Quản lý an ninh trật tự trên địa bàn xã Vạn Phúc – Thanh trì - Hà Nội

Sự chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường định hướng xã hội ở Việt Nam đã tạo ra những bước chuyển biến lớn trong đời sống kinh tế - xã hội ( KTXH ) ; kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá cao (trên 7%), đời sống của đa số nhân dân được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đó thì cũng đã xuất hiện nhiều tiêu cực kéo dài. Đó là tệ quan liêu, tham nhũng, mất dân chủ đặc biệt đã bùng nổ một số vụ khiếu – tố phức tạp có đông người tập trung tại các cơ quan chính quyền xã, huyện, thành phố, gây mất ổn định ANTT ở cơ sở. Chính quyền địa phương còn lúng túng và có lúc gần như bất lực khi xử lý, giải quyết vấn đề người dân tập trung đông người khiếu - tố. Tình trạng đó cho đến nay không còn diễn ra nhưng vẫn để lại những hậu quả nghiêm trọng về KTXH và ANTT gây tâm lý bất bình trong nhân dân. Sự mất ổn định đó xảy ra bắt nguồn từ các lý do: Tranh chấp đất đai, nguồn lợi; người dân bất bình với cán bộ xã, thôn trong giải quyết phân chia nguồn lợi, công tác quản lý kinh tế, tài chính hay giải quyết các mối quan hệ dân sự đối với công dân thiếu công khai, minh bạch, cùng với những bất cập trong quá trình đền bù giải phóng mặt bằng đã dẫn đến thắc mắc, khiếu - tố trong nhân dân. Bên cạnh đó, hệ luỵ mặt trái của nền kinh tế thị trường đang ngày một xâm nhập sâu vào đời sống của cộng đồng dân cư, làm đảo lộn các quan hệ xã hội, phá vỡ một số giá trị đạo đức truyền thống, những chuẩn mực trong quan hệ cộng đồng; các loại tội phạm và tệ nạn xã hội (TP&TNXH) gia tăng đưa đến những mất ổn định ANTT. Vạn Phúc là xã vùng bãi Sông Hồng cuối Huyện Thanh Trì. Dân số có 2767 hộ với 10762 khẩu. Toàn xã có 4 thôn, thôn 4 cách xã 6km, trong xã có một họ giáo với 249 hộ – 1053 khẩu. Thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước cũng như công cuộc xây dựng thủ đô trong chiến lược CNH-HĐH, địa bàn xã không khỏi chịu ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của các địa bàn khác. Đặc biệt là địa bàn xã nông thôn nhưng Vạn Phúc thừa hưởng sự phát triển của Thủ Đô Hà Nội, sự phát triển của Huyện Thanh Trì. Kéo theo đó cũng là những tiêu cực, tệ nạn và sự giao thoa giữa phát triển và lạc hậu đã dẫn đến tình hình ANTT có nhiều điểm khác biệt với các địa bàn khác. Mục lục Mở đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài. 2. Đối tượng nghiên cứu. 3. Phạm vi nghiên cứu. 4. Phương pháp nghiên cứu. 5. Kết cấu của báo cáo. Phần thứ nhất Tóm tắt quá trình thực tập. 1.1. Về thời gian thực tập. 1.2. Vị trí pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của UBND xã Vạn Phúc. 1.3. Tình hình cán bộ, công chức, viên chức của UBND xã Vạn Phúc. Phần thứ hai Quản lý an ninh trật tự trên địa bàn xã Vạn Phúc – Thanh trì - Hà Nội. 2.1. Khái quát về kinh tế xã hội xã Vạn Phúc. 2.1.1 Về phát triển kinh tế. 2.1.2 Thu ngân sách, sử dụng ngân sách. 2.1.3 Về phát triển văn hoá - xã hội 2.2. Thực trạng an ninh trật tự trên địa bàn xã Vạn Phúc. 2.2.1 Quan niệm về an ninh trật tự . 2.2.2 Thực trạng an ninh trật tự trên địa bàn xã Vạn Phúc. 2.2.2.1 Tình hình chung. 2.2.2.2 Tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội. 2.3. Kết luận và kiến nghị. 2.3.1. Kết luận 2.3.2. Kiến nghị. Phụ lục . Tài liệu tham khảo.

doc33 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 2364 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quản lý an ninh trật tự trên địa bàn xã Vạn Phúc – Thanh trì - Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u; ®¶m b¶o mäi gia ®×nh, mäi ng­êi kh«ng ai bÞ x©m ph¹m ®Õn th©n thÓ, nh©n phÈm vµ tÝnh m¹ng; tµi s¶n cña nhµ n­íc vµ cña c«ng d©n ®­îc mäi ng­êi t«n träng vµ b¶o vÖ. Còng cã ý kiÕn cho r»ng, ANTT lµ sù an toµn x· héi ®Ó mäi nhµ “®i ngñ kh«ng cÇn kho¸ cöa”, kh«ng cÇn coi nhµ. Tuy nhiªn c¸c quan ®iÓm trªn míi chØ ë mét gãc ®é trùc tiÕp, cßn d­íi gãc ®é gi¸n tiÕp chóng ta cã thÓ hiÓu ANTT nh­ lµ hÖ qu¶ cña viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch, luËt ph¸p cña §¶ng vµ Nhµ N­íc ®èi víi N«ng nghiÖp - N«ng d©n – N«ng Th«n. V× mçi giai ®o¹n c¸ch m¹ng vµ sù biÕn chuyÓn cña x· héi, hiÓu biÕt, nhËn thøc vÒ ANTT cã kh¸c nhau. Trong kh¸ng chiÕn chèng Mü th× ANTT ®ång nghÜa víi chèng gi¸n ®iÖp biÖt kÝch, chèng ph¶n ®éng; trong thêi kú hîp t¸c ho¸ th× ANTT còng g¾n liÒn víi viÖc t«n träng, b¶o vÖ vµ thùc hiÖn nghiªm ®iÒu lÖ hîp t¸c x· vµ trong thêi kú ®æi míi hiÖn nay, kh¸i niÖm ANTT cÇn bao hµm ®Çy ®ñ yÕu tè nh­ thÕ nµo cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ tr­íc m¾t vµ cho c¶ giai ®o¹n ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ( CNH – H§H ) ®Êt n­íc. Tõ c¸ch nh×n nhËn trªn chóng ta thÊy: - §iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó ANTT ®­îc ®¶m b¶o ®ã lµ: Tæ chøc §¶ng chÝnh quyÒn, c¸c ®oµn thÓ x· héi trong s¹ch, v÷ng m¹nh, ®oµn kÕt, nhÊt trÝ, lµm h¹t nh©n cho khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n; c¸n bé §¶ng vµ chÝnh quyÒn, c¸c ®oµn thÓ x· héi ®Òu toµn t©m, toµn ý phÊn ®Êu v× sù nghiÖp d©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh. D©n chñ vµ c«ng b»ng x· héi ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm tóc, kh«ng cã biÒu hiÖn quan liªu, cöa quyÒn øc hiÕp nh©n d©n; nh©n d©n ph¸t huy quyÒn lµm chñ, tham gia kiÓm tra gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng cña chÝnh quyÒn c¬ së th«ng qua héi ®ång nh©n d©n vµ c¸c ®oµn thÓ x· héi. §¶m b¶o ®oµn kÕt, nhÊt trÝ trong néi bé §¶ng, chÝnh quyÒn, c¸c ®oµn thÓ x· héi chÝnh lµ ®¶m b¶o kÕt cÊu bÒn v÷ng cña liªn minh c«ng n«ng víi ®éi ngò trÝ thøc XHCN. §©y lµ mét yÕu tè quan träng hµng ®Çu ®Ó ®¶m b¶o æn ®Þnh vÒ mäi mÆt ë n«ng th«n. Víi ®Æc tr­ng nµy, ANTT ®­îc hiÓu lµ sù b¶o ®¶m toµn bé d©n c­ sèng trong ®Þa bµn n«ng th«n ®oµn kÕt thµnh mét khèi thèng nhÊt d­ãi sù l·nh ®¹o cña §¶ng nh»m thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chÝnh trÞ kinh tÕ v¨n ho¸ x· héi ( CT – KT – VH – XH ) ë ®Þa ph­¬ng. Mäi ng­êi ®Òu cã sù nhÊt trÝ cao vÒ chÝnh trÞ, tinh thÇn ®èi víi c¸c chñ ch­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ N­íc, víi chñ tru¬ng x©y dùng n«ng th«n ®­îc ®¶m b¶o vÒ ANTT. - Mäi chñ ch­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ N­íc vÒ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp N«ng Th«n ®­îc thùc hiÖn ®óng ®¾n, s¸ng t¹o cã hiÖu qu¶ nh»m n©ng cao møc sèng vµ c¶ chÊt l­îng cuéc sèng cho nh©n d©n, tõng b­íc rót ng¾n kho¶ng c¸ch giµu nghÌo gi÷a N«ng Th«n vµ Thµnh ThÞ, gi÷a c¸c hé n«ng d©n ë c¸c vïng kinh tÕ kh¸c nhau vµ gi÷a c¸c hé d©n c­ trong cïng mét ®Þa bµn. - BiÓu hiÖn vÒ An ninh n«ng th«n ®­îc ®¶m b¶o ®ã lµ: Nh÷ng nÐt ®Ñp vÒ v¨n ho¸ truyÒn thèng nh­ tinh thÇn yªu n­íc th­¬ng nßi; tinh thÇn lao ®éng kh«ng mÖt mái v× sù nghiÖp d©n giµu n­íc m¹nh; tinh thÇn t­¬ng th©n t­¬ng ¸i gióp ®ì lÉn nhau trong lóc khã kh¨n, ho¹n n¹n… nhÊt lµ nh÷ng phong tôc, tËp qu¸n cã ý nghÜ© duy tr× lèi sèng ®¹o ®øc v× céng ®ång, t«n träng lÖ lµng, phÐp n­íc… lµ nh÷ng yÕu tè nh÷ng æn ®Þnh n«ng th«n. Tuy nhiªn, ë n«ng th«n còng tån t¹i mét sè thñ tôc l¹c hËu cÇn ®­îc nh©n d©n tham gia xem xÐt lo¹i bá, thùc hiªn ®óng nÕp sèng v¨n ho¸ míi, gi÷ æn ®Þnh n«ng th«n. - Nh÷ng dÊu hiÖu ph¹m téi hoÆc vi ph¹m ph¸p luËt kh¸c sím ®­îc ph¸t hiÖn vµ lo¹i trõ; lµm tèt c«ng t¸c phßng ngõa vµ ®Êu tranh kh«ng ®Ó x¶y ra c¸c vô viÖc phøc t¹p mµ kÎ ®Þch vµ c¸c lo¹i ®èi t­îng c¬ héi bÊt m·n kh¸c cã thÓ lîi dông ®Ó chèng ph¸ c¸ch m¹ng n­íc ta. NhiÖm vô cña c¸c chñ thÓ trong ®¶m b¶o ANTT lµ ph¶i chñ ®éng phßng ngõa, tÝch cùc ®Êu tranh kh«ng ®Ó x¶y ra c¸c vô viÖc phøc t¹p; t¨ng c­êng c«ng t¸c n¾m t×nh h×nh, kÞp thêi ph¸t hiÖn c¸c vi ph¹m ph¸p luËt ®Ó cã kÕ ho¹ch gi¶i quyÕt røt ®iÓm kh«ng ®Ó kÐo dµi, kh«ng ®Ó l©y lan vµ nhÊt lµ kh«ng ®Ó c¸c thÕ lùc thï ®Þch chèng ph¸ ta, tõng b­íc thu hÑp vµ lo¹i trõ c¸c yÕu tè g©y mÊt æn ®Þnh ANTT. - Khi ®Ò cËp ®Õn ANTT, lµ chóng ta nghÜ ®Õn sù æn ®Þnh, sù an toµn. §é an toµn cã x¸c ®Þnh, ®­îc giíi h¹n bëi sù vËt hiÖn t­îng, ®é bÒn v÷ng cña cÊu tróc trong c¸c yÕu tè hîp thµnh. Lµm thÕ nµo ®Ó qu¶n lý ANTT ë mét x·, ®Þa ph­¬ng ®­îc tèt? §ã lµ ý thøc tù gi¸c trong hµnh vi cña mçi ng­êi d©n tõ chÝnh sù gi¸o dôc ë gia ®×nh, nhµ tr­êng, x· héi vµ viÖc gi÷ g×n m«i tr­êng sèng th«ng qua viÖc tu©n thñ luËt ph¸p, c¸c qui ­íc ®iÒu ­íc cña th«n, xãm, t¨ng gia lao ®éng s¶n xuÊt, tham gia mäi sinh ho¹t v¨n ho¸ lµnh m¹nh… 2.3.2 Thùc tr¹ng an ninh trËt tù trªn ®Þa bµn x· V¹n Phóc. 2.3.2.1 T×nh h×nh chung. Thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi, §¶ng, Nhµ N­íc ®· cã nhiÒu chñ ch­¬ng chÝnh s¸ch quan träng ®èi víi viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ( KT – XH ) ë n«ng th«n, ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña ng­êi d©n ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn, diÖn m¹o cña x· còng tõng b­íc ®­îc ®æi thay. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®ã, do ®Æc thï cña x· trong nh÷ng n¨m qua ®· vµ ®ang ®­îc ChÝnh phñ, Thµnh Phè vµ HuyÖn quan t©m ®Çu t­ hµng trôc ha ®Êt n«ng nghiÖp cña x· mµ nh©n d©n ®ang qu¶n lý, sö dông ph¶i thu håi; bªn c¹nh ®ã c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai, qu¶n lý tµi chÝnh cã s¬ hë tiªu cùc; cïng víi nh÷ng bÊt cËp trong qu¸ tr×nh gi¶i to¶, ®Òn bï; sù t¸c ®éng cña mÆt tr¸i nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®· ®­a ®Õn nh÷ng bÊt æn nhÊt ®Þnh ¶nh h­ëng ®Õn ANTT, th«ng qua hiÖn t­îng tranh chÊp, khiÕu n¹i, tè c¸o, c¸c lo¹i téi ph¹m vµ tÖ n¹n x· héi ( TP & TNXH ) n¶y sinh. KÓ tõ n¨m 2005 cho ®Õn nay x· V¹n Phóc liªn tôc cã c«ng d©n ®Õn c¸c trô së tiÕp d©n cña Thµnh Phè vµ Trung ­¬ng khiÕu tè. T×nh h×nh ®ã ®· lu«n ®Æt c¬ quan chÝnh quyÒn cÊp x· trong t×nh tr¹ng s½n sµng cã mÆt t¹i nh÷ng trô së tiÕp c«ng d©n ®Ó gi¶i quyÕt. ViÖc c«ng d©n tËp trung khiÕu – tè v­ît cÊp ®· lµm ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng b×nh th­êng cña c¸c c¬ quan n¬i c«ng d©n ®Õn, ¶nh h­ëng ®Õn ANTT cho c¸c sù kiÖn chÝnh trÞ lín cña ®Êt n­íc, cña thñ ®«; c«ng d©n th­êng lîi dông nh÷ng ngµy nµy ®Ó tËp trung khiÕu tè víi môc ®Ých g©y bøc xóc ®Ó lµm ¸p lùc cho viÖc gi¶i quyÕt cña chÝnh quyÒn c¸c cÊp trùc tiÕp ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c l·nh ®¹o, chØ ®¹o cña cÊp ñy, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, ®Õn s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t b×nh th­êng cña nh©n d©n; cã mét sè ng­êi th­êng xuyªn khiÕu tè (hÔ cã ng­êi gäi lµ ®i), ®i ®©u lµm g× ®Òu cã sù chØ ®¹o, xói giôc cña ®èi t­îng qu¸ khÝch. ViÖc lµm ®ã ®· ph¸t sinh m©u thuÉn trong tõng gia ®×nh, dßng hä (cã gia ®×nh chång kh«ng ng¨n ®­îc vî, con kh«ng ng¨n ®­îc bè, mÑ ®i khiÕu - tè; trong dßng hä gia ®×nh nµy kh«ng nãi ®­îc gia ®×nh kh¸c); g©y hoµi nghi gi÷a nh©n d©n víi chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ N­íc lµm mÊt niÒm tin cña nh©n d©n víi c¸n bé. Bªn c¹nh ®ã, qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ nhanh ng­êi ë c¸c n¬i kh¸c ®Õn t¹m tró lao ®éng, häc tËp vµ sinh sèng; trªn ®Þa bµn x· ®· h×nh thµnh c¸c khu nhµ trä, nhµ nghØ, c¬ së kinh doanh, dÞch vô t¹o nªn sù phøc t¹p vÒ trËt tù x· héi; ®èi t­îng lîi dông ®Ó ho¹t ®éng ph¹m téi vµo tÖ n¹n x· héi ( TNXH ) ngµy cµng tinh vi, g©y nhiÒu khã kh¨n trong c«ng t¸c phßng ngõa. Tõ n¨m 2008 V¹n Phóc ®­îc ®¸nh gi¸ lµ mét trong nh÷ng ®Þa bµn æn ®Þnh vÒ ANTT. Trong lÜnh vùc An Ninh – Quèc Phßng, t×nh h×nh an ninh chÝnh trÞ, trËt tù an toµn x· héi ( ANCT, TTATXH ) trªn ®Þa bµn ®­îc gi÷ v÷ng, b¶o vÖ an toµn c¸c môc tiªu, ®Þa bµn träng ®iÓm, duy tr× tèt trËt tù an toµn giao th«ng, trËt tù c«ng céng, gãp phÇn b¶o vÖ tuyÖt ®èi an toµn §¹i héi §¶ng c¸c cÊp. C¸c phong trµo thi ®ua ®­îc ®Èy m¹nh, gãp phÇn tÝch cùc, thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ( KT – XH ), an ninh quèc phßng trªn ®Þa bµn. Tuy nhiªn, qua t×m hiÓu vÒ t×nh h×nh tranh chÊp khiÕu – tè diÔn ra trªn ®Þa bµn cho thÊy thÓ hiÖn chñ yÕu ë lÜnh vùc qu¶n lý ®Êt ®ai, qu¶n lý trËt tù x©y dùng, qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh: Trong nh÷ng n¨m qua trªn ®Þa bµn x· do bu«ng láng qu¶n lý ®Êt ®ai, qu¶n lý trËt tù x©y dùng, qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh, ®· t¹o s¬ hë cho c¸n bé c¬ së tiªu cùc, tham nhòng; nh­ cÊp, b¸n ®Êt sai nguyªn t¾c, tr¸i thÈm quyÒn hoÆc lµm ng¬ tr­íc nh÷ng vi ph¹m vÒ lÊn chiÕm, x©y dùng kh«ng phÐp, tr¸i phÐp ®Êt n«ng nghiÖp, ®Êt c«ng, chuyÓn nh­îng ®Êt tr¸i ph¸p luËt ®· g©y bÊt b×nh trong nh©n d©n, dÉn ®Õn ng­êi d©n viÕt ®¬n khiÕu n¹i, tè c¸o göi c¸c ngµnh, c¸c cÊp; khi kh«ng ®­îc xem xÐt gi¶i quyÕt kÞp thêi, sè ®Çu ®¬n, qu¸ khÝch vËn ®éng, kÝch ®éng l«i kÐo ng­êi d©n tËp trung khiÕu tè ®«ng nng­êi v­ît cÊp. 2.3.2.2T×nh téi ph¹m vµ tÖ n¹n x· héi Qua sè liÖu thèng kª t×nh h×nh TP & TNXH trªn ®Þa bµn x· tõng b­íc ®­îc kiÒm chÕ. §¸nh gi¸ kh¶o s¸t cho thÊy t×nh h×nh téi ph¹m trªn ®Þa bµn trong thêi gian qua gi¶m ®¸ng kÓ. §Ó cã ®­îc thµnh qu¶ nµy c«ng t¸c phßng ngõa téi ph¹m ®­îc ph¸t hiÖn sím tõ khi cã dÊu hiÖu hoÆc ch­a cã dÊu hiÖu. V× vËy, chÝnh quyÒn ®· tæ chøc ®Êu tranh ng¨n chÆn, t×nh h×nh téi ph¹m trªn ®Þa bµn kh«ng cßn nghiªm träng, sè vô viÖc x¶y ra chñ yÕu lµ trém c¾p nhá lÎ (Xe m¸y, xe ®¹p, gµ, chã…) Qua ph©n tÝch thùc trang téi ph¹m ®· x¶y ra cho thÊy: - VÒ téi ph¹m h×nh sù V¹n phóc tr­íc ®©y ®­îc coi lµ vïng yªn tÜnh vÒ ANTT ®· ®­îc chøng nhËn lµ lµng v¨n ho¸. Nh­ng thêi gian gÇn ®©y, Sè ®èi t­îng h×nh sù cã biÓu hiÖn g©y phøc t¹p vÒ ANTT ë ®Þa bµn gia t¨ng, ®èi t­îng tï tha, tï ¸n treo, ®èi t­îng ®i c¬ së gi¸o d­ìng, trung t©m gi¸o dôc, c¬ së ch÷a bÖnh b¾t buéc trë vÒ ®Þa ph­¬ng… TÝnh ®Õn hÕt 30/6/2010 trªn ®Þa bµn x· cã 23 ®èi t­îng tï ®Æc x¸, tï ¸n treo, tï tha. §©y lµ nh©n tè tiÒm Èn g©y phøc t¹p t×nh h×nh ANTT nãi chung vµ trªn ®Þa bµn x· nãi riªng. Mét sè lo¹i téi danh tr­íc ®©y Ýt xuÊt hiÖn ë ®Þa bµn th× nay ®· x¶y ra nhiÒu nh­ téi giÕt ng­êi, c­íp tµi s¶n Sè vô vi ph¹m ph¸p luËt còng ®a d¹ng nh­ng tËp trung chñ yÕu vµo c¸c lo¹i téi: Téi trém c¾p tµi s¶n, lõa ®¶o chiÕm ®o¹t tµi s¶n, l¹m dông tÝn nhiÖm chiÕm ®o¹t tµi s¶n, g©y rèi trËt tù c«ng céng, cè ý g©y th­¬ng tÝch, chèng ng­êi thi hµnh c«ng vô Sè lao ®éng ngo¹i tØnh vÒ lµm ¨n, sinh sèng trªn ®Þa bµn x· ngµy cµng nhiÒu, thu nhËp thÊp trong khi gi¸ c¶ thÞ tr­êng t¨ng nhanhvµ nhu cÇu cña cuéc sèng cao ®· ®Èy mét bé phËn ®I vµo con ®­êng ph¹m téi. * Kho¶ng 20 giê ngµy 23 – 7 – 2009 t¹i th«n 4 x· V¹n Phóc gia ®×nh anh NguyÔn ThÕ §øc ®· b¾t ®­îc TrÇn ThÕ Hoµ vµo nhµ trém c¾p tµi s¶n ( TrÇn ThÕ Hoµ tr­íc ®©y ®· tõng lµm thuª cho nhµ anh NguyÔn ThÕ §øc nh­ng ®· bÞ cho nghØ viÖc ) - VÒ téi ph¹m ma tuý T«i ph¹m vµ tÖ n¹n ma tuý trªn ®Þa bµn x· trong nh÷ng n¨m qua tiÕp tôc ®­îc kiÒm chÕ. MÆc dï kh«ng ph¸t sinh ®Þa bµn, tô ®iÓm phøc t¹p vÒ ma tuý nh­ng t×nh h×nh vÉn cã nhiÒu phøc t¹p ph¹m vi ho¹t ®éng cña ®èi t­îng réng h¬n do lîi nhuËn vÒ bu«n b¸n ma tuý cao, nhu cÇu sö dông ma tuý cña sè ng­êi nghiÖn trªn ®Þa bµn nhiÒu. Téi ph¹m vÒ ma tuý tiÕp tôc phøc t¹p, cßn tiÒm Èn vÒ mua b¸n lÎ vµ tæ chøc sö dông tr¸i phÐp chÊt ma tuý. Thñ ®o¹n ho¹t ®éng cña téi ph¹m ma tuý ngµy cµng tinh vi, x¶o quyÖt ®Ó tr¸nh sù ph¸t hiÖn cña c¬ quan c«ng an nh­: mua b¸n ma tuý giÊu mÆt, ®­a hµng qua khe cöa, hÑn ®Þa ®iÓm kh«ng cè ®Þnh, ®Ó hµng mét n¬i vµ nhËn tiÒn mét n¬i; dïng ®iÖn tho¹i di ®éng thay ®æi nhiÒu sim ®Ó ho¹t ®éng, ®­a ma tuý ra c¸c ®iÓm c«ng céng vµ ®iÓm gi¸p ranh gi÷a hai x· ®Ó trao ®æi mua b¸n vµ sö dông. Khi bÞ ph¸t hiÖn, b¾t gi÷, chóng nhanh chãng tiªu huû vËt chøng, chèi téi vµ chèng tr¶ mét c¸ch quyÕt liÖt. §Æc biÖt cã ®èi t­îng sö dông vò khÝ, c«ng cô hç trî ®Ó chèng tr¶ lùc l­îng c«ng an. * Ngµy 22 – 12 – 2005 NguyÔn V¨n Thanh ë Th«n 2 – V¹n Phóc bÞ c«ng an huyÖn, c«ng an x· b¾t qu¶ tang vÒ téi mua b¸n chÊt ma tuý. - VÒ tÖ n¹n x· héi N¹n cê b¹c, l« ®Ò, c¸ ®é bãng ®¸ ®· vµ ®ang t¨ng tr­ëng m¹nh ë ®Þa bµn. Tr­íc ®©y, nh÷ng vô cê b¹c lín th­êng x¶y ra ë c¸c ®Þa bµn ë c¸c ®« thÞ th× nay ®· gia t¨ng m¹nh ë c¸c vïng n«ng th«n cô thÓ ë x· V¹n Phóc d­íi mäi h×nh thøc tõ truyÒn thèng ®Õn hiÖn ®¹i; thËm chÝ nh÷ng ®èi t­îng chuyªn tæ chøc cê b¹c còng sö dông ®Þa bµn gi¸p ranh gi÷a hai x· ®Ó ho¹t ®éng. * Kho¶ng 24 giê ngµy 26 – 02 – 2008 t¹i nhµ anh L· V¨n §iÓn ë Th«n 2 – V¹n Phóc tæ c«ng t¸c cña c«ng an huyÖn, c«ng an x· b¾t qu¶ tang tæ chøc ®¸nh b¹c d­íi h×nh thøc xãc ®Üa; b¾t gi÷ t¹i chç 26 ®èi t­îng, thu gi÷ 36.000.000 ®ång, 01 b¸t, 01 ®Üa, 4 qu©n bµi b¶n vÞ, 26 ®iÖn tho¹i di ®éng. N¹n nghiÖn hót ma tuý còng ®ang trë thµnh vÊn ®Ò nghiªm träng cña ®Þa bµn sè ng­êi nghiÖn ma tuý ngµy cµng nhiÒu vµ t¨ng nhanh, nhÊt lµ trong giíi trÎ. TÝnh ®Õn hÕt 30 / 6 / 2010, trªn ®Þa bµn x· cã 33 ng­êi nghiÖn ma tuý, trong ®ã 5 ®èi t­îng ®ang cai nghiÖn t¹i trung t©m cai nghiÖn, 08 ®èi t­îng ®ang ë c¬ së gi¸o dôc vµ t¹i giam vµ 20 ®èi t­îng cã mÆt ë céng ®ång ( 18 ®èi t­îng cã mÆt ë ®Þa ph­¬ng vµ 02 ®èi t­îng v¾ng mÆt ) N¹n mª tÝn dÞ ®oan còng gia t¨ng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y vµ cã nhiÒu diÔn biÕn phøc t¹p. B»ng nhiÒu thñ ®o¹n, ph­¬ng thøc kh¸c nhau nh÷ng ®èi t­îng ho¹t ®éng mª tÝn dÞ ®oan ®· lµm cho bé phËn kh«ng nhá ng­êi d©n tin vµo nh÷ng ®iÒu nh¶m nhÝ. NhiÒu ng­êi ®· tin vµo nh÷ng lêi ph¸n b¶o cña thÇy cóng, thÇy mo, thÇy t­íng sè… Bªn c¹nh ®ã lîi dông chÝnh s¸ch tù do tÝn ng­ìng cña nhµ n­íc, mét sè ®èi t­îng ®· lÐn lót truyÒn ®¹o tr¸i phÐp, Sù xuÊt hiÖn c¸c ho¹t ®éng truyÒn ®¹o tr¸i phÐp kh«ng chØ lµm ¶nh h­ëng ®Õn s¶n xuÊt, ®êi sèng cña ng­êi d©n mµ cßn lµm cho an ninh chÝnh trÞ ( ANCT ) vµ trËt tù an toµn x· héi ( TTATXH ) thªm phøc t¹p. Nguyªn nh©n ®iÒu kiÖn cña t×nh h×nh trªn Cho dï ë gãc ®é nµo, c¸c chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ®­a ra ®Òu mong muèn cã sù ®iÒu chØnh tèt ®Õn c¸c mèi quan hÖ x· héi ( QHXH ) cña mçi ®Êt n­íc. §Æc biÖt lµ ®Þa bµn n«ng th«n, n¬i c¸c nhãm x· héi cßn nhiÒu khã kh¨n th× c¸c chÝnh s¸ch ®­îc ban hµnh cµng cã nhiÒu ­u ®·i quan t©m thÝch ®¸ng. Tuy nhiªn, vÊn ®Ò chÝnh s¸ch ®ã ®­îc thi hµnh, ¸p dông vµo n«ng th«n nh­ thÕ nµo? Qua ph©n tÝch cã thÓ thÊy nh÷ng ¶nh h­ëng cña chÝnh s¸ch vµ viÖc ¸p dông chÝnh s¸ch cã liªn quan ®Õn ®¸nh gi¸ cña ng­êi d©n thÓ hiÖn nh­ sau: Trong thùc hiÖn chÝnh s¸ch vÒ ®Êt ®ai vµ viÖc vËn dông chÝnh s¸ch ®Êt ®ai: Sù thay ®æi hÖ thèng kinh tÕ tõ c¬ chÕ tËp trung, bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr­êng lµ sù thay ®æi kh¸ c¨n b¶n vÒ quan hÖ s¶n xuÊt ë n«ng th«n c¶ ba mÆt quyÒn së h÷u, quyÒn qu¶n lý vµ quyÒn ph©n phèi. Mäi t­ liÖu s¶n xuÊt, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®Òu ®­îc ®Þnh gi¸. Riªng vÒ ®Êt ®ai, ®Õn n¨m 2003 luËt ®Êt ®ai ®· c«ng nhËn thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n (§iÒu 63). Tr­íc ®ã, nhµ n­íc kh«ng c«ng nhËn quan hÖ mua b¸n, chuyÓn nh­îng ®Êt ®ai trªn thÞ tr­êng, nh­ng c¸c giao dÞch ngÇm vÒ ®Êt ®ai mang tÝnh thÞ tr­êng ®· diÔn ra m¹nh mÏ vµ gi¸ trÞ cña ®Êt ®ai song hµnh víi gi¸ trÞ thÞ tr­êng lµ quy luËt tÊt yÕu. Tuy nhiªn vÉn ®Ò cèt yÕu lµ xung quanh quan ®iÓm “§Êt ®ai thuéc së h÷u toµn d©n do nhµ n­íc ®¹i diÖn chñ së h÷u( §iÒu5 ) ®· ®­a ®Õn nhiÒu bµn c·i. Së h÷u toµn d©n th× chung chung nh­ng nhµ n­íc qu¶n lý ®Êt ®ai - ®¹i diÖn chñ së h÷u, cuèi cïng d©n chØ cã quyÒn sö dông, sù kh«ng râ rµng ®· bÞ biÕn t­íng thµnh mét thø quyÒn lîi mµ mét sè ng­êi ®¹i diÖn cho nhµ n­íc ®· lîi dông quyÒn nµy ®Ó dµnh ®Êt víi d©n, chi phèi gi¸ ®Êt theo ý chÝ cña hä; Nã t¹o ®iÒu kiÖn cho sù vËn dông tuú tiÖn cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng qua hµnh vi giao ®Êt, thu håi ®Êt ®· dÉn ®Õn nh÷ng tranh chÊp khiÕu – tè ®Êt ®ai bïng ph¸t. Bªn c¹nh ®ã, thÓ chÕ qu¶n lý nhµ n­íc vÒ kinh tÕ ch­a ®­îc ®æi míi t­¬ng øng, nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc cña kinh tÕ thÞ tr­êng, ®« thÞ ho¸ nhanh, d©n sè ph¸t triÓn, ®Êt ®ai t¨ng gi¸ ®ét biÕn, nhu cÇu vÒ ®Êt n«ng nghiÖp t¨ng… ®­a ®Õn nh÷ng hÖ luþ tiªu cùc kh«ng tr¸nh khái. * Kho¶ng 17 giê ngµy 30 – 7 – 2007 hµng tr¨m c«ng d©n th«n 2 – V¹n Phóc kÐo ®Õn trô së UBND x· khiÕu kiÖn vµ g©y rèi ®ßi hái c¸n bé UBND x· gi¶i thÝch râ vÒ viÖc thu håi vµ cho thuª ®Êt n«ng nghiÖp; chÝnh quyÒn x· bÊt lùc vµ ph¶i trùc tiÕp ®ång chÝ bÝ th­ HuyÖn uû xuèng gi¶i thÝch, cã sù hç trî cña lùc l­îng c«ng an huyÖn míi æn ®Þnh ®­îc t×nh h×nh. Trong thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch x· héi: Ngo¹i trõ chÝnh s¸ch BHXH ng­êi n«ng dan n«ng th«n ®Õn nay ch­a ®­îc tham gia cßn l¹i c¸c chÝnh s¸ch kh¸c liªn quan ®Õn b¶o trî x· héi chñ yÕu ®Òu ®· ®Õn víi c¸c ®èi t­îng x· héi ë n«ng th«n. Víi mét lo¹t c¸c chÝnh s¸ch ®­îc ban hµnh nh»m thóc ®Èy t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ c¶i thiÖn ®êi sèng cña ng­êi d©n n«ng th«n nh­: T¹o viÖc lµm vµ thóc ®Èy, chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng n«ng th«n theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ vµ héi nhËp; xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, h¹n chÕ tèc ®é gia t¨ng chªnh lÖch giµu nghÌo, gãp phÇn thùc hiÖn tiÕn bé vµ c«ng b»ng x· héi ë n«ng th«n. DÞch vô x· héi c¬ b¶n, nhÊt lµ gi¸o dôc, y tÕ, n­íc sinh ho¹t ®· chó ý h¬n ®Õn khu vùc n«ng th«n. Ng­êi d©n ®· ®­îc ch¨m sãc tèt h¬n vÒ søc khoÎ nhê cñng cè vµ ph¸t triÓn m¹ng l­íi y tÕ réng lín trong c¶ n­íc. Trªn ®Þa bµn x· V¹n Phóc, ng­êi d©n ngµy cµng ®­îc tiÕp cËn tèt h¬n víi hÖ thèng chÝnh s¸ch an sinh x· héi. Tuy nhiªn, viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch x· héi trªn ®Þa bµn x· cßn cã mét sè h¹n chÕ: ChÝnh s¸ch x· héi mÆc dï ®em l¹i kÕt qu¶ rÊt tÝch cùc, nhÊt lµ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo nh­ng cßn thiÕu bÒn v÷ng vµ ch­a g¾n chÆt víi ph¸t triÓn. T×nh tr¹ng ph©n ho¸ giµu – nghÌo cã xu h­íng gia t¨ng. Trong khi ®ã søc lao ®éng n«ng th«n ch­a ®­îc gi¶i phãng triÖt ®Ó vµ ch­a t¹o ra ®­îc ®éng lùc míi trong viÖc sö dông cã hiÖu qu¶ lao ®éng, t×nh tr¹ng thiÕu viÖc lµm vÉn cßn x¶y ra nghiªm träng. Lao ®éng chñ yÕu vÉn tù lµm kinh tÕ trong hé gia ®×nh. Qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, ®« thi ho¸ ®ang diÔn ra nhanh chãng, kÐo theo ®ã lµ t×nh tr¹ng mÊt viÖc lµm trong n«ng nghÞªp cña mét bé phËn lín n«ng d©n còng gia t¨ng. C«ng nghiÖp ho¸, ®« thÞ ho¸ ph¸t triÓn m¹nh, ®Êt ®ai t¨ng gi¸ ®ét biÕn, ®Êt ®ai bÞ thu hÑp vµ ngµy cµng cã gi¸ trÞ. MÆt tr¸i cña kinh tÕ thÞ tr­êng béc lé râ: + C«ng nghiÖp ho¸, ®« thÞ ho¸ ®· ®Èy ng­êi n«ng d©n tõ chç cã ®Êt trë thµnh kh«ng cã ®Êt, mÊt viÖc lµm. + §Êt ®ai t¨ng gi¸ ®­a l¹i sù giµu cã cho mét bé phËn hé gia ®×nh, ®ång thêi còng ®Èy mét sè gia ®×nh nghÌo vµo c¶nh ph¶i b¸n ®Êt ®Ó t×m c¬ héi m­u sinh míi trong ®ã cã kh«ng Ýt gia ®×nh ph¸ s¶n trë nªn bÇn cïng ho¸. + Th«ng tin bïng næ, sù giao l­u v¨n ho¸, kinh tÕ gi÷a vïng n«ng th«n víi thµnh thÞ, gi÷a c¸c th«n, x·; sù ph¸t triÓn còng ®· kh«ng tr¸nh khái nh÷ng th«ng tin tiªu cùc vµ sù x©m nhËp v¨n ho¸ phÈm ®éc h¹i tiªm nhiÔm lªn con ng­êi. + T×nh tr¹ng d­ thõa lao ®éng, thÊt nghiÖp hoÆc ch­a t×m ®­îc viÖc lµm do tr×nh ®é s¶n xuÊt kinh doanh cña n«ng th«n kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu s¶n xuÊt hiÖn ®¹i còng mang ®Õn nhiÒu tiªu cùc, tÖ n¹n x· héi. + C¸c lo¹i TP & TNXH còng gia t¨ng theo hÖ luþ tiªu cùc cña kinh tÕ thÞ tr­êng. + Mét bé phËn n«ng d©n do tÝnh chÊt cè chÊp, b¶o thñ chØ lao ®éng gi¶n ®¬n thuÇn tuý, kh«ng muèn thay ®æi, kh«ng muèn tõ bá ruéng v­ên vèn ®· bao ®êi g¾n bã. V× vËy, khi bÞ ®èi sö kh«ng c«ng b»ng, khi quyÒn lîi thõa kÕ bÞ tõ chèi hoÆc danh dù bÞ xóc ph¹m®· t¹o ra øc chÕ t©m lý hä dÔ tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng khiÕu – tè, g©y rèi trËt tù c«ng céng, ho¹t ®éng téi ph¹m. Thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ c¬ së ë x·. Quy chÕ d©n chñ ë c¬ së ®­îc ®­a ra nh»m kh¼ng ®Þnh ng­êi d©n cã quyÒn ®­îc biÕt, bµn b¹c, quyÕt ®Þnh, tham gia ý kiÕn, kiÓm tra vµ tù m×nh lµm nh÷ng g× vµ viÖc triÓn khai nµy ®· ®em l¹i hiÖu qu¶ gi¸o dôc gióp nh©n d©n nhËn thøc ®­îc quyÒn lîi cña chÝnh m×nh. §ång thêi, còng ®em l¹i hiÖu qu¶ khiÕn cho bé m¸y nhµ n­íc ë cÊp x· nhËn thÊy cÇn ph¶i cã tr¸ch nhiÖm b¶o ®¶m nh÷ng quyÒn lîi nµy. T¹i ®Þa bµn x·, quy chÕ d©n chñ ®· ®­îc tuyªn truyÒn vµ triÓn khai réng r·i ®Õn mäi ng­êi d©n. ViÖc tæ chøc häc tËp, qu¸n triÖt vµ ra nghÞ quyÕt chuyªn ®Ò triÓn khai tæ chøc thùc hiÖn ®Òu theo quy chÕ d©n chñ, mÉu cña ban chØ ®¹o thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ ë c¬ së cña Thµnh phè. C¨n cø vµo quy chÕ, tõ th«n ®Õn x· ®Òu tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn nh­ viÖc th«ng b¸o c¸c chñ tr­¬ng cña §¶ng, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, th«ng b¸o néi dung tr­íc c¸c kú häp Héi ®ång nh©n d©n x·, kÕt qu¶ nghÞ quyÕt cña kú häp trªn ph­¬ng tiÖn truyÒn thanh cña x·, tæ chøc c¸c cuéc tiÕp xóc cö chi, c«ng khai c¸c quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt cña c¸c dù ¸n, ph­¬ng ¸n ®Òn bï, danh s¸ch diÖn tÝch cña tõng hé bÞ thu håi ®Êt c«ng khai bµn b¹c nh÷ng c«ng tr×nh d©n bµn vµ quyÕt ®Þnh; héi ®ång nh©n d©n th«ng b¸o nh÷ng ý kiÕn nh©n d©n ®ãng gãp héi ®ång nh©n d©n, UBND quyÕt ®Þnh; mÆt trËn tæ quèc cã ban thanh tra nh©n d©n ho¹t ®éng gi¸m s¸t. T¸c ®éng cña ®« thÞ ho¸ vµ du nhËp lèi sèng ®« thÞ. Thôc tÕ cho thÊy hiÖn nay t×nh h×nh c¸c lo¹i téi TP & TNXH nãi chung vµ ë dÞa bµn x· nãi riªng ®ang diÔn biÕn rÊt phøc t¹p ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn t×nh h×nh ANTT, chñ yÕu trªn c¸c mÆt sau ®©y: - Tr­íc hÕt, TP & TNXH ®· ¶nh h­ëng ®Õn ®êi sèng hµng ngµy cña ng­ßi d©n. Sù phøc t¹p vÒ c¸c lo¹i TP & TNXH ®· vµ ®ang lµm mÊt dÇn ®i sù yªn b×nh vèn cã cña n«ng th«n, nghiªm träng h¬n lµ ph¸ vì c¸c quy t¾c xö sù tèt ®Ñp cña lµng - x·. Do ®ßi hái cña cuéc sèng, thùc chÊt thêi gian n«ng nhµn ë n«ng th«n chiÕm tû lÖ rÊt lín, mét n¨m chØ cã kho¶ng 5 th¸ng tËp trung cho lao ®éng ruéng ®ång, cßn l¹i lµ thêi gian r¶nh rçi nÕu nh­ kh«ng cã nghÒ phô. NhiÒu thanh thiÕu niªn trong lóc n«ng nhµn ®· vµo néi ®« lao ®éng, lµm thuª ®Ó t¨ng thªm thu nhËp cho gia ®×nh. Kh«ng Ýt ng­êi ®· bi tiªm nhiÔm nh÷ng thãi h­, tËt xÊu cña m«i tr­êng nµy vµ khi trë vÒ ®· mang theo nÕp sèng kh«ng lµnh m¹nh. H¬n n÷a, ngµy nay cïng víi sù ph¸t triÓn cña x· héi th× c¸c lo¹i h×nh dÞch vô tr­íc ®©y Ýt cã th× nay ®· xuÊt hiÖn víi mËt ®é lín nh­: Cµ phª ®Ìn mê, kara«ke, m¸t xa tÈm quÊt, c¾t tãc géi ®Çu th­ gi·n, qu¸n ¨n nhËuThêi gian r¶nh rçi, céng thªm sù tß mß lµ mét bé phËn kh«ng nhá ng­êi d©n ®· tô tËp ch¬i cê bac, ch¬i gema, internet…Lóc ®Çu míi chØ lµ môc ®Ých giÕt thêi gian nh­ng sau ®· trë thµnh nh÷ng con nghiÖn cµng ngµy cµng lÊn s©u, dÔ xa vµo TNXH. Khi hÕt tiÒn hä lÊy tµi s¶n cña gia ®×nh ®em b¸n, trém c¾p tµi s¶n cña hµng xãm vµ ®i vµo con ®­êng ph¹m téi chØ víi môc ®Ých lµ cã tiÒn ®Ó ch¬i cê b¹c. §· cã kh«ng Ýt gia ®×nh r¬i vµo bi kÞch nh­ kinh tÕ sa sót, gia ®×nh m©u thuÉn dÉn ®Õn ly t¸n. Còng kh«ng Ýt tr­êng hîp con b¹c ®¸nh chÐm lÉn nhau ngay trong sßng b¹c g©y hËu qu¶ nghiªm träng. Tr­íc nhu cÇu cña con ng­êi ngµy cµng cao, c¸c lo¹i h×nh kinh doanh dÞch vô nµy cã xu h­íng ngµy cµng ph¸t triÓn ë ®Þa bµn, nhiÒu gia ®×nh ®· më qu¸n cµ phª ®Ìn mê, géi ®Çu th­ giµn, kara«kª, nhµ nghØ, nhµ trä ®Ó kinh doanh. §Ó cã thu nhËp cao nhiÒu chñ c¬ së c¸c lo¹i h×nh kinh doanh dich vô nµy ®Ó lµm ¨n bÊt chÝnh, tæ chøc ho¹t ®éng m¹i d©m, cê b¹c, tiªm chÝch ma tuý g©y bøc xóc cho nh÷ng ng­êi hµng xãm dÉn ®Õn nghi ngê lÉn nhau, nghi ngê ng­êi nµy, ng­êi kh¸c trém c¾p tµi s¶n cña gia ®×nh m×nh, cho r»ng ®ã lµ nguyªn nh©n lµm cho chång con m×nh h­ háng, vi ph¹m ph¸p luËt vµ ®i vµo con ®­êng ph¹m téi khiÕn hä lu«n sèng c¶nh gi¸c kh«ng cëi më víi nhau dÇn dÇn mÊt ®i t×nh lµng, nghÜa xãm “T¾t löa tèi ®Ìn cã nhau”; còng tõ ®ã mµ m©u thuÉn cµng trë lªn s©u s¾c, kh«ng chØ cßn lµ m©u thuÉn gi÷a c¸ nh©n víi c¸ nh©n mµ ph¸t triÓn ë ph¹m vi réng lín h¬n lµ gi÷a gia ®×nh víi gia ®×nh vµ thËm chÝ lµ c¶ dßng hä nµy víi dßng hä kh¸c. - Bªn c¹nh ®ã, TP & TNXH còng lµm thay ®æi mét phÇn phong c¸ch sinh ho¹t cña ng­êi d©n. NÕu nh­ tr­íc ®©y ng­êi d©n vïng n«ng th«n mçi khi ra ®­êng, ngay c¶ lóc ®ªm khuya kh«ng ph¶i lo l¾ng ®Ò phßng nh­ng tr­íc t×nh h×nh ngµy cµng phøc t¹p cña c¸c lo¹i TP & TNXH hiÖn nay th× khi ®i ra ®­êng hä lu«n ë t×nh t¹ng hoang mang lo sî vµ c¶nh gi¸c. Hä lu«n cã c¶m gi¸c bän téi ph¹m ®ang r×nh rËp vµ s½n sµng tÊn c«ng bÊt cø lóc nµo, lo sî con em m×nh, ng­êi th©n cña m×nh bÞ l«i kÐo ®i vµo con ®­êng ho¹t ®éng ph¹m téi, TNXH. HiÖn t­îng trém c¾p vÆt phæ biÕn nªn ng­êi d©n khi x©y dùng nhµ cöa th× x©y kiªn cè h¬n, cöa cæng ch¾c ch¾n h¬n. Ng­êi d©n kh«ng yªn t©m mçi khi ®i lµm, ThËm chÝ ngay c¶ khi hä ë nhµ vÉn ph¶i ®Ò phßng, nªu cao tinh thÇn c¶nh gi¸c nh­ kho¸ chÆt cöa, kh«ng qua l¹i hµng xãm, l¸ng giÒng. Mét trong nh÷ng biÓu hiÖn cña ng­êi nghiÖn ma tuý lµ sù ®ßi hái kh«ng thÓ chèng l¹i ®­îc c¸c chÊt ma tuý ®· dïng, do ®ã ng­êi nghiÖn lu«n t×m c¸ch ®Ó ®¸p øng ngay nhu cÇu cÊp b¸ch vÒ ma tuý cña c¬ thÓ, lóc ®ã hä s½n sµng thùc hiÖn c¸c hµnh vi ph¹m téi ®Ó cã tiÒn tiªm, chÝch ma tuý nh­ trém c¾p, c­íp tµi s¶n. Mét khi ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña ng­êi d©n kh«ng ®­îc æn ®Þnh th× ®ã lµ mét nguy c¬ lín dÉn ®Õn t×nh h×nh phøc t¹p vÒ ANTT . Tr­íc t×nh h×nh phøc t¹p cña TP & TNXH hiÖn nay, c«ng t¸c c«ng t¸c gi¸o dôc nãi chung ë ®Þa bµn x· V¹n Phóc nãi riªng còng bÞ t¸c ®éng kh«ng nhá. Løa tuæi thanh thiÕu niªn lµ løa tuæi ®ang trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vÒ thÓ chÊt vµ ý thøc, nhËn thøc ch­a ®­îc hoµn chØnh do vËy lµ nh÷ng ®èi t­îng rÊt dÔ bÞ tiªm nhiÔm nh÷ng thãi h­ tËt xÊu hoÆc dÔ bÞ bän téi ph¹m lîi dông ®­a vµo con ®­êng ph¹m téi nÕu kh«ng ®­îc gi¸o dôc th­êng xuyªn vµ ®óng c¸ch. - ¶nh h­ëng cña c¸c lo¹i TP & TNXH ®èi víi ANTT cßn ®­îc thÓ hiÖn ë viÖc g©y mÊt ®oµn kÕt m©u thuÉn trong néi bé nh©n d©n. M©u thuÉn trong néi bé nh©n d©n lu«n biÓu hiÖn ë d¹ng tiÒm tµng, bao gåm m©u thuÉn ngay chÝnh trong néi t©m con ng­êi vµ m©u thuÉn cã tÝnh x· héi. §ã lµ mong muèn v­¬n lªn trong cuéc sèng cña b¶n th©n m×nh, gia ®×nh m×nh, mong muèn gia ®×nh vµ b¶n th©n ®­îc sung tóc, Mét bé phËn kh«ng nhá ng­êi d©n lu«n ganh ghÐt, ®è kÞ víi nh÷ng ai cã cuéc sèng xung tóc nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng ng­êi cã th¸i ®é coi th­êng ng­êi kh¸c, khinh miÖt ng­êi cã hoµn c¶nh khã kh¨n h¬n m×nh. Tõ ®ã n¶y sinh ra nh÷ng m©u thuÉn, lóc ®Çu lµ nh÷ng xÝch mÝch nhá l©u dÇn m©u thuÉn ®ã cµng trë nªn gay g¾t vµ ®Õn mét lóc nµo ®ã sÏ næ ra kÞch liÖt, khã ®iÒu hoµ ®­îc vµ kh«ng thÓ gi¶ quyÕt b»ng “T×nh lµng nghÜa xãm”. Thùc tÕ ®· cã rÊt nhiÒu vô ¸n nghiªm träng x¶y ra mµ nguyªn nh©n xuÊt ph¸t tõ nh÷ng m©u thuÉn, xÝch mÝch vèn lµ rÊt nhá bÐ. * Vµo kho¶ng 22 giê 30 phót ngµy 16 – 7 – 2006 t¹i qu¸n nhµ anh NguyÔn Xu©n Toµn ë Th«n 1 – V¹n Phóc, do m©u thuÉn vÒ viÖc con trai cña m×nh ®Õn ch¬i bi a t¹i qu¸n nhµ anh Toµn cho nªn ®· xÈy ra x« s¸t gi÷a anh Minh vµ anh Toµn, anh Ph¹m V¨n Minh ( tøc An ) ®· dïng dao chäc tiÕt lîn ®©m vµo ngùc anh Toµn. HËu qu¶ anh Toµn chÕt ngay t¹i chç. 2.4 KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ. 2.4.1 KÕt luËn C«ng t¸c qu¶n lý vÒ ANTT gi÷ v÷ng æn ®Þnh an ninh chÝnh trÞ TTATXH, gãp phÇn ph¸t triÓn KTXH trong thêi k× héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, ®Èy m¹nh CNH - H§H lµ môc tiªu, nhiÖm vô, phÊn ®Êu hoµn thµnh cña kh«ng nh÷ng chÝnh quyÒn x· mµ lµ môc tiªu chung cña §¶ng vµ nhµ n­íc. Trong bèi c¶nh thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi ®Êt n­íc, bªn c¹nh nh÷ng thêi c¬, thuËn lîi cho ph¸t triÓn còng cã kh«ng Ýt nh÷ng hÖ luþ ®ã cã lµ nguyªn nh©n tõ nh÷ng bÊt cËp ban hµnh chÝnh s¸ch, thi hµnh chÝnh s¸ch cho ®Õn sù can thiÖp ¶nh h­ëng cña KTTT ®ång thêi lµ mét phÇn lçi ë chÝnh nhËn thøc, th¸i ®é, hµnh vi cña ®éi ngò c¸n bé vµ mét phÇn cña sù nhËn thøc tr× trÖ, b¶o thñ, cè h÷u cña ng­êi d©n. Qu¶n lý vÒ ANTT lµ c¶ mét qu¸ tr×nh tõ thùc tiÔn ®Õn hµnh ®éng, ®Ó h¹n chÕ c¸c nguyªn nh©n dÉn ®Õn tranh chÊp, khiÕu – tè, TP & TNXH nh»m ®¹t ®­îc môc tiªu, nhiÖm vô nªu trªn. §Ó qu¶n lý ANTT trªn ®Þa x· cã hiÖu qu¶ cÇn sù nç lùc cè g¾ng cña cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn, c¸c ngµnh ®oµn thÓ vµ sù hç trî tÝch cùc cña cÊp uû, chÝnh quyÒn cÊp trªn. Cô thÓ: Mét lµ,cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn ph¶i thËt sù trong s¹ch, v÷ng m¹nh, ®iÓm cèt yÕu quan träng nhÊt lµ cã mét ®éi ngò c¸n bé §¶ng, chÝnh quyÒn tõ x· ®Õn th«n. §ång thêi, th­êng xuyªn gi¸o dôc, båi d­ìng, n©ng cao nhËn thøc chÝnh trÞ, ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, ®Èy m¹nh cuéc ®Êu tranh phßng, chèng tiªu cùc, chèng tham nhòng, quan liªu xa rêi d©n trong ®éi ngò c¸n bé, ®¶ng viªn. Hai lµ, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ – x· héi nßng cèt ph¶i thùc sù lµ ®¹i diÖn cña d©n, ph¶i lu«n ®æi míi néi dung, ph­¬ng thøc ho¹t ®éng ®a d¹ng ho¸ c¸c phong trµo, c¸c m« h×nh tËp hîp quÇn chóng. Ba lµ, ®Ó c¸c ho¹t ®éng cña tæ chøc §¶ng, chÝnh quyÒn, c¸c ®oµn thÓ thùc sù ®i vµo quÇn chóng th× c«ng t¸c tuyªn truyÒn, phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt trong céng ®ång ng­êi d©n còng hÕt søc quan träng. N©ng cao d©n trÝ ph¸p luËt lµ tiÒn ®Ò cho nh©n d©n kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn d©n chñ ë c¬ së, thùc hiÖn c«ng khai minh b¹ch mäi ho¹t ®éng cña chÝnh quyÒn. Bèn lµ, ho¹t ®éng thanh tra, kiÓm tra hiÖu lùc l·nh ®¹o, qu¶n lý cña c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn còng nh­ ho¹t ®éng phßng ngõa c¸c lo¹i TP & TNXH cña lùc l­îng c«ng an còng gãp phÇn rÊt lín trong æn ®Þnh ANCT & TTATXH…vµ trong c«ng cuéc ®Èy m¹nh CNH – H§H ®Êt n­íc cÇn thay ®æi t­ duy ph¸t triÓn ®a d¹ng ho¸ ngµnh nghÒ, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi d©n, t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi d©n lµ chñ thÓ cña CNH – H§H vµo vai cña c¸c chñ thÓ kinh tÕ, «ng chñ doanh nghiÖp lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®¶m b¶o vÒ ANTT. Tãm l¹i, ®Ó qu¶n lý tèt vÒ ANTT ®ßi hái tæng hoµ ®ång bé mét lo¹t c¸c gi¶i ph¸p, c¸c mÆt ho¹t ®éng cña thÓ chÕ chÝnh trÞ – x· héi ë ®Þa ph­¬ng, cña c¸c bé phËn trong guång m¸y chÝnh trÞ – kinh tÕ vµ trªn hÕt, cÇn cã sù nç lùc cè g¾ng ý thøc ®ãng gãp x©y dùng quª h­¬ng cña mçi c¸ nh©n tæ chøc trªn ®Þa bµn. 2.4.2 KiÕn nghÞ C¸c l·nh ®¹o c¸c cÊp ®Ó gãp phÇn vµo c«ng t¸c qu¶n lý an ninh trËt tù trªn ®Þa bµn x· trong thêi gian tíi vµ nh÷ng n¨m tiÕp theo. Tõ thùc tiÔn c«ng t¸c ®¶m b¶o ANTT trªn ®Þa bµn x· trong nh÷ng n¨m qua, vai trß cña c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn cã mét ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng. §Ó ®¶m b¶o ANTT mét trong nh÷ng ®iÒu tr­íc tiªn lµ tËp trung xem xÐt kiÖn toµn vµ n©ng cao vai trß l·nh ®¹o ®Çu tµu g­¬ng mÉu cña c¸c cÊp uû §¶ng vµ chÝnh quyÒn ®ång thêi cñng cè vµ ph¸t huy vai trß cña c¸c ban, ngµnh, ®oµn thÓ trong c«ng t¸c vËn ®éng nh©n d©n hiÓu vµ thùc hiÖn ®óng mäi chñ tr­¬ng,®­êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc. Khi xuÊt hiÖn ®¬n th­, nhÊt lµ c¸c néi dung ph¶n ¸nh vÒ sai ph¹m cña c¸n bé c¬ së cÇn tËp trung xem xÐt gi¶i quyÕt thÊu t×nh ®¹t lý, khi cã kÕt luËn c¸c sai ph¹m cÇn tËp trung xö lý nghiªm tóc vµ th«ng b¸o c«ng khai cho c¸n bé vµ nh©n d©n biÕt. ChÝnh quyÒn ph¶i thùc hiÖn c¶i c¸ch hµnh chÝnh, chuyÓn ®æi c¬ chÕ “xin cho” sang c¬ chÕ “phôc vô”, n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm th¸i ®é cung c¸ch lµm viÖc cña ®éi ngò c«ng chøc ®èi víi c«ng viÖc, ®èi víi nh©n d©n, ®¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc, gi¶m thiÓu t×nh tr¹ng tham nhòng. §éi ngò c¸n bé trùc tiÕp gi¶i quyÕt khiÕu – tè ph¶i lµ ng­êi c«ng t©m cã ®¹o ®øc, cã kiÕn thøc tr×nh ®é, n¨ng lùc chuyªn m«n ®¶m ®­¬ng nhiÖm vô, gi¶i quyÕt kÞp thêi mäi c«ng viÖc cho d©n nhÊt lµ viÖc tiÕp d©n vµ gi¶i quyÕt kÞp thêi mäi khiÕu – tè cña d©n theo ®óng luËt, kh«ng ®Ó vô viÖc tån ®äng, kÐo dµi, phøc t¹p. Ph¶i kh«ng ngõng ®æi míi c«ng t¸c ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé nh»m n©ng cao h¬n n÷a b¶n lÜnh chÝnh trÞ vµ tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, kh¶ n¨ng vËn ®éng, thuyÕt phôc, ®èi ngo¹i víi nh©n d©n cña c¸n bé; tiÕp tôc thùc hiÖn viÖc lu©n chuyÓn c¸n bé, ®¶m b¶o ®óng ng­êi, ®óng viÖc, ®¸p øng tèt yªu cÇu vµ nhiÖm vô chÝnh trÞ cña ®Þa ph­¬ng vµ nhiÖm vô ®­îc cÊp trªn giao. Trong l·nh ®¹o thùc hiÖn nhiÖm vô kinh tÕ – x· héi, an ninh – quèc phßng cÇn ph¶i ®æi míi viÖc ban hµnh vµ triÓn khai nghÞ quyÕt cña cÊp uû vÒ c¶ néi dung vµ quy tr×nh thùc hiÖn, theo ®óng nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ, tËp thÓ l·nh ®¹o, c¸ nh©n phô tr¸ch. C¸ch m¹ng lµ sù nghiÖp cña quÇn chóng, ®¶m b¶o ANCT&TTATXH lµ nhiÖm vô chÝnh trÞ quan träng cña c¶ hÖ thèng chÝnh trÞ d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng; cÇn cã sù l·nh ®¹o th­êng xuyªn cña cÊp uû §¶ng vµ sù qu¶n lý cña chÝnh quyÒn c¸c cÊp; sù phèi hîp chÆt chÏ cña MÆt trËn Tæ quèc vµ c¸c tæ chøc thµnh viªn trong c«ng t¸c tuyªn truyÒn vËn ®éng c¸c tÇng líp nh©n d©n tham gia thùc hiÖn. An ninh n«ng th«n muèn ®­îc ®¶m b¶o bÒn v÷ng ph¶i g¾n kÕt víi c¸c phong trµo c¸ch m¹ng kh¸c mét c¸ch ®ång bé nh­ cuéc vËn ®éng “Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n bo¸ ë khu d©n c­”; Phong trµo “Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo”; cuéc vËn ®éng “X©y dùng chØnh ®èn §¶ng”, “Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh” víi viÖc thùc hiªn tèt quy chÕ d©n chñ ë c¬ së. §ång thêi, ANCT & TTATXH thùc sù bÒn v÷ng khi gi¶i quyÕt tèt nh÷ng vÊn ®Ò KTXH, x©y dùng bÇu kh«ng khÝ t©m lý x· héi, m«i tr­êng v¨n ho¸ lµnh m¹nh. C¸c ®oµn thÓ ph¶i lµ tæ chøc thùc sù ®¹i diÖn cho tÇng líp nh©n d©n trong c¸c vô tranh chÊp, xung ®ét. Thùc tÕ cho thÊy, ®¹i diÖn cho c¸c vô viÖc tranh chÊp, khiÕu – tè thêi gian qua th­êng lµ nh÷ng ng­êi qu¸ khÝch. Tuy mang danh ®¹i diÖn cho mét bé phËn nh©n d©n, nh­ng thùc sù hä ch­a h¼n ®· trung thµnh víi lîi Ých chÝnh ®¸ng cña nh©n d©n, ®ã lµ ch­a kÓ trong mét sè tr­êng hîp hä l¹i cã ®éng c¬, ý ®å riªng, thËm chÝ c¸ biÖt cã tr­êng hîp hä chØ lµ ng­êi lîi dông nh©n d©n. Muèn lµm ®­îc ®iÒu ®ã mçi ®oµn thÓ ph¶i cã néi dung ph­¬ng ph¸p tuyªn truyÒn gi¶i thÝch phï hîp, nh»m lµm cho mäi ng­êi d©n nhËn thøc ®óng ®¾n, t¸n thµnh, ñng hé, lµm theo. Quan träng lµ ®éng viªn c¸c tÇng líp nh©n d©n tù nguyÖn vµ t¹o nhu cÇu cho mäi ng­êi sèng, lao ®éng vµ lµm viÖc theo hiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt. Nh»m gãp phÇn ®¶m b¶o vÒ ANTT trªn ®Þa bµn x· trong thêi gian tíi. Uû ban MTTQ vµ c¸c tæ chøc thµnh viªn cÇn thùc hiÖn mét sè néi dung sau: Uû ban MÆt trËn Tæ quèc Víi chøc n¨ng cña m×nh, trong nh÷ng n¨m qua, MÆt trËn Tæ quèc ®· ph¸t huy vµ kh¼ng ®Þnh vai trß lµ trung t©m thu hót, tËp hîp c¸c tÇng líp nh©n d©n, x©y dùng khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n. Cïng víi c¸c cuéc vËn ®éng lín, ®· chó ý t¨ng c­êng c¸c h×nh thøc tuyªn truyÒn b»ng b¨ng r«n, khÈu hiÖu, ¸p phÝch, tµi liÖu tuyªn truyÒn, b¶n tin th«ng b¸o göi ®Õn c¸c ®oµn viªn, héi viªn vµ c¸c tÇng líp nh©n d©n ®äc, phæ biÕn cho nhau vÒ ®­êng lèi, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt vµ nhiÖm vô b¶o vÖ ANTT ®· ®em l¹i hiÖu qu¶ thiÕt thùc ®­îc Héi cùu chiÕn binh, Héi phô n÷, §oµn thanh niªn, Héi n«ng d©n vµ Héi ng­êi cao tuæi quan t©m. Héi cùu chiÕn binh Héi cùu chiÕn binh lµ tæ chøc ®oµn thÓ nßng cèt vÒ chÝnh trÞ cña §¶ng, chÝnh quyÒn, cã uy tÝn, tÝn nhiÖm cao cña nh©n d©n. V× vËy, héi cã vai trß to lín trong viÖc tham gia, thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p, nhiÖm vô trong c«ng t¸c qu¶n lý vÒ ANTT. Cïng MÆt trËn tæ quèc, c¸c ngµnh, c¸c ®oµn thÓ kh¸c, Héi cùu chiÕn binh tham gia x©y dùng vµ vËn ®éng c¸c tÇng líp nh©n d©n h¨ng h¸i h­ëng øng phong trµo “Toµn d©n tham gia BVANTQ” theo tinh thÇn BVANTQ lµ sù nghiÖp lµ tr¸ch nhiÖm cña mäi ng­êi. Hµng n¨m, tõng thêi ®iÓm Héi cùu chiÕn binh cÇn ®Ò ra ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch cô thÓ g¾n kÕt phong trµo BVANTQ víi môc tiªu, néi dung, m« h×nh thiÕt thùc phï hîp chøc n¨ng cña héi nh­: C©u l¹c bé phßng chèng téi ph¹m, TNXH, t×nh nguyÖn viªn, tæ tuÇn tra b¶o vÖ tù nguyÖn trong dÞp diÔn ra sù kiÖn chÝnh trÞ quan träng ë Thñ ®«, huyÖn vµ x·. Thùc hiÖn nghÞ quyÕt liªn tÞch vÒ “§Èy m¹nh phong trµo Toµn d©n BVANTQ trong thêi kú míi”: ®Æc biÖt lµ viÖc triÓn khai NghÞ quyÕt Liªn tÞch 01/2002 gi÷a Héi LHPN ViÖt Nam vµ bé c«ng an vÒ “Qu¶n lý gi¸o dôc con em trong gia ®×nh kh«ng ph¹m téi vµ TNXH”. Hµng n¨m Héi phô n÷ cã kÕ ho¹ch chØ ®¹o cho c«ng t¸c phßng, chèng ma tuý, m¹i d©m, phßng chèng bu«n b¸n phô n÷ vµ trÎ em, duy tr× viÖc cö ng­êi tham gia Ban chØ ®¹o phßng chèng TP &TNXH ë x·; tÝch cùc vËn ®éng héi viªn vµ ng­êi cã uy tÝn tham gia c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc tíi tõng gia ®×nh ®Ò cao ý thøc c¶nh gi¸c gi÷ g×n ANTT, n©ng cao hiÓu biÕt ph¸p luËt, x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸, ®Êu tranh bµi trõ c¸c TNXH vµ c¸c hµnh vi tiªu cùc. §oµn thanh niªn Tuyªn truyÒn phßng, chèng tai n¹n th­¬ng tÝch, c¾m biÓn c¶nh b¸o nguy hiÓm; tuyªn truyÒn vÒ kiÕn thøc ph¸p luËt: LuËt nghÜa vô qu©n sù, LuËt h«n nh©n gia ®×nh, LuËt giao th«ng ®­êng bé, LuËt h×nh sù, LuËt d©n sù , tuyªn truyÒn, gi¸o dôc chÝnh trÞ, t­ t­ëng, ®¹o ®øc, lèi sèng cho c¸c tÇng líp nh©n d©n ®Æc biÖt lµ løa tuæi thanh thiÕu niªn ®ång thêi ®éng viªn c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh chÊp hµnh c¸c chÝnh s¸ch, kh«ng tham gia tËp trung khiÕu – tè ®«ng ng­êi v­ît cÊp; thµnh lËp c¸c tæ, ®éi thanh niªn t×nh nguyÖn phèi hîp víi lùc l­îng c«ng an x· tham gia b¶o ®¶m ANTT lµ nh÷ng nhiÖm vô hÕt søc nÆng nÒ cña tæ chøc ®oµn vµ tuæi trÎ mçi ®oµn viªn, thanh niªn. KÕt hîp c¸c phong trµo cña MTTQ vµ c¸c tæ chøc ®oµn thÓ kh¸c trong ho¹t ®éng x©y dùng khu d©n c­ tiªn tiÕn trªn ®Þa bµn x·. X©y dùng vµ ph¸t huy thÕ m¹nh cña c¸c khu d©n c­ tiªn tiÕn ®­îc xem lµ c¸i n«i – h¹t nh©n cña c«ng t¸c qu¶n lý vÒ ANTT; cã nhiÒu khu d©n c­ tiªn tiÕn trong x· th× x· chóng ta sÏ ®­îc ®¶m b¶o vÒ ANTT. V× vËy, trong qóa tr×nh x©y dùng vµ ph¸t huy khu d©n c­ tiªn tiÕn, chÝnh quyÒn, MTTQ vµ c¸c ®oµn thÓ cÇn thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc sau: Mét lµ: X¸c ®Þnh râ vai trß vÞ trÝ, tr¸ch nhiÖm mèi quan hÖ cña c¸c tæ chøc cña khu d©n c­ bao gåm: CÊp uû chi bé, tr­ëng th«n, ban c«ng t¸c mÆt trËn, chi héi phô n÷, héi n«ng d©n, héi cùu chiÕn binh, chi ®oµn thanh niªn, héi ng­êi cao tuæi… C¸c dßng hä lín c¸c tr­ëng hä nh÷ng ng­êi cã ¶nh h­ëng lín hay nãi c¸ch kh¸c ®ã lµ nh÷ng ng­êi cã tiÕng nãi cã träng l­îng cña th«n xãm. Nh÷ng c¸ nh©n tiªu biÓu sÏ lµ ng­êi tuyªn truyÒn c¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch, vËn ®éng viÖc thùc hiÖn quy ­íc, h­¬ng ­íc ë khu d©n c­ th«ng qua h×nh thøc tuyªn truyÒn miÖng tíi ng­êi d©n ë khu d©n c­ mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt. §«i khi hä cßn dïng biÖn ph¸p ¸p lùc ë céng ®ång ®Ó nh÷ng ng­êi kh¸c ph¶i phôc tïng khi x¸c ®Þnh ®­îc mèi quan hÖ trong hÖ thèng chÝnh trÞ ë khu d©n c­ gióp viÖc ph©n c«ng kh«ng chång chÐo. Hai lµ: Quan t©m tíi ®éi ngò c¸n bé ë khu d©n c­ th«ng qua viÖc ®µo t¹o, båi d­ìng ®Þnh kú hµng n¨m hoÆc theo nhiÖm kú. X¸c ®Þnh râ yªu cÇu nhiÖm vô cña tõng viÖc tõ ®ã lùa chän ®óng c¸n bé tham gia gi÷ chøc vô ®ã. Tr­ëng th«n ph¶i lµ ng­êi d¸m nghÜ, d¸m lµm, d¸m chÞu tr¸ch nhiÖm biÕt tËn dông c¸c nguån lùc ë khu d©n c­ ®Ó h­íng mäi ng­êi cïng thùc hiÖn theo. Tr­ëng ban c«ng t¸c mÆt trËn cÇn lµ ng­êi biÕt tËp hîp sù ®oµn kÕt, thèng nhÊt cao trong khu d©n c­ lµ cÇu nèi gi÷a chi bé §¶ng víi tr­ëng th«n vµ c¸c tæ chøc thµnh viªn, ®©y lµ mét viÖc lµm hÕt søc quan träng v× ®«i khi trong thùc tÕ tr­ëng th«n vµ bÝ th­ chi bé cã thÓ bÊt ®ång quan ®iÓm do ®ã ng­êi tr­ëng ban c«ng t¸c mÆt trËn cã thÓ lµ ng­êi gi¶i thÝch vµ vËn ®éng c¸c bªn thùc hiÖn néi dung nµy. Ba lµ: Quan t©m ®Õn chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé ë khu d©n c­. HiÖn nay m« h×nh bÝ th­ chi bé kiªm tr­ëng ban c«ng t¸c mÆt trËn lµ m« h×nh gän tuy nhiªn cã h¹n chÕ lµ ®«i khi c«ng viÖc kh«ng ®­îc s©u, cã lóc cßn bÞ nhÇm vai vµ hiÖn nay tr­ëng ban c«ng t¸c mÆt trËn ®· ®­îc h­ëng phô cÊp nªn c¸c c¬ së ®· t¸ch tr­ëng th«n vµ tr­ëng ban c«ng t¸c mÆt trËn cho hai ng­êi ®¶m nhiÖm, dÉn tíi bé m¸y ë khu d©n c­ cång kÒnh thªm mµ c«ng viÖc ch­a tho¸t. Bèn lµ: VÒ c«ng t¸c phèi hîp tæ chøc héi häp ë c¬ së nh»m thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ néi dung cuéc vËn ®éng “Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸ ë khu d©n c­” cÇn chó träng bµn ®Õn c¸c néi dung: §oµn kÕt gióp nhau lµm kinh tÕ, thùc hiÖn chÝnh s¸ch d©n sè – KHHG§; duy tr× buæi rµ so¸t t×nh h×nh ANTT hµng th¸ng t¹i c¸c th«n, nh»m n¾m b¾t t×nh h×nh ANTT, t×nh h×nh sinh ho¹t cña c¸c gia ®×nh trong khu d©n c­ ®Ó kÞp thêi gióp ®ì nh÷ng gia ®×nh cã hoµn c¶nh khã kh¨n ®ång thêi còng n¾m b¾t th«ng tin ®Ó gi¶I quyÕt nh÷ng tiÒm Èn vÒ ANTT nh­ vÊn ®Ò TNXH, vÊn ®Ò vÒ t«n gi¸o N¨m lµ: X©y dùng mèi quan hÖ gi÷a cÊp uû víi c«ng t¸c mÆt trËn, tr­ëng th«n, c¸c chi tæ héi thµnh mét khèi thèng nhÊt ®Ó tuyªn truyÒn thùc hiÖn chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ n­íc còng nh­ c¸c quyÕt s¸ch cña cÊp chÝnh quyÒn cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña khu d©n c­. §ång thêi, tæ chøc thùc hiÖn nghiªm c¸c quy ­íc khu d©n c­ ®· ®­îc héi nghÞ ®¹i biÓu nh©n d©n th«ng qua hµng n¨m. S¸u lµ: Chó träng ®æi míi ph­¬ng thøc tæ chøc ho¹t ®éng ë khu d©n c­, n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña ngµnh däc cÊp trªn trong viÖc chØ ®¹o c¸c néi dung ho¹t ®éng ®Æc biÖt quan t©m tíi viÖc phèi hîp chØ ®¹o b¶o ®¶m thèng nhÊt kh«ng chång chÐo g©y l·ng phÝ tiÒn cña vµ t©m lý nhµm ch¸n. Cã thÓ x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng tõng th¸ng, tõng quý cã chñ ®Ò riªng vµ ph©n c«ng tõng ngµnh phô tr¸ch theo quý tõ ®ã c¸c ho¹t ®éng míi tËp trung vµ tr¸ch nhiÖm ®­îc n©ng cao h¬n khi chØ ®¹o thùc hiÖn vµ c¸c ngµnh ®Òu n¾m ®­îc néi dung ho¹t ®éng cña nhau, tõ ®ã g¾n kÕt tõ x· tíi th«n tíi khu d©n c­ nh­ vËy kÕt qu¶ sÏ cao. Hay nãi c¸ch kh¸c ®©y lµ sù thèng nhÊt cao trong chØ ®¹o vµ sù phèi hîp chÆt chÏ trong thùc hiÖn vµ sù s¸t sao trong viÖc n¾m b¾t vµ xö lý t×nh huèng b»ng biÖn ph¸p tæng hîp hiÖu qu¶ nhÊt. BÈy lµ: VÒ c¬ së vËt chÊt cÇn cã ®Þa ®iÓm ®Ó ng­êi d©n cã thÓ tham dù häp tËp thÓ mét c¸ch thuËn lîi nhÊt, trang träng nhÊt. T©m lý cña ng­êi d©n nÕu ®­îc ngåi sinh ho¹t ë n¬i tho¸ng m¸t s¹ch sÏ, trang träng ý thøc ng­êi tham gia sÏ cao h¬n, nÕu ë n¬i héi häp s¬ sµi qu¸ hä sÏ thÊy kh«ng cÇn ph¶i gi÷ g×n ý tø coi ®©y lµ mét cuéc häp b×nh th­êng vµ tá th¸i ®é kh«ng hîp t¸c kÕt qu¶ häp bµn sÏ thÊp. Do ®ã, n¬i häp ph¶i trang nghiªm, c«ng t¸c trang trÝ tuyªn truyÒn còng ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu, c«ng t¸c chuÈn bÞ néi dung cuéc häp còng cÇn ®­îc chuÈn bÞ kü cµng, kh«ng qua loa ®¹i kh¸i nhÊt lµ héi nghÞ ®¹i biÓu nh©n d©n vµ ngµy héi ®oµn kÕt toµn d©n hµng n¨m. Bªn c¹nh ®ã, hÖ thèng ®µi truyÒn thanh còng cÇn ®­îc cñng cè v× ®©y lµ sîi d©y liªn hÖ gi÷a chÝnh quyÒn víi nh©n d©n vµ sù tù hµo cña ng­êi d©n trong th«n, x·. C¸c ho¹t ®éng héi häp, tham gia ®ãng gãp, thùc hiÖn thuÕ, nghÜa vô cña Nhµ n­íc, thùc hiÖn h­¬ng ­íc quy ­íc; viÖc phª b×nh nh¾c nhë hoÆc biÓu d­¬ng c¸c dßng hä, gia ®×nh ®Òu ®­îc th«ng qua trªn hÖ thèng ®µi truyÒn thanh cña x· tíi c¸c th«n. NÕu sö dông tèt kªnh tuyªn truyÒn nµy sÏ gãp phÇn ®¸ng kÓ trong viÖc n©ng cao ý thøc ng­êi d©n thùc hiÖn x©y dùng khu d©n c­ tiªn tiÕn. N©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña tæ tù qu¶n,tæ hoµ gi¶i ë c¸c côm d©n c­ N«ng th«n ViÖt Nam g¾n liÒn víi c¸c yÕu tè th«n, xãm, dßng hä, quan hÖ nµy ®­îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn qua nhiÒu thÕ hÖ; yÕu tè tù qu¶n còng tr­íc hÕt ph¶i b¾t nguån tõ mçi gia ®×nh, dßng hä, th«n, xãm. M« h×nh: “Th«n xãm b×nh yªn, gia ®×nh hoµ thuËn”, “Tæ hoµ gi¶i” còng xuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn ®ã, mäi ng­êi thÊy r»ng cã lµm ®­îc nh­ vËy, th× chÊt l­îng cuéc sèng míi ®­îc n©ng cao. XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu ®ã míi n¶y sinh nhiÒu quy ­íc, trë thµnh tËp qu¸n truyÒn thèng cña tõng ®Þa ph­¬ng vµ tù gi¶i quyÕt ®­îc nh÷ng vÊn ®Ò phøc t¹p vÒ ANTT ë ®Þa bµn th«n, xãm. Thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ s©u, réng trªn ®Þa bµn: “D©n biÕt, d©n bµn, d©n lµm, d©n kiÓm tra” võa lµ nhiÖm vô, võa lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t huy vai trß tù qu¶n vÒ ANTT ë c¬ së. D©n biÕt, d©n bµn, d©n lµm, d©n kiÓm tra võa lµ néi dung võa lµ h×nh thøc, võa lµ nh©n tè kh¬i dËy tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc vµ c¸ nh©n trong phßng ngõa, trong b¶o vÖ ANTT cña mçi c¸ nh©n vµ tæ chøc. §Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn, phæ biÕn, gi¸o dôc n©ng cao nhËn thøc vµ ý thøc tù gi¸c chÊp hµnh ph¸p luËt cho ng­êi d©n: C¸c mèi quan hÖ x· héi ngµy nay trong mét x· héi ph¸t triÓn ®Òu bÞ chi phèi bëi c¸c quy t¾c gi¸ trÞ ph¸p lý. C¸c quan hÖ x· héi nµy ®Òu mang tÝnh chÊt hîp ®ång, phøc t¹p vµ ®a d¹ng ®ßi hái c«ng d©n ph¶i cã sù hiÓu biÕt vÒ cÊu tróc nÒn t¶ng cña x· héi hiÖn ®¹i nh­: Quan hÖ gi÷a c¸c c«ng d©n víi nhau, gi÷a c«ng d©n víi chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, ph¹m vi quyÒn h¹n cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng ®Õn trung ­¬ng, quyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n trong mét x· héi ®èi víi nhµ n­íc. Sù b×nh ®¼ng cña con ng­êi, sù tù do cña c¸ nh©n, sù ph¸t triÓn nh©n c¸ch, hay nh÷ng hiÓu biÕt trong sö dông khoa häc kü thuËt n«ng nghiÖp chØ cã gi¸o dôc, n©ng cao d©n trÝ míi cã thÓ lÜnh héi ®­îc c¸c mèi quan hÖ hiÖn ®¹i trªn. C¸c gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng, h×nh thøc tuyªn truyÒn ph¸p luËt cho ng­êi d©n: - Th­êng xuyªn më c¸c líp tËp huÊn, n©ng cao kiÕn thøc ph¸p luËt cho c¸n bé tuyªn truyÒn. - TiÕp tôc ph¸t huy hiÖu qu¶ m¹ng l­íi truyÒn thanh cña x·. - X©y dùng tñ s¸ch ph¸p luËt ®Õn tËn th«n, xãm. - Tuyªn truyÒn miÖng ®èi víi c¸c ®èi t­îng c¸ biÖt. - Tuyªn truyÒn b»ng tê gÊp ph¸p luËt, b»ng b¨ng r«n, ¸p phÝch, khÈu hiÖu. - Tæ chøc c¸c cuéc thi t×m hiÓu ph¸p luËt. - X©y dùng, thµnh lËp c¸c c©u l¹c bé th¬ ph¸p luËt. T¨ng c­êng c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra. Ho¹t ®éng thanh tra kiÓm tra ®­îc coi lµ c«ng cô quan träng ®¶m b¶o hiÖu lùc qu¶n lý cña nhµ n­íc. C«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra gi÷ mét vÞ trÝ ®Æc biÖt quan träng trong viÖc gãp phÇn æn ®Þnh t×nh h×nh ANTT. C«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra cÇn tËp trung vµo mét sè néi dung chñ yÕu: - KÕt hîp c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra víi c«ng t¸c x©y dùng §¶ng, chÝnh quyÒn. Tõ nhËn thøc, ANTT lµ mét bé phËn trong sù nghiÖp b¶o vÖ an ninh quèc gia. C«ng t¸c ®¶m b¶o ANTT ph¶i ®Æt tr­íc sù l·nh ®¹o trùc tiÕp, toµn diÖn cña cÊp uû §¶ng vµ sù quan t©m tËp trung thèng nhÊt cña chÝnh quyÒn c¸c cÊp, ph¶i ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp cña c¶ hÖ thèng chÝnh trÞ Do vËy, c«ng t¸c x©y dùng §¶ng, chÝnh quyÒn cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó x©y dùng, qu¶n lý vÒ ANTT - Tæ chøc thanh, kiÓm tra c«ng t¸c l·nh ®¹o. C«ng t¸c l·nh ®¹o cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh th¾ng lîi hay kh«ng th¾ng lîi viÖc tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn mäi chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ n­íc, nghÞ quyÕt chØ thÞ cña cÊp trªn t¹i ®Þa ph­¬ng; lµ th­íc ®o ®¸nh gi¸ vai trß, n¨ng lùc, uy tÝn cña cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn trong thùc hiÖn chøc tr¸ch nhiÖm vô ®­îc giao. - Thanh tra, kiÓm tra c«ng t¸c bÇu cö. BÇu cö lµ mét ho¹t ®éng chÝnh trÞ x· héi mang b¶n chÊt chÝnh trÞ x· héi vµ b¶n chÊt giai cÊp, th«ng qua bÇu cö ®Ó lùa chän nh÷ng c¸ nh©n tiªu biÓu, ®¹i diÖn cho mét bé phËn nh©n d©n (cö tri), n¾m b¾t t©m t­ nguyÖn väng cña cö tri ®Ó gi¶i quyÕt hoÆc ph¶n ¸nh, kiÕn nghÞ tíi c¸c c¬ quan chøc n¨ng cã thÈm quyÒn xem xÐt gi¶i quyÕt. - Thanh tra, kiÓm tra c«ng t¸c c¶i c¸ch hµnh chÝnh - Thanh tra, kiÓm tra c«ng t¸c phßng chèng tham nhòng, thùc hµnh tiÕt kiÖm chèng l·ng phÝ. - Thanh tra, kiÓm tra c¸c chuyªn ®Ò. ANTT lµ mét bé phËn cña an ninh quèc gia, c«ng t¸c ®¶m b¶o ANTT ph¶i ®Æt d­íi sù l·nh ®¹o trùc tiÕp, toµn diÖn cña cÊp uû §¶ng vµ sù qu¶n lý tËp trung thèng nhÊt cña chÝnh quyÒn, ph¶i ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp cña c¶ hÖ thèng chÝnh trÞ. ANTT thùc sù bÒn v÷ng khi gi¶i quyÕt tèt nh÷ng vÊn ®Ò KTXH, x©y dùng m«i tr­êng v¨n ho¸ lµnh m¹nh. Do vËy ph¶i g¾n kÕt chÆt chÏ víÝ c¸c phong trµo kh¸c nh­ “Cuéc vËn ®éng x©y dùng chØnh ®èn ®¶ng”, “Cuéc vËn ®éng toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸ ë khu d©n c­”, “Thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ ë c¬ së”, “ChuÈn ho¸ ®éi ngò c¸n bé x·”, “§Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn n©ng cao nhËn thøc ph¸p luËt cho nh©n d©n”. - §µo t¹o, båi d­âng c¸n bé thanh tra, kiÓm tra. X©y dùng lùc l­îng c«ng an x·. Ph¸p lÖnh c«ng an x· n¨m 2008 ghi nhËn “C«ng an x· lµ lùc l­îng vò trang b¸n chuyªn tr¸ch, thuéc hÖ thèng tæ chøc cña l­îng c«ng an nh©n d©n lµm nßng cèt cho phong trµo toµn d©n b¶o vÖ an ninh tæ quèc gi÷ g×n TTATXH trªn ®Þa bµn x·. C«ng an x· cã chøc n¨ng tham m­u cho cÊp uû §¶ng, UBND cïng cÊp vÒ c«ng t¸c ®¶m b¶o ANTT, TTATXH, c¸c biÖn ph¸p phßng, chèng téi ph¹m vµ c¸c vi ph¹m ph¸p luËt kh¸c”. X¸c ®Þnh lµ lùc l­îng nßng cèt trong phong trµo toµn d©n b¶o vÖ an ninh tæ quèc ë x· nªn trong x©y dùng, qu¶n lý vÒ ANTT lùc l­îng c«ng an x· còng ph¶i lµ lùc l­îng quyÕt ®Þnh. V× vËy, viÖc x©y dùng lùc l­îng c«ng an x·, x¸c ®Þnh nhiÖm vô cô thÓ phï hîp víi ®iÒu kiÖn, hoµn c¶nh cho c«ng an x· lµ hÕt søc quan träng. NhiÖm vô cña c«ng an x· ®· ®­îc quy ®Þnh trong ph¸p lÖnh, tuy nhiªn cÇn thiÕt ph¶i cô thÓ ho¸ mét sè mÆt c«ng t¸c sau: + NhiÖm vô quan träng nhÊt cña lùc l­îng c«ng an x· lµ n¾m b¾t t×nh h×nh trªn ®Þa bµn x·, t×nh h×nh ANTT x¶y ra trong néi bé x·, tr­êng häc, tæ chøc, ®oµn thÓ vµ nh©n nh­ : viÖc thùc hiÖn c¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, kÞp thêi n¾m b¾t nh÷ng s¬ hë thiÕu sãt trong qu¶n lý x· héi; c¸c biÓu hiÖn tham nhòng, tiªu cùc; c¸c hiÖn t­îng tuyªn truyÒn, tô tËp ®«ng ng­êi, chia rÏ mÊt ®oµn kÕt trong nh©n d©n, l«i kÐo kÝch ®éng nh÷ng phÇn tö xÊu chèng l¹i chÝnh quyÒn, chèng l¹i chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt nhµ n­íc; t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c¸c lo¹i ®èi t­îng ph¶i chÊp hµnh c¸c quyÕt ®Þnh cña toµ ¸n, qu¶n chÕ, c¶i t¹o kh«ng giam gi÷, ph¹t tï, cho h­ëng ¸n treo; ®èi t­îng bÞ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p xö lý hµnh chÝnh kh¸c, c¸c ®èi t­îng cã biÓu hiÖn bÊt m·n, c¬ héi, kÝch ®éng, xói dôc, chia rÏ mÊt ®oµn kÕt gi÷a c¬ quan nhµ n­íc víi nh©n d©n vµ trong néi bé nh©n d©n; c¸c tÖ n¹n x· héi nh­ nghiÖn ma tuý, m¹i d©m, cê b¹c, c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt kh¸c x¶y ra t¹i ®Þa bµn x·; t×nh h×nh trong t«n gi¸o nhÊt lµ nh÷ng phÇn tö lîi dông t«n gi¸o ®Ó kÝch ®éng xói dôc ng­êi theo ®¹o chèng ®èi nhµ n­íc; t×nh h×nh biÕn ®éng d©n sè nhÊt lµ nh÷ng ng­êi tõ n¬i kh¸c ®Õn t¹m tró… §Ó n¾m ®­îc c¸c t×nh h×nh trªn, c«ng an x· ph¶i cã ph­¬ng ph¸p n¾m t×nh h×nh tèt: Tr­íc hÕt ph¶i dùa vµo c¸c th«ng tin cña tæ chøc §¶ng, c¸c ngµnh, c¸c ®oµn thÓ, tæ chøc kinh tÕ vµ mäi tÇng líp nh©n d©n, c¸c nguån tin thu ®­îc qua khiÕu – tè, qua th­ tè gi¸c téi ph¹m, qua ho¹t ®éng nghiÖp vô cña c«ng an x· vµ qua h­íng dÉn cña c«ng an cÊp trªn. + NhiÖm vô thø hai lµ lµm nßng cèt trong x©y dùng phong trµo toµn d©n BVANTQ, phèi hîp víi MTTQ, c¸c ®oµn thÓ huy ®éng c¸c tÇng líp nh©n d©n tÝch cùc tham gia gi¶i quyÕt t×nh h×nh ANTT. §Ó lµm tèt c«ng t¸c nµy, sau khi n¾m t×nh h×nh c«ng an x· ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc yªu cÇu, näi dung cña phong trµo, h×nh thøc tuyªn truyÒn vËn ®éng nh©n d©n cho s¸t ®óng phï hîp víi yªu cÇu thùc tÕ cña t×nh h×nh trong x·, chuÈn bÞ tèt tµi liÖu ph­¬ng tiÖn tuyªn truyÒn vËn ®éng. Yªu cÇu cña tuyªn truyÒn vËn ®éng lµ hîp t×nh, hîp lý, ®óng chñ tr­¬ng, ®óng ph¸p luËt. Néi dung phong trµo ph¶i phong phó, ®a d¹ng, ®ång thêi lång ghÐp víi c¸c néi dung kh¸c ®Ó thóc ®Èy t­¬ng hç c¸c phong trµo ®Òu ph¸t triÓn, tÝch cùc phèi hîp víi MTTQ, c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng tham gia phßng, chèng c¸c lo¹i TP&TNXH trªn ®Þa bµn x·. Trong x©y dùng phong trµo ph¶i chñ ®éng x©y dùng ph¸t hiÖn ®iÓn h×nh tiªn tiÕn, khen th­ëng kÞp thêi c¸ nh©n tÝch cùc cã thµnh tÝch xuÊt s¾c; sau mçi ®ît ®Òu tiÕn hµnh s¬ kÕt rót kinh nghiÖm nh©n ra diÖn réng. C«ng an x· ph¶i chñ ®éng x©y dùng lùc l­îng nßng cèt réng kh¾p, ho¹t ®éng cã chÊt l­îng nh­ tæ nh©n d©n tù qu¶n, tæ hoµ gi¶i, ®éi d©n phßng. Phô lôc Tµi liÖu tham kh¶o - Ban néi chÝnh Trung ­¬ng(2000), mét sè t×nh h×nh vµ gi¶i ph¸p phßng ngõa, gi¶i quyÕt “§iÓm nãng” ë c¬ së n«ng th«n n­íc ta hiÖn nay, nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia Hµ Néi. - Bé c«ng an (1998) ChØ thÞ sè 08/CT- BAC, ngµy 25/04/1998, vÒ c«ng t¸c c«ng an gãp phÇn ®¶m b¶o an ninh n«ng th«n trong t×nh h×nh míi, Hµ Néi. - Bé c«ng an (2005), tµi liÖu héi nghÞ tæng kÕt, chØ thÞ 08 “VÒ c«ng t¸c c«ng an gãp phÇn ®¶m b¶o an ninh n«ng th«n trong t×nh h×nh míi”, Hµ Néi - Nh÷ng gi¶i ph¸p x©y dùng “x·, thÞ trÊn an toµn” vÒ an ninh n«ng th«n trªn ®Þa bµn x· T©n TriÒu- Thanh Tr× - Hµ Néi. - Nh÷ng gi¶i ph¸p x©y dùng “x·, thÞ trÊn an toµn” vÒ an ninh n«ng th«n trªn ®Þa bµn huyÖn Thanh Tr× - Hµ Néi trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. - B¸o c¸o tæng kÕt thùc hiÖn NghÞ quyÕt 09/CP cña ChÝnh phñ: ch­¬ng tr×nh quèc gia phßng chèng téi ph¹m x· V¹n Phóc – Thanh Tr× - Hµ Néi - B¸o c¸o s¬ kÕt 5 n¨m 2005 - 2010 thùc hiÖn chuyªn ®Ò rµ so¸t vÒ an ninh trËt tù ë ®Þa bµn th«n, xãm, côm d©n c­ x· V¹n Phóc – Thanh Tr× - Hµ Néi

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQuản lý an ninh trật tự trên địa bàn xã Vạn Phúc – Thanh trì - Hà Nội.doc
Luận văn liên quan