Sửa chữa một số cụm chi tiết chính của giá chuyển hướng đầu máy D19E

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 2 CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU TỔNG THỂ ĐẦU MÁY D19E 1.1.Tổng quan về đầu máy D19E . 4 1.2.Bố trí tổng thể đầu máy D19E 4 1.3.Các thông số chủ yếu của đầu máy D19E 8 CHƯƠNG 2 : KẾT CẤU GIÁ CHUYỂN HƯỚNG ĐẦU MÁY D19E 2.1.Nhiệm vụ và yêu cầu 11 2.2.Kết cấu giá chuyển hướng . 11 2.2.1.Tổng thể giá chuyển hướng 13 2.2.2.Các thông số kỹ thuật . 14 2.2.3.Các bộ phận chi tiết 15 2.2.3.1.Khung giá chuyển hướng 15 2.2.3.2.Hệ thống bầu dầu . 17 2.2.3.3.Hệ thống thanh kéo 19 2.2.3.4.Hệ thống lò xo giảm chấn 21 2.2.3.5.Động cơ điện kéo . 25 2.2.3.6.Hệ thống hãm 27 2.2.3.7.Bộ trục bánh xe . . 28 CHƯƠNG 3 : SỬA CHỮA MỘT SỐ CỤM CHI TIẾT CHÍNH GIÁ CHUYỂN HƯỚNG ĐẦU MÁY D19E. 3.1.Giải thể giá chuyển hướng và thân xe 30 3.2.Phương pháp rửa làm sạch chi tiết . 33 3.3.Hạn độ sửa chữa giá chuyển hướng 36 3.4.Sửa chữa một số cụm chi tiết chính 39 3.4.1.Bộ phận khung giá 39 3.4.2.Bộ phận bầu dầu hộp trục 43 3.4.3.Hệ thống lò xo giảm chấn 45 3.4.4.Bộ trục bánh xe 47 3.4.5.Sửa chữa một số chi tiết khác 90 3.5.Lắp ráp giá chuyển hướng . 94 KẾT LUẬN 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 LỜI NÓI ĐẦU Ngành Giao thông vận tải là ngành chiếm vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, các nước trên thế giới đều tiến tới hội nhập, do đó nhu cầu đi lại và nhu cầu vận chuyển hàng hoá càng tăng vì vậy ngành giao thông vận tải không ngừng phát triển.Trong ngành giao thông vận tải thì vận tải đường sắt chiếm một vị trí quan trọng. Ở Việt Nam mạng lưới đường sắt rộng khắp cả nước, đặc biệt là tuyến đường sắt Bắc-Nam là tuyến đường nối giữa các miền của tổ quốc, các miền này có sự khác biệt về kinh tế nên nhu cầu vận chuyển trao đổi hàng hoá rất lớn,ngành du lịch cũng càng ngày càng phát triển nên sự đi lại cũng tăng cao.Để có lợi thế trong vận tải thì ngành đường sắt luôn luôn phải cải thiện về phương thức phục vụ và phương tiện đầu máy,toa xe nhằm đảm bảo an toàn,chất lượng và hiệu quả kinh tế.Trên mạng lưới đường sắt nước ta,có nhiều loại đầu máy được nhập từ nhiều nước khác nhau với công suất khác nhau,trong đó đầu máy D19E là loại đầu máy hiện đại,tính năng động lực tốt,công suất đảm bảo được dùng để kéo tàu khách,tàu hàng trên các tuyến đặc biệt là tuyến Bắc- Nam. Đầu máy D19E được nhập vào nước ta từ năm 2002,đây là loại đầu máy diezel truyền động điện,điều khiển điện tử,có chất lượng và độ tin cậy cao nhưng sau một thời gian vận dụng đầu máy D19E đã xuất hiện một số hư hỏng ở giá chuyển hướng và cần có biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn chạy tàu cũng như tốc độ vận hành của đầu máy.Sau thời gian học tập ở trường em đã được giao đề tài tốt nghiệp “Sửa chữa một số cụm chi tiết chính của giá chuyển hướng đầu máy D19E” với đề tài này em đã chia thành 3 chương với nội dung cụ thể như sau: Chương 1 :Giới thiệu tổng thể đầu máy D19E. Chương 2 :Kết cấu Giá Chuyển Hướng đầu máy D19E Chương 3 :Sửa chữa một số cụm chi tiết chính Giá chuyển hướng D19E Với những kiến thức được các thầy,cô giáo truyền thụ trong 5 năm học đặc biệt là các thầy cô giáo trong bộ môn đồng thời được sự hướng dẫn tận tình của thầy Đỗ Đức Tuấn em đã hoàn thành đề tài này.Tuy em đã hết sức cố gắng nhưng do năng lực và sự hiểu biết thực tế còn hạn chế bên cạnh đó cũng do thời gian có hạn nên đề tài không thể tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong các thầy, cô và các bạn góp ý để đề tài được hoàn thiện hơn.

doc101 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/06/2013 | Lượt xem: 1737 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Sửa chữa một số cụm chi tiết chính của giá chuyển hướng đầu máy D19E, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g Ðp 11 cã lß xo håi vÞ 13 ®Ó ®Èy pitt«ng 14 håi vÞ vÒ vÞ trÝ ®Çu hµnh tr×nh Ðp . Tr×nh tù th¸o Ðp gi¶i thÓ bé trôc b¸nh Tr­íc hÕt ph¶i chän cù ly cña trôc di ®éng tÊm mang ®ì (cèi chÆn) cho phï hîp tÇm víi tèi ®a hµnh tr×nh Ðp cÇn thiÕt.Däc theo xµ chÞu lùc trªn d­íi cã 7 nÊc ®iÒu chØnh.Nh­ vËy ë nÊc trong cïng vËt Ðp g¾n víi gi¸ chÞu tèi thiÓu ph¶i cã chiÒu dµi tèi thiÓu 270 mm , ë møc tèi ®a lµ 3500 mm vµ hÕt tÇm víi lµ 3900 mm +Tr­êng hîp gi¶i thÓ toµn bé : *Trôc b¸nh xe cÇn gi¶i thÓ toµn bé ®­îc Ðp th¸o thao thø tù ng­îc l¹i víi thø tù khi Ðp vµo.Ðp th¸o b¸nh xe bªn phÝa cã b¸nh r¨ng tr­íc,tiÕp ®Õn Ðp th¸o b¸nh xe cßn l¹i vµ sau cïng ®æi bÖ ®ì ®óng cì bÖ vai b¸nh r¨ng råi míi th¸o Ðp b¸nh r¨ng . *Tr­êng hîp gi¶i thÓ hai b¸nh xe : T­¬ng tù nh­ trªn,nªn Ðp th¸o b¸nh xe bªn cã b¸nh r¨ng tr­íc,sau ®ã míi th¸o Ðp b¸nh xe bªn kh«ng cã b¸nh r¨ng. +Tr­êng hîp gi¶ thÓ thay b¸nh r¨ng : Cho phÐp th¸o Ðp b¸nh xe bªn cã b¸nh r¨ng sau ®ã tiÕn hµnh ®æi cù ly trô di ®éng vµ ®æi bÖ ®ì ®óng cì bÖ vai b¸nh r¨ng vµ tiÕn hµnh th¸o Ðp b¸nh r¨ng . +C¸c yªu cÇu khi Ðp th¸o : *ViÖc treo g¸ trôc b¸nh xe ®Ó Ðp th¸o ph¶i ®¶m b¶o cho ®­êng t©m trôc b¸nh xe trïng víi ®­êng t©m cña pitt«ng Ðp ; *MÆt ph¼ng pitt«ng Ðp ph¶i ¸p s¸t toµn bé diÖn tÝch ®Çu trôc ®­îc Ðp ; *BÖ ®ì b¸nh xe hoÆc b¸nh r¨ng khi ®­îc Ðp th¸o ph¶i cøng v÷ng vµ gi÷ cho b¸nh xe vu«ng gãc víi ®­êng t©m pitt«ng Ðp trong suèt hµnh tr×nh Ðp; *TrÞ sè lùc Ðp th¸o t¨ng tõ tõ vµ ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i, ®¹t kho¶ng 115% gi¸ trÞ lùc Ðp l¾p dõng cuèi hµnh tr×nh (th­êng lµ ®Ó th¾ng ma s¸t “nghØ” cña hai bÒ mÆt bã chÆt ®ang ®øng yªn),khi b¾t ®Çu cã dÞch chuyÓn gi÷a trôc b¸nh víi b¸nh xe th× gi¸ trÞ nµy gi¶m kho¶ng 40% vµ gi÷ trong suet 2/3 phÇn tr×nh Ðp th¸o,cuèi cïng cßn 25% hµnh tr×nh th× lùc Ðp gi¶m h¼n. +Chó ý : * CÇn lµm vÖ sinh vai trôc,h­íng Ðp th¸o b¸nh xe moay-¬ ®i ngang, nh»m tr¸nh c¸c t¹p chÊt c¬ häc nªm vµo bÒ mÆt Ðp th¸o g©y th­¬ng trãc lét bÒ mÆt vai trôc *Khi chím th¨ng ma s¸t ú (nghØ) cã tiÕng ®éng kh¸ lín råi trôc míi chuyÓn ®éng . * CÇn ghi nhËn ¸p lùc th¸o Ðp cùc ®¹i ®Ó cã c¬ së ®¸nh gÝa ®é d«i vµ ®é san ph¼ng “U” gióp viÖc Ðp l¾p sau ®ã ®­îc tèt. b.Söa ch÷a bé trôc b¸nh xe. b.1.§èi víi trôc b¸nh xe. - §Ó kiÓm tra ®é hao mßn kÝch th­íc h×nh häc cña trôc b¸nh xe ng­êi ta dïng pan-me,th­íc cÆp,th­íc l¸ thÝch hîp v¬i th­íc ®o ®é dµi kÝch th­íc söa ch÷a.KÕt qu¶ kiÓm tra cÇn ph¶i tho¶ m·n theo yªu cÇu sau: *§­êng kÝnh ®o¹n trôc l¾p æ ®ì trôc m« t¬ ®iÖn kÐo: +Nguyªn h×nh : Æ 184.83mm ¸ Æ 184.9mm. +KÝch th­íc cho phÐp : Æ 183mm¸ Æ 184.83mm. +KÝch th­íc lo¹i bá : Æ 180mm. *Trªn ®o¹n trôc: Æ 185mm,dµi 260mm,ph¶i ®o ë 3 mÆt c¾t ngang c¸ch ®Òu vµ ë mçi mÆt ph¼ng ®o ë hai vÞ trÝ vu«ng gãc víi nhau,c¸c trÞ sè ®o ®­îc dïng ®Ó tÝnh ®é c«n,®é « van thùc tÕ cña trôc vµ so s¸nh víi h¹n ®é qui ®Þnh cña qui tr×nh söa ch÷a. *Dïng m¾t th­êng,kÝnh lóp ®Ó kiÓm tra sù cµo x­íc vµ ®é nhÊp nh« cña bÒ mÆt lµm viÖc: Æ 185mm. *Dïng m¾t th­êng ®Ó kiÓm tra ®é xª dÞch cña dÊu gi÷a b¨ng ®a vµ m©m b¸nh. *Dïng c¨n l¸ hoÆc qua ch× l¸ ®Ó kiÓm tra khe hë h­íng kÝnh cña c¸c vßng bi. *KiÓm tra bÒ mÆt lµm viÖc cña c¸c vßng bi xem cã bÞ bong trãc,ch¸y,bã,vì kh«ng. *KiÓm tra sù bong trãc,nøt g·y c¸c bÒ mÆt lµm viÖc cña b¸nh r¨ng bÞ ®éng b»ng thiÕt bÞ chuyªn dïng nh­ siªu ©m,®iÖn tõ,kÝnh lóp,m¾t th­êng. *Dïng bé kiÓm tra vÕt nøt ®iÖn tõ ®Ó kiÓm tra nøt r¹n c¸c bÒ mÆt lµm viÖc cña trôc. - Ph­¬ng ph¸p söa ch÷a: +Th©n trôc xe ë bÊt cø chç nµo cã vÕt nøt ngang,nøt chÐo,nøt däc,vÕt rÌn hay vÕt ngËm t¹m chÊt ®Òu ph¶i lo¹i bá trôc ®ã,kh«ng ®­îc söa ch÷a ®Ó sö dông l¹i. +BÖ l¾p vßng ch¾n bôi,bÖ b¸nh cã vÕt x©y x¸t hoÆc vÕt lâm mµ chiÒu s©u ch­a qu¸ 1mm ®­îc dòa l¹i lµm hÕt c¸c vÕt lâm,lµm nh½n bÒ mÆt x©y x¸t,kiÓm tra kÝch th­íc t¹i vÞ trÝ x©y x¸t ®ã nÕu vÉn cßn trong giíi h¹n cho phÐp th× tiÕp tôc dïng. +BÖ l¾p vßng ch¨n bôi qu¸ 1mm ph¶i tiÖn l¹i nh­ng ph¶i ®¶m bá hiÖu sè ®­êng kÝnh vßng ch¾n bôi víi ®­êng kÝnh cæ trôc sau khi söa ch÷a xong kh«ng nhá h¬n 20mm. +Th©n trôc c¸ch mÐp trong vµ ngoµi æ trôc tõ 20mm trë ra nÕu cã vÕt lâm,x©y x¸t s©u ch­a qu¸ 4mm,tiÖn hÕt khuyÕt tËt nÕu cßn ®ñ kÝch th­íc giíi h¹n cho phÐp th× tiÕp tôc dïng.C¸c khuyÕt tËt trªn th©n trôc ch­a v­ît qu¸ qui ®Þnh ph¶i mµi dòa,sau ®ã kiÓm tra nÕu cßn ®ñ giíi h¹n th× ®­îc dïng. +Khi x¸c ®Þnh kÝch th­íc cßn l¹i cña trôc ph¶i tÝnh theo b¸n kÝnh thiÕt kÕ. +Th©n trôc xe bÞ rØ,rç mµ nh÷ng chç chiÒu s©u ch­a v­ît qu¸ 2,5mm(theo b¸n kÝnh),tæng diÖn tÝch nh÷ng chç rØ ch­a qu¸ 40% tæng diÖn tÝch th©n trôc th× lµm s¹ch rØ vµ kiÓm tra nÕu kh«ng bÞ nøt th× tiÕp tôc dïng. +Khi trôc xe cã nh÷ng khuyÕt tËt,h­ háng kh¸c nÕu thÊy cã ¶nh h­ëng ®Õn an toµn th× lËp héi ®ång kÜ thuËt ®Ó gi¸m ®Þnh tr¹ng th¸i cô thÓ vµ cã biÖn ph¸p gi¶i quyÕt. +Trôc b¸nh xe ®Çu m¸y ®æi míi D19E dïng trôc xe æ bÞ do vËy cæ trôc l¾p æ bi khi kiÓm tra,söa ch÷a ph¶i thùc hiÖn theo qui ®Þnh cña qui tr×nh vÒ kiÓm tra,söa ch÷a,l¾p r¸p cæ trôc æ bi toa xe. C¨n cø vµo lo¹i h×nh cô thÓ cña tõng chñng lo¹i ®Ó lùa chän sai sè cho phÐp trong l¾p r¸p gi÷a æ bi víi cæ trôc,®¶m b¶o qui ®Þnh cña nhµ chÕ t¹o hoÆc h­íng dÉn kÜ thuËt. - Qu¸ tr×nh l¨n Ðp cæ trôc b¸nh. VÊn ®Ò l¨n Ðp kh«ng nh÷ng chØ tiÕn hµnh víi cæ trôc mµ cßn ®­îc tiÕn hµnh c¶ víi bé phËn b¸nh xe(phÇn moay-¬)nh»m n©ng cao ®é chèng mái cña trôc b¸nh xe.Kh«ng nh÷ng thÕ,ng­êi ta cßn tiÕn hµnh l¨n Ðp c¶ ®èi víi phÇn gi÷a trôc xe sau khi gia c«ng c¬ khÝ , vµ khi ®ã c­êng ®é chèng mái cña trôc xe ®­îc n©ng cao mét c¸ch toµn diÖn vµ lµm t¨ng tuæi thä cña trôc b¸nh xe . B¶n chÊt cña l¨n Ðp lµ t¹o nªn mét líp biÕn d¹ng dÎo trªn bÒ mÆt kim lo¹i,lµm kim lo¹i biÕn cøng vµ tån t¹i øng suÊt d­,®ång thêi cã thÓ lµm cho ®é bãng ®¹t8-9.Nh÷ng yÕu tè ®ã lµm cho giíi h¹n vµ ®é chèng mßn cña cæ trôc ®­îc n©ng cao. KÕt qu¶ thÝ nghiÖm nãi chung cho thÊy , ®èi víi mét mÉu thÝ nghiÖm th¼ng ®Òu,kh«ng cã øng lùc tËp trung th× sau khi l¨n Ðp søc chÞu mái t¨ng lªn tõ 20-30%. §èi víi mét trôc cã øng lùc tËp trung .VÝ dô nh­ trôc kÕt hîp víi b¸nh,theo c¸c nghiªn cøu cña Liªn X«,søc chÞu mái t¨ng lªn 50%. C¸c thÝ nghiÖm chØ ra r»ng søc chÞu mái vµ tuæi thä cña chi tiÕt l¨n Ðp trong giai ®o¹n ®Çu ®­îc t¨ng lªn tuú theo chiÒu dµy cña líp kim lo¹i ®­îc biÕn cøng,råi tíi mét møc ®é nhÊt ®Þnh,®¹t tíi gi¸ trÞ tèi ®a.V­ît qua giíi h¹n ®ã,t¸c dông cña chiÒu dµy líp biÕn cøng ®èi víi viÖc t¨ng c­êng søc chÞu mái vµ tuæi thä cña chi tiÕt hÇu nh­ kh«ng cßn t¸c dông n÷a.C¨n cø vµo thÝ nghiÖm l¨n Ðp trôc xe vµ c¸c chi tiÕt t­¬ng tù,khi chiÒu dµy líp biÕn cøng b»ng 15% chiÒu dµi b¸n kÝnh cña chi tiÕt vµ cña ®é cøng cña bÒ mÆt t¨ng lªn 35-45% th× lóc nµy giíi h¹n mái cña kim lo¹i ®¹t tíi trÞ sè lín nhÊt . Cßn vÒ ph­¬ng diÖn chèng mµi mßn,c¸c nghiªn cøu ®Òu thèng nhÊt cho r»ng së dÜ chèng mµi mßn cña bÒ mÆt l¨n Ðp ®­îc n©ng cao lµ nhê øng suÊt nÐn d­,®é bãng vµ ®é cøng ®­îc t¨ng c­êng.C¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu cho thÊy l­îng mµi mßn cæ trôc l¨n Ðp gi¶m tõ 20-25%.Cæ trôc ®­îc l¨n Ðp,tuæi thä cæ trôc t¨ng lªn hai lÇn.Gãc l­în ®­îc l¨n Ðp,tuæi thä gãc l­în t¨ng lªn 30-50%. Sù t¨ng tuæi thä khi l¨n Ðp cña chi tiÕt ®­îc gi¶i thÝch b»ng sù ph©n bè l¹i cña c¸c tinh thÓ theo bÒ mÆt cña chi tiÕt vµ cã øng suÊt d­.Trªn bÒ mÆt l¨n Ðp øng suÊt nµy chèng l¹i c¸c øng suÊt ph¸t sinh ra c¸c vÕt nøt mái . *S¬ ®å hÖ thèng l¨n Ðp HÖ thèng l¨n Ðp ®­îc thÓ hiÖn trªn h×nh 3.5 trong ®ã th­êng gÆp nhÊt lµ hÖ thèng con l¨n 3 gãc v× cÊu t¹o cña nã kh«ng phøc t¹p nh­ hÖ thèng 4 con l¨n.HÖ thèng 3 con l¨n c¸ch ®Òu nhau mét gãc 120, tù b¶n th©n chóng t¹o nªn mét thÕ c©n b»ng cho hÖ thèng , lµm 3 con l¨n chÞu lùc ®Òu nhau , trôc kh«ng bÞ uÊn cong. Nh÷ng ­u ®iÓm nh­ vËy hÖ thèng con l¨n ®¬n vµ ®«i lµ kh«ng thÓ cã ®­îc hoÆc rÊt khã ®¹t ®­îc.Trong qu¸ tr×nh l¨n Ðp , trôc xe quay (trôc chñ ®éng) , nh÷ng con l¨n quay theo ( bÞ ®éng ) ®ång thêi di ®éng trªn bÒ mÆt l¨n Ðp . a b c d H×nh 3.5.S¬ c¸c hÖ thèng con l¨n C¸c hÖ thèng con l¨n cã h×nh d¹ng c¬ b¶n trong h×nh 3.5 gåm: a. HÖ thèng con l¨n ®¬n: Ðp mét phÝa. b. HÖ thèng con l¨n ®«i: Ðp hai phÝa ®èi diÖn. c. HÖ thèng con l¨n 3 gãc:Ðp 3 phÝa (tam gi¸c ®Òu). d. HÖ thèng 4 con l¨n: Ðp 4 phÝa ®èi xøng vu«ng gãc. *CÊu t¹o cña hÖ thèng con l¨n. Tuú theo h×nh d¹ng cña bÒ mÆt cÇn l¨n Ðp , ta cã thÓ chän nh÷ng con l¨n cã h×nh d¹ng kh¸c nhau . KÝch th­íc chñ yÕu cña con l¨n gåm cã ®­êng kÝnh D , b¸nh r¨ng cong R,vµ b¸n kÝnh gãc l­în r .§Ó t¨ng c­êng søc chÞu mái vµ søc chèng mßn cho chi tiÕt,ng­êi ta sö dông con l¨n cã bÒ mÆt lµm viÖc lµ mÆt c«n. Trong khi l¨n Ðp trôc b¸nh xe,ng­êi ta cã thÓ dïng lo¹i con l¨n cã ®­êng kÝnh D=150mm,B¸n kÝnh cong R=75mm(mÆt cÇu còng cã ®­êng kÝnh b»ng 150mm). Th­êng ®­êng kÝnh cña con l¨n cã thÓ gÇn b»ng víi ®­êng kÝnh cña chi tiÕt cÇn l¨n Ðp.Riªng b¸n kÝnh cong R thay ®æi tuú theo yªu cÇu vµ kÕt qu¶ cña tr¹ng th¸i bÒ mÆt sau khi l¨n Ðp.Trong tr­êng hîp muèn t¨ng chiÒu dµy cña líp kim lo¹i biÕn cøng vµ trÞ sè cña øng suÊt d­,ng­êi ta chän con l¨n cã b¸n kÝnh cong nhá ®Ó t¨ng ¸p lùc ®¬n vÞ gi÷a con l¨n vµ bÒ mÆt l¨n Ðp.Ng­îc l¹i,muèn t¨ng ®é bãng cña bÒ mÆt l¨n Ðp th× b¸n kÝnh cong cña con l¨n cµng lín.Cßn gãc l­în r cña con l¨n th­êng ®­îc chän theo kÝch th­íc gãc l­în cña mÆt l¨n Ðp . VËt liÖu chÕ t¹o con l¨n th­êng dïng chñ yÕu lµ lo¹i thÐp hîp kim X15 , XB, 5XHM v.v…vµ cßn dïng c¶ thÐp dông cô Y10A, Y10 vµ Y12.Sau khi chÕ t¹o,con l¨n cÇn ®­îc t«i ram ë nhiÖt ®é thÝch hîp,sau ®ã mµi bÒ mÆt con l¨n ®Ó ®¹t kÝch th­íc cÇn thiÕt vµ ®é bãng yªu cÇu tõ cÊp 8 ®Õn cÊp 10.§é cøng trung b×nh cña con l¨n trong ph¹m vi HRC=60 - 65. *Quy ph¹m l¨n Ðp trôc xe . ViÖc lùa chän quy ph¹m l¨n Ðp chñ yÕu bao gåm mét sè néi dung sau: Tèc ®é quay cña chi tiÕt ®­îc gia c«ng,l­îng ¨n vµo con l¨n,sè lÇn l¨n Ðp,chÊt b«i tr¬n. +Tèc ®é quay cña chi tiÕt gia c«ng: Tèc ®é tiÕp tuyÕn( m/phót)®­îc lùa chän tuú vµo chiÒu dµy cña líp biÕn cøng,mÆt kh¸c còng cÇn quan t©m ®Õn quan hÖ gi÷a tèc ®é tiÕp tuyÕn cña chi tiÕt gia c«ng víi ®é cøng lín nhÊt sau khi l¨n Ðp . CÇn l­u ý r»ng trong nh÷ng tr­êng hîp ¸p lùc qu¸ lín,tèc ®é quay cña chi tiÕt gia c«ng còng kh«ng lªn qu¸ lín v× nh­ vËy sÏ lµm nhiÖt l­îng to¶ ra qu¸ nhiÒu . ChÕ ®é tèc ®é th­êng ®­îc sö dông lµ 140 vßng/phót cho trôc gia c«ng +L­îng ¨n vµo cña con l¨n: L­îng ¨n vµo cña con l¨n(t­¬ng ®­¬ng víi l­îng ¨n dao)quyÕt ®Þnh bëi kÝch th­íc con l¨n vµ ®é bãng cÇn ®¹t sau khi l¨n Ðp. L­îng ®i vµo cña con l¨n cµng lín th× chiÒu dµy cña líp thÐp ®­îc biÕn cøng cµng kh«ng ®Òu vµ ®é bãng cña bÒ mÆt cµng kÐm , nh­ng kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn chiÒu dµy cña líp biÕn cøng . Khi l¨n Ðp , tèc ®é quay cña chi tiÕt vµ l­îng ®i vµo cña con l¨n lµ hai yÕu tè cã ¶nh h­ëng rÊt lín tíi hiÖu suÊt c«ng t¸c,cho nªn víi ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o chiÒu dµy líp biÕn cøng ®Òu ®Æn,cÇn tËn dông n©ng cao tèc ®é quay cña chi tiÕt vµ l­îng ®i vµo cña con l¨n. +ChÊt b«i tr¬n: ChÊt l­îng cña chÊt b«i tr¬n chñ yÕu ¶nh h­ëng tíi ®é bãng cña bÒ mÆt l¨n Ðp.ThÝ nghiÖm cho thÊy ®é l­u ®éng cña chÊt b«i tr¬n cµng lín thi ®é bãng cña bÒ mÆt l¨n Ðp cµng kÐm.Th«ng th­êng ng­êi ta sö dông dÇu m¸y phæ th«ng ®Ó lµm chÊt b«i tr¬n . +Sè lÇn l¨n Ðp: NÕu l¨n Ðp cµng nhiÒu lÇn cã thÓ dÉn ®Õn hiÖn t­îng biÕn cøng qu¸ ®é,khiÕn cho ®é cøng bÒ mÆt cã thÓ thÊp h¬n ®é cøng cña líp kim lo¹i n»m gÇn líp biÕn cøng.Khi l¨n Ðp lÇn thø hai møc ®é biÕn cøng chØ t¨ng vµo kho¶ng 4-5% , cho nªn sè lÇn l¨n Ðp chØ nªn tíi lÇn thø hai lµ cïng . +¸p lùc l¨n Ðp : §©y lµ nh©n tè ¶nh h­ëng thø yÕu tíi chiÒu dµy vµ ®é cøng cña líp thÐp biÕn cøng .Trong ®iÒu kiÖn kÝch th­íc cña chi tiÕt l¨n Ðp kh«ng ®æi,cïng mét lo¹i con l¨n,møc ®é biÕn cøng cµng t¨ng khi ¸p lùc Ðp cµng lín . §èi víi qu¸ tr×nh l¨n Ðp trôc xe nªn lùa chän ¸p lùc vµo kho¶ng 2-3 tÊn,th­êng kh«ng nªn ®Ó cho ¸p suÊt khi l¨n Ðp v­ît qu¸ 400 kG/cm(4 000 MN/m) §Ó ®¶m b¶o ¸p lùc chÝnh x¸c kh«ng ®æi cÇn cã m¸y ®o . ViÖc l¨n Ðp lµm t¨ng ®é bãng cho bÒ mÆt cña chi tiÕt nh­ng còng cã thÓ g©y nªn nh÷ng nÕp gîn trªn bÒ mÆt .Nh÷ng nÕp gîn ®ã ¶nh h­ëng kh«ng tèt ®èi víi chÊt l­îng cña c¸c mèi l¨n Ðp. V× vËy sau khi l¨n Ðp cã thÓ tiÕn hµnh tiÖn tinh víi l­îng d­ gia c«ng tõ 0,1-0,5mm. viÖc gia c«ng ®ã vÉn ®¶m bao chÊt l­îng cho bÒ mÆt l¨n Ðp . +KiÓm tra kÕt qu¶ l¨n Ðp: KiÓm tra chÊt l­îng l¨n Ðp bao gåm c¸c néi dung chÝnh sau ®©y: TrÞ sè cña øng suÊt nÐn d­. ChiÒu dµy ph©n bè cña øng suÊt d­. §é cøng ®¹t ®­îc sau khi l¨n Ðp. ChiÒu dµy cña líp thÐp biÕn cøng. C¸c chØ tiªu thø nhÊt vµ thø hai cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc b»ng ph­¬ng ph¸p dïng m¸y ®o ®iÖn trë víi c¸c tÊm ®iÖn trë d¸n chÆt lªn mÉu thö . Hai chØ tiªu thø 3 vµ thø 4 cã thÓ dïng m¸y ®o ®é cøng ®Ó x¸c ®Þnh. TiÖn trôc xe ®· ®­îc l¨n Ðp thµnh h×nh c«n víi ®é nghiªng nhÊt ®Þnh, mét ®Çu ®Ó l¹i mét ®o¹n th¼ng ®Ó ®o ®é cøng mÆt ngoµi , sau ®ã dïng v¶i nh¸p ®¸nh bãng. Trong ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ tiÕn hµnh thÝ nghiÖm ®­îc th× cã thÓ dïng chØ tiªu chiÒu dµy líp thÐp biÕn cøng lµm chØ tiªu tæng hîp cña chÊt l­îng l¨n Ðp. ChiÒu dµy cña líp biÕn cøng hîp lý nhÊt lµ b»ng hoÆc lín h¬n 8-10% b¸n kÝnh R cña c¸c chi tiÕt ®­îc l¨n Ðp.NÕu phï hîp víi chØ tiªu trªn, chÊt l­îng cña trôc xe ®­îc l¨n Ðp cã thÓ ®¶m b¶o, tuæi thä cña trôc xe cã thÓ ®­îc kÐo dµi. b.2.§èi víi b¸nh xe Söa ch÷a b»ng ph­¬ng ph¸p hµn: Khi söa ch÷a lín cÆp b¸nh xe cña ®Çu m¸y cã thÓ cho phÐp dïng ph­¬ng ph¸p hµn ®Ó hµn lç moay-¬,hµn gê c¹nh moay ¬,hµn gê b¨ng ®a.Th«ng th­êng ng­êi ta dïng m¸y hµn hå quang. Trong söa ch÷a lín cÆp b¸nh xe ®Çu m¸y nãi chung vµ söa ch÷a ®Çu m¸y D19E nãi riªng viÖc söa ch÷a b»ng ph­¬ng ph¸p hµn ®¾p chiÕm mét vÞ trÝ quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®­îc ë c¸c xÝ nghiÖp söa ch÷a.Trong ®ã hµn ®¾p mÆt l¨n b¸nh xe chiÕm mét khèi l­îng lín. Dïng ph­¬ng ph¸p hµn ®Ó phôc håi chi tiÕt ng­êi ta th­êng dïng m¸y hµn hå quang nguån ®iÖn mét chiÒu hay xoay chiÒu.ChÊt l­îng mèi hµn tuú thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh­ hµn tù ®éng hay b¸n tù ®éng,hµn trong m«i tr­êng bao vÖ hay kh«ng(m«i tr­êng b¶o vÖ khÝ CO2,thuèc hµn…),chÊt l­îng que hµn vµ tr×nh ®é ng­êi thî hµn… C«ng nghÖ hµn lµ qu¸ tr×nh liªn kÕt c¸c phÇn tö kim lo¹i víi nhau th«ng qua sù ch¶y láng cña kim lo¹i ë nhiÖt ®é cao, lµm gi¶m ®é bÒn mái cöa chi tiÕt hµn. §èi víi thÕp chøa nhiÒu c¸c bon, cÊu tróc tinh thÓ tõ PÐc- lÝt chuyÓn sang M¸c ten xÝt, g©y øng suÊt tËp trung, ph¸t sinh c¸c vÕt nøt, vªnh. H×nh 3.6.M¸y hµn gê b¸nh xe Hµn gê b¸nh xe ®Çu m¸y ®æi míi D19E cã thÓ ®­îc tiÕn hµnh trªn m¸y tiÖn ngang hoÆc ®å g¸ chuyªn dïng,g¸ trôc b¸nh xe lªn hai mòi chèng t©m,thùc hiÖn ph­¬ng ph¸p hµn tù ®éng ®ång thêi c¶ hai mÆt l¨n b¸nh xe cïng lóc theo chiÒu xo¾n èc, trôc b¸nh quay ®Òu. ThiÕt bÞ hµn cã thÓ ®Æt trªn bµn dao m¸y tiÖn. Qu¸ tr×nh hµn thùc hiÖn trong phßng kÝn tr¸nh gi¸(nhÊt lµ mïa ®«ng mïa m­a).Hµn b»ng m¸y hµn hå quang kiÓu A- 482 hoÆc t­¬ng ®­¬ng. ChÕ ®é hµn: + C­êng ®é dßng ®iÖn hµn: Ih=450-500A. + §iÖn ¸p hµn:Uh= 30-34V (æn ®Þnh) + Tèc ®é hµn:25-40 m/h. + M«i tr­êng b¶o vÖ b»ng khÝ CO2. + Que hµn cã c¬ tÝnh hoÆc thµnh phÇn t­¬ng ®­¬ng nh­ CB.08R2 ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng chÞu mµi mßn cho mÆt l¨n, nªn sö dông que hµn cã thµnh phÇn thÝch hîp vµ thªm m¨ng gan, cr«m ®­êng kÝnh 1,6-2mm. C¸c yªu cÇu kÜ thuËt ®èi víi viÖc hµn cÆp b¸nh xe: Trong tÊt c¶ c¸c cÊp söa ch÷a cÆp b¸nh xe th× chØ cho phÐp hµn gê b¸nh xe vµ lç chèng t©m ®Çu trôc,kh«ng ®­îc hµn c¸c bé phËn kh¸c.NÕu chiÒu dµy gê b¸nh xe qu¸ h¹n ®é cho phÐp th× hµn ®¾p råi tiÖn l¹i theo d¹ng nguyªn h×nh.Hµn ®¾p gê b¸nh xe ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh sau: +NhiÖt ®é trong nhµ x­ëng n¬i thùc hiÖn hµn ph¶i gi÷ lín h¬n 100C +Ph¶i gia nhiÖt tr­íc khi hµn lªn tõ 100 – 1500C vµ gi÷ cho nhiÖt ®é cña b¸nh xe trong khi hµn t­¬ng ®èi æn ®Þnh. +Thî hµn b¸nh xe ®Çu m¸y ph¶i ®­îc kiÓm tra s¸t h¹ch tay nghÒ ®¹t yªu cÇu míi ®­îc phÐp hµn.§ång thêi ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh sau: 1.Sö dông que hµn ®óng yªu cÇu 2.Khi hµn ®¾p tõng ®o¹n dµi kho¶ng 3000mm theo c¸ch hµn ph©n ®o¹n,ph©n líp ng­îc chiÒu. 3.ChiÒu réng cña mèi hµn ph¶i b»ng 2-3 lÇn ®­êng kÝnh que hµn 4.Qu¸ tr×nh hµn ®¾p gê ph¶i liªn tôc,nÕu ®ét xuÊt ph¶i nghØ th× ph¶i lµm hÕt vßng råi míi nghØ,vµ chØ ®­îc nghØ mét lÇn,thêi gian nhiÒu nhÊt kh«ng qu¸ 30 phót. 5.Thùc hiÖn hµn theo tõng líp,theo chu vi,nÕu r·nh hµn ®¾p t­¬ng ®èi nhá th× hµn líp thø nhÊt thµnh ®­êng hµn tiªu chuÈn. 6.Qu¸ tr×nh hµn kh«ng ®­îc ®Ó b¸nh xe tiÕp xóc víi n­íc,sau khi hµn xong ph¶i ®Ó nguéi trong m«i tr­êng kh«ng khÝ tÜnh ®Õn nhiÖt ®é th­êng,kiÓm tra dß vÕt nøt,råi míi thùc hiÖn c¸c b­íc gia c«ng tiÕp theo. 7.§èi víi xÝ nghiÖp söa ch÷a:Ph¶i cã sæ theo dâi ®¨ng kÝ hµn ch÷a ®«i b¸nh xe ghi râ: + Sè trôc b¸nh xe vµ b¸nh xe. + VÞ trÝ vµ sè mèi hµn. + Ngµy th¸ng n¨m thùc hiÖn söa ch÷a TiÖn mÆt l¨n vµ gê b¸nh xe. MÆt l¨n vµ gê b¸nh xe bÞ mßn ®­îc ®­a lªn m¸y tiÖn ®Ó gia c«ng l¹i theo ®óng biªn d¹ng,th«ng th­êng ®Ó gi÷ ®é cøng ban ®Çu cña mÆt l¨n ng­êi ta c¨n cø vµo mÆt l¨n ®Ó l¹i profin cña mÆt l¨n theo d­ìng.Sau ®©y em xin giíi thiÖu m¸y tiÖn l¹i mÆt l¨n vµ gê b¸nh xe ®ang ®­îc vËn dông ë xÝ nghiÖp ®Çu m¸y Hµ Néi(trang bªn). H×nh 3.7.M¸y tiÖn mÆt l¨n b¸nh xe ë xÝ nghiÖp ®Çu m¸y Hµ Néi. *Giíi thiÖu vÒ m¸y tiÖn trôc b¸nh kiÓm TDP do Ph¸p s¶n xuÊt. - Quy c¸ch kü thuËt: + Khæ ®­êng 1000mm + §­êng kÝnh mÆt l¨n b¸nh xe lín nhÊt 1110mm + §­êng kÝnh mÆt l¨n b¸nh xe lín nhÊt 600mm + ChiÒu dµi trôc lín nhÊt 2200mm + ChiÒu dµi trôc nhá nhÊt 1530mm + ChiÒu réng mÆt l¨n tèi ®a 150mm + Träng l­îng trôc b¸nh tèi ®a 4000kg - §Æc tÝnh: + KÝch th­íc ë vÞ trÝ lµm viÖc: Dµi = 8200mm; Réng = 3100mm; Cao = 2500mm + Träng l­îng 60kw + C«ng suÊt tæng ®· l¾p ®Æt 165kw + Tèc ®é quay trôc chÝnh 0 ®Õn 80 vßng/phót + §­êng kÝnh m©m cÆp 1180mm + Sè vÊu vÆp 03 + øng suÊt m©m cÆp cña 1 r¨ng 400daN + Hµnh tr×nh tÞnh tiÕn theo chiÒu däc cña xe c¾t gät 360mm + Hµnh tr×nh tÞnh tiÕn theo chiÒu ngang cña xe c¾t gät 500mm + Tèc ®é dÞch chuyÓn lín nhÊt 6m/phót + Lùc c¾t 4000kN *ViÖc gia c«ng c¬ khÝ mÆt l¨n vµ gê b¸nh xe nh»m môc ®Ých : - §¹t ®­îc biªn d¹ng vµ ®­êng kÝnh b¸nh xe ®óng theo quy ®Þnh kÝch th­íc trong quy tr×nh söa ch÷a ®· ban hµnh; - Gia c«ng biªn d¹ng mÆt l¨n vµ gê b¸nh xe ®óng quy ®Þnh cña quy tr×nh söa ch÷a cho tõng lo¹i §Çu M¸y tr­íc khi xuÊt x­ëng; - Söa ch÷a kh¾c phôc nh÷ng sai sãt vÒ kÝch th­íc(giang c¸ch) gi÷a 2 b¸nh xe trong khi l¾p gÐp nÕu cã ; - §èi víi c¸c trôc b¸nh xe ®ang sö dông , kh«ng qua d©y chuyÒn l¾p Ðp th× cÇn tiÖn níi réng gian c¸ch gi÷a hai b¸nh xe. Khi gia c«ng mÆt l¨n b¸nh xe th­êng sö dông hai ph­¬ng ph¸p: +Ph­¬ng ph¸p thø nhÊt : Dïng l­ìi dao h×nh b¸t, trªn gi¸ dao cã l¾p khu©n mÉu ®Ó lµm cho dao di chuyÓn vµ c¾t gät thµnh h×nh d¹ng yªu cÇu. Ph­¬ng ph¸p nµy th­êng dïng nhiÒu ë Liªn X« tr­íc ®©y vµ mét sè n­íc ch©u ©u. +Ph­¬ng ph¸p thø hai ®­îc sö dông nhiÒu ë Anh, Mü vµ NhËt B¶n.Theo ph­¬ng ph¸p nµy,khi gia c«ng mÆt l¨n,tr­íc hÕt dïng dao tiÖn phæ th«ng ®Ó tiÖn th« mÆt l¨n,sau ®ã dïng dao tiÖn ®Æc biÖt cã h×nh d¹ng gièng víi mÆt l¨n b¸nh xe cho tiÖn l¹i . Ph­¬ng ph¸p thø nhÊt cã nh­îc ®iÓm lµ c¬ cÊu khu©n mÉu kh¸ phøc t¹p,khi bÞ mµi mßn rÊt khã ®iÒu chØnh. Ph­¬ng ph¸p thø hai cã nh­îc ®iÓm c¬ b¶n lµ kh«ng thÓ dïng m¶nh ghÐp hîp kim máng kiÓu l­ìi ®Ó lµm l­ìi dao mÉu, nªn kh«ng thÓ n©ng cao ®­îc tèc ®é c¾t gät. Ngoµi ra viÖc mµi dao mÉu lµ mét viÖc rÊt phiÒn phøc do ®ã ph­¬ng ph¸p thø nhÊt ®­îc sö dông nhiÒu h¬n.Do ph­¬ng ph¸p gia c«ng kh¸c nhau nªn m¸y dïng ®Ó gia c«ng còng kh¸c nhau. 1.Ph©n nhãm kÝch th­íc b¸nh xe ®Ó c¾t gät tèi ­u: Môc ®Ých cña viÖc nµy nh»m gióp ta lùa chän trôc b¸nh xe (®ñ cho mét §Çu M¸y)cã c¸ch biÖt nhau vÒ ®­êng kÝnh b¸nh xe lµ Ýt nhÊt, råi míi c¨n cø vµo b¸nh xe cã ®­êng kÝnh nhá nhÊt ®Ó ph©n bè dung sai ®­êng kÝnh cho c¸c b¸nh xe cßn l¹i(cña c¶ §Çu M¸y)khi tiÖn,®iÒu ®ã ®em l¹i hai lîi Ých: Khèi l­îng gia c«ng c¾t bá Ýt nhÊt, tiÕt kiÖm nguyªn liÖu vµ nguyªn c«ng söa ch÷a. TËn dông h÷u hiÖu tèi ®a l­îng dù tr÷ kÝch th­íc mÆt l¨n b¸nh xe. H×nh 3.8.Ph©n nhãm kÝch th­íc b¸nh xe ®Ó c¾t gät tèi ­u I.Biªn d¹ng l¨n tr­íc khi vµo söa ch÷a II.§­êng thÓ hiÖn gia c«ng tiÖn th« III.§­êng biªn d¹ng mÆt l¨n sau khi kh«i phôc 2. Quy tr×nh tiÖn mÆt l¨n vµ gê b¸nh xe §Çu M¸y D19E Trong c¸c trôc b¸nh xe ®· chän cho mét §Çu M¸y, cÇn ®­a trôc b¸nh xe cã ®­êng kÝnh nhá nhÊt vµo tiÖn tr­íc.Thø tù c¸c b­íc gia c«ng mÆt l¨n b¸nh xe trªn m¸y tiÖn chuyªn dïng SIMMONS-NILES ®­îc thùc hiªn qua c¸c b­íc sau ®©y. B­íc 1: ChØnh cù ly mòi chèng t©m ChØnh cù ly mòi chèng t©m t­¬ng quan víi chÊu kÑp.§Ó khi ô ®éng Ðp kÑp chÆt trôc b¸nh xe kh«ng g©y h­ háng mòi chèng t©m. Mçi mòi chèng t©m ®Òu ®­îc ®ì phÝa sau b»ng mét lß xo trô, cã hµnh tr×nh lµm viÖc 140mm. Gi÷a m©m kÑp vµ mòi chèng t©m cã thÓ ®iÒu chØnh kho¶ng c¸ch theo chiÒu däc trôc. Môc ®Ých cña b­íc 1 cho phÐp ®iÒu chØnh mòi chèng t©m vµ mÆt chÊu kÑp. B­íc 2:§Þnh vÞ vµ kÑp chÆt Trôc b¸nh xe chØnh tr­íc cù ly ®Þnh vÞ vµ cù ly kÑp chÆt cña hai m©m kÑp cho tõng lo¹i trôc b¸nh xe kh¸c nhau, sao cho khi trôc b¸nh xe ®­îc kÑp chÆt th× mòi chèng t©m vÉn cßn hµnh tr×nh an toµn lµ 25%. KÕ tiÕp lµ dïng cÈu chuyªn dïng cÈu trôc b¸nh xe lªn m¸y tiÖn, phÝa cã b¸nh r¨ng vµ m©m kÑp chÝnh, ®¶m b¶o sù ®Þnh vÞ cña lç chèng t©m vµ ®é th¨ng b»ng cña toµn bé trôc xe, hoÆc song song ®­êng t©m nèi hai mòi chèng t©m hoÆc trôc b¸nh xe thÊp vÒ phÝa ô ®éng kho¶ng 37mm. TuyÖt ®èi kh«ng ®Ó ®­êng t©m trôc b¸nh xe cao h¬n ®­êng t©m m©m kÑp, v× d©y c¸p cña cÈu trôc b¸nh xe sÏ bÞ d»ng xuèng khi trôc b¸nh xe ®­îc kÑp chÆt, g©y háng cÈu. Sau ®ã ®iÒu khiÓn cho ô ®éng tiÕn s¸t ®Çu trôc b¸nh xe cßn l¹i. Khi hai mòi chèng t©m ®· tiÕp xóc hoµn toµn víi hai lç chèng t©m ®Çu trôc, ta x¶ bít c¸p cÈu kho¶ng 10mm vµ tiÕp tôc cho ô ®éng tiÕn kho¶ng 25% hµnh tr×nh lón cña mòi chèng t©m. Sau ®ã cho m©m kÑp chÝnh quay, kiÓm tra s¬ bé b»ng nót ®iÒu khiÓn riªng t¹i phÝa ®iÒu khiÓn cÈu, trôc b¸nh xe ®­îc nhÝch xoay 12 vßng sÏ tù æn ®Þnh viÖc ®Þnh t©m (nÕu sai sãt hoÆc giang c¸ch cña hai b¸nh xe ng¾n trong dung sai cho phÐp ). Sau cïng cho ô ®éng kÑp chÆt trôc b¸nh xe b»ng c¸ch cho tiÕn vÒ phÝa ô chÝnh thªm 50% hµnh tr×nh lón cña mòi chèng t©m. B­íc 3: KiÓm tra ®é cong cña trôc b¸nh xe tr­íc khi tiÖn §Ó ch¾c ch¾n c¸c trôc b¸nh xe sau khi l¨n Ðp ( nÕu cã ) cßn ®¶m b¶o ®é cong cho phÐp sö dông, th× sau khi Ðp chÆt trôc b¸nh xe ta cÇn dïng ®ång hå so ®Ó ®o møc ®é cong trôc víi ®­êng t©m cña nã, nÕu kh«ng qu¸ 0,05mm lµ ®¹t yªu cÇu (hay nãi c¸ch kh¸c gi÷a bÒ mÆt hai phÝa cña trôc ®ång hå kh«ng nh¶y qu¸ 0,1mm). TÊt c¶ c¸c trôc kh«ng ®¹t tiªu chuÈn vÒ ®é cong nªu trªn cÇn ph¶i n¾n th¼ng l¹i nÕu kh«ng ®­îc ph¶i lo¹i bá. B­íc 4: TiÖn th« KiÓm tra bÒ mÆt b»ng dao tiÖn d¹ng b¸t vµ tiÖn ph¸ phÇn kim lo¹i thõa (A) h×nh 4.8, hoÆc phÇn kim lo¹i hµn ®¾p ch¶y d­ , vÕt c¾t ph¸ nh­ ®­êng (II) h×nh 4.8. Muèn n©ng cao n¨ng suÊt tiªn trôc b¸nh xe, cÇn tËn dông tèi ®a ®é cøng v÷ng cña m¸y vµ kh¶ n¨ng chÐp h×nh tù ®éng cña bµn dao. Sau khi ®· rµ so¸t kiÓm tra bÒ mÆt gia c«ng ®Ó tr¸nh vÊp dao, nªn ¸p dông chÕ ®é chÐp h×nh tù ®éng ®Ó c¾t bá nh÷ng phÇn tiÕp theo nh­ h×nh 4.9. H×nh 3..9.Biªn d¹ng mÆt l¨n vµ gê b¸nh xe khi söa ch÷a I.Biªn d¹ng mßn; II.PhÇn c¾t ph¸; III.PhÇn tiÖn chÐp h×nh C¸c chÕ ®é gia c«ng th« ®­îc nªu d­íi ®©y: - Dao tiÖn : Hîp kim cøng BK-8 hoÆc t­¬ng ®­¬ng - Tèc ®é c¾t: 11,5 vßng/phót. - §é s©u c¾t: 34mm. - L­îng ¨n dao: 1,52mm. - H­íng tiÕn dao: Tõ phÝa bÒ mÆt l¨n tiÕn vµo gê b¸nh xe , ¸p dông cho c¶ hai b¸nh xe. Mçi bµn dao nªn bè trÝ hai dao :dao nghiªng (1) ®i tr­íc dïng tiÖn mÆt l¨n, khi ®Õn gê b¸nh xe ®æi dao th¼ng (2) ®Ó tiÕp tôc tiÖn gê cßn l¹i, nh»m phï hîp gãc ¨n dao vµ gãc tho¸t phoi theo biªn d¹ng bÒ mÆt l¨n b¸nh xe ®­îc tiÖn, bµn dao gåm bµn ¸p dông cho b¸nh xe tr¸i, b¸nh xe ph¶i ®èi xøng . - Dõng b­íc tiªn th« khi l­îng ¨n gia c«ng cßn 11,5 mm (theo kÝch th­íc vßng l¨n b¸nh xe). Sau b­íc gia c«ng th« cÇn ®¹t ®­îc : - C¾t bá líp kim lo¹i bÒ mÆt hµn ®¾p ®Ó kiÓm tra chÊt l­îng mèi hµn. §Þnh d¹ng ®­îc biªn d¹ng mÆt l¨n vµ gê b¸nh xe theo d­ìng chÐp h×nh tù ®éng. - T¹o ®iÒu kiÖn cho nh÷ng lÇn ¨n dao sau ®ã nhanh vµ kh«ng bÞ h­ háng,mÎ dao tiÖn. B­íc 5:TiÖn b¸n tinh Do yªu c©u ®é bãng cña mÆt l¨n vµ gê b¸nh xe khi xuÊt x­ëng kh«ng cao ( kho¶ng 34), do ®ã chØ cÇn gia c«ng ë møc ®é b¸n tinh víi c¸c chÕ ®é gia c«ng sau ®©y : - Dao tiÖn : Lo¹i thÐp T5K10 - Tèc ®é c¾t : 38 vßng/phót - H­íng tiÕn dao: T­¬ng tù nh­ trªn. - §é s©u c¾t : 1,01,5mm. - L­îng ¨n dao : 0,4 mm/vßng. C¸c yªu cÇu ®¹t ®­îc sau khi gia c«ng tinh: - Kho¶ng c¸ch chªnh lÖch gi÷a c¸c b¸nh xe trong møc cho phÐp theo quy tr×nh söa ch÷a; - Biªn d¹nh mÆt l¨n vµ gê b¸nh xe ®¹t yªu cÇu theo d­ìng chuÈn. Trong qu¸ tr×nh tiÖn mÆt l¨n vµ gê b¸nh xe , cÇn dïng mét sè dông cô chuyªn dïng ®Ó kiÓm tra.D­ìng kiÓm tra h×nh d¹ng mÆt l¨n vµ gê b¸nh xe biÓu, khe hë kh«ng ®­îc phÐp qu¸ 0,5 mm.Dïng dao ®øng ®Ó c¾t ( xÐn) hai bÒ mÆt trong vµ ngoµi cña b¸nh xe khi cÇn söa ch÷a (®iÒu chØnh)kÝch th­íc giang c¸ch sau l¾p Ðp trôc b¸nh xe B­íc 6:KiÓm tra trôc b¸nh Tr­íc khi th¸o trôc b¸nh xe xuèng khái m¸y tiÖn cÇn kiÓm tra c¸c kÝch th­íc vµ biªn d¹ng mÆt l¨n b¸nh xe . - KÝch th­íc:Giang c¸ch trong ph¶i ®óng quy tr×nh söa ch÷a cho tõng lo¹i §Çu M¸y , ®­êng kÝnh b¸nh xe ph¶i phï hîp víi chªnh lÖch cho phÐp trong bé b¸nh xe . - MÆt l¨n : Biªn d¹ng mÆt l¨n vµ gê b¸nh xe ph¶i ®óng d­ìng chuÈn quy ®Þnh cña tõng lo¹i §Çu M¸y. Khe hë nÕu cã gi÷a d­ìng víi bÒ mÆt cÇn kiÓm tra kh«ng ®­îc lín h¬n 0,5 mm - Gê b¸nh xe : §é dµy ®¶m b¶o ë møc tèi ®a quy tr×nh cho phÐp. PhÇn kim lo¹i hµn ®¾p kh«ng hë rç hay bät rçng. §­êng kÝnh vßng l¨n cña hai b¸nh trªn mét trôc kh«ng chªnh lÖch nhau 1,5 mm. Sai lÖch ®­êng kÝnh vßng l¨n gi÷a hai cÆp b¸nh xe trong mét gi¸ chuyÓn kh«ng lín h¬n 10mm vµ gi÷a hai cÆp b¸nh xe trong hai gi¸ chuyÓn kh«ng l¬n h¬n 15mm. Khi cã cÆp b¸nh xe v­ît qu¸ quy ®Þnh trªn ta ph¶i tiÕn hµnh tiÖn l¹i. 3.4.4.6.L¾p Ðp bé trôc b¸nh xe. ViÖc l¾p Ðp m©m b¸nh xe vµo trôc cña ®Çu m¸y D19E sö dông ph­¬ng ph¸p Ðp nguéi.Sau ®©y em xin giíi thiÖu m¸y Ðp trôc b¸nh ®ang sö dông ë xÝ nghiÖp ®Çu m¸y Hµ Néi: H×nh 3.10. M¸y Ðp bé trôc b¸nh xe. a.Giíi thiÖu vÒ m¸y Ðp bé trôc b¸nh xe. M¸y Ðp trôc b¸nh xe kiÓu thuû lùc PR 300/1000. Th«ng sè kÜ thuËt : +KiÓu m¸y:M¸y Ðp thuû lùc kiÓu PR 300/1000. Trong ®ã: *PR:Ký hiÖu cña m¸y dïng ®Ó th¸o l¾p trôc b¸nh xe. *300:Lùc Ðp lín nhÊt t¹i ®Çu Ðp tÝnh b»ng tÊn(3000kN). *1000:Lµ ®­êng kÝnh b¸nh xe tèi ®a tÝnh b»ng mm. +Hµnh tr×nh Ðp tù ®éng chÝnh x¸c 0.1mm. +Hµnh tr×nh piston :60mm. +KÝch th­íc ë vÞ trÝ lµm viÖc : Dµi 8000mm ; Réng 2500mm ;Cao 3000mm +Träng l­îng : 22 tÊn. +Nguån tæng : 25 kW. +Nguån thiÕt bÞ b¬m ®éng c¬ chÝnh :15 kW. +Träng t¶i dÇu :650 lÝt. +Tèc ®é ®¹t ®­îc : 28m/s. +Tèc ®é l¾p ®iÒu chØnh: 0,2 ¸2mm/s. +Trë l¹i : 60mm/s. +Lùc th¸o l¾p ®iÒu chØnh kho¶ng c¸ch tèi ®a gi÷a hai bÒ mÆt líp 500¸3000KN. CÊu t¹o: M¸y Ðp trôc gåm hai trô th¼ng ®øng ®­îc liªn kÕt víi nhau bëi hai xµ b»ng thÐp rÌn bè trÝ n»m ngang,mét c¸i trªn vµ mét c¸i d­íi.Trô phÝa tr¸i ®­îc gäi lµ cét Ðp vµ trô phÝa ph¶i ®­îc gäi lµ ®Çu kh¸ng.C¶ hai ®Òu ®­îc chÕ t¹o tõ thÐp chÊt l­îng cao. Cét Ðp ®­îc bè trÝ cè ®Þnh ®Ó ®iÒu chØnh xi lanh Ðp vµ ®Çu Ðp.§Çu kh¸ng cã thÓ di chuyÓn trªn ®­êng ray vµ phôc vô viÖc ®iÒu chØnh c¸c dông cô Ðp ®Ó phï hîp víi qu¸ tr×nh Ðp trôc b¸nh xe t­¬ng øng.C¸c xµ liªn kÕt ®­îc thiÕt kÕ nh­ nh÷ng trôc xoay vµ bè trÝ v÷ng ch¾c.ViÖc di chuyÓn ®Çu kh¸ng ®Õn vÞ trÝ l¾p Ðp hoÆc th¸o ®­îc thùc hiÖn nhê hai ªcu cã thÓ ®iÒu chØnh trªn c¸c xµ liªn kÕt. C¸c vßng ren cña c¸c xµ trôc xoay ®­îc b¶o vÖ chèng bôi bÈn b»ng èng bäc xÕp.ë phÝa ph¶i,c¸c trôc ren ®­îc ®ì b»ng khung gi¸.Xµ trªn cã ®é nghiªng 160 vÒ phÝa sau so víi xµ d­íi,®Ó viÖc ®­a trôc b¸nh xe vµo m¸y Ðp ®­îc dÔ dµng.ViÖc n©ng h¹ trôc b¸nh xe ®­îc thùc hiÖn bëi cÇn trôc. CÇn trôc cã hai d©y mãc,bé phËn n©ng vµ di ®éng ngang cã thÓ ®iÒu khiÓn riªng biÖt hay ®ång thêi,nhê ®ã mµ cã thÓ n©ng h¹ trôc b¸nh xe hoÆc c¸c bé phËn cña trôc b¸nh xe mét c¸ch tèi ­u. b.§é d«i cña mèi ghÐp Cho tíi nay c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu vÉn ch­a cho phÐp ®Þnh ra ®­îc mét ®é d«i chÝnh x¸c cho qu¸ tr×nh Ðp nguéi trôc xe. Còng v× thÕ nªn ch­a thÓ x¸c ®Þnh râ lùc Ðp lµ bao nhiªu cho phï hîp víi yªu cÇu. Së dÜ nh­ vËy lµ v× nh÷ng yÕu tè ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng cña mèi ghÐp cã ®é d«i gi÷a trôc vµ b¸nh rÊt ®a d¹ng vµ khã khèng chÕ. Tuy nhiªn ®é d«i cña mèi ghÐp l¾p nguéi cÇn ®¶m b¶o ®­îc nh÷ng yªu cÇu sau ®©y: - §¶m b¶o ®é bÒn ( chÆt) cho mèi Ðp nguéi, - §¶m b¶o øng suÊt do mèi ghÐp g©y nªn trong moay-¬ kh«ng v­ît qua øng suÊt cho phÐp. Gi÷a hai yªu cÇu trªn vÉn cã m©u thuÉn víi nhau. Yªu cÇu thø nhÊt cÇn cã ®é d«i ®Çy ®ñ, yªu cÇu thø hai b¾t buéc ®é d«i kh«ng ®­îc qu¸ lín. ë Liªn X« th«ng th­êng dïng c«ng thøc sau ®©y ®Ó x¸c ®Þnh ®é d«i : =(d+12,5).0.001 mm. Trong ®ã: - ®é d«i,mm; d - ®­¬ng kÝnh bÖ b¸nh trôc xe , mm c. Lùc Ðp Trong thùc tÕ , khi gia c«ng bÖ b¸nh moay-¬,rÊt khã khèng chÕ ®Ó cã mét ®é d«i nhÊt ®Þnh. V× vËy,®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng cña mèi ghÐp cã ®é d«i gi÷a b¸nh xe vµ trôc , chñ yÕu c¨n cø vµo lùc Ðp kÕt thóc khi Ðp trôc vµo b¸nh. TrÞ sè nµy lµ sè liÖu c¬ b¶n ®Ó biÓu thÞ c­êng ®é l¾p ghÐp. Khi lùc Ðp nhá h¬n trÞ sè nhá nhÊt quy ®Þnh ®é bÒn cña mèi ghÐp sÏ kh«ng ®¶m b¶o. Ng­îc l¹i khi lùc Ðp lín h¬n trÞ sè quy ®Þnh , b¸nh xe cã thÓ bÞ nøt r¹n vµ sau nµy trong qu¸ tr×nh vËn dông,do t¸c ®éng cña chÊn ®éng,rÊt cã thÓ bÞ nøt vì,hoÆc lµm cho lç moay-¬ bÞ nong réng ra, dÉn ®Õn lùc Ðp khi kÕt thóc l¹i gi¶m xuèng , kh«ng ®¶m b¶o ®é bÒn cña mèi ghÐp. V× vËy kh«ng nh÷ng chØ khèng chÕ lùc Ðp cuèi cïng mµ cßn ph¶i khèng chÕ c¶ qu¸ tr×nh biÕn thiªn cña lùc Ðp biÓu hiÖn qua biÓu ®å lùc Ðp Nh÷ng yªu tè ¶nh h­ëng tíi lùc Ðp bao gåm: - §é d«i cña mèi ghÐp ; - ChÊt l­îng gia c«ng mÆt ngoµi; - Dung sai vÒ h×nh d¹ng h×nh häc cña bÖ b¸nh vµ lç moay-¬ - C¬ tÝnh cña vËt liÖu; - Tèc ®é Ðp b¸nh xe ; - ChÊt l­îng b«i tr¬n. d. §¸nh gi¸ chÊt l­îng cña mèi ghÐp cã ®é d«i §é bÒn cña m«i ghÐp cã ®é d«i gi÷a trôc vµ b¸nh xe chñ yÕu quyÕt ®Þnh bëi 3 yÕu tè sau ®©y: *Tr¹ng th¸i cña bÒ mÆt l¾p ghÐp NÕu nh­ mÆt l¾p ghÐp gi÷a trôc vµ moay-¬ kh«ng tèt nã sÏ lµm ®é d«i quy ®Þnh sÏ mÊt chÝnh x¸c, ®ång thêi cã thÓ dÉn ®Õn biÕn d¹ng dÎo cña mÆt ngoµi lµm mèi ghÐp bÞ láng. V× vËy ®ång thêi víi viÖc n©ng cao chÊt l­îng gia c«ng ta cÇn ®¶m b¶o ®é bãng cña bÒ mÆt tiÕp xóc. ChÊt l­îng cña mÆt tiÕp xóc th­êng ®­îc kiÓm tra b»ng c¸ch so s¸nh víi vËt mÉu. *Lùc Ðp kÕt thóc Lùc Ðp kÕt thóc ph¶n ¸nh tr¹ng th¸i ®µn håi cña b¸nh xe khi Ðp vµo trôc, trong mét chõng mùc nhÊt ®Þnh nµo ®ã , nã ph¶n ¸nh ®é bÒn cña mèi ghÐp nh­ng kh«ng hoµn toµn x¸c ®Þnh ®­îc c­êng ®é cña ghÐp cã ®¶m b¶o hay kh«ng. gi¸ trÞ cña lùc Ðp kÕt thóc dao ®éng trong kho¶ng 90-100% lùc Ðp t«i ®a thùc tÕ tõng mèi ghÐp. *DiÖn tÝch tiÕp xóc §é bÒn cña mèi ghÐp ®­îc quyÕt ®Þnh bëi diÖn tÝch tiÕp xóc bÖ trôc b¸nh vµ moay-¬. Tuy nhiªn, sau khi Ðp b¸nh xe vµo trôc ,kh«ng cã c¸ch nµo ®Ó x¸c ®Þnh diÖn tÝch tiÕp xóc gi÷a chóng víi nhau. V× vËy biÖn ph¸p duy nhÊt ®Ó kiÓm tra ®é bÒn cña mèi ghÐp cã ®é d«i lµ th«ng qua ®ång hå ¸p lùc vµ b¨ng ghi tù ®éng sù biÕn ®æi cña lùc Ðp. Qua biÓu ®å nµy ta cã thÓ ®¸nh gi¸ ®­îc chÊt l­îng cña mèi ghÐp( h×nh 3.11.) H×nh 3.11:C¸c d¹ng biÓu ®å lùc Ðp trôc b¸nh D¹ng H.a ,H.b, H.c lµ hîp c¸ch D¹ng H.c .H.e, H.f lµ kh«ng hîp c¸ch D¹ng H.a: Lµ biÓu ®å biÕn thiªn cña lùc Ðp khi phÇn bÖ b¸nh víi lç moay-¬ ®Òu lµ h×nh trô. ë ®o¹n cuèi cña ®­êng biÓu diÔn cã ®i xuèng mét chót , ®ã lµ do trong qu¸ tr×nh Ðp c¸c phÇn lâi cña mÆt tiÕp xóc bÞ san ph¼ng. Theo kinh nghiÖm, phÇn ®i xuèng ®ã kh«ng nªn v­ît qu¸ 10% toµn bé chiÒu dµi cña ®­êng kÝnh biÓu diÔn. MÆt kh¸c lùc Ðp cuèi cung kh«ng ®­îc nhá h¬n quy ®Þnh 5%. D¹ng H.b: Lµ ®­êng biÓu diÔn lùc Ðp khi bÖ b¸nh hoÆc lç moay-¬ cã ®é c«n kh«ng lín l¾m. V× vËy phÇn cuèi cïng cña ®å thÞ kh«ng ®i xuèng mµ cã phÇn ®i lªn. D¹ng H.c: Lµ ®­êng biÓu diÔn lùc Ðp khi bÖ b¸nh lç moay-¬ cã ®é c«n t­¬ng ®èi lín. ë giai ®oan ®Çu v× ®é d«i t­¬ng ®èi nhá( thËm chÝ kh«ng cã ®é d«i )nªn lùc Ðp t¨ng lªn rÊt chËm . Sau ®ã v× cã ®é cén lªn ®é d«i t¨ng lªn dÇn , lµm cho lùc Ðp t¨ng, cho nªn ®å thÞ cã vâng xuèng. ë giai ®o¹n ®Çu v× ®é d«i t­¬ng ®èi nhá ( thËm chÝ kh«ng cã ®é d«i ) nªn lùc Ðp t¨ng lªn chËm. Sau ®ã v× cã ®é c«n , nªn hµnh tr×nh Ðp ®i tíi th× ®é d«i t¨ng lªn dÇn lµm cho lùc Ðp t¨ng. Cã thÓ chiÒu dµi thùc tÕ l cña phÇn lùc Ðp t¨ng lªn trªn biÓu ®å ng¾n h¬n chiÒu dµi lý thuyÕt l. Theo kinh nghiÖm, cho phÐp l nhá h¬n l trong ph¹m vi 15%tøc lµ (l-l)15%. Ngoµi ra cho phÐp khi hµnh tr×nh Ðp s¾p kÕt thóc thi ®­êng biÓu diÔn cã thÓ lµ mét ®­êng th¼ng n»m ngang trªn chiÒu dµi kh«ng qu¸ 15% chiªu dµi toµn bé l C¸c tr­êng hîp sau ®©y còng ®­îc coi lµ hîp c¸ch: nªn tÊt c¶ nh÷ng ®iÓm cña ®­êng biÓu diÔn ®Òu n»m ë trªn ®­êng th¼ng nèi liÒn tõ ®iÓm b¾t ®Çu Ðp ®Õn ®iÓm cã ¸p lùc lín h¬n ¸p lùc lín nhÊt quy ®Þnh, mét vµi ®o¹n cña ®­êng biÓu diÔn cã thÓ lâm xuèng , nh­ng vÉn ë trªn ®­êng th¼ng nãi trªn. D­íi ®©y lµ mét vµi vÝ dô vÒ tr­êng hîp kh«ng hîp c¸ch. D¹ng H.d: lµ ®­êng biÓu diÔn cña lùc Ðp khi bÖ b¸nh vµ lç moay-¬ cã sù s¸t th­¬ng, do ®ã ¸p lùc t¨ng lªn rÊt nhanh vµ rÊt sím råi gi¶m xuèng ®ét ngét. Trªn h×nh 3.11. c¸c biÓu ®å H.a, H.b,H.c lµ hîp c¸ch, cßn c¸c biÓu ®å H.d,H.e,H.f lµ kh«ng ®¹t yªu cÇu. e. Tr×nh tù l¨n Ðp bé trôc b¸nh xe. Khi tiÕn hµnh Ðp ng­êi ta sö dông m¸y Ðp chuyªn dïng hay m¸y Ðp thuû lùc. Trªn m¸y Ðp cã ®ång hå ®o lùc Ðp vµo lùc Ðp ra. ®é chÝnh x¸c cña ®ång hå lµ 2 tÊn. Ngoµi ra cßn ph¶i cßn cã bé tù ghi ¸p lùc Ðp vµ hµnh tr×nh Ðp. Khi Ðp ph¶i ®¶m b¶o lùc Ðp trong giíi h¹n 4565 tÊn víi chiÒu dµi Ðp 100mm. Tr­íc khi l¾p Ðp cÇn tiÕn hµnh dß khuyÕt tËt tõ ®Ó kiÓm tra toµn bé bÒ mÆt ngoµi. Tr­íc khi Ðp, ng­êi ta chän cÆp b¸nh xe theo kÝch th­íc phï hîp ®Ó ®¶m b¶o mèi ghÐp ®óng theo yªu cÇu kÜ thuËt cña c¸c lo¹i cÆp b¸nh xe. §o kÝch th­íc cña bÖ b¸nh vµ tiÕn hµnh chän l¾p víi b¸nh xe , cô thÓ ®o ®­êng kÝnh vai trôc vµ ®­êng kÝnh lç moay-¬ cña b¸nh xe , trªn kÕt qu¶ hai trÞ sè ®o ®­îc ta nhãm chän tõng cÆp ( trôc-b¸nh) sao cho ®é d«i ®¹t yªu cÇu quy ®Þnh. Ph¶i cã ®iÓm ®Æc biÖt ®Ó x¸c ®Þnh ®iÓm trung t©m cña trôc b¸nh xe lµm chuÈn cho Ðp b¸nh sau nµy. TiÕp theo trôc b¸nh vµ b¸nh lªn m¸y Ðp. B¸nh xe cÇn ®­a s¸t vµo trôc b¸nh, trôc xe cÇn ®­îc treo sao cho ®­êng trung t©m cña nã n»m trªn ®­¬ng trung t©m pitt«ng m¸y Ðp. CÇn ®¶m b¶o ®é vu«ng gãc gi÷a trôc vµ b¸nh ( cã thÓ dïng th­íc gãc ®Ó kiÓm tra). Tr­íc khi Ðp cÇn lµm s¹ch bÒ mÆt tiÕp xóc gi÷a bÖ b¸nh vµ moay-¬. Sau ®ã b«i dÇu nhên lªn råi b¾t ®Çu Ðp b¸nh vµo trôc. Trong qu¸ tr×nh Ðp cÇn chó ý theo dâi ®ång hå ¸p lùc vµ ®­¬ng biÓu diÔn lùc Ðp xem cã b×nh th­êng hay kh«ng, ®Æc biÖt n¾m v÷ng lùc Ðp vµo. ChØ cã nh÷ng trôc b¸nh cã ®­êng biÓu diÔn hîp c¸ch míi ®­îc phÐp ®em ra sö dông. NÕu kh«ng, b¾t buéc ph¶i Ðp b¸nh ra, tiÕn hµnh sö lý l¹i trôc vµ b¸nh míi Ðp l¹i ®óng yªu cÇu kü thuËt §Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng Ðp trôc, tèc ®é Ðp kh«ng ®­îc qu¸ lín, th­êng chän vµo kho¶ng 2,26 mm/s. cÇn ®¶m b¶o chÊt l­äng bÒ mÆt cña bÖ b¸nh vµ lç moay-¬ kh«ng bÞ s©y s¸t vµ chÕ ®é b«i tr¬n ®Òu ®Æn. §èi víi trôc b¸nh xe truyÒn ®éng ®iÖn nh­ §Çu M¸y D19E cÇn chó ý: b¸nh xe bªn kh«ng cã b¸nh r¨ng ®­îc l¨n Ðp tr­íc( do ®Çu kia cã träng l­îng cña b¸nh r¨ng). Trong khi treo g¸ trôc lªn gi¸ ®ì ®Ó Ðp , ph¶i chØnh sao cho t©m cña trôc b¸nh xe trïng víi t©m cña pitt«ng m¸y Ðp , lç moay-¬ b¸nh xe ®­îc ®­a s¸t víi vai trôc vµ ®¶m b¶o ®é vu«ng gãc gi÷a trôc víi b¸nh xe trong suèt qu¸ tr×nh Ðp ( cã thÓ dïng th­íc gãc ®Ó kiÓm tra ). Hµnh tr×nh Ðp dõng l¹i khi kho¶ng c¸ch gi÷a vai moay-¬ b¸nh xe vµ vai b¸nh r¨ng ®¹t 727,50,5mm hoÆc vai trôc c¸ch ®iÓm gi÷a trôc 444,50,5mm. TiÕp ®Õn trë ®Çu trôc l¹i vµ tiÕn hµnh l¨n Ðp b¸nh xe phÝa cã b¸nh r¨ng vµ dõng l¹i khi kho¶ng c¸ch gi÷a hai m¸ trôc b¸nh xe ®¹t 9232mm, sau cïng cÈu trôc b¸nh xe xuèng khái m¸y Ðp vµ ®­a sang d©y chuyÒn tiÖn söa ch÷a mÆt l¨n b¸nh xe. §Ó cã c¬ së x¸c ®Þnh ®é bÒn chÆt cña m«i ghÐp th× ph¶i theo dâi ®ång hå ¸p lùc Ðp vµ sau ®ã xem l¹i b¨ng tù ®éng ghi ®­êng biÓu diÔn hµnh tr×nh lùc Ðp, yªu cÇu c¸c biÓu ®å hîp theo d¹ng chuÈn. §Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng cña mèi ghÐp tèc ®é ghÐp kh«ng ®­îc qu¸ lín, th­êng chän tèc ®é Ðp l¾p 0,91,2mm/s (5055mm/phót), ®ång thêi gi÷ cho chÕ ®é b«i tr¬n 2 bÒ mÆt l¾p ghÐp trong mét qu¸ tr×nh Ðp. 3.4.5. Söa ch÷a mét sè bé phËn kh¸c cña gi¸ chuyÓn h­íng ®Çu m¸y D19E. 3.4.5.1.ThiÕt bÞ h·m. *C¸c h­ háng th­êng gÆp: C¸c chi tiÕt thuéc hÖ thèng h·m lµm viÖc trong m«i tr­êng nhiÒu bôi bÈn,b«i tr¬n kÐm nªn th­êng bÞ hao mßn trôc,tay ®ì,cao su ch¾n bôi bÞ l·o ho¸,r¸ch do va quyÖt,gio¨ng nåi h·m bÞ r¸ch,háng. *Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra:Côm h·m sau khi ®· vÖ sinh s¹ch sÏ,gi¶i thÓ xong ph¶i vÖ sinh l¹i råi tiÕn hµnh kiÓm tra nøt,mßn vµ kÝch th­íc h×nh häc. -Trong vËn dông chç tiÕp xóc hai ®Çu chèng guèc h·m vµ ®Õ guèc h·m ph¶i th­êng xuyªn tra thªm dÇu. - Thay ®æi guèc h·m vµ ®iÒu chØnh khe hë guèc h·m theo ®óng qui tr×nh. - Khi khe hë guèc h·m kh«ng ®ång ®Òu th× th¶ láng bu l«ng 7 råi ®iÒu chØnh bu l«ng 6 lµm cho khe hë trªn d­íi guèc h·m nh­ nhau råi míi vÆn chÆt bu l«ng 7. *Ph­¬ng ph¸p söa ch÷a: - C¸c chi tiÕt cña côm h·m nÕu h­ háng ph¶i thay míi. - C¸c chi tiÕt bÞ nøt g·y còng ph¶i thay míi. - C¸c chi tiÕt bÞ cong vªnh ph¶i n¾n l¹i theo yªu cÇu kü thuËt. - Guèc h·m mßn qu¸ 5mm th× ph¶i thay míi. - C¸c chèt chÎ g·y ph¶i thay míi vµ ph¶i chÎ ®óng theo yªu cÇu kü thuËt. - Cao su ch¾n bôi láng ph¶i thay míi. - Bæ sung mì vµo c¸c chi tiÕt ë côm h·m. 3.4.5.2.§éng c¬ ®iÖn kÐo. KiÓm tra tr¹ng th¸i bªn ngoµi ®éng c¬ ®iÖn kÐo,®é kÝn cña èng giã xÕp dÉn giã lµm m¸t Më cöa sæ kiÓm tra phÇn bªn trong ®éng c¬ ®iÖn kÐo:Cæ gãp,gi¸ mang than,chæi than KiÓm tra møc dÇu ë b¹c ®ì cæ trôc vµ n¾p hép gi¶m tèc b¸nh r¨ng,bæ xung ®Çy ®ñ mì. Thæi s¹ch bôi bÈn,muéi than b»ng giã nÐn ¸p lùc 3-4 kg/cm2 KiÓm tra ®é b¾t chÆt cña gi¸ ®ì chæi than,khe hë gi÷a gi¸ ®ì chæi than víi cæ gãp.KiÓm tra lß xo gi¸ chæi than,kiÓm tra lùc nÐn lß xo vµ ®é ho¹t ®éng cña viªn than trong gi¸ cã linh ho¹t kh«ng,kh¾c phôc h­ háng nÕu cã. KiÓm tra siÕt chÆt c¸c bu l«ng liªn kÕt mÆt bÝch cña ®éng c¬ ®iÖn kÐo. §o vµ kiÓm tra ®é c¸ch ®iÖn c¸c cuén d©y cùc tõ R«to vµ Stato b»ng ®ång hå Meg«mÐt 1000v,yªu cÇu phai ®¹t tõ 2 mega«m trë lªn. KiÓm tra kÝch th­íc chæi than(64x38x19mm).H¹n ®é lo¹i bá viªn than lµ khi chiÒu dµi nhá h¬n 2/3 chiÒu dµi hoÆc mßn ®Õn v¹ch dÊu lo¹i bá cña nhµ chÕ t¹o.Chó ý khi thay ph¶i thay toµn bé chæi than,b¶o ®¶m ®ång ®Òu kÝch th­íc.§é tiÕp xóc cña c¸c viªn than ph¶i ®¹t trªn 80%.KiÓm tra d©y nèi chæi than. Thay míi toµn bé chæi than ®éng c¬ ®iÖn kÐo kh«ng kÓ tr¹ng th¸i. Lµm s¹ch c¸c chi tiÕt ®¶m b¶o ®é c¸ch ®iÖn gi¸ ®ì chæi than,söa ch÷a kh¾c phôc c¸c h­ háng. §¸nh s¹ch,bãng c¸c cæ gãp m« t¬ ®iÖn kÐo b»ng giÊy nh¸m mÞn,thæi giã s¹ch sÏ. KiÓm tra dÇu trong gèi ®ì hép bÇu dÇu ®éng c¬ ®iÖn kÐo vµ trong hép truyÒn ®éng b¸nh r¨ng,nÕu dÇu biÕn chÊt th× ph¶i thay dÇu.Khi thay dÇu ph¶i x¶ hÕt dÇu cò vµ lµm s¹ch bÇu dÇu,vá hép tr­íc khi cÊp dÇu míi. Gi¶i thÓ ®éng c¬ ®iÖn kÐo ë cÊp R2 nÕu cÇn thiÕt,khi vµo cÊp Rk,b¾t buéc ph¶i gi¶i thÓ,lµm s¹ch,kiÓm tra vµ söa ch÷a c¸c chi tiÕt,thay míi dÇu hép sè. KiÓm tra æ bi §C§K,bæ xung mì cïng chñng lo¹i. KiÓm tra tr¹ng th¸i l¾p chÆt gi÷a c¸c lâi cùc tõ vµ vá thÐp ®óc Stato.KiÓm tra ®é c¸ch ®iÖn vßng d©y cùc tõ.KiÓm tra ®é c¸ch ®iÖn d©y c¸p ,nÕu phång rép ph¶i thay thÕ.KiÓm tra ®Çu cèt nÕu bÞ biÕn mÇu do qu¸ nhiÖt ph¶i kiÓm tra c¸c bu l«ng b¾t chÆt vµ m«i hµn ®Çu d©y c¸p,kh¾c phôc hiÖn t­îng qu¸ nãng ®Çu cèt. KiÓm tra b¸nh r¨ng chñ ®éng,mÆt r¨ng kh«ng bÞ r¹n nøt,mÎ,biÕn d¹ng,bÞ trãc,cã vÕt x©y xat côc bé bÒ mÆt tiÕp xóc cña r¨ng. §éng c¬ ®iÖn kÐo sau khi söa ch÷a ph¶i tiÕn hµnh thö nghiÖm ®óng yªu cÇu kÜ thuËt. 3.4.5.3.Bé phËn ®Çu ®Êm mãc nèi. KiÓm tra tr¹ng th¸i vµ siÕt chÆt c¸c bu l«ng liªn kÕt,kh«ng cã hiÖn t­îng long háng KiÓm tra tr¹ng th¸i lµm viÖc cña cÇn gËt ®Çu ®Êm,®¶m b¶o ph¶i nhÑ nhµng,linh ho¹t. KiÓm tra vµ ®o c¸c cù ly sau,nÕu kh«ng ®¹t ph¶i ®iÒu chØnh: +§é cao c¸ch mÆt ray cña trung t©m ®Çu ®Êm(ë vÞ trÝ ®­êng ph¼ng),tiªu chuÈn cho phÐp 825-15+0 mm. +T¸c dông 3 tr¹ng th¸i ph¶i tèt,cù ly gi÷a l­ìi mãc vµ mÆt trong ë tr¹ng th¸i më ph¶i ®¹t 120-122mm,ë tr¹ng th¸i më ph¶i ®¹t 220-235mm.Tr¹ng th¸i më kho¸ ph¶i tèt. Khe hë gi÷a ¾c l­ìi mãc vµ lç : +Theo h­íng kÝnh cho phÐp :1,2-1,8mm. +Theo h­íng kÝnh trôc cho phÐp:3-3,6mm. MÆt tiÕp xóc gi÷a mãc nèi vµ l­ìi mãc ph¶i b»ng ph¼ng,®é cao tiÕp xóc kh«ng ®­îc nhá h¬n 40mm. Kho¶ng c¸ch gi÷a mãc ®u«i ®Çu ®Êm ®Õn tÊm phô(bao gåm c¶ kho¶ng c¸ch cavet)ph¶i lµ 2-8mm. KiÓm tra l­ìi mãc vµ mÆt chÞu lùc trªn d­íi cña th©n mãc ph¶i tiÕp xóc tèt. §Õ bé gi¶m chÊn ®Çu ®Êm vµ tÊm phô,bÖ tiÕp xóc ph¶i kÝn,kho¶ng c¸ch côc bé kh«ng lín h¬n 1mm. Gi¶i thÓ hép gi¶m ®Êm,kiÓm tra,s÷a ch÷a kh¸m nøt toµn bé c¸c chi tiÕt ®Çu ®Êm.Th©n ®Çu ®Êm vµ khung hép ®Çu ®Êm nøt ®­îc phÐp hµn ch÷a theo qui ®Þnh. 3.4.5.4.ThiÕt bÞ x¶ c¸t. KiÓm tra tr¹ng th¸i toµn bé hÖ thèng x¶ c¸t,®­êng èng giã vµ èng mÒm x¶ c¸t.KiÓm tra ®é b¾t chÆt cña èng x¶ c¸t vµ ®é th«ng cña èng c¸t,kh¾c phôc c¸c h­ háng. §iÒu chØnh l¹i vÞ trÝ cña vßi x¶ c¸t c¸ch mÆt ray vµ mÆt l¨n b¸nh xe 35-40mm. KiÓm tra l­îng c¸t x¶ xuèng mÆt ray ph¶i ®ñ vµ ®Òu ®Æn.NÕu c¸t kh«ng xuèng hoÆc kh«ng ®¹t yªu cÇu ph¶i th«ng s¹ch khuûu x¶ c¸t vµ ®iÒu chØnh l¹i vßi giã ho¸ láng c¸t. Th¸o van ho¸ láng c¸t,lµm s¹ch.Thay míi èng mÒm x¶ c¸t. 3.5.L¾p r¸p gi¸ chuyÓn h­íng ®Çu m¸y D19E. 3.5.1.KiÓm tra tr­íc khi l¾p r¸p. C¸c chi tiÕt vµ côm chi tiÕt cña gi¸ chuyÓn h­íng sau khi kiÓm tra s÷a ch÷a ®­îc tiÕn hµnh l¾p r¸p.§Ó b¾t ®Çu tiÕn hµnh l¾p r¸p côm chi tiÕt vµ l¾p tæng thµnh gi¸ chuyÓn th× c¸c chi tiÕt ph¶i ®¹t c¸c yªu cÇu kÜ thuËt vµ ®¶m b¶o khi vËn hµnh: Khung gi¸ chuyÓn h­íng. C¸c bÇu dÇu. Thanh gi»ng hép trôc. Bé phËn thanh kÐo :Tay khuûu,thanh gi»ng liªn kÕt,thanh kÐo,chèt ¾c kÐo,¾c cÇn kÐo,¾c khuûu. Vßng cao su,®Öm cao su,vßng cÆp cña thanh gi»ng hép trôc. C¸c bé phËn b¸nh xe vµ vßng bi hép trôc. C¸c gi¶m chÊn thuû lùc,c¸c lß xo. C¸c ®Öm cao su treo m« t¬ ®iÖn kÐo C¸c ®Öm cao su gèi ®ì c¸nh gi¸ chuyÓn. C¸c bé b¹c treo m« t¬ ®iÖn kÐo ph¶i ®­îc rµ tiÕp xóc tèt víi cæ trôc b¸nh xe vµ ®¸nh dÊu c¸c vÞ trÝ l¾p r¸p. C¸c bÇu dÇu vµ bÊc b«i tr¬n b¹c m« t¬ ®iÖn kÐo ®· ®­îc b¶o d­ìng söa ch÷a tèt,chän ®óng theo sè cña m« t¬ ®iÖn kÐo. C¸c côm h·m,nåi h·m ®· ®­îc b¶o d­ìng. C¸c bé vá hép gi¶m tèc cña bé trôc b¸nh r¨ng m« t¬ ®iÖn kÐo vµ b¸nh xe cïng c¸c gio¨ng phít lµm kÝn tèt. C¸c m« t¬ ®iÖn kÐo ®· ®­îc b¶o d­ìng,ch¹ thö vµ ®­îc nghiÖm thu tèt. C¸c lo¹i bul«ng,ªcu chèt chÎ,tÊm ®ì,n¾p Ðp,èng lãt…®óng yªu cÇu kü thuËt. Ngoµi ra ph¶i chuÈn bÞ tèt c¸c trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt phôc vô cho viÖc n©ng cÈu,h¹ cÈu,gi¸ kª,gç kª,dông cô chuyªn dung,dông cô cÇm tay,dÇu mì b«i tr¬n,giÎ lau… 3.5.2.L¾p r¸p gi¸ chuyÓn h­íng. 3.5.2.1.L¾p r¸p hép trôc ®Õn trôc b¸nh. Röa s¹ch cæ trôc,tÊm ch¾n bôi vµ c¸c chi tiÕt hép ®Çu trôc,trôc b¸nh xe. KiÓm tra l¹i kÝch th­íc tÊm ch¾n bôi f160H7+0,04 mm,kÝch th­íc vßng phßng bôi f160r6.KiÓm tra l¹i kÝch th­íc cæ trôc f130p6,kÝch th­íc vßng trong æ bi f130,kÝch th­íc vßng ngoµi æ bi f220-0.03,kÝch th­íc hép trôc f120.T¨ng nhiÖt ®Òu ®Æn tÊm ch¾n bôi ®Õn 160 ¸ 180°C,råi gia nhiÖt l¾p vµo cæ trôc ®ång thêi dïng ¸o Ðp 10s th¶ ra(vßng phßng bôi ph¶i tú vai trôc).Tr­íc khi l¾p æ bi n¾p sau hép trôc vµo vÞ trÝ sau tÊm ch¾n bôi. L¾p r¸p æ bi víi lùc Ðp lµ 80Nm. L¾p n¾p Ðp lªn ®Çu trôc vÆn chÆt 3 bu l«ng M20 cña l¾p Ðp,lùc Ðp kho¶ng 240¸250 N.m.Dïng d©y thÐp m¹ kÏm nhiÖt kh¸o chÆt(phßng láng). L¾p n¾p ®Çu trôc ®ång thêi vÆn chÆt bu l«ng,hép trôc trªn cæ trôc ph¶i ho¹t ®éng tù do. Lùc ngang tù do cña hép trôc t­¬ng ®èi ®èi víi trôc b¸nh lµ 0,3¸0,8 mm. 3.5.2.2.L¾p r¸p ®éng c¬ ®iÖn kÐo ®Õn trôc b¸nh hoÆc trôc b¸nh ®Õn b¹c trôc: *Röa s¹ch vµ kiÓm tra tr­íc khi l¾p r¸p: - Dïng dÇu ho¶ röa s¹ch,lau kh« dÇu mì bôi trªn b¸nh r¨ng chÝnh,b¸nh r¨ng phô vµ c¸c chi tiÕt trong trôc b¸nh r¨ng. - KiÓm tra b¸nh r¨ng chÝnh vµ b¸nh r¨ng phô xem cã bÞ cham,cä x¸t,nÕu cã ph¶i kh¾c phôc xö lý b»ng c¸ch mµi ph¼ng råi röa s¹ch lau kh«. - Röa s¹ch lau kh« mÆt c¹nh trong chôp b¸nh r¨ng trªn, d­íi mÆt c¹nh vµ mÆt c¹nh hép. - Trªn mÆt vá hép b¸nh r¨ng nÕu cã ba via ¶nh h­ëng ®Õn l¾p r¸p ph¶i dòa ph¼ng råi lau s¹ch. - Tr­íc khi l¾p r¸p b¹c trôc,bÖ trôc vµ ®éng c¬ ®iÖn kÐo ph¶i lau chïi s¹ch sÏ nh÷ng vËt bÈn vµ mÆt tiÕp xóc. *L¾p r¸p ®éng c¬ ®iÖn kÐo: - §Æt ®éng c¬ ®iÖn kÐo lªn bµn l¾p r¸p ,l¾p b¹c trôc trªn vµo ®óng vÞ trÝ,cÈu trôc b¸nh vµo trong b¹c trôc. - L¾p b¹c cña b¹c trôc d­íi. - KiÓm tra ®é ¨n khíp cña cÆp b¸nh r¨ng kÐo,khe hë c¹nh cña b¸nh r¨ng ph¶i ®¹t yªu cÇu tõ (0,43 ¸0,685 mm).Trung t©m ®é réng kh«ng ®Òu cña b¸nh r¨ng chÝnh vµ b¸nh r¨ng phô kh«ng nhá h¬n 3mm. Chó ý: + Tr­íc khi l¾p r¸p, b«i mét Ýt mì vµo hai mÆt phèi hîp. + L¾p bu l«ng cña hép bÇu dÇu vµ ®éng c¬ ®iÖn kÐo, vÆn chÆt vµ phï hîp, yªu cÇu lùc vÆn ( 300 ¸320 )N.m. MÆt tiÕp xóc cña trôc vµ b¹c trôc ph¶i khÐp kÝn khi l¾p r¸p. *L¾p r¸p chôp b¸nh r¨ng: - Chôp b¸nh r¨ng míi chÕ t¹o nªn mèi hµn dïng ®Ó liªn kÕt bÖ treo ®éng c¬ ®iÖn kÐo ph¶i chó ý vÞ trÝ hµn nèi cña bÖ chôp ph¶i chÝnh x¸c. - L¾p r¸p chôp b¸nh r¨ng thµnh tæ hîp chôp b¸nh r¨ng trªn vµ tæ hîp chôp b¸nh r¨ng d­íi,®ång thêi l¾p gio¨ng lµm kÝn h×nh ch÷ O vµo ®Ó lµm kÝn chôp b¸nh r¨ng trªn d­íi. - B«i chÊt lµm kÝn cao su si lÝch chØ ®Þnh vµo mÆt ph¶i hép cña chôp b¸nh r¨ng,bÖ kÑp hai chôp. - L¾p r¸p chôp b¸nh r¨ng trªn d­íi,vÆn chÆt bul«ng liªn kÕt chôp b¸nh r¨ng trªn vµ d­íi thªm ®Öm ®iÒu chØnh vÆn chÆt bul«ng liªn kÕt ®éng c¬ ®iÖn kÐo vµ chôp b¸nh r¨ng. - Thªm 2,7 lÝt dÇu b¸nh r¨ng kÐo ®Çu m¸y truyÒn ®éng ®iÖn 8k vµo trong chôp b¸nh r¨ng d­íi, chiÒu cao cña vÞ trÝ dÇu kh«ng v­ît qu¸ vÞ trÝ tèi ®a trªn th­íc. Chó ý : + Dïng bu l«ng c«ng nghÖ M20 Ðp chÆt ®Öm cao su gi¶m chÊn trªn ®éng c¬ ®iÖn kÐo. + Theo yªu cÇu thö nghiÖm ch¹y trªn bµn thö trôc b¸nh - ®éng c¬ ®iÖn kÐo. 3.5.2.3. L¾p r¸p c¸c thiÕt bÞ gi¸ chuyÓn ®Õn khung gi¸: - Theo vÞ trÝ cÈu tæ trôc b¸nh- ®éng c¬ ®iÖn kÐo ®· qua thö nghiÖm lªn bµn l¾p r¸p gi¸ chuyÓn, cù ly trôc lµ 1,65 m, ®Æt ®óng cù ly cña b¸nh. - §Æt bé lß xo hép trôc vµ ®Öm gi¶m chÊn cao su lªn bÖ lß xo hép ®Çu trôc. - Khung gi¸ chuyÓn h­íng tr­íc hÕt ®· l¾p xong bé phËn thanh kÐo, thiÕtbÞ h·m c¬ së vµ thiÕt bÞ h·m tay. - CÈu h¹ khung gi¸ chuyÓn, khi h¹ gi¸ chuyÓn ®Æc biÖt chó ý tr¸nh va ch¹m víi miÕng chÆn hép trôc vµ hép trôc, miÕng chÆn hép trôc cña khung gi¸. - Trªn ®éng c¬ ®iÖn kÐo ®Æt gi¶m chÊn cao su ®· dïng bu l«ng c«ng vÆn chÆt vµ ®Öm ®iÒu chØnh, §ång thêi thªm Ýt mì trªn ®Öm ®iÒu chØnh, l¾p bu l«ng vÆn chÆt ª cu, l¾p chèt chÎ. - L¾p lâi trôc cÇn kÐo hép trôc trªn d­íi vµo bÖ ®ì khung gi¸, vÆn chÆt bu l«ng liªn kÕt, kiÓm tra t×nh h×nh tiÕp xóc cña t©m trôc cÇn kÐo vµ m¸ng h×nh thang. Cho phÐp cã chç hë kh«ng lín h¬n 0,05 mm, chiÒu s©u kh«ng lín h¬n 10mm. Khe hë ®Ønh mÆt t©m trôc vµ ®¸y m¸ng lµ 1 ¸ 1,5 mm ( trung tu kh«ng nhá h¬n 0,5 mm ) - L¾p r¸p thïng c¸t. - L¾p r¸p bé gi¶m chÊn h­íng th¼ng hép dÇu ®Çu trôc, bé gi¶m chÊn h­íng ngang, bé gi¶m chÊn chèng r¾n bß. - L¾p guèc h·m vµ SAP. - L¾p bé c¶m øng tèc ®é lªn c¹nh tr¸i hép dÇu ®Çu trôc cña b¸nh II. 3.5.3.4. Yªu cÇu kÜ thuËt l¾p r¸p gi¸ chuyÓn h­íng: Mçi lÇn h¹ th©n ®Çu m¸y xuèng gi¸ chuyÓn h­íng ®Òu ph¶i kiÓm tra: - §é dÞch ngang tù do cña hép trôc t­¬ng ®èi víi khung gi¸, ®Çu trôc lµ ±5 ¸ 7 mm, trôc trung gian kh«ng nhá h¬n ± 15 mm ( ®Çu trôc víi gi¸ chuyÓn ). - ChiÒu cao lµm viÖc cña lß xo hép trôc trong mét gi¸ chuyÓn cho phÐp chªnh lÖch 2 mm, khi v­ît qu¸ møc cho phÐp ph¶i thªm ®Öm ®iÒu chØnh, nh­ng chiÒu dµy cña ®Öm thªm kh«ng lín h¬n 2 mm. ChiÒu cao lµm viÖc cña c¸c lß xo hép trôc cña mét ®Çu m¸y cho phÐp chªnh lÖch 3 mm. - Cù ly cÇn nèi thiÕt bÞ kÐo vµ mÆt sau bÖ treo ®éng c¬ ®iÖn kÐo kh«ng nhá h¬n 18 mm, khe hë gi÷a bÖ treo ®éng c¬ ®iÖn kÐo vµ tÊm mµi mßn lµ 0 ¸1.12mm. - KiÓm tra c¸c bu l«ng liªn kÕt kh«ng ®­îc long láng, thïng c¸t ph¶i thËt s¸t, dïng th­íc cÆp 0.15mm kiÓm tra, kh«ng nhÐt ®­îc vµo ®¸y bul«ng. - C¸c thiÕt bÞ h·m ph¶i nhanh nh¹y, kh«ng ®­îc cã hiÖn t­îng bÞ t¾c, khi kh«ng khÝ nÐn vµo nåi h·m, guèc h·mph¶i b¾t chÆt mÆt l¨n b¸nh xe, nåi h·m kh«ng ®­îc hë, bé gi¶m chÊn dÇu ¸p lùc ph¶i cã bµn thö nghiÖm hÖ sè trë lùc. - §Çu m¸y sau khi h¹ xong , kiÓm tra khe hë chÆn c¹nh trung gian gi¸ chuyÓn vµ th©n xe céng vµo lµ 40 ± 2mm. KÕt luËn. Sau gÇn 5 n¨m häc ë tr­êng, ®­îc c¸c thÇy, c« gi¸o truyÒn thô kiÕn thøc c¬ b¶n, c¬ së ®Æc biÖt lµ c¸c thÇy, c« gi¸o trong bé m«n: §Çu m¸y- Toa xe ®· truyÒn thô cho em kiÕn thøc chuyªn ngµnh. Lµ mét sinh viªn chuyªn ngµnh §Çu m¸y- Toa xe víi nh÷ng kiÕn thøc ®­îc häc cïng víi kiÕn thøc thùc tÕ qua nh÷ng ®ît thùc tËp, em rÊt vinh dù ®­îc nhËn ®Ò tµi tèt nghiÖp víi néi dung: “Söa ch÷a mét sè côm chi tiÕt chÝnh gi¸ chuyÓn h­íng ®Çu m¸y D19E” vµ ®­îc sù h­íng dÉn cña thÇy gi¸o §ç §øc TuÊn. §Ò tµi ®Ò cËp ®Õn mét trong nh÷ng vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt trong ngµnh ®­êng s¾t ViÖt Nam hiÖn nay.§ã lµ sau mét qu¸ tr×nh vËn dông ë n­íc ta th× ®Çu m¸y D19E ®· xuÊt hiÖn mét sè h­ háng trong gi¸ chuyÓn h­íng.Víi ®Ò tµi nµy em hi väng sÏ gióp Ých mét phÇn nµo ®ã cho qu¸ tr×nh s÷a ch÷a thùc tÕ ë xÝ nghiÖp vµ lµ phÇn trang bÞ kiÕn thøc cho em sau khi tèt nghiÖp ra tr­êng. Tuy nhiªn, do kh¶ n¨ng vµ thêi gian cßn h¹n chÕ, mÆc dï em ®· hoµn thµnh ®Ò tµi nh­ng ch¾c ch¾n vÉn cßn nh÷ng h¹n chÕ, thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. RÊt mong ®­îc sù gãp ý, gióp ®ì cña thÇy, c« gi¸o vµ cña c¸c b¹n ®Ó ®Ò tµi ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Cuèi cïng, em xin c¶m ¬n sù h­íng dÉn, gióp ®ì nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o §ç §øc TuÊn cïng c¸c thÇy c« gi¸o trong bé m«n ®· gióp ®ì, t¹o ®iÒu kiÖn cho em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy.Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Hµ néi ngµy 25-4-2007 Sinh viªn :Mai H¶i Nam Tµi liÖu tham kh¶o [1] GS.ts.®ç ®øc tuÊn. C«ng nghÖ söa ch÷a ®Çu m¸y diesel. Nhµ xuÊt b¶n Giao Th«ng VËn T¶i – Hµ Néi 2005 [2] Gs.ts.®ç ®øc tuÊn. NghiÖp vô ®Çu m¸y Nhµ XuÊt b¶n Giao Th«ng VËn T¶i –Hµ Néi 2004 [3] Gs.ts.®ç ®øc tuÊn. §¸nh gi¸ ®é bÒn vµ ®é bÒn mái kÕt cÊu gi¸ xe,gi¸ chuyÓn h­íng vµ trôc b¸nh xe ®Çu m¸y Diesel. Nhµ XuÊt b¶n X©y Dùng –Hµ Néi 2005. [4] Ts.nguyÔn h÷u dòng. CÊu t¹o tÝnh to¸n §Çu m¸y Diesel. Nhµ xuÊt b¶n Giao Th«ng VËn T¶i –Hµ Néi 2004. [5] Quy tr×nh söa ch÷a ®Çu m¸y D19E cÊp ky. XÝ nghiÖp ®Çu m¸y Hµ Néi –Hµ Néi 2006 [6] H­íng DÉn sö dông ®Çu m¸y D19E XÝ nghiÖp ®Çu m¸y Hµ Néi –Hµ Néi 2002 [7] Quy tr×nh c«ng nghÖ l¾p r¸p gi¸ chuyÓn h­íng ®Çu m¸y D19E. C«ng ty xe löa Gia L©m –Long Biªn 2004.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docchuan_mhn.doc
  • dochan do su ch­ua.doc
  • dwgnam do an.dwg
  • docso do khoi.doc
  • docthong so may.doc