Quản trị rủi ro đầu tư

Hệsốbiếnthiên là đạilượng chobiếtmứcrủi ro trên 1đơnvịtỉ suấtlợinhuận,vàdođólàchỉtiêuđánhgiảrủirotốt hơntrong trường hợptỉ suấtlợi nhuậncủacáckhoảnđầutư màchúngta đãlựachọnlàkhôngbằngnhau. Tómlại:hệsốbiếnthiên phảnánhảnhhưởngcủacảrủirovà tỉ suấtlợinhuậnnênchỉtiêunàygiúpđánhgiárủirotốthơn trong nhữngtình huốngcác khoảnđầutư có tỉ suất lợi nhuậnkỳvọngkhácnhau.

pdf14 trang | Chia sẻ: aquilety | Ngày: 27/03/2015 | Lượt xem: 1764 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quản trị rủi ro đầu tư, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LOGO GVHD : TS. Bùi Hữu Phước HV: Nhóm 3 Chương 3: Quản trị rủi ro đầu tư Quản trị rủi ro tài chính LOGOwww.themegallery.com Thành viên nhóm 3: Nguyễn Thế Minh  Nguyễn Thị Thanh Phước  Trương Tuấn Anh  Trần Thị Bích Hà  Lê Thị Hòa  Phạm Thị Thùy Linh  Lê Thị Ngọc Thúy  Nguyễn Ngọc Yến  Mai Quốc Thịnh  Trần Vũ Linh  Huỳnh Tuấn Duy  Nguyễn Thị Thương  Nguyễn Thị Thanh Hoa  Trần Mậu Quốc Khánh  Trần Khiếu Thiên Lê Thanh Trường LOGO Nội dung trình bày Chương 3: Quản trị rủi ro đầu tư Phần 4: Ngưỡng chấp nhận rủi ro Phần 3: Quản trị rủi ro đầu tư Phần 2: Đo lường rủi ro đầu tư Phần 1: Khái quát rủi ro đầu tư LOGO 4 Phần 1: Khái quát về rủi ro đầu tư Khái niệm về đầu tư: Đầu tư là hoạt động sử dụng các nguồn lực (vốn, tài nguyên) trong một thời gian nhất định để thu được lợi nhuận kinh tế hoặc lợi ích xã hội. LOGO Tỷ lệ tiền mặt trong nền kinh tế qua một số năm Các loại rủi ro trong đầu tư Rủi ro hệ thống Rủi ro phi hệ thống Phần 1: Khái quát về rủi ro đầu tư + Rủi ro thị trường + Rủi ro lãi suất + Rủi ro sức mua + Quản lý doanh nghiệp yếu kém + Tiến bộ khoa học kĩ thuật … Rủi ro của dự án đầu tư -Rủi ro riêng của dự án - Rủi ro công ty của dự án -Rủi ro thị trường LOGO Cơ chế chính sách Nhân tố chi phí Nhân tố lợi nhuận Nhân tố thị trường Các nhân tố tác động đến hoạt động đầu tư Phần 1: Khái quát về rủi ro đầu tư LOGO Phần 2: Đo lường rủi ro đầu tư Độ lệch chuẩn Công cụ đo lương Giá trị đo lường rủi ro (Value At Risk) Hệ số biến động LOGO Độ lệch chuẩn được tính bằng cách lấy căn bậc hai của phương sai tập nào có độ lệch chuẩn lớn hơn là tập có dữ liệu biến thiên nhiều hơn Là một đại lượng thống kê mô tả dùng để đo mức độ phân tán của một tập dữ liệu đã được lập thành bảng tần số Độ lệch chuẩn Phần 2: Đo lường rủi ro đầu tư Để đo lường độ phân tán hay sai biệt giữa lợi nhuận thực tế so với lợi nhuận kỳ vọng, người ta dùng phương sai (σ2) hoặc độ lệch chuẩn (σ). LOGO - Trong điều kiện có xác suất: Kỳ vọng toán học: E(R) = với Phương sai: Độ lệch chuẩn: Về mặt thống kê, phương sai được định nghĩa như sau: Phần 2: Đo lường rủi ro đầu tư 1 n j j j X X P    1 1 n j j P   2 2 1 ( ) n j j j X X P    2  LOGO Phần 2: Đo lường rủi ro đầu tư Lợi nhuận (Xj) Xác suất (Pj) (Xj)(Pj) [Xj – E(R)]2(Pj) - 0,10 0,05 - 0,0050 (-0,10 – 0,09)2(0,05) - 0,02 0,10 - 0,0020 (-0,02 – 0,09) 2(0,10) 0,04 0,20 0,0080 (0,04 – 0,09) 2 (0,20) 0,09 0,30 0,0270 (0,09 – 0,09) 2 (0,30) 0,14 0,20 0,0280 (0,14 – 0,09) 2 (0,20) 0,20 0,10 0,0200 (0,20 – 0,09) 2 (0,10) 0,28 0,05 0,0140 (0,28 – 0,09) 2 (0,05) Tổng = 1,00 Lợi nhuận kỳ vọng = 0,090 Phương sai σ2 = 0,00703 Trong ví dụ trên: lấy căn bậc 2 của phương sai σ2 = 0,00703 >> giá trị của độ lệch chuẩn là 0,0838 hay 8,38% Điều này có ý nghĩa là sai biệt giữa lợi nhuận thực tế so với lợi nhuận kỳ vọng là 8,38%. Lợi nhuận kỳ vọng là 9% với độ lệch chuẩn là 8,38% có nghĩa là thực tế lợi nhuận có thể biến động trong khoảng từ 9 – 8,38 = 0,62% đến 9 + 8,38 = 17,38%. LOGO Kỳ vọng toán học: Phương sai: Độ lệch chuẩn: Phần 2: Đo lường rủi ro đầu tư 1 1 n j j X X n    2 2 1 1 ( ) n j j X X n     2  - Trong nghiên cứu thực nghiệm: Ý nghĩa: Độ lệch chuẩn đo tính biến động của giá trị mang tính thống kê. Nó cho thấy sự chênh lệch về giá trị của từng thời điểm giá so với giá trung bình. Nếu sự chênh lệch không đáng kể thì độ lệch chuẩn và tính biến động ở mức thấp. LOGO Hệ số biến động ( Hệ số biến thiên) Phần 2: Đo lường rủi ro đầu tư Hệ số biến thiên = Hệ số biến thiên là đại lượng cho biết mức rủi ro trên 1 đơn vị tỉ suất lợi nhuận, và do đó là chỉ tiêu đánh giả rủi ro tốt hơn trong trường hợp tỉ suất lợi nhuận của các khoản đầu tư mà chúng ta đã lựa chọn là không bằng nhau. Tóm lại: hệ số biến thiên phản ánh ảnh hưởng của cả rủi ro và tỉ suất lợi nhuận nên chỉ tiêu này giúp đánh giá rủi ro tốt hơn trong những tình huống các khoản đầu tư có tỉ suất lợi nhuận kỳ vọng khác nhau. CV X   LOGO Hệ số biến động ( Hệ số biến thiên) Phần 2: Đo lường rủi ro đầu tư Ví dụ Tóm lại: hệ số biến thiên phản ánh ảnh hưởng của cả rủi ro và tỉ suất lợi nhuận nên chỉ tiêu này giúp đánh giá rủi ro tốt hơn trong những tình huống các khoản đầu tư có tỉ suất lợi nhuận kỳ vọng khác nhau. Dự án X Y Tỷ suất LN kỳ vọng 60% 8% Độ lệch chuẩn 15% 3% Hệ số biến thiên 0,25 0,38 LOGO Value at risk >> Duy trình bày File thuyet trinh PP_QTRR Duy.ppt Phần 2: Đo lường rủi ro đầu tư

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong_3_phan_3_1_4521.pdf
Luận văn liên quan