Quy trình vận hành thiết bị lò hơi sg-130-40-450 và quy trình vận hành thiết bị tua bin n25-35-7 tại nhà máy nhiệt điện Ninh Bình

Phần i: quy trình nhiệm vụ A- Những quy định chung Điều 1: Những người thuộc và thực hiện. - Các nhân viên trực ban vận hành thuộc phân xưởng Tua bin. - Trưởng kíp vận hành Tua bin. - Trưởng ca vận hành Nhà máy. Điều 2: Những người nắm vững để đôn đốc và theo dõi việc thực hiện. - Quản đốc, phó quản đốc phân xưởng Tua bin. - Kỹ thuật viên vận hành phân xưởng tua bin - Trưởng, phó phòng Kỹ thuật - An toàn nhà máy. - Cán bộ phụ trách Tua bin của phòng kỹ thuật. - Cán bộ phụ trách an toàn về Tua bin. - Phó Giám đốc kỹ thuật vận hành nhà máy. Điều 3: - Trưởng kíp vận hành Tua bin là những người có kiến thức về Tua bin được đào tạo trong các trường của ngành Điện hoặc Quốc gia, đã trải qua tất cả các chức danh vận hành trong phân xưởng Tua bin, được nhà máy tổ chức kiểm tra đạt yêu cầu và được Giám đốc nhà máy quyết định công nhận. Trước khi độc lập công tác chính thức phải được Trưởng kíp trực ban chính giám hộ theo yêu cầu của hội đồng thi nhà máy. - Về hành chính Trưởng kíp tua bin là người chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Quản đốc phân xưởng Tua bin, trong giờ trực ca chịu sự chỉ huy trực tiếp của Trưởng ca trực ban và chịu trách nhiệm vận hành an toàn, kinh tế và bảo quản tài sản, thiết bị, con người, trong ca mình quản lý. Điều 4: Quy định công tác giám hộ: - Người được giám hộ: Thực hiện toàn diện các công việc thuộc chức danh và phạm vi mình quản lý dưới sự giám sát của trực ban chính được ký vào các loại giấy tờ như: nhật ký vận hành, phiếu công tác (nếu có) v.v và chịu trách nhiệm như trực ban chính.

doc130 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/06/2013 | Lượt xem: 1850 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quy trình vận hành thiết bị lò hơi sg-130-40-450 và quy trình vận hành thiết bị tua bin n25-35-7 tại nhà máy nhiệt điện Ninh Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ì, h¾c Ýn ®· ®­îc bæ xung ®ñ ë b¸nh chñ vµ vµnh r¨ng lín. - DÇu b«i tr¬n xuèng c¸c paliª vµ gi¶m tèc ch¶y æn ®Þnh. Kh«ng cã hiÖn t­îng t¾c hoÆc x¬ dÇu. C¸c kÝnh kiÓm tra dÇu paliª vµ gi¶m tèc ®· ®­îc vÖ sinh s¹ch sÏ, nh×n râ c¸c tia dÇu. §iÒu 402: Ch¹y b¬m dÇu vµ m¸y nghiÒn nghiÖm thu phÇn ®éng: - §é rung c¸c phÇn truyÒn ®éng £ 0,1mm. - NhiÖt ®é gèi c¸c b¸nh chñ, gi¶m tèc sau khi æn ®Þnh kh«ng qu¸ 65 oC. - NhiÖt ®é c¸c paliª sau khi æn ®Þnh kh«ng qu¸ 45 oC. - Kh«ng ch¶y dÇu ë c¸c phít dÇu paliª, c¸c mÆt bÝch, cæ trôc gi¶m tèc vµ toµn bé ®­êng èng dÇu. - Kh«ng cã va ch¹m gi÷a c¸c phÇn tÜnh vµ phÇn ®éng. - Gi¶m tèc vµ b¸nh chñ kh«ng cã tiÕng kªu kh¸c th­êng. §iÒu 403: Khi ch¹y thïng nghiÒn cã bi mµ kh«ng cã than th× thêi gian ch¹y mçi lÇn kh«ng ®Ó kÐo dµi qu¸ 5 phót. KÕt hîp viÖc ch¹y thö, kiÓm tra, xö lý víi viÖc vµo bi m¸y nghiÒn ®Ó gi¶m bít sè lÇn khëi ®éng vµ thêi gian m¸y ch¹y chØ cã bi kh«ng. §iÒu 404: Sè l­îng bi bæ sung mçi lÇn theo ®óng quy ®Þnh cña Ph©n x­ëng. Ghi chÐp chÝnh x¸c vµo NKVH l­îng bi vµ c­êng ®é dßng ®iÖn mçi lÇn ch¹y ®Ó x©y dùng ®Æc tuyÕn khèi l­îng bi vµ dßng ®iÖn cña mçi m¸y nghiÒn. - Thêi gian ch¹y m¸y nghiÒn tæng céng 15 ¸ 30 giê th× ngõng, c¾t ®iÖn m¸y nghiÒn ®Ó xiÕt bul«ng thïng, c¸c gèi, mÆt bÝch... NghiÖm thu c¸c bé ph©n ly than, kho¸ khÝ, mÆt sµng, tÊm ch¾n §iÒu 405: 1- KiÓm tra bªn trong ph©n ly than th«: phÔu ngoµi, phÔu trong vµ miÖng vµo c¸c ®­êng TTH ®· ®­îc vÖ sinh s¹ch. C¸c c¸nh h­íng ®· ®­îc l¾p hoµn chØnh, ch¾c ch¾n. Quay v« l¨ng, kiÓm tra ®é më cña c¸c c¸nh h­íng ph¶i ®¶m b¶o ®ång ®Òu, t­¬ng øng víi ®é më chØ trªn thang chØ ®é më. - §ãng, chÌn kÝn c¸c cöa kiÓm tra vµ xiÕt chÆt. - KiÓm tra phÇn b¶o «n ®· ®­îc hoµn chØnh. 2- KiÓm tra bªn trong ph©n ly than mÞn ®· ®­îc vÖ sÞnh s¹ch sÏ. Bªn ngoµi ®· ®­îc b¶o «n hoµn chØnh. - §ãng, xiÕt chÆt cöa kiÓm tra ®· ®­îc chÌn kÝn b»ng gio¨ng chÞu nhiÖt. 3- C¸c kho¸ khÝ chãp nãn cña ph©n ly mÞn, kho¸ khÝ chãp nãn vµ kho¸ khÝ tÊm nghiªng cña ®­êng t¸i tuÇn hoµn ®· ®­îc l¾p hoµn chØnh, t¸c ®éng tèt, c¸c qu¶ ®èi träng ®­îc ®Þnh vÞ ch¾c ch¾n. C¸c cöa kiÓm tra ®ãng më nhÑ nhµng vµ ®ãng kÝn. 4- C¸c mÆt sµng ph©n ly mÞn ®· ®­îc söa ch÷a hoÆc thay míi hoµn chØnh, quay thö b»ng v« l¨ng ph¶i nhÑ nhµng, vÖ sinh ®¶m b¶o s¹ch sÏ. - MÆt sµng èng dÉn than tõ b¨ng chuyÒn xuèng kho than bét ®¶m b¶o tèt vµ ch¾c ch¾n. §ãng, chÌn kÝn vµ b¾t chÆt cöa. 5- C¸c tÊm ch¾n 3 ng¶, tÊm ch¾n phô vµ tÊm ch¾n tõ b¨ng chuyÒn xuèng kho than bét ®ãng më nhÑ nhµng vµ ®¶m b¶o kÝn. 6- C¸c van hót Èm ®ãng më nhÑ nhµng vµ ®¶m b¶o kÝn. 7- C¸c ®­êng èng than giã cña hÖ thèng nghiÒn kh«ng bÞ x× hë, b¶o «n hoµn chØnh. 5- NghiÖm thu b¨ng chuyÒn than bét §iÒu 406: KiÓm tra phÇn c¬ vµ phÇn ®iÖn cña c¶ 2 b¨ng A, B ®· ®­îc l¾p ®ñ hoµn chØnh vµ ch¾c ch¾n. VÖ sinh trong b¨ng s¹ch sÏ. C¸c tÊm n¾p b¨ng ®¶m b¶o kÝn. C¸c cöa kiÓm tra cã tay cµi, kho¸ h·m hoµn chØnh. C¸c tÊm ch¾n than ®ãng më nhÑ nhµng vµ kÝn. DÇu mì c¸c hép gi¶m tèc vµ c¸c gèi ®· ®­îc ®Çy ®ñ. §iÒu 407: §ãng ®iÖn, ch¹y kiÓm tra phÇn c¬ cña 2 b¨ng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: Kh«ng cã sù va ch¹m gi÷a phÇn ®éng vµ phÇn tÜnh. C¸c gèi trôc, gi¶m tèc, ®éng c¬ ®é rung ®¹t tiªu chuÈn quy ®Þnh, kh«ng cã tiÕng kªu do ma s¸t ë c¸c æ tr­ît. §iÒu 408: KiÓm tra phÇn ®iÖn ®¶m b¶o tèt, cô thÓ nh­ sau: T¸c ®éng cña 4 nót ngõng sù cè t¹i tÇng b¨ng chuyÒn. ChiÒu quay thùc tÕ cña c¸c b¨ng phï hîp víi hÖ thèng c¸c nót bÊm, ®Ìn tÝn hiÖu vµ chiÒu ch¹y b¨ng ë b¶ng ®iÒu khiÓn. Thö liªn ®éng: Ch¹y c¶ 2 b¨ng. BÎ kho¸ vÒ L§. Ngõng 1 trong 2 b¨ng th× b¨ng kia tù ngõng theo. 6- NghiÖm thu c¸c kho than vµ phao ®o than §iÒu 409: Kho than nguyªn dÉ ®­îc vÖ sinh s¹ch sÏ. PhÇn phÔu s¾t xuèng m¸y cÊp than nguyªn ®· ®­îc söa ch÷a hoÆc thay míi ®¶n b¶o kÝn vµ ch¾c ch¾n. MÆt ghi xuèng kho than nguyªn ®¶m b¶o ch¾c ch¾n vµ ®óng kÝch th­íc quy ®Þnh. §iÒu 410: Kho than bét ®· ®­îc vÖ sinh s¹ch. MÆt trªn cña c¸c tÊm ch¾n xuèng maý cÊp than bét kh«ng cã t¹p vËt, mÈu que hµn... tÝch ®äng. Cho ®ãng, chÌn kÝn vµ xiÕt chÆt cöa kho. §iÒu 411: Bé phËn truyÒn ®éng cña c¬ cÊu ®o møc than bét trong kho thao t¸c nhÑ nhµng, c¸c v¹ch ghi trªn th­íc ®o chØ chiÒu cao than bét ph¶i s¹ch sÏ chÝnh x¸c vµ râ rµng. 7-NghiÖm thu c¸c m¸y cÊp than nguyªn, than bét m¸y x¶ tro vµ ®Çm rung. §iÒu 412: - Mçi m¸y cÊp than bét vµ m¸y x¶ tro ®· ®­îc l¾p ®Çy ®ñ c¸c bé phËn, hoµn chØnh vµ ch¾c ch¾n. C¸c mÆt bÝch dÉn than, tro ®· ®­îc chÌn kÝn ®óng quy ®Þnh. - C¸c mÆt bÝch, cæ trôc cu¶ c¸c hép gi¶m tèc kh«ng bÞ ch¶y dÇu, ®· ®­îc vÖ sinh s¹ch sÏ, cã kh¾c v¹ch møc dÇu cao nhÊt, thÊp nhÊt cho phÐp. DÇu ®· ®­îc bæ xung ®ñu vµ nh×n râ møc dÇu qua kÝnh kiÓm tra. MiÖng bæ xung dÇu gi¶m tèc ph¶i cã n¾p ch¾c ch¾n kh«ng ®Ó tro bôi lät vµo. C¸c æ tr­ît cña c¸c m¸y x¶ tro ®· ®­îc bæ xung mì ®Çy ®ñ. - ViÖc c¨n chØnh gi÷a phÇn c¬ vµ phÇn ®iÖn c¸c m¸y cÊp c¸m ®· ®­îc thùc hiÖn, ®¶m b¶o ®é ®ång t©m theo tiªu chuÈn kü thuËt, c¸c lç l¾p chèt cÊp c¸m ph¶i ®ång t©m, th¸o l¾p chèt dÔ dµng. C¸c m¸y ®­îc quay thö ®¶m b¶o kh«ng bÞ kÑt. - C¸c tÊm ch¾n than bét, tÊm ch¾n x¶ tro, tÊm ch¾n giã C1 ®ãng më ph¶i nhÑ nhµng vµ kÝn. §iÒu 413: Trong khi KiÓm nhiÖt ch¹y thö kh«ng t¶i phÇn ®iÖn th× kÕt hîp kiÓm tra chiÒu quay cña tÊt c¶ c¸c m¸y x¶ tro, cÊp c¸m. NÕu m¸y nµo ng­îc chiÒu th× yªu cÇu ®æi l¹i, sau ®ã cho nèi chèt c¸c cÊp c¸m vµ c¨n t©m, nèi trôc c¸c m¸y x¶ tro. §iÒu 414: - Ch¹y c¸c m¸y cÊp c¸m. §iÒu chØnh chiÕt ¸p ®Ó thay ®æi tèc ®é c¸c m¸y, tèc ®é quay thùc tÕ trªn trôc m¸y ph¶i t¨ng, gi¶m phï hîp víi ®ång hå chØ trªn b¶ng ®iÒu khiÓn ë c¶ chÕ ®é ch¹y ®éc lËp còng nh­ chÕ ®é ®ång bé. - KiÓm tra kh«ng cã rß dÇu ë c¸c mÆt bÝch, cæ trôc. M¸y ch¹y ªm, kh«ng cã ©m thanh kh¸c th­êng. - Khëi ®éng c¸c qu¹t khoÝ, giã. Më c¸c l¸ ch¾n giã C1 ®Ó kiÓm tra ®é kÝn ®é kÝn c¸c mÆt bÝch vµ ®­êng èng than, giã. - ViÖc nghiÖm thu c¸c m¸y cÊp c¸m khi lµm viÖc cã t¶i ph¶i thùc hiÖn tiÕp, kÕt hîp víi giai ®o¹n ®Çu ®èt than bét khi lªn lß. §iÒu 415: §ãng ®iÖn, ch¹y thö c¸c m¸y x¶ tro vµ ®Çm rung ë c¶ 2 chÕ ®é tù ®éng vµ ®éc lËp, kiÓm tra sù lµm viÖc cña c¸c m¸y vµ theo ch­¬ng tr×nh ®· ®­îc cµi ®Æt. §iÒu 416: KiÓm tra c¸c tÊm ch¾n than nguyªn xuèng m¸y nghiÒn ë vÞ trÝ ®ãng. §ãng ®iÖn ch¹y thö c¸c m¸y cÊp than nguyªn, kiÓm tra ®é rung, ph¹m vi ®iÒu chØnh ®é rung cña m¸y vµ liªn ®éng giã nãng, l¹nh. 8- NghiÖm thu c¸c b¬m, hÖ thèng van vµ ®­êng èng §iÒu 417: HÖ thèng b¬m, van vµ ®­êng èng ®­îc l¾p ®Æt hoµn chØnh, ®óng s¬ ®å. C¸c mÆt bÝch ph¶i ®­îc ®Öm gio¨ng, b¾t ®ñ c¸c bul«ng vµ xiÕt chÆt. C¸c van ph¶i thao t¸c ®ãng më nhÑ nhµng hµnh tr×nh 0 ¸100%, vÞ trÝ ®øng thao t¸c thuËn tiÖn. §iÒu 418: B¬m ®­îc l¾p ®Æt hoµn chØnh, ®Çy ®ñ c¸c chi tiÕt vµ ®· bæ xung ®ñ dÇu ë møc trung. Que th¨m dÇu cã kh¾c dÊu møc dÇu cao nhÊt, thÊp nhÊt. C¸c kÝnh xem dÇu ë gèi trôc b¬m ph¶i ®­îc vÖ sinh s¹ch, nh×n râ møc dÇu vµ cã dÊu kh¾c møc dÇu cao nhÊt, thÊp nhÊt cho phÐp. §èi víi c¸c æ trôc b«i tr¬n b»ng mì th× ®· ®­îc bæ xung mì ®Çy ®ñ. §iÒu 419: 1- C¸c b¬m ®Æt thÊp h¬n mÆt tho¸ng m«i chÊt vµo b¬m vµ c¸c b¬m hót n­íc tõ c¸c nguån n­íc cã ¸p lùc th× ph¶i cã van ®Çu hót ®¶m b¶o ®ãng kÝn. 2- C¸c b¬m ®Æt cao h¬n mÆt tho¸ng m«i chÊt vµo b¬m ph¶i cã van x¶ khÝ, van n­íc måi. N­íc måi ®­îc lÊy n­íc tõ nguån th­êng xuyªn cã ¸p lùc. Van mét chiÒu ë giá hót cña c¸c b¬m nµy ph¶i kÝn ®¶m b¶o ch¾c ch¾n gi÷ ®­îc n­íc trong èng hót vµ khoang c¸nh tr­íc khi khëi ®éng. §iÒu 420: Cuèi m­¬ng dÉn n­íc vµo b¬m vµ bao quanh van mét chiÒu ®Çu hót cña b¬m ph¶i cã l­íi ch¾n r¸c vµ t¹p vËt ch¾c ch¾n. §iÒu 421: - C¸c bul«ng ch©n bÖ, n¾p gèi, ch©n ®éng c¬, ®­îc b¾t bul«ng ®Çy ®ñ vµ ch¾c ch¾n. - Quay thö b»ng tay kiÓm tra ch¾c ch¾n b¬m kh«ng bÞ kÑt. - C¸c ¸p kÕ, c¸c nhiÖt kÕ ®Çy ®ñ vµ lµm viÖc chÝnh x¸c. - N­íc lµm m¸t l­u th«ng tèt, kh«ng bÞ ch¶y trµn ra nÒn. - Nèi trôc vµ l¾p chôp b¶o vÖ ch¾c ch¾n sau khi ®éng c¬ ®· ®­îc ch¹y thö ®óng chiÒu quay. §iÒu 422: §ãng ®iÖn ch¹y b¬m, kiÓm tra c¸c mÆt sau ®©y: N¨ng suÊt, ¸p suÊt cña b¬m ®¹t yªu cÇu. Kh«ng cã hiÖn t­îng va ch¹m cä s¸t trong b¬m. §é rung ®¹t tiªu chuÈn quy ®Þnh theo sè vßng quay cña tõng b¬m. NhiÖt ®é gèi trôc < 65 oC. NhiÖt ®é ®éng c¬ < 80 oC. Kh«ng cã dÇu ch¶y ë c¸c mÆt bÝch, phít cæ trôc b¬m. C¸c bul«ng ch©n bÖ, n¾p gèi, ch©n ®éng c¬ vµ c¸c l¸ c¨n ch¾c ch¾n. C¸c van vµ ®­êng èng kh«ng cã n­íc ch¶y ra ë c¸c mÆt bÝch, mèi hµn vµ x× hë trªn ®­êng èng. iii- nghiÖm thu c¸c phÇn tÜnh 1- NghiÖm thu ®­êng èng vµ c¸c van ¸p lùc §iÒu 423: C¸c thiÕt bÞ phÇn ¸p lùc ®· ®­îc ®· ®­îc söa ch÷a, thay míi hoÆc thay côc bé vµ l¾p ®Æt hoµn chØnh theo ®óng s¬ ®å nhiÖt. C¸c t¨m p«ng bao h¬i, èng gãp, c¸c mÆt bÝch, nÐn tÕt, hép gi¶m tèc... cña c¸c van ®· ®­îc l¾p ®Çy ®ñ c¸c chi tiÕt vµ ch¾c ch¾n. §iÒu 424: C¸c van ph¶i ®­îc cè ®Þnh ch¾c cïng ®­êng èng hoÆc gi¸ ®ì, khi ®ãng më kh«ng g©y ra rung ®éng. - §ãng më thö c¸c van ph¶i nhÑ nhµng toµn bé hµnh tr×nh. - Van l¾p ph¶i ®óng chiÒu quy ®Þnh cho m«i chÊt ®i qua. - C¸c van mµ chiÒu quay cña v« l¨ng ng­îc víi chiÒu ®ãng më quy ®Þnh th«ng th­êng th× ph¶i cã ký hiÖu chØ râ rµng g¾n chÆt víi cè ®Þnh v« l¨ng. - Mçi van ph¶i cã biÓn ghi tªn van, treo ch¾c ch¾n, ®óng víi s¬ ®å nhiÖt chi tiÕt ®ang sö dông. §iÒu 425: ViÖc kiÓm tra ®é kÝn cña c¸c van chÆn ph¶i kÕt hîp víi t¸t c¶ c¸c lÇn cÊp n­íc, x¶ n­íc phôc vô hoµn thiÖn phÇn ¸p lùc tr­íc khi nÐn n­íc lß h¬i, b»ng c¸ch sö dông c¸c lo¹i x¶ hoÆc sù chªnh lÖch nhiÖt ®é gi÷a m«i chÊt vµ ®­êng èng ®Ó x¸c ®Þnh. §iÒu 426: §èi víi c¸c van ®iÖn: H1, XQN, XSC ph¶i ®¶m b¶o thªm c¸c yªu cÇu sau: Hµnh tr×nh phÇn ®iÖn ph¶i ch¹y hÕt tõ 0 ¸ 100% phÇn c¬ cña lß, ®¶m b¶o ch¾c ch¾n vµ t¸c ®éng tèt. C¸c nót bÊm ®ãng më vµ ®Ìn tÝn hiÖu ë b¶ng ®iÒu khiÓn ph¶i ®óng quy ®Þnh vµ phï hîp víi chiÒu ®ãng më thùc tÕ t¹i van. Ghi l¹i thêi gian ®ãng më hÕt 100% cña mçi van. 2-T­êng lß, b¶o «n, c¸c cöa phßng næ, cöa ng­êi chui, ®­êng khãi, ®­êng giã §iÒu 427: T­êng lß vµ t«n t­êng lß ®· ®­îc hoµn chØnh. C¸c mèi hµn ghÐp t«n víi nhau vµ víi khung s­ên lß ph¶i ®­îc hµn suèt chiÒu dµi mèi ghÐp. §iÒu 428: C¸c cöa ng­êi chui, c¸c cöa phßng næ buång löa ph¶i cã b¶n lÒ ch¾c ch¾n, ®ãng më nhÑ nhµng kh«ng bÞ kªnh khi ®ãng. MÆt trong c¸c c¸nh cöa ph¶i cã líp vËt liÖu chÞu löa ®¶m b¶o ch¾c ch¾n. -C¸c cöa phßng næ ph¶i cã miÖng tho¸t th¼ng lªn h­íng trªn. TÊm ch¾n cöa kiÓm tra rót lªn, sËp xuèng nhÑ nhµng. C¸c cöa ng­êi chui ph¶i cã tay cµi ch¾c ch¾n. §iÒu 429: Buång löa, ®­êng khãi ra ®Õn ®Çu vµo khö bôi vµ ®­êng giã tr­íc, sau qu¹t giã ®· ®­îc vÖ sinh kh«ng cã t¹p vËt, dông cô, giµn gi¸o vµ tro bôi tÝch ®äng. C¸c cöa hép giã ph¶i cã gio¨ng ®Öm, b¾t ®ñ bul«ng, xiÕt chÆt. §iÒu 430: C¸c sµn lan can, cÇu thang ®i l¹i ph¶i ch¾c ch¾n, s¹ch sÏ vµ cã vµnh ch¾n b¶o vÖ vµ gê ch¾n chèng r¬i vËt liÖu, dông cô xuèng phÝa d­íi. §iÒu 431: C¸c ®­êng èng h¬i, n­íc ngoµi ®­êng khãi sau khi thay míi hoÆc söa ch÷a vµ c¸c ®­êng èng bÞ h­ háng phÇn b¶o «n ph¶i ®­îc b¶o «n l¹i hoµn chØnh. §iÒu 432: C¸c b¶ng vµ kim chØ ®é gi·n në s¹ch sÏ, râ rµng, chÝnh x¸c. C¸c khe hë gi÷a kim vµ t«n t­êng lß ®¶m b¶o ®ñ ®Ó kim ®­îc tù do khi di chuyÓn theo sù gi·n në cña bao h¬i vµ èng gãp. 3- C¸c hép xØ, m­¬ng xØ, hép chÌn x¶ tro vµ m­¬ng tro §iÒu 433:- PhÔu tro l¹nh ®· ®­îc chÌn c¸t ®Çy ®ñ. - C¸c phÔu thu tro cña khö bôi ®¶m b¶o kÝn vµ ®· ®­îc b¶o «n , c¸c n¾p lç kiÓm tra ®Çy ®ñ vµ ®­îc xiÕt chÆt. - C¸c cöa ng­êi chui, cöa kiÓm tra hép xØ, cöa xØ trong cöa xØ ngoµi ®ãng më nhÑ nhµng, cã tay cµi ch¾c ch¾n. - C¸c vßi n­íc t­íi xØ phÔu tro l¹nh phun ®Òu , chôp xuèng phÝa d­íi toµn bé kh«ng gian hép xØ. - C¸c van vµ vßi tèng xu«i, tèng ng­îc lµm viÖc tèt vµ phun ®óng h­íng. - C¸c tÊm gang mÆt nghiªng th¶i xØ cña c¸c hép xØ ®· ®­îc thay míi hoÆc söa ch÷a ®¶m b¶o tèt. - Ghi ch¾n mÆt m­¬ng hép xØ ®¶m b¶o ch¾c ch¾n. - C¸c van vµ èng cao su vÖ sinh khu vùc ra xØ ®· l¾p hoµn chØnh §iÒu 434: M­¬ng xØ, m­¬ng tro ®· ®­îc vÖ sinh s¹ch tËn mÆt ®¸y m­¬ng vµ cã n¾p ®Ëy ch¾c ch¾n, l¸t ph¼ng. - C¸c vßi kÝch thÝch trªn m­¬ng ®­îc l¾p ch¾c ch¾n, n­íc kh«ng bÞ t¾c vµ phun ®óng h­íng. C¸c van ®ãng më nhÑ nhµng vµ ®ãng ph¶i kÝn. §iÒu 435:HÖ thèng tÝn hiÖu ra xØ, t¾t lß ®èt dÇu lµm viÖc tèt. C¸c biÓn b¸o an toµn vµ biÓn b¸o ra xØ ®Çy ®ñ, râ rµng. §iÒu 436: Më n­íc vµo c¸c hép chÌn x¶ tro, kiÓm tra c¸c vßi n­íc kh«ng bÞ t¾c hoÆc ch¶y yÕu, miÖng d­íi cña èng tho¸t tro ph¶i ngËp trong n­íc Ýt nhÊt 20 ¸ 40 mm. - C¸c mÆt bÝch, b¹t gi·n në ®¶m b¶o kÝn ®Ó chèng lät giã. 4- NghiÖm thu khö bôi §iÒu 437: KiÓm tra trong vµ ngoµi khö bôi, tõ gi·n në ®Çu vµo ®Õn gi·n në ®Çu ra: 1- §Çu vµo, ra ®· ®­îc vÖ sinh s¹ch, c¸c d·y ph©n phèi khÝ l­u ®¶m b¶o ch¾c ch¾n. 2- C¸c tÊm b¶n cùc d­¬ng vµ cùc ©m ®· ®­îc vÖ sinh s¹ch, c¸c bu l«ng, ªcu ghÐp nèi ®¶m b¶o ch¾c ch¾n. 3- C¸c phÔu thu tro ®· ®­îc vÖ sinh s¹ch ®Õn tËn tÊm ch¾n, kh«ng cßn tro bôi, t¹p vËt, mÈu que hµn, xØ hµn. 4- BÒ mÆt trong t«n vµ c¸c mèi hµn t«n ®¶m b¶o kÝn kh«ng bÞ lät giã hoÆc n­íc tõ ngoµi vµo. 5- B¶o «n vµ t«n mÆt ngoµi ®· ®­îc hoµn chØnh vµ ch¾c ch¾n. CÇu thang, lèi ®i l¹i ®¶m b¶o ch¾c ch¾n, an toµn. 7- C¸c cöa cã b¶n lÒ ch¾c ch¾n, ®ãng kÝn vµ cã kho¸. iv- nghiÖm thu tæng thÓ vµ thö liªn ®éng §iÒu 438: Sau khi nghiÖm thu côc bé ë tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ xong th× kiÓm tra tæng thÓ, gi¶i trõ toµn bé c¸c biÖn ph¸p an toµn theo phiÕu c«ng t¸c t¸ch thiÕt bÞ ra ®¹i, tiÓu tu vµ ®­a lß vµo tr¹ng th¸i chuÈn bÞ khëi ®éng theo ®iÒu 126 ¸135. §iÒu 439: Thö liªn ®éng hÖ thèng: 1- Tr­íc khi thö liªn ®éng, lß tr­ëng ph¶i b¸o c¸o tr­ëng kÝp, tr­ëng ca vµ nh÷ng n¬i liªn quan biÕt ®Ó tham gia, gi¸m s¸t, ®ång thêi b¸o vµ liªn hÖ chÆt chÏ víi c¸c trùc ban: qu¹t khãi, qu¹t giã, m¸y nghiÒn ®Ó thùc hiÖn tèt. 2- Khi ®­îc lÖnh th× lÇn l­ît khëi ®éng thiÕt bÞ ®Ó thö liªn ®éng. Chó ý kiÓm tra hÖ thèng c¸c bãng tÝn hiÖu vµ c¸c kho¸ liªn ®éng. 3- Thö liªn ®éng theo nguyªn t¾c sau: + Khi ngõng 2 qu¹t khãi th× tù ®éng ngõng 2 qu¹t giã, c¸c nguån cÊp c¸m, 2 qu¹t t¶i bét, 2 m¸y nghiÒn, 2 m¸y cÊp than nguyªn, ®ãng c¸c van giã nãng, më c¸c van giã l¹nh. + Khi 2 qu¹t giã ngõng th× tù ®éng ngõng c¸c nguån cÊp c¸m, 2 qu¹t t¶i bét, 2 m¸y nghiÒn, hai m¸y cÊp than nguyªn, ®ãng c¸c van giã nãng, më c¸c van giã l¹nh. + Khi ngõng qu¹t t¶i bét A hoÆc B th× tù ®éng ngõng m¸y nghiÒn, m¸y cÊp than nguyªn, ®ãng giã nãng, më giã l¹nh cña hÖ A hoÆc B t­¬ng øng. + Khi ngõng m¸y nghiÒn A hoÆc B th× tù ®éng ngõng m¸y cÊp than nguyªn, ®ãng giã nãng, më giã l¹nh cña hÖ A hoÆc B t­¬ng øng. + Khi ngõng n¸y cÊp than nguyªn A hoÆc B th× tù ®éng ®ãng van giã nãng, më van giã l¹nh cña hÖ A hoÆc B t­¬ng øng. Chó ý: NÕu chØ ngõng 1 qu¹t khãi hoÆc 1 qu¹t giã th× c¸c thiÕt bÞ sau nã kh«ng ngõng. 4-Thö liªn ®éng c¸c nguån ®iÖn cña c¸c m¸y cÊp than bét. Tr­íc khi tiÕn hµnh thö ph¶i ®­a kho¸ khëi ®éng cña c¸c m¸y cÊp than bét tõ sè 1 ¸ 8 vÒ vÞ trÝ ngõng. + TiÕn hµnh thö: §­a kho¸ 1C vµ 2C vÒ vÞ trÝ khëi ®éng. §­a kho¸ L§ vµo vÞ trÝ lµm viÖc. Ngõng 1C hoÆc 2C mµ 3C t¸c ®éng th× liªn ®éng lµm viÖc tèt. phÇn 5 quy tr×nh ®èt lß, c©n van an toµn sau ®¹i tu I- C¸c quy ®Þnh vµ tæ chøc c©n van an toµn. §iÒu 440: §iÒu kiÖn vµ c¸c quy ®Þnh khi ®èt lß, c©n van an toµn sau ®¹i tu: TÊt c¶ thiÕt bÞ cña lß h¬i ®· ®­îc nghiÖm thu, ch¹y thö hoµn chØnh vµ ®· ®­îc ®­a vµo tr¹ng th¸i dù phßng. Cã quyÕt ®Þnh cña tr­ëng ban ®¹i tu. Khi ch¹y c¸c thiÕt bÞ vµ thùc hiÖn c¸c thao t¸c cã liªn quan ®Õn hÖ thèng vËn hµnh, ph¶i b¸o c¸o vµ ®­îc tr­ëng kÝp, tr­ëng ca cho phÐp. NÕu ®èt lß sau ®¹i tu cã kiÒm lß th× thùc hiÖn theo c¸c quy tr×nh cô thÓ cña Nhµ m¸y ban hµnh cho lÇn kiÒm lß ®ã, nh­ng thêi gian t¨ng ¸p suÊt ph¶i tu©n theo ®iÒu 442-1. C¸c thao t¸c ®èt lß , thùc hiÖn nh­ ®èt lß b×nh th­êng. C¸c chó ý: - Van H1, ë vÞ trÝ ®ãng. - C¸c kim gi·n në ®· ®­îc ®iÒu chØnh vÒ 0. - VÞ trÝ tõng qu¶ t¹ cña c¸c van an toµn ph¶i ®­îc ®Æt ë vÞ trÝ t­¬ng ®­¬ng nh­ tr­íc khi th¸o ra ®¹i tu. - ChÊt l­îng n­íc lß, ®­îc Ho¸ b¸o ®¶m b¶o tèt. - NÕu tr­íc ®ã lß ®· x¶ hÕt n­íc th× viÖc cÊp n­íc vµo lß ph¶i tu©n theo ®iÒu 375 §iÒu 441: Tæ chøc c©n van an toµn: Phßng Kü thuËt, An toµn nhµ m¸y gi¸m s¸t qu¸ tr×nh c©n van. Ph©n x­ëng Lß tæ chøc vËn hµnh, ®iÒu chØnh th«ng sè vµ trùc tiÕp thùc hiÖn c©n van phÇn c¬. Ph©n x­ëng KiÓm nhiÖt cö ng­êi thùc hiÖn c¸c thao t¸c theo yªu cÇu vµ trùc tiÕp hiÖu chØnh phÇn ®iÖn. C¸c ph©n x­ëng §iÖn, Ho¸ ph¶i bè trÝ ng­êi trùc ®Ó thao t¸c, xö lý c¸c khiÕm khuyÕt ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh c©n van an toµn. Tr­ëng ca lµ ng­êi chØ huy toµn bé qu¸ tr×nh vËn hµnh lß ®Ó c©n van an toµn. NÕu ë lß ®ang c©n van mµ x¶y ra sù cè th× ®×nh chØ viÖc c©n van vµ xö lý sù cè theo quy tr×nh hiÖn hµnh. §iÒu 442: 1 - Thêi gian t¨ng ¸p suÊt lß, ®èt sau ®¹i tu thùc hiÖn nh­ sau: Tõ 0 ¸ 4 kG/cm2 thêi gian lµ 150 phót. Tõ 4 ¸ 15 kG/cm2 thêi gian lµ 60 phót. Tõ 15 ¸ 30 kG/cm2 thêi gian lµ 35 phót. Tõ 30 ¸ 38 kG/cm2 thêi gian lµ 15 phót. 2- Khi ¸p suÊt t¨ng ®Õn 4kG/cm2 th× duy tr× ë ¸p suÊt ®ã ®Ó xiÕt bu l«ng. Thêi gian xiÕt bu l«ng kh«ng tÝnh vµo thêi gian t¨ng ¸p suÊt. 3- Ghi gi·n në lß h¬i lÇn 1, khi ¸p suÊt 4 kG/cm2 vµ lÇn 2, sau khi lß ®· hoµ h¬i mang t¶i æn ®Þnh. §iÒu 443: Duy tr× ¸p suÊt ë 30 ¸ 35 kG/cm2: 1- So s¸nh c¸c ®ång hå ¸p suÊt: Gi÷ ¸p suÊt æn ®Þnh vµ l­u l­îng h¬i ®i qua bé qu¸ nhiÖt lµ nhá nhÊt trong ®iÒu kiÖn cã thÓ. Khi ®ã, ¸p suÊt bao h¬i, qu¸ nhiÖt chØ trªn c¸c ®ång hå t¹i chç, ngoµi cöa, trong buång ph¸t xung vµ trong b¶ng lß tr­ëng ph¶i xÊp xØ b»ng nhau hoÆc sai lÖch kh«ng ®¸ng kÓ. NÕu cã sai lÖch lín th× ph¶i yªu cÇu KiÓm nhiÖt xem xÐt l¹i. 2- §ãng ®iÖn cho 3 van an toµn, lÇn l­ît cho tõng van mét t¸c ®éng b»ng kho¸ ®iÖn. Thö xong van nµy vµ møc n­íc bao h¬i ®· æn ®Þnh trë l¹i míi thö tiÕp van kh¸c. Thêi gian so s¸nh ®ång hå vµ thö c­ìng bøc c¸c van an toµn phÇn ®iÖn kh«ng tÝnh vµo thêi gian t¨ng ¸p suÊt. §iÒu 444: 1- TrÞ sè t¸c ®éng më cña c¸c van, tÝnh theo ¸p suÊt tuyÖt ®èi quy ®Þnh trong QPKT nh­ sau: a- Van an toµn c«ng t¸c bao h¬i: 44 x 1.05 = 46,2 kG/cm2 = 4,53 Mpa. b- Van an toµn khèng chÕ bao h¬i: 44 x 1,03 = 45,3 kG/cm2 = 4,44 Mpa. c- Van an tßan qu¸ nhiÖt: 40 x 1.03 = 41,2 kG/cm2 = 4,04 Mpa. 2- TrÞ sè t¸c ®éng më, ®ãng phÇn c¬, phÇn ®iÖn cña tõng van khi c©n, ph¶i thùc hiÖn theo quy ®Þnh cô thÓ cña Nhµ m¸y cho lÇn c©n van ®ã. 3 - C©n van phÇn c¬ tr­íc, phÇn ®iÖn sau. - Thø tù c¸c van nh­ sau: + Van an toµn c«ng t¸c bao h¬i: van A. + Van an toµn khèng chÕ bao h¬i: van B. + Van an toµn qu¸ nhiÖt. Trong qu¸ tr×nh c©n van, tuú theo ®iÒu kiÖn thùc tÕ ph¸t sinh, nÕu Nhµ m¸y cã thay ®æi kh¸c víi c¸c quy ®Þnh ë ®iÒu nµy cho phï hîp th× thùc hiÖn theo yªu cÇu cña Nhµ m¸y. ViÖc t¨ng, gi¶m ¸p suÊt ph¶i thùc hiÖn theo sù chØ huy thèng nhÊt cña ng­êi chØ ®¹o trùc tiÕp tæ chøc trong suèt qu¸ tr×nh c©n van. NÕu ¸p suÊt t¨ng v­ît qu¸ trÞ sè ®· ®­îc x¸c ®Þnh kho¶ng 0,2 kG/cm2 mµ van ch­a t¸c ®éng th× ph¶i lËp tøc h¹ xuèng thÊp h¬n trÞ sè ®· x¸c ®Þnh ®Ó xem xÐt l¹i. II- C©n van an toµn §iÒu 445: - C¾t ®iÖn 3 van an toµn. - Kho¸ chÆt van an toµn bao h¬i B vµ van an toµn qu¸ nhiÖt. - Khi nhËn ®­îc lÖnh th× b¾t ®Çu t¨ng dÇn ¸p suÊt lªn trÞ sè cÇn thiÕt ®Ó c©n van an toµn bao h¬i A. §iÒu 446: 1- Lß tr­ëng ®iÒu chØnh gi¶m dÇn tèc ®é t¨ng ¸p khi lªn gÇn ®Õn trÞ sè cÇn t¸c ®éng cña van vµ cè g¾ng gi÷ ¸p suÊt æn ®Þnh nhÊt xung quanh trÞ sè nµy ®Ó viÖc c¨n chØnh ®­îc thuËn tiÖn vµ chÝnh x¸c. 2- Chó ý theo dâi ®ång hå ¸p suÊt vµ ghi chÝnh x¸c trÞ sè t¸c ®éng më vµ ®ãng cña van tõng lÇn mét, ®ång thêi chó ý ®iÒu chØnh møc n­íc bao h¬i vµ c¸c th«ng sè kh¸c. NÕu møc n­íc cã biÕn ®éng lín dÔ v­ît ra ngoµi tÇm kiÓm so¸t th× ph¶i kh«i phôc æn ®Þnh trë l¹i råi míi tiÕp tôc c©n van. 3- C©n xong phÇn c¬ th× chuyÓn sang c©n tiÕp phÇn ®iÖn 4- Sau khi c©n xong c¶ phÇn c¬ vµ phÇn ®iÖn th× c¾t ®iÖn, kho¸ van, lÇn l­ît chuyÓn sang c©n tiÕp c¸c van cßn l¹i. §iÒu 447: Sau khi c©n xong 3 van an toµn th× h¹ vµ gi÷ ¸p suÊt ë 35 ¸ 37 kG/cm2, kiÓm tra l¹i lÇn cuèi, cô thÓ gåm: - C¸c chèt, vÝt, èc h·m c¸c chi tiÕt cña tõng van ®· ®¶m b¶o ch¾c ch¾n. - C¸c kho¸ van xung ®· ®­îc gi¶i trõ. - C¸c van x¶ sau m¹ch xung ®· ®­îc buéc d©y thÐp kho¸ cè ®Þnh ch¾c ch¾n, treo biÓn “ cÊm thao t¸c ”. - C¸c dông cô, ®å dïng...®· ®­îc dän hÕt ,vÖ sinh s¹ch sÏ. §iÒu 448: - §ãng ®iÖn cho 3 van an toµn vµo lµm viÖc. - B¸o c¸o tr­ëng ca vµ ph©n x­ëng biÕt. - ViÖc hoµ lß, dÊm lß hay ngõng lß sau ®ã tuú thuéc vµo lÖnh cña tr­ëng ca. phÇn 6 röa ng­îc bé qu¸ nhiÖt C¸c quy ®Þnh c«ng t¸c chuÈn bÞ tr­íc khi röa ng­îc bé qu¸ nhiÖt §iÒu 449: Sau c¸c kú ®¹i tu, hoÆc sau khi lß vËn hµnh ®­îc thêi gian 2000 ¸ 3000 giê th× cã thÓ tiÕn hµnh röa ng­îc bé qu¸ nhiÖt. - Röa ng­îc bé qu¸ nhiÖt thùc hiÖn sau khi lß ®· söa ch÷a xong, tr­íc khi ®­a vµo dù phßng hoÆc sau khi ngõng ®· ®­îc lµm nguéi, c¸c van x¶ khÝ ®· më vµ hÖ thèng ¸p lùc vÉn ®¶m b¶o kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn viÖc röa ng­îc bé qu¸ nhiÖt. §iÒu 450: Tr­ëng kÝp tæ chøc thùc hiÖn röa ng­îc bé Qu¸ nhiÖt theo phÇn 6 QTVH Lß h¬i vµ nh÷ng yªu cÇu cô thÓ cho tõng lÇn röa ng­îc. - Tr­ëng ca t¹o ®iÒu kiÖn cho nhãm c«ng t¸c thùc hiÖn, phßng Kü thuËt, An toµn phèi hîp theo dâi gi¸m s¸t. - Khi ®­îc lÖnh röa ng­îc bé qu¸ nhiÖt. Tr­ëng kÝp b¸o c¸o tr­ëng ca, b¸o tr­ëng kÝp M¸y, Ho¸ biÕt ®Ó chuÈn bÞ n­íc vµ lÊy mÉu n­íc lß. §iÒu 451: Nhãm lµm nhiÖm vô röa h¬i ph¶i cã Ýt nhÊt 3 ng­êi. Ng­êi phô tr¸ch ph¶i ph©n c«ng nhiÖm vô cña tõng ng­êi trong nhãm c«ng t¸c thËt cô thÓ vµ hîp ®ång chÆt chÏ trong khi thùc hiÖn gåm: - Gi¸m s¸t ¸p suÊt n­íc cÊp ®ång thêi lµ ng­êi chØ huy trùc tݪp cña nhãm c«ng t¸c, chÊp hµnh lÖnh cña tr­ëng ca, tr­ëng kÝp ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho c¸c lß ®ang vËn hµnh. - §iÒu chØnh h¬i, n­íc röa ng­îc qua bé qu¸ nhiÖt vµ duy tr× ¸p suÊt n­íc t¹i èng gãp h¬i chÝnh. - Th«ng tin liªn l¹c qua èng nghe hoÆc c¸c ph­¬ng tiÖn kh¸c. - Theo dâi møc n­íc trªn èng thuû. röa ng­îc bé qu¸ nhiÖt b»ng n­íc §iÒu 452: CÊp n­íc ®äng vµo lß qua c¸c van NX16, NX17. Khi n­íc ®Çy lß, phôt ra ë tÊt c¶ c¸c van x¶ khÝ th× ngõng cÊp n­íc, ®ãng c¸c van NX16, NX17. Sau thêi gian ng©m Ýt nhÊt lµ 30 phót th× x¶ n­íc lß vÒ møc - (50 ¸ 75) mm qua 12 ®­êng x¶ ®Þnh kú ra r·nh xØ. B¸o Ho¸ lÊy mÉu n­íc trong khi x¶. §iÒu 453: Tr­ëng kÝp b¸o Tr­ëng ca, tr­ëng kÝp M¸y cho lÊy n­íc cÊp vµ b¸o cho c¸c lß vËn hµnh biÕt. Khi ®­îc phÐp th× më hÕt van nhÞ thø NC18, sau ®ã tõ tõ më kho¶ng 1/8 ¸ 1/4 vßng van nhÊt thø NC18 ®ång thêi liªn hÖ chÆt chÏ ®Ó biÕt møc gi¶m cña ¸p suÊt n­íc cÊp, nÕu thÊp d­íi møc cho phÐp th× ph¶i lËp tøc ®ãng bít hoÆc ®ãng hÕt NC18. NÕu ¸p suÊt n­íc cÊp vÉn gi÷ æn ®Þnh hoÆc ®· æn ®Þnh trë l¹i th× míi ®­îc tiÕp tôc tõ tõ më thªm van NC18. §iÒu 454: Trong thêi gian ®ang duy tr× n­íc liªn tôc ng­îc qua bé qu¸ nhiÖt, ph¶i ®¶m b¶o nh­ sau: - Kh«ng ®Ó ¸p suÊt tr­íc van n­íc cÊp cña c¸c lß ®ang vËn hµnh thÊp d­íi 52 kG/cm2 do ¶nh h­ëng bëi thao t¸c ë lß ®ang röa ng­îc g©y ra vµ ®é më lín nhÊt cña van NC18 kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 1 ¸ 1,5 vßng v« l¨ng. - Khi cã n­íc phôt ra ë van x¶ khÝ nµo th× ®ãng van ®ã l¹i. - C¸c van x¶ khÝ bao h¬i vµ xiclon th­êng më trong suèt thêi gian röa ng­îc vµ khi cã n­íc phôt ra ë c¸c van nµy th× ®ãng van NC18 laÞ. §iÒu 455: Sau thêi gian ng©m Ýt nhÊt lµ 30 phót th× x¶ n­íc lß qua 12 ®­êng x¶ ®Þnh kú ra r·nh xØ ®ång thêi b¸o Ho¸ lÊy mÉu khi b¾t ®Çu x¶ n­íc. §iÒu 456: Khi møc n­íc vÒ ®Õn møc - (50 ¸ 75) mm th× ngõng x¶. NÕu Ho¸ b¸o chÊt l­îng n­íc ®¹t yªu cÇu th× thùc hiÖn theo ®iÒu 457. NÕu chÊt l­îng n­íc ch­a ®­îc th× tiÕp tôc më van NC18 röa ng­îc bé qu¸ nhiÖt theo c¸c ®iÒu 453 ¸ 455. §iÒu 457: Sau khi röa ng­îc ®¹t yªu cÇu theo kÕt qu¶ cña Ho¸ th× thùc hiÖn nh­ sau: - §ãng, buéc kho¸ b»ng d©y thÐp côm van NC18. - Më hÕt c¸c van x¶ khÝ. - B¸o c¸o Tr­ëng ca vµ Ph©n x­ëng biÕt. - NÕu kÕt thóc ®Ó ®­a lß vµo dù phßng th× møc n­íc bao h¬i ®Ó ë - (50 ¸ 75)mm. - NÕu cã yªu cÇu dïng h¬i röa ng­îc bé qu¸ nhiÖt th× thùc hiÖn tiÕp theo. röa ng­îc bé qu¸ nhiÖt b»ng h¬i §iÒu 458: ChuÈn bÞ tr­íc khi röa ng­îc b»ng h¬i: 1- Møc n­íc bao h¬i ë møc -75 ¸ 0 mm. 2- Tr­ëng kÝp b¸o c¸o tr­ëng ca vµ liªn hÖ chÆt chÏ víi tr­ëng kÝp M¸y ®Ó phèi hîp thùc hiÖn. §iÒu 459: X¶ hÕt n­íc ®äng tõ H1 ®Õn H2: - B¸o tr­ëng kÝp M¸y cho ®ãng HX1 ¸ HX5 vµ HX7ab c¸c m¸y. - Më HX1, HX5 cña m¸y t­¬ng øng víi lß cÇn röa h¬i. - Sau kho¶ng 20 ¸ 40 phót th× ®ãng HX1, HX5 l¹i. Më c¸c van HX7ab tr­íc ®ã võa ®ãng. §iÒu 460: SÊy ®o¹n èng tõ H1 ¸ H2 theo tr×nh tù vµ thao t¸c sau. - §èng hÕt c¸c van: H1, H2, H1A, HX1, NhÊt thø L­u l­îng h¬i. - Më hÕt van x¶ khÝ sau H1. - Liªn hÖ Tr­ëng ca, tr­ëng kÝp M¸y më van hx3 cña m¸y t­¬ng øng víi lß cÇn röa h¬i. - HÐ më tõ tõ van HX1 thêi gian kho¶ng 20 ¸ 30 phót, theo dâi xung kÝch trªn ®­êng èng. - KÕt thóc sÊy ®o¹n tõ H1 ¸ H2, ®ãng hÕt van x¶ khÝ sau H1, më hÕt van HX1. §iÒu 461: SÊy hÖ thèng èng tr­íc H1 vµ röa h¬i bé Qu¸ nhiÖt. - §ãng van x¶ khÝ tr­íc H1, XQN. - Më c¸c van XK1 ¸ XK11. - HÐ më tõ tõ van H1A khi thÊy h¬i ®i ®­îc th× dõng l¹i ®Ó sÊy èng. Theo dâi hiÖn t­îng xung kÝch ®­êng èng vµ bé Qu¸ nhiÖt. Khi kh«ng cßn hiÖn t­îng xung kÝch ®­êng èng vµ bé Qu¸ nhiÖt th× më tiÕp van H1A. - Khi h¬i, n­íc phôt ra van tho¸t khÝ nµo th× ®ãng van tho¸t khÝ ®ã l¹i. Riªng c¸c van tho¸t khÝ Bao h¬i vµ Xi clon vÉn më hÕt. - Møc n­íc Bao h¬i d©ng lªn +75 mm th× ®ãng van H1A l¹i. §iÒu 462: Ng©m 30 phót b¸o Ho¸ lÊy mÉu. - NÕu chÊt l­îng n­íc ®¹t yªu cÇu th× ®ãng hÕt c¸c van HX3, HX1, më dÇn c¸c van tho¸t khÝ vµ x¶ bá hÕt n­íc lß qua 12 ®iÓm x¶ ®Þnh kú. - NÕu chÊt l­îng n­íc ch­a ®¹t yªu cÇu th× thùc hiÖn tiÕp theo ®iÒu 458, 461. PhÇn 7 c¸c quy ®Þnh vÒ kiÓm tra, ch¹y thö, tr«ng coi thiÕt bÞ dù phßng vµ b¶o d­ìng thiÕt bÞ §Ó ®¶m b¶o lµm viÖc an toµn vµ dù phßng cã ®é tin cËy cao, viÖc lu©n phiªn vËn hµnh, ch¹y thö, thay dÇu, bæ sung mì cho thiÕt bÞ ph¶i ®­îc thùc hiÖn nghiªm tóc. Cô thÓ cho tõng c«ng viÖc c¸c trùc ban thùc hiÖn theo quy ®Þnh sau. I - Ngµy 01 vµ 15 hµng th¸ng 1. KiÓm tra chÊt l­îng dÇu c¸c gèi trôc b¬m, qu¹t. NÕu thÊy dÇu ë thiÕt bÞ nµo kh«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng th× ph¶i tiÕn hµnh thay míi. - ThiÕt bÞ ngõng thùc hiÖn vµo ca khuya. - ThiÕt bÞ vËn hµnh thùc hiÖn vµo ca ngµy. * Qu¹t giã, Qu¹t khãi, Qu¹t t¶i. Lß phã ngoµi vµ trùc ban cïng thùc hiÖn. 2. Ca ngµy kiÓm tra bæ sung mì cho æ bi b¸nh chñ m¸y nghiÒn, b¬m Cøu ho¶, kiÓm tra bæ sung dÇu cho hép gi¶m tèc b¨ng truyÒn than bét vµ hép gi¶m tèc m¸y nghiÒn xØ. * Trùc söa ch÷a kiÓm tra bæ sung, trùc ban phô tr¸ch thiÕt bÞ gi¸m s¸t. II - C¸c ca ngµy trong tuÇn. 1- Ca ngµy thø hai: - Ch¹y thö kiÓm tra b¬m tèng xØ C vµ b¬m Sinh ho¹t C. - Ch¹y thö lÇn l­ît c¸c b¬m CH1, CH2 tõ c¸c vÞ trÝ. Do tr­ëng kÝp tæ chøc vµ gi¸m s¸t. 2- Ca ngµy thø ba: - Ch¹y thö b¨ng chuyÒn than bét theo 2 chiÒu cã trùc söa ch÷a cïng kiÓm tra. * Lß phã trong lß 1 chñ ®éng liªn hÖ thùc hiÖn vµ ghi nhËt ký vËn hµnh b¨ng chuyÒn. - §ãng më thö c¸c van n­íc cÊp, gi¶m «n dù phßng. 3- Ca ngµy thø t­: - Ch¹y thö c¸c m¸y x¶ tro lß ngõng dù phßng hoÆc söa ch÷a nhá, kÕt hîp cã trùc söa ch÷a më cöa trßn vÖ sinh ®¸y phÔu vµ tÊm ch¾n. NÕu cã m­a giã lín th× ch¹y thö vµo ca ngµy ngay sau ®ã. - Ch¹y kiÓm tra c¸c m¸y cÊp than bét ë lß ngõng dù phßng hoÆc söa ch÷a nhá. C¸c tÊm ch¾n than bét ë vÞ trÝ ®ãng hÕt vµ ch¹y lÇn l­ît tõng m¸y mét. - X¶ kiÓm tra n­íc l· trong tÐc dÇu ®èt. NÕu cã n­íc l· th× lµm thñ tôc theo ®iÒu 115 QTVHTBLH. . - KiÓm tra bæ sung mì cho gèi trôc c¸c b¬m ChÌn trôc, b¬m Th¶i tro, b¬m Chèng ngËp, b¬m Sinh ho¹t, B¬m tèng C, b¬m N­íc ®äng.... 4 - Ca ngµy thø n¨m : - §æi vËn hµnh c¸c b¬m : DÇu nghiÒn, Tèng xØ, C«ng nghiÖp, Khö bôi, Sinh ho¹t. - §æi nguån n­íc måi b¬m tèng. - KiÓm tra bæ sung mì cho gèi trôc c¸c m¸y X¶ tro, m¸y CÊp than bét, gèi trôc ®Çu B¨ng chuyÒn than bét, gèi Cöa xØ trong... - KiÓm tra bæ sung h¾c Ýn cho b¸nh chñ m¸y nghiÒn vËn hµnh. - Ch¹y kiÓm tra b¬m x¨ng tr¹m xØ. 5 - Ca ngµy thø ba vµ thø s¸u: - §æi vËn hµnh c¸c thiÕt bÞ: b¬m Th¶i xØ, b¬m Th¶i tro, b¬m DÇu ®èt, tÐc DÇu ®èt, Eject¬ tr¹m xØ. - Ch¹y thö b»ng tay 2 b¬m cøu ho¶ bï trong 15 phót vµ x¶ ®¸y b×nh n­íc måi b¬m cøu ho¶. - X¶ 2 van ®Çu côt ®­êng ®Þnh kú chung ( lß 1 vµ lß 4 thùc hiÖn) - X¶ ®Çu côt n­íc chÌn trôc tr¹m xØ. - Thæi bôi phecston lß 4 b»ng khÝ nÐn theo quy ®Þnh. III - C¸c ca ngµy vµ ca ngµy ch½n: 1 - C¸c ca ngµy: - C¸c trùc ban x¶ b×nh läc sß vµ quay l­íi läc r¸c Khö bôi, C«ng nghiÖp. * Lß phã ngoµi lß 1 vµ 4 kiªm thªm x¶ b×nh läc sß ®­êng n­íc lµm m¸t gèi trôc Qu¹t giã. - Trùc ban tr¹m xØ ch¹y kiÓm tra b¬m chèng ngËp sè 1, 2 vµ b¬m th¶i tro tr¹m xØ. vËn hµnh thö 2 Eject¬. - Trùc ban tr¹m tro ch¹y thö b¬m chèng ngËp , vËn hµnh thö Eject¬ trong 10 phót. - LÇn l­ît c¾t ®iÖn c¸c b¬m Th¶i xØ, Th¶i tro dù phßng ®Ó quay trôc kiÓm tra. 2 - Ca ngµy ch½n: - Ch¹y thö 2 b¬m dÇu m¸y nghiÒn lß dù phßng, cho dÇu tuÇn hoµn 30 phót. - X¶ ®Þnh kú vµ kiÓm tra t×nh tr¹ng cña hÖ thèng nµy ë lß dù phßng. - §æi b¬m chÌn trôc (Hai ngµy ®æi b¬m 1 lÇn tÝnh tõ b¬m chÌn trôc A Tr¹m tro). Yªu cÇu: C¸c trùc ban th­êng xuyªn theo dâi vµ thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh vµ ghi cô thÓ vµo nhËt kÝ vËn hµnh. PhÇn 8 ®Æc tÝnh kü thuËt cña thiÕt bÞ lß h¬i sg 130-40-450. Ch­¬ng 1. B¶n thÓ lß I - Nh÷ng th«ng sè c¬ b¶n: - S¶n l­îng h¬i ®Þnh møc: D = 130 T/h - ¸p lùc lµm viÖc cña bao h¬i: Pbh = 44 KG/ cm2 - NhiÖt ®é lµm viÖc cña bao h¬i: tbh = 255 oC - ¸p lùc lµm viÖc cña h¬i qu¸ nhiÖt: Pqn = 40 KG/ cm2 - NhiÖt ®é lµm viÖc cña h¬i qu¸ nhiÖt: tqn = 450oC - NhiÖt ®é n­íc cÊp: tnc = 172 oC - NhiÖt ®é kh«ng khÝ nãng: tkkn = 375 oC - HÖ sè kh«ng khÝ thõa: akt = 1,2 - Nhiªn liÖu ®èt: Than Hång Gai -Cì h¹t than th«: 0¸35mm +Thµnh phÇn cña than nh­ sau: Thµnh phÇn Tû lÖ % Thµnh phÇn Tû lÖ % C¸c bon 62 Hy®r« 2,2 O xy 1,2 Ni t¬ 0,4 L­u huúnh 0,4 §é Èm 11 §é tro 22 ChÊt bèc 7,5 - NhiÖt trÞ cña nhiªn liÖu: Qtlv = 5500kcalo/kg - L­îng kh«ng khÝ lý thuyÕt: Vokk = 6,099 m3/kg - NhiÖt ®é biÕn d¹ng cña tro: t1 = 1350oC - NhiÖt ®é hãa mÒm cña tro: t2 = 1450oC - NhiÖt ®é ch¶y cña tro: t3 = 1500oC - §é Èm cña than bét: W = 0,5% - §é mÞn R90 cña than bét: R90 = 4¸7% - L­îng than tiªu hao ë phô t¶i ®Þnh møc: B =16,3 T/h - SuÊt tiªu hao than tiªu chuÈn: btc = 0,465 kg/kwh - SuÊt tiªu hao than thiªn nhiªn: btn = 0,566 kg/kwh - L­îng tro ë phô t¶i ®Þnh møc: A = 0,5125 T/h - L­îng xØ ë phô t¶i ®Þnh møc: 0,07 T/h - HÖ sè kh¶ n¨ng nghiÒn: 1,07 - Tæn thÊt do khãi mang theo: q2 = 5,48% - Tæn thÊt do ch¸y kh«ng hÕt vÒ ho¸ häc: q3 = 0% - Tæn thÊt do ch¸y kh«ng hÕt vÒ c¬ häc: q4 = 4% - Tæn thÊt do to¶ ra m«i tr­êng: q5 = 0,4% - Tæn thÊt do xØ mang theo: q6 = 0% - Tæng c¸c tæn thÊt: Sq = 9,9% - HiÖu suÊt lß: h = 90,1% II. §Æc tÝnh cÊu t¹o b¶n thÓ lß 1. Bao h¬i: - §­êng kÝnh ngoµi: f1755 mm - ChiÒu dµi: L = 10440 mm - ChiÒu dµy: d = 46 mm - VËt liÖu, thÐp tÊm: 20 G - ¸p suÊt c«ng t¸c: P = 44 KG/ cm2 - NhiÖt ®é c«ng t¸c: t = 255 oC - Träng l­îng: G = 20850 kg 2. Ph©n ly h¬i ngoµi. - Mçi lß cã 4 c¸i, mçi bªn cã 2 c¸i. - §­êng kÝnh ngoµi: F426 mm - ChiÒu cao: l = 5341 mm - ChiÒu dµy: d = 16 mm - ¸p lùc c«ng t¸c: p = 44 KG/ cm2 - NhiÖt ®é c«ng t¸c: t = 255oC - C«ng suÊt ph©n ly h¬i: Q = 17,29 t/h - Träng l­îng: G = 2006,3 kg 3. Ph©n ly h¬i trong. - Mçi bao h¬i cã 44 c¸i ®Æt thµnh 3 hµng. - §­êng kÝnh : F290 mm - Tæng chiÒu cao: l = 593 mm - Träng l­îng 1 c¸i: G =11,6 kg 4. Buång löa. KÝch th­íc: - ChiÒu cao (tõ nöa phÔu tro l¹nh ®Õn t©m bé qu¸ nhiÖt):h = 20 m - ChiÒu s©u: a = 6,6 m - ChiÒu réng: b = 6,9 m - Dung tÝch buång löa: V = 766,6 m3 - DiÖn tÝch hÊp thô nhiÖt: F = 541,4 m2 - NhiÖt thÕ thÓ tÝch buång löa: Qv= 112.103 kcalo/m3.h - Bèn dµn èng sinh h¬i t¹o thµnh kh«ng gian buång löa. - Dµn tr­íc vµ sau mçi dµn cã 91 èng: F 60x3 - Dµn tr¸i vµ ph¶i mçi dµn cã 83 èng: F 60x3 - Tæng sè èng 4 dµn lµ 348 èng: F 60x3 5. C¸c vßng tuÇn hoµn tù nhiªn. Mçi lß cã 12 èng gãp d­íi nèi víi 4 dµn èng sinh h¬i t¹o thµnh 12 vßng tuÇn hoµn tù nhiªn.Mçi dµn èng ®­îc ph©n chia vµ nèi víi sè èng gãp d­íi t­¬ng øng tõng bªn. - 6 èng gãp d­íi cña 2 bªn ph¶i vµ tr¸i khi lªn trªn ®­îc nèi víi 6 èng gãp trªn t­¬ng øng. 2 èng gãp gi÷a cña dµn tr¸i vµ dµn ph¶i khi lªn èng gãp trªn, tõ mçi èng gãp trªn ®i ra 4 ®­êng f 108x4 vµo 2 ph©n ly ngoµi t­¬ng øng ë tõng bªn. - Tõ mçi ph©n ly ngoµi, chia thµnh 2 ®­êng f 89x3,5 dÉn h¬i vµo khoang kÝn cña bao h¬i. - Khoang n­íc cña mçi xyclon ngoµi ®­îc nèi víi khoang n­íc cña bao h¬i b»ng 2 ®­êng èng f 89x3,5. - Hçn hîp h¬i n­íc tõ 4 èng gãp trªn cßn l¹i cña 2 dµn tr¸i, ph¶i vµ cña dµn tr­íc vµ sau ®Òu ®i vµo c¸c xyclon trong bao h¬i. 6. èng n­íc xuèng. Gåm 26 èng nèi víi 12 èng gãp d­íi nh­ sau: - Hai èng gãp gi÷a cña dµn tr­íc vµ sau mçi èng gãp cã 3 èng n­íc xuèng. - 10 èng gãp cßn l¹i mçi èng gãp cã 2 èng n­íc xuèng. 7. Dµn èng pheston. Dµn èng sinh h¬i phÝa sau lß khi lªn ®Õn ®é cao 19,4 m ®­îc uèn 1 gãc 30o vµ xÕp thµnh 4 hµng cã chiÒu dµi vµ sè èng nh­ sau: - Hµng 1 cã 22 èng, chiÒu dµi mçi èng 5,8 m. - Hµng 2 cã 23 èng, chiÒu dµi mçi ãng 5,7 m. - Hµng 3 cã 23 èng, chiÒu dµi mçi èng 5,4 m. - Hµng 4 cã 23 èng, chiÒu dµi mçi èng 5,4 m. Tæng diÖn tÝch hÊp thô nhiÖt: F = 95,5m2. NhiÖt ®é khãi vµo: q =1107oC. NhiÖt ®é khãi ra: q/ =1036oC 8- §ai ®èt ch¸y. - DiÖn tÝch: F = 82 m2. - Trªn mÆt èng sinh h¬i vÒ phÝa buång löa cã hµn nh÷ng gai thÐp ®Ó ®¾p quÆng Cr«m t¹o thµnh vµnh ®ai ®èt ®Ó ®èt nh÷ng than antraxit kh«ng khãi khã ch¸y, duy tr× nhiÖt ®é buång löa cao vµ æn ®Þnh trong qu¸ tr×nh vËn hµnh. - èng sinh h¬i ë vïng ®ai ®èt b»ng thÐp CT.20, F 60x4. 9. Bé ®èt vµ c¸c lo¹i bé ®èt ®ang sö dông. HiÖn nay ®ang sö dông 3 lo¹i bé ®èt. + Bé ®èt kiÓu dÑt, bè trÝ 4 gãc lß. Mçi bé ®èt cã: - Hai vßi phun hçn hîp than vµ giã cÊp 1. - Hai miÖng phun giã cÊp 2 gi÷a vµ trªn cã ®iÒu chØnh ®é nghiªng xuèng 5o vµ 10o. -1 miÖng giã cÊp 2 d­íi kh«ng cã ®iÒu chØnh gãc ®é, trong cã vßi phun dÇu. -1 miÖng giã cÊp 3 trªn cïng cã ®iÒu chØnh gãc ®é ± 15o. §­êng kÝnh vßng löa t­îng ë trung t©m buång löa: F 0,8 m + Bé ®èt kiÓu dÑt, bè trÝ bèn gãc lß. Cã c¸nh ®iÒu chØnh ph©n dßng ®Ëm nh¹t ë èng vµo vßi phun than bét. (HBB) Mçi bé ®èt cã: - Hai vßi phun hçn hîp than vµ giã cÊp 1. - Hai miÖng phun giã cÊp 2 gi÷a vµ trªn cã ®iÒu chØnh ®é nghiªng xuèng 5o vµ 10o. - 1 miÖng giã cÊp 2 d­íi kh«ng cã ®iÒu chØnh gãc ®é, trong cã vßi phun dÇu. - 1 miÖng giã cÊp 3 trªn cïng cã ®iÒu chØnh gãc ®é ± 15o. §­êng kÝnh vßng löa t­îng ë trung t©m buång löa: F 0,8 m + Bèn bé ®èt than bét d¹ng UD bè trÝ 4 gãc lß. - Mçi bé ®èt ®Æt 2 bé ph©n ly cho 2 èng hçn hîp than giã cÊp 1 t­¬ng øng t¹o thµnh 4 dßng ( 2 dßng ®Ëm, 2 dßng nh¹t) phun vµo lß theo ph­¬ng tiÕp tuyÕn víi cét löa. -TÊt c¶ c¸c vßi phun vµ 11 cöa ph©n phèi giã cÊp 2 (4 cöa giã cÊp 2 X Q ) ®­îc ®Æt tróc xuèng 10o so víi ph­¬ng n»m ngang. - Côm giã cÊp 2 d­íi trong cã l¾p vßi phun dÇu. - 1 miÖng giã cÊp 3 trªn cïng ®Æt n»m ngang kh«ng cã ®iÒu chØnh gãc ®é. 10. Khung, t­êng lß vµ phÔu xØ: III. §Æc tÝnh kü thuËt thiÕt bÞ phÇn ®u«i lß. 1. C¸c bé qu¸ nhiÖt. KiÓu hçn hîp h×nh xo¾n gia nhiÖt bÒ mÆt; gåm 2 cÊp: a. Bé qu¸ nhiÖt cÊp 1. Sè l­îng èng: 130 èng F 38x3,5; thÐp CT.20 ®Æt thµnh 4 hµng xÕp so le vµ song song víi nhau nèi tõ bao h¬i ra. PhÊn ®Çu hµnh tr×nh dßng h¬i ®i ng­îc chiÒu ®­êng khãi, phÇn cuèi dßng h¬i ®i cïng chiÒu ®­êng khãi råi ®i vµo èng gãp cÊp 1. + ChÕ ®é lµm viÖc: - NhiÖt ®é khãi vµo: q’ = 1036oC - NhiÖt ®é khãi ra: q” = 843 oC - Tèc ®é trung b×nh cña khãi: Wk = 7,6 m/s - NhiÖt ®é h¬i vµo t’= 255 oC - NhiÖt ®é h¬i ra t” = 352 oC - ¸p lùc h¬i c«ng t¸c: P = 41 KG/ cm2 - Tèc ®é dßng h¬i ®i trong èng: w = 25,1 m/s - ¸p lùc n­íc thÝ nghiÖm: Ps = 62 KG/ cm2 - DiÖn tÝch chÞu nhiÖt: FQn1 = 296,4 m2 - HÖ sè hiÖu dông mÆt chÞu nhiÖt: 0,9 - Tæng träng l­îng: G = 858,2 kg b. Bé qu¸ nhiÖt cÊp 2. L­u tr×nh: - Tõ èng gãp dÉn ra bé qu¸ nhiÖt cÊp 1 gåm 8 ®­êng èng thÐp CT20 f108x4 chÐo nhau ®i vµo 2 bé gi¶m «n. - Tõ 2 bé gi¶m «n ®i vÒ èng gãp trung gian, dßng h¬i ®i ng­îc chiÒu dßng khãi: Mçi bé gi¶m «n cã 3 hµng mçi hµng èng cã 21 èng. Tæng sè èng tõ 2 bé gi¶m «n vµo èng gãp trung gian lµ 126 èng. - Tõ èng gãp trung gian ®Õn èng gãp bé qu¸ nhiÖt cÊp 2 cã3 hµng èng, mçi hµng 40 èng, dßng h¬i ®i cïng chiÒu dßng khãi. Tæng sè b»ng120 èng. + ChÕ ®é lµm viÖc: - NhiÖt ®é khãi vµo: q’ = 843 oC - NhiÖt ®é khãi ra: q” = 645 oC - Tèc ®é trung b×nh cña khãi: Wk = 9,8 m - NhiÖt ®é h¬i vµo: t’ = 352 oC - NhiÖt ®é h¬i ra: t” = 450 oC - Tèc ®é b×nh qu©n cña h¬i: w = 25,2m/s - ¸p lùc n­íc thÝ nghiÖm: Ps = 59 KG/ cm2 - DiÖn tÝch chÞu nhiÖt: FQn2 = 617 m2 - HÖ sè hiÖu dông mÆt chÞu nhiÖt: 0,9 - Tæng träng l­îng: G = 2645,68 kg 2. Bé gi¶m «n. KiÓu gia nhiÖt bÒ mÆt (n­íc ®i trong èng h¬i ®i ngoµi èng) - Sè l­îng 1 lß 2 bé. - Ph¹m vi ®iÒu chØnh nhiÖt ®é h¬i : Dt = 25 oC - Nguån n­íc lµm l¹nh lß n­íc cÊp: tnc = 172 oC - Sè èng n­íc lµm b»ng thÐp: 28 èng F18x3mm - NhiÖt ®é h¬i c«ng t¸c: tm = 352 oC - ¸p lùc h¬i c«ng t¸c: Pm = 42 Kg/ cm2 - Th©n bé gi¶m «n: F377x25mm - èng gãp n­íc vµo, ra: F133x6mm - ¸p lùc thÝ nghiÖm : Ps = 73,5 Kg/ cm2 3. Bé h©m n­íc. - KiÓu s«i h×nh xo¾n, ®Æt xen kÏ víi bé sÊy kh«ng khÝ. - Tû suÊt s«i: 1,33% - Sè cÊp: 2 cÊp. - Sè èng: 69 èng thÐp CT20 F32x3 - Tæng bÒ mÆt chÞu nhiÖt: F = 1226 m2 a. Bé h©m n­íc cÊp 1. - NhiÖt ®é n­íc cÊp vµo: t’nc = 185oC - NhiÖt ®é n­íc cÊp ra: t”nc = 206oC - NhiÖt ®é khãi vµo: q’ = 322oC - NhiÖt ®é khãi ra: q” = 253oC - Tèc ®é trung b×nh cña khãi: W = 6,2m/s - Tæng bÒ mÆt chÞu nhiÖt: Fhn1 = 848 m2 b. Bé h©m n­íc cÊp 2. - NhiÖt ®é n­íc cÊp vµo: t’nc = 206oC - NhiÖt ®é n­íc cÊp ra: t”nc = 255oC - NhiÖt ®é khãi vµo: q’ = 645oC - NhiÖt ®é khãi ra: q” = 467oC - Tèc ®é trung b×nh cña khãi: W = 8,7 m/s - Tæng bÒ mÆt chÞu nhiÖt: Fhn2 = 471 m2 4. Bé sÊy kh«ng khÝ. KiÓu èng (xÕp tõng khèi) - Sè cÊp: 2 cÊp. - Sè èng: 6488 èng/1 bé, thÐp CT20 F40x1,5mm - Tæng diÖn tÝch bÒ mÆt chÞu nhiÖt: F = 8000m2 a. Bé sÊy kh«ng khÝ cÊp 1 - NhiÖt ®é kh«ng khÝ l¹nh vµo: t’ = 30oC - NhiÖt ®é kh«ng khÝ ra: t” = 182oC - NhiÖt ®é khãi vµo: q’ = 253oC - NhiÖt ®é khãi ra: q” = 137oC - Tèc ®é trung b×nh cña khãi: W = 9,1 m/s b. Bé sÊy kh«ng khÝ cÊp 2 - NhiÖt ®é kh«ng khÝ vµo: t’ = 182oC - NhiÖt ®é kh«ng khÝ ra: t” = 375oC - NhiÖt ®é khãi vµo: q’ = 467oC - NhiÖt ®é khãi ra: q” = 322oC - Tèc ®é trung b×nh cña khãi: W = 12,5 m/s Ch­¬ng 2 ®Æc tÝnh kü thuËt C¸c thiÕt bÞ phô vµ thiÕt bÞ dïng chung hÖ thèng chÕ biÕn vµ cung cÊp than bét M¸y nghiÒn than: - KiÓu thïng nghiÒn WBM: 250/390 - N¨ng suÊt nghiÒn: Q = 10,4 t/h - HÖ sè kh¶ n¨ng nghiÒn: K ℓo = 1,07 - Träng l­îng bi Æ40 ¸ 60 mm: Gbi = 25 tÊn - NhiÖt ®é cho phÐp sau thïng nghiÒn: t2 = 80¸120 oC - Mçi lß 2 m¸y nghiÒn. - Th«ng sè c¸c ®éng c¬ ®iÖn: - §iÖn thÕ: U = 6000 v - C­êng ®é dßng ®iÖn: I = 46,4 A - C«ng suÊt: N = 350 kW - Tèc ®é quay: n = 735 v/phót + Bé gi¶m tèc. PhÇn nèi víi thïng nghiÒn: - B¸nh r¨ng lín: Z = 194 r¨ng - B¸nh r¨ng nhá: Z = 24 r¨ng - TØ sè truyÒn: i = 1/8,08 PhÇn nèi víi ®éng c¬ - B¸nh r¨ng lín: Z = 153 r¨ng - B¸nh r¨ng nhá: Z = 34 r¨ng - TØ sè truyÒn ®éng: i = 1/4,5 - Tèc ®é quay thïng nghiÒn: n = 20,2 v/phót 2. Qu¹t t¶i than bét: Mçi lß 2 c¸i + Qu¹t t¶i kiÓu: 7-29-12-N016 - N¨ng suÊt: Q = 27000 m3/h - Cét ¸p: H = 1060 mm - Tèc ®é quay: N = 1450 v/phót - NhiÖt ®é giã nãng cho phÐp vµo qu¹t: t1 = 120oC + Th«ng sè c¸c ®éng c¬ ®iÖn. - C«ng suÊt: N = 115 kW - §iÖn thÕ: U = 380 v - C­êng ®é dßng ®iÖn: I = 295 A - Tèc ®é quay: n = 1480 v/phót 3. M¸y cÊp than nguyªn vµ kho than nguyªn: - KiÓu chÊn ®éng ®iÖn tõ 92 - N¨ng suÊt: Q = 0¸20 t/h - §é Èm toµn phÇn cña than: W = 8 % Bé chÊn ®éng ®iÖn tõ. - §iÖn thÕ xoay chiÒu: U = 220v - C­êng ®é dßng ®iÖn: I = 1,8A - TÇn sè dßng ®iÖn: f = 50hz - TrÞ sè ®iÒu chØnh céng h­ëng: K = 1,3mm - Sè lÇn chÊn ®éng: n = 3000 lÇn/phót Mçi lß 2 m¸y. PhÔu n¹p than nguyªn kiÓu kÝn Kho than nguyªn (mçi lß 2 c¸i ) dung tÝch 1 c¸i: V = 105 m3 HÖ thèng dÇu b«i tr¬n m¸y nghiÒn: B¬m dÇu kiÓu: KCB - 55. - L­u l­îng: Q = 3 m3/h - ¸p suÊt lµm viÖc: P = 0,33 MPa - Tèc ®é vßng quay: n = 1400 v/phót - C«ng suÊt: N = 1,5 kW §éng c¬ ®iÖn kiÓu Y90L - 4TH - C«ng suÊt ®iÖn: N = 1,5 kW - §iÖn thÕ: U = 380 V - Tèc ®é quay: n = 1400v/phót - C­êng ®é dßng ®iÖn: I = 3,7 A + BÓ dÇu m¸y nghiÒn. - Dung tÝch bÓ dÇu trªn: Vtr = 0,8 m3 - Dung tÝch bÓ dÇu d­íi: Vd = 2,5 m3 5. Ph©n ly than th«. KiÓu c¸nh tÜnh, hai cÊp ph©n ly. §­êng kÝnh nãn ngoµi: F 2800/1582 mm. §­êng kÝnh nãn trong: F 1932/220 mm. Sè l­îng c¸nh tÜnh: 20 c¸nh Gãc ®é ®iÒu chØnh: 0 ¸ 90o. 6. Ph©n ly than mÞn vµ kho than bét. KiÓu HG-XFY - §­êng kÝnh: F1050mm - Mçi lß cã 4 ph©n ly than mÞn - Kho than bét: Mçi lß 1 c¸i, dung tÝch: V = 110 m3 7. B¨ng chuyÒn than xo¾n èc. Toµn nhµ m¸y cã 1 B¨ng chuyÒn kiÓu GX ph©n lµm 2 ®o¹n. -B¨ng chuyÒn A: §o¹n lß 1 vµ 2 dµi 30 m -B¨ng chuyÒn B: §o¹n lß 3 vµ 4 dµi 30 m. -Hép gi¶m tèc kiÓu: NE - 32 - 35 - 160 - B - C«ng suÊt: N = 14,2 kW - Tè truyÒn: i = 1450/25 - Tèc ®é quay cña b¨ng: n = 58 v/phót §éng c¬ ®iÖn ký hiÖu: 3K12 - M4 - C«ng suÊt: N = 7,5 kw - §iÖn thÕ: U = 380 v - Tèc ®é quay: n = 1450 V/phót - C­êng ®é dßng ®iÖn: I = 15 A C¸c m¸y cÊp than bét: KiÓu trßn ký hiÖu: GF - 6 - N¨ng suÊt: Q = 2¸6 t/h - §é Èm cßn trong than bét: W = 0,5% - §é mÞn than bét: R90 = 4¸7% §éng c¬ ®iÖn ký hiÖu: Y90L - 4T - C«ng suÊt: N = 1,5kW - §iÖn ¸p: U = 380 V - C­êng ®é dßng ®iÖn: I = 3,7 A - Tèc ®é quay: n = 1400 v/phót - Mçi lß 8 m¸y cÊp than bét. II. hÖ thèng c¸c qu¹t giã, qu¹t khãi C¸c qu¹t giã: Mçi lß cã 2 qu¹t giã - KiÓu G4-73-11-N014D - N¨ng suÊt: Q = 113000 m3/h - Cét ¸p: H = 641mm - Tèc ®é quay: n = 1450 v/phót - C«ng suÊt: N = 260 kW Th«ng sè c¸c ®éng c¬ ®iÖn. - C«ng suÊt: N = 260 kw - §iÖn thÕ: U = 6000 V - C­êng ®é dßng ®iÖn: I = 30,4 A - Tèc ®é quay: n = 1470 v/phót 2-C¸c qu¹t khãi: Mçi lß 2 qu¹t khãi KiÓuY4-73-11ND-18D - N¨ng suÊt: Q = 159000 m3/h - Cét ¸p: H = 287 mm - C«ng suÊt: N = 185 kW - Tèc ®é quay: n = 970 v/phót Th«ng sè c¸c ®éng c¬ ®iÖn - C«ng suÊt: N = 185 kW - §iÖn ¸p: U = 380 V - C­êng ®é dßng ®iÖn: I = 365 A - Tèc ®é quay: n = 987 v/phót III. Bé khö bôi vµ c¸c m¸y x¶ tro rung phÔu 1. B¶n thÓ bé khö bôi tÜnh ®iÖn. Ký hiÖu: BE - 70 - 3/17/405/10115/3x8 - G - TiÕt diÖn h÷u Ých: F = 70 m2 - KÝch th­íc ®­êng khãi vµo vµ ra: 2700 x 2700 mm -Sè tr­êng khö b»ng tÜnh ®iÖn: 3 tr­êng - Kªnh khãi ®i: 17 kªnh - Cùc d­¬ng: (18 x 2) 3 - Cùc ©m: (17 x 2) 3 - Mçi tr­êng 1 m¸y biÕn thÕ chØnh l­u ký hiÖu: GGA JO2h-0,6/72 kV - §iÖn ¸p vµo/ra: 380 V(AC)/ 72000 V (DC) - Dßng ®iÖn vµo/ra: 163 A(AC)/ 0,6 A(DC) - C«ng suÊt tiªu thô: N = 104,19 kW - HiÖu suÊt khö bôi: h = 99,21 % Mçi lß 1 bé khö bôi tÜnh ®iÖn. 2. C¸c thiÕt bÞ phÇn th¶i tro cña bé khö bôi - Bóa gâ: 63 c¸i - PhÔu thu tro: 6 c¸i - M¸y x¶ tro: 6 c¸i - M¸y rung phÔu: 6 c¸i - Hép thu tro: 6 c¸i a. M¸y x¶ tro: + §éng c¬ ký hiÖu: Y90L - 6 - C«ng suÊt: N = 1,1 kW - §iÖn ¸p: U = 380 V - C­êng ®é dßng ®iÖn: I = 3,2 A - Tèc ®é quay: n = 910 v/phót - Träng l­îng: G = 26 kg + Hép gi¶m tèc Ký hiªu: YTC - 170 - Tû sè truyÒn: i = 29,35 - Tèc ®é quay: n = 31 v/phót - N¨ng suÊt x¶: Q = 25 m3/h - Träng l­îng: G = 55 kg b. M¸y rung phÔu: - Ký hiÖu. JZO - 2.5 - 2 - C«ng suÊt: N = 0,25 kW - §iÖn ¸p: U = 380 V - C­êng ®é dßng ®iÖn: I = 0,79 A - Tèc ®é quay: n = 3000 v/phót - Lùc rung: F = 2500 N IV. C¸c thiÕt bÞ dïng chung 1 - ThiÕt bÞ Tr¹m th¶i xØ: B¬m th¶i xØ: ( 3 b¬m ) B¬m: Ký hiÖu 6-PH C«ng suÊt: N = 115kW L­u l­îng: Q = 400 m3 /h Cét ¸p: H = 47 m Tèc ®é quay: n = 1470 v/phót Th«ng sè c¸c ®éng c¬ ®iÖn. C«ng suÊt: N = 115 kW §iÖn thÕ: U = 380 V C­êng ®é dßng ®iÖn: I = 212 A Tèc ®é quay: n = 1480 v/phót b. M¸y nghiÒn xØ: ( 2 c¸i ) - Ký hiÖu: DSZ - 60 - N¨ng suÊt nghiÒn xØ ­ít: Q = 12 ¸ 60 T/h - Tèc ®é quay: n = 61 v/p ? - C«ng suÊt: N = 22 kW Hép gi¶m tèc. Ký hiÖu XWD9 - 17 - 22 §éng c¬ ®iÖn. Ký hiÖu Y20L2 - 6 - TH C«ng suÊt: N = 22 kW §iÖn thÕ: U = 380 V C­êng ®é dßng ®iÖn: I = 44,6 A Tèc ®é quay: n = 970 v/phót c. B¬m chÌn trôc: ( 2 c¸i ) B¬m ký hiÖu: 75 TSWA - 7 L­u l­îng: Q = 36 m3 /h Cét ¸p: H = 80 m Tèc ®é quay: n = 1450 v/phót C«ng suÊt: N = 15 kW §éng c¬ ®iÖn: ký hiÖu: Y160L- 4 - TH 2 c¸i C«ng suÊt: N = 15 kW §iÖn thÕ: U = 380 V C­êng ®é dßng ®iÖn: I = 33,3 A Tèc ®é quay: n = 1460 v/phót d. B¬m chèng ngËp 1: Ký hiÖu 2-5-PWA L­u l­îng: Q = 80 m3 /h Cét ¸p: H = 18 m Tèc ®é quay: n = 2940 v/phót C«ng suÊt: N = 11,5 kW §éng c¬ ®iÖn ký hiÖu: J03-112-L4 C«ng suÊt: N = 11,5 kw §iÖn thÕ: U = 380 V C­êng ®é dßng ®iÖn: I = 23 A Tèc ®é quay: n = 2950 v/phót ®. B¬m chèng ngËp 2: (1 c¸i) B¬m ký hiÖu: L­u l­îng: Q = m3 /h Cét ¸p: H = m Tèc ®é quay: n = v/p C«ng suÊt: N = kW §éng c¬ ®iÖn ký hiÖu: 4AM - 132 - M4 - T2 C«ng suÊt: N = 11 kW §iÖn thÕ: U = 380 V C­êng ®é dßng ®iÖn: I = 22 A Tèc ®é quay: n = 1450 v/phót e. B¬m th¶i tro tr¹m xØ:(1 c¸i) B¬m ký hiÖu: - L­u l­îng: Q = 150 m3 - Cét ¸p: H = 35 m - C«ng suÊt: N = 40 kW - Tèc ®é quay: n = 1470 v/phót §éng c¬ ký hiÖu: ? f. B¬m x¨ng: … g. ejector ( 2 c¸i ) Cét ¸p miÖng bé khuyÕch t¸n: m 9,3 C«ng suÊt bé phun; m3/h 30,3 L­îng n­íc phun; m3/h 25,2 §­êng kÝnh vßi phun; mm 18 Cét ¸p vßi phun; m 60 2.ThiÕt bÞ Tr¹m b¬m vµ c¸c bÓ n­íc ®äng, n­íc c«ng nghiÖp: B¬m tèng xØ: (3 c¸i) + B¬m tèng A, B ký hiÖu: DK400-11A L­u l­îng: Q = 368 m3 /h Cét ¸p: H = 91,5 m C«ng suÊt: N = 131 kW Tèc ®é quay: n = 1480 v/phót + §éng c¬ ®iÖn: C«ng suÊt: N = 225 kw §iÖn thÕ: U = 380 V C­êng ®é dßng ®iÖn: I = 399 A Tèc ®é quay: n = 1480 v/phót + B¬m tèng C ký hiÖu: 8HS - 6 L­u l­îng: Q = 234 m3 /h Cét ¸p: H = 93,5 m Tèc ®é quay: n = 2900 v/p - C«ng suÊt: N = 110 kW §éng c¬ ®iÖn ký hiÖu: Y345 S - 2THW C«ng suÊt: N = 110 kw §iÖn thÕ: U = 380 V C­êng ®é dßng ®iÖn: I = 203 A Tèc ®é quay: n = 2950 v/phót B¬m c«ng nghiÖp: (2 c¸i) B¬m ký hiÖu: IS - 100 - 65 - 200 L­u l­îng: Q = 90 m3 /h Cét ¸p: H = 43 m Tèc ®é quay: n = 2900 v/phót C«ng suÊt: N = 22 kW §éng c¬ ®iÖn ký hiÖu: Y180 M - 2 - TH C«ng suÊt: N = 22 kW §iÖn thÕ: U = 380 V C­êng ®é dßng ®iÖn: I = 42,2 A Tèc ®é quay: n = 2950 v/phót B¬m khö bôi: (2 c¸i) B¬m ký hiÖu: 4 BA - 8 L­u l­îng: Q = 90 m3 /h Cét ¸p: H = 54,2 m Tèc ®é quay: n = 2900 v/phót C«ng suÊt: N = 30 kW §éng c¬ ®iÖn ký hiÖu: J02 - 72 - 2TH C«ng suÊt: N = 30 kW §iÖn thÕ: U = 380 V C­êng ®é dßng ®iÖn: I = 55 A Tèc ®é quay: n = 2940 v/phót B¬m n­íc ®äng: (2 c¸i) + B¬m A ký hiÖu: ISR80 - 65 - 160 L­u l­îng: Q = 30 m3 /h Cét ¸p: H = 32 m Tèc ®é quay: n = 2900 v/phót C«ng suÊt: N = 7,5 kW §éng c¬ ®iÖn ký hiÖu: Y132S2 - 2 - TH C«ng suÊt: N = 7,5 kW §iÖn thÕ: U = 380 V C­êng ®é dßng ®iÖn: I = 15 A Tèc ®é quay: n = 2930 v/phót + B¬m B ký hiÖu: 3LT6A L­u l­îng: Q = 45 m3 /h Cét ¸p: H = 40 m Tèc ®é quay: n = 2900 v/phót C«ng suÊt: N = 9 kW §éng c¬ ®iÖn ViÖt nam - Hunggari C«ng suÊt: N = 10 kW §iÖn thÕ: U = 380 V C­êng ®é dßng ®iÖn: I = 19,3 A Tèc ®é quay: n = 2930 v/phót BÓ n­íc ®äng, bÓ n­íc c«ng nghiÖp vµ c¸c b×nh d·n në: + B×nh d·n në x¶ ®Þnh kú: 1b×nh Ký hiÖu: DB - 75 Dung tÝch: V = 7,5 m3 +B×nh d·n në n­íc ®äng kiÓu n»m: 1 b×nh Dung tÝch: V = 0,75 m3  + BÓ n­íc ®äng: 2 bÓ Dung tÝch 1 bÓ: V = 30 m3 + BÓ n­íc c«ng nghiÖp: 1 bÓ Dung tÝch: V = 40 m3 3. ThiÕt bÞ Tr¹m th¶i tro: B¬m th¶i tro: (3 c¸i) B¬m ký hiÖu: 6/4D - AH L­u l­îng: Q = 230 m3 /h Cét ¸p: H = 40 m Tèc ®é quay: n = 1430 v/phót C«ng suÊt: N = 55 kW §éng c¬ ®iÖn ký hiÖu: Y 250 M - 4 C«ng suÊt: N = 55 kW §iÖn thÕ: U = 380 V C­êng ®é dßng ®iÖn: I = 102,5 A Tèc ®é quay: n = 1480 v/phót B¬m chÌn trôc: (2 c¸i) B¬m ký hiÖu: DA1 - 100 x 4 L­u l­îng: Q = 54 m3 /h Cét ¸p: H = 70,4 m Tèc ®é quay: n = 2950 v/phót C«ng suÊt: N = 14,4 kW §éng c¬ ®iÖn ký hiÖu: Y 160L - 2 - W C«ng suÊt: N = 18,5 kW §iÖn thÕ: U = 380 V C­êng ®é dßng ®iÖn: I = 35,5 A Tèc ®é quay: n = 2950 v/phót B¬m n­íc ®äng: (1 c¸i) B¬m ký hiÖu: S100 - 30 - 180 L­u l­îng: Q = 50 m3 /h Cét ¸p: H = 60 m Tèc ®é quay: n = 1450 v/phót C«ng suÊt: N = 2,2 kW §éng c¬ ®iÖn ký hiÖu: Y100 - L - 4 C«ng suÊt: N = 2,2 kW §iÖn thÕ: U = 380 V C­êng ®é dßng ®iÖn: I = 5 A Tèc ®é quay: n = 1450 v/phót d. eject¬r ( 1 c¸i ) Cét ¸p miÖng bé khuyÕch t¸n: m 9,3 C«ng suÊt bé phun; m3/h 30,3 L­îng n­íc phun; m3/h 25,2 §­êng kÝnh vßi phun; mm 18 Cét ¸p vßi phun; m 60 4. ThiÕt bÞ Tr¹m DÇu ®èt- Cøu ho¶- Sinh ho¹t: B¬m dÇu ®èt: (3 c¸i) Ký hiÖu: CBGF - 1050 ¸p suÊt lµm viÖc: P = 12,5 MPa - N¨ng suÊt: Q = 4,32 m3/h - Tèc ®é quay: n = 1440 v/phót - C«ng suÊt: N = 7 kW §éng c¬ ®iÖn kiÓu: Y132S - 4 - TH C«ng suÊt: N = 5,5 kW §iÖn thÕ: U = 380 V C­êng ®é dßng ®iÖn: I = 11,6 A Tèc ®é quay: n = 1440 v/phót d. BÓ dÇu, Bé sÊy dÇu, L­íi läc dÇu vµ hÖ thèng h¬i sÊy dÇu. + TÐc dÇu: 3 TÐc Dung tÝch 1 tÐc: V » 25 m3 +BÓ dÇu DE: 1 bÓ Dung tÝch: V =5,5 m3 +. Bé sÊy dÇu cÊp 1. 3 Bé +. Bé sÊy dÇu cÊp 2. 2 Bé +. L­íi läc dÇu th«: 2 c¸i Sè lç: n = + §­êng h¬i sÊy dÇu: TrÝch ®­êng h¬i x¶ cao ¸p sau van HX5, HX7ab cña c¸c m¸y. ®. B¬m cøu ho¶: (2 c¸i) B¬m ký hiÖu: XA8026 - 275 L­u l­îng: Q = 162 m3 /h Cét ¸p: H = 88 m C«ng suÊt: N = 75 kW Tèc ®é quay: n = 3000v/phót ? §éng c¬ ®iÖn kiÓu: FBFC C«ng suÊt: N = 80,2 kW §iÖn thÕ: U = 380 V C­êng ®é dßng ®iÖn: I = 143 A Tèc ®é quay: n = 3000 v/phót ? e. B¬m cøu ho¶ bï: (2 c¸i) B¬m ký hiÖu: 4WZ3213 - 47.5 L­u l­îng: Q = 3,6 m3 /h Cét ¸p: H = 100 m C«ng suÊt: N = 7,5 kW Tèc ®é quay: n = 1500v/phót §éng c¬ ®iÖn kiÓu: FBFC C«ng suÊt: N = 8,6 kW §iÖn thÕ: U = 380 V C­êng ®é dßng ®iÖn: I = 15,6 A Tèc ®é quay: n = 1500 v/phót g. B¬m sinh ho¹t: (3 c¸i) B¬m A,B ký hiÖu: ? L­u l­îng: Q = 250 m3 /h Cét ¸p: H = 54 m C«ng suÊt: N = 90kW Tèc ®é quay: n = 1500 v/phót §éng c¬ ®iÖn kiÓu: 4AM250 - M4T2 C«ng suÊt: N = 90 kW §iÖn thÕ: U = 380 V C­êng ®é dßng ®iÖn: I = 165A Tèc ®é quay: n = 1480 v/phót B¬m C Ký hiÖu: 4 BA - 8 L­u l­îng: Q = 90 m3 /h Cét ¸p: H = 54,2 m Tèc ®é quay: n = 2900 v/phót C«ng suÊt: N = 30 kW §éng c¬ ®iÖn ký hiÖu: J02 - 72 - 2TH C«ng suÊt: N = 30 kW §iÖn thÕ: U = 380 V C­êng ®é dßng ®iÖn: I = 55 A - Tèc ®é quay: n = 2940 v/phót

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQTVH - TR,KIP2010.doc
  • docTBTB 1.2005.doc