßn mét sè tån t¹i sau: ChÊt l­îng ho¹t ®éng cña tæ chøc §oµn nhÊt lµ chi ®oµn c¬ së cßn thÊp; N¨ng lùc vËn ®éng thanh niªn cña ®éi ngò c¸n bé §oµn, ®oµn viªn ë c¬ së h¹n chÕ; c«ng t¸c qu¶n lý c¸n bé mét sè th«n ch­a tèt ®Ó x¶y ra sai ph¹m g©y ¶nh h­ëng xÊu trong thanh niªn vµ d­ luËn x· héi. 2.3.1.2. C«ng t¸c x©y dùng tæ chøc Héi LHTN: MÆt trËt tËp hîp ®oµn kÕt thanh niªn ®­îc më réng, c«ng t¸c x©y dùng tæ chøc Héi liªn hiÖp Thanh niªn ViÖt Nam cã b­íc ph¸t triÓn. Trong thêi gian qua, c«ng t¸c Héi tËp trung tuyªn truyÒn NghÞ quyÕt §¹i héi Héi liªn hiÖp thanh niªn toµn quèc, NghÞ quyÕt §¹i héi Héi liªn hiÖp thanh niªn huyÖn lÇn thø II vµ 5 ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c cña Héi tíi h¬n 400 l­ît ®oµn viªn thanh niªn. Th«ng qua c¸c phong trµo hµnh ®éng c¸ch m¹ng ®Æc biÖt lµ phong trµo “ Thanh niªn t×nh nguyÖn” ¶nh h­ëng vµ kh¶ n¨ng huy ®éng thanh niªn cña tæ chøc §oµn ®­îc n©ng lªn gãp phÇn cñng cè x©y dùng tæ chøc §oµn, Héi. Ngoµi ra Héi liªn hiÖp Thanh niªn x· ®· phèi hîp víi tæ chøc Héi sinh viªn th«n Hoµnh Nam x©y dùng quü khuyÕn häc x· trÞ gi¸ 10.000.000®; cÊp 5 suÊt häc bæng trÞ gi¸ 200.000® cho häc sinh cã hoµn c¶nh khã kh¨n. TÆng 50 suÊt quµ gåm: tiÒn vµ s¸ch vë, ®å dïng c¸ nh©n cho häc sinh, c¸c em ®ç §¹i häc, Cao ®¼ng vµ lµ häc sinh giái c¸c cÊp trÞ gi¸ 4.000.000® . Tõ nh÷ng ho¹t ®éng trªn gãp phÇn vµo phong trµo phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc vµ THCS, kiªn cè ho¸ tr­êng líp häc vµ ®éng viªn khÝch lÖ con em häc giái. Tuy nhiªn c«ng t¸c Héi vÉn cßn tån t¹i lµ: C¸c phong trµo ho¹t ®éng cña Héi ch­a l«i cuèn ®­îc thanh niªn c¸ biÖt vµ c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n trªn ®Þa bµn tham gia, tû lÖ tËp hîp ®oµn kÕt thanh niªn cßn thÊp. Néi dung, h×nh thøc sinh ho¹t ch­a gÇn gòi vµ ch­a ®¸p øng ®­îc nguyÖn väng, t©m lý cña c¸c ®èi t­îng thanh niªn. Kinh phÝ ho¹t ®éng cña Héi cßn h¹n chÕ nªn ¶nh h­ëng ®Õn viÖc ph¸t ®éng c¸c phong trµo. 2.3.2. TËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn th«ng qua c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc. 2.3.2.1. C«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ: §iÓm næi bËt trong c«ng t¸c gi¸o dôc cña §oµn trong thêi gian võa qua lµ sù x¸c ®Þnh ®óng ®¾n vÞ trÝ cña c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng th«ng qua viÖc chØ ®¹o cã kÕt qu¶ viÖc häc tËp 6 bµi häc lý luËn chÝnh trÞ cho §oµn viªn thanh niªn; Tuyªn truyÒn vÒ chñ nghÜa M¸c- Lªnin; t­ t­ëng Hå ChÝ Minh; häc tËp qu¸n triÖt NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø X; NghÞ quyÕt §¹i héi §oµn toµn quèc lÇn thø IX, NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng bé TØnh Hµ TÜnh lÇn thø XIII, NghÞ quyÕt §¹i héi §oµn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh HuyÖn Kú Anh lÇn thø nhiÖm kú 2006- 2011; cã gÇn 650 l­ît §oµn viªn thanh niªn ®­îc häc tËp víi c¸c h×nh thøc tuyªn truyÒn phong phó nh­: tæ chøc diÔn ®µn: “ §¶ng víi Thanh niªn - Thanh niªn víi §¶ng”; chiÕu phim t­ liÖu: “ Hå ChÝ Minh - ch©n dung mét con ng­êi”; ®Æc biÖt ®ît sinh ho¹t chÝnh trÞ "TiÕp löa truyÒn thèng - m·i m·i tuæi 20"vµ cuéc vËn ®éng " Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh" ®­îc triÓn khai trong n¨m 2007 ®· gióp cho §oµn viªn thanh niªn cñng cè niÒm tin vµo sù nghiÖp ®æi míi cña §¶ng vµ ®­êng lèi ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi. §oµn viªn thanh niªn chñ ®éng tù gi¸c häc tËp ®­êng lèi chñ tr­¬ng cña §¶ng, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n­íc vµ lµ ng­êi xung phong g­¬ng mÉu tuyªn truyÒn vËn ®éng nh©n d©n trong viÖc thùc hiÖn. 2.3.2.2. C«ng t¸c gi¸o dôc truyÒn thèng: TiÕp tôc ®­îc triÓn khai s©u réng g¾n víi c¸c ngµy kû niÖm lín, c¸c sù kiÖn chÝnh trÞ träng ®¹i cña ®Êt n­íc. §oµn x· ®· ph¸t ®éng nhiÒu ®ît thi ®ua lËp thµnh tÝch chµo mõng vµ tæ chøc víi nhiÒu lo¹i h×nh ho¹t ®éng phong phó: Tæ chøc lÔ kû niÖm «n l¹i truyÒn thèng vÎ vang cña d©n téc ViÖt Nam; §¶ng, B¸c Hå, §oµn TNCS Hå ChÝ Minh nh©n dÞp 3/2; 26/3; 19/5; 19/8 vµ 2/9... gÆp mÆt c¸c thÕ hÖ c¸n bé §oµn, trao kû niÖm ch­¬ng cho c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ; tæ chøc Héi tr¹i truyÒn thèng; c¸c ho¹t ®éng vÒ nguån th¨m c¸c ®Þa danh lÞch sö ; NghÖ An, Hµ Néi... §Æc biÖt sù ph¸t triÓn nhanh cña c¸c nhãm tuyªn truyÒn ca khóc c¸ch m¹ng ®· vµ ®ang thu hót sù tham gia s«i næi cña c¸c chi §oµn trong toµn x· gãp phÇn tuyªn truyÒn lÞch sö c¸ch m¹ng, ®Þnh h­íng c¶m thô ©m nh¹c, kh¬i dËy phong trµo h¸t ca khóc c¸ch m¹ng trong ®oµn viªn thanh niªn. Phèi hîp víi Héi cùu chiÕn binh, Héi ®ång nghÜa vô qu©n sù x·, Ban Tuyªn gi¸o c¸c cÊp lµm tèt c«ng t¸c Gi¸o dôc truyÒn thèng cho thÕ hÖ trÎ, cô thÓ ®· tæ chøc ®îc 8 buæi sinh ho¹t truyÒn thèng cho gÇn 250 l­ît §oµn viªn thanh niªn vµ thiÕu niªn nhi ®ång tham gia. 2.3.2.3. C«ng t¸c gi¸o dôc chuyªn ®Ò: Thùc hiÖn tèt c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc lèi sèng nÕp sèng trong thanh thiÕu niªn, vËn ®éng §oµn viªn thanh niªn ë c¬ së tÝch cùc h­ëng øng cuéc vËn ®éng " Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸ ë khu d©n c­" NghÞ quyÕt TW 5 kho¸ VIII vÒ "X©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn v¨n ho¸ ViÖt Nam tiªn tiÕn ®Ëm ®µ b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc" ; thùc hiÖn 3 ch­¬ng tr×nh môc tiªu: D©n sè - søc khoÎ - m«i tr­êng; ®¨ng ký x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸, lµng v¨n ho¸, bµi trõ tÖ n¹n x· héi, kh«ng sinh con thø ba, ®i ®Çu trong viÖc thùc hiÖn cuéc vËn ®éng "Di dêi chuång tr¹i gia sóc, gia cÇm ra xa nhµ; X©y dùng nÕp s«ng v¨n minh trong viÖc c­í hái, viÖc tang lÔ"; tæ chøc diÔn ®µn : " Tuæi trÎ sèng ®Ñp"thu hót gÇn 1 ngµn §oµn viªn thanh niªn tham gia. Th­êng xuyªn lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc Ph¸p luËt vµ gi¸o dôc ý thøc c«ng d©n cho thanh thiÕu nhi gãp phÇn h×nh thµnh lèi sèng “Sèng vµ lµm viÖc theo hiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt". Trong n¨m 2009 vµ 6 th¸ng ®Çu n¨m 2010, ®· phèi hîp víi c¸c c¬ quan, ban ngµnh trong x· tæ chøc 2 ®ît b»ng 9 buæi tuyªn truyÒn ph¸p luËt cho §oµn viªn thanh niªn, cô thÓ: Tuyªn truyÒn LuËt BÇu cö quèc héi; LuËt h«n nh©n & gia ®×nh; LuËt phßng chèng Ma tuý; LuËt Thanh niªn; LuËt nghÜa vô qu©n sù; LuËt an toµn giao th«ng ®­êng bé khÈu hiÖu " TÊt c¶ h·y ®éi mò b¶o hiÓm khi ngåi trªn m« t«, xe m¸y". Bªn c¹nh ®ã x· tiÕn hµnh th­êng xuyªn viÖc tuyªn truyÒn, gi¸o dôc §oµn viªn thanh niªn kh«ng theo §¹o tr¸i ph¸p luËt, kh«ng di c­ tù do, hiÓu râ h¬n ©m mu th©m ®éc cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch nh»m chia rÏ khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc, gãp phÇn n©ng cao ý thøc c¸ch m¹ng, b¶o vÖ §¶ng, b¶o vÖ ChÝnh quyÒn nh©n d©n. Víi nhËn thøc gi¸o dôc lµ chøc n¨ng c¬ b¶n cña §oµn, c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng trong thêi gian qua ®· ®­îc §oµn x· tæ chøc, ®ång bé, cã träng t©m, träng ®iÓm gióp cho §oµn viªn thanh niªn ®­îc tiÕp cËn mét c¸ch th­êng xuyªn vµ s©u h¬n c¸c chñ tr­¬ng lín vµ quan träng cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. Ph­¬ng thøc tuyªn truyÒn phong phó ®a d¹ng cã nhiÒu s¸ng t¹o vµ ®¹t hiÖu qu¶ h¬n: KÕt qu¶ cña ®ît sinh ho¹t chÝnh trÞ “ Häc tËp 6 bµi häc lý luËn chÝnh trÞ”; “ Häc tËp 10 chuyªn ®Ò vÒ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh”; “ TiÕp löa truyÒn thèng - m·i m·i tuæi 20” lµ bµi häc kinh nghiÖm tèt trong viÖc tæ chøc qu¸n triÖt c¸c ChØ thÞ NghÞ quyÕt cña §¶ng vµ gi¸o dôc truyÒn thèng trong thêi gian tíi. Bªn c¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc vÉn cßn mét sè h¹n chÕ nh­: C«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ, t­ t­ëng míi chØ dõng l¹i ë kh©u tuyªn truyÒn ch­a thùc sù biÕn thµnh hµnh ®éng cña mét bé phËn Thanh niªn, chÊt l­îng sinh ho¹t chÝnh trÞ ë c¸c cÊp chi ®oµn cßn yÕu. Néi dung tuyªn truyÒn phÇn lín tËp trung cho nhiÒu ®èi t­îng ch­a quan t©m ®Õn ®èi t­îng §oµn viªn thanh niªn c¸ biÖt. §éi ngò b¸o c¸o viªn, tuyªn truyÒn viªn cßn thiÕu vµ yÕu vÒ tr×nh ®é. C¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ vµ tµi liÖu phôc vô cho tuyªn truyÒn ch­a ®¸p øng ®­îc víi yªu cÇu thùc tÕ. 2.3.3. §oµn kÕt, tËp hîp Thanh niªn qua c¸c phong trµo hµnh ®éng c¸ch m¹ng:. 2.3.3.1. Phong trµo " Thanh niªn thi ®ua lËp nghiÖp, lao ®éng s¸ng t¹o". Kú Liªn lµ mét x· n«ng th«n nªn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµ nghÒ chÝnh. Thanh niªn lµ lùc l­îng chÝnh ph¸t triÓn kinh tÕ v× vËy chØ ®¹o vµ tæ chøc cho c¸c chi ®oµn c¬ së lµ rÊt cÇn thiÕt. Víi môc tiªu “ §éng viªn, tæ chøc, h­íng dÉn §oµn viªn thanh niªn tham gia c¸c ch­¬ng tr×nh ®Ò ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña x· gãp phÇn gi¶i quyÕt viÖc lµm, n©ng cao thu nhËp xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo". Tõ kÕt qu¶ cña nh­ng ho¹t ®éng ®· xuÊt hiÖn mét líp thanh niªn cã tr×nh ®é, cã kh¶ n¨ng tiÕp thu, øng dông vµ chuyÓn giao tiÕn bé Khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt, gãp phÇn quan träng vµo viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, gi¶i quyÕt viÖc lµm. Thanh niªn g¾n bã h¬n víi quª h­¬ng, quyÕt t©m lËp nghiÖp vµ lµm giµu trªn m¶nh ®Êt cña chÝnh m×nh, g¾n bã h¬n víi tæ chøc §oµn - Héi. ý thøc chÝnh trÞ cña ®oµn viªn thanh niªn ®­îc n©ng cao gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn, cñng cè x©y dùng tæ chøc §oµn, Héi. 2.3.3.2. Phong trµo "Thanh niªn t×nh nguyÖn v× cuéc sèng céng ®ång". Phong trµo Thanh niªn t×nh nguyÖn cña tuæi trÎ x· nhµ trong thêi gian võa qua ®­îc ®¸nh gi¸ lµ mét phong trµo ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ lµ ®iÓm næi bËt nhÊt trong c¸c ho¹t ®éng cña §oµn. C¸c ®ît Thanh niªn t×nh nguyÖn h­íng vÒ c¬ së nh©n dÞp Th¸ng thanh niªn vµ ChiÕn dÞch Thanh niªn t×nh nguyÖn hÌ. Trong 3 n¨m qua ®· ®¸p øng ®­îc nhu cÇu, t×nh c¶m vµ kh¼ng ®Þnh ®­îc tÝnh xung kÝch c¸ch m¹ng cña Thanh niªn muèn ®­îc cèng hiÕn vµ tr­ëng thµnh, ®· vµ ®ang t¹o ra ®éng lùc to lín trong c«ng t¸c tËp hîp ®oµn kÕt thanh niªn vµ cñng cè x©y dùng tæ chøc §oµn - Héi. Trong th¸ng thanh niªn 2010 ®­îc sù nhÊt trÝ cña Héi ®ång nh©n d©n, Uû Ban nh©n d©n x· Kú Liªn, §oµn x· ®· huy ®éng §oµn viªn thanh niªn c¸c chi ®oµn tham gia t×nh nguyÖn hÌ. Víi nhiÒu néi dung, h×nh thøc ®a d¹ng, phong phó nh­: Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng t×nh nguyÖn t¹i chç, lµm ®­êng giao th«ng liªn th«n, tu söa c¸c tuyÕn ®­êng xuèng cÊp, lµm vÖ sinh ®­êng lµng ngâ xãm, th¨m hái tÆng quµ c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch. Phong trµo Thanh niªn t×nh nguyÖn ®· thùc sù t¹o c¬ héi, m«i tr­êng thuËn lîi, ph¸t huy tinh thÇn xung phong t×nh nguyÖn v× cuéc sèng céng ®ång cña tuæi trÎ trong viÖc tham gia ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi - an ninh quèc phßng. 2.2.3.3.Phong trµo "Xung kÝch b¶o vÖ an ninh tæ quèc, ®Êu tranh phßng chèng téi ph¹m vµ tÖ n¹n x· héi" Cô thÓ ho¸ phong trµo nµy, Ban ChÊp hµnh §oµn x· ®· ký kÕt ch­¬ng tr×nh phèi hîp thùc hiÖn víi C«ng an x· vÒ " phßng ng­µ, ng¨n chÆn téi ph¹m vµ tÖ n¹n x· héi trong thanh thiÕu niªn” vµ ch­¬ng tr×nh phèi hîp víi Héi ®ång nghÜa vô qu©n sù x· “ VÒ viÖc ®Èy m¹nh phong trµo thanh niªn xung kÝch x©y dùng nÒn Quèc phßng toµn d©n, b¶o vÖ Tæ quèc”. §Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng tham gia x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n. Trong c«ng t¸c tuyÓn qu©n x· ®· phèi hîp víi Héi ®ång tuyªn truyÒn ph¸p luËt tæ chøc cho 105 l­ît ®oµn viªn thanh niªn häc tËp nghÜa vô qu©n sù, vËn ®éng thanh niªn trong ®é tuæi tham gia kh¸m tuyÓn vµ t×nh nguyÖn nhËp ngò ®¶m b¶o chØ tiªu giao vµ n©ng cao chÊt l­îng thanh niªn nhËp ngò. KÕt qu¶ trong 3 n¨m cã 18 thanh niªn nhËp ngò. Phèi hîp tæ chøc tèt ngµy héi giao qu©n, gÆp mÆt tÆng quµ trÞ gi¸ gÇn 5.000.000®. Bªn c¹nh ®ã, c¸c chi ®oµn trong x· th­êng xuyªn lµm tèt viÖc vËn ®éng ®oµn viªn thanh niªn tham gia lùc l­îng dù bÞ ®éng viªn, huÊn luyÖn D©n qu©n tù vÖ. H­ëng øng c¸c ®ît ñng hé x©y dùng quü “ §Òn ¬n ®¸p nghÜa”, x©y nhµ t×nh nghÜa cho thanh niªn xung phong, th¨m tÆng quµ cho c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch. 2.2.3.4. Phong trµo " Thanh niªn xung kÝch gi÷ g×n trËt tù an toµn giao th«ng, ®Êu tranh phßng chèng c¸c tÖ n¹n x· héi". Chñ ®éng phèi hîp víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn vËn ®éng §oµn viªn thanh niªn vµ nh©n d©n tham gia gi÷ g×n an ninh chÝnh trÞ - trËt tù an toµn x· héi, cô thÓ ®· tæ chøc c¸c buæi tuyªn truyÒn, träng t©m tuyªn truyÒn lµ: LuËt giao th«ng, Phßng chèng ma tuý, Téi ph¹m vµ tÖ n¹n x· héi, chèng tuyªn truyÒn §¹o tr¸i ph¸p luËt... ng¨n chÆn ®­îc t×nh tr¹ng thanh niªn vi ph¹m ph¸p luËt gãp phÇn x©y dùng th«n v¨n ho¸. ChÝnh s¸ch ®èi víi c«ng t¸c thanh niªn ®· ®­îc quan t©m nh­ vay vèn, gi¶i quyÕt viÖc lµm hç trî s¶n xuÊt song vÉn cßn khã kh¨n lµ: Ch­a cã nhiÒu thî lµnh nghÒ trong thanh niªn, ch­a bè trÝ ®­îc viÖc lµm cho thanh niªn sau ®µo t¹o, thanh niªn kh«ng cã viÖc lµm æn ®Þnh chiÕm tû cao. 2.3.4. TËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn th«ng qua c¸c cuéc thi. Tõ n¨m 2008 ®Õn nay, BCH §oµn x· ®· ph¸t ®éng ®oµn viªn thanh niªn tham gia c¸c cuéc thi do c¸c cÊp, c¸c ngµnh tæ chøc vµ ®¹t gi¶i cao tiªu biÓu lµ: Cuéc thi “T×m hiÓu vÒ th©n thÕ vµ sù nghiªp cña ®ång chÝ TrÇn Phó". Cuéc thi “ BÝ th­ chi ®oµn giái". Cuéc thi "An oµn giao th«ng ®­êng bé". Cuéc thi "Phßng chèng ch¸y rõng" 2.3.5. TËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn th«ng qua c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao. Duy tr× th­êng xuyªn c¸c ho¹t ®éng V¨n ho¸ v¨n nghÖ th«ng qua phong trµo ca h¸t tËp thÓ, c¸c héi diÔn, liªn hoan v¨n nghÖ, ®· thµnh lËp c¸c ®éi v¨n nghÖ ë c¸c chi ®oµn, phong trµo nµy lµ sù xuÊt hiÖn cña c¸c nhãm tuyªn truyÒn ca khóc c¸ch m¹ng ®Õn víi nh©n d©n 12 th«n, lång gÐp víi viÖc tuyªn truyÒn chñ tr­¬ng ®­êng lèi cña §¶ng, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n­íc ®­îc cÊp uû, chÝnh quyÒn c¸c cÊp ®¸nh gi¸ cao. H»ng n¨m tæ chøc c¸c gi¶i thÓ thao truyÒn thèng nh­: Gi¶i ViÖt d·, gi¶i cÇu l«ng, gi¶i bãng ®¸ thanh niªn, bãng chuyÒn, bãng ®¸ mini. C¸c ho¹t ®éng thÓ thao ®· tµo ®iÒu kiÖn ®Ó tuæi trÎ rÌn luyÖn thÓ lùc, trÝ tuÖ gãp phÇn x©y dùng m«i tr­êng v¨n ho¸ lµnh m¹nh, bµi trõ c¸c tÖ n¹n x· héi. 2.3.6. TËo hîp, ®oµn kÕt thanh niªn th«ng qua c¸c m« h×nh C©u l¹c bé: Trong mét vµi n¨m gÇn ®©y c¸c lo¹i h×nh sinh ho¹t C©u l¹c bé rÊt phæ biÓn trªn ®Þa bµn x· Kú Liªn thu hót ®«ng ®¶o ®oµn viªn, thanh niªn tham gia sinh ho¹t, næi bËt lµ c¸c C©u l¹c bé: C©u l¹c bé Gia ®×nh trÎ cña x· cã 36 Héi viªn, th­êng xuyªn tæ chøc sinh ho¹t b»ng nhiÒu h×nh thøc phong phó, ®a d¹ng. C¸c buæi sinh ho¹t th­êng tËp trung vµo c¸c chñ ®Ò: Søc khoÎ sinh s¶n, c¸c biÖn ph¸p phßng tr¸nh thai, lµm thÕ nµo ®Ó nu«i con khoÎ d¹y con ngoan, tuyªn truyÒn vÒ luËt H«n nh©n vµ gia ®×nh... cung cÊp rÊt nhiÒu kiÕn thøc bæ Ých cho c¸c Héi viªn. C©u l¹c bé thanh niªn víi nhiÒu h×nh thøc ho¹t ®éng ®a d¹ng, hÊp dÉn: Tuyªn truyÒn vÒ søc khoÎ sinh s¶n vÞ thµnh niªn, ma tuý, HIV/ AIDS, c¸c tÖ n¹n x· héi, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, c¸c ho¹t ®éng giao l­u v¨n ho¸ v¨n nghÖ... ®· thu hót ®«ng ®¶o ®oµn viªn, thanh niªn tham gia. Ngoµi ra, ë tÊt c¶ c¸c th«n trªn ®Þa bµn x· ®Òu cã c¸c C©u l¹c bé tiÒn h«n nh©n, Gia ®×nh trÎ, vÞ thµnh niªn... . 3.1. Nguyªn nh©n ¶nh h­ëng tíi c«ng t¸c tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn vµ bµi häc kinh nghiÖm. 3.1.1. Nguyªn nh©n thµnh c«ng. Sù nghiÖp ®æi míi cña c¶ n­íc nãi chung vµ cña x· Kú Liªn nãi riªng ®· thu hót ®­îc nhiÒu thµnh tùu to lín, t¹o lßng tin cho thanh niªn vµo ®­êng lèi ®æi míi cña §¶ng vµ cña Nhµ n­íc. Cã nhiÒu dù ¸n, chÝnh s¸ch phï hîp víi nhu cÇu, nguyÖn väng cña thanh niªn nªn ®· thu hót ®­îc thanh niªn vµo phong trµo chung. §Æc biÖt lµ c¸c phong trµo “ Thanh niªn thi ®ua lËp nghiÖp , lao ®éng s¸ng t¹o", Thanh niªn thi ®ua häc tËp, ®i ®Çu x©y dùng x· héi häc tËp"... ®ù¬c sù thu hót thanh niªn. Thanh niªn cã ®iÒu kiÖn häc tËp, cã tr×nh ®é, n©ng cao tay nghÒ, ®­îc vay vèn gi¶i quyÕt viÖc lµm, øng dông khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt, ph¸t huy ®­îc tiÒm n¨ng s½n cã cña ®Þa ph­¬ng, t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cña ®Þa ph­¬ng. C¸c tæ chøc §oµn tÝch cùc trong c¸c ho¹t ®éng, c¸n bé §oµn n¨ng ®éng nhiÖt t×nh, s¸ng t¹o tæ chøc c¸c ho¹t ®éng lµnh m¹nh phï hîp víi t©m lý cña thanh niªn. Do ®ã ®· thu hót ®­îc thanh niªn tham gia ho¹t ®éng tèt h¬n, ®«ng ®¶o h¬n. §­îc sù quan t©m chØ ®¹o s¸t sao, cô thÓ cña HuyÖn §oµn Kú Anh, H§ND, UBND x· ®èi víi c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh thiÕu nhi cña x·, sù quan t©m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cña cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn vµ c¸c c¬ quan,, ban ngµnh ®oµn thÓ tõ x· ®Õn th«n ®èi víi c«ng t¸c thanh niªn b»ng c¸c ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch cô thÓ t¹o nguån lùc vµ ®iÒu kiÖn tèt h¬n cho tæ chøc §oµn thùc hiÖn nhiÖm vô. Ban ChÊp hµnh §oµn x· lu«n gi÷ v÷ng ®Þnh h­íng chÝnh trÞ trong c¸c ho¹t ®éng cña §oµn, lu«n ®oµn kÕt thèng nhÊt cao vÒ quan ®iÓm vµ b¸m s¸t vµo nhiÖm vô chÝnh trÞ cña x· chñ ®éng x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch ®¸p øng ®­îc lîi Ých thiÕt thùc cña thanh niªn, lu«n t×m tßi, ®æi míi c¸c ph­¬ng thøc ho¹t ®éng nh»m vËn ®éng tËp hîp ®oµn viªn thanh niªn trong toµn x· ph¸t huy kh¶ n¨ng cña c¸ nh©n, ®¬n vÞ, gia ®×nh tham gia tÝch cùc vµo c¸c ho¹t ®éng x· héi, x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c phong trµo §oµn ®· ®Æt ra. 3.1.2. Nguyªn nh©n h¹n chÕ. 3.1.2.1. Nguyªn nh©n kh¸ch quan: §Êt n­íc ta hiÖn nay ®ang cã nh÷ng b­íc chuyÓn m×nh ®¸ng kÓ, tõng b­íc héi nhËp vµo sù ph¸t triÓn nh­ vò b·o cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Chóng ta ®ang ®i theo con ®­êng Chñ nghÜa x· héi mµ §¶ng vµ B¸c Hå ®· lùa chän, do ®ã kh«ng thÓ tr¸nh khái mu«n vµn nh÷ng khã kh¨n phøc t¹p. §Æc biÖt mét sè thanh niªn do t¸c ®éng mÆt tr¸i cña c¬ chÕ thÞ tr­êng ®· sa vµo c¸c tÖ n¹n x· héi nh­: Ma tuý, m¹i d©m, cê b¹c... c¸ tÖ n¹n x· héi trµn lan ®· lµm cho h×nh t­îng ng­êi thanh niªn gi¶m ®i phÇn nµo ý nghÜa, tõ ®ã thanh niªn thê ¬ víi c¸c ho¹t ®éng chÝnh trÞ, coi ho¹t ®éng kinh tÕ lµ trªn hÕt. Nguy hiÓm h¬n lµ mét bé phËn thanh niªn ®ang hoang mang, dao ®éng, kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc ®Þnh h­íng chÝnh trÞ tõ ®ã gi¶m ý trÝ phÊn ®Êu. Thanh niªn hiÖn nay ®ang sèng trong thêi ®¹i bïng næ th«ng tin, thêi ®¹i cña v¨n minh tin häc, xu thÕ chung cña c¸c quèc gia trªn thÕ giíi hiÖn nay lµ héi nhËp, më cöa vµ giao l­u quèc tÕ. T×nh h×nh trªn cã thuËn lîi lµ thanh niªn ®­îc tiÕp cËn víi nh÷ng thµnh tùu khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i, më mang tÇm hiÓu biÕt. Nh­ng më réng giao l­u quèc tÕ còng lµ c¬ héi ®Ó c¸c thÕ lùc thï ®Þch thùc hiÖn ©m m­u DiÔn biÕn hoµ b×nh lîi dông vÊn ®Ò d©n téc, t«n gi¸o tuyªn truyÒn ®¹o tr¸i ph¸p luËt kÝch ®éng d©n di c­ tù do g©y ¶nh hëng ®Õn t×nh h×nh an ninh chÝnh trÞ vµ ®êi sèng cña nh©n d©n. NÒn kinh tÕ cña x· cßn ch­a ph¸t triÓn, ®êi sèng nh©n d©n cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ tr×nh ®é d©n trÝ cña mét bé phËn nh©n d©n vµ thanh niªn cßn thÊp. C¬ së vËt chÊt phôc vô cho c«ng t¸c tuyªn truyÒn vµ c¸c ho¹t ®éng cßn nghÌo nµn, ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu. CÊp uû §¶ng cßn ch­a thùc sù quan t©m ®Õn c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh niªn, ch­a quan t©m ®óng mùc ®Õn quyÒn lîi cña thanh niªn. 3.1.2.2. Nguyªn nh©n chñ quan. ChÊt l­îng c¸n bé §oµn ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu nhiÖm vô, mét sè §ång chÝ BÝ th­ Chi ®oµn ch­a thùc sù tiªu biÓu cho trÝ tuÖ cña thanh niªn, thô ®éng tr«ng chê vµo sù chØ ®¹o cña §oµn cÊp trªn, thiÕu tinh thÇn cÇu thÞ, häc hái n©ng cao tr×nh ®é n¨ng lùc cña m×nh, chËm thÝch øng víi t¸c phong c«ng nghiÖp, kh¶ n¨ng vµ sù nh¹y bÐn chÝnh trÞ ch­a cao. V× vËy, tr­íc nh÷ng nhu cÇu míi cña thanh niªn, tæ chøc §oµn cßn lóng tóng, ch­a kÞp thêi ®¸p øng. C«ng t¸c tham m­u cho cÊp uû, chÝnh quyÒn vµ sù phèi hîp ho¹t ®éng víi c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ ®èi víi c«ng t¸c thanh niªn cßn yÕu. NghiÖp vô c«ng t¸c §oµn cßn h¹n chÕ, ch­a m¹nh d¹n vµ chñ ®éng trong c«ng viÖc, ch­a ®Çu t­ tho¶ ®¸ng nghiªn cøu chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tæ chøc. Do vËy néi dung ho¹t ®éng mÆc dï ®· cã sù ®æi míi nh­ng ch­a thùc sù ngang tÇm víi yªu cÇu cña t×nh h×nh míi. Do chÕ ®é ®·i ngé víi c¸n bé §oµn cßn thÊp, trong khi cu«c sèng cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n nªn ®ång chÝ c¸n bé §oµn cßn ch­a yªn t©m, ch­a nhiÖt t×nh víi c«ng t¸c §oµn. Mét sè ®oµn viªn thanh niªn cßn bµng quan víi c¸c ho¹t ®éng cña §oµn, ch­a tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng, tr¸ch nhiÖm x©y dùng tæ chøc §oµn ch­a cao. C«ng t¸c chØ ®¹o cña Ban ChÊp hµnh §oµn x· ch­a cã sù hµi hoµ gi÷a chñ tr­¬ng vµ biÖn ph¸p, ch­a phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ c¬ së. Mét sè phong trµo chØ ®¹o cßn dµn tr¶i ch­a cã chiÒu s©u. ViÖc n¾m b¾t t­ t­ëng ®oµn viªn thanh niªn ®Ó gi¸o dôc vµ thu hót hä vµo tæ chøc cßn ch­a kÞp thêi. 3.2. Kinh nghiÖm. C«ng t¸c chØ ®¹o cña Ban ChÊp hµnh §oµn x· cÇn x¸c ®Þnh râ ®­îc nhiÖm vô träng t©m, träng ®iÓm vµ x©y dùng kÕ ho¹ch tæ chøc thùc hiÖn khoa häc vµ cã søc thuyÕt phôc. Ph¶i biÕt tranh thñ sù ñng hé cña cÊp uû, chÝnh quyÒn vµ phèi kÕt hîp víi c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ ®Ó tæ chøc c¸c phong trµo. Chñ ®éng tham m­u, ®Ò xuÊt víi cÊp uû, chÝnh quyÒn ®Ó ®¶m nhËn c¸c c«ng tr×nh phÇn viÖc cña thanh niªn vµ x¸c ®Þnh ®ã lµ tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn trong viÖc thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh ®Ò ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi - an ninh quèc phßng võa t¹o ®­îc phong trµo võa cã thªm ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng. C¬ së §oµn ph¶i biÕt ph¸t huy søc m¹nh tËp thÓ, biÕt lùa chän thêi c¬, thêi ®iÓm ®Ó trtiÓn khai nhiÖm vô. Lµm tèt c«ng t¸c tuyªn tryÒn gi¸o dôc thuyÕt phôc ®Ó ®oµn viªn thanh niªn h­ëng øng tham gia, mäi ho¹t ®éng khi tæ chøc ph¶i quan t©m ®Õn lîi Ých vµ quyÒn cña ®oµn viªn thanh niªn ®ång thêi ph¶i lµm tèt c«ng t¸c thi ®ua khen thëng tuyªn d­¬ng c¸c c¸ nh©n, tËp thÓ cã thµnh tÝch ®Ó lµm nßng cèt thùc hiÖn phong trµo. Ph¶i lµm tèt c«ng t¸c c¸n bé §oµn: ë ®©u c¸n bé §oµn thùc sù t©m huyÕt víi c«ng viÖc, nhiÖt t×nh tr¸ch nhiÖm vµ cã uy tÝn, cã tr×nh ®é n¨ng lùc, chÞu khã ®i c¬ së n¾m b¾t t×nh h×nh vµ tæ chøc c¸c phong trµo phï hîp víi t©m t­ nguyÖn väng cña §oµn Thanh niªn th× ë ®ã vai trß cña tæ chøc §oµn ®­îc kh¼ng ®Þnh râ rÖt. Chñ ®éng lµm tèt c«ng t¸c tham m­u víi §¶ng, Nhµ n­íc vµ c¸c cÊp chÝnh quyÒn vÒ c«ng t¸c yhanh niªn, n¨ng ®éng phèi hîp víi c¸c ngµnh x©y dùng vµ khai th¸c c¬ chÕ thuËn lîi phôc vô c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh niªn thùc hiÖn x· héi ho¸ c«ng t¸c thanh niªn. Ch­¬ng 3: Nh÷ng gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ vµ ®Ò xuÊt 1. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c tËp hîp,đoàn kết Thanh niªn trªn ®Þa bµn x· Kú Liªn, huyÖn Kú Anh, tÜnh Hµ TÜnh. 1.1. Mét sè yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn trong giai ®o¹n hiÖn nay. §Êt n­íc ta ®ang b­íc vµo thêi kú héi nhËp, x· héi cã nhiÒu biÕn ®æi, nhu cÇu cña thanh niªn ngµy cµng ®a d¹ng, phong phó vµ kh«ng ngõng thay ®æi. Do ®ã c«ng t¸c tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn ®ang ®øng tr­íc nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc míi vµ chÞu ¶nh cña rÊt nhiÒu yÕu tè. VÒ kinh tÕ: X· Kú Liªn lµ mét x· n«ng th«n, kinh tÕ cßn nghÌo, ®êi sèng cña nh©n d©n cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. NÒn kinh tÕ c¬ b¶n vÉn tù nhiªn, tù cÊp, tù tóc, Ýt cã s¶n phÈm hµng hãa, d©n c­ hÇu hÕt lµm n«ng nghiÖp, tr×nh ®é canh t¸c cßn yÕu, lÖ thuéc nhiÒu vµo thiªn nhiªn. Thanh niªn l¹i lµ trô cét trong c¸c gia ®×nh nªn c¬ héi, ®iÒu kiÖn ®Ó häc tËp, giao l­u rÊt khã kh¨n mµ ph¶i ch¨m lo ph¸t triÓn kinh tÕ ®¶m b¶o cuéc sèng gia ®×nh. VÒ v¨n ho¸, gi¸o dôc, y tÕ: Tuy cã ph¸t triÓn nh­ng tr×nh ®é cßn thÊp so víi sù ph¸t triÓn chung cña toµn huyÖn. Søc khoÎ lµ vÊn ®Ò hµng ®Çu cña con ng­êi th× c«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ cßn ch­a thùc sù ®­îc chó träng. HÖ thèng tr¹m y tÕ x· bÞ xuèng cÊp, trang thiÕt bÞ y tÕ cßn l¹c hËu, c¸n bé tr×nh ®é cßn h¹n chÕ, cßn tån t¹i nhiÒu c¸c hñ tôc l¹c hËu lµm c¶n trë sù ph¸t triÓn cña Thanh niªn. §Êt n­íc b­íc vµo thêi héi nhËp, nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ph¸t triÓn mµ nh÷ng mÆt tr¸i cña nã cã t¸c ®éng kh«ng nhá ®Õn nhËn thøc, hµnh ®éng cña Thanh niªn. NhiÒu Thanh niªn m¶i mª lµm giµu mµ thê ¬ víi chÝnh trÞ. Mét sè Thanh niªn lao vµo vßng xo¸y cña ®ång tiÒn mµ lµm giµu bÊt chÝnh. Mét sè bé phËn Thanh niªn lêi lao ®éng, thÝch ¨n ch¬i, h­ëng thô nªn sa vµo c¸c tÖ n¹n x· héi: Ma tuý, m¹i d©m, cê b¹c... lµm b¨ng ho¹i gi¸ trÞ ®¹o ®øc. ViÖc tuyªn truyÒn vËn ®éng, ®oµn kÕt, tËp hîp Thanh niªn nµy vµo tæ chøc lµ rÊt khã. Mét yÕu tè n÷a còng rÊt quan träng víi c«ng t¸c tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn, ®ã lµ yÕu tè c¸n bé. C¸n bé §oµn hiÖn nay tr×nh ®é n¨ng lùc cßn yÕu, ho¹t ®éng chñ yÕu dùa vµo lßng nhiÖt t×nh do ®ã ph­¬ng ph¸p c«ng t¸c cßn nhiÒu h¹n chÕ, vÉn cßn ch­a thùc sù nhiÖt t×nh, ch­a t¹o dùng niÒm tin trong ®oµn viªn thanh niªn, ch­a thùc sù xøng ®¸ng víi vai trß lµ thñ lÜnh cña thanh niªn do vËy ch­a tËp hîp ®­îc ®«ng ®¶o ®oµn viªn thanh niªn vµo ho¹t ®éng. Bªn c¹nh ®ã, chÕ ®é ®·i ngé ®èi víi c¸n bé §oµn cßn ch­a thùc sù tho¶ ®¸ng, do vËy c¸n bé §oµn cßn ph¶i lo lµm kinh tÕ mµ ch­a thÓ toµn t©m toµn ý víi c«ng t¸c cña m×nh. Trong c«ng cuéc ®æi míi ®Êt n­íc, tæ chøc §oµn - Héi - §éi ®· v­¬n lªn tù ®æi míi m×nh, cã nhiÒu ho¹t ®éng thiÕt thùc, bæ Ých. Tuy nhiªn tæ chøc §oµn, Héi ho¹t ®éng kh«ng ®Òu, néi dung ho¹t ®éng cßn nghÌo nµn, h×nh thøc kÐm hÊp dÉn, ch­a phï hîp nªn viÖc thu hót thanh niªn ®Õn víi tæ chøc §oµn kÕt qu¶ cßn thÊp. Nh×n chung c«ng t¸c tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn, ®Æc biÖt lµ thanh niªn c¸ biÖt cßn lµ mét vÊn ®Ò nan gi¶i vÒ nhiÒu mÆt cÇn ®­îc sù quan t©m cña c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, sù ®Çu t­ thÝch ®¸ng tõ nhiÒu phÝa c¶ vÒ ®Þnh h­íng, chØ ®¹o c¸n bé, kinh phÝ ®Õn c¬ së vËt chÊt... 1.2. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn ë x· Kú Liªn, huyÖn Kú Anh, tÜnh Hµ TÜnh. Tõ thùc tr¹ng cña c«ng t¸c t©p hîp, ®oµn kÕt thanh niªn ë x· Kú Liªn, huyÖn Kú Anh, tÜnh Hµ TÜnh trong thêi gian võa qua, nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn trong thêi gian tíi, em xin ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p sau: Mét lµ: §æi míi sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi c«ng t¸c thanh niªn: CÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn x· ®Õn th«n x¸c ®Þnh râ sù l·nh ®¹o cña §¶ng lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh v× vËy trong l·nh ®¹o cÊp uû ph¶i cã ch­¬ng tr×nh vÒ c«ng t¸c thanh niªn trong nhiÖm kú hµng n¨m cã kÕ ho¹ch cô thÓ l·nh ®¹o c«ng t¸c thanh niªn, ph©n c«ng cÊp uû phô tr¸ch c«ng t¸c thanh niªn. §Þnh kú tæ chøc giao ban hoÆc ®èi tho¹i trùc tiÕp víi thanh niªn t¹o c¬ chÕ chÝnh s¸ch ®Ó thanh niªn thùc hiÖn th¾ng lîi c¸c phong trµo hµnh ®éng c¸ch m¹ng do §oµn cÊp trªn ph¸t ®éng. Hai lµ: §æi míi c«ng t¸c c¸n bé §oµn tõ kh©u tuyÓn chän vµ ®µo t¹o, sö dông vµ lu©n chuyÓn c¸n bé. Coi träng n©ng cao chÊt l­îng tæ chøc c¬ së §oµn th«ng qua viÖc sinh ho¹t chi ®oµn, qu¶n lý §oµn viªn, c«ng t¸c §oµn vô víi ph­¬ng ch©m: “ChÊt l­îng c¬ së lµ träng t©m, c¸n bé lµ then chèt, tËp hîp ®oµn kÕt thanh niªn lµ nhiÖm vô hµng ®Çu”. Ba lµ: TiÕp tôc ®æi míi, ®a d¹ng ho¸ c¸c ho¹t ®éng cña §oµn, Héi, h­íng vÒ c¬ së trªn c¬ së ®em l¹i lîi Ých chÝnh ®¸ng cho ®oµn viªn thanh niªn b»ng ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch cô thÓ s¸t víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ ®Þa ph­¬ng. Bèn lµ: T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, ®¸nh gi¸, tæng kÕt phong trµo, thùc hiÖn tèt c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng. N¨m lµ: Lµm tèt c«ng t¸c phèi kÕt hîp víi c¸c c¬ quan ban ngµnh ®oµn thÓ trong x· ®èi víi c«ng t¸c thanh niªn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó tæ chøc ho¹t ®éng thanh niªn cã hiÖu qu¶ nh»m x· héi ho¸ c«ng t¸c thanh niªn. C«ng cuéc ®æi míi ®Êt n­íc theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ®ßi hái MÆt trËn D©n téc thèng nhÊt nãi chung, MÆt trËt tËp hîp ®oµn kÕt thanh niªn nãi riªng ph¶i ®­îc x©y dùng, cñng cè vµ ph¸t triÓn cao h¬n tr­íc vÒ mäi mÆt. N¾m v÷ng quan ®iÓm cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t­ t­ëng Hå ChÝ Minh vµ cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam vÒ vÊn ®Ò nµy sÏ gióp cho ®éi ngò c¸n bé §oµn ë c¬ së ho¹t ®éng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ h¬n trong ®iÒu kiÖn míi. 2. Nh÷ng kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt. Tõ nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc trong c«ng t¸c tËp hîp ®oµn kÕt Thanh niªn ë x· Kú Liªn, huyÖn Kú Anh, tÜnh Hµ TÜnh em xin ®­a ra mét sè ®Ò xuÊt vµ kiÕn nghÞ sau: 2.1. §èi víi c¸c cÊp uû §¶ng. Tæ chøc §¶ng cÇn cã néi dung cô thÓ ®Ó tæ chøc qu¸n triÖt mét c¸ch s©u s¾c vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c NghÞ quyÕt cña Trung ­¬ng, TØnh, HuyÖn vÒ c«ng t¸c thanh niªn. CÇn x©y dùng nh÷ng ch­¬ng tr×nh mang tÝnh chiÕn l­îc cho thanh niªn. §¶ng cÇn quan t©m h¬n n÷a ®Õn tæ chøc §oµn, t¹o ®iÒu kiÖn cho ®oµn viªn thanh niªn cã nhiÒu s©n ch¬i lµnh m¹nh vµ bæ Ých. §Ò nghÞ §¶ng uû quan t©m chØ ®¹o, t¹o ®iÒu kiÖn cho tËp thÓ §oµn viªn thanh niªn cã nguån kinh phÝ ®Ó tæ chøc §oµn duy tr× c¸c phong trµo hµnh ®éng c¸ch m¹ng. Giao cho thanh niªn ®¶m nhiÖm c¸c c«ng tr×nh, m« h×nh ®Ó tæ chøc §oµn kh¼ng ®Þnh vai trß cña m×nh. 2.2. §èi víi chÝnh quyÒn vµ c¸c ban, ngµnh, ®oµn thÓ. C¸c cÊp chÝnh quyÒn cÇn ®Çu t­ h¬n n÷a ®Ó ®oµn viªn thanh niªn cã n¬i sinh ho¹t, cã biÖn ph¸p n©ng cao nhËn thøc cho mäi c¸n bé, ®¶ng viªn ®èi víi tæ chøc §oµn. ChØ ®¹o tæ chøc §oµn x©y dùng c¸c ph­¬ng thøc tËp hîp ®oµn kÕt thanh niªn nh»m x©y dùng tæ chøc §oµn v÷ng m¹nh c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. ChÝnh quyÒn cÇn cã sù l·nh ®¹o mét c¸ch tËp trung, thèng nhÊt, t¹o viÖc lµm cho nh÷ng lao ®éng d­ thõa, nhÊt lµ ®oµn viªn thanh niªn, tr¸nh ®Õn møc thÊp nhÊt nh÷ng thanh niªn ®ua ®ßi råi dÉn dÕn sa vµo c¸c tÖ n¹n x· héi. CÇn cã chÝnh s¸ch trong viÖc ®µo t¹o, båi d­ìng vµ sö dông c¸n bé §oµn tr­íc m¾t còng nh­ l©u dµi. CÇn quan t©m ®Õn viÖc thùc hiÖn luËt thanh niªn, quan t©m x©y dùng c¬ së vËt chÊt cho c«ng t¸c thanh niªn, cã chÝnh s¸ch ®·i ngé tho¶ ®¸ng ®èi víi c¸n bé §oµn c¬ së. 2.3. §èi víi c¸c cÊp bé §oµn. §Ò nghÞ §oµn cÊp trªn quan t©m ®Õn c¸c c¬ së §oµn n«ng th«n, vïng s©u, vïng xa, t¨ng c­êng gi¸o dôc chÝnh trÞ, t­ t­ëng, nhÊt lµ th«ng tin tuyªn truyÒn, cÇn cã c¸c b¶n tin thanh niªn hµng th¸ng, víi c¸c BÝ th­ §oµn c¬ së cÇn cã mét tê b¸o riªng ®Ó nãi lªn tiÕng nãi riªng cña m×nh. §Ò nghÞ §oµn cÊp trªn t­ vÊn, ­u tiªn t¹o viÖc lµm cho ®oµn viªn thanh niªn, hç trî chÝnh s¸ch t¹o nguån vèn ®Ó §oµn thanh niªn cã kinh phÝ ®Çu t­ ph¸t triÓn kinh tÕ. TiÕp tôc qu¸n triÖt mét c¸ch s©u s¾c vµ n©ng cao nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ vai trß, kh¶ n¨ng c¸ch m¹ng cña thanh niªn tõ ®ã ®µo t¹o båi d­ìng thÕ hÖ trÎ thµnh líp ng­êi cã tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cao, tæ chøc thanh niªn thµnh lùc l­îng chÝnh trÞ cña §¶ng. §Èy m¹nh gi¸o dôc nhËn thøc, gi¸o dôc truyÒn thèng vµ ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, lý t­ëng hoµi b·o cho thanh niªn, tæ chøc ®éng viªn thanh niªn xung kÝch trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn hãa ®Êt n­íc vµ b¶o vÖ Tæ quèc. §¶m b¶o mèi quan hÖ chÆt chÏ, mËt thiÕt gi÷a tæ chøc §oµn víi ®«ng ®¶o thanh niªn, tõng b­íc trÎ ho¸ ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c thanh niªn nh­ng ph¶i ®¶m b¶o lµ ng­êi cã phÈm chÊt ®¹o ®øc, cã uy tÝn, cã b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng, cã tr×nh ®é n¨ng lùc tiªu biÓu trong thanh niªn. Kiªn tr× l·nh ®¹o x©y dùng §oµn TNCS Hå ChÝ Minh x· Kú Liªn v÷ng m¹nh, th­êng xuyªn ®æi míi néi dung, ph­¬ng thøc ho¹t ®éng cña §oµn ®Ó thùc sù lµ tæ chøc chÝnh trÞ x· héi cña thanh niªn, lµ lùc l­îng xung kÝch, lµ ®éi dù bÞ tin cËy cña §¶ng, lµm nßng cèt cña mÆt trËn ®oµn kÕt, tËp hîp thanh niªn, lµ ng­êi d×u d¾t ThiÕu niªn Nhi ®ång. §a d¹ng ho¸, më réng mÆt trËn tËp hîp, ®oµn kÕtthanh niªn cïng víi viÖc ®Èy m¹nh c¸c phong trµo do §oµn tæ chøc, ®éng viªn thanh niªn tham gia ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, cñng cè quèc phßng an ninh. TØnh §oµn, HuyÖn §oµn cÇn ®Ò xuÊt víi TØnh uû, HuyÖn uû, tr­êng chÝnh trÞ TØnh më líp ®µo t¹o c¸n bé cÊp c¬ së, chó ý tíi viÖc tham quan c¸c m« h×nh thùc tÕ. KÕt luËn Qua thêi gian thùc tËp vµ nghiªn cøu chuyªn ®Ò "C¸c ph­¬ng thøc tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn trªn ®Þ¹ bµn x· Kú Liªn, huyÖn kú Anh, tØnh Hµ TÜnh. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p". Em ®· rót ra ®­îc mét sè vÊn ®Ò nh­ sau: TËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn lµ mét ®ßi hái kh¸ch quan cña c¸ch m¹ng, muèn thùc hiÖn ®­îc nhiÖm vô c¸ch m¹ng cÇn ph¶i n¾m ®­îc thanh niªn. §oµn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh cÇn tËp hîp réng r·i ®oµn viªn thanh niªn d­íi nhiÒu h×nh thøc, tæ chøc ®a d¹ng, thùc hiÖn tèt c¸c chøc n¨ng gi¸o dôc cña m×nh. N¾m b¾t kÞp thêi ®Æc ®iÓm t©m lý cña thanh niªn tõ ®ã lµm tèt c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ, t­ t­ëng vµ n©ng cao ý thøc c¶nh gi¸c, chèng mäi ©m m­u thñ ®o¹n cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch. TËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn vµo tæ chøc §oµn lµ gãp phÇn vµo sù æn ®Þnh chÝnh trÞ cña x· héi, ®Êt n­íc. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay ®Ó chuÈn bÞ ®iÒu kiÖn cho tuæi trÎ tham gia cã hiÖu qu¶ vµo sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, ®­a ViÖt Nam v÷ng vµng ®i lªn X· héi Chñ nghÜa. VÊn ®Ò ®Æt ra trong c«ng t¸c tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn lµ tiÕp tôc qu¸n triÖt, thùc hiÖn NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø 7, Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng kho¸ X vÒ "T¨ng c­êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi c«ng t¸c thanh niªn thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸", vµ tinh thÇn cña §¹i héi §oµn toµn quèc lÇn thø IX. CÇn biÕt ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp cña thanh niªn trong ®iÒu kiÖn cô thÓ. Më réng vµ ph¸t triÓn c¸c m« h×nh, dù ¸n kinh tÕ, t¹o ®iÒu kiÖn cho thanh niªn cã viÖc lµm, thu nhËp æn ®Þnh. Th­êng xuyªn quan t©m tíi ®oµn viªn thanh niªn, n¾m b¾t nhu cÇu nguyÖn väng cña hä, trªn c¬ së ®ã t×m c¸c biÖn ph¸p l«i kÐo hä vµo tæ chøc §oµn, Héi. TËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn, ®­a thanh niªn vµo tæ chøc §oµn lµ b­íc khëi ®Çu t¹o nªn søc m¹nh vËt chÊt vµ tinh thÇn cho §oµn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh, t¹o ra mèi quan hÖ chÆt chÏ gi÷a qu©ng chóng thanh niªn nãi riªng vµ quÇn chóng nh©n d©n nãi chung. ChÝnh v× thÕ mµ viÖc tæ chøc triÓn khai cã hiÖu qu¶ c¸c ph­¬ng thøc tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn lµ nhiÖm vô quan träng cña tæ chøc §oµn, Héi trong giai ®o¹n c¸ch m¹ng míi. Trong giai ®o¹n hiÖn nay, §oµn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh cµng cÇn ph¶i thÓ hiÖn vai trß, vÞ trÝ, chøc n¨ng cña m×nh; ®éng viªn ®oµn viªn, thanh niªn ph¸t huy vai trß xung kÝch, s¸ng t¹o, ®i ®Çu trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi; trung thµnh víi sù nghiÖp ®æi míi cña §¶ng, xøng ®¸ng lµ ®éi dù bÞ tin cËy cña §¶ng, lµ ®éi qu©n xung kÝch c¸ch m¹ng. §oµn thanh niªn x· Kú Liªn ®· ph¸t huy vai trß vµ kh¶ n¨ng to lín cña m×nh, thùc hiÖn th¾ng lîi môc tiªu kinh tÕ, an ninh quèc phßng cña §¶ng bé ®· ®Ò ra, lµm tèt c«ng t¸c tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn. ThÕ hÖ trÎ h«m nay kh«ng ngõng häc tËp, lao ®éng, ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña quª h­¬ng, cïng nhau ®oµn kÕt v­¬n lªn, xung kÝch trªn mäi lÜnh vùc, ®ãng gãp søc lùc vµ trÝ tuÖ cña m×nh x©y dùng quª h­¬ng Kú Liªn ngµy cµng giµu ®Ñp, v¨n minh, ®­a c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh thiÕu nhi ph¸t triÓn v÷ng m¹nh. Do ®iÒu kiÖn thêi gian vµ nh÷ng yÕu tè cho viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi cßn nhiÒu h¹n chÕ. V× vËy chuyªn ®Ò "C¸c ph­¬ng thøc tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn trªn ®Þa bµn x· Kú Liªn, huyÖn Kú Anh, tØnh Hµ TÜnh. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p" do em nghiªn cøu kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Do vËy, em kÝnh mong tËp thÓ héi ®ång nhµ tr­êng vµ c¸c thÇy c« gi¸o cïng c¸c b¹n ®ãng gãp ý kiÕn vµ nhËn xÐt ®Ó chuyªn ®Ò cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. B¸o c¸o s¬ kÕt c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo ThiÕu nhi 6 th¸ng ®Çu n¨m 2009. 2 B¸o c¸o chÝnh trÞ §¹i héi §¶ng bé x· Kú Liªn lÇn thø XXI. 3. B¸o c¸o cña c¸c c¬ së §oµn. 4. C.M¸c vµ Ph.¡ng ghen: VÒ gi¸o dôc Thanh niªn, NXB Matxc¬va, 1972. 5. Hå ChÝ Minh: VÒ gi¸o dôc Thanh niªn, NXB Thanh niªn, Hµ Néi, 1980. 6. NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng bé huyÖn Kú Anh lÇn thø XXI. 7. Lªnin bµn vÒ Thanh niªn, NXB Thanh niªn, Hµ Néi. 8 Lªnin toµn tËp, tËp 1, NXB Matxc¬va, 1978. 9. Lªnin toµn tËp, tËp 4, NXB Matxc¬va, 1978. 10. T×m hiÓu t­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ x©y dùng cñng cè tæ chøc §oµn, NXB Thanh niªn, Hµ Néi, 1999. 11. V¨n kiÖn §¹i héi §¹i biÓu §oµn TNCS Hå ChÝ Minh lÇn thø IX, NXB Thanh niªn, Hµ Néi.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhương thức tập hợp đoàn kết Thanh niên trên địa bàn xã Kỳ Liên, huyện Kỳ Anh, tĩnh Hà Tĩnh.doc
Luận văn liên quan