Tăng cường công tác tuyên truyền trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 ở huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Lý do chọn đề tàiCuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 sẽ diễn ra trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng vừa kết thúc thắng lợi. Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang ra sức phấn đấu, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tận dụng thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Cuộc bầu cử là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, có ý nghĩa quan trọng của đất nước, của địa phương; nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dânViệc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong năm 2011.Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 được tỉnh Thái Nguyên nói chung và huyện Phú Bình nói riêng coi là một trong những nhiệm vụ không chỉ củatất cả các cấp, các ngành, toàn thể nhân dân và là nhiệm vụ trọng tâm của ngành công tác tư tưởng - văn hoá năm 2011. Cuộc bầu cử sắp diễn ra có những thuận lợi to lớn đó là sự đông tình ủng hộ của toàn thể nhân dân ta. Tuy nhiên, cũng gặp nhưng khó khăn, thách thức không nhỏ, có khi là sự chống phá của các thế lực thù địch. Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp công tác tuyên truyền trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 cần được đặt lên hàng đầu.Đây là lần đầu tiên nhân dân cả nước đi bầu cử QH và HĐND các cấp trong cùng một ngày, công tác tuyên truyền trước thềm bầu cử có vì thế càng cóvai trò và ý nghĩa vô cùng to lớn.Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 bước đầu đã đạt được những kết quả to lớn tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế. Vì vậy, để có cơ sở đề xuất giải pháp nhằm tăng cường công tác tuyên truyền phục vụ cho cuộc bầu cử em đã tìm hiểu, nghiên cứu và lựa chọn đề tài: “Tăng cường công tác tuyên truyền trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 ở huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên” làm đề tài báo cáo thực tập.2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 2.1. Mục đích nghiên cứu đề tài Trên cơ sở nghiên cứu về mặt lý luận và thực tiễn về vai trò của công tác tuyên truyền và công tác tuyên truyền trước thềm bầu cử bài tiểu luận xin đề xuất một số giải pháp nhằm công tác tuyên truyền trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 ở huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên hiện nay. 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài - Làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận cơ bản về công tác tuyên truyền và vai trò công tác tuyên truyền trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp. - Đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 ở huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên. - Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác tuyên truyền trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 ở huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên. 3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Công tác tuyên truyền trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016. 3.2. Phạm vi nghiên cứu - Thời gian: Công tác tuyên truyền trước thềm bầu cử (từ lúc triển khai công tác tuyên truyền 16/02/2011 đến trước bầu cử 22/4/2011). - Địa điểm: Tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. 4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 4.1. Cơ sở lý luận Dựa trên những nguyên lý của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Dựa trên những nguyên lý của chủ nghĩa Mac- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản Việt Nam. 4.2. Phương pháp phương nghiên cứu Về phương pháp luận, những phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu đề tài này là: phương pháp phân tích và tổng hợp, quan sát , thống kê, nghiên cứu tài liệu. 5. Ý nghĩa của đề tài Về mặt lý luận, đề tài nhằm củng cố nhận thức của bản thân. Từ đó vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề của thực tiễn. Về mặt thực tiễn, đề tài góp phần nâng cao, hoàn thiện nghiên cứu đề tài. 6. Kết cấu nội dung của đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo,phần nội dung đề tài kết cấu làm 3 chương.

doc25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 08/03/2013 | Lượt xem: 2670 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tăng cường công tác tuyên truyền trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 ở huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
́ Bình tỉnh Thái Nguyên hiện nay. 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài - Làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận cơ bản về công tác tuyên truyền và vai trò công tác tuyên truyền trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp. - Đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 ở huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên. - Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác tuyên truyền trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 ở huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên. 3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Công tác tuyên truyền trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016. 3.2. Phạm vi nghiên cứu - Thời gian: Công tác tuyên truyền trước thềm bầu cử (từ lúc triển khai công tác tuyên truyền 16/02/2011 đến trước bầu cử 22/4/2011). - Địa điểm: Tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. 4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 4.1. Cơ sở lý luận Dựa trên những nguyên lý của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Dựa trên những nguyên lý của chủ nghĩa Mac- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản Việt Nam. 4.2. Phương pháp phương nghiên cứu Về phương pháp luận, những phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu đề tài này là: phương pháp phân tích và tổng hợp, quan sát , thống kê, nghiên cứu tài liệu. 5. Ý nghĩa của đề tài Về mặt lý luận, đề tài nhằm củng cố nhận thức của bản thân. Từ đó vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề của thực tiễn. Về mặt thực tiễn, đề tài góp phần nâng cao, hoàn thiện nghiên cứu đề tài. 6. Kết cấu nội dung của đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo,phần nội dung đề tài kết cấu làm 3 chương. B. NỘI DUNG Chương 1: Một số vấn đề lý luận chung về công tác tuyên truyền và vai trò của công tác tuyên truyền Một số khái niệm Khái niệm tuyên truyền Trong tiếng Latinh, “tuyên truyền” (Propaganda) là truyền bá, truyền đạt một quan điểm nào đó. Trong tác phẩm Người tuyên truyền và cách tuyên truyền, chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “tuyên truyền là đem một gì đó nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm”. Khái niệm công tác tuyên truyền Công tác tuyên truyền là một hình thái, một bộ phận cấu thành của công tác tư tưởng nhằm truyền bá hệ tư tưởng và đườn lối chiến lược, sách lược trong quần chúng, xây dựng thế giới quan phù hợp với lợi ích của chủ thể hệ tư tưởng, hình thành và củng cố niềm tin, tập hợp và cổ vũ quần chúng hành động theo thế giới quan và niềm tin đó. Trong công tác tư tưởng của Đảng và nhà nước ta, công tác tuyên truyền là hoạt động truyền bá chủ nghĩ Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và những tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại…làm cho chúng trở thành nhân tố chi phối, thống trị đời sống tinh thần xã hội; động viên, cổ vũ tính tích cực, tự giác, sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 1.2. Vai trò của công tác tuyên truyền đối với bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp Công tác tuyên truyền có vai trò vô cùng to lớn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhà nước ta. Vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền thể hiện ở chỗ, nó truyền bá, phổ biến hệ tư tưởng cách mạng xã hội, khơi dậy tính sáng tạo của quần chúng, động viên quần chúng tham gia sự nghiệp cách mạng và sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, có ý nghĩa quan trọng của đất nước ta nói chung và của tỉnh Thái Nguyên nói riêng. Đây là lần đầu tiên nhân dân cả nước đi bầu cử QH và HĐND trong cùng 1 ngày. Vì vậy, công tác tuyên truyền đặc biệt là công tác tuyên truyền trước thềm bầu cử có vai trò vô cùng quan trọng. Công tác tuyên truyền làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 là bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia cơ quan quyền lực cao nhất, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Công tác tuyên truyền góp phần to lớn làm cho mọi cử tri nắm vững quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử, nắm vững tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND để lựa chọn, bầu được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Quốc hội, vào Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2011-2016. Như vậy, Công tác tuyên truyền đóng góp thiết thực vào việc tổ chức thành công cuộc bầu cử, góp phần tham gia bảo đảm sự đồng bộ trong bố trí, sắp xếp cán bộ trong hệ thống chính tri; tạo không khí phấn khởi thi đua lao động sản xuất trong nhân dân ngay từ những tháng đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng. 1.3. Sự cần thiết phải tăng cường công tác tuyên truyền trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp ở huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên 1.3.1. Xuất phát từ vai trò của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 sẽ được tiến hành vào ngày 22 tháng 5 năm 2011. Năm 2011 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội ( 2011 - 2015), cũng  là năm đầu tiên cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được thực hiện trong cùng một ngày. Đây là sự kiện trọng đại, là ngày hội của nhân dân trong tỉnh nói riêng và cả nước nói chung; là ngày hội lớn để nhân dân phát huy quyền dân chủ, trực tiếp lựa chọn, giới thiệu và bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội. Cuộc bầu cử này sẽ góp phần tạo sự đồng bộ trong việc bố trí, sắp xếp cán bộ trong hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng trong các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương; là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 1.3.2. Xuất phát từ vai trò to lớn của công tác tuyên truyền đối với cuộc bầu cử Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 đang đến gần. Để nhân dân hiểu hết được ý nghiã và tầm quan trọng của cuộc bầu cử thì công tác tuyên truyền phải được đặt lên hàng đầu. Công tác tuyên truyền góp phần làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên nhận thức đúng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; hiểu rõ bối cảnh mới, yêu cầu mới cao hơn đối với tổ chức, hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp; nắm vững nội dung chủ yếu các văn bản của Đảng, Nhà nước về tổ chức cuộc bầu cử; tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, từ đó động viên các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, tự giác, chủ động tham gia chuẩn bị và tiến hành thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2011 – 2016. 1.3.3. Xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn Phú Bình là huyện trung du - miền núi phía Nam của tỉnh Thái Nguyên. Huyện hiện có 5 dân tộc sinh sống ổn định, lâu đời: Kinh, Tày, Nùng, H’Mông, dao. Mỗi dân tộc có phong tục, tập quán khác nhau; có những bản sắc văn hoá riêng nhưng đều sống gắn bó, đoàn kết. Sự phân bố dân cư không đồng đều trên địa bàn huyện: ở một số xã miền núi như Bàn Đạt, Đồng Liên, Tân Khánh, Tân Hòa…dân cư rất thưa thớt. Trình độ nhận thức, trình độ dân trí của người dân nơi đây còn thấp. Các thế lực thù địch thường lợi dụng đặc điểm này để tuyền truyền luận điểm sai trái, nói xấu Đảng, nói xấu chế độ, kích động quần chúng nhân dân chống phá sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước ta. Đây là điều gây khó khăn cho công tác bầu cử sắp tới. Như vậy, những đặc điểm này vừa tạo ra những thuận lợi to lớn tuy nhiên cũng tạo ra khó khăn không nhỏ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2011 – 2016. Chương 2. Công tác tuyên truyền trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp ở huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2011 - 2016 2.1. Khái quát chung huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 1.1. Vị trí địa lý - Địa hình * Về vị trí địa lý Phú Bình là huyện trung du phía Nam của tỉnh Thái Nguyên, trung tâm huyện cách thành phố Thái Nguyên 26 km, cách thị xã Bắc Ninh 30km, phía Bắc giáp huyện Đồng Hỷ, phía Tây Nam giáp huyện Hiệp Hoà (Bắc Giang), phía Tây giáp huyện Phổ Yên. Với vị trí địa lý này tạo điều kiện thuận lợi cho viêc giao lưu, phát triển kinh tế với các huyện trong tỉnh và với các tỉnh lân cận. Phú Bình có 21 đơn vị hành chính gồm 21 xã và 1 thị trấn, có 7 xã được xếp vào diện xã miền núi. Tổng diện tích đất tự nhiên của huyên là 249,36 km2, dân số tại thời điểm 1/4/2005 là 142.218 người, trong đó có hơn 80.000 lao động * Về Địa hình Phú Bình là huyện trung du - miền núi. Địa hình không phức tạp lắm so với các tỉnh trung du, miền núi khác, đây là một thuận lợi của Phú Bình cho canh tác nông - lâm nghiệp và phát triển kinh tế xã hội nói chung so với các huyện trung du miền núi khác trong tỉnh. Hầu hết các xã trong huyện đều là các xã trung với địa hình đồi núi thấp thuận lợi cho việc trồng các loại công nghiệp như vải, nhãn và các loại cây ăn quả khác. Ngoài ra vẫn có diên tích đất nông nghiệp để trồng lúa và hoa màu. Một số xã có địa hình nhiều núi cao như Tân Thành, Bàn Đạt, Tân Hoà, Đông Liên khó khăn trong giao thông đi lại và phát triển kinh tế, chủ yếu là phát triển lâm nghiệp 1.2. Về kinh tế - xã hội 1.2.1. Về kinh tế Kinh tế tăng trưởng khá và tương đối đồng đều ở các ngành, lĩnh vực và các thành phần kinh tế; một số chỉ tiêu tăng cao hơn cùng kỳ và tiếp tục có bước tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu hút nguồn lực đầu tư cho phát triển và thu ngân sách đạt khá. Hiện nay, Phú Bình đã được cấp có thẩm quyền quy hoạch 1 khu công nghiệp và 2 cụm công nghiệp, với tổng diện tích 420ha. Trong đó, KCN Điềm Thụy rộng 350ha, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào danh mục các khu công nghiệp Việt Nam. KCN này được UBND tỉnh giao cho Công ty cổ phần Châu Á Thái Bình Dương làm chủ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Dự án này đang được triển khai các bước để giải phóng mặt bằng và khởi công xây dựng. Phú Bình cũng đã đưa ra danh mục 21 dự án kêu gọi đầu tư trong giai đoạn 2010-2020. Đến nay, nhiều dự án trong danh mục này đã được các nhà đầu tư đăng ký tham gia, và đang đẩy mạnh tiến độ thực hiện. Đây là những điều kiện để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.   - Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện trong giai đoạn 2005 - 2010 là 7,8%/năm trong đó: - Công nghiệp xây dựng: 8,99% - Nông, lâm, ngư nghiệp: 5,44% - Dịch vụ: 18,31% - Thu nhập bình quân đầu người từ 2,39 triệu đồng/người/năm của năm 2001 lên 3,21 triệu đồng/người/năm 2005. Cơ cấu kinh tế cũng đã có sự dịch chuyển đáng kể, cụ thể : Công nghiệp Xây dựng Nông, lâm, ngư nghiệp Dịch vụ 7,46% 76,94% 15,61% - Giá trị Sản xuất Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là 19 096 triệu đồng - Sản xuất nông nghiệp: Lãnh đạo huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học – công nghệ mới, chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, đưa các loại giống cây trồng, cây con có năng suất, chve cảmất lượng cao vào sản xuất.. - Về thu - chi ngân sách: Đã tăng cường xử lý nợ đọng và thất thu ngân sách; đẩy mạnh cải cách các thủ tục về thuế, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân đối với việc nộp thuế và tích cực đổi mới phương thức quản lý thuế. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 13.305 triệu đồng. Tổng chi ngân sách: 72.063 triệu đồng. Nhìn chung, các khoản chi đều thực hiện theo kế hoạch, không chỉ đảm bảo về thu và chí, mà còn nộp ngân sách cho tỉnh. 1.2.2. Về văn hóa - xã hội Lĩnh vực văn hóa - xã hội ở huyện Phú Bình tronh những năm qua có những chuyển biến tích cực, cụ thể như sau : Công tác xóa đói giảm nghèo, bảo trợ xã hội, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình và các chính sách với người có công, gia đình chính sách tiếp tục được tập trung quan tâm, thực hiện thường xuyên, đúng quy định. Các chương trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội cho các vùng khó khăn và các chính sách trợ giúp trực tiếp về sản xuất và đời sống cho dân tộc thiểu số, người nghèo được đẩy mạnh, tổ chức thực hiện các nội dung của Chương trình 135, Chương trình 134 kịp thời và hiệu quả. * Về dân cư- lao động : Dân số Phú Bình tại thời điểm 1/4/2005 là 142.218 người, trong đó có hơn 80.000 lao động. Mật độ dân số bình quân 206 người/ km2 nhưng phân bố không đều. Về dân tộc, Phú Bình có 5 dân tộc sinh sống ổn định, lâu đời: Kinh, Tày, Nùng, H’Mông, dao. Mỗi dân tộc có phong tục, tập quán khác nhau nhưng đều sống gắn bó, đoàn kết. * Về tình hình tôn giáo: Phú Bình có công giáo và phật giáo. Trong đó, việc thờ tự của phật giáo còn mang tính tự phát. Trên địa bàn huyện có một nhà thờ của đạo công giáo, đây là nơi sinh hoạt văn hoá tín ngưỡng cho bà con giáo dân. Tình hình tôn giáo trong những năm qua không có gì bất ổn. Các tín đồ tôn giáo vẫn sống hòa hợp, thống nhất trong khối đại đoàn kết dân tộc. * Về giáo dục và đào tạo: tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động,  toàn ngành triển khai công tác thanh tra toàn diện các trường để duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học; tổ chức triển khai phong trào thi đua thực hiện hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ năm học 2009-2010, kết quả học sinh đã tốt nghiệp THPT đạt 84,92% và hệ bổ túc THPT đạt 27,36%. * Công tác Quân sự địa phương và an ninh trật tự: Thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm tình hình địa bàn, thường xuyên kiểm tra. Tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được duy trì và nhìn chung ổn định. 2.2. Kết quả của công tác tuyên truyền trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp ở huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2011 - 2016 2.2.1. Thành tựu và nguyên nhân 2.1.1.1. Thành tựu Thứ nhất, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền bầu cử Với địa bàn rộng, dân số đông nên công tác tuyên truyền bầu cử chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tại huyện Phú Bình gặp nhiều khó khăn nhất định, do vậy cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã vào cuộc với một tinh thần khẩn trương, dân chủ và đúng qui trình, đúng luật. Ngay sau khi có chủ trương của Trung ương, của Tỉnh, Huyện ủy Phú Bình đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 05/01/2011của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; tiến hành thành lập Uỷ ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dânvà phân công các thành viên trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương trong huyện. Ngay sau đó Uỷ ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình đã ban hành Quyết định số 423-QĐ/HU ngày 18/02/2011 về việc thành lập Tổ công tác thông tin - tuyên truyền, giúp việc Uỷ ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình nhiệm kỳ 2011-2016; Tổ công tác thông tin - tuyên truyền Ủy ban bầu cử ĐBHĐND huyện Phú Bình nhiệm kỳ 2011-2016 ban hành Kế hoạch tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HDND các cấp tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2011-2016 Căn cứ Hướng dẫn số 01/BTGTW, ngày 25/02/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Hướng dẫn số 10-HD/BTGTU Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thái Nguyên hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; Ban Tuyên giáo huyện ủy Phú Bình đã ban hành Hướng dẫn số 10-HD/BTGHU hướng dẫn các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ cũng ban hành Kế hoạch tuyên truyền bầu cử số 01/BTGHU trực tiếp chỉ đạo và thực hiện công tác tuyên truyền bầu cử trên địa bàn huyện. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã quán triệt chỉ đạo, định hướng trong công tác tuyên truyền về bầu cử tại Hội nghị Báo cáo viên của huyện hàng tháng. Trong đó, xác định công tác tuyên  truyền tập trung triển khai trong tháng 3,4,5/2011. Công tác tuyên truyền bầu cử vì vậy không chỉ có sự tham gia của các cơ quan tuyên truyền mà còn có sự tham gia, chung sức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội. Phòng Văn hoá thông tin: xây dựng Kế hoạch tổng thể thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tuyên truyền cho nhân dân địa phương trên các lĩnh vực : phương tiện Phát thanh, truyền hình, báo chí, xuất bản, Internet, thông tin, điện tử Đài Truyền thanh - Truyền hình của huyện: Có kế hoạch tuyên truyền bầu cử và chỉ đạo các đơn vị, các cơ sở trong ngành, các Cụm loa phát thanh của các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, cổ động kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 theo nội dung trên. Sở Văn hóa, thể thao và du lịch: chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động như: khẩu hiệu, panô, áp phích; hoạt động của các đội thông tin lưu động, các trạm tuyền thanh ở các điểm bầu cử; tổ chức và chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng cuộc bầu cử. Phòng Tư pháp: Đẩy mạnh tuyên truyền và hướng dẫn việc thực hiện Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội; Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Phòng Tư pháp huyện biên soạn tài liệu hỏi đáp pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu HĐND các cấp phục vụ cho công tác tuyên truyền, đặc biệt chú trọng đến những vấn đề mới được sửa đổi, bổ sung trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu HĐND năm 2011. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đóng trên địa bàn huyện: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp với các đoàn thể huyện: Hội Liên hiệp phụ nữ, Huyện Đoàn, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh… huyện để xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền, vận động trong hội viên, đoàn viên và tầng lớp nhân dân tích cực tham gia nghiên cứu, tìm hiểu luật pháp về bầu cử và tham gia bầu cử. UBND các xã, thị trấn: Chỉ đạo các thôn, xóm, tổ bầu cử làm tốt công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử trên địa bàn, có các hình thức tuyên truyền phù hợp với mọi vùng, miền, đặt biệt chú trọng ở khu trung tâm, khu tập trung dân cư, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang: Căn cứ vào điều kiện công tác và sản xuất của đơn vị mình có kế hoạch tuyên truyền, bố trí cho cử tri học tập luật, mục đích, yêu cầu của cuộc bầu cử. Các trường THPT, THCS và Tiểu học đóng trên địa bàn huyện: Tích cực tham gia tuyên truyền, cổ động cho cuộc bầu cử bằng các hoạt động văn nghệ, thể thao tạo không khí sôi nổi, phấn khởi chuẩn bị cho ngày bầu cử. Các doanh nghiệp có nhiều công nhân viên chức trên địa bàn huyện: Đã tổ chức tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên hệ thống thông tin, truyền thanh của đơn vị; sử dụng các hình thức tuyên truyền thích hợp như: bảng tin, băng zôn, áp phích, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao tuyên truyền về bầu cử. Thứ hai, về nội dung tuyên truyền Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 được thực hiện từ cuối tháng 2, đầu tháng 3 năm 2011, cao điểm từ giữa tháng 4/2011 đến ngày bầu cử 22/5/2011 và sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử, thời gian thực hiện cụ thể như sau: Bao gồm 3 đợt: Đợt 1: từ ngày 16/02 đến 10/4/2011: Tham mưu cho Uỷ ban bầu cử của huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền, lập dự toán kinh phí tuyên truyền; Họp toàn thể thành viên Tổ thông tin – tuyên truyền, lên kế hoạch chương trình chi tiết, phân công phân nhiệm từng thành viên cụ thể. Tiến hành tuyên truyền theo kế hoạch của Uỷ ban bầu cử cấp huyện. Đợt 2: từ ngày 16/4/2011 đến 21/5/2011: Giai đoạn chính của kế hoạch tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Tất cả phương thức tuyên truyền đều đồng bộ tiến hành trong giai đoạn này. Đợt 3: từ ngày 23/5/2011 đến 11/6/2011: Tập trung tuyên truyền kết quả Bầu cử; Tổng kết, đánh giá, rút bài học kinh nghiệm. Như vậy, Công tác tuyên truyền trước cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tập trung thực hiện trong đợt 1 và đợt 2. Đây là giai đoạn có ý nghĩa vô cung quan trọng. Công tác tuyên truyền cần tập trung vào những nội dung sau: Tuyên truyền vai trò, vị trí và ý nghĩa của Quốc hội và đại biểu Quốc hội; những kết quả đạt được của Quốc hội khoá XII trong các hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; kết quả hoạt động, công tác của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên. Bám sát và đẩy mạnh tuyên truyền nội dung của các văn bản, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước về cống tác bầu cử như: Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 05 tháng 01 năm 2011 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016; Chỉ thị số 192/CT-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016; Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 11 tháng 02 năm 2011của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2011 - 2016. Căn cứ vào tài liệu tuyên truyền bầu cử của các ngành, các cấp để chọn lọc, giới thiệu tới đông đảo người dân về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII; chú ý đi sâu phân tích bản chất Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; quyền dân chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng bộ máy Nhà nước nói chung và Quốc hội nói riêng; vai trò, vị trí của Quốc hội khoá XII trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng nhiệm kỳ qua và việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - ANQP của đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế - văn hoá của thế giới. Tuyên truyền, giải thích nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001), Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1997 (sửa đổi, bổ sung năm 2001); Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2010. Tập trung nhấn mạnh về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội, HĐND các cấp; giúp cho nhân dân hiểu rõ: Quốc hội “là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với Quốc hội và cơ quan nhà nước là bản chất của chế độ ta; trách nhiệm của mọi công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước “của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân” biểu hiện trực tiếp nhất là tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Giới thiệu nội dung một số văn bản quan trọng liên quan trực tiếp đến công tác bầu cử để đông đảo người dân biết được quyền, nghĩa vụ của mình và tích cực tham gia, giám sát hoạt động bầu cử, như: Thông tư số 05/2011/TT-BNV, ngày 12 tháng 02 năm 2011 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn tổ chức, hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; Quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và những người ứng cử đại biểu HĐND (Ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số 01/2011/NQLT/UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 08 tháng 02 năm 2011) của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tuyên truyền kết quả các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử, biểu dương kịp thời những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là những vùng còn nhiều khó khăn, vùng có đông đồng báo dân tộc thiểu số sinh sống và vùng đồng bào theo các tôn giáo. Thứ tư, về hình thức, phương pháp tuyên truyền Ban Tuyên giáo các huyện đã tập trung tham mưu giúp cấp ủy cấp mình tổ chức tốt khâu tuyên truyền phục vụ cho bầu cử. Cùng với việc chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác tuyên truyền phục vụ cho bầu cử; thời gian qua; Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của các cơ quan trong khối thông tin đại chúng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn tuyên truyền cho Đại hội Đảng các cấp. Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức, phương pháp đa dạng, phong phú, cụ thể như sau: * Về cồng tác cổ động trực quan Các hình thức tuyên truyền trực quan được Phòng Văn hóa – Thông tin huyện thực hiện một cách đồng bộ, rộng rãi và hiệu quả như: treo cờ, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, tranh cổ động. (Tranh cổ động của Đỗ Như Điềm - Thái Bình) Thực hiện tuyên truyền bằng xe lưu động đến 21/21 xã, thị trấn; Kẻ vẽ, căng treo 20 băng zôn, in phun 60 panô, áp phích dọc Quốc lộ 37 từ xã Thượng Đình đến xã Kha Sơn, khu Cầu Mây. Lắp đặt 2 panô tấm lớn tại trung tâm huyện và ngã ba Cầu Mây, treo cờ dọc Quốc lộ 37. Pa-nô cổ động cho ngày bầu cử ở huyện Phú Bình. (Ảnh: B.Hà) Các khẩu hiệu tuyên truyền ví dụ như: - Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 ! - Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 - ngày 22 tháng 5 năm 2011 ! - Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân ! - Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm ! - Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu có đủ đức, đủ tài bầu vào Quốc hội khóa XIII và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 ! Thời gian tới, phối hợp với Đài TT-TH huyện, Đoàn thanh niên, 3 trường THPT tổ chức đi cổ động tuyên truyền vào gần ngày bầu cử 22/5. Địa điểm tuyên truyền: Trên toàn địa bàn huyện, tập trung chủ yếu nơi đông dân cư, các tổ bỏ phiếu của Ủy ban bầu cử huyện. * Tuyên truyền Văn hoá Văn nghệ: Là hoạt động ở cơ sở của Đội tuyên truyền văn hóa huyện phối hợp với đội Văn nghệ cơ sở xây dựng kịch bản thông tin theo nghiệp vụ chính của mình. Thời lượng: Thời lượng biểu diễn cho 01 chương trình thông tin đảm bảo 01 đêm biểu diễn, tuyên truyền, bao gồm: - Tuyên truyền miệng về các văn bản và Luật - Kịch bản Thông tin – văn nghệ - Hỏi đáp có thưởng về bầu cử (Buổi biểu diễn văn nghệ – lồng ghép Hỏi đáp về bầu cử ) * Tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên Báo cáo viên: Chọn cử Báo cáo viên của huyện đi giới thiệu, hướng dẫn, giải thích các văn bản Luật và dưới Luật về Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Các Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Huyện ủy trực tiếp đi tuyên truyền về công tác bầu cử, đến nay đã tuyên truyền tại 02 Hội nghị cho hơn 100 đại biểu; 01 Hội nghị cho cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn. Tuyên truyền viên: Tuyên truyền viên đội tuyên truyền văn hóa biên tập các văn bản theo chuyên môn của mình và được lồng ghép trong chương trình của Đội Thông tin khi phục vụ ơ cơ sở. * Tuyên truyền trên hệ thống Truyền thanh: Đài Truyền thanh huyện và hệ thống truyền thanh cơ sở (290 Cụm loa phát thanh sóng FM) là công cụ chủ lực trong việc tuyên truyền  chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác bầu cử; về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Từ ngày 16/02/2011 đã mở thêm chuyên mục “Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp” vào tất cả các ngày trong tuần ( từ thứ 2 đến thứ 6). Đồng thời phân công các phóng viên tăng cường đi cơ sở phản ánh tiến độ bầu cử tại các địa phương. Củng cố hệ thống máy móc, tăng thời lượng phát thanh và tiếp âm về công tác bầu cử. Hiện, hệ thống loa phát thanh tuyên truyền của các xóm, tổ dân phố trên địa bàn đều hoạt động tốt, và tin tức về bầu cử được cập nhật hàng ngày trên sóng phát thanh và hệ thống loa truyền thanh vào những thời điểm thích hợp trong ngày. Trọng tâm là chú trọng tuyên truyền cho nhân dân qua hệ thống loa, đài cấp xã, huyện và báo, hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên. Ngoài ra, công tác tuyên truyền bầu cử còn được thực hiện với nhiều tin bài cập nhật, các văn bản hướng dẫn quy trình thực hiện, các quy định của pháp luật về công tác bầu cử..., thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, bất cứ nơi nào trong huyện, người dân Phú Bình đang hướng về ngày hội bầu cử với một khí thế sôi nổi nhất * Giới thiệu tài liệu văn bản cho cán bộ – nhân dân tìm hiểu, nghiên cứu. Thư viện huyện sưu tầm và chuyển các tài liệu văn bản luật, dưới luật về các cơ sở: Trung tâm học tập cộng đồng, Bưu điện Văn hoá xã, nhà văn hóa thôn, xóm để cán bộ - nhân dân tham khảo, nghiên cứu và thực hiện. * Kết quả bước đầu của công tác tuyên truyền Trong thời gian qua công tác tuyên truyền bầu cử có sự tham gia, phối hợp thực hiện một cách đồng bộ không chỉ của các cơ quan tuyên truyền mà còn có sự tham gia của toàn hệ thống chính trị huyện Phú bình. Vì vậy, công tác tuyên truyền trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016 đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Tất cả các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng sâu, vùng xa đã nắm được đầy đủ thông tin về cuộc bầu cử. Thông qua công tác tuyên truyền mọi tầng lớp nhân dân đã hiểu rõ và có những nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí của: Quốc hội, HĐND các cấp, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; Làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII Và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 là bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia cơ quan quyền lực cao nhất, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Cũng thông qua công tác tuyên truyền mọi công dân đã nắm vững quyền và nghĩa vụ của mình trong bầu cử ứng cử, hiểu rõ và nắm vững các quy định của pháp luật về công tác bầu cử; động viên và cổ vũ để mọi công dân tự giác tham gia cuộc bầu cử đầy đủ và trách nhiệm, nắm vững tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân để lựa chọn, bầu được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Quốc hội, vào Hội đồng nhân dân. Thông qua tuyên truyền góp phần to lớn vào đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, những âm mưu và hoạt động phá hoại cuộc bầu cử của các thế lực thù địch; phê phán, uốn nắn những hành vi mất dân chủ, xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân; xử lý những hành vi vi phạm Luật bầu cử Quốc hội và Luật bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và các vi phạm pháp luật khác để cuộc bầu cử diễn ra theo đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và trở thành ngày hội của toàn dân. 2.2.1.2. Nguyên nhân của những thành tựu trên Công tác tuyên truyền trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016 đã đạt được những thành tựu to lớn như trên là do nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, Do công tác quán triệt tuyên truyền về cuộc bầu cử đã được quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời và khẩn trương của các cấp Ủy đảng đặc biệt là cơ quan tuyên truyền.Trong đó, không thể không kể đến vai trò tích cực của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Bình đã ban hành Hướng dẫn số 10-HD/BTGHU hướng dẫn các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền bầu cử đồng thời trực tiếp thực hiện, đôn đốc, kiểm tra, giám sát mọi hoạt động tuyên truyền trên địa bàn huyện. Vì thế, công tác triển khai công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016 đã và đang được toàn huyện Phú Bình được thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian và quy định của pháp luật. Thứ hai, Do có sự vào cuộc tích cực của các cơ quan thông tin đại chúng. Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh như Báo Thái Nguyên, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện với hệ thống các cụm loa truyền thanh ở các xã, thị trấn đã căn cứ nhiệm vụ của mình đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều nội dung, hình thức phong phú đa dạng, hấp dẫn. Nhờ vậy mà tất cả các thông tin về cuộc bầu cử đã được truyền tải một cách nhanh chóng tới mọi tầng lớp nhân dân trong địa bàn huyện. Thứ ba, có được những thành tựu trên là do huyện ta có hệ thống chính trị vững mạnh. Cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật đã và đang tiếp tục hiện đại hoá như: điện, đường, trường, trạm, viễn thông, hạ tầng, giao thông đi lại…đảm bảo phục vụ tốt nhất cho công tác tuyên truyền bầu cử. Các địa phương đến nay đều cơ bản có hệ thống nhà văn hoá đến các thôn, khu, có trạm bưu điện văn hoá xã. Nhiều nhà văn hóa thôn, khu, hộ dân đã có đường truyền Internet. Bên cạnh đó, huyện có một lực lượng báo cáo viên, truyên truyền viên đông đảo đang tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền, bầu cử. Thứ tư, do nhận thức của người dân. Trong điều kiện hiện nay, đời sống vật chất, tinh thần và trình độ dân trí của nhân dân trong huyện ngày càng được nâng cao. Người dân tự nhận thức được rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016 không chỉ là quyền lợi mà còn là nghĩa vụ và trách nhiệm của mội một công dân. 2.2.2. Hạn chế và nguyên nhân 2.2.2.1. Hạn chế Công tác tuyên truyền trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016 đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế sau: Thứ nhất, Hệ thống phương tiện truyền thông ở các xã, thị trấn trong huyện còn thiếu hoặc đang xuống cấp, gây khó khăn cho công tác tuyên truyền ở một số nơi, việc truyển taỉ nội dung thông tin về bầu cử đến với quần chúng nhân dân vì vậy chưa thực sự đem lại hiệu quả. Thứ hai, xã vùng cao đặc biệt khó khăn của xã Bàn Đạt, Đồng Liên, Tân Khánh…địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí của người dân còn hạn chế trong tkhi đó mật độ các trạm truyền thanh ở các thôn xóm còn quá mỏng chưa đáp ứng được yêu cầu. Có khi, có thôn (xóm) có trạm truyền thanh nhưng công việc thực hiện phát các chương trình phát thanh chưa đầy đủ và nghiêm túc. Thứ ba, công tác tuyên truyền trước thềm cuộc bầu cử đã được quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời và khẩn trương của các cấp Ủy đảng. Tuy nhiên, việc triển khai, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền ở các cấp ủy Đảng, các cơ quan, các ban ngành, đoàn thể…lại chưa đồng bộ, thiếu thông nhất nên chưa đem lại hiệu quả cao. Công tác tuyên truyền vì thế chưa thực sự phát huy vai trò to lớn của mình. Tuy công tác tuyên truyền trước thềm cuộc bầu cử vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế nhưng nếu những hạn chế, tồn tại ở trên được khắc phục, công tác bầu cử sẽ thành công tốt đẹp, đưa vào bộ máy công quyền những người thực sự đủ tâm, đủ tầm để thực hiện những nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. 2.2.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế trên Bên cạnh những thành tựu, công tác tuyên truyền vận động bầu cử của huyện Phú Bình cũng còn nhiều tồn tại, hạn chế do nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, là do: Phú Bình có đặc thù về địa hình phức tạp. Nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa, điều kiện đi lại, sinh hoạt còn nhiều khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại các thôn, bản còn ít được tiếp cận, cập nhật thông tin hàng ngày với các loại hình báo chí. Thêm vào đó, phong tục tập quán sinh hoạt ở một số nơi vùng sâu, vùng xa còn lạc hậu, nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế. Những yếu tố này sẽ phần nào ảnh hưởng tới công tác tuyên truyền về bầu cử trên địa bàn toàn huyện. Thứ hai, việc triển khai, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền ở các cấp ủy Đảng, các cơ quan, các ban ngành, đoàn thể…lại chưa đồng bộ, thiếu thông nhất. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện công tác tuyên truyền còn chưa được quan tâm đúng mức. Đó cũng chính là nguyên nhân làm cho công tác tuyên truyền còn nhiều hạn chế. Thứ ba, kinh phí cho công tác tuyên truyền còn hạn hẹp. Ở một số xã phường các cụm loa truyền thanh ở các thôn, xóm đã hỏng chưa được sửa chữa hoặc chất lượng quá kém mà chưa được thay thế. Kênh thông tin tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh là kênh thông tin đem lại hiệu quả tuyên truyền rất lớn, tác động mạnh mẽ tới quần chúng nhân dân gần như đã không phát huy tác dụng. Trên đây là những nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp tác động đến công tác tuyên truyền trước thềm bầu cử. Vì vậy, để nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác tuyên truyền thì cần phải nắm chắn những nguyên nhân trên để tìm ra những giải pháp hữu hiệu để công tác tuyên truyền thực sự phát huy hết tác dụng của nó. 2.3. Một số vấn đề đặt ra cho công tác tuyên truyền trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp ở huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2011 - 2016 Bên cạnh những thành tựu to lớn, công tác tuyên truyền trước thềm bầu cử vẫn tồn tại những hạn chế. Vì vậy, để nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác tuyên truyền thì vấn đề đặt ra cho công tác tuyên truyền trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2011 - 2016 là: Từ nay đến ngày diễn ra bầu cử vào ngày 22 tháng 5 năm 2011 đặc biệt là thời điểm trước cuộc bầu cử cần tích cực, chủ động hơn nữa trong công tác tuyên truyền để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 thực sự là ngày hội lớn, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng và nhân dân trong huyện; các cơ quan báo chí cần có những bài mang tính xã luận, bình luận - phản ảnh sự quan tâm, không khí phấn khởi của các cấp, các ngành hướng về ngày bầu cử. Cần có sự phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể đối với cơ quan tuyên truyền trong việc thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch tuyên truyền để các cơ quan tuyên truyền thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Đồng thời, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền. Để công tác bầu cử diễn ra thiết thực, an toàn, trở thành ngày hội của toàn dân thì ngay từ bầy giờ các đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, có hướng dẫn cụ thể về việc tuyên truyền bề nổi (khẩu hiệu tuyên truyền, panô, áp phích…) tại các cơ quan, trụ sở và khu vực bỏ phiếu…; tiếp tục tăng cường giải quyết khiếu nại tố cáo, tập trung những vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài; cần có hướng dẫn cụ thể về kinh phí để đảm bảo chi cho hoạt động của công tác bầu cử; sớm ban hành tài liệu tuyên truyền, hỏi – đáp về bầu cử; hướng dẫn cụ thể về cơ chế, mức chi kinh phí cho bầu cử. Công tác tuyên truyền cần chú ý phát huy thế mạnh của các phương tiện truyền thông đại chúng hiện đang có đồng thời phải biết kết hợp các phương pháp, hình thức tuyên truyền cho phù hợp với tình hình cụ thể ở từng địa phương cụ thể để đem lại hiệu quả cao nhất. Chú ý đẩy mạnh công tác thông tin 2 chiều. Công tác tuyên truyền không chỉ là tiếng nói của Đảng và nhà nước, truyển tải chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước tới quần chúng nhân dân mà còn phản ánh mọi ý kiến thắc mắc cũng như tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trong huyện. Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp ở huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2011 - 2016 3.1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo huyện ủy trong công tác tuyên truyền trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp ở huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2011 - 2016 Ban Tuyên giáo huyện ủy là cơ quan tham mưu cho cấp ủy về lĩnh vực tư tưởng văn hóa của Đảng. Đồng thời, Ban Tuyên giáo huyện ủy cũng là cơ quan trực tiếp thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền trong đó có công tác tuyên truyền trước bầu cử. Để cuộc bầu cử Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp ở huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2011 - 2016 đạt kết quả cao hơn nữa và thực sự là ngày hội của nhân dân, thì yêu cầu cấp thiết là phải tiếp tục tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện công tác tuyên truyền đặc biệt là công tác tuyên truyền trước thềm bầu cử. Đây là cơ sở quan trọng bảo đảm cuộc bầu cử thành công. Ban Tuyên giáo huyện ủy chỉ đạo thông qua việc ban hành và quán triệt việc thực hiện công tác tuyên truyền bằng các văn bản: Hướng dẫn tuyên truyền, Kế hoạch tuyên truyền; thông qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền miệng ở cơ sở( xã, phường). Ví dụ ở các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số (như: Bàn Đạt, Tân Khánh, Tân Thành, Đồng Liên…) nơi mà các phương tiện thông tin đại chúng chưa phát uy hiệu quả thì tuyên truyền miệng là kênh tuyên truyền vừa nhanh, vừa hiệu quả. 3.2. Đổi mới hình thức và phương pháp tuyên truyên truyền Công tác tuyên truyền trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp ở huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2011 - 2016 muốn mang lại hiệu quả cao nhất thì phải có hình thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp với đối tượng và điều kiện, hoàn cảnh cụ thể. Ở các địa phương cụ thể với những điều kiện cụ thể thì phải có những hình thức tuyên truyền phù hợp. Uỷ ban bầu cử tỉnh nên thành lập trang Web phục vụ bầu cử và cập nhật thông tin thường xuyên truyển tải những thông tin cần thiết đến nhân dân trong huyện. Cần sử dụng triệt để và phát huy hiệu quả tất cả các phương thức, các loại hình thông tin, tuyên truyền phục vụ bầu cử. Ví dụ như tăng cường bảo dưỡng, lắp đặt hệ thống các trạm thu phát sóng trong toàn tỉnh. Có thể lập hòm thư điện tử tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc của cử tri và các ban ngành liên quan đến bầu cử. Ở những vùng khó khăn, hạn chế về truyền hình thì tập trung tăng cường, phát huy ưu thế của các trạm loa phát thanh – truyền thanh. Ngoài ra, cần quan tâm và phát huy tối đa hiệu quả tuyên truyền của đội ngũ các già làng, trưởng bản, những người có uy tín , có tiếng nói thuyết phục được người dân, có cách nói cụ thể và dễ hiểu đối với đồng bào ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số để cử tri tất cả các vùng khó khăn thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia bầu cử. Nói tóm lại là không có khuôn mẫu chung nào mà mỗi địa phương phải căn cứ vào đặc thù của địa phương mình để lựa chọn cách thức tuyên truyền để hiệu quả. 3.3. Tăng cường sự phối hợp giữa ban các cấp, các ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền trước thềm bầu cử Công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp ở huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2011 - 2016 được huyện Phú Bình xác định là nhiệm vụ công tác trọng tâm trong năm 2011. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan tuyên truyền mà còn là nhiệm vụ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội. Công tác tuyên truyền trước thềm bầu cử muốn đạt hiệu quả cao nhất thì phải có sự phối hợp chỉ đạo cũng như tổ chức thực hiện của tất cả các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và của toàn xã hội. Trong 10 ngày trước ngày bầu cử (22/5/2011) sẽ tập trung tần suất tuyên truyền với mức cao nhất đồng nghĩa với việc phải tập trung cao nhất sức lực của của tất cả các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và của toàn thể xã hội cho công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016. Để có thêm kinh phí cho công tác tuyên truyền bầu cử cần huy động sự ủng hộ của các các nhân, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện. Mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi tổ chức phải thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác tuyên truyền bầu cử đồng thời phải phối hợp chặt chẽ với nhau để cùng thực hiện nhằm đạt hiệu quả cao nhất. 3.4. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác tuyên truyền trước thềm bầu cử Công tác kiểm tra, giám sát là điều kiện vô cùng quan trọng nhằm đảm bảo cho công tác tuyên truyền được thực hiện một cách nghiêm túc, nhanh chóng và hiệu quả. Bên cạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thì hoạt động kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác tuyên truyền trước thềm bầu cử phải được thực hiện toàn diện, thường xuyên. Có như vậy thì công tác bầu cử mới đảm bảo luôn đi đúng định hướng và các sai phạm được được điều chỉnh, uốn nắn và khắc phục một cách nhanh chóng, kịp thời. Kiểm tra, giám sát phải đi đôi với xử lý nghiêm các biểu hiện sai trái và thiếu tính nghiêm túc trong việc thực hiện công tác tuyên truyền đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sửa chữa kịp thời, đúng đắn. Như vậy, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát là điều kiện không thể thiếu nhằm đảm bảo cho công tác tuyên truyền trước thềm bầu cử đạt hiệu quả cao. C. KẾT LUẬN Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 là sự kiện trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn xã hội. Qua đó phát huy tinh thần yêu nước của mọi tầng lớp nhân dân, nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng, củng cố Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân. Đây cũng là dịp để nhân dân các dân tộc huyện Phú Bình phát huy quyền làm chủ, sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân vào Quốc hội và HĐND các cấp. Chỉ còn vài tuần nữa là ngày hội toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 sẽ chính thức diễn ra. Xác định công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm phục vụ tích cực cho cuộc bầu cử được diễn ra thành công tốt đẹp. Huyện Phú Bình cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền đặc biệt là công tác tuyên truyền trước thềm bầu cử. Bên cạnh những thành tựu to lớn, công tác tuyên truyền trước thềm bầu cử vẫn tồn tại một số hạn chế. Vì vậy, để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp ở huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2011 – 2016 thành công tốt đẹp thì vấn đề đặt ra là phải tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền trước thềm bầu cử. Từ nay đến ngày bầu cử thời gian không còn nhiều; công tác thông tin, tuyên truyền có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Công tác tuyên truyền trước thềm bầu cử cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; bám sát diễn biến tình hình; tiếp tục đổi mới toàn diện về mọi mặt, khắc phục có hiệu quả những hạnchế, yếu kém; tập trung tuyên truyền các nội dung trọng tâm, nỗ lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần vào việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân tộc.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTăng cường công tác tuyên truyền trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 ở huyện Phú.doc
Luận văn liên quan