Quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty in thương mại và dịch vụ ngân hàng

QL và sử dụng vốn lưu động tại cty in TM và DV NH Mục lục Trang Mở đầu 1Chương 1: vốn lưu động và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong các doanh nghiệp 2 1.1. Vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng tới kết cấu vốn lưu động trong doanh nghiệp. 2 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại vốn lưu động. 2 1.1.2. Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng tới kết cấu vốn lưu động. 7 1.2. Sự cần thiết phải tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở các doanh nghiệp. 8 1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng VLĐ ở Doanh nghiệp 8 1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ. 9 1.2.3. Vai trò của việc nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý và sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp. 12 1.3. Một số biện pháp tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý và sử dụng vốn lưu động. 15 1.3.1. Những nhân tố ảnh hưởng đến việc tổ chức quản lý và hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 15 1.3.2. Một số biện pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh việc tổ chức quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp. 17 Chương 2: Tình hình sử dụng VLĐ và hiệu quả sử dụng VLĐ tại Công ty In - Thương mại - Dịch vụ NH NN0 & PTNT Việt Nam 19 2.1. Vài nét về Công ty In - Thương mại - Dịch vụ Ngân hàng NN0 & PTNT Việt Nam . 19 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty In - Thương mại - Dịch vụ Ngân hàng NN0 & PTNT Việt Nam. 19 2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty In - Thương mại - Dịch vụ Ngân hàng. 25 2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây. 26 2.2. Thực trạng quá trình tổ chức quản lý và sử dụng VLĐ tại Công ty In - Thương mại - Dịch vụ Ngân hàng. 28 2.2.1. Kết cấu vốn kinh doanh của Công ty và nguồn hình thành vốn kinh doanh. 29 2.2.2. Kết cấu vốn lưu động của Công ty và nguồn hình thành vốn lưu động. 33 2.2.3. Hiệu quả tổ chức quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty In - Thương mại - Dịch vụ Ngân hàng. 47 2.3. Những thuận lợi, khó khăn và tồn tại trong công tác tổ chức quản lý và sử dụng VLĐ tại Công ty In - Thương mại - Dịch vụ Ngân hàng. 52 2.3.1. Những thuận lợi 53 2.3.2. Những khó khăn, tồn tại cần khắc phục. 55 Chương 3: Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ ở Công ty In - Thương mại - Dịch vụ Ngân hàng. 57 3.1. Phương hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới. 57 3.1.1. Những quan điểm cần quán triệt. 57 3.1.2. Phương hướng hoạt động. 58 3.2. Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ tại Công ty In - Thương mại - Dịch vụ Ngân hàng. 58 3.2.1. Chủ động trong công tác huy động và sử dụng VLĐ. 59 3.2.2. Tổ chức và quản lý quá trình sản xuất kinh doanh. 62 3.2.3. Tổ chức tốt công tác tiêu thụ, thanh toán tiền hàng và thu hồi công nợ. 64 3.2.4. Tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán và phân tích kinh tế. 66 3.2.5. Chú trọng phát huy nhân tố con người, đào tạo bồi dưỡng cán bộ. 68 3.2.6. Hoàn thiện các chính sách. 69 3.3. Một số kiến nghị về chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước. 70 Kết luận 72 Tài liệu tham khảo Mở đầu1. Sự cần thiết của khoá luận Việt Nam chuyển từ cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN từ năm 1986. Cơ chế mới đã mở ra nhiều cơ hội và những thách thức mới đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và với từng doanh nghiệp nói riêng. Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường này, để tiến hành bất kỳ hoạt động SXKD, chủ thể kinh tế nào cũng cần phải chủ động về vốn, vốn là yếu tốt cực kỳ quan trọng trong mọi hoạt động thuộc lĩnh vực kinh tế của bất kỳ một quốc gia nào. Trước kia trong cơ chế bao cấp, các doanh nghiệp được Nhà nước cấp phát vốn, lãi Nhà nước thu, lỗ Nhà nước bù. Do đó các doanh nghiệp không quan tâm đến hiệu quả SXKD cũng như hiệu quả sử dụng vốn. Ngày nay khi tham gia vào nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp phải tự đối mặt với sự biến động của thị trường, với sự cạnh tranh khốc liệt của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Muốn có được hiệu quả cao trong SXKD, tăng sức cạnh tranh của mình các doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp để huy động và sử dụng vốn sao cho hợp lý. Đây là việc làm cần thiết, cấp bách và có ý nghĩa sống còn đối với các doanh nghiệp cũng như nền kinh tế quốc gia. Xuất phát từ những vấn đề bức xúc nêu trên và qua thời gian thực tập tại Công ty In - Thương mại - Dịch vụ Ngân hàng NN0 & PTNT Việt Nam. Tôi quyết định lựa chọn đề tài: "Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty In - Thương mại - Dịch vụ Ngân hàng " làm khoá luận tốt nghiệp của mình. 2. Kết cấu của khoá luận Kết cấu của khoá luận ngoài phần mở đầu và kết luận, khoá luận gồm 3 chương. Chương 1: Vốn lưu động và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong các doanh nghiệp. Chương 2: Tình hình sử dụng VLĐ và hiệu quả sử dụng VLĐ tại Công ty In - Thương mại - Dịch vụ Ngân hàng NN0 & PTNT Việt Nam. Chương 3: Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ tại Công ty In - Thương mại - Dịch vụ Ngân hàng NN0 & PTNT Việt Nam.

doc81 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2914 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty in thương mại và dịch vụ ngân hàng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tû suÊt lîi nhuËn tr­íc thuÕ VL§. C«ng thøc: Tû suÊt LNTT = Lîi nhuËn tr­íc thuÕ VL§ b×nh qu©n = 0,09 Tû suÊt LNTT = 2003 3.640.000.000 50.624.031.923 = 0,135 Tû suÊt LNTT = 2004 5.519.313.696 40.969.126.616 Tû suÊt lîi nhuËn tr­íc thuÕ VL§ n¨m 2003 lµ 0,09; N¨m 2004 lµ 0,135. N¨m 2003 cø mét ®ång VL§ cã thÓ t¹o ra 0,09 ®ång lîi nhuËn tr­íc thuÕ, n¨m 2004 mét ®ång VL§ ®· t¹o ra ®­îc 0,135 ®ång lîi nhuËn cao h¬n n¨m 2003 lµ 0,045 ®ång. VËy tû suÊt lîi nhuËn n¨m 2004 cao h¬n so víi n¨m 2003 mµ môc tiªu cuèi cïng cña c¸c doanh nghiÖp lµ thu ®­îc lîi nhuËn cao h¬n. V× vËy chØ tiªu nµy cho thÊy mÆc dï hiÖu qu¶ sö dông VL§ ch­a tèt b»ng n¨m 2003, song C«ng ty còng ®· ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt kinh doanh mang l¹i hiÖu qu¶ cao h¬n n¨m 2003. Cã thÓ kh¸i qu¸t hiÖu qu¶ sö dông VL§ cña C«ng ty qua b¶ng sau: B¶ng 7: C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông VL§ cña C«ng ty In - Th­¬ng m¹i - DÞch vô Ng©n hµng. §¬n vÞ tÝnh: §ång ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 Chªnh lÖch Sè tuyÖt ®èi Tû lÖ (%) 1. Doanh thu thuÇn 82.819.291.138 53.209.826.596 29.609.464.524 35,75 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 79.017.291.138 45.480.412.965 33.536.651.749 42,44 3. Tæng møc lu©n chuyÓn 82.913.291.138 53.209.826.596 29.609.464.542 35,75 4. Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 4.577.483.169 5.519.313.696 941.830.527 20,575 5. VL§ b×nh qu©n 50.624.031.923 40.969.126.616 - 9.654.905.307 -19,07 6. Sè vßng quay VL§ 1,636 1,299 0,337 20,6 7. Kú lu©n chuyÓn VL§ 220 277 57 26 8. Tû suÊt LN VL§ 0,09 1,135 0,045 50 9. Møc l·ng phÝ VL§ 8.424.889.211 2.3. Nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n vµ tån t¹i trong c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý vµ sö dông VL§ t¹i C«ng ty In - Th­¬ng m¹i - DÞch vô Ng©n hµng. Tõ khi xo¸ bá c¬ chÕ bao cÊp chuyÓn sang h¹ch to¸n kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng, c¸c doanh nghiÖp ®­îc Nhµ n­íc giao quyÒn chñ ®éng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tù chñ trong viÖc tæ chøc huy ®éng vµ sö dông vèn, tù t×m kiÕm thÞ tr­êng tiªu thô, lêi ¨n lç chÞu vµ ph¶i cã nghÜa vô ®ãng gãp cho ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Do ®ã vÊn ®Ò hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lu«n ®­îc c¸c doanh nghiÖp quan t©m hµng ®Çu v× ®iÒu nµy cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn sù sèng cßn cña mçi doanh nghiÖp. Trong c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý vµ sö dông vèn l­u ®éng t¹i C«ng ty In - Th­¬ng m¹i - DÞch vô Ng©n hµng trong nh÷ng n¨m qua cã nhiÒu thuËn lîi song còng cßn nhiÒu khã kh¨n tån t¹i. 2.3.1. Nh÷ng thuËn lîi. * Mét trong nh÷ng thuËn lîi ®Çu tiªn cña C«ng ty hiÖn nay lµ cã mét lùc l­îng lao ®éng kh¸ dåi dµo, ®Æc biÖt lµ tõ khi C«ng ty s¾p xÕp l¹i lao ®éng trong c¸c phßng ban, ph©n x­ëng. Víi tæng sè c¸n bé, c«ng nh©n viªn lµ 236 ng­êi. Hä ®Òu lµ nh÷ng ng­êi cã chuyªn m«n cao, ®Æc biÖt lµ ®éi ngò nh©n viªn qu¶n lý gåm 21 ng­êi ®Òu cã tr×nh ®é ®¹i häc. Cã thÓ nãi lùc l­îng lao ®éng cña C«ng ty t­¬ng ®èi m¹nh c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. NÕu C«ng ty biÕt khai th¸c sö dông vµ ph¸t huy tiÒm n¨ng lao ®éng nµy mét c¸ch hîp lý th× sÏ lµ mét thuËn lîi lín gãp phÇn n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, c¶i tiÕn chÊt l­îng s¶n phÈm dÞch vô, më réng quy m« kinh doanh. ChÝnh v× thÕ trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty ®· x©y dùng cho m×nh mét chÝnh s¸ch, h×nh thøc ph©n phèi kÕt qu¶ lao ®éng nh­: ChÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng, c¸c chÝnh s¸ch ®·i ngé kh¸c ­u tiªn cho nh÷ng ng­êi lu«n cã ph¸t minh, t×m tßi, s¸ng t¹o ... lµm cho ho¹t ®éng cña C«ng ty ngµy cµng tèt h¬n, ng­êi lao ®éng thùc sù g¾n bã víi C«ng ty, tËn t©m vµ ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng trÝ tuÖ cña m×nh gãp phÇn thóc ®Èy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty kh«ng ngõng ph¸t triÓn. Tõ thùc tÕ trªn cho thÊy C«ng ty cÇn duy tr× vµ tiÕp tôc cã nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i ®èi víi ng­êi lao ®éng h¬n n÷a v× sù ph¸t triÓn l©u dµi cña C«ng ty. * ThuËn lîi thø hai lµ: HiÖn nay C«ng ty cã mét c¬ së h¹ tÇng kh¸ khang trang, víi hÖ thèng m¸y mãc, thiÕt bÞ, tµi s¶n cè ®Þnh míi vµ hiÖn ®¹i. Víi trô së chÝnh lµ v¨n phßng cã diÖn tÝch h¬n 100m2 trªn tÇng 5 cña toµ nhµ C3 ®­êng Gi¶i Phãng, toµ nhµ ®­îc coi nh­ lµ mét trung t©m kinh tÕ v× ë ®©y cã: C«ng ty chøng kho¸n, trung t©m thanh to¸n, trung t©m c«ng nghÖ - th«ng tin, phßng giao dÞch Chi nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n phÝa Nam Hµ Néi... C¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ë ®©y diÔn ra rÊt s«i ®éng. §iÒu nµy t¹o ra nhiÒu thuËn lîi cho ho¹t ®éng cña C«ng ty, ®Æc biÖt lµ c¸c ho¹t ®éng vÒ dÞch vô Ng©n hµng, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty ngµy mét t¨ng lªn râ rÖt. Bªn c¹nh ®ã víi chÕ ®é trÝch nép khÊu hao míi cña Nhµ n­íc, toµn bé quü khÊu hao ®Òu ®­îc ®Ó l¹i cho C«ng ty nh»m ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty hoµn toµn cã quyÒn chñ ®éng trong viÖc sö dông quü nµy vµo nh÷ng lÜnh vùc ®em l¹i hiÖu qu¶ nhÊt. Nhê thÕ C«ng ty lu«n chó träng ®Õn viÖc b¶o d­ìng, söa ch÷a, mua s¾m trang thiÕt bÞ phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tµi s¶n l­u ®éng lu«n lu«n ®­îc bæ sung kÞp thêi. Nh­ vËy cã thÓ thÊy ®©y chÝnh lµ mét ®iÒu kiÖn hÕt søc thuËn lîi ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña toµn C«ng ty. NÕu nh­ C«ng ty biÕt tËn dông tèi ®a sè l­îng vµ c«ng suÊt m¸y mãc thiÕt bÞ, ph¸t huy nh÷ng ­u thÕ cña m×nh th× ch¾c ch¾n kh¶ n¨ng kinh doanh cña C«ng ty sÏ cßn cao h¬n n÷a. * ThuËn lîi thø ba ph¶i kÓ ®Õn ®ã lµ: C«ng ty cã mét thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm, dÞch vô t­¬ng ®èi æn ®Þnh ®iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn râ nhÊt ë XÝ nghiÖp In dÞch vô Ng©n hµng, mét trong nh÷ng ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty. NhiÖm vô cña XÝ nghiÖp lµ in c¸c s¶n phÈm, sæ s¸ch, giÊy tê phôc vô trùc tiÕp cho ngµnh Ng©n hµng nh­: PhiÕu thu chi, hîp ®ång kinh tÕ, c¸c lo¹i lÞch phôc vô tèt, thêi b¸o Ng©n hµng, c¸c Ên phÈm kh¸c. Sau khi qu¸ tr×nh in hoµn thµnh, XÝ nghiÖp in thu ®­îc c¸c s¶n phÈm nh­ng kh¸c víi c¸c nhµ in kh¸c viÖc tiªu thô s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp dÔ dµng h¬n bëi ®­îc s¶n xuÊt theo nh÷ng ®¬n ®Æt hµng ®· ®Æt tr­íc cña kh¸ch hµng. Bëi vËy hÇu nh­ kh«ng cã s¶n phÈm hµng ho¸ tån kho. * ThuËn lîi thø t­: C«ng ty lµ ®¬n vÞ trùc thuéc Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam v× vËy C«ng ty lu«n ®­îc sù quan t©m chØ ®¹o tËn t×nh tõ phÝa Ng©n hµng, mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty lu«n ®­îc lËp kÕ ho¹ch do ®ã cã thÓ h¹n chÕ ®­îc nh÷ng rñi ro, t¹o nªn sù ®ång nhÊt vµ th«ng suèt trong c¶ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. * ThuËn lîi thø n¨m: Do Nhµ n­íc cã nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t­ ®· gióp cho C«ng ty triÓn khai thùc hiÖn ®­îc nhiÒu dù ¸n. MÆt kh¸c do chñ tr­¬ng khuyÕn khÝch ®Çu t­ cña chÝnh phñ vµ viÖc gi¶m l·i suÊt ng©n hµng còng nh­ viÖc c¶i tiÕn thñ tôc vay vèn ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho C«ng ty trong viÖc huy ®éng nguån vèn ®Çu t­. Trªn ®©y lµ nh÷ng thuËn lîi c¬ b¶n gióp cho C«ng ty ®Èy m¹nh s¶n xuÊt kinh doanh, kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng suÊt chÊt l­îng s¶n phÈm dÞch vô, t¨ng khèi l­îng s¶n phÈm tiªu thô, nh»m t¨ng møc doanh thu, gi÷ v÷ng vµ më réng thÞ tr­êng tiªu thô cña m×nh. Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi nªu trªn, trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty cßn gÆp ph¶i rÊt nhiÒu khã kh¨n, nh÷ng khã kh¨n nµy g©y ra nh÷ng ¶nh h­ëng bÊt lîi, k×m h·m sù t¨ng tr­ëng, ph¸t triÓn cña C«ng ty. 2.3.2. Nh÷ng khã kh¨n, tån t¹i cÇn kh¾c phôc. * Nh­ ta ®· biÕt nhiÖm vô chÝnh cña C«ng ty In - Th­¬ng m¹i - DÞch vô Ng©n hµng lµ: Th­¬ng m¹i, dÞch vô, du lÞch, in Ên. C¸c lÜnh vùc nµy trong nh÷ng n¨m qua ®Òu gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n chung do ¸p lùc cña c¹nh tranh, do sù biÕn ®éng cña chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m«, cña m«i tr­êng chÝnh trÞ x· héi. §Æc biÖt lµ ngµnh du lÞch vµ dÞch vô. Ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n, du lÞch cña C«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n do cã sù c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t gi÷a c¸c ®¬n vÞ kinh doanh du lÞch trong n­íc. Trong khi C«ng ty ch­a cã ®iÒu kiÖn ®Ó c¶i t¹o n©ng cÊp c¸c nhµ nghØ , kh¸ch s¹n cña m×nh ®iÒu nµy lµm cho l­îng kh¸ch ®Õn kh¸ch s¹n cña C«ng ty nh­ ë §å S¬n (H¶i Phßng), Vòng Tµu.. ch­a nhiÒu, lîi nhuËn thu ®­îc ch­a cao. ChÊt l­îng s¶n phÈm, hµng ho¸ mÆc dï t¨ng song kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng vÉn ch­a cao ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng du lÞch, dÞch vô. * Do míi thµnh lËp nªn trong quan hÖ hîp t¸c víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c ch­a t¹o ®­îc niÒm tin v÷ng ch¾c, c¸c ®¬n vÞ ®èi t¸c vÉn cßn dÌ dÆt trong quan hÖ víi C«ng ty. * Nh­ng khã kh¨n lín nhÊt cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m qua lµ viÖc ®¸p øng nhu cÇu vèn kinh doanh. ChuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng, còng nh­ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc kh¸c, C«ng ty kh«ng cßn ®­îc bao cÊp toµn bé vÒ vèn nh­ tr­íc, ph¶i tù chñ trong kinh doanh vµ ®¶m b¶o kinh doanh cã l·i. MÆt kh¸c C«ng ty ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trªn nhiÒu lÜnh vùc, s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm nªn viÖc x¸c ®Þnh nhu cÇu vèn nãi chung vµ vèn l­u ®éng nãi riªng lµ rÊt phøc t¹p, ®ßi hái mét l­îng vèn t­¬ng ®èi lín. V× vËy ®Ó cã thÓ ®¸p øng nhu cÇu vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty ph¶i tù m×nh chñ ®éng trong viÖc t×m nguån tµi trî. Mét trong nh÷ng biÖn ph¸p huy ®éng vèn C«ng ty sö dông lµ vay vèn cña c¸c tæ chøc tÝn dông th«ng qua thÕ chÊp. Nh­ng viÖc vay vèn diÔn ra chËm ch¹p, khã kh¨n vµ tèn kÐm do ph¶i tr¶i qua qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh, kiÓm tra víi nhiÒu thñ tôc phøc t¹p. NhiÒu khi lµm cho C«ng ty mÊt ®i nh÷ng c¬ héi kinh doanh tèt. H¬n n÷a chi phÝ cho c¸c kho¶n vay qu¸ lín sÏ lµm cho chi phÝ lîi nhuËn cña C«ng ty gi¶m ®i. *C«ng t¸c thanh to¸n tiÒn hµng cña C«ng ty cßn yÕu kÐm C«ng ty b¸n chÞu cho kh¸ch hµng lµm cho c¸c kho¶n ph¶i thu chiÕm tû träng lín, sè vèn bÞ chiÕm dông nhiÒu, t×nh tr¹ng nî nÇn d©y d­a vÉn tån t¹i. §iÒu nµy ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn kh¶ n¨ng thanh to¸n còng nh­ hiÖu qu¶ sö dông VL§. * Trong hai n¨m qua mÆc dï hÖ sè sinh lêi cña VL§ n¨m 2004 cao h¬n n¨m 2003 nh­ng hiÖu suÊt sö dông VL§ l¹i gi¶m sót. ChØ tiªu møc tiÕt kiÖm VL§ n¨m 2004 còng kh«ng tèt so víi n¨m 2003 l·ng phÝ 8.424.889.211 ®ång. ChÝnh v× vËy ®· lµm cho hiÖu qu¶ sö dông VL§ cña C«ng ty ®­îc ®¸nh gi¸ lµ ch­a tèt, ch­a thùc sù v÷ng ch¾c. C«ng ty cÇn xem l¹i kh©u qu¶n lý, sö dông VL§. * MÆc dï lîi nhuËn n¨m 2004 ®¹t ®­îc lµ cao h¬n n¨m 2003 nh­ng doanh thu tiªu thô n¨m 2004 cã sù gi¶m sót so víi n¨m 2003 víi mét tû lÖ cao. §iÒu nµy sÏ ¶nh h­ëng tíi tèc ®é lu©n chuyÓn cña VL§ , lµm chËm vßng quay VL§, lµm gi¶m hiÖu qu¶ sö dông VL§. V× vËy C«ng ty cÇn chó ý tíi viÖc tiªu thô s¶n phÈm, t¨ng doanh thu. * C¬ cÊu ®Çu t­ mÆc dï ®· t­¬ng ®èi hîp lý, nh­ng TSC§ lµ m¸y mãc thiÕt bÞ ch­a ph¸t huy hÕt t¸c dông. Tµi s¶n cña doanh nghiÖp lµ ®Êt ®ai, nhµ cöa tuy cã nhiÒu nh­ng ph©n t¸n ë nhiÒu n¬i, thñ tôc giÊy tê ch­a hoµn chØnh. §iÒu nµy lµm cho C«ng ty rÊt khã qu¶n lý, ®ång thêi còng khã kh¨n trong viÖc sö dông c¸c tµi s¶n nµy ®Ó thÕ chÊp vay vèn. Trªn ®©y lµ nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n chñ yÕu cña C«ng ty, ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn ®ßi hái C«ng ty ph¶i biÕt c¸ch tËn dông, khai th¸c triÖt ®Ó nh÷ng ­u thÕ cña m×nh, ®ång thêi nhanh chãng t×m ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m kh¾c phôc kÞp thêi nh÷ng khã kh¨n, h¹n chÕ trªn ®Ó cã thÓ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn nãi chung, VL§ nãi riªng, gãp phÇn thóc ®Èy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn. Ch­¬ng 3 Mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c­êng qu¶n lý vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông VL§ ë C«ng ty In - Th­¬ng m¹i - DÞch vô Ng©n hµng. 3.1. Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cña C«ng ty trong thêi gian tíi. 3.1.1. Nh÷ng quan ®iÓm cÇn qu¸n triÖt. 3.1.1.1. Quan ®iÓm vÒ t¨ng c­êng qu¶n lý vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông VL§. - Mét lµ: B¶o toµn VL§ b»ng c¸ch kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ngoµi viÖc hoµn thµnh kÕ ho¹ch víi Nhµ n­íc, ph¶i ®¹t møc t¨ng tr­ëng nhÊt ®Þnh ®Ó cã phÇn tÝch luü vµ n©ng cao ®êi sèng cho c«ng nh©n viªn chøc. Muèn cã tÝch luü ®Ó t¸i s¶n xuÊt më réng ph¶i tÝch cùc n©ng cao s¶n l­îng hµng ho¸, chÊt l­îng dÞch vô, ®Èy nhanh doanh thu tiªu thô, gi¶m chi phÝ ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ kinh doanh. Trong thêi gian tíi C«ng ty ®Þnh h­íng sÏ phÊn ®Êu t¨ng s¶n l­îng t¨ng thu hµng n¨m tõ 15 ®Õn 20%, gi¶m chi phÝ tõ 10 ®Õn 15%, t¨ng lîi nhuËn tõ 10 - 15%. - Hai lµ: B¶o toµn vµ ph¸t triÓn VL§ b»ng c¸ch c¶i tiÕn c¬ chÕ qu¶n lý cho toµn C«ng ty. Cô thÓ lµ: + X©y dùng c¸c ®Þnh møc chi phÝ mét c¸ch hîp lý nh­: Chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ vËn chuyÓn, chi phÝ m«i giíi hoa hång. + Quy ®Þnh chÕ ®é thanh to¸n b»ng tiÒn - hµng ®èi víi c¸c ®¬n vÞ néi bé. Hµng th¸ng sau khi thanh to¸n, phßng tµi vô tiÕn hµng kiÓm tra, c©n ®èi thùc tÕ ®Ó x¸c ®Þnh vèn thùc tÕ t¹i ®¬n vÞ. + TiÕn hµnh b­íc c«ng khai ho¸ kÕt qu¶ tµi chÝnh theo quý trong toµn ngµnh ®Ó tõng b­íc ®­a c«ng t¸c qu¶n lý ®i vµo nÒ nÕp cã chÊt l­îng. - Ba lµ: B¶o toµn vµ ph¸t triÓn VL§ trªn c¬ së huy ®éng vèn t¹i chç. + C«ng ty sÏ t¨ng c­êng c«ng t¸c thanh to¸n nî theo ®Þnh kú ®Ó thu håi vèn, cÇn quan t©m h¬n ®Õn nghiÖp vô nî do b¸n chÞu hµng ho¸ cho ®¬n vÞ ngoµi ngµnh. Thu håi vèn nhanh lµ ph­¬ng ph¸p t¨ng vßng quay tèt nhÊt. 3.1.1.2. Ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Trong §¹i héi §¶ng bé C«ng ty võa qua, l·nh ®¹o C«ng ty ®· nªu râ môc tiªu ho¹t ®éng cña C«ng ty lµ : Trong nh÷ng n¨m tíi, C«ng ty cÇn tËp trung ®Çu t­ theo chiÒu s©u ®Ó ph¸t triÓn kinh doanh. Cñng cè m¹ng l­íi cung øng nh»m duy tr× æn ®Þnh s¶n xuÊt, æn ®Þnh thÞ tr­êng. §Êu t­ vèn ®Ó x©y dùng míi c¸c nhµ nghØ, kh¸ch s¹n phôc vô viÖc kinh doanh du lÞch. §èi víi ngµnh in nªu ®Çu t­ trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, c«ng suÊt lín ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt vµ sù tån t¹i cña C«ng ty khi b­íc sang giai ®o¹n míi; PhÊn ®Êu ®¹t møc t¨ng tr­ëng hµng n¨m tõ 10% - 20% ®èi víi c¸c chØ tiªu c¬ b¶n nh­: Doanh thu, s¶n l­îng, nép ng©n s¸ch, lîi nhuËn vµ thu nhËp cña ng­êi lao ®éng. 3.1.2. Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng. §Ó ho¹t ®éng cña C«ng ty ngµy cµng tèt h¬n, c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ, Ban l·nh ®¹o C«ng ty ®· x©y dùng mét sè chØ tiªu, kÕ ho¹ch ho¹t ®éng trong thêi gian tíi. C¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sè liÖu sau: B¶ng 8: Mét sè chØ tiªu dù kiÕn ®¹t ®­îc trong nh÷ng n¨m tíi §¬n vÞ tÝnh: ®ång ChØ tiªu N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2006 1. Doanh thu 53.209.826.596 63.851.791.915 76.622.150.298 2. Chi phÝ 45.480.412.965 36.384.330.372 32.745.897.335 3. Lîi nhuËn 5.519.313.696 6.347.210.750 7.299.292.362 4. Nép Ng©n s¸ch 1.545.407.835 1.777.219.010 2.043.801.861 3.2. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c­êng qu¶n lý vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông VL§ t¹i C«ng ty In - Th­¬ng m¹i - DÞch vô Ng©n hµng. Qua xem xÐt t×nh h×nh tæ chøc, huy ®éng vµ sö dông VL§ cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m võa qua cho thÊy: MÆc dï ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. Song víi sù l·nh ®¹o cña Ban chÊp hµnh §¶ng uû, Ban Gi¸m ®èc cïng toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn C«ng ty ®· chøng tá sù nç lùc v­¬n lªn, quyÕt t©m phÊn ®Êu hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®Ò ra. Nh×n l¹i n¨m 2004 lµ mét n¨m cã nhiÒu khã kh¨n thö th¸ch víi C«ng ty: Míi ®­îc thµnh lËp, c¹nh tranh gi÷a c¸c ®¬n vÞ cïng ngµnh diÔn ra mét c¸ch gay g¾t, gi¸ c¶ nguyªn vËt liÖu cã nhiÒu biÕn ®éng. §iÒu nµy ®· t¸c ®éng kh«ng nhá tíi qu¸ tr×nh kinh doanh, hiÖu qu¶ kinh doanh còng nh­ hiÖu qu¶ sö dông VL§ cña C«ng ty. Ngµy nay nhu cÇu, thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm dÞch vô ngµy cµng cao. §Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®­îc mét c¸ch v÷ng ch¾c, nhËn biÕt ®iÒu ®ã, C«ng ty ®· kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, dÞch vô cña m×nh, ®Çu t­ ®æi míi d©y chuyÒn s¶n xuÊt, hiÖn ®¹i ho¸ m¸y mãc thiÕt bÞ, x©y dùng míi nhµ cöa, kho hµng...Nhê thÕ cã thÓ æn ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh, ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng. Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc, C«ng ty cßn béc lé mét sè tån t¹i cÇn kh¾c phôc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, tæ chøc vµ sö dông vèn kinh doanh nãi chung VL§ nãi riªng. §Ó gãp phÇn n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ sö dông VL§ cña C«ng ty, qua t×m hiÓu thùc tÕ t«i xin m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p sau: 3.2.1. Chñ ®éng trong c«ng t¸c huy ®éng vµ sö dông VL§. 3.2.1.1. Gi¶i ph¸p t¹o lËp vèn cho C«ng ty. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, C«ng ty cã thÓ huy ®éng mét l­îng vèn tiÒn tÖ nhÊt ®Þnh. Do ®ã viÖc chñ ®éng x©y dùng kÕ ho¹ch huy ®éng vµ sö dông VL§ lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p tµi chÝnh h÷u hiÖu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn C«ng ty. Víi ba nhiÖm vô chÝnh lµ: In, th­¬ng m¹i, dÞch vô du lÞch, VL§ cña C«ng ty cÇn ph¶i chiÕm mét tû träng ®¸ng kÓ trong tæng nguån vèn kinh doanh. Hµng n¨m ®Ó qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n, C«ng ty th­êng ph¶i dù tr÷ mét l­îng nguyªn vËt liÖu kh¸ lín. Nh»m h­íng tíi môc tiªu ®¶m b¶o viÖc tæ chøc vµ sö dông VL§ mang l¹i hiÖu qu¶ cao, theo t«i khi lËp kÕ ho¹ch huy ®éng vµ sö dông VL§ C«ng ty cÇn chó träng mét sè vÊn ®Ò sau: - Tr­íc hÕt ph¶i x¸c ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c nhu cÇu vèn tèi thiÓu cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng kinh doanh, ®Æc biÖt lµ nhu cÇu thu mua nguyªn vËt liÖu, ®¶m b¶o tÝnh liªn tôc cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, nhu cÇu vèn cÇn thiÕt phôc vô cho t¸i ®Çu t­ trong c¸c lÜnh vùc: §æi míi trang thiÕt bÞ, ®µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n viªn ...Tõ ®ã ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p huy ®éng nh»m cung øng mét c¸ch ®Çy ®ñ, kÞp thêi, tr¸nh t×nh tr¹ng thiÕu vèn nh­ hiÖn nay, g©y ¶nh h­ëng xÊu tíi hiÖu qu¶ sö dông VL§. - Trªn c¬ së x¸c ®Þnh VL§ nh­ kÕ ho¹ch ®· lËp, C«ng ty cÇn x©y dùng kÕ ho¹ch huy ®éng bao gåm: ViÖc lùa chän nguån tµi trî tÝch cùc nhÊt, x¸c ®Þnh sè vèn hiÖn cã, sè vèn cÇn bæ sung. Theo t«i ®Ó ®¶m b¶o cho nhu cÇu VL§, tr­íc hÕt C«ng ty cÇn ph¶i t×m c¸ch huy ®éng tèi ®a néi lùc tõ bªn trong, t¨ng c­êng huy ®éng c¸c nguån vèn ng¾n h¹n ®Ó tµi trî cho nhu cÇu vèn tr­íc m¾t, tËn dông c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n ch­a ®Õn thêi h¹n thanh to¸n nh­ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn, thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Ng©n s¸ch Nhµ n­íc nh­ng ch­a ®Õn kú nép, ¸p dông h×nh thøc tÝn dông th­¬ng m¹i (Mua chÞu ®èi víi ng­êi cung cÊp), bëi khi sö dông c¸c kho¶n vèn nµy gióp C«ng ty kh«ng ph¶i bá ra chi phÝ, C«ng ty cµng cã nhiÒu ®iÒu kiÖn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña m×nh. Thùc tÕ ®· cho thÊy sè vèn bÞ chiÕm dông cña C«ng ty hiÖn nay lµ qu¸ lín, buéc C«ng ty ph¶i ®i vay ng¾n h¹n ®Ó cã vèn s¶n xuÊt. Nh­ vËy nÕu C«ng ty nhanh chãng thu håi ®­îc c¸c kho¶n ph¶i thu th× sÏ cã vèn ®Ó bæ sung cho nhu cÇu VL§, tõ ®ã gi¶m ®­îc c¸c kho¶n vay Ng©n hµng, gi¶m ®­îc chi phÝ vay kh«ng ®¸ng cã. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy theo t«i C«ng ty nªn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p nh­: ChiÕt khÊu, gi¶m gi¸ ë mét møc ®é hîp lý ®èi víi kh¸ch hµng quen thuéc vµ thanh to¸n tr­íc thêi h¹n, ®ång thêi cã biÖn ph¸p ®«n ®èc kh¸ch hµng thanh to¸n tiÒn hµng, tr¸nh t×nh tr¹ng vèn bÞ chiÕm dông qu¸ nhiÒu nh­ n¨m võa qua. C«ng ty còng cã thÓ vay cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®©y lµ mét nguån vèn rÊt h÷u Ých v× tiÒm n¨ng cña nã nhiÒu khi lµ rÊt lín. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, cïng víi sù ph¸t triÓn cña C«ng ty, thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn còng t¨ng theo, hä cã ®iÒu kiÖn bá ra nh÷ng kho¶n tiÒn tÝch luü, ®Çu t­. C«ng ty nªn khai th¸c tËp trung nguån vèn nµy sÏ gióp cho C«ng ty cã thªm vèn ®Çu t­ vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mµ kh«ng ph¶i th«ng qua c¸c thñ tôc phøc t¹p, nh÷ng ®ßi hái kh¾t khe cña Ng©n hµng khi muèn vay vèn. H¬n n÷a, vÒ phÝa c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty, viÖc cho C«ng ty vay vèn tr­íc hÕt lµ hä sÏ ®­îc h­ëng l·i suÊt thÝch ®¸ng, ®ång thêi t¨ng thªm sù g¾n bã cña m×nh víi C«ng ty, thóc ®Èy hä ho¹t ®éng tÝch cùc h¬n bëi v× trong ®ã cã c¶ sè vèn mµ hä ®· ®Çu t­ vµo C«ng ty. Khi ®· huy ®éng tèi ®a néi lùc tõ bªn trong mµ vÉn ch­a ®ñ vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh, lóc nµy C«ng ty cã thÓ huy ®éng thªm vèn tõ nguån bªn ngoµi b»ng c¸ch vay Ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c. Trong nh÷ng n¨m võa qua sè vèn vay Ng©n hµng cña C«ng ty chiÕm tû träng t­¬ng ®èi cao, khi sö dông nguån vèn nµy C«ng ty ph¶i tr¶ mét kho¶n l·i suÊt nhÊt ®Þnh do ®ã tÊt c¶ c¸c kho¶n vèn mµ C«ng ty huy ®éng ®­îc cÇn ph¶i ®­a vµo sö dông ngay, sö dông cã hiÖu qu¶ nÕu kh«ng t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty sÏ kh«ng gÆp ph¶i kh«ng Ýt khã kh¨n. §ång thêi trong thêi gian tíi C«ng ty cÇn x©y dùng ®­îc nh÷ng dù ¸n kinh doanh míi cã hiÖu qu¶ vµ thuyÕt phôc ®Ó cã thÓ xin c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn cÊp thªm vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh. Tuy nhiªn ®Ó cã thÓ khai th¸c tèt nguån vèn nµy ®ßi hái C«ng ty ph¶i ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ vµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty ph¶i æn ®Þnh, râ rµng nhê ®ã míi cã thÓ n©ng cao uy tÝn cña C«ng ty ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn, Ng©n hµng, tæ chøc tÝn dông, c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn, t¹o niÒm tin cña hä vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Song song víi kÕ ho¹ch tæ chøc huy ®éng vèn, C«ng ty cÇn chñ ®éng lËp kÕ ho¹ch vÒ ph©n phèi vµ sö dông sè vèn ®· t¹o lËp ®­îc sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt. 3.2.1.2. VÒ chiÕn l­îc sö dông vèn cña C«ng ty. Khi ®­a c¸c nguån vèn huy ®éng ®­îc vµo sö dông, C«ng ty cÇn c¨n cø vµo kÕ ho¹ch huy ®éng vµ sö dông vèn vµo s¶n xuÊt kinh doanh ®· lËp, lµm c¬ së ®iÒu trÞ cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña C«ng ty. NÕu trong tr­êng hîp cã ph¸t sinh thªm nhu cÇu VL§, C«ng ty cÇn chñ ®éng ®¸p øng kÞp thêi nh»m ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt diÔn ra mét c¸ch liªn tôc, kh«ng gi¸n ®o¹n. Ng­îc l¹i, nÕu thõa VL§ C«ng ty ph¶i cã biÖn ph¸p xö lý linh ho¹t nh­ ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt, cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c vay... lµm cho ®ång vèn lu«n vËn ®éng vµ kh«ng ngõng sinh s«i n¶y në . KÕ ho¹ch huy ®éng vµ sö dông vèn kinh doanh lµ mét bé phËn quan träng cña kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh còng nh­ ®èi víi c¸c kÕ ho¹ch kh¸c, do ®ã viÖc lËp c¸c kÕ ho¹ch nµy nhÊt thiÕt ph¶i dùa vµo sù ph©n tÝch tÝnh to¸n vµ c¸c chØ tiªu kinh tÕ tµi chÝnh cña c¸c kú tr­íc lµm c¬ së, kÕ ho¹ch ph¶i ®­îc lËp s¸t, ®óng, toµn diÖn vµ ®ång bé lµm c¬ së tin cËy cho viÖc tæ chøc vµ sö dông VL§ mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt cho C«ng ty. Sau khi x©y dùng kÕ ho¹ch huy ®éng vèn, viÖc lùa chän nguån vèn nµo ph¶i dùa trªn nguyªn t¾c hiÖu qu¶ kinh tÕ, nh­ng tèt h¬n lµ nªn huy ®éng nguån vèn C«ng ty tù bæ sung tõ c¸c quü, nÕu vÉn thiÕu míi vay Ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c. Khi vay vèn cÇn tr¸nh ®Ó t×nh tr¹ng vèn vay chiÕm tû lÖ lín h¬n tµi s¶n l­u ®éng. NÕu C«ng ty cã nguån vèn tù bæ sung lín th× sÏ cã søc hót m¹nh ®èi víi c¸c nhµ cho vay, c¸c chñ nî v× nh­ vËy C«ng ty sÏ cã kh¶ n¨ng tr¶ c¸c kho¶n nî h¬n. C«ng ty sÏ m¹nh d¹n trong viÖc ra quyÕt ®Þnh ®Çu t­, kh¼ng ®Þnh tiÒm n¨ng cña m×nh. Tuy nhiªn cÇn ph¶i biÕt b¶o qu¶n, më réng vèn ®i vay b»ng c¸ch khi bá ra mét l­îng vèn ®Çu t­ ph¶i lµm sao cho vßng lu©n chuyÓn vèn l¹i thÊp nhÊt. Ngoµi ra C«ng ty nªn tËn dông bé phËn tiÒn ch­a sö dông trong qòy ®Ó kinh doanh nh­ vËy sÏ lµm gi¶m bít g¸nh nÆng vÒ l·i suÊt vay, tõ ®ã cã ®iÒu kiÖn ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông VL§. 3.2.2. Tæ chøc vµ qu¶n lý qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. §iÒu hµnh vµ qu¶n lý tèt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét c«ng t¸c quan träng nh»m ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Tæ chøc tèt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh tøc lµ ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh nµy ®­îc tiÕn hµnh th«ng suèt, ®Òu ®Æn, nhÞp nhµng gi÷a c¸c kh©u s¶n xuÊt, kinh doanh, dù tr÷, tiªu thô s¶n phÈm; §¶m b¶o sù phèi hîp ¨n khíp, chÆt chÏ gi÷a tõng kh©u còng nh­ c¸c bé phËn trong C«ng ty nh»m t¹o ra c¸c s¶n phÈm dÞch vô cã chÊt l­îng tèt nhÊt. Muèn ®¹t ®­îc ®iÒu ®ã, c«ng t¸c ®iÒu hµnh qu¶n lý kinh doanh, h¹n chÕ tèi ®a thêi gian ngõng ho¹t ®éng cña m¸y mãc, ®¶m b¶o cung cÊp ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi nguyªn vËt liÖu cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, h¹n chÕ tèi ®a c¸c s¶n phÈm sai quy c¸ch, dù tr÷ hµng tån kho hîp lý, tr¸nh l·ng phÝ c¸c yÕu tè s¶n xuÊt, lµm chËm tèc ®é lu©n chuyÓn vèn. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu trªn, C«ng ty cÇn ph¶i qu¶n lý tèt tõng yÕu tè s¶n xuÊt. Mét trong c¸c yÕu tè cã ý nghÜa quan träng ®ã lµ: ViÖc qu¶n lý tµi s¶n l­u ®éng, vèn l­u ®éng. HiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh nãi chung vµ hiÖu qu¶ sö dông VL§ nãi riªng phô thuéc vµo viÖc sö dông tiÕt kiÖm vµ t¨ng c­êng tèc ®é lu©n chuyÓn VL§. Do vËy C«ng ty cÇn ph¶i t¨ng c­êng biÖn ph¸p qu¶n lý VL§ (TSL§) b»ng c¸ch: - X¸c ®Þnh ®óng nhu cÇu vèn cÇn thiÕt cho tõng thêi kú s¶n xuÊt kinh doanh tõ ®ã ®­a ra kÕ ho¹ch tæ chøc huy ®éng VL§ ®¸p øng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Doanh nghiÖp. §©y lµ viÖc lµm hÕt søc quan träng bëi nÕu kh«ng x¸c ®Þnh chÝnh x¸c nhu cÇu VL§ (TSL§) sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng thiÕu hoÆc thõa vèn g©y nh÷ng t¸c ®éng kh«ng tèt tíi hiÖu qu¶ sö dông VL§. NÕu x¸c ®Þnh nhu cÇu VL§ qu¸ thÊp dÉn tíi thiÕu VL§, C«ng ty sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n, kh¶ n¨ng thanh to¸n gi¶m, s¶n xuÊt kinh doanh bÞ ngõng trÖ, thiÖt h¹i do ngõng s¶n xuÊt, kh«ng thùc hiÖn ®óng ®­îc c¸c hîp ®ång ®· ký víi kh¸ch hµng, uy tÝn C«ng ty sÏ bÞ gi¶m sót. Ng­îc l¹i nÕu x¸c ®Þnh nhu cÇu VL§ qu¸ cao sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng thõa VL§, g©y l·ng phÝ, ø ®äng vËt t­ hµng ho¸, gi¶m tèc ®é lu©n chuyÓn vèn vµ ph¸t sinh c¸c chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt lµm t¨ng gi¸ thµnh cña s¶n phÈm, dÞch vô, ¶nh h­ëng tíi søc c¹nh tranh cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng. V× vËy cÇn ph¶i lµm tèt c«ng t¸c nµy ®Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc tiÕn hµnh thuËn lîi mang l¹i hiÖu qu¶ sö dông VL§ lµ tèt nhÊt. Tuy nhiªn nhu cÇu VL§ l¹i lµ mét ®¹i l­îng kh«ng cè ®Þnh, chÞu ¶nh h­ëng cña nhiÒu nh©n tè nh­: Quy m« s¶n xuÊt kinh doanh trong tõng thêi kú; sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶ vËt t­, hµng ho¸ mµ C«ng ty sö dông trong s¶n xuÊt; chÝnh s¸ch, chÕ ®é vÒ lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng ®èi víi ng­êi lao ®éng; tr×nh ®é tæ chøc, qu¶n lý sö dông VL§ trong qu¸ tr×nh dù tr÷ s¶n xuÊt còng nh­ s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. V× vËy muèn x¸c ®Þnh VL§ ®­îc chÝnh x¸c, n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ sö dông VL§ C«ng ty cÇn t×m c¸c biÖn ph¸p phï hîp t¸c ®éng ®Õn c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng trªn theo h­íng cã lîi mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. - Tæ chøc tèt qu¸ tr×nh thu mua, dù tr÷ nguyªn vËt liÖu. T×m c¸c biÖn ph¸p h¹ gi¸ thu mua tíi møc tèi thiÓu, h¹n chÕ ø ®äng vËt t­ hµng ho¸ tr¸nh t×nh tr¹ng vËt t­ hµng ho¸ bÞ kÐm hoÆc mÊt phÈm chÊt. - Qu¶n lý chÆt chÏ viÖc sö dông, tiªu dïng vËt t­ theo ®Þnh møc, tr¸nh l·ng phÝ nh»m gi¶m chi phÝ nguyªn vËt liÖu trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. - §­a ra c¸c biÖn ph¸p thay ®æi ph­¬ng thøc thanh to¸n, khuyÕn khÝch kh¸ch hµng... §Ó c¸c kho¶n ph¶i thu kh«ng bÞ chËm h¬n so víi thêi gian quy ®Þnh, tr¸nh t×nh tr¹ng bÞ chiÕm dông vèn qu¸ l©u. - Tæ chøc hîp lý qu¸ tr×nh lao ®éng, t¨ng c­êng kû luËt, n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ lao ®éng, tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt b»ng c¸c h×nh thøc khuyÕn khÝch tinh thÇn lao ®éng tiÕt kiÖm s¸ng t¹o nh­ khen th­ëng. - §Ó n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ kinh doanh mét trong c¸c biÖn ph¸p quan träng lµ C«ng ty cÇn ph¶i ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm cña m×nh, nh­ ngµnh in kh«ng chØ dõng l¹i ë in lÞch, in s¸ch b¸o, in sæ vay vèn... phôc vô cho ngµnh ng©n hµng mµ nªn më réng h¬n n÷a thÞ tr­êng, t×m kiÕm c¸c kh¸ch hµng ngoµi ngµnh cã nhu cÇu in Ên, chÕ b¶n...më réng ho¹t ®éng kinh doanh qu¶ng c¸o t¨ng doanh thu. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty cßn cÇn t×m nh÷ng nhµ cung øng nguyªn vËt liÖu æn ®Þnh, tin cËy, gi¸ c¶ hîp lý, më réng h¬n n÷a ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. - X©y dùng quan hÖ b¹n hµng ®èi víi kh¸ch hµng, nh»m cñng cè uy tÝn trªn th­¬ng tr­êng. Trong c¸c giao dÞch kinh tÕ tµi chÝnh ®èi víi kh¸ch hµng ph¶i tæ chøc tèt qu¸ tr×nh thanh to¸n, tr¸nh vµ gi¶m c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n mµ ch­a ®ßi ®­îc. §ång thêi còng kh«ng ®Ó t×nh tr¹ng c«ng nî d©y d­a kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n. 3.2.3. Tæ chøc tèt c«ng t¸c tiªu thô, thanh to¸n tiÒn hµng vµ thu håi c«ng nî. Thùc tÕ n¨m 2004 võa qua, c«ng t¸c thanh to¸n tiÒn hµng vµ thu håi c«ng nî cña C«ng ty cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n vµ ®· béc lé mét sè h¹n chÕ. Do ho¹t ®éng mua b¸n kinh doanh hµng ho¸ cña C«ng ty diÔn ra hÕt søc ®¬n ®iÖu, ho¹t ®éng in Ên chØ diÔn ra khi cã ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng mµ ch­a cã tiÒn ®Æt cäc, nhiÒu khi s¶n phÈm in ®· hoµn thµnh nh­ng kh¸ch hµng ch­a muèn ®Õn nhËn, C«ng ty ph¶i xÕp vµo kho g©y ra t×nh tr¹ng ø ®äng vèn. Khi kh¸ch hµng ®Õn lÊy hµng ®óng thêi gian th× l¹i chËm trÔ trong kh©u thanh to¸n. ChÝnh v× vËy ®· lµm cho hµng tån kho vµ sè vèn mµ C«ng ty bÞ kh¸ch hµng chiÕm dông chiÕm mét tû lÖ ®¸ng kÓ. Kú thu tiÒn b×nh qu©n kÐo dµi ¶nh h­ëng tíi kh¶ n¨ng thanh to¸n cña C«ng ty. §Ó ph¸t huy vai trß tù chñ vÒ tµi chÝnh, ®¶m b¶o t¨ng nhanh vßng quay cña VL§, C«ng ty cÇn ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu nh»m h¹n chÕ t×nh tr¹ng vèn bÞ chiÕm dông qu¸ nhiÒu lµm gi¶m thÊp hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung, hiÖu qu¶ sö dông VL§ cña C«ng ty nãi riªng. Theo t«i ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy trong thêi gian tíi C«ng ty cã thÓ ¸p dông mét trong c¸c biÖn ph¸p sau: - Trong c«ng t¸c tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm, C«ng ty ph¶i quy ®Þnh râ thêi h¹n thanh to¸n vµ h×nh thøc thanh to¸n tiÒn hµng trªn ho¸ ®¬n, chøng tõ vµ c¸c bªn ph¶i cã tr¸ch nhiÖm tu©n thñ mét c¸ch ®Çy ®ñ, nghiªm tóc c¸c ®iÒu kho¶n ®· quy ®Þnh, ®ång thêi C«ng ty còng nªn ®Ò ra c¸c h×nh thøc båi th­êng nÕu mét trong c¸c bªn vi ph¹m ®iÒu kho¶n trªn. - T¨ng c­êng c¸c biÖn ph¸p kh¸ch hµng thanh to¸n tiÒn hµng nh­ sö dông chiÕt khÊu b¸n hµng, gi¶m gi¸, chiÕt khÊu cho nh÷ng kh¸ch hµng quen thuéc, mua vµ ®Æt hµng víi sè l­îng lín, thanh to¸n sím thêi h¹n. NÕu thùc hiÖn ®­îc ®iÒu nµy ch¾c ch¾n c«ng tac thu håi tiÒn hµng cña C«ng ty sÏ nhanh chãng h¬n, h¹n chÕ ®­îc t×nh tr¹ng thanh to¸n chËm, d©y d­a khã ®ßi. Tuy nhiªn ®Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy, C«ng ty còng ph¶i nghiªn cøu kü ®Ó ®Ò ra mét tû lÖ chiÕt khÊu hîp lý nhÊt vÉn ph¶i ®¶m b¶o ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶. Theo t«i ®Ó ®Þnh ra mét tû lÖ chiÕt khÊu nµy, C«ng ty cÇn ph¶i dùa vµo l·i suÊt ng©n hµng vÒ vèn vay, v× thùc tÕ cho thÊy trong thêi gian vèn bÞ kh¸ch hµng chiÕm dông qu¸ nhiÒu nh­ n¨m 2003 - 2004 ®· buéc C«ng ty ph¶i ®i vay vèn Ng©n hµng cho s¶n xuÊt kinh doanh vµ tÊt nhiªn C«ng ty ph¶i tr¶ mét kho¶n l·i nhÊt ®Þnh, h¬n n÷a khi vay vèn ng©n hµng l¹i ®ßi hái c¸c thñ tôc phøc t¹p. §Ó tr¸nh t×nh tr¹ng nµy vµ chñ ®éng trong viÖc sö dông vèn, C«ng ty cã thÓ ®­a ra mét tû lÖ chiÕt khÊu thÊp h¬n vµ thËm chÝ t­¬ng ®­¬ng víi l·i suÊt Ng©n hµng trong tr­êng hîp cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ thu håi tiÒn hµng ngay v× ch¾c ch¾n ®iÒu nµy cßn cã lîi h¬n lµ ®îi kh¸ch hµng thanh to¸n toµn bé tiÒn hµng sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh, nh÷ng kho¶ng thêi gian ®ã C«ng ty l¹i ph¶i ®i vay ®Ó cã vèn s¶n xuÊt. - §èi víi c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n, C«ng ty ph¶i c©n nh¾c kü l­ìng tr­íc khi giao tiÒn. V× nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty bÞ h¹n chÕ vÒ nguån cung øng, gi¸ c¶ kh«ng æn ®Þnh, v× thÕ C«ng ty ph¶i tr¶ tiÒn tr­íc cho nhµ cung øng ®Ó mua nguyªn vËt liÖu. Song thùc tÕ cho thÊy, khi ®· nhËn ®­îc tiÒn råi ng­êi b¸n cã thÓ giao cho C«ng ty nh÷ng mÆt hµng kh«ng ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ sè l­îng, chÊt l­îng vÒ chñng lo¹i. C«ng ty cÇn ph¶i lùa chän phÝa ®èi t¸c cã uy tÝn cao, tr¸nh hiÖn t­îng giao tiÒn nh­ng kh«ng nhËn ®­îc hµng, vèn bÞ chiÕm dông ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ sö dông vèn cña C«ng ty. - Trong thêi gian tíi ®Ó t¨ng doanh thu vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty, mét mÆt C«ng ty nªn ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh hiÖn cã, mÆt kh¸c C«ng ty cã thÓ nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr­êng ®Ó tiÕn hµnh kinh doanh c¸c mÆt hµng míi ph¶i x©y dùng nhiÒu dù ¸n ®Çu t­ míi. M¹nh d¹n khai th¸c, ®Çu t­, kinh doanh mÆt hµng míi, më réng thÞ tr­êng. Chó träng h¬n n÷a ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu, thu ngo¹i tÖ, më réng liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµi n­íc ®Ó cñng cè thªm vèn, gi¶i quyÕt nhanh chãng l­îng hµng tån kho ®Ó thu håi VL§. X©y dùng bé m¸y maketting theo dâi, n¾m b¾t nhanh nhu cÇu vÒ s¶n phÈm dÞch vô cña kh¸ch hµng. Ph©n lo¹i kh¸ch hµng vµo khu vùc thÞ tr­êng, t×m nh÷ng s¶n phÈm cã kh¶ n¨ng tiªu thô lín, tiÕn hµnh lËp dù kiÕn vÒ gi¸ c¶, m¹ng l­íi tiªu thô, t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶ng c¸o, giíi thiÖu s¶n phÈm. 3.2.4. Tæ chøc tèt c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ ph©n tÝch kinh tÕ. Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh lµ qu¸ tr×nh xem xÐt, kiÓm tra, ®èi chiÕu c¸c sè liÖu kÕ to¸n, b¸o c¸o tµi chÝnh, tæng kÕt kÕt qu¶ kinh doanh, b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n... vµ so s¸nh sè liÖu vÒ tµi chÝnh hiÖn hµnh víi qu¸ khø. Th«ng qua viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh, ng­êi sö dông th«ng tin cã thÓ ®¸nh gi¸ tiÒm n¨ng, hiÖu qu¶ kinh doanh còng nh­ rñi ro trong t­¬ng lai, triÓn väng cña doanh nghiÖp, kh¶ n¨ng thanh to¸n... Nhê ®ã, t×m ra c¸c gi¶i ph¸p ®óng ®¾n ®Ó kÞp thêi xö lý c¸c vÊn ®Ò vÒ tµi chÝnh nh»m ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc thuËn lîi ®óng theo kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra , nh»m gi¶i quyÕt c¸c mèi quan t©m cña nhiÒu ng­êi nh­: Ban Gi¸m ®èc C«ng ty, c¸c nhµ ®Çu t­, c¸c chñ nî, c¸c nh©n viªn ng©n hµng, c¸c nhµ B¶o hiÓm... Mçi nhãm ng­êi nµy cã nh÷ng nhu cÇu th«ng tin kh¸c nhau vµ do vËy mçi nhãm cã xu h­íng tËp trung vµo nh÷ng khÝa c¹nh riªng trong bøc tranh tµi chÝnh doanh nghiÖp, nh­ng th­êng liªn quan tíi nhau: - §èi víi c¸c nhµ doanh nghiÖp vµ c¸c nhµ qu¶n trÞ, mèi quan t©m hµng ®Çu cña hä lµ lîi nhuËn vµ kh¶ n¨ng tr¶ nî. Ngoµi ra c¸c nhµ qu¶n trÞ cßn quan t©m tíi c¸c môc tiªu kh¸c nh­: T¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho nh©n viªn, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, tiÕt kiÖm chi phÝ ...Tuy nhiªn, mét doanh nghiÖp cã thÓ thùc hiÖn c¸c môc tiªu nµy nÕu ®¸p øng ®­îc hai thö th¸ch sèng cßn lµ kinh doanh cã l·i vµ thanh to¸n c«ng nî. - §èi víi c¸c chñ Ng©n hµng vµ c¸c nhµ cho vay: Mèi quan t©m cña hä h­íng chñ yÕu vµo kh¶ n¨ng tr¶ nî cña doanh nghiÖp. V× vËy hä ®Æc biÖt quan t©m tíi sè l­îng tiÒn vµ c¸c tµi s¶n kh¸c cã thÓ chuyÓn ®æi thµnh tiÒn nhanh. Tõ ®ã so s¸nh víi sè nî ng¾n h¹n ®Ó biÕt ®­îc kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi cña doanh nghiÖp. §ång thêi hä còng quan t©m tíi sè vèn chñ së h÷u v× sè vèn nµy chÝnh lµ kho¶n b¶o hiÓm cho hä trong tr­êng hîp doanh nghiÖp gÆp rñi ro. - §èi víi c¸c nhµ cung cÊp vËt t­, hµng ho¸: Hä ph¶i quyÕt ®Þnh xem cã cho phÐp kh¸ch hµng mua chÞu hay kh«ng. §Ó ®­a ra ®­îc quyÕt ®Þnh hä cÇn ph¶i biÕt ®­îc kh¶ n¨ng thanh to¸n cña kh¸ch hµng hiÖn t¹i vµ trong thêi gian tíi. - §èi víi c¸c nhµ ®Çu t­ mèi quan t©m cña hä h­íng vµo c¸c yÕu tè nh­: C¸c rñi ro, thêi gian hoµn vèn, møc sinh lêi, kh¶ n¨ng thanh to¸n... V× vËy hä cÇn nh÷ng th«ng tin vÒ tµi chÝnh, t×nh h×nh ho¹t ®éng, kÕt qu¶ kinh doanh vµ kh¶ n¨ng t¨ng tr­ëng cña doanh nghiÖp. Nh÷ng ®iÒu ®ã b¶o ®¶m sù an toµn vµ tÝnh hiÖu qu¶ cho c¸c nhµ ®Çu t­. - Bªn c¹nh nh÷ng nhãm ng­êi ®ã cßn cã nh÷ng nhãm ng­êi kh¸c còng quan t©m tíi c¸c th«ng tin tµi chÝnh cña doanh nghiÖp nh­: C¬ quan tµi chÝnh, c¬ quan thuÕ, c¬ quan thèng kª, c¸c nhµ ph©n tÝch tµi chÝnh... - C«ng ty còng cÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t, kiÓm to¸n néi bé t×nh h×nh tµi chÝnh cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc nh»m lµnh m¹nh ho¸ c«ng t¸c tµi chÝnh doanh nghiÖp . Tãm l¹i tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p quan träng nh»m t¨ng c­êng qu¶n lý, kiÓm tra, kiÓm so¸t qu¸ tr×nh kinh doanh, sö dông hîp lý c¸c nguån vèn nh»m ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. 3.2.5. Chó träng ph¸t huy nh©n tè con ng­êi, ®µo t¹o båi d­ìng c¸n bé. Nh©n tè con ng­êi ®­îc xem lµ mét nh©n tè v« cïng quan träng vµ cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh trong bÊt cø m«i tr­êng nµo. §Æc biÖt trong ho¹t ®éng kinh doanh th× mäi thµnh c«ng hay thÊt b¹i phÇn lín ®Òu do con ng­êi ®em l¹i. Trong ®iÒu kiÖn canh tranh gay g¾t cña c¬ chÕ thÞ tr­êng ngµy nay, ng­êi ta kh«ng chØ cÇn cã vèn, c«ng nghÖ lµ quan träng h¬n c¶ lµ ph¶i cã nh÷ng con ng­êi s¸ng t¹o d¸m nghÜ d¸m lµm. Thùc tÕ trong nhiÒu n¨m qua còng gièng nh­ c¸c doanh nghiÖp kh¸c, C«ng ty vÉn ch­a khai th¸c hÕt ®­îc søc s¸ng t¹o, trÝ tuÖ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty, ch­a ph¸t huy hÕt tiÒm n¨ng trong mçi c¸ nh©n. §©y lµ mét vÊn ®Ò tån t¹i cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc. §Ó huy ®éng ®­îc søc m¹nh cña nh©n tè con ng­êi, t¹o nªn mét khèi thèng nhÊt thËt sù v÷ng m¹nh, t¹o nªn sù lµnh m¹nh cña v¨n ho¸ doanh nghiÖp theo t«i trong thêi gian tíi C«ng ty cÇn gi¶i quyÕt mét sè vÊn ®Ò sau. - Th­êng xuyªn ®¸nh gi¸ tæng kÕt vÒ c¬ cÊu tæ chøc, vÒ tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, tõ ®ã cã c¸c kho¸ häc chuyªn s©u n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n. ViÖc ®µo t¹o båi d­ìng c¸n bé lµ mét viÖc lµm quan träng, viÖc ®µo t¹o båi d­ìng c¸n bé cña C«ng ty ph¶i ®¶m b¶o ®¸p øng ®­îc yªu cÇu míi, lu«n thay ®æi cña nÒn kinh tÕ, ph¶i dùa trªn c¬ së phï hîp víi tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ cña ®Êt n­íc. Tr­íc hÕt ph¶i rµ so¸t l¹i c¸n bé hiÖn cã ®Ó s¾p xÕp, bè trÝ l¹i cho phï hîp víi yªu cÇu cña tõng ®¬n vÞ vµ tr×nh ®é cña tõng c¸ nh©n, t×m ra nh÷ng bÊt hîp lý ®Ó kÞp thêi ®iÒu chØnh. Nãi chung tõ c¸n bé qu¶n lý ®Õn c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ph¶i ®­îc ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i nh»m ®¸p øng ®­îc yªu cÇu c«ng t¸c trong giai ®o¹n míi. Trong ®µo t¹o cÇn ­u tiªn ®óng møc ®éi ngò nh÷ng ng­êi trùc tiÕp lµm c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh. - Qu¶n lý c«ng t¸c c¸n bé mét c¸ch nghiªm kh¾c, c«ng minh, nh×n nhËn ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n nh÷ng ®iÓm tÝch cùc vµ tiªu cùc trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña ®éi ngò lao ®éng trong C«ng ty ®Ó tõ ®ã ph¸t huy nh÷ng ®iÓm tÝch cùc vµ h¹n chÕ nh÷ng tiªu cùc. CÇn cã nh÷ng khuyÕn khÝch vËt chÊt ®èi víi tËp thÓ còng nh­ c¸ nh©n cã nh÷ng thµnh tÝch, ph¸t minh, s¸ng kiÕn, ®ãng gãp cho sù ph¸t triÓn chung cña C«ng ty; §ång thêi còng ph¶i nghiªm kh¾c phª b×nh, kiÓm ®iÓm nh÷ng hµnh vi sai tr¸i lµm c¶n trë sù ph¸t triÓn cña C«ng ty. - Bªn c¹nh viÖc quan t©m tíi ®êi sèng vËt chÊt C«ng ty còng cÇn quan t©m tíi ®êi sèng tinh thÇn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn th­êng xuyªn cã c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ v¨n nghÖ, nghØ m¸t ®Ó tõ ®ã t¹o nªn sù ®oµn kÕt, kh«ng khÝ lµm viÖc tËp thÓ tho¶i m¸i, t­¬ng trî vµ thËt sù hiÖu qu¶. Lµm tèt c«ng t¸c nh©n sù lµ mét nh©n tè quan träng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung, hiÖu qu¶ sö dông VL§ nãi riªng. Do vËy C«ng ty cÇn quan t©m nh×n nhËn vÊn ®Ò nµy mét c¸ch ®óng ®¾n, coi ®©y lµ mét trong nh÷ng chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña C«ng ty. 3.2.6. Hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch. Lµ mét doanh nghiÖp qu¶n lý trùc tiÕp nhiÒu ®¬n vÞ trùc thuéc, do ®ã C«ng ty ph¶i bæ sung, hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch nãi chung vµ chÝnh s¸ch vÒ VL§ nãi riªng. Cô thÓ nh­: - ChÝnh s¸ch gi¸ c¶: Ph¶i x©y dùng mét chÝnh s¸ch gi¸ hîp lý, coi gi¸ c¶ lµ mét c«ng cô trong c¹nh tranh. - ChÝnh s¸ch tiÕt kiÖm chi phÝ: CÇn ph¶i x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch vÒ tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, chi phÝ l­u th«ng..., cã c¸c quy ®Þnh khen th­ëng, xö ph¹t trong viÖc sö dông chi phÝ tiÕt kiÖm hiÖu qu¶ hay l·ng phÝ. - ChÝnh s¸ch ®µo t¹o båi d­ìng c¸n bé. - ChÝnh s¸ch ph©n phèi vèn, ph©n phèi c¸c quü trong C«ng ty ph¶i ®­îc lËp cô thÓ vµ hîp lý. Muèn qu¶n lý vµ sö dông VL§ cã hiÖu qu¶ cÇn ph¶i thùc hiÖn chÝnh s¸ch tiÕt kiÖm mét c¸ch ®ång bé vµ th­êng xuyªn. X©y dùng c¸c ®Þnh møc chi phÝ ph¶i s¸t, ®óng, hîp lý, ph¶i th­êng xuyªn kiÓm tra qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ó kÞp thêi uèn n¾n chung cho toµn C«ng ty. Víi khèi l­îng hµng ho¸ mua b¸n trong n¨m lµ t­¬ng ®èi lín v× vËy viÖc h¹ thÊp tû lÖ hao hôt hµng ho¸ còng lµ mét biÖn ph¸p tiÕt kiÖm vèn quan träng. §©y ®­îc coi lµ nguån h×nh thµnh vèn tù cã ®¸ng kÓ hµng n¨m cña C«ng ty. 3.3. Mét sè kiÕn nghÞ vÒ chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« cña Nhµ n­íc. XuÊt ph¸t tõ viÖc x©y dùng ®Ò tµi tæ chøc qu¶n lý sö dông VL§ còng nh­ qua nghiªn cøu thùc tiÔn t¹i C«ng ty In - Th­¬ng m¹i - DÞch vô Ng©n hµng, t«i cã mét sè kiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt vÒ phÝa Nhµ n­íc nh­ sau: Trong ®iÒu kiÖn Nhµ n­íc cßn nhiÒu khã kh¨n vÒ tµi chÝnh, ch­a cã ®iÒu kiÖn cÊp bæ sung vèn cho c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®Ó gióp c¸c doanh nghiÖp cã thÓ lµm tèt vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn nh­ hiÖn nay th× Nhµ n­íc cÇn ph¶i t¹o m«i tr­êng, hµnh lang ph¸p lý an toµn hiÖu qu¶ ®Ó doanh nghiÖp chñ ®éng bæ sung vèn cho m×nh b»ng nhiÒu h×nh thøc. Thêi gian qua tuy chÝnh phñ ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong söa ®æi luËt ph¸p, t¹o m«i tr­êng thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp h¬n tr­íc. Nh­ng vÊn ®Ò vÉn cßn tån t¹i lµ luËt cßn thiÕu râ rµng, chËm trong h­íng dÉn thùc hiÖn, hay thay ®æi dÉn ®Õn kh«ng ®ång bé, g©y khã kh¨n trong ®Þnh h­íng, x¸c ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh cho mçi doanh nghiÖp. - VÒ luËt thuÕ GTGT, kho¶ng h¬n 40% c¸c doanh nghiÖp ®¸nh gi¸ r»ng viÖc ¸p dông luËt thuÕ GTGT vÉn lµm t¨ng møc ®ãng gãp cña doanh nghiÖp ®èi víi Nhµ n­íc. Lo¹i thuÕ nµy vÉn ch­a ph¸t huy hÕt ®­îc c¸c mÆt tÝch cùc. VÒ c«ng t¸c triÓn khai thu thuÕ: Sè l­îng lín c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn vÒ thuÕ GTGT, c¸c doanh nghiÖp thÊy rÊt khã kh¨n trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m×nh. ViÖc hoµn thuÕ GTGT cßn chËm trÔ, ch­a kÞp thêi lµm cho vèn cña Doanh nghiÖp bÞ chiÕm dông. Thêi gian tíi Nhµ n­íc nªn cã chÝnh s¸ch thuÕ æn ®Þnh ®Ó doanh nghiÖp chñ ®éng tÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh doanh. Khi cã thay ®æi ®Ò nghÞ Nhµ n­íc cã th«ng b¸o tr­íc víi mét thêi gian phï hîp ®Ó doanh nghiÖp thay ®æi, tr¸nh tæn thÊt do viÖc ®ét ngét thay ®æi chÝnh s¸ch thuÕ g©y ra. - C¸c doanh nghiÖp còng ®¸nh gi¸ nh÷ng yÕu tè kh¸c nh­: Nh÷ng h¹n chÕ trong ho¹t ®éng xóc tiÕn, thiÕu th«ng tin còng g©y ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. §Æc biÖt nh÷ng yÕu tè nh­: Bu«n lËu, hµng gi¶, chi phÝ phô trî cao (vËn t¶i, ®iÖn, th«ng tin...) vµ nhu cÇu tiªu dïng trong n­íc ch­a cao trong khi phô trî cao ®· lµm t¨ng thªm chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - §¸ng chó ý lµ vÊn ®Ò khã kh¨n trong viÖc vay vèn. ViÖc vay vèn víi nhiÒu thñ tôc phøc t¹p kh«ng thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp. Ng©n hµng cÇn cã c¬ chÕ th«ng tho¸ng h¬n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong viÖc vay vèn (thñ tôc thÕ chÊp, xem xÐt tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n). C¸c doanh gnhiÖp míi thµnh lËp gÆp nhiÒu khã kh¨n trong vay vèn bëi ng©n hµng chØ cho doanh nghiÖp vay vèn sau hai n¨m ho¹t ®éng cã l·i vµ ph¶i thÕ chÊp. Doanh nghiÖp míi thµnh lËp sÏ lÊy g× ®Ó thÕ chÊp, ®Ó cã ®ñ ®iÒu kiÖn vay ®ñ nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh. Nªn t¹o ra sù b×nh ®¼ng trong viÖc vay vèn ng©n hµng gi÷a c¸c doanh nghiÖp, ®Ò nghÞ ng©n hµng cho vay b»ng tÝn chÊp qua hîp ®ång kinh tÕ mµ doanh nghiÖp ®· ký víi kh¸ch hµng. T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp míi thµnh lËp cã c¬ héi ph¸t triÓn. - Ng©n hµng qu¶n lý ngo¹i hèi cung kh«ng ®ñ cÇu g©y nªn c¸c biÕn ®éng vÒ tû gi¸ hèi ®o¸i, khã kh¨n cho doanh nghiÖp. - C¸c thñ tôc thanh tra, kiÓm tra xin thuª ®Êt hoÆc cÊp ®Êt cña doanh nghiÖp ch­a cã nhiÒu tiÕn bé thËm chÝ cßn khã kh¨n h¬n. C¸c doanh nghiÖp mong muèn cã ®­îc sù c¶i thiÖn, gi¶m bít phiÒn hµ trong thñ tôc hµnh chÝnh. Trong thêi gian tíi nÕu Nhµ n­íc gi¶i quyÕt tèt c¸c vÊn ®Ò trªn sÏ lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi gióp c¸c doanh nghiÖp ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao h¬n trong s¶n xuÊt kinh doanh còng nh­ hiÖu qu¶ sö dông vèn. KÕt luËn Vèn kinh doanh nãi chung, VL§ nãi riªng lµ yÕu tè ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña Doanh nghiÖp ®­îc diÔn ra th­êng xuyªn vµ liªn tôc. V× vËy nÕu kh«ng cã vèn sÏ kh«ng thÓ tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc, thiÕu vèn sÏ g©y ra t×nh tr¹ng khã kh¨n, c¶n trë tÝnh liªn tôc cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §Ó t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn kh«ng hoµn toµn chØ phô thuéc vµo sè l­îng vèn nhiÒu mµ c¬ b¶n lµ phô thuéc vµo viÖc qu¶n lý vµ sö dông vèn nh­ thÕ nµo cho hiÖu qu¶ nhÊt. MÆt kh¸c ph¶i cã mét c¬ cÊu vèn hîp lý, phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña doanh nghiÖp còng lµ mét yÕu tè quan träng trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông VL§. V× vËy viÖc qu¶n trÞ vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông VL§ lµ v« cïng cÇn thiÕt cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña ®Ò tµi cïng víi qu¸ tr×nh t×m hiÓu thùc tÕ t¹i C«ng ty In - Th­¬ng m¹i - DÞch vô Ng©n hµng, Kho¸ luËn ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ sau: - Lµm râ c¸c lý luËn c¬ b¶n vÒ VL§ - Ph©n tÝch thùc tr¹ng qu¶n lý vµ sö dông VL§ t¹i C«ng ty In - Th­¬ng m¹i - DÞch vô Ng©n hµng - §Ò xuÊt ®­îc mét sè gi¶i ph¸p gióp C«ng ty trong ho¹t ®éng cña m×nh. §Ò tµi nµy ®­îc hoµn thµnh nhê sù h­íng dÉn tËn t×nh cña PGS.TS Lª Hoµng Nga - Gi¶ng viªn tr­êng §¹i häc Ng©n hµng vµ sù gióp ®ì cña tËp thÓ c¸n bé C«ng ty In - Th­¬ng m¹i - DÞch vô Ng©n hµng NN0 & PTNT ViÖt Nam ®Æc biÖt lµ phßng kÕ to¸n. Tuy nhiªn do nhiÒu nguyªn nh©n cã thÓ nh÷ng vÊn ®Ò tr×nh bµy nghiªn cøu trong luËn v¨n kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt v× vËy t«i rÊt mong nhËn ®­îc sù gãp ý, nhËn xÐt cña thÇy c« vµ b¹n bÌ cïng quan t©m tíi vÊn ®Ò nµy. Cuèi cïng t«i xin ®­îc bÇy tá lßng biÕt ¬n ch©n thµnh tíi: - C« gi¸o h­íng dÉn: PGS.TS. Lª Hoµng Nga - Gi¶ng viªn Tr­êng §¹i häc Ng©n hµng ®· nhiÖt t×nh h­íng dÉn t«i trong suèt qu¸ tr×nh lµm luËn v¨n. - TËp thÓ c¸n bé phßng KÕ to¸n Tµi chÝnh C«ng ty In - Th­¬ng m¹i - DÞch vô Ng©n hµng NN0 & PTNT ViÖt Nam ®Æc biÖt lµ sù tËn t×nh gióp ®ì cña Tr­ëng phßng kÕ to¸n NguyÔn V¨n Khoa. - Cuèi cïng lµ c¸c b¹n bÌ ®· ®ãng gãp ý kiÕn gióp t«i hoµn thµnh luËn v¨n nµy. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ tµi chÝnh Doanh nghiÖp - Häc viÖn Tµi chÝnh - KÕ to¸n Hµ Néi. Nhµ xuÊt b¶n tµi chÝnh Hµ Néi. 2. Gi¸o tr×nh ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ - Häc viÖn Tµi chÝnh - KÕ to¸n Hµ Néi. Nhµ xuÊt b¶n tµi chÝnh Hµ Néi. 3. Gi¸o tr×nh lý thuyÕt tµi chÝnh Tr­êng §¹i häc Tµi chÝnh - KÕ to¸n Hµ Néi. Nhµ xuÊt b¶n tµi chÝnh Hµ Néi. 4. S¸ch chÕ ®é míi vÒ qu¶n lý tµi chÝnh vµ cæ phÇn ho¸ Doanh nghiÖp Nhµ n­íc cña Nhµ xuÊt b¶n Tµi chÝnh. 5. Tµi liÖu tham kh¶o vµ b¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty In - Th­¬ng m¹i - DÞch vô Ng©n hµng . 6. C¸c b¸o, t¹p chÝ chuyªn ngµnh Tµi chÝnh. BiÓu ®å 2: KÕt cÊu VL§ cña C«ng ty n¨m 2003 BiÓu ®å 3: KÕt cÊu VL§ cña C«ng ty n¨m 2004 B¶ng 2: Nguån h×nh thµnh vèn kinh doanh cña C«ng ty In - Th­¬ng m¹i - DÞch vô Ng©n hµng §¬n vÞ: §ång ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 So s¸nh Sè tiÒn Tû lÖ (%) Sè tiÒn Tû lÖ (%) Sè tiÒn Tû lÖ (%) A - Nî ph¶i tr¶ 10.085.152.192 13,2 31.727.454.725 18,14 21.642.302.533 214,6 I. Nî ng¾n h¹n 9.615.152.192 12,6 31.727.454.725 18,14 22.112.302.533 230,0 1. Vay ng¾n h¹n 4.950.000.000 6,48 24.629.662.087 14,08 19.679.662.087 397,6 2. Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n 265.863.263 0,35 329.251.661 0,19 63.388.398 23,84 3. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép 890.216.917 1,17 1.216.889.427 0,7 326.672.510 36,7 4. Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 307.793.833 0,4 524.301.122 0,3 216.507.289 70,34 5. C¸c kho¶n ph¶i tr¶, nép kh¸c 3.201.278.179 4,2 5.027.350.428 2,87 1.826.072.249 57,04 II. Nî dµi h¹n 0 0 0 0 0 0 III. Nî kh¸c 470.000.000 0,6 0 0 - 470.000.000 - 100 1. Chi phÝ ph¶i tr¶ 470.000.000 0,6 0 0 - 470.000.000 - 100 B - Nguån vèn chñ së h÷u 66.280.124.156 86,8 143.178.179.795 81,86 76.898.055.639 116,0 I. Nguån vèn, quü 65.116.931.416 85,3 142.451.821.873 81,44 77.334.890.457 118,76 1. Nguån vèn kinh doanh 53.375.434.916 69,9 134.505.948.659 76,9 81.130.513.743 13,91 2. Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn 5.831.927.968 7,64 5.940.824.055 3,4 108.896.087 1,87 3. Quü dù phßng tµi chÝnh 2.463.098.258 3,23 1.756.795.260 1 - 706.302.998 28,7 4. Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi 3.198.216.377 4,19 0 0 - 3.198.216.377 - 100 5. Nguån vèn ®Çu t­ XDCB 248.253.899 0,34 248.253.899 0,14 0 0 II. Nguån kinh phÝ, quü kh¸c 1.163.192.740 1,5 726.357.922 0,42 - 436.834.818 - 37,55 1. Quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc 453.792.129 0,594 492.301.102 0,28 38.508.973 8,5 2. Quü x©y dùng phóc lîi 129.400.611 0,169 234.056.820 0,14 104.656.209 80,88 3. Quü qu¶n lý cÊp trªn 580.000.000 0,737 0 0 - 580.000.000 - 100 Tæng 76.365.276.348 100 174.905.634.520 100 98.540.358.172 129,0 (Sè liÖu ®­îc trÝch tõ b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2003 - 2004 cña C«ng ty In - Th­¬ng m¹i - DÞch vô Ng©n hµng) B¶ng 3: kÕt cÊu vèn l­u ®éng cña C«ng ty In - Th­¬ng m¹i - DÞch vô Ng©n hµng §¬n vÞ: §ång Vèn l­u ®éng N¨m 2003 N¨m 2004 So s¸nh Sè tiÒn Tû lÖ(%) Sè tiÒn Tû lÖ (%) Sè tiÒn Tû lÖ (%) I. Vèn b»ng tiÒn 25.000.344.954 49,38 14.707.609.243 35,9 - 10.292.735.711 - 41,17 1. TiÒn mÆt t¹i quü 349.351.929 0,69 462.378.886 1,13 113.026.957 32,35 2. TiÒn göi ng©n hµng 24.650.993.025 48,69 14.245.230.357 34,77 - 10.405.726.668 - 42,21 II. ®Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n 3.400.000.000 6,72 3.000.000.000 7,32 - 400.000.000 - 11,76 III. C¸c kho¶n ph¶i thu 4.515.067.173 8,91 5.223.752.449 12,75 708.685.276 15,7 1. Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 3.483.410.194 6,9 9.207.237.507 22,74 5.723.827.313 164,32 2. Ph¶i thu néi bé 811.259.715 1,6 - 4.196.783.141 - 10,24 - 5.008.042.856 - 617,3 3. Tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n 0 0 7.946.515 0,02 7.946.515 100 4. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 220.397.264 0,41 193.134.221 0,47 - 27.263.043 12,37 5. ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 0 0 12.217.347 0,03 12.217.347 100 IV. Hµng tån kho 14.659.358.682 28,96 14.357.036.214 35,04 - 302.322.468 20,6 1. Hµng mua ®ang ®i ®­êng 1.749.550.111 3,456 1.454.405.825 3,55 - 295.144.286 - 16,87 2. Nguyªn vËt liÖu, vËt t­ tån kho 5.105.328.269 10,1 6.769.814.897 16,52 1.664.486.628 32,6 3. C«ng cô dông cô trong kho 10.589.942 0,021 57.527.766 0,14 46.937.824 443,23 4. Chi phÝ SXKD dë dang 5.339.912.809 10,548 5.087.899.590 12,42 - 252.013.219 4,72 5. Hµng ho¸ tån kho 674.041.226 1,33 269.616.490 0,36 - 404.424.736 60,0 6. Thµnh phÈm tån kho 690.130.325 1,36 717.771.646 1,75 27.641.321 4,0 7. Hµng göi b¸n 1.089.806.000 2,145 0 0 - 1.089.806.000 - 100 V. Tµi s¶n l­u ®éng kh¸c 3.049.261.114 12,75 3.680.728.710 8,99 631.467.596 20,7 1. T¹m øng 386.550.392 0,764 652.767.241 1,59 266.216.849 68,87 2. Chi phÝ tr¶ tr­íc 259.665.442 0,513 859.794.628 2,1 600.129.186 231,12 3.Chi phÝ chê kÕt chuyÓn 16.170.280 0,032 168.166.841 0,41 151.996.561 940,0 4. C¸c kho¶n ký quü ký c­îc 2.386.875.000 11,441 2.000.000.000 4,89 - 386.875.000 16,2 Tæng VL§ 50.624.031.923 100 40.969.126.616 100 - 9.654.905.307 - 19,07 (Sè liÖu ®­îc trÝch tõ b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2003 - 2004 cña C«ng ty In - Th­¬ng m¹i - DÞch vô Ng©n hµng.) b¶ng 4: C¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶ cña C«ng ty In - Th­¬ng m¹i - DÞch vô Ng©n hµng §¬n vÞ: §ång ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 So s¸nh Sè tiÒn Tû lÖ(%) Sè tiÒn Tû lÖ (%) Sè tiÒn Tû lÖ (%) I. C¸c kho¶n ph¶i thu 4.492.337.059 100 10.061.085.484 100 5.568.748.425 24 1. Ph¶i thu kh¸ch hµng 3.611.885.888 80,4 9.207.237.507 91,5 5.595.351.619 155 2. Ph¶i thu t¹m øng 386.550.392 8,6 652.767.241 6,5 266.216.849 68,87 3. Tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n 273.503.515 6,09 7.946.515 0,08 - 265.557.000 - 97 4. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 220.397.264 4,91 193.134.221 1,92 - 27.263.043 - 12,37 II. C¸c kho¶n ph¶i tr¶ 5.067.131.401 100 7.097.792.638 100 2.030.661.237 40 1. Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n 539.366.778 10,64 329.251.661 4,64 - 210.115.117 - 39 2. Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 307.793.833 6,07 524.301.122 7,39 216.507.289 70,34 3. Ph¶i nép ng©n s¸ch 890.216.917 17,57 1.216.889.427 17,14 326.627.510 36,7 4. Ng­êi mua øng tiÒn tr­íc 128.475.693 2,53 0 0 - 128.475.693 - 100 5. C¸c kho¶n ph¶i nép b¶o hiÓm 52.854.689 1,043 14.174.438 0,2 - 38.680.251 - 73,2 6. Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c 3.148.423.490 62,147 5.013.175.990 70,63 1.864.752.500 59,2 (Sè liÖu ®­îc trÝch tõ b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2003 - 2004 cña C«ng ty In - Th­¬ng m¹i - DÞch vô Ng©n hµng)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQL và sử dụng vốn lưu động tại công ty in thương mại và DV NH.doc