Rèn luyện kỹ năng nghe hiểu cho học sinh lớp 6 trường THCS - THPT Huỳnh Văn Nghệ

1/ Lý do chọn đề tài: Như chúng ta đã biết, giáo dục là một vấn đề lớn trong xã hội, đặc biệt là giáo dục thế hệ trẻ. Nó được toàn xã hội quan tâm và đang hết sức quan trọng, bức thiết trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, từng bước thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Với tinh thần đó, Đảng và Nhà nước ta cũng như Bộ Giáo dục & Đào tạo đã có nhiều Nghị quyết, Chỉ thị nhằm chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai đổi mới, cải cách chương trình giảng dạy và phương pháp học tập ở nhiều bộ môn, trong đó môn Tiếng Anh cũng được xem là bộ môn chính ở tất cả các khối lớp. Khi nhận định môn Tiếng Anh là môn chính, chúng ta tự hỏi tại sao? Có lẽ có nhiều lý do. Một trong những lý do lớn nhất đó là sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thời mở cửa, nhất là trong giai đoạn hội nhập hiện nay, khi nước ta đã là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới, đã làm cho nhu cầu sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp xã hội ngày càng cao. Tất cả mọi người nhận ra rằng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, là cái vốn cần có để sống và làm việc trong thời đại mới. Sau tiếng mẹ đẻ, tiếng Anh rất cần thiết trong giao tiếp hằng ngày, trong nhiều lĩnh vực như buôn bán, đọc sách báo nước ngoài, tìm việc làm trong các công ty do nước ngoài đầu tư . Với nhu cầu đó việc học tiếng Anh trở thành một phong trào rộng khắp. Để đáp ứng được các vấn đề trên, bản thân người học phải có một vốn kiến thức vững vàng, các kỹ năng phải thành thạo, đặc biệt là kỹ năng nghe. Đây là một trong những kỹ năng quan trọng trong giao tiếp. Và tôi nghĩ rằng chúng ta cần rèn luyện kỹ năng nghe cho các em khi mới vừa học tiếng Anh. Chính vì thế, tôi đã chọn và thực hiện đề tài: “Rèn luyện kỹ năng nghe hiểu cho học sinh lớp 6 trường THCS &THPT Huỳnh Văn Nghệ”.

doc14 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/02/2013 | Lượt xem: 2467 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Rèn luyện kỹ năng nghe hiểu cho học sinh lớp 6 trường THCS - THPT Huỳnh Văn Nghệ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SAÙNG KIEÁN KINH NGHIEÄM Reøn luyeän kyõ naêng nghe hieåu cho hoïc sinh lôùp 6 tröôøng THCS & THPT Huỳnh Văn Ngh vvv 1/ Lyù do choïn ñeà taøi: Nhö chuùng ta ñaõ bieát, giaùo duïc laø moät vaán ñeà lôùn trong xaõ hoäi, ñaëc bieät laø giaùo duïc theá heä treû. Noù ñöôïc toaøn xaõ hoäi quan taâm vaø ñang heát söùc quan troïng, böùc thieát tröôùc yeâu caàu cuûa söï nghieäp ñoåi môùi, töøng böôùc thöïc hieän muïc tieâu daân giaøu, nöôùc maïnh, xaõ hoäi coâng baèng, daân chuû, vaên minh. Vôùi tinh thaàn ñoù, Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta cuõng nhö Boä Giaùo duïc & Ñaøo taïo ñaõ coù nhieàu Nghò quyeát, Chæ thò nhaèm chæ ñaïo, höôùng daãn, trieån khai ñoåi môùi, caûi caùch chöông trình giaûng daïy vaø phöông phaùp hoïc taäp ôû nhieàu boä moân, trong ñoù moân Tieáng Anh cuõng ñöôïc xem laø boä moân chính ôû taát caû caùc khoái lôùp. Khi nhaän ñònh moân Tieáng Anh laø moân chính, chuùng ta töï hoûi taïi sao? Coù leõ coù nhieàu lyù do. Moät trong nhöõng lyù do lôùn nhaát ñoù laø söï phaùt trieån maïnh meõ cuûa neàn kinh teá thôøi môû cöûa, nhaát laø trong giai ñoaïn hoäi nhaäp hieän nay, khi nöôùc ta ñaõ laø thaønh vieân cuûa Toå chöùc Thöông maïi theá giôùi, ñaõ laøm cho nhu caàu söû duïng tieáng Anh trong giao tieáp xaõ hoäi ngaøy caøng cao. Taát caû moïi ngöôøi nhaän ra raèng ngoaïi ngöõ, ñaëc bieät laø tieáng Anh, laø caùi voán caàn coù ñeå soáng vaø laøm vieäc trong thôøi ñaïi môùi. Sau tieáng meï ñeû, tieáng Anh raát caàn thieát trong giao tieáp haèng ngaøy, trong nhieàu lónh vöïc nhö buoân baùn, ñoïc saùch baùo nöôùc ngoaøi, tìm vieäc laøm trong caùc coâng ty do nöôùc ngoaøi ñaàu tö... Vôùi nhu caàu ñoù vieäc hoïc tieáng Anh trôû thaønh moät phong traøo roäng khaép. Ñeå ñaùp öùng ñöôïc caùc vaán ñeà treân, baûn thaân ngöôøi hoïc phaûi coù moät voán kieán thöùc vöõng vaøng, caùc kyõ naêng phaûi thaønh thaïo, ñaëc bieät laø kyõ naêng nghe. Ñaây laø moät trong nhöõng kyõ naêng quan troïng trong giao tieáp. Vaø toâi nghó raèng chuùng ta caàn reøn luyeän kyõ naêng nghe cho caùc em khi môùi vöøa hoïc tieáng Anh. Chính vì theá, toâi ñaõ choïn vaø thöïc hieän ñeà taøi: “Reøn luyeän kyõ naêng nghe hieåu cho hoïc sinh lôùp 6 tröôøng THCS &THPT Huỳnh Văn Nghệ”. II/ THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ TRƯỚC KHI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 1/ Thuận lợi: Được sự chỉ đạo động viên của ban giám hiệu nhà trường, sự năng nổ nhiệt tình của một số giáo viên trong tổ, kinh nghiệm giảng dạy của bản thân và sự ham học của học sinh đã thúc đẩy chúng tôi tìm tòi , suy nghĩ để đến với đề tài này. 2/ Khó khăn: Trường THCS&THPT Huỳnh Văn Nghệ chúng tôi thuộc khu vực vùng sâu, vùng xa. Học sinh hầu hết là con em của gia đình làm nông, điều kiện kinh tế còn rất nhiều khó khăn cho nên chất lượng đầu vào thấp, rất yếu môn Tiếng Anh mà đặc biệt là phần đọc hiểu. 3/Số liệu thống kê: Số liệu thống kê qua năm trước khi thực hiện đề tài này : Năm Loại giỏi Loại khá Loại T Bình Loại yếu Loại kém 2005 - 2006 4% 8% 34% 60% 4% 2006 -2007 5% 7% 35% 50% 3% III/ NỘI DUNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ TÀI: 1/ Cơ sở lý luận: - Thöïc hieän Chæ thò 40/CT-TÖ cuûa ban bí thö trung öông Ñaûng veà vieäc xaây döïng, naâng cao chaát löôïng ñoä nguõ giaùo vieân trong giai ñoaïn 2006 – 2010 vaø thöïc hieän nghieâm tuùc cuoäc vaän ñoäng “Hai khoâng” keát hôïp vôùi “Hoïc taäp vaø laøm theo taám göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh” vaø “Moãi thaày giaùo, coâ giaùo laø moät taám göông veà ñaïo ñöùc, töï hoïc vaø saùng taïo”. - Ngay töø ñaàu naêm hoïc Sôû Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo ñaõ tham möu cho Tænh uûy, UNBD tænh ra Chæ thò veà thöïc hieän nhieäm vuï naêm hoïc haøng naêm, nhaán maïnh nhieäm vuï thöïc hieän caùc cuoäc vaän ñoäng trong toaøn Ngaønh Giaùo duïc maø tröôùc heát ñoái vôùi caùn boä giaùo vieân - hoïc sinh, ñoàng thôøi keâu goïi caùc ngaønh, caùc caáp vaø toaøn xaõ hoäi phaûi taïo ra söï ñoàng thuaän uûng hoä giaùm saùt Ngaønh Giaùo duïc thöïc hieän caùc cuoäc vaän ñoäng coù keát quaû. - Ngay trong leã khai giaûng, nhaø tröôøng ñaõ toå chöùc leã kyù keát giaùo öôùc thi ñua vaø cam keát thöïc hieän nghieâm tuùc cuoäc vaän ñoäng “Hai khoâng” vôùi boán noäi dung maø Ngaønh ñaõ ñeà ra, kieåm tra ñaùnh giaù thöïc chaát trình ñoä hoïc sinh ñaàu naêm hoïc ôû taát caû caùc khoái lôùp ñeå ñeà ra nhieäm vuï cuï theå trong vieäc giaûng daïy, ñaëc bieät laø giuùp ñôõ hoïc sinh yeáu keùm trong ñoù coù boä moân maø mình phuï traùch. 2/ Cô sôû thöïc tieãn: Hieän nay Ngaønh Giaùo duïc Ñaøo taïo luoân ñöôïc Ñaûng – Nhaø nöôùc, caùc ngaønh, caùc caáp, caùc taàng lôùp xaõ hoäi quan taâm moät caùch ñaëc bieät vì laø nôi ñaøo taïo nhöõng con ngöôøi coù tri thöùc, coù taøi naêng, naém vöõng khoa hoïc kó thuaät ñeå ñaùp öùng cho nhu caàu phaùt trieån ñaát nöôùc trong thôøi kì hoäi nhaäp quoác teá. Cho neân ôû caùc tröôøng phoå thoâng ñaõ coù raát nhieàu coá gaéng trong vieäc giaûng daïy boä moân Tieáng Anh cho hoïc sinh, nhaèm trang bò cho caùc em coù voán ngoaïi ngöõ, saün saøng trôû thaønh nhöõng ngöôøi coù tri thöùc trong moät ñaát nöôùc hoäi nhaäp. Hieåu ñöôïc yù nghóa vaø taàm quan troïng naøy, Sôû Giaùo duïc Ñaøo taïo, Phoøng Giaùo duïc Vónh Cöûu, tröôøng THCS&THPT Huyønh Vaên Ngheä ñaõ toå chöùc nhieàu cuoäc hoäi thaûo, nhieàu chuyeân ñeà, cuøng caùc lôùp taäp huaán veà: ñoåi môùi phöông phaùp giaûng daïy-naâng cao chaát löôïng daïy vaø hoïc moân Tieáng Anh…. Ñaây laø nhöõng cô sôû ban ñaàu ñeå baûn thaân toâi luoân tìm toøi – nghieân cöùu phaán ñaáu khoâng ngöøng ñeå naâng cao tay ngheà nhaèm ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng cao cuûa söï nghieäp giaùo duïc. Veà phía Ban Giaùm hieäu nhaø tröôøng cuõng ñaõ taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi, ñoäng vieân khuyeán khích giaùo vieân ñoïc-tìm hieåu-tham khaûo saùch baùo; döï hoäi thaûo-hoäi nghò chuyeân ñeà-hoäi giaûng-döï giôø nhaèm naâng cao chaát löôïng giaûng daïy boä moân Tieáng Anh. Hoïc sinh böôùc ñaàu ñaõ coù yù thöùc vaø coù nhieàu coá gaéng noã löïc vaø tích cöïc hôn trong vieäc hoïc taäp boä moân Tieáng Anh. Theo söï chæ ñaïo cuûa Sôû giaùo duïc vaø Ñaøo taïo, Phoøng Giaùo duïc thì trong moät tieát daïy ngoaïi ngöõ cho hoïc sinh, cuõng nhö qua caùc baøi kieåm tra 1 tieát phaûi ñaït ñöôïc 4 kyõ naêng: nghe, noùi, ñoïc, vieát. Tuy nhieân thöïc teá hieän nay cho thaáy raèng hoïc sinh khoâng theå nghe ñöôïc moät thoâng tin naøo duø deã ñeán ñaâu cuõng khoâng hieåu vaø vieát ñöôïc. Khi chaám baøi khaûo saùt laàn thöù nhaát cuûa caùc lôùp phuï traùch giaûng daïy, toâi nhaän thaáy hôn 80% hoïc sinh khoâng coù kyõ naêng nghe, daãn ñeán ñieåm thaáp. Töø ñoù vieäc phoå bieán, trieån khai moät soá thuû thuaät ñeå giaûng daïy kyõ naêng naøy laø raát caàn thieát, nhaèm naâng cao chaát löôïng baøi laøm cuûa hoïc sinh. 3/ Noäi dung vaán ñeà: Cuõng nhö caùc moân hoïc khaùc, hoïc ngoaïi ngöõ cuõng thöïc hieän theo trình töï caùc böôùc leân lôùp, phaûi luoân vaän duïng caùc phöông phaùp toát ñeå laøm theá naøo cho hoïc sinh ñaït chaát löôïng cao nhaát. Song hoïc ngoaïi ngöõ coøn coù khoù khaên hôn so vôùi caùc moân hoïc khaùc. Vì noù laø moân hoïc hoaøn toaøn môùi laï vôùi caùc em hoïc sinh, môùi laï veà chöõ vieát, tieáng noùi laãn ngöõ phaùp. Noù ñoøi hoûi ngöôøi hoïc phaûi naém baét ñöôïc yù nghóa vaø caùch duøng ngoân ngöõ ñoù. Muoán vaäy hoïc sinh khoâng chæ tieáp thu kieán thöùc, thuoäc baøi traû lôøi hoaøn chænh caùc caâu hoûi vaø baøi taäp trong saùch giaùo khoa, maø caùc em coøn phaûi thöïc hieän moät ñoäng taùc tö duy, phaùn ñoaùn, suy dieãn, tröøu töôïng hoùa, cuï theå hoaù vaán ñeà. Ngoaøi ra caùc em coøn phaûi bieát vaän duïng baøi hoïc vaøo cuoäc soáng. Quaù trình naøy coù ñaït hieäu quaû hay khoâng moät phaàn laø do söï chæ ñaïo cuûa giaùo vieân. Thöôøng trong moät tieát “Listening” raát thuï ñoäng, bôûi vì caùc em luoân nghó “Listening” laø chæ reøn phaùt aâm vaø laáy thoâng tin maø thoâi, chöù caùc em khoâng hieåu ñaây laø loaïi baøi heát söùc gaàn guõi vôùi caùc em, caùc em thöôøng gaëp haèng ngaøy trong cuoäc soáng, baùo chí, tranh aûnh… Neáu caùc em khoâng coù phöông phaùp nghe toát thì caùc em khoâng theå naøo hieåu baøi vaø tìm thoâng tin nhanh goïn ñöôïc. Chính vì vaäy giaùo vieân phaûi luoân vaän duïng nhöõng phöông phaùp toát nhaát ñeå hoïc sinh coù ñöôïc nhöõng tö duy phaùn ñoaùn chính xaùc. Töø ñoù ñeå laøm ñoäng cô kích thích caùc em hoïc vaø thaät söï thích thuù trong hoïc taäp, tích cöïc xaây döïng baøi vaø coù keá hoaïch chuaån bò baøi toát tröôùc khi ñeán lôùp, ñaëc bieät laø ñoái vôùi hoïc sinh yeáu keùm. Theo phöông phaùp naøy, giaùo vieân laø ngöôøi höôùng daãn, coøn hoïc sinh luoân luoân laø ngöôøi chuû ñoäng. Chuùng phaûi coù nhöõng yeáu toá ngoaïi ngöõ, kyõ naêng giao tieáp vôùi nhau, thoâng qua nghe, noùi, ñoïc. Caùc kyõ naêng naøy phaûi luoân hoã trôï cho nhau, ñeå caùc em coù theå hieåu vaø vaän duïng tieáng Anh moät caùch chính xaùc vaø kheùo leùo. Caùc hoaït ñoäng ñoïc, noùi seõ ñöôïc söû duïng tích cöïc ñeå hoã trôï vaø kieåm tra vieäc reøn luyeän nghe hieåu, giuùp cho reøn luyeän kyõ naêng naøy toát hôn. Maët khaùc, hoïc sinh söû duïng ngoân ngöõ nhö laø moät phöông tieän giao tieáp. Quaù trình naøy hoïc sinh theå hieän qua baûn thaân töï mình chuû ñoäng vaø hoaït ñoäng thöôøng xuyeân trong toaøn boä chöông trình hoïc. Nhö vaäy moät giôø leân lôùp môùi coù yù nghóa vaø baûn thaân hoïc sinh cuõng thích hoïc, vì chính mình coù theå nghe vaø noùi ñöôïc Tieáng Anh. Baát kyø phöông phaùp naøo cuõng coù maët maïnh vaø maët yeáu cuûa noù. Trong quaù trình giaûng daïy ta coù theå söû duïng noù moät caùch linh hoaït caùc phöông phaùp ñeå laøm sao cho hoïc sinh naém ñöôïc ngöõ lieäu, ñaûm baûo keát quaû cao, maø chuû yeáu laø caùc em hoïc sinh yeáu keùm. Caùc em ruït reø sôï noùi, ngaïi phaùt bieåu neân giaùo vieân phaûi chæ daãn moät caùch teá nhò, nhieät tình sao cho caùc em thöïc hieän ñöôïc giao tieáp baèng ngoaïi ngöõ trong caùc tieát hoïc. Ñeå phöông phaùp naøy ñaït hieäu quaû cao, hay noùi caùch khaùc ñeå caùc em hoïc sinh yeáu keùm coù moät tieát hoïc thoaûi maùi, soâi noåi, höùng thuù, ham thích hoïc taäp, tích cöïc phaùt bieåu xaây döïng baøi hay khoâng laø do söï chuaån bò baøi ôû nhaø tröôùc khi ñeán lôùp. Khaâu naøy raát quan troïng cho caû thaày laãn troø. Neáu tieát hoïc maø coù söï chuaån bò baøi hoaøn haûo thì tieát ñoù seõ ñaït hieäu quaû cao. Laø ngöôøi chæ ñaïo moïi hoaït ñoäng trong giôø hoïc, neân giaùo vieân phaûi chuaån bò toát caùc thuû thuaät, phöông phaùp ñeå hoïc sinh hieåu baøi nhieàu hôn, coù theå trao ñoåi thoâng tin vôùi nhau baèng ngoaïi ngöõ. 2/Nội dung và biện pháp thực hiện đề tài Trong moät tieát daïy nghe ñeå ñaït ñöôïc hieäu quaû giaùo vieân vaø hoïc sinh caàn coù caùc yeâu caàu sau: a) Giaùo vieân: Muoán phaùt huy tính tích cöïc cuûa caùc em hoïc sinh, ñaëc bieät laø hoïc sinh yeáu keùm, giaùo vieân phaûi chuaån bò heát söùc chu ñaùo, hoaøn chænh veà moïi maët nhö: tranh aûnh, heä thoáng caâu hoûi, ngoân ngöõ höôùng daãn, phaân coâng cuï theå töøng nhoùm, töøng hoïc sinh nhöõng nhieäm vuï gì, nhöõng caâu noùi naøo sao cho phuø hôïp vôùi töøng ñoái töôïng hoïc sinh lôùp hoïc, phuø hôïp vôùi noäi dung baøi daïy, phuø hôïp vôùi tình huoáng ngöõ caûnh, ngöõ lieäu trong baøi hoïc. Ngoaøi ra giaùo vieân coøn phaûi xaây döïng heä thoáng tín hieäu nhaát quaùn roõ raøng, ñeå giuùp hoïc sinh vaøo neà neáp. Maët khaùc giaùo vieân coøn phaûi chuaån bò caùc thuû thuaät ñeå daïy moät ñôn vò baøi nhö: giôùi thieäu tình huoáng ngöõ phaùp caáu truùc töø vöïng v.v… Theâm vaøo ñoù giaùo vieân caàn taïo ñieàu kieän giuùp hoïc sinh coù ñieàu kieän giao tieáp, thöïc haønh trong lôùp döôùi söï höôùng daãn vaø kieåm soaùt cuûa giaùo vieân, ñeå kòp thôøi söûa chöõa nhöõng sai soùt veà phaùt aâm ngöõ phaùp, hoaëc töø vöïng. Moãi ñôn vò baøi ñeàu coù nhöõng thuû thuaät rieâng ñeå giuùp hoïc sinh phaân bieät ñöôïc haønh ñoäng, lôøi noùi vaø vaän duïng ñöôïc ngöõ lieäu ñeå giao tieáp. Maët khaùc giaùo vieân coøn phaûi chuaån bò caû veà nhöõng tình huoáng maø hoïc sinh coù theå hoûi thoâng qua baøi hoïc. Ñeå hoïc sinh ñöôïc môû roäng theâm kieán thöùc, hieåu bieát theâm veà noäi dung baøi, giaùo vieân caàn phaûi coù moät heä thoáng kieán thöùc cô baûn ñeå coù theå giaûi ñaùp nhöõng vöôùng maéc cuûa hoïc sinh. b) Hoïc sinh: Vì ñaây laø phöông phaùp giuùp hoïc sinh hoïc toát trong moät tieát “Listening” neân phaàn chuaån bò cuûa caùc em hoïc sinh cuõng raát quan troïng. Caùc em phaûi chuaån bò khoâng chæ töø môùi, caáu truùc maø phaûi chuaån bò nhöõng caâu hoûi hoaëc laø caùc thoâng tin coù lieân quan ñeán baøi hoïc. Ví duï : Caùc em hoïc baøi “Sports and pastimes” (Unit 12) caùc em phaûi chuaån bò vaø nghó ñeán caùc töø coù lieân quan ñeán theå thao vaø giaûi trí. Ñieàu naøy coù nghóa laø hoïc sinh döïa vaøo töïa baøi ñeå töï tìm ra moät soá töø chuû ñieåm maø coù lieân quan vôùi noäi dung baøi, töø ñoù caùc em coù theå noùi ñöôïc vaø vaän duïng kieán thöùc vaøo thöïc teá cuoäc soáng. Coù chuaån bò tröôùc thì caùc em hoïc sinh môùi laøm quen vôùi ngöõ lieäu, tình huoáng tröôùc ñeå töø ñoù giuùp caùc em khaéc saâu moät phaàn kieán thöùc ngay taïi lôùp. ÔÛ ñaây caùc em coøn chuaån bò taâùt caû caùc ngöõ lieäu töø, caáu truùc, tình huoáng môùi ñeán heä thoáng caâu hoûi ñaët ra cho caùc baïn cuøng nhoùm, hoaëc nhöõng phaàn khoâng hieåu cho giaùo vieân. Caùc em coù theå hoaït ñoäng nhoùm ñeå cuøng nhau tham khaûo yù kieán, nhöõng caâu hoûi chöa roõ, töï luyeän taäp caâu hoûi, ñaët caâu qua hoaït ñoäng caëp. Sau khi khaâu chuaån bò cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh hoaøn taát thì hoaït ñoäng thaày troø trong giôø hoïc seõ dieãn ra heâùt söùc linh hoaït, hoïc sinh coù theå môû roäng kieán thöùc trong ñôøi soáng haèng ngaøy. 4. Tieán trình tieát daïy: Ñeå moät tieát hoïc “Listening” soâi noåi, linh ñoäng, hoïc sinh caûm thaáy thoaûi maùi vaø phaùt huy ñöôïc khaû naêng giao tieáp cuûa mình, thì giaùo vieân phaûi coù moät tieán trình daïy logich, roõ raøng, maïch laïc. a) Warm up: ÔÛ phaàn naøy muïc ñích laø ñeå taïo khoâng khí höùng thuù cho hoïc sinh, ñeå hoïc sinh vaøo baøi töï nhieân. Tuyø theo noäi dung baøi maø giaùo vieân coù theå warm up khaùc nhau. Giaùo vieân coù theå cho caùc em chôi troø chôi hoaëc hoûi moät soá caâu hoûi coù lieân quan ñeán noäi dung baøi hoïc töø cuõ ñeán môùi. Traùnh tröôøng hôïp ñaët caâu hoûi quaù daøi, quaù khoù cho hoïc sinh. Trong tröôøng hôïp hoïc sinh quaù yeáu giaùo vieân coù theå cho hoïc sinh duøng tieáng Vieät ñeå dieãn ñaït yù töôûng cuûa caùc em, laøm theá naøo ñeå caùc em coù theå hieåu ñöôïc noäi dung hoâm nay caùc em seõ hoïc veà noäi dung gì. b) Pre- listening: Sau khi warm up ta trình baøy töø môùi, caáu truùc, coù moät soá baøi coù raát nhieàu töø, vaäy ta daïy töø naøo vaø boû töø naøo? Ñeå hoïc sinh khoâng ngaùn hoïc vaø quaù daøi. Tröôøng hôïp naøy ta chæ döïa vaøo taàng soá, töø ñoù xuaát hieän vaø töø coù nhieàu nghóa ta coù theå choïn nhöõng töø chuû ñieåm ñeå daïy. Khi daïy töø ta neân cho caùc em ñaët caâu vôùi töø ñeå caùc em hieåu caùch duøng cuûa töø ñoù trong giao tieáp, vaø bieát noù ñöôïc duøng trong tình huoáng naøo. Coù theå duøng nhieàu caùch ñeå daïy töø môùi, chaúng haïn expla: duøng tranh, frash cards, real objecd, gesture, nation, situation... ñeå hoïc sinh khaéc saâu vaø nhôù töø laâu hôn sau khi daïy töø, song giaùo vieân kieåm tra lai baèng moät soá caùc troø chôi : “what and where”, “Rub out and remember”, “ Slap the board”, “Matching” v.v… Sau khi kieåm tra töø giaùo vieân coù theå cho hoïc sinh vaøo baøi nghe baèng caùch hoûi caùc em moät soá caâu hoûi coù lieân quan ñeán baøi, hoaëc cho caùc em moät soá caâu veà noäi dung baøi ñeå caùc em hieåu roõ hôn veà noäi dung baøi, ñoàng thôøi höôùng caùc em taäp trung vaøo vieäc hoïc hôn. c)While- listening: ÔÛ phaàn naøy giaùo vieân cho hoïc sinh nghe baêng ñeå hoïc sinh laøm baøi taäp theo yeâu caàu cuûa saùch giaùo khoa. Giaùo vieân môû maùy cho hoïc sinh nghe ít nhaát laø 3 laàn, yeâu caàu caùc em trao ñoåi keát quaû vôùi nhau ñeå kieåm tra laïi noäi dung maø caùc em vöøa ñöôïc nghe. Sau ñoù goïi caùc em ñoïc vaø vieát laïi keát quaû sau khi ñaõ nghe. Ñoái vôùi tröôøng hôïp hoïc sinh quaù yeáu, ôû phaàn naøy giaùo vieân coù theå gôïi yù caùc noäi dung baøi taäp gaàn vôùi keát quaû baøi nghe ñeå giuùp hoïc sinh coù theå tìm ñöôïc noäi dung deã daøng hôn. Phaàn naøy giaùo vieân neân cho hoïc sinh hoaït ñoäng caù nhaân vaø caëp. Giaùo vieân coù theå söû duïng moät soá poster ñeå so saùnh keát quaû cuûa hoïc sinh. d) Post- listening: Phaàn post laø phaàn quan troïng, vì ñaây laø phaàn maø caùc em phaûi vaän duïng kieán thöùc cuûa mình vaøo thöïc teá cuoäc soáng haèng ngaøy. Do ñoù giaùo vieân phaûi duøng moät soá thuû thuaät ñeå phaùt huy khaû naêng giao tieáp cuûa caùc em nhö: “chatting, matching, true or false, gap fill...” Qua phaàn naøy giaùo vieân cuõng coù theå phaùt hieän ra em naøo chöa hieåu baøi, chöa vaän duïng kieán thöùc toát, töø ñoù giuùp caùc em, höôùng daãn caùc em moät caùch chi tieát hôn. e) Homework: ÔÛ böôùc naøy cuõng raát quan troïng vì theá giaùo vieân chuù yù daën baøi cho hoïc sinh moät caùch caån thaän. Noäi dung baøi hoïc tieáp theo laø gì. Caùc baøi taäp naøo ôû nhaø caàn phaûi laøm. Ñoái caùc lôùp yeáu giaùo vieân coù theå cung caáp caùc caâu hoûi baùm saùt noäi dung maø caùc em seõ hoïc ôû tieát tieáp theo. Ñoái vôùi moät tieát hoïc “Listening” giaùo vieân khoâng neân chuù troïng quaù saâu ñeán vieäc giaûi thích caáu truùc, maø chæ noùi caùch vaän duïng caáu truùc trong tình huoáng naøo, ñeå töø ñoù caùc em coù theå hieåu ñöôïc noäi dung baøi. Sau khi hoaøn thaønh phaàn luyeän nghe, giaùo vieân neân cho hoïc sinh toùm taét noäi dung baøi baèng söï hieåu baøi vaø ngoân ngöõ rieâng cuûa mình. ÔÛ ñaây giaùo vieân neân khuyeán khích hoïc sinh noùi veà mình qua noäi dung baøi. Neáu hoïc sinh noùi khoâng ñöôïc, giaùo vieân coù theå gôïi yù baèng caùch ñaët caâu hoûi. Phaàn naøy giaùo vieân neân cho caùc em laøm vieäc taäp theå ( nhoùm ) coù traùch nhieäm giuùp nhau vaø ñoäng vieân nhau trong vieäc reøn luyeän kyõ naêng söû duïng ngoaïi ngöõ. v Giaùo aùn minh hoïa: Daïy tieát nghe (Unit 11: A3/ P. 117) Week: 23rd Unit 11: WHAT DO YOU EAT ? Period: 67th Lesson 3: A3 / P.117 Date: 4/2/2008 @&? I/ Aim: Listening for specific information about quantifiers for food shopping. Using “How much/ How many ... ?” II/ Language contents: w Grammar: Review w Vocabulary: Review III/ Techniques: Matching, Slap the board, Open Prediction, Chatting, Write-it-up. IV/ Teaching aids: Cassette, tape V/ Procedure: Teacher and students’ activities Content - Teacher asks students to go to the board and do exercise. - Teacher corrects their mistakes and gives marks. - Teacher asks students to open and look at the book at page 117 (A3). - Teacher asks – students answer. - Then teacher asks students to ask and answer the other pictures. - Teacher corrects their mistakes. - Then teacher calls 6 students to go to the board. Teacher divides them into 2 groups and guides them to play a game. - Teacher reads the words by VNese, students run to the board and slap the the words by English. - The team has many right words is winner. - Teacher praises the winner. - Teacher explains request of A3. - Then teacher asks each student to make a prediction. - Students guess to match the names of the people with things they want. - Teacher plays the tape (3 times). - Students listen and check their predictions. - Teacher asks students to practice in pairs, the in groups (compare their predictions). - Teacher calls some students to go to the board and write their predictions. - Then teacher plays the tape again. - Teacher corrects exercise. - Students correct their predictions. -The teacher asks students to close the books. - Teacher asks – students answer. - Students answer and write the answers on the board. - Teacher corrects their mistakes and give marks. - Teacher uses a small board. - Teacher guides students to prepare new lesson. - Students take note. 1. Warm up w Technique: Matching A B 1. a tube of 2. a dozen 3. a bar of 4. a can of 5. a packet of a. eggs b. cookies c. toothpaste d. soap e. soda v Pre-Listening - Review vocabulary: Ex: picture a) T: What is this ? St: It’s a box of chocolates. w Technique: Slap the board toothpaste box packet chocolatese soap can w Technique: Open Prediction - Phuong à...... - Ly à...... - Mai à...... - Nam à...... 2/ While-Listening - A3/ P.117 St 1 St 2 St 3 Phuong Ly Mai Nam Key: - Phuong à d) - Ly à e), a) - Mai à b) - Nam à c) 3/ Post- Listening w Technique: Chatting - Teacher’s questions: 1. What does Phuong want? 2. What does Ly want? 3. What does Mai want? 4. What does Nam want? w Technique: Write-it-up 1. Phuong wants a tube of toothpaste. 2. Ly wants a bar of soap and a box of chocolates. 3. Mai wants a can of soda. 4. Nam wants a packet of cookies. 4/ Homework - Review the lesson. - Rewrite the answers. - Prepare: B1, B3, B4 / P.119 – 120 Review: - Food and drink - What would you like? v Keát quaû so saùnh: a/ Ñieåm KSCL hoïc kyø I: Lôùp TSHS YEÁU TB KHAÙ GIOÛI 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 40 40 41 38 37 12 22 24 27 25 10 13 10 9 3 9 4 4 1 5 9 1 3 1 4 Coäng 196 110 45 23 18 b/ Ñieåm KSCL giöõa hoïc kyø II: Keát quaû laøm baøi kieåm tra cuûa hoïc sinh ôû HKII coù tieán boä roõ reät: Lôùp TSHS YEÁU TB KHAÙ GIOÛI 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 39 40 41 38 36 3 2 22 33 18 6 3 9 5 6 6 13 5 0 7 24 22 5 0 5 Coäng 194 78 29 31 56 C/ KEÁT LUAÄN: 1/ Baøi hoïc kinh nghieäm: Vaän duïng phöông phaùp naøy baûn thaân ñaõ thaáy coù moät tieán trieån khaù lôùn trong quaù trình giaûng daïy, bôûi vì noù giuùp cho hoïc sinh treân cô sôû reøn luyeän ñöôïc cho caùc em kyõ naêng nghe vaø hình thaønh cho caùc em coù yù thöùc töï hoïc, ñaëc bieät laø hoïc sinh yeáu keùm, ngaïi phaùt bieåu. AÙp duïng loàng gheùp caùc thuû thuaät giuùp cho hoïc sinh töï tin hôn vôùi kieán thöùc maø caùc em môùi lónh hoäi. Caùc em coù theå chuyeån sang caùc kyõ naêng khaùc: vieát hoaëc noùi moät caùch deã daøng, phaùt huy tính naêng ñoäng saùng taïo cuûa hoïc sinh. Caùc em coù theå laáy thoâng tin thöïc teá hình thaønh cho mình kyõ naêng giao tieáp thoâng thaïo hôn, coù theå söû duïng tieáng Anh giao tieáp vôùi nhöõng ngöôøi xung quanh. 2/ Höôùng phoå bieán, aùp duïng ñeà taøi: - Thöïc hieän ñoái vôùi hoïc sinh tröôøng Trung hoïc cô sôû Phöôùc Ñoâng. - Coù theå phoå bieán ôû moät soá tröôøng khaùc trong huyeän. 3/ Höôùng nghieân cöùu ñeà taøi: Vieäc thöïc hieän ñeà taøi böôùc ñaàu ñaõ thaønh coâng, coù theå aùp duïng khoâng chæ khoái lôùp 6 maø coù theå nhaân roäng ra phaïm vi toaøn tröôøng. Tieáp tuïc phaùt trieån ñeà taøi, ñoàng thôøi môû roäng ñeán nhöõng vaán ñeà khaùc, nhaèm giuùp hoïc sinh THCS coù theå ñaït ñöôïc 4 kyõ naêng : Nghe, Noùi, Ñoïc, Vieát moät caùch hoaøn thieän hôn. Treân ñaây laø moät vaøi kinh nghieäm toâi ñaõ thöïc hieän ñöôïc trong naêm hoïc vöøa qua, chaéc haún vaãn coøn nhieàu haïn cheá vaø thieáu soùt. Raát chaân thaønh vaø mong ñôïi nhöõng yù kieán ñoùng goùp cuûa Ban Giaùm hieäu, cuûa Hoäi ñoàng khoa hoïc Ngaønh. Xin chaân thaønh caûm ôn. NHAÄN XEÙT, ÑAÙNH GIAÙ VAØ XEÁP LOAÏI 1/ Hoäi ñoàng khoa hoïc tröôøng: - Nhaän xeùt: - Xeáp loaïi: 2/ Hoäi ñoàng khoa hoïc Phoøng Giaùo duïc: - Nhaän xeùt: - Xeáp loaïi: TAØI LIEÄU THAM KHAÛO - Saùch giaùo vieân T-Anh 6 - Moät soá thuû thuaät cho tieát daïy - Taøi lieäu Boài döôõng thöôøng xuyeân Chu kyø III (2004 – 2007) - Taäp san Theá giôùi trong ta - Baùo Giaùo duïc vaø Thôøi ñaïi - Taïp chí Daïy vaø Hoïc ngaøy nay MUÏC LUÏC Trang BAÛN TOÙM TAÉT ÑEÀ TAØI 1 1/ Lyù do choïn ñeà taøi 1 2/ Ñoái töôïng, phöông phaùp nghieân cöùu 1 3/ Ñeà taøi ñöa ra giaûi phaùp môùi 1 4/ Hieäu quaû aùp duïng 2 5/ Phaïm vi aùp duïng 2 ÑEÀ TAØI 3 A/ MÔÛ ÑAÀU 3 1/ Lyù do choïn ñeà taøi 3 2/ Ñoái töôïng nghieân cöùu 4 3/ Phaïm vi nghieân cöùu 4 4/ Phöông phaùp nghieân cöùu 4 B/ NOÄI DUNG 5 1/ Cô sôû lyù luaän 5 2/ Cô sôû thöïc tieãn 5 3/ Noäi dung vaán ñeà 6 C/ KEÁT LUAÄN 14 1/ Baøi hoïc kinh nghieäm 14 2/ Höôùng phoå bieán, aùp duïng ñeà taøi 14 3/ Höôùng nghieân cöùu tieáp ñeà taøi 14

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docRèn luyện kỹ năng nghe hiểu cho học sinh lớp 6 trường THCS & THPT Huỳnh Văn Nghệ.doc
Luận văn liên quan