Sự phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

LỜI GIỚI THIỆU Hiện nay việc chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ trung tâm của các nước xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực kinh tế. Đây là một vấn đề không đơn giản đòi hỏi phải nghiên cứu để giải quyết một cách sáng tạo hàng loạt vấn đề. Tuy nhiên trong thời đại của thông tin hiện đại và khoa học_ kĩ thuật tiên tiến, mỗi nước có thể rút ngắn quá trình thực hiện việc chuyển đổi cơ chế kinh tế, giảm bớt đến mức thấp nhất cái giá phải trả trong quá trình chuyển đổi đầy khó khăn ấy bằng cách học tập cách làm của các nước khác để giải quyết từng bước vấn đề trong điều kiện cụ thể của nước mình, sáng tạo cách làm có hiệu quả nhất. Ở hầu hết các quốc gia này, những thiếu sót của của chính sách kinh tế mang một số đặc điểm của kinh tế kế họach hóa trong quá khứ ngày càng trở nên rõ ràng. Việc kế họach hóa các qui trình kinh tế đã bị lung lay hòan tòan. Những ảnh hưởng nghiêm trọng bắt nguồn từ sự méo mó của giá cả dẫn tới việc phân bổ không hợp lý các nhân tố sản xuất đã được đưa ra ánh sáng. Người ta không thể bỏ qua sự yếu kém , sa sút và thiếu năng lực quản lý Nhà Nước. Từ đó dẫn đến sự gia tăng khoảng cách giữa người giàu và người nghèo. Không còn ai nghi ngờ về sự thất bại của hệ thống kinh tế kế họach hóa tập trung. Tất cả những điều trên đã buộc các quốc gia đang phát triển phải gia tăng một cách đáng kể các nỗ lực tìm kiếm một khái niệm kinh tế mới không có những tác dụng phụ tiêu cực của cả hai hình thái trên. Do vậy ngày càng có nhiều người quan tâm tới mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa. Để có thể biết được xu hướng phát triển kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, biết được những hạn chế và phương hướng giải quyết nhằm phát triển nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam . Em chọn đề tài “Sự phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam “ MỤC LỤC LỜI GIỚI THIỆU ã Hiểu thế nào là kinh tế thị trừong định hướng xã hội chủ nghĩa 2 ã Mục đích nghiên cứu nền kinh tế thị trường 2 CHƯƠNG I : NHIỆM VỤ CƠ BẢN CHUYỂN ĐỔI CƠ CHẾ KINH TẾ. NỀN KINH TẾ VIỆT NAM TRƯỚC VÀ SAU THỜI KỲ ĐỔI MỚI . I/ NHIỆM VỤ CƠ BẢN CẦN PHẢI NGHIÊN CỨU ĐỂ CHUYỂN ĐỔI CƠ CHẾ KINH TẾ 4 II/ NỀN KINH TẾ VIỆT NAM TRƯỚC VÀ SAU THỜI KỲ ĐỔI MỚI NĂM 1986 5 1/ Trước thời kỳ đổi mới 5 2/ Sau thời kỳ đổi mới 5 3/ Những thành tựu sau thời kỳ đổi mới 7 CHƯƠNG II: NHỮNG VIỆC CẦN LÀM ĐỂ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA. NHỮNG HẠN CHẾ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI QUYẾT I/ NHỮNG VIỆC CẦN LÀM ĐỂ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG XA ÕHỘI CHỦ NGHĨA . 9 1/ Phát triển các loại hình doanh nghiệp: 9 a/ Doanh nghiệp Nhà Nước 10 b/ Doanh nghiệp tư nhân 11 c/ Doanh nghiệp hợp tác xã 12 d/ Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 13 2/ Phát triển đồng bộ các loại thị trường: 14 3/ Công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên cơ sở phát huy nội lực và chủ động hội nhập 16 4/ Xoá đói giảm nghèo thực hiện công bằng xã hội, phát triển con người một cách toàn diện 18 a/ Công ăn việc làm 19 b/ Xóa đói giảm nghèo 20 c/ Cuộc sống xã hội 21 5/ Cải cách hành chính 21 II/ NHỮNG HẠN CHẾ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI QUYẾT 22 1/ Về phát triển các loại hình doanh nghiệp 22 a/ Doanh nghiệp nhà nước 22 b/ Doanh nghiệp tư nhân 25 c/ Doanh nghiệp hợp tác xã 26 d/ Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 27 2/ Về phát triển đồng bộ các loại thị trường 28 a/ Về thị trường hàng hoá 28 b/ Thị trường vốn 29 c/ Thị trường bất động sản 30 d/ Thị trường lao động 31 3/ Về phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa trên cơ sở phát huy nội lực và chủ động hội nhập 32 4/ Về xoá đói giảm nghèo thực hiện công bằng xã hội, phát triển con người một cách hoàn thiện 35 5/ Về cải cách hành chính 36 LỜI KẾT 38

doc51 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1320 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Sự phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
aùt trieån cuûa ngaønh coâng nghieäp ñaõ coù taùc ñoäng lan toûa, naâng cao ñôøi soáng cuûa ngöôøi lao ñoäng thuoäc moïi giai taàng xaõ hoäi . Chuû tröông cuûa Ñaûng khoâng phaûi laø coâng nghieäp hoaù vaø hieän ñaïi hoaù maø laø coâng nghieäp, hieän ñaïi hoaù trong quaù trình phaùt trieån khoâng chæ ñôn thuaàn phaùt trieån coâng nghieäp , maø coøn phaûi thöïc hieän söï chuyeån dòch cô caáu trong töøng ngaønh, töøng lónh vöïc vaø toaøn boä neàn kinh teá quoác daân theo höôùng coâng ngheä tieán boä, khoâng chæ ñi tuaàn töï qua caùc böôùc cô giôùi hoaù, töï ñoäng hoaù, tin hoïc hoaù, maø coøn keát hôïp ñoàng thôøi caùc thaønh töïu treân nhieàu lónh vöïc vaø coù nhöõng muõi nhoïn phaùt trieån ñi taét, ñoùn ñaàu, khoâng chæ aùp duïng caùc coâng ngheä tieân tieán maø coøn phaûi bieát taän duïng vaø hieän ñaïi hoaù coâng ngheä truyeàn thoáng . Ñieàu quan troïng nhaát cuûa hieän ñaïi hoaù laø caùc doanh nghieäp ñaõ chuù troïng nhieàu hôn ñeán nghieân cöùu, tìm kieám nhöõng giaûi phaùp kyõ thuaät vaø caùch thöùc saûn xuaát môùi, ñoåi môùi ña daïng hoaù saûn phaåm. 4/ Xoaù ñoùi giaûm ngheøo thöïc hieän coâng baèng xaõ hoäi, phaùt trieån con ngöôøi moät caùch toaøn dieän: Ñaët con ngöôøi ôû vò trí trung taâm, coi troïng caùc quan heä xaõ hoäi vaø ñôøi soáng xaõ hoäi vaø ñôøi soáng xaõ hoäi laø baûn chaát cuûa cheá ñoä ta . Nhöõng thaønh töïu veà xaõ hoäi, ngay trong 30 naêm khaùng chieán vaø trong nhöõng naêm hoaø bình xaây döïng tröôùc thôøi ñoåi môùi, laø nieàm töï haøo chính ñaùng cuûa daân toäc ta. Trong doøng tö duy vaø haønh ñoäng ñaët con ngöôøi ôû vò trí trung taâm, chuùng ta deã hieåu chuû tröông do Ñaûng ta ñeà ra trong thôøi kyø ñoåi môùilaø keát hôïp ngay töø ñaàu vaø trong töøng böôùc, giöõa taêng tröôûng kinh teá vôùi tieán boä xaõ hoäi vaø coâng baèng xaõ hoäi. Ñieàu ñöôïc bhaán maïnh laø keát hôïp ngay töø ñaàu, khi trình ñoä phaùt trieån kinh teá coøn thaáp, chöù khoâng chôø kinh teá khaù leân roài môùi keát hôïp, vaø keát hôïp töøng böôùc, thích hôïp vôùi töøng böôùc, moät caùch lieân tuïc chöù khoâng giai ñoaïn. Ñieàu môùi so vôùi tröôùc laø ôû caùch xöû lyù söï keát hôïp caùch thöïc hieän coâng baèng xaõ hoäi, caùch giaûi quyeát caùc vaán ñeàtrong ñieàu kieän phaùt trieån neàn kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa. Gaàn hai thaäp kyû nay, trong nöôùc ta cuõng nhö treân theá giôùi, ngaøy caøng nhieàu nhöõng cuoäc ñieàu tra khaûo saùt, nhöõng coâng trình nghieân cöùu, nhöõng cuoäc thöû nghieäm ôû nhieàu quy moâ khaùc nhau, coù khi bao quaùt caû moät quoác gia, veà moái quan heä giöõa caùi xaõ hoäi vaø caùi kinh teá, veà theá naøo laø taêng tröôûng kinh teá, theá naøo laø tieán boä xaõ hoäi, theá naøo laø coâng baèng xaõ hoäi, theá naøo laø keát hôïp giöõa taêng tröôûng kinh teá vôùi tieán boä vaø coâng baèng xaõ hoäi. Nhö moät daáu hieäu cuûa thôøi ñaïi, caùc keát quûa treân theá giôùi cho thaáy nhaän thöùc vaø haønh ñoäng cuûa chuùng ta laø gaàn guõi, gaëp nhau vôùi nhöõng keát quûa aáy, chöùng toû khaùt voïng vaø ñoøi hoûi chung cuûa moïi daân toäc . Khaùt voïng vaø ñoøi hoûi naøy bieåu hieän noåi baät trong nhöõng chuû tröông ñöôïc phoå bieán nhanh choùng treân quy moâ toaøn caàu veà gaén boù vaên hoaù vaø phaùt trieån beàn vöõng ( luùc ñaàu nhaán maïnh söï göõi gìn moâi tröôøng, tieáp ñoù môû roäng ra bao haøm söï coâng baèng xaõ hoäi), veà phaùt trieån laø daân chuû vaø töï do, veà xoaù ñoùi giaûm ngheøo, veà phaùt huy nguoàn voán xaõ hoäi, veà phaùt trieån nguoàn nhaân löïc vaø phaùt trieån con ngöôøi . Trong coá gaéng trieån khai nhöõng chuû tröông quan troïng vaø tieán boä naøy, 10 naêm qua, lieân hieäp quoác ñaõ toå chöùc moät soá hoäi nghò thöôûng ñænh coù haøng traêm nguyeân thuû quoác gia tham döï . Ba lónh vöï treân ñoái vôùi chieán löôïc phaùt trieån xaõ hoäi cuûa taát caû caùc nöôùc ñaõ ñöôïc xaùc ñònh laø : a/ Coâng aên vieäc laøm : Töø maáy chuïc naêm nay, vaán ñeà coâng aên vieäc laøm, tuyeån duïng lao ñoäng giaûm bôùt, neáu coù theå thì loaïi boû tình traïng thieáu vieäc laøm, thaát nghieäp toaøn phaàn, thaát nghieäp töøng phaàn, thaát nghieäp che daáu, luoân luoân ñöôïc ñaët laø vaán ñeà kinh teá vaø vaán ñeà xaõ hoäi cöïc kyø quan troïng, nhieàu thôøi gian ñöôïc goïi laø “ vaán ñeà cuûa vaán ñeà ”, vaán ñeà trung taâm caû veà kinh teá vaø xaõ hoäi . Ñaûng, Nhaø Nöôùc vaø nhaân daân ta, ñaõ lieân tuïc coá gaéng, baèng nhöõng caùch nghó vaø caùch laøm cuûa töøng thôøi kyø, raát khaùc nhau, thaäm chí traùi ngöôïc nhau giöõa thôøi kyø naøy vôùi thôøi kyø khaùc, ñeå giaûi quyeát toát vaán ñeà coâng aên vieäc laøm. Chuùng ta ñaõ phaán ñaáu ñeå töøng böôùc giuùp cho moãi ngöôøi lao ñoäng coù vieäc laømhöõu ích, sau ñoù tieán leân coù vieäc laøm hôïp lyù, haøng naêm thu xeáp coâng vieäc cho haøng trieäu ngöôøi ñeán tuoåi lao ñoäng, giaûm soá ngöôøi thaát nghieäp o83 caùc thaønh thò, giaûm tình traïng noâng daân haøng naêm moãi ngöôøi thöøa haøng traêm ngaøy khoâng coù vieäc laøm ôû noâng thoân, trí thöùc chöa ñöôïc söû duïng heát thôøi gian vaø khaû naêng lao ñoäng trí oùc, thanh nieân toát nghieäp caùc loaïi tröôøng khoù tìm coâng vieäc, phaûi chôø ñôïi daøi ngaøy, soá ñoâng ngöôøi lao ñoäng khoâng ñöôïc ñaøo taïo neân chæ giao laøn lao ñoäng giaûn ñôn . Xeùt veà nhöõng gì ñaõ laøm ñöôïc, keå caû thôøi bao caáp vaø thôøi ñoåi môùi thì thaønh töïu laø lôùn. Xeùt veà yeâu caàu vaø khaû naêng, thì thôøi tröôùc cuõng nhö thôøi nay, coøn xa môùi duøng heát khaû naêng vaø ñaït ñöôïc yeâu caàu. Veà ñieàu naøy, tieáng noùi cuûa soá lieäu vaø nhaát laø tieáng noùi thöïc teá cuûa cuoäc soáng thaät laø roõ reät. b/ Xoùa ñoùi giaûm ngheøo: Muïc tieâu giaûm ngeøo treân theá giôùi, thoâng qua caùc haønh ñoäng quoác gia kieân quyeát vaø suï hôïp taùc quoác teá, laø moät ñoøi hoûi baét buoäc veà maët ñaïo ñöùc, xaõ hoäi, chính trò vaø kinh teá cuûa caû loaøi ngöôøi . Theo Lieân hieäp quoác, ñeå phaùt trieån xaõ hoäi treân nguyeân taéc tieán boä vaø coâng baèng, caùc nöôùc treân theá giôùicaàn tieán coâng xoaù ñoùi ngheøobaèng moät giaûi phaùp toaøn dieän, bao goàm xoaù boû naïn ñoùi vaø suy dinh döôõng, baûo ñaûm an toaøn löông thöïc, phaùt trieån giaùo duïc, vieäc laøm, caùc dòch vuï chaêm soùc söùc khoûe ban ñaàu, söùc khoûe sinh saûn, nöôùc saïch vaø veä sinh moâi tröôøng, choã ôû thích hôïp vaø môû roäng söï tham gia cuûa ngöôøi ngheøo vaøo ñôøi soáng kinh teá, vaên hoaù, xaõ hoäi vôùi söï trôï giuùp öu tieân cho nhöõng ngöôøi yeáu theá, deã bò toån thöông nhaát laø phuï nöõ vaø treû em . Quan nieäm roäng raõi nhö treân ñaùnh daáu naác thang nhaän thöùc hieän nay treân theá giôùi veà theá naøo laø ñoùi ngheøo vaø xoaù ñoùi giaûm ngheøo, ñoù laø moät nhaän thöùc tieán boä khoâng deã bieán thaønh haønh ñoäng. Trong coäng ñoàng Quoác Teá, vieäc xaùc ñònh möùc ñoùi ngheøo coù nhieàu caùch cao thaáp, roäng heïp. Tuy nhieân caùch tính phoå bieán hieän nay vaãn ñang laø caên cöù vaøo möùc thu nhaäp ñeå ñaùp öùng nhöõng nhu caàu cô baûn, toái thieåu cuûa cuoäc soáng, theo ñoù ngöôøi ngheøo laø ngöôøi coù thu nhaäp thaáp döôùi 2 USD/ ngaøy hoaëc coù möùc dinh döôõng döôùi 2100 kilocalo/ ngaøy . Möùc ngheøo ôû nöôùc ta thaáp hôn roõ reät so vôùi möùc tính treân theá giôùi, do ñoù theo möùc tính treân theá giôùi thì soá ngöôøi ngheøo ôû nöôùc ta laø nhieàu hôn roõ reät so vôùi möùc tính cuûa nöôùc ta. Chuùng ta ñaõ döï ñònh raèng theo ñaø phaùt trieån kinh teá seõ ñieàu chænh möùc ngheøo leân cao hôn , daàn daàn tieáp caän möùc quoác teá. ÔÛ nöôùc ta, möùc ngheøo ñöôïc xaùc ñònh : hoä ngheøo laø hoä coù thu nhaäp bình quaân ñaàu ngöôøi 150 nghìn ñoàng /thaùng ôû thaønh thò, 100nghìn ñoàng /thaùng ôû noâng thoân ñoàng baèng, 80 nghìn ñoàng/ thaùng ôû noâng thoân mieàn nuùi vaø haûi ñaûo . c/ Cuoäc soáng xaõ hoäi Ñeå phaùt trieån cuoäc soáng xaõ hoäi caàn xem xeùt moät loaït vaán ñeà lôùn : Vò trí, taùc duïng, taâm traïng vaø nguyeän voïng cuûa töøng taàng lôùp xaõ hoäi coâng nhaân, noâng daân, trí thöùc, thanh nieân, phuï nöõ, cöïu chieán binh, caùc vò laõo thaønh caùch maïng, ngöôøi coù coâng vôùi nöôùc, caùn boä nghi’ höu, ngöôøi cao tuoåi, doanh nhaân, ñoàng baøo caùc daân toäc thieåu soá, ñoàng baøo toân giaùo, ñoàng baøo soáng ôû nöôùc ngoaøi. Thöïc traïng vaø xu theá cuûa phaåm chaát, nhaân caùch con ngöôøi Vieät Nam, thöïc traïng moái quan heä giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi trong gia ñình, ôû tröôøng hoïc, taïi doanh nghieäp, coâng sôû tö sôû vaø caùc toå chöùc khaùc , treân ñöôøng phoá vaø ôû nhöõng nôi coâng coäng, töø ñoù nhìn nhaän veà loái soáng cuûa xaõ hoäi ta veà söï hình thaønh heä thoáng giaù trò môùi cuûa con ngöôøi Vieät Nam nhaát laø cuûa lôùp treû. 5/ Caûi caùch haønh chính Coâng cuoäc ñoåi môùi cuûa nöôùc ta theo ñöôøng loái cuûa Ñaûng mang tính chaát toaøn dieän, trong ñoù ñoåi môùi kinh teá laø troïng taâm. Veà Ñaûng löïc löôïng laõnh ñaïo cuûa toaøn boä heä thoáng chính trò, nghò quyeát Ñaïi hoäi VI neâu roõ :”… Ñaûng phaûi ñoåi môùi veà nhieàu maët; ñoåi môùi tö duy; tröôùc heát laø tö duy kinh teá; ñoåi môùi toå chöùc ; ñoåi môùi ñoäi nguõ caùn boä; ñoåi môùi phong caùch laõnh ñaïovaø coâng taùc .” Veà Nhaø Nöôùc nghò quyeát Ñaïi hoäi VI nhaán maïnh “ … caàn thöïc hieän moät coâng cuoäc caûi caùch lôùn veà toå chöùc boä maùy cuûa caùc cô quan nhaø nöôùc.” Töø baøi hoïc cuûa 50 naêm xaây döïng chính quyeàn nhaân daân döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng, nghò quyeát hoäi nghò laàn thöù 8 ban chaáp haønh Trung Öông khoaù VII, thaùng 1/1995 ñaõ ñuùc keát thaønh 5 quan ñieåm cô baûn veà Nhaø Nöôùc, ñöôïc nhaéc laïi nguyeân vaên trong nghi quyeát Ñaïi hoäi VIII thaùng 7/1996, laøm cô sôû cho vieäc caûi caùch boä maùy nhaø nöôùc . Xaây döïng Nhaø Nöôùc xaõ hoäi chuû nghóa cuûa daân, do daân vaø vì daân, laáy lieân minh giai caáp coâng nhaân vôùi giai caáp noâng daân vaø taàng lôùp trí thöùc laøm neàn taûng, do Ñaûng coäng saûn laõnh ñaïo. Thöïc hieän ñaày ñuû quyeàn daân chuû nhaân daân, göõi nghieâm kyû cöông xaõ hoäi, chuyeân chính vôùi moïi haønh ñoäng xaâm phaïm lôïi ích Toå Quoác vaø nhaân daân . Quyeàn löïc Nhaø Nöôùc laø thoáng nhaát coù söï phaân coâng vaø phoái hôïp chaët cheõ giöõa caùc cô quan nhaø nöôùc trong vieäc thöïc hieän 3 quyeàn :laäp phaùp - haønh phaùp vaø tö phaùp . Quaùn trieät nguyeân taéc taäp trung daân chuû trong toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa nhaø nöôùc coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam . Taêng cöôøng phaùp cheá xaõ hoäi chuû nghóa, xaây döïng Nhaø Nöôùc phaùp quyeàn Vieät Nam, quaûn lyù nhaø nöôùc baèng phaùp luaät . Ñoàng thôøi coi troïng giaùo duïc, naâng cao ñaïo ñöùc xaõ hoäi chuû nghóa . Taêng cöôøng vai troø laõnh ñaïo cuûa Ñaûng ñoái vôùi Nhaø Nöôùc II/ NHÖÕNG HAÏN CHEÁ VAØ PHÖÔNG HÖÔÙNG GIAÛI QUYEÁT Beân caïnh nhöõng thaønh coâng vaø nhöõng thaønh töïu maø Ñaûng vaø Nhaø Nöôùc ta ñaõ ñaït ñöôïc trong coâng cuoäc chuyeån ñoåi cô cheá kinh teá, coøn coù nhöõng maët haïn cheá, thieáu soùt caàn giaûi quyeát : 1/ Veà phaùt trieån caùc loaïi hình doanh nghieäp a/ Doanh nghieäp nhaø nöôùc * Haïn cheá : Maáy naêm qua caûi caùch doang nghieäp Nhaø Nöôùc tieán haønh chaäm, traày traät, khi leân khi xuoáng . Chuû tröông hình thaønh moät soá taäp ñoaøn kinh teá maïnh treân cô sôû caùc toång coâng ty nhaø nöôùc, coù söï tham gia cuûc caùc thaønh phaàn kinh teá chöa ñöôïc trieån khai tích cöïc, laïi coù khuynh höôùng hình thaønh theo kieåu haønh chính, nhieàu doanh nghieäp Nhaø Nöôùc coù quy moâ töông ñoái lôùn vaø laâu naêm cuûa ta vaãn chöa ñuû taàm côõ vöôn ra kinh doanh ngoaøi bieân giôùi Quoác Gia ( töø moät vaøi ngaønh nhö daàu khí.)Nguyeân nhaân chuû yeáu cuûa tình traïng noùi treân laø do chöa giaûi quyeát thoâng suoát nhöõng vaán ñeà sau : Tröôùc heát laø quan nieäm veà söï caàn thieát cuûa doanh nghieäp Nhaø Nöôùc. Khoâng ai coù theå phuû nhaän vai troø vò trí cuûa doan nghieäp Nhaø Nöôùc trong neàn kinh teá quoác daân. Doanh nghieäp Nhaø Nöôùc raát caàn thieát trong nhöõng ngaønh ngheà then choá, coù taàm quan troïng cô baûn, ñoøi hoûi voán lôùn maø, thôøi gian thu hoái voán keùo daøi, laõi thaáp, chuùng ta ñaõ coù nhieàu coá gaéng baûo ñaûm cho nhöõng doanh nghieäp Nhaø Nöôùc kinh doanh coù hieäu quûa vaø naâng cao söùc caïnh tranh, theá nhöng nhìn chung nhieàu doanh nghieäp nhaø nöôùc vaãn coøn quaù yeáu keùm, chöa thöïc söï laø nhöõng ñôn vò ñi ñaàu trong öùng duïng tieán boä khoa hoïc kyõ thuaät vaø coâng ngheä, neâu göông veà naêng suaát, chaát löôïng, hieäu quaû kinh teá – xaõ hoäi vaø chaáp haønh phaùp luaät . ÔÛ nöôùc ta hieän nay, vaãn coøn quan nieäm muoán duy trì doanh nghieäp Nhaø Nöôùc trong taát caû caùc ngaønh, vôùi yù ñoà baûo ñaûm söï chuû ñaïo cuûa kinh teá Nhaø Nöôùc, giöõ vöõng ñònh höôùng XHCN. Doanh nghieäp Nhaø Nöôùc laø thaønh quaû cuûa moät thôøi kyø phaùt trieån kinh teá raát ñaùng töï haøo, keát quaû cuûa coâng söùc caû daân toäc vaø söï giuùp ñôõ cuûa caùc nöôùc anh em, nhöng caàn thaáy raèng neáu cöù duy trì doang nghieäp Nhaø Nöôùc khoâng hieäu quaû, phaûi buø ñaép thua loã cho doanh nghieäp Nhaø Nöôùc aûnh höôûng xaáu ñeán toaûn boä neàn kinh teá . Coù taâm lyù muoán duy trì doanh nhgieäp Nhaø Nöôù baèng baát kyø giaù naøo, neáu kinh doanh thua loã thì tìm moïi caùch buø ñaép, cöùu baèng ñöôïc, khoâng muoán aùp duïng caùc bieän phaùp ña daïng hoaù sôû höõu hoaëc tìm moïi caùch ñeå trì hoaõn . Coù quan nieäm cho raèng neáu yeáu keùm cuûa doanh nghieäp laø do theå cheá kinh teá hieän haønh khoâng taïo ñieàu kieän cho doanh nhgieäp töï chuû trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh . Nghieâm troïng hôn laø coù quan nieäm cho raèng caàn thieát duy trì doanh nhgieäp trong taát caû caùc ngaønh kinh teá, bôûi vì neáu khoâng nhö theá , doanh nghieäp daân doanh seõ chieám öu theá, seõ khoâng theå giöõ vai troø chuû ñaïo cuûa neàn kinh teá Nhaø Nöôùc, khoâng coâng cuï kinh teá ñuû maïnh ñeå coù theå ñieàu tieát neàn kinh teá, khoâng thöïc hieän ñöôïc chuû tröông xaây döïng neàn kinh teá ñoäc laäp, töï chuû, thöïc hieän coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù. Nhö vaäy cuõng töùc laø leäch höôùng xaõ hoäi chuû nghóa . Coù theå khaúng ñònh raèng coâng cuoäc caûi caùch doanh nghieäp Nhaø Nöôùc tieán haønh traày traät, khoù khaên laø do coøn chòu nhöõng raøng buoäc cuûa nhöõng quan ñieåm cuõ kyõ, chöa thaät thoâng suoát veà neàn kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa coøn muoán duy trì caøng nhieàu caøng toát, maëc duø khoâng theå phuû nhaän thöïc traïng doanh nghieäp kinh doanh keùm hieäu quûa, khoâng thoaùt khoûi söï raøng buoäc cuûa tö duy cuõ kyõ, giaùo ñieàu thì khoâng theå tieán haønh caûi caùch doanh nghieäp Nhaø Nöôùc . * Phöông höôùng giaûi quyeát Do chöa thoaùt khoûi tö duy cuõ kyõ ñoù nhieàu vaán ñeà cuï theå trong quaù trình ña daïng hoaù sôû höõu coøn raát luùng tuùng, caàn giaûi quyeát theo caùc höôùng sau : Moät laø: vieäc ñònh giaù trò doanh nghieäp, phöông thöùc ñònh giaù laâu nay ñöôïc tieán haønh thuaàn tuùy theo cung caùch haønh chính. Caùch laøm thöôøng laø do moät hoäi ñoàng, trong ñoù caùn boä laõnh ñaïo thì nhieàu nhöng thieáu ngöôøi coù chuyeân moân nghieäp vuï. Vì vaäy, coù nhieàu luùng tuùng, nhaát laø trong vieäc aùp duïng hai phöông thöùc khaùc nhau cho doanh nghieäp trong lónh vöïc saûn xuaát, kinh doanh vaø doanh nghieäp trong lónh vöïc saûn xuaát, kinh doanh vaø doanh nghieäp trong lónh vöïc dòch vuï, tö vaán, du lòch. Do ñoù, vieäc ñònh giaù doanh nghieäp thöôøng keùo daøi, coù khi haøng naêm. Trong vieäc ñònh giaù doanh nghieäp, co moät vaán ñeà qua nghieàu naêm vaãn chua ñöôïc xöû lyù thoûa ñaùng: ñoù laø soá voán do doanh nghieäp duøng quyõ phaùt trieån saûn xuaát hoaëc vay ngaân haøng mua saém ñöôïc qua nhieàu naêm coù maùy moùc ñaõ heát thôøi haïn khaáu hao, nhöng khi ñònh giaù, nhöõng taøi saûn naøy vaãn ñöôïc cô quan ñònh giaù coi laø taøi saûn cuûa nhaø nöôùc. Trong khi ngöôøi lao ñoäng thì cho raèng taøi saûn ñoù coù ñöôïc laø do coâng söùc cuûa hoï chaéc boùp, ñaõ khoâng chi heát cho tieàn thöôûng, coá gaéng tích luõy cho saûn xuaát. Hai laø: vieäc laønh maïnh hoùa tình hình taøi chính doanh nghieäp. Ñeå thöïc hieän vieäc caûi caùch doanh nghieäp Nhaø nöôùc moät caùch hieäu quaû, traùnh ñöôïc nhöõng ñoã vôõ, ñieàu kieän tieân quyeát laø phaûi ñoåi môùi tö duy, xaùc ñònh söï caàn thieát cuûa caùc thaønh phaàn kinh teá, nhaát laø kinh teá tö nhaân trong neàn kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa. Doanh nghieäp Nhaø nöôùc caàn thieát trong moät soá ngaønh vaø lónh vöïc then choát, coù taàm nhìn cô baûn quan troïng cô baûn, caùc doanh nghieäp Nhaø nöôùc trong caùc ngaønh kinh doanh nhaát thieát phaûi naâng löïc caïnh tranh bình ñaúng vôùi caùc thaønh phaàn kinh teá khaùc, phaûi xoùa boû sôùm tình traïng lôïi duïng ñoäc quyeàn doanh nghieäp caûn trôû quaù trình giaûm chi phí ñaàu vaøo cho caùc doanh nghieäp thuoäc caùc thaønh phaàn kinh teá. Muoán vaäy phaûi toå chöùc laïi moät caùch cô baûn boä maùy giuùp chính phuû, caùc boä, chính quyeàn ñòa phöông chæ ñaïo coâng cuoäc caûi caùch doanh nghieäp nhaø nöôùc töø treân xuoáng döôùi, baûo ñaûm boä maùy caùn boä coâng chöùc coù ñaày taâm huyeát, ñuû trí tueä vaø naêng löïc cho coâng vieäc naøy. b/ Doanh nghieäp tö nhaân: Söï phaùt trieån cuûa doanh nghieäp tö nhaân luoân bò níu keùo, bò caûn trôû vaø haïn cheá. Tính phi tính quy, tính “ ngaàm” laø ñaëc tröng khaù phoå bieán cuûa neàn kinh teá nöôùc ta noùi chung vaø cuûa doanh nghieäp tö nhaân noùi rieâng. Tính ngaàm hay phi chính thöùc phoå bieán vaø quy moâ lôùn chöùa ñöïng haøng loaït baát lôïi cho chính baûn thaân caùc doanh nghieäp vaø neàn kinh teá: haïn cheá cô hoäi vaø quy moâ kinh doanh moái quan heä goùp voán chuû yeáu döïa treân moái quan heä gia ñình, hoï haøng thaân quen, khoâng theå phaùt trieån ñeán quy moâ lôùn ñeå taän duïng ñöôïc lôïi theá quy moâ, taïo ra ñöôïc ñòa dö lôùn cho nhaø nöôùc saùch nhieãu, ñoøi hoái loä vaø laïm duïng quyeàn löïc phuïc vuï yù ñoà, lôïi ích caù nhaân. Tính ngaàm phoå bieán vôùi quy moâ lôùn cuõng taùc ñoäng baát lôïi ñeán moâi tröôøng kinh doanh. Noù taïo ra moâi tröôøng kinh doanh khoâng bình ñaúng, khoâng ñaùng tin caäy, baát lôïi cho ngöôøi kinh doanh trung thöïc, baát lôïi cho khu vöïc chính quy, taïo neân nhöõng yeáu toá baát oån, khoâng löôøng heát ruûi ro khi quyeát ñònh ñaàu tö. Qua ñoù, noù khoâng khuyeán khích vaø thuùc ñaåy tính saùng taïo, khoâng khuyeán khích ñaàu tö ddaøi haïn, ñaàu tö quy moâ lôùn, ñaàu tö phaùt trieån nguoàn löïc…. Thöïc traïng noùi treân do nhieàu nguyeân nhaân. Ngoaøi trình ñoä phaùt trieån thaáp cuûa neàn kinh teá, tính töï cung töï cung töï caáp vaø di saûn cuûa keá hoaïch hoùa, taäp trung quan lieâu tröôùc ñaây, coøn coù moät soá nguyeân nhaân ñaùng löu yù sau: Taâm lyù xaõ hoäi nhìn chung vaãn chöa thieän caûm vôùi ngöôøi giaøu, vì vaäy thoùi quen che giaáu söï giaøu coù, che giaáu thu nhaäp coøn khaù phoå bieán. Söï giaøu leân moät caùch nhanh choùng duø chính thöùc hay khong chính thöùc ñeàu raát deã bò ñaùnh giaù laø phi phaùp hoaëc laø do chieám ñoïat cuûa coâng buoân laäu, Troán thueá…. Möùc thueá quaù cao vaø caùch thöùc thu thueáchöa ñöôïc xaây döïng vaø vaän haønh theo luaät, maø coøn theo leä coâng coâng vaên, theo chæ ñaïo haønh chính, khoâng döï tính tröôùc ñöôïc. Quaûn lyù nhaø nöôùc vaø quaûn lyù xaõ hoäi chöa minh baïch. Luaät phaùp quaù nhieàu, quaù phöùc taïp, khoâng roõ raøng ñöôïc caùc cô quan nhaø nöôùc lyù giaûi khoâng thoáng nhaát vaø nhaát quaùn laø nguyeân nhaân quan troïng gaây ra tình traïng phi chính thöùc phoå bieán vaø quy moâ lôùn trong hoaït ñoäng kinh doanh. Maët khaùc, tính phi chính thöùc phoå bieán vaø quy moâ lôùn khoâng taõo ra nhu caàu minh baïch quaûn trò, nhaát laø quaûn lyù taøi chính. * Phöông thöùc giaûi quyeát: Tröôùc heát caàn thay ñoåi tö duy, quan ñieåm. Caùc loaïi hình doanh nghieäp khaùc trong neàn kinh teá coù nhöõng ñieåm maïnh, yeáu khaùc nhau, boå sung cho nhau. Thò tröôøng phaùt trieån ngaøy caøng cao vaø ña daïng, thì söï luaân chuyeån nguoàn löïc, haøng hoaù caù loaïi ngaøy caøng hieäu quaû vaø linh hoaït. Toùm laïi, caàn coi caùc doanh nghieäp coù baûn chaát sôõ höõu khaùc nhau laø boä phaän caáu thaønh cuûa toaøn boä neàn kinh teá, coù ñòa vò phaùp lyù vaø xaõ hoäi coù nghóa vuï ngang baèng. Hai laø, môõ roäng toái da, khuyeân khích vaø hoã trôï quyeàn kinh kinh doanh cuûa ngöôøi dan. Xaây döïng vaø aùp duïng thoáng nhaát moät heä thoáng luaät phaùpñoái vôùi taát caû caùc loaïi hình doanh nghieäp, khoâng phaân bieät nhaø nöôùc vaø tö nhaân, khoâng phaân bieät trong nöôùc vaø ngoøi nöôùc. Thöïc hieän coâng baèng vaø bình ñaúng veà kinh doanh. Ba laø phaûi tin ôû daân, ôû chuû sôõ höõu vaø ngöôøi quaûn lyù doanh nghieäp tö nhaï6n ngay töø khaâu xaây döïng luaät phaùp. Boán laø thöïc hieän nguyeân taéc “ chính phuû nhoû, xaõ hoäi lôùn trong quaûn lyù nhaø nöôùc, giaûm bôùt quyeàn cuûa cô quan vaø coâng chöùc nhaø nöôùc töø trung öông ñeán ñòa phöông, nhaát laø quyeàn “ thaåm ñònh”, “ pheâ duyeät”, “chaáp thuaän”, quyeàn cho pheùp vaø caáp pheùp kinh doanh…. c/ Doanh nghieäp hôïp taùc xaõ * Haïn cheá : Hôïp taùc xaõ cuõng chöa thöïc hieän toát chöùc naêng dòch vuï ñaàu vaøo, ñaàu ra nhö mong muoán cuûa nhöõng ngöôøi thieát keá chính saùch. Thöïc vaäy chính löïc löôïng tö thöông, buoân baùn nhoû ñ aõ tieâu thuï ñaïi boä phaän saûn phaåm cho noâng daân, vaø cuõng chính hoï ñaõ laøm toát chöùc naêng cung caáp dòch vuï phaân boùn vaø caùc nguyeân lieäu khaùc cho noâng daân . Thöïc teá phaùt trieån kinh teá noùi chung vaø hôïp taùc xaõ noùi rieâng, trong maáy naêm qua chöùng toû luaät HTX cuøng caùc chính saùch phaùt trieån kinh teá hôïp taùc chöa phaùt huy ñöôïc taùc duïng nhö mong muoán. Trong khi soá löôïng HTX nhaát laø HTX dòch vuï noâng nghieäp giaûm xuoáng thì soá löôïng vaø quy moâ cuûa trang traïi taêng leân raát nhanh treân nhieàu vuøng trong caû nöôùc. HTX thöïc söï chöa phaûi laø con ñöôøng xoaù ñoùi giaûm ngheøo, ñaõ goùp phaàn giaûi quyeát caùc vaán ñeà xaõ hoäi khaùc . HTX chöa phaûi laø moâ hình phuø hôïp khuyeán khích lôïi ích caù nhaân, laáy lôïi ích caù nhaân laøm ñoäng löïc tröïc tieáp ñeå phaùt trieån . * Phöông höôùng giaûi quyeát : Moät laø : Caàn phaûi laøm roõ vaø thoáng nhaát veà vai troø vaø ñòa vò phaùp lyù cuûa HTX trong neán kinh teá . Hai laø : Vôùi baûn chaát cuûa mình HTX nhaán maïnh muïc tieâu phuïc vuï tröïc tieáp nhu caàu cuûa xaõ vieân , hoã trôï laãn nhau vaø quaûn lyù daân chuû theo nguyeân taéc ñaàu phieáu, khoâng tính ñeán phaàn ñoùng goùp cuï theå cuûa töøng xaõ vieân . Ba laø : Trong xaây döïng vaø thöïc thi luaät phaùp, chính saùch veà HTX cuõng phaûi ñaûm baûo söï bình ñaúng, nghóa laø khoâng daønh öu ñaõi rieâng bieät cho HTX, xaû vieân vaø nhöõng ngöôøi laøm trong HTX. Noùi toùm laïi HTX ñöôïc ñoái xöû coâng baèng, bình ñaúng vaø phaûi caïnh tranh ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån trong cô cheá thò tröôøng . Boán laø : Trong xaây döïng phaùp luaät veà HTX caàn phaûi ña daïng hoaù loaïi hình HTX , ñoàng thôøi aùp duïng linh hoaït coù choïn loïc caùc nguyeân taéc cô baûn ñeå phuø hôïp vôùi ñieàu kieän cuï theå veà kinh teá, chính trò, xaõ hoäi, lòch söû cuûa nöôùc ta . d/ Doanh nghieäp coù voán ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi * Haïn cheá : Doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñöôïc coi laø moät boä phaän caáu thaønh quan troïng cuûa neàn kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng XHCN. Nhaø Nöôùc ta coù nhieàu chuû chöông, chính saùch khaúng ñònh vò trí khu vöïc naøy vaø khuyeán khích höôùng vaøo saûn xuaát, kinh doanh haøng hoaù, dòch vuï xuaát khaåu, haøng hoaø vaø dòch vuï coù coâng ngheä cao, xaây döïng keát caáu haï taàng kinh teá, xaõ hoäi gaén vôùi thu huùt coâng ngheä hieän ñaïi taïo theâm vieäc laøm theo yeâu caàu dòch chuyeån cô caáu kinh teá cuõng nhö hoäi nhaäp quoác teá. Tuy nhieân khoâng phaûi ñaõ heát nhöõng baên khoaên lo ngaïi veà phaân bieät ñoái xöû ñaàu tö nöôùc ngoaøi.Ñoù laø nhöõng lo ngaïi cho raèng ñaây laø hình thöùc boùc loät cuûa Tö Baûn nöôùc ngoaøi ñoái vôùi caùc nöôùc chaáp nhaän ñaàu tö, khoâng thaáy raèng trong ñieàu kieän neàn kinh teá toaøn caàu hoaù nhö hieän nay, vieäc thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi laø moät hình thöùc caàn thieát cho coâng cuoäc coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc . Chính do khoâng thoáng nhaát trong nhaän thöùc ñoái vôùi ñaàu tö nöôùc ngoaøi, neân ñaõ coù söï phaân bieät ñoái xöû trong lónh vöïc ñaàu tö, nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñöôïc goùp voán mua coå phaàn cuûa doanh nghieäp Vieät Nam nhöng toái ña chæ baèng 30% voán ñieàu leä hoaëc nhöõng phaân bieät ñoái xöû trong chính saùch giaù * Phöông höôùng giaûi quyeát : Ñeå ñaåy maïnh thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi moät nhieäm vuï quan troïng haøng ñaàu laø xaây döïng chieán löôïc vaø naâng cao chaát löôïng quy hoaïch thu huùt ñaàu tö theo höôùng ñaàu tö nöôùc ngoaøi cuøng vôùi ñaàu tö trong nöôùc træ¬ thaønh moät cô caáu coù hieäu quûa va beàn vöõng. Cuøng vôùi coâng taùc quy hoaïch, vieäc raø soaùt laïi danh muïc caùc döï aùn keâu goïi ñaàu tö do caùc ñòa phöông döï kieán laø caàn thieát . Coâng taùc xuùc tieán ñaàu tö caàn ñöôïc caûi tieán maïnh meõ hôn nöõa, khoâng theå baèng caùc bieän phaùp haønh chính maø quan troïng hôn vaø chuû yeáu laø thoâng qua caùc doanh nghieäp tröïc tieáp vaän ñoäng ñaàu tö . 2/ Veà phaùt trieån ñoàng boä caùc loaïi thò tröôøng : a/ Veà thò tröôøng haøng hoaù : * Haïn cheá : Vieäc quaûn lyù cuûa Nhaø Nöôùc ñoái vôùi thò tröôøng haøng hoaù coøn nhieàu ñieåm baát caäp. Hieän chæ coù cuïc quaûn lyù thjò tröôøng ( Boä thöông maïi) laø coù chöùc naêng quaûn lyù thò tröôøng haøng hoaù, dòch vuï, phöông thöùc laøm vieäc theo cô cheá cuõ, hôn nöõa chæ quaûn lyù moät soá ít maët haøng . Moät soá Boä khaùc quaûn lyù rieâng le ûthò tröôøng moät soá haøng hoaù, dòch vuï, nhöng nhöõng Boä naøy ñeàu coù doang nghieäp tham gia vaøo thò tröôøng ñoù, neân khoù traùnh khoûi hieän töôïng phaân bieät ñoái xöû, khoâng chæ giöõa doanh nghieäp Nhaø Nöôùc vôùi caùc doanh nghieäp khaùc, maø coøn giöõa doanh nghieäp Nhaø Nöôùc do Boä quaûn lyù vôùi doanh nghieäp khoâng do Boä quaûn lyù . Quy ñònh phaùp lyù coøn thieáu nhieàu khi khoâng cuï theå, roõ raøng neân vieäc laøm haøng giaû, haøng nhaùi vaø nhaát laø buoân laäu chöa coù chieàu höôùùng thuyeân giaûm gaây thieät haïi cho ngöôøi tieâu duøng . * Phöông phaùp giaûi quyeát : Ñeå thò tröôøng haøng hoaù, dòch vuï phaùt trieån nhanh vaø laønh maïnh, vieäc quan troïng nhaát caàn laøm vaø coù theå laøm ñöôïc trong thôøi gian khoâng quaù daøi laø hoaøn thieän khung phaùp lyù ñieàu chænh thò tröôøng naøy . Song song vôùi vieäc treân, caàn khaån tröông ban haønh luaät caïnh tranh vaø kieåm soaùt ñoäc quyeàn trong kinh doanh . Vieäc söûa ñoåi, boå sung caùc luaät hieän haønh vaø ban haønh luaät môùi ñeàu caàn höôùng tôùi vieäc taïo ra moâi tröôøng kinh doanh thoâng thoaùng vaø coù tính caïnh tranh cao, xoaù boû söï phaân bieät ñoái xöû giöõa caùc loaïi hình doanh nghieäp, taïo neân ñieàu kieän thuaän lôïi hôn nöõa cho vieäc gia nhaäp vaø ruùt lui khoûi thò tröôøng . b/ Thò tröôøng voán * Haïn cheá : Trong thôøi gian qua, uûy ban chöùng khoaùn Nhaø Nöôùc ñaõ thö’ïc hieän nhieàu bieän phaùp quaûn lyù thò tröôøng khaù hieäu quûa , phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm vôùi giai ñoaïn ñaàu cuûa thò tröôøng. Tuy nhieân moät soá quyeát ñònh quaûn lyù coøn mang tính haønh chính . Vì vaäy trong nhieàu tröôøng hôïp chöa theo kòp ñieàu chænh thò tröôøng moät caùch coù hieäu quaû. Coâng taùc giaùm saùt ñaûm baûo cho thò tröôøng hoaït ñoäng moät caùch minh baïch coù hieäu quaû. Nhìn chung, thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät Nam coøn quaù nhoû beù hoaït ñoäng coøn nhieàu yeáu keùm, chöa ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu cuûa neàn kinh teá, nhaát laø trong ñieàu kieän hoäi nhaäp kinh teá hieän nay . * Phöông höôùng giaûi quyeát : Trong thôøi gian tôùi, vieäc phaùt trieån nhanh thò tröôøng voán, ñaëc bieät laø thò tröôøng voán trung haïn va daøi haïn phaûi ñöôïc coi laø nhieäm vuï caáp baùch. Coâng cuï quan troïng nhaát giuùp huy ñoäng voán laø thò tröôøng chöùng khoaùn cuøng vôùi caùc boä phaän khaùc cuûa thò tröôøng taøi chính hoaït ñoäng ñoàng boä “Coäng sinh” vôùi noù nhö thò tröôøng coå phieáu, traùi phieáu, coâng ty, traùi phieáu chính phuû v.v… Thò tröôøng voán chæ coù theå phaùt trieån nhanh vaø beàn vöõng thoâng qua caùc coâng cuï cuûa thò tröôøng. Vôùi tình hình nöôùc ta hieän nay, beân caïnh vieäc ñaåy maïnh coå phaàn hoaù doanh nghieäp Nhaø Nöôùc, thì vieäc thí ñieåm tieán tôùi cho pheùp coå phaàn hoaù caùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi, baùn coå phaàn cho nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi, giaûm maïnh caùc keânh huy ñoäng voán qua phaùt haønh traùi phieáu chính phuû cho muïc tieâu tín duïng öu ñaõicuûa Nhaø Nöôùc cho caùc doanh nghieäp, haïn cheá söï baønh chöôùng hoaït ñoäng quyõ hoã trôï laø vieäc laøm heát söùc caàn thieát caàn ñaåy maïnh . c/ Thò tröôøng baát ñoäng saûn * Haïn cheá : Tyû leä giao dòch phi chính qui, nghóa laø giao dòch khoâng theo caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät, nhaát laø ñoái vôùi söû duïng ñaát vaãn coøn cao . Treân thò tröôøng cung – caàu veà baát ñoäng saûn maát caân ñoái nghieâm troïng. Nhu caàu cuûa daân cö veà nhaø ôû vaø nhu caàu cuûa khu vöïc doanh nghieäp daân doanh veà maët baèng kinh doanh raát lôùn vaø nhìn chung chöa ñuôïc ñaùp öùng ñaày ñuû . Giaù caû baát ñoäng saûn deã bieán ñoäng do thò tröôøng” noùng laïnh” thaát thöôøng. Qui trình mua baùn baát ñoäng saûn quaù phöùc taïp, qua nhieàu khaâu trung gian khoâng caàn thieát, gaây toán keùm veà thôøi gian vaø chi phí . * Phöông phaùp giaûi quyeát : Phaùt trieån thò tröôøng baát ñoäng saûnmoät caùch beàn vöõng, chuù troïng hieäu quaû ñoàng thôøi ñaûm baûo coâng baèng xaõ hoäi. Chaáp nhaän coù löïa choïn, söï toàn taïi thò tröôøng phi chính qui, töøng böôùc luaät phaùp hoaù caùc yeáu toá tích cöïc cuûa thò tröôøng naøy, coù giaûi phaùp haïn cheá vaø ngaên ngöøa nhöõng haäu quaû tieâu cöïc do thò tröôøng naøy gaây ra. Nghieân cöùu chuyeån cheá ñoä giao dòch sang cheá ñoäthueâ ñaát, nhöõng ñoái töôïng hieän nay ñuôïc Nhaø Nöôùc giao ñaát maø khoâng phaûi noäp tieàn söû duïng ñaátcaàn chuyeån sang cheá ñoä cho thueâ ñaát vôùi giaù thueâ maët baèng khoâng söûa ñoåi, boå sung quy cheá quaûn lyù baát ñoäng saûn . Môû roäng phaïm vi giao dòch daân söï baát ñoäng saûn theo höôùng giaûm bôùt caùc haïn cheá quyeàn giao dòch, môû roäng theâm caùc ñoái töôïng tham gia thò tröôøng baát ñoäng saûn nhö caùc doanh nghieäp, caùc toå chöùc söï nghieäp, caùc caù nhaân vaø toå chöùc nöôùc ngoaøi… Ña daïng hoaù caùc toå chöùc taøi chính vaø ban haønh cô cheá ñeå caùc toå chöùc naøy tham gia thò tröôøng baát ñoäng saûn . d/ Thò tröôøng lao ñoäng: * Haïn cheá : Vieäc phaùt trieån thò tröôøng lao ñonbg trong thôøi gian qua gaëp khoâng ít khoù khaên, coøn nhieàu khuyeát ñieåm. Maát caân ñoái lôùn giöõa cung vaø caàu veà lao ñoäng laø khoù khaên lôùn nhaát hieän nay. Tieàn löông, tieàn coâng khoâng ñuû trang traûi caùc nhu caàu caàn thieát yeáu cuûa ngöôøi lao ñoäng, khoâng ñaûm baûo taùi saûn xuaát söùc lao ñoäng. Caùc hoaït ñoäng giao dòch treân thò tröôøng lao ñoäng nhaát laø qua caùc keânh chính qui, hieän coøn quaù thaáp so vôùi nhu caàu veà trao ñoåi lao ñoäng trong xaõ hoäi . Heä thoáng thoâng tin, thoáng keâ veà thò tröôøng lao ñoäng khoâng ñoàng boä vaø coù ñoä tin caäy thaáp . Tyû leä thaát nghieäp vaø thieáu vieäc laøm töông ñoái cao . Chính saùch ñoái vôùi caùc doøng di chuyeån lao ñoäng coù toå chöùc ñeán nhöõng vuøng döï aùn phaùt trieån noâng laâm nghieäp coøn mang naëng tính bao caáp, chöa thöïc söï döïa treân nhu caàu cuûa thò tröôøng . * Phöông höôùng giaûi quyeát : Caàn phaùt trieån thò tröôøng lao ñoäng theo höôùng vöøa ñaûm baûo coâng baèng xaõ hoäi vöøa tính ñeán hieäu quaû kinh teá vaø ñaùp öùng caùc yeâu caàu cuûa hoäi nhaäp kinh teá. Quaûn lyù Nhaø Nöôùc ñoái vôùi thò tröôøng lao ñoäng caàb döïa treân cô sôû moät heä thoáng phaùp luaät ñoàng boä, trong ñoù chuù troïng thích ñaùng toù¬I nhöõng troïng taâm, troïng ñieåm caàn thieát . Chuù troïng hôn nöõatôùi chính saùch daân soá keá hoaïch hoaù gia ñình nhaèm ñaït quy moâ daân soá vaø caáu truùc tuoåi hôïp lyù ñeå giaûm söùc eùp veà cung lao ñoäng. Thuùc ñaåy taêng caàu lao ñoäng baèng caùch : thöïc hieän nhaát quaùn chính saùch kinh teá nhieàu thaønh phaàn, khuyeán khích maïnh meõ ñaàu tö trong nöôùc, thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi taïo cô hoäi cho ngöôøi lao ñoäng coù vieäc laøm, phaùt trieån maïnh coâng nghieäp noâng thoân, khoâi phuïc caùc ngaønh ngheà truyeàn thoáng…. Khuyeán khích, hoã trôï phaùt trieån roäng raõi caùc trung taâm giôùi thieäu vieäc laøm nhaát laø ôû nhöõng nôi thò tröôøng lao ñoäng hoaït ñoäng maïnh vaø ôû nhöõng ñòa baøn coù nhieàu ngöôøi tìm kieám vieäc laøm. Hoaøn thieän heä thoáng luaät phaùp veà thò tröôøng lao ñoäng ñaûm baûo quyeàn löï a choïn choå laøm vieäc laø nôi cö truù cuûa ngöôøi lao ñoäng thoâng qua vieäc gôû boû nhöõng raøo caûng veà hoä khaåu vaø nhöõng qui ñònh haønh chính khaùc veà nôi cö truù. Xaùc ñònh roõ chöùc naêng nhieäm vuï cuûa töøng boä phaän trong heä thoáng quaûn lyù thò tröôøng lao ñoâng, traùnh choàng cheùo vaø truøng laép. Xaây döïng vaø töøng böôùc thöïc hieän cheá ñoä baûo hieåm thaát nghieäp… 3/ Veà phaùt trieån coâng nghieäp hoùa hieän ñaïi hoùa treân cô sôû phaùt huy noäi löïc vaø chuû ñoäng hoäi nhaäp: * Haïn cheá: Vieät Nam ñaåy maïnh coâng nghieäp hoùa hieän ñoaïi hoùa trong ñieàu kieän veà cô baûn vaãn coøn laø moät nöôùc noâng nghieäp laïc haäu. Nhöõng naêm qua, caùc böôùc tieán veà phaùt trieån coâng nghieäp coøn chaäm. Söï thaønh coâng cuûa chính saùch phaùt trieån coâng nghieäp ôû Vieät Nam coøn haïn cheá. Ñeán nay 76% daân soá Vieät Nam vaãn coøn soáng ôû noâng thoân, laø ngöôøi noâng daân saûn xuaát nhoû, töï caáp, töï tuùc, Vieät Nam vaãn coøn laø moät nöôùc ñang phaùt trieån ôû trænh ñoä thaáp. Thöïc teá cho thaáy, söï cheânh leäch veà trình ñoä phaùt trieån giöõa caùc vuøng, giöõa thaønh thò vaø noâng thoân khoaûng caùch giaøu ngheøo giöõa caùc vuøng vaø trong noäi vuøng ñang ngaøy caøng gia taêng . Cuøng vôùi vaán ñeà cheânh leäch veà trình ñoä phaùt trieån , giaøu ngheøo thì vaán ñeà chaát luôïng taêng tröôûng cuõng raát ñaùng ñöôïc quan taâm. Thöïc teá nhöõng naêm qua cho thaáy, hieäu quûa ñaàu tö cuûa nöôùc ta hieän nay ñang ôû möùc thaáp keùm. Moät vaán ñeà böùc xu’c khaùc cuûa neàn kinh te trong thôøi gian qua laø trong khi môû cöûa, hoäi nhaäp kinh teá Quoác Teá ñöôïc xaùc ñònh vaø thöïc söï ñaõ nhö moät taát yeáu phuïc vuï cho coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù, thì söùc caïnh tranh cuûa caùc doanh nghieäp, cuûa saûn phaåm haøng hoaù, dòch vuï Vieät Nam cuõng nhö neàn kinh teá Vieät Nam noùi chung coøn heát söùc yeáu. Ñaùnh giaù cuûa caùc toå chöùc Quoác Teá veà naêng löïc caïnh tranh cuûa neàn kinh teá Vieät Nam ñeàu cho raèng : kinh teá Vieät Nam coù khaû naêng caïnh tranh thaáp vaø quan troïng hôn laø chaäm ñöôïc caûi thieän . Coâng nghieäp nöôùc ta coøn beù nhoû, caùc saûn phaåm ngaønh coâng nghieäp coøn nhoû vaø ñôn giaûn. Maëc duø ñaõ hình thaønh moät soá ngaønh chuû löïc, coù khoái löôïng saûn xuaát lôùn, nhöng nhìn chung chöa xaây döïng ñöôïc nhöõng ngaønh coù khaû naêng caïnh tranh quoác teá vaø coù theå ñoùng vai troø “Ñaàu maùy taêng tröôûng “ veà trung haïn vaø daøi haïn . Moái lieân keát giöõa caùc ngaønh coâng nghieäp trong neàn kinh teá loûng leûo, chöa taïo döïng ñöôïc moät heä thoáng caùc ngaûnh coâng nghieäp hoã trôï coù hieäu quaû . Saûn xuaát coâng nghieäp vaãn phuï thuoäc lôùn vaøo nhaäp khaåu nguyeân lieäu, maùy moùc, thieát bò coâng ngheä . * Phöông höôùng giaûi quyeát : Moät laø : Phaûi phaùt huy noäi löïc phaùt trieån ñaát nöôùc . Ñeå khai thaùc nguoàn noäi löïc, haøng loaït caùc chính saùch nhaèm khuyeán khích vaû ñöa caùc nguoàn löïc trong nöôùc vaøo hoaït ñoäng ñaõ ñöôïc ban haønh . Tuy nhieân, vieäc phaùt huy noäi löïc cho coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù thôøi gian qua coøn nhieàu haïn cheá, chöa khai thaùc vaø söû duïng coù hieäu quaû nguoàn voán cuûa Nhaø Nöôùc, trong nhaân daân, söùc saùng taïo cuûa ngöôøi daân vaø caùc nguoàn taøi nguyeân cuûa ñaát nöôùc, ñaëc bieät laø taøi nguyeân ñaát. Nguuyeân nhaân bao truøm cuûa traïng yeáu keùm naøy chính laø do theå cheá kinh teá thò tröôøng chöa phaùt trieån hoaøn thieän; vieäc chuyeån töø cô cheá taäp trung quan lieâu bao caáp theo cô cheá thò tröôøng ñònh höôùng XHCN coù nôi, coù luùc chöa ñuôïc toát, coøn coù nhöõng ngaäp ngöøng, do döï . Hai laø : Chuû ñoäng hoäi nhaäp kinh teá quoác teá, phuïc vuï coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù . Chuû chöông môû cöûa vaø hoäi nhaäp kinh teá ñaát nöôùc vaøo neàn kinh teá khu vöïc vaø kinh teá theá giôùi ñöôïc thöïc hieän ngay khi baét ñaàu quaù trình ñoåi môùi. Vôùi vieäc ban haønh vaø thöïc thi luaät ñaàu tö nöôùc ngoaøi töø thaùng 12/1987,V ieät Nam chính thöùc môû cöûa hoäi nhaäp vaøo neàn kinh teá theá giôùi vaø khu vöïc. Töø ñoù ñeán nay, chuùng ta ñaõ ñaït nhöõng thaønh tích khaù noåi baät trong lónh vöïcmo83 cöûa vaø chuû ñoäng hoäi nhaäp kinh teá, thu huùt caùc nguoàn löïc phuïc vuï coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc . Ba laø : Ñònh höôùng phaùt huy noäi löïc vaø chuû ñoäng hoäi nhaäp kinh teá phuïc vuï coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù . Ñeå thu huùt ñöôïc nguoàn löïc nhaèm ñaùp öng yeâu caàu veà ñaàu tö cho neàn kinh teá trong tieán trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá, caàn thieát laäp nhöõng chính saùch mang tính ñoät phaù, hoaøn thieän moâi tröôøng kinh doanh thoâng thoaùng, haáp daã, khuyeán khích taïo thuaän lôïi cho ngöôøi daân vaø doanh nghieäp trong nöôùc vaø doanh nghieâ’p coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi chuû ñoäng, saùng taïo trong saûn xuaátkinh doanh, giaûm chi phí ñaàu tö, thöïc hieän caùc giaûi phaùp haïn cheá ruûi ro. Maët khaùc, caàn söû duïng hieäu quaû caùc nguoàn voán ñaàu tö, ñaëc bieät laø phaùt huy vai troø haït nhaân cuûa nguoàn voán ñaàu tö, ñaëc bieät laø phaùt huy haït nhaân cuûa nguoàn voán ñaàu tö töø ngaân saùch, ñeå thu huùt voán ñaàu tö töø caùc nguoàn voán khaùc . 4/ Veà xoaù ñoùi giaûm ngheøo thöïc hieän coâng baèng xaõ hoäi, phaùt trieån con ngöôøi moät caùch hoaøn thieän . * Haïn cheá : Söï phaân boá lao ñoäng treân laõnh thoå, trong caùc ngaønh, ngheà, giöõa thaønh thò vaø noâng thoân, ñoàng baèng vaø mieàn nuùi, giöõa quoác doanh vaø ngoøai quoác doanh coøn nhieàu choã maát caân ñoái vaø baát hôïp lyù, gaây ra nhöõng caêng thaúng veà thu xeáp coâng aên vieäc laøm tyû leä lao ñoäng ñöôïc ñaøo taïo ñuùng theo yeâu caàu cuûa chaëng ñöôøng hieän nay coøn raát thaáp. Chaát köôïng giaùo duïc vaø y teá coù vaán ñeà nghieâm troïng keùo daøi ñaõ haøng thaäp kyû chöa coù chuyeån bieán toát roõ reät . Tình traïng thöøa lao ñoäng ôø noâng thoân vaãn coøn naëng. Vieäc phaùt trieån noâng nghieäp toaøn dieän, ña daïng hoaù troàng troït vaø chaên nuoâi tieán haønh chaäm chaïp, nhaát laø ôû nhöõng vuøng ñoäc canh laaâu ñôøi. Caùc ngaønh ngheà vaø caùc loaïi dòch vuï laø nguoàn vieäc laøm vaø tieàm naêng giaøu coù lôùn cuûa noâng thoân, nhöng chöa ñöôïc coi troïng ñuùng möùc, caùc laøng ngheà, caùc doanh nghieäp nhoû vaø vöøa ôû noâng thoân chöa coù nhòp taêng tröôûng vaø söï ñoåi môùi ñích ñaùng . Trong vieäc xuaát khaåu lao ñoäng, chuùng ta gaëp moät loaït caùc vöôùng maéc töø chính saùch ñeán toå chöùc, caùch thöùc vaø tthuû tuïc . Noùi chung caùc ñieàu kieän ñoái vôùi ngöôøi ñi xuaát khaåu lao ñoäng coøn röôøm raø,thaét buoäc, vöøa ngaët ngheøo, toán keùm . Ñoùi ngheøo laø do haäu quûacuûa quaù trình lòch söû, cuûa chieán tranh keùo daøi, cuûa thieân tai haøng naêm. Phaàn lôùn ñoùi ngheøo laø ôû noâng thoân, nhaát laø mieàn nuùi, vuøng saâu, vuøng xa, nôi kinh teá thò tröôøng chöa phaùt trieån, keát caáu haï taàng quaù thieáu, vaø thöôøng rôi vaøo nhöõng hoä thuaàn noâng, ñoäc canh luùa, chöa hoaëc raát ít saûn xuaát ra haøng hoaù Khoaûng caùch giöõa giaøu ngheøo trong tieán trình phaùt trieån kinh teá thò tröôøng ñang taêng leân . * Phöông höôùng giaûi quyeát : Ñeå xoaù ñoùi giaûm ngheøo, caàn khuyeán khích laøm giaøu, taïo ñieàu kieä thuaän lôïi cho moïi ngöôøi coù khaû naêng ñeàu haêng haùi ñaàu tö, saûn xuaát kinh doanh, laøm giaøu moät caùch chính ñaùng . Laøm toát cuoäc vaän ñoäng naøy thì cuøng vôùi moät soá ngöôøi thaønh ñaït giaøu leân, vaø coù theå giaøu nhanh, giaøu nhieàu, toaøn daân cuøng coù thu nhaäp khaù hôn, soá ngöôøi ngheøo giaûm haún, khoaûng caùch giaøu ngheøo khoâng bi ñaøo saâu theâm . Ñaùng tieác laø cuoäc vaän ñoäng naøy chöa ñöôïc hieåu thaáu suoát vaø chöa ñöôïc trieån khai saâu roäng . Ñoái vôùi ngöôøi ngheøo, hoä ngheøo, ngay töø ñaàu thôøi ñoåi môùi, chuùng ta ñaõ laøm ñuùng nhö phöông chaâm vaø caùch laøm phoå bieán treân theá giôùi. Coá nhieân khi bò thieân tai naëng, phaûi tröïc tieáp cöùu trôï ñoät xuaát veà aên, ôû vaø thuoác chöõa beänh , chuùng ta caàn giuùp ñôõ ngöôøi ngheøo veà boán maët sau : Cho vay hoaëc trôï giuùp voán Cho möôïn hoaëc trôï giuùp phöông tieän saûn xuaát( ñoái töôïng lao ñoäng, coâng cuï lao ñoäng, ñòa ñieåm lao ñoäng ) Giuùp naâng cao kieán thöùc vaø kinh nghieäm laøm aên . Giuùp cô hoäi laøm aên . 5/ Veà caûi caùch haønh chính * Haïn cheá : Trong thôøi gian ñaàu cuûa coâng cuoäc caûi caùch haønh chính, noäi dung caûi caùch laäp phaùp, caûi caùch tö phaùp, cuõng nhö noäi dung ñoåi môùi heä thoáng chính trò chöa ñöôïc xaùc ñònh cuï theå, neáu thieáu söï keát hôïp vôùi caûi caùch haønh chính . Chöa nhaän thöùc roõ ñaëc tröng cuûa neàn kinh teá môùi, chaäm xaùc ñònh chöùc naêng môùi cuûa Nhaø Nöôùc phuø hôïp vôùi neàn kinh teá môùi, do ñoù chöa thaáy ñöôïc ñaày ñuû moái quan heä vaø chöa keát hôïp toát giöõa ñoåi môùi kinh teá vôùi caûi caùch haønh chính . Veà toå chöùc boä maùy haønh chính vaø ñoäi nguõ caùn boä coâng chöùc thì söï chuyeån bieán raát keùm nhaát laø trong quan heä vôùi doanh nghieäp vaø nhaân daân . Caûi caùch haønh chính vaãn ôû theá bò ñoäng luùc tieán, luùc thoaùi, boä maùy haønh chính chöa thaät söï thuùc ñaåy ñoåi môùi kinh teá, maø nhieàu khi coøn laø löïc caûn . * Phöông huôùng giaûi quyeát : Caûi caùch haønh chính laø nhieäm vuï roäng lôùn, lieân quan ñeán nhieàu lónh vöïc, phaûi ñöôïc tieán haønh ñoàng boä trong toång theå ñoåi môùi heä thoáng chính trò, gaén vôùi caûi caùch boä maùy Nhaø Nöôùc noùi chung . Keát hôïp chaët cheõ caûi caùch haønh chính vôùi caûi caùch kinh teá trong töøng böôùc ñi vaø trong töøng lónh vöïc, treân töøng ñòa baøn , taïo ra söï aên khôùp vaø thuùc ñaåy laãn nhau giöõa caûi caùch haønh chính vaø ñoåi môùi môùi cô cheá quaûn lyù kinh teá . Caûi caùch haønh chính laø coâng vieäc nhaïy caûm, khoù khaên, ñoøi hoõi caùc cô quan chæ ñaïo coù quan ñieåm, nguyeân taéc nhaát quaùn, coù chöông trình haønh ñoäng thieát thöïc trong töøng thôøi gian; söï laõnh ñaïo, chæ ñaïo cuoäc caûi caùch phaûi taäp trung, thoáng nhaát vôùi quyeát taâm vaø yù chí maïnh meõ . Caûi caùch haønh chính phaûi ñöôïc trieån khai ñoàng boä töø treân xuoáng, töø döôùi leân, coi troïng, khuyeán khích nhöõng saùng kieán, thöû nghieäm cuûa ñòa phöông vaø cô sôû , xaùc ñònh ñöôïc khaâu ñoät phaù trong töøng giai ñoaïn, tìm ra ñoäng löïc cuï theå thuùc ñaåy caùc hoaït ñoäng caûi caùch . Caûi caùch haønh chính phaûi xuaát phaùt töø thöïc tieãn Vieät Nam vôùi ñaëc ñieåm truyeàn thoáng, baûn saéc Vieät Nam , ñoàng thôøi tham khaûo, hoïc hoûi kieán thöùc, kinh nghieäm cuûa caùc nöôùc veà hoaït ñoäng quaûn lyù ñeå vaän duïng thích hôïp . LÔØI KEÁT Nhìn laïi 17 naêm ñoåi môùi vaø phaùt trieån kinh teá, xaõ hoäi vöøa qua, thaønh töïu laø to lôùn nhö moät cuoäc ñoåi ñôøi so vôùi 20 naêm tröôùc ñaây. Ñaïi hoäi IX cuûa Ñaûng ñaõ ñaùnh giaù raát thích ñaùng coâng cuoäc ñoåi môùi laø moät trong ba thaéng lôïi lôùn cuûa Caùch Maïng Vieät Nam, cuøng vôùi thaéng lôïi cuûa Caùch Maïng thaùng 8 ñöa ñeán söï thaønh laäp nöôùc Vieät Nam Daân Chuû Coäng Hoøa vaø thaéng lôïi cuûa caùc cuoäc khaùng chieán giaûi phoùng vaø thoáng nhaát ñaát nöôùc . Nhöõng thaønh töïu aáy chöa phaùt huy ñöôïc heát khaû naêng vaø tieàn naêng, cuõng chöa ñaùp öùng ñöôïc nguyeän voïng vaø ñoøi hoûi cuûa daân toäc ta. Neàn kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa treân ñaát nöôùc ta ñaõ ñöôïc ñònh hình treân nhöõng neùt cô baûn, song coøn ôû trình ñoä phaùt trieån thaáp vaø coøn nhieàu khieám khuyeát caû veà söï hình thaønh vaø vaän ñoäng cuûa thò tröôøng cuõng nhö veà coâng taùc quaûn lyù cuûa Nhaø Nöôùc. Neàn kinh teá cuûa chuùng ta coøn nhieàu maët yeáu keùm so vôùi moät soá nöôùc trong khu vöïc Ñoâng Nam AÙ. Nguy cô tuït haäu xa hôn veà kinh teávaãn raát naëng neà. Nguyeân nhaân cuûa nhöõng maët yeáu keùm, nhö ñaõ ñöôïc neâu trong töøng chöông cuûa cuoán saùch, ñaõ ñöôïc vaïch ra trong nhieàu nghò quyeát cuûa Ñaûng vaø ñaõ hieän roõ trong thöïc teá cuoäc soáng. Theo nghò quyeát Ñaïi hoäi IX cuûa Ñaûng ñoù laø : 1. Moät soá quan ñieåm, chuû tröông chöa roõ, chöa coù söï nhaän thöùc thoáng nhaát vaø chöa ñöôïc thoâng suoát ôû caùc caáp, caùc ngaønh “ 2.“Vieäc toå chöùc thöïc hieän nghò quyeát, chuû tröông, chính saùch cuûa Ñaûng chöa toát; kyû luaät, kyû cöông chöa nghieâm” 3. “Caûi caùch haønh chính tieán haønh chaäm, thieáu kieân quyeát, hieäu quûa thaáp”. 4. “Coâng taùc tö töôûng, coâng taùc lyù luaän, coâng taùc toå chöùc, caùn boä coù nhieàu yeáu keùnm, baát caäp” Boán nguyeân nhaân vuøa neâu lieân quan chaët cheõ vôùi: “Tình traïng tham nhuõng, suy thoaùi veà tö töôûng chính trò, ñaïo ñöùc, loái soáng ôû moät boä phaän khoâng nhoû caùn boä, Ñaûng vieân laø raát quan troïng. Naïn tham nhuõng keùo daøi trong boä maùy cuûa heä thoáng chính trò vaø trong nhieàu toå chöùc kinh teá laø moät nguy cô lôùn ñe doïa söï soáng coøn cuûa cheá ñoä ta. Tình traïng laõng phí, quan lieâu coøn khaù phoå bieán” Nhöõng ñieàu treân ñaây coù phaàn thaám saâu vaøo cô caáu toå chöùc, cô cheá vaän haønh vaø caùch thöùc öùng xöû cuûa nhöõng ngöôøi coù chöùc, coù quyeàn, moät chöøng möïc naøo ñoù thaønh moät caùch soáng voâ vaên hoaù, phi nhaân vaên, xa thöïc thöïc teá vaø thoaùt ly daân . Chaëng ñöôøng saép tôùi cuûa ñoåi môùi vaø phaùt trieån kinh teá, xaõ hoäi laø chaëng ñöôøng tieáp tuïc ñaáu tranh maïnh meõ hôn, döùt khoaùt hôn, kieân quyeát hôn ñeå khaéc phuïc nhöõng nguyeân nhaân yeáu keùm treân ñaây, phaùt huy caùc theá maïnh cuûa ñaát nöôùc, caùc thaønh quaû ñoåi môùi ñaõ ñaït ñöôïc hoïc hoûi caùc saùng kieán cuûa nhaân daân, chieám lónh nhöõng kieán thöùc tieân tieán cuûa thôøi ñaïi, taïo ra nhöõng böôùc böùt phaù môùi . Chaëng ñöôøng saép tôùi laø chaëng ñöôøng vöôn leân chaát löôïng cao ñeå ñaït toác ñoä nhanh cuûa söï phaùt trieån. Chaát löôïng cao, nhö baùo caùo cuûa Chính Phuû tröôùc kyø hoïp thöù tö Quoác Hoäi khoaù IX vöøa qua ñaõ chæ ra nhö sau : Veà kinh teá : Toác ñoä taêng tröôûng phaûi ñi lieàn vôùi naâng cao hieäu quaû vaø söùc caïnh tranh . Veà xaõ hoäi : Phaûi thöïc hieän tieán boä vaø coâng baèng xaõ hoäi trong töøng böôùc taêng tröôûng kinh teá, laáy söï phaùt trieån toaøn dieän cuûa con ngöôøi laøm muïc tieâu vaø nguoàn löïc chuû yeáu . Veà moâi tröôøng : Phaûi giöõ gìn vaø toân taïo, khoâng taøn phaù, khoâng gaây oâ nhieãm . Nhaø Nöôùc chaêm lo xaây döïng vaø hoaøn thieän theå cheá kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng xaõ hoäi chuõ nghóa, ñònh höôùng vaø taïo ñieàu kieän cho moïi ngöôøi daân vaø doanh nghieäp, moïi ngaønh vaø ñòa phöông, phaùt huy taát caû caùc nguoàn löïc ñeå naâng chaát löôïng phaùt trieån vì lôïi ít cuûa minh vaø ñaát nöôùc. Chaát löông’ phaùt trieån nhö vaäy laø chaát löôïng beàn vöõng cho theá heä ngaøy nay vaø caùc theá heä mai sau cuûa daân toäc, töø chaát löôïng cao maø coù toác doä nhanh ñöa nöôùc vöôn leân ñuoåi kòp möùc phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa khu vöïc cuõng nhö cuûa theá giôùi. Coù theå noùi raèng trong nhöõng naêm tôùi caàn khôi daäy moät phong traøo maõnh lieät sau roäng, beàn bæ, caû nöôùc tieán quaân vaøo chaát löôïng cao ñeå ñaït toác nhanh cuûa söï phaùt trieån vôùi noäi dung chaát löôïng goàm ba maët kinh teá – xaõ hoäi moâi tröôøng nhö vöøa neâu ñoù laø moät phong traøo ñaày nhieät tình yeâu nöôùc, quyeát taâm giaøu maïnh vaø khaùt voïng xaõ hoäi chuû nghóa veà moät cuoäc soáng Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc cho moãi con ngöôøi treân ñaát nöôùc Vieät Nam. MUÏC LUÏC trang LÔØI GIÔÙI THIEÄU Hieåu theá naøo laø kinh teá thò tröøong ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa 2 Muïc ñích nghieân cöùu neàn kinh teá thò tröôøng 2 CHÖÔNG I : NHIEÄM VUÏ CÔ BAÛN CHUYEÅN ÑOÅI CÔ CHEÁ KINH TEÁ. NEÀN KINH TEÁ VIEÄT NAM TRÖÔÙC VAØ SAU THÔØI KYØ ÑOÅI MÔÙI . I/ NHIEÄM VUÏ CÔ BAÛN CAÀN PHAÛI NGHIEÂN CÖÙU ÑEÅ CHUYEÅN ÑOÅI CÔ CHEÁ KINH TEÁ 4 II/ NEÀN KINH TEÁ VIEÄT NAM TRÖÔÙC VAØ SAU THÔØI KYØ ÑOÅI MÔÙI NAÊM 1986 5 1/ Tröôùc thôøi kyø ñoåi môùi 5 2/ Sau thôøi kyø ñoåi môùi 5 3/ Nhöõng thaønh töïu sau thôøi kyø ñoåi môùi 7 CHÖÔNG II: NHÖÕNG VIEÄC CAÀN LAØM ÑEÅ PHAÙT TRIEÅN NEÀN KINH TEÁ THÒ TRÖÔØNG ÑÒNH HÖÔÙNG XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA. NHÖÕNG HAÏN CHEÁ VAØ PHÖÔNG HÖÔÙNG GIAÛI QUYEÁT I/ NHÖÕNG VIEÄC CAÀN LAØM ÑEÅ PHAÙT TRIEÅN NEÀN KINH TEÁ THÒ TRÖÔØNG XA ÕHOÄI CHUÛ NGHÓA . 9 1/ Phaùt trieån caùc loaïi hình doanh nghieäp: 9 a/ Doanh nghieäp Nhaø Nöôùc 10 b/ Doanh nghieäp tö nhaân 11 c/ Doanh nghieäp hôïp taùc xaõ 12 d/ Doanh nghieäp coù voán ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi 13 2/ Phaùt trieån ñoàng boä caùc loaïi thò tröôøng: 14 3/ Coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù treân cô sôû phaùt huy noäi löïc vaø chuû ñoäng hoäi nhaäp 16 4/ Xoaù ñoùi giaûm ngheøo thöïc hieän coâng baèng xaõ hoäi, phaùt trieån con ngöôøi moät caùch toaøn dieän 18 a/ Coâng aên vieäc laøm 19 b/ Xoùa ñoùi giaûm ngheøo 20 c/ Cuoäc soáng xaõ hoäi 21 5/ Caûi caùch haønh chính 21 II/ NHÖÕNG HAÏN CHEÁ VAØ PHÖÔNG HÖÔÙNG GIAÛI QUYEÁT 22 1/ Veà phaùt trieån caùc loaïi hình doanh nghieäp 22 a/ Doanh nghieäp nhaø nöôùc 22 b/ Doanh nghieäp tö nhaân 25 c/ Doanh nghieäp hôïp taùc xaõ 26 d/ Doanh nghieäp coù voán ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi 27 2/ Veà phaùt trieån ñoàng boä caùc loaïi thò tröôøng 28 a/ Veà thò tröôøng haøng hoaù 28 b/ Thò tröôøng voán 29 c/ Thò tröôøng baát ñoäng saûn 30 d/ Thò tröôøng lao ñoäng 31 3/ Veà phaùt trieån coâng nghieäp hoùa hieän ñaïi hoùa treân cô sôû phaùt huy noäi löïc vaø chuû ñoäng hoäi nhaäp 32 4/ Veà xoaù ñoùi giaûm ngheøo thöïc hieän coâng baèng xaõ hoäi, phaùt trieån con ngöôøi moät caùch hoaøn thieän 35 5/ Veà caûi caùch haønh chính 36 LÔØI KEÁT 38

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docSự phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.doc