Tài liệu Môn pháp luật

Điều 10. Chính sách đối với doanh nghiệp Nhà nước Nhà nước đầu tư về tài chính, cơ sở vật chất - kỹ thuật, nhân lực để phát triển các doanh nghiệp Nhà nước kinh doanh những mặt hàng thiết yếu nhằm bảo đảm cho doanh nghiệp Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong hoạt động thương mại, là một trong những công cụ của Nhà nước để điều tiết cung cầu, ổn định giá cả nhằm góp phần thực hiện những mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước. Nhà nước có chính sách phát triển các doanh nghiệp công ích, các doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực không thu lợi nhuận hoặc lợi nhuận thấp mà các thành phần kinh tế khác không kinh doanh.

doc42 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/04/2013 | Lượt xem: 1735 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài liệu Môn pháp luật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docLuat thuong mai ngay 10-5-1997.doc
 • docLuat thuong mai 2005.DOC
 • docND 06-2008 quy dinh ve xu phat vi pham hanh chinh trong hoat dong thuong mai.doc
 • docND 19 - 2006 quy dinh chi tiet Luat thuong mai ve xuat xu hang hoa.DOC
 • docND 20 - 2006 quy dinh chi tiet Luat TM ve kinh doanh dich vu giam dinh thuong mai.DOC
 • docND 23 - 2007 quy dinh chi tiet Luat TM ve hoat dong mua ban hang hoa cua doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai.DOC
 • docND 35 - 2006 - quy dinh chi tiet Luat TM ve hoat dong nhuong quyen thuong mai.DOC
 • docND 37 - 2006 - quy dinh chi tiet luat TM ve xuc tien thuong mai.DOC
 • docND 59 - 2006 quy dinh chi tiet luat TM ve hang hoa dich vu cam KD- han che KD va KD co dieu kien.doc
 • docND 72 - 2006 quy dinh chi tiet Luat TM ve van phong dai dien - chi nhanh cua thuong nhan nuoc ngoai tai VN.DOC
 • docND 89 - 2006 ve nhan hang hoa.DOC
 • docND 90-2007 quy dinh ve quyen XK, quyen NK cua thuong nhan nuoc ngoai khong co hien dien tai VN.doc
 • docND 140-2007 quy dinh chi tiet Luat TM ve dieu kien kinh doanh dich vu Logistic va gioi han trach nhiem doi voi thuong nhan kinh doanh DV Logistic.doc
 • docND 158 - 2006 quy dinh chi tiet Luat TM ve hoat dong mua ban hang hoa qua so giao dich hang hoa.DOC
 • docQD 10-2007-BTM cong bo lo trinh thuc hien hoat dong mua ban va cac hoat dong lien quan truc tiep den mua ban hang hoa.doc
 • docTT 05-08-BCT sua doi TT 09-07 hd ND 23-07 ve hoat dong mua ban hang hoa va cac hoat dong lq den hang hoa cua DN co von DTNN tai VN.doc
 • docTT 11-2006-BTM hd thuc hien ND 72-2006 quy dinh chi tiet Luat TM ve van phong dai dien, chi nhanh cua thuong nhan nuoc ngoai tai VN.doc
 • docTTLT 01-2007 BTM-BCN hd viec nhap khau thuoc la dieu xi ga quy dinh tai ND 12-2006 hd thi hanh Luat thuong mai.DOC
 • docTTLT 07-2007-BTM-BTC HD thuc hien 1 so dieu ve khuyen mai va hoi cho, trien lam TM quy dinh tại ND 37-2006 quy dinh chi tiet Luat TM.doc
 • docTTLT 12 - 2007 huong dan che do hoa don chung tu cua hang hoa nhap khau luu thong tren thi truong.DOC
 • rarBo luat dan su va cac VB lien quan.rar
 • rarLuat cac to chuc tin dung va cac VB lien quan.rar
 • rarLuat dau thau va cac VB lien quan.rar
 • rarLuat khuyen khich dau tu nuoc ngoai.rar
 • rarLuat pha san va cac VB lien quan.rar
 • rarPhap lenh HDKT.rar
 • rarLuat BHXH 2006 va cac VB lien quan.rar
 • rarLuat canh tranh va cac VB lien quan.rar
 • rarLuat dau tu va cac VB lien quan.rar
 • rarLuat khuyen khich dau tu trong nuoc.rar
 • rarLuat so huu tri tue va cac VB lien quan.rar
 • rarPhap lenh ve chong ban pha gia va cac VB lien quan.rar
 • rarLuat Binh dang gioi va cac VB lien quan.rar
 • rarLuat Chung khoan va cac VB lien quan.rar
 • rarLuat DN va cac VB lien quan.rar
 • rarLuat cac cong cu chuyen nhuong.rar
 • rarLuat cong nghe thong tin va cac VB lien quan.rar
 • rarLuat ke toan 2003 va cac VB lien quan.rar
 • rarLuat NLD Vietnam di lam viec o nuoc ngoai & cac VB lien quan.rar
 • rarPhap lenh gia va cac VB lien quan.rar
 • zipLuat ngan sach nha nuoc.zip
 • zipLuat NH NN.zip
Luận văn liên quan