Sự cần thiết trong xây dựng các mối quan hệ giữa TPTĐ với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường

I-PHẦN MỞ ĐẦU 1. Bối cảnh của đề tài: Hiện nay nhiều giáo viên và phụ huynh còn có quan niệm và nhận thức chưa đầy đủ về vai trò, vị trí của tổ chức Đội TNTP, điều đó ảnh hưởng không ít đến vai trò của tổ chức Đội TNTP trong nhà trường dẫn đến chất lượng giáo dục thanh thiếu niên chưa được nâng cao. 2. Lý do chọn đề tài: Những năm gần đây hoạt động Đội trong nhà trường góp phần rất lớn vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ. Đứng trước thực tế đó đòi hỏi người giáo viên TPTĐ phải phấn đấu không ngừng để tổ chức Đội có tác dụng giáo dục sâu rộng đến HS . Công việc này đòi hỏi TPTĐ phải có sự kết hợp và tranh thủ sự hỗ trợ ở mọi lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường để cùng tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục, vui chơi lành mạnh cho các em . Xuất phát từ lí do trên, tôi mạnh dạn viết sáng kiến “ Sự cần thiết trong xy dựng cc mối quan hệ giữa TPTĐ với cc lực lượng gio dục trong và ngoài nhà trường”. 3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu: Các mối quan hệ giáo dục ở trường THCS Bình Thắng. 4.Mục đích nghiên cứu: Tìm ra biện pháp xây dựng các mối quan hệ trong nhà trường nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Đội. 5. Điểm mới trong kết quả nghiên cứu: Phát huy sự phối hợp cần thiết giữa các lực lượng giáo dục trong nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh thông qua các phong trào hoạt động của Đội TNTP.

doc9 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/02/2013 | Lượt xem: 1777 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Sự cần thiết trong xây dựng các mối quan hệ giữa TPTĐ với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I-PHAÀN MÔÛ ÑAÀU 1. Boái caûnh cuûa ñeà taøi: Hieän nay nhieàu giaùo vieân vaø phuï huynh coøn coù quan nieäm vaø nhaän thöùc chöa ñaày ñuû veà vai troø, vò trí cuûa toå chöùc Ñoäi TNTP, ñieàu ñoù aûnh höôûng khoâng ít ñeán vai troø cuûa toå chöùc Ñoäi TNTP trong nhaø tröôøng daãn ñeán chaát löôïng giaùo duïc thanh thieáu nieân chöa ñöôïc naâng cao. 2. Lyù do choïn ñeà taøi: Nhöõng naêm gaàn ñaây hoaït ñoäng Ñoäi trong nhaø tröôøng goùp phaàn raát lôùn vaøo söï nghieäp giaùo duïc theá heä treû. Ñöùng tröôùc thöïc teá ñoù ñoøi hoûi ngöôøi giaùo vieân TPTÑ phaûi phaán ñaáu khoâng ngöøng ñeå toå chöùc Ñoäi coù taùc duïng giaùo duïc saâu roäng ñeán HS . Coâng vieäc naøy ñoøi hoûi TPTÑ phaûi coù söï keát hôïp vaø tranh thuû söï hoã trôï ôû moïi löïc löôïng giaùo duïc trong vaø ngoaøi nhaø tröôøng ñeå cuøng tham gia toå chöùc caùc hoaït ñoäng giaùo duïc, vui chôi laønh maïnh cho caùc em . Xuaát phaùt töø lí do treân, toâi maïnh daïn vieát saùng kieán “ Sự cần thiết trong xây dựng các mối quan hệ giữa TPTĐ với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường”. 3. Phaïm vi vaø ñoái töôïng nghieân cöùu: Caùc moái quan heä giaùo duïc ôû tröôøng THCS Bình Thaéng. 4.Muïc ñích nghieân cöùu: Tìm ra bieän phaùp xaây döïng caùc moái quan heä trong nhaø tröôøng nhaèm naâng cao chaát löôïng hoaït ñoäng Ñoäi. 5. Ñieåm môùi trong keát quaû nghieân cöùu: Phaùt huy söï phoái hôïp caàn thieát giöõa caùc löïc löôïng giaùo duïc trong nhaø tröôøng nhaèm naâng cao chaát löôïng giaùo duïc hoïc sinh thoâng qua caùc phong traøo hoaït ñoäng cuûa Ñoäi TNTP. PHAÀN NOÄI DUNG Cô sôû lyù luaän: Ñieàu leä Ñoäi neâu roõ tính chaát cuûa Ñoäi TNTP Hoà Chí Minh laø : “ Toå chöùc cuûa thieáu nhi Vieät Nam do Chuû Tòch Hoà Chí Minh vaø Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam saùng laäp , Ñoaøn TNCS Hoà Chí Minh phuï traùch” Noäi dung naøy khaúng ñònh thieáu nhi Vieät Nam coù moät toå chöùc ñaïi dieän cho mình vaø cuûa mình, coù tính quaàn chuùng vaø tính caùch maïng, ñi theo con ñöôøng cuûa Baùc kính yeâu vaø söï nghieäp ñaáu tranh , xaây döïng vaø baûo veä Toå quoác cuûa daân toäc Hieän nay ñaát nöôùc ñang tieán haønh söï nghieäp ñoåi môùi toaøn dieän vaø saâu saéc, vôùi muïc tieâu toång quaùt cuûa chieán löôïc phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi Vieät Nam töø naêm 2001-2020 theo Nghò Quyeát TW2 (khoaùVIII) ñaõ khaúng ñònh : “ Ñöa ñaát nöôùc ta ra khoûi tình traïng keùm phaùt trieån , naâng cao ñôøi soáng vaät chaát tinh thaàn cho nhaân daân, taïo neàn taûng ñeán naêm 2020 nöôùc ta cô baûn ñaõ trôû thaønh moät nöôùc coâng nghieäp theo höôùng hieän ñaïi hoaù”. Ñeå tieán haønh söï nghieäp ñoåi môùi ñoù thì chuùng ta phaûi heát söùc coi troïng con ngöôøi , nhaân toá con ngöôøi ñöôïc ñaët vaøo vò trí trung taâm cuûa chieán löôïc kinh teá xaõ hoäi, xaây döïng ñaát nöôùc. Muoán vaäy phaûi phaùt trieån giaùo duïc “Coi giaùo duïc laø quoác saùch haøng ñaàu” maø ñaàu tö cho giaùo duïc laø ñaàu tö cho con ngöôøi. Nhö vaäy con ngöôøi ñöôïc ñaët ôû trung taâm chieán löôïc, trong ñoù lôùp thieáu nieân, nhi ñoàng hoâm nay seõ laø nhöõng coâng daân, nhöõng ngöôøi laøm chuû töông lai ñaát nöôùc sau naøy . Ñaùp öùng yeâu caàu veà con ngöôøi, muïc tieâu giaùo duïc ñaøo taïo noùi chung vaø giaùo duïc hoïc sinh THCS noùi rieâng coù nhieäm vuï ñaøo taïo ra nhöõng con ngöôøi coù tính töï chuû, naêng ñoäng, saùng taïo, coù kieán thöùc vaên hoaù , ñaëc bieät phaûi coù loøng nhaân aùi yeâu ñaát nöôùc, yeâu chuû nghóa xaõ hoäi. Trong ñoù giaùo duïc laø neàn taûng nhaèm giuùp hoïc sinh hình thaønh nhöõng cô sôû ban ñaàu cho söï phaùt trieån ñuùng ñaén, laâu daøi veà ñaïo ñöùc, trí tueä, thaåm myõ vaø caùc kyõ naêng cô baûn. Ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu treân, chuùng ta phaûi giaùo duïc cho HS trong moät moâi tröôøng ñoàng boä nghóa laø phaûi coù söï phoái keát hôïp chaët cheõ giöõa caùc löïc löôïng giaùo duïc trong nhaø tröôøng, trong ñoù nhaø tröôøng giöõ vai troø chuû ñaïo. Trong soá caùc löïc löôïng giaùo duïc caàn ñaëc bieät chuù yù ñeán toå chöùc Ñoäi TNTP Hoà Chí Minh vì noù coù vò trí raát quan troïng ôû tröôøng THCS, Ñoäi laø thaønh phaàn hoã trôï tích cöïc vôùi nhaø tröôøng vaø cuøng nhaø tröôøng thöïc hieän noäi dung, muïc ñích giaùo duïc. Ñoäi laø toå chöùc noøng coát trong caùc phong traøo thieáu nhi, laø theå hieän vai troø chuû ñoäng taäp hôïp thieáu nhi vaøo caùc hoaït ñoäng do Ñoäi toå chöùc nhieàu naêm nay, caùc phong traøo cuûa Ñoäi thöïc söï ñaõ thu huùt ñoâng ñaûo caùc theá heä thieáu nhi tham gia vaø ñaõ trôû thaønh truyeàn thoáng cuûa Ñoäi nhö : Phong traøo nghìn vieäc toát, Coâng taùc Traàn Quoác Toaûn, phong traøo Keá hoaïch nhoû .... Hoaït ñoäng ñoäi coøn laø caàu noái giöõa nhaø tröôøng vaø xaõ hoäi, goùp phaàn thöïc hieän nguyeân lyù giaùo duïc cuûa Ñaûng. Ñoäi TNTP Hoà Chí Minh laø moät toå chöùc thoáng nhaát trong caû nöôùc. Heä thoáng toå chöùc cuûa Ñoäi ñöôïc thaønh laäp ôû caùc tröôøng hoïc vaø treân ñòa baøn daân cö töø caáp Phöôøng xaõ ñeán Trung öông do Ban chaáp haønh Ñoaøn cuøng caáp laäp ra ñeå giuùp Ñoaøn phuï traùch Ñoäi. Ñoäi vieân, Nhi ñoàng laø chuû nhaân töông lai cuûa ñaát nöôùc, tuoåi thieáu nieân laø giai ñoaïn phaùt trieån ñaëc bieät cuûa moät ñôøi ngöôøi, ôû löùa tuoåi naøy, ngöôøi ta noùi “ Ngaõ ñöôøng daãn tôùi taøi naêng , nhöng cuõng laø ngaõ ñöôøng daãn tôùi toäi loãi”, ñöùng tröôùc maët caùc em baây giôø laø hai ngaõ ñöôøng khaùc nhau: moät laø coù theå hö hoûng neáu caùc em khoâng ñöôïc quan taâm giaùo duïc ñeán nôi, ñeán choán ; hai laø theá giôùi môùi seõ ñöôïc môû roäng tröôùc caùc em neáu ñöôïc nhaø tröôøng, gia ñình vaø xaõ hoäi quan taâm giaùo duïc ñuùng ñaén. Chính vì vaäy, nhaø tröôøng hieän nay coù traùch nhieäm heát söùc naëng neà nhöng cuõng raát veû vang nhaèm giuùp hoïc sinh hình thaønh nhöõng cô sôû ban ñaàu cho söï phaùt trieån ñuùng ñaén laâu daøi veà Ñöùc, Trí, Theå, Myõ vaø caùc kyõ naêng cô baûn. Ñeå thöïc hieän vaø ñaït ñöôïc keát quaû toát troïng traùch naøy nhaø tröôøng phaûi döïa vaøo nhieàu con ñöôøng, nhieàu moái quan heä bieän chöùng vôùi nhau nhöng ñoùng vai troø hôn caû laø hoaït ñoäng Ñoäi TNTP trong nhaø tröôøng. Vaäy laøm theá naøo ñeå ñöa hoaït ñoäng Ñoäi vaø phong traøo thanh thieáu nieân vaøo hoaït ñoäng trong nhaø tröôøng moät caùch coù hieäu quaû nhaát. Ñoù quaû laø moät vaán ñeà heát söùc khoù khaên ñoái vôùi nhöõng giaùo vieân TPTÑ. Do ñoù ngöôøi TPTÑ phaûi bieát xaây döïng nhöõng moái quan heä giaùo duïc trong vaø ngoaøi nhaø tröôøng nhaèm thu huùt ñoâng ñaûo caùc löïc löôïng giaùo duïc xung quanh mình nhö : BGH, Chi ñoaøn, Coâng ñoaøn, giaùo vieân, Caùn boä Lieân - Chi ñoäi, Hoäi CMHS, …. Taát caû caùc moái quan heä naøy laø söï quyeát ñònh thaønh coâng hay thaát baïi caùc hoaït ñoäng cuûa Lieân ñoäi trong suoát naêm hoïc. Thöïc traïng vieäc xaây döïng caùc moái quan heä hieän nay: Nhöõng naêm gaàn ñaây ñöôïc söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng, söï dìu daét cuûa Ñoaøn TNCS Hoà Chí Minh phong traøo thieáu nhi cuûa caû nöôùc ngaøy caøng phaùt trieån maïnh meõ, hoaït ñoäng Ñoäi ñaõ thöïc söï thu huùt trôû thaønh nôi sinh hoaït laønh maïnh cuûa thanh thieáu nieân, nhi ñoàng trong nhaø tröôøng, xöùng ñaùng laø löïc löôïng tích cöïc, goùp phaàn raát lôùn vaøo söï nghieäp ñaøo taïo theá heä treû. Tuy nhieân toå chöùc caùc hoaït ñoäng Ñoäi trong nhaø tröôøng neáu thieáu söï phoái keát hôïp ñoù thì TPTÑ seõ gaëp raát nhieàu khoù khaên, ñieàu ñoù seõ kìm haõm caû quaù trình giaùo duïc vaø töï giaùo duïc trong caùc em thieáu nieân, nhi ñoàng laøm aûnh höôûng khoâng ít ñeán chaát löôïng giaùo duïc trong nhaø tröôøng. Nhö vaäy moái quan heä cuûa TPTÑ vôùi caùc löïc löôïng giaùo duïc trong nhaø tröôøng laø moät yeáu toá quyeát ñònh ñeán chaát löôïng giaùo duïc Thöïc teá cho thaáy, hieän nay vieäc keát hôïp giöõa caùc löïc löôïng giaùo duïc vôùi TPTÑ khoâng ñöôïc thöïc hieän thöôøng xuyeân, ñeàu ñaën vaø ñoàng boä, coâng vieäc naøy chöa ñöôïc nhaø tröôøng quan taâm chuù troïng, ñoâi khi coøn coù quan nieäm vaø nhaän thöùc chöa ñaày ñuû veà vai troø, vò trí cuûa toå chöùc Ñoäi cuõng nhö TPTÑ. Ñieàu ñoù aûnh höôûng khoâng ít ñeán phong traøo hoaït ñoäng cuûa Ñoäi vaø giaùo duïc thanh thieáu nieân trong nhaø tröôøng daãn ñeán chaát löôïng giaùo duïc khoâng ñöôïc naâng cao. Töø ñoù nhaän thaáy raèng muoán hoaït ñoäng Ñoäi coù hieäu quaû TPTÑ phaûi coù moät vai troø quan troïng trong vieäc xaây döïng caùc moái quan heä maät thieát giöõa hoaït ñoäng Ñoäi vôùi caùc hoaït ñoäng giaùo duïc trong vaø ngoaøi nhaø tröôøng, ñaëc bieät laø xaây döïng moái quan heä giöõa TPTÑ vôùi BGH nhaø tröôøng, Coâng ñoaøn, Ñoaøn TNCS Hoà Chí Minh, Hoäi CMHS ,… Caùc bieän phaùp ñeå tieán haønh giaûi quyeát vaán ñeà: 3.1. Xaây döïng moái quan heä giöõa TPTÑ vôùi BCH Lieân - Chi ñoäi: Ñaây vöøa laø moái quan heä ñoàng nghieäp vöøa laø moái quan heä treân döôùi , giaûi quyeát toát moái quan heä naøy seõ goùp phaàn quyeát ñònh vaøo vieäc naâng cao chaát löôïng giaùo duïc noùi chung vaø chaát löôïng hoaït ñoäng Ñoäi noùi rieâng .Vì vaäy giaùo vieân TPTÑ phaûi thöïc söï gaàn guõi, xaây döïng ñoäi nguõ phuï traùch Lieân - Chi ñoäi coù moái ñoaøn keát thoáng nhaát, hôïp taùc chaët cheõ nhaèm hoã trôï laãn nhau vì coâng vieäc chung, ñoàng thôøi phaûi tìm ra ñöôïc moät ñoäi nguõ BCH Lieân - Chi ñoäi thöïc söï coù naêng löïc thuùc ñaåy phong traøo hoaït ñoäng Ñoäi ngaøy caøng phaùt trieån. Muoán vaäy TPTÑ phaûi thöôøng xuyeân boài döôõng kyõ naêng, nghieäp vuï coâng taùc Ñoäi cho caùc em ñeå caùc em töï toå chöùc caùc hoaït ñoäng ôû Chi ñoäi mình, ñoàng thôøi giaùo vieân TPTÑ phaûi gaàn guõi caùc em , tìm hieåu nhöõng taâm tö, nguyeän voïng, nhöõng vöôùng maéc cuûa caùc em ñeå kòp thôøi giaûi quyeát, taïo uy tín vaø nieàm tin cho caùc em, ñeà xuaát vôùi Chi boä, BGH nhaø tröôøng coù moät soá cheá ñoä öu ñaõi hôïp lyù nhaèm ñoäng vieân, khuyeán khích caùc em tham gia hoaït ñoäng toát hôn . 3.2. Moái quan heä giöõa TPTÑ vôùi Chi ñoaøn - giaùo vieân trong nhaø tröôøng: Ngöôøi giaùo vieân TPTÑ phaûi coù quan heä maät thieát vôùi Ñoaøn thanh nieân, caùn boä giaùo vieân ñoùng vai troø laø nhöõng anh chò phuï traùch Chi ñoäi. Tröôùc heát ñaây laø caùn boä giaùo duïc tröïc thuoäc nhaø tröôøng ñöôïc BGH phaân coâng chuû nhieäm lôùp hoïc vaø tröïc tieáp phuï traùch coâng taùc Ñoäi cuûa chi ñoäi trong phaïm vi nhaø tröôøng. Do vaäy giaùo vieân TPTÑ phaûi höôùng daãn cho caùc anh chò phuï traùch hieåu vaø naém moïi hoaït ñoäng cuûa Ñoaøn - Ñoäi trong nhaø tröôøng. Theo keá hoaïch chung cuûa Lieân ñoäi keát hôïp vôùi Ban chaáp haønh Ñoaøn tröôøng, chæ ñaïo vaø theo doõi caùc hoaït ñoäng ôû caùc Chi ñoäi, tieáp thu nhöõng yù kieán, nhöõng ñeà xuaát cuûa caùc anh chò phuï traùch ñeå ñieàu chænh caùc hoaït ñoäng sao cho phuø hôïp vôùi ñaëc thuø cuûa töøng Chi ñoäi. Ñoàng thôøi phaùt hieän nhöõng nhaân toá tích cöïc ñeå boài döôõng laøm caùn boä chi ñoäi. Haøng tuaàn nhaän baùo caùo nhanh cuûa giaùo vieân chuû nhieäm ( anh chò phuï traùch ) veà tình hình hoïc taäp reøn luyeän cuûa ñoäi vieân ñeå kòp thôøi tuyeân döông döôùi côø nhöõng ñoäi vieân coù thaønh xuaát saéc vaø coù bieän phaùp giaùo duïc kòp thôøi nhöõng ñoäi vieân chaäm tieán giuùp caùc em ngaøy caøng hoaøn thieän mình hôn. Cuøng vôùi nhöõng moái quan heä treân TPTÑ cuõng caàn xaây döïng moái quan heä vôùi Ñoaøn thanh nieân cuûa ñòa phöông ñeå naém baét tình hình thöïc teá vaø cuøng nhau laøm toát nhieäm vuï chaêm soùc giaùo duïc thieáu nieân nhi ñoàng. 3.3. Xaây döïng moái quan heä giöõa giaùo vieân TPTÑ vôùi Hoäi CMHS: Ñaây laø moái quan heä khoâng theå thieáu ñöôïc trong vieäc giaùo duïc hoïc sinh ñeå taïo ra moät söï phoái hôïp ñoàng boä thoáng nhaát giöõa ba moâi tröôøng (nhaø tröôøng, gia ñình vaø xaõ hoäi) chính söï hoã trôï tích cöïc, thieát thöïc vaø coù hieäu quaû cuûa gia ñình, cuûa hoäi cha meï hoïc sinh laø ñoäng löïc to lôùn thuùc ñaåy caùc hoaït ñoäng Ñoäi, naâng cao chaát löôïng giaùo duïc. Töø moái quan heä naøy giaùo vieân TPTÑ phaûi tieáp caän raát gaàn vôùi phuï huynh tìm hieåu hoaøn caûnh gia ñình vaø coù yù kieán vôùi nhaø tröôøng giuùp ñôõ nhöõng hoïc sinh coù hoaøn caûnh khoù khaên, nhöõng hoïc sinh caù bieät , giuùp caùc em tieán boä vaø hoaø ñoàng vôùi baïn beø giuùp caùc em töï tin hôn trong hoaït ñoäng Ñoäi. 3.4. Xaây döïng moái quan heä giöõa giaùo vieân TPTÑ vôùi BGH nhaø tröôøng : Cuøng vôùi nhöõng moái quan heä treân, giaùo vieân TPTÑ phaûi thieát laäp ñöôïc moái quan heä maät thieát vôùi laõnh ñaïo nhaø tröôøng bôûi vì: Laø moät thaønh vieân trong boä maùy caùn boä quaûn lyù, giaùo vieân TPTÑ cuøng vôùi chi boä, BGH nhaø tröôøng coù traùch nhieäm höôùng daãn vaø chæ ñaïo caùc hoaït ñoäng cuûa toå chöùc Ñoäi, gaén caùc hoaït ñoäng giaùo duïc treân lôùp, giaùo duïc ngoaïi khoaù, hoaït ñoäng GDNGLL ñöa keá hoaïch coâng taùc Ñoäi vaøo keá hoaïch chung cuûa nhaø tröôøng. Chính moái quan heä naøy phaûn aùnh söï thoáng nhaát muïc tieâu cuûa caùc löïc löôïng giaùo duïc trong nhaø tröôøng. Giaùo vieân TPTÑ coù traùch nhieäm tham möu cho caáp Uyû, BGH ñeå boá trí saép xeáp nhöõng giaùo vieân coù naêng löïc, nhieät tình vöøa coù theå laøm chuû nhieäm lôùp vöøa coù theå ñaûm nhaän vai troø ngöôøi phuï traùch Chi ñoäi. TPTÑ coù nhieäm vuï ñeà xuaát vôùi nhaø tröôøng veà möùc ñaàu tö kinh phí, cô sôû vaát chaát caàn thieát cho caùc hoaït ñoäng Ñoäi theo keá hoaïch ñaõ duyeät ñeå taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho caùc hoaït ñoäng ñoäi ñaït ñöôïc keát quaû cao . TPTÑ vôùi tö caùch laø moät thaønh vieân chæ ñaïo toå chöùc caùc hoaït ñoäng Ñoäi trong nhaø tröôøng vaø laø moät thaønh vieân trong hoäi ñoàng sö phaïm, vì vaäy raát caàn söï ñoàng tình uûng hoä cuûa thaønh vieân trong hoäi ñoàng nhaø tröôøng vôùi coâng taùc cuûa Lieân ñoäi, khôi daäy ñöôïc yù thöùc tình nguyeän, töï giaùc ñoàng thôøi cuõng laø traùch nhieäm cuûa moãi giaùo vieân trong vieäc chaêm soùc, baûo veä giaùo duïc thieáu nieân nhi ñoàng. Hieäu quaû cuûa saùng kieán kinh ngieäm: Trong naêm hoïc 2009-2010 Lieân ñoäi ñaõ duy trì hoaït ñoäng cuûa caùc caâu laïc boä ñoäi nhoùm, hoøm thö noùng do ñoù neà neáp nhaø tröôøng coù chuyeån bieán toát hôn. Phong traøo thi ñua hoïc taäp ñöôïc duy trì suoát naêm hoïc, ngoaøi ra Lieân Ñoäi coøn thöïc hieän caùc phong traøo voøng tay beø baïn, giuùp baïn ñeán tröôøng, giöõ gìn tröôøng em xanh-saïch-ñeïp… ñöôïc toaøn theå Lieân Ñoäi höôûng öùng nhieät tình. Ngoaøi ra Lieân Ñoäi coøn ñoùn nhaän ñöôïc söï quan taâm cuûa caùc caáp laõnh ñaïo, ñoù laø ñieàu höùa heïn cho Lieân Ñoäi seõ ñaït ñöôïc danh hieäu Lieân Ñoäi maïnh trong naêm hoïc naøy. PHAÀN KEÁT LUAÄN Nhöõng baøi hoïc kinh nghieäm: - Nhìn chung söï phoái keát hôïp giöõa TPTÑ vôùi caùc löïc löôïng giaùo duïc chöa duy trì thöôøng xuyeân, do ñoù phong traøo hoaït ñoäng cuûa Lieân ñoäi chöa thu ñöôïc nhöõng keát quaû nhö mong muoán. -Trong khi toå chöùc caùc hoaït ñoäng cuûa Ñoäi thì ngöôøi TPTÑ phaûi chuû ñoäng leân keá hoaïch, phoái keát hôïp vôùi caùc löïc löôïng giaùo duïc, taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå toå chöùc toát caùc hoaït ñoäng cuûa Ñoäi . 2. YÙ nghóa cuûa saùng kieán kinh nghieäm: Thoâng qua saùng kieán kinh nghieäm goùp phaàn taêng cöôøng söï phoái hôïp cuûa caùc löïc löôïng giaùo duïc trong caùc hoaït ñoäng goùp phaàn naâng cao chaát löôïng coâng taùc Ñoäi goùp phaàn vaøo vieäc giaùo duïc hoïc sinh toaøn dieän. 3.Khaû naêng öùng duïng vaø trieån khai: Coù theå aùp duïng saùng kieán naøy roäng raõi cho coâng taùc khaùc: Coâng taùc chuû nhieäm, coâng taùc giaùo duïc hoïc sinh 4.Nhöõng kieán nghò ñeà xuaát: - Giöõa TPTÑ vaø caùc moái quan heä giaùo duïc phaûi ñöôïc duy trì thöôøng xuyeân trong suoát naêm hoïc. - BGH coù bieän phaùp taêng cöôøng hôn nöõa söï gaén keát trong nhaø tröôøng nhö: Giöõa TPTÑ vôùi BGH, Coâng Ñoaøn, Chi Ñoaøn, caùc GVCN... Bình Thaéng, thaùng 3 naêm 2011 Ngöôøi vieát Nguyeãn Phuùc Haäu

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docSự cần thiết trong xây dựng các mối quan hệ giữa TPTĐ với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường.doc