Quy trình sản xuất thạch nha đam đóng hộp

Thuyết minh quy trình công nghệ: 1/ Lá nha đam: Nguyên liệu nha đam tươi đạt được độ chín kỹ thuật: khi lô hội đạt đến chiều cao 500 mm và có những lá kích thước thích hợp trên cây. Những lá ở trên không bao giờ được thu hoạch. Khoảng 18 – 20 lá được thu hái, được thu hoạch ngay sau mưa, điều này làm cho lá căng ra và cho ra những dòng nhựa đắng tốt hơn từ lá. 2/ Lựa chọn, phân loại: Đây là khâu quan trọng trong quy trình sản xuất các sản phẩm từ nha đam. Vì vậy, nha đam phải được lựa chọn thật kĩ. Nha đam được chọn phải là những cây nha đam còn tươi, đạt đến độ chín kỹ thuật, không bị sâu bệnh, không bị dập nát. Trong khi thu hoạch, những bẹ nha đam mọng nước cân nặng 0,5 ÷ 1 kg. Nha đam được mang đến các nhà máy chế biến mà ở đó sẽ được kiểm tra, rửa, cắt tỉa. 3/ Rửa lần 1: Sau khi bụi nha đam được cắt thành từng lá, ta tiến hành rửa sơ bộ để loại bỏ các tạp chất bẩn, đất cát, bùn, dính vào nguyên liệu, nhờ đó mà loại bỏ được phần lớn vi sinh vật bám trên nguyên liệu. Quá trình rửa nha đam được thực hiện qua nhiều giai đoạn và bằng thủ công hoặc dùng máy rửa. 4/ Cắt, bỏ vỏ: Tiến hành cắt vỏ bằng tay với dao bén (chủ yếu hiện nay), ở một số nước phát triển có sử dụng máy tách vỏ. Quá trình này được thực hiện bằng những công nhân có tay nghề cao, chiều sâu của miếng cắt phải chính xác. Vỏ được quay trở lại các cánh đồng để sử dụng làm phân bón. 5/ Rửa lần 2: Sau khi nguyên liệu đã được cắt bỏ vỏ thì sẽ thu được gel nha đam, gel này được tiếp tục rửa để loại bỏ mủ và nhận được miếng gel trắng trong và đẹp mắt. Quá trình rửa phải sử dụng nước hoàn toàn tự nhiên trong các bồn rửa bằng thép không rỉ. Bằng cách khuấy chậm và cẩn thận ở nhiệt độ khoảng 25 ÷ 300C. 6/ Cắt thành từng miếng thạch: Mục đích của công đoạn này nhằm tạo khối thạch có kích thước đồng đều. Gel nha đam sau khi rửa được cắt thành từng miếng nhỏ với kích thước khoảng 1,3 x 1,3 cm để sau quá trình hấp thì kích thước miếng thạch có thể giảm xuống còn 1,0 x 1,0 cm như mong muốn. Ngoài ra, do có kích thước nhỏ nên tiến hành chần được nhanh và đều hơn cũng như loại nhớt tốt hơn. 7/ Chần: Mục đích của quá trình chần là nhằm đuổi bớt chất khí trong gian bào của nguyên liệu, tăng độ thẩm thấu của tế bào. Ngoài ra, quá trình chần chủ yếu nhằm mục đích loại nhớt cho miếng nha đam. Ta tiến hành chần ở nhiệt độ 850C trong thời gian khoảng 10 phút. Quá trình chần cũng giúp cho miếng thạch giòn hơn. 8/ Xếp vào lọ: Các miếng thạch nha đam được xếp vào lọ, thạch nha đam chiếm khoảng 70% thể tích lọ. 9/ Rót dịch sirô: Sau khi các miếng thạch Lô Hội đã được xếp vào lọ thì ta tiến hành rót nóng (ở 85oC) dịch hỗn hợp gồm: nước dứa (hoặc có thể là các loại nước khác như nước táo, nước vải, nước chanh dây, ), dịch syrup, acid citric đã được đun nóng. Rót nóng dịch này còn có tác dụng bài khí đuổi lượng không khí lẫn vào trong quá trình chế biến. Dịch được rót có nồng độ đường khoảng 30%, acid citric cho vào khoảng 0,12% dịch rót, đồng thời có thêm chất bảo quản là natri benzoat 0,1% dịch.

doc4 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 24/01/2013 | Lượt xem: 6416 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quy trình sản xuất thạch nha đam đóng hộp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SAÛN XUAÁT THAÏCH NHA ÑAM ĐÓNG HỘP (( Thuyeát minh quy trình coâng ngheä: 1/ Laù nha ñam: Nguyeân lieäu nha ñam töôi ñaït ñöôïc ñoä chín kyõ thuaät: khi loâ hoäi ñaït ñeán chieàu cao 500 mm vaø coù nhöõng laù kích thöôùc thích hôïp treân caây. Nhöõng laù ôû treân khoâng bao giôø ñöôïc thu hoaïch. Khoaûng 18 – 20 laù ñöôïc thu haùi, ñöôïc thu hoaïch ngay sau möa, ñieàu naøy laøm cho laù caêng ra vaø cho ra nhöõng doøng nhöïa ñaéng toát hôn töø laù. 2/ Löïa choïn, phaân loaïi: Ñaây laø khaâu quan troïng trong quy trình saûn xuaát caùc saûn phaåm töø nha ñam. Vì vaäy, nha ñam phaûi ñöôïc löïa choïn thaät kó. Nha ñam ñöôïc choïn phaûi laø nhöõng caây nha ñam coøn töôi, ñaït ñeán ñoä chín kyõ thuaät, khoâng bò saâu beänh, khoâng bò daäp naùt. Trong khi thu hoaïch, nhöõng beï nha ñam moïng nöôùc caân naëng 0,5 ÷ 1 kg. Nha ñam ñöôïc mang ñeán caùc nhaø maùy cheá bieán maø ôû ñoù seõ ñöôïc kieåm tra, röûa, caét tæa. 3/ Röûa laàn 1: Sau khi buïi nha ñam ñöôïc caét thaønh töøng laù, ta tieán haønh röûa sô boä ñeå loaïi boû caùc taïp chaát baån, ñaát caùt, buøn,… dính vaøo nguyeân lieäu, nhôø ñoù maø loaïi boû ñöôïc phaàn lôùn vi sinh vaät baùm treân nguyeân lieäu. Quaù trình röûa nha ñam ñöôïc thöïc hieän qua nhieàu giai ñoaïn vaø baèng thuû coâng hoaëc duøng maùy röûa. 4/ Caét, boû voû: Tieán haønh caét voû baèng tay vôùi dao beùn (chuû yeáu hieän nay), ôû moät soá nöôùc phaùt trieån coù söû duïng maùy taùch voû. Quaù trình naøy ñöôïc thöïc hieän baèng nhöõng coâng nhaân coù tay ngheà cao, chieàu saâu cuûa mieáng caét phaûi chính xaùc. Voû ñöôïc quay trôû laïi caùc caùnh ñoàng ñeå söû duïng laøm phaân boùn. 5/ Röûa laàn 2: Sau khi nguyeân lieäu ñaõ ñöôïc caét boû voû thì seõ thu ñöôïc gel nha ñam, gel naøy ñöôïc tieáp tuïc röûa ñeå loaïi boû muû vaø nhaän ñöôïc mieáng gel traéng trong vaø ñeïp maét. Quaù trình röûa phaûi söû duïng nöôùc hoaøn toaøn töï nhieân trong caùc boàn röûa baèng theùp khoâng ræ. Baèng caùch khuaáy chaäm vaø caån thaän ôû nhieät ñoä khoaûng 25 ÷ 300C. 6/ Caét thaønh töøng mieáng thaïch: Muïc ñích cuûa coâng ñoaïn naøy nhaèm taïo khoái thaïch coù kích thöôùc ñoàng ñeàu. Gel nha ñam sau khi röûa ñöôïc caét thaønh töøng mieáng nhoû vôùi kích thöôùc khoaûng 1,3 x 1,3 cm ñeå sau quaù trình haáp thì kích thöôùc mieáng thaïch coù theå giaûm xuoáng coøn 1,0 x 1,0 cm nhö mong muoán. Ngoaøi ra, do coù kích thöôùc nhoû neân tieán haønh chaàn ñöôïc nhanh vaø ñeàu hôn cuõng nhö loaïi nhôùt toát hôn. 7/ Chaàn: Muïc ñích cuûa quaù trình chaàn laø nhaèm ñuoåi bôùt chaát khí trong gian baøo cuûa nguyeân lieäu, taêng ñoä thaåm thaáu cuûa teá baøo. Ngoaøi ra, quaù trình chaàn chuû yeáu nhaèm muïc ñích loaïi nhôùt cho mieáng nha ñam. Ta tieán haønh chaàn ôû nhieät ñoä 850C trong thôøi gian khoaûng 10 phuùt. Quaù trình chaàn cuõng giuùp cho mieáng thaïch gioøn hôn. 8/ Xeáp vaøo loï: Caùc mieáng thaïch nha ñam ñöôïc xeáp vaøo loï, thaïch nha ñam chieám khoaûng 70% theå tích loï. 9/ Roùt dòch siroâ: Sau khi caùc mieáng thaïch Loâ Hoäi ñaõ ñöôïc xeáp vaøo loï thì ta tieán haønh roùt noùng (ôû 85oC) dòch hoãn hôïp goàm: nöôùc döùa (hoaëc coù theå laø caùc loaïi nöôùc khaùc nhö nöôùc taùo, nöôùc vaûi, nöôùc chanh daây,…), dòch syrup, acid citric ñaõ ñöôïc ñun noùng. Roùt noùng dòch naøy coøn coù taùc duïng baøi khí ñuoåi löôïng khoâng khí laãn vaøo trong quaù trình cheá bieán. Dòch ñöôïc roùt coù noàng ñoä ñöôøng khoaûng 30%, acid citric cho vaøo khoaûng 0,12% dòch roùt, ñoàng thôøi coù theâm chaát baûo quaûn laø natri benzoat 0,1% dòch. 10/ Ñoùng naép: Ñoùng naép laø moät quaù trình quan troïng nhaèm laøm cho saûn phaåm caùch ly hoaøn toaøn vôùi moâi tröôøng khoâng khí vaø vi sinh vaät beân ngoaøi, coù taùc duïng raát quan troïng ñeán thôøi gian baûo quaûn vaø chaát löôïng cuûa saûn phaåm. 11/ Thanh truøng: Saûn phaåm thu ñöôïc coù ñoä pH khaù thaáp (pH < 4) neân thanh truøng ôû nhieät ñoä t0 = 900C trong thôøi gian 30 phuùt. 12/ Laøm nguoäi: Sau khi thanh truøng, saûn phaåm ñöôïc laøm nguoäi nhanh xuoáng nhieät ñoä phoøng trong khoaûng 10 phuùt döôùi voøi nöôùc chaûy. 13/ Baûo oân: Thôøi gian baûo oân khoâng döôùi 15 ngaøy ôû nhieät ñoä phoøng (30 ÷ 350C). Neáu thaáy tæ leä hö hoûng vöôït quaù möùc cho pheùp, caàn phaûi xem xeùt laïi quaù trình cheá bieán. Ñoàng thôøi ñoái vôùi saûn xuaát thaïch nha ñam caàn phaûi coù moät khoaûng thôøi gian ñeå mieáng thaïch coù vò thanh ngoït cuûa dòch ñöôøng do nha ñam coù vò raát khoù aên. 14/ Saûn phaåm: Saûn phaåm coù vò ngoït vaø chua haøi hoøa, mieáng thaïch gioøn, coù muøi cuûa caùc loaïi nöôùc quaû ñöôïc theâm vaøo. Caùc chæ tieâu khaùc: (( Chæ tieâu vi sinh vaät: - naám moác: < 10 CFU/g. - naám men: < 10 CFU/g. - vi sinh vaät gaây beänh: khoâng coù. (( Chæ tieâu hoùa hoïc: - pH ~ 3,9. - Noàng ñoä ñöôøng khoaûng 15%. - Dö löôïng thuoác tröø saâu: khoâng ñöôïc coù trong saûn phaåm. (( Chæ tieâu caûm quan: - Maøu: nhaït/trong. - Muøi: dòu/ñaëc tröng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQuy trình sản xuất thạch nha đam đóng hộp.doc
Luận văn liên quan