Quy trình bảo dưỡng, sửa chữa ôtô con 4 -7 chỗ, thiết kế trạm bảo dưỡng, sửa chữa theo tiêu chuẩn

Quy trình bảo dưỡng, sửa chữa ôtô con 4-7 chỗ. Thiết kế trạm bảo dưỡng, sửa chữa theo tiêu chuẩn ( Thuyết minh + bản vẽ ) LỜI NÓI ĐẦU Ngành công nghiệp ôtô là ngành mang tính tổng hợp. Sự phát triển của nó sẽ kéo theo các ngành nghề và các dịch vụ khác phát triển, thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững. Ơû nước ta, công nghiệp ôtô được coi là ngành trọng điểm, luôn nhận được các chính sách ưu đãi của nhà nước. Nền kinh tế đang phát triển, nhu cầu đi lại của con người, vận chuyển hàng hoá ngày càng tăng. Trong đó ôtô, xe máy là phương tiện chủ yếu trong giao thông đường bộ. Cùng với các chính sách thuế của nhà nước về mặt hàng nhập khẩu ôtô mới và ôtô qua sử dụng đã kích thích việc mua ôtô phục vụ cho nhu cầu đi lại của cá nhân ngày càng nhiều. Cùng với sự tăng trưởng về số lượng của loại phương tiện này thì tình trạng tai nạn giao thông do phương tiện này gây ra cũng tăng lên. Gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Nguyên nhân là sự chủ quan của con người, điều kiện đường sá, thời tiết và các lỗi kỹ thuật, hư hỏng bất ngờ của phương tiện khi đang lưu thông trên đường. Những lỗi kỹ thuật, hư hỏng này đều có thể kịp thời phát hiện và khắc phục nếu phương tiện được bảo dưỡng, sửa chữa theo đúng định kỳ và đúng quy định. Việc bảo dưỡng, sửa chữa được thực hiện phần lớn ở các garage. Mà hầu hết các garage đã được xây dựng từ lâu khi mà kỹ thuật ôtô chưa được phát triển mạnh như ngày nay. Thiếu các trang thiết bị chuẩn đoán, kiểm tra, dụng cụ làm việc và môi trường làm việc thiếu an toàn. Để đảm bảo chất lượng cho công việc bảo dưỡng, sửa chữa ôtô nhiều garage mới được thành lập với đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho công việc. Bên cạnh đó các hãng ôtô cũng mở nhiều các trạm bảo dưỡng, bảo trì cho ôtô chính hãng. Đảm bảo cho sản phẩm luôn hoạt động với độ tin cậy cao nhất, làm hài lòng các yêu cầu dịch vụ của chủ phương tiện. Để hiểu rõ tính quan trọng, cần thiết của việc bảo dưỡng, sửa chữa ôtô theo đúng định kỳ và đúng quy định. Cũng như là các thiết bị, dụng cụ, môi trường làm việc an toàn đảm bảo cho công việc bảo dưỡng, sửa chữa trong garage, trạm bảo dưỡng mà chọn đề tài: “Quy trình bảo dưỡng, sửa chữa ôtô con 4-7 chỗ. Thiết kế trạm bảo dưỡng, sửa chữa theo tiêu chuẩn”. Do tính đa dạng về công dụng, cấu tạo của ôtô mà thời gian làm luận văn có hạn nên đề tài giới hạn ở ôtô con 4 – 7 chỗ. Vì thế trạm bảo dưỡng, sửa chữa cũng được thiết kế để phục vụ cho loại xe này. Tiêu chuẩn thiết kế trạm bảo dưỡng được lấy tuỳ theo quy định của các hãng xe. Dưới đây được lấy theo tiêu chuẩn của hãng Mitsubishi. Đề tài nghiên cứu bao gồm 2 phần sau: Phần 1: Quy trình bảo dưỡng, sửa chữa ôtô. Kỹ thuật bảo dưỡng sửa chữa ôtô con ( cụ thể xe TOYOTA VIOS) Phần 2: Thiết kế trạm bảo dưỡng, sửa chữa ôtô con Trong quá trình làm luận văn, do kiến thức còn nhiều hạn chế và kinh nghiệm thực tế không nhiều nên không tránh được sai sót. Rất mong sự góp ý và chỉ bảo của các thầy và các bạn. Luận văn được hoàn thành đúng tiến độ là nhờ sự chỉ dẫn của các thầy hướng dẫn và các thầy trong bộ môn; sự giúp đỡ, góp ý nhiệt tình của anh Tuấn - nhân viên công ty Mekong Auto và của các bạn trong lớp CO03 trường ĐH Giao Thông Vận Tải HCM. Chân thành cảm ơn! Mục lục: Các từ viết tắt trong bài 4 Lời nói đầu 5 PHẦN 1: QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA ÔTÔ CON. KỸ THUẬT BẢO DƯỠNG ÔTÔ CON. Chương 1: Quy trình bảo dưỡng sửa chữa ôtô con. 7 1.1 Khái niệm, mục đích, tính chất của việc bảo dưỡng sửa chữa ôtô. 7 1.2 Chế độ bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa ôtô 7 1.3 Quy trình công nghệ bảo dưỡng, sửa chữa ôtô 9 1.4 Nội dung bảo dưỡng, sửa chữa ôtô 16 Chương 2: Kỹ thuật bảo dưỡng ôtô con 26 2.1 Giới thiệu TOYOTA VIOS 26 2.2 Máy 27 2.2.1 Động cơ 27 2.2.2 Hệ thống bôi trơn 31 2.2.3 Hệ thống làm mát 34 2.2.4 Hệ thống nhiên liệu 37 2.2.4 Hệ thống đánh lửa 44 2.2.5 Hệ thống nạp và khởi động 46 2.3 Gầm 48 2.3.1 Hệ thống truyền lực 48 A. Ly hợp 48 B. Hộp số thường 52 C. Hộp số tự động 53 D. Truyền động cacđăng, cầu chủ động, cầu dẫn hướng 60 2.3.2 Hệ thống treo 62 2.3.3 Hệ thống lái 68 2.3.4 Hệ thống phanh 72 2.3.5 Thân xe 78 PHẦN 2: THIẾT KẾ TRẠM BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA ÔTÔ CON Chương 3 Nguồn nhân lực và cơ sở vật chất của trạm bảo dưỡng, sửa chữa 3.1 Nguồn nhân lực 79 3.2 Cơ sở vật chất 82 Chương 4: Xây dựng trạm bảo dưỡng, sửa chữa 88 4.1 Xác đinh quy mô trạm 88 4.2 Bố cục trạm 89 4.3 Xác định diện tích dành cho khu vực xưởng 90 4.4 Xác định diện tích dành cho khu vực đậu xe 90 4.5 Xác định diện tích dành cho khu vực hành chính 90 4.6 Xác định diện tích dành cho khu vực của nhân viên 91 4.7 Đặc điểm của xưởng 91 Kết luận: 94 Các tài liệu tham khảo: 95 Phụ lục 96

doc110 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/04/2013 | Lượt xem: 4299 | Lượt tải: 47download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quy trình bảo dưỡng, sửa chữa ôtô con 4 -7 chỗ, thiết kế trạm bảo dưỡng, sửa chữa theo tiêu chuẩn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g 1 beân. 1. Loáp (moøn hay aùp suaát khoâng ñuùng) 2. Goùc ñaët baùnh xe khoâng ñuùng 3. Voøng bi moayô ( moøn) 4. Caùc chi tieát cuûa heä thoáng treo moøn Kieåm tra loáp. Kieåàm tra goùc ñaët baùnh xe Kieåm tra voøng bi moayô Kieåm tra heä thoáng treo. Thaân xe chuùi xuoáng 1. Xe ( quaù taûi) 2. Loø xo ( yeáu) 3. Giaûm chaán ( moøn) Kieåm tra loø xo. Kieåm tra giaûm chaán Xe bò laéc/ nghieâng 1. Loáp ((moøn hay aùp suaát khoâng ñuùng) 2. Giaûm chaán ( moøn) Kieåm tra loáp. Kieåm tra giaûm chaán Rung baùnh xe sau 1. Loáp ((moøn hay aùp suaát khoâng ñuùng) 2. Baùnh xe khoâng caân baèng 3. Giaûm chaán moøn 4. Goùc ñaët baùnh xe khoâng ñuùng Kieåm tra loáp. Kieåm tra loáp. Kieåm tra giaûm chaán Kieàm tra goùc ñaët baùnh xe Loáp xe moøn khoâng bình thöôøng. 1. Loáp ( aùp suaát loáp khoâng ñuùng) 2. Goùc ñaët baùnh xe khoâng ñuùng 3. Giaûm chaán moøn. 4. Caùc chi tieát cuûa heä thoáng treo moøn Kieåm tra loáp. Kieàm tra goùc ñaët baùnh xe Kieåm tra giaûm chaán Kieåm tra heä thoáng treo 2.3.3 HEÄ THOÁNG LAÙI: Hình 2.9 Toång quan heä thoáng laùi I Thoâng soá baûo döôõng: Haønh trình töï do cuûa voâlaêng Max: 30 mm Taêng möùc daàu Max: 5 mm Aùp suaát daàu taïi toác ñoä khoâng taûi vôùi van ñoùng 60kG/cm2 Löïc laùi ôû toác ñoä khoâng taûi 60Kg II Baûo döôõng: 1 Kieåm tra ñoä rô cuûa voâlaêng: - Ñoã xe vaø caùc baùnh xe thaúng veà phía tröôùc. - Duøng tay quay nheï voâlaêng sang traùi vaø sang phaûi, kieåm tra ñoä rô cuûa voâlaêng Ñoä rô lôùn nhaát : 30 mm 2 Kieåm tra ñai daãn ñoäng: - Kieåm tra baèng maét xem coù moøn daây ñai vaø loáp boá hay khoâng . - Ño ñoä chuøng ñai daãn ñoäng, ñoä caêng ñai daãn ñoäng vôùi löïc aán 10kG + Ñai môùi: 8 – 10 mm + Ñai cuõ : 11 – 13 mm - Kieåm tra baèng tay ñaûm baûo raèng ñai khoâng tröôït ngoaøi puly. 3 Kieåm tra möùc daàu. - Ñoã xe ôû nôi baèng phaúng. Taét maùy vaø kieåm tra möùc daàu trong bình chöùa. - Kieåm tra möùc daàu : daàu noùng thì trong vuøng HOT. Coøn daàu nguoäi thì naèm trong vuøng NGUOÄI. - Kieåm tra xem coù boït hay coù vaån ñuïc khoâng. Neáu coù thì xaû khí heä thoáng trôï löïc laùi. - Ñeå ñoäng cô chaïy khoâng taûi, ño möùc daàu. Taét maùy, chôø vaøi phuùt vaø ño laïi möùc daàu. Möùc daàu taêng lôùn nhaát ; 5mm. neáu hôn thì xaû khí heä thoáng trôï löïc laùi. 4 Kieåm tra aùp suaát daàu trôï löïc laùi: - Khôûi ñoäng ñoäng cô vaø chaïy khoâng taûi, ñaùnh tay laùi heát côõ töø beân naøy sang beân kia vaøi laàn ñeå laøm noùng daàu( nhieät ñoä : 75 – 800 C). Ñoùng van SST. Aùp suaát daàu nhoû nhaát : 60kG/cm2 - Ñoäng cô chaïy khoâng taûi, môû van hoaøn toaøn. Ño aùp suaát daàu ôû toác ñoä ñoäng cô 1000 voøng / phuùt vaø 3000 voøng/ phuùt. Aùp suaát cheânh leäch : 5kG/cm2 hoaëc ít hôn.( khoâng quay voâlaêng) - Ñoäng cô khoâng taûi, môû van hoaøn toaøn, quay voâlaêng heát côõ ñeán vò trí khoaù. Aùp suaát daàu nhoû nhaát: 60kG/cm2 5 Kieåm tra löïc laùi: - Ñeå voâlaêng ôû vò trí trung taâm. Khôûi ñoäng ñoäng cô vaø chaïy khoâng taûi. Ño löïc laùi ôû 2 phía. Löïc laùi: 60kG hay nhoû hôn. 6 Xaû khí heä thoáng trôï löïc laùi. - Kieåm tra möùc daàu. Kích xe leân. Quay voâlaêng heát côõ töø beân naøy sang beân kia. - Haï xe. Khôûi ñoäng ñoäng cô vaø chaïy khoâng taûi vaøi phuùt. Quay voâlaêng heát côõ phía beân traùi vaø phaûi. Giöõ vò trí taän cuøng khoaûng 2-3 giaây . Laëp laïi vaøi laàn. Taét maùy - Kieåm tra daàu trong bình chöùa khoâng coù boït khí hay coù ñuïc. Neáu phaûi xaû khí 2 laàn thì phaûi thì kieåm tra roø ræ daàu trong heä thoáng. -Kieåm tra möùc daàu. 7 Kieåm tra ñoøn daãn ñoäng laùi - Kieåm tra caùc roâtyn laùi coù bò loûng: laéc theo thaúng ñöùng vaø höôùng truïc. - Kieåm tra caùc cao su chaén buïi cuûa roâtyn coù raùch, hö. - Kieåm tra hö hoûng, chaûy môõ cuûa hoäp cô caáu laùi. III Nhöõng hö hoûng vaø söûa chöõa. Trieäu chöùng Khu vöïc nghi ngôø Khaéc phuïc I. Laùi naëng 1. Loáp ( aùp suaát khoâng ñuùng) 2. Möùc daàu trôï laùi thaáp. 3. Goùc ñaët baùnh tröôùc sai. 4. Caùc khôùp noái cuûa heä thoáng laùi moøn. 5. Caùc khôùp caàu cuûa heä thoáng treo moøn. 6. Truïc laùi bò boù. 7. Bôm caùnh gaït trôï löïc laùi. 8. Cuïm cô caáu laùi. Kieåm tra loáp. Kieåm tra möùc daàu Kieåm tra goùc ñaët baùnh xe Kieåm tra khôùp noái. Kieåm tra heä thoáng treo Kieåm tra truïc laùi Kieåm tra bôm trôï löïc. Kieåm tra cô caáu laùi II. Traû laùi keùm. 1. Loáp ( aùp suaát khoâng ñuùng) 2. Goùc ñaët baùnh tröôùc sai. 3. Truïc laùi bò boù. 4. Cuïm cô caáu laùi coù trôï löïc 5. Caùc khôùp noái cuûa heä thoáng laùi moøn 6. Caùc khôùp caàu cuûa heä thoáng treo moøn Kieåm tra loáp Kieåm tra goùc ñaët baùnh xe Kieåm tra truïc laùi Kieåm tra cô caáu laùi Kieåm tra khôùp noái. Kieåm tra heä thoáng treo III. Ñoä rô lôùn quaù. 1. Caùc khôùp noái cuûa heä thoáng laùi moøn. 2. Caùc khôùp caàu cuûa heä thoáng treo moøn. 3. Truïc laùi trung gian, khôùp caùcñaêng moøn. 4. Voøng bi baùnh xe tröôùc moøn. 5. Cuïm cô caáu laùi coù trôï löïc Kieåm tra khôùp noái Kieåm tra heä thoáng treo Kieåm tra truïc laùi Kieåm travoøng bi Kieåm tra cô caáu laùi IV. Coù tieáng keâu baát thöôøng. 1. Möùc daàu trôï laùi thaáp. 2. Caùc khôùp noái cuûa heä thoáng laùi moøn 3. Bôm caùnh gaït trôï löïc laùi. 4. Cuïm cô caáu laí coù trôï löïc Kieåm tra möùc daàu Kieåm tra khôùp noái Kieåm tra bôm trôï löïc. Kieåm tra cô caáu laùi 2.3.4 HEÄ THOÁNG PHANH Hình 2.10 Toång quan heä thoáng phanh I Thoâng soá baûo döôõng: Chieàu cao baøn ñaïp phanh tính töø saøn xe 124.3 – 134.3 mm Haønh trình töï do baøn ñaïp phanh 1 – 6 mm Khe hôû coâng taéc ñeøn phanh 0.5 – 2.4 mm Khoaûng caùch döï tröõ cuûa baøn ñaïp phanh töø saøn xe Lôùn hôn 55mm Chieàu daøy maù phanh tröôùc Tieâu chuaån Nhoû nhaát 11.0 mm 1.0 mm Chieàu daøy ñóa phanh tröôùc Tieâu chuaån Nhoû nhaát 20.0 mm 18.0 mm Ñoä ñaûo ñóa phanh tröôùc Max: 0.05 mm Ñöôøng kính trong troáng phanh sau Tieâu chuaån Lôùn nhaát 200.0mm 201.0 mm Chieàu daøy maù cuûa guoác phanh sau Tieâu chuaån Nhoû nhaát 4.0 mm 1.0 mm Khe hôûa cuûa guoác phanh troáng sau Max: 0.6mm II Baûo döôõng: 1 Kieåm tra möùc daàu phanh. - Möùc daàu trong xilanh toång naèm giöõa möùc MAX vaø MIN. Thaáp hôn MIN thì kieåm tra söï roø ræ trong heä thoáng thuyû löïc vaø theâm daàu. 2 Xaû khí: - Xaû khí xilanh phanh chính: + Xilanh phanh chính ñaõ bò thaùo rôøi hoaëc bình chöùa daàu phanh ñaõ heát daàu. + Thaùo caùc oáng daãn daàu phanh khoûi xilanh phanh chính. + Ñaïp chaäm baøn ñaïp phanh vaø giöõ noù. Bòt ñöôøng ra cuûa xilanh phanh chính baèng ngoùn tay vaø nhaû baøn ñaïp phanh. Laëp laïi 4, 5 laàn. + Laép caùc ñöôøng oáng phanh khoûi xilanh phanh chính. - Xaû khí ñöôøng oáng phanh. + Noái oáng nhöïa vôùi nuùt xaû khí + Ñaïp chaäm baøn ñaïp phanh vaøi laàn vaø nôùi loûng nuùt xxaû khí vôùi baøn ñaïp phanh ñang ñöôïc nhaán xuoáng. Khi daàu phanh ngöøng chaûy, xieát chaët nuùt xaû khí vaø nhaû baøn ñaïp phanh. Laëp laïi cho ñeán khi xaû heát khí trong heä thoáng. + Laøm laïi caùc böôùc treân cho ñeán khi xaû heát khí trong ñöoøng oáng phanh cho moãi baùnh xe. 3 Kieåm tra baøn ñaïp phanh: - Kieåm tra chieàu cao baøn ñaïp phanh: 124,3 mm – 134,3 mm. (tính töø maët saøn) - Kieåm tra haønh trình töï do cuûa baøn ñaïp phanh : 1- 6 mm. neáu khoâng ñuùng, kieåm tra khe hôû coâng taéc ñeøn phanh: 0,5 – 2,4 mm - Kieåm tra khoaûng caùch döï tröõ baøn ñaïp phanh : lôùn hôn 55 mm ( tính töø maët saøn vôùi löïc aán 50 kG). Neáu khoâng ñuùng tieán haønh khaéc phuïc hö hoûng heä thoáng phanh. 4 Kieåm tra vaø ñieàu chænh caàn ñaåy boä trôï löïc phanh: - Ñieàu chænh boä trôï löïc phanh khoâng coù chaân khoâng.( Ñaïp baøn ñaïp phanh moät vaøi laàn khi ñaõ taét ñoäng cô) - Tieán haønh ñieàu chænh caàn ñaåy cuûa boä trôï löïc phanh khi ñaõ thay theá xilanh chính baèng caùi môùi. + Boâi phaán vaøo ñaàu cuûa dung cuï phuï trôï + Ñaët duïng cuï phuï trôï leân boä trôï löïc phanh. + Ño khe hôû giöõa caàn ñaåy boä trôï löïc phanh vaø duïng cuï phuï trô.Khe hôû:0 mm 5 Kieåm tra boä trôï löïc phanh: - Kieåm tra kín khí: + Khôûi ñoäng ñoäng cô vaø taét maùy sau 1 ñeán 2 phuùt. Ñaïp töø töø baøn ñaïp phanh 1 vaøi laàn. Neáu baøn ñaïp ñi xuoáng nhanh ôû laàn 1 nhöng daàn daàn ñi leân sau laàn ñaïp thöù 2, thöù 3 thì ñöôïc coi laø kín khí. + Ñaïp baøn ñaïp phanh trong khi ñoäng cô ñang chaïy khoâng taûi vaø taét maùy maø vaãn ñang ñaïp vaø giöõ baøn ñaïp phanh. Neáu khoâng coù söï thay ñoåi veà khoaûng caùch döï tröõ cuûa baøn ñaïp phanh sau khi giöõ baøn ñaïp phanh trong thôøi gian khoaûng 30giaây thì ñöôïc coi laø kín khí. - Kieåm tra hoaït ñoäng. + Ñaïp baøn ñaïp phanh moät vaøi laàn vôùi khoaù ñieän ñang ôû vò trí OFF vaø kieåm tra raèng khoâng coù söï thay ñoåi veà khoaûng caùch döï tröõ cuûa baøn ñaïp phanh. + Ñaïp baøn ñaïp phanh vaø khôûi ñoäng ñoäng cô. Neáu baøn ñaïp phanh ñi xuoáng moät chuùt thì hoaït ñoäng laø bình thöôøng. 6 Kieåm tra xilanh phanh vaø piston: - Coù bò gæ hay xöôùc? 7 Kieåm tra ñoä daøy maù phanh : - Phanh tröôùc: + Ñoä daøy tieâu chuaån : 11,0 mm + Ñoä daøy nhoû nhaát : 1,0 mm 8 Kieåm tra ñoä daøy ñóa phanh. - Phanh tröôùc: + Ñoä daøy tieâu chuaån : 20,0 mm + Ñoä daøy nhoû nhaát : 18,0 mm 9 Kieåm tra ñoä ñaûo ñóa phanh: - Duøng ñoàng hoà so ño ñoä ñaûo taïi vò trí caùch meùp ngoaøi cuûa ñóa 10mm. - Ñoä ñaûo ñóa phanh lôùn nhaát :0,05 mm. - Neáu ñoä ñaûo cuûa ñóa lôùn hôn hoaëc baèng giaù trò lôùn nhaát thì kieåm tra ñoä rô cuûa voøng bi theo höôùng truïc vaø kieåm tra ñoä ñaûo cuûa moayô. Neáu ñoä rô voøng bi vaø ñoä ñaûo laø bình thöôøng thì ñieàu chænh ñoä ñaûo ñóa. 10 Kieåm tra haønh trình caàn phanh tay - Keùo heát côõ caàn phanh tay leân, ñeám soá tieáng keâu taùch. - Haønh trình caàn phanh tau : 6-9 tieáng keâu ôû löïc keùo 20kG 11 Kieåm tra ñöôøng kính trong cuûa ñóa phanh guoác: - Ñöôøng kính trong tieâu chuaån : 200.0 mm - Ñöôøng kính trong lôùn nhaát: 201.0 mm. 12 Kieåm tra chieàu daøy maù guoác phanh sau. - Chieàu daøy tieâu chuaån : 4.0 mm - Chieàu daøy nhoû nhaát : 1,0 mm - Chieàu daøy maù phanh tay nhoû hôn chieàu daøy nhoû nhaát hoaëc maø phanh moøn khoâng ñeàu thì thay theá guoác phanh. 13 Kieåm tra söï tieáp xuùc ñuùng ñóa phanh vaø maù phanh ñoã - Boâi phaán vaøo maët trong cuûa ñóa sau ñoù quay maù phanh ñeå laép noù. - Neáu tieáp xuùc giöõa ñóa phanh vaø maù phanh khoâng chính xaùc thì duøng maùy maøi guoác phanh hoaëc thay cuïm guoác phanh . III Nhöõng hö hoûng vaø khaéc phuïc: Trieäu chöùng Khu vöïc nghi ngôø Khaéc phuïc I. Baøn ñaïp phanh thaáp hoaëc bò haãng. 1. Roø ræ daàu phanh. 2. Coù khí trong heä thoáng loïc phanh 3. Phoát piston bò moøn hay hoûng. 4. Khe hôû guoác phanh sau. 5. Xilanh phanh chính hoûng. 6. Caàn ñaåy boä trôï löïc phanh ( ñieàu chænh khoâng ñuùng) Xaû khí Ñaïi tu phanh, kieåm tra. Ñaïi tu phanh, kieåm tra Kieåm tra vaø thay theá. Kieåm tra vaø ñieàu chænh Kieåm tra vaø ñieàu chænh II. Boù phanh 1. Haønh trình töï do cuûa baøn ñaïp nhoû 2. Baøn ñaïp phanh ñoã hoaëc haønh trình tay phanh ( ñieàu chænh khoâng ñuùng) 3. Caùp phanh tay bò keït. 4. Khe hôû guoác phanh sau ( ñieàu chænh khoâng ñuùng) 5. Maù phanh( nöùt hoaëc veânh) 6. Piston bò dính 7. piston bò keït 8. Loø xo hoài vò. 9. Caàn ñaåy cuûa boä trôï löïc phanh (ñieàu chænh khoâng ñuùng) 10. Roø ræ chaân khoâng cuûa heä thoáng trôï löïc phanh. 11. Xilanh phanh chính hoûng. Kieåm tra baøn ñaïp phanh Kieåm tra vaø ñieàu chænh phanh ñoã, phanh tay Kieåm tra, ñieàu chænh Ñaïi tu phanh, kieåm tra Ñaïi tu phanh, kieåm tra Ñaïi tu phanh, kieåm tra Ñaïi tu phanh, kieåm tra Ñaïi tu phanh, kieåm tra Kieåm tra vaø ñieàu chænh Kieåm tra vaø ñieàu chænh Kieåm tra vaø thay theá III. Phanh leäch (xe bò leäch 1 beân khi phanh) 1. Piston (dính) 2. Maù phanh (dính daàu) 3. Piston keït. 4. Ñóa phanh (xöôùc) 5. Troáng phanh 6. Maù phanh ( nöùt hoaëc veânh) Ñaïi tu phanh, kieåm tra Ñaïi tu phanh, kieåm tra Ñaïi tu phanh, kieåm tra Ñaïi tu phanh, kieåm tra Ñaïi tu phanh, kieåm tra Ñaïi tu phanh, kieåm tra IV. Ñaïp naëng nhöng khoâng hieäu quaû. 1. Roø ræ daàu phanh 2. Coù khí trong heä thoáng phanh 3. Maù phanh bò moøn. 4. Maù phanh nöùt hoaëc veânh. 5. Maù phanh dính daàu 6. Maù phanh bò chai 7. Ñóa phanh( xöùôc) 8. Ñóa phanh ( chai) 9. Caàn ñaåy boä trôï löïc phanh (ñieàu chænh khoâng ñuùng) 10. Roø ræ chaân khoâng heä thoáng trôï löïc Xaû khí Ñaïi tu phanh, kieåm tra Ñaïi tu phanh, kieåm tra Ñaïi tu phanh, kieåm tra Ñaïi tu phanh, kieåm tra Ñaïi tu phanh, kieåm tra Ñaïi tu phanh, kieåm tra Kieåm tra vaø ñieàu chænh Kieåm tra vaø ñieàu chænh V. Coù tieáng rít töø phanh 1. Maù phanh ( nöùt hoaëc veânh) 2. Buloâng laép( loûng) 3. Ñóa phanh ( xöôùc) 4. Mieáng ñôõ maù phanh (loûng) 5. Choát tröôït (moøn) 6. Maù phanh ( baån ) 7. Maù phanh (chai) 8. Loø xo hoài vò ( hoûng) 9. Ñeäm choáng oàn ( hoûng) 10. Loø xo giöõ guoác phanh ( hoûng) Ñaïi tu phanh, kieåm tra Ñaïi tu phanh, kieåm tra Ñaïi tu phanh, kieåm tra Ñaïi tu phanh, kieåm tra Ñaïi tu phanh, kieåm tra Ñaïi tu phanh, kieåm tra Ñaïi tu phanh, kieåm tra Ñaïi tu phanh, kieåm tra Ñaïi tu phanh, kieåm tra Ñaïi tu phanh, kieåm tra 2.3.5 THAÂN XE I Kieåm tra hoaït ñoäng cuûa caùc boä phaän treân thaân xe: 1 Kieåm tra hoaït ñoäng cuûa khoaù naép capoâ. - Kieåm tra naép capoâ baät leân 1 ít khi keùo caàn nhaû khoaù naép capoâ trong xe. - Kieåm tra moùc an toaøn cuûa naép capoâ giöõ naép khoâng nhaác leân ñöôïc. - Nhaû naép an toaøn vaø naép capoâ baät leân nheï nhaøng - Aán naép capoâ xuoáng vaø kieåm tra raèng noù ñöôïc haõm chaéc chaén ôû ñuùng vò trí. 2 Kieåm tra hoaït ñoäng cuûa caùc baûn leà mui xe. - Kieåm tra hoaït ñoäng cuûa khoaù cöûa: kieåm tra môû vaø khoaù cuûa tay naém. - Kieåm tra hoaït ñoäng cuûa caùc baûn leà thanh giaèng cöûa . - Kieåm tra ñoä kín khít cöûa. II Caùc ñeøn coøi, gaït nöôùc vaø phun nöôùc röûa kính Ñeå laùi xe an toaøn vaø thuaän tieân ban ngaøy, ban ñeâm vaø khi trôøi möa thì xe ñöôïc trang bò coøi, ñeøn vaø phun nöôùc röûa kính. Neáu caùc boä phaän ñoù hoaït ñoäng khoâng toát thì coù theå khoâng laùi xe ñöôïc hoaëc nguy hieåm. Caàn baûo döôõng ñònh kyø. 1 Kieåm tra taát caû caùc ñeøn. - Kieåm tra hoaït ñoäng cuûa heä thoáng ñeøn: ñeøn pha, ñeøn coát, ñeøn kích thöôùc, ñeøn ñoã, ñeøn soi bieån soá, ñeøn xinhan, ñeøn luøi, ñeøn phanh, ñeøn traàn. 2 Kieåm tra caùc coøi: Aán nuùt coøi vaø kieåm tra aâm thanh. 3 Kieåm tra hoaït ñoäng cuûa phun nöôùc röûa kính. - Aán coâng taéc phun nöôùc röûa kính vaø kieåm tra dung dòch röûa kính ñöôïc phun vaøo ñuùng vò trí treân kính chaén gioù. - Kieåm tra möùc dung dòch röûa kính. Neáu thaáp thì boå sung theâm 4 Kieåm tra hoaït ñoäng cuûa gaït nöôùc - Kieåm tra hoaït ñoäng cuûa gaït nöôùc töông öùng vôùi vò trí cuûa coâng töùc ñieàu khieån. - Kieåm tra löôõi gaït nöôùc coù laøm saïch heát dung dòch röûa kính khoâng. - Kieåm tra caàn gaït nöôùc döøng laïi ñuùng vò trí döøng. - Kieåm tra löôõi gaït coù gaây tieáng keâu baát thöôøng khoâng. - Kieåm tra caùc ñai oác giöõ caàn gaït coù loûng khoâng. PHAÀN 2: THIEÁT KEÁ TRAÏM BAÛO DÖÔÕNG, SÖÕA CHÖÕA OÂTOÂ CON CHÖÔNG 3: NGUOÀN NHAÂN LÖÏC VAØ CÔ SÔÛ VAÄT CHAÁT CUÛA TRAÏM Vôùi caùc haõng xe khaùc nhau thì coù tieâu chuaån veà traïm baûo döôõng söûa chöõa khaùc nhau. Nhöng ñeàu coù chung caùc yeáu toá sau : - Caùch boá trí gaây ñöôïc söï chuù yù cuûa khaùch haøng. - Moâi tröôøng laøm vieäc hieäu quaû. - Moâi tröôøng an toaøn vaø thaân thieän. - Khu vöïc laøm vieäc taïo söï thoaûi maùi vaø deã chòu. - Ñaùp öùng ñuùng yeâu caàu, quy ñònh vaø luaät leä cuûa ñòa phöông. - Coù söï haøi hoaø vôùi khu vöïc xung quanh. Ñeå xaây döïng moät traïm baûo döôõng thì phaûi chuù yù ñeán 2 vaán ñeà : - Nguoàn nhaân löïc. - Cô sôû vaät chaát 3.1 Nguoàn nhaân löïc: 3.1.1 SÔ ÑOÀ TOÅ CHÖÙC: Giaùm ñoác Tröôûng phoøng dòch vuï Tröôûng phoøng phuï tuøng Coá vaán dòch vuï Tieáp nhaän dòch vuï Thu ngaân Quaûn ñoác Tieáp taân phuï tuøng Kieåm soaùt toàn kho Thuû kho phuï tuøng Kyõ thuaät vieân - Ñoäng cô - Khung gaàm - Ñieän - Söûa chöõa thaân xe - Sôn xe Hoïc vieäc PDI Röûa xe Thuû kho I Nhieäm vuï: Chöùc vuï Nhieäm vuï Tröôûng phoøng dòch vuï - Naâng cao sự haøi loøng của khaùch haøng. - Xöû lyù ñuùng ñaén caùc coâng taùc dòch vuï cho khaùch haøng. - Xöû lyù vaø quaûn lyù ñuùng ñaén caùc hoaït ñộng. - Am tường caùc coâng vieäc dòch vuï. - Kieåm tra ñuùng chaát löôïng coâng vieäc dòch vuï. Tröôûng phoøng phuï tuøng - Quaûn lyù toàn kho veà phụ tuøng . - Chaáp thuaän vaø saép xeáp caùc ñôn haøng phụ tuøng. - Hoaït ñoäng tieáp thị vaø thuùc ñaåy việc baùn phụ tuøng Coá vaán dòch vuï - Xöû lyù caùc yeâu caàu dòch vuï moät caùch hieäu quaû - Saép xeáp caùc khu vöïc laøm vieäc trong xöôûng hôïp lyù. - Theo doõi khaùch haøng, döï baùo caùc xu höôùng duy trì. - Môû roäng khaû naêng dòch vuï cuûa xöôûng. - Taïo ñieàu kieän toát cho vieäc baùn linh kieän, phuï tuøng vaø xe môùi. Quaûn ñoác - Tröïc tieáp ñieàu haønh xöôûng, theo doõi tieán trình thöïc hieän dòch vuï. - Kieåm tra noäi dung coâng vieäc dòch vuï . - Phaân coâng coâng vieäc cho kyõ thuaät vieân - Cuøng vôùi coá vaán dòch vuï ñeå höôùng daãn hoaøn taát coâng vieäc dòch vuï Kyõ thuaät vieân - Thöïc hieän caùc coâng vieäc dòch vuï theo yeâu caàu vaø hoaøn taát coâng vieäc theo tieâu chuaån quy ñònh cuûa coâng ty. II Nguoàn nhaân löïc tieâu chuaån (theo tieâu chuaån cuûa MITSUBISHI): Soá khoang laøm vieäc 3 6 12 18 24 Soá löôïng xe vaøo xưởng haøng thaùng 187 375 750 1125 1500 Xöôûng dòch vuï Giaùm ñoác haäu maõi 1 1 1 1 1 Tröôûng phoøng dòch vuï 1 1 1 1 1 Tieáp nhaän dòch vuï 0 0 1 2 2 Coá vaán dòch vuï 1 1 1 2 2 Thu ngaân 1 1 1 1 1 Quaûn ñốc 0 1 1 2 3 Kỹ thuaät vieân 3 6 12 18 24 Hoïc vieäc 1 3 6 9 12 Thuû kho 0 1 1 2 2 Phuï tuøng Tröôûng phoøng phuï tuøng 1 1 1 1 1 Tieáp taân baùn phuï tuøng 0 0 1 2 2 Nhaân vieân kieåm soaùt toàn kho 0 1 1 2 2 Thuû kho phuï tuøng. 1 1 1 2 2 Toång nhaân löïc trong boä phaän haäu maõi 10 18 30 46 56 3.1.2 QUY TRÌNH DÒCH VUÏ CUÛA TRAÏM BAÛO DÖÔÕNG, SÖÛA CHÖÕA. 1. Chuû ñoäng lieân heä khaùch haøng. 2. Leân lòch heïn khaùch haøng. 3. Ñoùn tieáp, kieåm tra xe. 4. Baùo giaù. 5. Quan taâm khaùch haøng. 6. Keá hoaïch xöôûng. 7. Chuaån bò phuï tuøng. 8. Quy trình söûa chöõa, chaát löôïng coâng vieäc. 9. Hoaøn taát söûa chöõa, chaát löôïng coâng vieäc. 10. Thoâng tin khaùch haøng traû xe. 11. Lieân heä sau söûa chöõa. 12. Giaûi quyeát söï coá phoøng choáng. 3.2 Cô sôû vaät chaát: Cô sôû vaät chaát cuûa traïm baûo döôõng, söûa chöõa phaûi ñaûm baûo ñöôïc : - Hieäu quaû coâng vieäc cao. - Söï haøi loøng cuûa khaùch haøng. - Moâi tröôøng laøm vieäc an toaøn, thoaûi maùi. - Moâi tröôøng xung quanh - Hoaït ñoäng chuyeân nghieäp vaø hieän ñaïi. - An toaøn lao ñoäng. Cô sôû vaät chaát bao goàm : - Dieän tích maët baèng. - Thieát bò vaø duïng cuï cho vieäc baûo döôõng vaø söûa chöõa. - Trang thieát bò khaùc daønh cho caùc boä phaän khaùc. - Phuï tuøng. 3.2.1 DIEÄN TÍCH MAËT BAÈNG: Tuyø theo khaû naêng dòch vuï maø xaây döïng quy moâ traïm lôùn nhoû khaùc nhau nhöng phaûi boá trí ñuû caùc khu vöïc sau : - Khu vöïc haønh chaùnh, tieáp nhaän. - Khu vöïc xöôûng. - Khu vöïc daønh cho nhaân vieân. - Khu vöïc ñaäu xe. I Khu vöïc tieáp taân haønh chaùnh. - Tieáp nhaän dòch vuï.: Phaûi ñöôïc boá trí sao cho khaùch haøng deã tìm thaáy töø choã ñaäu xe hoaëc töø beân ngoaøi xöôûng. Caàn laép caùc bieån baùo ñeå khaùch haøng deã nhaän ra. - Phoøng chôø daønh cho khaùch haøng: boá trí beân caïnh khu vöïc tieáp nhaän dòch vuï vaø coù theå quan saùt xöôûng dòch vuï. - Vaên phoøng laøm vieäc: vaên phoøng laøm vieäc cho tröôûng phoøng vaø vaên phoøng ñieàu haønh xöôûng dòch vuï. - Kieåm tra vaø tieáp nhaän xe: laø nôi maø khaùch haøng döøng xe laïi tröôùc tieân ñeå ñeà xuaát caùc yeâu caàu dòch vuï. Boá trí ôû nôi coù theå ñi vaøo xöôûng dòch vuï vaø vaên phoøng ñieàu haønh xöôûng moät caùch thuaän tieän. II Khu vöïc xöôûng: - Khoang laøm vieäc: laø nôi maø xe ñöôïc tieán haønh baûo döôõng, söûa chöõa. Ngoaøi ra coøn coù khoang kieåm tra tieáp nhaän vaø khoang kieåm tra chuyeân saâu. Soá löôïng khoang laøm vieäc trong xöôûng phaûi töông öùng vôùi soá löôïng xe vaøo trong xöôûng. - Xöôûng söûa chöõa chi tieát: laø khu vöïc daønh rieâng cho vieäc söûa chöõa caùc chi tieát, boä phaän ñaõ ñöôïc thaùo rôøi. - Kho baûo quaûn thieát bò vaø duïng cuï: baûo quaûn caùc thieát bò duïng cuï chung, duïng cuï chuyeân duøng vaø thieát bò ño kieåm. Ñöôïc boá trí sao cho töø caùc khoang laøm vieäc coù theå deã daøng ñi vaøo. - Kho chöùa daàu vaø môõ boâi trôn: laø khu vöïc chöùa caùc chaát deã chaùy. Vaø ñöôïc ñaët caùch xa phoøng ñôïi cuûa khaùch haøng, khu vöïc söõa chöõa thaân xe vaø sôn xe. - Kho phuï tuøng: löu tröõ phuï tuøng ñeå söû duïng trong xöôûng vaø baùn tröïc tieáp cho khaùch haøng. Ñöôïc boá trí sao cho : + Thuaän lôïi cho khaùch haøng khi mua phuï tuøng. + Xe chuyeân chôû phuï tuøng ra vaøo deã daøng. + Kyõ thuaät vieân coù theå ñeán deã daøng - Kho chöùa pheá phaåm: löu giöõ caùc pheá phaåm tröôùc khi vöùt boû. Boá trí: + ÔÛ sau xöôûng vaø ngoaøi taàm nhìn cuûa khaùch haøng. + Deã daøng ñi ñeán caùc khoang laøm vieäc. + Xe coù theå ra vaøo ñeå laáy chaát thaûi. III Khu vöïc daønh cho caùc tieän nghi cuûa nhaân vieân: - Phoøng röûa tay: - Phoøng veä sinh - Phoøng thay quaàn aùo - Caên tin, nghæ tröa. - Phoøng hoïp. Taát caû ñöôïc boá trí ngoaøi taàm nhìn cuûa khaùch haøng. IV Khu vöïc ñaäu xe vaø röûa xe: - Khu vöïc ñaäu xe khaùch haøng: thuaän tieän vaøo xöôûng treân truïc ñöôøng chính vaø ñi vaøo khu vöïc tieáp nhaän dòch vuï - Khu vöïc ñaäu xe dòch vuï: daønh cho xe ñang chôø thöïc hieän dòch vuï hoaëc xe ñaõ hoaøn taát coâng vieäc dòch vuï chôø giao cho khaùch haøng. - Khu vöïc ñaäu xe cho nhaân vieân vaø xe coâng ty: ñöôïc boá trí ôû khu vöïc khoâng coù nhu caàu söû duïng maët baèng. 3.2.2 THIEÁT BÒ VAØ DUÏNG CUÏ TRONG BAÛO DÖÔÕNG, SÖÛA CHÖÕA. Traïm baûo döôõng phaûi coù ñaày ñuû caùc thieát bò, duïng cuï veà loaïi vaø thoâng soá ñeå: + Thöïc hieän dòch vuï chaát löôïng cao. + Ñaûm baûo naêng suaát cao. + Ruùt ngaén thôøi gian baûo trì. + Baûo ñaûm hoaït ñoäng an toaøn. Soá löôïng thieát bò, duïng cuï döïa vaøo quy moâ traïm, vaø quy moâ traïm töông öùng vôùi soá xe ñöôïc ñöa vaøo vaø soá khoang laøm vieäc trong xöôûng. Caùc thieát bò, duïng cuï caàn coù : + Thieát bò chuaån ñoaùn vaø ño ñaïc. + Thieát bò xöôûng söûa xe vaø ñoäng cô. + Thieát bò tra daàu nhôùt vaø röûa xe. + Boä duïng cuï caàm tay cuûa kyõ thuaät vieân. Ngoaøi ra coøn coù caùc thieát bò chuyeân duøng: kieåm tra toác ñoä, thaéng, kieåm tra ñoä tröôït ngang, kieåm tra goùc ñaët baùnh xe, kieåm tra tia chieáu ñeøn pha… I Thieát bò chuaån ñoaùn vaø ño löôøng: STT Thieát bò vaø duïng cuï Thoâng soá 1 Maùy kieåm tra thaéng toác ñoä keát hôïp Toác ñoä = 120km/h 2 Maùy kieåm tra ñoä tröôït 3 Boä kieåm tra ñoä thaúng 4 baùnh xe Loaïi quang hoïc, duøng daây 4 Duïng cuï ño goùc Camber- Caster- Kingpin 5 Thieát bò ño baùn kính quay voøng 0-50’, 400mm 6 Duïng cuï ño ñoä chuïm 800-2000mm 7 Maâm xoay chænh ñoä thaúng baùnh xe 8 Maùy kieåm tra ñeøn pha 9 Caân baèng baùnh xe Ngoaøi xe, treân xe. 10 Phaân tích ñoäng cô 11 Kieåm tra soá voøng xoay ñoäng cô Xaêng vaø daàu. 12 Ñeøn caân löûa Duøng cho xaêng 13 Kieåm tra tyû leä CO/HC khí thaûi Dung cho xaêng 14 Kieåm tra khoùi daàu Diesel Duøng cho daàu Diesel 15 Ñoàng hoà ño löïc neùn ñoäng cô Xaêng, daàu Diesel 16 Ñoàng hoà ñieän keá 17 Kieåm tra voøi phun 18 Ño aùp löïc chaân khoâng 19 Ño aécquy 20 Kieåm tra naép keùt nöôùc. 21 Ño roø ræ gas 22 Ño aùp suaát baùnh xe. 23 Caàn xieát löïc 24 Thöôùc caëp 25 Thöôùc Panme 26 Thöôùc thaúng 27 Thöôùc daây II Thieát bò xöôûng söûa xe vaø ñoäng cô: STT Thieát bò vaø duïng cuï Thoâng soá 1 Maùy neùn khí 7,5 kW, bình chöùa 200l 2 Giaøn naâng töï ñoäng 2 truï, 4 truï 3 Cuoän xích 4 Con ñoäi Thuyû löïc, 2 taán, 5 taán 5 Con ñoäi hoäp soá 1 taán, naâng 80cm 6 Giaù keâ cöùng 3 taán, 5 taán 7 Giaù ñôõ ñoäng cô. 500 kg 8 Maùy eùp thuyû löïc 10 taán, haønh trình 150cm 9 Maùy khoan, maùy maøi, maùy tieän ñóa phanh 10 Thay voû xe 11 Bôm voû xe 12 Suùng hôi baén buloâng 13 Maùy naïp bình acquy 14 Boä naïp gas maùy laïnh 15 Baøn nguoäi coù eâtoâ 16 Ñeøn kieåm tra 17 Boä caûo 18 Maùy eùp baïc piston 19 Tuû duïng cuï Coù baùnh xe 20 Taám truøm 21 Taám loùt naèm baûo trì 22 Boä duïng cuï caàm tay 50 caùi/ boä III Thieát bò tra daàu nhôùt vaø röûa xe. STT Thieát bò vaø duïng cuï Thoâng soá 1 Maùy röûa xe töï ñoäng 2 Duïng cuï tra daàu, môõ gaàm Ñieàu khieån baèng tay 3 Thuøng vaø bôm daàu. Daønh cho hoäp soá vaø vi sai 4 Bình xaû daàu 5 Ñong daàu 1 lít, 4 lít 6 Côøleâ loïc daàu Loaïi xích, loaïi baêng 7 Côøleâ môû xaû daàu Loaïi voøng 3.2.3 PHOØNG PHUÏ TUØNG: I Vai troø: Ñaûm baûo vieäc giaûm soá löôïng haøng toàn kho vaø vieäc cung caáp phuï tuøng ñuùng giôø töông thích vôùi nhau. II Nhieäm vuï: - Quaûn lyù caùc hoaït ñoäng lieân quan ñeán phuï tuøng. - Kieåm soaùt haøng toàn kho. - Quaûn lyù vieäc döï tröõ phuï tuøng. III Hoaït ñoäng cuûa kho chöùa phuï tuøng: - Tieáp nhaän phuï tuøng : + Kieåm tra chaát löôïng phuï tuøng khi ñöôïc giao ñeán. + Kieåm tra soá löôïng phuï tuøng. + Kieåm tra hoaù ñôn vaø löu laïi. - Caát giöõ caùc phuï tuøng ñaëc bieät: nhöõng phuï tuøng khoâng coù trong danh saùch löu tröõ ñöôïc caát giöõ ôû nôi quy ñònh - Chuaån bò phuï tuøng cho baûo trì. + Laáy phuï tuøng caàn cho baûo trì theo töøng haïng muïc söûa chöõa. + Chæ roõ teân cuûa kyõ thuaät vieân baûo trì ( ngöôøi söû duïng phuï tuøng ñeå thöïc hieän coâng vieäc baûo trì) - Caát giöõ phuï tuøng: + Caát giöõ theo hình daïng. + Caát giöõ theo saûn phaåm. + Caát giöõ nhöõng nôi coù theå vôùi tay laáy ñöôïc. + Ñeå nhöõng phuï tuøng naëng ôû nôi thaáp. - Quaûn lyù haøng toàn kho + Choïn phuï tuøng caàn döï tröõ. + Saép xeáp thôøi gian ñaët haøng. + Khoái löôïng phuï tuøng phaûi mua. + Thôøi gian toàn kho phuø hôïp. + Leân lòch thanh lyù phuï tuøng. CHÖÔNG 4 : XAÂY DÖÏNG TRAÏM BAÛO DÖÔÕNG. 4.1 Xaùc ñònh quy moâ traïm: Vieäc xaùc ñònh quy moâ traïm döïa vaøo soá löôïng xe ra vaøo xöôûng: Quy moâ Soá khoang laøm vieäc Soá löôïng xe vaøo xöôûng Lôùn 18 – 24 1125 – 1500 Trung bình 6 -12 375 – 750 Nhoû 3 187 Soá löôïng xe vaøo xöôûng = Soá löôïng xe ñang hoaït ñoäng trong khu vöïc ´ yeâu caàu dòch vuï / chieác / naêm ´ tæ leä vaøo xöôûng ¸ 12 (1) Coù theå thay: “Soá löôïng xe ñang hoaït ñoäng” = “Soá löôïng baùn trung bình/thaùng´60” Ví duï: - Soá löôïng baùn trung bình / thaùng : 22 - Yeâu caàu dòch vuï/chieác/naêm: 2 - Tæ leä vaøo xöôûng: 85% - Soá löôïng xe vaøo xöôûng haøng thaùng: (22 ´ 60) ´ 2 ´ 85% ¸ 12 = 187 chieác. Soá löôïng khoang laøm vieäc = Soá löôïng xe vaøo haøng thaùng ¸ Soá ngaøy laøm vieäc trong thaùng ¸ tæ leä doanh thu cuûa khoang laøm vieäc. (2) Ví duï: - Soá löôïng xe vaøo xöôûng haøng thaùng : 187 chieác. - Soá ngaøy laøm vieäc trong thaùng: 25 ngaøy. - Tæ leä doanh thu cuûa khoang laøm vieäc : 2.5 - Soá khoang laøm vieäc: 187 ¸ 25 ¸ 2.5 = 3 Coâng thöùc (1), (2) ñöôïc tham khaûo trong [6] 4.2 Boá cuïc traïm baûo döôõng: Moät traïm baûo döôõng bao goàm caùc khu vöïc sau: - Khu tieáp nhaän haønh chính. - Khu xöôûng dòch vuï. - Khu vöïc daønh cho nhaân vieân. - Khu vöïc ñaäu xe vaø röûa xe. 4.2.1 Khu tieáp nhaän/ haønh chính: - Tieáp nhaän dòch vuï. - Phoøng chôø khaùch haøng. - Vaên phoøng dòch vuï. - Phoøng cuûa tröôøng phoøngdòch vuï. - Phoøng khaùch. - Phoøng hoïp. - Nhaø beáp. - Kho cuûa vaên phoøng. - Loái ra vaøo cho nhaân vieân. 4.2.2 Khu vöïc xöôûng: - Phoøng quaûn lyù xöôûng. - Khu vöïc ñaêng kyù. - Khu kieåm tra chuyeân saâu. - Khu baûo döôõng toång quaùt. - Kho thieát bò vaø duïng cuï. - Khu söûa chöõa chi tieát. - Kho chöùa phuï tuøng ñaõ söû duïng. - Phoøng maùy neùn khí. - Kho daàu nhôùt. - Kho phuï tuøng - Khu röûa xe. - Saân chöùa phuï tuøng pheá thaûi. - Loái ñi beân trong. 4.2.3 Khu vöïc daønh cho nhaân vieân: - Phoøng thay quaàn aùo vaø phoøng taém. - Phoøng röûa tay. - Phoøng veä sinh - Phoøng hoïp/ caên tin. 4.2.4 Khu vöïc ñaäu xe. - Daønh cho xe khaùch haøng. - Daønh cho xe söûa chöõa - Daønh cho xe coâng ty. - Daønh cho xe nhaân vieân. - Daønh cho xe môùi. 4.3 Xaùc ñònh dieän tích khu vöïc xöôûng ( xem hình aûnh ôû phaàn Phuï Luïc): 4.3.1 Kích thöôùc khoang : Haàu heát nhöõng chieác oâtoâ du lòch hieän nay coù chieàu daøi khoâng quaù 5m, roäng khoâng quaù 2m vaø cao khoâng quaù 2m neân kích thöôùc cho caùc khoang nhö sau: - Khoang kieåm tra, tieáp nhaän xe: 3m ´ 6m - Khoang laøm vieäc khoâng caàu naâng: 3m ´ 6m. - Khoang laøm vieäc coù caàu naâng : 4m ´ 6m (hoaëc hôn, tuyø theo kích thöôùc caàu) - Khoang laøm vieäc cho laøm ñoàng ( thaân xe) : 5m ´ 6m - Khoang laøm vieäc daønh cho sôn xe : 4m ´ 6m Khoaûng caùch giöõa caùc khoang laøm vieäc : - Caùc khoang naèm keà nhau : ít nhaát 1m - Caùc khoang naèm ñoái dieän : ít nhaát 5m 4.3.2 Kho duïng cuï vaø thieát bò : Soá löôïng khoang ´ 0,8m2 ( ít nhaát : 10m2) 4.3.3 Xöôûng söûa chöõa chi tieát: Soá löôïng khoang ´ 1,5 m2 ( ít nhaát : 12 m2) 4.3.4 Phoøng maùy neùn khí: Soá löôïng khoang ´ 0,6m2 ( lôùn nhaát: 12m2) 4.3.5 Kho chöùa daàu, môõ: Soá löôïng khoang ´ 0,6m2 ( ít nhaát : 6m2) 4.3.6 Kho chöùa phuï tuøng cuõ: Soá löôïng khoang ´ 0,6m2 ( ít nhaát : 6m2) 4.3.7 Saân xeáp dôõ phuï tuøng: Soá löôïng khoang ´ 1m2 ( ít nhaát : 5m2) 4.3.8 Loái ñi beân trong: Soá löôïng khoang ´ 1m2 ( ít nhaát : 6m2) 4.3.9 Kho phuï tuøng: Soá löôïng xe dòch vuï haøng thaùng ´ 1,4 ´ 0,2m2 4.4 Xaùc ñònh dieän tích khu vöïc ñaäu xe. 4.4.1 Nôi ñaäu xe khaùch Toái thieåu laø 2 xe ( 3´5m ) 4.4.2 Nôi ñaäu xe söûa chöõa Toái thieåu laø 2 xe ( 2,5´5m ) 4.4.3 Nôi ñaäu xe nhaân vieân Tuyø theo soá löôïng nhaân vieân. 4.4.4 Nôi ñaäu xe tröng baøy: Toái thieåu laø 4 xe. 4.5 Xaùc ñònh dieän tích daønh cho khu vöïc haønh chính 4.5.1 Tieáp nhaän dòch vuï: Toái thieåu laø 12m2, phuï thuoäc vaøo caùch boá trí nhaø xöôûng. 4.5.2 Phoøng ñôïi cho khaùch haøng: Toái thieåu laø 8m2. coù theå duøng chung vôùi phoøng tröng baøy. 4.5.3 Vaên phoøng dòch vuï: Coù theå laø phoøng laøm vieäc cuûa tröôûng phoøng, tieáp khaùch. Tuyø theo caùch boá trí nhaø xöôûng. 4.6 Xaùc ñònh dieän tích daønh cho nhaân vieân. Bao goàm : phoøng thay ñoà, phoøng taém,veä sinh. Phoøng hoïp, caên-tin, phoøng nghæ. Tuyø theo dieän tích nhaø xöôûng maø boá trí thích hôïp. 4.7 Ñaëc ñieåm cuûa khu vöïc xöôûng. 4.7.1 Ñoä cao traàn. Caùc khoang laøm vieäc coù thieát bò naâng ñeå naâng xe leân khoûi saøn. Ngoaøi ñoä cao cuûa xe vaø thieát bò naâng khi xe ñöôïc naâng ôû vò trí cao nhaát phaûi chuù yù ñeán khoaûng caùch giöõa traàn xe vaø traàn nhaø. Ñeå khoâng aûnh höôûng ñeán caùc thieát bò aùnh saùng, daây ñieän vaø caùc ñöôøng oáng treân traàn thì khoaûng caùch töø traàn xe ñeán traàn nhaø ít nhaát laø 0,9m . - Chieàu cao thieát bò naâng: 1,8m ¸ 3,5m - Chieàu cao xe: 1,5m ¸ 1,8 m - Khoaûng caùch töø traàn xe ñeán traàn nhaø: 0,9m - Ñoä cao traàn nhoû nhaát : 4,5m 4.7.2 Loái ra vaøo daønh cho xe. Loái ra vaøo daønh cho xe cuûa xöôûng dòch vuï caàn ñöôïc xaây cao vaø roäng ñeå xe coù theå di chuyeån deã daøng. Kích thöôùc loái vaøo xöôûng: Beà roäng Chieàu cao Loái ñi hai chieàu 4,0m hoaëc hôn 3,0m hoaëc hôn Loái ñi moät chieàu 2,5m hoaëc hôn 3,0m hoaëc hôn 4.7.3 Saøn nhaø. Hoaït ñoäng caùc khu trong xöôûng khaùc nhau neân caáu truùc vaø vaät lieäu cho saøn nhaø phaûi töông öùng vôùi caùc ñaëc ñieåm cuûa töøng khu vöïc. Yeáu toá quyeát ñònh caáu truùc vaø vaät lieäu chính laø ñoä cöùng, khaû naêng chòu löïc vaø muïc ñích söû duïng. Ngoaøi ra cuõng phaûi chuù yù ñeán khía caïnh thaåm myõ, an toaøn, saïch seõ vaø söûa chöõa khi caàn. 4.7.4 Töôøng. Keát caâu vaø vaät lieäu duøng ñeå xaây töôøng maët trong vaø ngoaøi xöôûng phaûi phuø hôïp vôùi loaïi vaø tính chaát coâng vieäc trong moãi khu vöïc. Caàn phaûi chuù yù ñeán caùc yeáu toá thaåm myõ, an toaøn, saïch seõ vaø khaû naêng tu söûa. Khaû naêng chòu ñöôïc nöôùc, daàu, veát baån vaø löûa laø quan troïng. 4.7.5 Aùnh saùng. Xöôûng dòch vuï caàn laép ñaët heä thoáng chieáu saùng nhaân taïo ñeå taêng theâm aùnh saùng töï nhieân. Moãi boä phaän khaùc nhau thì caàn aùnh saùng khaùc nhau. Khu kieåm tra vaø baûo döôõng thì caàn aùnh saùng baûo ñaûm vaø an toaøn. Kho chöùa daàu môõ xe thì khoâng caàn aùnh saùng nhieàu. Ñoä saùng cuûa thieát bò chieáu saùng seõ giaûm trong quaù trình söû duïng. Caàn thöôøng xuyeân kieåm tra thay theá. 4.7.6 Thoâng gioù. Thoâng gioù trong xöôûng dòch vuï phaûi toát ñaûm baûo söï löu thoâng khoâng khí trong laønh. Naâng cao hieäu quaû laøm vieäc vaø söùc khoeû cuûa nhaân vieân. Thoâng gioù töï nhieân( cöûa soå, khe hôû) vaø nhaân taïo( quaït gioù) caàn ñöôïc laép ñaët, boá trí hôïp lyù ñeå löu thoâng khoâng khí. 4.8 Baûng dieän tích cho töøng khu vöïc cuûa töøng quy moâ traïm. Soá löôïng khoang laøm vieäc 3 khoang 6 khoang 12 khoang Naêng löïc dòch vuï Soá löôïng xe baùn trong thaùng Chieác 13 27 54 Soá löôïng xe vaøo xöôûng trong thaùng chieác 110 220 440 Khu vöïc xöôûng Phoøng quaûn lyù xöôûng m2 6 6 12 Khoang tieáp nhaän xe m2 12,5 12,5 25 Khoang baûo döôõng toång quaùt. m2 73,5 147 294 Daây chuyeàn kieåm tra chi tieát m2 0 0 60 Kho duïng cuï vaø thieát bò. m2 10 10 10 Xöôûng söûa chöõa chi tieát. m2 12 12 18 Kho chöùa phuï tuøng cuõ. m2 6 6 8 Kho, nhaø kho m2 3 5 10 Phoøng maùy neùn khí. m2 6 6 8 Kho chöùa daàu môõ m2 6 6 12 Röûa xe m2 0 40 40 Saân xeáp dôõ phuï tuøng m2 5 6 12 Loái ñi beân trong m2 6 6 12 Khoaûng khoâng cho pheùp m2 54 108 216 Kho phuï tuøng m2 33 66 132 Coäng m2 267 430 1037 Khu vöïc ñaäu xe Nôi ñaäu xe khaùch m2 30 30 60 Nôi ñaäu xe söûa chöõa. m2 25 50 100 Nôi ñaäu xe nhaân vieân m2 150 188 325 Saân ñaäu xe môùi m2 50 88 175 Coäng m2 255 356 660 Khu vöïc tieáp taân Tieáp nhaän dòch vuï m2 12 15 29 Phoøng ñôïi cho khaùch haøng m2 8 11 22 Phoøng veä sinh cho khaùch haøng m2 12 12 12 Vaên phoøng dòch vuï m2 12 12 16 Phoøng cuûa tröôûng phoøng m2 10 10 10 Phoøng khaùch m2 8 8 12 Phoøng hoïp m2 9 15 25 Coäng m2 70 83 126 Khu vöïc daønh cho nhaân vieân Phoøng thay ñoà, caên tin, nghæ tröa. m2 30 50 85 Toång coäng m2 622 919 1908 4.9 Thieát keá traïm baûo döôõng, söûa chöõa 3 khoang, 6 khoang, 12 khoang: 3 khoang 6 khoang 12 khoang Dieän tích 22m ´ 30m (660m2) 26m ´ 36m (936m2) 36m ´ 54m (1944m2) Khoang baûo döôõng toång quaùt (maùy, gaàm, ñieän) 3 4 8 Khoang söûa chöõa thaân xe (ñoàng, sôn) 0 1 1 Khoang baûo döôõng nhanh 0 0 1 Khoang kieåm tra chuyeân saâu 0 0 1 Khoang chôø giao xe, baûo döôõng xe 3 4 13 Röûa xe 1 1 1 Caùc kyù hieäu trong baûn veõ boá trí chung caùc traïm baûo döôõng, söûûa chöõa (xem Phuï Luïc) Kyù hieäu Teân goïi A Phoøng haønh chính B Phoøng phuï tuøng C1 Khu vöïc baûo döôõng, söûa chöõa toång quaùt C2 Khu vöïc baûo döôõng, söûa chöõa nhanh C3 Khu vöïc kieåm tra toång quaùt D1 Phoøng maùy neùn khí D2 Phoøng chöùa daàu môõ D3 Phoøng thieát bò vaø duïng cuï chuyeân duøng D4 Phoøng söûa chöõa chi tieát D5 Phoøng kyõ thuaät D6 Phoøng thay ñoà D7 Phoøng veä sinh E1 Phoøng chuaån bò maøu sôn E2 Khu vöïc sôn E3 Khu vöïc laøm ñoàng F Kho chöùa phuï tuøng pheá phaåm G Khu vöïc röûa xe. H Nhaø ñeå xe nhaân vieân (xe maùy) I Khu vöïc chôø giao xe, baûo döôõng xe J Khu vöïc xe cuûa khaùch haøng K Phoøng baûo veä KEÁT LUAÄN: Ñeà taøi “Quy trình baûo döôõng, söûa chöõa oâtoâ du lòch 4-7 choã. Thieát keá traïm baûo döôõng, söûa chöõa oâtoâ theo tieâu chuaån” coù nhöõng phaàn ñöôïc vaø chöa ñöôïc sau: Chöông 1: Neâu ñöôïc caùc quy trình baûo döôõng, söûa chöõa. Caùc coâng vieäc thöïc hieän trong baûo döôõng, söûa chöõa. Tuy nhieân chæ döøng laïi ôû möùc tìm hieåu, tham khaûo caùc quy trình, phieáu baûo döôõng ôû caùc haõng xe maø chöa laäp ra phieáu coâng ngheä söûa chöõa vôùi nguoàn nhaân löïc, trình ñoä tay ngheà vaø thôøi gian laøm vieäc. Do thieáu kinh nghieäm thöïc teá. Chöông 2: Chæ ra caùc thoâng soá cuï theå cuûa xe Toyota Vios. Thoâng soá baûo döôõng cuûa töøng heä thoáng treân xe. Caùc thao taùc cuûa coâng vieäc baûo döôõng. Hö hoûng thöôøng xaûy ra vaø höôùng khaéc phuïc. Hình veõ moâ taû coâng vieäc baûo döôõng khoâng nhieàu. Khoâng coù phaàn söûa chöõa cho töøng heä thoáng. Chöông 3: Khai thaùc ñöôïc nguoàn nhaân löïc, thieát bò duïng cuï, dieän tích maët baèng caàn coù cuûa moät traïm baûo döôõng. Caùch boá trí caùc khu vöïc vaø caùc khoang laøm vieäc treân moät dieän tích sao cho hôïp lyù. Chöa tính ñöôïc nguoàn kinh phí caàn coù cho traïm baûo döôõng. Dieän tích maët baèng ñöa ra laø lyù töôûng, khoâng laø maët baèng thöïc teá. Vôùi nhöõng maët ñöôïc vaø chöa ñöôïc ñaõ neâu treân raát mong söï ñoùng goùp yù kieán, phöông höôùng khaéc phuïc, höôùng phaùt trieån cuûa caùc thaày, caùc baïn vaø caùc baïn khoaù sau ñeå ñeà taøi hoaøn chænh hôn vaø coù theå öùng duïng moät phaàn naøo vaøo thöïc teá. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO: [1]. Baûo döôõng kyõ thuaät – TOYOTA. [2]. Caåm nang söûa chöõa – TOYOTA – Xeâri NCP41,42 (Taäp 1, 2) [3]. Caùc cuoán taøi lieäu ñaøo taïo New TEAM Giai ñoaïn 2 cuûa TOYOTA. [4]. Söûa chöõa maùy xaây döïng – xeáp dôõ vaø thieát keá xöôûng. PGS.TS Nguyeãn Ñaêng Ñieäm. Nhaø xuaát baûn GIAO THOÂNG HAØ NOÄI – 2006 [5]. Thoâng soá kyõ thuaät cuûa moät soá loaïi xe oâtoâ – Cuïc ñaêng kieåm Vieät Nam. [6]. Chuaån ñoaùn vaø baûo döôõng kyõ thuaät oâtoâ. BOÄ GIAO THOÂNG VAÄN TAÛI – TRÖÔØNG GIAO THOÂNG VAÄN TAÛI. Nhaø xuaát baûn GIAO THOÂNG VAÄN TAÛI. [7]. Dòch vuï – MITSUBISHI. [8]. Automotive service equipment catologue. – IYASAKA. [9]. Caùc trang web : www.vnexpress.com www.gamma.com www.tne.com www.wikipedia.com www.toyota.com.vn PHUÏ LUÏC 1. Moät soá phieáu kieåm tra baûo döôõng ñònh kyø( tham khaûo cuûa TOYOTA): 1.1 Phieáu baûo döôõng ñònh kyø caáp nhoû: Noäi dung baûo döôõng Camry Vios Altis Kieåm tra Keát quaû Caùc boä phaän cô baûn cuûa ñoäng cô Ñai truyeàn ñoäng (söùc caêng, hoûng,nöùt) I I I Daàu ñoäng cô R R R Ñöôøng oáng, daàu noái cuûa heä thoáng söôûi aám vaø laøm maùt I I I Möùc nöôùc laøm maùt I I I oáng xaû, giaù ñôõ oâng xaû I I I Heä thoáng ñaùnh löûa Aéc quy ( möùc dung dòch, tình traïng ñieän cöïc) I I I Heä thoáng nhieân lieäu vaø kieåm soaùt khí xaû Loïc gioù M M M Naép bình xaêng, ñöôøng oáng, van ñieàu khieån hôi xaêng, caùc ñaàu noái. I I I Gaàm vaø thaân xe. Hoaït ñoäng baøn ñaïp phanh, baøn ñaïp ly hôïp( neáu coù), phanh tay/phanh ñoã I I I Caùc troáng phanh vaø guoác phanh tay/ phanh ñoã. V V V Caùc ñóa phanh, maùphanh V V V Daàu phanh I I I Daàu ly hôïp I I I Caùc ñöôùng oáng daàu phanh I I I Daàu trôï löïc laùi I I I Cao su che buïi baùn truïc I I I Caùc khôùp caàu vaø cao su che buïi I I I Caùc loáp vaø aùp suaát loáp I I I Caùc oác gaàm I I I Ñeøn coøi, caàn gaït nöôùc, boä phun nöôùc röûa kính I I I Cô caáu khoaù cöûa, leân kính, ñai an toaøn, göông haäu I I I Chieàu cao hoa loáp Chieàu daøy maù/guoác phanh Ñoä ñaûo ñóa phanh Tröôùc: Tr ....(mm) Ph .....(mm) Sau : Tr ....(mm) Ph .....(mm) Döï phoøng: .....(mm) Tröôùc: Tr ...(mm) Ph ....(mm) Sau : Tr ....(mm) Ph .....(mm) Phanh tay:Tr ...(mm) Ph ...(mm) Tröôùc: Tr ...(vaïch) Ph ....(vaïch) Sau : Tr ....(vaïch) Ph.....(vaïch) Nhöõng vaán ñeà caàn löu yù: Kyõ thuaät vieân Quaûn ñoác Coá vaán dòch vuï Baûo döôõng caáp nhoû : baét ñaàu töø 5.000 Km ñaàu tieân vaø sau moãi 10.000km tieáp theo hoaëc sau moãi 6 thaùngtính töø thôøi ñieåm ñoù tuyø theo ñieàu kieän naøo ñeán tröôùc. I: Kieåm tra, ñieàu chænh, veä sinh, thay theá neáu caàn. R: Thay theá, baûo döôõng, boâi trôn. A: Kieåm tra, ñieàu chænh neáu caàn thieát. V: Kieåm tra baèng maét( khoâng tieán haønh thaùo laép) M: Thaùo, laøm saïch, ño kieåm. 1.2 Phieáu baûo döôõng ñònh kyø caáp trung bình: Noäi dung baûo döôõng Camry Vios Altis Kieåm tra Keát quaû Caùc boä phaän cô baûn cuûa ñoäng cô Ñai truyeàn ñoäng (söùc caêng, hoûng,nöùt) I I I Daàu ñoäng cô R R R Loïc daàu ñoäng cô R R R Ñöôøng oáng, daàu noái cuûa heä thoáng söôûi aám vaø laøm maùt I I I Möùc nöôùc laøm maùt I I I oáng xaû, giaù ñôõ oâng xaû I I I Heä thoáng ñaùnh löûa Aéc quy ( möùc dung dòch, tình traïng ñieän cöïc, ño tyû troïng) I I I Bugi (1) Heä thoáng nhieân lieäu vaø kieåm soaùt khí xaû Loïc gioù M M M Naép bình xaêng, ñöôøng oáng, van ñieàu khieån hôi xaêng, caùc ñaàu noái. I I I Gaàm vaø thaân xe. Hoaït ñoäng baøn ñaïp phanh, baøn ñaïp ly hôïp( neáu coù), phanh tay/phanh ñoã I I I Caùc troáng phanh vaø guoác phanh tay/ phanh ñoã. V V V Caùc ñóa phanh, maùphanh V V V Daàu phanh I I I Daàu ly hôïp I I I Caùc ñöôùng oáng daàu phanh I I I Daàu trôï löïc laùi I I I Cao su che buïi baùn truïc I I I Caùc khôùp caàu vaø cao su che buïi I I I Caùc loáp vaø aùp suaát loáp I I I Caùc oác gaàm I I I Ñeøn coøi, caàn gaït nöôùc, boä phun nöôùc röûa kính I I I Cô caáu khoaù cöûa, leân kính, ñai an toaøn, göông haäu I I I Boä loïc gioù ñieàu hoaø(2) Chieàu cao hoa loáp Chieàu daøy maù/guoác phanh Ñoä ñaûo ñóa phanh Tröôùc: Tr ....(mm) Ph .....(mm) Sau : Tr ....(mm) Ph .....(mm) Döï phoøng: .....(mm) Tröôùc: Tr ...(mm) Ph ....(mm) Sau : Tr ....(mm) Ph .....(mm) Phanh tay:Tr ...(mm) Ph ...(mm) Tröôùc: Tr ...(vaïch) Ph ....(vaïch) Sau : Tr ....(vaïch) Ph.....(vaïch) Nhöõng vaán ñeà caàn löu yù: Kyõ thuaät vieân Quaûn ñoác Coá vaán dòch vuï Baûo döôõng caáp trung bình : baét ñaàu töø 10.000 Km ñaàu tieân vaø sau moãi 20.000km tieáp theo hoaëc sau moãi 12 thaùng tính töø thôøi ñieåm ñoù tuyø theo ñieàu kieän naøo ñeán tröôùc. I: Kieåm tra, ñieàu chænh, veä sinh, thay theá neáu caàn. R: Thay theá, baûo döôõng, boâi trôn. A: Kieåm tra, ñieàu chænh neáu caàn thieát. V: Kieåm tra baèng maét( khoâng tieán haønh thaùo laép) M: Thaùo, laøm saïch, ño kieåm. (1): bugi baïch kim hoaëc indium khoâng caàn kieåm tra maø chæ thay theá sau moãi 100.000 km xe chaïy (2): thay theá sau moãi 30.000km 1.3 Phieáu baûo döôõng caáp trung bình lôùn: Noäi dung baûo döôõng Camry Vios Altis Kieåm tra Keát quaû Caùc boä phaän cô baûn cuûa ñoäng cô Khe hôû xupap (1) Ñai truyeàn ñoäng (söùc caêng, hoûng,nöùt) I I I Daàu ñoäng cô R R R Loïc daàu ñoäng cô R R R Ñöôøng oáng, daàu noái cuûa heä thoáng söôûi aám vaø laøm maùt I I I Möùc nöôùc laøm maùt I I I oáng xaû, giaù ñôõ oâng xaû I I I Heä thoáng ñaùnh löûa Aéc quy ( möùc dung dòch, tình traïng ñieän cöïc, ño tyû troïng) I I I Bugi (2) Heä thoáng nhieân lieäu vaø kieåm soaùt khí xaû Loïc gioù M M M Hoãn hôïp khoâng taûi Naép bình xaêng, ñöôøng oáng, van ñieàu khieån hôi xaêng, caùc ñaàu noái. I I I Van thoâng gioù cacte, caùc ñöôøng oáng ñaàu noái I I I Gaàm vaø thaân xe. Hoaït ñoäng baøn ñaïp phanh, baøn ñaïp ly hôïp( neáu coù), phanh tay/phanh ñoã I I I Caùc troáng phanh vaø guoác phanh tay/ phanh ñoã. V V V Caùc ñóa phanh, maùphanh V V V Daàu phanh I I I Daàu ly hôïp I I I Caùc ñöôùng oáng daàu phanh I I I Daàu trôï löïc laùi I I I Hoaït ñoäng voâ laêng, caùc thanh daãn ñoäng vaø cô caáu laùi Cao su che buïi baùn truïc I I I Caùc khôùp caàu vaø cao su che buïi I I I Heä thoáng treo tröôùc, sau Caùc loáp vaø aùp suaát loáp I I I Caùc oác gaàm I I I Ñeøn coøi, caàn gaït nöôùc, boä phun nöôùc röûa kính I I I Cô caáu khoaù cöûa, leân kính, ñai an toaøn, göông haäu I I I Boä loïc gioù ñieàu hoaø(3) Ñieàu hoaø nhieät ñoä, möùc ga ñieàu hoaø I I I Chieàu cao hoa loáp Chieàu daøy maù/guoác phanh Ñoä ñaûo ñóa phanh Tröôùc: Tr ....(mm) Ph .....(mm) Sau : Tr ....(mm) Ph .....(mm) Döï phoøng: .....(mm) Tröôùc: Tr ...(mm) Ph ....(mm) Sau : Tr ....(mm) Ph .....(mm) Phanh tay:Tr ...(mm) Ph ...(mm) Tröôùc: Tr ...(vaïch) Ph ....(vaïch) Sau : Tr ....(vaïch) Ph.....(vaïch) Nhöõng vaán ñeà caàn löu yù: Kyõ thuaät vieân Quaûn ñoác Coá vaán dòch vuï Baûo döôõng caáp trung bình lôùn : baét ñaàu töø 40.000 Km ñaàu tieân vaø sau moãi 40.000km tieáp theo hoaëc sau moãi 24 thaùng tính töø thôøi ñieåm ñoù tuyø theo ñieàu kieän naøo ñeán tröôùc. I: Kieåm tra, ñieàu chænh, veä sinh, thay theá neáu caàn. R: Thay theá, baûo döôõng, boâi trôn. A: Kieåm tra, ñieàu chænh neáu caàn thieát. V: Kieåm tra baèng maét( khoâng tieán haønh thaùo laép) M: Thaùo, laøm saïch, ño kieåm. (1): khe hôû xupap ñöôïc kieåm tra sau moãi 80.000km xe chaïy (2): bugi baïch kim hoaëc indium khoâng caàn kieåm tra maø chæ thay theá sau moãi 100.000 km xe chaïy (3): thay theá sau moãi 30.000km 1.4 Phieàu baûo döôõng ñònh kyø lôùn Noäi dung baûo döôõng Camry Vios Altis Kieåm tra Keát quaû Caùc boä phaän cô baûn cuûa ñoäng cô Khe hôû xupap (1) Ñai truyeàn ñoäng (söùc caêng, hoûng,nöùt) I I I Daàu ñoäng cô R R R Loïc daàu ñoäng cô R R R Ñöôøng oáng, daàu noái cuûa heä thoáng söôûi aám vaø laøm maùt I I I Möùc nöôùc laøm maùt(2) I I I oáng xaû, giaù ñôõ oâng xaû I I I Heä thoáng ñaùnh löûa Aéc quy ( möùc dung dòch, tình traïng ñieän cöïc, ño tyû troïng) I I I Bugi (3) Heä thoáng nhieân lieäu vaø kieåm soaùt khí xaû Loïc gioù M M M Hoãn hôïp khoâng taûi Naép bình xaêng, ñöôøng oáng, van ñieàu khieån hôi xaêng, caùc ñaàu noái. I I I Van thoâng gioù cacte, caùc ñöôøng oáng ñaàu noái I I I Boä loïc than hoaït tính Gaàm vaø thaân xe. Hoaït ñoäng baøn ñaïp phanh, baøn ñaïp ly hôïp (neáu coù), phanh tay/phanh ñoã I I I Caùc troáng phanh vaø guoác phanh tay/ phanh ñoã. V V V Caùc ñóa phanh, maùphanh V V V Daàu phanh I I I Daàu ly hôïp I I I Caùc ñöôùng oáng daàu phanh I I I Daàu trôï löïc laùi I I I Hoaït ñoäng voâ laêng, caùc thanh daãn ñoäng vaø cô caáu laùi Cao su che buïi baùn truïc I I I Caùc khôùp caàu vaø cao su che buïi I I I Daàu hoäp soá ( thöôøng/töï ñoäng) Heä thoáng treo tröôùc, sau Caùc loáp vaø aùp suaát loáp I I I Caùc oác gaàm I I I Ñeøn coøi, caàn gaït nöôùc, boä phun nöôùc röûa kính I I I Cô caáu khoaù cöûa, leân kính, ñai an toaøn, göông haäu I I I Boä loïc gioù ñieàu hoaø(3) Ñieàu hoaø nhieät ñoä, möùc ga ñieàu hoaø I I I Chieàu cao hoa loáp Chieàu daøy maù/guoác phanh Ñoä ñaûo ñóa phanh Tröôùc: Tr ....(mm) Ph .....(mm) Sau : Tr ....(mm) Ph .....(mm) Döï phoøng: .....(mm) Tröôùc: Tr ...(mm) Ph ....(mm) Sau : Tr ....(mm) Ph .....(mm) Phanh tay:Tr ...(mm) Ph ...(mm) Tröôùc: Tr ...(vaïch) Ph ....(vaïch) Sau : Tr ....(vaïch) Ph.....(vaïch) Nhöõng vaán ñeà caàn löu yù: Kyõ thuaät vieân Quaûn ñoác Coá vaán dòch vuï Baûo döôõng caáp trung bình lôùn : baét ñaàu töø 20.000 Km ñaàu tieân vaø sau moãi 40.000km tieáp theo hoaëc sau moãi 24 thaùng tính töø thôøi ñieåm ñoù tuyø theo ñieàu kieän naøo ñeán tröôùc. I: Kieåm tra, ñieàu chænh, veä sinh, thay theá neáu caàn. R: Thay theá, baûo döôõng, boâi trôn. A: Kieåm tra, ñieàu chænh neáu caàn thieát. V: Kieåm tra baèng maét( khoâng tieán haønh thaùo laép) M: Thaùo, laøm saïch, ño kieåm. (1): khe hôû xupap ñöôïc kieåm tra sau moãi 80.000km xe chaïy (2): bugi baïch kim hoaëc indium khoâng caàn kieåm tra maø chæ thay theá sau moãi 100.000 km xe chaïy (3): thay theá sau moãi 30.000km 2 Moät soá hình aûnh cuûa caùc trang thieát bò duøng trong xöôûng dòch vuï. 2.1 Moät soá hình aûnh cuûa caùc thieát bò chuaån ñoaùn vaø ño löôøng. 1 Caân baèng ñoäng baùnh xe: 2 Maùy caân chænh goùc ñaët baùnh xe: 3 Maùy kieåm tra aécquy: 4 Thieát bò thay voû baùnh xe 5 Thieát bò kieåm tra roø ræ heä thoáng laøm maùt ñoäng cô: 6 Maùy phaân tích khí thaûi cho ñoäng cô xaêng 7 Maùy kieåm tra ñeøn pha. 8 Boä kieåm tra thaéng, phuoäc nhuùn, tröôït ngang 2.2 Moät soá hình aûnh cuûa thieát bò ñoäng cô vaø garage Caàu naâng hai truï Caàu naâng 2 truï phuø hôïp cho caùc coâng vieäc : + Kieåm tra khi nhaän xe. + Thay nhôùt + PDI + Baûo döôõng ñoäng cô. + Truïc tröôùc vaø sau. + Ñaûo voû xe. Hình Caàu naâng hai truï leäch taâm THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT A: Chieàu cao naâng 1981 – 2057 mm B: Chieàu cao toång coäng 3556mm C: Chieàu roäng toång coäng 3489mm D: Khoaûng caùch giöõa hai caùnh tay. 2413mm E: Chieàu cao töø neàn ñeán coâng taéc haønh trình 3455mm F: Ñoä vôùi nhoû nhaát cu caùnh tay tröôùc. 604 mm G: Ñoä vôùi lôùn nhaát cuûa caùnh tay tröôùc. 1036mm H: Ñoä vôùi nhoû nhaát cuûa caùnh tay sau: 1050mm I: Ñoä vôùi lôùn nhaát cuûa caùnh tay sau 1548 mm Söùc naâng: 4536 kg Ñieän aùp vaøo: 1 pha 220V 50Hz Coâng suaát ñoäng cô: 2HP Caàu naâng 4 truï Caàu naâng 4 truï thích hôïp cho coâng vieäc: + Thaùo hoäp soá. + chænh ñoä chuïm baùnh xe. + Ñoùng môû cöûa xe. THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT: A: chieàu cao naâng 1873 mm B: chieàu daøi toång theå 6629 mm C: chieàu roäng toaøn boä 3435 mm D: khoaûng caùch beân trong hai truï. 2902 mm E: Khoaûng caùch giöõa 2 truï ngang . F; chieàu cao caùc truï. 2315 mm G: ñoä roäng baêng ñôõ 508 mm H: ñoä cao baêng ñôõ 178 mm I: khoaûng caùch giöõa 2 baêng ñôõ. 1092 mm Taûi truï naâng: 5443 kg Ñoäng cô: 2HP Nguoàn ñieän: 1 pha, 220v, 50Hz. Maùy eùp thuyû löïc: Caåu ñoäng cô Kích ñôõ hoäp soá Tuû ñöïng duïng cuï 2.3 Moät soá hình aûnh cuûa thieát bò tra daàu nhôùt vaø röûa xe. Bình bôm daàu baèng khí neùn. Duïng cuï tra daàu, môõ gaàm: Bình xaû daàu.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLVTN in 74.doc
  • docBia LVTN.doc
  • dwghinh chen BAO DUONG.dwg
  • dwgnha xuong.dwg