Sự lựa chọn trà thảo mộc dr.thanh với đối tượng khách hàng là sinh viên

I/ Phần Mở Đầu : 04 1/ Tóm Tắt Nghiên Cứu : .04 2/ Phần Dẫn Nhập : 05 2.1. Lý do chọn đề tài: 05 2.1. Vấn đề nghiên cứu: .05 2.3. Mục tiêu đề tài: 05 2.4. Mục đích nghiên cứu: 05 2.5. Giới hạn nghiên cứu: .05 2.6. Hoàn cảnh: .05 2.7. Các giả thiết: 06 II/ Phần Nội Dung : 06 1. Phương pháp Nghiên Cứu: .06 2. Mô Hình Nghiên Cứu: .06 3. Mô Tả Thị Trường: 07 3.1. Tổng Quan Thị Trường Nước Giả Khát: 07 3.2Thị Trường Trà Thảo Mộc Dr.Thanh : .10 4.Kết Quả Nghiên Cứu, Và Những Hạn Chế Của Công Trình Nghiên Cứu : 12 5.Thống Kê Kết Quả Nghiên Cứu: 13 6.Kiểm Định Giả Thiết: .19 7.Hạn Chế Và Khuyến Nghị: .19 7.1 Hạn Chế: .19 7.2 Khuyến Nghị: 20 8. Danh Mục Tài Liệu Tham Khảo: .21 9. Phụ Lục : 22 9.1 Bảng Câu Hỏi: .22 Trang 1 9.2 Bảng Mã Hóa Thông Tin: 24 I/ Phần Mở Đầu : 1/ Tóm Tắt Nghiên Cứu : “Sinh Viên trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM với sự lựa chọn Trà Thảo mộc Dr.Thanh Trong thời gian gần đây” là đề tài nhằm nghiên cứu về Việc lựa chọn và sử dụng Trà Thảo Mộc Dr.Thanh của Sinh Viên Trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM kể từ khi Công Ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát đưa ra thị trường sản phẩm nước giải khát mới Trà Thảo Mộc Dr.Thanh.Với giả thiết là “Trà Thảo Mộc Dr.Thanh có phù hợp với người tiêu dung Việt Nam không ?” Nghiên cứu này Xem xét và kiểm định mức độ hài lòng của người tiêu dùng về Trà thảo mộc Dr.Thanh. Qua đó Nghiên cứu sẽ chỉ ra những thuận lợi và khó khăn về sản phẩm này cho ra những hướng giải quyết cần thiết về sản phẩm Trà Thảo Mộc Dr.Thanh. Chúng tôi sử dụng phương pháp nghiên cứu khám phá và thông qua hình thức thảo luận nhóm để phân tích các yếu tố tác động đến sự lựa chọn trà thảo mộc Dr.Thanh.Chúng tôi sử dụng phương pháp thu thập thông tin chủ yế từ việc phỏng vấn bằng bảng câu hỏi. Ở đây chúng tôi sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên vì đây là phương pháp ít tốn kém, có tín hiệu quả và ưu việt cao.Phương pháp nghiên cứu định lượng gồm 2 bước: nghiên cứu sơ bộ với số lượng 30 mẫu sau khi có kết quả nghiên cứu sơ bộ chúng tôi tiến hành nghiên cứu chính thức với 210 mẫu với đối tượng nghiên cứu là sinh viên trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM. Sau Nghiên cứu khảo sát thì kết quả trả lời cho giả thiết nêu trên là tạm chấp nhận được (Hệ số cronback alpha (α) của mô hình nghiên cứu là 0.818). Nghiên cứu dựa trên những yếu tố ảnh hưởng là : Quảng Cáo, Tiện Dụng, Khẩu vị phù hợp, khuyến mãi, đinh lượng vừa đủ, chất lượng, dễ dàng mua, giá cả. Nghiên cứu được thực hiện trong thời gian nhóm chúng tôi phải tham gia kỳ thi học kỳ và thời gian thực hiện dự án khá ngắn (2 tháng) và có nhiều hạn chế.nên vì vậy khó tranh khỏi sai sót ,và phiến diện. Nhưng mong muốn nhóm nghiên cứu thông qua bảng nghiên cứu này có thể giúp doanh nghiệp tìm ra 1 phần giải pháp cho vấn đề Trang 2 c a mình và có th tích lũy thêm kinh nghi m ủ ể ệ để biết cách làm một Nghiên Cứu Marketing.

pdf25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/05/2013 | Lượt xem: 2333 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Sự lựa chọn trà thảo mộc dr.thanh với đối tượng khách hàng là sinh viên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I/ Ph n M Đ uầ ở ầ : ................................................................................................04 1/ Tóm T t Nghiên C u :ắ ứ .......................................................................................04 2/ Ph n D n Nh p :ầ ẫ ậ ................................................................................................05 2.1. Lý do ch n đ tài: ọ ề ........................................................................................05 2.1. V n đ nghiên c u: ấ ề ứ .....................................................................................05 2.3. M c tiêu đ tài: ụ ề ............................................................................................05 2.4. M c đích nghiên c u: ụ ứ ..................................................................................05 2.5. Gi i h n nghiên c u: ớ ạ ứ ...................................................................................05 2.6. Hoàn c nh: ả ...................................................................................................05 2.7. Các gi thi t: ả ế ................................................................................................06 II/ Ph n N i Dung :ầ ộ ..............................................................................................06 1. Ph ng pháp Nghiên C u:ươ ứ .................................................................................06 2. Mô Hình Nghiên C u:ứ .........................................................................................06 3. Mô T Th Tr ng:ả ị ườ ............................................................................................07 3.1. T ng Quan Th Tr ng N c Gi Khát:ổ ị ườ ướ ả ....................................................07 3.2Th Tr ng Trà Th o M c Dr.Thanh : ị ườ ả ộ .........................................................10 4.K t Qu Nghiên C u, Và Nh ng H n Ch C a Công Trình Nghiên C u :ế ả ứ ữ ạ ế ủ ứ ....12 5.Th ng Kê K t Qu Nghiên C u:ố ế ả ứ ........................................................................13 6.Ki m Đ nh Gi Thi t:ể ị ả ế .........................................................................................19 7.H n Ch Và Khuy n Ngh :ạ ế ế ị .................................................................................19 7.1 H n Ch :ạ ế .......................................................................................................19 7.2 Khuy n Ngh :ế ị ................................................................................................20 8. Danh M c Tài Li u Tham Kh o:ụ ệ ả .......................................................................21 9. Ph L c :ụ ụ ............................................................................................................22 9.1 B ng Câu H i:ả ỏ ...............................................................................................22 Trang 1 9.2 B ng Mã Hóa Thông Tin:ả ..............................................................................24 I/ Ph n M Đ u :ầ ở ầ 1/ Tóm T t Nghiên C u :ắ ứ “Sinh Viên tr ng Đ i H c Công Nghi p TP.HCM v i s l a ch n Trà Th o m cườ ạ ọ ệ ớ ự ự ọ ả ộ Dr.Thanh Trong th i gian g n đây”ờ ầ là đ tài nh m nghiên c u v Vi c l a ch n và sề ằ ứ ề ệ ự ọ ử d ng Trà Th o M c Dr.Thanh c a Sinh Viên Tr ng Đ i H c Công Nghi p TP.HCM k tụ ả ộ ủ ườ ạ ọ ệ ể ừ khi Công Ty TNHH th ng m i d ch v Tân Hi p Phát đ a ra th tr ng s n ph m n cươ ạ ị ụ ệ ư ị ườ ả ẩ ướ gi i khát m i Trà Th o M c Dr.Thanh.V i gi thi t là ả ớ ả ộ ớ ả ế “Trà Th o M c Dr.Thanh có phù h pả ộ ợ v i ng i tiêu dung Vi t Nam không ?”ớ ườ ệ Nghiên c u này Xem xét và ki m đ nh m c đ hàiứ ể ị ứ ộ lòng c a ng i tiêu dùng v Trà th o m c Dr.Thanh. Qua đó Nghiên c u s ch ra nh ngủ ườ ề ả ộ ứ ẽ ỉ ữ thu n l i và khó khăn v s n ph m này cho ra nh ng h ng gi i quy t c n thi t v s nậ ợ ề ả ẩ ữ ướ ả ế ầ ế ề ả ph m Trà Th o M c Dr.Thanh.ẩ ả ộ Chúng tôi s d ng ph ng pháp nghiên c u khám phá và thông qua hình th c th o lu n nhómử ụ ươ ứ ứ ả ậ đ phân tích các y u t tác đ ng đ n s l a ch n trà th o m c Dr.Thanh.Chúng tôi s d ngể ế ố ộ ế ự ự ọ ả ộ ử ụ ph ng pháp thu th p thông tin ch y t vi c ph ng v n b ng b ng câu h i.ươ ậ ủ ế ừ ệ ỏ ấ ằ ả ỏ đây chúng tôi s d ng ph ng pháp ch n m u ng u nhiên vì đây là ph ng pháp ít t nỞ ử ụ ươ ọ ẫ ẫ ươ ố kém, có tín hi u qu và u vi t cao.Ph ng pháp nghiên c u đ nh l ng g m 2 b c: nghiênệ ả ư ệ ươ ứ ị ượ ồ ướ c u s b v i s l ng 30 m u sau khi có k t qu nghiên c u s b chúng tôi ti n hànhứ ơ ộ ớ ố ượ ẫ ế ả ứ ơ ộ ế nghiên c u chính th c v i 210 m u v i đ i t ng nghiên c u là sinh viên tr ng ĐH Côngứ ứ ớ ẫ ớ ố ượ ứ ườ Nghi p TP.HCM.ệ Sau Nghiên c u kh o sát thì k t qu tr l i cho gi thi t nêu trên là t m ch p nh n đ cứ ả ế ả ả ờ ả ế ạ ấ ậ ượ (H s cronback alpha (α) c a mô hình nghiên c u là 0.818). Nghiên c u d a trênệ ố ủ ứ ứ ự nh ng y u t nh h ng là : Qu ng Cáo, Ti n D ng, Kh u v phù h p, khuy n mãi,ữ ế ố ả ưở ả ệ ụ ẩ ị ợ ế đinh l ng v a đ , ch t l ng, d dàng mua, giá c .ượ ừ ủ ấ ượ ễ ả Nghiên c u đ c th c hi n trong th i gian nhóm chúng tôi ph i tham gia kỳ thi h cứ ượ ự ệ ờ ả ọ kỳ và th i gian th c hi n d án khá ng n (2 tháng) và có nhi u h n ch .nên vì v yờ ự ệ ự ắ ề ạ ế ậ khó tranh kh i sai sót ,và phi n di n. Nh ng mong mu n nhóm nghiên c u thông quaỏ ế ệ ư ố ứ b ng nghiên c u này có th giúp doanh nghi p tìm ra 1 ph n gi i pháp cho v n đả ứ ể ệ ầ ả ấ ề Trang 2 c a mình và có th tích lũy thêm kinh nghi m đ bi t cách làm m t Nghiên C uủ ể ệ ể ế ộ ứ Marketing. Trang 3 2. PH N D N NH P:Ầ Ẫ Ậ 2.1. Lý do ch n đ tài:ọ ề Nh m tìm hi u s l a ch n trà th o m c Dr.Thanh c a sinh viên ĐH Công Nghi p TP.HCMằ ể ự ự ọ ả ộ ủ ệ nhóm chúng tôi quy t đ nh làm m t b n d án nghiên c u ế ị ộ ả ự ứ nhu c u th tr ng n c gi i khát,ầ ị ườ ướ ả c th là trà m c Dr.Thanh.ụ ể ộ 2.2 . V n đ nghiên c u:ấ ề ứ Là các y u t tác đ ng đ n s l a ch n trà th o m c Dr.Thanh đ n s l a ch n c a sinhế ố ộ ế ự ự ọ ả ộ ế ự ự ọ ủ viên ĐH Công Nghi p TP.HCM nh : qu ng cáo,s ti n d ng,khuy n mãi, đ nh l ng v aệ ư ả ự ệ ụ ế ị ượ ừ đ , kh u v phù h p,ch t l ng, d dàng mua...ủ ẩ ị ợ ấ ượ ễ 2.3 . M c tiêu đ tài:ụ ề Phân tích các y u t tác đ ng đ n s l a ch n n c gi i khát c a sinh viên đ t đó rút raế ố ộ ế ự ự ọ ướ ả ủ ể ừ nh n xét v m c đ nh h ng c a các y u t đ n s l a ch n trà th o m c Dr.Thanh.ậ ề ứ ộ ả ưở ủ ế ố ế ự ự ọ ả ộ 2.4. M c đích nghiên c u:ụ ứ Nh m kh o sát th tr ng và th hi u c a sinh viên đ giúp doanh nghi p tìm ra gi i phápằ ả ị ườ ị ế ủ ể ệ ả nâng cao ch t l ng s n ph m theo nhu c u c a ng i tiêu dùng, và đ a ra h ng gi iấ ượ ả ẩ ầ ủ ườ ư ướ ả quy t cho các v n đ kinh doanh c a chính doanh nghi p.ế ấ ề ủ ệ e. Gi i h n nghiên c u:ớ ạ ứ Chúng tôi nghiên c u th tr ng tiêu dùng n c gi i khát c a sinh viên gi i h n trong ph mứ ị ườ ướ ả ủ ớ ạ ạ vi tr ng ĐH Công Nghi p TP.HCM trong nh ng năm g n đây và th i gian nghiên c u, hoànườ ệ ữ ầ ờ ứ thành d án trong kho ng 2 tháng.ự ả 2.5 . Hoàn c nh:ả D án nghiên c u nào cũng có nh ng khó khăn và thu n l i nh t đ nh,d án nghiênự ứ ữ ậ ợ ấ ị ự c u c a nhóm chúng tôi cũng v y. Đ i t ng nghiên c u là sinh viên ĐH Côngứ ủ ậ ố ượ ứ Nghi p TP.HCM nên r t thu n ti n trong vi c kh o sát ý ki n, ti t ki m đ c m tệ ấ ậ ệ ệ ả ế ế ệ ượ ộ ph n chi phí đi l i. tuy nhiên, ph m vi nghiên c u h p nên k t qu đánh giá khôngầ ạ ạ ứ ẹ ế ả đ c chính xác và đa d ng.Chúng tôi còn g p khó khăn v th i gian vì ch gi i h nượ ạ ặ ề ờ ỉ ớ ạ trong 2 tháng và đi u ki n không gian h c nhóm ch t h p.ề ệ ọ ậ ẹ Trang 4 2.6 . Các gi thi t:ả ế đây nhóm đ a ra 3Ở ư gi thi t:ả ế 1. Qua qu ng cáo, trà th o m c Dr.Thanh đ c m i ng i bi t đ n r ng rãi.ả ả ộ ượ ọ ườ ế ế ộ 2. Giá c c a trà th o m c Dr.Thanh đ c sinh viên cho là h p lý.ả ủ ả ộ ượ ợ 3. Sinh viên ch n s d ng trà th o m c Dr.Thanh là vì y u t thanh l c, gi i nhi t và có l i choọ ử ụ ả ộ ế ố ọ ả ệ ợ s c kh e.ứ ỏ II/ Ph n N i Dung :ầ ộ 1. PH NG PHÁP NGHIÊN C U:ƯƠ Ứ Chúng tôi s d ng ph ng pháp nghiên c u khám phá và thông qua hình th c th oử ụ ươ ứ ứ ả lu n nhóm đ phân tích các y u t tác đ ng đ n s l a ch n trà th o m c Dr.Thanh.Chúngậ ể ế ố ộ ế ự ự ọ ả ộ tôi s d ng ph ng pháp thu th p thông tin t vi c ph ng v n b ng b ng câu h i.ử ụ ươ ậ ừ ệ ỏ ấ ằ ả ỏ đây chúng tôi s d ng ph ng pháp ch n m u ng u nhiên vì đây là ph ng pháp ítỞ ử ụ ươ ọ ẫ ẫ ươ t n kém, có tín hi u qu và u vi t cao.Ph ng pháp nghiên c u đ nh l ng g m 2 b c:ố ệ ả ư ệ ươ ứ ị ượ ồ ướ nghiên c u s b v i s l ng 30 m u sau khi có k t qu nghiên c u s b chúng tôi ti nứ ơ ộ ớ ố ượ ẫ ế ả ứ ơ ộ ế hành nghiên c u chính th c v i 210 m u v i đ i t ng nghiên c u là sinh viên tr ng ĐHứ ứ ớ ẫ ớ ố ượ ứ ườ Công Nghi p TP.HCM.ệ 2. MÔ HÌNH NGHIÊN C U:Ứ Đây là mô hình nghiên c u các y u t nh h ng đ n quy t đ nh l a ch n tràứ ế ố ả ưở ế ế ị ự ọ th o m c Dr.Thanh c a sinh viên tr ng ĐH Công Nghi p TP.HCM.ả ộ ủ ườ ệ Trang 5 3. MÔ T TH TR NG:Ả Ị ƯỜ 3.1. T NG QUAN TH TR NG N C GI I KHÁT:Ổ Ị ƯỜ ƯỚ Ả Vi t Nam là m t trong nh ng th tr ng tiêu th n c gi i khát không c n có t c đệ ộ ữ ị ườ ụ ướ ả ồ ố ộ tăng tr ng nhanh nh t th gi i.ưở ấ ế ớ Đó là nh n đ nh c a GS. Ph m Song, Ch t ch T ng h i Y h c Vi t Nam t i h i ậ ị ủ ạ ủ ị ổ ộ ọ ệ ạ ộ th oả “Phát tri n, nâng cao v th c a trà xanh và th o m c đ i v i ngành đ u ng Vi t Nam",ể ị ế ủ ả ộ ố ớ ồ ố ệ di n ra ngày 15/10, t i Bình D ng.ễ ạ ươ GS. Song cho bi t thêm, trung bình m i năm, m t ng i Vi t Nam m i ch u ng kho ngế ỗ ộ ườ ệ ớ ỉ ố ả 3 lít n c gi i khát đóng chai không c n, trong khi m c bình quân c a ng i Philippines là 50ướ ả ồ ứ ủ ườ lít/năm. Theo d báo, đ n năm 2012, t ng l ng đ u ng bán l Vi t Nam s tăng g nự ế ổ ượ ồ ố ẻ ở ệ ẽ ầ 50% so v i năm 2007.ớ Xu h ng này th hi n rõ khi kh o sát s mua s m qua các siêu th . Ông Nguy n Ng cướ ể ệ ả ự ắ ị ễ ọ Hòa, Phó T ng Giám đ c Saigon Coop cho bi t, th ng kê trong h th ng 13 siêu th Coopổ ố ế ố ệ ố ị Mart cho th y trong 10 ng i ch n mua n c gi i khát hi n nay thì có 6 ng i mua các lo iấ ườ ọ ướ ả ệ ườ ạ Trang 6 QUY T Đ NH Ế Ị S CH N TRÀ Ự Ọ TH O M C Ả Ộ DR.THANH KH U V Ẩ Ị PHÙ H PỢ QU NG Ả CÁO KHUY N Ế MÃI TI N D NGỆ Ụ GIÁ CẢ D DÀNG Ễ MUA Đ NH Ị L NG V A ƯỢ Ừ ĐỦ CH T Ấ L NGƯỢ Y U T Ế Ố THANH L C , Ọ GI I NHI TẢ Ệ n c không gas, c th là s a t i, n c trái cây, n c khoáng. T l này có khác so v i 3ướ ụ ể ữ ươ ướ ướ ỷ ệ ớ năm tr c, khi có đ n 7/10 ng i ch n mua n c ng t có gas.ướ ế ườ ọ ướ ọ M c tăng tr ng này cũng ch a th đáp ng nhu c u còn quá l n trong th i đi m hi nứ ưở ư ể ứ ầ ớ ờ ể ệ nay. Ông Nguy n Thanh Phong, C c phó C c An toàn V sinh Th c ph m (B Y t ), choễ ụ ụ ệ ự ẩ ộ ế bi t, mi ng bánh c a th tr ng n c gi i khát Vi t Nam còn khá nhi u đ i v i doanhế ế ủ ị ườ ướ ả ệ ề ố ớ nghi p trong n c.ệ ướ Tuy nhiên, theo ông Phong, không vì th mà doanh nghi p Vi t Nam l là vi c nâng caoế ệ ệ ơ ệ ch t l ng, nh m đem đ n nh ng s n ph m t t nh t cho ng i tiêu dùng. S c nh tranhấ ượ ằ ế ữ ả ẩ ố ấ ườ ự ạ trên th tr ng đ u ng ngày càng tr nên kh c li t, đòi h i doanh nghi p không ng ng đ yị ườ ồ ố ở ố ệ ỏ ệ ừ ẩ m nh nghiên c u, nh m đ a ra nh ng s n ph m m i có ch t lu ng cao.ạ ứ ằ ư ữ ả ẩ ớ ấ ợ Đây cũng là lý do t ch c chu i h i th o ổ ứ ỗ ộ ả “Phát tri n và nâng cao v th c a trà xanh vàể ị ế ủ th o m c đ i v i ngành đ u ng Vi t Nam".ả ộ ố ớ ồ ố ệ Chu i h i th o là m t trong nh ng ti n đ quan tr ng cho vi cỗ ộ ả ộ ữ ề ề ọ ệ nâng cao v th c a trà xanh và trà th o m c đ i v i ngành đ u ngị ế ủ ả ộ ố ớ ồ ố VN. ( nh: Khánh Vy)Ả Trang 7 Trong bu i h i th o đ u tiên này, c quan ch c năng cùng các chuyên gia đã trao đ i,ổ ộ ả ầ ơ ứ ổ xem xét, th m đ nh và ph n bi n các v n đ liên quan đ n ch t l ng s n ph m trong ngànhẩ ị ả ệ ấ ề ế ấ ượ ả ẩ đ u ng. Bên c nh đó, các chuyên gia cũng đã gi i thi u ch ng trình nghiên c u, thồ ố ạ ớ ệ ươ ứ ử nghi m s n ph m trà xanh và trà th o m c c a Tân Hi p Phát.ệ ả ẩ ả ộ ủ ệ N c đóng chai chi t xu t t lá trà xanh r t có l i cho s cướ ế ấ ừ ấ ợ ứ kh e, th m chí n u dùng đ u đ còn ch ng đ c m t s b nh.ỏ ậ ế ề ộ ố ượ ộ ố ệ ( nh: VnMedia)Ả Theo bác s Nguy n Xuân H ng, Ch t ch H i Đông y Vi t Nam, hi n nay, đa sỹ ễ ướ ủ ị ộ ệ ệ ố ng i tiêu dùng đ u h ng t i nhu c u s d ng nh ng th c ph m t t nhiên. Nh ng s nườ ề ướ ớ ầ ử ụ ữ ự ẩ ừ ự ữ ả ph m này không ch có l i cho s c kh e mà còn thân thi n v i môi tr ng.ẩ ỉ ợ ứ ỏ ệ ớ ườ Nhi u doanh nghi p Vi t Nam s n xu t n c gi i khát đang tri n khai nh ng s n ph mề ệ ệ ả ấ ướ ả ể ữ ả ẩ v i thành ph n t nhiên, đ m b o v sinh an toàn th c ph m, đáp ng nhu c u th c t c aớ ầ ự ả ả ệ ự ẩ ứ ầ ự ế ủ ng i dân trong n c.ườ ướ Các công ty s n xu t n c u ng đã đ u t dây chuy n s n xu t ngày càng hi n đ i,ả ấ ướ ố ầ ư ề ả ấ ệ ạ đ ng th i nghiên c u và cho ra đ i nh ng s n ph m m i nh trà xanh, trà th o m c khôngồ ờ ứ ờ ữ ả ẩ ớ ư ả ộ đ ng dành cho ng i m c b nh ti u đ ng hay không thích th c u ng có đ ng…ườ ườ ắ ệ ể ườ ứ ố ườ Ông Nguy n Văn Tiên, Phó Ch nhi m UB v các v n đ xã h i c a Qu c h i nh nễ ủ ệ ề ấ ề ộ ủ ố ộ ậ đ nh, chu i h i th o là nh ng hành đ ng đáng ghi nh n trong quá trình n l c cho ra đ iị ỗ ộ ả ữ ộ ậ ỗ ự ờ nh ng s n ph m Vi t ch t l ng cao, mang l i l i ích thi t th c cho ng i tiêu dùng vàữ ả ẩ ệ ấ ượ ạ ợ ế ự ườ giúp cho cu c v n đ ng “Ng i Vi t dùng hàng Vi t” đ t đ c nh ng thành qu thi t th c.ộ ậ ộ ườ ệ ệ ạ ượ ữ ả ế ự Trang 8 3.2. TH TR NG TRÀ TH O M C Dr.THANHỊ ƯỜ Ả Ộ N m b t đ c th hi u trên t p đoàn Tân Hi p Phát đã cho ra đ i s n ph m tràắ ắ ượ ị ế ậ ệ ờ ả ẩ th o m c Dr.Thanh chi t xu t t 9 lo i th o m c Cung đình có tác d ng thanh l cả ộ ế ấ ừ ạ ả ộ ụ ọ và gi i nhi t cho c th . M i đây l i đ a ra thêm s n ph m Dr.Thanh không đ ngả ệ ơ ể ớ ạ ư ả ẩ ườ thêm l a chon m i cho ng i s tăng cân không thích u ng đ ng và nh ng ng i bự ớ ườ ợ ố ườ ữ ườ ị b nh ti u đ ng. Trà th o m c Dr.Thanh không đ ng đ c làm t 9 lo i th o m cệ ể ườ ả ộ ườ ượ ừ ạ ả ộ cung đình v a có th u ng nh m t lo i n c gi i khát h ng ngày,v a có có khừ ể ố ư ộ ạ ướ ả ằ ừ ả năng thanh l c c th kh i các tác nhân gây nóng trong ng i v i h ng v ng t d uọ ơ ể ỏ ườ ớ ươ ị ọ ị thanh mát.Nh đó,b n có th u ng Dr.Thanh không đ ng m i ngày đ tho i máiờ ạ ể ố ườ ỗ ể ả t n h ng cu c s ng th t tr n v n mà không b nóng.ậ ưở ộ ố ậ ọ ệ ị Hi p h i bia r u, n c gi i khát Vi t Nam trao ch ng nh n trà th o m cệ ộ ượ ướ ả ệ ứ ậ ả ộ Dr.Thanh đ c s n xu t t 9 lo i th o m c cung đình có tác d ng thanh l c và gi iượ ả ấ ừ ạ ả ộ ụ ọ ả nhi t c th . Hi p h i bia r u n c gi i khát Vi t Nam khuyên dùng cho s nệ ơ ể ệ ộ ượ ướ ả ệ ả ph m trà th o m c Dr.Thanhẩ ả ộ Trang 9 Đúng là t khát v ng v m t th ng hi u Vi t đ t đ ng c p qu c t , THP đãừ ọ ề ộ ươ ệ ệ ạ ẳ ấ ố ế tìm cho mình m t con đ ng đ c bi t đ chinh ph c th hi u c a h n 80 tri u dânộ ườ ặ ệ ể ụ ị ế ủ ơ ệ t i vùng khí h u nhi t đ i này. Chúng tôi đã có “chi n l c sáng t o” đ t o “d uạ ậ ệ ớ ế ượ ạ ể ạ ấ n th ng hi u”. THP Group đã t p trung xây d ng th ng hi u cho nh ng nhãnấ ươ ệ ậ ự ươ ệ ữ hàng thay vì vi c “đánh bóng tên tu i” th ng hi u m tr c. Chi n l c này khi nệ ổ ươ ệ ẹ ướ ế ượ ế khách hàng bi t t i nh ng cái tên bia B n Thành, Number One, Trà Xanh Không Đế ớ ữ ế ộ tr c đây và nay là trà th o m c Dr.Thanh. Khi các th ng hi u s n ph m thànhướ ả ộ ươ ệ ả ẩ công, THP Group ti n hành m r ng th ng hi u tr thành dòng s n ph m. Chi nế ở ộ ươ ệ ở ả ẩ ế l c này d a trên kh năng sáng t o, phát huy s c m nh c a th ng hi u, giúp khaiượ ự ả ạ ứ ạ ủ ươ ệ thác t i đa ti m năng các phân khúc th tr ng, t o nên thành công. ố ề ị ườ ạ Đ i v i s n ph m Trà th o m c Dr. Thanh chúng tôi đã có s chu n b k l ng tố ớ ả ẩ ả ộ ự ẩ ị ỹ ưỡ ừ vi c đón đ u công ngh tiên ti n, khai thác ngu n nhân l c có kinh nghi m, tung raệ ầ ệ ế ồ ự ệ s n ph m có ch t l ng cao đ đ a ra th tr ng vào d p tr c T t K S u v aả ẩ ấ ượ ể ư ị ườ ị ướ ế ỷ ử ừ qua… Tuy là ng i đi sau nh ng v i ý t ng và chi n l c sáng t o đã giúp chúngườ ư ớ ưở ế ượ ạ tôi có s tăng tr ng đ t phá.ự ưở ộ Dr.Thanh s n i ti p thành công c a Tân Hi p Phát ẽ ố ế ủ ệ Vì m t s th t rõ ràng là,ộ ự ậ Dr.Thanh v i t c đ truy n thông, đ ph c a các kênh phân ph i, cũng nh doanhớ ố ộ ề ộ ủ ủ ố ư thu bán hàng đã và v n đang gia tăng v i t c đ chóng m t (trong vòng 1 tháng sauẫ ớ ố ộ ặ khi tung s n ph m đã có đ ph trên 60%).ả ẩ ộ ủ B ng nh ng h ng đi phù h p v i m t quy t tâm đ u t cao đ cho nhãnằ ữ ướ ợ ớ ộ ế ầ ư ộ hi u m i, nên cái tên Dr.Thanh đ n th i đi m này tuy là dòng s n ph m sinhệ ớ ế ờ ể ả ẩ sau, đ mu n nh ng đã nhanh chóng chi m đ c th tr ng v i đ tăngẻ ộ ư ế ượ ị ườ ớ ộ tr ng và đ nh n bi t khá cao.ưở ộ ậ ế Và qu th c, chúng ta cũng ph i “choáng” v iả ự ả ớ m t đ xu t hi n dày đ c cu Dr.Thanh trên t t c các ph ng ti n truy nậ ộ ấ ệ ặ ả ấ ả ươ ệ ề thông đa chúng cũng nh các buô h i th o, h i ngh , các ho t đ ng gia trí, cácị ư ỉ ộ ả ộ ị ạ ộ ỉ v t ph m tr ng bày t i c hàng; Không ch TP. H Chí Minh mà ngay cậ ẩ ư ạ ưả ỉ ở ồ ả các t nh thành đã đi qua trong th i gian này nh Bình D ng, Vũng Tàu, C nỉ ờ ư ươ ầ Th , H u Giang, An Giang…ơ ậ Trang 10 4.K t qu nghiên c u, và nh ng h n ch c a công trình nghiên c uế ả ứ ữ ạ ế ủ ứ Ki m đ nh thang đo : H s cronback alpha (α) c a mô hình nghiên c u là 0.818ể ị ệ ố ủ ứ Hê s (α) t ng y u t c a b ng kh o sát làố ừ ế ố ủ ả ả Cronbach's Alpha if Item Deleted gia chai nuoc giai khat .579 quang cao anh huong den quyet sinh lua chon .526 khuyen mai anh huong den quyet sinh lua chon .514 tien dung anh huong den quyet sinh lua chon .519 chat luong anh huong den quyet sinh lua chon .488 gia ca anh huong den quyet sinh lua chon .607 sang trong anh huong den quyet sinh lua chon .439 cam nhan ve mui vi dr.thanh .627 dinh luong vua du hay khong .622 yeu to thanh loc giai nhiet .625 Đ i v i m t nghiên c u khám phá m i thì h s cronback alphas là 0.818 là m tố ớ ộ ứ ớ ệ ố ộ k t qu t t và đáng tin c y dành cho doanh nghi pế ả ố ậ ệ 5. Th ng kê k t qu nghiên c uố ế ả ứ C1: Sinh viên đã t ng s d ng trà dr.thanhừ ử ụ T n sầ ố tuy t đ iệ ố T n sầ ố t ng đ iươ ố T n sầ ố tích lũy Có 210 100.0 100.0 Trang 11 K t qu kh o sát th ng kê nghiên c u cho th y 100% sinh viên đ i h c công nghi p đã t ngế ả ả ố ứ ấ ạ ọ ệ ừ dùng trà th o m c dr.thanh.ả ộ C2: Bi t v trà th o m c Dr.Thanh qua ph ng ti n ế ề ả ộ ươ ệ T n s tuy tầ ố ệ đ iố T n s t ngầ ố ươ đ iố T n s tích lũyầ ố Truy n hìnhề 116 55.2 55.2 báo chí, áp phích 43 20.5 75.7 radio 26 12.4 88.1 khác 25 11.9 100.0 T ngổ 210 100.0 Kh o sát cho th y sinh viên bi t v trà th o m c dr.thanh nhi u nh t là qua truy n hình.ả ấ ế ề ả ộ ề ấ ề C3 : Chi phí cho 1 chai n c gi i khát sinh viên ph i b raướ ả ả ỏ T n s tuy tầ ố ệ đ iố T n s t ngầ ố ươ đ iố T n s tích lũyầ ố 3000-5000 vnd 42 20.0 20.0 8000-10000 vnd 42 20.0 40.0 6000-8000 vnd 126 60.0 100.0 T ngổ 210 100.0 Vì là sinh viên nên đa s các b n ch n n c gi i khát có giá c trung bình t 6000-8000 vnđ.ố ạ ọ ướ ả ả ừ C4: Ch t l ng là y u t ch n Dr.thanhấ ượ ế ố ọ T n s tuy tầ ố ệ đ iố T n s t ngầ ố ươ đ iố T n s tích lũyầ ố đúng 210 100.0 100.0 Kh o sát trên cho th y sinh viên th i nay luôn đ t ch t l ng là y u t quy t đ nh t iả ấ ờ ặ ấ ượ ế ố ế ị ớ vi c mua s n ph m.ệ ả ẩ C5: Kh u v là y u t ch n Dr.thanhẩ ị ế ố ọ Trang 12 T n s tuy tầ ố ệ đ iố T n s t ngầ ố ươ đ iố T n s tích lũyầ ố đúng 210 100.0 100.0 100% sinh viên ch n trà th o m c Dr.Thanh vì y u t kh u v c a nó.ọ ả ộ ế ố ẩ ị ủ C6: Qu ng cáo có nh h ng t i vi c ch n mua Dr.thanhả ả ưở ớ ệ ọ T n s tuy tầ ố ệ đ iố T n s t ngầ ố ươ đ iố T n s tích lũyầ ố Bình th ngườ 77 36.7 36.7 nh h ngẢ ưở 42 20.0 56.7 R t nh h ngấ ả ưở 91 43.3 100.0 T ngổ 210 100.0 43.3% sinh viên đ c kh o sát cho r ng y u t qu ng cáo r t nh h ng đ n quy tượ ả ằ ế ố ả ấ ả ưở ế ế đ nh l a ch n trà th o m c Dr.Thanh .ị ự ọ ả ộ C7: Khuy n mãi là y u t ch n dr.thanhế ế ố ọ T n s tuy tầ ố ệ đ iố T n s t ngầ ố ươ đ iố T n s tích lũyầ ố R t không nhấ ả h ngưở 84 40.0 40.0 Không nh h ngả ưở 35 16.7 56.7 Bình th ngườ 91 43.3 100.0 T ngổ 210 100.0 Y u t khuy n mãi c a trà th o m c Dr.Thanh không nh h ng gì đ n quy t đ nhế ố ế ủ ả ộ ả ưở ế ế ị l a ch n trà th o m c Dr.Thanh .ự ọ ả ộ C8: S ti n d ng là y u t ch n mua trà th o m c dr.thanhự ệ ụ ế ố ọ ả ộ Trang 13 T n s tuy tầ ố ệ đ iố T n s t ngầ ố ươ đ iố T n s tích lũyầ ố R t không nhấ ả h ngưở 42 20.0 20.0 Không nhả h ngưở 42 20.0 40.0 Bình th ngườ 77 36.7 76.7 nh h ngẢ ưở 49 23.3 100.0 T ngổ 210 100.0 Kh o sát s ti n d ng không nh h ng nhi u đ n quy t đ nh l a ch n trà th o m cả ự ệ ụ ả ưở ề ế ế ị ự ọ ả ộ Dr.Thanh c a sinh viên.ủ C9: Y u t giá c nh h ng đ n quy t đ nh l a ch nế ố ả ả ưở ế ế ị ự ọ T n s tuy tầ ố ệ đ iố T n s t ngầ ố ươ đ iố T n s tích lũyầ ố Bình th ngườ 133 63.3 63.3 nh h ngẢ ưở 77 36.7 100.0 T ngổ 210 100.0 Y u t giá c cũng nh h ng đ n quy t đ nh l a ch n c a sinh viên khi mua tràế ố ả ả ưở ế ế ị ự ọ ủ th o m c Dr.Thanh.ả ộ C10: Ch t l ng là y u t ch n dr.thanhấ ượ ế ố ọ T n s tuy tầ ố ệ đ iố T n s t ngầ ố ươ đ iố T n s tích lũyầ ố Không nhả h ngưở 42 20.0 20.0 nh h ngẢ ưở 126 60.0 80.0 R t nh h ngấ ả ưở 42 20.0 100.0 T ngổ 210 100.0 Trang 14 Ch t l ng luôn là y u t hàng đ u c a vi c ch n mua b t c s n ph m nào khôngấ ượ ế ố ầ ủ ệ ọ ấ ứ ả ẩ ngoài tr trà th o m c Dr.Thanh.ừ ả ộ Trang 15 C11: Sang tr ng có giúp sinh viên ch n mua s n ph m trà dr.thanhọ ọ ả ẩ T n s tuy tầ ố ệ đ iố T n s t ng đ iầ ố ươ ố T n s tích lũyầ ố R t không nhấ ả h ngưở 84 40.0 40.0 Không nhả h ngưở 42 20.0 60.0 Bình th ngườ 84 40.0 100.0 T ngổ 210 100.0 Y u t sang tr ng không nh h ng nhi u đ n s l a ch n c a sinh viên.ế ố ọ ả ưở ề ế ự ự ọ ủ C12: Có d dàng mua đ c s n ph m khôngễ ượ ả ẩ T n s tuy tầ ố ệ đ iố T n s t ng đ iầ ố ươ ố T n s tích lũyầ ố Có 210 100.0 100.0 Kh o sát cho th y 100% sinh viên đ u cho r ng có th d dàng mua trà th o m c Dr.Thanh.ả ấ ề ằ ể ễ ả ộ C13: Giá c có h p lý khôngả ợ T n s tuy tầ ố ệ đ iố T n s t ng đ iầ ố ươ ố T n s tích lũyầ ố Không 98 46.7 46.7 Có 112 53.3 100.0 T ngổ 210 100.0 Kh o sát cho th y 53.3% sinh viên cho r ng giá c là h p lý nh ng v n còn 46.7%ả ấ ằ ả ợ ư ẫ sinh viên cho r ng ch a h p lý.ằ ư ợ C14: C m nh n v mùi v dr.thanhả ậ ề ị Trang 16 T n s tuy tầ ố ệ đ iố T n s t ng đ iầ ố ươ ố T n s tích lũyầ ố Không ngon 42 20.0 20.0 Bình th ng ườ 119 56.7 76.7 Ngon 49 23.3 100.0 T ngổ 210 100.0 56.7% sinh viên cho r ng mùi v trà th o m c Dr.Thanh là bình th ng.ằ ị ả ộ ườ C15: Ý ki n v đ nh l ng dr.thanhế ề ị ượ T n s tuy tầ ố ệ đ iố T n s t ng đ iầ ố ươ ố T n s tích lũyầ ố Không 77 36.7 36.7 Có 133 63.3 100.0 T ngổ 210 100.0 Đa s sinh viên cho r ng trà th o m c dr.Thanh có đ nh l ng v a đ .ố ằ ả ộ ị ượ ừ ủ C16: Y u t thanh l c, gi i nhi t c thế ố ọ ả ệ ơ ể T n s tuy tầ ố ệ đ iố T n s t ng đ iầ ố ươ ố T n s tích lũyầ ố R t không nhấ ả h ngưở Không nhả h ngưở 1 5 .5 2.4 .5 2.9 Bình th ngườ 44 21.0 23.8 nh h ngẢ ưở 73 34.8 58.6 R t nh h ngấ ả ưở 87 41.4 100.0 T ngổ 210 100.0 Y u t thanh l c, gi i nhi t là y u t r t nh h ng đ n quy t đ nh l a ch n tràế ố ọ ả ệ ế ố ấ ả ưở ế ế ị ự ọ th o m c Dr.Thanh vì nó là nguyên nhân chính thu hút s chú ý c a ng i tiêu dùng.ả ộ ự ủ ườ 6. KI M Đ NH GI THI T:Ể Ị Ả Ế Trang 17 V i m c ý nghĩa α=5%, v i n=210. ớ ứ ớ 1. Chúng ta đ t gi thi t 1: Qu ng cáo nh h ng đ n quy t đ nh mua trà th o m c Dr.Thanh,ặ ả ế ả ả ưở ế ế ị ả ộ means=4.0667. Ta có: means+lower = 3.0001 > 3 nên gi thi t đ c ch p nh n.ả ế ượ ấ ậ V y qu ng cáo r t nh h ng đ n s quan tâm c a m i ng i,t o s chú ý r t l n đ c bi tậ ả ấ ả ưở ế ự ủ ọ ườ ạ ự ấ ớ ặ ệ v i chi n l c qu ng cáo khá r m r .ớ ế ượ ả ầ ộ 2. Gi thi t 2: giá c c a trà th o m c Dr.Thanh là h p lý, means=3.3667ả ế ả ủ ả ộ ợ Ta có means+lower =1.6377<3 nên gi thi t b bác b .ả ế ị ỏ Gi thi t trên b bác b ch ng minh giá c c a trà th o m c Dr.Thanh ch a th t h p lý, đ cả ế ị ỏ ứ ả ủ ả ộ ư ậ ợ ặ bi t đ i v i sinh viên.ệ ố ớ 3. Gi thi t 3: y u t thanh l c, gi i nhi t và có l i cho s c kh e nh h ng đ n quy t đ nhả ế ế ố ọ ả ệ ợ ứ ỏ ả ưở ế ế ị mua trà th o m c Dr.Thanh, means= 4.1429ả ộ Ta có means+lower = 3.1683 > 3 nên gi thi t đ c ch p nh n.ả ế ượ ấ ậ Qua đó cho th y t p đoàn THP đã n m b t đ c th hi u c a ng i tiêu dùng hi n nay là aấ ậ ắ ắ ượ ị ế ủ ườ ệ ư chu ng nh ng lo i th c u ng t nhiên có l i cho s c kh e đ c bi t là thanh l c, gi i nhi t.ộ ữ ạ ứ ố ự ợ ứ ỏ ặ ệ ọ ả ệ 7. H N CH VÀ KHUY N NGH Ạ Ế Ế Ị : 7.1 H N CHẠ Ế: Nghiên c u đ c th c hi n trong th i gian nhóm chúng tôi ph i tham gia kỳ thi gi aứ ượ ự ệ ờ ả ữ kỳ, cu i kỳ và th i gian th c hi n d án khá ng n (2 tháng) và có nhi u h n ch .nên vì v yố ờ ự ệ ự ắ ề ạ ế ậ khó tranh kh i sai sót ,và phi n di n.nh ng mong mu n nhóm nghiên c u thông qua b ngỏ ế ệ ư ố ứ ả nghiên c u này có th giúp doanh nghi p tìm ra 1 ph n gi i pháp cho v n đ c a mình và cóứ ể ệ ầ ả ấ ề ủ th tìm hi u thêm v th tr ngể ể ề ị ườ 7.2 Khuy n Ngh :ế ị Trang 18 M c dù sinh viên bi t nhi u v s n ph m trà dr.thanh và h u h t đã s dùng dr.thanhặ ế ề ề ả ẩ ầ ế ử nhung h u h t ý ki n đ u cho r ng kh u vi không ngon, và giá c ch a th t phù h p.vì thầ ế ế ề ằ ẩ ả ư ậ ợ ế nhóm chúng tôi đ a ra đ xu t nh sauư ề ấ ư • Th 1 nên cái ti n ch t l ng và mùi v c a s n ph m, vì qua kh o sát cho th y r ngứ ế ấ ượ ị ủ ả ẩ ả ấ ằ kh u v và ch t l ng luôn là y u t quy t đ nh đ ch n mua s n ph mẩ ị ấ ượ ế ố ế ị ể ọ ả ẩ • Th 2 nên m r ng th tr ng và tham kh o ý ki n c a các nhóm khách hàng khácứ ở ộ ị ườ ả ế ủ • Th 3 phát tri n các s n ph m th c u ng m i phù h p h n so v i sinh viên v giá cứ ể ả ẩ ứ ố ớ ợ ơ ớ ề ả ch t l ng và mùi v , vì sinh viên là th ph n l n nh t c a doanh nghi p s n xu tấ ượ ị ị ầ ớ ấ ủ ệ ả ấ n c gi i khát.ướ ả Trang 19 8. DANH M C TÀI LI U THAM KH O:Ụ Ệ Ả 1/ Giáo trình nghiên c u Marketing,NXB ĐHQG TP.HCM – Ts.Nguy n Minh Tu n vàứ ễ ấ Ts.Bùi Văn Quang 2/ Giáo Trình SPSS, Huỳnh Bá Tu D ng, Nxb Th ng Kê, Tr ng Đ i H c Văn Lang,ệ ươ ố ườ ạ ọ năm 2003. Trang 20 9. PH L C :Ụ Ụ 9.1. B ng câu h i:ả ỏ B NG THU TH P Ý KI N KHÁCH HÀNGẢ Ậ Ế B ng câu h i s :.........ả ỏ ố Thông tin cá nhân Ph ng v n viênỏ ấ H & tên:...........................ọ H & tên:.....................................ọ L p: ..................................ớ L p: ............................................ớ 1. B n đã s d ng trà th o m c dr.thanh bao gi ch a?ạ ử ụ ả ộ ờ ư  R iồ  Ch aư 2. B n bi t trà th o m c dr.thanh qua ph ng ti n nào?ạ ế ả ộ ươ ệ  Truy n hìnhề  Radio  Báo chí, áp phích  Ph ng ti n khácươ ệ 3. B n th ng mua n c gi i khát v i giá bao nhiêu?ạ ườ ướ ả ớ  3000 – 5000 VND  6000 – 8000 VND  8000 – 10000 VND  Trên 10000 VND 4.Ch t l ng c a trà th o m c Dr.Thanh là y u t quy t đ nh vi c b n l a ch n nó ph iấ ượ ủ ả ộ ế ố ế ị ệ ạ ự ọ ả không?  Đúng  Sai 5.Kh u v phù h p là y u t quy t đ nh vi c b n s d ng trà th o m c Dr.Thanh ph iẩ ị ợ ế ố ế ị ệ ạ ử ụ ả ộ ả không?  Đúng  Sai 6. Qu ng cáo nh h ng nh th nào đ n quy t đ nh l a ch n trà th o m c dr.thanh c aả ả ưở ư ế ế ế ị ự ọ ả ộ ủ b n?ạ  R t không nh h ngấ ả ưở  Bình th ngườ  nh h ngẢ ưở  Không nh h ngả ưở  R t nh h ngấ ả ưở 7. Y u t khuy n mãi c a trà th o m c dr.thanh nh h ng nh th nào đ n quy t đ nhế ố ế ủ ả ộ ả ưở ư ế ế ế ị l a ch n nó?ự ọ  R t không nh h ngấ ả ưở  Bình th ngườ  nh h ngẢ ưở Trang 21  Không nh h ngả ưở  R t nh h ngấ ả ưở 8.S ti n d ng c a trà th o m c Dr.thanh nh h ng nh th nào đ n quy t đ nh l aự ệ ụ ủ ả ộ ả ưở ư ế ế ế ị ự ch n nó?ọ  R t không nh h ngấ ả ưở  Bình th ngườ  nh h ngẢ ưở  Không nh h ngả ưở  R t nh h ngấ ả ưở 9. Giá c là y u t nh h ng đ n s quy t đ nh l a ch n trà th o m c Dr.thanh c aả ế ố ả ưở ế ự ế ị ự ọ ả ộ ủ b n?ạ  R t không nh h ngấ ả ưở  Bình th ngườ  nh h ngẢ ưở  Không nh h ngả ưở  R t nh h ngấ ả ưở 10.Ch t l ng là y u t nh h ng đ n s quy t đ nh l a ch n trà th o m c Dr.thanhấ ượ ế ố ả ưở ế ự ế ị ự ọ ả ộ c a b n?ủ ạ  R t không nh h ngấ ả ưở  Bình th ngườ  nh h ngẢ ưở  Không nh h ngả ưở  R t nh h ngấ ả ưở 11.Sang tr ng là y u t nh h ng đ n s quy t đ nh l a ch n trà th o m c dr.thanhọ ế ố ả ưở ế ự ế ị ự ọ ả ộ c a b n?ủ ạ  R t không nh h ngấ ả ưở  Bình th ngườ  nh h ngẢ ưở  Không nh h ngả ưở  R t nh h ngấ ả ưở 12. B n có th d dàng mua trà th o m c dr.thanh hay không?ạ ể ễ ả ộ  Không  Có 13. B n có th y giá c c a trà th o m c dr.thanh là h p lý không?ạ ấ ả ủ ả ộ ợ  Không  Có 14. Khi u ng trà th o m c dr.thanh b n c m th y th nào?ố ả ộ ạ ả ấ ế  Không ngon  Bình th ngườ  Ngon 15. Trà th o m c dr.thanh có đ nh l ng v a đ là y u t quy t đ nh vi c tôi l a ch nả ộ ị ượ ừ ủ ế ố ế ị ệ ự ọ nó.  Không  Có 14. Khi u ng trà th o m c dr.thanh b n c m th y th nào?ố ả ộ ạ ả ấ ế  Không ngon  Bình th ngườ  Ngon 15. Trà th o m c dr.thanh có đ nh l ng v a đ là y u t quy t đ nh vi c tôi l a ch nả ộ ị ượ ừ ủ ế ố ế ị ệ ự ọ nó. Trang 22  Không  Có 16.Thanh l c, gi i nhi t là y u t nh h ng đ n s quy t đ nh l a ch n trà th o m cọ ả ệ ế ố ả ưở ế ự ế ị ự ọ ả ộ dr.thanh c a b n?ủ ạ  R t không nh h ngấ ả ưở  Bình th ngườ  nh h ngẢ ưở  Không nh h ngả ưở  R t nh h ngấ ả ưở 9.2.B ng mã hóa thông tin:ả B NG MÃ HÓA THÔNG TINẢ T T Câu h i nghiên c uỏ ứ Bi n quan sátế Mã trả l iờ Tr l iả ờ 1 B n đã s d ng trà th o m cạ ử ụ ả ộ dr.thanh bao gi ch a?ờ ư C1: Đã sử d ng hay ch aụ ư 1 2 r iồ ch aư 2 B n bi t trà th o m cạ ế ả ộ dr.thanh qua ph ng ti n nào?ươ ệ C2: ph ngươ ti n thông tinệ 1 2 3 4 Truy n hìnhề báo chí, áp phích radio khác 3 B n th ng mua n c gi iạ ườ ướ ả khát v i giá bao nhiêu?ớ C3: giá cả n c gi i khátướ ả 1 2 3 4 3000-5000vnd 6000-8000vnd 8000-10000vnd trên 10000vnd 4 Ch t l ng c a trà th o m cấ ượ ủ ả ộ Dr.Thanh là y u t quy t đ nh vi c b nế ố ế ị ệ ạ l a ch n nó ph i không?ự ọ ả C4: y u tế ố ch t l ngấ ượ 1 2 đúng sai 5 Kh u v phù h p là y u tẩ ị ợ ế ố quy t đ nh vi c b n s d ngế ị ệ ạ ử ụ trà th o m c Dr.Thanh ph iả ộ ả không? C5: kh u vẩ ị 12 đúng sai 6 Qu ng cáo nh h ng nh thả ả ưở ư ế nào đ n quy t đ nhế ế ị l a ch n trà th o m cự ọ ả ộ dr.thanh c a b n?ủ ạ C6: y u tế ố qu ng cáoả 1 2 3 4 5 r t không nhấ ả h ngưở không nhả h ng ưở bình th ngườ nh h ngả ưở r t nh h ngấ ả ưở 7 Y u t khuy n mãi c a tràế ố ế ủ C7: y u tế ố 1 r t không nhấ ả Trang 23 th o m c dr.thanh nh h ngả ộ ả ưở nh th nào đ n quy t đ như ế ế ế ị l a ch n nó?ự ọ khuy n mãiế 2 3 4 5 h ngưở không nhả h ng ưở bình th ngườ nh h ngả ưở r t nh h ngấ ả ưở 8 S ti n d ng c a trà th o m cự ệ ụ ủ ả ộ Dr.thanh nh h ngả ưở nh th nào đ n quy t đ như ế ế ế ị l a ch n nó?ự ọ C8: y u tế ố ti n d ngệ ụ 1 2 3 4 5 r t không nhấ ả h ngưở không nhả h ng ưở bình th ngườ nh h ngả ưở r t nh h ngấ ả ưở 9 Giá c là y u t nh h ngả ế ố ả ưở đ n s quy t đ nhế ự ế ị l a ch n trà th o m cự ọ ả ộ Dr.thanh c a b n?ủ ạ C9: y u t giáế ố cả 1 2 3 4 5 r t không nhấ ả h ngưở không nhả h ng ưở bình th ngườ nh h ngả ưở r t nh h ngấ ả ưở 10 Ch t l ng là y u t nhấ ượ ế ố ả h ng đ n s quy t đ nhưở ế ự ế ị l a ch n trà th o m cự ọ ả ộ Dr.thanh c a b n?ủ ạ C10: y u tế ố ch t l ngấ ượ 1 2 3 4 5 r t không nhấ ả h ngưở không nhả h ng ưở bình th ngườ nh h ngả ưở r t nh h ngấ ả ưở 11 Sang tr ng là y u t nhọ ế ố ả h ng đ n s quy t đ nhưở ế ự ế ị l a ch n trà th o m cự ọ ả ộ dr.thanh c a b n?ủ ạ C11: y u tế ố sang tr ngọ 1 2 3 4 5 r t không nhấ ả h ngưở không nhả h ng ưở bình th ngườ nh h ngả ưở r t nh h ngấ ả ưở 12 B n có th d dàng mua tràạ ể ễ th o m cả ộ dr.thanh hay không? C12: d dàngễ mua 1 2 không có 13 B n có th y giá c c a tràạ ấ ả ủ th o m cả ộ dr.thanh là h p lý không?ợ C13: s h p lýự ợ c a giá củ ả 1 2 không có 14 Khi u ng trà th o m cố ả ộ C14: c mả 1 không ngon Trang 24 dr.thanh b n c m th y thạ ả ấ ế nào? nh n vậ ề dr.thanh 2 3 bình th ng ườ ngon 15 Trà th o m c dr.thanh có đ nhả ộ ị l ng v a đượ ừ ủ là y u t quy t đ nh vi c b nế ố ế ị ệ ạ l a ch n nó?ự ọ C15: đ nhị l ng v a đượ ừ ủ 1 2 không có 16 Thanh l c, gi i nhi t là y u tọ ả ệ ế ố nh h ng đ n s quy t đ nhả ưở ế ự ế ị l a ch n trà th o m cự ọ ả ộ dr.thanh c a b n?ủ ạ C16: Thanh l c, ọ gi i nhi tả ệ 1 2 3 4 5 r t không nhấ ả h ngưở không nhả h ng ưở bình th ngườ nh h ngả ưở r t nh h ngấ ả ưở Trang 25

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfSự lựa chọn Trà Thảo mộc DrThanh với đối tượng khách hàng là Sinh Viên.pdf
Luận văn liên quan