Quy trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở công ty xuất nhập khẩu toàn bộ và kỹ thuật

Quy trình NK thiết bị toàn bộ ở cty XNK toàn bộ và kỹ thuật MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 Chương I : Hoạt động nhập khẩu thiết bị toàn bộ trong cơ chế thị trường 2 I. Các khái niệm và đặc điểm của hoạt động nhập khẩu thiết bị toàn bộ 2 1. Thiết bị toàn bộ là gì 2 2. Hoạt động nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở Việt nam hiện nay 4 2.1. Đối tượng được phép nhập khẩu thiết bị toàn bộ . 4 2.2. Các phương thức nhập khẩu thiết bị toàn bộ . 5 2.3 Khung pháp lý hiện nay cho hoạt động nhâph khẩu thiết bị toàn bộ ở Việt nam . 8 II. Qui trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ . 12 III. Các chỉ tiêu đánh giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ và những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở Việt nam . 15 1. Các chỉ tiêu đánh giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ . 15 1.1. Chỉ tiêu hiệu quả ttổng hợp . 15 1.2. Chỉ tiêu hiệu quả tương đối . 15 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu thiết bị toàn bộ 16 2.1. Trình độ khoa học- kỹ thuật của Việt nam 16 2.2 Hệ thống chính sách và khung pháp lý của Việt nam . 18 2.3. Chính sách nhập khẩu của nước người bán . 19 2.4. Tỷ giá hối đoái 21 Chương II: Phân tích thực trạng qui trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở công ty XNK thiết bị toàn bộ và kỹ thuật 23 I. Sự hình thành và phát triển của công ty . 23 1. Tổng quan về công ty XNK thiết bị toàn bộ và kỹ thuật . 23 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty . 23 1.2. Cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận trong công ty 25 2. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty 28 2.1. Phạm vi hoạt động kinh doanh 28 2.2. Đặc điểm mặt hàng kinh doanh . 28 2.3. Cơ cấu thị trường . 31 3. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây . 33 II. Phân tích thực trạng qui trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở công ty XNK thiết bị toàn bộ và kỹ thuật . 35 1. Phương thức kinh doanh nhập khẩu thiết bị toàn bộ chủ yếu của công ty . 35 1.1. Nhập khẩu uỷ thác . 35 1.2. Nhập khẩu tự doanh . 36 2. Quy trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở công ty . 37 III. Những vướng mắc trong quá trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở công ty XNK thiết bị toàn bộ và kỹ thuật . 45 Chương III: Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở công ty XNK thiết bị toàn bộ và kỹ thuật 54 I. Mục tiêu và Phương hướng kinh doanh của công ty trong thời gian tới 54 1. Mục tiêu . 54 2. Phương hướng 54 II. Giải pháp góp phần hoàn thiện quy trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở công ty 55 III. Điều kiện thực hiện các giải pháp trên 61 1. Về phía công ty . 61 2. Về phía Nhà nước 64 KẾT LUẬN . 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 MỤC LỤC 69

doc105 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1703 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quy trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở công ty xuất nhập khẩu toàn bộ và kỹ thuật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g lo¹t c¸c ¸ch t¾c trong kh©u s¶n xuÊt, l­u th«ng, g©y tæn thÊt kh«ng nhá cho c¸c doanh nghiÖp. Ch¼ng h¹n nh­ biÓu thuÕ xuÊt khÈu, nhËp khÈu ­u ®·i n¨m 1999 ®· cã gi¸ trÞ tõ ngµy 4/1/1999 nh­ng ®Õn ngµy 7/4/1999 Bé tµi chÝnh míi ban hµnh th«ng t­ sè 37/1999/TT-BTC h­íng dÉn vÒ c¸ch ph©n lo¹i hµng ho¸ nªn ®· xuÊt hiÖn rÊt nhiÒu v­íng m¾c vÒ ph­¬ng thuÕ ¸p m· nhËp khÈu. PhÝa h¶i quan do kh«ng thÓ tù quyÕt ®Þnh ph­¬ng thøc ¸p m· thuÕ nªn ®· chän ph­¬ng thøc cã thuÕ suÊt cao g©y thiÖt h¹i nÆng cho ng­êi nhËp khÈu vµ chñ ®Çu t­. Thªm vµo ®ã, viÖc ban hµnh c¸c kiÓu thuÕ xuÊt nhËp khÈu lµ c«ng viÖc ®· ®­îc tiÕn hµnh hµng chôc n¨m nay nªn kh«ng thÓ nãi lµ kh«ng cã kinh nghiÖm, nh­ng ng÷ng biÓu thuÕ xuÊt khÈu, nhËp khÈu ­u ®·i ®Æc biÖt vµ th«ng th­êng ban hµnh n¨m 1999 còng vÉn tån t¹i nh÷ng sai sãt, dÉn ®Õn viªc ph¶i ra liªn tôc nh÷ng v¨n b¶n söa ®æi hoÆc bæ sung ®Ó gi¶i thÝch cho nh÷ng kh¸i niªm kh«ng râ rµng nh­ " m¸y ®ång lùc", " b»ng thÐp dÔ c¸t tiÖn" ... §iÒu nµy ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho mét sè c¸n bé H¶i quan thùc hiÖn viÖc ¸p dông m· thuÕ mét cach tïy tiÖn, g©y thiÖt h¹i cho doanh nghiÖp (cã lóc lªn tíi hµng tû ®ång). ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng(thuÕ GTGT) lµ kho¶n thuÕ tÝnh trªn phÇn gi¸ trÞ cña hµng hãa, dÞch vô ph¸t sinh (§iÒu 1, luËt thuÕ GTGT) nh»m tr¸nh t×nh tr¹ng ®¸nh thuÕ chång lªn thuÕ, tuy vËy, ph­¬ng thøc tÝnh thuÕ GTGT cïng víi nh÷ng quy ®Þnh vÒ ¸p dông luËt thuÕ GTGT tá ra thiÕu chÝnh x¸c vµ ch­a toµn diÖn, g©y trë ng¹i cho ng­êi nhËp khÈu. Nh×n vµo c«ng thøc tÝnh thuÕ GTGT ®· ®¸nh chång lªn thuÕ nhËp khÈu: ThuÕ GTGT= ( Gi¸ NK + thuÕ NK ) - ThuÕ suÊt thuÕ GTGT. Hµng nhËp khÈu nhËp khÈu khi míi ®Õn cöa khÈu th× ch­a thÓ xuÊt hiÖn kho¶n thuÕ GTGT, kho¶n nµy chØ cã thÓ xuÊt hiÖn khi hµng hãa ®­îc lu©n chuyÓn, cßn thuÕ nhËp khÈu ®¸nh vµo hµng hãa kh«ng thÓ ®­îc coi lµ gi¸ trÞ t¨ng thªm cña hµng hãa. ThÕ nh­ng khi nhËp khÈu hµng hãa vÒ, c«ng ty ®· ph¶i ®ãng ngay mét kho¶n thuÕ GTGT ®Çu vµo mµ ch­a biÕt hµng cã tiªu thô ®­îc hay kh«ng, mÆc dï nÕu kh«ng b¸n ®­îc hµng kho¶n thuÕ nµy cã thÓ ®­îc hoµn tr¶ kho¶ng thêi gian nµy, kho¶n l·i suÊt dù tÝnh sÏ lµ kh«ng nhá ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh thiÕt bÞ toµn bé cã gi¸ trÞ lín. Mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng cÇn ®Ò cËp ®ã lµ nh÷ng quy ®Þnh kh«ng râ rµng vÒ ®èi t­îng chÞu thuÕ. Dù ¸n thiÕt bÞ toµn bé th­êng bao gåm c¶ phÇn vËt t­ nhËp khÈu ®Ó cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt c¬ khÝ trong n­íc chÕ t¹o thiÕt bÞ t¹i chç dïng lµm tµi s¶n cè ®Þnh, nh­ng ngay tõ khi nhËp khÈu, ng­êi nhËp khÈu ®· ph¶i nép thuÕ GTGT, ®iÒu nµy m©u thuÉn víi chñ tr­¬ng hç trî ph¸t triÓn nghµnh chÕ t¹o c¬ khÝ trong n­íc. Ngoµi ra, theo th«ng t­ 89/1998/TT-BTC ngµy 27/6/1998 th× mét trong c¸c ®èi t­îng kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ GTGT lµ tr­êng hîp c¬ së nhËp khÈu d©y truyÒn thiÕt bÞ m¸y mãc thiÕt bÞ ®ång bé kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ GTGT nh­ng trong d©y truyÒn ®ång bé ®ã cã c¶ hai lo¹i thiÕt bÞ, m¸y mãc trong n­'íc ®· s¶n xuÊt ®­îc(dï m¸y mãc ®ã lµ m¸y chÝnh-theo néi dung v¨n b¶n sè 4950.TC/TCT ngµy 13/9/1999 cña bé tµi chÝnh) th× kh«ng tÝnh thuÕ GTGT cho c¶ d©y truyÒn thiÕt bÞ, m¸y mãc ®ång bé. Tuy nhiªn, th«ng t­ nµy kh«ng ®Ò cËp ®Õn c¬ quan nµo lµ c¬ quan cã thÈm quyÒn x¸c nhËn d©y truyÒn thiÕt bÞ, m¸y mãc ®ång bé. MÆt kh¸c khi ¸p dông thuÕ xuÊt nhËp khÈu, trong mét v¨n b¶n kh¸c cña bé tµi chÝnh-th«ng t­ 37/1999/TT/BTC ngµy 07/04/1999 cã quy ®Þnh mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó l« hµng thiÕt bÞ toµn bé hoÆc ®ång bé ®­îc ph©n lo¹i vµ tÝnh thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu cña m¸y chÝnh lµ cã "X¸c nhËn cña c¬ quan duyÖt luËn chøng kinh tÕ kü thuËt hoÆc dù ¸n ®Çu t­ nªu râ hµng hãa nhËp khÈu lµ thiÕt bÞ toµn bé hoÆc ®ång bé vµ m¸y chÝnh cña thiÕt bÞ toµn bé hoÆc thiÕt bÞ ®ång bé ". Theo quy tr×nh thùc hiÖn thñ tôc H¶i quan hiÖn nay th× viÖc tÝnh thuÕ vµ m· thuÕ ®­îc tiÕn hµnh cïng lóc cho c¸c lo¹i thuÕ xuÊt nhËp khÈu, phô thu, thuÕ GTGT. Do vËy ng­êi nhËp khÈu cÇn ph¶i xuÊt tr×nh cho H¶i quan cöa khÈu c¸c v¨n b¶n x¸c nhËn hµng hãa nhËp khÈu lµ thiÕt bÞ toµn bé hoÆc ®ång bé vµ m¸y chÝnh cña thiÕt bÞ toµn bé hoÆc ®ång bé nµy kÌm tê khai H¶i quan cã c¬ së kiÓm tra. Tuy nhiªn, ®èi víi nh÷ng dù ¸n nhãm A th× c¬ quan cã thÈm quyÒn x¸c nhËn d©y chuyªn thiÕt bÞ, m¸y mãc toµn bé hoÆc ®ång bé vµ m¸y chÝnh lµ c¬ quan phª duyÖt luËn chøng kinh tÕ kü thuËt lµ Thñ t­íng chÝnh phñ, tr­êng hîp nµy th× chñ ®Çu t­ kh«ng thÓ cã v¨n b¶n x¸c nhËn d©y chuyÒn ®ång bé hoÆc toµn bé vµ m¸y chÝnh do Thñ t­íng chÝnh phñ cÊp. Nh÷ng ¸ch t¾c nh­ thÕ nµy trong qu¸ tr×nh lµm thñ tôc th«ng quan ®· dÉn ®Õn nh÷ng kho¶n thuÕ khi nhËp khÈu l« hµng lªn ®Õn hµng tû ®ång, mµ nÕu chñ ®Çu t­ ch­a kÞp thu xÕp nguån vèn vay t¹m thêi ®Ó nép thuÕ th× l¹i g©y r¾c rèi cho ho¹t ®éng kinh doanh cña ng­êi nhËp khÈu, do ng­êi nhËp khÈu ®øng ra nhËp ñy th¸c vµ lµm thñ tôc th«ng quan cho hµng hãa nªn nÕu kh«ng hoµn thµnh nghÜa vô nép thuÕ, l« hµng ®ã sÏ bÞ c­ìng chÕ, vµ toµn bé hµng hãa cña ng­êi nhËp khÈu t¹i mäi cöa khÈu trªn ph¹m vi toµn quèc sÏ kh«ng ®­îc phÐp tiÕp tôc lµm thñ tôc th«ng quan mµ ph¶i chê gi¶i quyÕt, khiÕn cho ph¸t sinh thªm hµng chôc tû ®ång do chi phÝ l­u kho b·i, tiÒn båi th­êng do tµu kh«ng ®­îc gi¶i phãng...vµ hµng lo¹t tæn thÊt kh¸c. 5.3/. Nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi thñ tôc H¶i quan cho thiÕt bÞ toµn bé nhËp khÈu. Theo quy tr×nh hµnh thu míi cña H¶i quan, viÖc quy ®Þnh c¸c doanh nghiÖp khi khai b¸o H¶i quan ph¶i tù chÞu tr¸ch nhiÖm kª khai, ¸p m· tÝnh thuÕ ®èi víi hµng hãa nh­ vËy H¶i quan ®· dån hÕt tr¸ch nhiÖm sang doanh nghiÖp, cßn doanh nghiÖp th× ph¶i tiÕp tôc chÞu tr¸ch nhiÖm tiÕp tôc chÞ tr¸ch nhiÖm trong n¨m n¨m. Râ rµng tr¸ch nhiÖm cña H¶i quan lµ kiÓm tra tê khai, nÕu tê khai ®­îc khai ®óng th× kh«ng cã lý do g× yªu cÇu doanh nghiÖp ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tê khai ®ã trong 5 n¨m. §iÒu ®ã cßn qu¸ nÆng nÒ vµ thËm chÝ m©u thuÉn víi ®iÒu 9 ph¸p lÖnh xö ph¹t hµnh chÝnh quy ®Þnh thêi hiÖu ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu chØ cã hai n¨m, còng nh­ quy ®Þnh vÒ thêi gian thùc hiÖn c¸c chÕ ®é tµi chÝnh nh­ lËp hãa ®¬n b¸n hµng, thanh quyÕt to¸n theo tõng n¨m... Trong qu¸ tr×nh tÝnh thuÕ nhËp khÈu ­u ®·i, viÖc ®Æt ra quy ®Þnh: "Ng­êi nhËp khÈu cã v¨n b¶n cam kÕt vµ tù chÞu tr¸ch nhiªm vÒ tÝnh hîp lÖ cña giÊy chøng nhËn xuÊt xø (Cerfificate of Origin-C/O), nÕu sau nµy ph¸t hiÖn cã sù gian lËn vÒ C/O sÏ bÞ truy nép thuÕ vµ xö lý theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh" lµ hoµn toµn bÊt hîp lý. §èi víi hµng hãa nhËp khÈu tõ n­íc ngoµi, C/O lµ do c¸c tæ chøc cã thÈm quyÒn n­íc ngoµi cÊp, cã thÓ lµ c¬ quan cã thÈm quyÒn cña mét bang nµo ®ã, thËm chÝ hä cho phÐp ng­êi s¶n xuÊt còng ®­îc cËp C/O, v× thÕ hiÖn nay h×nh thøc cña C/O rÊt ®a d¹ng vµ khã x¸c ®Þnh ®­îc nh­ thÕ nµo lµ C/O hîp lÖ. Do ®ã, tÝnh hîp lÖ cña C/O ph¶i do H¶i quan cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt vµ x¸c nhËn khi doanh nghiÖp xuÊt tr×nh ®Ó tõ ®ã tÝnh thuÕ nhËp khÈu ­u ®·i. Quy ®Þnh nh­ trªn ®ång nghÜa víi viÖc l¹i mét lÇn n÷a H¶i quan ®ïn ®Èy tr¸ch nhiÖm sang phÝa doanh nghiÖp nhËp khÈu. Bªn c¹nh ®ã, ng­êi nhËp khÈu gÆp ph¶i nhiÒu khã kh¨n khi H¶i quan yªu cÇu gi¸m ®Þnh ®èi víi hµng hãa nhËp khÈu mçi khi hä c¶m thÊy " KÕt qu¶ gi¸m ®Þnh kh«ng phï hîp víi thùc tÕ hµng hãa ". §©y lµ ®iÒu kiÖn kh«ng hîp lý v× b¶n th©n H¶i quan kh«ng ph¶i lµ mét tæ chøc gi¸m ®Þnh, kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh th«ng th­êng kh«ng ph¶i chØ ®¬n thuÇn lµ nh÷ng g× nh×n thÊy mµ ®ßi hái ph¶i cã hÖ thèng m¸y mãc tiªu chuÈn kiÓm tra...Do vËy, H¶i quan kh«ng thÓ ®­a ra lý do nh­ vËy ®Ó tõ chèi kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh vµ yªu cÇu tiÕn hµnh gi¸m ®Þnh trµn lan. Ngµnh H¶i quan lµ c¬ quan Nhµ n­íc lµm nhiÖm vô chèng bu«n lËu, b¶o vÖ chñ quyÒn quèc gia, ®­îc h­ëng l­¬ng tõ ng©n s¸ch, v× vËy, viÖc kiÓm tra hµng hãa nhËp khÈu lµ tr¸ch nhiÖm cña H¶i quan, mäi lo¹i lÖ phÝ thu thªm lµ bÊt hîp lý. Tuy vËy, theo c«ng v¨n 1368/TCHQ-KTTT (17/6/1995) cña Tæng côc H¶i quan, c¸n bé H¶i quan kiÓm hãa ngoµi giê " ®­îc båi d­ìng theo quy ®Þnh " nh­ng c«ng v¨n nµy kh«ng nªu râ sè tiÒn båi d­ìng nµy ®­îc trÝch tõ ®©u. Do vËy, ®Ó kiÓm hãa ®­îc nhanh chãng vµ thuËn tiÖn, nhiÒu nhµ nhËp khÈu ®· tù bá tiÒn ®Ó "Båi th­êng H¶i quan", t¹o tiÒn lÖ xÊu vµ lµm mét nguyªn t¾c nh©n chÝnh dÉn tíi viÖc tham gia nh÷ng ph¸t triÓn trong lùc l­îng H¶i quan, ¶nh h­ëng tíi ph¸t triÓn kinh tÕ vµ uy tÝn n­íc ta. 5.4/. Nh÷ng vÊn ®Ò xö lý tranh chÊp ph¸t sinh khi thùc hiÖn hîp ®ång. Tranh chÊp ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång lµ vÊn ®Ò rÊt cã thÓ x¶y ra. ViÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp hîp ®ång lo¹i nµy, tuy thÕ vÉn cßn gÆp ph¶i mét sè v­íng m¾c do ph¸p luËt trong lÜnh vùc nµy cßn thiÕu chÆt chÏ. Ch¼ng h¹n nh­ theo ®iÒu 5 NghÞ ®Þnh 166/CP (5/9/1994 ) " QuyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt tranh chÊp cña trung t©m träng tµi kinh tÕ cã hiÖu lùc thi hµnh, kh«ng bÞ kh¸ng c¸o " nh­ng ngay t¹i ®iÒu 31 NghÞ ®Þnh nµy l¹i quy ®Þnh " Trong tr­êng hîp quyÕt ®Þnh cña träng tµi kh«ng ®­îc bªn tranh chÊp thi hµnh th× bªn kia cã quyÒn yªu cÇu tßa ¸n nh©n d©n cã thÈm quyÒn xÐt xö theo thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c vô kinh tÕ". Quy ®Þnh m©u thuÉn nh­ vËy ®· mÆc nhiªn phñ nhËn gi¸ trÞ cña ph¸n quyÕt träng tµi(mµ ®¸ng lý ra lu«n lµ "chung thÈm"), lµm cho c¸c doanh nghiÖp thiÕu tin t­ëng vµ coi th­êng ®iÒu kho¶n träng tµi, nhiÒu khi lµm n¶y sinh th¸i ®é thiÕu nghiªm tóc khi thùc hiÖn hîp ®ång. 6/. VÊn ®Ò vÒ ®éi ngò c¸n bé ë c«ng ty. MÆc dï nguån nh©n lùc cña c«ng ty cã tr×nh ®é trªn ®¹i häc cao häc nh­ng tr­íc nh÷ng ®ßi hái riªng cña lÜnh vùc nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé th× cßn ph¶i nghiªm tóc ®¸nh gi¸ l¹i. Cã hai vÊn ®Ò cßn tån t¹i trong ®éi ngò c¸n bé ë c«ng ty. Thø nhÊt, kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸n bé kinh doanh ë c«ng ty ®Òu ®¸p øng ®­îc yªu cÇu vÒ ngo¹i ng÷, vÒ nghiÖp vô kinh doanh xuÊt nhËp khÈu hiÖn ®¹i, vÒ ph¸p luËt vµ ®Æc biÖt lµ vÒ nh÷ng tri thøc khoa häc c«ng nghÖ kü thuËt. Thø hai, mét bé ph©n c¸n bé vÉn ch­a cã t­ duy kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, ch­a thùc sù n¨ng ®éng trong viÖc t×m kiÕm kh¸ch hµng, chñ ®éng t¹o c«ng viÖc, ®Æc biÖt lµ l«i kÐo kh¸ch hµng vµ khuyÕch tr­¬ng uy tÝn cña c«ng ty. Cã thÓ thÊy r»ng nh÷ng v­íng m¾c ®· ®Ò cËp ë trªn dï lµ phÝa c«ng ty hay lµ tõ phÝa Nhµ n­íc ®Òu g©y rÊt nhiÒu khã kh¨n cho c«ng t¸c nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé cña c«ng ty. §Ó th¸o gì nh÷ng v­íng m¾c nµy ®ßi hái ph¶i cã sù kÕt hîp gi÷a cè g¾ng cña c«ng ty vµ sù thay ®æi trong c¸c chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc. Ch­¬ng III Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn quy tr×nh nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé ë c«ng ty xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé vµ kü thuËt. I. Môc tiªu vµ ph­¬ng h­íng kinh doanh cña c«ng ty trong thêi gian tíi: 1.Môc tiªu. Môc tiªu tr­íc m¾t mµ doanh nghiÖp ®· ®Ò ra vµ ph¶i ®¹t ®­îc trong n¨m 2001 lµ: Tæng kim ng¹ch XNK: 125000000 USD Tæng kim ng¹ch NK: 118750000 USD NhËp khÈu Uû th¸c: 77187500 USD (ChiÕm 65% Tæng kim ng¹ch NK). NhËp khÈu Tù doanh: 41562500 USD (ChiÕm 35% Tæng kim ng¹ch NK). Tæng doanh thu: 420 Tû VND. Tæng nép ng©n s¸ch: 2850 TriÖu VND. Tæng lîi nhuËn: 65 Tû VND. Thu nhËp b×nh qu©n cña mçi c¸n bé c«ng nh©n:1,7 TriÖu VNN. Bªn c¹nh c¸c môc tiªu cô thÓ ph¶i ®¹t ®­îc nh­ ®· nªu trªn th× doanh nghiÖp ®· ®Æt ra cho m×nh môc tiªu l©u dµi ®ã lµ: kh«ng ngõng n©ng cao uy tÝn, thÕ lùc cña c«ng ty, më réng thÞ tr­êng môc tiªu, t¨ng thÞ phÇn, h¹n chÕ ®Õn møc tèi ®a ®é rñi ro, m¹o hiÓm trong kinh doanh vµ cè g¾ng tiÕp tôc lµ ®¬n vÞ dÉn ®Çu vÒ nhËp khÈu m¸y mãc, thiÕt bÞ ®Æc biÖt lµ thiÕt bÞ toµn bé trong c¶ n­íc. 2. Ph­¬ng h­íng. Tr¶i qua mét qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®Çy khã kh¨n vµ thö th¸ch trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, Technoimport ®· tù kh¼ng ®Þnh m×nh trong vai trß cña mét ®¬n vÞ chuyªn nhËp khÈu c«ng nghÖ, thiÕt bÞ toµn bé cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. Nhê cã c«ng ty, h¬n 500 c«ng tr×nh thiÕt bÞ toµn bé thuéc nhiÒu ngµnh nghÒ ®· ®­îc x©y l¾p vµ ®i vµo ho¹t ®éng ®em l¹i nh÷ng lîi Ých thiÕt thùc ®èi víi ®Êt n­íc: n©ng cao kh¶ n¨ng c«ng nghÖ cña quèc gia, khai th¸c vµ sö dông hiÖu qu¶ tµi nguyªn thiªn nhiªn cña ®Êt n­íc, n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n, n©ng cao søc c¹nh tranh cña hµng xuÊt khÈu ViÖt nam trªn tr­êng quèc tÕ... gãp phÇn xøng ®¸ng vµ c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Tuy nhiªn, kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng còng ®em l¹i cho c«ng ty nhiÒu bµi häc quý gi¸. §ã lµ bµi häc vÒ ®a d¹ng hãa kinh doanh, tÝch cùc t×m kiÕm kh¸ch hµng, chñ ®éng kinh doanh theo h­íng tù doanh, khai th¸c thÕ m¹nh truyÒn thèng, gi÷ uy tÝn víi kh¸ch hµng... Thùc tr¹ng nÒn kü thuËt- c«ng nghÖ cña ViÖt nam hiÖn nay còng gîi më cho c«ng ty nh÷ng c¬ héi kinh doanh hÊp dÉn, bëi v× ViÖt nam lµ n­íc cã ®iÓm xuÊt ph¸t thÊp d­íi ¸p lùc cña ph¸t triÓn kinh tÕ th× tèc ®é t¨ng tr­ëng sÏ rÊt cao, ®©y chÝnh lµ yÕu tè c¬ b¶n dÉn ®Õn sù s«i ®éng trªn thÞ tr­êng kü thuËt - c«ng nghÖ. Tõ ®ã cã thÓ thÊy ®­îc ph­¬ng h­íng cho ho¹t ®éng kinh doanh trong thêi gian tíi cña c«ng ty nh­ sau: -TiÕp tôc ph¸t huy vai trß dÉn ®Çu trong ho¹t ®éng nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé, ®Æc biÖt lµ nhËp khÈu ñy th¸c. Cô thÓ lµ hoµn thµnh tèt c¸c nghÜa vô víi chñ ®Çu t­, ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng tr×nh, ®«n ®èc tr¸ch nhiÖm cña ng­êi b¸n víi viÖc b¶o hµnh, hç trî cho ng­êi mua vÒ mÆt kü thuËt, t­ vÊn cho kh¸ch hµng lùa chän nhËp khÈu nh÷ng d©y chuyÒn thiÕt bÞ toµn bé hiÖn ®¹i ®Ó hµng hãa s¶n xuÊt ra cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng Quèc tÕ. -Bªn c¹nh nhËp khÈu ñy th¸c cÇn tiÕp tôc chó ý vµ khai th¸c h×nh thøc nhËp khÈu tù doanh nh»m t¹o thÕ chñ ®éng vµ mang l¹i lîi nhuËn cao, tuy nhiªn kh«ng nªn ®Çu t­ trµn lan g©y l·ng phÝ vèn vµ c«ng nî d©y d­a mµ ph¶i xem xÐt cÈn thËn hiÖu qu¶ ®Çu t­. -Trªn c¬ së chñ së h÷u ®Çu t­ c¸c c«ng tr×nh th­êng kh«ng cã nhiÒu kinh nghiÖm cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé, c«ng ty cÇn tiÕp tôc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng t­ vÊn ®Çu t­ vµ th­¬ng m¹i, cè vÊn cho c¸c phßng kinh doanh tham gia vµo qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®Çu t­ vµ thiÕt kÕ kü thuËt cña kh¸ch hµng. -T¨ng c­êng h×nh thøc liªn doanh víi c«ng ty kh¸c ®Ó dù c¸c gãi thÇu cung cÊp thiÕt bÞ bëi v× khi ¸p dông h×nh thøc nµy søc m¹nh liªn doanh nhµ thÇu t¨ng lªn rÊt nhiÒu lÇn, ®¶m b¶o tèt c¸c yªu cÇu kh¾t khe vÒ kh¶ n¨ng tµi chÝnh, kü thuËt còng nh­ t­ c¸ch ph¸p nh©n nhµ thÇu trong c¸c gãi thÇu lín. Thùc tÕ 10 n¨m qua cho thÊy c¸c nhµ thÇu ViÖt nam rÊt Ýt cã c¬ héi lµm nhµ thÇu chÝnh trong tÊt c¶ c¸c dù ¸n lín cã nguån vèn cña n­íc ngoµi do kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu dù thÇu rÊt cao. Do vËy h×nh thøc liªn doanh nhµ thÇu lµ mét gi¶i ph¸p h÷u hiÖu ®Ó kh¾c phôc yÕu ®iÓm trªn. -TiÕp tôc ®a d¹ng hãa kinh doanh ngoµi ngµnh hµng c¬ b¶n lµ m¸y mãc thiÕt bÞ nh»m t¹o sù æn ®Þnh thu nhËp vµ hç trî vèn cho nghiÖp vô nhËp khÈu chÝnh. -T¨ng c­êng liªn doanh liªn kÕt víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nh»m t¹o sù æn ®Þnh cho nguån hµng xuÊt khÈu. II. C¸c gi¶i ph¸p gãp phÇn hoµn thiÖn qui tr×nh nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé ë c«ng ty 1. §èi víi ho¹t ®éng nghiªn cøu nhu cÇu kh¸ch hµng vµ qu¶ng c¸o. C¹nh tranh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng khiÕn cho mäi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i t×m mäi c¸ch ®Ó thu hót kh¸ch hµng ®Õn víi doanh nghiÖp m×nh. Kh«ng cã kh¸ch hµng sÏ ®ång nghÜa víi sù ph¸ s¶n cña doanh nghiÖp. Còng n»m trong vßng xo¸y c¹nh tranh ®ã, c«ng ty cÇn trang bÞ cho m×nh mét chiÕn l­îc thu hót kh¸ch hµng trong n­íc, ®¶m b¶o cho m×nh mét chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ tr­êng nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé. Néi dung cña chiÕn l­îc cã thÓ linh ho¹t tuú theo tõng thêi ®iÓm, tuy nhiªn vÒ c¬ b¶n lµ: KhuyÕch tr­¬ng uy tÝn cña c«ng ty th«ng qua c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o, tham gia c¸c héi th¶o, më c¸c héi nghÞ kh¸ch hµng nh»m thu thËp nh÷ng ý kiÕn ph¶n håi tõ phÝa kh¸ch hµng ®Ó cã sù ®iÒu chØnh l¹i ho¹t ®éng cña c«ng ty cho phï hîp. C¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ kh¸c b»ng c¸ch gi¶m møc phÝ ñy th¸c nhËp khÈu. §Èy m¹nh tiÕp thÞ trùc tiÕp nh»m cñng cè lùc l­îng kh¸ch hµng quen thuéc vµ l«i kÐo nh÷ng kh¸ch hµng míi ®Õn víi c«ng ty. 2. §èi víi ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng Nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ mét ho¹t ®éng kh«ng thÓ thiÕu trong qu¸ tr×nh kinh doanh vµ mét doanh nghiÖp sÏ thµnh c«ng khi dù b¸o ®­îc nhu cÇu vµ xu h­íng cña thÞ tr­êng trong t­¬ng lai. Nghiªn cøu thÞ tr­êng thùc chÊt lµ nghiªn cøu vÒ xu h­íng tiªu dïng cña mét lo¹i hµng hãa nµo ®ã. Qu¸ tr×nh thu thËp th«ng tin ®Çy ®ñ chÝnh x¸c, tõ ®ã ®¸nh gi¸ c¸c xu h­íng thÞ tr­êng trong t­¬ng lai sÏ gióp c«ng ty cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n trong kinh doanh. Tuy nhiªn, nh­ ®· ph©n tÝch ë trªn c«ng ty vÉn cßn nhiÒu v­íng m¾c tån l¹i ë kh©u nµy. §Ó th¸o gì nh÷ng v­íng m¾c ®ã, c«ng ty nªn tæ chøc mét qui tr×nh nghiªn cøu thÞ tr­êng mét c¸ch qui cò vµ ®ång bé. Cô thÓ ®èi víi thÞ tr­êng trong n­íc nh­ sau: Chñ ®éng th©m nhËp vµo thùc tÕ s¶n xuÊt cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt cã nhu cÇu nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé th«ng qua nh÷ng mèi quan hÖ mµ c«ng ty ®· cã tr­íc ®©y nhê nhËp khÈu nh÷ng d©y chuyÒn thiÕt bÞ cho hä (®©y lµ mét lîi thÕ mµ kh«ng ph¶i ®èi thñ c¹nh tranh nµo cã ®­îc) ®Ó t×m hiÓu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh (mÆt hµng, tiªu chuÈn chÊt l­îng) tõ ®ã x¸c ®Þnh nhu cÇu thiÕt bÞ ®Æc thï. Nghiªn cøu sè lín c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt tiªu biÓu ®Ó rót ra xu h­íng ph¸t triÓn nhu cÇu thiÕt bÞ toµn bé, cô thÓ môc tiªu nghiªn cøu lµ c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn s¶n xuÊt, c¸c nhu cÇu ®ßi hái ®æi míi thiÕt bÞ toµn bé, qui m« cña nhu cÇu ®ã, nh÷ng bé phËn nµo ­u tiªn ®æi míi, kh¶ n¨ng vÒ vèn ®Ó ®¶m b¶o thanh to¸n... Lu«n t×m hiÓu vµ n¾m b¾t th«ng tin vÒ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña hä ®Ó cã thÓ rót ra cho m×nh c¸ch thøc ho¹t ®éng phï hîp. Nghiªn cøu t×nh h×nh nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé ë nh÷ng khu vùc ®Þa lý kh¸c nhau trong n­íc b»ng c¸ch tÝch cùc chØ ®¹o vµ phèi hîp chÆt chÏ th­êng xuyªn víi c¸c chi nh¸nh cña c«ng ty ë TP.HCM , H¶i Phßng vµ §µ N½ng. Nghiªn cøu xu h­íng ®Çu t­ cña Nhµ n­íc ®ang chó träng vµo lÜnh vùc nµo ®Ó kÞp thêi n¾m b¾t c¬ héi kinh doanh. Trªn ®©y míi chØ bµn ®Õn khÝa c¹nh thÞ tr­êng trong n­íc, cßn mét m¶ng n÷a rÊt quan träng kh«ng thÓ bá qua, ®Æc biÖt trong lÜnh vùc thiÕt bÞ toµn bé, ®ã lµ thÞ tr­êng cung cÊp thiÕt bÞ toµn bé thÕ giíi. Trong kinh doanh th­¬ng m¹i, t×m ®­îc nguån hµng cã ­u thÕ vÒ gi¸ c¶, chÊt l­îng, dÞch vô kÌm theo... lµ ®· th¾ng lîi mét nöa. §èi víi viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng n­íc ngoµi, c«ng ty cÇn ph¶i duy tr× vµ cñng cè ho¹t ®éng cña c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i n­íc ngoµi trong viÖc nghiªn cøu xu h­íng thÞ tr­êng thiÕt bÞ toµn bé thÕ giíi. §Ó thùc hiÖn tèt viÖc hç trî ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng, c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn cÇn: Thu thËp th«ng tin vÒ thiÕt bÞ toµn bé- c«ng nghÖ t¹o ®iÒu kiÖn cho ®ång nghiÖp trong n­íc hiÓu râ h¬n vÒ nguån thiÕt bÞ toµn bé trªn thÕ giíi hiÖn nay. TiÕp tôc nghiªn cøu t×nh h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi, c¸c chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i, chuyÓn giao c«ng nghÖ, ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn, b¶o hiÓm,... trong lÜnh vùc xuÊt khÈu thiÕt bÞ toµn bé cña n­íc b¹n. TÝch cùc t×m kiÕm thÞ tr­êng xuÊt khÈu phôc vô môc tiªu ®a d¹ng hãa kinh doanh cña c«ng ty. Ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc ph¶i ®¶m b¶o ®­a ®Õn cho c«ng ty mét kÕt luËn ch¾c ch¾n cã nªn nhËn hîp ®ång ñy th¸c hay kh«ng hoÆc cã nªn ®Çu t­ kinh doanh vµo mét lo¹i thiÕt bÞ toµn bé nµo hay kh«ng. 3. §èi víi qu¸ tr×nh kiÓm tra ®¸nh gi¸ tÝnh tiªn tiÕn cña thiÕt bÞ toµn bé ®Þnh nhËp khÈu . KiÓm tra ®¸nh gi¸ tÝnh tiªn tiÕn cña thiÕt bÞ toµn bé lµ c«ng viÖc rÊt phøc t¹p ®ßi hái nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c nµy ph¶i cã tr×nh ®é kü thuËt cao. Th«ng th­êng, mét d©y chuyÒn thiÕt bÞ toµn bé ®­îc coi lµ tiªn tiÕn lµ mét d©y chuyÒn thiÕt bÞ toµn bé cã ®ñ 3 yÕu tè: hiÖn ®¹i, an toµn vµ hiÖu qu¶. Nh­ng dùa trªn tiªu chuÈn nµo ®Ó ®¸nh gi¸ ®­îc møc ®é hiÖn ®¹i, an toµn vµ hiÖu qu¶ cña thiÕt bÞ toµn bé? §©y lµ vÊn ®Ò ®ang g©y nhiÒu khã kh¨n kh«ng chØ ®èi víi c«ng ty mµ cßn ®èi víi nhiÒu doanh nghiÖp kh¸c ë ViÖt nam. Bëi v× hiÖn nay viÖc lËp ra c¸c tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vµ kiÓm tra m¸y mãc lµ do Bé khoa häc c«ng nghÖ vµ m«i tr­êng thùc hiªn. Tuy nhiªn, viÖc thùc hiÖn c¸c tiªu chuÈn nµy cã nhiÒu bÊt cËp. V× thÕ, nhiÒu doanh nghiÖp nhËp khÈu ®· ph¶i sö dông tiªu chuÈn cña n­íc ngoµi ®Ó ®¸nh gi¸ hµng hãa. §iÒu nµy dÉn ®Õn viÖc doanh nghiÖp ph¶i xin phÐp ý kiÕn cña Bé khoa häc c«ng nghÖ vµ m«i tr­êng ®Ó ®­îc ¸p dông tiªu chuÈn cña n­íc ngoµi, mét viÖc lµm t­¬ng ®èi mÊt nhiÒu thêi gian vµ c«ng søc. VÒ phÝa Nhµ n­íc ®· nh­ vËy th× c¸c doanh nghiÖp nªn tù ®Þnh ra cho m×nh mét hÖ thèng tiªu chuÈn cô thÓ ®èi víi m¸y mãc thiÕt bÞ võa phï hîp víi yªu cÇu cña Nhµ n­íc võa tiÖn lîi cho c«ng viÖc ®¸nh gi¸ cña m×nh chø kh«ng nªn hoµn toµn dùa vµo c¸c tiªu chuÈn cña n­íc ngoµi. Tuy nhiªn phÇn lín c¸c doanh nghiÖp trong ®ã cã c«ng ty Technoimport vÉn ch­a lµm ®­îc ®iÒu nµy. V× thÕ, ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy c«ng ty nªn cã mét hÖ thèng tiªu chuÈn cô thÓ ®èi víi thiÕt bÞ toµn bé nhËp khÈu. Cô thÓ nh­ sau: Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ tÝnh phï hîp cña thiÕt bÞ toµn bé: D©y chuyÒn thiÕt bÞ toµn bé cã tÝnh n¨ng vµ chÊt l­îng phï hîp víi yªu cÇu cña c«ng nghÖ nh»m t¹o ra c¸c s¶n phÈm cã sè l­îng vµ chÊt l­îng ®¹t tiªu chuÈn ®Ò ra. Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña d©y chuyÒn thiÕt bÞ toµn bé ph¶i ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu ®¶m b¶o m«i tr­êng vµ an toµn lao ®éng theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. C¸c thiÕt bÞ trong d©y chuyÒn thiÕt bÞ toµn bé ph¶i b¶o ®¶m kh¶ n¨ng thùc hiÖn c¸c nguyªn c«ng vµ tÝnh ®ång bé trong s¬ ®å c«ng nghÖ cña d©y chuyÒn thiÕt bÞ toµn bé . Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ chÊt l­îng cña thiÕt bÞ toµn bé: XuÊt xø cña thiÕt bÞ toµn bé (n­íc s¶n xuÊt). N¨m chÕ t¹o cña thiÕt bÞ toµn bé. C¸c ®Æc tÝnh tÝnh n¨ng kü thuËt (c«ng suÊt thiÕt bÞ, sè vßng quay, s¶n l­îng s¶n phÈm t¹o ra trong mét ®¬n vÞ thêi gian,...). C¸c yªu cÇu cña thiÕt bÞ toµn bé ®èi víi nguyªn nhiªn liÖu. Tiªu hao nguyªn liÖu, n¨ng l­îng cña thiÕt bÞ toµn bé ®èi víi mét s¶n phÈm. C¸c chØ tiªu chÊt l­îng s¶n phÈm do thiÕt bÞ toµn bé s¶n xuÊt ra. §¸nh gi¸ møc ®é tù ®éng hãa, c¬ khÝ hãa, møc ®é sö dông nh©n lùc cña d©y chuyÒn thiÕt bÞ toµn bé. Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ®èi víi thiÕt bÞ toµn bé ®· qua sö dông: Ngoµi ra nh÷ng ®Æc tÝnh chung cña thiÕt bÞ toµn bé nh­ nªu ë trªn, riªng ®èi víi nh÷ng thiÕt bÞ toµn bé ®· qua sö dông ph¶i xem xÐt thªm: C¸c chØ tiªu chÊt l­îng, ®Æc tÝnh kü thuËt hiÖn t¹i cña thiÕt bÞ toµn bé ®· qua sö dông so víi thiÕt bÞ toµn bé míi cïng lo¹i. Sè giê thiÕt bÞ toµn bé ®· ho¹t ®éng, ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña thiÕt bÞ toµn bé . Sè lÇn thiÕt bÞ toµn bé ®· ®­îc söa ch÷a, ®¹i tu. C¸c bé phËn ®· ®­îc thay thÕ míi hoÆc ®¶m b¶o chÊt l­îng nh­ míi. C¸c ®iÒu kiÖn b¶o ®¶m b¶o hµnh ®èi víi thiÕt bÞ toµn bé ®· qua sö dông. Gi¸ cña thiÕt bÞ toµn bé ®· qua sö dông so víi thiÕt bÞ toµn bé míi. 4. §èi víi qu¸ tr×nh h×nh thµnh gi¸. Tr­íc khi lùa chän ng­êi cung cÊp thiÕt bÞ toµn bé, c«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh cho dù ¸n mét c¬ cÊu gi¸ nhËp khÈu hîp lý ®Ó bï ®¾p ®­îc chi phÝ vµ cã l·i. §©y lµ viÖc lµm cÇn thiÕt v× nh­ thÕ c«ng ty sÏ ®ì lóng tóng trong nh÷ng ho¹t ®éng tiÕp theo, ®Æc biÖt lµ gi¸ c¶ lu«n lµ vÊn ®Ò tranh c·i nhÊt trong kh©u ®µm ph¸n sau nµy. ThiÕt bÞ toµn bé lµ hµng hãa cã ®é chuyªn m«n hãa cao vµ bao gåm nhiÒu thiÕt bÞ phøc t¹p nªn viÖc x¸c ®Þnh gi¸ rÊt khã, chØ cã thÓ thùc hiÖn b»ng c¸ch tham kh¶o c¸c th­ chµo hµng, c¸c cataloge cña c¸c c«ng ty, c¸c h·ng s¶n xuÊt cña n­íc ngoµi. C«ng ty nªn tham kh¶o gi¸ cña c¸c h·ng gi÷ vÞ trÝ chñ yÕu trong viÖc s¶n xuÊt vµ cung cÊp thiÕt bÞ toµn bé mµ c«ng ty ®Þnh nhËp khÈu. 5. §èi víi kh©u tæ chøc ®Êu thÇu (lùa chän ng­êi cung cÊp). NhiÖm vô trong qu¸ tr×nh ®Êu thÇu lµ c«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh cho m×nh ng­êi cung cÊp thiÕt bÞ toµn bé phï hîp. ViÖc nµy ®ßi hái c«ng ty ph¶i xem xÐt kü cµng c¸c bé hå s¬ dù thÇu, trong ®ã cã nh÷ng ®Ò xuÊt cña phÝa dù thÇu vÒ kü thuËt vµ ph­¬ng ¸n tµi chÝnh ®èi víi dù ¸n nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé , sau ®ã cÇn th¶o luËn cô thÓ víi tõng nhµ thÇu ®Ó thèng nhÊt vÒ yªu cÇu vµ tiªu chuÈn kü thuËt. C«ng ty nªn ®Ò ra nh÷ng tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm nhµ thÇu nh­: N¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh, c¬ së vËt chÊt kü thuËt, tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸c nh©n viªn. N¨ng lùc tµi chÝnh. Kinh nghiÖm trong viÖc xuÊt khÈu thiÕt bÞ toµn bé. Sau khi ®¸nh gi¸ vµ xem xÐt kü vÒ nhµ thÇu còng nh­ nh÷ng ®Ò xuÊt tõ phÝa nhµ thÇu, lóc nµy c«ng ty míi nªn lùa chän nhµ thÇu nµo cho phï hîp víi m×nh nhÊt, ®iÒu nµy còng lµ ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng viÖc ®µm ph¸n sau nµy. NÕu nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé cho c¸c ngµnh ®ßi hái c«ng nghÖ cao nh­ dÇu khÝ, x©y dùng, th«ng tin, viÔn th«ng, ®iÖn tö,... th× c«ng ty nªn lùa chän c¸c ®èi t¸c ë nh÷ng n­íc cã nÒn kü thuËt c«ng nghÖ ®· ph¸t triÓn nh­ NhËt, Ph¸p, §øc, Italia, Mü. Cßn ®èi víi c¸c ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn vµ c«ng nghiÖp nhÑ th× nªn lùa chän c¸c ®èi t¸c ë nh÷ng n­íc cã tr×nh ®é c«ng nghÖ kü thuËt tiªn tiÕn nh­ c¸c n­íc NICs. 6. §èi víi kh©u ®µm ph¸n vµ ký kÕt hîp ®ång. Nh­ ®· nãi ë phÇn trªn, nh÷ng v­íng m¾c trong kh©u nµy kh«ng chØ c«ng ty gÆp ph¶i mµ nh×n chung c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam khi ®µm ph¸n th­êng ë thÕ yÕu h¬n so víi bªn n­íc ngoµi. §iÒu kiÖn nµy chØ cã thÓ h¹n chÕ bít chø ch­a thÓ gi¶i quyÕt tháa ®¸ng ngay. Thùc ra nÕu c«ng ty cã sù chuÈn bÞ kü vÒ ph­¬ng ph¸p vµ nghÖ thuËt ®µm ph¸n th× còng cã thÓ dµnh ®­îc cho m×nh nhiÒu lîi thÕ. Theo t«i, c«ng ty cã thÓ thµnh c«ng trong c¸c cuéc ®µm ph¸n vµ ký kÕt hîp ®ång nÕu c«ng ty thùc hiÖn theo tr×nh tù sau: 6.1. ChuÈn bÞ ®µm ph¸n. Trong phÇn chuÈn bÞ nµy c«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh cho m×nh hoµn c¶nh ®µm ph¸n, môc tiªu ®µm ph¸n vµ thµnh phÇn tham gia ®µm ph¸n. Thµnh phÇn tham gia ®µm ph¸n ph¶i lµ nh÷ng ng­êi cã kinh nghiÖm vÒ ®µm ph¸n vµ cã ®Çy ®ñ nh÷ng kinh nghiÖm vÒ kü thuËt, th­¬ng m¹i, ph¸p luËt. Ngoµi ra hä còng ph¶i cã mét sè ®Æc tÝnh c¸ nh©n næi tréi h¬n so víi ng­êi kh¸c vÒ kh¶ n¨ng giao tiÕp, sù nhanh nhËy trong xö lý t×nh huèng. VÒ phÇn c«ng ty th× kh«ng nªn cã nh÷ng søc Ðp kh«ng cÇn thiÕt víi nh÷ng ng­êi tham gia ®µm ph¸n tr­íc khi b­íc vµo c¸c cuéc ®µm ph¸n. Môc tiªu ®µm ph¸n, lÏ ®­¬ng nhiªn lµ ®em l¹i cho c«ng ty nh÷ng lîi thÕ trong qu¸ tr×nh nhËp khÈu sau nµy. Kinh nghiÖm cho thÊy lµ muèn ®µm ph¸n th¾ng lîi th× kh«ng bao giê b¾t ®Çu ®µm ph¸n mµ kh«ng cã c¸c ph­¬ng ¸n lùa chän. C«ng ty ph¶i lùa chän s½n c¸c ph­¬ng ¸n lùa chän kh¸c nhau ®Ó khi b­íc vµo ®µm ph¸n lu«n lu«n chñ ®éng. §èi ph­¬ng khi thÊy c«ng ty ®½ cã sù chuÈn bÞ kü c¸c ph­¬ng ¸n nh­ vËy th× sÏ dÔ ph¶i chÊp nhËn mét trong c¸c ph­¬ng ¸n c«ng ty ®­a ra, khi ®ã c«ng ty sÏ ®¹t ®­îc môc tiªu cña m×nh. §èi víi hoµn c¶nh ®µm ph¸n, c«ng ty hoµn toµn cã thÓ chñ ®éng chuÈn bÞ ®­îc. Tuy nhiªn quan träng nhÊt lµ c«ng ty ph¶i th¨m dß ®­îc t×nh h×nh hiÖn nay cña ®èi ph­¬ng vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh, vÞ thÕ cña ®èi ph­¬ng trªn thÞ tr­êng, søc Ðp cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c ®èi víi hä..., ®Ó qua ®ã ®iÓm chÕt cña ®èi ph­¬ng vµ cã ph­¬ng ph¸p khai th¸c ®iÓm chÕt ®ã. C«ng ty cã thÓ th«ng qua m¹ng l­íi v¨n phßng ®¹i diÖn ®Ó th¨m giß th«ng tin vÒ ®èi thñ cña m×nh. 6.2. Trong qu¸ tr×nh ®µm ph¸n. Trong qu¸ trÝnh ®µm ph¸n, ®èi víi nh÷ng vÊn ®Ò cßn ®ang bµn c·i, c«ng ty nªn cã s¸ch l­îc th¸o dì dÇn, kh«ng nªn véi vµng v× nÕu kh«ng sÏ kh«ng n¾m ®­îc toµn bé vÊn ®Ò, kh«ng ®ñ thêi gian suy nghÜ thÊu ®¸o, cã thÓ dÉn ®Õn nh÷ng tháa thuËn kh«ng khai th¸c ®­îc hÕt lîi thÕ. Tuy nhiªn, ng­êi ®µm ph¸n còng kh«ng nªn cã th¸i ®é qu¸ cøng r¾n, cè chÊp b¶o vÖ nh÷ng lîi Ých ®½ tÝnh to¸n tõ tr­íc mµ nªn cã nh÷ng nh­îng bé nhÊt ®Þnh. 7. §èi víi kh©u thùc hiÖn hîp ®ång. ®©y lµ kh©u th­êng gÆp nhiÒu r¾c rèi mµ lý do cã c¶ tõ phÝa c«ng ty vµ tõ phÝa Nhµ n­íc. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång, sai sãt th­êng x¶y ra trong lóc lµm viÖc víi H¶i quan. Bëi v× cã nhiÒu thñ tôc phøc t¹p, céng víi viÖc doanh nghiÖp ph¶i tù kª khai vµ ¸p m· tÝnh thuÕ nªn nhÇm lÉn cã thÓ x¶y ra. V× thÕ theo t«i, c«ng ty nªn chän nh÷ng c¸n bé am hiÓu c¸c v¨n b¶n ph¸p lý vÒ thuÕ, c¸c v¨n b¶n cña Tæng côc h¶i quan ®i lµm c«ng t¸c nµy, ®ång thêi ph¶i yªu cÇu c¸n bé chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sù chÝnh x¸c cña tê khai H¶i quan. Sau khi hoµn thµnh thñ tôc kiÓm tra hµng hãa vµ tÝnh thuÕ c¸n bé kinh doanh cÇn sao mét tê khai H¶i quan cho Phßng kÕ ho¹ch tµi chÝnh gi÷ ®Ó phßng kÕ ho¹ch tµi phèi hîp vµ theo dâi kÞp thêi viÖc nép thuÕ vµ thanh to¸n c¸c kho¶n víi H¶i quan. §èi víi c«ng t¸c giao nhËn vµ vËn chuyÓn, c«ng ty nªn cã kÕ ho¹ch giao nhËn, vËn chuyÓn tõ tr­íc dùa trªn hîp ®ång ñy th¸c còng nh­ ®¬n hµng cña b¹n hµng (qua hîp ®ång ñy th¸c hoÆc ®¬n hµng ®Ó biÕt ®­îc tr¸ch nhiÖm trong giao nhËn, vËn chuyÓn cña c«ng ty ®Õn ®©u). Tõ ®ã c«ng ty thiÕt lËp kÕ ho¹ch giao nhËn, vËn chuyÓn tèi ­u ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ, rót ng¾n thêi gian vµ c¾t gi¶m nh÷ng kho¶n trung gian kh«ng cÇn thiÕt. §èi víi c«ng t¸c thanh to¸n, c«ng ty ph¶i n¾m v÷ng thêi h¹n thanh to¸n còng nh­ tiÕn ®é thanh to¸n cña kh¸ch hµng trong n­íc ®ång thêi ph¶i tÝch cùc ®«n ®èc kh¸ch hµng trong n­íc thanh to¸n ®óng h¹n. vÒ ph­¬ng thøc thanh to¸n ngo¹i, c«ng ty nªn cã mét sè thay ®æi trong c¸c ®iÒu kiÖn cña ph­¬ng thøc thanh to¸n b»ng L/C. Ch¼ng h¹n nh­ khi sö dông h×nh thøc ®Æt cäc cã gi¸ trÞ lín, c«ng ty cã thÓ yªu cÇu Ng©n hµng b¶o l·nh cho sè tiÒn ®Æt cäc ®ã ®Ó tr¸ch nh÷ng rñi ro cã thÓ gÆp ph¶i trong kinh doanh. Trªn ®©y t«i ®· m¹nh d¹n ®­a ra mét sè ý kiÕn ®èi víi viÖc hoµn thiÖn h¬n quy tr×nh nhËp khÈu thÕt bÞ toµn bé ë c«ng ty Technoimport. Tuy nhiªn nh÷ng ý kiÕn nµy chØ kh¶ quan khi héi tô ®­îc ®Çy ®ñ nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt sÏ ®­îc tr×nh bµy sau ®©y III. C¸c ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p trªn. 1. VÒ phÝa c«ng ty. 1.1. Hoµn thiÖn quan ®iÓm nhËp khÈu. NhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé lµ ®Ó phôc vô sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc. V× thÕ, Technoimport cÇn qu¸n triÖt quan ®iÓm nhËp khÈu nh­ sau: -NhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i, kh«ng g©y « nhiÔm m«i tr­êng. Thø nhÊt, ®iÒu nµy b¾t nguån tõ thùc tÕ thêi gian võa qua, chóng ta ®· nhËp khÈu vÒ kh«ng Ýt thiÕt bÞ toµn bé vµ c«ng nghÖ l¹c hËu hµng chôc n¨m, g©y ra nh÷ng tæn thÊt rÊt lín, cã thÓ nãi lµ "tiÒn mÊt, tËt mang"). Thø hai, do n¨ng lùc c«ng nghÖ cña quèc gia cßn thÊp, kh¶ n¨ng c¶i thiÖn t×nh h×nh trong thêi gian tíi ch­a cã g× lµ kh¶ quan. Do vËy nhÊt thiÕt ph¶i c©n nh¾c nhËp khÈu c«ng nghÖ tiªn tiÕn nhÊt nÕu t×nh thÕ b¾t buéc vµ nguån lùc cho phÐp, cßn nÕu nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé cò v× lý do hiÖu qu¶ th× c¸c ®¬n vÞ kinh doanh cÇn x¸c ®Þnh gi¸ hîp lý, møc ®é sö dông vµ ph¶i ®­îc chÊp nhËn cña c¬ quan kiÓm ®Þnh. Thø ba, viÖc nhËp khÈu c«ng nghÖ tiªn tiÕn giê ®©y ®· trë thµnh mét thuËn lîi lín cho nh÷ng n­íc ®i sau do kh«ng ph¶i bá ra nh÷ng chi phÝ rÊt tèn kÐm cho viÖc nghiªn cøu, triÓn khai vµ thö nghiÖm, ®©y còng chÝnh lµ c¬ héi cho nh÷ng n­íc nµy ph¸t triÓn theo kÞp víi nhÞp ®é ph¸t triÓn cña thÕ giíi. §Ó nhËp khÈu ®­îc thiÕt bÞ c«ng nghÖ tiªn tiÕn cÇn cã mét ®éi ngò c¸n bé khoa häc cã n¨ng lùc chuyªn m«n trong mét lÜnh vùc c«ng nghÖ ®Ó cã thÓ ®¸nh gi¸ cÝnh x¸c, n¾m v÷ng vµ lµm chñ ®­îc c«ng nghÖ. Ngoµi ra còng cÇn cã ®Çy ®ñ th«ng tin vÒ thÞ tr­êng c«ng nghÖ thÕ giíi ®Ó tiÖn so s¸nh gi÷a c¸c thÞ tr­êng kh¸c nhau. -NhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé ®Ó n©ng cao søc c¹nh tranh cña hµng hãa néi ®Þa trªn thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc. ThiÕt bÞ toµn bé nhËp khÈu vÒ ph¶i ®¶m b¶o n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm, c¶i thiÖn chÊt l­îng vµ mÉu m· s¶n phÈm nh»m c¹nh tranh hiÖu qu¶ víi hµng tiªu dïng nhËp khÈu vÒ, b¶o vÖ nÒn s¶n suÊt trong n­íc. -¦u tiªn nhËp khÈu c«ng nghÖ, thÕt bÞ toµn bé sö dông nhiÒu lao ®éng. HiÖn nay søc Ðp vÒ d©n sè vµ viÖc lµm ë ViÖt nam lµ rÊt lín ®ßi hái Nhµ n­íc ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®ång bé ®Ó gi¶i quyÕt, trong ®ã nhËp khÈu c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ toµn bé sö dông nhiÒu lao ®éng ®ang lµ h­íng ®­îc Nhµ n­íc khuyÕn khÝch thùc hiÖn. Thu hót nhiÒu lao ®éng ®Æc biÖt lµ ë vïng n«ng th«n vµo lµm viÖc ë nh÷ng nhµ m¸y s¶n xuÊt kh«ng nh÷ng t¹o ra thu nhËp cho ng­êi lao ®éng mµ cßn h¹n chÕ ®­îc luång d©n c­ tõ n«ng th«n ra thµnh thÞ vµ nhiÒu tÖ n¹n do viÖc ®ã g©y ra. -NhËp khÈu ®¶m b¶o tèi ®a hãa hiÖu qu¶ sö dông vèn. §©y lµ yªu cÇu c¬ b¶n trong kinh doanh vµ còng hÕt søc cÊp b¸ch ®èi víi ho¹t ®éng nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé, bëi v× nguån vèn hiÖn nay ®­îc Nhµ n­íc dµnh cho ho¹t ®éng nµy vÉn cßn eo hÑp, phÇn lín vÉn cßn lµ nhê viÖn trî hoÆc lµ vèn ®i vay tõ c¸c tæ chøc tÝn dông quèc tÕ. V× thÕ, sö dông vèn tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶ lµ quan ®iÓm ph¶i ®­îc thèng nhÊt tõ kh©u ®Çu tiªn cho ®Õn kh©u cuèi cïng cña ho¹t ®éng nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé. 1.2. Hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý vµ ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé. 1.2.1. §èi víi c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý. HiÖn nay, c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty lµ qu¶n lý trùc tiÕp, mäi ho¹t ®éng ®Òu n»m d­íi sù chØ ®¹o cña Ban gi¸m ®èc. C¸c phßng chøc n¨ng phô tr¸ch tõng khu vùc vµ qu¶n lý theo sù ph©n c«ng l·nh ®¹o cña c«ng ty. Bé m¸y ho¹t ®éng cña c«ng ty nh­ thÕ lµ t­¬ng ®èi hîp lý. Tuy nhiªn còng nªn cã mét vµi thay ®æi ®Ó thÝch øng víi ®iÒu kiÖn hiÖn nay. Cô thÓ lµ: -Nªn s¸t nhËp mét sè phßng xuÊt nhËp khÈu cã chøc n¨ng kinh doanh t­¬ng ®èi gièng nhau ®Ó tinh gi¶m bé m¸y, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc qu¶n lý hiÖu qu¶ h¬n. -Nªn thµnh lËp phßng Marketing cã nhiÖm vô nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Ó trî gióp Ban gi¸m ®èc trong chiÕn l­îc Marketing. HiÖn nay c«ng viÖc nµy do Trung t©m t­ vÊn lµm nh­ng chøc n¨ng cña Trung t©m t­ vÊn võa lµ ®¬n vÞ kinh doanh b×nh th­êng, l¹i võa cã nhiÖm vô t­ vÊn cho c¸c ®¬n vÞ kinh doanh kh¸c thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kinh doanh nªn kh«ng thÓ chuyªn s©u vÒ nghiªn cøu thÞ tr­êng ®­îc. VÒ vÊn ®Ò qu¶n lý ®éi ngò c¸n bé, c«ng ty nªn cã nh÷ng quy ®Þnh t¨ng c­êng ý thøc tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¸n bé trong khi lµm viÖc, ®Æc biÖt lµ khi thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kinh doanh. Cã thÓ sö dông ph­¬ng ph¸p ®¸nh vµo kinh tÕ, ch¼ng h¹n nh­, nÕu c¸n bé nµo vÞ ph¹m nh÷ng quy ®Þnh cña c«ng ty th× tïy theo møc ®é thiÖt h¹i do vi ph¹m ®ã g©y ra mµ ph¶i ®Òn bï cho c«ng ty nh÷ng kho¶n tiÒn kh¸c nhau. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh tæ chøc qu¶n lý, l·nh ®¹o c«ng ty còng nªn ®¸nh gi¸ ®óng n¨ng lùc cña tõng c¸ nh©n ®Ó s¾p xÕp c«ng viÖc cho phï hîp, kh«ng nªn ®Ó t×nh tr¹ng nh÷ng ng­êi biÕt th× kh«ng ®­îc lµm, nh÷ng ng­êi kh«ng biÕt l¹i cø ph¶i lµm. Mét vÊn ®Ò n÷a lµ c«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p gi¶m ®Õn møc thÊp nhÊt sù tranh mua, tranh b¸n gi÷a c¸c ®¬n vÞ kinh doanh trong c«ng ty nh­ng vÉn ®¶m b¶o tháa ®¸ng vÒ lîi Ých tµi chÝnh cña c«ng ty. 1.2.2. §èi víi c«ng t¸c ®µo täa ®éi ngò c¸n bé Trong c¬ hÕ thÞ tr­êng s«i ®éng vµ c¹nh tranh khèc liÖt, c«ng t¸c ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé ®ang ngµy cµng trë nªn hÕt søc cã ý nghÜa ®èi víi mäi c«ng ty, mäi doanh nghiÖp. HiÖn nay víi h¬n 80% c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ tªn ®¹i häc, ®éi ngò c¸n bé cña c«ng ty cã mÆt b»ng tr×nh ®é kh¸ cao. Tuy nhiªn, lùc l­îng lao ®éng s¾p ®Õn tuæi vÒ h­u cña c«ng ty còng kh¸ ®«ng. H¬n n÷a, lùc l­îng nµy l¹i vèn tr­ëng thµnh vµ lµm viÖc nhiÒu n¨m trong chÕ ®é bao cÊp nªn kh«ng tr¸nh khái nhiÒu ng­êi kh«ng ®¸p øng ®­îc ®ßi hái ph¶i nhanh nh¹y n¾m b¾t thêi c¬ kinh doanh, n¾m b¾t thÞ tr­êng, l«i kÐo kh¸ch hµng... trong c¬ chÕ míi. V× thÕ c«ng ty nªn cã chÝnh s¸ch tuyÓn dông lao ®éng míi. §èi t­îng cña chÝnh s¸ch nµy cã thÓ lµ nh÷ng sinh viªn tèt nghiÖp ®¹i häc kinh tÕ hoÆc kü thuËt míi ra tr­êng n¨ng ®éng nh¹y bÐn vµ cã nguyÖn väng g¾n bã l©u dµi víi c«ng ty; còng cã thÓ lµ nh÷ng c¸n bé trÎ ®· cã kinh nghiÖm trong lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu muèn vÒ lµm viÖc víi c«ng ty... Nh÷ng ®èi t­îng nµy trong t­¬ng lai cã thÓ lµ ®éi ngò kÕ cËn cho líp c¸n bé hiÖn nay. Tuy nhiªn, tr­íc m¾t c«ng ty nªn tæ chøc cho ®éi ngò c¸n bé hiÖn nay ë c«ng ty trau dåi thªm c¸c kiÕn thøc vÒ kü thuËt, nghiÖp vô ngo¹i th­¬ng, ph¸p lý vµ ®Æc biÖt lµ ngo¹i ng÷ b»ng c¸ch cÊp kinh phÝ, t¹o ®iÒu kiÖn vÒ mÆt thêi gian cho c¸c c¸n bé ®i häc. Lµm ®­îc nh­ thÕ kh«ng nh÷ng c«ng ty cã ®­îc nh÷ng c¸n bé chuyªn m«n cã n¨ng lùc ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ mµ cßn thÓ hiÖn ®­îc sù quan t©m cña c«ng ty víi tËp thÓ lao ®éng, cã thÓ t¹o ®­îc tinh thÇn lµm viÖc tèt cho tõng c¸ nh©n vµ t¹o ®­îc bÇu kh«ng khÝ lµm viÖc tèt cho c¶ tËp thÓ lao ®éng trong c«ng ty. 1.3. Kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n vÒ vèn. Nh­ ®· nãi ë ch­¬ng tr­íc, ®©y ®ang lµ vÊn ®Ò nan gi¶i ®èi víi c«ng ty.ViÖc t¨ng thªm nguån vèn dùa vµo viÖc cÊp thªm cña ng©n s¸ch Nhµ n­íc thùc sù kh«ng kh¶ thi ®èi víi c«ng ty. §Ó kh¾c phôc nh÷ng vÊn ®Ò khã kh¨n vÒ vèn hiÖn nay chØ cã con ®­êng lµ: Huy ®éng sö dông hiÖu qña mäi nguån vèn. C«ng ty cã thÓ huy ®éng vèn cho kinh doanh b»ng nhiÒu h×nh thøc, cô thÓ lµ: TÝch cùc ®Èy m¹nh quan hÖ víi c¸c tæ chøc tµi chÝnh trªn thÕ giíi nh­ Ng©n hµng thÕ giíi WB, Quü tiÒn tÖ quèc tÕ IMF, Ng©n hµng ph¸t triÓn Ch©u ¸ ADB... ®Ó tranh thñ nh÷ng nguån vèn tÝn dông ­u ®·i còng nh­ nh÷ng viÖn trî kh¸c. TÝch cùc quan hÖ víi c¸c b¹n hµng n­íc ngoµi nh»m tranh thñ nguån vèn tÝn dông xuÊt khÈu cña ng©n hµng mµ ng­êi b¸n thu xÕp t×m gióp c«ng ty. ¦u tiªn trÝch lîi nhuËn thu ®­îc tõ ho¹t ®éng kinh doanh bæ sung vµo nguån vèn kinh doanh. TiÕp tôc t×m ®èi t¸c cïng tham gia liªn doanh liªn kÕt. Tuy nhiªn, c«ng ty ph¶i lµm sao chän ®­îc ®èi t¸c tr­êng vèn, cã ph­¬ng h­íng kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ khi thâa thuËn ®Ó ®i tiÕp ®Õn hîp t¸c ph¶i ®¶m b¶o c«ng b»ng vÒ mÆt lîi Ých gi÷a c¸c bªn. Bªn c¹nh viÖc tÝch cùc huy ®éng vèn, c«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p sö dông vèn cã hiÖu qu¶ nh­: ChÊp hµnh nghiªm chØnh chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh, chÕ ®é h¹ch to¸n kinh doanh do Nhµ n­íc quy ®Þnh. LËp kÕ ho¹ch ph©n bæ vèn cho c¸c ®¬n vÞ kinh doanh dùa trªn kÕ ho¹ch kinh doanh do c¸c ®¬n vÞ kinh doanh lËp ra. TÝnh to¸n chi tiÕt kh¶ n¨ng lç, l·i, thêi gian thu håi vèn cho mçi kÕ ho¹ch kinh doanh. Rót ng¾n hîp lý qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång ®Ó t¨ng nhanh vßng quay vèn l­u ®éng, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. Lùa chän ph­¬ng thøc thanh to¸n thuËn lîi an toµn, tr¸nh t×nh tr¹ng ø ®äng vèn, c«ng nî d©y d­a. §Èy m¹nh xuÊt khÈu ®Ó t¨ng l­îng vèn cho nhËp khÈu 2. VÒ phÝa Nhµ n­íc. Cã thÓ nãi trong quy tr×nh nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé ë Technoimport, th× nh÷ng v­íng m¾c mµ c«ng ty gÆp ph¶i phÇn nhiÒu lµ tõ phÝa Nhµ n­íc. Nh÷ng quy ®Þnh chång chÐo, nh÷ng thñ tôc phiÒn hµ g©y rÊt nhiÒu khã kh¨n cho ho¹t ®éng cña c«ng ty, xin cã mét sè ý kiÕn ®èi víi Nhµ n­íc vÒ c¸c chÝnh s¸ch, nh÷ng quy ®Þnh trong lÜnh vùc nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé. 2.1. T¨ng c­êng phèi hîp gi÷a c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc. §Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cÇn cã sù phèi hîp cña tÊt c¶ c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc. ë ViÖt nam, kh¶ n¨ng phèi hîp c¸c ho¹t ®éng gi÷a c¸c Bé ngµnh, c¸c cÊp vµ ®Þa ph­¬ng vÉn cßn yÕu. Nhµ n­íc cã quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm cho tõng c¬ quan, ban ngµnh nh­ng l¹i thiÕu r¹ch rßi vÒ tr¸ch nhiÖm cô thÓ cña mçi bé ngµnh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nh÷ng h¹ng môc cã sù tham gia cña nhiÒu chñ thÓ, khiÕn dÉn ®Õn t×nh tr¹ng tr¸ch nhiÖm chång chÐo lªn nhau, hoÆc ®ïn ®Èy tr¸ch nhiÖm cho nhau. NhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé lµ mét do¹t ®éng chÞu sù qu¶n lý cña rÊt nhiÒu c¬ quan Nhµ n­íc trªn mçi kh©u thùc hiÖn. MÆc dï cã nhiÒu c¬ quan qu¶n lý nh­ vËy, nh­ng chØ cã mét c¬ quan chÞu tr¸ch nhiÖm thùc sù duy nhÊt lµ doanh nghiÖp nhËp khÈu hoÆc Ban qu¶n lý dù ¸n. Do sù phèi hîp ch­a chÆt chÏ gi÷a c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc nµy, trong nhiÒu tr­êng hîp ph¸t sinh m©u thuÉn trong c¸ch xö lý cña nhiÒu c¬ quan qu¶n lý ®èi víi cïng mét h¹ng môc dù ¸n nªn dÉn ®Õn tr­êng hîp chñ ®Çu t­ gÇn nh­ kh«ng cã quyÒn quyÕt ®Þnh ®èi víi nh÷ng vÊn ®Ò quan träng liªn quan tíi dù ¸n mµ lu«n ph¶i chê ý kiÕn cña c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn. Nhµ n­íc nªn t¨ng c­êng quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cho chñ ®Çu t­, ®èi víi c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc chØ nªn giao cho vai trß gi¸m s¸t, kiÓm tra viÖc ®iÒu hµnh dù ¸n cña chñ ®Çu t­. HiÖn nay §¶ng vµ nhµ n­íc ta ®Èy m¹nh viÖc c¶i t¹o thñ tôc hµnh chÝnh, ph©n ®Þnh quyÒn h¹n tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc, tuy nhiªn viÖc thùc hiÖn cßn chËm. Trong thêi ®iÓm hiÖn nay, nªn ¸p dông tin häc vµo qu¶n lý Nhµ n­íc nh»m t¨ng tèc ®é gi¶i quyÕt c«ng viÖc t¨ng sù liªn kÕt gi÷a c¸c c¬ quan Nhµ n­íc. 2.2. Hoµn thiÖn vµ b¶o ®¶m tÝnh thèng nhÊt cña hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p lô©t liªn quan tíi ho¹t ®éng nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé. HÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt cña ViÖt nam vÒ lÜnh vùc nµy tá ra cßn nhiÒu thiÕu sãt vµ cßn ch­a thùc sù phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ, khiÕn cho nhiÒu ®¬n vÞ lµm c«ng t¸c nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé ph¶i chÞu thua thiÖt khi lµm viÖc víi ®èi t¸c n­íc ngoµi vµ b¶n th©n b¹n hµng n­íc ngoµi còng gÆp ph¶i nhiÒu v­íng m¾c trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh ë ViÖt nam. C¸c nhµ lµm luËt cña ViÖt nam cÇn c©n nh¾c kü l­ìng ®Ó chuyÓn ®æi ph¸p luËt ViÖt nam phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ. Tuy nhiªn, kh«ng nªn chuyÓn ®æi theo h­íng ¸p dông nguyªn mÉu mµ chuyÓn ®æi dÇn dÇn. X©y dùng hµnh lang ph¸p lý thèng nhÊt kh«ng chØ phï hîp ph¸p luËt quèc tÕ mµ cßn phï hîp víi nh÷ng ®Æc thï riªng cña nÒn kinh tÕ- x· héi n­íc ta. C¸c v¨n b¶n ph¸p quy n­íc ta ban hµnh cÇn tham kh¶o ý kiÕn cña c¸c Bé, Ngµnh còng nh­ c¸c chuyªn gia ®ñ n¨ng lùc, c¸c ®¬n vÞ mµ ph¹m vi ho¹t ®éng cña hä sÏ ph¶i chÞu sù ®iÒu chØnh cña nh÷ng v¨n b¶n nµy. Ch¼ng h¹n nh­ tham kh¶o ý kiÕn nhËn xÐt vÒ tÝnh phï hîp cña v¨n b¶n dÉn ®Õn sù hiÓu nhÇm vµ ban hµnh nh÷ng quy chÕ tïy tiÖn... §Æc biÖt cÇn cã v¨n b¶n quy ®Þnh thèng nhÊt quyÒn h¹n cña c¸c Bé, Ngµnh t­¬ng øng, tr¸nh nh÷ng v­íng m¾c khi cã sù m©u thuÉn gi÷a c¸c v¨n b¶n cña c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn t­¬ng ®­¬ng (do hiÖn nay thÈm quyÒn cña c¸c Bé cã sù chång chÐo lÉn nhau), cïng mét vÊn ®Ò nh­ng cã nhiÒu quan ®iÓm vÒ c¸ch gi¶i quyÕt gi÷a c¸c Bé khiÕn cho ng­êi thùc thi kh«ng biÕt ph¶i theo ai, dÉn ®Õn viÖc gi¶m hiÖu qu¶ sö dông ®ång vèn nhËp khÈu vµ g©y ¸ch t¾c cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh . KÕt luËn C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ lµ sù nghiÖp cña toµn d©n, cña mäi thµnh phÇn kinh tÕ, nh»m ®­a ViÖt nam thµnh mét n­íc cã c¬ së vËt chÊt hiÖn ®¹i, cã c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý, quan hÖ s¶n xuÊt tiÕn bé phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt, nguån lùc con ng­êi ®­îc ph¸t huy tèi ®a, x©y dùng nªn mét ®Êt n­íc giµu m¹nh, mét x· héi c«ng b»ng v¨n minh. NhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé chÝnh lµ mét gi¶i ph¸p quan träng ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu C«ng nghÖ. Ho¹t ®éng nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé trong nh÷ng n¨m qua ®· gãp phÇn c¶i thiÖn bé mÆt kinh tÕ n­íc nhµ, phôc vô nhiÒu c«ng tr×nh träng ®iÓm cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Tuy nhiªn, ®©y vèn lµ mét ho¹t ®éng hÕt søc phøc t¹p, do ®ã liªn quan ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò lín thuéc vÒ ®­êng lèi chÝnh s¸ch, vÒ nghiÖp vô, v.v..., V× vËy kh«ng tr¸nh khái cã nh÷ng mÆt tån t¹i trong qu¶n lý còng nh­ trong quy tr×nh thùc hiÖn. Kh¾c phôc ®­îc nh÷ng khã kh¨n ®ã kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò mét sím mét chiÒu, lóc nµy yÕu tè "con ng­êi" chÝnh lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®èi víi sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i trong nh÷ng nç lùc nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé. Trong kho¶ng h¬n 70 trang, víi cè g¾ng khai th¸c nh÷ng khÝa c¹nh kh¸c nhau cña ho¹t ®éng nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé nãi chung vµ quy tr×nh nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé ë C«ng ty xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé vµ kü thuËt nãi riªng, chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp ®· ®Ò cËp ®Õn mét vÊn ®Ò bøc thiÕt trong bèi c¶nh hiÖn nay. Víi ph¹m vi hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ cña mét sinh viªn, chuyªn ®Ò thùc tËp kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt vµ khiÕm khuyÕt. MÆc dï vËy, ®­îc sù h­íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o PGS.TS. Hoµng Minh §­êng vµ sù gióp ®ì cña c¸c c« chó, anh chÞ ë Phßng XNK-5-C«ng ty xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé vµ kü thuËt, ®ång thêi dùa vµ mét sè kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm thùc tiÔn thu thËp ®­îc trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i ®©y, t«i hy väng chuyªn ®Ò nµy sÏ ®em ®Õn cho ng­êi ®äc ®«i ®iÒu bæ Ých. Tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ doanh nghiÖp th­¬ng m¹i, Chñ biªn PGS.TS. Hoµng Minh §­êng. Gi¸o tr×nh kü thuËt nghiÖp vô ngo¹i th­¬ng, t¸c gi¶ Vò H÷u Töu, Tr­êng §¹i häc Ngo¹i th­¬ng. Gi¸o tr×nh Kinh tÕ th­¬ng m¹i vµ dÞch vô, Chñ biªn PGS.TS §Æng §×nh §µo, Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª 1997. Gi¸o tr×nh Tæ chøc vµ nghiÖp vô kinh doanh th­¬ng m¹i quèc tÕ, Chñ biªn TS TrÇn ChÝ Thµnh, Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª 1994. Gi¸o tr×nh Th­¬ng m¹i quèc tÕ, Chñ biªn PGS.TS. NguyÔn Duy Bét, Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª 1995. Marketing, lý luËn vµ nghÖ thuËt øng xö trong kinh doanh, Tr­êng §¹i häc KTQD, n¨m 1994. B¸o Thêi b¸o Kinh tÕ ViÖt nam sè 67 ra ngµy 21/8/1999, bµi “ Søc bËt nh÷ng dù ¸n ®Çu t­”. B¸o Th­¬ng m¹i sè ra ngµy 12/5/1999, bµi “Dù ¸n kh¶ thi hiÖu qu¶ thÊp- V× sao?”. B¸o nh©n d©n sè ra ngµy 21/8/1999, bµi ” TiÒn ®Êu thÇu, hËu xin –cho”. B¸o th­¬ng m¹i sè ra ngµy 5/6/1999, bµi ” "thiÕt bÞ c«ng nghÖ l¹c hËu dÉn ®Õn « nhiÔm m«i tr­êng". §Êu thÇu c¹nh tranh quèc tÕ ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh chuyÓn giao c«ng nghÖ, Trung t©m c«ng nghÖ, Trung t©m th«ng tin th­¬ng m¹i 1993, Bé th­¬ng m¹i. Kinh tÕ thÕ giíi 1998-1999: ®Æc ®iÓm vµ triÓn väng, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ Quèc gia, 1999. C¸c b¸o c¸o tæng kÕt hµng n¨m cña C«ng ty xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé vµ kü thuËt . Nh÷ng th«ng tin c¬ b¶n vÒ kinh doanh th­¬ng m¹i , Trung t©m th«ng tin th­¬ng m¹i n¨m1993, Bé th­¬ng m¹i. T¹p chÝ th­¬ng m¹i sè 21( Th¸ng 11/1998). C«ng v¨n sè 595/CV-NHNN ngµy 29/6/1999 cña Ng©n hµng Nhµ n­íc. Th«ng t­ 01/1999/TT-TCHQ ngµy 10/5/14999 cña Tæng côc H¶i quan h­íng dÉn thñ tôc H¶i quan quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 16/1999/N§-CP cña ChÝnh phñ ngµy 27/3/1999. Th«ng t­ 37/1999/TT-BTC ngµy 7/4/1999 cña Bé tµi chÝnh h­íng dÉn c¸ch ph©n lo¹i hµng ho¸ theo Danh môc BiÓu thuÕ xuÊt nhËp khÈu 1999. LuËt th­¬ng m¹i. NghÞ ®Þnh 88/1999/N§-CP ban hµnh quy chÕ ®Êu thÇu. C¸c v¨n b¶n ph¸p lý kh¸c. Môc lôc Tr Lêi nãi ®Çu.............................................................................................. 1 Ch­¬ng I : Ho¹t ®éng nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé trong c¬ chÕ thÞ tr­êng.......................................................................................................... 2 I. C¸c kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé................................................................................................ 2 1. ThiÕt bÞ toµn bé lµ g×............................................................................ 2 2. Ho¹t ®éng nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé ë ViÖt nam hiÖn nay................ 4 2.1. §èi t­îng ®­îc phÐp nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé................................. 4 2.2. C¸c ph­¬ng thøc nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé....................................... 5 2.3 Khung ph¸p lý hiÖn nay cho ho¹t ®éng nh©ph khÈu thiÕt bÞ toµn bé ë ViÖt nam........................................................................................... 8 II. Qui tr×nh nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé............................................... 12 III. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé vµ nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé ë ViÖt nam..................................................................................................... 15 1. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé................................. 15 1.1. ChØ tiªu hiÖu qu¶ ttæng hîp................................................................. 15 1.2. ChØ tiªu hiÖu qu¶ t­¬ng ®èi................................................................. 15 2. C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé........ 16 2.1. Tr×nh ®é khoa häc- kü thuËt cña ViÖt nam.......................................... 16 2.2 HÖ thèng chÝnh s¸ch vµ khung ph¸p lý cña ViÖt nam......................... 18 2.3. ChÝnh s¸ch nhËp khÈu cña n­íc ng­êi b¸n......................................... 19 2.4. Tû gi¸ hèi ®o¸i.................................................................................... 21 Ch­¬ng II: Ph©n tÝch thùc tr¹ng qui tr×nh nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé ë c«ng ty XNK thiÕt bÞ toµn bé vµ kü thuËt.............................................. 23 I. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty......................................... 23 1. Tæng quan vÒ c«ng ty XNK thiÕt bÞ toµn bé vµ kü thuËt..................... 23 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty................................... 23 1.2. C¬ cÊu tæ chøc, chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¸c bé phËn trong c«ng ty.......................................................................................................... 25 2. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty...................................... 28 2.1. Ph¹m vi ho¹t ®éng kinh doanh............................................................ 28 2.2. §Æc ®iÓm mÆt hµng kinh doanh........................................................... 28 2.3. C¬ cÊu thÞ tr­êng................................................................................. 31 3. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y....................................................................................................... 33 II. Ph©n tÝch thùc tr¹ng qui tr×nh nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé ë c«ng ty XNK thiÕt bÞ toµn bé vµ kü thuËt......................................................... 35 1. Ph­¬ng thøc kinh doanh nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé chñ yÕu cña c«ng ty................................................................................................. 35 1.1. NhËp khÈu uû th¸c............................................................................... 35 1.2. NhËp khÈu tù doanh............................................................................. 36 2. Quy tr×nh nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé ë c«ng ty................................... 37 III. Nh÷ng v­íng m¾c trong qu¸ tr×nh nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé ë c«ng ty XNK thiÕt bÞ toµn bé vµ kü thuËt....................................... 45 Ch­¬ng III: Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn quy tr×nh nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé ë c«ng ty XNK thiÕt bÞ toµn bé vµ kü thuËt........................................ 54 I. Môc tiªu vµ Ph­¬ng h­íng kinh doanh cña c«ng ty trong thêi gian tíi................................................................................................ 54 1. Môc tiªu............................................................................................... 54 2. Ph­¬ng h­íng...................................................................................... 54 II. Gi¶i ph¸p gãp phÇn hoµn thiÖn quy tr×nh nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé ë c«ng ty................................................................................ 55 III. §iÒu kiÖn thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p trªn............................................ 61 1. VÒ phÝa c«ng ty................................................................................... 61 2. VÒ phÝa Nhµ n­íc................................................................................ 64 KÕt luËn................................................................................................... 66 Tµi liÖu tham kh¶o............................................................................ 67 Môc lôc.................................................................................................... 69

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQuy trình NK thiết bị toàn bộ ở công ty xuất nhập khẩu toàn bộ và kỹ thuật.doc
Luận văn liên quan