Quản lý ngân hàng câu hỏi và tổ chức thi trắc nghiệm trên mạng

Phần I. khảo sát i. khảo sát mục tiêu bài toán 1. Tìm hiểu chung về tổ chức thi trắc nghiệm của bộ môn tiếng anh của ĐHHH: Ngoại ngữ là môn học chung của toàn trường nên có rất nhiều sinh viên theo học. Vì vậy tổ chức thi hết môn cho sinh viên toàn trường là việc khó khăn. Trắc nghiệm là hình thức thi được tổ bộ môn sử dụng trong những năm gần đây. - ưu điểm: + Có nhiều dạng đề khác nhau nên việc đánh giá trình độ của từng sinh viên là chính xác hơn . + Việc chấm thi đỡ tốn thời gian hơn so với thi viết. - Nhược điểm: + Việc tạo ra nhiều đề rất mất thời gian: dùng phương pháp thủ công nên mất nhiều người để làm việc này. + Lưu trữ đề thi không an toàn (chủ yếu bằng văn bản). + Các kì thi tiếp theo muốn thay đổi nội dung đề thi thì các giáo viên lại phải soạn câu hỏi và ra đề thi. Công việc này mất thời gian và không hiệu quả. + Số lượng sinh viên đông nên chi phí cho việc phô tô đề thi lớn. + Chấm thi bằng tay: nhiều giáo viên tham gia. + Khi sinh viên làm sai muốn sửa lại sẽ gây ra việc gạch xoá, bài thi không đẹp mắt. 2. Mục tiêu và phương án giải quyết: - Phương án giải quyết: xây dựng được hệ thống quản lý ngân hàng câu hỏi tổ chức thi trắc nghiệm trên mạng máy tính và sử dụng cho nhiều môn học khác nhau. - Mục đích: Phát huy ưu điểm và khắc phục nhược điểm của hệ thống cũ. + Xây dựng ngân hàng câu hỏi với mức độ khó dễ khác nhau. + Tự động sinh đề thi dựa theo mẫu và một quy tắc quy định sẵn. + Quản lý danh sách sinh viên thi. + Cho phép sinh viên thi và chấm điểm tự động. II. Xác lập dự án: 1. Dự trù về trang thiết bị 2. Lên kế hoạch - Việc cần làm, thời gian 3. Dự trù về con người và thời gian. III. Khảo sát 1. Môi trường hoạt động - Cơ cấu tổ chức: - Phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi tổ chức thi trắc nghiệm: + Được sử dụng cho một tổ bộ môn, hoạt động trên môi trường mạng lan. -> Đáp ứng mô hình tổ chức thi trắc nghiệm trên mạng máy tính: nhiều sinh viên có thể thi cùng một lúc. -> Sinh nhiều đề khác nhau, tráo đổi phương án trả lời. -> Quản lý được ngân hàng câu hỏi với số lượng lớn. -> Chấm thi tự động. -> Lưu trữ kết quả bài thi. 2. Các nghiệp vụ trong hệ thống - Các giáo viên trong bộ môn là người trực tiếp soạn các câu hỏi (dạng văn bản). Mẫu câu hỏi được sử dụng có cấu trúc như ở bảng III.1. Mỗi giáo viên sẽ soạn khoảng 100 câu hỏi (50 dễ, 50 khó) và nộp lại cho trưởng bộ môn duyệt. Sau đó bộ môn sẽ họp lại và quyết định các câu hỏi sẽ được lựa chọn. Mẫu xét duyệt như mẫu III.2.

doc40 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/06/2013 | Lượt xem: 1516 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quản lý ngân hàng câu hỏi và tổ chức thi trắc nghiệm trên mạng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KÕ ho¹ch lµm viÖc Tªn thµnh viªn Modul Tr­¬ng C«ng HiÕu hieubaba@gmail.com - Qu¶n lý danh môc hÖ thèng. Hoµng ThÞ D­¬ng - Qu¶n lý ®Ò thi. NguyÔn §¹i D­¬ng - Tæ chøc thi. Hµ ThÞ Hång Duyªn - T×m kiÕm, thèng kª. PhÇn I. kh¶o s¸t i. kh¶o s¸t môc tiªu bµi to¸n 1. T×m hiÓu chung vÒ tæ chøc thi tr¾c nghiÖm cña bé m«n tiÕng anh cña §HHH: Ngo¹i ng÷ lµ m«n häc chung cña toµn tr­êng nªn cã rÊt nhiÒu sinh viªn theo häc. V× vËy tæ chøc thi hÕt m«n cho sinh viªn toµn tr­êng lµ viÖc khã kh¨n. Tr¾c nghiÖm lµ h×nh thøc thi ®­îc tæ bé m«n sö dông trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. - ­u ®iÓm: + Cã nhiÒu d¹ng ®Ò kh¸c nhau nªn viÖc ®¸nh gi¸ tr×nh ®é cña tõng sinh viªn lµ chÝnh x¸c h¬n . + ViÖc chÊm thi ®ì tèn thêi gian h¬n so víi thi viÕt. - Nh­îc ®iÓm: + ViÖc t¹o ra nhiÒu ®Ò rÊt mÊt thêi gian: dïng ph­¬ng ph¸p thñ c«ng nªn mÊt nhiÒu ng­êi ®Ó lµm viÖc nµy. + L­u tr÷ ®Ò thi kh«ng an toµn (chñ yÕu b»ng v¨n b¶n). + C¸c k× thi tiÕp theo muèn thay ®æi néi dung ®Ò thi th× c¸c gi¸o viªn l¹i ph¶i so¹n c©u hái vµ ra ®Ò thi. C«ng viÖc nµy mÊt thêi gian vµ kh«ng hiÖu qu¶. + Sè l­îng sinh viªn ®«ng nªn chi phÝ cho viÖc ph« t« ®Ò thi lín. + ChÊm thi b»ng tay: nhiÒu gi¸o viªn tham gia. + Khi sinh viªn lµm sai muèn söa l¹i sÏ g©y ra viÖc g¹ch xo¸, bµi thi kh«ng ®Ñp m¾t. 2. Môc tiªu vµ ph­¬ng ¸n gi¶i quyÕt: - Ph­¬ng ¸n gi¶i quyÕt: x©y dùng ®­îc hÖ thèng qu¶n lý ng©n hµng c©u hái tæ chøc thi tr¾c nghiÖm trªn m¹ng m¸y tÝnh vµ sö dông cho nhiÒu m«n häc kh¸c nhau. - Môc ®Ých: Ph¸t huy ­u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh­îc ®iÓm cña hÖ thèng cò. + X©y dùng ng©n hµng c©u hái víi møc ®é khã dÔ kh¸c nhau. + Tù ®éng sinh ®Ò thi dùa theo mÉu vµ mét quy t¾c quy ®Þnh s½n. + Qu¶n lý danh s¸ch sinh viªn thi. + Cho phÐp sinh viªn thi vµ chÊm ®iÓm tù ®éng. II. X¸c lËp dù ¸n: 1. Dù trï vÒ trang thiÕt bÞ 2. Lªn kÕ ho¹ch - ViÖc cÇn lµm, thêi gian 3. Dù trï vÒ con ng­êi vµ thêi gian. III. Kh¶o s¸t 1. M«i tr­êng ho¹t ®éng Ban gi¸m hiÖu - C¬ cÊu tæ chøc: Bé m«n kh¸c Bé m«n ANH V¡N Tr­ëng bé m«n C¸c gi¸o viªn - PhÇn mÒm qu¶n lý ng©n hµng c©u hái tæ chøc thi tr¾c nghiÖm: + §­îc sö dông cho mét tæ bé m«n, ho¹t ®éng trªn m«i tr­êng m¹ng lan. -> §¸p øng m« h×nh tæ chøc thi tr¾c nghiÖm trªn m¹ng m¸y tÝnh: nhiÒu sinh viªn cã thÓ thi cïng mét lóc. -> Sinh nhiÒu ®Ò kh¸c nhau, tr¸o ®æi ph­¬ng ¸n tr¶ lêi. -> Qu¶n lý ®­îc ng©n hµng c©u hái víi sè l­îng lín. -> ChÊm thi tù ®éng. -> L­u tr÷ kÕt qu¶ bµi thi. 2. C¸c nghiÖp vô trong hÖ thèng - C¸c gi¸o viªn trong bé m«n lµ ng­êi trùc tiÕp so¹n c¸c c©u hái (d¹ng v¨n b¶n). MÉu c©u hái ®­îc sö dông cã cÊu tróc nh­ ë b¶ng III.1. Mçi gi¸o viªn sÏ so¹n kho¶ng 100 c©u hái (50 dÔ, 50 khã) vµ nép l¹i cho tr­ëng bé m«n duyÖt. Sau ®ã bé m«n sÏ häp l¹i vµ quyÕt ®Þnh c¸c c©u hái sÏ ®­îc lùa chän. MÉu xÐt duyÖt nh­ mÉu III.2. - Tr­ëng bé m«n lµ ng­êi cã quyÒn cao nhÊt trong bé m«n, quyÕt ®Þnh c©u hái cã ®­îc sö dông hay kh«ng. - C¸c c©u hái ®­îc xÐt duyÖt xong sÏ chuyÓn cho NH¢N VI£N A (ng­êi ®­îc giao nhiÖm vô). Ng­êi nµy cã nhiÖm vô lªn danh s¸ch ng©n hµng c©u hái vµ lµ ng­êi duy nhÊt ®­îc truy xuÊt, xö lý th«ng tin trªn c¬ së d÷ liÖu. - Mét ®Ò thi hoµn chØnh (mÉu III.3) lµ tËp hîp 100 c©u hái kh¸c nhau lÊy ngÉu nhiªn tõ ng©n hµng c©u hái (quy t¾c ra ®Ò sÏ do bé m«n quyÕt ®Þnh). Ph­¬ng ¸n tr¶ lêi sÏ ®­îc ho¸n ®æi vÞ trÝ cho nhau ®Ó tr¸nh viÖc 2 ®Ò bµi cã chung mét c©u hái, thø tù c©u hái gièng nhau. Yªu cÇu sinh viªn lµm bµi thi trong thêi gian lµ 100 phót. - Sinh viªn tr¶ lêi c©u hái b»ng c¸ch chän mét trong 4 ph­¬ng ¸n tr¶ lêi A, B, C, D. Mçi c©u tr¶ lêi ®óng t­¬ng øng víi 1 ®iÓm. Kh«ng chän ph­¬ng ¸n nµo hoÆc chän sai sÏ kh«ng cã ®iÓm. Bµi thi cña sinh viªn sÏ ®­îc l­u l¹i trong c¬ së d÷ liÖu vµ ®­îc NH¢N VI£N A tæng hîp vµ kiÓm tra. Khi nh©n viªn muèn lÊy kÕt qu¶ bµi thi cña sinh viªn th× sÏ lÊy tõ b¶ng III.4. - Cuèi ®ît thi, NH¢N VI£N A tæng kÕt ®iÓm Y (®iÓm thi tr¾c nghiÖm) vµ c¨n cø vµo ®iÓm X ®Ó tÝnh ®iÓm Z cho sinh viªn. Cuèi cïng lµ ®­a ra b¶ng ®iÓm cña tõng líp (B¶ng III.5) 3. C¸c biÓu mÉu - B¶ng III.1. CÊu tróc mét c©u hái: C©u sè: .... ...........................................................(C©u hái) (C¸c ph­¬ng ¸n tr¶ lêi) O A. ............... O B. ................... O C. ................ O D. ............... - MÉu III.2: TR­êng ®hhhvn Khoa:................... Tæ bé m«n: ........... céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -------***-------- B¶n xÐt duyÖt Vµo håi ...h...’ ngµy ... th¸ng ... n¨m .... tæ bé m«n.....®· häp vµ xÐt duyÖt .... c©u hái thi tr¾c nghiÖm m«n ... n¨m häc ... Tæ tr­ëng bé m«n (Ký, ghi râ hä tªn) - MÉu III.3: §Ò sè:..... §Ò thi M«n ............ LÇn: .... Thêi gian lµm bµi: 100’ Chñ nhiÖm bé m«n ........... Chän ph­¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng: C©u sè: 001 ....................................... O A. ............... O B. ................... O C. ................ O D. ............... ......................... C©u sè: 100 ....................................... O A. ............... O B. ................... O C. ................ O D. ............... M· sv:....................... Hä vµ tªn:.......................... Ngµy sinh:..................... Líp:........................... Khoa:....................... - B¶ng III.4: KÕt qu¶ bµi thi m«n......lÇn ... §Ò sè:... Ngµy thi:............... M· sinh viªn:.... Hä vµ tªn:......................... Ngµy sinh:.............. Líp:.......... Khoa:........... Tr¶ lêi: ....../100 §iÓm:....... - B¶ng III.5 Tr­êng §HHHVN Khoa:....... Líp:........ KÕt qu¶ häc phÇn lÇn... -------------------- N¨m häc:....... M«n:....... Häc kú: ..... ... Ngµy.... th¸ng ... n¨m ... TT Hä vµ tªn Ngµy sinh sè ®Ò kÕt qu¶ §iÓm Z (b»ng ch÷) Ghi chó X Y Z Sè SV thi.... Tû lÖ ®iÓm giái:...... Tû lÖ ®iÓm kh¸:...... Tû lÖ ®iÓm TB Sè SV ®¹t yªu cÇu trë lªn:..... Sè SV vi ph¹m kû luËt..... .... Ngµy ... th¸ng ... n¨m .... Chñ nhiÖm bé m«n PhÇn II: Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng I. S¬ ®å ph©n r· chøc n¨ng: QL ng©n hµng c©u hái vµ HT thi tr¾c nghiÖm QL ®Ò thi QL Danh môc Tæ chøc thi Thi T×m kiÕm Thèng kª C©u hái M«n Khoa Líp Quy t¾c ra ®Ò T¹o ®Ò Ph¸t hµnh ®Ò QLDS SV QL DS bµi thi II. X¸c ®Þnh ®Çu vµo, ®Çu ra cña hÖ thèng 1. Chøc n¨ng qu¶n lý danh môc 1.1. Môc tiªu - Chøc n¨ng nµy t­¬ng øng víi nghiÖp vô so¹n c©u hái, cho phÐp cËp nhËt c¸c néi dung vÒ m«n thi, c©u hái, khoa, líp cña sinh viªn. - Nã cho phÐp qu¶n lý c¸c néi dung trªn víi c¸c thao t¸c thªm, söa, xo¸. 1.2. Th«ng tin ®Çu vµo - Danh s¸ch c¸c m«n thi vµ danh s¸ch c©u hái cña c¸c m«n ®ã - Danh s¸ch khoa, líp cña sinh viªn - Th«ng tin vÒ m«n thi, khoa, líp th× kh¸ ®¬n gi¶n vµ bao gåm m· vµ tªn. Cßn vÒ c©u hái sÏ cã nh÷ng møc ®é khã, dÔ kh¸c nhau chóng ta dùa trªn mÉu c©u hái (mÉu 01) - Th«ng tin vÒ kú thi (tæng hîp tõ 3 mÉu biÓu: mÉu III.3, III.4, III.5). 1.3.Th«ng tin ®Çu ra - L­u c¸c th«ng tin vµo c¬ së d÷ liÖu ®Ó lµm ®Çu vµo cho c¸c chøc n¨ng kh¸c. 2. Chøc n¨ng qu¶n lý ®Ò thi 2.1. Môc tiªu - Lµm viÖc víi c¸c c©u hái ®· hoµn chØnh. Nã cho phÐp ®­a ra mét quy t¾c ra ®Ò nhÊt ®Þnh. - Chøc n¨ng nµy t­¬ng øng víi nghiÖp vô t¹o ®Ò thi cña phßng ®µo t¹o. Chøc n¨ng nµy sÏ t¹o ra mét sè l­îng ®Ò theo quy t¾c nµo ®ã. 2.2.Th«ng tin ®Çu vµo - Chøc n¨ng nµy lÊy d÷ liÖu cña c¸c c©u hái, c¸c m«n ®­îc t¹o tõ chøc n¨ng tr­íc, vµ c¨n cø vµo c¸c c©u hái ®ã ta cã ®­îc mét ®Ò thi hoµn chØnh (mÉu 02). 2.3. Th«ng tin ®Çu ra - Néi dung ®Ò thi l­u tr÷ trong c¬ së d÷ liÖu. Th«ng tin nµy sÏ lµ ®Çu vµo cña chøc n¨ng kh¸c. - §­a ra ®­îc mét quy t¾c ra ®Ò víi møc ®é c¸c c©u khã, dÔ phï hîp vµ l­u tr÷ trong c¬ së d÷ liÖu. 3. Chøc n¨ng tæ chøc thi 3.1. Môc tiªu - T­¬ng øng víi nghiÖp vô tæ chøc thi - TiÕn hµnh ph¸t hµnh ®Ò thi ®Ó cho sinh viªn thi ë b­íc tiÕp theo - Lªn danh s¸ch sinh viªn vµ ®Ò thi ®­a ra ®­îc tõng bµi thi ®Çy ®ñ 3.2.Th«ng tin ®Çu vµo - D÷ liÖu sinh viªn c¨n cø vµo néi dung sinh viªn ghi trong phiÕu ®¨ng ký thi. - C¸c ®Ò thi hoµn chØnh ®· ®ù¬c t¹o tõ b­íc t¹o ®Ò. - Th«ng tin vÒ kú thi (tæng hîp tõ 3 mÉu biÓu: mÉu III.3, III.4, III.5). 3.3.Th«ng tin ®Çu ra - D÷ liÖu sinh viªn, bµi thi ®­îc l­u trong c¬ së d÷ liÖu ®Ó lÊy ra sö dông trong chøc n¨ng Thi 4. Chøc n¨ng thi 4.1. Môc tiªu - Chøc n¨ng nµy t­¬ng øng víi nghiÖp vô lµm bµi thi cña sinh viªn. - Cho phÐp sinh viªn thi trong mét kho¶ng thêi gian nµo ®ã t­¬ng øng víi m«n. - ChÊm ®iÓm bµi thi cña sinh viªn mét c¸ch tù ®éng. 4.2. Th«ng tin ®Çu vµo - Th«ng tin ®Çy ®ñ vÒ sinh viªn, bµi thi vµ c¸c th«ng tin vÒ thêi gian thi, ngµy thi cô thÓ ®Ó ®¶m b¶o kh«ng x¶y ra thiÕu sãt trong qu¸ tr×nh thi. - C¸c d÷ liÖu ®­îc ®­a vµo sö dông vµ sinh viªn trùc tiÕp lµm bµi thi 4.3. Th«ng tin ®Çu ra - Bµi lµm chi tiÕt sinh viªn. - §iÓm bµi thi cña sinh viªn ®­îc chÊm tù ®éng, l­u tr÷ trong c¬ së d÷ liÖu vµ tr¶ kÕt qu¶ vÒ cho sinh viªn. 5. Chøc n¨ng t×m kiÕm vµ thèng kª 5.1.Th«ng tin ®Çu vµo: - C¸c th«ng tin cã trong qu¸ tr×nh tõ khi b¾t ®Çu t¹o ®Ò ®Õn khi thi xong gåm cã d÷ liÖu c©u hái, khoa, líp, sinh viªn, ®Ò thi, bµi thi, ngµy thi, ®iÓm, ..... - Cho phÐp t×m kiÕm, thèng kª theo c¸c tiªu chÝ trªn. 5.2. Th«ng tin ®Çu ra: - KÕt qu¶ t×m kiÕm, thèng kª tr¶ vÒ cho Nh©n viªn l­u vµo c¬ së d÷ liÖu ®Ó göi tíi c¸c Khoa vµ sinh viªn II. S¬ ®å luång d÷ liÖu Bµi thi 1. S¬ ®å møc ng÷ c¶nh: Dl 1. NhËp dl QLng©n hµng c©u hái vµ HT thi tr¾cnghiÖm D÷ liÖu Nh©n viªn c©u hái 2. T×m kiÕm, thèng kª KÕt qu¶ t×m kiÕm KQ §Ò thi §¨ng ký, lµm bµi Sinh viªn 2. S¬ ®å møc ®Ønh: Kú thi 1. NhËp DM QL Danh môc DLDM Danh môc quy t¾c ®Ò C©u hái 2. NhËp T2 ®Ò thi Nh©n viªn DL §T QL §Ò thi §Ò thi DL §T Kú thi Líp M«n Khoa 3. NhËp DS SV, sè l­îng ®Ò thi DL SV Sinh vien Tæ chøc Thi Lµm bµi DL SV DL BT Bµi thi KÕt qu¶ Sinh viªn DL BT Thi T×m kiÕm 4. T×m kiÕm 5. Thèng kª Thèng kª 3. S¬ ®å møc d­íi ®Ønh: 3.1. Qu¶n lý danh môc: 1.NhËp, söa ds c©u hái QL DS c©u hái Dl c©u hái C©u hái Nh©n viªn Dl m«n thi 2.NhËp, söa ds m«n thi QL DS M«n thi Dl m«n thi M«n thi Kú thi Dl kú thi 3.NhËp, söa ds khoa QL DS Khoa Dl khoa Khoa Dl khoa 4.NhËp, söa ds líp QL DS Líp Dl líp Líp 3.2 Qu¶n lý ®Ò thi: Nh©n viªn T¹o ®Ò 1.NhËp,söa sè l­îng ®Ò C©u hái §Ò thi Dl c©u hái Dl ®Ò thi Quy t¾c ra ®Ò 2.NhËp,söa quy t¾c ra ®Ò quy t¾c ®Ò Dl quy t¾c ®Ò M«n Khoa Dl m«n Dl khoa Sinh viªn QL DS bµi thi Dl bµi thi QL DS SV §Ò thi Dl ®Ò thi Sinh viªn 3. Lµm bµi thi Dl SV 1. §¨ng ký Khoa Ph¸t hµnh ®Ò Líp m«n 2. Ra ®Ò thi 3.3. Tæ chøc thi: bµi thi 3.4. Thi: M«n Sinh viªn bµi thi Dl sv Dl m«n ChÊm ®iÓm Sinh viªn Sinh viªn IV. ph©n tÝch hÖ thèng d÷ liÖu 1. X¸c ®Þnh c¸c thùc thÓ 1.1. M« t¶ c¸c thùc thÓ * Danh s¸ch c¸c thùc thÓ - M«n häc - Kú thi - C©u hái - §Ò thi - Quy t¾c ra ®Ò - Bµi thi - Khoa - Líp - Sinh viªn * Vai trß c¸c thùc thÓ - M«n: l­u tr÷ th«ng tin vÒ m«n. C¸c th«ng tin vÒ m«n gåm m· m«n häc, tªn m«n häc - Kú thi: l­u tr÷ th«ng tin vÒ mét ®ît tæ chøc thi trong n¨m häc nµo ®ã. C¸c th«ng tin vÒ kú thi gåm: m· kú thi, diÔn gi¶i, n¨m häc, häc kú, lÇn thi, thêi gian. - C©u hái ph¶i thuéc m«n nµo ®ã, c©u hái tham gia cÊu t¹o nªn ®Ò thi vµ lµ phÇn chÝnh cña ®Ò thi. C¸c th«ng tin vÒ c©u hái gåm m· c©u hái, néi dung c©u hái, ph­¬ng ¸n tr¶ lêi, ®¸p ¸n ®óng vµ møc ®é c©u hái - §Ò thi: d÷ liÖu chÝnh ®Ó tæ chøc thi. Th«ng tin vÒ ®Ò thi gåm m· ®Ò, tªn ®Ò. - Quy t¾c ra ®Ò: Quy t¾c ®Ó tæ chøc mét ®Ò thi. Th«ng tin vÒ quy t¾c ra ®Ò gåm cã: m· quy t¾c, sè l­îng ®Ò, sè l­îng c©u, sè c©u hái khã, sè c©u hái trung b×nh vµ sè c©u hái dÔ. - Khoa: l­u tr÷ th«ng tin vÒ khoa, gåm m· khoa vµ tªn khoa - Líp: tham gia vµo chøc n¨ng líp sinh viªn, nã x¸c ®Þnh danh môc c¸c líp mµ khoa ®ang qu¶n lý. Th«ng tin vÒ líp gåm m· líp, tªn líp - Sinh viªn: l­u tr÷ danh s¸ch sinh viªn cña mét líp, tham gia vµo cÊu tróc cña bµi thi. Th«ng tin sinh viªn gåm m· sinh viªn, tªn sinh viªn, ngµy sinh, ghi chó - Bµi thi: §©y lµ tæng hîp tÊt c¶ néi dung cña bµi thi víi sinh viªn. D÷ liÖu gåm m· bµi thi, ngµy thi, lÇn thi vµ thêi gian thi, sè c©u ®óng, ®iÓm. 2.2. Quan hÖ gi÷a c¸c thùc thÓ - XÐt 2 thùc thÓ: M«n vµ c©u hái. Mét m«n häc cã nhiÒu c©u hái nh­ng mét c©u hái chØ thuéc mét m«n häc M«n 1- n c©u hái - XÐt 2 thùc thÓ: M«n vµ kú thi Mét kú thi cã rÊt nhiÒu m«n thi vµ mét m«n thi chØ thuéc mét kú thi cña n¨m häc. kú thi 1 - n m«n - XÐt 2 thùc thÓ: §Ò thi vµ M«n. §Ò thi vµ quy t¾c ra ®Ò: Mét m«n häc cã thuéc nhiÒu ®Ò thi (x¸o trén vÞ trÝ c©u vµ ®¸p ¸n) vµ mét ®Ò thi chØ thuéc mét m«n nhÊt ®Þnh. M«n 1- n §Ò thi - XÐt 2 thùc thÓ: §Ò thi vµ quy t¾c ra ®Ò NhiÒu ®Ò thi cã chung mét quy t¾c ra ®Ò vµ 1 quy t¾c ra ®Ò ®­îc ¸p dông cho nhiÒu ®Ò thi. Quy t¾c ra ®Ò 1 – n §Ò thi - XÐt 2 thùc thÓ: C©u hái vµ ®Ò thi NhiÒu c©u hái thuéc nhiÒu ®Ò thi kh¸c nhau vµ nhiÒu ®Ò thi cã thÓ cã nhiÒu c©u hái kh¸c nhau. C©u hái n - n §Ò thi - XÐt 2 thùc thÓ: C©u hái vµ bµi thi. Mét c©u hái thuéc bµi thi vµ mét bµi thi cã nhiÒu c©u hái. C©u hái n - 1 Chi tiÕt bµi thi - XÐt 2 thùc thÓ: §Ò thi & Bµi thi Mét ®Ò thi chØ thuéc mét bµi thi vµ mét bµi thi chØ cã mét ®Ò §Ò thi 1 - 1 bµi thi - XÐt 2 thùc thÓ: Sinh viªn & Bµi thi Mét sinh viªn lµm nhiÒu bµi thi vµ mét bµi thi chØ ®Ó mét sinh viªn lµm Sinhviªn 1- n Bµi thi - XÐt 2 thùc thÓ: Khoa & Líp. Mét khoa cã nhiÒu líp nh­ng mét líp chØ thuéc mét khoa duy nhÊt Khoa 1- n Líp - XÐt 2 thùc thÓ: Líp & Sinh viªn Mét líp cã nhiÒu sinh viªn nh­ng mét sinh viªn chØ ®­îc häc trong mét líp Líp 1- n Sinhvien 2.3. S¬ ®å quan hÖ thùc thÓ (E-R) tæ chøc thi cã cã * S¬ ®å tËp thùc thÓ ban ®Çu: 1 kú thi - makt - diengiai - namhoc - hocky - lanthi - thoigian n 1 1 n n M«n - mam - tenm quy t¾c ra ®Ò - maqt - soluongcau - socaukho - socautrungbinh - socaude thuéc §Ò - made - tende 1 n n thuéc Bµi thi - mabt - ngaythi - socaudung - diem 1 C©u hái - mach - noidung - luachon1 - luachon2 - luachon3 - luachon4 - dapan - mucdo n thuéc lµm n n 1 líp - mal - tenl Sinh viªn - masv - tensv - ngsinh - ghichu - traloi n 1 cã n 1 cã khoa - mak - tenk * S¬ ®å tËp thùc thÓ liªn kÕt møc h¹n chÕ chi tiÕt ®Ò thi - stt - made - mach quy t¾c ra ®Ò - maqt - soluongcau - socaukho - socautrungbinh - socaude ®Ò thi - maqt - made - tendethi - mam bµi thi - made - mabt - masv - ngaythi - socaudung - diem m«n - makt - mam - tenm kú thi - makt - diengiai - namhoc - hocky - lanthi - thoigian sinh viªn - masv - mal - tensv - ngsinh - ghichu c©u hái - mach - noidung - luachon1 - luachon2 - luachon3 - luachon4 - dapan - mucdo chi tiÕt bµi thi - mabt - mach - traloi líp - mal - mak - tenl khoa - mak - tenk 2. S¬ ®å d÷ liÖu quan hÖ 2.1. C¸c b¶ng d÷ liÖu: - m«n(m· m«n, tªn m«n) - kú thi(m· k× thi, diÔn gi¶i, n¨m häc, häc kú, lÇn thi, thêi gian) - c©u hái (m· c©u hái, néi dung, ph­¬ng ¸n tr¶ lêi, ®¸p ¸n, møc ®é, lùa chän 1, lùa chän 2, lùa chän 3, lùa chän 4, ®¸p ¸n) - ®Ò thi(m· ®Ò, m· quy t¾c, m· m«n, tªn ®Ò thi) - chi tiÕt ®Ò thi(stt, m· ®Ò thi, m· c©u hái) - quy t¾c ra ®Ò (m· quy t¾c, sè l­îng c©u, sè c©u khã, sè c©u trung b×nh, sè c©u dÔ ) - bµi thi (m· bµi thi, m· ®Ò thi, m· sinh viªn, ngµy thi, sè c©u ®óng, ®iÓm) - chi tiÕt bµi thi (m· bµi thi, m· c©u hái, tr¶ lêi) - khoa (m· khoa, tªn khoa) - líp (m· líp, m· khoa, tªn líp) - sinh viªn (m· sinh viªn, m· líp, tªn sinh viªn, ngµy sinh, ghi chó) * B¶ng m«n: Name Data type Size Nulls DiÔn gi¶i mam varchar 10 m· m«n makt varchar 10 m· kú thi tenm nvarchar 50 tªn m«n * B¶ng kú thi: Name Data type Size Nulls DiÔn gi¶i makt varchar 10 m· kú thi diengiai nvarchar 30 diÔn gi¶i namhoc varchar 12 n¨m häc hocky smallint 2 häc kú lanthi smallint 2 lÇn thi thoigian int 4 thêi gian * B¶ng c©u hái: Name Data type Size Nulls DiÔn gi¶i mach varchar 10 m· c©u hái noidung nvarchar 255 néi dung luachon1 nvarchar 30 lùa chän 1 luachon2 nvarchar 30 lùa chän 2 luachon3 nvarchar 30 lùa chän 3 luachon4 nvarchar 30 lùa chän 4 dapan nvarchar 30 ®¸p ¸n mucdo char 10 møc ®é * Quy t¾c ra ®Ò: Name Data type Size Nulls DiÔn gi¶i maqt varchar 10 m· quy t¾c soluongch int 4 sè l­îng c©u hái kho int 4 sè c©u hái khã tb int 4 sè c©u hái trung b×nh de int 4 sè c©u hái dÔ * B¶ng ®Ò thi: Name Data type Size Nulls DiÔn gi¶i made varchar 10 m· ®Ò maqt varchar 10 m· quy t¾c mam varchar 10 m· m«n tende nvarchar 30 tªn ®Ò * B¶ng chi tiÕt ®Ò thi Name Data type Size Nulls DiÔn gi¶i stt int 4 sè thø tù made varchar 10 m· ®Ò mach varchar 10 m· quy t¾c * B¶ng bµi thi: Name Data type Size Nulls DiÔn gi¶i mabt varchar 10 m· bµi thi made varchar 10 m· ®Ò masv varchar 10 m· sinh viªn ngaythi datetime 8 ngµy thi socaudung int 4 sè c©u ®óng diem smallint 2 ®iÓm * B¶ng chi tiÕt bµi thi: Name Data type Size Nulls DiÔn gi¶i mabt varchar 10 m· bµi thi mach varchar 10 m· c©u hái traloi nvarchar 30 tr¶ lêi * B¶ng khoa: Name Data type Size Nulls DiÔn gi¶i mak varchar 10 m· khoa tenk nvarchar 50 tªn khoa * B¶ng líp: Name Data type Size Nulls DiÔn gi¶i mal varchar 10 m· líp mak varchar 10 m· khoa tenl nvarchar 50 tªn líp * B¶ng sinh viªn: Name Data type Size Nulls DiÔn gi¶i masv varchar 10 m· sinh viªn mal varchar 10 m· líp tensv nvarchar 50 tªn sinh viªn ngaysinh datetime 8 ngµy sinh ghichu nvarchar 50 + ghi chó 3.2.2. S¬ ®å m« h×nh quan hÖ PHÇN III: ThiÕt kÕ giao diÖn frmdangnhap §¨ng nhËp ng­êi dïng 1. §¨ng nhËp txtuser size = 30 User name txtpass size = 30 Password pictureBox1 Exit OK btnOK btnExit size = (70,40) size = (70,40) Tr¹ng th¸i khëi t¹o: - btnOk, btnExit cã enable = true. - txtpass cã passwordChar = * - pictureBox1 show 1 icon. Hµnh ®éng: - Khi click vµo btnExit th×: tho¸t khái frmdangnhap. - Khi click vµo btnOk th× kiÓm tra trong b¶ng dangnhap vµ d÷ liÖu ®­îc nhËp vµo tõ 2 « text. NÕu txtuser.text hoÆc txtpass.text = “ ” th× th«ng b¸o “Ch­a nhËp ®ñ th«ng tin”. NÕu upper(txtuser.text) != “ADMIN” hoÆc “TEACHER” hoÆc “STUDENTS” hoÆc mat_ma kh«ng trïng th× th«ng b¸o “nhËp sai th«ng tin”. NÕu upper(txtuser.text) == “ADMIN”, vµ trïng c¶ mat_khau th× th«ng b¸o “B¹n ®¨ng nhËp quyÒn Admin”. Tho¸t khái frmdangnhap vµ show Frmmain cã tr¹ng th¸i khëi t¹o: tÊt c¶ menu cña Frmmain cã enable = true. NÕu upper(txtuser.text) == “TEACHER”, vµ trïng c¶ mat_khau th× th«ng b¸o “B¹n ®¨ng nhËp quyÒn gi¸o viªn”. Tho¸t khái frmdangnhap vµ show Frmmain cã tr¹ng th¸i khëi t¹o: + mnuthongtin, mnuquytac, mnutaode cã enable =false. NÕu upper(txtuser.text) == “STUDENTS”, vµ trïng c¶ mat_khau th× th«ng b¸o “B¹n ®¨ng nhËp quyÒn sinh viªn”. -> Tho¸t khái frmdang nhap vµ show frmdangnhapsv. Frmmain 2. Formmain: ch­¬ng tr×nh tæ chøc thi tr¾c nghiÖm HÖ thèng CËp nhËt Tra cøu/Thèng kª Th«ng tin Danh môc hÖ thèng Danh s¸ch sinh viªn Tæng hîp Help §æi mËt khÈu Th«ng tin kú thi Exit Sign out Quy t¾c ®Ò T¹o ®Ò thi - 5 menu chÝnh: mnuhethong, mnucapnhat, mnutracuu, mnutkthongke, mnuthongtin. - mnuhethong: mnudmhethong, mnudoimatkhau, mnuthongtin, mnusignout. - mnucapnhat: mnudanhsachsv, mnuthongtinkythi, mnuquytac, mnutaode - mnutracuu: mnutracuutonghop * Tr¹ng th¸i khëi t¹o: - Tuú theo ng­êi dïng ®¨ng nhËp quyÒn Admin hay Teacher mµ frmmain sÏ cã menu nµo ®­îc ho¹t ®éng. - C¸c thuéc tÝnh: locked = true, MinimizeBox = false, WindowState = Maximized. * Hµnh ®éng: - Khi ng­êi dïng: + Click vµo mnuexit th× tho¸t khái ch­¬ng tr×nh. + Click vµo mnusignout th× tho¸t khái Frmmain, trë vÒ frmdangnhap. + Click vµo mnudoimatkhau th× hiÓn thÞ frmdoimatkhau + Click vµo mnuthongtin (quyÒn admin) th× hiÓn thÞ frmthongtinnguoidung + Click vµo mnuhelp: mét file help sÏ ®­îc më ra, giíi thiÖu vÒ th«ng tin vÒ phÇn mÒm vµ toµn bé h­íng dÉn cô thÓ vÒ c¸ch sö dông phÇn mÒm. + Click vµo mnudanhmuc: show form frmdanhmuc + Click vµo mnudanhsachsv: hiÓn thÞ frmdanhsachsv + Click vµo mnuthongtinkythi: hiÓn thÞ frmthongtinkythi + Click vµo mnuquytactaode: hiÓn thÞ frmquytactaode + Click vµo mnutaode: hiÓn thÞ frmtaode + Click vµo mnutracuutonghop: hienthi frmtracuutonghop 3. CËp nhËt danh môc frmdanhmuc Danh môc hÖ thèng CËp nhËt danh môc Th«ng tin cËp nhËt Chøc n¨ng: txt1 Danh môc dïng chung Label1 txt2 Label2 ComboBox2 size 120,25 Label3 ComboBox size 120,25 gridview Save Tho¸t btnSave Cancel Xo¸ Söa Thªm btnCancel btnthoat btnthem btnsua btnxoa - ComboBox: Items (collection) : - 1. M«n - 2. C©u hái - 3. Khoa - 4. Líp * Tr¹ng th¸i khëi t¹o: - frmdanhmuc cã Font: TimeNewRoman 12. WindowState = Maximized; - txt1, txt2 cã Multiline = true, Size = 200,30; - ComboBox2.text = “ ”; ComboBox2.enable = false; - ComboBox.text= “ ”; btnthem, btnsua, btnxoa, btnCancel, btnSave cã enable = false. - gridview: + Kh«ng cho phÐp thªm, söa, xo¸ trùc triÕp trªn gridview. + C¸c dßng xen kÏ mµu kh¸c nhau. + ChÕ ®é chän: FullRowSelect. * Hµnh ®éng: Khi ng­êi dïng: - Click ComboBox chän dßng “M«n”: + gridview n¹p tÊt c¶ danh s¸ch ®· nhËp cña b¶ng mon. + btnthem, btnsua, btnxoa cã enable = true; + ComboBox2.enable = true, hiÓn thÞ tªn kú thi nh­ng tr¶ vÒ gi¸ trÞ lµ makt; lable3.Visible = true; lable1.text = “M· m«n”; lable2.text = “Tªn m«n”, lable3.text = “Tªn kú thi”; + LÊy th«ng tin vÒ mon cña dßng t­¬ng øng ®­a vµo c¸c « txt1, txt2, ComboBox2 + NÕu kh«ng cã b¶n ghi nµo trong danh s¸ch th× btnsua, btnxoa cã enable = false; NÕu cã b¶n ghi trong danh s¸ch th× btnxoa, btnsua cã enable = true; + Khi click vµo nót thªm: btnthem, btnsua, btnxoa, cã enable = false; btnSave, btnCancel cã enable = true; ComboBox.enable = false; txt1.text= “ ”, txt2.text = “ ”; -> Click nót Cancel th× trë vÒ tr¹ng th¸i tr­íc khi click nót thªm. -> Khi txt1.text != “ ” & txt2.text != “” th×: btnSave.enable = true; Khi nhÊn nót Save: /. mam trïng th× th«ng b¸o “trïng m· m«n”. /. nÕu mam kh«ng trïng th× thªm b¶n ghi míi vµo b¶ng mon. N¹p l¹i danh s¸ch mon lªn gridview. ChuyÓn btnthem, btnsua, btnxoa, ComboBox cã enable = true; btnSave, btnCancel cã enable = false; + Khi click nót söa: XÐt mét b¶n ghi trong danh s¸ch ComboBox.enable = false; btnthem.enable = false; btnxoa.enable = false; btnCancel.enable = true; txt1.Readonly = true; btnSave.enable = true; btnsua.enable= false; LÊy th«ng tin vÒ mon cña dßng ®ang xÐt ®­a vµo c¸c « txt1, txt2. ChuyÓn con trá vÒ « txt2; /. Khi click vµo nót Cancel: Trë l¹i tr¹ng th¸i tr­íc khi click nót söa. /. Khi click vµo nót Save: -> NÕu ng­êi dïng söa « txt2.text = “ ” th× th«ng b¸o “tªn m«n kh«ng ®Ó trèng”. Ng­îc l¹i th× ®Èy vµo b¶ng mon. Trë l¹i tr¹ng th¸i tr­íc khi click nót söa. + Khi click nót xo¸: XÐt mét b¶n ghi trong danh s¸ch -> NÕu cã sù rµng buéc kh«ng xo¸ ®­îc th× th«ng b¸o “kh«ng thÓ xo¸ b¶n ghi”. -> NÕu kh«ng cã sù rµng buéc víi c¸c b¶ng kh¸c th× xo¸ b¶n ghi khái danh s¸ch. -> Khi xo¸ hÕt b¶n ghi trong danh s¸ch, btnxoa.enable = false; - Click ComboBox chän dßng “3. Khoa”: + gridview n¹p tÊt c¶ danh s¸ch ®· nhËp cña b¶ng khoa. + btnthem, btnsua, btnxoa cã enable = true; + ComboBox2.enable = false; lable3.Visible = false; lable1.text = “M· khoa”; lable2.text = “Tªn khoa”; + LÊy th«ng tin vÒ khoa cña dßng t­¬ng øng ®­a vµo c¸c « txt1, txt2. + NÕu kh«ng cã b¶n ghi nµo trong danh s¸ch th× btnsua, btnxoa, btnSave, btnCancel cã enable = false; NÕu cã b¶n ghi trong danh s¸ch th× btnxoa, btnsua cã enable = true; + Khi click vµo nót thªm: btnthem, btnsua, btnxoa cã enable = false; btnCancel.enable = true; ComboBox.enable = false; txt1.text= “ ”, txt2.text = “ ”; btnSave.enable = true; -> Click nót Cancel th× trë vÒ tr¹ng th¸i tr­íc khi click nót thªm. -> Khi txt1.text != “ ” & txt2.text != “” th×: btnSave.enable = true; Khi nhÊn nót Save: /. mak trïng th× th«ng b¸o “trïng m· khoa”. /. nÕu mak kh«ng trïng th× thªm b¶n ghi míi vµo b¶ng khoa. N¹p l¹i danh s¸ch khoa lªn gridview. ChuyÓn btnthem, btnsua, btnxoa, ComboBox cã enable = true; btnSave, btnCancel cã enable = false; + Khi click nót söa: XÐt mét b¶n ghi trong danh s¸ch ComboBox.enable = false; btnthem, btnsua, btnxoa cã enable = false; btnCancel.enable = true; txt1.Readonly = true; btnSave.enable = true; LÊy th«ng tin vÒ khoa cña dßng ®ang xÐt ®­a vµo c¸c « txt1, txt2. ChuyÓn con trá vÒ « txt2; /. Khi click vµo nót Cancel: Trë l¹i tr¹ng th¸i tr­íc khi click nót söa. /. Khi click vµo nót Save: -> NÕu ng­êi dïng söa « txt2.text = “ ” th× th«ng b¸o “tªn khoa kh«ng ®Ó trèng”. Ng­îc l¹i th× ®Èy vµo b¶ng khoa. Trë l¹i tr¹ng th¸i tr­íc khi click nót söa. + Khi click nót xo¸: XÐt mét b¶n ghi trong danh s¸ch -> NÕu cã sù rµng buéc kh«ng xo¸ ®­îc th× th«ng b¸o “kh«ng thÓ xo¸ b¶n ghi”. -> NÕu kh«ng cã sù rµng buéc víi c¸c b¶ng kh¸c th× xo¸ b¶n ghi khái danh s¸ch. -> Khi xo¸ hÕt b¶n ghi trong danh s¸ch, btnxoa.enable = false; - Click ComboBox chän dßng “4. Líp”: + gridview n¹p tÊt c¶ danh s¸ch ®· nhËp cña b¶ng lop. + btnthem, btnsua, btnxoa cã enable = true; + ComboBox2.enable = true; lable3.Visible = true; lable1.text = “M· líp”; lable2.text = “Tªn líp”; lable3.text = “Tªn khoa”. + ComboBox2: hiÓn thÞ tenk t­¬ng øng víi mak ë gridview; + LÊy th«ng tin vÒ líp cña dßng t­¬ng øng ®­a vµo c¸c « txt1, txt2, ComboBox2; + NÕu kh«ng cã b¶n ghi nµo trong danh s¸ch th× btnsua, btnxoa, btnSave, btnCancel cã enable = false; NÕu cã b¶n ghi trong danh s¸ch th× btnxoa, btnsua cã enable = true; + Khi click vµo nót thªm: btnthem, btnsua, btnxoa cã enable = false; btnCancel.enable = true; ComboBox.enable = false; txt1.text= “ ”, txt2.text = “ ”; btnSave.enable = true; -> Click nót Cancel th× trë vÒ tr¹ng th¸i tr­íc khi click nót thªm. -> Khi txt1.text != “ ” & txt2.text != “” th×: btnSave.enable = true; Khi nhÊn nót Save: /. mal trïng th× th«ng b¸o “trïng m· líp”. /. nÕu mal kh«ng trïng th× thªm b¶n ghi míi vµo b¶ng lop. N¹p l¹i danh s¸ch lop lªn gridview. ChuyÓn btnthem, btnsua, btnxoa, ComboBox cã enable = true; btnSave, btnCancel cã enable = false; + Khi click nót söa: XÐt mét b¶n ghi trong danh s¸ch ComboBox.enable = false; btnthem, btnsua, btnxoa cã enable = false; btnCancel.enable = true; txt1.Readonly = true; btnSave.enable = true; LÊy th«ng tin vÒ khoa cña dßng ®ang xÐt ®­a vµo c¸c « txt1, txt2. ChuyÓn con trá vÒ « txt2; /. Khi click vµo nót Cancel: Trë l¹i tr¹ng th¸i tr­íc khi click nót söa. /. Khi click vµo nót Save: -> NÕu ng­êi dïng söa « txt2.text = “ ” th× th«ng b¸o “tªn líp kh«ng ®Ó trèng”. Ng­îc l¹i th× ®Èy vµo b¶ng líp. Trë l¹i tr¹ng th¸i tr­íc khi click nót söa. + Khi click nót xo¸: XÐt mét b¶n ghi trong danh s¸ch -> NÕu cã sù rµng buéc kh«ng xo¸ ®­îc th× th«ng b¸o “kh«ng thÓ xo¸ b¶n ghi”. -> NÕu kh«ng cã sù rµng buéc víi c¸c b¶ng kh¸c th× xo¸ b¶n ghi khái danh s¸ch. -> Khi xo¸ hÕt b¶n ghi trong danh s¸ch, btnxoa.enable = false; - Click ComboBox chän dßng “2. C©u hái”: + HiÓn thÞ form frmcauhoi * Tr¹ng th¸i khëi t¹o - gridview n¹p tÊt c¶ danh s¸ch ®· nhËp cña b¶ng cauhoi. - btnthoat.enable = true; NÕu kh«ng cã b¶n ghi nµo trong danh s¸ch th× btnthem, btnsua, btnxoa, btnsave, btncancel cã enable = false; Ng­îc l¹i th× btnthem, btnsua, btnxoa, btnsave, btncancel cã enable = true; - LÊy th«ng tin vÒ cauhoi cña dßng t­¬ng øng ®­a vµo c¸c « txtch, txtnd. - cboda lÊy 1 trong 4 gi¸ trÞ ®­îc lÊy tõ 4 « text txtA, txtB, txtC, txtD. frmcauhoi Danh môc c©u hái CËp nhËt c©u hái mach noidung mucdo luachon1 luachon2 luachon3 luachon4 dapan Thªm Söa txtch size = 120,30 m· c©u hái C¸c lùa chän cbomd size = 120,30 txtnd size = 120,30 møc ®é néi dung Save Xo¸ txtA size = 120,30 A Tho¸t Cancel txtB size = 120,30 B txtC size = 120,30 C txtD size = 120,30 D cboda size = 120,30 §¸p ¸n gridview - txtch, txtnd, txtA, txtB, txtC, txtD cã multiline = true; - nót thªm cã name: btnthem, Söa -> name: btnsua; Xo¸ -> name: btnxoa; Save -> btnsave; Cancel -> btncancel; Tho¸t -> btnthoat. - cbomd: Items (collection): - 1. Khã - 2. Trung b×nh - 3. DÔ * Hµnh ®éng: + Khi click vµo nót tho¸t: tho¸t khái frmcauhoi, trë vÒ tr¹ng th¸i khëi t¹o cña frmdanhmuc. + Khi click vµo nót thªm: btnthem, btnsua, btnxoa cã enable = false; btnsave, btncancel cã enable = true; txtch.text= “ ”, txtnd.text = “ ”; txtA.text = “ ”; txtB.text = “ ”; txtC.text = “ ”; txtD.text = “ ”. -> Click nót Cancel th× trë vÒ tr¹ng th¸i tr­íc khi click nót thªm. -> Khi txtch.text != “ ” & txtnd.text != “ ” & txtA.text != “” & txtB.text != “” & txtC.text != “ ” & txtD.text != “ ” & cboda.text != “ ” th×: btnSave.enable = true; Khi nhÊn nót Save: /. mach trïng th× th«ng b¸o “trïng m· c©u hái”. /. nÕu mach kh«ng trïng th× thªm b¶n ghi míi vµo b¶ng cauhoi. N¹p l¹i danh s¸ch cauhoi lªn gridview. ChuyÓn btnthem, btnsua, btnxoa cã enable = true; btnSave, btnCancel cã enable = false; + Khi click nót söa: XÐt mét b¶n ghi trong danh s¸ch btnthem, btnsua, btnxoa cã enable = false; btnCancel.enable = true; txtch.Readonly = true; btnSave.enable = true; LÊy th«ng tin vÒ cauhoi cña dßng ®ang xÐt ®­a vµo c¸c « txtch, txtnd, cbomd, txtA, txtB, txtC, txtD. ChuyÓn con trá vÒ « txtnd; /. Khi click vµo nót Cancel: Trë l¹i tr¹ng th¸i tr­íc khi click nót söa. /. Khi click vµo nót Save: -> NÕu ng­êi dïng söa « txtnd.text = “ ” hoÆc txtA.text = “” hoÆc txtB.text = “” hoÆc txtC.text = “ ” hoÆc txtD.text = “ ” hoÆc cboda.text = “ ” th× th«ng b¸o “NhËp thiÕu th«ng tin”. Ng­îc l¹i th× ®Èy vµo b¶ng cauhoi. Trë l¹i tr¹ng th¸i tr­íc khi click nót söa. + Khi click nót xo¸: XÐt mét b¶n ghi trong danh s¸ch -> NÕu cã sù rµng buéc kh«ng xo¸ ®­îc th× th«ng b¸o “kh«ng thÓ xo¸ b¶n ghi”. -> NÕu kh«ng cã sù rµng buéc víi c¸c b¶ng kh¸c th× xo¸ b¶n ghi khái danh s¸ch. -> Khi xo¸ hÕt b¶n ghi trong danh s¸ch, btnxoa.enable = false; 4. §æi mËt khÈu * Tr¹ng th¸i khëi t¹o: - txtuser.Readonly = true; txtuser.text = “Admin” hay “Teacher” tuú theo ng­êi dïng ®¨ng nhËp. frmdoimatkhau §æi mËt khÈu size = (70,40) size = (70,40) btnExit btnOK Exit OK txtuser size = 30 User name txtold size = 30 Password old txtnew size = 30 Password new pictureBox1 * Hµnh ®éng: - Khi ng­êi dïng ®· nhËp th«ng tin vµo 2 « text txtold vµ txtnew: + NÕu txtold kh«ng trïng mat_khau trong b¶ng dangnhap th× th«ng b¸o “Sai mËt khÈu”. Ng­îc l¹i th× ®Èy néi dung cña « txtnew vµo b¶ng dangnhap thay cho mat_khau cña tai_khoan t­¬ng øng. 5. CËp nhËt danh s¸ch sinh viªn - gridview n¹p tÊt c¶ danh s¸ch ®· nhËp cña b¶ng sinhvien. - btnthoat.enable = true; NÕu kh«ng cã b¶n ghi nµo trong danh s¸ch th× btnthem, btnsua, btnxoa, btnsave, btncancel cã enable = false; Ng­îc l¹i th× btnthem, btnsua, btnxoa, btnsave, btncancel cã enable = true; - LÊy th«ng tin vÒ sinhvien cña dßng t­¬ng øng ®­a vµo c¸c « txtmasv, txtten, cbol, cbok, txtns, txtgch. - cbol lÊy tenl cña mal t­¬ng øng tõ gridview; cbok n¹p tÊt c¶ danh s¸ch ®· nhËp tõ b¶ng khoa. - T­¬ng øng mét khoa sÏ cã mét lo¹t danh s¸ch c¸c líp trong cbol; frmdanhsachsv Tho¸t Cancel Save Xo¸ Söa cbol size = 120,30 Thªm gridview txtns size = 120,30 cbok size = 120,30 txtten size = 120,30 txtmasv size = 120,30 Danh s¸ch sinh viªn CËp nhËt danh s¸ch sinh viªn mach noidung mucdo Tªn sinh viªn txtgch size = 120,30 Khoa m· sinh viªn Líp Ngµy sinh Ghi chó - txtmasv, txtten, txtns, txtgch, cã multiline = true; - nót thªm cã name: btnthem, Söa -> name: btnsua; Xo¸ -> name: btnxoa; Save -> btnsave; Cancel -> btncancel; Tho¸t -> btnthoat. * Hµnh ®éng: + Khi click vµo nót tho¸t: tho¸t khái frmdanhsachsv, trë vÒ tr¹ng th¸i khëi t¹o cña frmmain. + Khi click vµo nót thªm: btnthem, btnsua, btnxoa cã enable = false; btnsave, btncancel cã enable = true; txtmasv.text= “ ”, txtten.text = “ ”, txtns.text = “ ”, txtgch.text = “ ”; -> Click nót Cancel th× trë vÒ tr¹ng th¸i tr­íc khi click nót thªm. -> Khi txtmasv.text != “ ” & txtten.text != “ ” & txtns.text!= “ ” & txtgch.text != “ ” th×: btnSave.enable = true; Khi nhÊn nót Save: /. masv trïng th× th«ng b¸o “trïng m· sinh viªn”. /. nÕu masv kh«ng trïng th× thªm b¶n ghi míi vµo b¶ng sinhvien. N¹p l¹i danh s¸ch sinhvien lªn gridview. ChuyÓn btnthem, btnsua, btnxoa cã enable = true; btnSave, btnCancel cã enable = false; + Khi click nót söa: XÐt mét b¶n ghi trong danh s¸ch btnthem, btnsua, btnxoa cã enable = false; btncancel.enable = true; txtmasv.Readonly = true; btnsave.enable = true; LÊy th«ng tin vÒ sinhvien cña dßng ®ang xÐt ®­a vµo c¸c « txtmasv, txtten, cbok, cbol, txtns, txtgch. ChuyÓn con trá vÒ « txtten; /. Khi click vµo nót Cancel: Trë l¹i tr¹ng th¸i tr­íc khi click nót söa. /. Khi click vµo nót Save: -> NÕu ng­êi dïng söa « txtten.text = “ ” hoÆc txtns.text = “ ” hoÆc txtgch.text = “ ”th× th«ng b¸o “NhËp thiÕu th«ng tin”. Ng­îc l¹i th× ®Èy vµo b¶ng sinhvien. Trë l¹i tr¹ng th¸i tr­íc khi click nót söa. + Khi click nót xo¸: XÐt mét b¶n ghi trong danh s¸ch -> NÕu cã sù rµng buéc kh«ng xo¸ ®­îc th× th«ng b¸o “kh«ng thÓ xo¸ b¶n ghi”. -> NÕu kh«ng cã sù rµng buéc víi c¸c b¶ng kh¸c th× xo¸ b¶n ghi khái danh s¸ch. -> Khi xo¸ hÕt b¶n ghi trong danh s¸ch, btnxoa.enable = false; 6. CËp nhËt quy t¾c ra ®Ò - gridview n¹p tÊt c¶ danh s¸ch ®· nhËp cña b¶ng quytac. - btnthoat.enable = true; NÕu kh«ng cã b¶n ghi nµo trong danh s¸ch th× btnthem, btnsua, btnxoa, btnsave, btncancel cã enable = false; Ng­îc l¹i th× btnthem, btnsua, btnxoa, btnsave, btncancel cã enable = true; - LÊy th«ng tin vÒ quytac cña dßng t­¬ng øng ®­a vµo c¸c « txtmaqt, txtsl, txtkho, txttb, txtde. frmquytactaode Quy t¾c t¹o t¹o ®Ò CËp nhËt quy t¾c t¹o ®Ò maqt soluongcauhoi kho trungbinh de txtmaqt size = 120,30 m· quy t¾c Söa Thªm Sè l­îng c©u hái txtsl size = 120,30 Save Xo¸ txtkho size = 120,30 Khã txttb size = 120,30 Trung b×nh Tho¸t Cancel txtde size = 120,30 DÔ gridview - txtmaqt, txtsl, txtkho, txttb,txtde, cã multiline = true; - nót thªm cã name: btnthem, Söa -> name: btnsua; Xo¸ -> name: btnxoa; Save -> btnsave; Cancel -> btncancel; Tho¸t -> btnthoat. * Hµnh ®éng: + Khi click vµo nót tho¸t: tho¸t khái frmquytactaode, trë vÒ tr¹ng th¸i khëi t¹o cña frmmain. + Khi click vµo nót thªm: btnthem, btnsua, btnxoa cã enable = false; btnsave, btncancel cã enable = true; txtmaqt.text= “ ”, txtsl.text = “ ”, txtkho.text = “ ”, txttb.text = “ ”, txtde.text = “ ”; -> Click nót Cancel th× trë vÒ tr¹ng th¸i tr­íc khi click nót thªm. -> Khi txtmaqt.text != “ ” & txtsl.text != “ ” & txtkho.text!= “ ” & txttb.text != “ ” & txttb.text != “ ” th×: btnSave.enable = true; Khi nhÊn nót Save: /. maqt trïng th× th«ng b¸o “trïng m· quy t¾c”. /. nÕu maqt kh«ng trïng th× thªm b¶n ghi míi vµo b¶ng quytac. N¹p l¹i danh s¸ch quytac lªn gridview. ChuyÓn btnthem, btnsua, btnxoa cã enable = true; btnSave, btnCancel cã enable = false; + Khi click nót söa: XÐt mét b¶n ghi trong danh s¸ch btnthem, btnsua, btnxoa cã enable = false; btncancel.enable = true; txtmaqt.Readonly = true; btnsave.enable = true; LÊy th«ng tin vÒ quytac cña dßng ®ang xÐt ®­a vµo c¸c « txtmaqt, txtsl, txtkho, txttb, txtde. ChuyÓn con trá vÒ « txtten; /. Khi click vµo nót Cancel: Trë l¹i tr¹ng th¸i tr­íc khi click nót söa. /. Khi click vµo nót Save: -> NÕu ng­êi dïng söa « txtsl.text = “ ” hoÆc txtkho.text = “ ” hoÆc txttb.text = “ ” hoÆc txtde.text = “ ” th× th«ng b¸o “NhËp thiÕu th«ng tin”. Ng­îc l¹i th× ®Èy vµo b¶ng quytac. Trë l¹i tr¹ng th¸i tr­íc khi click nót söa. + Khi click nót xo¸: XÐt mét b¶n ghi trong danh s¸ch -> NÕu cã sù rµng buéc kh«ng xo¸ ®­îc th× th«ng b¸o “kh«ng thÓ xo¸ b¶n ghi”. -> NÕu kh«ng cã sù rµng buéc víi c¸c b¶ng kh¸c th× xo¸ b¶n ghi khái danh s¸ch. -> Khi xo¸ hÕt b¶n ghi trong danh s¸ch, btnxoa.enable = false; 7. CËp nhËt th«ng tin kú thi - gridview n¹p tÊt c¶ danh s¸ch ®· nhËp cña b¶ng kythi. - btnthoat.enable = true; NÕu kh«ng cã b¶n ghi nµo trong danh s¸ch th× btnthem, btnsua, btnxoa, btnsave, btncancel cã enable = false; Ng­îc l¹i th× btnthem, btnsua, btnxoa, btnsave, btncancel cã enable = true; - LÊy th«ng tin vÒ kythi cña dßng t­¬ng øng ®­a vµo c¸c « txtmakt, txtdg, txtnh, cbohk, txtlanthi, txtthoigian. frmthongtinkythi txtlanthi size = 120,30 cbohk size = 120,30 LÇn thi Häc kú gridview txtnh size = 120,30 txtdg size = 120,30 txtmakt size = 120,30 N¨m häc Tªn kú thi M· kt Tho¸t Cancel Save Xo¸ Söa Thªm Th«ng tin kú thi CËp nhËt th«ng tin kú thi makt diengiai namhoc hocky lanthi thoigian Thêi gian txtthoigian size = 120,30 - txtmakt, txtdg, txtnho, txtlanthi, txtthoigian, cã multiline = true; - nót thªm cã name: btnthem, Söa -> name: btnsua; Xo¸ -> name: btnxoa; Save -> btnsave; Cancel -> btncancel; Tho¸t -> btnthoat. - cbohk : Items (collection) + 1 + 2 * Hµnh ®éng: + Khi click vµo nót tho¸t: tho¸t khái frmthongtinkythi, trë vÒ tr¹ng th¸i khëi t¹o cña frmmain. + Khi click vµo nót thªm: btnthem, btnsua, btnxoa cã enable = false; btnsave, btncancel cã enable = true; txtmakt.text= “ ”, txtdg.text = “ ”, txtnh.text = “ ”, txtlanthi.text = “ ”, txtthoigian.text = “ ”; -> Click nót Cancel th× trë vÒ tr¹ng th¸i tr­íc khi click nót thªm. -> Khi txtmakt.text != “ ” & txtdg.text != “ ” & txtnh.text!= “ ” & txtlanthi.text != “ ” & txtthoigian.text != “ ” th×: btnSave.enable = true; Khi nhÊn nót Save: /. makt trïng th× th«ng b¸o “trïng m· kú thi”. /. nÕu makt kh«ng trïng th× thªm b¶n ghi míi vµo b¶ng kythi. N¹p l¹i danh s¸ch kythi lªn gridview. ChuyÓn btnthem, btnsua, btnxoa cã enable = true; btnSave, btnCancel cã enable = false; + Khi click nót söa: XÐt mét b¶n ghi trong danh s¸ch btnthem, btnsua, btnxoa cã enable = false; btncancel.enable = true; txtmakt.Readonly = true; btnsave.enable = true; LÊy th«ng tin vÒ kythi cña dßng ®ang xÐt ®­a vµo c¸c « txtmakt, txtdg, txtnh, cbohk, txtlanthi, txtthoigian. ChuyÓn con trá vÒ « txtdg; /. Khi click vµo nót Cancel: Trë l¹i tr¹ng th¸i tr­íc khi click nót söa. /. Khi click vµo nót Save: -> NÕu ng­êi dïng söa « txtdg.text = “ ” hoÆc txtnh.text = “ ” hoÆc txtlanthi.text = “ ” hoÆc txtthoigian.text = “ ” th× th«ng b¸o “NhËp thiÕu th«ng tin”. Ng­îc l¹i th× ®Èy vµo b¶ng kythi. Trë l¹i tr¹ng th¸i tr­íc khi click nót söa. + Khi click nót xo¸: XÐt mét b¶n ghi trong danh s¸ch -> NÕu cã sù rµng buéc kh«ng xo¸ ®­îc th× th«ng b¸o “kh«ng thÓ xo¸ b¶n ghi”. -> NÕu kh«ng cã sù rµng buéc víi c¸c b¶ng kh¸c th× xo¸ b¶n ghi khái danh s¸ch. -> Khi xo¸ hÕt b¶n ghi trong danh s¸ch, btnxoa.enable = false; 8. T¹o ®Ò thi - gridview n¹p tÊt c¶ danh s¸ch ®· nhËp cña b¶ng dethi. - btnthoat.enable = true; NÕu kh«ng cã b¶n ghi nµo trong danh s¸ch th× btnthem, btnsua, btnxoa, btnsave, btncancel cã enable = false; Ng­îc l¹i th× btnthem, btnsua, btnxoa, btnsave, btncancel cã enable = true; - LÊy th«ng tin vÒ ®Ò thi cña dßng t­¬ng øng ®­a vµo c¸c « txtmade, cboqt, cbomon, txttendt. - cboqt hiÓn thÞ tªn quy t¾c nh­ng cã gi¸ trÞ lµ maqt. - cbomon hiÓn thÞ tªn m«n nh­ng gi¸ trÞ tr¶ vÒ mam. txttendt size = 120,30 cbomon size = 120,30 Tªn ®Ò thi Tªn m«n gridview cboqt size = 120,30 txtmade size = 120,30 txtsl size = 120,30 Tªn quy t¾c Sè l­îng Tho¸t Cancel Save Xo¸ Thªm frmtaode t¹o ®Ò thi CËp nhËt ®Ò thi makt diengiai namhoc hocky lanthi thoigian M· ®Ò - txtsl, txtmade, txttendt cã multiline = true; txtmade.Readonly = true; txttendt.Readonly = true; - nót thªm cã name: btnthem; Xo¸ -> name: btnxoa; Save -> btnsave; Cancel -> btncancel; Tho¸t -> btnthoat. + Khi click vµo nót thªm: btnthem, btnsua, btnxoa cã enable = false; btnsave, btncancel cã enable = true; txtmasl.text= “ ”, cboqt.text = “ ”, cbomon.text = “ ”, txttendt.text = “ ” -> Click nót Cancel th× trë vÒ tr¹ng th¸i tr­íc khi click nót thªm. -> Khi txtmasl.text!= “ ” & cboqt.text!= “ ” cbomon.text.text!= “ ” & txttendt.text.text != “ ” th×: btnSave.enable = true; Khi nhÊn nót Save: /. txtsl.value<=0 th× th«ng b¸o “NhËp l¹i sè l­îng ®Ò”. /. nÕu txtsl.value >0 th× thªm txtsl.value b¶n ghi míi vµo b¶ng dethi. made, tende ®­îc cËp nhËt mét c¸ch tù ®éng. made= “dt” + sè thø tù b¶n ghi tende = “§Ò sè ” + sè thø tù b¶n ghi. N¹p l¹i danh s¸ch dethi lªn gridview. ChuyÓn btnthem, btnxoa cã enable = true; btnSave, btnCancel cã enable = false; + Khi click nót xo¸: XÐt mét b¶n ghi trong danh s¸ch -> NÕu cã sù rµng buéc kh«ng xo¸ ®­îc th× th«ng b¸o “kh«ng thÓ xo¸ b¶n ghi”. -> NÕu kh«ng cã sù rµng buéc víi c¸c b¶ng kh¸c th× xo¸ b¶n ghi khái danh s¸ch. -> Khi xo¸ hÕt b¶n ghi trong danh s¸ch, btnxoa.enable = false; 9. Tra cøu/ thèng kª txtlop size = 120,30 cbokhoa size = 120,30 Tho¸t In T×m frmtracuutonghop Tra cøu & Thèng kª tæng hîp O Danh s¸ch ®iÓm sinh viªn optdssv Tªn líp Tªn khoa optdsv txtmasv size = 120,30 M· sv O Danh s¸ch ®iÓm sinh viªn gridview * Hµnh ®éng: - Khi ng­êi dïng click optdssv: cbokhoa vµ cbolop cã enable = true; C¸c comboBox vµ text cßn l¹i cã enable = false hoÆc Readonly = true; + cbokhoa n¹p tÊt c¶ danh s¸ch ®· nhËp cña b¶ng khoa. øng víi mét 1 danh s¸ch cña cbokhoa lµ mét danh s¸ch líp ®­îc n¹p vµo cbolop. + Khi click vµo nót t×m: cbolop != “ ” n¹p toµn bé danh s¸ch ®· nhËp cña b¶ng lop lªn gridview. + Click nót In: reportdssv ®­îc hiÓn thÞ theo mÉu III.5 - Khi ng­êi dïng click optdsv: txtmasv.enable = true; txtmasv.Readonly = false; + Khi ng­êi dïng click vµo nót t×m: -> NÕu txtmasv.text != “ ” t×m trong b¶ng sinhvien xem cã masv nµo tho¶ m·n kh«ng. NÕu cã th× n¹p lªn gridview. Click nót In : hiÓn thÞ report ng­êi dïng cã thÓ in nh­ mÉu III.4; 10. §¨ng nhËp sinh viªn §¨ng nhËp sinh viªn frmdangnhapsv txtmasv size = 30 M· sinh viªn txtten size = 30 Hä vµ tªn pictureBox1 OK Exit btnOK btnExit size = (70,40) size = (70,40) * Hµnh ®éng: - Khi ng­êi dïng click vµo nót OK. + NÕu txtmasv.text != “ ” & txtten.text != “ ” & txtlop.text != “ ” th× so s¸nh gi¸ trÞ cña 2 « txtmasv & txtten víi masv & tensv trong b¶ng sinhvien. NÕu trïng th× hiÓn thÞ frmthi. Ng­îc l¹i th«ng b¸o “§¨ng nhËp kh«ng thµnh c«ng”. 11. Thi - Khi c¸c ®Ò thi ®­îc t¹o xong th× b¶ng chitietdethi ®­îc cËp nhËt mét c¸ch tù ®éng. - T¹o b¶ng view trong c¬ së d÷ liÖu cã tªn lµ viewthi tõ c¸c b¶ng: cauhoi, chitietdethi, kythi, dethi, mon; sao cho viewthi chØ lÊy tõ mét ®Ò thi bÊt kú; C¸c cét cña viewthi t­¬ng øng víi 10 textbox trªn frmthi * Tr¹ng th¸i khëi t¹o: - TÊt c¶ c¸c textbox ®Òu cã Readonly = true; - N¹p viewthi lªn frmthi; txt10 size = (70,40) txt9 size = (70,40) frmthi SInh viªn thi §Ò thi m«n §Ò sè: txt8 size = (70,40) Thêi gian LÇn txt1 size = (70,40) txt3 size = (70,40) txt2 size = (70,40) Néi dung C©u sè Exit OK txt4 size = (70,40) OA txt5 size = (70,40) OB btnOK btnExit txt6 size = (70,40) OC size = (70,40) size = (70,40) txt7 size = (70,40) >> << OD btnback btnnext * Hµnh ®éng: - Khi ng­êi dïng click btnnext: chuyÓn tíi b¶n ghi tiÕp theo; btnback: lïi l¹i b¶n ghi tr­íc; - Click btnOK, nÕu ng­êi dïng click chän mét option th× néi dung cña text box t­¬ng øng sÏ ®­îc l­u l¹i. Qu¸ tr×nh kiÓm tra viÖc tr¶ lêi ®óng cña sinh viªn diÔn ra tù ®éng; §iÓm ®­îc tÝnh tù ®éng b»ng c¸ch: (sè c©u ®óng/ tæng sè c©u) * 10; - Click Exit: th«ng b¸o “B¹n muèn dõng thi (Yes/No)”; Yes th× dõng, th«ng b¸o kÕt qu¶ cho sinh viªn. Click tiÕp vµo nót Exit th× tho¸t khái frmthi, trë vÒ tr¹ng th¸i ban ®Çu cña frmdangnhapsv; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐề tài quản lý ngân hàng các câu hỏi trắc nghiệp.doc
Luận văn liên quan