Thất nghiệp ở Việt Nam - Nguyên nhân - Giải pháp

Lời nói đầu Ngày nay với sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật đã không ít tạo ra nhũng sự nhảy vọt về mọi mặt , đã đưa nhân loại tiến xa hơn nữa . Trong những năm gần đây chúng ta đã đạt được một số thành tựu phát triển rực rỡ về khoa học kỹ thuật,các ngành như du lịch,dịch vụ,xuất khẩu,lương thực thực phẩm sang các nước .vv . Đằng sau những thành tựu chúng ta đã đạt được,thì cũng có không ít vấn đề mà Đảng và nhà nước ta cần quan tâm như :Tệ nạn xã hội,lạm phát,thất nghiệp .Song với hạn chế của bài viết mà chúng ta không thể phân tích kỹ từng vấn đề đang xảy ra trong xã hội như hiện nay được.Nhưng có lẽ vấn đề được quan tâm hàng đầu ở đây có lẽ là thất nghiệp . Thất nghiệp,đó là vấn đề cả thế giới cần quan tâm. Bất kỳ một quốc gia nào dù nền kinh tế có phát triển đến đâu đi chăng nữa thì vẫn tồn tại thất nghiệp đó là vấn đề không tránh khỏi chỉ có điều là thất nghiệp đó ở mức độ thấp hay cao mà thôi.Với thời gian không cho phép chính vì thế mà bài viết này chúng ta chỉ đề cập đến tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam.Thất nghiệp , nó còn kéo theo nhiều vấn đề đằng sau:Sẽ dẫn đến tình trạng làm giảm nền kinh tế,sự gia tăng của các tệ nạn xã hội như cờ bạc,trộm cắp,làm sói mòn nếp sống lành mạnh,phá vỡ nhiều mối quan hệ.Tạo ra sự lo lắng cho toàn xã hội . Nguyên nhân chính dẫn đến thất nghiệp là do đâu ? Đó là do : Do trình độ học vấn Tỷ lệ sinh đẻ cao Do cơ cấu ngành nghề không phù hợp Do chính sách nhà nước

doc16 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/02/2013 | Lượt xem: 4038 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thất nghiệp ở Việt Nam - Nguyên nhân - Giải pháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Ngµy nay víi sù ph¸t triÓn v­ît bËc cña khoa häc kü thuËt ®· kh«ng Ýt t¹o ra nhòng sù nh¶y vät vÒ mäi mÆt , ®· ®­a nh©n lo¹i tiÕn xa h¬n n÷a . Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y chóng ta ®· ®¹t ®­îc mét sè thµnh tùu ph¸t triÓn rùc rì vÒ khoa häc kü thuËt,c¸c ngµnh nh­ du lÞch,dÞch vô,xuÊt khÈu,l­¬ng thùc thùc phÈm sang c¸c n­íc .....vv . §»ng sau nh÷ng thµnh tùu chóng ta ®· ®¹t ®­îc,th× còng cã kh«ng Ýt vÊn ®Ò mµ §¶ng vµ nhµ n­íc ta cÇn quan t©m nh­ :TÖ n¹n x· héi,l¹m ph¸t,thÊt nghiÖp .....Song víi h¹n chÕ cña bµi viÕt mµ chóng ta kh«ng thÓ ph©n tÝch kü tõng vÊn ®Ò ®ang x¶y ra trong x· héi nh­ hiÖn nay ®­îc.Nh­ng cã lÏ vÊn ®Ò ®­îc quan t©m hµng ®Çu ë ®©y cã lÏ lµ thÊt nghiÖp . ThÊt nghiÖp,®ã lµ vÊn ®Ò c¶ thÕ giíi cÇn quan t©m. BÊt kú mét quèc gia nµo dï nÒn kinh tÕ cã ph¸t triÓn ®Õn ®©u ®i ch¨ng n÷a th× vÉn tån t¹i thÊt nghiÖp ®ã lµ vÊn ®Ò kh«ng tr¸nh khái chØ cã ®iÒu lµ thÊt nghiÖp ®ã ë møc ®é thÊp hay cao mµ th«i.Víi thêi gian kh«ng cho phÐp chÝnh v× thÕ mµ bµi viÕt nµy chóng ta chØ ®Ò cËp ®Õn tû lÖ thÊt nghiÖp ë ViÖt Nam.ThÊt nghiÖp , nã cßn kÐo theo nhiÒu vÊn ®Ò ®»ng sau:SÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng lµm gi¶m nÒn kinh tÕ,sù gia t¨ng cña c¸c tÖ n¹n x· héi nh­ cê b¹c,trém c¾p,lµm sãi mßn nÕp sèng lµnh m¹nh,ph¸ vì nhiÒu mèi quan hÖ.T¹o ra sù lo l¾ng cho toµn x· héi . Nguyªn nh©n chÝnh dÉn ®Õn thÊt nghiÖp lµ do ®©u ? §ã lµ do : Do tr×nh ®é häc vÊn Tû lÖ sinh ®Î cao Do c¬ cÊu ngµnh nghÒ kh«ng phï hîp Do chÝnh s¸ch nhµ n­íc II : PhÇn néi dung 1. ThÊt nghiÖp lµ g× ? Trªn thùc tÕ cã rÊt nhiÒu lo¹i h×nh thÊt nghiÖp,chóng ta kh«ng thÓ ®­a ra mét ®Þnh nghÜa cô thÓ nµo vÒ thÊt nghiÖp,song ®©y lµ mét vÊn ®Ò lan gi¶i cÇn ®­îc th¶o luËn vµ trªn thùc tÕ ®· ®­a ra rÊt nhiÒu lo¹i thÊt nghiÖp kh¸c nhau : 2. C¸c lo¹i thÊt nghiÖp : ThÊt nghiÖp lµ mét hiÖn t­îng cÇn ph¶i ®­îc ph©n lo¹i ®Ó hiÓu râ vÒ thÊt nghiÖp ®­îc ph©n lo¹i theo c¸c tiªu thøc chñ yÕu sau ®©y : 2.1. Ph©n theo lo¹i h×nh thÊt nghiÖp . ThÊt nghiÖp lµ mét g¸nh nÆng,nh­ng g¸nh nÆng ®ã r¬i vµo bé phËn d©n c­ nµo,ngµnh nghÒ nµo,giíi tuæi nµo.CÇn biÕt nh÷ng ®iÒu ®ã ®Ó hiÓu râ ®Æc ®iÓm, ®Æc tÝnh, møc ®é t¸c h¹i cña nã ®Õn nÒn kinh tÕ,c¸c vÊn ®Ò liªn quan : - ThÊt nghiÖp chia theo giíi tÝnh ( nam , n÷ ) - ThÊt nghiÖp chia theo løa tuæi ( tuæi , nghÒ ) - ThÊt nghiÖp chia theo vïng l·nh thæ ( thµnh thÞ , n«ng th«n ) - ThÊt nghiÖp chia theo ngµnh nghÒ (ngµnh kinh tÕ , n«ng nghiÖp ..) - ThÊt nghiÖp chia theo d©n téc , chñng téc . 2.2. Ph©n lo¹i theo lý do thÊt nghiÖp - Do bá viÖc : Tù ý xin th«i viÖc v× nh÷ng lý do kh¸c nhau nh­ cho r»ng l­¬ng thÊp,kh«ng hîp nghÒ,hîp vïng - Do mÊt viÖc : C¸c h·ng cho th«i viÖc do nh÷ng khã kh¨n trong kinh doanh - Do míi vµo : LÇn ®Çu bæ sung vµo lùc l­îng lao ®éng nh­ng ch­a t×m ®­îc viÖc lµm ( thanh niªn ®Õn tuæi lao ®éng ®ang t×m kiÕm viÖc,sinh viªn tèt nghiÖp ®ang chê c«ng t¸c .....) - Quay l¹i : Nh÷ng ng­êi ®· rêi khái lùc l­îng lao ®éng nay muèn quay l¹i lµm viÖc nh­ng ch­a t×m ®­îc viÖc lµm Nh­ vËy thÊt nghiÖp lµ con sè mang tÝnh thêi ®iÓm nã lu«n biÕn ®æi kh«ng ngõng theo thêi gian.ThÊt nghiÖp kÐo dµi th­êng x¶y ra trong nÒn kinh tÕ tr× trÖ kÐm ph¸t triÓn vµ khñng ho¶ng . 2.3 . Ph©n lo¹i theo nguån gèc thÊt nghiÖp 2.3.1. ThÊt nghiÖp t¹m thêi . ThÊt nghiÖp t¹m thêi x¶y ra khi cã mét sè ng­êi lao ®éng trong thêi gian t×m kiÕm c«ng viÖc hoÆc n¬i lµm viÖc tèt h¬n,phï hîp víi ý muèn riªng ( l­¬ng cao h¬n,gÇn nhµ h¬n ...) 2.3.2. ThÊt nghiÖp c¬ cÊu ThÊt nghiÖp c¬ cÊu x¶y ra khi cã sù mÊt c©n ®èi cung cÇu gi÷a c¸c thÞ tr­êng lao ®éng ( gi÷a c¸c ngµnh nghÒ,khu vùc ...) lo¹i nµy g¾n liÒn víi sù biÕn ®éng c¬ cÊu kinh tÕ vµ kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh cung cña c¸c thÞ tr­êng lao ®éng.Khi sù lao ®éng nµy lµ m¹nh kÐo dµi,n¹n thÊt nghiÖp trë nªn trÇm träng vµ kÐo dµi . 2.3.3. ThÊt nghiÖp do thiÕu cÇu . Do sù suy gi¶m tæng cÇu.Lo¹i nµy cßn ®­îc gäi lµ thÊt nghiÖp chu kú bëi ë c¸c nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nã g¾n liÒn víi th¬× kú suy tho¸i cña chu kú kinh doanh,x¶y ra ë kh¾p mäi n¬i mäi ngµnh mäi nghÒ . 2.4. ThÊt nghiÖp do yÕu tè ngoµi thÞ tr­êng . Nã x¶y ra khi tiÒn l­¬ng ®­îc Ên ®Þnh kh«ng bëi c¸c lùc l­îng thÞ tr­êng vµ cao h¬n møc c©n b»ng thùc tÕ cña thÞ tr­êng lao ®éng . III . Ph©n tÝch t×NH h×nh thùc tÕ hiÖn nay ë ViÖt Nam III.1.Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc trong 5 n¨m qua . - Kinh tÕ t¨ng tr­ëng kh¸.Tæng s¶n phÈm trong n­íc(GDP) t¨ng b×nh qu©n hµng n¨m 7 %.N«ng nghiÖp ph¸t triÓn liªn tôc,®Æc biÖt lµ s¶n xuÊt l­¬ng thùc.Gi¸ trÞ c«ng nghiÖp b×nh qu©n hµng n¨m t¨ng 13,5%. HÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng:b­u chÝnh viÔn th«ng,®­êng s¸, cÇu, c¶ng, s©n bay,®iÖn , thuû lîi ..... ®­îc t¨ng c­êng.C¸c ngµnh xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu ®Òu ph¸t triÓn . - Mçi n¨m t¹o h¬n 1,2 triÖu viÖc lµm míi. Tû lÖ hé nghÌo tõ trªn 30 % gi¶m xuèng cßn 10%.Ng­íi cã c«ng víi n­íc ®­îc quan t©m ch¨m sãc.Tû lÖ t¨ng d©n sè tù nhiªn hµng n¨m tõ 2,3% xuèng cßn 1,4%.Trong hoµn c¶nh kinh tÕ cßn nhiÒu khã kh¨n, nh÷ng thµnh tùu vµ tiÕn bé vÒ v¨n ho¸,x· héi lµ sù cè ¾ng rÊt lín cña toµn ®¶ng,toµn d©n . - V¨n ho¸ x· héi cã nh÷ng tiÕn bé,®êi sèng nh©n d©n tiÕp tôc ®­îc c¶i thiÖn.Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ph¸t triÓn vÒ quy m« vµ c¬ së vËt chÊt.Tr×nh ®é d©n trÝ vµ chÊt l­îng nguån nh©n lùc ®­îc n©ng lªn.N­íc ta ®· ®¹t chuÈn quèc gia vÒ xo¸ mï ch÷ vµ phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc . Khoa häc vµ nh©n v¨n , khoa häc tù nhiªn vµ c«ng nghÖ chuyÓn biÕn tÝch cùc , g¾n bã h¬n víi ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi.Nh÷ng nhu cÇu vÒ ¨n ë ,søc khoÎ,n­íc s¹ch ®iÖn sinh ho¹t, häc tËp,®i l¹i ..... ®­îc ®¸p øng tèt h¬n . Mçi n¨m cã h¬n 1,2 triÖu lao ®éng cã viÖc lµm míi .C«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo trªn ph¹m vi c¶ n­íc ®¹t kÕt qu¶ næi bËt,®­îc d­ luËn thÕ giíi ®¸nh gi¸ cao. C«ng t¸c d©n sè kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh cã nhiÒu thµnh tÝch ®­îc Liªn hîp quèc tÆng gi¶i th­ëng . - T×nh h×nh chÝnh trÞ - x· héi c¬ b¶n æn ®Þnh , quèc phßng an ninh ®­îc t¨ng c­êng.C¸c lùc l­îng vò trang nh©n d©n lµm tèt nhiÖm vô b¶o vÖ ®éc lËp,toµn vÑn l·nh thæ,b¶o ®¶m an ninh quèc gia - C«ng t¸c x©y dùng chØnh ®èn ®¶ng ®­îc chó träng:hÖ thèng chÝnh trÞ ®­îc cñng cè.Theo nghÞ quyÕt trung ­¬ng 6 (lÇn2) kho¸ 8 nhµ n­íc tiÕp tôc ®­îc x©y dùng vµ hoµn thiÖn,nÒn hµnh chÝnh ®­îc c¶i c¸ch tõngb­íc. QuyÒn lµm chñ cña nh©n d©n trªn c¸c lÜnh vùc ®­îc ph¸t huy - Quan hÖ ®èi ngo¹i kh«ng ngõng ®­îc më réng, héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®­îc tiÕn hµnh chñ ®éng vµ ®¹t nhiÒu kÕt qu¶ tèt.N­íc ta t¨ng c­êng quan hÖ h÷u nghÞ hîp t¸c nhiÒu mÆt víi c¸c n­íc x· héi chñ nghÜa , c¸c n­íc l¸ng giÒng, c¸c n­íc b¹n bÌ truyÒn thèng, tham gia tÝch cùc c¸c ho¹t ®éng thóc ®Èy sù hîp t¸c cïng cã lîi trong HiÖp héi c¸c n­íc §«ng Nam ¸.Cã quan hÖ th­¬ng m¹i víi h¬n 170 n­íc, quan hÖ ®Çu t­ víi gÇn 70 n­íc vµ vïng l·nh thæ, thu hót ®îc nhiÒu nguån vèn ®Çu t­ tõ n­íc ngoµi Nh÷ng thµnh tùu 5 n¨m qua ®· t¨ng c­êng søc m¹nh tæng hîp , lµm thay ®æi bé mÆt cña ®Êt n­íc vµ cña nh©n d©n, cñng cè v÷ng ch¾c ®éc lËp d©n téc vµ chÕ ®é x· héi chñ nghÜa, n©ng cao vÞ thÕ vµ uy tÝn cña n­íc ta trªn tr­êng quèc tÕ . §¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu nãi trªn lµ do §¶ng ta cã b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng vµ ®­êng lèi l·nh ®¹o ®óng ®¾n:Nhµ n­íc cã cè g¾ng lín trong viÖc ®iÒu hµnh, qu¶n lý: toµn d©n vµ toµn qu©n ph¸t huy lßng yªu n­íc vµ tinh thÇn dòng c¶m, ®oµn kÕt nhÊt trÝ, cÇn cï, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, tiÕp tôc thùc hiÖn ®æi míi ra søc x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa . Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc trong nh÷ng n¨m qua chóng ta cßn cã nh÷ng yÕu kÐm vµ khuyÕt ®iÓm sau ®©y : - NÒn kinh tÕ ph¸t triÓn ch­a v÷ng ch¾c,hiÖu qu¶ vµ søc c¹nh tranh thÊp . NhÞp ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ 5 n¨m qua chËm dÇn , n¨m 2000 ®· t¨ng tr­ëng trë l¹i nh­ng vÉn ch­a ®¹t møc t¨ng tr­ëng cao nh­ nh÷ng n¨m gi÷a thËp niªn 90. NhÞp ®é t¨ng tr­ëng tæng s¶n phÈm trong n­íc (GDP) vµ GDP b×nh n¨m ®Çu ng­êi , nhÞp ®é t¨ng gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, dÞch vô, kim ng¹ch xuÊt khÈu, nhËp khÈu ..... kh«ng ®¹t chØ tiªu do §¹i héi VIII ®Ò ra. Nh×n chung , n¨ng suÊt lao ®éng thÊp,chÊt l­îng s¶n phÈm ch­a tèt , gi¸ thµnh cao.NhiÒu s¶n phÈm n«ng nghiÖp , c«ng nghiÖp thñ c«ng thiÕu thÞ tr­êng tiªu thô c¶ ë trong n­íc vµ n­íc ngoµi , mét phÇn do thiÕu søc c¹nh tranh.Rõng vµ tµi nguyªn kh¸c bÞ x©m h¹i nghiªm träng. N¹n bu«n lËu , lµm hµng gi¶,gian lËn th­¬ng m¹i t¸c ®éng xÊu ®Õn t×nh h×nh kinh tÕ - x· héi . HÖ thèng tµi chÝnh ng©n hµng cßn yÕu kÐm vµ thiÕu lµnh m¹nh.C¬ cÊu kinh tÕ dÞch chuyÓn chËm .C¬ cÊu ®Çu t­ ch­a hîp lý;®Çu t­ cßn ph©n t¸n, l·ng phÝ vµ thÊt tho¸t nhiÒu . NhÞp ®é thu hót ®Çu t­ trùc tiÕp cña n­íc ngoµi gi¶m, c«ng t¸c qu¶n lý, ®iÒu hµnh lÜnh vùc nµy cßn nhiÒu v­íng m¾c vµ thiÕu sãt . Kinh tÕ nhµ n­íc ch­a ®­îc cñng cè t­¬ng xøng víi vai trß chñ ®¹o, ch­a cã chuyÓn biÕn ®¸ng kÓ trong viÖc s¾p xÕp , ®æi míi vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp nhµ n­íc. Kinh tÕ tËp thÓ ch­a m¹nh . - Mét sè vÊn ®Ò v¨n ho¸ x· héi bøc xóc vµ gay g¾t chËm ®­îc gi¶i quyÕt . Tû lÖ thÊt nghiÖp ë thµnh thÞ vµ thiÕu viÖc lµm ë n«ng th«n cßn ë møc cao, ®ang lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò næi cém nhÊt cña x· héi. ChÊt l­îng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o thÊp so víi yªu cÇu. §µo t¹o ch­a g¾n víi sö dông, g©y l·ng phÝ.Gi¸o dôc ë miÒn nói, vïng s©u, vïng xa cßn nhiÒu khã kh¨n . M«i tr­êng ®« thÞ, n¬i c«ng nghiÖp tËp trung vµ mét sè vïng n«ng th«n bÞ « nhiÔm ngµy cµng nÆng.C«ng t¸c qu¶n lý b¸o chÝ v¨n ho¸,xuÊt b¶n nhiÒu mÆt cßn bu«ng láng , ®Ó n¶y sinh nh÷ng khuynh h­íng kh«ng lµnh m¹nh . Mét sè gi¸ trÞ vµ v¨n ho¸ vµ ®¹o ®øc x· héi suy gi¶m.Mª tÝn , hñ tôc ph¸t triÓn . Møc sèng nh©n d©n, nhÊt lµ n«ng d©n ë mét sè vïng qu¸ thÊp.ChÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng vµ ph©n phèi trong x· héi cßn thiÕu hîp lý.Sù ph©n ho¸ giµu nghÌo gi÷a c¸c vïng, gi÷a thµnh thÞ vµ n«ng th«n, gi÷a c¸c tÇng líp d©n c­ t¨ng nhanh chãng . - C¬ chÕ cÝnh s¸ch kh«ng ®ång bé vµ ch­a t¹o ®éng lùc m¹nh ®Ó ph¸t triÓn.Mét sè c¬ chÕ, chÝnh s¸ch cßn thiÕu, ch­a nhÊt qu¸n, ch­a s¸t víi cuéc sèng, thiÕu tÝnh kh¶ thi. NhiÒu cÊp nhiÒu ngµnh ch­a thay thÕ , söa ®æi nh÷ng quy ®Þnh vÒ qu¶n lý nhµ n­íc kh«ng cßn phï hîp , ch­a bæ sung nh÷ng c¬ chÕ , chÝnh s¸ch míi cã t¸c dông gi¶i phãng m¹nh mÏ lùc l­îng s¶n xuÊt . - T×nh tr¹ng tham nhòng , suy tho¸i vÒ t­ t­ëng ,chÝnh trÞ,®¹o ®øc,lèi sèng ë mét bé phËn kh«ng nhá c¸n bé, ®¶ng viªn rÊt lµ quan träng.N¹n tham nhòng kÐo dµi trong bé m¸y cña hÖ thãng chÝnh trÞ vµ trong nhiÒu tæ chøc kinh tÕ lµ mét nguy c¬ ®e do¹ sù sèng cßn cña chÕ ®é ta - ViÖc tæ chøc thùc hiÖn nghÞ quyÕt,chñ tr­¬ng,chÝnh s¸ch cña ®¶ng ch­a tèt,kû luËt,kû c­¬ng ch­a nghiªm . - Mét sè quan ®iÓm chñ tr­¬ng ch­ râ , ch­a cã sù nhËn thøc thèng nhÊt vµ ch­a ®­îc th«ng suèt ë c¸c cÊp,c¸c ngµnh . - C¶i c¸ch hµnh chÝnh tiÕn hµnh chËm, thiÕu kiªn quyÕt , hiÖu qu¶ thÊp . C«ng t¸c t­ t­ëng,c«ng t¸c lý luËn,c«ng t¸c tæ chøc,c¸n bé cã nhiÒu yÕu kÐm,bÊt cËp . ViÖt Nam chóng ta do nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Æc thï,vµ nhê nh÷ng cè g¾ng vµ c¸c gi¶i ph¸p chØ ®¹o ®iÒu hµnh cña chÝnh phñ, nªn tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ n¨m 1998 cã gi¶m so víi n¨m 1997 nh­ng vÉn ®¹t møc gÇn 6%. Ngµy 1/7/1998 theo kÕt qu¶ ®iÒu tra cña bé Lao §éng - Th­¬ng Binh x· héi th× tû lÖ thÊt nghiÖp ë thµnh thÞ lµ 6,6%(t¨ng 0,78%) so víi cïng kú n¨m 1997 . Riªng bèn thµnh phè lín lµ Hµ néi ,Thµnh Phè HCM,§µ N½ng vµ H¶i Phßng th× tû lÖ thÊt nghiÖp cao h¬n víi c¸c sè liÖu cô thÓ:9,09% ; 6,76% ; 6,35% vµ 8,43% .Tû lÖ thÊt nghiÖp tõ 10% n¨m 1991 xuèng 6,5% n¨m 2000 vµ 6,28% n¨m 2001. Dù ®o¸n thÊt nghiÖp n¨m 2005 cã thÓ lªn tíi 10%. Khi nÒn kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn,c¸c ph¸t minh trong khoa häc kü thuËt ... kh«ng cã nghÜa lµ kh«ng cã thÊt nghiÖp nã kh«ng tû lÖ víi thÊt nghiÖp.ViÖt Nam chóng ta cã thÓ nãi lµ n­íc cã tû lÖ thÊt nghiÖp kh¸ cao ®Æc biÖt lµ trong ®é tuæi lao ®éng.Nguyªn nh©n chñ yÕu do ®©u mµ ra ? Nguyªn nh©n khñng ho¶ng kinh tÕ dÉn ®Õn thÊt nghiÖp ai còng râ . N­íc ta do ch­a cã thÞ tr­êng chøng kho¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi chñ yÕu b»ng vèn FDI nªn kh«ng bÞ c¸c nhµ t­ b¶n ngo¹i quèc ®ét ngét rót vèn ng¾n h¹n ra,nh­ng s¶n xuÊt kinh doanh vÉn bÞ ¶nh h­ëng gi¸n tiÕp do c¸c c«ng ty mÑ . Do ®ång tiÒn trong khu vùc mÊt gi¸, hµng ho¸ cña hä cã søc c¹nh tranh h¬n, s¶n phÈm cña viÖt nam kh«ng xuÊt khÈu ®­îc.C¸c n­íc sö dông lao ®éng ViÖt Nam nh­ Hµn quèc,NhËt b¶n, §µi loan...... gÆp khã kh¨n ngõng nhËn ng­êi lµm cho thÞ tr­êng thÊt nghiÖp trong n­íc ngµy cµng trÇm träng H¬n n÷a do n­íc ta võa míi tho¸t khái t×nh tr¹ng khñng ho¶ng kinh tÕ x· héi kÐo dµi khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng , ®¹t ®­îc møc t¨ng tr­ëng kinh tÕ cao trong mét sè n¨m, nªn t×nh h×nh thiÕu viÖc lµm ë c¶ n«ng th«n vµ thµnh thÞ cßn kh¸ cao.§Çu n¨m 1998 c¶ n­íc ta cã gÇn 3 triÖu ng­êi trong tuæi lao ®éng ch­a cã c«ng ¨n viÖc lµm gÇn 1,2 triÖu ng­êi võa b­íc vµo ®é tuæi lao ®éng 1,8 triÖu ng­êi ch­a cã viÖc lµm tõ n¨m tr­íc chuyÓn sang . Do tr×nh ®é häc vÊn:Theo sè liÖu thèng kª n¨m 2001 th× ViÖt Nam cã tíi h¬n 70% d©n sè trong ®é tuæi mï ch÷ , chÝnh tû lÖ nµy ®· t¸c ®éng mét phÇn nµo ®Êy ®Õn tû lÖ thÊt nghiÖp .Bëi lÏ con ng­êi kh«ng nhËn thøc ®­îc nh÷ng c«ng viÖc phï hîp víi m×nh,còng do tr×nh ®é häc vÊn mµ kh¶ n¨ng nhËn thøc vÒ viÖc lµm cßn rÊt h¹n chÕ,®Æc biÖt lµ t×m c¸c c«ng viÖc phï hîp víi chÝnh m×nh cßn rÊt h¹n chÕ.H¬n n÷a trong thêi buæi kinh tÕ thÞ tr­êng nh­ ngµy nay, mÆc dï chÝnh phñ, nhµ n­íc ta ®· cã rÊt nhiÒu biÖn ph¸p c¸c ngµnh nghÒ,t¹o ra c¸c c«ng ¨n viÖc lµm nh­ : më cöa ®Ó ®­a ®Çu t­ vèn còng nh­ khoa häc kü thuËt vµo ViÖt nam.Song do kh¶ n¨ng nhËn thøc vÒ m¸y mãc, c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn m¸y mãc cßn h¹n chÕ, mÆt kh¸c khi chän nh©n viªn vµo lµm viÖc th× kh©u tuyÓn chän nh©n viªn th­êng do ng­êi n­íc ngoa× tuyÓn chän hä l¹i cÇn ë chóng ta mét tr×nh ®é häc vÊn nhÊt ®Þnh nh­ lµ vÒ tr×nh ®é v¨n ho¸, tr×nh ®é tiÕng anh .... . §Ó kh¾c phôc ®­îc t×nh tr¹ng nµy th× nhµ n­íc ta ph¶i cã mét chñ tr­¬ng ®µo t¹o, mäi ng­êi ph¶i cã mét tr×nh ®é v¨n ho¸ nhÊt ®Þnh,phï hîp víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay . KhuyÕn khÝch tÊt c¶ mäi tÇng líp, cã chÝnh s¸ch ­u tiªn ®èi víi nh÷ng gia ®×nh khã kh¨n, c¸c d©n téc thiÓu sè vïng s©u,vïng sa hoÆc lµ trî cÊp mét phÇn nµo ®ã vÒ ng©n s¸ch.Bªn c¹nh ®ã còng cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p gi¶i quyÕt viÖc lµm cho mét sè sinh viªn tèt nghiÖp ra tr­êng ch­a t×m ®­îc c«ng ¨n viÖc lµm,®iÒu ®ã sÏ kÝch thÝch sù häc hái cña toµn x· héi . Do c¬ cÊu ngµnh nghÒ kh«ng phï hîp . Ngµy nay khi mµ nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng kh«ng cßn chÕ ®é quan liªu bao cÊp,th× c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc còng nh­ t­ nh©n ngµy cµng ph¸t triÓn ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc.Song bªn c¹nh ®ã th× tû lÖ thÊt nghiÖp còng cßn kh¸ cao ®ã lµ do ®©u? Ph¶i ch¨ng ®ã lµ do c¬ cÊu ngµnh nghÒ ch­a phï hîp,còng nh­ lµ møc l­¬ng ch­a phï hîp víi c¸c c«ng viÖc.ChÝnh v× thÕ mµ nhµ n­íc ta ph¶i cã sù ph©n bè ngµnh nghÒ phï hîp h¬n, ®­a ra møc thu nhËp phï hîp víi tõng nghµnh, tõng nghÒ.Cã nh÷ng chÝnh s¸ch ­u tiªn, khuyÕn khÝch, më ra c¸c cuéc thi ®ua, cã nh÷ng phÇn th­ëng ®Ó khuyÕn khÝch c¸c c«ng nh©n, c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn h¬n n÷a.KhuyÕn khÝch ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá,cã thÓ ®Çu t­ thªm vèn cho c¸c doanh nghiÖp cã nhu cÇu vÒ vay vèn ®Ó më réng s¶n xuÊt, mua trang thiÕt bÞ m¸y mãc ..vv Nh­ chóng ta ®· biÕt ViÖt nam lµ n­íc cã tû lÖ d©n sè t¨ng kh¸ nhanh trong khu vùc còng nh­ trªn thÕ giíi,®øng thø nhÊt trong khu vùc vµ ®øng thø 5 trªn thÕ giíi vÒ tû lÖ sinh ®Î.Theo sè liÖu míi nhÊt th× d©n sè ViÖt Nam n¨m 2001 lªn tíi con sè gÇn 80 triÖu ng­êi dù b¸o trong vµi n¨m tíi d©n sè ViÖt Nam cã thÓ lªn tíi con sè 100 triÖu ng­êi.D©n sè ngµy cµng t¨ng trong khi ®ã diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp ngµy cµng gi¶m ®i , nh­ vËy th× tû lÖ thÊt nghiÖp sÏ ngµy cµng cao h¬n.N¨m 2001 chóng ta cã tíi 6,28% d©n sè kh«ng cã c«ng ¨n viÖc lµm(h¬n 20 ngh×n ng­êi)®©y lµ mét con sè kh¸ cao.Tuy nhµ n­íc ta còng ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p ®èi víi viÖc kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh nh­ gi¶m tû lÖ sinh ®Î,thùc hiÖn kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh mçi cÆp vî chång chØ cã tõ 1 - 2 con,gi¶m tû lÖ kÕt h«n ë tuæi cßn qu¸ trÎ,nh­ng do ch­a nhËn thøc ®­îc vÊn ®Ò cÊp b¸ch ë ®©y nªn tû lÖ sinh cßn kh¸ cao.H¬n n÷a do phong tôc tËp qu¸n,chÕ ®é phong kiÕn vÉn cßn,nhÊt thiÕt ph¶i cã con trai nèi dâi, cã nÕp,cã tÎ ®· dÉn tíi viÖc gia t¨ng d©n sè tíi chãng mÆt.D©n sè t¨ng nhanh dÉn tíi t×nh tr¹ng nh­ sù quan t©m,còng nh­ gi¸o dôc con c¸i cu¨ c¸c gia ®×nh gi¶m h¼n.C¸c ®iÒu kiÖn vÒ ¨n uèng,sinh ho¹t kh«ng ®­îc tèt ®Æc biÖt lµ c¸c vïng ë n«ng th«n , miÒn nói vÊn ®Ò nµy cÇn cã sù quan t©m cña chÝnh phñ h¬n n÷a.Nã dÉn tíi t×nh tr¹ng trÎ em kh«ng ®­îc tíi tr­êng -> lµm t¨ng tû lÖ mï ch÷ lªn cao,dÉn tíi thÊt nghiÖp cao . Nh­ng nhê cã sù can thiÖp cña chÝnh phñ,c¸c chÝnh s¸ch còng nh­ c¸c biÖn ph¸p gi¶i quyÕt thÊt nghiÖp,chÝnh ®iÒu ®ã còng ®· phÇn nµo gi¶i quyÕt ®­îc t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp.Tõ ®Çu n¨m 2000 ®Õn nay cã h¬n 120 doanh nghiÖp ký ®­îc hîp ®ång vµ ®­a ®­îc trªn 68000 lao ®éng ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi(n¨m 2000 ®­a h¬n 31000,n¨m 2002gÇn37000)®· mang l¹i kho¶ng 1,2 tû USD lµm t¨ng thªm tæng thu nhËp quèc d©n vµ ®Õn n¨m 2002 phÊn ®Êu ®­a ®­îc 40000 - 45000 lao ®éng vµ chuyªn gia viÖt nam ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë n­íc ngoµi vµ n¨m 2005 phÊn ®Êu con sè nµy lªn tíi kho¶ng 100.000 lao ®éng . IV. t¸c h¹i cña thÊt nghiÖp ThÊt nghiÖp,vÊn ®Ò c¶ thÕ gíi ®ang quan t©m kh«ng chØ cã ë ViÖt Nam chóng ta.Trªn thùc tÕ ta kh«ng thÓ xo¸ bá tËn gèc cña thÊt nghiÖp ®­îc mµ ta chØ cã thÓ gi¶i quyÕt n¹n thÊt nghiÖp trong mét ph¹m vi nµo ®Êy mµ th«i . ChÝnh v× thÕ mµ khi thÊt nghiÖp ë møc cao s¶n xuÊt sót kÐm,tµi nguyªn kh«ng ®­îc sö dông hÕt, thu nhËp cña d©n c­ gi¶m h¼n,kÐo theo tæng gi¸ trÞ s¶n phÈm quèc d©n xuèng.Khã kh¨n kinh tÕ trµn sang lÜnh vùc x· héi,nhiÒu hiÖn t­îng tiªu cùc trong x· héi x¶y ra.Sù thiÖt h¹i vÒ kinh tÕ do thÊt nghiÖp g©y ra ë nhiÒu n­íc lín ®Õn møc ta kh«ng thÓ so s¸nh víi thiÖt h¹i do tÝnh hiÖu qu¶ cña bÊt cø ho¹t ®éng kinh tÕ vÜ m« nµo kh¸c.Khi thÊt nghiÖp cao kÐo theo nã lµ hµng lo¹t c¸c vÊn ®Ò cÇn quan t©m ®ã lµ c¸c tÖ n¹n x· héi ngaú cµng gia t¨ng nh­ cê b¹c, trém c¾p,nghiÖn ngËp,®Æc biÖt lµ c¸c tÇng líp thanh niªn kh«ng cã c«ng ¨n viÖc lµm hä ch¸n n¶n,hä nghÜ ra mäi c¸ch miÔn lµ lµm sao cã tiÒn lµ ®­îc.NhÊt lµ khi sa ®µ vµo con ®­êng nghiÖn ngËp, nh÷ng lóc c¬n nghiÖn lªn hä kh«ng lµm chñ ®­îc m×nh thµnh thö ra hä ph¶i kiÕm ra tiÒn b»ng mäi c¸ch ®Ó tho¶ m·n c¬n nghiÖn,thËm chÝ cßn ®©m chÐm nhau,giÕt ng­êi c­íp cña kh«ng tiÕc tay.Vµ nh÷ng lóc ®ã th× hä lµm sao cã thÓ lµm chñ ®­îc chÝnh b¶n th©n m×nh -> ChÝnh ®iÒu ®ã ®· lµm cho ng­êi d©n hoang mang vÒ c¸c vÊn ®Ò x· héi x¶y ra,ph¸ vì ®i nhiÒu mèi quan hÖ truyÒn thèng.Quan träng h¬n lµ kinh tÕ cña x· héi ngµy cµng gi¶m h¼n,t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp ngµy cµng cao t¹o ra nçi lo cho toµn x· héi lµm sao gi¶m ®­îc tû lÖ thÊt nghiÖp ®Õn møc tèi ®a nhÊt V. c¸c biÖn ph¸p gi¶i quyÕt thÊt nghiÖp §øng tr­íc thùc tr¹ng vÒ vÊn ®Ò thÊt nghiÖp cña n­íc ta hiÖn nay . Nhµ nø¬c ta cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó gi¶m tû lÖ thÊt nghiÖp xuèng ®Õn møc tèi ®a ®Ó ®­a ®Êt n­íc ta ph¸t triÓn h¬n n÷a.§ã míi lµ vÊn ®Ò cÇn quan t©m hiÖn nay . T¨ng nguånvèn ®Çu t­(chñ yÕu lÊy tõ dù tr÷ quèc gia,vay n­íc ngoµi) ®Èy nhanh tiÕn bé x©y dùng c¬ së h¹ tÇng,lµm thuû lîi,thuû ®iÖn,giao th«ng ...nh»m t¹o viÖc lµm míi cho lao ®éng mÊt viÖc lµm ë khu vùc s¶n xuÊt kinh doanh,níi láng c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh,c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh nh»m thu hót vèn ®Çu t­ cña n­íc ngoµi t¹o viÖc lµm míi cho ng­êi lao ®éng.Bªn c¹nh ®ã chóng ta ph¶i khuyÕn khÝch ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, cho c¸c doanh nghiÖp vay vèn ®Ó mua s¾m trang thiÕt bÞ s¶n xuÊt, më réng quy m« s¶n xuÊt . T¹i héi nghÞ trung ­¬ng 4 cña §¶ng (kho¸ 8) ®· nhÊn m¹nh chñ tr­¬ng ph¸t huy néi lùc - khai th¸c nguån vèn trong n­íc,®Çu t­ duy tr× ph¸t triÓn s¶n suÊt kinh doanh,®ång thêi t¨ng c­êng hîp t¸c quèc tÕ,tranh thñ vèn ®Çu t­ cña n­íc ngoµi.Víi sù më cöa cña ta n¨m 1998 tæng sè vèn FDI lªn tíi 36 tû USD -> ®· gi¶i quyÕt 25 v¹n lao ®éng ngoµi ra hµng chôc v¹n lao ®éng kh¸c cã viÖc lµm nhê tham gia x©y dùng c¬ b¶n c¸c c«ng tr×nh ®­a vµo s¶n xuÊt.Víi hai môc tiªu ®ã lµ:Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi t¹o më viÖc lµm vµ c¸c ho¹t ®éng hç trî trùc tiÕp ®Ó gi¶i quyÕt viÖc lµm cho c¸c ®èi t­îng yÕu thÕ trong thÞ tr­êng lao ®éng.ChÝnh nhê cã sù cho vay vèn cu¶ nhµ n­íc mµ quü quèc gia viÖc lµm cho vay ®­îc 13600 dù ¸n thu vÒ ®­îc 480tû t¹o viÖc lµm 268000 lao ®éng . S¾p xÕp l¹i vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña hÖ thèng dÞch vô viÖc lµm X· héi ho¸ vµ n©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o hÖ thèng ®µo t¹o d¹y nghÒ Xem xÐt ®iÒu chØnh tiÒn l­¬ng tèi thiÓu,®¶m b¶o tÝnh c©n ®èi gi÷a khu vùc cã ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ trong n­íc nh»m môc ®Ých më réng thu hót lao ®éng x· héi Ngµy nay khi mµ nhµ n­íc ta ngµy cµng më réng quan hÖ víi c¸c ®èi t¸c kinh doanh trªn thÕ giíi, më cöa thÞ tr­êng trong n­íc nh»m thu hót vèn ®Çu t­ cña n­íc ngoµi,®· cã rÊt nhiÒu c«ng ty liªn doanh hîp t¸c ph¸t triÓn kinh tÕ trªn mäi lÜnh vùc ®· gi¶i quyÕt ®­îc mét tû lÖ thÊt nghiÖp rÊt lín . N¨m 2001 võa qua nhµ n­íc ta ®· ký hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt - Mü vµ ®Æc biÖt trong n¨m 2003 s¾p tíi ViÖt Nam chóng ta sÏ ra nhËp khèi AFTA nh­ vËy sÏ gi¶i quyÕt ®­îc mét phÇn nµo n¹n thÊt nghiÖp . H¬n n÷a víi c¬ chÕ nh­ hiÖn nay,còng nh­ chÝnh s¸ch qu¶n lý cña nhµ n­íc ta th× viÖc xuÊt khÈu lao ®éng ra c¸c n­íc ngoµi ®· cã chiÒu h­íng t¨ng rÊt nhanh trong mét vµi n¨m gÇn ®©y.Mét sè n­íc nh­ lµ Hµn quèc, §µi loan NhËt b¶n tuy giê giÊc cã kh¾t khe h¬n chóng ta song vÒ c¬ b¶n th× thu nhËp còng ®· phÇn nµo phï hîp,do ®ã xuÊt khÈu lao ®éng ®· phÇn nµo t¨ng m¹nh trong vµi n¨m gÇn ®©y C¸c gi¶i ph¸p vÒ c¬ chÕ qu¶n lý vµ thiÕt chÕ x· héi Xóc tiÕn x©y dùng viÖc lµm vµ chèng thÊt nghiÖp X©y dùng vµ ph¸t triÓn m¹ng l­íi th«ng tin thÞ tr­êng lao ®éng quèc gia Thµnh lËp hÖ thèng héi ®ång t­ vÊn viÖc lµm tõ trung ­¬ng ®Õn dÞa ph­¬ng c¸c cÊp víi ®¹i diÖn cña c¶ ng­êi sö dông lao ®éng,c«ng ®oµn vµ nhµ n­íc V× ý nghÜa kinh tÕ chÝnh trÞ x· héi cña vÊn ®Ò 3 ®èi t­îng cÇn ®Æc biÖt quan t©m lµ:thÊt nghiÖp dµi h¹n (>1 n¨m) thÊt nghiÖp trong thanh niªn,ë nh÷ng ng­êi t×m viÖc lÇn ®Çu (tuæi15 -> 24) vµ thÊt nghiÖp cña th­¬ng , bÖnh binh,ng­êi tµn tËt . Nhµ n­íc ta cã thÓ cho vay vèn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cã nguy c¬ kh«ng ph¸t triÓn ®­îc n÷a,khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp më réng s¶n xuÊt.§Æc biÖt nhµ n­íc ta cÇn chó träng h¬n n÷a viÖc ph¸t triÓn mét sè ngµnh nghÒ truyÒn thèng ë n«ng th«n nh­ lµ nghÒ thªu dÖt .... HoÆc ®Çu t­ vèn ®Ó x©y dùng c¸c c¬ së chÕ biÕn c¸c mÆt hµng n«ng thuû s¶n .. . Bëi v× ë n«ng th«n hiÖn nay lao ®éng th× d­ thõa trong khi ®ã viÖc lµm th× thiÕu , hµng n¨m sè l­îng ng­êi tõ n«ng th«n ra thµnh phè t×m kiÕm viÖc lµm qu¶ lµ mét con sè kh¸ lín,tuy nhiªn møc thu nhËp cña hä còng kh«ng cã g× kh¶ quan cho l¾m.VËy t¹i sao chóng ta kh«ng t¹o ra nh÷ng viÖc lµm dùa vµo nh÷ng tµi nguyªn s½n cã,còng nh­ mét nguån lao ®éng dåi dµo s½n cã nh­ vËy ? VI . ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn trong vµi n¨m tíi VI .1.C¸c chØ tiªu kinh tÕ - §­a GDP n¨m 2005 gÊp ®«i n¨m 1995.NhÞp ®é t¨ng tr­ëng GDP hµng n¨m lµ 7,5% - Gi¸ trÞ s¶n xuÊt n«ng l©m,ng­ nghiÖp,t¨ng 4,8 % - Gi¸ trÞ s¶n xuÊt ngµnh c«ng nghiÖp t¨ng 13% / n¨m - Gi¸ trÞ dÞch vô t¨ng 7,5% /n¨m VI.2. C¸c chØ tiªu x· héi : - Tû lÖ häc sinh trung häc c¬ së ®i häc trong ®é tuæi ®¹t 80%,tû lÖ häc sinh trung häc phæ th«ng trong ®é tuæi lµ 45 % - TiÕp tôc cñng cè vµ duy tr× môc tiªu phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc.Thùc hiÖn phæ cËp gi¸o dôc trung häc c¬ së . - Gi¶m tû lÖ sinh b×nh qu©n h»ng n¨m 0,5%, tèc ®é t¨ng d©n sè vµo n¨m 2005 kho¶ng 1,2 % - To¹ viÖc lµm, gi¶i quyÕt thªm viÖc lµm cho kho¶ng7,5 triÖu lao ®éng , b×nh qu©n1,5 triÖu lao ®éng / n¨m:n©ng tû lÖ lao ®éng qua ®µo t¹o lªn 30 %vµo n¨m 2005 - C¬ b¶n xo¸ ®ãi,gi¶m nghÌo xuèng cßn 10 % vµo n¨m 2005 - Gi¶m tû lÖ trÎ em suy dinh d­ìng xuèng cßn 22 -25 % vµo n¨m 2005 VI.3. Dù b¸o vÒ lao ®éng vµ viÖc lµm Theo tÝnh to¸n ban ®Çu,sè lao ®éng cÇn gi¶i quyÕt viÖc lµm trong 5 n¨m 2001 - 2005 lµ 15 triÖu ng­êi,bao gåm lao ®éng míi t¨ng thªm mçi n¨m kho¶ng1,3 triÖu vµ sè lao ®éng ch­a ®­îc gi¶i quyÕt viÖc lµm tõ 5 n¨m tr­íc chuyÓn sang;trong ®ã n«ng th«n kho¶ng12,5 triÖu ng­êi,ë thµnh thÞ kho¶ng 2, 5 triÖu ng­êi Trong n¨m tíi,dù tÝnh thu hót vµ ®µo t¹o viÖc lµm cho trªn kho¶ng7,5 triÖu lao ®éng trong c¸c ngµnh kinh tÕ x· héi,b×nh qu©n mçi n¨m kho¶ng trªn 1,5 triÖu ng­êi trong ®ã ; - ë khu vùc n«ng th«n,víi viÖc chuyÓn ®æi m¹nh c¬ cÊu s¶n xuÊt,mïa vô , c©y trång,vËt nu«i:ph¸t triÓn ®a d¹ng c¸c ngµnh nghÒ tronh lÜnh vùc c«ng nghiÖp,dÞch vô ......... dù kiÕn cã thÓ thu hót vµ t¹o thªm viÖc lµm cho kho¶ng trªn 9 triÖu lao ®éng,®­a sè lao ®éng cã viÖc lµm ë n«ng th«n vµo n¨m 2005 kho¶ng 28 triÖu ng­êi - ë khu vùc thµnh thÞ,dù kiÕn trong 5 n¨m cã thÓ thu hót vµ t¹o viÖc lµm thªm kho¶ng1,78 triÖu ng­êi trong c¸c ngµnh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp,x©y dùng vµ dÞch vô,®­a tæng sè lao ®äng cã viÖc lµm ë thµnh thÞ vµo kho¶ng trªn 11 triÖu ng­êi TÝnh ®Õn n¨m 2005 tû lÖ thêi gian sö dông lao ®éng ë n«ng th«n vµo kho¶ng 80%;tû lÖ lao ®äng ch­a cã viÖc lµm ë thµnh thÞ chiÕm kho¶ng 5,4 % sè lao ®éng trong ®é tuæi . VI.4. VÒ viÖc thu håi vèn tõ n­íc ngoµi - Kh¶ n¨ng thu hót vèn ODA Trong 5 n¨m tíi,kh¶ n¨ng thùc hiÖn nguån vèn ODA kho¶ng 10 - 11 tû USD,bao gåm c¶ c¸c dù ¸n cã vèn ODA ®­îc hîp thøc ho¸ b»ng c¸c hiÖp ®Þnh vay vèn nh­ng ch­a gi¶i ng©n vµ c¸c kho¶n cã thÓ cam kÕt míi trong thêi gian tíi - VÒ thu hót ®Çu t­ trùc tiÕp tõ n­íc ngoµi Dù kiÕn vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi ®­îc thùc hiÖn trong 5 n¨m tíi kho¶ng 9- 10 tû USD,bao gåm vèn c¸c dù ¸n ®· ®­îc cÊp giÊy phÐp ch­a ®­îc thùc hiÖn cña n¨m tr­íc Ngoµi ra cßn cã kh¶ n¨ng thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi kho¶ng 1-2 tû USD th«ng qua ph¸t hµnh tr¸i phiÕu,cæ phiÕu ra n­íc ngoµi,më thÞ tr­êng chøng kho¸n vµ t×m thªm c¸c nguån vay kh¸c ®Ó ®Çu t­ trung vµ dµi h¹n . VII . KÕt luËn Trong bèi c¶nh t×nh h×nh kinh tÕ còng nh­ chÝnh trÞ viÖt nam hiÖn nay th× chóng ta cã rÊt nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ®­îc quan t©m.Song cã lÏ vÊn ®Ò nãng báng nhÊt hiÖn nay kh«ng chØ cã ViÖt nam chóng ta quan t©m , mµ nã ®­îc c¶ thÕ giíi quan t©m ®ã lµ vÊn ®Ò thÊt nghiÖp.Víi kh¶ n¨ng nhËn thøc còng nh­ h¹n chÕ cña bµi viÕt chÝnh v× thÕ mµ bµi viÕt nµy chóng ta kh«ng ph©n tÝch kü tõng vÊn ®Ò cô thÓ . Nh­ vËy tõ nh÷ng lý do ph©n tÝch ë trªn,còng nh­ t×nh h×nh thùc tÕ hiÖn nay ë ViÖt Nam ta cã thÓ thÊy ®­îc tÇm quan träng cña viÖc qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi c¸c chÝnh s¸ch nh­ ngµy nay.Cã ®­îc ®iÒu ®ã lµ phô thuéc vµo mçi con ng­êi chóng ta,nh÷ng chñ nh©n t­¬ng lai cña ®Êt n­íc. §Æc biÖt ®èi víi sinh viªn §¹i häc Kinh tÕ Quèc D©n - nh÷ng chñ nh©n t­¬ng lai cña ®Êt n­íc,nh÷ng nhµ qu¶n lý kinh tÕ,nh÷ng c¸n bé t­¬ng lai cña ®Êt n­íc th× ®©y lµ vÊn ®Ò chóng ta ph¶i hÕt søc quan t©m . Cuèi cïng Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o ®· truyÒn ®¹t cho em nh÷ng kiÕn thøc quan träng,cÇn thiÕt ®Ó em hoµn thµnh bµi tËp nµy.Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu còng nh­ ph©n tÝch ch¾c ch¾n kh«ng thÓ tr¸nh khái thiÕu sãt, mong ®­îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c« .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThất nghiệp ở Việt Nam Nguyên nhân - giải pháp.doc
Luận văn liên quan