Tài liệu ôn thi môn Luật kinh tế

Hợp đồng kinh tế là sự thỏa thuận bằng văn bản, tà i liệu giao dịch giữ a caác bên kí kết về việc thực hiện công việc sản xuất kinh doanh, trao đổi hà ng hóa, dịch vụ và các thỏa thuận khác coi mục đích kinh doanh với sự qui định rõ rà ng quyền và nghĩa vụ mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình.

pdf10 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/04/2013 | Lượt xem: 3392 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài liệu ôn thi môn Luật kinh tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUAÄT KINH TÕ Caâu 1 :So saùnh theå nhaân vaø phaùp nhaân: Theå nhaân Phaùp nhaân _ Tö caùch theå nhaân laø ñöông nhieân vaø voâ ñieàu kieän: + Moïi ngöôø i ñeàu laø theå nhaân töø khi sinh ra ñeán cheát. + Moät aùn töû vong (maát tích) neáu sau ñoù xuaát hieän thì toø a aùn phaûi phuïc hoài taát caû quyeàn cô baûn cuûa ngöôø i ñoù. _ Theå nhaân coù 3 loaïi: + Theå nhaân coù ñaày ñuû naêng löïc vaø haø nh vi: phaûi 18 tuoåi trôû leân vaø phaùt trieån bình thöôø ng, khoâng bò caám quyeàn, ñöôïc quyeàn tham gia moïi quan heä phaùp luaät. + Theå nhaân khoâng hay chöa coù naêng löïc haø nh vi: ngöôø i maéc beänh taâm thaàn, chöa tröôûng thaø nh, vieäc haø nh xöû thoâng qua ngöôø i thaân (ñaïi dieän). + Theå nhaân coù naêng löïc haø nh vi khoâng an toaø n: ngöôø i bình thöôø ng ñuû 6 tuoåi döôùi 18 tuoåi. _ Theå nhaân khoâng coù tính chuyeân nghieäp: coù söï thay ñoåi ngheà 1 caùch linh hoaït. _ Tö caùch phaùp nhaân bình ñaúng veà maët phaùp lí, ñöôïc höôûng quyeàn vaø nghóa vuï nhö nhau. _ Quoác tòch: coù 1 hay ña quoác tòch. _ QHPL veà hình söï: phaûi gaùnh chòu nhöõ ng cheá taø i veà hình söï. _ Tö caùch phaùp nhaân: + Do PL caáp nhö giaáy chöùng nhaän ÑKKD + Giaûi theå hoaëc phaù saûn DN thì tö caùch phaùp nhaân keát thuùc. _ Ñieàu kieän cô baûn 1 toå chöùc coù tö caùch phaùp nhaân : + Phaûi ñöôïc thaø nh laäp hôïp phaùp. + Phaûi coù 1 cô caáu toå chöùc hoaø n chænh thoáng nhaát, coù boä phaän quaûn lyù chòu traùch nhieäm veà phaùp lí. + Phaûi coù taø i saûn rieâng: muïc ñích ñeå hoaït ñoäng theo muïc ñích thaø nh laäp, laø cô sôû ñeå boài thöôø ng thieät haïi cho caùc chuû theå khaùc. + Phaûi coù danh nghóa rieâng vaø nhaân danh chính mình ñeå tham gia vaø o caùc QHPL ñöôïc theå hieän qua teân goïi, loaïi hình hoaït ñoäng, ngaø nh ngheà… _ Phaùp nhaân mang tính chuyeân nghieäp: coù ngheà cuï theå, nhaát ñònh, phaûi ñaêng kyù khai baùo roõ raø ng. _ Tö caùch phaùp nhaân: baát bình ñaúng, coù 2 loaïi: + Coâng phaùp: hoaït ñoäng vì coâng ích. + Tö phaùp: hoaït ñoäng vì lôïi ích cuûa mình. _ Quoác tòch: chæ coù 1 quoác tòch duy nhaát. _ Quan heä veà hình söï: khoâng coù naêng löïc chòu traùch nhieäm hình söï ( khoâng laø ñoái töôïng cheá taø i hình söï). Caâu 2: Phaân tích caùc ñieàu kieän ñeå HÑKD coù hieäu löïc PL. _ Hôïp ñoàng kinh teá laø söï thoûa thuaän baèng vaên baûn, taø i lieäu giao dòch giöõ a caaùc beân kí keát veà vieäc thöïc hieän coâng vieäc saûn xuaát kinh doanh, trao ñoåi haø ng hoùa, dòch vuï… vaø caùc thoûa thuaän khaùc coi muïc ñích kinh doanh vôùi söï qui ñònh roõ raø ng quyeàn vaø nghóa vuï moãi beân ñeå xaây döïng vaø thöïc hieän keá hoaïch cuûa mình. HÑKT coù hieäu löïc khi: _ Phaûi ñöôïc kyù keát giöõ a caùc beân: phaùp nhaân – phaùp nhaân, phaùp nhaân – caù nhaân, . Coù Ñkkd theo PL. _ Ñöôïc kyù theo nguyeân taéc töï nguyeän: döïa treân cô sôû thoûa thuaän giöõ a caùc beân, khoâng coù söï aùp ñaët yù chí cuûa baát kyø cô quan toå chöùc naø o hay cuûa beân naø y vôùi beân kia, ñoù laø quyeàn cuûa caùc ñôn vò kinh teá khi kí keát hôïp ñoàng. Caùc ñôn vò kinh teá thuoäc ñoäc quyeàn cuûa nhaø nöôùc thì khoâng ñöôïc lôïi duïng quyeàn keát hôïp ñeå ñoø i hoûi quyeàn baát bình ñaúng hoaëc vì khoâng ñaït ñöôïc nhöõ ng ñoø i hoûi baát bình ñaúng ñoù neân ñaõ töø choái kyù HÑ thuoäc lónh vöïc cuûa mình. _ Ñöôïc kyù keát theo nguyeân taéc bình ñaúng vaø cuø ng coù lôïi: noäi dung HÑ phaûi theå hieän söï bình ñaúng giöõ a quyeàn vaø nghóa vuï cuûa caùc beân vaø ñaûm baûo cho caùc beân cuø ng coù lôïi, khoâng theå coù 1 baûn HÑKT maø 1 beân höôûng quyeàn, 1 beân laø m nghóa vuï. _ HÑKD ñöôïc kyù keât theo nguyeân taéc chòu traùch nhieäm taø i saûn vaø khoâng traùi PL: + Tröïc tieáp chòu traùch nhieäm taø i saûn: caùc beân tham gia hôïp ñoàng phaûi töï mình gaùnh vaùc traùch nhieäm veà taø i saûn nhö phaït HÑ vaø boài thöôø ng khi vi phaïm HÑ, cô quan caáp treân vaø caùc ñôn vò kinh teá khaùc khoâng theå ñöùng ra nhaän traùch nhieäm ñoù. + Khoâng traùi PL : 1 baûn HÑ hôïp phaùp phaûi ñaûm baûo 3 ñieàu kieän: 1. Noäi dung ñuùng PL: a/ Ñieàu khoaûn chuû yeáu: phaûi coù trong baát kyø HÑKT _ Ngaø y thaùng naêm kyù keát HÑ, teân ñôn vò, ñòa chæ, soá taø i khoaûn giao dòch cuûa caùc beân, hoï teân – chöùc vuï ngöôø i ñaïi dieän kyù HÑ. _ Ñoái töôïng cuûa HÑ tính baèng soá löôïng, khoái löôïng hay giaù trò qui öôùc ñaõ thoaû thuaän. _ Chaát löôïng chuaån loaïi qui caùch tính ñoàng boä cuûa saûn phaåm haø ng hoùa hoaëc yeâu caàu kyõ thuaät cuûa coâng vieäc. b/ Ñieàu khoaûn thöôø ng leä: neáu caùc beân khoâng ghi vaø o HÑ thì coi nhö ñaõ maëc nhieân thöø a nhaän noù vaø phaûi thöïc hieän, nhöng neáu caùc beân thoaû thuaän ghi vaø o HÑ thì khoâng ñöôïc thoaû thuaän traùi PL (Vd: thueá…) c/ Ñieàu khoaûn tuø y nghi: nhöõ ng ñieàu khoaûn maø PL chöa qui ñònh vaø cho pheùp caùc beân ñöôïc thoûa thuaän theâm nhöng phaûi ghi cuï theå vaø o HÑ (Vd : thöôûng HÑ…) 2. Phaûi ñaûm baûo tö caùch chuû theå cuûa HÑ: _ Ñoái vôùi phaùp nhaân: ngöôø i kyù HÑ phaûi laø ñaïi dieän hôïp phaùp cuûa phaùp nhaân, töùc laø ngöôø i ñöùng ñaàu vaø o chöùc vuï phaùp nhaân xuaát hieän ñang giöõ chöùc vuï ñoù. _ Ñoái vôùi caù nhaân coù ñaêng kyù kinh doanh: ngöôø i kyù HÑ phaûi laø ngöôø i ñöùng teân trong giaáy pheùp kinh doanh. Ñoái vôùi ngöôø i laø m coâng taùc KHKT vaø ngheä nhaân: ngöôø i kyù hôïp ñoàng phaûi laø ngöôø i tröïc tieáp thöïc hieän coâng vieäc trong HÑ, neáu coù nhieàu ngöôø i cuø ng laø m, phaûi laø m vaên baûn cöû ngöôø i ñaïi dieän kyù keát HÑ. Ñoái vôùi hoä kinh teá gia ñình, hoä noâng daân, ngö daân, caù theå ngöôø i kyù HÑ phaûi laø chuû hoä. _ Ñoái vôùi toå chöùc nöôùc ngoaø i ôû VN: ngöôø i kyù HÑ phaûi ñöôïc toå chöùc ñoù uûy nhieäm baèng vaên baûn. Ñoái vôùi caù nhaân nöôùc ngoaø i ôû VN thì baûn thaân hoï laø ngöôø i kyù HÑ. Quyeàn kyù keát HÑ phaûi ñuùng: _ Uûy quyeàn khoâng ñöôïc thöôø ng xuyeân: vieäc uûy quyeàn phaûi laäp thaø nh vaên baûn trong ñoù xaùc ñònh roõ hoï teân chöùc vuï ngöôø i ñöôïc uûy quyeàn, phaïm vi vaø thôø i haïn uûy quyeàn, vaên baûn naø y phaûi ñöôïc keø m theo baûn HÑ. _ uûy quyeàn thöôø ng xuyeân: ñoái töôïng ñöôïc höôûng uûy quyeàn thöôø ng xuyeân laø caáp phoù hoaëc ngöôø i quaûn lyù ñôn vò kinh teá, vaên baûn uyû quyeàn thöôø ng xuyeân chæ caàn xuaát trình khi giao dòch kyù keát HÑ. + Ngöôø i uûy quyeàn vaãn phaûi chòu traùch nhieäm veà moïi haø nh vi cuûa ngöôø i ñöôïc uûy quyeàn nhö haø nh vi cuûa chính mình. Ngöôø i ñöôïc uûy quyeàn chæ ñöôïc pheùp haø nh ñoäng trong phaïm vi ñöôïc uûy quyeàn vaø khoâng ñöôïc uyû quyeàn cho ngöôø i thöù 3. Ñoái vôùi nhöõ ng HÑ kyù keát giaùn tieáp thì khoâng ñöôïc uûy quyeàn kyù keát. Ñeå HÑ KT coù hieäu löïc PL : thì döùt khoaùt HÑ ñoù khoâng theå voâ hieäu, duø laø voâ hieäu toaø n boä (laø nhöõ ng HÑ coù 1 trong 3 daáu hieäu sau: noäi dung traùi PL, khoâng ñaûm baûo tö caùch chuû theå cuûa HÑ, thaåm quyeàn kyù keát HÑ khoâng ñuùng hoaëc ngöôø i kyù keát HÑ coù haø nh vi löø a ñaûo) hoaëc voâ hieäu töø ng phaàn (nhöõ ng HÑ coù 1 phaàn noäi dung traùi PL nhöng khoâng aûnh höôûng ñeán caùc phaàn khaùc) _ Hình thöùc kyù keát: + Kyù keát tröïc tieáp: caùc beân tröïc tieáp gaëp nhau baø n baïc thaûo luaän thoáng nhaát caùc ñieàu khoaûn hoaït ñoäng, sau ñoù cuø ng kyù vaø o baûn HÑ, loaïi HÑ naø y phaùt sinh hieäu löïc töùc thôø i ngay khi caùc beân ñaët buùt kyù vaø o HÑ. + Kyù keát giaùn tieáp: vieäc kyù keát thoâng qua caùc taø i lieäu giao dòch nhö coâng vaên, ñieän baùo, ñôn chaø o haø ng… _ Bieän phaùp ñaûm baûo taø i saûn: + Theá chaáp taø i saûn: laø vieäc duø ng soá ñoäng saûn, baát ñoäng saûn hay baát kyø taø i saûn naø o khaùc thuoäc quyeàn sôû höõ u cuûa mình ñeå ñaûm baûo cho vieäc HÑ ñaõ kyù keát, vieäc theá chaáp phaûi ñöôïc thaø nh laäp vaên baûn coù coâng chöùng vaø ngöôø i giöõ taø i saûn theá chaáp phaûi ñaûm baûo giöõ nguyeân giaù trò cuûa taø i saûn trong thôø i gian vaên baûn theá chaáp coø n hieäu löïc. + Caàm coá taø i saûn: laø vieäc trao ñoåi ñoäng saûn thuoäc quyeàn sôû höõ u cuûa mình cho ngöôø i cuø ng quan heä HÑ giöõ ñeå laø m tin vaø ñaûm baûo taø i saûn khi coù vi phaïm HÑ. Vieäc caàm coá naø y cuõ ng phaûi laäp thaø nh vaên baûn coù coâng chöùng vaø giöõ taø i saûn caàm coá phaûi ñaûm baûo giöõ nguyeân giaù trò taø i saûn trong thôø i gian vaên baûn caàm coá coø n hieäu löïc. + Baûo laõ nh taø i saûn: laø söï ñaûm baûo baèng taø i saûn thuoäc quyeàn sôû höõ u cuûa ngöôø i nhaän baûo laõ nh ñeå ñaûm baûo taø i saûn cho ngöôø i ñöôïc baûo laõ nh khi ngöôø i naø y vi phaïm HÑ. Soá taø i saûn naø y phaûi töông ñöông vôùi giaù trò HÑ. Vieäc baûo laõ nh phaûi laø m thaø nh vaên baûn coù coâng chöùng vaø ngaân haø ng coù ngöôø i baûo laõ nh giao dòch xaùc nhaän. Caâu 3: Phaân tích caùc HÑ KT voâ hieäu vaø caùc bieän phaùp xöï lí. Coù 2 tröôø ng hôïp HÑ KT ñöôïc coi laø voâ hieäu: voâ hieäu toaø n boä vaø voâ hieäu töø ng phaàn. 1/ Voâ hieäu toaø n boä: neáu HÑ KT coù 1 trong 3 tröôø ng hôïp a. Noäi dung HÑ KT traùi PL: _ Ñieàu khoaûn chuû yeáu: baát kyø HÑ KT naø o cuõ ng phaûi coù, neáu khoâng thì HÑ KT khoâng coù giaù trò, goàm: + Ngaø y thaùng naêm kyù keát HÑ KT, teân ñôn vò, ñòa chæ vaø soá taø i khoaûn giao dòch cuûa caùc beân, hoï teân chöùc vuï ngöôø i ñaïi dieän kyù keát HÑ KT. + Ñoái töôïng cuûa HÑ tính baèng soá löôïng, khoái löôïng hoaëc giaù trò qui öôùc ñaõ thoaû thuaän. + Chaát löôïng chuaån loaïi qui caùch tính ñoàng boä cuûa saûn phaåm haø ng hoùa hoaëc yeâu caàu kyø thuaät cuûa coâng vieäc. _ Ñieàu khoaûn thöôø ng leä: neáu caùc beân khoâng ghi vaø o HÑ thì coi nhö ñaõ maëc nhieân thöø a nhaän noù vaø phaûi thöïc hieän, nhöng neáu caùc beân thoûa thuaän ghi vaø o HÑ thì khoâng ñöôïc traùi PL (Vd: ñieàu khoaûn thueá…) _ Ñieàu khoaûn tuyø nghi: nhöõ ng ñieàu khoaûn maø PL chöa qui ñònh vaø cho pheùp caùc beân ñöôïc thoaû thuaän theâm nhöng phaûi ghi cuï theå vaø o HÑ (Vd: thöôûng HÑ…) b. Khoâng baûo ñaûm tö caùch chuû theå cuûa HÑ: _ Ñoái vôùi phaùp nhaân: ngöôø i kyù HÑ phaûi laø ñaïi dieän hôïp phaùp cuûa phaùp nhaân, töùc laø ngöôø i ñöùng ñaàu boå bieân vaø o chöùc vuï phaùp nhaân xuaát hieän ñang giöõ chöùc vuï ñoù. _ Ñoái vôùi caù nhaân coù ñaêng kyù kinh doanh : ngöôø i kyù HÑ phaûi laø ngöôø i ñöùng teân trong giaáy pheùp kinh doanh. _ Ñoái vôùi ngöôø i laø m coâng taùc KHKT vaø ngheä nhaân: ngöôø i kyù hôïp ñoàng phaûi laø ngöôø i tröïc tieáp thöïc hieän coâng vieäc trong HÑ, neáu coù nhieàu ngöôø i cuø ng laø m, phaûi laø m vaên baûn cöû ngöôø i ñaïi dieän kyù keát HÑ. Ñoái vôùi hoä kinh teá gia ñình, hoä noâng daân, ngö daân, caù theå ngöôø i kyù HÑ phaûi laø chuû hoä. _ Ñoái vôùi toå chöùc nöôùc ngoaø i ôû VN: ngöôø i kyù HÑ phaûi ñöôïc toå chöùc ñoù uûy nhieäm baèng vaên baûn. Ñoái vôùi caù nhaân nöôùc ngoaø i ôû VN thì baûn thaân hoï laø ngöôø i kyù HÑ. c. Thaåm quyeàn kyù keát HÑ khoâng ñuùng hoaëc ngöôø i kyù keát coù haø nh vi löø a ñaûo: Uyû quyeàn khoâng ñöôïc thöôø ng xuyeân: vieäc uûy quyeàn phaûi laäp thaø nh vaên baûn trong ñoù xaùc ñònh roõ hoï teân chöùc vuï ngöôø i ñöôïc uûy quyeàn, phaïm vi vaø thôø i haïn uûy quyeàn, vaên baûn naø y phaûi ñöôïc keø m theo baûn HÑ. Uûy quyeàn thöôø ng xuyeân: ñoái töôïng ñöôïc höôûng uûy quyeàn thöôø ng xuyeân laø caáp phoù hoaëc ngöôø i quaûn lyù ñôn vò kinh teá, vaên baûn uûy quyeàn thöôø ng xuyeân chæ caàn xuaát trình khi giao dòch kyù keát HÑ. Ngöôø i uûy quyeàn vaãn phaûi chòu traùch nhieäm veà moïi haø nh vi cuûa ngöôø i ñöôïc uûy quyeàn nhö haø nh vi cuûa chính mình. Ngöôø i ñöôïc uûy quyeàn chæ ñöôïc pheùp haø nh ñoäng trong phaïm vi ñöôïc uûy quyeàn vaø khoâng ñöôïc uûy quyeàn cho ngöôø i thöù 3. Ñoái vôùi nhöõ ng HÑ kyù keát giaùn tieáp thì khoâng ñöôïc uûy quyeàn kyù keát. d. Bieän phaùp xöû lyù. _ Neáu HÑ chöa ñöôïc thöïc hieän thì caùc beân khoâng ñöôïc pheùp thöïc hieän HÑ vaø phaûi huûy boû HÑ. _ Neáu HÑ ñaõ ñöôïc thöïc hieän 1 phaàn thì caùc beân phaûi chaám döùt vieäc thöïc hieän vaø seõ bò xöû lyù taø i saûn treân phaàn ñaõ thöïc hieän ñoù, sau ñoù phaûi huûy HÑ. _ Neáu HÑ ñaõ ñöôïc thöïc hieän xong thì caùc beân seõ bò xöû lyù taø i saûn töùc laø phaûi hoaø n traû laïi cho nhau taát caû taø i saûn ñaõ ñöôïc töø vieäc thöïc hieän HÑ, neáu khoâng baègn hieän vaät thì baèng tieàn, moïi lôïi nhuaän thu ñöôïc töø vieäc thöïc hieän HÑ bò coi laø baát hôïp phaùp, phaûi noäp ngaân saùch, moïi thieät haïi phaùt sinh 2 beân phaûi gaùnh chòu. _ Ñoái vôùi ngöôø i kyù (hay coù yù thöùc thöïc hieän HÑ bò coi nhö voâ hieäu hoùa toaø n boä thì tuø y theo möùc ñoä maø xöû lyù kyû luaät, xöû phaït haø nh chính hay bò truy cöùu traùch nhieäm hình söï theo quyeát ñònh cuûa PL. 2/ Tröôø ng hôïp HÑ KT voâ hieäu töø ng phaàn: laø HÑ coù 1 phaàn noäi dung traùi PL nhöng khoâng aûnh höôûng ñeán caùc phaàn khaùc thì chæ bò coi laø voâ hieäu töø ng phaàn ñoái vôùi phaàn noäi dung traùi PL ñoù vaø caùc phaàn khaùc vaãn coù hieäu löïc vaø caùc beân vaãn phaûi thöïc hieän. _ Bieän phaùp xöû lyù: caùc beân phaûi söõ a ñoåi nhöõ ng ñieàu khoaûn traùi PL ñoù, khoâi phuïc caùc quyeàn vaø lôïi ích vaät chaát baét ñaàu ñoàng thôø i coù theå bòxöû lyù taø i saûn. Caâu 4: Noäi dung traùch nhieäm vaät chaát do vi phaïm HÑ KT – Söï gioáng vaø khaùc nhau giöõ a caùc hình thöùc traùch nhieäm vaät chaát. Traùch nhieäm vaät chaát laø söï gaùnh chòu haäu quaû vaät chaát baát lôïi cuûa beân coù haø nh vi vi phaïm HÑ Caên cöù xaùc ñònh traùch nhieäm vaät chaát: _ Coù haø nh vi vi phaïm HÑ _ Coù thieät haïi thöïc teá phaùt sinh. _ Coù moái quan heä nhaân quaû giöõ a haø nh vi vi phaïm vaø thieät haïi thöïc teá. _ Coù loãi cuûa beân vi phaïm HÑ. Caùc tröôø ng hôïp mieãn giaûm vaät chaát: _ Gaëp thieân tai, dòch hoaï hoaëc caùc trôû löïc khaùch quan khaùc khoâng theå löôø ng tröôùc ñöôïc vaø ñaõ thi haø nh moïi bieän phaùp caàn thieát ñeå khaéc phuïc vaø khoâng khaéc phuïc ñöôïc . _ Phaûi thi haø nh leänh khaån caáp cuûa ngöôø i theo nhöõ ng caáp sau kyù: + Thuû töôùng chính phuû. + Tröôûng ban phoø ng choáng luït baõ o TW. + Chuû tòch UBND tænh, thaø nh phoá tröïc thuoäc TW. _ Möùc ñoä thieät haïi quaù lôùn khoâng theå khaùng cöï. _ Do beân thöù 3 vi phaïm HÑ KT vôùi beân vi phaïm, nhöng beân thöù 3 khoâng chòu traùch nhieäm vaät chaát trong 2 tröôø ng hôïp neâu treân. _ Do vi phaïm HÑ KT cuûa 1 beân laø nguyeân nhaân tröïc tieáp ñeán vi phaïm HÑ cuûa beân kia. SO SAÙNH CAÙC HÌNH THÖÙC TRAÙCH NHIEÄM VAÄT CHAÁT Gioáng: ñeàu laø cheá taø i tieàn teä nhaèm aùp duïng cho beân coù haø nh vi vi phaïm VI PHAÏM HÑ BOÀI THÖÔØ NG THIEÄT HAÏI KN: laø haäu quaû baát lôïi maø beân vi phaïm phaûi traû cho beân bò vi phaïm. Khaùc: _ Ñöôïc aùp duïng nhaèm raên ñe ñoàng thôø i giaùo duïc beân coù haø nh vi vi phaïm HÑ. _ Ñöôïc xaùc ñònh döïa vaø o 2 caên cöù: + Coù haø nh vi vi phaïm HÑ + Coù loãi cuûa beân vi phaïm. _ Khung phaït töø 2-12% giaù trò phaàn HÑ bò vi phaïm. KN: laø khoaûn tieàn maø beân vi phaïm phaûi traû cho beân bò vi phaïm ñeå buø ñaép nhöõ ng thieät haïi do mình gaây ra. Khaùc: _ AÙp duïng nhaèm boài hoaø n buø ñaép thieät haïi buø ñaép phaùt sinh cho beân thieät haïi _ Ñöôïc xaùc ñònh döïa vaø o caû 4, caên cöù treân khoâng khoáng cheá möùc boài thöôø ng (maø döïa vaø o thöïc teá thieät haïi ñeán ñaâu boài thöôø ng ñeán ñoù) _ Trong HÑ KT moãi loaïi vi phaïm HÑ chæ phaûi _ Vi phaïm veà chaát löôïng saûn phaåm : phaït 3- 12% giaù trò phaàn HÑ vi phaïm. _ Neáu vi phaïm veà thôø i gian: 10 ngaø y ñaàu phaït 2% giaù trò phaàn HÑ KT bò thieät haïi, moãi ñôït 10 ngaø y keá phaït theâm 0,5-1% cho ñeán möùc toång soá caùc laàn phaït khoâng quaù 8% giaù trò phaàn HÑ KT bò vi phaïm ôû thôø i ñieåm 10 ngaø y ñaàu tieân. Neáu hoaø n toaø n khoâng thöïc hieän ñöôïc phaàn HÑ KT ñaõ kyù thì bò phaït ñeán möùc 12% giaù trò HÑ. _ Vi phaïm nghóa vuï khoâng hoaø n thaø nh saûn phaåm haø ng hoùa, coâng vieäc 1 caùch ñoàng boä phaït töø 6-12% giaù trò phaàn HÑ KT vi phaïm. chòu 1 loaïi phaït do 2 beân vi phaïm hôïp ñoàng baét phaït. Neáu xaûy ra ñoàng thôø i nhieàu loaïi vi phaïm thì beân vi phaïm phaûi chòu 1 loaïi phaït coù soá tieàn phaït cao nhaát theo möùc phaït caùc beân ñaõ thoaû thuaän trong HÑ. Neáu khoâng coù qui ñònh thì aùp duïng theo khung phaït. Caâu 5: So saùnh giaûi theå vaø phaù saûn caùc doanh nghieäp, coâng ty. 1/ Gioáng nhau: _ Chaám döùt hoaït ñoäng, tö caùch phaùp lyù cuûa doanh nghieäp theo thuû tuïc PL qui ñònh. _ Ñeàu phaûi coù nhöõ ng chöùng cöù laø m aên thua loã, khoâng hieäu quaû keùo daø i. _ Coù tieán haø nh thanh lyù taø i saûn, giaûi quyeát nôï naàn öu tieân cho ngöôø i lao ñoäng. 2/ Khaùc nhau: Giaûi theå Phaù saûn Coù lyù do xin giaûi theå roäng, nhieàu hôn: a. DNNN: _ Heát haïn hoaït ñoäng maø khoâng xin gia haïn. _ Kinh doanh thua loã keùo daø i nhöng chöa laâm vaø o tình traïng maát khaû naêng thanh toaùn nôï ñeán haïn. _ Khoâng thöïc hieän ñöôïc caùc nhieäm vuï do NN giao sau khi ñaõ aùp duïng caùc bieän phaùp caàn thieát. _ Vieäc tieáp tuïc duy trì DN laø khoâng caàn thieát. b. Coâng ty; _ Keát thuùc thôø i haïn hoaït ñoäng ghi trong ñieàu leä coâng ty. _ Coâng ty ñaõ hoaø n thaø nh caùc muïc tieâu ñaõ ñeà ra. _ Khoâng theå thöïc hieän muïc tieâu nöõ a hoaëc khoâng coø n coù lôïi. _ Coâng ty bò loã ¾ soá voán ñieàu leä hoaëc ñang gaëp khoù khaên khoâng theå vöôït qua. _ Lyù do xin phaù saûn heïp hôn: chæ tuyeân boá phaù saûn khi ñaõ aùp duïng caùc bieän phaùp taø i chính caàn thieát maø vaãn maát khaû naêng thanh toaùn nôï ñeán haïn. _ Thaåm quyeàn giaûi quyeát: TAKT theo trình töï tö phaùp. Ñôn vò phaù saûn khoâng nhaát thieát phaûi bò xoaù teân maø qua ñaáu giaù, thanh lyù, vaãn coù theå giöõ teân cuõ maø chuyeån sang chuû môùi. _ Khi ñôn vò bò phaù saûn, caùc laõ nh ñaïo khoâng ñöôïc tham gi quaûn lyù caùc ñôn vò khaùc trong thôø i gian nhaát ñònh theo qui ñònh cuûa PL. _ Coù yeâu caàu chính ñaùng cuûa nhoùm thaø nh vieân ñaïi dieän cho 2/3 soá voán ñieàu leä, _ Thaåm quyeàn giaûi quyeát: theo trình töï thuû tuïc haø nh chính caáp naø o ra quyeát ñònh thaø nh laäp thì caáp ñoù ra quyeát ñònh giaûi theå. _ Ñôn vò bò giaûi theå phaûi bò xoaù teân. Khi ñôn vò bò giaûi theå, caùc laõ nh ñaïo vaãn coù theå tham gia laõ nh ñaïo vôùi ñôn vò khaùc. Caâu 6: Phaân bieät coâng ty TNHH – Coâng ty coå phaàn. 1. Khaùi nieäm: _ Coâng ty TNHH laø 1 loaïi hình cti ñoåi voán ít nhaát 2 thaø nh vieân tham gia. Caùc thaø nh vieân chæ phaûi chòu traùch nhieäm veà caùc khoaûn nôï cuûa cti trong phaïm vi phaàn goùp voán cuûa mình. _ Cti coå phaàn laø cti ñoái voán coù ít nhaát 7 thaø nh vieân tham gi trong suoát quaù trình hoaït ñoäng. Moãi thaø nh vieân coù caùc coå phieáu trong cti vaø phaûi chòu traùch nhieäm veà caùc khoaûn nôï cuûa cti trong phaïm vi giaù trò nhöõ ng coå phaàn maø mình coù. 2. Gioáng nhau: _ Ñeàu laø loaïi hình cti ñoái voán, coù tö caùch phaùp nhaân vaø keá toaùn ñoäc laäp. _ Ñeàu laø söï lieân keát voán cuûa nhieàu ngöôø i nhaèm muïc ñích kinh doanh kieám lôø i. _ Caùc thaø nh vieân goùp voán cuø ng höôûng laõ i, chòu loã töông öùng vôùi phaàn goùp voán, caùc thaø nh vieân chæ chòu TNHH veà caùc khoaûn nôï cuûa cti. _ Coù theå chuyeån nhöôïng voán töï do. _ Caùc trình töï thaø nh laäp giaûi theå, phaù saûn gioáng nhau. 3. Khaùc nhau: CTY TNHH Cty Coå phaàn _ Troïng nhaân. _ Soá thaø nh vieân: 2 trôû leân. _ Hình thöùc goùp voán: voán ñieàu leä do caùc thaø nh vieân ñoùng goùp, khoâng nhaát thieát baèng nhau. Khoâng ñöôïc phaùt haø nh caùc loaïi chöùng khoaùn naø o. Vieäc goùp voán : ñöôïc chuyeån nhöôïng phaàn goùp cho nhau. Neáu chuyeån nhöôïng cho ngöôø i ngoaø i thì phaûi ñöôïc söï nhaát trí cuûa nhoùm thaø nh vieân ñaïi dieän cho ít nhaát ¾ soá voán ñieàu leä cuûa cti. _ Veà toå chöùc boä maùy hoaït ñoäng: neáu coù 2 _ Troïng voán. _ 7 thaø nh vieân trôû leân. _ Voán ñieàu leä ñöôïc chia ra töø ng phaàn baèng nhau (goïi laø coå phieáu, coù giaù trò goïi laø meänh giaù coå phieáu). Moãi thaø nh vieân ñeàu coù theå mua 1 hay nhieåu coå phieáu, trong ñoù caùc saùng laäp vieân phaûi cuø ng nhau mua ít nhaát 20% soá coå phieáu döï tính phaùt haø nh. _ Ñöôïc phaùt haø nh coå phieáu, traùi phieáu, ñöôïc töï do chuyeån nhöôïng tröø nhöõ ng coå phieáu ghi teân caùc thaø nh vieân trong HÑ QT trong thôø i gian taïi chöùc sau 2 naêm keå töø ngaø y thoâi chöùc. _ Chaët cheõ vaø maïnh hôn so vôùi Cti TNHH: ÑHÑ thaø nh vieân thì sau khi thaø nh laäp phaûi hoïp laïi ñònh giaù phaàn goùp voán, thoâng qua ñieàu leä, phaân coâng nghieäp vuï cho caùc thaø nh vieân, cöù hoaëc thueâ GÑ ñieàu haø nh. _ Neáu coù treân [ ] thaø nh vieân thì toå chöùc boä maùy hoaït ñoäng nhö cti coå phaàn. (ÑHÑ thaø nh laäp, ÑHÑ thöôø ng kyø , ÑHÑ baát thöôø ng) HÑQT, BKS, GÑ (hay NGÑ) ñieàu haø nh. Caâu 7 : Caùc ñieåm gioáng nhau cuûa DNTN – CTY: 1/ Gioáng : _ Ñeàu laø DN kinh doanh kieám lôø i. _ Voán döïa vaø o kinh doanh ban ñaàu (DNTN: voán ñaàu tö ban ñaàu, cti: voán ñieàu leä) phaûi > voán phaùp ñònh. _ Chæ ñöôïc pheùp hoaït ñoäng töø khi ñöôïc ghi teân vaø o soå ñaêng kyù kinh doanh vaø caáp giaáy pheùp. _ Ñeàu coù quyeàn töï do kinh doanh. _ Coù caùc nghóa vuï gioáng nhau: + KD ñuùng ngaø nh ngheà trong giaáy pheùp. + öu tieân söû duïng lao ñoäng trong nöôùc, chaáp haø nh caùc luaät veà lao ñoäng… + Baûo ñaûm chaát löôïng haø ng hoùa theo tieâu chuaån ñaêng kyù. + Tuaân thuû qui ñònh cuûa nhaø nöôùc veà moâi tröôø ng, di tích, an ninh… + Ghi cheùp, keá toaùn theo qui ñònh cuûa PL vaø chòu söï kieåm tra cuûa sôû taø i chính. + Noäp thueá, thöïc hieän caùc nghóa vuï khaùc theo qui ñònh cuûa PL. _ Ngoaø i caùc ngaø nh ngheà maø PL caám, coù 1 soá ngaø nh bò haïn cheá (phaûi xin pheùp): thuoác noå, hoùa chaât ñoäc, ñieän, nöôùc… 2/ Khaùc nhau: DNTN COÂNG TY _ Do 1 caù nhaân boû voán thaø nh laäp vaø laø m chuû. _ Taø i saûn DNTN laø taø i saûn chuû DNTN, baûn thaân DNTN khoâng coù taø i saûn rieâng. _ Chuû DNTN höôûng toaø n boä lôïi nhuaän DNTN mang laïi, chòu traùch nhieäm baèng taát caû taø i saûn cuûa mình veà caùc khoaûn nôï cuûa DNTN. _ Khoâng coù tö caùch phaùp nhaân. _ Chuû DNTN coù quyeàn sôû höõ u (caû 3 quyeàn), giaûi theå, cho thueâ, saùt nhaäp…DN cuûa mình. _ Chæ ñöôïc vay voán, khoâng ñöôïc quyeàn huy ñoäng voán baèng phaùt haø nh chöùng khoaùn. _ Do nhieàu ngöôø i thaø nh laäp vaø lieân keát voán (TNHH: 2, Cty: 7 ngöôø i trôû leân). _ Taø i saûn Cti theo cheá ñoä sôû höõ u chung theo phaàn moãi ngöôø i öùng vôùi phaàn voán mình goùp. _ Caùc thaø nh vieân cuø ng chia seû laõ i loã cuûa coâng tính chaát treân phaàn voán cuûa mình goùp phaàn vaø o cti : chòu TNHH. _ Caùc thaø nh vieân chæ coù quyeàn chuyeån nhöôïng phaûi goùp voán cuûa mình cho ngöôø i khaùc theo nhöõ ng ñieàu kieän nhaát ñònh. _ Caùc vaán ñeà khaùc phaûi thoâng qua boä maùy toå chöùc. _ Coù theå keâu goïi thaø nh vieân goùp theâm voán, keát naïp thaø nh vieân môùi hay trích quõ y döï tröõ . Cti coå phaàn coù theå phaùt haø nh chöùng khoaùn. _ Coù nghóa vuï trích 5% laõ i haø ng naêm vaø o quõ y döï tröõ baét buoäc ñeán khi quõ y naø y -10% voán ñieàu leä. Caâu 8: So saùnh DNNN – Cti: 1/ Gioáng: _ Ñeàu laø caùc DN coù tö caùch phaùp nhaân vaø hoaït ñoäng kieám lôø i, TNHH veà caùc khoaûn nôï cuûa DN, voán ñieàu leä > voán phaùp ñònh. _ Ñeàu coù teân goïi, con daáu rieâng, truï sôû chính treân laõ nh thoå VN. _ Chæ ñöôïc pheùp hoaït ñoäng vaø coù tö caùch phaùp nhaân keå töø ngaø y ñöôïc caáp giaáy pheùp. _ Ñeàu bình ñaúng, töï do kinh doanh trong khuoân khoå PL qui ñònh (löïa choïn khaùch haø ng, thò tröôø ng, giaù, tuyeån lao ñoäng…) _ Ñeàu phaûi tuaân nhöõ ng qui ñònh PL _ Coù cuø ng tính chaát chöùng cöù giaûi theå (heát haïn, hoaø n thaø nh muïc tieâu, thua loã keùo daø i…) 2/ Khaùc nhau: DNNN COÂNG TY _ Do nhaø nöôùc thaø nh laäp, toå chöùc quaûn lyù vôùi tö caùch chuû sôûhöõ u. Voán chæ do nhaø nöôùc caáp (voán ngaân saùch, voán coù nguoàn goác NS, voán do töï DNNN tích luõ y) _ NN thöïc hieän thoáng nhaát caùc quyeàn chuû sôû höõ u ñoái vôùi DNNN, taø i saûn DNNN laø boä phaän cuûa TSNN. _ Khoâng ñöôïc huy ñoäng voán naø o maø daãn ñeán thay ñoåi chuû sôû höõ u. _ Khoâng ñöôïc phaùt haø n coå phieáu. _ Giöõ vai troø chuû ñaïo then choát trong neàn KT XH. _ Ñöôïc höôûng caùc cheá ñoä trôï caáp, trôï giaù, öu ñaõ i cuûa nhaø nöôùc khi hoaït ñoäng trong lónh vöïc quoác phoø ng an ninh, coâng ích… _ Do nhieàu thaø nh vieân lieân keát voán. Soá thaø nh vieân 2-7 ngöôø i trôû leân. Taø i saûn dti theo cheá ñoä chuû sôû höõ u cti coå phaàn. Caùc thaø nh vieân sôû höõ u 1 phaàn cti theo phaàn voán cuûa mình goùp vaø o. Coù nhieàu hình thöùc sôû höõ u khaùc nhau. _ Ñöôïc phaùt haø nh chöùng khoaùn (Cti coå phaàn) _ Khoâng coù… Caâu 9 : Phaân bieät DNNN – DNTN: 1/ Gioáng : _ Ñeàu laø DN kinh doanh kieám laõ i hay hoaït ñoäng coâng ích, quaûn lyù voán, taø i saûn (Chuyeån nhöôïng, caàm coá, theá taø i saûn), do 1 thaø nh vieân duy nhaát (NN hay chuû DNTN). _ Chæ ñöôïc pheùp kinh doanh töø ngaø y coù giaáy pheùp. _ Coù theå löïa choïn hình thöùc huy ñoäng voán, nhöng khoâng laø m thay ñoåi hình thöùc söû duïng. Khoâng ñöôïc baùn coå phieáu. _ Voán ñöa vaø o kinh doanh ban ñaàu khoâng thaáp hôn voán phaùp ñònh (möùc voán toái thieåu ñeå thaø nh laäp DN qui ñònh theo töø ng ngaø nh). _ Söû duïng lôïi nhuaän laäp quõ y döï tröõ . _ Bình ñaúng töï do kinh doanh trong khuoân khoå PL. 2/ Khaùc: DNNN DNTN _ Do nhaø nöôùc boû voán thaø nh laäp, toå chöùc, quaûn lyù, hoaït ñoäng kinh doanh hay coâng ích. _ Coù tö caùch phaùp nhaân. _ Chòu TNHH trong phaïm vi soá voán nhaø nöôùc giao. _ Neáu phaù saûn, thanh toaùn heát nôï thì phaàn coø n laïi noäp ngaân saùch. _ NN tröïc tieáp quaûn lyù, toå chöùc. _ Laõ nh ñaïo phaûi coù trình ñoä. _ Quyeàn sôû höõ u DNNN do NN quyeát ñònh. _ do 1 ngöôø i ñöùng ra laø m chuû töï boï voán ra kinh doanh kieám laõ i. _ Khoâng coù tö caùch phaùp nhaân. _ Chòu traùch nhieäm voâ haïn baèng toaø n boä taø i saûn cuûa chuû DN. _ Neáu phaù saûn, thanh toaùn heát nôï phaàn coø n laïi traû cho chuû DN. _ Töï quaûn lyù theo ñuùng PL. _ Chuû DN coù theå khoâng coù trình ñoä, thueâ ngöôø i laõ nh ñaïo nhöng chòu moïi traùch nhieäm vôùi tö caùch chuû DN. _ Chuû DN coù quyeàn baùn, cho thueâ, chuyeån nhöôïng…DN. Caâu 10:Phaân bieät HÑ KT – HÑ daân söï. 1/ Gioáng nhau: ñeàu laø caùc thoaû thuaän giöõ a caùc beân nhaèm ñaït ñeán 1 muïc tieâu naø o ñoù, ñeàu naèm trong phaïm vi PL cho pheùp. 2/ Khaùc nhau: HÑ KT HÑ daân söï _ muïc ñích kinh doanh saûn xuaát. _ chuû theå: phaùp nhaân – phaùp nhaân, phaùp nhaân – caù nhaân coù ñaêng kyù kinh doanh. _ Hình thöùc: vaên baûn, caùc taø i lieäu giao dòch. _ gaén lieàn vôùi thöïc hieän keá hoaïch cuûa caùc ñôn vò kinh teá. _ muïc ñích thoaû maõ n nhu caàu sinh hoaït tieâu duø ng. _ chuû theå: caùc phaùp nhaân, caù nhaân (khoâng ñoø i hoûi phaûi coù giaáy pheùp kinh doanh). _ Hình thöùc: vaên baûn, lôø i noùi hay haø nh vi cuï theå… _ Khoâng caàn coù tính chaát keá hoaïch.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTài liệu ôn thi môn Luật kinh tế.pdf
Luận văn liên quan