Sinh địa tầng các thành tạo trầm tích Mioxen muộn - Oligoxen sớm – Lô 15 - 2(giếng khoan 4TK,5TK)thuộc bồn trũng Cửu Long

MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU Phần A: CÁC ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA BỒN TRŨNG CỬU LONG. Chương I: Vị trí địa lý và lịch sử nghiên cứu bồn trũng Cửu Long 5 I. Vị trí địa lý 5 II. Lịch sử nghiên cứu 7 Chương II: Đặc điểm địa tầng của bồn trũng Cửu Long 10 I.Đặc điểm địa tầng trước Kainozoi. 10 II.Đặc điểm địa tầng trầm tích Kainozoi. 11 Chương III: Đặc điểm cấu kiến tạo bể Cửu Long. 22 I.Cấu trúc địa chất của vùng trũng Cửu Long 22 II.Lịch sử phát triển kiến tạo. 27 Phần B : SINH ĐỊA TẦNG CÁC GIẾNG KHOAN TRONG TRẦM TÍCH OLIGONXEN MUỘN–MIOXEN SỚM Ở BỒN TRŨNG CỬU LONG . Chương I : Vài nét về lô 15–2. 30 Chương II : Các phương pháp và tài liệu nghiên cứu 32 I. Tài liệu và phương pháp nghiên cứu 32 II.Mô tả một vài hóa thạch đặc trưng trong trầm tích Oligoxen-Mioxen. 38 Chương III : Các kết quả về sinh địa tầng ở giếng khoan 4TK và 5TK thuộc lô 15-2 48 I. Giếng khoan 15-2 RD 4TK 48 II.Giếng khoan 15-2 RD 5TK 52 Chương IV: Liên kết và so sánh địa tầng giữa các giếng khoan 56 Kết luận. Tài liệu tham khảo Phụ lục

doc65 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/02/2013 | Lượt xem: 2094 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Sinh địa tầng các thành tạo trầm tích Mioxen muộn - Oligoxen sớm – Lô 15 - 2(giếng khoan 4TK,5TK)thuộc bồn trũng Cửu Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
haàn döôùi cuûa ñôùi naøy phaùt trieån theo kieåu Rift vaø phaàn treân theo kieåu oaèn voõng. + Ñôùi truõng Baéc Baïch Hoå : Laø ñôùi truõng saâu nhaát (>8km) vaø lôùn nhaát (80x20km) keùo daøi theo höôùng Ñoâng Baéc-Taây Nam. So vôùi caùc vuøng truõng khaùc thì truõng naøy phöùc taïp hôn bôûi söï phaân caét cuûa caùc ñöùt gaõy vaø caùc daûi nhoâ cuïc boä. +Ñôùi truõng Baéc Tam Ñaûo : Naèm ôû phía Baéc Tam Ñaûo vaø laø nhaùnh keùo daøi cuûa truõng trung taâm vôùi beà daøy traàm tích tôùi 5000m. I.3 Caùc ñôùi naâng : Ña phaàn caùc ñôùi naâng cuûa beå Cöûu Long laø caùc caáu taïo keá thöøa caùc khoái nhoâ cuûa moùng tröôùc Kainozoi vaø trung taâm, chuû yeáu ôû phaàn trung taâm cuûa beå. Caùc ñôùi naâng trung taâm goàm coù: + Ñôùi naâng Roàng-Baïch Hoå-Cöûu Long : Coøn goïi laø ñôùi naâng trung taâm coù phöông keùo daøi theo höôùng Ñoâng Baéc–Taây Nam. Ñôùi naâng naøy bò phaân caùch vôùi caùc ñôùi truõng keá caän bôûi caùc ñöùt gaõy lôùn ñaëc bieät laø heä thoáng ñöùt gaõy Ñoâng Baéc-Taây Nam. Qua caùc baûn ñoà ñaúng daøy, ta thaáy ñôùi naâng naøy phaùt trieån keá thöøa moät caùch beàn vöõng vaø lieân tuïc töø moùng tröôùc Kainozoi ñeán taàng “Rotalid”. + Ñôùi naâng Traø Taân – Ñoàng Nai : Naèm ôû phía Baéc Ñoâng Baéc cuûa beå vaø phaùt trieån theo höôùng Ñoâng Baéc-Taây Nam vaø coù xu theá noái vôí caùc caáu taïo Ba Vì qua söôøn doác cuûa ñôn nghieâng Taây Baéc. Ñaëc ñieåm caáu truùc cuûa ñôùi naøy theå hieän khaù roõ ôû beà maët moùng vaø trong caùc thaønh taïo tröôùc Mioxen. Toaøn boä ñôùi naâng Traø Taân-Ñoàng Nai bò khoáng cheá bôûi heä thoáng ñöùt gaõy Ñoâng Baéc-Taây Nam vaø bò phaân caùch bôûi caùc ñöùt gaõy Taây Baéc–Ñoâng Nam sau ñoù bò chaën laïi ôû phía Taây Nam bôûi ñöùt gaõy coù höôùng Ñoâng–Taây. + Ñôùi naâng Tam Ñaûo – Baø Ñen : Phaùt trieån keá thöøa treân caùc khoái nhoâ cuûa moùng Ñeä Tam vaø phaùt trieån lieân tuïc tôùi ñaàu Mioxen. Döôí taùc ñoäng phaân caét cuûa caùc ñöùt gaõy Ñoâng–Taây taïo ra moät soá caáu taïo nhoû cuïc boä vaø phöùc taïp theâm ñaëc tính caáu truùc cuûa ñôùi . I.3 Ñôùi phaân dò caáu truùc Taây Nam : Laø loaït caùc caáu truùc ñòa phöông bò khoáng cheá bôûi heä thoáng ñöùt gaõy höôùng Ñoâng–Taây vaø bò phaân caét bôûi caùc ñöùt gaõy ñòa phöông coù höôùng Ñoâng Baéc–Taây Nam vaø Taây Baéc–Ñoâng Nam taïo ra caùc khoái naâng, khoái suït cuïc boä vaø phaân dò theo höôùng haï daàn veà trung taâm cuûa beå. Hình 2 : CAÙC YEÁU TOÁ CAÁU TRUÙC CUÛA BOÀN TRUÕNG CÖÛU LONG Hình 3 : CAÙC YEÁU TOÁ CAÁU TRUÙC PHUÏ BOÀN TRUÕNG BAÉC CÖÛU LONG II. LÒCH SÖÛ PHAÙT TRIEÅN KIEÁN TAÏO : Trong suoát tieán trình hình thaønh vaø phaùt trieån beå Cöûu Long ñaõ bò taùc ñoäng vaø chi phoái bôûi caùc cheá ñoä ñòa ñoäng löïc ñöôïc theå hieän ôû caùc giai ñoaïn khaùc nhau. Ñoù laø caùc giai ñoaïn coá keát moùng, taùch giaõn oaèn voõng, sau cuøng laø giai ñoaïn hoaït ñoäng taân kieán taïo. II.1 Giai ñoaïn coá keát moùng : Giai ñoaïn naøy lieân quan vôùi söï hoäi tuï cuûa luïc ñòa Gonvana (AÁn-UÙc) vaø Nauraxia (AÂu-AÙ) vaøo cuoái nguyeân ñaïi Mezozoi taïo ra söï hình thaønh theàm Sunda vaø tieâu huyû hoaøn toaøn ñaïi döông Tethys. Quaù trình xaâm nhaäp vaø phun traøo maïnh meõ cuûa caùc theå Plutonic, vaø Vocanic ôû caùc khu vöïc xung quanh beå Cöûu Long ñaõ keùo theo caùc chuyeån ñoäng khoái taûng taïo neân haøng loaït ñöùt gaõy laøm phaân caét vaø phaân dò hoaøn toaøn beà maët ñòa hình coå ôû cuoái nguyeân ñaïi Mezozoi taïo thaønh caùc khoái naâng suït. Beå Cöûu Long ñaõ hình thaønh treân khoái suït khu vöïc vaøo thôøi kyø tieàn taùch giaõn kyû Paleoxen–Eoxen II.2 Giai ñoaïn taùch giaõn vaø oaèn voõng : Thôøi kyø taùch giaõn xaûy ra trong giai ñoaïn Oligoxen taïo neân caùc ñòa haøo heïp phaân boá doïc theo caùc ñöùt gaõy saâu naèm keà caùc khoái Plutonic. Laáp ñaày caùc ñòa haøo naøy laø caùc traàm tích vuïn thoâ ñöôïc baøo moøn töø caùc khoái naâng keá caän. Quaù trình taùch giaõn tieáp tuïc vaøo cuoái Oligoxen, caùc ñòa haøo naøy ñöôïc môû roäng vaø noái thoâng vôùi nhau trôû thaønh ñaàm hoà thuaän lôïi cho söï tích tuï caùc traàm tích haït mòn giaøu vaät chaát höõu cô. Ñoàng thôøi, söï thoâng thöông giöõa caùc ñòa haøo khoâng chæ taïo ra ñaàm hoà maø coøn môû ra con ñöôøng lieân heä giöõa chính caùc ñaàm hoà vôùi bieån. Chính vì vaäy maø ôû cuoái kæ Oligoxen coù maët caùc traàm tích khoâng chæ ñaàm hoà maø coøn chaâu thoå vaø bieån. Toå hôïp caùc loaïi traàm tích naøy ñaõ taïo ra taàng ñaù meï tuoåi Oligoxen muoän giaøu vaät chaát höõu cô cuûa beå Cöûu Long . Ñaàu kæ Mioxen, thôøi kyø taùch giaõn keát thuùc nhöôøng choã cho thôøi kyø môùi ñoù laø thôøi kyø oaèn voõng. Vaøo thôøi kyø naøy, quaù trình suït luùn vaãn tieáp tuïc ñoàng thôøi vôùi quaù trình co ruùt theå tích cuûa caùc traàm tích tuoåi Oligoxen ñaõ ñöôïc tích tuï ôû caùc truõng saâu. Hoaït ñoäng cuûa caùc ñöùt gaõy ñaõ suy giaûm haún so vôùi thôøi kyø taùch giaõn. Vì leõ ñoù, thôøi kyø oaèn voõng xaûy ra töø töø vaø moâi tröôøng tích tuï coù ñoäng naêng thaáp. Do vaäy caùc traàm tích seùt ñöôïc thaønh taïo chuû yeáu vaø ñaùng keå laø seùt maøu naâu luïc “Rotalid”. Vaøo cuoái kyû Mioxen, do coù söï tham gia cuûa soâng Mekong moâi tröôøng traàm tích thay ñoåi, ñoàng thôøi beå ñöôïc môû roäng veà phía ñoàng baèng chaâu thoå hieän nay. Xuaát phaùt töø lyù do naøy maø coù maët caùc traàm tích chaâu thoå vaø söï hieän dieän cuûa vaät lieäu höõu cô luïc ñòa . III.3 Giai ñoaïn taùch giaõn : Sau thôøi kyø oaèn voõng, giai ñoaïn taân kieán taïo ñöôïc keá tieáp vôùi söï suïp luùn khoâng chæ tieáp tuïc ôû trung taâm beå maø coøn ôû caû khoái naâng Coân Sôn. Do ñoù, beå Cöûu Long khoâng coøn laø moät caáu truùc rieâng bieät vôùi hình daïng Ovan nöõa maø noù ñaõ hoaø chung vôùi caáu truùc cuûa toaøn theàm luïc ñòa Nam Vieät Nam. Vaøo thôøi kyø naøy, ñaùy bieån Ñoâng traàm tích suït luùn ñoàng thôøi cuûa Ñoâng Döông ñöôïc naâng cao cuøng vôùi caùc hoaït ñoäng nuùi löûa Basalt kieàm. Caùc hoaït ñoäng taân kieán taïo neâu treân ñaõ goùp phaàn taïo neân bình ñoà theàm luïc ñòa hieän nay . PHAÀN B SINH ÑÒA TAÀNG CUÛA CAÙC GIEÁNG KHOAN TRONG TRAÀM TÍCH OLIGOXEN MUOÄN VAØ MIOXEN SÔÙM ÔÛ BEÅ TRUÕNG CÖÛU LONG Chöông I VAØI NEÙT VEÀ HAI GIEÁNG KHOAN 15-2RD 4TK VAØ15-2RD 5TK Loâ 15-2 ñöôïc ñònh vò ôû ngoaøi khôi phía Nam Vieät Nam khoaûng 40 ñeán 160 km keùo daøi töø Vuõng Taøu ñeán khu vöïc bieân giôùi cuûa caùc loâ ôû phía Taây(hình 3). Loâ 15-2 ñöôïc ñaët ôû trung taâm vaø phaàn Ñoâng Baéc cuûa boàn truõng Cöûu Long, nôi traàm tích Ñeä Tam che phuû vaø caùc moû Baïch Hoå, moû Roàng ñaõ ñöôïc tìm thaáy ôû ñaây. Höôùng traàm tích laéng ñoïng chính ôû boàn truõng Cöûu Long chaïy doïc theo phaàn trung taâm cuûa loâ 15-2 vôùi truïc cuûa noù theo höôùng Ñoâng Baéc–Taây Nam cuûa ñaù moùng vaø phaùt trieån haàu heát caùc phía cuûa loâ Coù 2 kieåu taäp ñaù chöùa daàu ñöôïc tìm thaáy ôû loâ 15-2 : Lôùp ñaù moùng granit bò phong hoùa vaø nöùt neû . Caùc thaønh taïo traàm tích vuïn tuoåi Mioxen haï–Oligoxen phuû beân treân taàng ñaù moùng. Töø thaùng 10-1992 xaáp xæ 20000km caùc cuoäc khaûo saùt ñòa chaán bao goàm: ñòa chaán 3D, vaø nhieàu cuoäc khaûo saùt khaùc ñöôïc ñeà ra. Toång coäng coù 25 gieáng khoan: 5 gieáng khoan tìm kieám, 7 gieáng thaåm löôïng, 13 gieáng phaùt trieån ñöôïc khoan ôû loâ 15-2. Hai gieáng khoan 15-2RD-4TK vaø 15-2RD-5TK ñöôïc khoan ôû khu vöïc moû Raïng Ñoâng thuoäc caáu taïo Phöông Ñoâng vaø ñöôïc khoan bôûi JVPC treân theàm luïc ñòa Vieät Nam. Gieáng khoan 15-2RD-4TK ñaõ ñöôïc phaân tích vôùi toång coäng laø 84 maãu (77 maãu vuïn vaø 10 maãu söôøn) trong nghieân cöùu baøo töû phaán ôû ñoä saâu töø 2010m ñeán 3137m, vaø 104 maãu (94 maãu vuïn vaø 10 maãu söôøn)ñeå nghieân cöùu veà vi sinh vaät trong khoaûng ñoä saâu 690m-3137m. ÔÛ gieáng khoan 15-2RD-5TK thì goàm coù toång coäng 43 maãu vuïn ñöôïc ñöa vaøo phaân tích baøo töû phaán trong khoaûng ñoä saâu töø 2110m-2950m. Hình 3: SÔ ÑO ÀVÒ TRÍ ÑÒA LYÙ LOÂ 15-2 Chöông II Taøi lieäu vaø phöông phaùp nghieân cöùu I. TAØI LIEÄU VAØ PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU: Taøi lieäu: Do ñaëc thuø cuûa moâi tröôøng laéng ñoïng traàm tích trong thoáng Oligoxen muoän vaø thoáng Mioxen sôùm ôû beå Cöûu Long chuû yeáu laø traàm tích luïc ñòa. Neân caùc phöông phaùp phaân tích foraminifera vaø taûo cacbonate khoâng phaùt huy hieäu quûa. Phöông phaùp phaân tích baøo töû phaán hoa ñaõ phaùt huy taùc duïng vaø laø phöông phaùp chuû ñaïo khi nghieân cöùu caùc traàm tích coù nguoàn goác laéng ñoïng luïc ñòa ñeán bieån noâng-vuõng vònh ven bôø. - Baøi tieåu luaän ñöôïc vieát döïa treân keát quaû phaân tích baøo töû phaán hoa töø maãu vuïn raén (maãu cutting) cuûa 02 gieáng khoan 15-2-RD-4TK vaø 15-2-RD-5TK. Phöông phaùp nghieân cöùu: Maãu vuïn raén ñöôïc laáy töø maët caét gieáng khoan, trong quaù trình khoan tìm kieám nhaèm phaùt hieän caùc tích tuï daàu khí. Maãu ñöôïc gia coâng vaø phaân tích taïi Vieän daàu khí theo qui trình sau: Maãu ñöôïc röûa saïch dung dòch khoan, saáy khoâ, laøm vuïn nhoû coù kích thöôùc 0,5-1,0mm Laáy khoái löôïng maãu 10-15gram Xöû lyù baèng axít HCl 10% ñeå loaïi boû thaønh phaàn carbonate trong thôøi gian 30 phuùt. Sau ñoù röûa saïch maãu baèng nöôùc caát. Xöû lyù baèng axít HF 40% trong khoaûng thôøi gian 18-24 giôø. Sau ñoù röûa saïch baèng nöôùc caát. Xöû lyù baèng axít HCl noùng trong thôøi gian 30-60 phuùt nhaèm loaïi boû keo CaF2 do quùa trình xöû lyù axit tröôùc ñoù taïo ra. Sau ñoù röûa saïch maãu baèng nöôùc caát. Loaïi vaät chaát voâ cô baèng dung dòch naëng ZnBr2 coù tæ troïng dung dòch 2,2g/cm3. Laáy vaät chaát höõu cô noåi treân beà maët dung dòch. Oxy hoùa vaät chaát höõu cô nhaèm laøm giaøu hoùa thaïch baøo töû phaán hoa. Maãu baøo töû phaán hoa ñöôïc daùn coá ñònh thaønh tieâu baûn coù kích thöôùc lamen 22mm x 32mm. Soá löôïng tieâu baûn cho moãi maãu laø 2 ñeán 3 tieâu baûn. Baøo töû phaán hoa ñöôïc phaân tích treân kính hieån vi sinh vaät vôùi ñoä phoùng ñaïi khoaûng 200 laàn khi tìm kieám vaø 500-1000 laàn khi xaùc ñònh teân hoùa thaïch. Phöông phaùp xaùc ñònh teân hoùa thaïch baøo töû phaán hoa döïa vaøo phuông phaùp so saùnh ñaëc ñieåm hình thaùi vôùi hoùa thaïch baøo töû phaán hoa chuaån (phaàn II). Tuoåi ñòa chaát cuûa caùc traàm tích ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû caùc hoùa thaïch ñaùnh daáu möùc ñòa taàng ñaõ ñöôïc vaän duïng roäng raõi ôû khu vöïc Ñoâng Nam AÙ. Söû duïng sô ñoà ñôùi baøo töû phaán hoa theo Vieät daàu khí (baûng1). Moâi tröôøng laéng ñoïng traàm tích ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû phöùc heä hoùa thaïch baøo töû phaán hoa, khi so saùnh noù vôùi moâ hình laéng ñoïng traàm tích theo nhoùm hoùa thaïch, vaø tuaân thuû tieàn ñeà baøo töû phaán hoa chæ di chuyeån töø vuøng cao xuoáng vuøng thaáp vaø töø luïc ñòa ra bieån theo moâi tröôøng nöôùc vaø gioù. Phöùc heä baøo töû phaán hoa ñöôïc phaân nhoùm bao goàm caùc nhoùm baøo töû nöôùc ngoït, phaán hoa nöôùc ngoït, baøo töû phaán hoa coù nguoàn goác nuùi cao, baøo töû phaán hoa coù nguoàn goác ñaàm laày ven soâng, baøo töû phaán hoa coù nguoàn goác röøng ngaäp maën ven bieån, taûo coù nguoàn goác luïc ñòa, taûo coù nguoàn goác bieån vaø nöôùc lôï ven bieån, voû kitine cuûa foraminifera (xem baûng 2 vaø baûng 3). Keát quaû phaân tích baøo töû phaán hoa ñöôïc trình baøy thaønh bieåu baûng: chieàu ngang theo teân hoùa thaïch hoaëc nhoùm hoùa thaïch, chieàu doïc theo ñoä saâu maãu doïc maët caét gieáng khoan. Toïa ñoäï giao nhau giöõa teân hoùa thaïch hay nhoùm hoùa thaïch vaø ñoä saâu maãu laø soá löôïng tuyeät ñoái cuûa hoùa thaïch hay nhoùm hoùa thaïch. Baûng 1 : SÔ ÑOÀ ÑÔÙI BAØO TÖÛ PHAÁN HOA AÙP DUÏNG CHO TRAÀM TÍCH THEÀM LUÏC ÑÒA VIEÄT NAM Baûng 2: MOÂ HÌNH MOÂI TRÖÔØNG LAÉNG ÑOÏNG TRAÀM TÍCH Baûng 3 : SÔ ÑOÀ PHAÂN BOÁ BAØO TÖÛ PHAÁN THEO MOÂI TRÖÔØNG TRAÀM TÍCH Moät soá hoùa thaïch baøo töû phaán hoa ñaëc tröng trong traàm tích Oligoxen-Mioxen sôùm II. MOÂ TAÛ MOÄT SOÁ HOÙA THAÏCH BAØO TÖÛ PHAÁN HOA ÑAËC TRÖNG TRONG TRAÀM TÍCH OLIGOXEN-MIOXEN SÔÙM : Stenochleana palustris Gioáng Verrucatosporites (Pflug, 1952) ex. R. Potonieù 1956. Stenochlaena palustris Morley 1977 Caùc baøo töû naøy ñöôïc Van Her Hammen (1956d) moâ taû vaø xeáp vaøo gioáng Verrumonolete vaø hoaøn toaøn naèm trong gioáng Verrucatosporites. Baøo töû naèm rieâng bieät, hình haït ñaäu, moät raõnh ñoái xöùng theo hai maët cuûa raõnh, loài phía maët löng vaø loõm phía maët buïng. Nhìn töø phía cöïc, baøo töû coù daïng elíp. Caùc maáu noåi roõ. Caùc maáu (Gemmae) cao 1,5-2,5µ. Maøng(Exine) daøy khoaûng 1µ. Kích thöôùc: 39-61µ (keå caû caùc maáu). Baøo töû coù daïng thay ñoåi kích thöôùc vaø toâ ñieåm (daøy hay thöa ) cuûa caùc maáu. Phaân boá ñòa taàng-ñòa lyù : Phaân boá raát roäng töø Eoxen muoän - hieän nay. ÔÛ theàm luïc ñòa phía Nam Vieät Nam môùi chæ thaáy trong traàm tích Oligoxen-Ñeä Töù, laø tieâu chuaån xaùc ñònh ranh giôùi Oligoxen vôùi traàm tích coå hôn. Laø moät daïng cuûa thöïc vaät ngaäp maën. Nguoàn goác thöïc vaät : Stenochlaena palustris. Caây Döông xæ thaáy ôû vuøng ngaäp maën ñoàng baèng soâng Cöûu Long, phía Nam (caây Choaïi). Stenochleana areolaris Gioáng Stenochlaena Khan 1976. Baøo töû coù hình haït ñaäu, moät raõnh, phía maët buïng khoâng coù toâ ñieåm neân nhaün. Phía maët löng coù toâ ñieåm baèng nhöõng moáu nhoû (Verrucate). Ñaëc bieät caùc maáu naøy phaân boá thaønh nhöõng daõy keùo daøi doïc theo chieàu daøi cuûa baøo töû. Treân moãi daõy caùc haït naèm xít nhau. Nhìn nghieâng baøo töû loõm ôû maët buïng vaø loài ôû maët löng. Chieàu daøi thay ñoåi töø 49-70µ. Phaân boá ñòa taàng-ñòa lyù : baøo töû naøy laø moät daïng ñaëc tröng ñeå xaùc ñònh ranh giôùi giöõa Mioxen muoän - Mioxen trung, ranh giôùi giöõa Plioxen-Ñeä Töù ôû theàm luïc ñòa phía Nam Vieät Nam. Phaân boá ñòa taàng : Mioxen treân -Plioxen. Morley 1977 cho raèng baøo töû naøy chæ thaáy ôû Baéc Boocneo, Papua New Guine. Vieäc tìm thaáy baøo töû naøy trong traàm tích Mioxen treân-Plioxen ôû Vieät Nam goùp phaàn môû roäng khu vöïc phaân boá ñòa taàng-ñòa lyù cuûa baøo töû naøy. Moät chæ tieâu quan troïng cho vieäc lieân heä ñòa taàng giöõa Vieät Nam vaø khu vöïc xung quanh. Chöa tìm thaáy baøo töû naøy ôû mieàn Baéc Vieät Nam. Barringtonia spp. Gioáng Barringtonia Haït phaán ôû maët beân coù daïng baàu duïc, maët cöïc - maët buïng coù hình gaàn troøn. Raõnh môû roâng saâu vaø keùo daøi, treân maët beân thaáy keùo daøi suoát ñöôøng xích ñaïo. Rìa loã maøng raát daøy hôn caùc phaànà khaùc cuûa haït phaán, daøy ñoät ngoät tôùi 5-7µ. Maøng(Exine) cuûa caùc phaàn khaùc chæ daøy 1,2-2µ. Maøng coù hai lôùp, tyû leä maøng trong / maøng ngoaøi khoaûng 1-1,2. Voû haït phaán xuø xì, ôû gaàn loã thöôøng daøy vaø thoâ, chieàu cao cuûa caùc vaùch ngaên (columella) 0,5-3µ. Kích thöôùc haït phaán : ôû maët cöïc ñöôøng kính 50-66µ, ôû xích ñaïo 39-46µ. Phaân boá ñòa taàng-ñòa lyù : moät loïai caây moïc ôû vuøng ngaäp maën. ÔÛ theàm luïc ñòa phía Nam Vieät Nam, phaán naøy gaëp töø Oligoxen–ñeä Töù nhöng raát phoå bieán trong Oligoxen-Mioxen sôùm. Florschuetzia trilobata Florschuetzia trilobata Germeraad, Hopping & Muller,1968. Haït phaán naèm rôøi, coù ba thuøy phaân roõ (trilobate), nhìn töø phía cöïc caùc thuøy phaân boá caân xöùng taïo thaønh tam giaùc troøn caïnh coù caïnh loõm vaøo phía haït phaán. haït phaán coù ba loã, caùc loã troøn (ñöôøng kính 2-4µ )naèm ôû caùc caïnh loõm cuûa tam giaùc. Maøng(Exine) daøy (2-7µ ôû cöïc vaø xích ñaïo, quanh loã moûng < 1µ) coù hai lôùp roõ raøng. Hieám khi thaáy caùc loã ñi vôùi raõnh. Collumella khoâng roõ raøng (0,5-1µ), voû phaán phaúng. ÔÛ maët beân thöôøng thaáy loã ôû giöõa haït phaán ôû choã ranh giôùi caùc thuøy. Kích thöôùc haït phaán 28-35µ., taêng daàn töø coå ñeán treû. Phaân boá ñòa taàng-ñòa lyù : ôû theàm luïc ñòa phía Nam Vieät Nam, phaán naøy tìm thaáy trong traàm tích Oligoxen-Mioxen trung. Laø tieâu chuaån ñeå xaùc laäp " ñôùi Florschuetzia trilobata"û tuoåi Oligoxen khi chæ coù phaán naøy maøø vaéng maët caùc daïng khaùc cuûa Florschuetzia sp. Alnipollenites verus Gioáng Alnipollenites ÔÛ maët beân, thaân haït phaán coù daïng thaáu kính gaàn troøn, ôû maët cöïc, thöôøng coù töø 4-7 loã (ít khi 3 loã) phaân boá treân xích ñaïo. Truïc cöïc 14-22µ, xích ñaïo coù ñöôøng kính 18-33µ. Haït phaán coù hình ña giaùc thöôøng laø naêm caïnh. Caùc loã thöôøng noåi cao leân treân beà maët cuûa haït phaán. Maøng daøy leân ôû quanh mieäng loã, maøng trong vaùt nhoïn vaø taùch rôøi ra (phaân bieät raát roõ) taïo neân xoang ôû mieäng loã roäng gaàn nhö hình pheãu ngöôïc, coù khi coù daïng elíp, gaàn troøn, caùc ñöôøng thoâng giöõa hai loã keà nhau hieän roõ, taïo thaønh nhöõng cung troøn coù ñænh vaøo gaàn giöõa haït phaán, coù khi chuùng caét nhau. Maøng (exina) daøy 1,7-2µ. Phaân boá ñòa taàng-ñòa lyù : hieän nay chæ gaëp caùc caây cuûa gioáng naøy ôû nuùi cao mieàn Baéc. ÔÛ Ñoâng Nam AÙ, Alnipollenites phong phuù trong Oligoxen-Mioxen sôùm, giaûm daàn trong Mioxen trung-muoän,ø raát hieám trong Plioxen vaø vaéng maët trong traàm tích ñeä Töù. ÔÛ theàm luïc ñòa phía Nam Vieät Nam, gaëp töông ñoái nhieàu trong Oligoxen - Mioxen sôùm vaø thöa thôùt trong Mioxen muoän -Plioxen sôùm. Pinuspollenites spp. Gioáng Pinus Linneù 1753. Pinuspollenites spp. Raatz 1978 ex. Potonieù 1958. Trong traàm tích ñeä Tam, caùc phaán hai tuùi khí daïng Pinus sp. tìm thaáy raát nhieàu. ÔÛ traïng thaùi hoùa ñaù caùc haït phaán naøy thöôøng bò vôõ, beïp khoâng thaáy caùc toâ ñieåm, hay kích thöôùc thaät cuûa haït phaán. Taát caû caùc daïng hai tuùi khí, trong ngaønh daàu khí ñeàu xeáp chung vaøo gioáng Pinuspollenites. Haït phaán coù hai tuùi khí, ôû maët beân caùc tuùi khí coù hình baàu duïc hoaëc gaèn troøn. Toâ ñieåm maïng löôùi nhoû, phaân boá khaù ñeàu, khoâng quan saùt roõ hình daïng cuûa maïng löôùi. Tuùi khí dính vaøo thaân döôùi moät goùc tuø hoaëc vuoâng, thöôøng noåi roõ, coù daïng gôïn soùng. Thaân haït phaán coù daïng hình baàu duïc loài leân phía treân, hôi loõm veà phía döôùi. Thöôøng maët buïng bò vôõ. ÔÛ khieân (Graben) daøy 2,5-3µ, ôû maët caét coù caáu taïo raêng röa, löôïn soùng yeáu. Treân thaân coù toâ ñieåm haït nhoû daøy ñaëc. Phaân boá ñòa taàng-ñòa lyù : thöôøng laø caây soáng ôû vuøng nuùi, moïc khaép Vieät Nam. ÔÛ Ñoâng Nam AÙ ,Pinus coù töø Eoxen raát giaøu ôû cuoái Eoxen vaø raát phong phuù trong Oligoxen-Mioxen sôùm vaø giaûm ñi trong Mioxen muoän vaø Plioxen. ÔÛ theàm luïc ñòa phía Nam Vieät Nam vaø vònh Baéc Boä raát phong phuù trong Oligoxen vaø caû ñeä Tam - ñeä Töù. Jussiena spp. Gioáng Jussiena Linneù Jussiena spp. Haït phaán naèm rieâng reõ, coù kích thöôùc 50-60µ. Phaán coù daïng caàu, ba loã, caùc loã phaân boá ñeàu treân ñöôøng xích ñaïo. ÔÛ vò trí cöïc, phaán coù daïng tam giaùc gaàn troøn, loã naèm treân caùc ñænh. Loã coù lôùp maøng( exine) raát daày taïo thaønh voøng troøn thoâ quanh loãâ, daøy 2,5-3µ, ñöôøng kính loã 7-9µ. Phaân boá ñòa taàng-ñòa lyù : phaán gaàn gioáng vôùi Corsinipollenites (Oligoxen vònh Baéc Boä). Hieän môùi chæ tìm thaáy trong traàm tích Oligoxen ôû theàm luïc ñòa phía Nam Vieät Nam.Thöôøng tìm thaáy cuøng vôùi Cicatricosisporites, Lycopodiumsporites neogenicus, Pediastrum cuûa ñôùi Florschuetzia trilobata tuoåi Oligoxen. Florschuetzia semilobata Gioáng Florschuetzia semilobata Germeraad, Hopping & Muller 1968. Haït phaán naèm rieâng reõ, hình elíp caân xöùng, hai cöïc nhö nhau. ÔÛ vò trí cöïc, nhìn thaáy thuøy noåi leân roõ. Phaán coù ba loã troøn, ñöôøng kính töø 1-2µ, naèm giöõa caùc thuøy, exine coù hai lôùp daøy 1-2µ ôû cöïc vaø quanh ñöôøng xích ñaïo. ÔÛ quanh loã phaán maøng moûng (<1µ). Caùc collumella thöôøng khoâng roõ. Toâ ñieåm ngoaøi coù caùc haït nhoû, maãu nhoû, thoâ ôû quanh vuøng xích ñaïo mòn daàn vaø khoâng roõ ôû quanh cöïc. Kích thöôùc 23-24µ (nhoû nhaát trong caùc daïng cuûa Florschuetzia ). Phaân boá ñòa taàng-ñòa lyù : tröôùc kia Florschuetzia semilobata laø daïng ñöôïc coi chæ coù trong traàm tích Mioxen sôùm. Nay coù theå tìm thaáy trong phaàn traàm tích thaáp nhaát cuûa tuoåi Mioxen giöõa ôû theàm luïc ñòa phía Nam Vieät Nam khi ñi cuøng Florschuetzia meridionalis (phuï ñôùi Florschuetzia semilobata) vaø naèm treân ñôùi Magnastriatites howardi. Hình daïng, kieåu loã cuûa Florschuetzia semilobata coù theå laø moät daïng cuûa Sonneratiaceae. Echiperiporites estelae Gioáng Echiperiporites Van De Hammer & Wymstra 1964. Echiperiporites estelae Germeraad, 1968. Haït phaán rôøi coù hình caàu, caân xöùng, coù raát nhieàu loã bao quanh thaân (20-24 loã), loã roäng 4-6µ, thöôøng caùch nhau 10-12µ. Toaøn thaân haït phaán ñöôïc phuû kín caùc gai cao 6-9µ, ñaùy gai to (2-4µ) daïng noùn, voû daøy ôû ñaàu gai, caùc gai caùch nhau 6-10µ. Phaán coù kích thöôùc 55-87µ. Phaân boá ñòa taàng-ñòa lyù : laø moät daïng thuoäc gioáng Hibicus (hoï Malvaceae). Phaán tìm thaáy trong traàm tích theàm luïc ñòa phía Nam Vieät Nam töø Mioxen sôùm - ñeä Töù. ÔÛ beå Cöûu Long, "ñôùi phong phuù Echiperisporites estelae" ñöôïc xaùc laäp trong traàm tích Mioxen sôùm. Phaán naøy vaéng maët trong traàm tích coå hôn. Magnastriatites howardi Gioáng Magnastriatites. Teân goïi cuûa gioáng baøo töû naøy ñöôïc goïi treân cô sôû toâ ñieåm treân voû baøo töû coù nhöõng vaïchø noåi (striate), to (magna). Magnastriatites howardi. Germeraad,Hopping et Muller 1968. Teân cuûa loaøi naøy ñöôïc ñaët ñeå ghi nhaän söï ñoùng goùp cuûa oâng E. A. Howardi khi nghieân cöùu baøo töû phaán hoa ôû Trinidat (Trung Myõ). Baøo töû naèm töøng haït rieâng leû, caân xöùng, hình tam giaùc troøn, raõnh ba tia, maët löng troøn loài coøn maët maët buïng nhoïn. Nhìn töø phía cöïc, baøo töû coù daïng hình gaàn troøn. Caùc raõnh keùo daøi roäng nhaát tôùi 2µ. Phía tieáp giaùp trong baøo töû naøy cuûa maët buïng nhaün (psilate), ranh giôùi vôùi maët löng troøn. Maët löng toâ ñieåm caùc ñöôøng gôø (striate) thoâ. Ñöôøng gôø cao 1-2µ, roäng 2-3,5µ, ñöôøng raõnh giöõa caùc gôø roäng 1,5-3µ. Maøng(Exina) daøy 1,5-2,5µ. Toâ ñieåm beân ngoaøi, kích thöôùc cuûa baøo töû coù theå thay ñoåi : caùc gôø coù theå thoâ vaø thöa ñeán nhoû vaø daày, hay maët buïng ñoâi choã coù daïng loã thuûng ( perforate ) nhoû. Phaân boá ñòa taàng-ñòa lyù : coù töø Oligoxen - hieän nay, phaân boá khaép Vieät Nam. Ñaëc bieät phong phuù trong Mioxen sôùm ôû theàm luïc ñòa phía Nam Vieät Nam vaø Oligoxen ôû vònh Baéc Boä ( ñôùi Magnastriatites howardi ). Nguoàn goác thöïc vaät :döông xæ vuøng ñaàm laày, ven soâng, ñaàm hoà,cöûa soâng. Chöông III SINH ÑÒA TAÀNG MAËT CAÉT CAÙC GIEÁNG KHOAN NGHIEÂN CÖÙU TRONG TUOÅI OLIGOXEN VAØ MIOXEN SÔÙM I. GIEÁNG KHOAN 15-2 RD- 4TK (Xem phuï luïc 1) : OLIGOXEN MUOÄN Độ saâu : 2870 – 3137m Đới Florschuetzia trilobata Phuï ñôùi Cicatricosisporites dorogensis – Lycopodium sporites neogenicus – Jussiena Phaân tích vi coå sinh hoaøn toaøn khoâng phaùt hieän ñöôïc caùc daáu hieäu cuûa moâi tröôøng bieån trong maët caét Oligoxen muoän. hầu như hiếm ở đñộ saâu naøy Trong khoaûng naøy, phöùc heä baøo töû phaán hoa tìm ñöôïc khaù phoå bieán trong caùc maãu phaân tích. Caùc hoùa thaïch baøo töû phaán hoa ñaëc tröng bao goàm Magnastriatites howardi, Crassoretitiletes nanhaiensis, Cicatricosisporites dorogensis, Polypodiaceaesporites undiff., Osmundacites spp., Pinuspollenites spp., Verrutricolporites pachydermus, Jussiena spp., Florschuetzia trilobata, Zonocostites ramonae, Brownlowia spp., Tricolpollenites spp., Tricolporopollenites spp., Pediastrum spp., Bosedinia spp. .... Tuoåi Oligoxen muoän ñöôïc xaùc ñònh cho maët caét naøy döïa treân caùc hoùa thaïch baøo töû phaán hoa coù vò trí ñòa taàng nhö sau: Söï xuaát hieän cuoái cuøng cuûa Cicatricosisporites dorogensis ôû 2870m, Lycopodiumsporites neogenicus ôû 2950m vaø Verrutricolporites pachydermus ôû 2875m. Söï xuaát hieän cuoái cuøng cuûa Trilobapollis ellipticus ôû 2875m. Söï xuaát hieän ñaàu tieân cuûa Magnastriatites howardi ôû 3137m. Söï xuaát hieän ñaàu tieân cuûa Crassoretitriletes nanhaiensis ôû 3080m. Trong khoaûng naøy, kieåu vaät chaát höõu cô sapropel raát phong phuù. - Ñôùi Florschuetzia trilobata ñöôïc xaùc ñònh khi chæ coù moät mình noù trong khoaûng maët caét vaø vaéng maët taát caû caùc Florschuetzia khaùc. - Phuï ñôùi Cicatricosisporites dorogensis - Lycopodiumsporites neogenicus- Verrutricolporites pachydermus ñöôïc xaùc ñònh khi caùc hoùa thaïch naøy toàn taïi trong ñôùi Florschuetzia trilobata. Moâi trường trầm tíc:h - Töø ñoä saâu 2950m ñeán 3137m : khoaûng naøy ñöôïc xeáp vaøo phuï heä taàng Traø Taân döôùi töông öùng vôùi taäp ñòa chaán D. - Caùc ñoä saâu chöùa phöùc heä baøo töû phaán hoa khaù ña daïng vaø raát phong phuù caùc hoùa thaïch taûo voøng nöôùc ngoït Bosedinia spp, taûo luïc nöôùc ngoït Pediastrum spp., cuøng moät phöùc heä baøo töû phaán hoa ña daïng xaùc ñònh moâi tröôøng laéng ñoïng traàm tích trong ñieàu kieän ñaàm hoà nöôùc ngoït. Caùc ñoä saâu toàn taïi caùc hoùa thaïch coù moâi tröôøng sinh thaùi röøng ngaäp maën, vôùi moät phöùc heä baøo töû phaán hoa töông ñoái phoå bieán vaø ña daïng vôùi öu theá taûo Botryococcus spp. ñöôïc xaùc ñònh moâi tröôøng laéng ñoïng traàm tích trong ñieàu kieän vuõng vònh nöôùc lôï töông ñoái kín. - Keát quûa phaân tích baøo töû phaán hoa trong maët caét traàm tích naøy cho thaáy kieåu moâi tröôøng laéng ñoïng traàm tích trong ñieàu kieän vuõng vònh chieám öu theá ôû phaàn döôùi phaûn aùnh thôøi gian töông ñoái daøi ñieàu kieän ñòa chaát bình oån mang tích cuïc boä. Phaàn treân cuûa maët caét, moâi tröôøng laéng ñoïng traàm tích chuû yeáu laø ñieàu kieän ñaàm hoà nöôùc ngoït, coù tính chaát maët nöôùc hoà thay ñoåi theo chu kì taïo ra nhöõng thôøi gian ñaùy hoà loä ra. - Töø ñoä saâu 2702.5m ñeán 2810m : khoaûng naøy ñöôïc xaùc ñònh laø heä taàng Traø Taân treân töông öùng vôùi taäp ñòa chaán C. ÔÛ caùc ñoä saâu raát phong phuù caùc hoùa thaïch taûo voøng nöôùc ngoït Bosedinia spp., taûo luïc nöôùc ngoït Pediastrum spp., cuøng moät phöùc heä baøo töû phaán hoa ña daïng xaùc ñònh moâi tröôøng laéng ñoïng traàm tích chuû yeáu trong ñieàu kieän ñaàm hoà nöôùc ngoït, coù ñieàu kieän hoïat ñoäng ñòa chaát töông ñoái bình oån. MIOXEN SỚM Độ saâu 2060 – 2870m Đới Florschuetzia levipoli Đới cực thịnh Magnastriatites howardi VI COÅ SINH Caùc hoùa thạch foraminifera chỉ gaëp ở ñộ saâu 2060–2240m. Foraminifera chæ coù dạng baùm ñaùy Ammonia sp., Elphidium sp. vaø Ostracoda Ở caùc gieáng khoan laân caän trong bồn trũng Cửu Long, phần chứa phong phuù Ammonia sp. thì gọi laø “Rotalia bed “,“Rotalia bed” ñược xaùc ñịnh coù tuoåi Mioxen sớm bằng caùc hoùa thaïch baøo tử phấn ở bể Cửu Long. Trong bồn trũng Cửu Long, “Rotalia band” ñược söû duïng laøm taàng ñaùnh dấu ñeå lieân kết caùc giếng khoan trong vuøng. Đỉnh của “Rotalia bed” xaùc ñịnh ranh giới giữa Mioxen trung vaø Mioxen sớm của bể Cửu Long. Ranh giới naøy ñược xaùc đñịnh bằng phöùc heä baøo tử phấn. Độ saâu 2240–2870m hầu như khoâng tìm thaáy hoùa thạch foraminifera chöùng toû moâi tröôøng laéng ñoïng traàm tích khoâng coù nguoàn goác bieån ñaõ toàn taïi trong khoaûng laéng ñoïng traàm tích naøy. BAØO TÖÛ PHAÁN Caùc mẫu ở ñộ saâu từ 2060–2300m chứa phöùc heä baøo töû phaán hoa khaù phong phuù vaø ña daïng nhö Magnastriatites howardi, Acrostichum aureum, Cyatheacidites spp., Gleicheniacidites spp., Polypodiaceaesporites undiff., Lycopodium cernum, Pterisisporites spp., Pinuspollenites spp., Tsugapollenites spp., Florschuetzia trilobata, Florschuetzia semilobata, Florschuetzia levipoli, Pterospermum spp., Zonocostites ramonae, Echiperiporites estelae, Arenga spp., Brownlowia spp., Cephanomappa spp., Botryococcus spp. Pediastrum spp., Leiospharidia spp. .... Độ saâu 2300–2870m, caùc maãu haàu nhö chæ tìm thaáy phöùc heä baøo töû phaán hoa ñôn ñieäu veà gioáng loaøi vaø ngheøo veà soá löôïng. Trong beå traàm tích Cöûu Long, haàu heát caùc gieáng khoan ñeàu toàn taïi khoaûng maët caét naèm döôùi taàng seùt Baïch Hoå chöùa raát ngheøo baøo töû phaán hoa cuõng nhö vaät chaát höõu cô. Ñaëc biệt, ñộ saâu 2140–2300m đñược đñặc trưng bởi sự coù mặt thường xuyeân vaø phong phuù của baøo tử Magnastriatites howardi. Ở thềm lục đñịa Việt Nam(bồn trũng Cửu Long), đñới cực thịnh “ Magnastriatites howardi” laø một ñại diện ñịa tầng. Moâi trường trầm tích : Treân cô sôû keát quaû phaân tích sinh ñòa taàng, baèng phöùc heä hoùa thaïch baøo töû phaán hoa vaø vi coå sinh cho pheùp xaùc ñònh moâi tröôøng laéng ñoïng traàm tích trong heä taàng Baïch hoå coù tuoåi Mioxen sôùm theo traät töï töø döôùi leân treân nhö sau: + Độ saâu 2300 –2870m : Trong khoaûng naøy, haàu nhö taát caû maãu baøo töû phaán hoa khoâng gaëp hoùa thaïch, keå caû vaät chaát höõu cô cho thaáy moâi tröôøng laéng ñoïng traàm tích trong ñieàu kieän ñoàng baèng soâng vôùi naêng löôïng moâi tröôøng khaù cao neân khoù coù khaû naêng laéng ñoïng vaät chaát höõu cô coù tyû troïng khaù thaáp nhö baøo töû phaán hoa. + Độ saâu 2120 – 2300m : Sự phong phuù của baøo töû Magnastriatites howardi trong khoaûng naøy vôùi söï taêng daàn cuûa caùc daïng baøo töû phaán hoa röøng ngaäp maën vaø taûo bieån theo thôøi gian ñòa chaát, cuõng nhö baøo töû phaán hoa thuoäc heä sinh thaùi nuùi cao, chuû yeáu ñöôïc vaän chuyeån baèng gioù ñaõ phaûn aùnh ñieàu kieän laéng ñoïng traàm tích trong moâi tröôøng vuõng vònh nöôùc lôï coù yeáu toá bieån taêng daàn töø döôùi leân treân, cho thaáy ñaây laø quaù trình bieån tieán daàn theo thôøi gian ñòa chaát trong laéng ñoïng thaønh taïo taàng seùt Baïch hoå. + Độ saâu 2060-2120m : Khoaûng naøy chöùa phöùc heä baøo töû phaán hoa raát phong phuù vaø ña daïng vôùi khaù nhieàu taûo coù nguoàn goác bieån, cuõng nhö chöùa taäp hôïp hoùa thaïch ñoäng vaät baùm ñaùy khaù phong phuù nhö Ammonia sp. vaø Elphidium sp.. Ñaây laø baèng chöùng cho thaáy ñaëc ñieåm moâi tröôøng bieån noâng ven bôø vôùi yeáu toá bieån khôi taêng leân ñaõ toàn taïi trong thôøi gian thaønh taïo taàng seùt “Rotalia bed”. II.GIEÁNG KHOAN 15-2 RD – 5TK (Xem phuï luïc 2): OLIGOXEN MUOÄN Ñoä saâu 2700 – 2957m Ñôùi Florschuetzia trilobata Phuï ñôùi C.dorogensis – L.neogenicus – Jussiena – V.pachydermus Maët caét traàm tích Oligoxen muoän chöùa moät phöùc heä baøo töû phaán khaù phong phuù, bao goàm caùc daïng ñaëc tröng nhö : Stenochlaena palustris, Lycopodiumsporites neogenicus, Gemmamonoletes spp., Cicatricosisporites dorogensis, Magnastriatites howardi, Osmundacidites, Cyclophorusisporites, Polypodiaceaesporites, Pinuspollenites, Jussiena spp., Verrutricolporites pachydermus, Caryapollenites spp., Pediastrum spp., Bosedinia spp., Botryococus spp.. . . ÔÛ khoaûng naøy, söï coù maët cuûa Florschuetzia trilobata ñôn leû khi vaéng maët Florschuetzia semilobata chæ ñònh ñôùi Florschuetzia trilobata. Phuï ñôùi Cicatricosisporites dorogensis – Lycopodiumsporites neogenicus – Jussiena spp. – Verrutricolporites pachydermus coù tuoåi ñòa chaát Oligoxen ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû söï coù maët cuûa caùc hoùa thaïch ñaùnh daáu naøy trong ñôùi Oligoxen. Tuoåi Oligoxen muoän ñöôïc xaùc ñònh döïa vaøo caùc yeáu toá sau : Söï bieán maát cuoái cuøng cuûa Jussiena spp. ôû 2700m Söï bieán maát cuoái cuøng Verrutricolporites pachydermus ôû 2700m Söï bieán maát cuoái cuøng Lycopodiumsporites neogenicus ôû 2760m Söï xuaát hieän phoå bieán lieân tuïc ñaàu tieân cuûa Magnastriatites howardi ôû 2920m, Crassoretitriletes nanhaiensis ôû 2940m. Moâi tröôøng traàm tích : Treân cô sôû phöùc heä baøo töû phaán hoa, maët caét Oligoxen muoän coù theå phaân chia theo trình töï töø döôùi leân treân nhö sau: Khoaûng saâu 2780–2957m : khoaûng maët caét naøy ñöôïc xaùc ñònh laø phuï heä taàng Traø Taân döôùi töông öùng vôùi taäp ñòa chaán D. Söï thoáng trò cuûa hoùa thaïch Botryococccus spp. trong khoaûng ñoä saâu 2860-2957m cuøng phöùc heä baøo töû phaán hoa raát phong phuù vaø giaøu baøo töû phaán hoa coù nguoàn goác nuùi cao, khí haäu oân ñôùi ñaõ xaùc nhaän moâi tröôøng laéng ñoïng traàm tích trong ñieàu kieän vuõng vònh nöôùc lôï khaù oån ñònh. Trong khoaûng 2780-2860m, hoùa thaïch taûo voøng nöôùc ngoït Bosedinia spp. chieám öu theá trong phöùc heä baøo töû phaán hoa khaù phong phuù ñöôïc tìm thaáy cho pheùp xaùc ñònh ñieàu kieän laéng trong traàm tích ñaàm hoà nöôùc ngoït cho maët caét naøy. Khoaûng saâu 2700 – 2780m : khoaûng naøy ñöôïc xaùc ñònh laø phuï heä taàng Traø Taân treân töông ñöông vôùi taäp ñòa chaán C. Phaàn thaáp cuûa khoaûng saâu naøy (2760-2780m) hoaù thaïch taûo voøng nöôùc ngoït chieám öu theá trong taäp hôïp baøo töû phaán hoa giaøu taûo nöôùc lôï Botryococcus spp. ñaõ xaùc nhaän moâi tröôøng ñaàm hoà nöôùc ngoït coù aûnh höôûng cuûa yeáu toá nöôùc lôï, vaø chuyeån daàn leân khoaûng maët caét 2700-2760m coù moâi tröôøng laéng ñoïng traàm tích coù tính oån ñònh cuûa ñieàu kieän hoà nöôùc ngoït. MIOXEN SÔÙM Ñoä saâu 2120 – 2700m “Rotalids bed “ Ñôùi Florschuezia levipoli Ñôùi cöïc thònh Magnastriatites howard. FORAMINIFERA Khoâng phaân tích maãu vi coå sinh trong khoaûng maët caét naøy. BAØO TÖÛ PHAÁN Trong khoaûng ñoä saâu naøy 2120–2360m, haàu heát caùc maãu coù söï phong phuù caùc taäp hôïp baøo töû phaán. Phöùc heä baøo töû phaán hoa ñaëc tröng cho khoaûng ñòa taàng naøy bao goàm Magnastriatites howardi, Acrostichum aureum, Osundasporites spp., Polypodiisporites spp., Polypodiaceaesporites undiff., Cyatheacidites spp., Pinuspollenienites spp., Piceapollenites spp., Echiperiporites estelae, Nypa spp., Florschuetzia semilobata, Florschuetzia levipoli, Florschuetzia trilobata, Magnolia spp., Brownlowia spp., Zonocostites ramonae, Tricolporopollenites spp., Lagerstroemia spp., Botryococcus spp., Pediastrum spp., Leioshaeridia spp.. Tuoåi Mioxen sôùm ñöôïc ñònh döïa vaøo söï toàn taïi cuûa caû ba loaøi Florschuetzia levipoli, Florschuetzia semilobata vaø Florschuetzia trilobata khi Florschuetzia meridionalis vaéng maët trong maët caét naøy. Söï coù maët cuûa Echiperiporites estelae ôû 2660m cuõng khaúng ñònh tuoåi Mioxen sôùm cho maët caét naøy. Ñaëc bieät, töø 2190m ñeán 2360m coù maët phong phuù vaø thöôøng xuyeân baøo töû nöôùc ngoït Magnastriatites howardi ñöôïc goïi laø“ñôùi cöïc thònh Magnastriatites howardi.” Ñænh cuûa ñôùi cöïc thònh Magnastriatites howardi ôû boàn truõng Cöûu Long phuø hôïp vôùi khoaûng saùt ñaùy cuûa “ Rotalia bed “. Töø 2360–2700m, caùc daïng baøo töû giaûm hoaëc bieán maát, chæ gaëp raûi raùc vaø chuû yeáu laø baøo töû Magnastriatites howardi. ÔÛ vuøng laân caän, khoaûng naøy töông öùng vôùi khoaûng raát ngheøo baøo töû phaán hoa(beân döôùi ñôùi cöïc thònh Magnastriatites howardi) ñöôïc ñònh tuoåi Mioxen sôùm döïa vaø vò trí ñòa taàng naèm treân caùc traàm tích tuoåi Oligoxen. Moâi tröôøng traàm tích : Treân cô sôû phöùc heä baøo töû phaán hoa ñöôïc tìm thaáy, coù theå phaân chia moâi tröôøng laéng ñoïng traàm tích trong maët caét Mioxen sôùm nhö sau: Khoaûng 2500-2700m: Ñaëc thuø phöùc heä baøo töû phaán hoa trong khoaûng naøy khaù ngheøo naøn keå caû vaät chaát höõu cô, chöùng toû, ñaây laø baèng chöùng xaùc nhaän ñieàu kieän coå ñòa lyù laéng ñoïng traàm tích trong ñieàu kieän ñoàng baèng soâng vaø khí haäu töông ñoái noùng khaù khoâ haïn khoâng coù ñieàu kieän phaùt trieån thaûm thöïc vaät. Khoaûng 2360-2500m: ñoä saâu naøy chöùa phöùc heä baøo töû phaán hoa khaù ñôn ñieäu veà gioáng loaøi vaø soá löôïng ít phong phuù, chuû yeáu laø baøo töû nöôùc ngoït Magnastriatites howardi coù kích thöôùc hoùa thaïch lôùn ñaõ xaùc nhaän moâi tröôøng laéng ñoïng traàm tích ñaàm hoà nöôùc lôï töông ñoái gaàn bôø. Khoaûng 2190-2360m, chöùa moät phöùc heä baøo töû phaán hoa khaù phong phuù trong ñoù caùc baøo töû Magnastriatites howardi vaø taûo Botryococcus spp. vaø Pediastrum spp. chieám öu theá keøm theo caùc voû kitine cuûa hoùa thaïch ñoäng vaät vi coå sinh ñaõ khaúng ñònh ñieàu kieän laéng ñoïng traàm tích trong moâi tröôøng vuõng vònh nöôùc lôï. Khoaûng 2120-2190m : Ñaëc thuø cuûa khoaûng naøy chöùa phöùc heä baøo töû phaán hoa raát phong phuù vôùi söï taêng leân ñaùng keå cuûa nhoùm hoùa thaïch röøng ngaäp maën vaø caùc hoùa thaïch bieån nhö Dinoflagellate undiff., Leiosphaeridia spp., vaø Botryococcus spp. chöùng toû moâi tröôøng laéng ñoïng traàm tích chuyeån töø ñieàu kieän bieån kín ôû phaàn ñaùy sang bieån khôi gaàn bôø theo chieàu höôùng töø döôùi leân treân. Chöông IV LIEÂN KEÁT 2 GIEÁNG KHOAN ( xem phuï luïc 3) Nguyeân taéc lieân keát sinh ñòa taàng giöõa 2 gieáng khoan ñöôïc lieân keát caùc ranh giôùi ñòa chaát theo thöù töï öu tieân nhö sau: Ranh giôùi ñòa chaát baäc I laø söï lieân keát theo ranh giôùi tuoåi ñòa chaát. Ranh giôùi ñòa chaát baäc II laø söï lieân keát theo ranh giôùi taäp traàm tích coù ñaëc ñieåm rieâng bieät veà coå sinh thaùi chæ ra caùc phuï heä taàng rieâng bieät. Ranh giôùi ñòa chaát baäc III laø söï lieân keát theo caùc pha bieån tieán cöïc ñaïi hay goïi laø caùc maët ngaäp luït ( neáu phaùt hieän ñöôïc). Keát quaû lieân keát sinh ñòa taàng caùc thaønh thaïo traàm tích giöõa hai gieáng khoan theå hieän ôû baûng döôùi ñaây: Baäc lieân keát Caùc ranh giôùi ñòa chaát 15-2-RD-4TK 15-2-RD-5TK Ranh giôùi baäc I Noùc Mioxen sôùm 2060m 2120m Noùc Oligoxen muoän 2870m 2700m Ranh giôùi baäc II Noùc taäp seùt Baïch Hoå 2120m 2160m Ñaùy taäp seùt Baïch hoå 2300m 2360m Noùc Traø Taân döôùi 2950m 2780m Ñaùy Traø Taân döôùi 3137m 2957m Ranh giôùi baäc III Döïa vaøo caùc sô ñoà lieân keát giöõa hai gieáng khoan (phuï luïc 3) keát hôïp vôùi baûng toång keát veà sinh ñòa taàng cuûa hai gieáng khoan (phuï luïc 1vaø phuï luïc2) ta coù nhöõng nhaän xeùt sau: Trong khoaûng 2870m-3137m thuoäc gieáng khoan 15-2RD 4TK chæ coù moái quan heä vôùi phaàn treân cuûa thaønh taïo traàm tích Oligoxen. ÔÛ khoaûng naøy ñöôïc tích tuï ñoàng baèng ven bieån vaø hoà nhoû, caùc daïng hoùa thaïch thuoäc loaøi sau ñaàm nöôùc maëm–ñaàm nöôùc maën. Caùc hôïp phaàn caáu thaønh caùc hoùa thaïch sinh vaät ñöôïc ñònh vò ôû khoaûng khoâng gian naøy (öu theá cuûa loaøi baøo töû phaán thuoäc kieåu 1 vaø kích thöôùc nhoû, ñoä löïa choïn xaáu, ñoä maøi troøn xaáu)cuøng vôùi nhieàu loaøi baøo töû sinh vaät troâi noåi thaáp, vôùi söï xuaát hieän phoå bieán loaøi taûo nöôùc ngoït Leiosphaeradia, Pediastrum, Botryococcus vaø loaøi thuoäc sau ñaàm laày nöôùc maën Acroctichum ñaõ xaùc ñònh söï laéng ñoäng vôùi doøng naêng löôïng töông ñoái trung bình, cuøng vôùi söï boài tích ñoàng baèng ven bieån gia nhaäp vaøo caùc thaønh taïo (öu theá cuûa hoùa thaïch daïng muøn) vaø vaät chaát höõu cô cuûa hoùa thaïch ôû hoà cuõng hieän dieän ôû khoaûng 2860m-2900m , 2943m , 3070m-3137m . Trong khoaûng 2690m-2975m ôû gieáng khoan 15-2RD 5TK chæ quan heä vôùi phaàn traàm tích phía treân (loaït D-C) coù tuoåi Oligoxen. ÔÛ khu vöïc naøy laéng ñoïng do ñoàng baèng ven bieån vaø moät ít aûnh höôûng cuûa ñieàu kieän hoà vaø boài tích ñaàm hoà. Thaønh phaàn caùc daïng hoùa thaïch thuoäc khu vuïc naøy ñöôïc nhaän daïng nhôø vaøo caùc ñaëc tính troâi noåi cuûa daïng baøo töû phaán kieåu 1, kích thöôùc nhoû, ñoä löïa choïn keùm, ñoä maøi troøn trung bình, vaø phaàn lôùn laø ñoä troâi noåi thaáp cuûa caùc daïng baøo töû sinh vaät. Vôùi söï coù maët phoå bieán vôùi soá löôïng lôùn caùc loaøi taûo nöôùc ngoït Leiosphaeridia , Pediastrum , Botryocuccus vaø loaøi thöïc vaät thuoäc ñaàm laày nöôùc maën ñaõ thöøa nhaän söï laéng ñoäng coù quan heä vôùi doøng naêng löôïng trung bình lieân keát vôùi ñoàng baèng ven bieån gia nhaäp vaøo heä thoáng traàm tích (do tính troäi cuûa caùc hoùa thaïch daïng muøn). Ñoàng thôøi coù caùc daïng hoùa thaïch vaät chaát höõu cô sapropel cuõng hieän dieän ôû chæ ôû caùc ñoä saâu töø 2730m-2760m , 2810m-2840m, 2870-2900m vaø 2930m-2957m . Vôùi keát quaû phaân tích phaán hoa ôû khu vöïc coù tuoåi Oligoxen sôùm ôû 2 gieáng 15-2RD-4TK vaø 15-2RD -5TK thieáu ñi loaït ñòa chaán E, loaït naøy coù quan heä vôùi taàng“Black shall“ ôû boàn truõng Cöûu Long chöùa ñöïng phoå bieán vaø nhieàu caùc loaøi Lycopodium neogenicus, Cicatricosisporites dorogensis trong toå hôïp baøo töû phaán. Tuy caû hai gieáng khoan ñeàu thuoäc boàn truõng Cöûu Long nhöng vaãn coù söï khaùc bieät veà moâi tröôøng traàm tích vaø sinh ñòa taàng. Khi quan saùt veà moâi tröôøng coå traàm tích treân caùc phuï luïc 1,2,3 nhaän thaáy raèng ôû gieáng khoan 15-2RD 5KT moâi tröôøng vuõng vònh laø chieám öu theá, coøn beân gieáng khoan 15-2RD 4KT thì moâi tröôøng ñaàm hoà nöôùc ngoït phoå bieán, chöùng toû raèng ôû gieáng khoan 15-2 RD 5KT coù söï chuyeån tieáp vaø chòu aûnh höôûng cuûa moâi tröôøng bieån sôùm hôn gieáng khoan 15-2RD 4KT. ÔÛ khoaûng ñoä saâu töø 3020m-3137m gieáng khoan 15-2RD 4KT coù söï bieán ñoäng veà moâi tröôøng traàm tích, chuyeån tieáp töø moâi tröôøng vuõng vònh nöôùc ngoït bò loä treân beà maët (do söï giaûm möïc nöôùc ôû caùc ñaàm hoà) sang vuõng vònh nöôùc lôï roài laïi chuyeån tieáp veà moâi tröôøng ñaàm hoà nöôùc ngoït, coøn ôû beân gieáng khoan 15-2 RD 5KT thì söï bieán ñoäng veà moâi tröôøng traàm tích raát ít, cho thaáy raèng ôû giai ñoaïn naøy coù söï aûnh höôûng cuûa caùc hoaït ñoäng kieán taïo, coù khaû naêng laøm cho ñôùi trung taâm cuûa beå dòch chuyeån ñeán ven bôø vaø chòu aûnh höôûng bôûi moâi tröôøng luïc ñòa ôû xung quanh khu vöïc cuûa gieáng khoan 15-2 RD 4KT. Söï bieán ñoåi moâi tröôøng traàm tích theo khoâng gian vaø thôøi gian: xeùt theo höôùng Ñoâng Baéc-Taây Nam(höôùng töø gieáng khoan 15-2RD 5TK ñeán 15-2RD 4TK) vaø thôøi gian töø Oligoxen ñeán Mioxen ta coù nhöõng nhaän xeùt nhö sau: Ñi töø döôùi leân thì traàm tích taäp D (2950m-2780m ôû gieáng khoan 15-2RD 5TK vaø 3137m-2950m ôû gieáng khoan 15-2RD 4TK), bieân ñoä suïp luùn giaûm daàn theo höôùng Ñoâng Baéc–Taây Nam. Caùc thaønh taïo traàm tích ñöôïc hình thaønh trong moâi tröôøng bieån ven bôø chuyeån sang moâi tröôøng ñaàm laày nöôùc ngoït chöùng toû raèng yeáu toá nöôùc lôï giaûm roõ reät, naêng löôïng moâi tröôøng ngaøy caøng giaûm daàn, moâi tröôøng coå ngaøy caøng ngaäp nöôùc, vì vaäy maø vaät lieäu traàm tích coù khaû naêng chuû yeáu laø traàm tích haït mòn, caùc daïng vaät chaát höõu cô coù ñieàu kieän traàm tích laéng ñoïng cuøng vôùi caùc phöùc heä baøo töû phaán phong phuù ñöôïc baûo toàn trong moâi tröôøng khöû. Ñaây laø ñieàu kieän thuaän lôïi thaønh taïo taàng ñaù meï coù khaû naêng sinh daàu raát toát. Ngoaøi ra trong caùc thaønh taïo traàm tích vaãn coù söï toàn taïi traàm tích haït thoâ nhöng tính chaát di döôõng keùm , vì vaäy khaû naêng taïo thaønh caùc væa caùt keát raát nhoû khoâng ñaùng keå Ñeán giai ñoaïn thaønh taïo caùc taäp traàm tích C, bieân ñoä suïp luùn töông ñoái ñoàng ñeàu, moâi tröôøng coå traàm tích ôû gieáng khoan 15-2RD 4TK vaø 15-2RD 5TK gaàn nhö gioáng nhau ñeàu thuoäc ñaàm laày nöôùc ngoït ven soâng, mang tính oån ñònh. Caùc phöùc heä hoùa thaïch baøo töû phaán ôû giai ñoaïn naøy khaù phong phuù, chöùng toû thaûm thöïc vaät ôû ñaây khaù toát, taàng sinh ñòa phöông khaù thuaän lôïi.Vì vaäy trong öùng duïng tìm kieám daàu khí, chuùng ta caàn quan taâm ñeán thaân caùt loøng soâng gaàn vôùi moâi tröôøng laéng ñoïng ñaàm laày ven soâng, nôi coù khaû naêng tích tuï daàu khí nhöng quy moâ khoâng lôùn Sang giai ñoaïn thaønh taïo caùc traàm tích Mioxen sôùm töông öùng vôùi heä taàng Baïch Hoå, ta nhaän thaáy coù ba giai ñoaïn roõ reät: Phaàn döôùi Mioxen sôùm töông öùng vôùi phaàn döôùi heä taàng Baïch Hoå, thì ôû caû hai gieáng khoan 15-2 RD 4TK vaø15-2 RD 5TK coù phöùc heä hoùa thaïch vi sinh vaät vaø baøo töû phaán khaù ít, chöùng toû naêng löôïng moâi tröôøng trong giai ñoaïn naøy khaù cao, khoâng taïo ñieàu kieän cho söï traàm ñoïng caùc vaät lieäu höõu cô laãn voâ cô. Vì vaäy haït ñoä traàm tích chuû yeáu töø thoâ ñeán trung bình, khaû naêng hình thaønh taàng sinh trong giai ñoaïn naøy khoâng hy höõu . Tuy nhieân ñeán phaàn giöõa Mioxen sôùm töông öùng vôùi taäp seùt Baïch Hoå thì baét ñaàu coù söï chuyeån bieán. Ñeán ñoä saâu 2350m thì moâi tröôøng traàm tích ôû gieáng khoan 15-2RD 5TK ñaõ chuyeån haún sang moâi tröôøng vuõng vònh nöôùc lôï, trong khi ñoù ôû gieáng khoan 15-2RD 4TK moâi tröôøng vaãn thuoäc ñaàm laày nöôùc ngoït. Caøng leân phía treân thì yeáu toá bieån aûnh höôûng caøng maïnh.Vì vaäy coù khaû naêng höôùng bieån laán töø phía Ñoâng Baéc (höôùng töø gieáng khoan 15-2RD 5TK ñeán 15-2RD 4TK laø höôùng Ñoâng Baéc–Taây Nam). Moâi tröôøng traàm tích ôû giai ñoaïn naøy thuoäc vuõng vònh nöôùc lôï, moâi tröôøng bieån noâng ven cuøng vôùi söï phong phuù caùc hoùa thaïch ñöôïc baøo toàn trong ñieàu kieän yeám khí höùa heïn söï hình thaønh taàng sinh trong giai ñoaïn naøy.Tuy nhieân vaãn coù söï xen keïp giöõa caùt lôùp seùt laø caùc lôùp traàm tích haït thoâ (caùt keát) vôùi beà daøy töông ñoái , ñoùng vai troø laø taàng chöùa khaù toát.Vì vaäy, neáu trong giai ñoaïn naøy coù söï hình thaønh caùc tích tuï daàu khí thì coù söï dòch chuyeån nguyeân sinh töø ñaù meï sang ñaù chöùa. Phaàn treân cuøng cuûa caùc thaønh taïo Mixen sôùm, ta thaáy coù söï xuaát hieän taäp seùt keát bieån Rotalia(“Rotalid bed”)(ñaëc tröng cho moâi tröôøng hoaøn toaøn bieån) chöùng toû phaàn treân cuûa caùc thaønh taïo Mioxen sôùm chòu aûnh höôûng cuûa bieån khaù lôùn.Caùc thaønh taïo traàm tích ôû caû hai gieáng khoan ñeàu thuoäc moâi tröôøng hoaøn toaøn bieån, vôùi doøng naêng löôïng thaáp. Taäp seùt keát bieån Rotalia laø taàng chaén khu vöïc raát toát ôû khu vöïc boàn tröõng Cöûu Long. Trong baøi tieåu luaän nghieân cöùu döïa treân phöông phaùp sinh ñòa taàng, maø chuû yeáu laø caùc di tích hoùa thaïch trong caùc lôùp ñaát ñaù. Treân cô sôû cuûa söï khaùc bieät cuûa caùc hoùa thaïch ñaëc tröng hay taäp hôïp hoùa thaïch sinh vaät, baøo töû phaán hoùa, foraminifera maø sinh ñôùi ñaõ ñöôïc xaùc ñònh ñôn vò sinh ñòa taàng (goàm caùc phöùc heä vaø caùc ñôùi phaân boá, ñoâi khi laø ñôùi thònh). Ñaây laø phöông phaùp chuû yeáu xaùc ñònh tuoåi töông ñoái cuûa ñaát ñaù theo caùc ñôùi, caùc hoùa thaïch chuaån trong khu vöïc Ñoâng Nam AÙ-Vieät Nam, ngoaøi ra phöông phaùp sinh ñòa taàng coøn laø phöông phaùp chuû yeáu lieân keát ñòa taàng giöõa caùc gieáng khoan noùi rieâng vaø caùc beå traàm tích noùi chung. Tuy nhieân vôùi taøi lieäu coøn haïn cheá neân ôû 2 gieáng khoan 15-2 RD -4TK vaø 15-2RD- 5TK chuùng ta chæ xeùt caùc ñaëc ñieåm veà baøo töû phaán ñeå xaùc ñònh moâi tröôøng laéng ñoäng cuûa caùc thaønh taïo traàm tích Oligoxen muoän–Mioxen sôùm vaø coù nhöõng nhaän xeùt sau : Caùc thaønh taïo traàm tích coù tuoåi Oligoxen sôùm quan heä ñeán heä taàng Traø Taân, ñöôïc chia ra thaønh hai taäp töông öùng vôùi hai taäp ñòa chaán C vaø D.Vôùi söï xuaát hieän caùc daïng hoùa thaïch taûo nöôùc ngoït (Bosedinia spp., taûo luïc nöôùc ngoït Pediastrium spp.) cuøng ñang xen vôùi caùc hoùa thaïch taûo nöôùc lôï (Botryococcus spp.), chöùng toû coù söï ñan xen giöõa moâi tröôøng laéng ñoïng trong ñieàu kieän nöôùc ngoït vaø moâi tröôøng laéng ñoïng trong ñieàu kieän vuõng vònh nöôùc lôï. Tuy nhieân caøng leân treân thì caøng phong phuù caùc daïng hoùa thaïch vuøng nöôùc ngoït, cuøng vôùi söï vöôït troäi daïng muøn, ñöôïc laéng ñoäng do boài tích ñoàng baèng (töông öùng taäp C), do ñoù maø caøng leân treân moâi tröôøng laéng ñoïng coù tính oån ñònh cuûa ñieàu kieän hoà nöôùc ngoït.Vì vaäy trong giai ñoaïn naøy coù söï thaønh taïo caùc taäp seùt, seùt boät giaøu chaát höõu cô, coù khaû naêng sinh daàu toát. Quaù trình sinh thaønh daàu khí ñaõ vaø ñang xaûy ra maïnh meõ. Ñoái vôùi caùc thaønh taïo traàm tích Mioxen sôùm ôû boàn truõng Cöûu Long ñöôïc xeáp vaøo heä taàng Baïch Hoå vôùi söï phaân tích caùc hoùa thaïch sinh vaät vaø caùc phöùc heä baøo töû phaán thì coù söï chuyeån bieán raát lôùn. Caøng giaûm daàn veà ñoä saâu laø söï taêng daàn caùc daïng baøo töû phaán hoa röøng ngaäp maën, phong phuù caùc baøo töû Magnastriatites howardi, taûo Botryococcus spp., Peditrium spp., chöùng toû coù söï chuyeån tieáp töø moâi tröôøng ñaàm hoà nöôùc ngoït sang moâi tröôøng hoaøn toaøn vuõng vònh nöôùc lôï. Phaàn treân cuøng cuûa traàm tích Mioxen sôùm ñöôïc ñaëc tröng bôûi taàng “Rotalia bed”, laø taàng chaén khu vöïc toát nhaát ôû beå Cöûu Long, vôùi söï phong phuù caùc daïng hoùa thaïch moâi tröôøng bieån, caùc daïng baøo töû phaán hoa röøng ngaäp maën. Chöùng toû moâi tröôøng laéng ñoïng traàm tích chuyeån tieáp töø ñieàu kieän bieån kín ôû phaàn ñaùy sang bieån khôi gaàn bôø theo chieàu töø döôùi leân.Yeáu toá bieån ñaõ baét ñaàu aûnh höôûng töø giai ñoaïn naøy, coù chieàu höôùng Ñoâng Baéc –Taây Namm. Toùm laïi, haàu nhö moâi tröôøng thaønh taïo traàm tích Oligoxen muoän–Mioxen sôùm coù söï chuyeån tieáp töø töø vaø xen keõ bieån–luïc ñòa roài chuyeån haún sang moâi tröôøng bieån vuõng vònh cuøng vôùi möùc naêng löôïng moâi tröôøng thay ñoåi, daãn ñeán söï hình thaønh xen keõ giöõa vaät lieäu haït thoâ vaø vaät lieäu mòn haït( caùt keát xen laãn boät keát). Vì vaäy söï toàn taïi caùc taàng sinh–chaén–chöùa trong giai ñoaïn Oligoxen muoän- Mioxen sôùm laø coù theå, khaû naêng toàn taïi caùc tích tuï daàu khí ôû giai ñoaïn naøy khaù lôùn. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO JVPC 2000, Report On Hydrocacbon Initial in Place and Reserves Assessmnet For Rang Dong Field . Ks Ñoã Baït,2000 – Ñòa taàng vaø quaù trình phaùt trieån traàm tích Ñeä Tam theàm luïc ñòa Vieät Nam(trang 90-99) Hoäi nghò khoa hoïc coâng ngheä 2000 “ Ngaønh daàu khí tröôùc theá kyû 21”, taäp 1- Nhaø xuaát baûn thanh nieân, Haø Noäi Moore / Webb / Collinson – Pollen Analysis – Blackwell Scientific Publications. Ñaøo Thanh Tuøng, 2003 – Moâi tröôøng traàm tích taàng Oligoxen boàn truõng Cöûu Long – Tieåu luaän toát nghieäp. Nguyeãn Thò Thu Thaûo, 2002 – Moâi tröôøng traàm tích taàng Mioxen boàn truõng Cöûu Long- Tieåu luaän toát nghieäp. Nhieàu taùc giaû – Ñòa taàng vaø sô ñoà lieân keát ñòa taàng cuûa caùc thaønh taïo traàm tích ôû theàm luïc ñòa mieàn Nam Vieät Nam ( trang 29-40) – taøi lieäu löu tröõ ôû vieän daàu khí Traàn Coâng Taïo - Quaù trình hình thaønh Hydrocacbon trong traàm tích Ñeä Tam ôû beå traàm tích Cöûu Long _ Luaän aùn phoù tieán só khoa hoïc ñòa lyù–ñòa chaát _löu tröõ ôû thö vieän quoác gia thaønh phoá Hoà Chí Minh. Vietnam Petroleum Institute, Biostratigraphical Report 15 – 2RD - 4X well- löu tröõ ôû vieän daàu khí Vietnam Petroleum Institute, Biostratigraphical Report 15 – 2RD - 5X well-löu tröõ ôû vieän daàu khí. PHUÏ LUÏC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBAI_LAM_IN.DOC
  • docBIA_VA_LOI_CAM_ON.DOC
Luận văn liên quan